111782 ima található a honlapon, összesen 267790 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima
Naponta frissül

Szent II. János Pált (Karol Józef Wojtylát - 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a "remény pápájának". Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést.

Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával, esztendőről esztendőre útitársunk marad.

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA megváltás gyümölcse az új teremtmény

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
24

A megváltás gyümölcse az új teremtmény

   A megváltás gyümölcse az „új teremtmény”: a meg­váltás egy „új teremtés”. Miért „új”? Mert a bűn miatt az ember elveszítette „eredeti igazságát”, megszegte az Istennel kötött szerződést. Ennek következtében belső szétesést szenvedett el, másrészt képtelenné vált arra, hogy közösséget alkosson másokkal az önátadás igaz­ságában. Sosem elmélkedhetünk eleget a bűn által lét­rejött romboláson. Szertartásaink során... elmélyítjük bűntudatunkat, mert ez az elkerülhetetlen kiindulópont­ja annak, hogy személyesen is résztvehessünk a Meg­váltás misztériumában.
   A Krisztus által véghez vitt megváltás visszaadta az embernek a „kezdeti méltóságot”, amint a liturgiában halljuk. Krisztusban Isten újrateremtette az embert, úgy, hogy Krisztus lett a második és igazi Ádám, akitől az új emberiség származik. „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új való­sult meg.” (2Kor 5:17) Az emberi személyiség leg­belső lényegében hozott változást a megváltás.
   „Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és ölt­sétek fel az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig.” (Kol 3:9) Mint ész­revesszük, Szent Pál ez utóbbi szavai emlékeztetnek a Teremtés Könyve szövegére, mely szerint Isten saját képmására teremtette az embert. Az új teremtés, ami a megváltás, megújítja az embert azáltal, hogy visszahoz­za legbelső énjébe, újraegyesíti saját igazságával, s ezért lehet Isten képmása.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaKrisztus keresztjéről: az engedelmesség példája

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
23

Krisztus keresztjéről: az engedelmesség példája

   „Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fii. 2:8) Megalázta magát és engedelmeskedett. Ezek olyan szavak, melyek ódi­vatúan hangzanak ma, amikor teljesen szisztematikus ellenkezés alakult ki az engedelmességgel szemben, melyet úgy állítanak be, mint az emberi személyiség megalázását, az értelem vereségét és az akarat megtöré­sét, mint lemondást emberi méltóságunkról. Helyette autonómiáról, lázadásról, felkelésről prédikálnak.
   De annyi bizonyos, hogy Jézus volt az, aki példát adott az engedelmességre nekünk egészen kereszthalá­láig. Valamennyi szent átment az engedelmesség sok­szor hősies próbáján. Ugyanígy a Legszentebb Szűz Mária és Szent József, akik engedelmeskedtek Isten hangjának, mely valóban hatalmas, de aggasztó és rej­telmes feladatra szólította őket!
   Miért kell engedelmeskednem? Először is, mert az engedelmességre szükség van a Gondviselés általános keretein belül Isten nem véletlenül teremtett minket, hanem világos, átgondolt céllal: az ő örök dicsőségére és a mi boldogságunkra. Mindazoknak, akik felelősséggel tartoznak értünk, Isten nevében segítenünk kell, hogy elérjük a Teremtő kijelölt céljait. Mi több, a külső engedelmesség megtanítja nekünk, hogyan engedel­meskedjünk a lelkiismeret belső törvényének, vagyis az erkölcsi törvényben kifejezett isteni akaratnak.
   És hogyan kell engedelmeskednünk? Szeretettel és szent bátorsággal is, jól tudván, hogy engedelmeskedni csaknem mindig nehéz dolog. Áldozattal jár, elkötele­zettséget követel, néha hősies erőfeszítést is. A megfe­szített Jézusra kell néznünk! Hittel kell engedelmesked­nünk, biztosan abban, hogy Isten kegyelme sosem hi­ányzik, s akkor lelkünket hatalmas belső öröm árasztja el. Az engedelmesség erőfeszítése folytonos belső örömben térül meg.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz új kánonjogi törvény életbeléptetése

