65674 ima található a honlapon, összesen 152515 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló
Naponta frissül

A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődést, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak. A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk. A „Szeretetláng Lelki Napló” Kindelmann Károlyné szül. Szántó Erzsébet 1913–1985 (Erzsébet aszszony) 1961-1983-ig kapott magánkinyilatkoztatásait tartalmazza. Az alábbiakban e Napló teljes, kritikai kiadását közöljük.

A füzetekben foglalt üzenetekre való hivatkozás módjaként az ún. „forrás hivatkozást” választottuk oly módon, hogy közöljük az eredeti kötet számát római számmal írva, illetve az oldalszámot arab számmal jelezve, amely oldalon a szövegrész az eredetiben szerepelt, például az első füzet 63. oldalára való utalás: (I/63.).

Erzsébet asszony a Lelki Naplóját kézzel (kék töltőtollal és piros rostirónnal) írta le. Egyes fontos közléseket kifejezetten pirossal kellett beírnia, másokat alá kellett húznia, erre vonatkozóan kifejezett utasításokat kapott magánkinyilatkoztatásaiban.

Jelen kritikai kiadásunknál az eredeti szövegben található aláhúzásokat dőlt betűvel szedtük, a piros színnel írt részeket pedig vastagon szedve érzékeltettük. Nyilvánvaló, hogy a leírtakat Erzsébet asszony utólag átolvasta és igyekezett nyelvtanilag korrigálni, így például a hibásan kis kezdőbetűvel írt szavakat a kézírásos szövegben jól látható módon nagy kezdőbetűre javította. Sőt maga is utal rá, hogy a szöveget átolvasta és javította, miként a III. füzet végén megjegyzi: „Hűségesen, pontosan írtam a közléseket. A javításokat magam eszközöltem.”

A Naplóban találhatunk a szövegbe szúrt, vagy a lap szélére írt megjegyzéseket is, mint például: „Fontos!” (II/33.). Ezek nagy része Erzsébet asszony saját kezű bejegyzése, aki a naplóírás közben néha utólag megjegyzéseket fűzött egyes szakaszokhoz. Ezeket a bejegyzéseket, ha érdemleges információkat hordoznak, például: „Ez fontos!” (I/115.), akkor dőlt betűvel, jobbra zárva, még mondat közben is meghagytuk.

 

A Naplóban tapasztalható nyelvezetbeli nehézségek Erzsébet asszony alacsony iskolai végzettségéből fakadtak, mely akadályozta őt abban, hogy írásbeli stílusa gördülékeny és nyelvileg korrekt legyen.

A füzetek írásában esetenként visszamenőlegességet tételezhetünk fel. Erzsébet asszony hozzáállása a kapott üzenetekkel kapcsolatosan az volt, hogy adott esetben egy-egy tanítás még folytatódhat, nemegyszer éppen az Úrtól kapott a szöveg későbbi folytatására ígéretet. A kihagyások és a dátum-eltolódások jelentős részben ezzel magyarázhatók. Mivel azonban sok bejegyzésnél csak hónapot, napot jelölt, feltételezhető, hogy olykor maga is „eltévedt” az évszámokat illetően. Példa erre, hogy míg az eredeti szövegben a II/16. oldalon tévesen „1963. október 15.”dátumozású bejegyzés szerepel, a II/17. oldalon viszont újra visszatér az 1962-es dátumhoz („1962. október 19.”). Kritikai kiadásunkban az ilyen nyilvánvaló elírásokat korrigáltuk, azonban az utólag bejegyzett (és nem csupán elírt dátumozású) üzeneteket, melyek nem illeszkednek bele a többi üzenet kronológiai sorrendjébe, nem helyeztük át az időrendnek megfelelően, mert mindenben a szöveg eredeti struktúráját kívántuk követni.

Erzsébet asszony az üzeneteket tartalom szerint is csoportosította, így előfordulhat, hogy nem tévedés miatt kerültek olyan üzenetek is egymás mellé, melyeknek az időrendi sorrend miatt nem kellett volna egymás mellé kerülniük. Ugyanakkor az is kitűnik a Naplóból, hogy a dátum nem feltétlenül azt a napot jelöli, amelyen az üzenetet kapta, hanem azt is jelölheti, amikor azt a látnok leírta, vagy azt

a Napló szövegébe illesztette.

