18989 ima található a honlapon, összesen 22319 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptár5. nagyböjti hét kedd

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből
  Isten megkönyörül mindazokon, akik a Megváltó előképére, a fán függő rézkígyóra föltekintenek.
  Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hór hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen:
  „Miért hoztál ki minket Egyiptomból, azért, hogy meghaljunk itt a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már e semmit érő manna-étket is!”
  Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, s ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak.
  Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt: „Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és teellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr!” Mózes tehát közbenjárt a népért, és az Úr így válaszolt: „Csináltass egy rézkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad.”
  Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.
  Ez az Isten igéje.
  Szám 21,4-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Uram, hallgasd meg könyörgésemet, * és kiáltásom jusson eléd! (2. vers. - 3 a. tónus)
  Előénekes: Uram, hallgasd meg könyörgésemet, * és kiáltásom jusson eléd!
  Ne rejtsd el arcodat előlem, † amidőn szorongatnak engem, figyelj reám, * amely nap hozzád kiáltok, hallgasd meg kiáltásom.
  Hívek: Uram, hallgasd meg könyörgésemet, * és kiáltásom jusson eléd!
  E: A te nevedet, Uram, a nemzetek majd félve tisztelik, * és a föld minden királya vallja dicsőséged,
  mert az Úr felépíti Sion városát, * és megjelenik dicsőségben.
  H: Uram, hallgasd meg könyörgésemet, * és kiáltásom jusson eléd!
  E: Meghallgatja a szegények imáját, * nem veti meg kérésüket.
  Az eljövendő nemzedéknek írják le mindezt, * a születendő nép is az Urat magasztalja.
  H: Uram, hallgasd meg könyörgésemet, * és kiáltásom jusson eléd!
  E: Fölséges szentélyéből Isten letekint, * az Úr a mennyből a földre rátekintett,
  hogy meghallja a rabok sóhaját, * és a halál fiait megmentsd fogságukból.
  H: Uram, hallgasd meg könyörgésemet, * és kiáltásom jusson eléd!
  Zsolt 101,2-3.16-18.19-21

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  A jó mag az Isten igéje, † Krisztus a magvető; * aki rátalál, örökké élni fog. – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Krisztus igazi mivoltát megdicsőülése igazolja majd.
  A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”
  A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?«”
  Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.”
  Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?”
  Jézus azt válaszolta: „Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik.
  Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.”
  E szavak után sokan hittek Jézusban.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 8,21-30

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagyböjt szent idején önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvéti örömre!
  Lektor: 1. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezesd!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházad pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, mennyei Atyánk! Ne nézd bűneiket, hanem tekints Szent Fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár5. nagyböjti hét hétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  30

  OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből
  Abban a küzdelemben, amelyet az igaz ember vív a gonoszsággal, mindig isten mondja ki a döntő szót.
  Élt Babilonban egy férfi, akinek Jojakim volt a neve, Chilkija leányát vette feleségül, akit Zsuzsannának hívtak. Ez nemcsak igen szép, de istenfélő asszony is volt, mert szülei igazak voltak, és leányukat is Mózes törvénye szerint nevelték. Jojakim igen gazdag volt. Gyümölcsöskertje is volt háza szomszédságában. A zsidók nála szoktak összejönni, mert mindnyájuknál tekintélyesebb volt.
  Abban az esztendőben a nép két olyan vént tett meg bíróvá, akikre ráillett az Úr szava: „A vénektől, a bíráktól indult ki Bábelben a gonoszság, noha úgy látszott, hogy ők kormányozzák a népet.” Gyakran megfordultak Jojakim házában, ott keresték fel őket mind, akiknek peres ügyük volt.
  Amikor déltájban szétoszlott a nép, Zsuzsanna bement sétálni férje gyümölcsöskertjébe. A két vén mindennap látta, amint bement és ott sétált. Fölgerjedt bennük iránta a vágy. Józan eszüket elvesztették, szemüket elfordították, hogy ne lássák az eget, és ne emlékezzenek Isten igazságos ítéletére. Lesték hát a kedvező alkalmat.
  Az egyik napon aztán az történt, hogy Zsuzsanna bement a gyümölcsöskertbe, mint a többi napokon is szokott, két szolgálója kíséretében. Meg akart fürdeni, mert nagy hőség volt. Senki se volt ott, csak a két vén, akik elrejtőzve lestek. A szolgálóknak meghagyta Zsuzsanna: „Hozzatok nekem olajat és kenőcsöt! Aztán zárjátok be a kert kapuját, hogy megfürödhessem.”
  Amikor a szolgálók elmentek, a két vén felugrott és odafutott hozzá. Mindjárt azzal kezdték: „A kertajtó most zárva van, nem láthat minket senki sem: Ég bennünk a vágy. Engedj tehát nekünk, és légy a miénk! Különben tanúbizonyságot teszünk ellened, hogy itt volt veled egy ifjú, azért küldted el szolgálóidat.”
  Zsuzsanna felsóhajtott: „Szorongatás vesz körül mindenfelől. Ha ugyanis ezt megteszem, halál vár rám; ha pedig nem teszem meg, nem menekülök meg kezetekből. De mégis jobb nekem ártatlanul a kezetekbe esnem, mint az Úr ellen vétkeznem.”
  Ekkor Zsuzsanna elkezdett hangosan kiáltozni, de a vének is kiabáltak ellene.
  Sőt az egyik odafutott a kert kapujához, és kinyitotta. Amikor a háznép meghallotta a nagy kiáltozást a kertben, a hátsó kapun berontottak, hogy lássák, mi történt asszonyukkal.
  A vének elmondták vádjaikat. Erre a szolgák nagyon elszégyellték magukat, mert Zsuzsannáról ilyet még sosem hallottak. Másnap, amikor a nép odasereglett férjéhez, Jojakimhoz, megjelent a két vén is bosszút lihegve Zsuzsanna ellen, hogy halálra adják.
  A nép előtt a két vén kiadta a parancsot: „Hívjátok ide Zsuzsannát, Chilkija leányát, Jojakim feleségét!” El is mentek érte. Ő meg is jelent szüleivel, fiaival és rokonaival. Hozzátartozói és mindnyájan, akik csak ismerték, zokogásban törtek ki.
  Odament a két vén, és a nép előtt kezüket vádlóan Zsuzsanna fejére tették. Erre ő sírva az égre nézett, mert szíve bizalommal volt az Úr iránt. A vének előadták a vádat: „Mialatt mi egyedül sétálgattunk a gyümölcsöskertben, ez bejött két szolgálójával, bezáratta a kaput, majd elküldte a szolgálókat. Akkor odament hozzá egy ifjú, aki addig rejtőzködött, és együtt volt vele. Mi a kert szögletében tartózkodtunk, és látva bűnös tettüket, odarohantunk hozzájuk. Tetten értük őket, de az ifjút nem tudtuk elfogni, mert erősebb volt nálunk. Kinyitotta a kaput, és elmenekült. Ezt azonban elfogtuk, és megkérdeztük tőle: »Ki volt az az ifjú?« De nem vallotta be nekünk. Ennek mi magunk vagyunk a tanúi.” A sokaság hitelt adott nekik, hiszen a nép vénei és bírái voltak.
  *
  Zsuzsannát halálra ítélték. Ekkor ő hangosan felkiáltott, és így imádkozott: „Örök Isten! Te ismered a titkokat, és tudsz mindenről, még mielőtt megtörténne. Te azt is tudod, hogy hazug módon megrágalmaztak. Nézd, meg kell halnom, noha semmit sem követtem el mindabból, amit gonoszul rám fogtak ezek.”
  Az Úr meghallgatta könyörgését. Amikor a vesztőhelyre vitték, az Úr felkeltette egy Dániel nevű ifjú szívében az (igazság) szent lelkét, úgyhogy hangosan felkiáltott:
  „Én ártatlan vagyok ennek az asszonynak a vére ontásában!”
  Erre az egész nép körülfogta, és kérdőre vonta:
  „Miféle szavak azok, amelyeket mondtál?”
  Dániel megállt középen, és így válaszolt:
  „Milyen ostobák vagytok, ti, Izrael fiai! Anélkül, hogy vizsgálatot tartottatok és a tényeket felderítettétek volna, elítélitek Izrael egyik leányát. Tartsatok újra ítéletet, mert ezek hamisan tanúskodtak ellene!” Erre a nép sietve visszatért.
  A vének ekkor így szóltak Dánielhez:
  „Jöjj közénk, és okosíts fel bennünket! Mert hiszen neked adta meg Isten az öregkor élettapasztalatát.”
  Dániel ezt válaszolta:
  „Különítsétek el őket egymástól jó messzire, hogy kihallgathassam őket!”
  Amikor elkülönítették őket egymástól, hívatta közülük az egyiket, s így szólt hozzá:
  „Te megátalkodott, vén gonosztevő! Most napvilágra kerülnek bűneid, amelyeket eddig elkövettél. Mert igazságtalan ítéletet hoztál, elítélted az ártatlanokat és futni engedted a gonosztevőket, noha megmondta az Úr: »Az ártatlant és az igazat ne öld meg!« Most tehát, ha csakugyan láttad, mondd meg: Milyen fa alatt láttad őket együtt?”
  Azt felelte: „Mézgafa alatt.”
  Dániel erre így válaszolt:
  „Bizony a vesztedre hazudtál. Isten angyala ugyanis középen kettévág, mert ez az Isten parancsa.”
  Majd félreállította ezt, és előhívatta a másikat. Így szólította meg:
  „Kánaánnak vagy ivadéka, nem Júdának! A szépség elcsábított, és a vágy eszedet vette. Így viselkedtetek Izrael leányaival, s azok félelemből szóba is álltak veletek, Júda leánya azonban nem engedett gonoszságotoknak. Mondd csak meg nekem: Milyen fa alatt kaptad rajta őket, hogy együtt voltak?”
  Azt felelte: „Tölgyfa alatt.”
  Dániel erre így válaszolt:
  „Bizony te is vesztedre hazudtál. Az Isten angyala kardjával készen áll rá, hogy középen kettészeljen, és így megöljön benneteket.”
  Ekkor az egész sokaság hangos ujjongásban tört ki, és áldották az Istent, aki megmenti a benne bízókat.
  Ezután a két vénre rontottak, mert Dániel a saját szájukból igazolta, hogy hamis tanúságot tettek. Úgy bántak el velük, ahogyan gonoszságukban ők akartak elbánni embertársukkal. Ebben Mózes törvényei szerint jártak el: a véneknek meg kellett halniuk.
  Az ártatlan vér pedig megszabadult azon a napon.
  Ez az Isten igéje.
  Ugyanez az Olvasmány rövidebb formában a *-tól: Dán 13,41c-62
  Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A halál sötét völgyében is bátran járok, * nem érhet baj, mert ott vagy vélem. (4ab. vers. - 9. tónus)
  Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
  Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti.
  Hívek: A halál sötét völgyében is bátran járok, * nem érhet baj, mert ott vagy vélem.
  E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
  A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
  H: A halál sötét völgyében is bátran járok, * nem érhet baj, mert ott vagy vélem.
  E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
  Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
  H: A halál sötét völgyében is bátran járok, * nem érhet baj, mert ott vagy vélem.
  E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
  Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
  H: A halál sötét völgyében is bátran járok, * nem érhet baj, mert ott vagy vélem.
  Zsolt 22,l-3a.3b-4.5.6

