39294 ima található a honlapon, összesen 67854 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptárhúsvét 5. hét szombat

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08
  IGE naptár húsvét 5. hét szombat

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Pál apostolt egy látomás Macedóniába hívja.
  Második apostoli útja során Pál eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timóteus nevű tanítvánnyal, egy hívő zsidó anyának, és egy görög apának fiával. A lisztrai és ikóniumi testvérek dicsérőleg nyilatkoztak róla.
  Pál magával akarta vinni útitársul, és ezért a környékbeli zsidókra való tekintettel körülmetéltette, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor aztán sorra járták a városokat, (az ott lakó testvéreknek) lelkükre kötötték, hogy tartsák meg az apostolok és a jeruzsálemi presbiterek által hozott végzéseket. Így az egyházak megerősödtek a hitben, és a hívek száma napról napra gyarapodott.
  Mivel a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsia-tartományban prédikáljanak, Frígián és a galaták földjén utaztak keresztül. Mízia határához érve megkísérelték ugyan, hogy Bitíniába menjenek, de Jézus Lelke nem engedte meg nekik. Ezért keresztülvágtak Mízián és lementek Troászba. Itt egy éjszaka Pálnak látomása volt. Egy macedón férfi állt eléje ezzel a kéréssel: „Jöjj át Macedóniába, és segíts rajtunk!”
  E jelenés után azonnal készen voltunk, hogy elinduljunk Macedónia felé abban a biztos tudatban, hogy Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 16,1-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Örvendezzünk Isten előtt, * az egész föld őt dicsérje. (Vö. 2a. vers. - 1. tónus)
  Vagy: Alleluja. 1. szám.
  Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vidámsággal.
  Járuljatok színe elé, * vidám énekszóval.
  Hívek: Örvendezzünk Isten előtt, * az egész föld őt dicsérje.
  Vagy: Alleluja.
  E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övéi vagyunk, ő alkotott minket.
  Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája.
  H: Örvendezzünk Isten előtt, * az egész föld őt dicsérje.
  Vagy: Alleluja.
  E: Valóban jó az Úr, † irgalma örökké megmarad, * és hűsége nemzedékről nemzedékre.
  H: Örvendezzünk Isten előtt, * az egész föld őt dicsérje.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 99,2.3.5.

  ALLELUJA
  Ha Krisztussal együtt feltámadtatok, * keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján! Kol 3,1 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus kiválasztotta övéit a világból, ezért gyűlöli őket a bűnös világ.
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez:
  „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
  Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 15,18-21

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárBoldog Gizella

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07

  OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
  Az asszony igazi ékessége az, hogy istenfélő.
  Derék asszonyt ki talál?
  Értéke a gyöngyét messze meghaladja.
  Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele.
  Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján.
  Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel.
  Kinyújtja karját a guzsaly után, és kezével megfogja az orsót.
  Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja.
  Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel.
  Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.
  Ez az Isten igéje.
  Péld 31,10-13.19-20.30-31

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram!
  Előénekes: Szívemben nincs nagyravágyás, Uram, * szememben sincsen kérkedés.
  Nagy dolgok után nem töröm magam, * sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.
  Hívek: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram!
  E: Valóban lecsendesítettem lelkemet és megnyugtattam, † miként a kisded anyja ölében, * úgy pihent meg a lelkem.
  H: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram!
  E: Bízzál, Izrael, az Úrban, * mostantól fogva mindörökké!
  H: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram!
  Zsolt 130,1.2.3

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † Maradjatok meg szeretetemben! * Aki bennem marad, és én őbenne, az bőséges termést hoz. Jn 15,9b.5b – 1. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Isten országa többet ér minden földi kincsnél.
  Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet.
  Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 13,44-46

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  37. A SZENT ASSZONYOKRÓL
  Pap: Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem-hívők között!
  3. Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát!
  4. Adj kegyelmet a hitvestársaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére!
  5. Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását egykor majd a boldog örök élet nyugalmával!
  (6. Engedd, hogy N. híved és minden kedves halottunk mielőbb élvezhesse a mennyei otthon boldogságát!)
  Pap: Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 5. hét péntek

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07
  IGE naptár húsvét 5. hét péntek

