47392 ima található a honlapon, összesen 94365 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptár25. évközi hét szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22
  IGE naptár 25. évközi hét szerda

  OLVASMÁNY Ezdrás könyvéből
  Ezdrás pap imája: Vétkeztünk, azért kerültünk a pogány népek rabságába; Isten azonban megkönyörült rajtunk.
  Ezdrás pap, aki egy egész napon át kesergett népe bűnei miatt, így kezdte imáját:
  Az esti áldozat idején abbahagytam kesergésemet, tépett palástomban és köntösömben térdre borultam, és karomat kitártam Uram, Istenem felé.
  Így szóltam: Istenem, én nagyon szégyellem magam.
  Arcommal már feléd fordulni sem merek.
  Amilyen magas fölöttünk az ég, mi éppen olyan mélyre süllyedtünk gonoszságaink tengerébe.
  Atyáink napjaitól mind a mai napig folyvást csak vétkeztünk.
  Saját gonoszságunk miatt lettünk száműzött szolgákká, királyaink és papjaink pedig pogányok kezére kerültek, így lett a sorsunk a kifosztás és a megszégyenülés, és így van ez ma is.
  Most azonban egy szempillantásra megkönyörült rajtunk az Úr, a mi Istenünk: Meghagyott egy maradékot, és menedéket adott nekünk az ő szent helyén!
  Megengedte Istenünk, hogy felcsillanjon a szemünk, és egy kis vigaszt adott nekünk szolgaságunkban. Szolgák vagyunk, ez igaz.
  De Istenünk e számkivetett sorsunkban sem hagyott el: a perzsa király szívét felénk fordította kegyével: hogy újra éljünk; hogy romjaiból fölépítsük Istenünk szent templomát; hogy védőfal erősítse országunkat, Júdát, és az Úr szent városát, Jeruzsálemet!
  Ez az Isten igéje.
  Ezd 9,5-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké! 2a. vers.
  Előénekes: Nagy vagy, Uram, örökké, * a te uralmad mindörökké fennmarad.
  Megversz, de meg is gyógyítasz, † letaszítasz az alvilágba, de erőd onnan is kihozhat, * és nincs, aki elmenekülhet kezedből.
  Hívek: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!
  E: Áldjátok az Urat, ti, Izrael fiai, * a nemzetek színe előtt dicsérjétek,
  mert azért szórt titeket az őt nem ismerő nemzetek közé, * hogy csodálatos műveit hirdessétek.
  H: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!
  E: Megvert minket bűneink miatt, * de meg is gyógyít, mert jóságos.
  Nézzétek meg, hogy mit tett velünk, † félve és rettegve dicsérjétek őt, * és tetteitekkel magasztaljátok az örök Királyt.
  H: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!
  E: Térjetek meg tehát, bűnösök, † Isten előtt igazságban járjatok, * higgyétek, hogy jóságát megmutatja rajtatok!
  H: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!
  Tób 13,2-4a.5.8

  ALLELUJA
  Közel van az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mk 1,15 – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus önálló apostoli munkára küldi tizenkét tanítványát.
  Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására.
  Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik: „Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt! Két ruhátok se legyen!
  Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,1-6

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
  Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. Hogy N. testvérünknek [nővérünknek], akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Urunk, Istenünk! Jusson el könyörgésünk felséges trónod elé! Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Máté, apostol és evangélista – Ü

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  IGE naptár Szent Máté, apostol és evangélista – Ü

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben.
  Testvéreim!
  Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent áthat és mindenben benne van.
  Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült kegyelemben. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljes életkorának mértékére.
  Ez az Isten igéje.
  Ef 4,1-7.11-13

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Minden földre * elhat szózatuk. (2a. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik, * a mennybolt vallja kezének művét.
  Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, * erre oktatja éj az éjszakát.
  Hívek: Minden földre * elhat szózatuk.
  E: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát.
  Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük.
  H: Minden földre * elhat szózatuk.
  Zsolt 18,2-3.4-5

  ALLELUJA
  Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! Téged dicsér, egek Ura, * apostolok boldog kara. – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus szólt Máténak: „Kövess engem!” Ő azonnal fölkelt és követte az Urat.
  Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 9,9-13

