68448 ima található a honlapon, összesen 158209 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló
Naponta frissül

A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődést, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak. A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk. A „Szeretetláng Lelki Napló” Kindelmann Károlyné szül. Szántó Erzsébet 1913–1985 (Erzsébet aszszony) 1961-1983-ig kapott magánkinyilatkoztatásait tartalmazza. Az alábbiakban e Napló teljes, kritikai kiadását közöljük.

A füzetekben foglalt üzenetekre való hivatkozás módjaként az ún. „forrás hivatkozást” választottuk oly módon, hogy közöljük az eredeti kötet számát római számmal írva, illetve az oldalszámot arab számmal jelezve, amely oldalon a szövegrész az eredetiben szerepelt, például az első füzet 63. oldalára való utalás: (I/63.).

Erzsébet asszony a Lelki Naplóját kézzel (kék töltőtollal és piros rostirónnal) írta le. Egyes fontos közléseket kifejezetten pirossal kellett beírnia, másokat alá kellett húznia, erre vonatkozóan kifejezett utasításokat kapott magánkinyilatkoztatásaiban.

Jelen kritikai kiadásunknál az eredeti szövegben található aláhúzásokat dőlt betűvel szedtük, a piros színnel írt részeket pedig vastagon szedve érzékeltettük. Nyilvánvaló, hogy a leírtakat Erzsébet asszony utólag átolvasta és igyekezett nyelvtanilag korrigálni, így például a hibásan kis kezdőbetűvel írt szavakat a kézírásos szövegben jól látható módon nagy kezdőbetűre javította. Sőt maga is utal rá, hogy a szöveget átolvasta és javította, miként a III. füzet végén megjegyzi: „Hűségesen, pontosan írtam a közléseket. A javításokat magam eszközöltem.”

A Naplóban találhatunk a szövegbe szúrt, vagy a lap szélére írt megjegyzéseket is, mint például: „Fontos!” (II/33.). Ezek nagy része Erzsébet asszony saját kezű bejegyzése, aki a naplóírás közben néha utólag megjegyzéseket fűzött egyes szakaszokhoz. Ezeket a bejegyzéseket, ha érdemleges információkat hordoznak, például: „Ez fontos!” (I/115.), akkor dőlt betűvel, jobbra zárva, még mondat közben is meghagytuk.

 

A Naplóban tapasztalható nyelvezetbeli nehézségek Erzsébet asszony alacsony iskolai végzettségéből fakadtak, mely akadályozta őt abban, hogy írásbeli stílusa gördülékeny és nyelvileg korrekt legyen.

A füzetek írásában esetenként visszamenőlegességet tételezhetünk fel. Erzsébet asszony hozzáállása a kapott üzenetekkel kapcsolatosan az volt, hogy adott esetben egy-egy tanítás még folytatódhat, nemegyszer éppen az Úrtól kapott a szöveg későbbi folytatására ígéretet. A kihagyások és a dátum-eltolódások jelentős részben ezzel magyarázhatók. Mivel azonban sok bejegyzésnél csak hónapot, napot jelölt, feltételezhető, hogy olykor maga is „eltévedt” az évszámokat illetően. Példa erre, hogy míg az eredeti szövegben a II/16. oldalon tévesen „1963. október 15.”dátumozású bejegyzés szerepel, a II/17. oldalon viszont újra visszatér az 1962-es dátumhoz („1962. október 19.”). Kritikai kiadásunkban az ilyen nyilvánvaló elírásokat korrigáltuk, azonban az utólag bejegyzett (és nem csupán elírt dátumozású) üzeneteket, melyek nem illeszkednek bele a többi üzenet kronológiai sorrendjébe, nem helyeztük át az időrendnek megfelelően, mert mindenben a szöveg eredeti struktúráját kívántuk követni.

