17481 ima található a honlapon, összesen 19363 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptárCsütörtök hamvazószerda után

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből
  Mózes arra tanítja a választott népet, hogy az Istennel kötött szövetség áldás, de átok is lehet: élet vagy halál.
  Az Istennel kötött szövetség ismertetése után Mózes így beszélt a néphez:
  „Népem, figyelj! Ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, akkor életben maradsz és megsokasodsz, az Úr, a te Istened megáld azon a földön, ahova indulsz, hogy birtokodba vedd. Ha azonban elfordul szíved és nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni és nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom: Menthetetlenül elpusztultok, és azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve elérkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni. Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok; szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet és napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.”
  Ez az Isten igéje.
  MTörv 30,15-20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. (Zsolt 39,5a - 5. tónus)
  Előénekes: Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, † nem lép a bűnösök útjára, * a gúnyolódok körében nem foglal helyet,
  hanem az Úr törvényében leli örömét, * az ő parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.
  Hívek: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik.
  E: Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, * mely idejében gyümölcsöt érlel.
  Nem fonnyad el a lombja, * siker koronázza minden tettét.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik.
  E: Nem így járnak a gonoszok, nem így, * hanem mint a polyva, melyet szétszór a szél,
  mert az Úr őrzi az igazak útját, * a gonoszok útja pusztulás.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik.
  Zsolt 1,1-2.3-4 és 6

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Jézus mondja: † „tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa!” Mt 4,17 – 7b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Aki nem félti életét Krisztusért, megmenti azt az örök életre.
  Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:
  „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.”
  Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.
  Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,22-25

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
  Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHamvazószerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26

  OLVASMÁNY Joel próféta könyvéből
  Isten büntető ítélete gyakran buzdítás a hozzá való őszinte visszatérésre. Megtérésünk gyökeres, komoly cselekedet legyen!
  A bűnbánatra így figyelmeztet a próféta: Térjetek meg! Teljes szívetekből hozzám térjetek! Böjtöljetek, hangos szóval sirassátok bűneiteket! A szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat; keressétek Isteneteket, Uratokat! Ő jóságos és irgalmas, türelemmel gyógyítgatja sebeiteket. Ki tudja, hátha visszatér és újra megbocsát, s áldás fakad a nyomában; így az Úr, a ti Istenetek elfogadja majd étel- s italáldozataitokat. Fújjatok meg minden harsonát a szent hegyen! Üdvös böjtöt is hirdessetek! Népemet gyűjtsétek egybe, szent közösséggé legyen! Hívjátok az öregeket, hozzátok a gyermekeket, még a csecsemőket is! Nászházát hagyja el most a vőlegény, és a menyasszony is! A papok, az Úr szolgái, hangos szóval sírjanak, az előcsarnok és az oltár között így kiáltsanak: „Könyörülj, Uram, könyörülj népeden, ne tűrj ilyen gyalázatot örökségeden! Ne uralkodjanak rajtunk pogány nemzetek! Ne mondhassák gúnyolódva: »Hol van hát Istenetek?«” Erre az Úr féltő szeretettel tekintett országára, és népének megkegyelmezett.
  Ez az Isten igéje.
  Joel 2,12-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. (Vö. 3a vers. - 1 D2 tónus)
  Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem! † Mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
  Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem.
  Hívek: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.
  E: Gonoszságomat beismerem, * szüntelenül előttem lebeg bűnöm.
  Egyedül csak ellened vétettem, * ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
  H: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.
  E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.
  Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
  H: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.
  E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem.
  Nyisd meg, Uram, ajkamat, * hogy dicséretedet hirdesse ajkam.
  H: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.
  Zsolt 50,3-4.5-6a.12-13.14 és 17

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
  Itt az alkalmas idő, hogy kiengesztelődjünk Istennel.
  Testvéreim!
  Krisztus követségében járunk. Isten maga buzdít titeket általunk.
  Krisztus nevében kérlek, engesztelődjetek ki az Istennel! Ő a bűn hordozójává tette értünk azt, aki bűnt nem ismert (Jézust), hogy általa Isten igaz voltának részesei legyünk.
  Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába. Azt mondja ugyanis az Úr: „Amikor az időt alkalmasnak látom, meghallgatlak, és ha eljön az üdvösség napja, segítek rajtad.” Nézzétek, most van itt az alkalmas idő! Most van itt az üdvösség napja.
  Ez az Isten igéje.
  2Kor 5,20-6,2