Redakciónk során az alábbi jelöléseket alkalmaztuk:

A /…/ zárójel az eredeti szövegben lévő zárójelet jelöli

A (…) zárójel a 2003-ban és 2009-ben készült nyelvhelyességi

korrekció során beillesztett szövegértést segítő kiegészítő szövegelemeket jelzi, általában néhány szót, mely nem változtatja meg a tartalmat, csak segíti a gördülékeny fogalmazást. Például: „Látod, ezért is le kell mondanod (magadról) egészen.” (I/103.)

A […] zárójel a „Dr. Kovács Zoltán, A »SZERETETLÁNG LELKI NAPLÓ« TEOLÓGIAI VIZSGÁLATA, Budapest, 2009.” dokumentum által javasolt szövegkihagyásokat jelöli, illetve azokat a szövegkihagyásokat, melyeket maga Erzsébet asszony kért a Lelki Naplóba írt utasítással (például: „Kifelé nem kell erről beszélni” II/39.).

A (–) jelzés a Napló dátumozásában található hiányosságokat jelöli, ahol az eredeti szöveg nem tartalmaz egy adott bejegyzésre vonatkozólag hónap vagy nap megjelölést. Például: 1962. május (–), vagy: 1963 (–).

A Naplóban szereplő neveket a diszkréció okán rövidítésekkel helyettesítettük.

A szöveget néhol lábjegyzetekkel láttuk el. A beillesztett jegyzetek mindegyike tőlünk származik, nem része a Naplónak, ezért a (Szerk.) megjegyzéssel láttuk el őket. Ezek egy része teológiai magyarázatokat, pontosításokat tartalmaz, illetve utalásokat a dr. Kovács Zoltán mariológus által írt teológiai értékelésre, ahol az adott kérdés helyes teológiai megvilágításba kerül. A lábjegyzetek másik része technikai jellegű utalásokat tartalmaz a szövegre vonatkozóan.

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 18.II/70

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

Az Úr Jézus már hónapokkal ezelőtt azt mondta:
„Kislányom, ne hagyj soha szenvedéseid nélkül!” Most néhány nap óta többször elmondta ezt. Valósággal rimánkodott: „Ne hagyj soha szenvedéseid nélkül!” Az Úr Jézus szavai valósággal szenvedélyes óhajtást váltottak ki lelkemből. Annyira kívántam a szenvedést, és most váratlanul éppen a szentáldozás előtt így szólt: „Most, e naptól kezdve a szenvedést állandósítom lelkedben, és oly fokozatban, mely felülmúlja az eddigieket.” Nagy öröm töltötte el lelkemet.Végre vágya teljesül. Ő kért már régebben arra, hogy vessem bele magam a szenvedések kohójába. Most az Ő kegyelméből megtehetem ezt.Annyira boldog voltam ezen a napon, úgy éreztem, semmi szóval nem tudom hálámat iránta leróni, sem kifejezni. Egyik templomból kijöttem és a másikba bementem, hogy hálaadásomat folytassam. Órákon át csak ömlött Eléje lelkem hálája, és éreztem, hogy most elképzelhetetlen erővel áraszt el. Nem tudom, hogyan, de a zsoltáros szavai jutottak eszembe: „A legelés helyére fektetett engem.”17 Én nem tudom, hogy kell értenem a zsoltáros szavait, de úgy érzem, az én lelkem számára a szenvedés az a legelő, mely állandóan jóllakottan tartja lelkemet, és az Úr most erre a csodás mezőre vezetett engem. „Imádott Jézusom, most érzem igazán azokat a szavakat, melyeket még régebben mondtál: »Téged senki és semmi sem választhat el Tőlem.« Most, hogy a szenvedést állandósítottad lelkemben, sok-sok bukdácsolásommal végre mégiscsak Hozzád érkeztem! Most végre helyben vagyok Nálad! Nagyon szépen megköszönöm, és megkérlek újra és újra, ne vond meg tőlem többet soha szenvedéseidet! Imádott Jézusom, most ismét a Te szavaidat idézem, mikor egy alkalommal így szóltál: »Kármelita kislányom, ne hagyj soha szenvedéseid nélkül, mert ha ezt tennéd, azt kellene éreznem, hogy megfogyatkozott Irántam szereteted.« Most újra a Te szavaiddal imádkozom, és kérlek, ne hagyj soha szenvedéseid nélkül, mert ha ezt tennéd, azt kellene éreznem, megfogyatkozott irántam érzett szereteted.”

