102618 ima található a honlapon, összesen 245354 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi e-vangelium evangelium365

Napi e-vangelium evangelium365
Naponta frissül

Az www.evangelium365.hu az az evangéliumi rész olvasható, amely a katolikus egyház liturgikus rendje szerint a szentmiséken aznap elhangzik, valamint a hozzá kapcsolódó elmélkedés, illetve magyarázat, továbbá egy napi ima. 

@vangelium365, Horváth István Sándor

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 5. hét – Szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
10

Evangélium

Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.” Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?” Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Azt felelték: „Hét.” Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.
Mk 8,1-10

Elmélkedés

Gyerekkoromban mindig nagyon örültem, amikor az én feladatom volt kenyérért menni a pékségbe. Nem számított a távolság, mert tudtam, hogy a pulton mindig van kóstoló a különféle pékárukból, amelyből szabadott venni. Amolyan kedvcsináló volt ez a vásárlók számára, hogy bátran próbálják ki az újdonságokat. A kóstolás lehetősége ügyes marketingfogás a pékek vagy bármely kereskedő részéről. Ha megkóstolunk valamit és ízlik, akkor fogunk belőle vásárolni máskor is.
Jézusnak természetesen nem volt marketingcélja, de a kóstoláshoz hasonlíthatjuk a csodálatos kenyérszaporítást. Ha elolvassuk Szent János evangéliumában Jézus eucharisztikus beszédét, amelyet a kenyérszaporítás után mondott, akkor könnyen megértjük, hogy fel szeretné kelteni az emberekben a vágyakozást a mennyei kenyér iránt. És az Úr eléri célját, mert immár nem a csodák miatt keresik őt, hanem mert ettek a kenyérből a pusztában és jóllaktak. Ekkor mondja: „Ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre” (Jn 6,27). Aztán később kimondja a legfontosabbat: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért” (Jn 6,51).
A kenyérszaporítás csodája előre jelzi az Eucharisztia csodáját. Isten gondoskodik mindennapi lelki táplálékunkról.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézusunk, ments meg minket attól, hogy elforduljunk tőled, megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240210.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 5. hét – Péntek

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
09

Evangélium

Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy süketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta”, vagyis „Nyílj meg!” Erre megnyílt a süket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták: „Mindent jól cselekedett: a süketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a beszédet.”
Mk 7,31-37

Elmélkedés

A gonosz úgy kezdi a kísértést, hogy eltereli a figyelmünket Istenről. Az a célja, hogy ne hallgassuk figyelmesen Isten szavát. És amikor már nem hallgatunk rá, akkor nem is fogunk neki engedelmeskedni. Ez a bűn első lépése. A gonosz azonban nem áll meg ezen a ponton, hanem következő lépésben elbizonytalanít minket és eléri, hogy ne bízzunk Istenben, ne kérjünk és ne várjunk tőle segítséget, mert Isten egyáltalán nem foglalkozik a mi kis problémáinkkal. A harmadik lépésben a gonosz azt sugallja, hogy vegyük kezünkbe sorsunkat, irányítsuk mi a saját életünket, azaz lépjünk Isten helyébe! És ezzel már el is jutottunk oda, hogy az ember, a teremtmény fellázad a teremtő Isten ellen. Ettől kezdve a bűnös ember zárva tartja fülét Isten szava és szívét Isten szeretete előtt. A gonosz tehát lépésről lépésre elérte célját.
Jézus meg akarja nyitni fülünket és szívünket, hogy Isten szavára figyeljünk. Úgy szeretné megnyitni, ahogyan a mai evangéliumban szereplő süketnéma fülét és száját megnyitotta. Így már nem a kísértő szavát halljuk, hanem az életszentségre tanító isteni szót. Isten pedig azt üzeni nekünk, hogy bízzuk rá magunkat és életünket! Bízzunk gondviselésében, szeretetében és irgalmában! Engedelmeskedjünk neki, kövessük akaratát, mert ez eredményezi az üdvösséget, az örök életet.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod mutatja, hogy mit jelent az élet teljes odaadása, az élet szeretetből való feláldozása. A szeretet mértéke csak a teljesség lehet. Ami ennél kevesebb, az önzés. Ha kevesebbet akarunk adni Istennek, akkor önzőek vagyunk és nem ismerjük a mindent odaadó szeretetet. Amikor a szeretetet gyakoroljuk az sosem önmagunk vagy emberségünk feladása, hanem éppen emberségünk legmélyebb megélése, kifejezése. Segíts, hogy értelmünkkel Isten megismerésére törekedjünk, szívünk minden érzését felé irányítsuk és lelkünk minden idegszálával rá figyeljünk. Add, hogy a szeretet valóban belülről, szívünk és lelkünk mélyéről fakadjon!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240209.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 5. hét – csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
08

