37200 ima található a honlapon, összesen 61599 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptárHúsvét 2. vasárnapja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11
  IGE naptár Húsvét 2. vasárnapja

  Kezdőének:
  Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, hogy tőle felnőjetek az üdvösségre, alleluja. (1Pét 2,2)
  vagy
  Örüljetek dicsőségteknek, adjatok hálát Istennek, aki meghívott titeket a mennyek országába, alleluja. (4Ezdr 2,36-37)

  Könyörgés:
  Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
  Azokban a napokban: A hívő sokaság egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bővelkedtek a kegyelemben.
  Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szükségéhez mérten.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 4,32-35

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 6. tónus.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Mondják, akik félik az Urat, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó * mivel irgalma örökké megmarad.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult, * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
  Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
  Megfenyített az Úr és megpróbált, * de nem adott halálra engem.
  H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
  Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
  Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
  H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Zsolt 117,2-4.16ab-18.22-24

  SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
  Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.
  Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság.
  Ez az Isten igéje.
  1Jn 5,1-6

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” Jn 20, 29 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
  A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
  Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem?” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
  Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 20,19-31

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki Egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára!
  Lektor:
  1. Add meg, Urunk, Szentatyánknak, a püspököknek és a papoknak a rendíthetetlen hit kegyelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Vezesd vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Adj hitből fakadó állhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Mennyei Atyánk! Te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt, midőn szent Fiad testét érintette. Add meg nekünk is, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve, a megtapasztalás boldogságát élvezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait, hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Prefáció:
  HÚSVÉTI PREFÁCIÓ I.
  Húsvét szent titka

  A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk.

  Az Úr legyen veletek.
  H.: És a te lelkeddel.
  Emeljük föl szívünket.
  H.: Fölemeltük az Úrhoz.
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
  H.: Méltó és igazságos.
  (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, – midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, a Húsvéti Bárány.
  Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, – halálunkat halálával MEGtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
  A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, – (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

  Áldozási ének:
  Nyújtsd ki a kezedet, tedd a szegek helyére, és ne légy hitetlen, hanem hívő, alleluja. (Vö. Jn 20,27)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Kérünk, mindenható Istenünk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül megmaradjon lelkünkben. Krisztus, a mi Urunk által.


  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzombat húsvét nyolcadában

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10
  IGE naptár Szombat húsvét nyolcadában

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Az apostolok nem hallgathatnak arról amit láttak és hallottak.
  Amikor a jeruzsálemi főtanácsban látták Péter és János bátorságát, és amikor megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, meglepődtek. Fölismerték bennük Jézus tanítványait, ráadásul a meggyógyult ember is ott állt, és így nem tudtak mit mondani.
  Kiküldték tehát őket a gyűlésteremből, és egymás között tanakodtak: „Mitévők legyünk ezekkel az emberekkel, hiszen egész Jeruzsálem tudja, és nem is tagadhatjuk, hogy nyilvánvalóan csoda történt általuk? De, hogy a dolognak tovább ne terjedjen a híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy senkinek se említsék többé az ő nevét.” Ezzel behívták őket, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében.
  Péter és János azonban így válaszolt: „Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre! Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.”
  Erre újra megfenyegették, majd a népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet sem találtak megbüntetésükre.
  Mindenki dicsőítette Istent a történtek miatt.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 4,13-21

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Hálát adok neked, Istenem, * mert meghallgattál engem. (Vö. 21a. vers. - 6. tónus)
  Vagy: Alleluja. 6. szám.
  Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Az Úr erősségem és dicsőségem, * ő lett az én szabadítóm.
  Az igazak sátra * örömujjongástól és énektől hangos.
  Hívek: Hálát adok neked, Istenem, * mert meghallgattál engem.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult, * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
  Megfenyített az Úr és megpróbált, * de nem adott halálra engem.
  H: Hálát adok neked, Istenem, * mert meghallgattál engem.
  Vagy: Alleluja.
  E: Nyissátok meg nekem az igazság kapuit, * hadd menjek be, hogy az Úrnak hálát adjak.
  Ez az Úr kapuja, * de csak az igazak lépnek be rajta.
  Hálát adok neked, mert meghallgattál engem, * és te lettél szabadítóm.
  H: Hálát adok neked, Istenem, * mert meghallgattál engem.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 117,1 és 14-15.16ab és 18.19-21

  ALLELUJA
  Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! Zsolt 117,24 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus megbízatást ad apostolainak: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”
  Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki.
  Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki.
  Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek.
  Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 16,9-15

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárPéntek húsvét nyolcadában

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  09
  IGE naptár Péntek húsvét nyolcadában