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  30. AZ APOSTOLOKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent N. (és N.) és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, Ferenc pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
  3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
  4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
  5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
  Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár Kim Taegon Szent András áldozópap,Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
  Krisztusért olyanok vagyunk, mint akiket halálra szántak, mégis élnek.
  Testvéreim!
  Úgy viselkedünk minden helyzetben, mint Isten szolgái! Nagy türelemmel viseljük a nyomorúságot, a szükséget és a szorongatást! Vállaljuk, hogy megverjenek, börtönbe zárjanak és tüntessenek ellenünk!
  Fáradunk, virrasztunk, böjtölünk!
  Szolgálunk feddhetetlen élettel, tudással, türelemmel, a Szentlélekben, őszinte szeretettel! Hirdetjük az igazságot Isten erejével, harcolunk az igaz ügyért, és védjük minden erőnkkel: akár siker ér, akár kudarc, akár gyalázat, akár dicséret!
  Csalónak mondhatnak, mégis igazak vagyunk; ismeretlenek lehetünk, mégis jól ismernek; meghalhatunk, és mégis élünk; megfenyíthetnek, mégsem halunk bele.
  Megszomoríthatnak, mégis folyton derűsek vagyunk; szegények vagyunk, mégis sok embert gazdagítunk; semmink sincsen, mégis a miénk minden.
  Ez az Isten igéje.

  A Notitiae „liturgikus közlöny” 2015-ös száma szerint az olvasmány: Bölcs 3,1-9. A kék Szentek Olvasmányai könyvben viszont még a régi van benne.
  2Kor 6,4-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. 5. vers.
  Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
  Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
  Hívek: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  Zsolt 125,l-2ab.2cd-3.4-5.6

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28,19a.20b – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Aki nem félti az életét Krisztusért, megmenti azt az örök életre.
  Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt az egész néphez: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.
  Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?
  Aki ugyanis szégyell engem és szégyelli tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,23-26

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  31. A VÉRTANÚKRÓL
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát!
  Lektor: 1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
  3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
  4. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
  5. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be (N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
  Pap: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár25. évközi hét hétfő

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  IGE naptár 25. évközi hét hétfő

  OLVASMÁNY Ezdrás könyvéből
  A perzsák királya megengedi, hogy a választott nép visszatérjen ősi hazájába, és Jeruzsálemben felépítse az Úr templomát. Megparancsolja, hogy mindenki segítsen a templomépítésben.
  Kürosz, perzsa király uralkodásának első esztendejében teljesítette az Úr, amit Jeremiás által megjövendölt. Az Úr arra indította ugyanis a király szívét, hogy a következő írásbeli rendelkezést tegye közzé egész birodalmában. Így szól Kürosz perzsa király parancsa:
  „A föld minden országának urává tett engem az Úr, az ég Istene. Ő hagyta meg nekem, hogy felépítsem templomát Jeruzsálemben, Júdea fővárosában. Aki tehát ebből a népből még országunkban él, sietve induljon Jeruzsálembe, amely Júdeában van! Legyen vele az ő Istene, hogy segítse felépíteni az Úrnak, Izrael Istenének templomát. Ő ugyanis az az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. Országunk többi lakosai viszont mindenütt segítsék a hazatérőket, bárhol lakjanak is: ezüsttel, arannyal, felszereléssel, jószággal – azon felül, amit önként és szabadon felajánlanak Isten jeruzsálemi templomának javára.”
  Elindultak erre Júda és Benjámin családjának vezető emberei a papokkal, levitákkal és mindazokkal, akiket Isten arra indított sugallatával, hogy hazatérjenek Jeruzsálembe, felépíteni az Úr templomát. A környező lakosság segítségükre volt minden munkájukban: ezüsttel, arannyal, felszereléssel, jószággal és egyéb holmikkal, azon felül, amit ajándékul adtak a templomra, önkéntesen és szabadon.
  Ez az Isten igéje.
  Ezd 1,1-6

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk. 3. vers.
  Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
  Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
  Hívek: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
  E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
  H: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
  E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  H: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
  E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek, és hozzák kévéiket.
  H: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
  Zsolt 125,1-6

  ALLELUJA
  Úgy világítson a ti világosságtok az emberek körében, * hogy jótetteitek láttán Atyátokat dicsőítsék! Mt 5,16 – 3 a. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  A keresztény ember hivatása az, hogy világítson másoknak.
  Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz:
  Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon.
  Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne.
  Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 8,16-18

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!
  Lektor: 1. Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd szentegyházadat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Tartsd meg Szentatyánkat, Ferenc pápát épségben és biztonságban szent népednek kormányzására!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Áraszd Szentlelked világosságát az Egyház püspökeire és papjaira!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. Adj örök nyugalmat N. testvérünknek [nővérünknek], akiért ezt a szent áldozatot felajánljuk!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Úristen, oltalmunk és erősségünk! Hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárÉvközi 25. vasárnap

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  IGE naptár Évközi 25. vasárnap

  Kezdőének:
  Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre.