– Csütörtök

Evangélium

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!” De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak.” Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat.” Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.
Mk 7,24-30

Elmélkedés

A mai evangéliumban szereplő pogány asszony nem akar beletörődni abba a helyzetbe, hogy lánya beteg. A bibliai időkben az orvosok még nem tudták olyan pontosan megállapítani egy-egy betegség eredetét, mint a mai orvostudomány, ezért gyógyításuk is nehézségbe ütközött. Különösen is vonatkozik ez a lelki eredetű bajokra. A tisztátalan lélektől való megszállottságot ma pszichés betegségnek mondanánk. A mai evangéliumban szereplő pogány asszony nem akart beletörődni abba a helyzetbe, hogy lánya ilyen betegségben szenved.
Gyakran találkozhatunk olyanokkal, akik beletörődnek bizonyos élethelyzetekbe és egy idő után már nem keresik a kiutat. Mások viszont úgy gondolják, hogy érdemes küzdeni, kipróbálni minél több lehetőséget. Lehet, hogy a magunk erejéből nem vagyunk képesek változást elérni, és az is lehet, hogy hiába várakozunk a körülmények javulására, de Isten bármikor meg tudja változtatni még a kilátástalan helyzeteket is.
A gonosz lélek azt szeretné elhitetni velünk, hogy tényleg tehetetlenek vagyunk, felesleges minden próbálkozásunk. Ez egy kísértés. A gonosz azt is el akarja hitetni velünk, hogy Isten nem törődik velünk, nem látja nyomorúságunkat és bajainkat, ezért nem segít rajtunk. Ez egy másik kísértés. Valójában Isten figyel ránk, és ha jónak látja, akkor közbeavatkozik.
Isten olykor próbára teszi hitünket és hűségünket, mielőtt segítene.
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden nap meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy bennem a szeretet!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240208.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 5. hét – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
07

Evangélium

Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket: „Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt.” Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.
Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.”
Mk 7,14-23

Elmélkedés

A mai evangéliumban olvasott beszédét Jézus nem a tisztasági törvények megtartását rajta számon kérő farizeusokhoz és írástudókhoz intézi, hanem a néphez. A tanítás témája továbbra is a tisztaság, de Jézus inkább a lelki tisztaságra helyezi át a hangsúlyt.
A legtöbb ember jobban érzi magát, ha tisztaság veszi körül, mintsem mocsokban kell élnie vagy dolgoznia. Szeretjük, ha tiszta a környezetünk, a ruházatunk, a testünk. Ennek érdekében takarítunk, kimossuk a ruhánkat és rendszeresen mosakszunk. A tisztálkodás a mindennapjaink része. Vannak, akik olykor túlzásba esnek e területen, azaz tisztaság-mániások. És sajnos vannak olyanok is, akik igénytelenek, nem törődnek otthonuk vagy saját maguk tisztaságával.
És mennyit törődünk lelkünk tisztaságával? Jézus szerint a lélek tisztasága még a test tisztaságánál is fontosabb. Alapigazság, hogy a külsőnk tükrözi a belsőnket, mindazt, ami a szívünkben, lelkünkben rejtőzik. De ez nem mindenkor igaz, vannak, akik csak a látszatra törekszenek, és megjelenésük tisztaságával próbálják elrejteni lelki hiányosságaikat, bűnös életüket. Ezt a képmutatást Jézus elítéli. Előfordul az is, hogy tisztalelkű emberek nem figyelnek külsejükre, tehát a külső alapján nem mindig tudunk helyesen következtetni arra, hogy mi lakik a másik ember szívében.
Jézus azt kéri tőlünk, hogy kapcsoljuk szívünket Istenhez és akkor majd ő gondoskodik szívünk és lelkünk tisztaságáról.
© Horváth István Sándor