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű!” Zsolt 94,8ab – 12. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jócselekedeteinkkel ne az emberek elismerését keressük, hanem egyedül Istentől várjunk értük jutalmat!
  A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
  Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
  Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 6,1-6.16-18

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
  Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár7. évközi hét kedd

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  25

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  Isten azért nem teljesíti számos kívánságunkat, mert helytelenül kérjük őt.
  Testvéreim!
  Honnan vannak a háborúskodások és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, és semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, még sincs semmitek, mert nem kértek. Vagy kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, azért hogy bűnös kívánságaitokra fordítsátok.
  Ti, házasságtörők! Nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel? Aki tehát ennek a világnak akar barátja lenni, ellensége lesz Istennek.
  Vagy azt gondoljátok, hogy hiába figyelmeztet a Szentírás: „Féltékenyen szeret a Szentlélek, aki bennünk lakik!”? Sőt, további kegyelemmel akar elhalmozni, amikor ezt mondja: „Isten a kevélynek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.”
  Vessétek tehát alá magatokat Istennek! Az ördögnek viszont álljatok ellen, akkor majd elfut előletek! Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledik majd hozzátok! Mossátok meg kezeteket, ti, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, ti, kétszívűek! Érezzétek át nyomorúságtokat, szomorkodjatok és sírjatok! Nevetéstek forduljon gyászra, örömötök pedig szomorúságra! Alázkodjatok meg az Úr előtt, ő majd felmagasztal titeket!
  Ez az Isten igéje.
  Jak 4,1-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Istenbe vessed bizodalmadat: * ő majd táplál téged. (23a. vers. - 3. a tónus)
  Előénekes: Így szóltam: † Bárcsak szárnyaim lennének, mint a galambnak, * hogy elrepülnék és megnyugodnék.
  Innen bizony messzire elfutnék, * és laknék inkább a pusztaságban.
  Hívek: Istenbe vessed bizodalmadat: * ő majd táplál téged.
  E: Várom azt, aki szabadulást hoz nekem a szélvész és a vihar fergetegétől. * Szórd szét őket, Uram; nyelvüket zavard össze.
  H: Istenbe vessed bizodalmadat: * ő majd táplál téged.
  E: Erőszakot és viszályt látok az egész városban, * a város falain éjjel-nappal körbe járnak.
  H: Istenbe vessed bizodalmadat: * ő majd táplál téged.
  E: Az Úr majd táplál téged, † belé vessed bizodalmadat, * nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon.
  H: Istenbe vessed bizodalmadat: * ő majd táplál téged.
  54,7-8.9-10a.10b-11a.23

  ALLELUJA
  Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk keresztjével, * mely által a világ megfeszíttetett számomra, és én a világ számára. Gal 6,14 – 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Isten országában az az első, aki embertársait szolgálja.
  Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust.
  Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
  Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.”
  Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 9,30-37

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot!
  Lektor: 1. Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt Egyházért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Beteg, éhező és bajbajutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. A földi életből eltávozott N. testvérünk [nővérünk] örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, hallgasd meg népedet! Érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Mátyás apostol

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  24

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  A sors Mátyásra esett, így a tizenegy apostolhoz sorolták.
  Jézus mennybemenetele után egy alkalommal, amikor a testvérek mintegy százhúszan lehettek együtt, Péter szólásra emelkedett: „Testvérek, férfiak! Be kellett teljesednie az írásnak, amelyet a Szentlélek előre megmondott Dávid szája által Júdásról, azok vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és ő is részt kapott a mi szolgálatunkból. Benne van ugyanis a Zsoltárok könyvében: »Lakóhelyük váljék pusztasággá, ne legyen senki, aki sátrukat lakja«, továbbá: »Tisztségét kapja meg más«. Kell tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik mindig velünk voltak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt – kezdve János keresztségétől egészen addig a napig, amikor felment a mennybe –, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.”
  Kijelöltek tehát kettőt: Józsefet, akit Barszabbásznak, vagy más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást. Majd így imádkoztak: „Uram, te ismered mindenkinek a szívét, mutasd meg, kit választasz e kettő közül, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre kerüljön.” Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így őt a tizenegy apostolhoz sorolták.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 1,15-17.20-26

