32512 ima található a honlapon, összesen 45926 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptárÉvközi 2. vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  17
  IGE naptár Évközi 2. vasárnap

  Kezdőének:
  Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk! (Zsolt 65,4)

  Könyörgés:
  Mindenható, örök Isten, te kormányozod a mennyet és a földet: hallgasd meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
  Sámuel, gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úrtemplomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: „Sámuel, Sámuel!” A gyermek ezt felelte: „Itt vagyok.” Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Éli ezt válaszolta: „Én nem hívtalak, feküdj le és aludj.” Erre elment, és lefeküdt aludni.
  Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Ő azt felelte: „Nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj!” Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki.
  Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt, harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt: „Itt vagyok, hívtál.” Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek: „Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: »Szólj, Uram, hallja a te szolgád.«” Sámuel elment és visszafeküdt a helyére.
  Akkor megjelent az Úr megállt előtte és szólította mint az előző alkalommal: „Sámuel, Sámuel!” És Sámuel így válaszolt: „Szólj, Uram, hallja a te szolgád?”
  Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.
  Ez az Isten igéje.
  1Sám 3,3b-10.19

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 7b. tónus.
  Előénekes: Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám.
  Új éneket adott az ajkamra, * Istenünknek zengő éneket.
  Hívek: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
  E: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
  Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: „Íme, eljövök.”
  H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
  E: A könyvtekercsben lam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
  Erre gyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.
  H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
  E: Igazságodat hirdetem a nagy zösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.
  H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
  Zsolt 39,2 és 4ab.7-8a.8b-9.10

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Testvéreim! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt.
  Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele.
  Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 6,13c-15a.17-20

  ALLELUJA
  Megtaláltuk a Messiást, azaz Krisztust, * kegyelmet és igazságot kaptunk általa. Jn 1,41. 17b – 10. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Abban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?”
  Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?”
  „Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra ige körül volt.
  A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik , András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.
  Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 1,35-42

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, hogy mindig figyelmesen hallgassunk szavára!
  Lektor:
  1. Tedd, Urunk, készségessé szívünket tanításod befogadására!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Segítsd apostoli munkájában az Egyházat, hogy hozzád vezethesse a népeket!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Irányítsd a népek vezetőit, hogy hatalmukat az egész emberiség javára használják!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Add, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Adj enyhülést és gyógyulást szenvedő és beteg testvéreinknek!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Istenünk, segíts minket kegyelmeddel, hogy testben és lélekben egyaránt neked szolgáljunk, és ezáltal eljussunk az üdvösségre! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor Fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Asztalt terítettél nekem, és pompás itallal töltöd meg serlegem. (Zsolt 22,5)
  vagy
  Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. (1Jn 4,16)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Istenünk, áraszd szívünkbe szereteted Szentlelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze. Krisztus, a mi Urunk által.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár1. évközi hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  16
  IGE naptár 1. évközi hét szombat

  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  Járuljunk bizalommal a kegyelmet adó Istenhez!
  Testvéreim!
  Az Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve. Minden fel van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.
  Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, azért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 4,12-16

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A te tanításod, Uram, * lélek és élet. (Jn 6,64b. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye: * megújítja a lelket.
  Az Úr rendelése megbízható: * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
  Hívek: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  E: Az Úr végzése igaz: * megvidámítja a szívet.
  Az Úr parancsa világos: * fényt gyújt a szemnek.
  H: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  E: Az Úr félelme tiszta: * örökké megmarad.
  Az Úr ítéletei igazak, * és egytől egyig igazságosak.
  H: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  E: Legyen kedves előtted szívem gondolata és ajkam beszéde, * Uram, te vagy menedékem és megváltóm.
  H: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  Zsolt 18,8-10.15

  ALLELUJA
  Az Úr elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk4,18-19 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus azért jött a földre, hogy a bűnösöket bűnbánatra hívja.
  Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket.
  Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
  Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?”
  Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 2,13-17

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az Egyház édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az Egyházban!
  Lektor: 1. Katolikus Egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért N. pápáért, N. megyésfőpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. E világból elköltözött N. testvérünkért [nővérünkért] és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár1. évközi hét péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  15
  IGE naptár 1. évközi hét péntek