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
22

Az új kánonjogi törvény életbeléptetése

   A kánonjogi törvény valóban rendkívül fontos az Egyház számára, hogy működése láthatóvá váljék. Az Egyháznak szüksége van a normákra azért, hogy hier­archikus és organikus felépítése láthatóvá váljék, s azért is, hogy az Isten által rábízott működésének gya­korlata megfelelőképp szerveződjék, különösen a szent­ségek szent erejét és kiszolgáltatását illetően. Az is fon­tos, hogy a hívek egymás közötti kapcsolatait igazságo­san rendezzük, a szeretet alapelve szerint, s hogy az egyének jogait kellőképp biztosítsuk és jól körülhatá­roljuk. Végül az is fontos, hogy az egyre tökéletesebb keresztény élet érdekében végrehajtott vállalkozásokat a kánoni normák szerint fenntartsuk, erősítsük és támo­gassuk is.
   Végezetül, a kánonjogi törvényeket saját termé­szetünknél fogva is be kell tartani. A törvény előkészí­tésének hosszú időszaka alatt igen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy ezeket a normákat pontosan megfogalmazzuk és erős jogi, kanonikus és teológiai alapra helyezzük.
   Bízván ezért az isteni kegyelem segítségében, Szent Péter és Pál apostolok hatalmával felruházva, tudatában annak, amit teszek, elfogadván a püspökök imáit szerte a világon, akik kollegiális szellemben dolgoztak velem együtt, s azzal a legfelsőbb tekintéllyel, mellyel ez az alkotmány felruházott a jövőre nézve is, életbe lépte­tem a jelenlegi törvényt, amint azt előírták és átdolgoz­ták. És elrendelem, hogy a jövőben törvényerőre emel­kedjék az egész latin Egyházban, s rábízom azok éber őrizetére, akiknek az a dolga, hogy betartassák.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA tisztaság a Lélek szerint való élet

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

A tisztaság a Lélek szerint való élet

   „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szent­lélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdí­jatok!” (1 Kor. 6:19—20). „Nem tudjátok, hogy teste­tek Krisztus tagja?” (1 Kor. 6:15).
   Az apostol a test megváltásának misztériumára utal, melyet Krisztus teljesít be, mint egyfajta sajátos erköl­csi kötelesség forrását, mely a keresztényeket a tiszta­ság mellett kötelezi el, míg másutt maga Szent Pál írja le, hogy testét védelmeznie kell mindenkinek „szentül és tisztességesen” (1 Tesz. 4:4). Hogy megőrizzük saját testünket „szentül és tisztességesen” annyit tesz, hogy megtartóztatjuk magunkat a szemérmetlenségtől, nincs más járható út. S ez mindig meghozza gyümölcsét an­nak a szeretetnek legmélyebb érzékelésében, mely „kezdettől fogva” meg volt írva Isten képére és hason­latosságára minden emberi lényben, így testünkben is.
   Szent Pál ezért buzdít minket: „Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!” (1 Kor. 6:20).
   A tisztaság olyan erény, vagyis képesség, mellyel mindenki „szentül és tisztességesen” rendben tartja tes­tét. Kapcsolatos ez a jámborság ajándékával, mely an­nak gyümölcse, hogy a Szentlélek a test „templomá­ban” lakozik. A Szentlélek olyan teljes méltósággal ru­házza fel a testet a személyes kapcsolatokban, hogy Is­ten maga dicsőül meg általa. Ez Isten dicsősége az em­beri testben, mely által a férfiasság és nőiesség meg­nyilvánul. A tisztaságból ered az a sajátos szépség, mely az együtt élő emberek életének minden területét áthatja, és kifejezést ad az egyszerűségnek és mélység­nek, a személyes bizalom szívélyességének és megis­mételhetetlen hitelességének.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz imádság segít kiolvasni az idők jeleit

