44111 ima található a honlapon, összesen 82901 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációi
  Hetente frissül

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 17. vasárnap

  Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  25
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 16. vasárnap

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  17
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 15. vasárnap

  Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  11
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 14. vasárnap

  Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  04

  KEDVES TESTVÉREK!

  Az ószövetségi olvasmányban is és az evangéliumban is előfordul a prófétaság jelenségének említése. Talán érdemes a mai szentbeszédben ezzel kapcsolatban egy-két dolgot elmondani.

  A próféták Istentől meghívott és megbízott emberek voltak, akiknek Isten szavát, akaratát kellett közvetíteniük a zsidóság, a választott nép, a szövetség népe felé. Héberül a nevük „nabi” volt, ennek a jelentése „látó”. Vagyis ők olyan Istentől kiválasztott emberek voltak, akik ”látták” Isten akaratát, látó emberek voltak. A próféta már görög szó, jelentése: „valakinek a nevében beszélni”.

  A zsidóságban a papság volt a statikus elem. A papság tulajdonképpen intézmény volt. Nem az igehirdetés, a tanítás volt a feladatuk, hanem az áldozatok bemutatásáról, később, amikor a templom már felépült, az arról való gondoskodás volt a feladatuk. A dinamikus elem, a zsidó vallásosságot meghatározó, az Isten akaratát közvetítő elem a prófétaság volt. Működésük a Kr. e. 750 és 450 közötti 300 évre tehető.

  „A keresztény szellemiség lexikona” című könyv a „próféta, prófétaság” címszó alatt fontos megállapításokat tesz. E szerint a prófétákat „a hétköznapok eseményeihez fűzött kijelentéseikben is az idők feletti üdvösség indítja. Így Isten fokozatosan megvalósuló tervét szolgálják, melyet Isten a Messiás eljövetelében és az újjáteremtésben minden nép számára megvalósít minden emberi gonoszság ellenére. Egyéni meghívásukkal Isten teljesen hatalmába veszi a prófétákat. Kötelességük volt, hogy nemcsak értelmükkel, hanem akaratukkal, érzelmükkel és szimpátiájukkal is kiálljanak Isten ügye mellett és azonosuljanak vele. Isten a próféta teljes egyéni egzisztenciájára igényt tart. Mindez föltételezi, sőt megköveteli, hogy a próféta naponként újra teremtse szívének összhangját Istennel, szavát mindennél fontosabbnak tartsa, Isten tervének szabad utat nyisson és az embereket Istenhez irányítsa.”

  A próféták között voltak, akik csak szóval hirdették Isten üzenetét, de voltak olyanok is, akik le is írták Istennek hozzájuk intézett szavát. A Szentírás prófétai könyveiben ezért olvasunk ilyen mondatokat: „Ezt mondja az Úr” vagy „Így szól az Úr”. Beszélnek „nagy” és „kis” prófétákról is. Ezek a jelzők nem a szellemi nagyságukra, üzenetük súlyára vonatkoznak, hanem csupán az írásban ránk maradt műveik terjedelmére, méretére. Négy nagy prófétát említünk: Izajást, Jeremiást, Ezekielt és Dánielt, a kis próféták a Szentírásban tizenketten vannak.

  A prófétaság beteljesedése Jézus Krisztus. Ő nemcsak az Atya szavát közvetíti, mondja el, de Ő maga a Szó, Isten Igéje. Egész létéből, személyiségéből, e világi sorsából nemcsak Isten szavát hallhatjuk, de köztünk való jelenlétét is átélhetjük. Jézus Krisztus A Próféta, aki nemcsak az Ő szavát közvetíti, de egész mivoltában megjeleníti Őt. Jézusban nemcsak Isten szavát halljuk, de Őt magát látjuk, meg is érintjük, Vele vagyunk kapcsolatban. Ezért Jézus Krisztus a kinyilatkoztatás teljessége. Ezért minden emberek által létrehozott vallás annyiban lehet hiteles, amennyiben fölragyog benne, ha nem is teljességében, de legalább valamennyire Jézus Krisztus valósága. Ezért a vallások tekintetében az Egyház is megkerülhetetlen, mert Jézus Krisztustól kapott küldetése, hogy a történelem és a világ végéig hirdesse Őt az emberiségben. Minden vallást, minden Istennel kapcsolatos gondolatot, megnyilatkozást Jézus Krisztuson kell lemérni. Nem Mohamed, nem is Buddha, de egyedül Jézus Krisztus A Próféta (nagy A-val és nagy P-vel!).

