21855 ima található a honlapon, összesen 27976 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptárPünkösdvasárnap - ünnepi mise

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  31

  Kezdőének:
  Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja. (Bölcs 1,7)
  vagy
  Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja. (Róm 5,5;10,11)

  Könyörgés:
  Istenünk, te a mai szentséges ünnepen Egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
  Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és beszélni kezdtek.
  Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
  Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 2,1-11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 8 G. tónus.
  Vagy: Alleluja. 8. szám.
  Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
  Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményeid betöltik a földet.
  Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
  Vagy: Alleluja.
  E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak és a porba térnek.
  Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.
  H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
  Vagy: Alleluja
  E: Dicsőség legyen az Úrnak örökkön örökké, * örül az Úr minden művének.
  Legyen előtte kedves az énekem, * gyönyörűségemet őbenne találom.
  H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
  Vagy: Alleluja
  Zsolt 103,1ab és 24ac.29bc-30.31 és 34

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által.
  Testvéreim!
  Senki sem mondhatja magától: ,Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által.
  A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
  A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 12,3b-7.12-13

  ALLELUJA
  Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket: Vegyétek a Szentlelket!
  Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
  Jézus megismételt: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 20,19-23

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!
  Lektor: 1. Vezesd, Urunk, Egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Őrizd meg Szentatyánkat, N. pápát testi-lelki épségben néped kormányzására!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Áraszd Szentlelked ajándékait az Egyház püspökeire és papjaira!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. A bérmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj állhatatosságot!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  6. Add Szentlelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Urunk és Istenünk! Te Pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat. Áraszd Szentlelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Kérünk, Istenünk, hogy nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban a Szentlélek ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minden igazságra, amint szent Fiad megígérte. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

   

  Prefáció:
  Pünkösd szent titkáról
  Az Úr legyen veletek.
  H.: És a te lelkeddel.
  Emeljük föl szívünket.
  H.: Fölemeltük az Úrhoz.
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
  H.: Méltó és igazságos.
  (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked – mi Urunk, szentséges ATyánk, mindenható, örök Isten:
  Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a Szentlelket azoknak, – akiket az egyszülött Fiaddal való közösség Révén gyermekeiddé fogadtál. A Szentlélek pünkösdkor, az Egyház születése napján minden népre kiárasztotta az istenismeret fényét, – és a sok különböző nyelvű EMbert az egy közös hit megvallásában egyesítette.
  A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, és a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok – ( a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

  Áldozási ének:
  Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és hirdették Isten nagy tetteit, alleluja. (ApCsel 2,4.11)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Istenünk, te bőségesen árasztod Egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 7. hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  30

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Pál apostol Rómában, fogolyként is hirdeti az Isten országát.
  Rómába érkezésünk után Pál engedélyt kapott, hogy saját szállásán maradhasson egy katona őrizete alatt.
  Harmadnapra magához kérette a legtekintélyesebb zsidókat. Amikor összejöttek, így szólt hozzájuk:
  „Férfiak, testvérek! Én semmit sem vétettem a nép vagy atyáink szokásai ellen, mégis bilincsbe verve adtak át Jeruzsálemben a rómaiak kezére. Ők kivizsgálták ügyemet, és szabadon akartak bocsátani, mert semmi okot sem találtak, amiért halálra ítéljenek. A zsidók tiltakozása miatt azonban kénytelen voltam a császárhoz föllebbezni, de nem azért, mintha népemet vádolni akarnám.
  Ez az oka annak, hogy látni kívántalak titeket, és néhány szót akartam szólni hozzátok. Ezt a bilincset ugyanis a választott nép reménysége miatt rakták rám.”
  Két álló esztendeig maradt Pál apostol a bérelt szállásán. Mindenkit fogadott, aki csak fölkereste. Hirdette nekik az Isten országát, és bátran, akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 28,16-20.30-31

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Minden igaz lelkű ember * látni fogja arcodat, Uram. (Vö. 7b. vers. - 7. b tónus)
  Vagy: Alleluja. 2. szám.
  Előénekes: Szent templomában van az Isten, * az Úr trónja a mennyben áll.
  Rátekint szeme a szegényre, * pillantása az emberek fiait vizsgálja.
  Hívek: Minden igaz lelkű ember * látni fogja arcodat, Uram.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, * utálja azt, aki az erőszakot kedveli.
  Az Úr igaz: az igazságot kedveli, * az igazak meglátják az ő arcát.
  H: Minden igaz lelkű ember * látni fogja arcodat, Uram.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 10,4.5 és 7