17: A Szentírásnak egy régebbi fordítását használja: „Az Úr igazgat engem, és semmi híjával nem leszek; a legelés helyére fektetett engem; a megújulás vize mellett nevelt engem; lelkemet megtérítette, az igazság ösvényein hordozott engem az Ő nevéért.” (Zsolt 22, Ó- és Új- szövetségi Szentírás – a Vulgata szerint. Figyelemmel az eredeti szövegre ford.: Káldi György, Eger, 1892.)

Az újabb fordítás szerint: „Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellô réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.” (Zsolt 23[22], Szent István Társulat, Budapest, 2008.) (Szerk.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 18.II/69

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04

Ma voltam M. atyánál gyónni. December 24. óta, amikor utoljára gyóntam, az ő egyetlen szavából merítettem erőt: „Szenvedjen szelíden!” Ez a nagy lelki vakság, mely hatalmában tart, olyan, hogy emiatt a bűnös kevélységem miatt lelkem most már, úgy éreztem, elkárhoztat. És könyörögve kértem az atyát, szabadítson meg a gonosz szellemektől, melyek állandóan körülvesznek. Ő megnyugtatott, hogy ilyenkor imádkozzam, és kérjem csak a Szent Szüzet, hogy mintegy vonjon függönyt elém, és őrizzem meg lelkem nyugalmát és békéjét. Nagyon kértem őt, imádkozzon értem, mert éppen lelkem békéje az, melyre a sátán állandóan leselkedik, és mindenképpen az Istenre való hagyatkozás kegyelmétől akar megfosztani engem. De nem térek el attól, amit írni szeretnék. A szentgyónás, melyet M. atyánál végzek, mindig oly kegyelmekkel indít útnak, melyek egészen csodálatosak. Ma is nála végeztem a szentgyónást. Lelkem előzőleg úgy fel volt forgatva a gonosz állandó zaklatásaitól, hogy az atya is azt mondta, nem tudja tisztán látni és érteni a dolgokat, melyeket neki elmondtam, mert lelkemben oly nagy zűrzavar van. „Atyám, hisz éppen azért jöttem, hogy rendkívüli lelkiállapotomban segítsen eligazítani.” Ő azt mondta, csak éljek Istennek tetsző életet, és ki fog tisztulni bennem Isten akarata. Szavai nyomán lelkem békéje csodálatos módon visszatért. Ezen a napon életemnek legnagyobb örömnapja volt, melyet eddig megértem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. december 13.II/68

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

Ő szelíd szavakkal szinte ugyanazt mondta, amit a Szent Szűz: „Pihenjünk meg, leánykám! Nagy szenvedésekre kell felkészülnünk, de nem hagylak egyedül, és ha kell, csodát is teszek. Szenvedéseid módfelett nagyok lesznek. Most jön az üldöztetés, mellyel Heródes halálra kerestetett Engem, mint kisgyermeket, hogy megöljön. De amint Én és Anyám a mennyei Atyára hagyatkoztunk, úgy hagyatkozzál te is Reánk!” És közben újabb csodálatos kegyelmével árasztott el. Nem tudom semmi módon szavakkal kifejezni ezt a kegyelmet, melyet reám árasztott, és közben ezt mondta: „Ez a teljes Reám hagyatkozás nagy kegyelme, melyet most adok.Tökéletesen uralni fogja lényedet egész életeden át, és át fog sugározni lelkedbôl még másokra is.” Csodálatos érzés az Istenre való hagyatkozás! Felbecsülhetetlen és semmivel össze nem hasonlítható, fenséges kegyelem ez. Nem is bírnám ki, ha (az Úr) nem adna külön kegyelmet ennek elviselésére. Testemben megsemmisülve éreztem át mindezt, és ez idő közben az Úr Jézus beszélt tovább: „Ugye, meghatott az áldás, amit a püspök atyától kaptál? Én voltam jelen, amikor a püspök atya homlokodra keresztet rajzolt. Ezt kettős okból tettem: hogy a sok szenvedésedért jutalmat adjak, és a püspök atya is megérezze személyeddel kapcsolatban isteni akaratomat.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. december 13.II/67