  Könyörgés:
  Mennyei Atyánk, te az isten- és emberszeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
  A gonoszok így beszélnek az igaz emberről: „Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!”
  Ez az Isten igéje.
  Bölcs 2,12.17-20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. 5. tónus.
  Előénekes: Istenem, szent nevedért védj meg engem, * szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
  Halld meg könyörgésemet, Istenem, * hajlítsd füledet ajkam szavára.
  Hívek: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
  E: Mert idegenek keltek föl ellenem, † a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották Istent szemük előtt.
  H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
  E: De íme, Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
  Áldozatomat szívesen meghozom, * magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
  H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
  Zsolt 53,3-4.5.6.8

  SZENTLECKE Szent Jakab leveléből
  Szeretteim!
  Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 3,16–4,3

  ALLELUJA
  Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. 2Tessz 2,14 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
  Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 9,30-37

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy szelídség és alázatosság lakjék szívünkben!
  Lektor:
  1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai a szelíd és alázatos szívű Jézus példáját kövessék!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Távoztass el a nemzetek köréből minden ellenségeskedést és kíméletlen versengést!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Szüntesd meg híveid körében az irigységet és az önzést!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Add, hogy családjaink szeretettel fogadják el a gyermekeket, és keresztény bölcsességgel neveljék őket!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Add meg, kérünk, sokat szenvedett híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  Pap: Mennyei Atyánk! Te a mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevelsz bennünket. Add, hogy ezeket szelíd türelemmel vállaljuk, és így kövessük Fiad példáját! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. (Zsolt 118,4-5)
  vagy
  Én vagyok a jó Pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem – mondja az Úr. (Jn 10,14)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szentáldozásban is, és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.


  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár24. évközi hét szombat

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18
  IGE naptár 24. évközi hét szombat

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
  Őrizzük meg feddhetetlenül keresztény hivatásunkat: tegyünk tanúságot Krisztusról!
  Szeretett Fiam!
  Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.
  Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen.
  Ez az Isten igéje.
  1Tim 6,13-16

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval! 2c. vers.
  Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vidámsággal!
  Járuljatok színe elé * vidám énekszóval!
  Hívek: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
  E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket.
  Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája.
  H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
  E: Őt magasztalva lépjetek be kapuján, † énekelve vonuljatok hajlékába, * áldjátok nevét, és adjatok hálát néki.
  H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
  E: Valóban jó az Úr, † irgalma örökké megmarad, * és hűsége nemzedékről nemzedékre.
  H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
  Zsolt 99,2-5

  ALLELUJA
  Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak. Vö. Lk 8,15 – 12. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Isten igéjét készséges szívvel kell befogadni és tettekre váltani!
  Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:
  „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!”
  Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.
  A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 8,4-15

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek!
  Lektor: 1. Irgalmasság Atyja, köszönjük, hogy a Boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk; add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára; add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk szent Fiad igéit!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére; az ő közbenjárására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét; tölts el minket is a feltámadás reménységével!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Szűz Máriát testével-lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe; földi életünk után add meg nekünk is az örök életet!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. A Boldogságos Szűz Mária a mennyország királynője; az ő közbenjárására fogadd be elhunyt testvéreinket is az örök élet boldogságába!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárBellarmin Szent Róbert, püspök és egyháztanító

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
  Egészségnél és szépségnél jobban szerettem a bölcsességet.
  Könyörögtem, és megkaptam az okosságot; esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzá mérten semminek tartottam a gazdagságot. A fölbecsülhetetlen drágakövet sem állítottam vele egy sorba, mert mellette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve az ezüst csak sárnak számít.
  Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, és birtoklását a világosságnál is többre tartottam; mert a fény, amely belőle árad, nem alszik ki soha.
  Nekem pedig adja meg Isten, hogy bölcsen beszéljek, és ahhoz méltóan gondolkodjam, aminek részese lettem. Mert ő a bölcsesség vezére és a bölcsek irányítója. Hiszen a kezében vagyunk mi magunk, a szavaink is, egész bölcsességünk és minden ügyességünk.
  Ez az Isten igéje.
  Bölcs 7,7-10.15-16