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Az Igazság Lelkét küldöm nektek. * Ő minden igazságra megtanít titeket.” Jn 16,7.13 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  János apostol vallja, hogy igaz az ő tanúsága Jézusról.
  Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?”
  Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!”
  Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta: „Nem hal meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?”
  Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága.
  Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 21,20-25

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 7. hét péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  29

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Fesztusz helytartó és Agrippa király beszélget Pál apostolról, aki a meghalt, de feltámadt Jézust hirdeti.
  Amikor Pál apostol fogságban volt Cezáreában, Agrippa király és nővére, Bereniké odaérkezett, hogy üdvözölje Fesztuszt, az új helytartót. Már több napja ott időztek, amikor Fesztusz szóvá tette a király előtt a fogoly Pál ügyét:
  „Elődöm, Félix, itt hagyott egy foglyot. Amikor Jeruzsálemben voltam, a főpapok és a vének hozzám fordultak ügyében, és elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiak senkit sem szoktak kiszolgáltatni, amíg a vádlottat nem szembesítik vádlóival, és alkalmat nem adnak neki, hogy védekezhessék a vád ellen. Mikor aztán többen idejöttek, másnap késedelem nélkül a bírói székbe ültem, és elővezettettem azt az embert.
  Amikor a vádlók előálltak, semmi olyan vádat nem hoztak fel ellene, amelyet én bűnnek minősíthettem volna. Csak vallásukkal kapcsolatban volt vele valami vitájuk, meg egy bizonyos Jézus nevű halottat emlegettek, akiről Pál azt állította, hogy él. Ezekben a vitapontokban nem tudtam eligazodni. Ezért megkérdeztem tőle, hajlandó-e fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzenek fölötte ebben az ügyben.
  Pál azonban föllebbezett, és azt kívánta, hogy ügyét küldjem a császárhoz. Úgy rendelkeztem tehát, hogy tartsák őrizetben, míg el nem küldöm a császárhoz.”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 25,13-21

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr a mennyben állította fel trónusát: * uralkodik a mindenségen. (19. vers. - 11. tónus)
  Vagy: Alleluja. 11. szám.
  Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.
  Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
  Hívek: Az Úr a mennyben állította fel trónusát: * uralkodik a mindenségen.
  Vagy: Alleluja.
  E: Mert amilyen messze van az ég a földtől, * olyan nagy a szeretete az őt félők iránt,
  és amilyen távol van napkelet napnyugattól, * olyan messzire veti el vétkeinket.
  H: Az Úr a mennyben állította fel trónusát: * uralkodik a mindenségen.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr a mennyben állította fel trónusát, * királyi hatalmával uralkodik a mindenségen.
  Mind, ti, angyalai, áldjátok az Urat, * ti, hatalmasok, akik teljesítitek parancsát.
  H: Az Úr a mennyben állította fel trónusát: * uralkodik a mindenségen.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 102,1-2.11-12.19-20ab

  ALLELUJA
  A Szentlélek mindenre megtanít titeket, * eszetekbe juttat mindent, amit mondtam néktek. Jn 14,26 – 1 D2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Legeltesd juhaimat! Legeltesd bárányaimat!
  Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
  Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
  Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!
  Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 21,15-19

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 7. hét csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  28