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

A csodálatos, megnyugtató hatású áldásra ébredtem.16 Szívem valósággal remegett az örömtől. A Szent Szűz Szeretetlángjára gondoltam. Ahogy a szentmisére mentem, a Szűzanya szólt: „Nyugodj meg, kislányom! Együtt megyünk. Ugye, elfáradtál? Én is veled fáradoztam, de most jól kipihenjük magunkat!” Szinte ugyanazokat a szavakat mondta, melyeket néhány nappal ezelőtt én mondtam a Szűzanyának. „Édesanyám, a püspök atya áldása olyan nagyon megnyugtatott!” Míg így beszélgettünk, elvégeztem a harangozást, és utána az Úr Jézus elé borultam: „Imádott Jézusom, de sok mondanivalóm van!” Majd újra elmondtam neki azt, ami annyira megnyugtatott, és megköszöntem Neki a soksok kegyelmet. És utána csendben, hallgatással imádtam Őt. Arra gondoltam, milyen régen szólt hozzám, és visszakívántam lelkemben szavait. „Ó, én nyomorult!” De ami most történt, arra nem voltam elkészülve. Hófehér papírt terített lelki szemeim elé, s közben jelenlétének csodálatos érzését úgy fokozta bennem, hogy térdeim is megremegtek. A szemeim előtt elterülő fehér lapra háromszor ráírta: „Kislányom, nagyon szeretlek!” Az utolsó szavak betűi pirossal írottak. A meghatottságtól zokogni kezdtem. „A bűneim, jaj, a bűneim! Uram, Jézusom, végtelen jóságod és szereteted bűneim bánatára indítanak, de bánhatom-e eleget? Nem, soha!”

16 Az előző napon, december 12-én a fehérvári püspöktől kapott áldásra utal. (Ld. 2/41-42) (Szerk)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 14.II/66

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Reggelre ez a rendkívüli lelkiállapot, mely előzőleg lelkemben uralkodott, mire a szentmisére értem, teljesen megszűnt. Sötét és nehéz órákat éltem át. Ahogy a szentmisén részt vettem, a sátán borzalmasan rám rontott. Teljesen színt vallott és nyíltan gyötört. Gondolataimat összevissza zavarta ismét, hol hízelkedéseivel, hol kegyetlenkedéseivel. Az Úr Szent Testének és Vérének felmutatásánál borzalmasan feldühödött erővel fogott hozzá újabb kísérletezéseinek: „Légy te is vértanú, és áldozd fel magad, életedet úgy, mint imádottad!” És ocsmány gúnnyal tovább zavart: „Imádottad is elvetette magától az életét, miért ne tennéd meg te is? Vesd el magadtól, így te is vértanú leszel, és életed elvetése igazán egyszer s mindenkorra végét szakítja gyötrő kínjaidnak. Úgyis életedet kell adnod, add csak oda jószántadból!” Minden erőmmel igyekeztem távol tartani magamtól a sátán égbekiáltó bűnre való kísértéseit, igyekeztem elmerülni az elmélkedésben, és a mennyei Atyához küldtem minden gondolatomat. „Jóságos mennyei Atyám! Én, kis parányi szikra, kit Te terveidbe vettél, megteremtettél, és halálom óráját is meghatároztad.Végtelen jóságodat és hatalmadat ki merné felülbírálni? Ments meg engem a gonosztól, ki isteni fölséged mindenhatóságát merészeli megkísérteni. Ó, jóságos mennyei Atyám, kezednek erős támogatására van most nagy szükségem. Szent Fiad úgy oktatott, legyek csak kicsinyke. Lehetek-e más a Te hatalmad, fönséged, nagyságod és dicsőséged mellett, mint kis, parányi szikra, aki valóban Tőled veszi, kapja a Te ragyogó fényességedből kiszikrázó ragyogást. Ó, áldott Szent Szűz! Vakítsd meg most Te is a sátánt Szeretetlángoddal! Égbekiáltó bűnbe akarja testemet-lelkemet tántorítani.” Nyílt és ostoba támadása volt ez a sátánnak. Éreznem kellett, hogy fejét vesztve nem tudja már, mihez kapjon. Könyörgésem közben a mennyei Atya, kinek szent akaratát egész lelkem teljes erejével óhajtom, irgalmas jóságával megsemmisítette a gonosz esztelen és vakmerő kísértéseit. Azért írom mindig azt, hogy a sátán, mert ő többször is kijelentette, nem küld hozzám senkit, ő maga akar észre téríteni, de még ő sem tud megingatni, s ezt ezért nem bízza másra.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 14.II/65

