103346 ima található a honlapon, összesen 247051 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

IMAFAL

IMAFAL
Változó frissítés

 

 

Gyertyaszentelő BoldogasszonyMindnyájan hozzád jövünk, Jézusunk

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
02
Gyertyaszentelő Boldogasszony Mindnyájan hozzád jövünk, Jézusunk

Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Jn 1:7

Mindnyájan eléd siettünk, Krisztus, akik őszintén és mélységes hódolattal imádjuk misztériumodat; örömmel eltelve sietünk feléd... Meggyújtott gyertyát viszünk, isteni ragyogásod szimbólumát. 

      Neked köszönhetjük, hogy ragyog az egész teremtés, sőt örökfény önti el, ami szétszórja a bűn sötétségét. Ezek az égő gyertyák azonban főképp annak a belső ragyogásnak a jelképei, amellyel fel akarunk készülni jöveteledre, Krisztus. Amint Anyád, a legtisztább szűz, karjában vitt téged, az igaz világosságot és felajánlott azokért, akik a sötétségben élnek, most mi is kezünkben tartjuk ezt a mindenki számára látható fényt és a te ragyogásodtól megvilágosítva Eléd sietünk, aki az igazi fényesség vagy... 

      A világosság, amely a világba jön, hogy megvilágosítson minden embert, elérkezett... Mindnyájan hozzád jövünk, hogy fényedbe öltöztess minket, hogy az öreg Simeonnal mi is karunkba vegyünk, ó, örök, eleven fény. Vele együtt ujjongunk az örömtől, dicsérő himnuszt énekelünk az Istennek, a világosság Atyjának, aki megajándékozott minket az igaz fénnyel, hogy kiragadjon a sötétségből és eltöltsön világossággal. 

Szent Szofróniusz, De Hypapante 3, 6-7 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bosco Szent János a meghívásának történetéről

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
31
Bosco Szent János a meghívásának történetéről

„Kilenc éves koromban álmot láttam, amelyet egész életemben soha el nem felejtettem. Álmomban úgy éreztem, hogy egy igen tágas udvaron álló ház közelében vagyok, ahol egy sereg gyermek tolongott. Egyesek nevetgéltek, mások játszottak, de voltak köztük olyanok is, akik káromkodtak. Amint ezeket az istentelenségeket meghallottam, közéjük rohantam, s rábeszéléssel és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ebben a pillanatban egy javakorabeli, tiszteletreméltó, előkelő öltözetű férfi jelent meg. Egész alakját fehér köpeny burkolta, arca azonban olyan fényes volt, hogy nem tudtam rátekinteni. Nevemen szólított és megparancsolta, hogy álljak a fiúsereg élére, miközben hozzátette:

-- Nem veréssel, hanem szelídséggel és szeretettel teheted ezeket barátaiddá. Kezdd el tehát azonnal a munkát! Tanítsd meg őket a bűn utálatosságára és az erény szépségére!

Én ijedten jegyeztem meg, hogy tudatlan ifjú vagyok, tökéletesen képtelen arra, hogy a fiúkat vallásos oktatásban részesítsem. Amint ezt kimondtam, a fiúk abbahagyták a veszekedést, a zajongást és a káromkodást, és mind a férfi köré sereglettek. Majdnem öntudatlanul kérdeztem:

-- Kicsoda ön, hogy ilyen lehetetlenséget kíván tőlem?

-- Éppen azért mert lehetetlennek látszik, végre kell hajtanod engedelmesség és tudomány által!

-- Hol és milyen eszközökkel fogom megszerezni ezt a tudományt?

-- Adok melléd egy tanítónőt, akinek védelme alatt bölcs leszel, akinek befolyása nélkül miden bölcsesség csak balgaság.

-- De hát kicsoda Ön, hogy így beszél velem?

-- Annak vagyok a fia, akit napjában háromszor üdvözölni tanított a te édesanyád.

-- Édesanyám azt parancsolta nekem, hogy az ő engedelme nélkül semmiféle idegen emberrel szóba ne álljak; mondja meg tehát a nevét!

-- Azt kérdezd meg az én anyámtól!

Abban a pillanatban egy asszonyt láttam a férfi oldalán, igazi, fenséges alakot, olyan ruhában, amelyből pazar fényesség sugárzott, mintha csupa ragyogó csillaggal lett volna telehintve. Mikor megbizonyosodott növekvő zavaromról, közelebb hívott magához, jóságosan kézen fogott, és így beszélt:

-- Nézz ide!

Föltekintve észrevettem, hogy a fiúsereg eltűnt, és helyébe nagy tömeg kecske, kutya, macska, medve és egyéb állatokból álló nyáj került. A felséges Asszony tovább beszélt:

-- Ez a te munkaköröd, itt működj. Légy alázatos, erős és férfias, és az átváltozást, amelyet ezeken az állatokon most látni fogsz, csináld meg később az én fiaimnál.

Megint odatekintettem, és a vad állatok helyén ugyanannyi szelíd bárányt láttam. Ezek örömmel bégetve ugrándozták körül a férfit és az asszonyt, mintha hódolnának nekik. Ahogy ezt észrevettem, álmomban sírva fakadtam, és kértem a dicsőséges Asszonyt, magyarázza meg nekem, amit láttam, mert nem értettem, mit jelent mindez. Ő azonban csak a fejemre tette a kezét, és azt mondta:

-- A kellő időben mindent meg fogsz érteni.