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Én nem kívánom a bűnös halálát, † mondja a mi Urunk, Istenünk, * hanem hogy a bűnös éljen, és hozzám térjen. Ez 33,11 – 3 a. tónus.

  „A” és „B” évben:
  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!
  Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.
  Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.
  Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította; „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”
  „Senki, Uram” – felelte az asszony.
  Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél.”
  Ezek az evangélium igéi.

  „C” évben, amikor a fenti Evangéliumot nagyböjt 5. vasárnapján olvastuk, a következő Evangéliumot olvassuk ma helyette:

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus a világ világossága.
  Egy alkalommal Jézus így beszélt a templomban egybegyűlt zsidókhoz:
  „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”
  A farizeusok erre azt mondták: „Te önmagadról tanúskodsz. Tanúbizonyságod nem érvényes.”
  Jézus így válaszolt: „Igaz, hogy én önmagamról tanúskodom, mégis érvényes a tanúságtételem, mert tudom, honnét jöttem és hová megyek. Ti ellenben nem tudjátok, honnét jöttem és hová megyek. Ti a test szerint ítéltek. Én nem mondok senkiről ítéletet, de ha kijelentek valamit, igaz az én állításom, mert nem vagyok egyedül, hanem én és az Atya, aki küldött engem. Márpedig a ti törvényetek azt írja, hogy két személy együttes bizonyságtétele hitelt érdemel. Bizonyságot teszek tehát magamról én, és bizonyságot tesz rólam, aki engem küldött: az Atya.”
  Erre megkérdezték tőle: „Hol a te Atyád?” Jézus azt felelte: „Sem engem nem ismertek, sem Atyámat. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek,”
  Ezeket mondta Jézus a templomkincstár mellett, amikor tanított a templomban. De senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája.
  Ezek az evangélium igéi.
  „A” és „B” évben Jn 8,1-11
  „C” évben Jn 8,12-20

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagyböjt szent idején önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvéti örömre!
  Lektor: 1. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezesd!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházad pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, mennyei Atyánk! Ne nézd bűneiket, hanem tekints Szent Fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárNagyböjt 5. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  Kezdőének:
  Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem. (Zsolt 42,1-2)

  Könyörgés:
  Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
  Belétek oltom lelkemet és életre keltek.
  Így szólt az Úr Ezekiel prófétához:
  „Jövendölj és így beszélj népemhez: Ezt mondja az Úr, az Isten: »Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem«” – mondja az Úr.
  Ez az Isten igéje.
  Ez 37,12b-14

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. – 1 D2. tónus.
  Előénekes: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, hallgass a szómra.
  Füled figyeljen fel * könyörgő szavamra.
  Hívek: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
  E: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
  De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged.
  H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
  E: Tebenned remélek, Uram, * és igédben reménykedik lelkem.
  Lelkem várja az Urat, * jobban, mint éji őr a hajnalt.
  H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
  E: Jobban, mint éji őr a hajnalt, * várja az Urat Izrael.
  Mert az Úrnál az irgalom, † és bőséges a megváltás nála, * ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.
  H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
  Zsolt 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
  Isten Lelke, aki Jézust feltámasztotta a halálból, bennetek lakik.
  Testvéreim!
  Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus Lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.
  Ez az Isten igéje.
  Róm 8,8-11

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Jézus mondja: † „Én vagyok a feltámadás és az élet: * aki bennem hisz, nem hal meg örökre.” Jn 11,25a és 26 – 6. tónus.

  Hosszabb forma:
  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Én vagyok a feltámadás és az élet.
  Abban az időben:
  Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.
  A két leánytestvér megüzente Jézusnak: „Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.”
  Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk el ismét Judeába?”
  A tanítványok ezt mondták neki: „Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint odamégy?” Jézus ezt felelte: „Nem tizenkét órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság.” Ezt mondta, azután hozzátette: „Lázár, a mi barátunk elaludt. De én megyek és fölkeltem.” A tanítványok így szóltak: „Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul.”
  Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt. És hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá!”
  Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: „Menjünk, és haljunk meg mi is vele együtt!”
  Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt stádiumra (fél óra járásnyira). Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.
  Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”
  Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”
  E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: „Megjött a Mester, és hív téged!” Ennek hallatára ő rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott.
  A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek.
  Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát.
  Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!”
  Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: „Hova temettétek?” Azok így szóltak: ,Jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!” Némelyek azonban így szóltak: „Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?”
  Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki: „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttél engem!”
  E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: „Oldjátok fel, hogy járni tudjon!”
  A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.
  Ezek az evangélium igéi.