Erzsébet asszony az üzeneteket tartalom szerint is csoportosította, így előfordulhat, hogy nem tévedés miatt kerültek olyan üzenetek is egymás mellé, melyeknek az időrendi sorrend miatt nem kellett volna egymás mellé kerülniük. Ugyanakkor az is kitűnik a Naplóból, hogy a dátum nem feltétlenül azt a napot jelöli, amelyen az üzenetet kapta, hanem azt is jelölheti, amikor azt a látnok leírta, vagy azt

a Napló szövegébe illesztette.

Redakciónk során az alábbi jelöléseket alkalmaztuk:

A /…/ zárójel az eredeti szövegben lévő zárójelet jelöli

A (…) zárójel a 2003-ban és 2009-ben készült nyelvhelyességi

korrekció során beillesztett szövegértést segítő kiegészítő szövegelemeket jelzi, általában néhány szót, mely nem változtatja meg a tartalmat, csak segíti a gördülékeny fogalmazást. Például: „Látod, ezért is le kell mondanod (magadról) egészen.” (I/103.)

A […] zárójel a „Dr. Kovács Zoltán, A »SZERETETLÁNG LELKI NAPLÓ« TEOLÓGIAI VIZSGÁLATA, Budapest, 2009.” dokumentum által javasolt szövegkihagyásokat jelöli, illetve azokat a szövegkihagyásokat, melyeket maga Erzsébet asszony kért a Lelki Naplóba írt utasítással (például: „Kifelé nem kell erről beszélni” II/39.).

A (–) jelzés a Napló dátumozásában található hiányosságokat jelöli, ahol az eredeti szöveg nem tartalmaz egy adott bejegyzésre vonatkozólag hónap vagy nap megjelölést. Például: 1962. május (–), vagy: 1963 (–).

A Naplóban szereplő neveket a diszkréció okán rövidítésekkel helyettesítettük.

A szöveget néhol lábjegyzetekkel láttuk el. A beillesztett jegyzetek mindegyike tőlünk származik, nem része a Naplónak, ezért a (Szerk.) megjegyzéssel láttuk el őket. Ezek egy része teológiai magyarázatokat, pontosításokat tartalmaz, illetve utalásokat a dr. Kovács Zoltán mariológus által írt teológiai értékelésre, ahol az adott kérdés helyes teológiai megvilágításba kerül. A lábjegyzetek másik része technikai jellegű utalásokat tartalmaz a szövegre vonatkozóan.

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. február 7.II/79

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14

Délután a Szűzanya újra sürgetett, hogy Szeretetlángját adjuk tovább. Kért, hogy bármily nehézség elé kell állnom, ne féljek, Ő velem van. S minden sikertelenség és a megaláztatások, melyek rám zúdulnak, mind lendítői a szent ügynek.
Még aznap az Úr Jézus így szólt: „Kislányom, nagyon is elmerülsz a földiekben.” Az Úr Jézus ezt azért mondta, mert a gonosz zavargása után némi kikapcsolódás volt lelkemben. De az Úr szavaira szívem hirtelen megremegett, és nagyon szomorú lettem. Ő azonban kedves hangon, szeretetteljes szavakkal vigasztalt: „Nem azért mondtam, hogy elcsüggedj, sőt inkább serkenteni akarlak, hogy küzdelmeidben nehogy a földre nézve keress enyhülést, csak Rám tekints! Én azt akarom, hogy szorosan Hozzám simulva és Rám hagyatkozva nehéz küzdelmeidben csak fölfelé nézz.”
Majd elmondta, hogy milyen lenne életem, ha most csak a test szerint élnék, ha úgy folytatnám életemet, mintha nem volna örök célom. Utána elmondta, hogy milyen lesz az életem a szenvedésekkel telített élet után. „Mi várunk, Én és Anyám, érdemeid jutalmaként.” Az Úr Jézus szavaiból nem tudok visszaadni többet. Ezeket csak azért írtam le, hogy nehéz óráimban visszaemlékezzem az Úr szeretettel teljes jóságára, mellyel újra és újra megerősít.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. február 4.II/78