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20

Az imádság segít kiolvasni az idők jeleit

   Az imádság által, különösen Jézushoz imádkozva a szentáldozás során, nagyon sok mindent meg fogtok ér­teni a világról és annak Hozzá fűződő kapcsolatáról, s olyan helyzetbe kerültök, hogy pontosan kiolvashatjá­tok „az idők jeleit". S mindenekelőtt lesz valamitek, amit felajánlhattok azok számára, akik nehéz helyze­tükben hozzátok fordulnak.
   Az imádság révén Krisztus birtokába juttok és képe­sek lesztek arra, hogy másokkal is megismertessétek. És ez a legnagyobb elismerés, ami érhet titeket életetek során: megismertethetitek Krisztust a világgal.
   Az imádság révén erőt fogtok nyerni, hogy ellen tud­jatok állni a jelen világ szellemének. Erőt kaptok, hogy együttérezzetek minden emberi lénnyel — ahogyan Jé­zus tette. Jézus segítségével az imádságban részesei lesztek a megváltás történetének, amint az saját nemze­déketek számára kiteljesedik. Az imádságban képesek lesztek bejutni Jézus szívébe és megérteni érzéseit Egyháza iránt. A zsoltárokat olvasva, azt az imádságos­könyvet, melyet Jézus használt, képesek lesztek megis­mételni a Szentlélek közreműködése által azt a dicsére­tet és hálaadást, melyet évszázadokon keresztül az ő népe ajánlott fel Istennek. Életetek minden körülmé­nyében meg fogjátok látni, hogy Jézus veletek van — közel van hozzátok az imádságban. Az ima fog örömet hozni életetekbe és segíteni fog abban, hogy legyőzzé­tek a keresztény élet nehézségeit...
   Amikor Jézushoz járultok imádsággal — és általa az Atyához — mindig ihletést kaptok anyjától, Máriától is. A tanítványok minden nemzedékével együtt megta­nultok a Szűzanyával együtt imádkozni, s vele együtt várni a Szentlélek munkálkodását életetekben, (vö. ApCsel. 1:14)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz imádság átalakítja életünket

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19

Az imádság átalakítja életünket

   Az imádság átalakítja egyéni életünket és a világ éle­tét. Fiatal férfiak és nők, amikor imádságban találkoz­tok Krisztussal, amikor megismerkedtek Evangéliumá­val és elmélkedtek róla reményeitekkel és jövőbeli ter­veitekkel kapcsolatban, akkor minden megújul. Minden más lesz, amikor az imában elkezditek megvizsgálni minden egyes nap körülményeit, abban az értékrend­ben, melyre Jézus tanított. Hiszen ezek az értékek oly világosan megjelennek a boldogságokban: „Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak... Bol­dogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket." (Mt. 5: 7–9)
   Imádságban egyesülve Jézussal, vagyis testvéretek­kel, barátotokkal, Megváltótokkal, Istenetekkel – új levegőt kezdtek szívni, új célokat és eszményeket akar­tok követni. Igen, Krisztusban elkezditek önmagatokat is egyre teljesebben megérteni. Ezt akarta a II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozni, amikor megállapította: „Az az igazság, hogy csak a Megtestesült Ige misztériumában világosul meg az ember misztériuma." Más szavakkal, Krisztus nemcsak Istent nyilatkoztatja ki az embernek, hanem az embert is önmagának. Krisztusban megértjük saját emberségünk titkát.
   De többről is szó van. Az imádság révén megtapasz­taljátok az igazságot, melyet Jézus tanított: „Hozzátok intézett szavaim lélek és élet." (Jn. 6: 63) Jézusban, akit az imádságban ismertek meg, az igazságosság és béke iránti vágyakozástok megszilárdul és gyakorlati követ­kezményekkel jár. Amikor kapcsolatba kerültök a Béke Fejedelmével, megértitek, üzenetével mennyire ellenté­tes az erőszak és terrorizmus, gyűlölet és háború. Ben­ne megtapasztaljátok a személyes kapcsolatnak azt a teljes jelentését, mely a nagylelkű szereteten alapul. Krisztus olyan barátságot kínál nektek, melyben nem csalódhattok, s olyan hűséget, melyhez nincsen hason­ló.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz imádság megmutatja Isten jelenlétét lelkünkben