  Vagy rövidebb forma:
  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Én vagyok a feltámadás és az élet.
  Abban az időben:
  Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: „Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.”
  Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk el ismét Judeába!”
  Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt.
  Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni.” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”
  Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”
  Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezt: „Hova temettétek?” Azok így szóltak: ,jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!” Némelyek azonban így szóltak: „Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?”
  Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki: „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttél engem!”
  E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: „Oldjátok föl, hogy járni tudjon!”
  A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 11,1-45 rövidebb: Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a Feltámadás és az Élet!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Mennyei Atyánk! Te szent Fiadat az élet és a halál Urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Prefáció:
  Ha az Evangélium Lázár feltámasztásáról szólt, a következő saját prefációt kell venni:
  Az Úr legyen veletek.
  H.: És a te lelkeddel.
  Emeljük föl szívünket.
  H.: Fölemeltük az Úrhoz.
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
  H.: Méltó és igazságos.
  (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
  (Ő) Mint valóságos ember, megsiratta barátját, Lázárt, – mint örök ISten feltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta – és húsvéti szentségei ÁLtal, új életre támasztott minket.
  A te Fölségedet általa imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Add, kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzád, – midőn velük EGYütt ujjongva mondjuk: (zengjük:)

  Áldozási ének:
  Ha a Lázárról szóló evangéliumot olvastuk:
  Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre – mondja az Úr. (Jn 11,26)

  vagy ha az Evangélium a házasságtörő nőről szólt:
  Asszony, senki sem ítélt el? Senki sem, Uram! Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél! (Jn 8,10-11)

  vagy ha másról szólt az Evangélium:
  Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. (Jn 12,24-25)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent Fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár4. nagyböjti hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
  Legfájóbb csalódásaink közepette is bízzunk abban, hogy Istennek hozott áldozatunk nem marad gyümölcstelen!
  A gonoszoktól szorongatva a próféta így fohászkodott:
  Uram, te megmutattad nekem, és így felismertem cselekedeteiket. Világos lett előttem, mert feltártad szándékaikat.
  Én pedig, mint szelíd bárány, amelyet áldozatra visznek, nem tudtam, hogy milyen tervet szőnek ellenem.
  Azt mondották: „Pusztítsuk ki a fát gyökerestől; irtsuk ki őt az élők földjéről, hogy még a nevét se emlegessék többé.” Te, seregek Ura, igazságosan ítélkezel, te a vesék és a szívek vizsgálója vagy: hadd lássam, miként ítéled és bünteted meg őket!
  Ezért tártam fel előtted ügyemet.
  Ez az Isten igéje.
  Jer 11,18-20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Én Uram, Istenem, * csak benned remélek. (Vö. 2a. vers. - 7. g tónus)
  Előénekes: Én Uram, Istenem, csak benned remélek, * ments meg minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem.
  Nehogy elragadja, lelkemet, mint egy oroszlán, * és széttépje, mert nincs, ki megmentsen.
  Hívek: Én Uram, Istenem, * csak benned remélek.
  E: Ítélj meg, Uram, engem, * mert igaz és ártatlan vagyok.
  Szűnjék meg a bűnösök gonoszsága † és az igazakat erősítsd meg, * szíveket és veséket vizsgáló igaz Isten.
  H: Én Uram, Istenem, * csak benned remélek.
  E: Oltalmamat én Istennél találom, * megmenti ő a tiszta szívűt.
  Isten igaz bíró, * haragjától naponta félni kell.
  H: Én Uram, Istenem, * csak benned remélek.
  Zsolt 7,2-3.9bc-10.11-12

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak. Vö, Lk 8,15 – 12. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézust nem akarják elismerni Messiásnak, mert Galileából származik.
  Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?”
  Erre szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz.
  Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.”
  A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!”
  Ezután mindegyikük hazatért.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 7,40-53

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
  Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár4. nagyböjti hét péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

  OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
  A bölcs ember Istentől kapott feladatnak tekinti az életet.
  Csalfa észjárásuk miatt azt mondják egymásnak a gonoszok:
  „Leselkedjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen. Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és Isten gyermekének mondja magát.
  Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk; még a látása is terhes nekünk, mert az életmódja elüt másokétól, és szokatlanok útjai. Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli útjainkat. Az igazak végső sorsát boldognak hirdeti, és dicsekedve atyjának nevezi az Istent.
  Lássuk hát, igazak-e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha valóban igaz, hogy ő Isten gyermeke, akkor Isten megóvja őt, és kiszabadítja ellenségei kezéből.
  Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídséget, és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!”
  Így gondolkodnak, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket. Nem ismerik Isten titkait. Ezért sem az erény jutalmát nem remélik, sem a tiszta lelkek érdemét nem becsülik.
  Ez az Isten igéje.
  Bölcs 2,1a.12-22

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr közel van azokhoz, * akiknek töredelmes a szívük. (19a. vers. - 4 g. tónus)
  Előénekes: Az Úr arcát a gonoszok ellen fordítja, * emléküket is eltörli a földről.
  Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, * és minden szorongatásból megszabadultak.
  Hívek: Az Úr közel van azokhoz, * akiknek töredelmes a szívük.
  E: Közel van az Úr azokhoz, kik töredelmes szívűek, * és szabadulást hoz a megtört lelkeknek.
  Az igazak sokat szenvednek, * de az Úr mindig megmenti őket.
  H: Az Úr közel van azokhoz, * akiknek töredelmes a szívük.
  E: Megőrzi minden csontjukat, * egy sem törhet össze azokból.
  Az Úr megváltja szolgáinak lelkét, * és nem bűnhődnek, kik őbenne bíznak.
  H: Az Úr közel van azokhoz, * akiknek töredelmes a szívük.
  Zsolt 33,17-18.19-20.21 és 23