  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  Igyekezzünk eljutni a nyugalom helyére, amelyet Isten készít számunkra!
  Testvéreim!
  Féltő gonddal óvakodjunk attól, hogy valaki közületek későn jöttnek számítson, amíg érvényben van az ígéret, hogy bemehetünk a nyugalom helyére. Hozzánk ugyanúgy jutott el az üdvösség örömhíre, mint a hitetlenekhez; ám nekik nem vált hasznukra a tanítás, mert nem csatlakoztak azokhoz, akik hittel hallgatták.
  A nyugalom helyére ugyanis csak akkor jutunk el, ha hívők vagyunk. A Szentlélek ezt mondotta: Haragomban kimondtam eskümet, Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
  A világ teremtése óta Isten művei befejeződtek ugyan, mint ahogy egy helyen, a hetedik nappal kapcsolatban az (írás) megállapítja: „A hetedik napon Isten abbahagyta minden munkáját.” Itt mégis úgy nyilatkozik: „Nyugalmam helyére nem juthatnak el.” Törekedjünk tehát bejutni a nyugalom helyére, nehogy valaki éppúgy elessék, mint előbb a hitetlenség példáján láttuk!
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 4,1-5.11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Isten tetteit * el ne feledjétek! (Vö. 7c. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Hallottuk Isten nagyszerű tetteit, * amint atyáink elmondták nékünk.
  Hirdetjük a jövő nemzedékeknek az Úr dicsőségét és erejét, * a csodákat, amelyeket véghezvitt.
  Hívek: Isten tetteit * el ne feledjétek!
  E: Mondják el ők is fiaiknak, akik felnőnek, * hogy Istenben bízzanak!
  Ne feledjék el Isten tetteit, * és tartsák meg parancsait.
  H: Isten tetteit * el ne feledjétek!
  E: Ne legyenek olyanok, mint atyáik voltak: * lázadó és makacs nemzedék,
  állhatatlan szívű nemzedék, * amelynek lelke nem maradt hűséges Istenhez.
  H: Isten tetteit * el ne feledjétek!
  Zsolt 77,3 és 4bc.6c-7.8

  ALLELUJA
  Nagy próféta támadt köztünk: * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7,16 – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.
  Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét.
  Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”
  Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
  Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!”
  Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!”
  Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 2,1-12

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből-lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést!
  Lektor: 1. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt Egyházért kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentséges Atyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Azokért, akik az Egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Városunkért (községünkért) és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], akiért a keresztfán szent vérét ontotta, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik! Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred! Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár1. évközi hét csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  14
  IGE naptár 1. évközi hét csütörtök

  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  Buzdítsátok egymást Isten iránti hűségre!
  Testvéreim!
  Ezt mondja a Szentlélek:
  Bárcsak hallgatnátok ma az Úr szavára: „Ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál, Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
  Negyven évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam: Ez a nép tévelygő szívű.
  Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet: Nyugalmam helyére nem juthatnak el!”
  Vigyázzatok, testvéreim, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek! Senki közületek el ne szakadjon az élő Istentől! Inkább buzdítsátok egymást mindennap, amíg az a „ma” tart, hogy senkit meg ne keményítsen a csalárd bűn! Mert Krisztus életében részesedtünk; de csak úgy maradhatunk meg őbenne, ha hitünkben kezdettől fogva mindvégig állhatatosan kitartunk.
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 3,7-14

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.” (Vö. 8. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt,
  mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe és kezére bízott nyáj vagyunk.
  Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
  E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * „Ne keményítsétek meg szíveteket,
  mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, † ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.”
  H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
  E: Negyven évig terhemre volt ez a nemzedék, * azt mondtam: „Ez a nép tévelygő szívű.
  Nem ismerték meg utaimat, † ezért haragomban kimondtam eskümet: * nyugalmam helyére nem juthatnak el.”
  H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
  Zsolt 94,6-11