  Ez azt is jelenti, hogy az Egyház, mint Krisztus titokzatos, „misztikus” teste, részesedik az Ő prófétai mivoltában is. Az Egyház is próféta a mai világban, mert Jézus Krisztus mivoltát, küldetését képviseli. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mindig és mindenütt az Ő igéjét, evangéliumát kell hirdetnie, de nemcsak szavával, hanem egész hiteles Krisztus követésével. A mindennapi élet, a társadalmi élet, a kultúra, a gazdaság, a nemzetközi élet, a háború és béke jelenségeit Jézus Krisztus evangéliumának tükrében kell értékelnie, értelmeznie. Ezért az Egyház prófétai küldetéséhez az is hozzátartozik, hogy mérlegre kell tennie mindent, és kritikával kell illetnie mindent, ami nem igaz és hiteles Isten előtt az evangélium tükrében. És ha az Egyház ezt nem teszi akár gyávaságból, akár különböző egyéb emberi tekintetekből, akkor súlyosan vétkezik Jézus Krisztustól kapott prófétai küldetése ellen. Amennyiben a keresztény hívő ember az Egyház tagja, ő maga is részesedik Krisztus prófétaságában. Annyiban próféta, amennyiben életéből, a mindennapokban való helytállásából sugárzik az evangélium ereje, és kész arra, hogy a környezetében mindenki előtt megvallja és szavával és példájával keresse és képviselje Isten ügyét a világban. Ámen.

  Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 14. vasárnap

  Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  03
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 13. vasárnap

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  27

  KEDVES TESTVÉREK!