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  A fogságban lévő Pál apostolt Jézus megerősíti, hogy Rómában is tanúságot tegyen róla bátorságával.
  (Amikor a kis-ázsiai zsidók észrevették Pál apostolt a jeruzsálemi templomban, annyira felizgatták ellene a népet, hogy csak a Jeruzsálemben állomásozó római őrség ezredese menthette meg a haláltól. Letartóztatta ugyanis, és kettős börtönbe vetette.)
  Másnap azután az ezredes szerette volna pontosabban megtudni, hogy a zsidók mivel vádolják. Ezért levétette Pál bilincseit, összehívta a főpapokat és az egész főtanácsot, azután elővezettette Pált, és eléjük állította.
  Mivel pedig Pál jól tudta, hogy (a tanács tagjainak) egyik része a szadduceusok, másik része viszont a farizeusok közül való, ezért így kiáltott fel a főtanács előtt: „Férfiak, testvérek! Én farizeus vagyok, farizeusok ivadéka. A holtak feltámadásába vetett hitem miatt állok a bíróság előtt.”
  Alighogy elhangzottak szavai, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között. A főtanács két táborra szakadt. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs se feltámadás, se angyal, se lélek; a farizeusok viszont mindezt vallják. Ezért nagy lárma keletkezett.
  A farizeusok pártjából fölemelkedett néhány törvénytudó, és hevesen tiltakozott: „Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hátha valami szellem vagy egy angyal szólt hozzá?”
  A vita úgy elfajult, hogy az ezredes már attól félt, hogy Pált széttépik. Ezért katonaságot hívott, hogy kiragadja őt közülük, és fölvezesse a várba.
  A következő éjszaka az Úr megjelent Pálnak, és így szólt: „Légy állhatatos! Mert ahogy Jeruzsálemben tanúságot tettél rólam, úgy kell tanúságot tenned Rómában is.”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 22,30;23,6-11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. (Vö. 1. vers. – 1 D2 tónus)
  Vagy: Alleluja. 1. szám.
  Előénekes: Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom! * Azt mondom Uramnak: „Istenem te vagy nékem.”
  Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tőle várom.
  Hívek: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
  Vagy: Alleluja.
  E: Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, * éjjel-nappal erre tanít szívem mélye.
  Mindenkor Istent tartom szemem előtt; * jobbomon ő áll, semmitől sem félek.
  H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
  Vagy: Alleluja.
  E: Örvend a szívem, és dalt zeng a lelkem, * sőt testem is megnyugszik bízva,
  mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, * és testemnek romlás nem árthat.
  H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
  Vagy: Alleluja.
  E: Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom.
  Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül.
  H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 15,1-2a és 5.7-8.9-10.11

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Legyenek mindnyájan egy: amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, * s így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem!” Jn 17,21 – tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Legyenek egy, amint mi egy vagyunk!
  Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:
  Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.
  Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.
  Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem.
  Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem.
  Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 17,20-26

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 7. hét szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  27

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Pál apostol efezusi híveit Istennek ajánlja, és elbúcsúzik tőlük.
  Pál apostol így folytatta beszédét az efezusi egyház presbiterei előtt:
  „Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra! A Szentlélek azért tett titeket elöljáróvá, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet (Jézus az ő) tulajdon vére árán szerzett meg magának. Tudom, hogyha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, és nem kímélik a nyájat. Sőt még köztetek is akadnak olyanok, akik álnok szóval magukhoz akarják csábítani a tanítványokat. Legyetek tehát éberek, és véssétek jól emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szünet nélkül könnyek között figyelmeztettelek mindnyájatokat!
  Most pedig Istennek és az ő kegyelme igéjének ajánllak titeket. Neki ugyanis hatalma van arra, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az összes szentekkel közös örökséget. Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Jól tudjátok, hogy amire magamnak vagy társaimnak szüksége volt, azt a kezem munkájával szereztem meg. Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, és ezzel a gyengéket segíteni. Így emlékezünk Urunk Jézus Krisztus szavaira: »Nagyobb boldogság adni, mint kapni.«”
  Szavait befejezvén, Pál apostol letérdelt, és mindnyájukkal közösen imádkozott. Valamennyien hangos sírásra fakadtak, és nyakába borulva csókolgatták. Leginkább az a mondása fájt nekik, hogy többé nem fogják viszontlátni.
  Aztán kikísérték a hajóhoz.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 20,28-38

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent. (33a. vers. - 2. tónus)
  Vagy: Alleluja. 2. szám.
  Előénekes: Hatalmadat, Isten, mutasd meg, * erősítsd meg, amit bennünk műveltél.
  Királyok hozzák ajándékukat néked * jeruzsálemi templomodból.
  Hívek. A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
  Vagy: Alleluja.
  E: Föld népei, énekeljetek az Istennek, * zengjetek zsoltárt az Úrnak, Istenünknek.
  Aki áthalad az egek egein, † íme hallatja szavát, hatalmas szózatát: * „Ismerjétek el Isten hatalmát!”
  H: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
  Vagy: Alleluja.
  E: Izrael fölött tündököl fölsége, † hatalma felragyog a felhőkben. * Áldott a mi Istenünk!
  H: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 67,29-30.33~35a.35b-36c

  ALLELUJA
  Uram, a te szavad igazság. * Tégy szentté minket igazságod által! Jn 17,17b és a – 4 g. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus tanítványai legyenek egy, miként ő is egy az Atyával!
  Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott:
  Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás.
  Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.
  Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 17,11b-19