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Odaültette az Úr őt * népének fejedelmei közé! (4b. vers.)
  Vagy: Alleluja. 2. szám.
  Előénekes: Dicsérjétek az Urat, ti, szolgái, * dicsérjétek az Úr nevét!
  Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké!
  Hívek: Odaültette az Úr őt * népének fejedelmei közé!
  Vagy: Alleluja.
  E: Dicsértessék az Úr neve, * napkelettől napnyugatig.
  Fölséges az Úr minden nép fölött, * dicsősége magasabb az egeknél.
  H: Odaültette az Úr őt * népének fejedelmei közé!
  Vagy: Alleluja.
  E: Ki olyan, mint a mi Istenünk, † aki a magasságban trónol, * lehajol, hogy letekintsen az égre és a földre.
  H: Odaültette az Úr őt * népének fejedelmei közé!
  Vagy: Alleluja.
  E: Az elhagyottat a porból magához vonja, * fölemeli a szegényt a sárból,
  hogy odaültesse a gazdagok közé, * népének gazdagjai közé.
  H: Odaültette az Úr őt * népének fejedelmei közé!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 112,1-2.3-4.5-6.7-8

  ALLELUJA
  Én választottalak titeket a világból, † hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, * és gyümölcsötök maradandó legyen, mondja az Úr. Jn 15,16 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok.
  Jézus így tanított az utolsó vacsorán:
  „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!
  Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.
  Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.
  Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
  Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 15,9-17

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  30. AZ APOSTOLOKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Mátyás és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
  3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
  4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
  5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
  Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárÉvközi 7. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  23

  Kezdőének:
  Irgalmasságodban reménykedem, Uram. Szívem ujjong üdvözítő jóságod miatt; jótéteményeiért dicsőítem az Urat. (Zsolt 12,6)

  Könyörgés:
  Mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk, akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből
  Szeresd embertársadat úgy, mint magadat!
  Az Úr így szólt Mózeshez:
  „Szólj Izrael fiai egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
  Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr.”
  Ez az Isten igéje.
  Lev 19,1-2.17-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 11. tónus.
  Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.
  Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
  Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
  E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
  A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
  H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
  E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
  Nem bűneink szerint bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
  H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
  E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.
  Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn.
  H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
  Zsolt 102,1-2.3-4.8 és 10.12-13

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Minden a tiétek, ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.
  Testvéreim!
  Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!
  Senki ne ámítsa önmagát! Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csakugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Hiszen írva van: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket”, továbbá:
  Tárva az Úr előtt az ember gondolata,
  csupa hiúság annak foglalata.
  Senki se kérkedjék tehát emberekkel! Hisz minden a tiétek: Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: Minden a tiétek; ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 3,16-23

  ALLELUJA
  Aki megtartja Krisztus igéjét, * az valóban szereti az Istent. 1Jn 2,5 – 4g. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Szeressétek ellenségeiteket!
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
  Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
  Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 5,38-48

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim! A legfőbb törvény a szeretet. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy ezt a parancsot minél tökéletesebben valóra váltsuk életünkkel!
  Lektor: 1. Távolítsd el, Urunk, a széthúzás szellemét híveid köréből, hogy megvalósuljon köztünk a szeretet egysége!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Távolítsd el, Urunk, a világból a gyűlölködést és az ellenségeskedést, hogy a nemzetek békében éljenek egymással!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Távolítsd el, Urunk, a keresztény családokból az önzést és kényelemszeretetet, hogy egyetértésben éljenek!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Távolítsd el lelkünkből a közömbösséget, hogy embertársainkat is úgy szeressük, mint önmagunkat!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Távolítsd el szívünkből a bosszúállás szellemét, hogy a rosszért is jóval tudjunk fizetni!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Mennyei Atyánk! Add kegyelmedet, hogy az áldozatkész és megbocsátó szeretet gyakorlásában minél tökéletesebben hasonlítsunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Istenünk, köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be áldozatunkat. Könyörögve kérünk, hogy amit fölséged dicsőségére felajánlunk, hozza meg nekünk az üdvösséget. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Összes csodáidat elbeszélem, ujjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges Isten! (Zsolt 9,2-3)
  vagy
  Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten Fia, aki a világra jöttél. (Jn 11,27)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Mindenható Istenünk, add, hogy valóban elnyerhessük az üdvösséget, amelynek zálogát ebben a szentségben magunkhoz vettük. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Péter apostol székfoglalása