  ALLELUJA
  Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. Mt 4,23 – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus egy beteget meggyógyít leprájából.
  Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.”
  Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 1,40-45

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek!
  Lektor: 1. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Hiláriusz (Vidor), püspök és egyháztanító

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  13

  SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
  Aki megvallja a Fiút, az elismeri az Atyát is.
  Gyermekeim!
  Itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus.
  Már eddig is sok antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. De rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, hogy nem mindenki tartozik közénk.
  Ti azonban a Szent(lélek) kenetében részesültetek, és ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek; és azt is tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból.
  Mindaz, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás, az hazug. Az antikrisztus az, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Mindenki, aki tagadja a Fiút, nem ismeri el az Atyát sem; és aki megvallja a Fiút, elismeri az Atyát is.
  Amit kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek a tanítás, amelyet kezdettől fogva hallottatok, akkor ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. Az ígéret pedig, amelyet (Jézus) ehhez fűzött: az örök élet.
  Ez az Isten igéje.
  1Jn 2,18-25

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint. Vö. 4bc. vers.
  Előénekes: Így szólt az Úr az én Uramhoz: † „Jobbom felől foglalj helyet, * míg minden ellenségedet lábad alá vetem zsámolyul.”
  Hívek: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
  E: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * „Ellenségeid között uralkodjál.
  H: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
  E: Nálad van az uralom hatalmad napján, * szent fényességben a hajnalcsillag előtt szültelek téged.”
  H: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
  E: Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: * „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
  H: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
  Zsolt 109,1.2.3.4

  ALLELUJA
  Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, * hogy lássák jótetteiteket, és mennyei Atyátokat dicsőítsék érte! Mt 5,16 – 1 D2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Ti vagytok a világ világossága.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.
  Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!
  Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja azokat, igen nagy lesz a mennyek országában.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 5,13-19

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  vagy: 32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme: ne hagyd Egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy N. pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse!
  3. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt!
  4. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad!
  5. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged!
  (6. Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent Szívedre N.-t és többi elhunyt testvérünket!)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  vagy: 33. AZ EGYHÁZTANÍTÓKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság Atyját, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit!
  Lektor: 1. Adj, Urunk, Egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje szent Fiad evangéliumát!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy megszűnjék az írástudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek!
  3. Támassz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában neved dicsőségére és a lelkek javára!
  4. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek!
  5. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát: az imádságos lelkületet és az emberszeretet gyakorlását!
  (6. Nyisd meg az igazság kapuit N. testvérünknek és minden megholt hívednek!)
  Pap: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik Szentlelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár1. évközi hét szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  13
  IGE naptár 1. évközi hét szerda

  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  A Megváltó mindenben hasonlóvá lett embertestvéreihez, hogy irgalmas lehessen hozzánk.
  Testvéreim!
  Akik egy és ugyanazon atya gyermekei, azoknak közös a testük és a vérük. Ebből Jézus is részt vállalt. Így akarta legyőzni halála által azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik a sátánt; és így akarta felszabadítani azokat, akiket egész életükre rabszolgává tett a haláltól való félelem.
  Hiszen Jézus nem az angyalokat karolta fel, hanem Ábrahám leszármazottak. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas lehessen és Istenhez hűséges főpap, és így kiengesztelje a nép bűneit.
  Tud tehát segíteni azokon, akik kísértéssel küzdenek, mivel maga is kísértést szenvedett.
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 2,14-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét. (8a. vers. - 8. G tónus)
  Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét, * hirdessétek műveit a nemzetek között.
  Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, * emlegessétek minden csodáját.
  Hívek: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
  E: Dicsekedjetek szent nevével, * az Urat kereső szívek örvendezzenek.
  Keressétek az Urat és hatalmas erejét, * keressétek arcát szüntelen.
  H: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
  E: Ti vagytok Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, * választottjának, Jákobnak fiai.
  Ő a mi Urunk és Istenünk, * ő ítélkezik az egész földön.
  H: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
  E: Örökké emlékezik szövetségére, * ezernyi nemzedéknek adott igéjére,
  melyet Ábrahámnak adott, * és az esküre, melyet Izsáknak esküdött.
  H: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
  Zsolt 104,1-4.6-9

