17481 ima található a honlapon, összesen 19363 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Urbán Erik ofm elmélkedések

  Urbán Erik ofm elmélkedések
  Hetente frissül

  "A szeretet és annak műve marad meg." Erő és szolgálat.

  Urbán Erik ofm elmélkedésekÉvközi 6. vasárnap

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
  És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.
  Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
  Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
  És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
  Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.
  Ezek az evangélium igéi.
   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekUrunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  02

  A többéves hagyomány értelmében a Szent Mihály plébánia papi közössége meghívja a városban tevékenykedő szerzeteseket egy liturgikus ünneplésre, majd azt követően egy olyan agapéra, ahol ezúttal nem a szerzetesek szolgálnak, hanem őket szolgálja ki az egyházmegyés papság. A szép ünneplés jól kifejezi a város és az egész közösség megbecsülését és háláját a szerzetesek csendes háttérmunkájáért, figyelmességéért, amivel a közösséget az év minden napján szolgálják. Hiszen a felszentelt papok mellett a külön elhívással az Úrhoz vonzott női és férfi szerzetesek sokszor láthatatlanul kísérik a hívő közösség, a plébánián tevékenykedő papság szolgálatát sok imával és sok más nem szembetűnő, de fontos aprósággal – olyasmivel, ami kicsinységében is nélkülözhetetlen.

  Február 2., Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a szerzeteseknek alkalom saját hivatásukért hálát adni, és jó az, hogy lehetőség van a hívő közösségnek is kifejezni örömét, amiért körében szerzetesek is élnek. Kolozsvár ilyen szempontból igencsak szerencsés, a jól ismert barátokon, a ferenceseken kívül jelen vannak a jezsuiták, a szociális testvérek, a Jézus Szíve társaság, az angolkisasszonyok, a Fokoláré közösség…

  Az első vasárnapi szentségimádást követően a szerzetesközösségek a hívekkel közös énekelt zsolozsmán vettek részt, majd az ünnepi szentmise következett. Urbán Erik OFM homíliájának szerkesztett változatával köszöntjük mi is a köztünk, velünk és értünk tevékenykedő szerzeteseket.

  Lukács a ma felolvasott evangéliumban fontosnak tartotta kiemelni, hogy akik várták az Urat, az Úr érkezését, az agg Simeon és az idős Anna, éltes korúak voltak. Ennek a kiemelésnek a lényege rámutatni arra, hogy nem csupán egy fiatalkori föllángolás gyümölcse volt a várakozásuk, hanem ebben élték le az életüket. Ez a két személy éltes korú volt, fizikailag idős, de a látásuk fiatal maradt. Hittel tudtak a gyermekre nézni. Bizonyára nemcsak ketten voltak a templomban, amikor a szent család megérkezett, hogy Jézust bemutassa, de ez a két ember a fiatalos látásával, a hittel való látásával felismerte a gyermekben a Megváltót, azt, akire vágyakoztak, akire oly régen várakoztak. Megadatott nekik, megtörtént velük, hogy személyesen láthatták.

  Szent Ferenc mondja az apostolokról az Eucharisztia kapcsán, hogy nekik lehetőségük volt a testi szemükkel látni az Urat. Nekünk is megnyilatkozik az Úr az Oltáriszentségben. Ugyanerre a látásra van szükségünk nekünk is, amivel az agg Simeon és Anna prófétaasszony rendelkezett, erre a fiatalos, tiszta látásra, hogy abban a pici kenyérben fölfedezzük Istent. Abban a pici kenyérben, abban a pici gyermekben felfedezni Isten alázatosságát – alázat kell ahhoz, hogy meglássuk Isten alázatát. Miközben szemlélem az Urat, a szívemet kiüresítem.

  Mi kell a tiszta látáshoz? Tiszta szív. Nem csak azért kell ez, mert Saint Exupéry megírta, hogy csak a szívével lát jól az ember. A zsoltáros ugyanezt írta: ki mehet föl az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent hegyén? Az ártatlankezű, a tisztaszívű, aki nem veszi hiába az Úr nevét.

  Látó szem, tiszta szív… Miközben a megszentelt gyertyát hazavisszük, meggyújtjuk, felfedezhetjük a mi élethivatásunkat. Látó szem, tiszta szív és csonkig égő lángolás. A gyertya másoknak világít és önmagát emészti. A fordítottja is igaz: amíg önmagamat emésztem, odaadottságomban, odaajándékozottságomban, addig másoknak világítok.