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
  Szent Péter maga is elöljáró, és Krisztus szenvedésének tanúja.
  Szeretteim!
  Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem: legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját; viseljétek gondját ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint; ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb Pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.
  Ez az Isten igéje.
  1Pét 5,1-4

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. (1. vers. - 9. tónus)
  Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
  Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
  A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
  Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
  Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké, szünet nélkül.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  Zsolt 22,l-3a.3b-4.5.6

  ALLELUJA
  Te Péter vagy, és e sziklára építem Egyházam, * s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Mt 16,18 – 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Te Péter vagy, és neked adom a mennyek országa kulcsait.
  Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
  Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.
  Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 16,13-19

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  30. AZ APOSTOLOKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Péter és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
  3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
  4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
  5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
  Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  Ahogy lélek nélkül halott a test, úgy a hit is halott a belőle fakadó jó cselekedetek nélkül.
  Testvéreim!
  Mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de hitből fakadó cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt ez a hit?
  Ha például egy testvér vagy nővér ruházatban vagy a mindennapi élelemben szükséget szenved, ti pedig azt mondjátok: „Menjetek békében! Melegedjetek meg, és lakjatok jól!” – de nem adjátok meg nekik mindazt, amire pedig szükségük van, mit használ az nekik? Ugyanígy van a hittel is: ha nem fakadnak belőle jó cselekedetek, önmagában holt dolog.
  Ha pedig erre azt mondja valaki: „Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim” – azt válaszolom neki: „Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet”, akkor tetteim alapján én is bizonyítom neked hitemet! Hiszed, hogy csak egy Isten van? Jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis rettegnek.
  Akarod-e tudni, te balga ember, hogy tettek nélkül mennyire meddő a hit? Nézd Ábrahám ősatyánkat, aki tettei alapján lett kedvessé Isten előtt, mivel fiát, Izsákot áldozatul az oltárra helyezte. Láthatod tehát, hogy hite közreműködött tetteiben, és csak tettei által lett tökéletessé a hite. Így teljesedett be a Szentírás szava: „Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált”: és „Isten barátjának” nevezték.
  Látjátok tehát, hogy tettei által igazul meg az ember, nem csupán a hit által. Mert ahogy lélek nélkül halott a test, tettek nélkül a hit is halott.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 2,14-24.26

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényében leli örömét. (Vö. 1b. vers. - 6. tónus)
  Előénekes: Boldog ember, aki féli az Urat, * aki az Úr törvényében örömét leli.
  Hatalmas lesz ivadéka a földön, * áldott lesz az igazak nemzetsége.
  Hívek: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényében leli örömét.
  E: Dicsőség és gazdagság tölti be házát, * igazsága örökre megmarad.
  Az igaz világít, mint fény a sötétségben, * igazságos, jóságos és irgalmas.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényében leli örömét.
  E: Boldog ember, aki irgalmas, † és szívesen ad kölcsön, * aki a törvény szerint intézi minden dolgát.
  Nem tántorodik meg soha, * az igaz emléke örökké megmarad.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényében leli örömét.
  Zsolt 111,1-2.3-4.5-6

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † Barátaimnak hívlak titeket, * mert elmondtam nektek mindazt, amit Atyámtól hallottam. Jn 15,15b - 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Krisztus követőjének vállalnia kell az önmegtagadást és a szenvedést.
  Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk:
  „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért?
  Aki e hűtlen és bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”
  Aztán még hozzáfűzte: „Bizony mondom nektek, a jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,34-9,1