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
13

A szentáldozás előtt az Úr Szent Testének és Vérének átváltoztatása idején a sátán annyira kezdett gyötörni, hogy szavaimat és gondolataimat, melyekkel Istenre akartam gondolni, szorosan szinte gúzsba kötötte. Minden erőm tehetetlennek bizonyult. A gonosz zavargása, gúnyos röheje, szemtelen beszéde fülsiketítő lármát csapott bennem. Tudjam meg, hogy neki milyen hatalma van felettem. Elveheti testem egészségét, lelkem nyugalmát, az emberek tiszteletét, és csodát is tehetne velem, de ezt azért nem teszi, mert erre az ég sem méltat engem, mivel zavaros elképzeléseim rögeszmévé váltak bennem, s még ő sem méltat erre, hogy csodát tegyen. Meg is szállhatna, ha akarna, mert minden módja és hatalma megvan ehhez, de ezt azért nem teszi, mert nem akar oktalanságot csinálni. Mert ha kiűznék őt belőlem, ez neki szégyene lenne, tehát csak azért nem száll meg.” Ezeket a kellemetlen, zavaró hangokat folytatta bennem, és állandóan rémisztget, hogy mivel meg nem száll, azért inkább a kínzásoknak azt a formáját használja fel velem szemben, hogy állandóan gyötör. Ô személyesen teszi ezt, nem bízza másra, mert én olyan rögeszmét hordozok magamban, melyet még ő sem tudott eddig megingatni, ezért nem bízza ezt másra. Utána meg hízelkedve kezdett szólni: „Te nem vagy kevély, sem konok, ebben én tévedtem, már látom. Csak a rögeszmét, mely gondolataidba beférkőzött, azt akarom kiűzni belőled minden módon. Hagyj fel sanyargatásaiddal, mert ez eszed kerékkötője, és míg ezt így folytatod, addig nem tud tested erőt termelni rögeszméd elhagyására és nem tudod eloszlatni magadban ezt a zavaros elgondolást, melyet rajtad kívül úgysem hisz el senki, mert nem értik!” Kínzó zavargásait egész nap nem hagyta abba. Teljesen Istenre hagyatkozva viselem a gyötrő kínokat, melyek egész lényemet kimerítik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. február 4.II/77

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
12

Az Úr nem hagyott vigasz nélkül szenvedni. Végtelen jóságában hosszan beszélgetett, tanított és buzdított, hogy csak szenvedjek kitartóan. „Ne lepődj meg azon, hogy akiket Én is nagyon szeretek, és ők is nagyon szeretnek, téged mégis gyanakvással fogadnak, gyanakvó mellőzéssel fognak kezelni. Te csak hagyatkozz Rám! A Golgota útja nem volt zökkenő nélkül. Én is átvergődtem. Te most Velem jössz a Kálváriára. Ez a megaláztatások útja. Édesanyánk is velünk jön, s megosztja veled fájdalmát.Vedd e nagy kitüntetést, melyben igen keveseket részesít. Te a választott kis kármelita leánya vagy. Én meg az Ő lekötelezettje,Tőle nem tagadhatok meg semmit, mert Ő Szeretetlángjára hivatkozik. Én mindig melletted vagyok, akkor is, ha nem érzed.” És átelmélkedte velem az Ő getszemán-éji szenvedéseit, s közben azt mondta, éljem csak bele magam az Ő borzalmas szenvedéseibe. Így szólt: „Látod, ezért kértem meg a tanítványokat, hogy imádkozzanak és virrasszanak. Az ő virrasztásuk az Én szenvedéseimet enyhítette volna. A mennyei Atya Hozzám angyalt küldött. Most Én magam vagyok az, ki szenvedéseidben enyhülést adok.” És újra a Szent Szűz Szeretetlángjára hivatkozott, mely Őt állandóan lekötelezi. „Köszönd meg Édesanyánknak! Megkérlek újra, ne hátrálj meg, bármit is kérek, csak hagyatkozz Rám! Bármily nagy a gyötrelem, melyet a sátán cselekszik veled, Én engedem meg, ne félj! Hatalma csak annyi, amennyit Én megszabok neki.” Majd utalt Keresztelő Szent Jánosra, aki az Ő útját előkészítette. Beszélt nekem szenvedéseiről és állandó kitartásáról. „Leányom, akit Én felhasználok, az nem lehet széltől lengetett nádszál. Annak erősen, megingathatatlan határozottsággal kell kitartania Mellettem. A te lelked nem hajolhat meg semmi előtt, mely nem Engem szolgál. Kislányom, Én kérlek újra, tarts ki Velem! Ugye, tudod, milyen nagyon szeretlek?!” Beszéde által erőt sugárzott lelkembe.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. február 1.II/75