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

A Szűzanya munkám végzése közben így szólt: „Milyen sokan és sokszor kimondják ezt a szót: Fájdalmas Anya. De arra nem sokan gondolnak, hogy én most is szenvedek, nemcsak Szent Fiam keresztútján.” A Szűzanya fájdalma gyakran elárasztja lelkemet, s hő vágyat érzek Szeretetlángja továbbadására.
E napnak hajnalán, a hajnali virrasztás idején elmélkedésem közben ismét az Úr szemeinek átható tekintete jelent meg szemeim előtt. „A szemünk egymásba nézzen és (tekintetünk) összeforrjon!” Szívének óhajtásait, melyeket már régebben közölt, most nem szavaival, hanem szemeinek átható tekintetével kérte tőlem. Ó, ezek a szemek! Testi szemeim ki sem bírják tekintetét. Szemeimet szorosan lecsuktam, és remegve is alig bírtam rápillantani. Szemeinek nézése olyan, mint a villám, mely mindent megvilágít. Úgy hatotta át egész lényemet, minden titkos bűnömet megvilágítva láttam és éreztem. Könnyeim özöne úgy elárasztott, hogy órákon keresztül csak szakadatlanul ömlöttek. A bűneim, jaj, a bűneim! Nyögve sóhajtoztam.
Közben szívem fájdalma oly nagy volt, amilyet még soha nem éreztem bűneim miatt. Ő pedig szemeinek átható tekintetét csak tovább pihentette rajtam. Kibírhatatlan fényesség ez! S Ő közben azt mondta: „A mi szemünk egymásba nézzen és (tekintetünk) összeforrjon!” „Én bűnös! Én igen nagy bűnös! És hogy még az én bűnös szemeim összeforrjanak isteni szemeid pillantásával, és nemcsak az én (szemeim), hanem a Te óhajtásod szerint minden szem?!” Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki Vele együtt jár és Vele együtt gyűjt, annak tekintete is összeforrjon (az Övével).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 14.II/64

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Az Úr Jézus megismételte: „Szenvedéseidet szaporítani és fokozni fogom.” Ezután nehéz óráim következtek. A gonosz bűneim sokaságát zúdítja rám, hogy hitetlen és állhatatlan vagyok. Önteltségem miatt kegyelmet nem kapok, mert minden tettem csak színlelés és tettetés.Tele vagyok ostoba erőszakkal, mely által érvényre akarom juttatni hiú elképzeléseimet. A küzdelem, melyet folytatnom kell, nagyon kihat testi erőmre is, nemegyszer fáradtan roskadok össze. Itt nem írok dátumokat. Olyan össze-vissza vagyok, nem is tudom, milyen nap és hányadika van. Most éppen a kevélységemmel zaklat a sátán, nem tudom, mi az, amit tennem kell. Ahogy ezen töprengek, a Szent Szűzanya így szólt: „Kármelita kislányom! A világon a legkisebb, a legtudatlanabb és legkevésbé érdemes lélek vagy, akit valaha is kiválasztottam a kegyelmek továbbadására, mert a te kicsiségeden és alázatosságodon keresztül akarom vinni közléseimet.” A Szűzanya szavait mélyen átgondoltam. Ő tudja, ki és mi vagyok. Ez igen megnyugtatott, hisz elmémre egy kis felvilágosító fény derült. „A világon a legkevésbé érdemes. Ó, Szűzanyám, de jó, hogy megmondtad ezt nekem! Ez az, amit érzek én is állandóan.” „Ó, te gonosz, ne zaklass engem kevélységgel, tudom én, hogy semmi és nyomorúságos vagyok, és nem is akarok magamról semmi többet elképzelni. Eszembe jutott, amit az Úr Jézusra Keresztelő Szent János mondott: „Nem vagyok méltó arra sem, hogy saruszíját megoldjam.” És elmerültem a gondolatokban, mily végtelenül irgalmas az Úr, ha ezt mondta Szent János. Az Ő lelki szépségét én csak csodálhatom, de nem tudom követni. Nem tudom gondolataimat papírra írni, csak azt, hogy teljesen megsemmisültem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 14.II/63