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől!
  Lektor: 1. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget: add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált: add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk: áraszd ki Szentlelkedet minden emberre!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét: add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket: add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget: add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  Isten a világ szemében szegényeket választotta ki arra, hogy gazdagokká tegye őket a hitben.
  Testvéreim!
  Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók! Mert ha a testvéri közösségbe belép hozzátok egy aranygyűrűs, fényes öltözetű férfi, meg egy kopott ruhájú szegény is, ugye ti arra figyeltek, aki drága ruhába van öltözve, és azt mondjátok neki: „Foglalj itt kényelmesen helyet!” A szegényhez pedig így szóltok: „Állj csak oda!” vagy pedig: „Ülj ide a zsámolyra, a lábam mellé!” Ugye hogy különbséget tesztek az emberek között, és igazságtalanul ítélkeztek róluk!
  Tudjátok meg tehát, szeretett testvéreim! Isten éppen azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy gazdagokká tegye őket a hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, melyet az őt szeretőknek ígért. Ti pedig lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok nyomnak el titeket erőszakkal, és hurcolnak a törvény elé? Nem ők becsmérlik-e Krisztus fölséges nevét, amelyről keresztényeknek neveznek titeket?
  Ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és Krisztus törvénye mint törvényszegőket elmarasztal benneteket. Ha ellenben megtartjátok a Szentírás királyi törvényét: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” – helyesen jártok el.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 2,1-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt. (Vö. 7a. vers. - 4. g tónus)
  Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
  Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
  Hívek: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
  Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
  H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
  Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
  H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  Zsolt 33,2-3.4-5.6-7

  ALLELUJA
  Uram, a te tanításod lélek és élet: * örök életet adó igéid vannak. Jn 6,63c és 68c – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus előre megmondja tanítványainak, hogy messiási küldetése sok szenvedéssel jár.
  Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?”
  A tanítványok azt felelték: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti kinek tartotok engem?” Erre Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás.” Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
  Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik.
  Péter ekkor félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,27-33

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket!
  Lektor: 1. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a Gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket], hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Jóságos, mennyei Atyánk! Hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  Ne csak hallgassátok, hanem váltsátok is tettekre Isten tanítását!
  Szeretett testvéreim!
  Legyen minden ember készséges a hallgatásra, de meggondolt a beszédben, és fegyelmezett, amikor elragadná az indulat! Haragjában ugyanis nem azt teszi az ember, ami helyes Isten előtt. Ezért vessetek ki magatokból minden tisztátalanságot, és mindenféle gonoszságot! Engedelmeskedjetek szelíd lélekkel Isten bennetek élő tanításának, amely meg tudja menteni lelketeket.
  Ne csak hallgassátok, hanem valósítsátok is meg Isten tanítását, különben önmagatokat csaljátok meg! Aki ugyanis csak hallgatja Isten igéjét, de nem váltja tettekre, ahhoz az emberhez hasonlít, aki megnézi külsejét a tükörben. Magára pillant ugyan, de továbbmegy, és nyomban elfelejti, milyen is volt. Aki azonban figyelmesen tanulmányozza az evangéliumi szabadság tökéletes törvényét, és állhatatosan meg is tartja – nemcsak felületesen hallgatja, hanem szerinte is él –, az boldog lesz tettei által.
  Aki pedig vallásosnak tartja magát, de nem fékezi a nyelvét, az áltatja magát, mert vallásossága hiábavaló. Hiszen Isten, a mi Atyánk szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: Meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 1,19-27

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Szent hegyeden, Uram, Istenem, * ki az, aki megpihenhet? (1b. vers. 5. g tónus)
  Előénekes: Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik.
  Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája.
  Hívek: Szent hegyeden, Uram, Istenem, * ki az, aki megpihenhet?
  E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
  Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
  H: Szent hegyeden, Uram, Istenem, * ki az, aki megpihenhet?
  E: Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el ártatlan ellen.
  Aki így éli életét, * soha meg nem rendül.
  H: Szent hegyeden, Uram, Istenem, * ki az, aki megpihenhet?
  Zsolt 14,2-3ab.3cd-4ab.5

  ALLELUJA
  Urunk Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg lelki szemünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott minket. Vö. Ef 1,17-18 – 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus meggyógyítja a betszaidai vakot.
  Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?”
  Az fölnézett, és így szólt: „Látom az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának.” Erre ismét rátette kezét a vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent.
  Ezután hazaküldte, és meghagyta neki: „Erről senkinek se beszélj a faluban!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,22-26