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Az apostolok kihirdetik, amit a Szentlélek nevében helyesnek és szükségesnek tartottak a pogányok közül megtért keresztény testvérek számára.
  Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antióchiába küldik: mégpedig Júdást, más néven Barszabbást meg Szilást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írást küldték velük:
  „Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antióchiában, Szíriában és Kilikiában élő, pogányok közül megtért testvéreknek.
  Hallottuk, hogy közülünk néhányan – megbízásunk nélkül tanítva – megzavartak titeket, és földúlták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva, jónak láttuk, hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk néhány férfit a számunkra igen kedves Barnabással és Pállal, akik egészen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik személyesen, élő szóval is tudtotokra adják a következőket: A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és fojtott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól! Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket.”
  A küldötteket útra bocsátották, és ezek lementek Antióchiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget, és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 15,22-31

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Hadd magasztaljalak, Uram, * minden nép között! (10a. vers. - 2. tónus)
  Vagy: Alleluja. 2. szám.
  Előénekes: Kész az én szívem, Istenem, † kész az én szívem, * hadd daloljak, hadd ujjongjak.
  Kelj föl dicsőségem, † kelj föl, lantom, citerám, * hadd ébresszem így a hajnalt.
  Hívek: Hadd magasztaljalak, Uram, * minden nép között!
  Vagy: Alleluja.
  E: Dicsőítelek a népek között, Uram, * a nemzetek előtt neked szól énekem.
  Szerető jóságod felér az égig, * és hűséged a fellegekig.
  Emelkedj, Istenem, az egek fölé, * és a te dicsőséged az egész föld fölé.
  H: Hadd magasztaljalak, Uram, * minden nép között!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 56,8-9.10-12

  ALLELUJA
  Barátaimnak mondalak titeket, mondja az Úr, * mert elmondtam nektek mindent, amit Atyámtól hallottam. Jn 15,15b – 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus új parancsolata: szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!
  Jézus így tanított az utolsó vacsorán:
  „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
  Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 15,12-17

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár5. hét csütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06
  IGE naptár 5. hét csütörtök

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Az apostolok döntése szerint azok, akik a pogányok közül tértek meg, nem kötelesek teljes mértékben a mózesi törvény megtartására.
  Az apostoli zsinaton heves vita támadt a mózesi törvény megtartása körül. Péter akkor szólásra emelkedett:
  „Férfiak, testvérek! Tudjátok, hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott engem közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát, és az igaz hitre térjenek. A szíveket vizsgáló Isten bizonyságot tett mellettük, amikor nekik éppen úgy megadta a Szentlelket, mint nekünk. Nem tett különbséget köztünk és köztük, amikor a hit által szívüket megtisztította. Most tehát miért ellenkeztek Istennel azáltal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk viselni? Ellenkezőleg: a mi hitünk az, hogy Urunk Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, és éppen úgy ők is.”
  Erre az egész gyülekezet lecsillapodott. Meghallgatta Barnabást és Pált, amint elbeszélték, milyen csodajeleket művelt általuk Isten a pogányok között. Amikor befejezték, Jakab apostol szólalt fel:
  „Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem! Simon (Péter) elbeszélte, hogyan mutatta meg Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. Ezzel megegyeznek a próféták szavai. Azt mondja ugyanis a Szentírás:
  Ezek után visszatérek, és újjáépítem Dávid leomlott sátorát: omladékait újjáépítem és helyreállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, és minden nép, amely segítségül hívja nevemet.
  Az Úr mondja ezt, és meg is teszi. Ez az ő örök határozata. Véleményem szerint tehát nem kell háborgatnunk azokat, akik a pogányok közül tértek meg Istenhez. Azt azonban írjuk meg nekik, hogy (a köztük élő zsidókra való tekintettel) tartózkodjanak a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a paráznaságtól, valamint a fojtott állat és a vér fogyasztásától! Mózesnek ugyanis minden városban régtől fogva van hirdetője, hiszen minden szombaton olvassák a zsinagógában.”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 15,7-21

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. (Vö. 3. vers. - 11. tónus)
  Vagy: Alleluja. 11. szám.
  Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
  Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
  Hívek: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.
  Vagy: Alleluja.
  E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
  H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.
  Vagy: Alleluja.
  E: Mondjátok a nemzeteknek: * „Az Úr uralkodik!”
  Ő tette a földet szilárddá, és az meg nem inog, * ő ítélkezik a népek fölött igazságban.
  H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 95,1-2a.2b-3.10

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket, és ők a nyomomban járnak.” Jn 10,27 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Aki megmarad Jézus szeretetében, annak öröme teljes lesz.
  Jézus így tanított az utolsó vacsorán:
  „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!
  Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.
  Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 15,9-11

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 5. hét szerda

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05
  IGE naptár húsvét 5. hét szerda