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Borzalmas, megtévesztő kísértések voltak ezek.
M. atya szavai gyakran eszembe jutnak, hogy szenvedjek szelíden. Bármikor erre gondolok, mindig új erőre kapok. Ó, mily csodálatos az ő egyetlen szava, melyet mondott! Isteni erővel van áthatva. És szelíden, újult erővel tovább szenvedek. Sokszor gondolok arra, amit az Úr Jézus mondott: „Lelkiatyád szavai mind Tőlem valók. Fogadd el azokat a legnagyobb tisztelettel, és szent engedelmességgel kövesd!” Ahogy így visszaimádkozom az Úr szavait, kissé megkönnyebbülök. De lelkem vaksága azért nem oszlik el. Nem tudom, miért, de félelmetes gondolatok gyötörnek. Angyalaim a jóra intenek, és mégis nyugtalanságot vált ki ez belőlem. Ma egyik angyalom így szólt: „Nehogy azt hidd, hogy te valami kiváló lény vagy, és Isten fel akar használni! Azt Ő nagy csodákkal be is bizonyítaná, veled pedig nem tesz csodát. Azért mondom, nehogy magadtól cselekedj valamit, mert a csodás jelekkel kitüntetett szentek azok, akiknek hinni lehet. Te pedig annyira ismeretlen vagy az emberek előtt, és csak féktelen kevélységed az, mely állandó indítást ad önámításod elhívésére.” Másik angyalom is mindig csak az Istenre való hagyatkozásra figyelmeztet. Azt érzem, hogy Isten az egyik angyalt azért rendelte mellém, hogy a Reá való hagyatkozás nehogy meginogjon, lazuljon bennem. „Végtelen nagy irgalmú Isten!” – szakad fel lelkemből a hála. De lelkem gyötrelmei annyira kínosak, a Szent Szűz Szeretetlángjára alig bírok gondolni. Félek, és úgy érzem, nincs is az ügy rám bízva, mintha másnak adta volna továbbadását a Szűzanya.Vagy lelkemben kevélységemmel megsértettem Őt? Vagy késedelmes vagyok kérésének teljesítésére? Kínokban vergődöm, mert nem tudom cselekvésre sem késztetni magam. Ehhez valóban csodának kell történnie. Most az Úr Jézus szavai jutottak eszembe: „Ha kell, csodát is teszek.” (Ennek) hitelességében nem tudok ugyan kételkedni, de önmagammal szemben mégis állandóan gyanakvó vagyok, és nem tudok ettől az állandó öngyanakvástól megszabadulni. Mi van velem? – kérdezem sokszor önmagamtól. Megszállt engem a gonosz? Vagy körülvettek a rossz szellemek? A lelki vakság teljes sötétségben tart.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 14.II/62