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Senki másban nincs üdvösség, csak Jézusban.
  Péter és János apostol a béna meggyógyítása után még beszéltek a néphez, amikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok odamentek hozzájuk. Rossz néven vették, hogy tanítják a népet, és hirdetik Jézus példájával a halálból való feltámadást.
  Letartóztatták tehát Pétert és Jánost. Mivel azonban már esteledett, másnapig őrizetben tartották őket. Azok közül, akik a beszédet hallgatták, sokan hívők lettek; úgyhogy a férfi hívők száma elérte az ötezret.
  Másnap összegyűltek Jeruzsálem elöljárói, a vének és az írástudók, Annás főpap, Kaifás, János és Sándor meg mind, akik a főpapi nemzetségből valók voltak. Előállították a két apostolt, és vallatóra fogták őket: „Miféle hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt?”
  Akkor Péter a Szentlélekkel eltelve így válaszolt: „Népünk elöljárói és ti, vének, halljátok! Ti most magatok elé idéztek minket, mert egy nyomorék emberrel jót tettünk. Kérdőre vontok, kinek a nevében gyógyítottuk meg. Hát tudjátok meg mindnyájan, ti és az egész választott nép, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból Az ő segítségével áll itt ez az ember egészségesen. Ő az a kő, amelyet ti, az építők, elvetettetek, de mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az emberek üdvözülhetnének.”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 4,1-12

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. (1. vers. - 6. tónus)
  Vagy: Alleluja. 6. szám.
  Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Vagy: Alleluja.
  E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
  Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
  Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
  H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Vagy: Alleluja.
  E: Uram, szabadíts meg engem, * ó, Uram, adj nekünk bőséget.
  Áldott, aki jön az Úr nevében, † az Úr házából megáldunk titeket, * Isten az Úr, ő ragyog felettünk.
  H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 117,1-2 és 4.22-24.25-27a

  ALLELUJA
  Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! Zsolt 117,24 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus harmadszor jelenik meg tanítványainak: kenyérrel és hallal vendégeli meg őket.
  Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:
  Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.
  Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
  Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták kihúzni a tömérdek haltól.
  Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.
  A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.
  Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.
  Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 21,1-14

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárCsütörtök húsvét nyolcadában

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08
  IGE naptár Csütörtök húsvét nyolcadában

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Az élet szerzőjét, Krisztust ugyan megölték, de Isten feltámasztotta a halálból.
  A meggyógyított koldus nem tágított Péter és János apostol mellől, sőt az egész nép is odagyűlt köréjük az úgynevezett Salamon-csarnokba. Péter ennek láttára így kezdett beszélni a néphez:
  „Izraelita férfiak! Miért csodálkoztok ezen? Miért bámultok úgy ránk, mintha a saját erőnkből vagy saját szentségünk révén értük volna el, hogy ez az ember járni tud. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő szabadon akarta bocsátani. Megtagadtátok a Szentet és Igazat. Egy gyilkos szabadon bocsátását kértétek, az élet szerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. Mivel hittel segítségül hívtuk (Jézus) nevét, ezért öntött ő erőt ebbe az emberbe, akit itt láttok és akit ismertek. A Jézusban való hit visszaadta neki épségét mindnyájatok szeme láttára.
  Tudom azonban, testvéreim, hogy tudatlanságból tettétek, akárcsak elöljáróitok is. Ám az Isten így vitte végbe azt, amit minden prófétája által hirdetett, tudniillik, hogy a Messiás szenvedni fog.
  Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy Isten eltörölje bűneiteket, és elérkezzék az Úrtól a megbékélés ideje, és elküldje Jézust, a nektek rendelt Megváltót! Ő a mennyben marad egészen a nagy megújulás napjáig, amelyről Isten már réges-rég beszélt szent prófétái által, Mózes megmondta ugyanis: »Urunk Istenünk hozzám hasonló prófétát támaszt majd nektek testvéreitek közül. Hallgassatok rá mindenben, amit csak mond nektek! Azokat, akik nem hallgatnak erre a prófétára, közösítsétek ki a népből!«
  A többi próféta is Sámueltől kezdve mind, akik csak őutána szóltak, ezekről a napokról megjövendöltek. Ti vagytok a prófétáknak és annak a szövetségnek fiai, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: »A te utódodban nyer áldást a föld minden nemzetsége.« Isten feltámasztotta Fiát, és először hozzátok küldte el, hogy megáldjon titeket, és így mindegyiktek elforduljon a bűntől.”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 3,11-26

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. (2a. vers. - 5 a. tónus)
  Vagy: Alleluja. 5. szám.
  Előénekes: Urunk, Istenünk, * a te neved széles e világon mily csodálatos.
  Ugyan, mi az ember, hogy megemlékezel róla, * az ember fia, hogy gondot viselsz rá?
  Hívek: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az embert kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, † megkoronáztad dicsőséggel és fenséggel, * hatalmába adtad kezed műveit.
  H: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.
  Vagy: Alleluja.
  E: Mindent lábad alá vetettél, † minden juhot és barmot, * hozzá még a mezők vadjait.
  Az ég madarait és a tenger halait, * melyek a tenger ösvényét járják.
  H: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 8,2a és 5,6-7.8-9

  ALLELUJA
  Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! Zsolt 117,24 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  A Messiásnak szenvednie kellett, és harmadnapra feltámadnia a halálból.
  Abban az időben:
  Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel (Jézust) a kenyértöréskor.
  Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát.
  De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
  Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat.
  Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 24,35-48

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzerda húsvét nyolcadában

  Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07
  IGE naptár Szerda húsvét nyolcadában