Imádság

Mindenható Istenünk! Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre és senkit sem zársz ki szeretetedből. Minden embernek felkínálod az üdvösséget és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi, emberek zárhatjuk ki magunkat azzal, ha elutasítunk téged, megtagadjuk a neked való engedelmességet és semmibe vesszük törvényeidet. Hálásak vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk is és minden embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözüljünk.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240207.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 5. hét – Kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
06

Evangélium

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?”
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”
Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az „korbán” vagyis Istennek szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek.”
Mk 7,1-13

Elmélkedés

Az elmúlt napok folyamán láthattuk, hogy milyen fogadtatást kap Jézus a nép részéről. Szívesen hallgatják tanítását, örömmel veszik, hogy meggyógyítja a betegeket, felismerik személyében, hogy Isten jött el az emberekhez.
A mai evangéliumi rész azt mutatja be, hogy a vallási vezetők, az írástudók és a farizeusok mit gondolnak Jézusról és az ő tevékenységéről. Ők azt tapasztalják, hogy jött egy ember, aki rendkívül népszerű a tömegek körében. Bármiféle képzettség nélkül tanítónak tartja magát és a nép is annak tartja őt. Senki sem tudja, hogy ki volt a mestere, nem tartozik egyik írástudói iskolához sem. El kell ismerni, hogy az ószövetségi törvényeket jobban ismeri, mint azok, akik azt évekig tanulták. A mózesi törvényeket úgy értelmezi, ahogyan azt sehol sem tanítják. Nem beszél hangosan, mert halk szavát is meghallja az, akinek szól. A fennhangon őt vádlókat halk szavával gyorsan elcsendesíti. Nem vitatkozik senkivel, de aki vitát kezdeményez vele, annak leleményesen és bölcsen válaszol. Ahol megszólal, ott elgondolkodnak az emberek saját életükről, bűnbánat ébred a szívekben. Ahol betegekkel találkozik, ott a vakok látni, a süketek hallani, a bénák járni kezdenek, mert szavának gyógyító ereje, a természeti erőknél is nagyobb ereje, sorsfordító ereje, testet és lelket megtisztító ereje, életet megváltoztató ereje, halottakat életre keltő ereje van. Bár nem tudják honnan származik, de ezt az erőt és hatalmat az írástudók és a farizeusok veszélyesnek tartják. Veszélyesnek saját tekintélyükre és tisztségükre. Ha mindenki Jézusra hallgat, akkor ki fogja őket hallgatni? Ezért gondolják egy idő után, hogy jobb volna elhallgattatni Jézust.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A változó világban az üdvösség reménye biztos pont az igazságot keresők számára. Te azt hirdeted, hogy Isten országa itt a földön már elkezdett megvalósulni. E tanítás fényében értjük meg, hogy azért térsz be a bűnösök házába, fogadod el meghívásukat, lépsz be életükbe, hogy elmondhasd nekik az isteni irgalomról szóló örömhírt. Jól tudod, hogy az Isten szeretetéről szóló tanítás a bűnösöket érinti, őket is megérintheti. Te azt tanítod, hogy az üdvösségre minden ember meghívást kap, és mindenki elnyerheti azt, aki megtér, azaz elhagyja a bűn útját és hisz benned, az üdvösség egyedüli közvetítőjében. Vezess minket az üdvösségre!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240206.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 5. hét – Hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
05