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18

Az imádság megmutatja Isten jelenlétét lelkünkben

   Az ima annyira fontos, hogy maga Jézus mondja ne­künk: „Szüntelenül imádkozzatok” (Lk. 21:36). Azt akarja, hogy imádkozzunk Atyjához, ahogyan ő maga is tette. Az evangélium elmondja nekünk, hogy Jézus egész éjjel imádkozott, mielőtt kiválasztotta volna apostolait (vö. Lk. 6:12). És később, szenvedése során Krisztus „még buzgóbban imádkozott” (Lk. 22:44).
   Jézus nemcsak példát adott nekünk az imádkozásra, valójában ő tanított meg minket imádkozni. Az evangé­lium egyik legszebb jelenete Jézust mutatja, a köréje gyűlt tanítványokkal, akiket imádkozni tanít: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is.” Jézus megmutat­ta tanítványainak Isten dicséretének értékét: Isten nevé­nek, országának és szent akaratának jelentőségét. Ugyanakkor Jézus azt is mondta nekik, hogy könyörög­jenek kenyérért, bűnbocsánatért, és segítségért a meg­próbáltatásban, „Mindennapi kenyerünket add meg ne­künk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is meg­bocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól” (vö. Mt. 6:9-13; tt. 11:2-4).
   Kedves fiatalok, Jézus az imádság által vezet minket Atyjához. A Szentlélek az imádság által alakítja át az életünket. Az imádság segítségével ismerhetjük meg Is­tent: így mutatkozik meg Isten jelenléte lelkünkben, így hallhatjuk meg hangját lelkiismeretünkben, így tudjuk ajándéka által személyes felelősségünket érvényesíteni saját életünkért és egész világunkért.
   Csak imádsággal tudjuk világosan összpontosítani fi­gyelmünket Jézus Krisztus személyére s meglátni tanítá­sának teljes jelentőségét saját életünkben. Kezdjük már így látni a dolgokat.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA magány és a csend táplálja a lelki életet

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
17

A magány és a csend táplálja a lelki életet

   Tudjátok, hogy mielőtt Jézus elkezdte volna nyilvá­nos életét, negyven napra visszavonult, hogy imádkoz­zék a sivatagban. Ti is próbáljatok meg egy kis csöndet hozni életetekbe, hogy képesek legyetek elgondolkod­ni, elmélkedni, s nagyobb buzgósággal imádkozni, s nagy eltökéltséggel hozzátok meg döntésteket.
   Nehéz megteremteni „a pusztaság és a csend” öveze­teit a modern időkben, mert állandóan eltöltenek ben­neteket a munkátokkal járó bonyodalmak, az esemé­nyek egymásra torlódnak, túlságosan hatalmába kerít a tömegkommunikáció igézete, olyannyira, hogy a belső béke kerül veszélybe és azok a magasabbrendű gondo­latok, melyeknek az emberi létezést kellene jellemezni­ük. Nehéz ugyan, de lehetséges, és fontos azt is tudni, hogyan járhattok sikerrel.
   Ti is megtakarítottatok egy kis időt, különösen estén­ként, egy kis imádságra, elmélkedésre, vagy hogy elol­vassatok egy-egy oldalt az evangéliumokból vagy egy-egy szent életének valamely epizódját. Teremtsetek a magatok számára egy kis zugot, „a pusztaság és a csend” övezetét ilyen módon, vonuljatok vissza, vegye­tek részt lelkigyakorlatokon, melyeket püspökségetek és plébániátok területén szerveznek.
   Az áhítat fontosságával együtt Jézus belénk oltotta annak szükségességét is, hogy kötelezzük el magunkat a gonosz legyőzésére. Az evangélistáktól tudjuk, hogy maga Jézus is akarta, hogy elszenvedje a kísértést. Azért tette ezt, hogy hangsúlyozza annak valódiságát és hogy megtanítsa a stratégiát nekünk, mellyel harcolha­tunk ellene és le is tudjuk győzni. Kereszténynek lenni annyit jelent, hogy elfogadjuk az élet valóságát és vál­laljuk a gonosz elleni kötelező harcot, az Isteni Mester által tanított módszerrel. Arra buzdítalak titeket, hogy legyetek bátrak most és minden időben, ne ijedjetek meg a nehézségektől, s mindig higgyetek Benne, aki a ti barátotok és Megváltótok, s aki figyel titeket és imádkozik azért, hogy hitetek épségben maradjon és kegyelemben éljetek.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA különös keresztény hivatás