  Amikor ma a megszentelt élet világnapját megünnepeljük, szerzetesek, szerzetesnővérek, testvérek, megköszönjük az Istentől kapott hivatást. Így építjük az egyházat: vannak, akik házasságban: ketten – hármasban. Mindkét élethivatásra szükség van. Van olyan is, aki egyedül ajándékozza magát az Istennek – szépen kiegészítjük egymást Istenben, vezetjük egymást az Isten felé vezető úton. Miközben így teszünk, túllépünk a csupán állagmegőrző pasztoráción. Mert nem elég pusztán megőrizni az egyházat, nem elég a rendben pusztán megmaradni, hanem szentségekkel, lelkiséggel élve díszíteni, építeni is kell azt. Ez segíteni fog abban, hogy amikor élethivatásról, odaajándékozottságról, látó szemről, tiszta szívről, égő gyertyáról, világító mécsesről beszélünk, e szavakat, e szép fogalmakat meg is töltsük tartalommal.

  Ha nemcsak állagmegőrzést végzünk, akkor valóban segítjük is egymást, és akkor nem csak rövid projektekben gondolkozunk, hanem merni fogunk, merni odaajándékozni az életünket.

  Nem elég csupán a magot elvetni, nem elég csupán szerzetesi fogadalmat tenni, nem elég csupán házasságot kötni, nem elég csupán pappá szentelődni – a magot öntözni kell. A házasfelek mondják, hogy ahogy telnek az évek, fontos a kornak megfelelően megtartani valamit az udvarlás gesztusaiból, megidézni azokat. Újra és újra fel kell szítani az első szeretetet, azt, amiről a Jelenések könyvében beszél Szent János. Ne hagyd el az első szerelmet, szeretetet – szítsd föl magadban. Ápold a hivatásodat!

  Az agg Simeon azt is mondja Máriának: a te lelkedet tőr járja át… A hagyomány a hét tőrt s a hétfájdalmú szüzet látja már itt a Szűzanyában, a fiatal anyában, aki a gyermekét ilyen picinyen bemutatja s odaajándékozza Istennek. Azonban a tőrnek egy másik értelme is van a Szentírásban, Szent Pál leveleiben, a Jelenések könyvében: a tőr Isten szava, ami átjárja a Szűzanya szívét, ahogy Lukács már megírta:  amit a fiáról a pásztorok s a bölcsek mondtak, jól a szívébe véste, gyakran el-elgondolkozott rajta. Mária ezáltal ápolta, gondozta a jó Istentől kapott hivatását. Ezzel tudjuk mi is gazdagítani a hivatásunkat, hogy olvassuk a Szentírást, gyakran elgondolkodunk rajta, élünk az egyház ajándékaival, a szentségekkel, hogy termést tudjunk hozni.

  Fény gyulladt a sötétben botorkáló népnek – olvastuk karácsony éjjelén a Szentírásban. Ma gyertyát szentelünk és gyújtunk, a fényt ünnepeljük. Ez az ünneplés aztán húsvét éjszakáján teljesedik ki, amikor bekiáltjuk a sötét éjszakába Krisztus világosságát.

  Nem az a hivatásunk, hogy elítéljük a sötétséget, hanem hogy mécsesek legyünk, és égjünk, fényünk világítson, melegítsen, hogy egymást támogatva, bátorítva eljussunk az örök világosságra.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekVízkereszt

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  06
  Urbán Erik ofm elmélkedések Vízkereszt

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekKarácsony 2. vasárnapja

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  05
  Urbán Erik ofm elmélkedések Karácsony 2. vasárnapja

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekelsőszombat Mária köszöntő

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  04
  Urbán Erik ofm elmélkedések elsőszombat Mária köszöntő

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekSzűz Mária, Isten anyja

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  01
  Urbán Erik ofm elmélkedések Szűz Mária, Isten anyja

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekKarácsony éjféli mise

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  24

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm A „másik Gyermek” befogadójává lenni...Advent IV - Hétfő: Lk 1,57-66

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  23
  Urbán Erik ofm A „másik Gyermek” befogadójává lenni... Advent IV - Hétfő: Lk 1,57-66