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
10

Elmentem a mellém rendelt nővérhez a Szent Szűztől kapott közlések átadása végett, és ezzel kapcsolatban még egyet s mást megbeszéltünk. Utána harangozni mentem a plébániatemplomba. Az esti Ave Maria után gyalog tettem meg az utat hazafelé, hogy útközben átelmélkedjem a Szent Szűz Szeretetlángjának továbbadását. Egész lényemet és gondolataimat a Szent Szűz Szeretetlángja tölti be. Átgondoltam, hogy most a nővérben is aggodalom támadt, hogy valóban ő-e az, akit Isten mellém rendelt. Most lelkemet a tisztánlátás csodás kegyelme hatja át: aggodalomra semmi okunk, mi csak tegyük meg Isten szent akaratát. Mi csekély eszközök vagyunk, kiket az Úr kegyelme táplál, erősít. S hogy mennyire nincs okunk az aggodalomra, azt mindjárt meg is írom. Ahogy hazafelé mentem, házunk kapuja előtt történt. Mielőtt beléptem, hirtelen, váratlanul az Úr Jézus állt mellém. Nem láttam Őt. Ő vállamra tette kezét, jobb vállamat kétszer érintette, és csak ezt a két szót mondta: „Kislányom, tarts ki Mellettem és szenvedj Velem!” Szavai nyomán isteni érzését árasztotta el bensőmben. Ő ezt így szokta tenni, hogy bizonyosságot adjon. Ez csak néhány pillanatig tartott. Amint a lakásba értem, eloszlottak érzéseim, de a csodálatos lelki erő, melyet ez idő alatt felélesztetett bennem, izzó szeretettel töltött el a Szent Szűz Szeretetlángja nyomán kigyúló fény hatására. Majd a másik pillanatban olyan érzelmet keltett bennem, hogy mi lenne belőlem, ha a Szent Szűz Szeretetlángjának kegyelmi hatása nem áradna rám? És most éreznem kellett, hogy akik nélkülözik ezt a kiáradást, mily sok kegyelemtől esnek el. Gyötrelmesek ezek a kínok. Szívemben a vágyat elképzelhetetlenül nagy erővel fokozta. Este hiába tértem nyugovóra, nem volt pihenésem, sem álom nem jött szememre. Fejemben rettentő zúgás támadt, majd néhány pillanat múlva szirénaszerű, vészjósló hang keletkezett bensőmben. Előttem rettentő füst kezdett gomolyogni, melyben felismerhetetlen alakok jajveszékelve tolongtak, tanakodtak, rettegtek. Majd a gomolygó füst között hatalmas alak jelent meg. A szürkésen gomolygó füst miatt nem láttam, hogy nézett ki, csak éreztem, hogy a sátán volt. Észbontó üvöltéssel segélykiáltást hallatott. Nem tudja, mitévő legyen, ellenállása inog, minden eszköz csődöt mond és minden kísérletezése hiábavaló. Ez csak néhány percig tartott. Utána Isten kegyelme azt a tudatot erősítette meg bennem, hogy a Szent Szűz Szeretetlángjának ki kell gyúlnia, mert ez fogja a pokol erőit megingatni. Ez a látvány annyira kimerített, még utána is alig tudtam szabadulni hatásától.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 26.II/74