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Pál és Barnabás Jeruzsálembe megy, hogy az apostolok döntését kérje a pogányságból megtért keresztények kötelezettségeiről.
  Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antióchiába érkeztek, és így tanították a pogányságból megtért testvéreket: „Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek.”
  Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás meg még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében.
  A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Fönícián és Szamarián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömöt szereztek nekik.
  Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten.
  Erre azonban felállt néhány, a farizeusok felekezetéből megtért hívő, és kijelentette: „Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét.”
  Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 15,1-6

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. (Vö. 1. vers. - 7. b tónus)
  Vagy: Alleluja. 7. szám.
  Előénekes: Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, * az Úr házába megyünk.
  Íme, itt állunk már kapuid előtt, * kapuid előtt, ó, Jeruzsálem.
  Hívek: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.
  Vagy: Alleluja.
  E: Jeruzsálem városa jól megépült, * részei egymáshoz illenek.
  Oda járulnak föl a törzsek, * az Úr népének törzsei.
  H: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr Izraelnek törvénybe adta, * hogy ott nevére áldást mondjanak.
  Mert ott állnak az ítélőszékek, * Dávid házának székei.
  H: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 121,1-2.3-4a.4b-5

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Maradjatok meg bennem, és én bennetek! * Aki énbennem marad, bőséges termést hoz.” Jn 15,4a.5b – 10. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Aki Jézusban marad, mint a szőlővessző a szőlőtőn, az sok gyümölcsöt terem.
  Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
  Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 15,1-8

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárBoldog Ceferino Giménez Malla, vértanú

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04

  SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
  A vértanúk nem kímélték életüket mindhalálig, Krisztusért.
  Én, János, harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és Fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték mindhalálig!
  Ezért örvendezzetek, ti, mennyek, és ti, akik benne laktok!”
  Ez az Isten igéje.
  Jel 12,10-12a

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! 9a. vers.
  Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
  Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
  Hívek: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
  E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
  Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
  H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
  E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
  Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
  H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
  E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
  Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
  H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
  Zsolt 33,2-3.4-5.6-7.8-9

  ALLELUJA
  Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez:
  „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
  Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják.
  Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem."
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 15,18-21

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  31. A VÉRTANÚKRÓL
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát!
  Lektor: 1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
  3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
  4. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
  5. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be (N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
  Pap: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Flórián, vértanú

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04

   

  SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
  A vértanúk nem kímélték életüket mindhalálig, Krisztusért.
  Én, János, harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és Fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték mindhalálig!
  Ezért örvendezzetek, ti, mennyek, és ti, akik benne laktok!”
  Ez az Isten igéje.
  Jel 12,10-12a

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! 9a. vers.
  Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
  Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
  Hívek: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
  E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
  Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
  H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
  E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
  Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
  H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
  E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
  Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
  H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
  Zsolt 33,2-3.4-5.6-7.8-9

  ALLELUJA
  Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez:
  „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
  Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják.
  Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem."
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 15,18-21

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  31. A VÉRTANÚKRÓL
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát!
  Lektor: 1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
  3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
  4. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
  5. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be (N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
  Pap: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 5. hét kedd

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04
  IGE naptár húsvét 5. hét kedd

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Pál és Barnabás első missziós útjukról visszatérnek a szíriai Antióchiába, és beszámolnak apostoli munkájukról.
  Amikor Pál és Barnabás Lisztrában hirdette a Krisztusról szóló tanítást, utánuk jött néhány zsidó pizídiai Antióchiából és Ikóniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak megkövezték Pált; majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De mikor a tanítványok köréje gyűltek, fölkelt és bement a városba.
  Másnap Barnabással együtt útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, és sok tanítványt toboroztak.
  Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antióchiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert „sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába”. Az egyes egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és végül imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akinek hívei lettek.
  Pizídián keresztül haladva Pamfíliába jutottak. Miután pedig Pergében hirdették az Úr igéjét, lementek Attáliába. Innét azután visszahajóztak (a szíriai) Antióchiába, ahonnan egykor elindultak Isten rendeléséből a rájuk bízott munka teljesítésére.
  Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogyan tárta fel a pogányok előtt a hit kapuját.
  Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 14,19-28

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A te barátaid, Uram, * ismertessék meg országod dicsőségét. (Vö. 12. vers. - 5. tónus)
  Vagy: Alleluja. 5. szám.
  Előénekes: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
  Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.
  Hívek: A te barátaid, Uram, * ismertessék meg országod dicsőségét.
  Vagy: Alleluja.
  E: Hirdessék az embereknek hatalmas tetteid, * királyságod fölséges dicsőségét.
  A te országod örökkévaló ország, * uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre.
  H: A te barátaid, Uram, * ismertessék meg országod dicsőségét.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr dicséretét hirdesse ajkam, * szent nevét mindörökké áldja minden élő.
  H: A te barátaid, Uram, * ismertessék meg országod dicsőségét.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 144,10-11.12-13ab.21