Evangélium

Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket hordágyon odavitték, ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.
Mk 6,53-56

Elmélkedés

Istennel való találkozásunk és lelki egyesülésünk legfontosabb eseménye a szentmise és a szentáldozás. Fontos, hogy megértsük a szentmise lényegét: Isten eljön és jelen van. Fontos, hogy mi elmenjünk a templomba, rászánjuk az időnket, áldozatot hozzunk, de lényegesebb, hogy Isten jön el, ő hív meg és ő fogad minket a szentmisén. Fontos, hogy lélekben is jelen legyünk, imádkozzunk és énekeljünk, de a mi cselekedeteinknél is fontosabb Isten cselekvése, Jézus jelenvalóvá válása az átváltoztatott kenyérben és borban. A szentmise nem egyszerűen az utolsó vacsora színpadias előadása, hanem maga az utolsó vacsora, amelyen Jézus nekünk adja önmagát, vele egyesülünk a szentáldozásban.
A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy az emberek Jézushoz sietnek, hozzá viszik betegeiket. Teszik ezt azért, mert felismerték, hogy Isten jött el hozzájuk Jézus személyében. És ezt a nagyszerű lehetőséget nem akarják kihagyni. Találkozni akarnak Istennel, mert abban bíznak, hogy ez a találkozás változást, megújulást hoz életükbe. És aki odamegy Jézushoz, az részesül az isteni kegyelemben, tanításban vagy akár gyógyulásban.
Ne várd tétlenül a csodát, hanem indulj el oda, ahol Istent biztosan megtalálod! Csoda történik azzal, aki hittel fordul hozzá, bízik segítségében, reménykedik abban, hogy élete fordulathoz érkezett. Engedd, hogy megérintsen és benned éljen!
© Horváth István Sándor


Imádság

Istenem! Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól! Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket; hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában! Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240205.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 5. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
04