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza Egyházát, amelyért szent Fia életét áldozta!
  Lektor: 1. Krisztus Egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Az Egyház pásztoraiért: a Szentatyáért, a püspökökért és papokért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. A hívek közösségéért: a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  A bűn forrása nem Isten, hanem a mi rendetlen kívánságaink.
  Testvéreim! Boldog, aki állja a megpróbáltatást: hűségének jutalmául elnyeri az örök élet koronáját, amelyet Isten megígért azoknak, akik szeretik őt.
  Ne mondja senki, ha próbára teszi a kísértés, hogy Isten viszi kísértésbe! Isten ugyanis felette áll minden gonosz kísértésnek, és ő maga sem kísért meg senkit. Kísértésbe úgy esik az ember, hogy saját érzékies természete ingerli és csábítja a rosszra. Ha pedig a rossz kívánság megfogant, bűnt szül. A bűn pedig, ha kifejlődik, halált okoz.
  Ne essetek tehát tévedésbe, szeretett testvéreim! Amit a világosság Atyja ad nekünk az égből, az mind jó és tökéletes. Őbenne nincs változás, még árnyéka sincs nála a változandóságnak. Örök elhatározásával ő adott nekünk életet az igazság igéje által, hogy valamiképpen mi legyünk az elsők az egész teremtésben.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 1,12-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Boldog az az ember, * akit te tanítasz, Uram. (12a. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Boldog az az ember, *akit te tanítasz, Uram,
  akit törvényedre oktatsz, * hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon.
  Hívek: Boldog az az ember, * akit te tanítasz, Uram.
  E: Mert az Úr nem taszítja el népét, * nem hagyja el örökségét.
  Mert igazságos lesz az ítélet, * és azt követi minden igaz szívű.
  H: Boldog az az ember, * akit te tanítasz, Uram.
  E: Ha azt mondtam: „Meginogtak lábaim!”, * irgalmasságod, Uram, fenntartott engem.
  Ha aggodalommal telik meg szívem, * vigasztalásod felüdíti lelkemet.
  H: Boldog az az ember, * akit te tanítasz, Uram.
  Zsolt 93,12-13a.14-15.18-19

  ALLELUJA
  Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14,23 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus emlékezteti tanítványait, hogy csodákkal igazolta isteni küldetését.
  A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!”
  Ők egymásközt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt válaszolták: „Tizenkettőt.”
  „És amikor hetet törtem meg négyezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt felelték: „Hetet.”
  Erre újra megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,14-21

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki elküldte Fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket!
  Lektor: 1. Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy parancsaid hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy jócselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy ne feledkezzél meg elhunyt N. testvérünkről [nővérünkről], aki már elköltözött ebből a világból!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Mindenható, örök Isten! Te azért küldted el hozzánk szent Fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába őáltala. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét hétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  A hit próbájának gyümölcse az állhatatosság, amely a tökéletességre vezet.
  Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája – üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek.
  Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatás ér benneteket! Jól tudjátok, hogy hitetek próbatétele állhatatosságot eredményez. Állhatatosságtok pedig tegye tökéletessé tetteiteket, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és így semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá!
  Ha pedig valaki közületek bölcsességre szorul, kérje Istentől, aki mindenkinek bőven ad, anélkül hogy szemére vetné, – és meg is kapja, csak bizalommal kérje, és csöppet se kételkedjék! Aki ugyanis kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, melyeket a szél ide-oda sodor. Ne gondolja az ilyen ember, hogy valamit is kap az Úrtól, hiszen a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben sem.
  A szegény sorsú testvérnek dicsőségben lesz része, a gazdagnak ellenben megaláztatásban, mert elmúlik gazdagsága, mint a mező virága. Fölkel ugyanis a nap, és perzselő hevével elszárítja a virágot: szirma lehull, és színpompája odavész. Így enyészik el majd a gazdagnak minden vállalkozása is.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 1,1-11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem! (77a. vers. - 4. g tónus)
  Előénekes: Tévelyegtem, mielőtt megaláztak engem, * de most már megtartom igédet.
  Hívek: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Jó vagy és jóságosak tetteid, * igazságaidra oktass engem.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Jó nekem, hogy megaláztak engem, * hogy megtanuljam, amit rendelsz.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Drágább nekem ajkad törvénye, * sok ezer aranynál, ezüstnél.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Tudom, Uram, hogy jogosan ítélsz meg engem, * igazad volt, hogy megaláztál.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Vigasztalásomra legyen irgalmad, * amint szolgádnak megígérted.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  Zsolt 118,67.68.71.72.75.76