  ALLELUJA
  Krisztusnak szenvednie kellett, és feltámadnia a halálból, * hogy bemehessen dicső országába. Lk 24,46.26 – 3 a. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus búcsúzóul az ő békéjét hagyja övéire.
  Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: »Elmegyek, de visszajövök hozzátok.« Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.
  Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 14,27-31a

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Fülöp és Szent Jakab apostolok – Ü

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03
  IGE naptár Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok – Ü

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Az Úr feltámadása után megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak.
  Testvéreim!
  Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek hívőkké.
  Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 15,1-8

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Minden földre * elhat szózatuk. (2a. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik, * a mennybolt vallja kezének művét.
  Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, * erre oktatja éj az éjszakát.
  Hívek: Minden földre * elhat szózatuk.
  E: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát.
  Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük.
  H: Minden földre * elhat szózatuk.
  Zsolt 18,2-3.4-5

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † Én vagyok az út, az igazság és az élet. * Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát is. Jn 14,6b.9c – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem?
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.
  Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”
  Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.”
  Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
  Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 14,6-14

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  30. AZ APOSTOLOKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Fülöp és Szent Jakab és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
  3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
  4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
  5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
  Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvét 5. vasárnapja

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02
  IGE naptár Húsvét 5. vasárnapja

  Kezdőének:
  Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat művelt, tudtul adta hűségét a nemzeteknek, alleluja. (Zsolt 97,1-2)

  Könyörgés:
  Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
  Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy (Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr) mit mondott neki, és hogy ő milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus ügye mellett.
  (Pál) ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt, sőt vitába szállt velük. De azok az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába elkísérték, majd onnét Tarzuszba küldték.
  Az Egyház egész Júdeában, Galileában és Szamariában békét élvezett. Megerősödött, az Úr félelmében élt, és a Szentlélek segítségével egyre terjedt.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 9,26-31

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. 2. tónus.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 2. szám.
  Előénekes: Az istenfélők előtt, * teljesítem fogadalmam.
  Egyenek a szegények és lakjanak jól, † áldják az Urat mind, akik keresik, * „Szívük élni fog mindörökké”.
  Hívek: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  E: A föld határai megemlékeznek erről és az Úrhoz térnek, * leborul előtte a nemzetek minden családja.
  Egyedül őt imádják mind, akik a földben alszanak, * hódoljanak előtte mind, akik a porba visszatérnek.
  H: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  E: Neki él az én lelkem, * és neki fog szolgálni nemzetségem.
  Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, † igazságát hirdessék a születendő népnek: * „Mindezt az Úr cselekedte!”
  H: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Zsolt 21,26b-27.28 és 30.31-32

  SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
  Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel hogy az igazságból valók vagyunk-e és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk.
  Ez az Isten igéje.
  1Jn 3,18-24

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Maradjatok bennem, és én bennetek, * aki énbennem marad, bőséges termést hoz.” Jn 15,4a. 5b – 10. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 15,1-8

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim! Krisztus az igazi szőlőtő, és a keresztség által egybenőttünk ővele. Kérjük Istent, hogy életünkkel méltók lehessünk a keresztény névre!
  Lektor:
  1. Tartsd meg, Urunk, az igazságban Szentatyánkat, N. pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy az igazi szőlőtőhöz, Krisztushoz kapcsoljanak minket!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy minden nép eljusson Krisztusban a testvéri egységre!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai tudatában legyenek együvé tartozásuknak, és felelősséget érezzenek egymás iránt!
  Hívek: Kérünk téged. . .
  4. Engedd, Urunk, hogy Krisztus tanítása mindig bennünk maradjon, és jótettekben sok gyümölcsöt teremjünk!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Árassz, Urunk, új, kegyelmi életet azokba, akik bűneik miatt nem hoznak gyümölcsöt Krisztusban!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Urunk és Istenünk! Te egyszülött Fiad által megígérted, hogy aki őbenne marad, az bő termést hoz. Kérünk, add hogy igazi szőlővesszők módjára belőle éljünk! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add, kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Prefáció:
  HÚSVÉTI PREFÁCIÓ I.
  Húsvét szent titka

  A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk.

  Az Úr legyen veletek.
  H.: És a te lelkeddel.
  Emeljük föl szívünket.
  H.: Fölemeltük az Úrhoz.
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
  H.: Méltó és igazságos.
  (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, – midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, a Húsvéti Bárány.
  Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, – halálunkat halálával MEGtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
  A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, – (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

  Áldozási ének:
  Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők – mondja az Úr. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz, alleluja. (Jn 15,1.5)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe. Krisztus, a mi Urunk által.