Evangélium

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés

Mindenki az Urat keresi
A mai vasárnap evangéliuma három részre tagolódik. Először arról olvastunk, hogy Jézus meggyógyítja Péter anyósát. A gyógyítás eredményességét jelzi, hogy a meggyógyult asszony azonnal szolgálni kezd nekik. A második történet arról szólt, hogy az esti órákban újabb betegeket visznek Jézushoz, akiket szintén meggyógyít. A harmadik jelenet szerint másnap reggel Jézus félrevonul imádkozni, majd pedig elindul, hogy más helyeken is gyógyítson és hirdesse az evangéliumot.
Nem három teljesen különálló és egymástól független elbeszélésről van szó, hanem a szövegek egy olyan egységet alkotnak, amelynek hátterében a Jézust kereső emberek és az Atyával való együttlétet kereső Jézus áll. A keresés fűzi egybe a részeket, viszi tovább az elbeszélést. Az emberek Jézust keresik, hogy meggyógyítsa a betegeket. Reggel az apostolok Jézus keresésére indulnak, aki hajnalban egy magányos helyet keresett magának, hogy egyedül imádkozhasson. „Mindenki téged keres” – mondják lelkesen az apostolok Jézusnak, aki ezután elindul más városokba és falvakba, hogy keresse az embereket és tanítsa őket.
Mindez arra indít minket, hogy Jézus keresésére induljunk. A földi életben soha nem mondhatjuk, hogy már nem kell tovább keresnünk Istent! Bár a rendszeresen Bibliát olvasó ember megtalálhatja őt a Szentírásban, főként az evangéliumokban, mégsem hagyjuk abba a Szentírás tanulmányozását. Noha jelen van, amikor megvalósul közöttünk a szeretetteljes testvéri közösség és bár megtapasztalhatjuk titokzatos, de mégis valóságos jelenlétét a szentségekben, különösen is az Oltáriszentségben és a naponkénti szentáldozásban, mindennek ellenére mégsem mondhatjuk, hogy nem kell tovább keresnünk őt. Újra és újra nyomába indulunk, mert Jézus tovább megy, így vezetve bennünket a mennyei Atyához.
Jézus az Atya küldötte, aki Isten igéit hirdeti. Küldetése, hogy mindenkinek hirdesse az ország örömhírét. Feltámadása után pedig parancsba adta apostolainak, hogy folytassák az evangélium hirdetését. Ha az Egyház nem tekintette volna minden korban legfőbb feladatának az örömhír terjesztését, akkor eltávolodott volna az Úr akaratától és szándékától, és hozzánk soha nem jutott volna el a krisztusi tanítás. A történelem folyamán mindig voltak olyan papok és világi hívek, akik megértették, hogy az evangéliumot nem magukba zárni vagy eltitkolni kell, hanem továbbadni és életüket annak terjesztésére szentelték. Mert aki felismeri Krisztus szavában az örök életre vezető igazságot, az embertársait is segíteni fogja ezen igazság megismerésében és követésében.
Miként Jézus tanításának elfogadása az ember részéről a hit által történik, ugyanígy a csodák esetében is nélkülözhetetlen a hit. A hit vagy megelőzi a csodát, azaz a beteg kifejezi Jézus iránti hitét és az ő isteni hatalmában bízva kéri gyógyulását, vagy a csoda eredményezi a hitet, azaz annak láttán az emberek hinni kezdenek Jézusban. A különféle csodaelbeszélések az evangéliumban azt mutatják, hogy Jézusban, az Isten Fiában mutatkozik meg leginkább az Atya minden ember felé kiáradó irgalma és szeretete. Isten nem elítélni, hanem megmenteni, megváltani, üdvözíteni akar minket. Isten szabadító hatalma mutatkozik meg a csodákban, amely az ember üdvösségét szolgálja. Bibliai értelemben a betegség a gonosznak, a sátánnak a hatalmát jelenti az ember felett. A betegség annak a jele, hogy valami elromlott az Isten által jónak teremtett ember testében vagy lelkében, s ez a gonosz lélek műve. Jézus azért jött el a világba, hogy kiszabadítson minket a gonosz hatalmából. Erre azért képes, mert az ő isteni hatalma nagyobb, mint a gonosz ereje. Krisztus felszabadít minket, hogy bátran Atyánknak merjük szólítani Istent, felemeljük hozzá lelkünket, hiszen ő is ilyen félelem nélküli kapcsolatot szeretne velünk kialakítani és fenntartani. A csodás gyógyítások Isten közbeavatkozásai és jelei.
Jézus tanítása és cselekedetei azt igazolják, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása. Az Úr megtöri a gonosz uralmát az emberek felett, megszünteti a betegségeket és hirdeti nekik az örömhírt. Jézus jelenléte szabadulást hoz nekem is, tehát érdemes őt keresnem.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te fáradhatatlanul végezted azt a küldetést, amit a mennyei Atyától kaptál. Hirdetted az evangéliumot a szegényeknek, akiken a gazdagok nem segítettek. Irgalommal fordultál a betegekhez, akiken mások nem tudtak segíteni. Odafordultál az özvegyekhez, akikkel nem törődött a társadalom. Tanításod és cselekedeteid valóban azt igazolták, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása. Te isteni hatalmaddal megtörted a gonosz uralmát az emberek felett, megszüntetted a betegségeket és hirdeted mindenkinek az örömhírt. Uram, hozzon nekem szabadulást a te jelenléted! Add, hogy mindig téged keresselek és téged kövesselek! Segíts, hogy tanításodban felismerjem az üdvösség örömhírét! Mutasd meg az Atyához vezető utat!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240204.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 4. hét – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
03

Evangélium

Abban az időben az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre.
Mk 6,30-34