  Az imént hallott olvasmány az ószövetségi Szentírás sok megrendítően szép részlete közül az egyik. A Szentírás azt hangsúlyozza, hogy a teremtésben, a világ Isten részéről történt elgondolásában nem szerepelt a halál. Különös és titokzatos kapcsolat van a bűn és a halál között. A halál a bűn révén lépett a világba. Sajnos, az ember, a férfi és a nő éppen az Istennel szembeni lázadás, engedetlenség révén társa lett a Gonosznak abban, hogy a halált rászabadítsa az ember életére, illetve a világra. A Bölcsesség könyvének mondata éppen ezt érzékelteti: „A Sátán irigysége révén a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják” (Bölcs 2,24). A Biblia szemléletében egy-egy jelentős személyiség nemcsak önmagát, de az egész közösséget képviseli. Teológiai nyelven őket nevezzük korporatív személyiségeknek. Ilyen korporatív személyiség Ádám és Éva, Ábrahám és maga Jézus Krisztus is. Az első ember a maga bűnével tulajdonképpen meghatározza a tőle származó minden ember sorsát, útját. Ettől kezdve minden ember egy Istentől elidegenedett, Istentől elszakadt emberiségbe születik bele, egy kegyelem nélküli világba. Hagyományosan ezt az állapotot nevezzük „áteredő” bűnnek. Az áteredő bűn fogalmát a mai teológiában szívesebben nevezik így: „a világ bűne”. Ezzel jelzik, hogy a bűn az egész világot áthatja. Bűne révén az ember szembekerült Istennel. A Szentírásban a halál elsősorban nem a biológiai halál, hanem ez az Istennel, az Élettel való szembefordulás. Nem véletlenül fogalmaz Szent Ágoston így: „Élhetsz biológiailag, de Isten nélkül halott vagy.” A fizikai halál igazában ennek az „istentelen” állapotnak a képe. A bűne révén az ember szembekerült Istennel, de önmagával, embertársaival, sőt az egész kozmosszal is. Ezt a helyzetet csakis Isten képes feloldani, egy új teremtés, a megváltás révén. A bűn állapota továbbadódik azáltal, hogy az ember a bűnös emberiség tagjaként megszületik erre a világra. Nem maga a születés, a szexualitás a bűn oka, hanem az a kapcsolat, ami a megszületés révén az új ember és a bűnös emberiség között létrejön. A megváltás is egy új születés, egy új kapcsolat által valósulhat meg, ez pedig a Jézus Krisztusba vetett hit, a Vele való kapcsolat. A halált, azaz az Isten nélküli, Vele szembenálló állapotot legyőzni csak Isten által lehet. Ezt a győzelmet nevezzük megigazulásnak. Ez történik meg Jézus Krisztus halála és feltámadása, illetve a Szentlélek kiárasztása, azaz a Húsvéti Misztérium révén. A mi életünkben ez a szent keresztség által történik meg. Jézus nyilvános működése kezdetén alávetette magát Keresztelő Szent János – akinek születését éppen ezen a héten ünnepeltük – bűnbánatot kifejező tette által, aki a hozzá jövő zsidókat alámerítette a Jordán vizében, majd kiemelte abból, ezzel példázva a régi életnek való meghalást és az új életre való megszületést. Természetesen Jézusnak nem kellett bűnbánatot tartania, hiszen Ő egyetlenként az eredeti, a bűntelen ember a világban, de részéről ez az alámerülés és kiemelkedés prófétai gesztus volt: jelezte a mi halálunkba való alámerülését, velünk, bűnösökkel való azonosulását és feltámadását. Az első keresztények többségükben felnőttek voltak, akik ezzel az alámerüléssel és kiemelkedéssel átélték a Jézus halálában és feltámadásában való megigazulásukat. A keresztséggel Jézus halála és feltámadása eseménnyé válik minden megkeresztelkedő életében. Miután a 8. századtól általánossá vált a csecsemők keresztelése, őket nem merítjük alá a vízben, csak az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevének említésével a fejükre öntött víz által, lemosásuk által fejezzük ki a világ bűnétől való megszabadulásukat, a bűnös emberiségből Jézus Krisztus új népébe, az Egyházba való belépésüket.
  A szentleckében Szent Pál a korintusiakat buzdítja, hogy az éhséggel küzdő jeruzsálemi keresztények számára rendezett gyűjtésben vegyenek részt. Egy mondata gyönyörűen ábrázolja mindazt, amit eddig elmondtam. Így szól: „Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: gazdag létére értetek szegénnyé lett, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok” (2Kor 8,9).
  Az evangéliumban a Jézusba vetett hit által meggyógyult asszonyról és egy meghalt tizenkét éves kislány feltámasztásáról hallottunk. Mindkét esetben döntő a Jézus Krisztusba, az ő hatalmába és személyébe vetett hit. Az asszonynak ezt mondta Jézus: „A hited megszabadított. Menj békével”. A leányának halálhírét halló apának pedig ezt mondta: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,34.35). Végül is ezek a sorok rólunk szólnak. Hiszen mindannyian küzdhetünk életünkben betegségekkel, átélhetjük a félelmet, de küzdhetünk szeretteink és a magunk halálával is. Mindebből egyedül Jézus gyógyíthat ki, szabadíthat meg, ha a konkrét esetben talán nem is, de a Vele való egységből merített erővel a feltámadásunk és örök életünk személyéből áradó bizonyosságával már most is. Ámen.

  Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 13. vasárnap

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  26
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 12. vasárnap

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  19
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 11. vasárnap

  Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  12
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÚrnapja

  Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  05
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiSzentháromság vasárnapja

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  30

  https://youtu.be/QrUWzllQQ0I

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiPünkösdvasárnap

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  22

  https://youtu.be/zT4XwPYtWqc

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."