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4,4b – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézust halálra keresik, de senki sem emel rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.
  A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.
  Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban.
  Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való, A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való.”
  Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.”
  Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 7,1-2.10.25-30

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
  Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár4. nagyböjti hét csütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26

  OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
  Isten megkönyörül a választott népen Mózes közbenjáró imájára.
  Amíg Mózes fent volt a Sínai-hegyen az Úrnál, a nép a völgyben bálványimádásra tért. Mózesnek akkor ezt parancsolta az Úr: „Indulj a völgybe, néped vétkezett, a nép, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről.
  Hamar letért az útról, melyet mutattál neki: aranyborjút csinált magának, ezt imádja, sőt áldozatot is mutat be neki.
  Azt mondogatja: »Ez a te istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről.«” Mózeshez így beszélt tovább az Úr: „Látom már, hogy milyen keménynyakú ez a nép; engedd, hadd gerjedjen föl ellenük haragom, hogy eltöröljem őket, és téged tegyelek nagy nemzetté!” De Mózes így kérlelte Urát, Istenét: „Uram, miért gerjedne föl haragod néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erős kézzel kivezettél Egyiptomból? Kérlek, ne mondhassák az egyiptomiak: »Csalárdul kivitte, hogy megölje a hegyekben, és eltörölje őket a föld színéről.«
  Szűnjék meg haragod, és bocsásd meg néped gonoszságát! Emlékezzél Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, a te szolgáidra, akiknek önmagadra megesküdve megígérted: »Megsokasítom ivadékodat, mint az ég csillagait, és az egész földet, amelyről szóltam, utódaidnak adom, hogy az övék legyen örökre!«”
  Ezek után megengesztelődött az Úr, és nem hajtotta végre azt a büntetést, amelyet népe ellen elhatározott.
  Ez az Isten igéje.
  Kiv 32,7-14

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Gondolj ránk, Urunk, * mivel szereted népedet! (4a. vers. - 4 g. tónus)
  Előénekes: Hóreb hegyénél aranyborjút öntöttek, * és leborultak a faragott bálvány előtt.
  Fölcserélték a dicsőséges Istent * a füvet legelő borjú képével.
  Hívek: Gondolj ránk, Urunk, * mivel szereted népedet!
  E: Elfeledték Istent, aki megmentette őket, * aki Egyiptomban nagy csodákat művelt.
  Csodajeleket Kám földjén, * a Vörös-tengernél félelmetes dolgokat.
  H: Gondolj ránk, Urunk, * mivel szereted népedet!
  E: Már arra gondolt, hogy eltörli őket, * ha nem lett volna Mózes, akit kiválasztott.
  Ám ő résen állt színe előtt, hogy elfordítsa az Úr haragját, * nehogy elpusztítsa őket.
  H: Gondolj ránk, Urunk, * mivel szereted népedet!
  Zsolt 105,19-20.21-22.23

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. Jn 3,16 – 1 D2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Mózes lesz a vádlójuk azoknak, akik nem hisznek Krisztusban.
  Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak:
  „Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz.
  Ti (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni.
  Mellettem nagyobb bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem.
  Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött.
  Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet.
  Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?
  Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én tanításomnak?”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 5,31-47

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
  Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárUrunk születésének hírüladása

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25

  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
  Íme, a szűz fogan.
  Azokban a napokban így szólt az Úr Acház királyhoz: „Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.”
  De Acház így válaszolt: „Nem kérek jelet és nem kísértem az Urat.”
  Erre Izajás próféta azt mondta: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: Velünk az Isten.”
  Ez az Isten igéje.
  Iz 7,10-14;8,10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat. (8a és 9a. vers. - 7 b. tónus)
  Előénekes: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
  Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: „Íme, eljövök.”
  Hívek: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.
  E: „A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
  Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.”
  H: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.
  E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.
  Igazságodat nem rejtettem el szívem mélyén, * hűségedet és segítségedet elbeszéltem.
  H: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.
  Zsolt 39,7-8a.8b-9.10-11

  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  Íme, eljövök, hogy teljesítsem akaratodat.
  Testvéreim!
  Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik így Krisztus, amikor a világba lép: Áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat.
  Ezért így szóltam: íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van. Először tehát ezt mondta: „Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted”, jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: „Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s mindenkorra megszentel bennünket.
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 10,4-10

  ALLELUJA
  Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk, * és láttuk az ő dicsőségét. Jn 1,14ab – 4 g. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának.
  Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.
  Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
  Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
  Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!
  Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”
  Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
  Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti”
  Ezután az angyal eltávozott.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 1,26-38

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  5. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA ÜNNEPÉRE (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY)
  (Március 25.)
  Pap: Testvéreim! Ezen a napon ünnepeljük, hogy a Boldogságos Szűz Isten Anyjává lett. Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Mutasd meg, Urunk, a világnak, hogy beteljesedett már a prófétai szó, és velünk az Isten!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Erősíts meg minket, Urunk, hogy jó- és balsorsban egyaránt valljuk: „Legyen meg a te akaratod!”
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Oltsd lelkünkbe, Urunk, kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jó cselekedetek méltó gyümölcsét teremjük!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Add, Urunk, hogy a szomorkodók és a betegek Isten Boldogságos Anyjánál vigasztalást nyerjenek!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, aki érettünk emberi testet öltöttél, add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk hozzád, a mi Istenünkhöz! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár4. nagyböjti hét kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  24

  OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
  Ezekiel látomásban kap tanítást a templomból kifolyó vízről, mely mindent egészségessé tesz.
  Látomásban egy férfi odavezetett a templom kapuja elé. Láttam, hogy a küszöb alól víz fakadt, a ház keleti oldalán, keletre nézett ugyanis a templom főbejárata. A víz az épülettől jobbra folyt le, az oltártól dél felé. Azután az angyal kivitt az északi kapun, s a külső kapun kívül fekvő útra vezetett, amely keletre visz.
  És íme jobbról forrás tört elő! A férfi, akinek mérőzsinór volt a kezében, kiment kelet felé; ezer könyöknyit mért, és átvezetett a vízen, amely bokáig ért. Majd ismét ezret mért, átjött velem, – a víz már térdig ért. Megint mért ezret, átkísért, – s a víz vesékig ért. Végül ugyancsak ezret mért, de akkorára már oly nagy folyammá dagadtak a mély vizek, hogy átgázolni nem tudtam, úszni kellett volna benne; azon átmenni sehogy sem lehetett.
  Kísérőm így szólt: „Láttad ezt, emberfia?” Aztán a folyóparthoz ismét visszavezetett. Mikorra visszatértünk, rengeteg fa volt a folyó partján mindkét oldalon. A férfi így szólt: „A keleti vidék felé indul ez a víz, tehát keletre, onnét majd lehömpölyög a sivatag felé; a sivatagtól zúg tovább le a Holt-tengerig. Ez a víz a sós tengervizet is egészségessé teszi. Amerre árad e folyó, minden lény élni fog! Ahová eljut ez a víz, igen sok lesz a hal; amit csak öntöz e folyó, minden virulni fog!
  A folyó mentén mindkét parton sok gyümölcsfa nő: lombjuk le nem hull, és gyümölcsük nem fogy el. Havonként érik friss gyümölcsük, mert vizük a szentélyből fakad, gyümölcsük étel, lombjuk pedig orvosság lesz.”
  Ez az Isten igéje.
  Ez 47,1-9.12

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Velünk van az erős Isten: * Jákob Istene a menedékünk. (8. vers. - 9. tónus)
  Előénekes: Isten az erőnk és menedékünk, * biztos segítségünk, mikor minket szorongatnak.
  Ezért nem félünk, ha megrendül a föld alattunk, * és a hegyek elmerülnek a mély tengerbe.
  Hívek: Velünk van az erős Isten: * Jákob Istene a menedékünk.
  E: A folyók partjai vidítják Isten városát, * a fölséges Isten szent hajlékát.
  Meg nem inog, mert Isten lakja, * kora hajnaltól oltalmazza.
  H: Velünk van az erős Isten: * Jákob Istene a menedékünk.
  E: Velünk van az erős Isten: * Jákob Istene a menedékünk.
  Jöjjetek és lássátok az Úrnak tetteit, * melyeket végbevitt az egész földön.
  H: Velünk van az erős Isten: * Jákob Istene a menedékünk.
  Zsolt 45,2-3.5-6.8-9

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Tiszta szívet teremts bennem, Istenem: * és üdvösséged örömét add meg nékem újra! Zsolt 50,12a és 14a – 12. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A harmincnyolc éve beteg ember meggyógyítása.
  A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák.
  Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.
  Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg azt felelte: „Uram! Nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem.” Jézus erre azt mondta neki: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!” Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és járni kezdett.
  Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre: „Szombat van; nem szabad az ágyadat vinned.” Ő azonban így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, azt mondta nekem: Vedd ágyadat, és járj!”
  Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj?” A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen.
  Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!” Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 5,1-16

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
  Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár4. nagyböjti hét hétfő

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  23

  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
  Isten a régi, bűnös népet újjá, bűntelenné akarja teremteni.
  Az újjáteremtésről prófétája által szól az Úr:
  Íme, új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek. Örüljetek és ujjongjatok mindörökké azon, amit majd teremtek!
  Mert Jeruzsálemet „Öröm”-nek teremtem, és népét „Ujjongás”-nak. Örömöm telik majd Jeruzsálemben, és ujjongani fogok népemen. Nem hallatszik többé benne sem sírás, sem jajkiáltás. Nem lesz ott többé olyan gyermek, aki csak néhány napig él; sem öreg ember, aki nem töltené be élete napjait.
  Mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg; s aki nem éri meg a századik évét, az már átkozottnak számít. Aki házat épít, ő maga lakik benne; aki szőlőt ültet, ő maga élvezi gyümölcsét.
  Ez az Isten igéje.
  Iz 65,17-21

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Dicsőítelek téged, Uram, * mivel megmentettél engem. (2a. vers. - 6. tónus)
  Előénekes: Dicsőítelek téged, Uram, † mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam.
  Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
  Hívek: Dicsőítelek téged, Uram, * mivel megmentettél engem.
  E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét,
  mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.
  Ha este meglátogat is a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
  H: Dicsőítelek téged, Uram, * mivel megmentettél engem.
  E: Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
  Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
  H: Dicsőítelek téged, Uram, * mivel megmentettél engem.
  Zsolt 29,2 és 4.5-6.11 és 12a és 13b