Elmélkedés

Figyelmesség és együttérzés. Ez a két tulajdonság indítja Jézust cselekvésre a mai evangéliumban. Figyelmesség tanítványai iránt és együttérzés a hozzá érkező néppel. A tanítványok nagy utat tettek meg, amíg Mesterük küldetésében jártak. Márk evangélista nem jegyzi le pontosan, hogy napokig vagy hetekig voltak távol, de az kiderül, hogy elfáradtak. Elvégezték első önálló munkájukat. Mesterüktől, Jézustól megbízást és hatalmat kaptak, s munkájuk után most visszatérnek hozzá. Elmondják tapasztalataikat, de ezt csak Jézus tudja meg, az evangélista nem írja le. A néptömeg is jókora utat tehetett meg, amíg a tó partján haladva eljutottak addig a helyig, ahová Jézus és tanítványai elvonultak. Vélhetően itt szoktak megpihenni, s a nép ismerhette a helyet. Ők is fáradtak, kimerültek. Ahogyan az apostolok számára jó volt visszatérni az Úrhoz, ugyanígy a nép is kereste őt, mert hallgatni akarták tanítását.
Jézus azonnal felismeri, hogy mire van szüksége a tanítványoknak és milyen vággyal érkeznek hozzá az emberek. Megadja nekik, amire szükségük van, a pihenés lehetőségét és a tanítást.
Még a keresztény emberek is hangoztatják időnként, hogy Isten nem törődik velük, nem veszi észre szükséghelyzeteiket. Talán azért tévednek, mert éppen ők nem veszik észre Isten segítségét vagy a helyzet megoldását nem neki tulajdonítják.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Mi sokszor azt gondoljuk, hogy elég, ha kellő távolságot tartunk ellenségeinktől. Te viszont azt mondod, hogy szeressük ellenségeinket! Mi azt gondoljuk, hogy elég, ha kitérünk azok elől, akik gyűlölnek minket és nem teszünk nekik rosszat. Te többet kérsz tőlünk: tegyünk jót velük! Mi azt képzeljük, hogy elegendő, ha nem szórunk átkot a minket átkozókra. Te sokkal többet vársz tőlünk: mondjunk rájuk áldást! Mi azt gondoljuk, hogy éppen eleget teszünk akkor, ha nem hiszünk a hazug rágalmazóknak és nem viszonozzuk támadásaikat. Te azt kéred: Imádkozzunk értük! Segíts minket, hogy mindig azt tegyük, amit kérsz tőlünk!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240203.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés, imádság Urunk bemutatása(Gyertyaszentelő Boldogasszony)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
02

Evangélium

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona”. Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
szavaid szerint békességben,
mert szemeim meglátták Szabadításodat,
melyet minden nemzet számára készítettél,
hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak,
és dicsőség népednek, Izraelnek.
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40

Elmélkedés

Jézus templomi bemutatásának ünnepén érdemes elgondolkodnunk saját életünkön és annak felajánlásán, valamint azon, hogy életünk során milyen áldozatokat hozunk Isten kedvéért.
Szent Lukács idézi a mózesi törvényt: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ennek az ószövetségi törvénynek engedelmeskedve vitték Jézust a születése utáni negyvenedik napon a jeruzsálemi templomba. Mária és József azt fejezik ki cselekedetükkel, hogy a gyermek nem csak az övék, hanem valójában és elsősorban Istené. Igaz ez minden gyermekre, de legfőképpen Jézusra, aki az Isten Fia. Az áldozat, amit Mária és József felajánl, hálaadás és a köszönet megnyilvánulása.
Példájukat látva minden szülő tekintse Isten ajándékának gyermekét! Milyen jó volna, ha minden szülő, amikor elhozza gyermekét a templomba és megkeresztelését kéri, akkor egyúttal Istennek ajánlaná gyermekét, és az ő gondoskodását és áldását kérné gyermeke számára!
Remélhetőleg a mi szüleink éppen ezzel a szándékkal gondoskodtak róla, hogy születésünk után részesüljünk a keresztségben. Gondoljunk tehát arra, hogy Isten gyermekei vagyunk és ajánljuk fel magunkat neki!
A mai ünnep magyar elnevezése Gyertyaszentelő Boldogasszony. A gyertya a felajánlás jelképe, mert önmagát feláldozva sugározza a fényt. Adjuk oda életünket Istennek, hogy az ő szeretetének fényét sugározzuk mindenki felé!
© Horváth István Sándor