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

"Leánykám! Légy te azon, hogy sok megtérő bűnös jöjjön vissza Hozzám. Sirasd és bánd bűneiket (helyettük is)!”15 Én borzalmas lelki vakságban sínylődök, és állandóan a Szűzanyához esedezem, hogy a lelki vakságban, mely miatt szenvedek és a kételyek szorongása miatt, tegyék világossá előttem az Ő szent akaratukat. Úgy érzem magam, mintha teljesen kettéválasztva lennék. Mindkét oldalamon egy angyal van, és sugallják a jót. Mindkét hang igen erős és jóindulattal van irántam, de a lelki vakság miatt, mely reám borult, nem látok tisztán. Egyik angyalom állandóan arra int, hogy ne legyek kevély, vigyázzak, ne kerüljek bűnbe, mert elveszítem Isten kegyelmét. Mondjak le hiú ábrándjaimról, és éljek viszszavonult, szerény életet. Semmisítsek meg magamban mindent, amivel lelkemet ámítom. Ne keressem a kapcsolatot az emberekkel, mert ezzel csak hiú képzelődésemet táplálom. A csendes magány az, mely lelkem békéjét biztosítja. Csak lelkemmel törődjek, senki és semmi mással. Ő, az én angyalom, azért mondja ezeket, mert mellém van rendelve, hogy csak a jót sugallja. Másik angyalom csak azt sugallja: „Hagyatkozz Istenre!” Én lelkem minden erejével szeretném a Szent Szűz kérését teljesíteni, de teljesen meg vagyok bénulva. Mintha szorosan összeláncolva, börtönben élnék, és nem tudom cselekvésre szánni magam. Angyalom tovább int: „Ezt kell cselekedned. Jól van ez így, mert ha nem volnál így összeláncolva, esztelenségre ragadtatnád magad. Ugye, belátod, gondolataid mily rossz hatással vannak lelked nyugalmára? Örülj és adj hálát nekem! Én, az angyalod, segítek neked, hogy el ne kárhozzál, mert kevély és feltűnésre vágyó, rossz természeted hatalmába vette lelkedet. Nélkülem nem is szabadulhatsz meg, csak maradj láncaidban! Ebből lesz lelked örök élete.” Lelkem vaksága oly nagy, hogy semmit sem látok tisztán. Minden cselekedetem gépies, érzés nélküli. Ez még csak fokozza szenvedéseimet.

 

15 Az itt következő viszonylag hosszabb szakasz (II/62–74.) nehezen érthető lelki tapasztalatokat tár elénk. Úgy tűnik, magának Erzsébet asszonynak sem világos teljesen, hogy az egyes lelki indítások pontosan honnan valók. Eleinte úgy tűnhet az olvasó számára, hogy két jó angyalról van szó, de késôbb maga a látnok is kezdi belátni, hogy egyike ezen indításoknak a gonosz lélek burkolt kísértése. Erre mutatnak magának Erzsébet asszonynak a lap szélére beírt bejegyzései:
„Borzalmas, megtévesztô kísértések voltak ezek” (II/62.), illetve: „Szörnyû kísértések voltak ezek, és lelkem békéjét állandóan meg akarták zavarni” (II/73.). Vagy másutt „zavaros hangokról” beszél, melyek lelki sötétséget borítanak rá (II/70.). E szakaszok jól bemutatják, hogy Erzsébet asszony súlyos lelki sötétséggel küzd ebben az idôben. (Szerk.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 14.II/61

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

Az Úr Jézus így szólt: „Szenvedéseidet fokozni és szaporítani fogom, (de) erősítő és bátorító kegyelmet is adok hozzá. Látom már, hogy a Reám hagyatkozás kegyelmét jól használod fel. Csak igyekezz, hogy e csodás kegyelmet, mely lelkedet tökéletesen uralja, el ne veszítsd soha! Igyekezz továbbra is jól felhasználni! A sátán tudja ezt, és minden erejével meg akar fosztani e kegyelemtől. Én engedem meg neki, hogy lássa, hogy a Reám hagyatkozás kegyelme mit tud művelni lelkedben.” Ezekben a napokban a Szűzanya jóságos anyai szavaival kérlelt: „Kislányom, légy nagyon alázatos!” Szavai valósággal belesimogatták lelkembe a kegyelmet, mely megerősítette bennem az alázatosságot. Ezekben a napokban a sátán a kevélység gondolatait igyekezett minden erejével lelkembe beszélni. Rettenetes küzdelem volt, sem éjjelem, sem nappalom nem volt nyugodt miatta. S most az Úr Jézus egy csodálatos kegyelemmel erősített meg újra. Most nem jelenlétének érzetét árasztotta el bennem, hanem szemeinek átható tekintetével néz rám és kísér, és azt mondta: „Kislányom, csak nézz Rám! A mi szemünk egymásba nézzen és (tekintetünk) összeforrjon!” Ez a csodálatos és eddig még soha nem látott tekintet, mely lelkemet kíséri, nagy győzelemre segített a gonosz borzalmas kísértései ellen. Ő újra így szólt: „Csak nézz Rám, szemeim nézését el ne hagyd, mert ebben az újabb küzdelemben, mellyel a sátán hozzád akar férkőzni, az Én szemeim pillantása fogja a sátánt megvakítani. Ez nem lesz még egyhamar, mert Én engedem, hogy csak kísértsen. Tekinteted forrjon csak össze (az Enyémmel)!” Mikor ezek történtek, én bűneim fölötti bánatomban sírtam és zokogtam, és lelkem közben könnyűvé és tisztává lett. Utána megkérdeztem az Urat: „Imádott Jézusom! Mit érezhetsz most?” Ő kérdésem válaszául azt engedte éreznem, hogy Ő mindenkit így fogad, csak bánják bűneiket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. december 30.II/60