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak. 10b. vers.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet. Jn 6,64b. vers.
  Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
  Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
  Hívek: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.
  Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek.
  H: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad.
  Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  H: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  E: Értékesebb az aranynál, * a legdrágább drágakőnél.
  Édesebb a méznél, * a csorduló lépes méznél.
  H: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  Zsolt 18,8.9.10.11

  ALLELUJA
  Uram, a te tanításod lélek és élet: * örök életet adó Igéid vannak. Vö. Jn 6,63c és 68c – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram! Uram!” Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem: „Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?” Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők!
  Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
  Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 7,21-29

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  33. AZ EGYHÁZTANÍTÓKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság Atyját, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit!
  Lektor: 1. Adj, Urunk, Egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje szent Fiad evangéliumát!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy megszűnjék az írástudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek!
  3. Támassz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában neved dicsőségére és a lelkek javára!
  4. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek!
  5. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát: az imádságos lelkületet és az emberszeretet gyakorlását!
  (6. Nyisd meg az igazság kapuit N. testvérünknek és minden megholt hívednek!)
  Pap: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik Szentlelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár24. évközi hét péntek

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17
  IGE naptár 24. évközi hét péntek

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
  Isten emberének igaz lelkületre kell törekednie.
  Szeretett Fiam!
  Isten igéjét tanítsd, és követésére buzdíts! Ha pedig valaki ellenkezőt tanít, és nem követi Urunk, Jézus Krisztus üdvös szavait és az igaz tanítást, az elvakult, és semmit sem ért; fölösleges szavakon és kérdéseken vitatkozik, amelyekből csak irigység, veszekedés, káromlás, rosszakaratú gyanúsítás és torzsalkodás származik. Ezek zavart eszű és igazság híján lévő emberek, akik a vallásosságot jövedelmi forrásnak tekintik.
  Mindenesetre az igazi vallásosság bőséges jutalom forrása, ha megelégedettség kíséri. Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, és nem is vihetünk el semmit. Ha ennivalónk és ruhánk van, elégedjünk meg vele! Aki meg akar gazdagodni, kísértésbe esik: az esztelen és káros kívánságok kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a kapzsiság, így azok, akik a pénz után sóvárogtak, eltávolodtak a hittől; és így bajba keveredtek.
  Te azonban, Isten embere, menekülj ezektől! Törekedjél inkább igaz lelkületre: életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre! Küzdj az igaz hit győzelméért! Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erről tettél számos tanú előtt hitvallást.
  Ez az Isten igéje.
  1Tim 6,2c-12

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. Mt 5,3
  Előénekes: A rossz napoktól miért félnék, * amikor az alattomosak gonoszsága körülvesz engem?
  Ezek erejükben bíznak, * és nagy gazdagságukkal dicsekszenek.
  Hívek: Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa.
  E: Nem válthatja meg az ember önmagát, * váltságdíjat nem adhat Istennek.
  Az élet váltságdíja túl magas, † a végén is kevésnek bizonyul ahhoz, * hogy örökké éljen és ne lásson pusztulást.
  H: Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa.
  E: Ne bánkódj, ha meggazdagszik valaki, * és ha gyarapszik házának fénye,
  mert semmit sem visz magával, ha meghal, * nem követi őt dicsősége.
  H: Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa.
  E: Ha életében boldognak mondta is magát: * „Jól gondoskodtál magadról, dicsérni fognak!”,
  mégis az elődök nemzedékét követi, * azokét, akik napvilágot már sohasem látnak.
  H: Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa.
  Zsolt 48,6-10.17-20

  ALLELUJA
  Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Szolgáló szeretetükkel Jézus kíséretében ott vannak a jólelkű asszonyok is.
  Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 8,1-3

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől!
  Lektor: 1. Urunk, Te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget: add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Urunk, Te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált: add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Urunk, Te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk: áraszd ki Szentlelkedet minden emberre!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Urunk, Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét: add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket: add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget: add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár Szent Kornél pápaés Szent Ciprián püspök, vértanúk