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
09

Most az Úr Jézus bátorító szavaival szólt hozzám: „A Szent Szűz majd igazol téged.” Szavai bátorságot öntöttek lelkembe. A szenvedésekben, melyek immár ízes élvezetté tették életemet, most egy olyan fordulat állt be, mely végképp össze akar dönteni bennem mindent. Teljes lényemben, mely azelőtt mintegy kettéváltan uralta lelkemet, most megszűnt a jó, mely állandó küzdelmet indított lelkemben rossz énem ellen. Most csak a rossz az, mely eláraszt teljesen. A jó már szinte nincs is bennem. A szenvedések, melyeknek örvendező elfogadása és bírása erőt adott, most kétségbeejtő gondolatokkal törtek rám. „Nehogy azt hidd, hogy a szenvedés, mely gyötör, Istentől van, és még kevésbé hidd azt, hogy ezek érdemszerzők! Csak úgy lennének (azok), ha tiszta lélekkel és bűnbánattal viselnéd el. De mivel lelkedet még mindig nem szabadítottad fel teljesen a kevélység és hazugság bűnétől, addig szenvedéseid semmik!” Ó, én szerencsétlen! Nincs már bennem semmi, csak a rossz! Nem tudom semmi módon magamban a rosszat elnyomni, ezért a szenvedések értéke és minden, amit Isten szent kezéből elfogadtam, az most hazugságom miatt nem tud érdemszerző lenni. Végképp nem tudom, mit tegyek?! El kell pusztulnom és a kárhozat mélységébe zuhanni! 


Szörnyű kísértések voltak ezek,
és lelkem békéjét állandóan meg akarták zavarni.


Ó, ha most szólít magához az Úr! Rettenetes halálfélelem van bennem megátalkodott bűnösségem miatt. „Égi Anyám, imádkozz értem most és halálom óráján! Tebenned remélek! Téged bántalak meg hiú hazugságaimmal. Tekintsd lelkem nyomorúságát, lásd erőlködésemet! Sem éjjelem, sem nappalom nem nyugodt. Életemnek minden perce gyötrelem és félelem. Istenem, hiszek Tebenned és irgalmadban! Kérlek, Szent Tested vétele, mellyel nap mint nap táplálkozom, én nyomorult bűnös, ne váljék ítéletemre és kárhozatomra! Drága jó Nővérkém, átadom Önnek mindezeket, és kérem, közölje azokkal, akikhez utasítva vagyok. Azt remélem, akikhez eljutnak soraim, meg fognak szabadítani megátalkodott konokságomtól, mert én már csak magamba roskadva, mindenkitől és mindentől megfosztottan vergődöm, és nem tudom, miért és meddig.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 19.II/71