  A szülők a gyermek születése előtt már gondolkodnak a születendő gyermekük nevén. Minden kornak megvannak a maga sajátos nevei, illetve a források ahonnan a neveket választják. Egy időben a bibliai nevek voltak közkedveltek, máskor a szentek nevei, vagy éppen a szülőkről, nagyszülőkről nevezték el őket, de nevet kölcsönözhetnek a közélet szereplőtől. „Nomen est omen” – „a név meghatároz, a név kötelez” – tarja a latin közmondás. Természetesen azt nem lehet megmondani, hogy milyen szoros kapcsolat lesz a név és viselője között, ezt a nevet viselő személyre kell ráhagynunk, a név viselőjétől függ hogyan és mire használja. Zakariás és Erzsébet fiának nevet adnak. Több javaslat is elhangzik a névadásra összegyűltek körében, de a szülők kitartottak az angyal által közölt név mellett: „János legyen a neve”. A név jelentése „Isten kegyelmes, kegyelme” a viselője küldetését pontosan meghatározta, hiszen az előfutár fellépésével Isten tanújelét adta minden ember iránti könyörületének és kegyelmének. János nevének jelentése nekünk is üzeni, hogy Isten kegyelmi időt biztosít mindannyiunk számára, olyan hasznos időt, hogy a „Gyermek” születése előtti napokban a bűnbánat gyümölcseit beérlelhessük, hogy a megtestesülés éjszakáján a „másik Gyermek” nevét befogadva velünk legyen az Isten. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Egymás felé úton lenni...Advent III. - Szombat: Lk 1, 39-45

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  21
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Egymás felé úton lenni... Advent III. - Szombat: Lk 1, 39-45

  Mária hallgatja az agyal szavait, elgondolkozik fölöttük, kitárja szívét és hisz. De hisz akkor is, amikor az angyal idős rokonáról jövendöl, hogy gyermeket fogant idős kora ellenére. Mária a hit asszonya, neki szólnak Erzsébet szavai: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki”. Aki hisz, az úton van… Mária útra kel. Mária fia szolgálatában van. Mária elővételezi az Egyház missziós feladatát. Két leendő édesanya találkozik, találkozásuk a gyermekek érdekében történik. Úton lenni egymás felé… Azt tartja a mondás, hogy az ünnepnek ördöge van! – ha hagyjuk, hogy legyen. Az ünnep a párbeszédről, a kommunikációról szól. Párbeszéd Istennel, párbeszéd a felebaráttal. Felkeressük egymást, észrevesszük egymásban a jót, megszólítjuk egymást, mert van közünk egymáshoz. Közösség jön létre. Erzsébet ránéz Máriára, a Szűzanyára, és valami jót vesz benne észre: a legjobbat, az emberiség üdvét és boldogok. Ünnepelni igazán közösségben lehet. Közösség pedig ott jön létre, ahol egymásban észrevesszük a jót, és ez a jó közelebb visz egymáshoz, ennek a jónak a kimondása mentén egymáshoz kapcsolódunk, egymáshoz kötődünk. A közelgő ünnepek alatt figyeljünk oda egymásra, ne adjunk teret a Sátánnak, ne vádoljuk egymást, hanem „szeressük ki egymásból a jót”. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedések Isten számára jelen lenni...Advent III - Péntek: Lk 1, 26-38

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  20
  Urbán Erik ofm elmélkedések Isten számára jelen lenni... Advent III - Péntek: Lk 1, 26-38

  A tegnapi evangéliumra ha visszagondolunk a gyermek fogantatásának a hírül adása az Jeruzsálemben, a templomban áldozat bemutatás közben történt, ma pedig arról olvasunk, hogy az angyali üdvözlet Jeruzsálemtől messze, egy kisváros egyik házában történt. Tehát különbözik a helyszín. Isten nem csak a szent helyen akar találkozni velem, hanem a mindennapokban is. Az is megszoktuk, hogy az „Angyali üdvözlet” ábrázolásain, hogy Mária éppen imádkozik, sok esetben térdepel amikor az angyal köszönti mint „Kegyelemmel teljeset”. Azonban bár nagyon ritka, de van olyan ábrázolása az angyali üdvözletnek, hogy Mária éppen dolgozik, végzi a házi teendőket és ott, abban a helyzetben köszönti Gábor. Számunkra is vannak helyek, épületek ahol úgy érezzük, hogy megérint Isten szeretete. Ilyen helyek a zarándokhelyek. A magyar a zarándokhelyeket kegyhelynek nevezi. Érdekes és megfontolandó a kegyhely szó jelentése: templom vagy más szent hely, ahová egy csoda vagy történelmi vonatkozás miatt hívők sokasága zarándokol a helyi ordinárius jóváhagyásával (vö. Magyar Katolikus Lexikon). A csíksomlyói szentélybe úgy a csoda, mint a történelmi esemény miatt érkeznek a zarándokok. Máskor pedig otthon, ima közben érezzük Isten jóságát, irgalmát, hozzánk lehajló szeretetét. De az is megtörténik, hogy napi feladataim végzése közben érint meg Isten. A mai napnak legyen ez az imája: „Itt vagyok Uram”. Jövök és itt vagyok talán teli örömmel, boldogsággal békével vagy éppen várakozással, reménytelenségben és ínségben. Így vagyok jelen, nyitottan, bizakodva, hogy Valaki megszólít és mondja: „Én is itt vagyok neked.” Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."