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Péter apostol Jézus Krisztus nevében gyógyít.
  Péter és János apostol egyszer a három órai imádság idején fölmentek a templomba.
  Volt egy születése óta béna ember, akit naponta elhoztak, és letettek a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, hogy alamizsnát kéregessen a templomba menőktől. Meglátta Pétert és Jánost, akik éppen belépni készültek a templomba, és alamizsnát kért tőlük.
  Péter Jánossal együtt rátekintett, és megszólította: „Nézz ránk! Erre feléjük fordult abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban így folytatta: „Aranyom, ezüstöm nincs. De amim van, azt neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!”
  Megfogta a béna kezét, és felsegítette. Azonnal életerő szállt a lábába, felugrott, és járni kezdett. Bement velük a templomba, járt-kelt, örömében ugrándozott, és dicsőítette Istent.
  Az egész nép látta, hogy jár, és Istennek hálálkodik. Ráismertek, hogy ő az a béna koldus, aki a templom Ékes-kapujánál szokott ülni. Megdöbbentek, és nem tudták, hová legyenek a csodálkozástól, hogy ez történt vele.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 3,1-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Örvendezzenek mindazok, * akik az Urat szívből keresik. (Vö. 3b. vers. - 8 G. tónus)
  Vagy: Alleluja. 8. szám.
  Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét, * hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között.
  Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, * emlegessétek minden csodáját.
  Hívek: Örvendezzenek mindazok, * akik az Urat szívből keresik.
  Vagy: Alleluja.
  E: Dicsekedjetek szent nevével, * az Urat kereső szívek örvendezzenek.
  Keressétek az Urat és hatalmas erejét, * keressétek arcát szüntelen.
  H: Örvendezzenek mindazok, * akik az Urat szívből keresik.
  Vagy: Alleluja.
  E: Ti vagytok Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, * választottjának, Jákobnak fiai.
  Ő a mi Urunk és Istenünk, * ő ítélkezik az egész földön,
  H: Örvendezzenek mindazok, * akik az Urat szívből keresik.
  Vagy: Alleluja.
  E: Örökké emlékezik szövetségére, * ezernyi nemzedéknek adott igéjére,
  melyet Ábrahámnak adott, * és az esküre, melyet Izsáknak esküdött.
  H: Örvendezzenek mindazok, * akik az Urat szívből keresik.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 104,1-2.3-4.6-7.8-9

  ALLELUJA
  Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! Zsolt 117,24 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Amikor Jézus a kenyeret megtörte, felismerték őt a tanítványok.
  Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: „Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?” Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: „Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?”
  Ő megkérdezte: „Miért, mi történt?” Azok ezt felelték: „A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.”
  Jézus erre így szólt: „Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Azután Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól.
  Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: „Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.” Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük.
  Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat?”
  Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 24,13-35

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárKedd húsvét nyolcadában

  Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06
  IGE naptár Kedd húsvét nyolcadában

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára!
  Pünkösd ünnepén Péter apostol így szólt a néphez:
  „Tudja meg az egész választott nép teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!”
  Ennek hallatára fájdalom járta át szívüket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: „Mit tegyünk, testvérek?”
  Péter így felelt: „Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára! Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, meg azoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket meghívott a mi Urunk, Istenünk.”
  Számos egyéb szóval is biztatta és buzdította őket: „Mentsétek meg magatokat ettől a gonosz nemzedéktől!”
  Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezren csatlakoztak hozzájuk.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 2,36-41

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A föld telve van * az Úr irgalmával. Vö. 5b. vers. - 5. tónus
  Vagy: Alleluja. 5. szám.
  Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
  Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
  Hívek: A föld telve van * az Úr irgalmával.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
  Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
  H: A föld telve van * az Úr irgalmával.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
  Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
  H: A föld telve van * az Úr irgalmával.
  Vagy; Alleluja.
  Zsolt 32,4-5.18-19.20 és 22

  ALLELUJA
  Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! Zsolt 117,24 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A feltámadt Jézus megjelenik Mária Magdolnának.
  Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál.
  Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.”
  Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az.
  Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabboni!” – vagyis Mester.
  „Ne tartóztass! – felelte Jézus. – Még nem mentem föl az Atyához, Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”
  Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És elmondta, amit az Úr üzent.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 20,11-18

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvéthétfő

  Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05
  IGE naptár Húsvéthétfő

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Isten feltámasztotta Jézust, és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk.
  Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt:
  „Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Vegyétek tudomásul és figyelemmel hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak, hallgassátok meg szavaimat!
  A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, gonosz kezek által keresztre feszítettétek, és megöltétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendölt róla:
  Szemem előtt az Úr mindenkoron,
  ő áll jobbomon, meg nem inoghatok.
  Örvend a szívem, az ajkam énekel,
  sőt reménységben nyugszik testem is.
  Lelkemet a holtak honában nem hagyod,
  hogy Szented romlást lásson, nem akarod.
  Az élet útját mutatod meg nekem,
  színed előtt örülni gyönyörűségem.
  Férfiak, testvérek! Ősatyánkról, Dávidról, nyíltan beszélhetek előttetek. Ő meghalt. Eltemették, és sírja mind a mai napig itt van közöttünk. De mivel próféta volt, tudta, hogy Isten esküvel erősített ígéretet tett neki; utódai közül ültet majd valakit trónjára. Ezért jövendölte Krisztus feltámadásáról, hogy nem marad az alvilágban, és testét nem éri enyészet.
  Ezt a Jézust támasztotta fel Isten, Ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Miután, Isten jobbja felmagasztalta őt, elnyerte az Atyától a megígért Szentlelket, és kiárasztotta, ahogyan látjátok és halljátok.”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 2,14.22-33