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  A jót keressétek és ne a rosszat, hogy éljetek, * és az Úr veletek marad. Vö. Ám 5,14 – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása.
  Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak az ünnepeken.
  Így jutott el Jézus újra a galileai Kánába, ahol a vizet borrá változtatta.
  Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt.
  Jézus ezt mondta: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” A királyi tisztviselő azonban így szólt: „Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam!” Jézus erre azt felelte: „Menj csak! Fiad él.”
  Hitt az ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük: „Melyik órában lett jobban?” Ezt mondták: „Tegnap déltájban hagyta el a láz.” Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus: „Fiad él.” Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek után).
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 4,43-54

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
  Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárNagyböjt 4. vasárnapja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  22

  Kezdőének:
  Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. (Vö. Iz 66,10-11)

  Könyörgés:
  Istenünk, te szent Fiad által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd, kérünk, hogy keresztény néped készséges önátadással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
  Dávidot Izrael királyává kenik.
  Az Úr így szólt Sámuelhez: „Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt.”
  Amikor megérkezett, s meglátta Eliábot, azt gondolta: „Nos, itt áll az Úr előtt az ő fölkentje.” Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: „Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.”
  Izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz: „Ezeket nem választotta ki az Úr.” Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: „Mind itt vannak fiaid?” „A legkisebb nincs itt – válaszolta –, a nyájat őrzi.” Sámuel erre meghagyta Izájnak: „Küldj el valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt.” Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így szólt: „Rajta, kend föl, mert ő azt” Erre Sámuel fogta az olajosszarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke.
  Ez az Isten igéje.
  1Sám 16,1b.6-7.10-13a

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 9. tónus.
  Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  Zöldellő mezőkön, terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
  Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
  A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
  Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
  Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  Zsolt 22,1-3a.3b-4.5-6

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  Támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog.
  Testvéreim!
  Ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis a bűnösök titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen.
  Amit feltárunk, arra fény derül, és amire fény derült, az maga is fény. Ezért mondják:
  Ébredj, ki alszol, támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog!
  Ez az Isten igéje.
  Ef 5,8-14

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  „Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk, * „Aki engem követ, övé lesz az élet világossága”. Jn 8,12 – 4g. tónus.

  Hosszabb forma:
  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Elment megmosakodni, és amikor visszatért, már látott.
  Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus ezt felelte: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.”
  E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
  A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az!”
  Erre megkérdezték tőle: „Hogyan nyíltak meg a szemeid?” Ő azt felelte: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta: »Menj el a Siloe tóhoz és mosakodj meg!« El is mentem, megmosdottam, és most látok.” Ekkor megkérdezték tőle: „Hol van az az ember?” Ő azt felelte: „Nem tudom.”
  Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.”
  A farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így szóltak: „Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük.
  Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!”
  A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük: „Ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát?” Azok ezt válaszolták: „Azt tudjuk, hogy ez a mi fiúnk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy ki nyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen!” A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust Messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt.
  Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették: „Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös!” Ő így felelt: „Hogy bűnös-e, vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok!” Erre ismét megkérdezték „Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet?” Ő ezt felelte: „Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni?” Erre megátkozták, és azt mondták: „Te magad vagy az ő tanítványa! Mi Mózes tanítványai vagyunk! Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk!”
  Az ember azonban ezt felelte nekik: „Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten, de aki istenfélő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit.” A zsidók ezt felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?” És kitaszították őt.
  Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte.
  Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.”
  Ezek az evangélium igéi.

  Vagy rövidebb forma:
  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Elment megmosakodni, és amikor visszatért, már látott.
  Abban az időben:
  Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
  A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az?”
  Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, is most látok.”
  A farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így szóltak: „Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük.
  Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!”
  A zsidók ezt felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?” És kitaszították őt.
  Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte.
  Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 9,1-41 rövidebb: Jn 9,1.6-9.13-17.34-38

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy Krisztus világossága vezessen bennünket földi életünkben!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad a bűn és a tudatlanság vakságát az igaz hit világosságával orvosolja!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Világosítsd meg kegyelmeddel a népek vezetőit, hogy tisztán lássák, mit kell a közösség javára tenniük!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Vezesd el, Urunk, a nemhívőket és a kételkedőket az evangélium világosságára!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Gyarapítsd, Urunk, egyházközségünkben a szeretet fényét és melegét!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. A nagyböjti lelkigyakorlatok nyissák meg szemünket szent akaratod felismerésére!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Urunk és Istenünk! Te vagy a világ Világossága! Kegyelmed fénye oszlassa el lelkünkben a bűn sötétségét. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Örömmel ajánljuk fel neked, Istenünk, áldozatunkat, hogy az örök élet kenyere legyen belőle. Kérve kérünk, segíts, hogy hívő tisztelettel vegyük körül, és méltóképpen mutassuk be a világ üdvösségére. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Prefáció:
  a vakon születettről
  Az Úr legyen veletek.
  H.: És a te lelkeddel.
  Emeljük föl szívünket.
  H.: Fölemeltük az Úrhoz.
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
  H.: Méltó és igazságos.
  (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
  Az emberiség a sötétben tévelygett, de ő a hit világosságára vezette megtestesülésének titka által, és akiket az ősbűn születésüktől szolgaságra vetett, – a keresztvíz ÁLtal Isten gyermekeivé fogadta.
  Az ég és a föld ezért énekli néked az imádás új énekét, és mi is, az angyalok seregével együtt – hangos szóval HIRdetjük és vég nélkül mondjuk: (zengjük:)