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06

Most ismét nagy szenvedésekkel vagyok telítve, az én Uram és én Istenem szeret engem. A zavaros hangok, melyek miatt gyötrődöm, lelkem sötét vakságát borítják rám. Angyalom hangja azt mondja, ő eszközölte ki nekem a kegyelmet: „Látod, jó, hogy őszinte voltál, és lelki vezetőd szavára hallgatsz. Ő bölcs, okos és szentéletû. Ő megszabadított kínjaidtól. Tudod, hogy gyóntatód tanácsát szent engedelmességgel követned kell. Jó, hogy belátod végre egyéni gondolataid erőszakos lehetetlenségeit. Látod, gyóntatód sem látja tisztán a lelkedben végbement dolgokat. Ő is lebeszélt, hogy ne gondolj többé rá. Ugye, jó, hogy most megnyugszol? Ne is emlékezz többet a kétségbeejtő, kínzó gondolatokra! Én most végre meggyőztelek, nyugalmad most már végképp helyreállt. Légy hálás nekem és gyóntatódnak, nagy harcunk volt veled, mert igen erőszakos vagy. Ugye, gyóntatód is megmondta, hogy ő azt látja, te erőszakolod a dolgokat?!” Ezek a zaklatások csak úgy özönlöttek bennem. Újra felsóhajtottam: „Én Istenem, mi tesz engem világtalanná? Vagy most vagyok valóban az igaz úton? Ez az állandóan váltakozó lelki kín mindjobban arra késztet, hogy adjam át a Szent Szűz közléseit, a másik pillanatban meg visszatart: »Lelki vezető nélkül ne tegyél semmit! Az ő szavai ugyanis Tőlem valók, és szent engedelmességgel fogadd azokat!« Így tehát a kényszer hatása alatt állandóan őrlődöm.A hang biztat: »Égesd el, tüzeld el! Míg ezt nem teszed, nem lesz teljes lelked nyugalma, mert így képzeleted állandóan nyugtalanítani fog.« M. atya szavaira gondoltam: ne engedjem magamhoz a zavaró gondolatokat.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 18.II/70

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

Az Úr Jézus már hónapokkal ezelőtt azt mondta:
„Kislányom, ne hagyj soha szenvedéseid nélkül!” Most néhány nap óta többször elmondta ezt. Valósággal rimánkodott: „Ne hagyj soha szenvedéseid nélkül!” Az Úr Jézus szavai valósággal szenvedélyes óhajtást váltottak ki lelkemből. Annyira kívántam a szenvedést, és most váratlanul éppen a szentáldozás előtt így szólt: „Most, e naptól kezdve a szenvedést állandósítom lelkedben, és oly fokozatban, mely felülmúlja az eddigieket.” Nagy öröm töltötte el lelkemet.Végre vágya teljesül. Ő kért már régebben arra, hogy vessem bele magam a szenvedések kohójába. Most az Ő kegyelméből megtehetem ezt.Annyira boldog voltam ezen a napon, úgy éreztem, semmi szóval nem tudom hálámat iránta leróni, sem kifejezni. Egyik templomból kijöttem és a másikba bementem, hogy hálaadásomat folytassam. Órákon át csak ömlött Eléje lelkem hálája, és éreztem, hogy most elképzelhetetlen erővel áraszt el. Nem tudom, hogyan, de a zsoltáros szavai jutottak eszembe: „A legelés helyére fektetett engem.”17 Én nem tudom, hogy kell értenem a zsoltáros szavait, de úgy érzem, az én lelkem számára a szenvedés az a legelő, mely állandóan jóllakottan tartja lelkemet, és az Úr most erre a csodás mezőre vezetett engem. „Imádott Jézusom, most érzem igazán azokat a szavakat, melyeket még régebben mondtál: »Téged senki és semmi sem választhat el Tőlem.« Most, hogy a szenvedést állandósítottad lelkemben, sok-sok bukdácsolásommal végre mégiscsak Hozzád érkeztem! Most végre helyben vagyok Nálad! Nagyon szépen megköszönöm, és megkérlek újra és újra, ne vond meg tőlem többet soha szenvedéseidet! Imádott Jézusom, most ismét a Te szavaidat idézem, mikor egy alkalommal így szóltál: »Kármelita kislányom, ne hagyj soha szenvedéseid nélkül, mert ha ezt tennéd, azt kellene éreznem, hogy megfogyatkozott Irántam szereteted.« Most újra a Te szavaiddal imádkozom, és kérlek, ne hagyj soha szenvedéseid nélkül, mert ha ezt tennéd, azt kellene éreznem, megfogyatkozott irántam érzett szereteted.”