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 7. hét kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  26

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Szent Pál azzal a vallomással búcsúzik híveitől, hogy ő az életét egészen Isten ügyének szentelte.
  Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk:
  „Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott: nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban.
  Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom. Nem becsülöm sokra életemet; csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról.
  Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem: Ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek.”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 20,17-27

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent. (33a. vers. - 2. tónus)
  Vagy: Alleluja. 2. szám.
  Előénekes: Bőséges esőt adtál, Istenünk, * örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél.
  Lakást adtál nyájadnak azon a földön, * amelyet jóságodban szereztél a szegényeknek, Istenünk.
  Hívek: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
  Vagy: Alleluja.
  E: Áldott legyen az Úr mindennap, * üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot.
  Istenünk ő, szabadító Istenünk,* az Úr, a mi Urunk, kivezet minket a halálból.
  H: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 67,10-11.20-21

  ALLELUJA
  Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ád majd nektek, * hogy veletek maradjon mindörökké. Jn 14,16 – 9. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A búcsúzó Jézus imádkozik a világban maradó tanítványaiért.
  Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
  „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.
  Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
  Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.
  Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők – hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük.
  Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 17,1-11a

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 7. hét hétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  25

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  A keresztények, amikor megkeresztelkednek és megbérmálkoznak, megkapják a Szentlelket.
  Amíg Apolló Korintusban tartózkodott, Pál a felső tartományokon át Efezusba érkezett.
  Itt Pál apostol néhány tanítványt talált, és megkérdezte őket: „Megkaptátok-e a Szentlelket, amikor hívők lettetek?” Erre ők azt válaszolták: „Még csak azt sem hallottuk hogy van Szentlélek.”
  Pál tovább kérdezte őket: „Hát milyen keresztségben részesültetek?” „János keresztségében” – felelték.
  Ekkor Pál megmagyarázta nekik: „János a bűnbánat keresztségével keresztelt. A népet pedig arra biztatta, hogy higgyenek abban, aki őutána jön, vagyis Jézusban.”
  Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Pál azután rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek. Ismeretlen nyelveken kezdték dicsérni Istent, és jövendöltek. Összesen vagy tizenketten lehettek. Pál pedig bejárt a zsinagógába, és bátran tanított. Három hónapon át vitatkozott velük, és igyekezett meggyőzni őket Isten országáról.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 19,1-8

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent. (33a. vers. - 2. tónus)
  Vagy: Alleluja. 2. szám.
  Előénekes: Fölkel az Isten és szétszóródnak ellenségei, † színe elől gyűlölői szertefutnak, * szétszórod őket, amint a füst eloszlik.
  Amint elolvad a tűztől a viasz, * úgy pusztulnak el a gonoszok az Isten színe előtt.
  Hívek: A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
  Vagy: Alleluja.
  E: Örvendjenek az igazak és ujjongjanak Isten színe előtt, * és örömükben ujjongjanak.
  Énekeljetek az Istennek, † nevének zsoltárt zengjetek, * valóban Úr az ő neve.
  H: A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
  Vagy: Alleluja.
  E: Árváknak atyja és özvegyek gyámola * Isten az ő Szentséges templomában.
  Isten a hontalannak otthont készít, * a rabnak visszaadja szabadságát.
  H: A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 67,2-3.4-5ac.6-7ab

  ALLELUJA
  Ha Krisztussal együtt feltámadtatok, * keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján! Kol 3,1 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A búcsúzó Jézus bizalmat kér övéitől.
  Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték:
  „Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél.”
  Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.
  Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 16,29-33

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárUrunk mennybemenetele

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  24

  Kezdőének:
  Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, alleluja. (ApCsel 1,11)

  Könyörgés:
  Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
  A szemük láttára fölemelkedett.
  Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.
  Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: ,János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?” Ő azt felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgy hogy tovább már nem láthatták.
  Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 1,1-11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 5. tónus.
  Vagy: Alleluja. 5. szám.
  Előénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval.
  Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, * nagy király az egész földön.
  Hívek: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
  Vagy: Alleluja.
  E: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
  Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!
  H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
  Vagy: Alleluja.
  E: Mivel Isten az egész föld királya, * bölcsességgel neki éneket zengjetek.
  Isten országol a nemzetek fölött, * szent trónusán ül az Isten.
  H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 46,2-3.6-7.8-9