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Én vagyok az út, az igazság és az élet. * Senki sem jut Atyámhoz, csak általam.” Jn 14,6 – 4. g tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézustól égi jelet vártak kortársai, pedig ő maga volt az égi jel.
  Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni.
  Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”
  Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,11-13

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jószívűséget és a türelmet!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Add meg elhunyt N. testvérünknek [nővérünknek] bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségébe juthasson!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárÉvközi 6. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Kezdőének:
  Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem! Erősségem és menedékem valóban te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem! (Zsolt 30,3-4)

  Könyörgés:
  Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
  Isten senkinek sem adott parancsot a rosszra.
  Isten adta az embernek parancsait és törvényeit. Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten vizet és tüzet helyezett eléd: amire vágyol az után nyújtsd a kezed. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának.
  Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát mindent. Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.
  Ez az Isten igéje.
  Sir 15,15-20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik. 4g. tónus.
  Előénekes: Boldogok, akiknek útja szeplőtlen, * akik az Úr törvényét követik.
  Boldogok, akik rendelését megtartják, * őt keresik teljes szívvel.
  Hívek: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
  E: Azt parancsoltad, * hogy hűségesen megtartsuk törvényedet.
  Bárcsak arra vezetnének útjaim, * hogy megtartsam, amit parancsoltál.
  H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
  E: Tégy jót szolgáddal és élni fogok, * tanításodat megtartom.
  Nyisd meg szememet, hogy meglássam * törvényeid csodáit.
  H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
  E: Uram, igaz utadra taníts meg engem, * törvényedet mindig megtartom.
  Adj belátást, hogy törvényedet, megtartsam, * és követem egész szívemmel.
  H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
  Zsolt 118,1-2.4-5.17-18.33-34

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Isten a bölcsességet öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelte.
  Testvéreim!
  Mi bölcsességet hirdetünk, de csak a tökéleteseknek. Nem e világnak és pusztulásra ítélt fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva a mi megdicsőülésünkre rendelt.
  A világ fejedelmei közül ezt senki sem értette meg, mert ha megértették volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényre jut az Írás szava:
  Szem nem látta,
  fül nem hallotta,
  emberi szív fel nem fogta,
  amit Isten azoknak készített,
  akik szeretik őt.
  Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatta ezt Isten, mert a Lélek mindent ismer, még Isten mélységeit is.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 2,6-10

  ALLELUJA
  Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

  Hosszabb forma:
  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
  És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.
  Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
  Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
  És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
  Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.
  Ezek az evangélium igéi.

  Vagy rövidebb forma:
  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele.
  Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 5,17-37 rövidebb: Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim! Krisztus Urunk, azért jött el, hogy a szeretet parancsa által tökéletessé tegye az ószövetségi törvényt. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy kegyelmével mindenben teljesítsük szent Fia akaratát!
  Lektor: 1. Hogy az Egyház pásztorai elől járjanak az isteni törvények megtartásában!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az isteni törvények megtartása által a világban rend és békesség uralkodjék!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Hogy ifjúságunk is megértse: rend és törvények nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Hogy egyházközségünkben mindig a szeretet és megbocsátás evangéliumi törvénye uralkodjék!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Hogy örök élettel jutalmazd mindazokat, akik ebben az életben parancsaid útján jártak!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Urunk, Istenünk! Egyszülött Fiad példát adott szent akaratod tökéletes teljesítésére. Add kegyelmedet, hogy az ő nyomában járva elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Ettek és jóllaktak bőségesen. Kívánságukat betöltötte az Úr; és nem csalatkoztak vágyaikban. (Zsolt 77,29-30)
  vagy
  Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk. Add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."