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

Ezek után még sokáig ott maradtam Nála. „Uram, jó nekem itt lenni.” Lelkem teljesen felszabadult a gonosz szörnyű hatása alól. Az újabb szenvedések még nem rohamoztak meg. Én nem tudom, milyen formában fognak meglepni. Az édes Üdvözítő ezt már régebben is mondta: az én érdemem a szenvedés lesz, és az különböző formában fog meglepni. Akkor még nem gondoltam arra, hogy mily kegyetlenül meg tud a sátán gyötörni. Most, hogy lelkem az Úr békéjében és világosságában pihen, eszembe jutottak, Nővérkém, az Ön szavai, amikor M. atyától hazajövet azt mondta, ezért az elutasításért énekeljek Te Deumot, úgy, mint védőszentem, Szent Erzsébet tette azt. Az Ön szavai Szilveszter estéjén jutottak eszembe, éppen mikor az Úr Jézusnak ezeket a szavakat mondtam: „Imádott Jézusom.” Ő azt válaszolta hozzá küldött szavaimra: „Igen tetszik Nekem ez, csak mondd mások helyett is! Azok helyett, akik ezt soha nem mondják.” Neki igen tetszik az, ha ezzel a megszólítással borulnak Eléje. És arra kért az Úr Jézus, hogy a Reá hagyatkozás drága kegyelmét igen becsüljem meg. Mert ez a kegyelem csodatevő a lelkemben. Ezt Ő a Szent Szűz kérésére adta meg nekem, és ismét hivatkozott a Szent Szűz Szeretetlángjára, mely Őt lekötelezi. Én igen meghatódtam, és a Te Deum szavai jöttek ajkamra: „Tebenned van én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem.” Szeretett jó Nővérkém, elgondolkozom mélyen, újra és újra, lehet-e ezt emberi erővel önmagamba szuggerálni, és ha lehet, mi értelme lenne? (Ezt a hosszú levelet a mellém rendelt nővérnek írtam lelki küzdelmeim nehéz napjaiban, de miután ő nem jött, csak úgy mondtam el, szavakkal neki később az írás tartalmát.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. december 30.II/59

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24

A kísértések gyötrelmei lassan eloszlottak bensőmben. Egyik nap a szőnyeget javítottam az egyházközség templomában. Hideg és fűtetlen volt, kezem már megdermedt a hidegtől, alig bírtam a tűt fogni. Arra gondoltam, ha kész leszek, hazasietek jól felmelegedni (ez a szőnyegjavítás az oltár előtt történt, a tabernákulum előtt, a szentségi Jézus jelenlétében). S ekkor váratlanul elömlött lelkemben az Úr jelenléte, s ennek nyomán az Úr szólalt meg lelkemben: „Miért sietsz úgy el Tőlem? Nem jó itt Nálam? Maradj még Velem! Senki nem jön társalogni Hozzám.” Ahogy elkészültem munkámmal, Eléje borultam. Némán, csendben figyeltem Rá. „Ugye, kimerítettek a nagy, heves szenvedések? Miért lepődtél meg? Nem készítettelek-e elő erre? A nagy kegyelmek, melyeket előtte adtam, erőt adtak a nagy szenvedésekre. És az elviselt nagy szenvedésekkel most a kegyelmek még nagyobb bőségét árasztom reád. Ezeket a nagy szenvedéseket szaporítanom és fokoznom kell állandóan lelkedben. De a tökéletes Reám való hagyatkozás kegyelmével azért erősítettelek meg, hogy sikert arassunk mindketten.A sátán dühe vad, és Én rád engedem, hogy lássa, milyen az Én kegyelmem ereje a Reám hagyatkozó lélekben.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."