Alig ejtette ki ezeket a szavakat, valami zörej fölébresztett az álomból, és minden eltűnt.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent férfiak és nők, akik előttünk jártak

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
Szent férfiak és nők, akik előttünk jártak

... szent férfiak és nők, akik előttünk jártak,
és a mennyei haza felé vezető utat mutatták.
Az életük biztató példák számunkra,
akik mindennap a
„keskeny úton.küzdünk”

Néha a keresztény élet elkeserítő, és gyakran érezzük magunkat egyedül.
Kétségbe esünk minden egyes alkalommal, amikor elesünk, és azt gondoljuk,
hogy soha nem leszünk szentek és soha nem jutunk a mennybe.
A legjobb esetben azt reméljük, hogy Isten könnyen be fog engedni minket
az utolsó pillanatban.

A jó hír az, hogy ha a szentek életét nézzük, akkor biztosan találunk
egy „testvér” vagy „nővér” szentet, aki nagyon hasonló hozzánk, hasonló
körülmények között küzdött és nőtt fel.


MAXIMILIAN KOLBE imája Máriához

Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó, Szűz Mária!
Engedd, hogy különleges módon dicsérhesselek téged!
Engedd, hogy érted és csak érted éljek, dolgozzam,
szenvedjek, lemondjak magamról és érted haljak meg!
Engedd, hogy hozzád vezethessem az egész világot!
Engedd, hogy neked még nagyobb, ha lehet,
a legnagyobb magasztalást tudjam megadni!
Engedd, hogy olyan tiszteletet tudjak neked megadni,
amit még senki nem tudott!
Engedd, hogy mások a te felmagasztalásod igyekezetében
engem felülmúljanak, és utána én őket, és így ebben a nemes versenyben
a te tiszteletedben egyre jobban növekedjem, egyre erősebbé váljak,
úgy, ahogyan elvárja tőlem az, Aki téged oly kimondhatatlan módon
mindenki fölé rendelt.

Egyedül benned olyan páratlan módon dicsőült meg az Isten,
ahogyan más szentben nem. Érted teremtette Isten a világot.
Érted hívott életbe engem is az Isten. Micsoda boldogság ez nekem!

Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó, Szűz Mária!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉT 2024. – Nyolcadik nap Bibliai gondolatok és imádságok a hét napjairaUrunk, hadd legyen közösségünk országod jele!  

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
Ökumenikus IMAHÉT 2024. – Nyolcadik nap Bibliai gondolatok és imádságok a hét napjaira Urunk, hadd legyen közösségünk országod jele!  

8. nap  

Jézus erre azt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj! (Lk 10,37)
Urunk, hadd legyen közösségünk országod jele!  

Olvasmányok  
Róm 12,9–13
Zsolt 41 (40),1–2  

Ajánlott ének:
Vezess, Jézusunk (ÖÉ 47.)  

Meditáció  

E szavakkal – „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj”
– Jézus mindannyiunkat, mindannyiunk egyházát küldi,
hogy az ő szeretetparancsa szerint éljünk.
A Szentlélek indíttatására küldetést kaptunk,
hogy „egymás számára Krisztussá legyünk”,
együttérzéssel és irgalommal fordulva a szenvedő emberiséghez.
Amint az irgalmas samaritánus a sebesült emberrel kapcsolatban,
mi is dönthetünk úgy, hogy nem utasítjuk el a tőlünk különbözőket,
hanem közvetlenséget és jóakaratot tanúsítunk irántuk.
Mit jelent Jézusnak ez a felszólítása, hogy
„Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” az én életemben?
Milyen következményei vannak Krisztus eme hívásának
más egyházak tagjaival való kapcsolataimban?
Hogyan tehetünk együtt irgalmasan bizonyságot Isten szeretetéről?
Krisztus követeiként (2Kor 5,20) megbékélésre kaptunk elhívást
Istennel és egymással; közösségre, hogy gyökeret eresszünk,
és növekedjünk egyházainkban és a konfliktuszónákban,
mint a Száhel-övezet.
Ahogyan növekszik a kölcsönös bizalom és hitelesség,
egyre inkább hajlandók leszünk megmutatni sebeinket,
az egyháziakat is, hogy Krisztus szeretete látogasson meg
és gyógyítson egymás szeretete és gondoskodása által.
Közös törekvésünk a keresztény egységre segíti a kapcsolatok újjáépítését,
hogy az erőszak helyett a szolidaritás és a béke növekedjen.  

Imádság  

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az életadó Szentlélek ajándékáért,
aki megnyitja szívünket egymás iránt, megszünteti az ellenségeskedést,
és megerősíti a közösség kötelékeit.
Hadd növekedjünk a kölcsönös szeretetben,
és hadd kívánjuk egyre hűségesebben hirdetni
az evangélium üzenetét, hogy a világ egységre jusson,
és hódoljon a Békesség fejedelmének.
Krisztus, a mi Urunk által kérünk. Ámen. 


Összeállította:
Az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport

Kiadta:
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozz a pápával egyetlen kattintással!„Kattints és Imádkozz”

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
Imádkozz a pápával egyetlen kattintással! „Kattints és Imádkozz”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."