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 1 D2. tónus.
  Vagy: Alleluja. 1. szám.
  Előénekes: Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom! * Azt mondom Uramnak: „Istenem te vagy nékem.”
  Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tőle várom.
  Hívek: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
  Vagy: Alleluja.
  E: Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, * éjjel-nappal erre tanít szívem mélye.
  Mindenkor Istent tartom szemem előtt; * jobbomon ő áll, semmitől sem félek.
  H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
  Vagy: Alleluja.
  E: Örvend a szívem, és dalt zeng a lelkem, * sőt testem is megnyugszik bízva,
  mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, * és testemnek romlás nem árthat.
  H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
  Vagy: Alleluja.
  E: Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom.
  Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül.
  H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 15,1-2a és 5.7-8.9-10.11

  ALLELUJA
  Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! Zsolt 117,24 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába. Ott viszontláthatnak engem.
  Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat.
  Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Az asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak engem.”
  Az asszonyok még úton voltak, amikor néhány őr a városba ment, és jelentette a főpapoknak mindazt, ami történt. Ezek összehívták a nép vezetőit, és tanácsot tartottak. Azután sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik: „Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, eljöttek Jézus tanítványai, és ellopták őt. Ha a helytartó tudomást szerez a dologról, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk titeket.”
  A katonák elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. Ez a beszéd a zsidóknál a mai napig el van terjedve.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 28,8-15

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira I.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
  Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvétvasárnap

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04
  IGE naptár Húsvétvasárnap

  Kezdőének:
  Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja! (Zsolt 138,18.5-6)
  vagy
  Valóban feltámadt az Úr, alleluja. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké! (Lk 24,34; vö. Jel 1,6)

  Könyörgés:
  Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
  Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.
  És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát.”
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 10,34a.37-43

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 6. tónus.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám.
  Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Hívek: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
  Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
  H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
  Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
  H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
  Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
  117,1-2.16ab-17.22-23

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
  Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.
  Ez az Isten igéje.

  Vagy tetszés szerint:

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Testvéreim! Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták! Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a romlottság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével!
  Ez az Isten igéje.
  Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8

  ALLELUJA
  Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. 1Kor 5,7b-8a – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?”
  Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
  Ezek az evangélium igéi.

  Vagy más evangélium, este mondott szentmisére:

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: „Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?” Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: „Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?”
  Ő megkérdezte: „Miért, mi történt?” Azok ezt felelték: „A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.”
  Jézus erre így szólt: „Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.
  Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: „Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.” Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De ő eltűnt előlük.
  Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?”
  Még abban az órában útrakeltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 20,1-9 vagy este mondott misében Lk 24,13-35

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim! Krisztus feltámadott! Ő a Kezdet és a Vég, a szent, erős és halhatatlan Isten. Általa terjesszük kérésünket mennyei Atyánk elé.
  Lektor:
  1. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben Szentatyánkat, lelkipásztorainkat és hívő népedet!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és szenvedőket!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  Pap: Mindenható, örök Isten! Újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában! Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Urunk, Istenünk, ujjongó húsvéti örömmel ajánljuk fel áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik Egyházad. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Prefáció:
  HÚSVÉTI PREFÁCIÓ I.
  Húsvét szent titka

  A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk.

  Az Úr legyen veletek.
  H.: És a te lelkeddel.
  Emeljük föl szívünket.
  H.: Fölemeltük az Úrhoz.
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
  H.: Méltó és igazságos.
  (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, – midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, a Húsvéti Bárány.
  Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, – halálunkat halálával MEGtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
  A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, – (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

  Áldozási ének:
  Húsvéti Bárányunkat, Krisztust feláldozták. Ünnepeljünk tehát a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével, alleluja. (1Kor 5,7-8)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd Egyházadat, hogy Húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra. Krisztus, a mi Urunk által.


  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvéti vigília, Urunk feltámadásának ünnepe

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03
  IGE naptár Húsvéti vigília, Urunk feltámadásának ünnepe

  Hosszabb forma:
  (1.) OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
  Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.
  Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
  Isten szólt: „Legyen világosság”, és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap.
  Isten újra szólt: „A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat és alkosson válaszfalat a vizek között.” Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. És este lett és reggel: második nap.
  Isten ismét szólt: „Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz.” Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. És Isten látta, hogy ez jó.
  Akkor megint szólt Isten: „Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön.” Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyekben magvak vannak a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a harmadik nap.
  Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet.” Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsák meg a földet, uralkodjanak a nappal és éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a negyedik nap.
  Isten szólt: „A vizek teljenek meg élőlények sokaságával; az égen, a föld felett, az égbolt alatt pedig röpködjenek madarak.” Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket, és így szólt: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön.” Este lett és reggel: az ötödik nap. Aztán szólt Isten: „Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint.” Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó.
  Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket.
  Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állat fölött, amely a földön mozog.” Azután ezt mondta Isten: „Íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növényt táplálékul adok.” Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.
  Így készült el a föld, az ég, és minden, ami benne van. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett.
  Ez az Isten igéje.