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette.
  Testvéreim!
  Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.
  Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt.
  Ez az Isten igéje.
  Ef 1,17-23

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28,19a.20b – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.
  Abban az időben:
  A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 28,16-20

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját Atyjának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét!
  Lektor: 1. Könyörögjünk Isten szent Egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Könyörögjünk az Egyház elöljáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Könyörögjünk az Egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybemenetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Urunk, Istenünk! Segíts, hogy mindig híven szolgáljunk Szent Fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Istenünk, hálaáldozatot mutatunk be neked Fiad mennybemenetelének ünnepén. Alázattal kérünk, viszonzásul add, hogy szentségi ajándékaid mennyei életre keltsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Prefáció:
  URUNK MENNYBEMENETELÉRŐL I.
  A mennybemenetel misztériuma
  A következő prefációt Urunk mennybemenetelének napján mondjuk; mondható Urunk mennybemenetele utáni napokon pünkösd előtti szombatig azokban a misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.


  Az Úr legyen veletek.
  H.: És a te lelkeddel.
  Emeljük föl szívünket.
  H.: Fölemeltük az Úrhoz.
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
  H.: Méltó és igazságos.
  (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, – mi Urunk, szentséges ATyánk, mindenható, örök Isten:
  Mert Urunk Jézus, dicsőséges királyunk a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára (a mai napon) fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közbenjárjon – ítélje a VIlágot, és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, – hogy követhetjük a MENNYbe, ahová mint az Egyház feje és az élet szerzője érkezett.
  A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, – (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

  Áldozási ének:
  Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig, alleluja. (Mt 28,20)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Mindenható, örök Isten, te minket már a földön mennyei eledellel táplálsz. Add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket. Krisztus, a mi Urunk által.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 6. hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  A zsidó származású Apolló ékesszólóan hirdeti a Szentírás nyomán, hogy Jézus a Megváltó.
  Pál apostol egy ideig a szíriai Antióchiában tartózkodott, majd sorra bejárta a galaták földjét és Frígiát, lelket öntve valamennyi tanítványba.
  Eközben egy Apolló nevű alexandriai származású zsidó érkezett Efezusba. Ékesszóló és az írásokban igen jártas ember volt. Már kapott valami oktatást az Úr tanításáról. Buzgón és helyesen beszélt és tanított Jézusról, de még csak a János által hirdetett bűnbánati keresztségről tudott. Bátor bizalommal kezdett beszélni a zsinagógában.
  Amikor ezt Priszcilla és Akvilász meghallották, magukhoz hívták, és még behatóbban elmagyarázták neki Isten igéjét. Mivel Ahájába akart menni, a testvérek buzdították, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják őt szívesen.
  Odaérkezve nagy segítségére volt a híveknek. A nyilvánosság előtt eredményesen cáfolta a zsidókat: a Szentírásból bizonyította ugyanis, hogy Jézus a Messiás.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 18,23-28

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene. (8a. vers. - 5. tónus)
  Vagy: Alleluja. 5. szám.
  Előénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval,
  mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten; * nagy király az egész földön.
  Hívek: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
  Vagy: Alleluja.
  E: Mivel Isten az egész föld királya, * bölcsességgel neki éneket zengjetek.
  Isten országol a nemzetek fölött, * szent trónusán ül az Isten.
  H: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
  Vagy: Alleluja.
  E: A népek fejedelmei egybegyűlnek * Ábrahám Istenének népével,
  mert Istené a földön minden hatalom, * fölségesebb senki sincs nála.
  H: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 46,2-3.8-9.10

  ALLELUJA
  Az Atyától jöttem a világba: † de most itt hagyom a világot, * és visszatérek az Atyához. Jn 16,28 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A Jézusban hívőket az Atya is szereti.
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!
  Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.
  Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem.
  Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 16,23b-28

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira III.
  Pap: Testvéreim! Esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani! (Gelasianum)
  Lektor: 1. Imádkozzunk Szentatyánkért, N. pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Imádkozzunk egyházmegyénkért: N. püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Imádkozzunk távollévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten! Hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, a mi Urunk által. (Nagy Szent Gergely)
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 6. hét péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  22