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
16

A különös keresztény hivatás

   Fontos, hogy megértsük, hogy Jézusnak különleges feladata van valamennyiünk életében. Mindegyikünk­höz személy szerint szól és nevén szólít - Jézus!
   Sen­ki sincs közöttünk, akinek ne lenne isteni elhivatása! Hiszen Szent Pál ezt írta levelében az efezusiaknak: „Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke sze­rint részesült a kegyelemben... Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pász­torrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére ne­veljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét” (Ef. 4:11—12).
   Először és leginkább Isten szólított minket a létezés­re. Ő szólított minket, hogy legyünk! Ő hívott meg minket Fián, Jézus Krisztuson keresztül, hogy megis­merjük őt, mint szerető Atyát. Ő hívott meg minket, hogy legyünk gyermekei! Ő hívott minket, hogy betel­jesítsük örök tervét egyéni életünkben, Jézussal, a mi vezérünkkel. Ő szólított minket, hogy Jézussal együtt örököljük mennyei országát! Amit Isten, a mi Atyánk Fián keresztül felkínál nekünk, az igazi gyermekeinek új élete, ahol Jézus a testvérünk; sürgető hívás ez az életre és szeretetre, a munkálkodásra az Ő országa eljö­veteléért. S ha megriadnánk attól, amit meg kell ten­nünk, s tétováznánk, Jézus vezetőnknek ajánlja magát és így szól: „Kövess engem!” (Lk. 9:59).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA nyári vakáció – pihenés

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
15

A nyári vakáció – pihenés

   „Nyisd meg, ó Uram, szívünket, hogy figyelmesen hallgathassuk Fiad igéit.”
   Ez az imádság időszerű, éppúgy, mint az, amit Mária és Márta mondott, és amit Krisztus szólt nekik és róluk – erről mindig elgondolkodhatunk. Ma azonban ezt az imát sajátos módon fogom elmondani. Miközben el­mondom, mindazokra gondolok, akik pihenéssel töltik idejüket Olaszországban és más országokban is ezen a nyáron, a vakáció idején. Ha megpihenünk, az annyit jelent, hogy magunk mögött hagyjuk napi foglalatossá­gunkat, eltérünk az átlagos napi feladatok rutinjától, a hetek és évek állandóságától. Azt jelenti, hogy elhagy­juk mindazt s elválunk mindattól, amit Márta jelképez nekünk.
   Fontos, hogy az ilyen pihenést ne tékozoljuk el, ne legyen csupán szünet, üresség (mely nem is jelentene valódi pihenést). Fontos, hogy a pihenés ideje találko­zásokkal legyen teljes. Igen, valóban így gondolom! Találkozás a természettel, a hegyekkel, a tengerrel és az erdőkkel. A természettel bölcs kapcsolatot tartó em­ber visszanyeri belső csendjét és nyugalmát. De ez még nem minden, amit a pihenésről el kell mondanunk. Ar­ra is szükség van, hogy új tartalommal töltsük meg, melyet Mária jelképével fejezhetünk ki. Mária a Krisz­tussal való találkozást jelenti, az Istennel való találko­zást. Mária azt jelenti, hogy felnyílik az ember belső látása az Ő igazságának szavára. Mária különösen ezt jelenti a fiúk és lányok számára. Most megszabadultak iskolai, egyetemi kötelezettségeiktől, kirándulásokat tesznek ebben az időszakban, megismerik a világot és az embereket, nyári táborokba és üdülőhelyekre men­nek. Tudom, hogy köztük nem kevesen vannak, akik a nyári szünidőben az Úrral is találkoznak különös mó­don, saját korosztályuk fiataljainak testvéri közösségé­ben. Az ilyen találkozások éppoly értékesek, mint a nyári vakációk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaBoldog Kateri Tekákwilha