  A szertartás további összes olvasmánya az 
  alábbi dokumentumban olvasható.
  Ter 1,1-2,2

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 8 G. tónus.
  Előénekes: Mondj áldást, lelkem az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
  Fenségbe és ékességbe öltözöl, * sugárzó fény a te köntösöd.
  Hívek: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
  E: Szilárd alapokra ágyaztad a földet, * nem fog soha meginogni.
  Az őstenger köntösként takarta, * a hegyeket is vizek borították.
  H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
  E: A forrásvizeket patakokba gyűjtöd, * ott csörgedeznek a hegyek között.
  Az ég madarai partjukon fészkelnek, * az ágak közt zengik énekük.
  H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
  E: Eged kamráiból öntözd a hegyeket, * a földet jóltartod javaid ségével.
  Az állatoknak füvet sarjasztasz, † és növényeket az ember javára * hogy kenyeret nyerjen a földből.
  H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
  E: Mily sokrétű a te műved, Uram! * bölcsességgel alkottál mindent.
  Teremtményeid betöltik a földet, * mondj áldást, lelkem az Úrnak.
  H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
  Zsolt 103,1-2a.5-6.10 és 12.13-14.24 és 35c

  ALLELUJA
  Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad!
  Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. – 6. tónus.

  B évben
  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  A názáreti Jézus, akit keresztre feszítettek, feltámadt.
  Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalóme drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek.
  Ezt mondták egymásnak: „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt.
  Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta nektek.”
  Ezek az evangélium igéi.
  B évben: Mk 16,1-7

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki szent Fia feltámasztása által új életre hívott meg bennünket!
  Lektor: 1. Töltsd el, Urunk, Ferenc pápánk, N. püspökünk, papjaink, szerzeteseink és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Segítsd, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásukhoz egész életükben hűségesek maradjanak!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Áldd meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyottaknak!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  6. Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  Pap: Mennyei Atyánk! Szent Fiad feltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak. Add, hogy a feltámadás hitében éljünk, és így egykor eljussunk Fiad dicsőségébe. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárNagypéntek

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02
  IGE naptár Nagypéntek

  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
  A mi bűneinkért szúrták át.
  Így szól az Úr:
  Íme, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan elborzadtak láttán – hisz oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata –, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt.
  Mert olyasmit fognak látni, amilyet még sohasem hirdettek nekik, és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?
  Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt, a külsejére nézve nem volt vonzó.
  Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra.
  Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.
  Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást! Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.
  Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját.
  Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik ügyével? Igen, kitépték az élők földjéről, és népem bűnei miatt halállal sújtották. A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt szájában.
  Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete és teljesül általa az Úr akarata.
  Azért, mert lelke szenvedett, látni fogja a világosságot, és betelik megelégedéssel.
  Sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek zsákmányai, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben a bűnösökért imádkozott.
  Ez az Isten igéje.
  Iz 52,13–53,12

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 2. tónus.
  Előénekes: Te vagy, Uram, én reményem: † ne hagyj soha szégyent érnem, * igaz voltodban szabadíts meg engem.
  Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, hűséges Istenem.
  Hívek: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
  E: Ellenségeimnek gúny tárgya lettem, † szomszédaimnak szégyene, barátaimnak félelme, * kitérnek előlem, akik az utcán látnak.
  Szívükben elfelednek, mintha meghaltam volna, * olyanná lettem, mint az összetört edény.
  H: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
  E: Én azonban benned remélek, Uram, * azt mondom: „Te vagy Istenem, kezedben van sorsom.”
  Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
  H: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
  E: Ragyogjon fel arcod szolgád fölött, * irgalmasságodban szabadíts meg engem.
  Legyetek bátrak, és erős szívűek, * mind, akik reménykedtek az Úrban.
  H: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
  Zsolt 30,2 és 6.12-13.15-16.17

  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  A Fiú a szenvedésből engedelmességet tanult, és hódolatáért meghallgatást nyert.
  Testvéreim!
  Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
  Krisztus földi életében hangos kiáltással és könnyek között imádkozott, könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatást nyert. Isten Fia volt, de a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik neki engedelmeskednek.
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 4,14-16;5,7-9

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, † és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek. Fil 2,8-9 – 7b. tónus.

  † A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent János szerint

  Elfogták Jézust és megkötözték.

  Abban az időben: Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol egy kert volt, s bement oda tanítványaival. Ezt a helyet ismerte Júdás is, aki őt elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat, és kiment velük oda lámpákkal, fáklyákkal, fegyverekkel fölszerelkezve. Jézus tudott mindent, ami rá várt. Eléjük ment tehát és megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Jézus erre így szólt: „Én vagyok”. Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Mikor azt mondta nekik: „Én vagyok”, meghátráltak és a földre estek. Ezért újra megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Azok ezt válaszolták: „A Názáreti Jézust.” Erre Jézus így szólt: „Megmondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket!” Így beteljesedett, amit korábban megmondott: „Senkit sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál.” Simon Péternél volt egy kard. Kirántotta és a főpap szolgájára sújtott vele: levágta a jobb fülét. A szolgának Malkusz volt a neve. De Jézus rászólt Péterre: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?”