  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent József, a munkás

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből
  Töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá!
  Szólt az Isten: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket.
  Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állat fölött, amely a földön mozog.” Azután ezt mondta Isten: „Íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, táplálékul adok minden növényt.”
  Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.
  Így készült el a föld, az ég, és minden, ami benne van. Isten a hetedik napon befejezte művét, amelyet alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett.
  Ez az Isten igéje.

  vagy
  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
  Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek.
  Testvéreim!
  Legfőként szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak!
  Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Így adjatok hálát általa az Atyaistennek! Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek. Tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul megkapjátok érte az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok.
  Ez az Isten igéje.
  Ter 1,26-2,3 vagy Kol 3,14-15.17.23-24

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Kezünk minden munkáját * kísérje áldásod, Urunk! 17c. vers.
  Vagy: Alleluja. 4. szám.
  Előénekes: Mielőtt a hegyek születtek, † a föld és a világ létrejött, * Istenünk, te öröktől fogva létezel.
  Hívek: Kezünk minden munkáját * kísérje áldásod, Urunk!
  Vagy: Alleluja.
  E: Te a halandót ismét porrá teszed; * így szólsz: „Emberek fiai, térjetek vissza a porba.”
  A te szemedben ezer év akár a tegnap, * úgy tűnik tova, mint egy őrállás ideje éjszaka.
  H: Kezünk minden munkáját * kísérje áldásod, Urunk!
  Vagy: Alleluja.
  E: Taníts meg számot vetni napjaink sorával, * hogy bölcsességre neveljük szívünket.
  Térj hozzánk, Urunk, meddig késlekedsz? * Légy könyörületes szolgáidhoz!
  H: Kezünk minden munkáját * kísérje áldásod, Urunk!
  Vagy: Alleluja.
  E: Árassz el minket reggel irgalmaddal, * hogy mindennap ujjongjunk és vigadozzunk!
  Lássák meg szolgáid gondviselésedet, * és gyermekeid dicsőségedet.
  H: Kezünk minden munkáját * kísérje áldásod, Urunk!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 89,2.3-4.12-13.14 és 16

  ALLELUJA
  Áldott legyen az Úr, naponként, mindennap! * Üdvösségünk Istene, ő hordoz minket. Zsolt 67,20 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Nemde az ács fia ez?
  Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.
  Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”
  Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 13,54-58

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  4. SZENT JÓZSEF ÜNNEPÉRE
  (Március 19. és május 1.)
  Pap: Testvéreim! Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének (a munkás élet eszményképének) ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!
  Lektor: 1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról!
  3. A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét!
  4. Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe!
  5. Szent József követésével szenteljük meg mindennapi munkás életünket!
  Pap: Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 4. hét szombat

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01
  IGE naptár húsvét 4. hét szombat

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Pál és Barnabás – első missziós útjukon – elkezdik a pogányok között a térítő munkát.
  Pál apostolnak pizídiai beszéde utáni szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten igéjét. Amikor azonban a zsidók meglátták a nagy tömeget, féltékenység fogta el őket, és rágalmakat szórva akarták meghazudtolni Pál szavait.
  Pál és Barnabás azonban bátran kijelentette: „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét. De mivel ti visszautasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk.
  Ezt a parancsot adta nekünk az Úr: A pogányok világosságává rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.”
  A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását. Hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt. A zsidók azonban felbujtották az előkelő vallásos asszonyokat meg a város elöljáróit, és üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen. Ezért kiutasították őket a városból. Ők pedig – (vádképpen) – lerázták ellenük lábuk porát, és Ikóniumba mentek. A tanítványok pedig elteltek örömmel és Szentlélekkel.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 13,44-52

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak irgalmas jóságát. (3cd. vers. - 6. tónus)
  Vagy: Alleluja. 6. szám.
  Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
  Diadalt aratott jobbjával, * és győzelmet szentséges karjával.
  Hívek: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak irgalmas jóságát.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
  Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
  H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak irgalmas jóságát.
  Vagy: Alleluja.
  E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
  Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
  H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak irgalmas jóságát.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 97,1.2-3ab.3cd-4

  ALLELUJA
  Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, * és megismeritek az Igazságot – mondja a mi Urunk. Jn 8,31b-32 – 10. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Aki Jézust látja, az látja és ismeri a mennyei Atyát is.
  Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”
  Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.”
  Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
  Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.
  Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 14,7-14

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."