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket, és ők a nyomomban járnak.” Jn 10,27 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek. Abban az időben:
  Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
  Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
  (Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keresi”
  De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 1,29-39

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
  Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy N. testvérünknek [nővérünknek], akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Istenünk! Jusson el könyörgésünk felséges trónod elé! Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár1. évközi hét kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  12
  IGE naptár 1. évközi hét kedd

  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  Jézus, az üdvösség szerzője, a szenvedésben dicsőült meg.
  Testvéreim!
  Az eljövendő világot, amelyről beszélünk, nem az angyalok uralma alá rendelte Isten. Hiszen egy helyen a Szentírásban ez olvasható:
  „Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad őt, fölébe emelted kezed műveinek.”
  Ha pedig mindent uralma alá vetett, semmit sem hagyott, ami nem volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy uralma alatt lenne minden. De annyit azért már látunk, hogy Jézus, aki (emberi természete szerint) kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért elnyerte a dicsőség és a méltóság koronáját, hiszen Isten irántunk való irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált.
  Illett ugyanis, hogy Isten – akiért és aki által a mindenség lett, és aki számtalan fiát elvezette az üdvösségre – Jézust, üdvösségük szerzőjét a szenvedésben megdicsőítse. Mert a megszentelő is, és a megszenteltek is ugyanattól az egy Istentől vannak. Ezért (Jézus) nem szégyenli testvéreinek nevezni azokat, akiket megszentelt, amikor azt mondja (Istennek az ő Atyjának):
  „Hirdetlek majd téged testvéreimnek, És a hívek közösségében dicsőítelek téged.”
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 2,5-12

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Fiad hatalmába adtad * kezed minden művét. (Vö. 7. vers. - 5. tónus)
  Előénekes: Urunk, Istenünk, * a te neved széles e világon mily csodálatos.
  Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla, * az ember fia, hogy gondot viselsz rá?
  Hívek: Fiad hatalmába adtad * kezed minden művét.
  E: Az embert kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, † megkoronáztad dicsőséggel és fönséggel, * hatalmába adtad kezed műveit.
  H: Fiad hatalmába adtad * kezed minden művét.
  E: Mindent lába alá vetettél, † minden juhot és barmot, * hozzá még a mezők vadjait,
  az ég madarait és a tenger halait, * melyek a tenger ösvényét járják.
  H: Fiad hatalmába adtad * kezed minden művét.
  Zsolt 8,2a és 5-9

  ALLELUJA
  Isten tanítását ne vegyétek emberi szónak, * hanem Isten igéjének, mert valóban az. Vö. 1Tessz 2,13 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van.
  Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
  A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek, így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”
  Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
  Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 1,21-28

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot!
  Lektor: 1. Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt Egyházért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Beteg, éhező és bajbajutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. A földi életből eltávozott N. testvérünk [nővérünk] örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, hallgasd meg népedet! Érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár1. évközi hét hétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  11
  IGE naptár 1. évközi hét hétfő

  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  Isten az ő Fia által szólt hozzánk.
  Testvéreim!
  Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása ő, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget.
  Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten:
  „A Fiam vagy te, ma szültelek téged?”
  Vagy pedig: „Én Atyja leszek, ő meg az én Fiam?”
  Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól: „Leborulva imádja őt Isten minden angyala.”
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 1,1-6

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Imádjátok Istent, * minden angyalai! (Vö. 7c. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Király az Úr, a föld ujjongjon, * és örvendjen minden sziget.
  Trónjának támasza * jog és igazság.
  Hívek: Imádjátok Istent, * minden angyalai!
  E: Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek.
  Imádjátok őt, * mind, ti, angyalai.
  H: Imádjátok Istent, * minden angyalai!
  E: Mert te magasságos Úr vagy a világ fölött, * minden más istennél fölségesebb.
  H: Imádjátok Istent, * minden angyalai!
  Zsolt 96,1 és 2b.6 és 7c.9