Imádság

Istenem! Te vagy, aki megalkottál és ismersz. Tőled kaptam az életemet, képességeimet, embertársakat magam mellé és naponta a számtalan kegyelmet. Minden talentumot azért adsz, hogy akaratodat teljesítsem. Hiszem, hogy minden embert üdvözíteni akarsz. Vonj be engem is tervedbe, hogy minél több embernek el tudjalak vinni! Ígérem, mások elől nem rejtem el azokat a dolgokat, amelyek az életemben jóságodat és szeretetedet hirdetik, hanem azért fáradozok, hogy szereteted terjedjen a világban.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240202.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 4. hét – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01

Evangélium

Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
Mk 6,7-13

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus utasításokat ad tizenkét apostolának, mielőtt elküldi őket, hogy hirdessék Isten országának örömhírét. Amikor kirándulni megyünk vagy hosszabb utazásra indulunk, különösen, ha ritkán szoktunk utazni, előzetesen készítünk egy listát azokról a dolgokról, amelyeket be kell csomagolnunk a hátizsákunkba vagy bőröndünkbe. Azért tesszük ezt, hogy ne felejtsünk el semmit, amire szükségünk lehet az út során. Az apostolok nem készítettek egykor ilyen listát, de Jézus elmondta nekik, hogy mit vigyenek magukkal, mire lesz szükségük. A lista meglehetősen rövid: vándorbot, saru és ruha. Ez még túlélő csomagnak is kevés volna napjainkban. Minden egyéb tiltólistára került: élelem, tarisznya és pénz. A szegényes felszerelés valószínűleg nem okozott meglepetést nekik, hiszen tanító útja során Jézus is beérte ugyanezekkel a dolgokkal és a tanítványok sem megrakott hátizsákkal követték őt.
A tanítványok elfogadják Mesterük javaslatát, mert bíznak benne. Hogyan is tudnának majd a mezők liliomait öltöztető és az ég madarainak táplálékot adó Isten gondviseléséről tanítani, ha ők maguk nem bíznának az isteni gondviselésben? Továbbá a küldöttek bíznak abban, hogy a Jézustól kapott hatalom birtokában teljesíteni tudják feladatukat, s nem lesz szükségük semmi egyébre.
Kövessük mi is az Úr egyszerű életformáját és bízzunk a gondviselésben!
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Te boldognak nevezted azokat, akik hallgatják az Isten szavát, hallgatnak téged. Nem csupán a szavak meghallgatásáról és a tanításnak való engedelmességről beszéltél, hanem arról, hogy ragaszkodjunk hozzád, aki számunkra a leghitelesebben közvetíted a mennyei Atya szavát és akaratát. Követődként akkor válunk Isten tanítványaivá, ha osztozunk életedben, sorsodban, engedelmességedben, szenvedéseidben és feltámadásodban. Vezess minket, Urunk, az üdvösségre!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240201.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 4. hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
31