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14

Boldog Kateri Tekákwilha

   Kanada és az Egyesült Államok észak-amerikai in­diánjai... azért gyűltek össze, hogy örvendezzenek Ka­teri Tekákwitha boldoggá avatása felett. Itt az ideje, hogy megtorpanjunk és hálát adjunk Istennek azért az egyedülálló kultúráért és gazdag emberi hagyományért, melyet örököltetek s a legnagyobb ajándékért, amit bár­ki is kaphat, a hit ajándékáért. Valóban, boldog Kateri úgy áll előttünk, mint annak a legjobb hagyománynak jelképe, mely a tiétek, észak-amerikai indiánok.
   De a mai nap nagy boldogság az Egyház számára is világszerte. Mindannyian épülünk az ő teljes bizalmá­nak példáján az isteni gondviselésben, és bátorít ben­nünket örömteli hite a mi Urunk, Jézus Krisztus Evan­géliumában.  Az  Egyház  kinyilatkoztatta  a világnak, hogy Kateri Tekákwitha földi életét példás szentségben élte le.
   Boldoggá avatása arra kell, hogy emlékeztessen min­ket, hogy mindnyájunkat életszentségre hívtak meg, mert a keresztségben Isten mindegyikünket arra válasz­tott ki, hogy „szent és makulátlan legyen és a szeretet által az ő jelenlétében éljen." Az életszentség, a Krisz­tussal való egyesülés imádságban és jótékonysággal nem olyasmi, ami csupán az Egyház néhány kiválasz­tott tagjának van fenntartva. Ez mindannyiunk hivatása.
   Fivéreim és nővéreim, Isten áldjon meg titeket úgy, ahogyan megáldotta őt. Isten áldja Kanada és az Egye­sült Államok minden észak-amerikai indiánját!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA Pápa Castel Gandolfóban

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
13

A Pápa Castel Gandolfóban

   Úgy látszik, örültök, hogy láttok engem. Ez azt je­lenti, hogy Castel Gandolfóban nincs túlnépesedés - mert mindig van hely még egy polgára számára.
   Deo gratias. Én is boldog vagyok, hogy ismét közöttetek le­hetek, ez alkalommal egy kicsit tovább. Máskor is ide­jöttem év közben, de csaknem vendégként. Most azon­ban valóban városi polgártársatok leszek, s így mintegy az albanói püspökség híveinek egyike is. És egyház­községeteknek is tagja leszek. Ebben a légkörben sze­retném szabadságom heteit közöttetek eltölteni.
   Reméljük, hogy más vendégek is el fognak jönni, mindenekelőtt a vasárnapi angeluszokra, mint tavaly is... így hát újra képezhetem magam az olasz nyelvben és remélem, ebben segítségemre lesznek. Azt hiszem, Castel Gandolfo a megfelelő hely ilyen továbbképzés­hez.
   Részemről megígérhetem nektek, hogy Castel Gan­dolfo kicsit nemzetközibb lesz szabadságom idején. Azt hiszem, hogy minden hívünk, aki eljön ide, itthon érezheti magát. Ezért azt is gondolom, hogy a helyi ha­tóságok és a polgármester úr engedélyével Castel Gandolfót nyílt várossá nyilváníthatjuk. így az írek, akik ma itt vannak, azt hihetik, hogy Galwayben vannak, e spanyol nővérek pedig Spanyolországban, s a többiek szintúgy, például a franciák, akik Chartres-ból vagy Pá­rizsból érkeztek, ugyancsak otthon érezhetik magukat.
   Ez azt jelenti, hogy igyekszünk majd jól kijönni egy­mással a Szent Szűz pártfogása alatt, akit itt nagyon tisztelnek. Minden jót nektek, rábízom magam jóságo­tokra és imáitokra.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."