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Elközelgett az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot és higgyetek az örömhírnek!” Mk 1,15 – 3. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!
  Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
  Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt.
  Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is
  mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 1,14-20

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!
  Lektor: 1. Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd szentegyházadat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Tartsd meg Szentatyánkat, N. pápát épségben és biztonságban szent népednek kormányzására!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Áraszd Szentlelked világosságát az Egyház püspökeire és papjaira!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Adj örök nyugalmat N. testvérünknek [nővérünknek], akiért ezt a szent áldozatot felajánljuk!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Úristen, oltalmunk és erősségünk! Hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárUrunk megkeresztelkedése – Évközi 1. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  10
  IGE naptár Urunk megkeresztelkedése – Évközi 1. vasárnap

  Kezdőének:
  Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. (Vö. Mt 3,16-17)

  Könyörgés:
  Mindenható, örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust mint szeretett Fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
  vagy
  Istenünk, egyszülött Fiad hozzánk hasonló emberi testben jelent meg köztünk. Add, kérünk, hogy bensőleg alakítson újjá minket Jézus, aki külsejét tekintve hasonló lett hozzánk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
  Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.
  Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.
  Ez az Isten igéje.

  vagy

  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
  Így szól az Úr: Ti szomjazók, gyertek a vízhez mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami nem lakat jól?
  Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok felém fületeket és gyertek ide hozzám; hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek a Dávidnak megígért irgalom jegyében.
  Íme, tanúvá tettelek a népek előtt, vezérré és parancsolóvá a nemzetek fölött. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád, akik nem ismertek, az Úrért, a te Istenedért, Izrael Szentjéért, aki majd megdicsőít.
  Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaltok – mondja az Úr.
  Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppúgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.
  Ez az Isten igéje.
  Iz 42,1-4.6-7 vagy Iz 55,1-11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet. 4g. tónus.
  Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei,
  adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi díszben!
  Hívek: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.
  E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött.
  Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel.
  H: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.
  E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik.
  Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örök.
  H: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

  vagy

  Válasz: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. 4g. tónus.
  Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
  Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
  Hívek: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
  E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
  A népek közt hirdestek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
  H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
  E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ!
  Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
  H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
  Zsolt 28,1a és 2.3ac-4.3b. és 9b-10 vagy Iz 12,2-3.4bcd.5-6

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.
  Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.”
  Ez az Isten igéje.

  vagy

  SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
  Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.
  Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
  Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság. Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. Az emberek tanúságát is elfogadjuk, de az Isten tanúsága többet jelent. Az Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a Fia mellett.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 10,34-38 vagy 1Jn 5,1-9

  ALLELUJA
  Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: * Íme, az Isten Báránya. Jn 1,29 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 1,7-11

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a világ meglássa bennünk Isten kedves gyermekeit!
  Lektor:
  1. Add, Urunk, hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez, alázatosságban és szeretetben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, Krisztus lelkületét püspökeinknek, papjainknak és mindazoknak, akik segítik munkájukat!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Add, Urunk, hogy a népek és a fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Add, Urunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben teljesítsük szent akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Add, Urunk, hogy minden megkeresztelt gyermek megőrizze a fogadott fiúság kegyelmét!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Istenünk! Te a mai napon kinyilvánítottad, hogy Jézus a te szeretett Fiad. Add, hogy akik a keresztségben vele eggyé lettünk, mindvégig hűséges gyermekeid maradjunk! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Fogadd el, Istenünk, áldozati adományainkat, amelyeket szent Fiad megkeresztelkedésének ünnepén eléd hozunk. Kérünk, hogy híveid adománya Krisztus áldozatává váljék, aki irgalmasságában a világ bűneit eltörölte. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

   

  Prefáció:
  Az Úr legyen veletek.
  H.: És a te lelkeddel.
  Emeljük föl szívünket.
  H.: Fölemeltük az Úrhoz.
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
  H.: Méltó és igazságos.
  (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, – mi Urunk, szentséges ATyánk, mindenható örök Isten:
  Te csodálatos jelekkel vetted körül Jézust, amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében: – mennyei szózatod HIRdette, hogy Igéd itt lakik köztünk. A galamb képében leszálló Lélek tanúságot tett arról, hogy Krisztust, a te szolgádat az öröm olajával fölkented, – és a szegényekhez KÜLDted az üdvösség jó hírével.
  (És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged: – fölségedet DIcsérjük, és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük:)