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
  Testünkben Jézus szenvedését hordozzuk szüntelen.
  Testvéreim!
  A hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe; üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk; földre terítenek, de el nem veszünk; állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet.
  Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amelyről írva van: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt majd, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradásáért egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére.
  Ez az Isten igéje.
  2Kor 4,7-15

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. 5. vers.
  Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
  Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
  Hívek: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  Zsolt 125,l-2ab.2cd-3.4-5.6

  ALLELUJA
  Áldott legyen az Isten, a minden vigasztalás Istene! * Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban. 2Kor 1,3b.4a – 4 g. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A világ gyűlölte őket.
  Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás.
  Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik igédet, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.
  Szenteld meg őket az igazságban, mert a te igéd igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. Én értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 17,11b-19

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  31. A VÉRTANÚKRÓL
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát!
  Lektor: 1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
  3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
  4. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
  5. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be (N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
  Pap: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  vagy
  32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme: ne hagyd Egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse!
  3. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt!
  4. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad!
  5. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged!
  (6. Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent Szívedre N.-t és többi elhunyt testvérünket!)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár24. évközi hét csütörtök

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16
  IGE naptár 24. évközi hét csütörtök

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
  Az igehirdető szent élete üdvösségre segíti a híveket.
  Szeretett Fiam!
  Senki meg ne vessen ifjú korod miatt! De légy is példaképe a híveknek beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban!
  Amíg hozzád nem érkezem, legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra! Ne hanyagold el a benned levő kegyelmet, amelyet prófétai szó által a presbiterek kézföltételével kaptál. Ezekre a dolgokra legyen gondod, ezeknek szenteld magadat, hogy lelki előrehaladásod mindenki előtt nyilvánvaló legyen. Ügyelj magadra és a tanításra! Légy állhatatos benne! Ha ezt teszed, magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted.
  Ez az Isten igéje.
  1Tim 4,12-16

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid! 2a. vers.
  Vagy: Alleluja. 12. szám.
  Előénekes: Kezének műve igazság és igaz ítélet, * parancsai mind szilárdak.
  Megmaradnak örökre, * hűségre és igazságra épülnek.
  Hívek: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid!
  Vagy: Alleluja.
  E: Szabadulást hozott népének, * szövetséget kötött vele örökre.
  H: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid!
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr félelme a bölcsesség kezdete, † bölcsekké válnak, akik őt félik, * Isten dicsősége megmarad örökre.
  H: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 110,7-10

  ALLELUJA
  Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: * Én felüdítlek titeket – mondja a mi Urunk. Mt 11,2 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus a legnagyobb bűnösnek is megbocsát őszinte bűnbánatáért.
  Abban az időben:
  Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
  Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!”
  „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?”
  „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus.
  Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.
  Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 7,36-50

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket!
  Lektor: 1. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a Gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket], hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Jóságos, mennyei Atyánk! Hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárA fájdalmas Szűzanya

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  Ennek az emléknapnak saját olvasmányai vannak
  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  Krisztus a szenvedésből engedelmességet tanult, és hódolatáért meghallgatásra talált.
  Testvéreim!
  Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 5,7-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban! Vö. 17b. vers.
  Előénekes: Te vagy, Uram, az én reményem, † ne hagyj soha szégyent érnem, * igaz voltodban szabadíts meg engem!
  Fordítsd felém füledet, * siess, ments meg engem!
  Hívek: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
  E: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem!
  Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem!
  H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
  E: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, * mivel te vagy az én erősségem!
  Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; * megváltottál engem, hűséges Istenem!
  H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
  E: Én pedig benned remélek, Uram, † azt mondtam: „Te vagy Istenem, * kezedben van a sorsom.”
  Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
  H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
  E: Mily nagy a te jóságod, Uram, * amelyet a téged félőknek tartogatsz,
  amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak, * minden ember szeme láttára.
  H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!

  SZEKVENCIA
  Ez a szekvencia tetszés szerint mondható akár teljes egészében, akár rövidebb alakban az * Én szívembe jól bevéssed ... szavaktól kezdve.