  Jézust először Annáshoz vezették.

  Ekkor a csapat, az ezredes és a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vezették, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki abban az évben főpap volt. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, ezért bemehetett Jézussal a főpap udvarába, Péter meg kint várakozott a kapu előtt. A másik tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, visszajött, szólt a kapuban őrködő lánynak, és bevitte Pétert. A kaput őrző szolgáló közben megjegyezte: „Talán te is ennek az embernek a tanítványai közül vagy?” Ő azt felelte: „Nem vagyok!” Mivel hideg volt, a szolgák és a fegyveresek tüzet raktak, hogy fölmelegedjenek. Péter is köztük álldogált és melegedett. A főpap eközben tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust. Jézus ezt válaszolta neki: „Én a világhoz nyíltan beszéltem. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit beszéltem. Íme, ők tudják, hogy miket mondtam!” E szavakra az egyik ott álló szolga arcul ütötte Jézust, és így szólt: „Így felelsz a főpapnak?” Jézus ezt mondta neki: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha viszont jól, akkor miért ütsz engem?” Ekkor Annás megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz.

  Talán te is az ő tanítványai közül vagy? Nem vagyok!

  Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. Újra megkérdezték tőle: „Talán te is az ő tanítványai közül vagy?” Ő így felelt: „Nem vagyok!” A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: „Nem téged láttalak én a kertben ővele?” De Péter ismét tagadta; és ekkor mindjárt megszólalt a kakas.

  Az én országom nem ebből a világból való!

  Kaifástól tehát elvezették Jézust a helytartóságra. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy tisztátalanná ne váljanak és elkölthessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte: „Mivel vádoljátok ezt az embert?” Azok azt felelték: „Ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna őt a kezedbe!” Pilátus ezt mondta: „Vigyétek el és ítélkezzetek fölötte ti a saját törvényetek szerint!” A zsidók ezt válaszolták neki: „Nekünk senkit sem szabad megölnünk!” Így beteljesedett, amit Jézus arról mondott, hogy milyen halállal fog meghalni. Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!” Erre Pilátus azt mondta: „Mi az igazság?” E szavak után Pilátus újra kiment a zsidókhoz és ezt mondta nekik: „Én semmi vétket sem találok benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?” De ők ismét kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabást!” Barabás rabló volt.

  Üdvöz légy, zsidók királya!

  Ekkor Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta. A katonák tövisből koszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Azután eléje járultak és így gúnyolták: „Üdvöz légy, zsidók királya!” És közben arcul verték. Pilátus ezután újra kiment és így szólt hozzájuk: „Íme, elétek vezetem őt, hogy megtudjátok: nem találok benne semmi vétket.” És kijött Jézus, töviskoronával, bíborruhában. Pilátus pedig így szólt: „Íme, az embert” A főpapok és a szolgák, mihelyt meglátták őt, kiáltozni kezdtek: „Feszítsd meg! Feszítsd meg!” Pilátus azt mondta nekik: „Vigyétek, feszítsétek őt ti keresztre, mert én semmi vétket sem találok benne!” De a zsidók ezt felelték: „Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát.” Amikor Pilátus meghallotta ezt, még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézust: „Honnan való vagy?” De Jézus nem válaszolt neki semmit. Erre Pilátus azt mondta neki: „Nem felelsz nekem? Talán nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, vagy arra, hogy elbocsássalak?” Erre Jézus azt mondta: „Semmi hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki engem a kezedbe adott, nagyobb a bűne.”

  El vele, el vele! Feszítsd meg!

  Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézust. A zsidók azonban ezt kiáltozták: „Ha szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak.” E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust, maga pedig a bírói székbe ült a kövezett udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. A húsvéti készület napja volt, a hatodik óra körül. Így szólt a zsidókhoz: „Íme, a királyotok!” De azok így kiáltoztak: „El vele, el vele! Feszítsd meg!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” A főpapok azonban ezt felelték: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék.

  Keresztre feszítették őt, és vele másik kettőt.

  Ekkor a zsidók átvették Jézust. A keresztet ő maga vitte, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették őt, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen. Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára tétette. Ez volt ráírva: „A názáreti Jézus, a zsidók királya.” A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol Jézust megfeszítették, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt felírva. A zsidó főpapok kérték Pilátust: „Ne azt írd: »A zsidók királya«, hanem hogy ő mondta: »A zsidók királya vagyok!«” Pilátus azonban ezt válaszolta: „Amit írtam, megírtam.”

  Szétosztották maguk között ruháimat.

  A katonák pedig, miután Jézust keresztre feszítették, fogták a ruháit, négy felé osztották, mindegyik katonának egy részt. Azután a köntöse következett. A köntös varratlan volt, egy darabból szabva, ezért így szóltak egymáshoz: „Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!” Így beteljesedett az Írás: „Szétosztották maguk között ruháimat, s a köntösömre sorsot vetettek.” A katonák pontosan ezt tették.

  Íme, a te fiad! – Íme, a te anyád!

  Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.

  Beteljesedett!

  Jézus tudta, hogy minden beteljesedett. De hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: „Szomjazom.” Volt ott egy ecettel telt edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Mikor Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” És fejét lehajtva kilehelte lelkét.