  Áldozási ének:
  Íme, ő az, akiről mondotta János: Én láttam őt, és tanúságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia. (Jn 1,32.34)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Szent lakomádban részesítettél minket, Istenünk. Buzgón kérünk, hogy egyszülött Fiad tanítását készséges szívvel hallgatva, Isten gyermekeinek hívassunk, és valóban azok is legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárJanuár 9.

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  09
  IGE naptár Január 9.

  SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
  Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él.
  Szeretteim!
  Ha az Isten úgy szeretett minket, (hogy egyszülött Fiát adta értünk), nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten és a szeretete tökéletes lesz bennünk.
  Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút, a világ Üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben.
  Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne: Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten őbenne.
  Isten szeretete akkor lesz tökéletes bennünk, amikor már bizalommal gondolunk az ítélet napjára, mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is e világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben.
  Ez az isten igéje.
  1Jn 4,11-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Hódoljon előtted, Istenünk, * a föld minden nemzete! (Vö. 11. vers. - 5. tónus)
  Előénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak: * és igazságodat a király fiának,
  hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
  Hívek: Hódoljon előtted, Istenünk, * a föld minden nemzete!
  E: Tarzis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, * Arábia és Sába királyai adományokkal közelednek.
  Minden király leborul előtte, * és minden nép neki szolgál.
  H: Hódoljon előtted, Istenünk, * a föld minden nemzete!
  E: Megszabadítja a szegényt, amikor kiált hozzá, * a nyomorultat, akin nem segít senki.
  Kíméli a kicsinyt és gyengét, * a szegényeket megsegíti.
  H: Hódoljon előtted, Istenünk, * a föld minden nemzete!
  Zsolt 71,2.10-11.12-13

  ALLELUJA
  Dicsőség neked, Krisztus, akit hirdettek a pogány népeknek! * Dicsőség neked, Krisztus, akiben hittek világszerte! Vö. 1Tim 3,16 – 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus a vízen jár.
  Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget.
  Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett, A bárka mélyen benn járt a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel – ellenszelük volt ugyanis –, az éjszaka negyedik őrváltása idején, a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket. Amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, kísértet; elkezdtek kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek.
  Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk, és így szólt: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.” Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a kenyérszaporításból, és szívük még érzéketlen volt.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 6,45-52

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim! Kérjük a mennyei Atyát, hogy nagyra értékeljük és gondosan őrizzük lelkünkben az isteni élet ajándékát!
  Lektor: 1. Hogy a mindennapi életünk állandóan tanúsítsa keresztény voltunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy a rendszeres imaélet, szentmisére járás és a szentségek buzgó vétele által erősítsük hitünket.
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy gyermeki bizalommal fogadjuk el mindig és mindenben a mennyei Atya akaratát!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy egyházközségünk tagjai igaz testvéri szeretettel viseltessenek egymás iránt!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy nagy testvéreinkben, a szentekben vonzó példaképekre és hathatós közbenjárókra leljünk!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te emberré lettél, hogy mi Isten gyermekei és a mennyország örökösei lehessünk. Add, hogy kegyelmedet felhasználva, buzgó keresztény életet éljünk, életünk végén pedig eljussunk az Isten gyermekei számára készített boldog örök életre. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárJanuár 8.

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  08
  IGE naptár Január 8.

  SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
  Isten maga a szeretet.
  Szeretteim!
  Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten maga a szeretet.
  Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte egyszülött Fiát a világba, hogy őáltala éljünk. Szeretete abból is látható, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, mégpedig annyira, hogy elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
  Ez az Isten igéje.
  1Jn 4,7-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Hódoljon előtted, Istenünk, * a föld minden nemzete! (Vö. 11. vers. - 5. tónus)
  Előénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak: * és igazságodat a király fiának,
  hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
  Hívek: Hódoljon előtted, Istenünk, * a föld minden nemzete!
  E: A hegyek hozzanak békességet a népnek, * és a halmok igazságot.
  Igazságot szolgáltat a gyengének, * és szabadulást hoz a szegény népnek.
  H: Hódoljon előtted, Istenünk, * a föld minden nemzete!
  E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold meg nem szűnik.
  Uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.
  H: Hódoljon előtted, Istenünk, * a föld minden nemzete!
  Zsolt 71,2.3-4ab.7-8

  ALLELUJA
  Az Úr elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4,18-19 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus a kenyérszaporítással megmutatja, hogy ő valóban próféta.
  Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!”
  Jézus azonban így válaszolt: „Ti adjatok nekik enni!” Azok megjegyezték: „Talán menjünk kenyeret venni kétszáz dénárért, hogy elláthassuk őket?”
  Erre Jézus megkérdezte: „Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzetek csak körül!” Körülnéztek és jelentették: „Öt kenyerünk és két halunk.”
  Ekkor meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsék le mindnyájukat a zöld gyepre. Le is telepedtek százas és ötvenes csoportokban.
  Jézus ezután fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Majd megtörte a kenyereket, és tanítványainak adta, hogy osszák ki. A két halat is szétosztotta valamennyiük között. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, sőt még tizenkét kosarat szedtek tele a kenyér és a hal maradékából; pedig ötezer férfi evett a kenyérből.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 6,34-44

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim! Kérjük a mennyei Atyát, hogy nagyra értékeljük és gondosan őrizzük lelkünkben az isteni élet ajándékát!
  Lektor: 1. Hogy a mindennapi életünk állandóan tanúsítsa keresztény voltunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy a rendszeres imaélet, szentmisére járás és a szentségek buzgó vétele által erősítsük hitünket.
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy gyermeki bizalommal fogadjuk el mindig és mindenben a mennyei Atya akaratát!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy egyházközségünk tagjai igaz testvéri szeretettel viseltessenek egymás iránt!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy nagy testvéreinkben, a szentekben vonzó példaképekre és hathatós közbenjárókra leljünk!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te emberré lettél, hogy mi Isten gyermekei és a mennyország örökösei lehessünk. Add, hogy kegyelmedet felhasználva, buzgó keresztény életet éljünk, életünk végén pedig eljussunk az Isten gyermekei számára készített boldog örök életre. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárPenyaforti Szent Rajmund, áldozópap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  07

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
  Isten reánk bízta a kiengesztelődés szolgálatát.
  Testvéreim!
  Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk.
  Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel!
  Ez az Isten igéje.
  2Kor 5,14-20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Áldjad, én lelkem, * Urunkat, Istenünket! Vö. 1a. vers.
  Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.
  Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
  Hívek: Áldjad, én lelkem, * Urunkat, Istenünket!
  E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
  A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
  H: Áldjad, én lelkem, * Urunkat, Istenünket!
  E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
  Nem pöröl velünk szüntelen, * és haragja nem tart mindörökké.
  H: Áldjad, én lelkem, * Urunkat, Istenünket!
  E: Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn.
  Ő jól tudja, hogy miből formált, * nem felejti, hogy porból lettünk.
  H: Áldjad, én lelkem, * Urunkat, Istenünket!
  E: Örökkévaló az Úr irgalma mindazokon, kik őt félik, * és a fiak fiaival az ő igazsága,
  azokkal, akik szövetségét híven őrzik, * és hűségesen teljesítik parancsait.
  H: Áldjad, én lelkem, * Urunkat, Istenünket!
  Zsolt 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a

  ALLELUJA
  Imádkozva virrasszatok szüntelen, * hogy az Emberfia elé méltón álljatok. Lk 21,36 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Legyünk mindenkor készen az Isten előtti számadásra!
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.
  Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 12,35-40

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme: ne hagyd Egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy N. pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse!
  3. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt!
  4. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad!
  5. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged!
  (6. Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent Szívedre N.-t és többi elhunyt testvérünket!)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."