17: A Szentírásnak egy régebbi fordítását használja: „Az Úr igazgat engem, és semmi híjával nem leszek; a legelés helyére fektetett engem; a megújulás vize mellett nevelt engem; lelkemet megtérítette, az igazság ösvényein hordozott engem az Ő nevéért.” (Zsolt 22, Ó- és Új- szövetségi Szentírás – a Vulgata szerint. Figyelemmel az eredeti szövegre ford.: Káldi György, Eger, 1892.)

Az újabb fordítás szerint: „Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellô réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.” (Zsolt 23[22], Szent István Társulat, Budapest, 2008.) (Szerk.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 18.II/69

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04

Ma voltam M. atyánál gyónni. December 24. óta, amikor utoljára gyóntam, az ő egyetlen szavából merítettem erőt: „Szenvedjen szelíden!” Ez a nagy lelki vakság, mely hatalmában tart, olyan, hogy emiatt a bűnös kevélységem miatt lelkem most már, úgy éreztem, elkárhoztat. És könyörögve kértem az atyát, szabadítson meg a gonosz szellemektől, melyek állandóan körülvesznek. Ő megnyugtatott, hogy ilyenkor imádkozzam, és kérjem csak a Szent Szüzet, hogy mintegy vonjon függönyt elém, és őrizzem meg lelkem nyugalmát és békéjét. Nagyon kértem őt, imádkozzon értem, mert éppen lelkem békéje az, melyre a sátán állandóan leselkedik, és mindenképpen az Istenre való hagyatkozás kegyelmétől akar megfosztani engem. De nem térek el attól, amit írni szeretnék. A szentgyónás, melyet M. atyánál végzek, mindig oly kegyelmekkel indít útnak, melyek egészen csodálatosak. Ma is nála végeztem a szentgyónást. Lelkem előzőleg úgy fel volt forgatva a gonosz állandó zaklatásaitól, hogy az atya is azt mondta, nem tudja tisztán látni és érteni a dolgokat, melyeket neki elmondtam, mert lelkemben oly nagy zűrzavar van. „Atyám, hisz éppen azért jöttem, hogy rendkívüli lelkiállapotomban segítsen eligazítani.” Ő azt mondta, csak éljek Istennek tetsző életet, és ki fog tisztulni bennem Isten akarata. Szavai nyomán lelkem békéje csodálatos módon visszatért. Ezen a napon életemnek legnagyobb örömnapja volt, melyet eddig megértem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. december 13.II/68

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

Ő szelíd szavakkal szinte ugyanazt mondta, amit a Szent Szűz: „Pihenjünk meg, leánykám! Nagy szenvedésekre kell felkészülnünk, de nem hagylak egyedül, és ha kell, csodát is teszek. Szenvedéseid módfelett nagyok lesznek. Most jön az üldöztetés, mellyel Heródes halálra kerestetett Engem, mint kisgyermeket, hogy megöljön. De amint Én és Anyám a mennyei Atyára hagyatkoztunk, úgy hagyatkozzál te is Reánk!” És közben újabb csodálatos kegyelmével árasztott el. Nem tudom semmi módon szavakkal kifejezni ezt a kegyelmet, melyet reám árasztott, és közben ezt mondta: „Ez a teljes Reám hagyatkozás nagy kegyelme, melyet most adok.Tökéletesen uralni fogja lényedet egész életeden át, és át fog sugározni lelkedbôl még másokra is.” Csodálatos érzés az Istenre való hagyatkozás! Felbecsülhetetlen és semmivel össze nem hasonlítható, fenséges kegyelem ez. Nem is bírnám ki, ha (az Úr) nem adna külön kegyelmet ennek elviselésére. Testemben megsemmisülve éreztem át mindezt, és ez idő közben az Úr Jézus beszélt tovább: „Ugye, meghatott az áldás, amit a püspök atyától kaptál? Én voltam jelen, amikor a püspök atya homlokodra keresztet rajzolt. Ezt kettős okból tettem: hogy a sok szenvedésedért jutalmat adjak, és a püspök atya is megérezze személyeddel kapcsolatban isteni akaratomat.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."