  (Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.)

  Ekkor vér és víz folyt ki belőle.

  A zsidók pedig, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. Ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontot ne törjetek benne!” És ami az Írás más helyén áll: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”

  Jézus testét, fűszerekkel együtt gyolcsleplekbe göngyölték.

  Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelmében csak titokban, engedélyt kért Pilátustól, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. El is ment, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki korábban egyszer éjszaka ment Jézushoz. Hozott mintegy száz font mirha- és áloékeveréket. Fogták Jézus testét, és fűszerekkel együtt gyolcsleplekbe göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda temették Jézust.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 18,1–19,42

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  I. Az Isten Egyházáért imádkozzunk, testvérek, hogy Urunk, Istenünk vezesse békében, növelje egységben, s az egész világon tartsa meg épségben, és adja meg nekünk, hogy békés nyugalomban éljünk, és dicsőíthessük a mindenható Atyaistent!
  (A könyörgések előtt csendben imádkozunk.)
  Mindenható, örök Isten, te örök dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad: őrizd meg a megváltás művét, hogy Egyházad az egész világon elterjedjen, és állhatatos hittel kitartson neved megvallásában. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  II. Szentatyánkért, Ferenc pápáért imádkozzunk, testvérek, az Úristen kiváltságos helyre emelte őt a püspöki rendben. Az Egyház javára tartsa meg jó egészségben és erőben, hogy tovább kormányozhassa Isten szent népét.
  Mindenható, örök Isten, Te irányítasz mindent a világon: hallgasd meg irgalmasan könyörgésünket, és tartsd meg kegyesen Szentatyánkat; segíts, hogy a keresztény nép gondviselésed kormányzásával ennek a pápának vezetése alatt gyarapodjék hitben és érdemekben. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  III. Most N. püspökünkért és minden püspökért, az áldozópapokért, a szerpapokért és az Egyházban szolgálatot teljesítő hívekért imádkozzunk, testvérek, valamint Isten egész népéért.
  Mindenható, örök Isten, Szentlelked megszenteli és vezeti Egyházad minden tagját: hallgass meg minket, amikor a papságért és az összes hívekért Hozzád esedezünk, hogy kegyelmed segítségével mindnyájan hűségesen szolgáljunk Neked. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  IV. A keresztség előtt állókért imádkozzunk, testvérek: az Úristen nyissa meg szívüket, és tárja fel előttük a kegyelem kapuját, hogy újjászületve a keresztség vizében, bűneik bocsánatát elnyerjék, és immár ők is a mi Urunk Jézus Krisztusban éljenek.
  Mindenható, örök Isten, Egyházadat mindig új tagokkal gyarapítod: növeld a keresztelendőkben a hitet és igazságaid megértését; add, hogy a keresztség vizében újjászületve gyermekeid közé kerüljenek. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  V. Most imádkozzunk összes testvérünkért, akik Krisztusban hisznek, hogy Urunk és Istenünk őket igaz tetteik útján az egyetlen Egyházba gyűjtse össze, és őrizze.
  Mindenható, örök Isten, ami szétszóródott, Te összegyűjtöd, és amit összegyűjtöttél, megőrzöd: tekints kegyesen Fiad nyájára, és add, hogy a hit osztatlan épsége és a szeretet köteléke egyesítse azokat, akiket megszentelt az egy keresztség. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  VI. A zsidókért is imádkozzunk, testvérek, hogy azok, akikhez előbb szólott Urunk, Istenünk, Őt egyre jobban szeressék, állhatatosan őrizzék a szövetségi hűséget.
  Mindenható, örök Isten, Te ígéreteidet Ábrahámnak és utódainak adtad: hallgasd meg kegyesen Egyházad könyörgését, hogy az Ószövetség választott népe eljuthasson a megváltás teljességére. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  VII. Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Krisztusban! A Szentlélek világossága töltse el őket, hogy megtalálják ők is az üdvösség útját.
  Mindenható, örök Isten, add, hogy azok, akik még nem hisznek Krisztusban, őszinte szívvel járjanak előtted, és találják meg az igazságot; mi pedig a kölcsönös szeretetben mindig előbbre haladjunk, és isteni életed titkának mélyebb megértésére vágyakozva tökéletesebb tanúságot tegyünk a világban isteni szeretetedről. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  VIII. Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Istenben, hogy őszinte szívvel az igazságot keresve megtalálják Istent, és kegyelmével eljussanak hozzá!
  Mindenható, örök Isten, Te úgy alkottál meg minden embert, hogy vágyakozó szívvel keressen Téged, és csak Benned találja meg nyugalmát: kérünk, add, hogy az emberek minden akadály ellenére örömmel valljanak igaz Istennek és az emberi nem Atyjának, és mindenki felismerje atyai jóságod jeleit, valamint híveid jótetteinek tanúságtételét. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  IX. Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvérek: az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, – hogy szándéka szerint szolgálják mindenki szabadságát és az áldott békét.
  Mindenható, örök Isten, kezedben van az emberek sorsa és megszabod a népek jogait: tekints kegyesen azokra, akik fölöttünk hatalmat gyakorolnak, és add, hogy az igazi békesség, a vallás szabadsága és a népek jóléte megvalósuljon az egész világon. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  X. Most azért imádkozzunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, hogy tisztítsa meg a világot minden tévelytől, a betegséget tartsa távol tőlünk, az éhínséget űzze el, a börtönöket nyissa meg, a bilincseket oldja fel, az utazóknak adjon biztonságot és szerencsés érkezést, a betegeknek gyógyulást, a haldoklóknak pedig örök életet.
  Mindenható, örök Isten, szomorúak vigasztalója, bajbajutottak erőssége: jusson el Hozzád könyörgésünk, amikor a sokféle bajból Hozzád kiáltunk; érezzük mindnyájan boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárNagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01
  IGE naptár Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje

  OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
  A húsvéti vacsora parancsa.
  Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: „Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének: A hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete estefelé vágja le. Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik. A húsát – tűzön megsütve – még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Így fogyasszátok: Legyen a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre.”
  Ez az Isten igéje.
  Kiv 12,1-8.11-14

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus Vérében részesít minket. 7b. tónus.
  Előénekes: Az Úrnak mit adhatnék, * mindazért, amit nékem adott?
  Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
  Hívek: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus Vérében részesít minket.
  E: Drága dolog a Úr színe előtt, * szentjei dicső halála.
  Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke, * bilincseimet széjjel törted.
  Hívek: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus Vérében részesít minket.
  E: Bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül.
  Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt.
  Hívek: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus Vérében részesít minket.
  Zsolt 115,12-13.15-16bc.17-18

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek.
  Testvéreim!
  Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: „Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!” Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 11,23-26

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Jézus mondja: † „Új parancsot adok nektek. * Szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket.” Jn 13,34 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Mindvégig szerette őket.
  Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte.
  Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?” Jézus így felelt: „Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted.” De Péter tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha?” Jézus azt felelte: „Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám!” Erre Péter így szólt: „Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” Jézus azonban kijelentette: „Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: „Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 13,1-15

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát ebben az ünnepi órában, amikor Isteni Főpapunk, Jézus Krisztus ránk hagyta szenvedésének emlékét, az Oltáriszentséget!
  Lektor: 1. Könyörgünk, Urunk, szent Egyházadért, a pápáért, a püspökökért, a papságért és a hívekért, hogy kegyelmed őrizzen meg mindnyájunkat hitben, egységben és szeretetben.
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Könyörgünk, Urunk, az egész világ békéjéért, népünk jólétéért és hazánk vezetőiért.
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik Jézust elhagyták.
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Könyörgünk, Urunk, hogy az Oltáriszentség magunkhoz vétele hívő közösségünket a szeretet családjává tegye.
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Könyörgünk, Urunk, elhunyt szeretteinkért, hogy a szent áldozat gyümölcseként felragyogjon előttük az örök élet boldogító világossága.
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  Pap: Őrizd meg, mennyei Atyánk, mindenható örök Isten, mindazokat, akiket szent Fiadnak adtál, hogy mindannyian egyek legyünk, és szent hitünkben megerősödjünk! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárNagyszerda

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31
  IGE naptár Nagyszerda

  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
  A megígért Megváltó az isten szolgája és a fájdalmak férfia; de szenvedése végül diadalt arat.
  Prófétája által Isten szenvedő Szolgája így beszél:
  „Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet.
  S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odatartottam azoknak, akik vertek engem, arcomat meg azoknak, akik szakállamat tépdesték. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek.
  Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki szállhat velem perbe?
  Álljunk ki együtt! Ki az ellenfelem? Jöjjön ide hozzám! Isten, az Úr segítségemre siet. Ki ítélhetne el?”
  Ez az Isten igéje.
  Iz 50,4-9a

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. (Vö. 14c. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: A gyalázatot érted viselem, * arcomat érted borítja, szégyen.
  Testvéreim előtt idegenné lettem, * anyám fiai sem ismernek reám.
  A házadért való buzgóság emészt engem, * rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak.
  Hívek: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint.
  E: Vártam, hogy valaki együtt érez velem, † de nem akadt senki, * nem volt, aki megvigasztalt volna.
  Enni nekem epét adtak, * szomjúságomban ecettel itattak.
  H: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint.
  E: Énekemmel Isten nevét dicsérem, * magasztalom Őt hálaénekkel.
  Az alázatosak látják ezt, és örülnek, * keressétek Istent, és szívetek újra éled.
  Mert az Úr meghallgat minden szegényt, * és foglyait nem hagyja magukra.
  H: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint.
  Zsolt 68,8-10.21bcd-22.31 és 33-34

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
  Üdvöz légy, Királyunk! * Tévelygéseinken csak Te könyörülsz. – 4 g. tónus.
  Vagy:
  Üdvöz légy, Királyunk! Engedelmes voltál Atyádnak: * megfeszíteni vittek, mint leölésre a szelíd bárányt. – 4 g. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Az Emberfia elhagyja a világot, de jaj annak az embernek, aki Őt elárulja.
  A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.
  A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” Ő így felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: »Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát.«” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.
  Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett, Miközben ettek, így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!” Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így válaszolt: „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, Mester?” Ő így felelt: „Te magad mondtad!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 26,14-25

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Nagyböjt köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
  Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."