  Áldozási ének:
  Ha a vakon születettről szóló Evangéliumot olvastuk:
  Az Úr megkente szememet; elmentem, megmostam, íme látok és hiszek Istenben. (Vö. Jn 9,11)

  vagy ha az Evangélium a tékozló fiúról szólt:
  Örülnöd kell, fiam, mert testvéred halott volt, és életre kelt, elveszett és hazakerült. (Lk 15,32)

  vagy ha másról szólt az Evangélium:
  A szent város szilárdan áll: biztos védelmet nyújt mindenkinek. Oda vonulnak az Úr választottai, hogy magasztalják az Úr nevét. (Zsolt 121,3-4)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmed fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk téged. Krisztus, a mi Urunk által.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár3. nagyböjti hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21

  OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
  Először Istenhez kell visszatérnünk, hogy rendezhessük kapcsolatainkat embertársainkkal.
  Így szól a néphez az Úr prófétája:
  Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott szét, de ő gyógyít is meg minket, ő sebesített meg, de Ő kötöz is be bennünket. Életre támaszt minket két nap múlva, és feltámaszt a harmadik napon, hogy élhessünk az ő színe előtt. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat; biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely megöntözi a földet.
  Így szól az Úr: „Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hűségetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, amely gyorsan tovatűnik. Ezért sújtottam őket a próféták szavával, ezért pusztítottam őket ajkam igéjével, ítéletem napnál világosabb. Mert irgalmat akarok, és nem áldozatot, istenismeretet várok, és nem égőáldozatot.”
  Ez az Isten igéje.
  Oz 6,1-6

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Nem áldozatot kívánok tőled, * hanem irgalmas szívet! (Oz 6,6 - 1 D2 tónus)
  Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem! † Mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
  Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem.
  Hívek: Nem áldozatot kívánok tőled, * hanem irgalmas szívet!
  E: Te a véres áldozatot nem kedveled, * s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.
  Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, * Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet.
  H: Nem áldozatot kívánok tőled, * hanem irgalmas szívet!
  E: Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal, * Jeruzsálem falait építsd fel újra.
  Akkor majd elfogadod az igaz áldozatot, * az égő és a teljes áldozatot.
  H: Nem áldozatot kívánok tőled, * hanem irgalmas szívet!
  Zsolt 50,3-4.18-19.20-21ab

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű!” Zsolt 94,8ab – 12, tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Aki magát megalázza, azt dicsőségre emelik.
  Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:
  „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.
  A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.«
  A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!«
  Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 18,9-14

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagyböjt szent idején önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvéti örömre!
  Lektor: 1. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezesd!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházad pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, mennyei Atyánk! Ne nézd bűneiket, hanem tekints Szent Fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár3. nagyböjti hét péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  20

  OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
  Minden teremtmény a mi szolgálatunkra áll, ha Istenhez térünk, és csak neki szolgálunk.
  Szamaria végveszélye idején így hirdette az igét Ozeás:
  Térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el! Bűnbánó szavakkal térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok neki: „Végy el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul, Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután: »Te vagy a mi istenünk!« – mert az árva csak nálad talál irgalmat.”
  Az Úr pedig ezt az ígéretet tette:
  „Meggyógyítom hűtlenségüket, s szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Népemhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon, Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a Libanon bora. Mi köze Efraimnak ezentúl a bálványokhoz? Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellő jegenyefenyő; tőlem származik gyümölcsöd.”
  Aki bölcs, értse meg ezeket! Aki értelmes, lássa be ezt mind! Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk.
  Ez az Isten igéje.
  Oz 14,2-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Én vagyok a te Urad, Istened: * hallgass az én szavamra! (Vö. 11. és 9a vers. - 4. g tónus)
  Előénekes: Beszédet hallottam, amelyet nem ismertem: † „Válláról levettem a terhet, * kezéből kivettem a kosarat.
  Gyötrelmedben segítségül hívtál, * és én szabaddá tettelek.”
  Hívek: Én vagyok a te Urad, Istened; * hallgass az én szavamra!
  E: „Meghallgattalak a viharfelhőből, * próbára tettelek Meriba vizénél.
  Népem, hallgass rám, hadd intselek, * bárcsak hallgatnál rám, Izrael.”
  H: Én vagyok a te Urad, Istened: * hallgass az én szavamra!
  E: „Ne legyen soha más istened, * és ne imádj soha idegen istent,
  mert én vagyok a te Urad, Istened, * aki kivezetett téged Egyiptom földjéről.”
  H: Én vagyok a te Urad, Istened; * hallgass az én szavamra!
  E: „Bárcsak hallgatna rám népem, * bárcsak utamon járna Izrael.
  Táplálnám őket a búza javával, * és jóllakatnám őket mézzel a sziklából.”
  H: Én vagyok a te Urad, Istened: * hallgass az én szavamra!
  Zsolt 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 és 17

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Jézus mondja: † „Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa!” Mt 4,17 – 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Isten az egyetlen Úr: szeressük őt mindennél jobban!
  Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?”
  Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!« A második hasonló ehhez: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!« Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.”
  Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres áldozatnál.”
  Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 12,28b-34

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagyböjt szent idején önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvéti örömre!
  Lektor: 1. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezesd!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházad pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten, mennyei Atyánk! Ne nézd bűneiket, hanem tekints Szent Fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."