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Pál apostolt az Úr bátorítja, hogy Korintusban sok hívet fog szerezni.
  Amikor Pál apostol Korintusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá:
  „Ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni vagy ártani neked, nagyszámú népem lakik ugyanis ebben a városban.” Ott maradt tehát másfél évig, és ezalatt hirdette náluk az Isten igéjét. Amikor Gallió volt Ahája helytartója, a zsidók egy emberként Pálra támadtak, és a törvényszék elé hurcolták, és így vádolták: „Ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy Mózes törvényével ellenkező módon tiszteljék az Istent.” Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallió a zsidókhoz fordult: „Emberek! Ha csakugyan valami törvénytelenségről vagy gaztettről volna szó, akkor meghallgatnálak benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy vallási törvényeitekkel kapcsolatban vetődik fel vitás kérdés, azt intézzétek el ti magatok! Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni.” Ezzel elkergette őket a törvényszék elől.
  Erre mindannyian nekiestek Szósztenésznek, a zsinagóga elöljárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött vele.
  Pál még jó ideig Korintusban maradt, azután búcsút vett a testvérektől. Priszcilla és Akvilász társaságában áthajózott Szíriába. Előbb azonban Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 18,9-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene. (8a. vers. - 5. tónus)
  Vagy: Alleluja. 5. szám.
  Előénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval,
  mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten; * nagy király az egész földön.
  Hívek: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
  Vagy: Alleluja.
  E: A népeket uralmunk alá vetette, * és a nemzeteket lábunkhoz alázta.
  Örökséget választott nékünk, * dicsőséget Jákobnak, akit szeretett.
  H: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
  Vagy: Alleluja.
  E: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr az égbe emelkedett harsonaszóval.
  Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!
  H: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 46,2-3.4-5.6-7

  ALLELUJA
  Krisztusnak szenvednie kellett, és feltámadnia a halálból, * hogy bemehessen dicső országába. Lk 24,46.26 – 3 a. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A Jézustól kapott örömet senki sem veheti el a tanítványoktól.
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul.
  Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra.
  Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek.
  Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 16,20-23a

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira III.
  Pap: Testvéreim! Esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani! (Gelasianum)
  Lektor: 1. Imádkozzunk Szentatyánkért, N. pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Imádkozzunk egyházmegyénkért: N. püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Imádkozzunk távollévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten! Hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, a mi Urunk által. (Nagy Szent Gergely)
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 6. hét csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  21

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Apostoli munkája mellett Pál megdolgozik megélhetéséért.
  Második apostoli körútja alkalmával Pál elhagyta Athént, és Korintusba érkezett. Itt találkozott egy Akvilász nevű, pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priszcillával, mert Klaudiusz császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagynia Rómát. Pál hozzájuk költözött, náluk maradt, és velük együtt dolgozott, mivel ugyanazt a mesterséget űzte. Sátorkészítők voltak ugyanis.
  Minden szombaton felszólalt a zsinagógában, és igyekezett meggyőzni a zsidókat meg a görögöket (Jézusról). Amikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékokat tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás.
  De azok ellene mondtak, és gyalázkodtak. Erre Pál ruháját rázva így kiáltott: „A saját fejetekre szálljon véretek! Én ártatlan vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz fordulok.”
  Otthagyta őket, és egy Tíciusz Jusztusz nevű istenfélő ember házában szállt meg, akinek lakása a zsinagóga szomszédságában állt.
  Kriszpusz, a zsinagóga elöljárója azonban hitt az Úrban, egész háza népével együtt; és sok korintusi is megtért és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták őt.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 18,1-8

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. (Vö. 2b. vers. - 6. tónus)
  Vagy: Alleluja. 6. szám.
  Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
  Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet Szentséges karjával.
  Hívek: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
  Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
  H: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
  Vagy: Alleluja.
  E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
  Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
  H: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 97,1.2-3ab.3cd-4

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Nem hagylak árván titeket, * elmegyek, de visszajövök hozzátok és örülni fog majd szívetek.” Jn 14,18 – 4 g. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Ha Krisztus távolléte miatt szomorkodunk is, bánatunk majd örömre fordul.
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok engem, (mert az Atyához megyek.)”
  Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani ezzel: »Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok engem?« És hogy: »Az Atyához megyek?« Mit jelent az, hogy: »Még egy kis idő?« Nem értjük, mit beszél.”
  Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják. Így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: »Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok engem?« Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 16,16-20