Evangélium

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.
Mk 6,1-6

Elmélkedés

A tegnapi evangélium Jairus és a 12 éve beteg asszony csodálatos hitét mutatta be, a mai pedig az elképesztő hitetlenséget.
A helyszín a názáreti zsinagóga. Ebben a városban töltötte Jézus gyermekkorának és ifjúságának éveit. Ebbe a zsinagógába járt szombatonként imádkozni. Jól ismerte a helyet, az itt élő embereket és őt is jól ismerték. Most nem Jézus hallgatja a rabbik tanítását, hanem ő kezd el tanítani. Márk nem részletezi a tanítás tartalmát, hanem kifejezetten a hallgatóság reakciójára figyel. Az emberek csodálkoznak Jézus szavain és csodáin is, amelyeket szintén nem részletez az evangélista. A kezdeti csodálkozás hamar botránkozásba fordul. A názáretiek azért kerültek zsákutcába Jézus személyével kapcsolatban, mert azt gondolták, hogy jól ismerik ők, de mostani tanítása nem felelt meg a róla alkotott képnek. Még mindig az évekkel korábban gyerekeikkel együtt játszó gyermeket látták benne vagy a fiatalt, aki nevelőapjának, Szent Józsefnek segített a műhelyben, elképzelésükön pedig nem akartak változtatni. Nem értették meg vagy nem akarták elfogadni, hogy Jézus isteni hatalom birtokában tanít és képes csodákat véghezvinni. A szombati rutint, a zsinagógai istentiszteletet megzavarta az újszerű tanítás, és ők nem akartak kilépni ebből a rutinból.
A hit útja ott kezdődik, amikor kilépek a megszokottságból és engedem, hogy Isten új úton, a hit útján vezessen.
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Hittel vallom, hogy valóságos ember és valóságos Isten vagy. Életünk során sokszor megtapasztaljuk, mennyire sebezhetőek és kiszolgáltatottak vagyunk, főként akkor, ha nem érezzük jelenlétedet. Közeledésed eloszlatja félelmeinket. Isteni hatalmadat és erődet felismerve bátorság tölt el, hogy életünk legnehezebb helyzeteiben is velünk vagy. Lelkünket megmentő, hitünket növelő, bátorságot adó és kereső szívünket lecsendesítő Jézus, jöjj, ments meg minket!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240131.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 4. hét – kedd

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Evangélium

Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment vele.
Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját, így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?” Tanítványai ezt válaszolták: „Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?” De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz tudta, hogy mi történt vele –, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: „Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!”
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: „Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, csak higgy!” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: „Talita kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.
Mk 5,21-43

Elmélkedés

Az evangéliumi jelenet a Jairussal való találkozással és alázatos kérésével kezdődik, és az ő házában lányának feltámasztásával, azaz kérésének teljesítésével fejeződik be. Ebbe a történetbe ékelődik be egy másik csoda, ami útközben történik, Jézus meggyógyít egy 12 éve betegségben szenvedő asszonyt. Márk evangélista elbeszélése kiemeli, hogy egyik esetben sem tudnak már emberek segíteni. Minden bizonnyal Jairus is fordulhatott korábban orvosokhoz gyermeke érdekében, az asszony esetében pedig külön is említésre kerül ugyanez, de egyikük sem remélhetett már emberi segítségben. Vannak határhelyzetekben, amikor az emberi képesség és tudás már nem képes eredményt elérni, csak Istenben bízhat az ember.
A jelenet érdekessége a megszólítás, ahogyan Jézus szól az asszonyhoz, miután meghallgatta betegségének történetét. Ezt mondja neki: „leányom”. Jézus édesapaként viselkedik, atyai szeretettel fordul a beteg asszony felé. Úgy tekint rá, mintha a saját lánya lenne. Ez ad magyarázatot arra, hogy miért érti meg az édesapa, Jairus aggodalmát, aki atyai szeretettel van haldokló leánya iránt. Jézus a mennyei Atya jóságát közvetíti a gyógyulni vágyó asszony felé, és a mennyei Atya életet adó kegyelmét nyújtja a gyermekét szerető apának.
Gondoljunk ma arra, hogy a mennyei Atya gyermekei vagyunk, Isten a fiainak és leányainak tekint minket.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A te küldetésed az volt, hogy tanítsd az embereket és csodáiddal megmutasd Isten irgalmát. Tanításod és csodáid, a te emberek iránti szeretetednek a jelei. Ugyanakkor az Atya iránti szeretetedet is megmutatod bennük, hiszen mindig neki engedelmeskedsz, az ő akaratát teljesíted. Segíts, hogy növekedjen bennem az emberek iránti szeretet és Isten felé is megmutassam szeretetem! Segíts minket, hogy szavaidban felismerjük az üdvösség örömhírét! Urunk, mutass nekünk utat az Atyához és vezess minket hozzá!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240130.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."