  Áll a gyötrött Istenanyja, kín az arcát könnybe vonja, úgy siratja szent Fiát.
  Gyász a lelkét meggyötörte, kín és bánat összetörte: tőrnek éle járta át.
  Ó mily nagy volt ama drága Szűzanya szomorúsága egyszülött szent Magzatán.
  Mennyit sírt, és hogy kesergett látván azt a nagy keservet, azt a nagy kínt szent Fián!
  Ki ne sírna, melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemmel látja lankadozni őt?
  Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent Fiával szenvedni a szent Szülőt?
  Népét hogy megmossa szennytől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát.
  Látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepedtét, látta, hogy halálra vált.
  Szeretetnek szent kútfője, fájdalomnak éles tőre járjon át a lelkemen!
  Hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak szent szerelme, segíts néki tetszenem!
  * Én szívembe jól bevéssed, Szűzanyám, nagy szenvedésed s az Átvertnek sebeit!
  Gyermekednek, a sebzettnek, aki értem szenvedett meg, osszam meg gyötrelmeit!
  Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped!
  A keresztnél véled állni, gyászban véled eggyé válni: erre űz a szeretet.
  Dicső szüze szent szüzeknek, hadd ízleljem kelyhedet meg: add nékem fájdalmaid!
  Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem holt Szerelmem: Krisztusomnak kínjait!
  Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen buzgó vérével Fiad!
  Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága Szűz, te, az ítélet ha riad!
  A szent kereszt óvja éltem, Krisztus kínhalála védjen: hogy kegyelmében legyek!
  S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg!
  Ámen.
  Zsolt 30,2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20

  ALLELUJA
  Boldog vagy, Szentséges Szűz Mária, † mert kínhalál nélkül is megszerezted a vértanúság pálmáját * Urunk keresztje alatt. – 2. tónus.

  Vagy:
  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Íme, a te fiad! Íme, a te anyád.
  Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
  Ezek az evangélium igéi.

  Vagy:
  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  17. A FÁJDALMAS SZŰZANYÁRÓL
  (Szeptember 15.)
  Pap: Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a Fájdalmas Anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a Fájdalmas Anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Add kegyelmedet, hogy híveid a Fájdalmas Anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait!
  3. Szent Fiad Fájdalmas Anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség és a természeti csapások okozta sebeket!
  4. Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek és az elhagyatottak a Hétfájdalmú Szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek!
  5. A szenvedő és tisztuló telkeknek pedig legyen hathatós közbenjárója az „Irgalmasság Anyja”!
  Pap: Istenünk! Te a Boldogságos Szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől. Az ő közbenjárására emelj fel minket elesettségünkből. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár24. évközi hét szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  IGE naptár 24. évközi hét szerda

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
  A keresztény hit nagy titka maga Jézus Krisztus.
  Szeretett Fiam!
  Írok neked, bár remélem, hogy hamarosan eljutok hozzád. Ha mégis később érkeznék, tudd, hogyan kell viselkedned Isten népe között, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és szilárd alapja.
  Kétségkívül fenséges a mi hitünk nagy titka, az Úr Jézus Krisztus, aki nyilvánvaló lett a testben, és igazolást nyert a Szentlélek által; megjelent az angyaloknak, és hirdették a nemzetek között; világszerte hittek benne; és fölment a dicsőségbe.
  Ez az Isten igéje.
  1Tim 3,14-16

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid! 2a. vers.
  Vagy: Alleluja. 12. szám.
  Előénekes: Teljes szívemből áldom az Urat * a szentek tanácsában és közösségében.
  Nagyszerűek az Úr művei, * mindazok szemében, akik szeretik azokat.
  Hívek: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid!
  Vagy: Alleluja.
  E: Dicsőséges és fönséges minden cselekedete, * és igazságossága örökre megmarad.
  Csodatetteinek emléket szerzett * a jóságos és irgalmas Isten.
  H: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid!
  Vagy: Alleluja.
  E: Eledelt adott az őt félőknek, * megemlékezik szövetségéről örökkön örökké.
  Népének megmutatta hatalmas műveit, * nekik adta a pogányok örökségét.
  H: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 110,1-6

  ALLELUJA
  Uram, a te tanításod lélek és élet: * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6,63c és 68c – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Akik mindenben kifogásolni valót találnak, azoknak sem Keresztelő János szigorú élete, sem Jézus emberi közvetlensége nem tetszik.
  Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez:
  Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz:
  Furulyáztunk, de nem táncoltatok.
  Siránkoztunk, de nem zokogtatok.
  Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok: „Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!”
  Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 7,31-35

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza Egyházát, amelyért szent Fia életét áldozta!
  Lektor: 1. Krisztus Egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Az Egyház pásztoraiért: a Szentatyáért, a püspökökért és papokért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. A hívek közösségéért: a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."