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira III.
  Pap: Testvéreim! Esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani! (Gelasianum)
  Lektor: 1. Imádkozzunk Szentatyánkért, N. pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Imádkozzunk egyházmegyénkért: N. püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Imádkozzunk távollévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten! Hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, a mi Urunk által. (Nagy Szent Gergely)
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 6. hét szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  20

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Pál apostol „az ismeretlen Istent” hirdeti az athénieknek.
  Mivel Pál ellenfelei újra fellázították a népet, a testvérek kísérőket adtak Pál apostol mellé, akik egészen Athénig vezették őt. Amikor a kísérők visszafordultak, Páltól azt az utasítást vitték Szilás és Timóteus számára, hogy minél előbb menjenek utána Athénba.
  Amíg ott rájuk várakozott, egy alkalommal így beszélt az Areopáguszon, Athén főterén:
  „Athéni férfiak! Látom, hogy minden szempontból nagyon vallásosak vagytok. Amint ugyanis körbejárva megtekintettem szentélyeiteket, olyan oltárra akadtam, amelyen ez a felírás állott: »Az ismeretlen istennek.« Azt hirdetem tehát nektek, akit ti ismeretlenül is tiszteltek.
  A világot és minden benne lévő dolgot teremtő Isten nem lakik kézzel épített templomokban, mivel ő a mennynek és a földnek Ura. Semmiben sem szorul emberi kéz segítségére, hiszen ő ad mindenkinek életet, levegőt és mindent. Ő telepítette be az egy őstől származó emberiséggel az egész földet, és ő szabta meg ittlakásuk pontos idejét és határát. Azt akarta, hogy keressék az Istent, hogy rátaláljanak és elérjék, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy költőitek is mondják: »Az ő fiai vagyunk.«
  Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az Isten emberi művészettel, emberi tervek szerint formált arany-, ezüst-, vagy kőszoborhoz hasonlít. De elmúlt már az az idő, melyben Isten elnézte a vele kapcsolatos tudatlanságotokat, mert az emberek tudomására hozta, hogy mindenhol mindenkinek meg kell térnie.
  Kiválasztott ugyanis egy napot, amelyen igazságos ítéletet tart majd az egész világ felett egy arra rendelt férfi által, akiről mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból.”
  A halottak feltámadásának hallatára némelyek gúnyolódni kezdtek, mások meg azt mondták: „Erről majd még máskor is meghallgatunk téged.” Pál erre eltávozott közülük.
  Néhányan mégis csatlakoztak hozzá, és hívők lettek. Köztük Areopagita Dénes, egy Damarisz nevű asszony és még mások is.
  Ezek után Pál Athénből Korintusba távozott.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 17,15.22-18,1

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Dicsőséged betölti * a mennyet és a földet. (8. G tónus)
  Vagy: Alleluja. 8. szám.
  Előénekes: Dicsérjétek az Urat a mennyből, * dicsérjétek őt a magasságban.
  Dicsérjétek mindnyájan, angyalok, * dicsérjétek, összes mennyei karok.
  Hívek: Dicsőséged betölti * a mennyet és a földet.
  Vagy: Alleluja.
  E: Föld királyai és minden népek, * fejedelmek és a föld minden bírája,
  ifjak és leányok, * öregek és gyermekek dicsérjétek az Úr nevét.
  H: Dicsőséged betölti * a mennyet és a földet.
  Vagy: Alleluja.
  E: Dicsérjétek az Úr nevét, * mert egyedül csak az ő neve fölséges.
  Fölsége felülmúlja az eget és a földet, * és ő emeli fel népe fejét.
  H: Dicsőséged betölti * a mennyet és a földet.
  Vagy: Alleluja.
  E: Dicsérő ének ez minden szentjének, * Izrael fiainak, a népnek, amely közel áll hozzá.
  H: Dicsőséged betölti * a mennyet és a földet.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 148,1-2.ll-12ab.12c-14a.14bcd

  ALLELUJA
  Kérni fogom Atyámat, és más Vigasztalót ád majd nektek, * hogy veletek maradjon mindörökké. Jn 14,16 – 9. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A Szentlélek majd minden igazságra megtanítja Jézus követőit.
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
  Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
  Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.“
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 16,12-15

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira III.
  Pap: Testvéreim! Esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani! (Gelasianum)
  Lektor: 1. Imádkozzunk Szentatyánkért, N. pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Imádkozzunk egyházmegyénkért: N. püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Imádkozzunk távollévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten! Hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, a mi Urunk által. (Nagy Szent Gergely)
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."