93142 ima található a honlapon, összesen 221888 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima
Naponta frissül

Szent II. János Pált (Karol Józef Wojtylát - 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a "remény pápájának". Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést.

Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával, esztendőről esztendőre útitársunk marad.

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA katolikus iskola erkölcsi világképe

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

A katolikus iskola erkölcsi világképe

Az egész ember fejlődése, az oktatás lelki dimenziója és a szülők bevonása az oktatásba mindig is központi jelentőségű volt a katolikus iskolák erkölcsi világképében. Ez különösen igaz volt az általános iskolára, amelynél még szorosan kötődik egymáshoz a család, az iskola, a helyi közösség és az egyházközség. Nem hi­ányzott a középiskolák esetében sem ez a kapcsolat, ahol gyakran az egyházkerület adja az iskolai lelkészt, mivel az iskola egyben olyan hitbéli közösség is, ahol a középpontban az Oltáriszentség áll, s ahol lehet, a lelki­pásztor közössége újabb kapcsot jelent az iskola és a helyi egyházközség között.

A katolikus iskolák azonban tudják, hogy folytonos igény mutatkozik a változtatás és javítás iránt, és ezért minél jobban ki akarják használni az elérhető lehetősé­geket, hogy saját szerepüket és identitásukat kiteljesít­sék. S jól tesszük, ha e ponton belegondolunk abba, pontosan mi is a katolikus iskola célja, milyen az iden­titása.

Ilyen emlékeztetőül szolgálhat az a dokumentum, amelynek címe „A katolikus iskola”, s melyet a Szent­szék keresztény oktatással foglalkozó Szent Kongregá­ciója adott ki 1977. márciusában. „A katolikus iskola” — mondja a dokumentum — „az egész ember fejlesz­tésének elkötelezettje, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték kiteljesül és egységbe forr. Ebben rejlik az iskolák specifikusan katolikus jel­lege. Az a kötelessége, hogy az emberi értékeket saját jogukon kiművelje, s összhangba hozza azokat azzal a küldetéssel, hogy minden ember javát szolgálják, Krisztus alakjából ered. Az iskola feladata alapvetően a kultúra és a hit, valamint a hit és az élet összeegyeztetése.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz iskolai oktatás

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29

Az iskolai oktatás

Úgy tűnik, hogy a modern időkben azzal mérik egy bizonyos oktatási program vagy rendszer sikerét, mi­lyen elismert végzettséget vagy képesítést ad, különös tekintettel valamilyen jövendő karrier kilátására. Ez leginkább az oktatás felsőbb szintjein érezhető, ahol létfontosságú a jövőbeni kilátások szempontjából, hogy az illető milyen pályát választ.

Ezért van az, hogy mostanáig a hangsúly arra esett, hogy az egyetemi vagy főiskolai tanmenet végcélként Ezért van az, hogy mostanáig a hangsúly arra esett, hogy az egyetemi vagy főiskolai tanmenet végcélként a  diplomát célozza meg, hiszen a diploma tényleges ga­ranciaként szolgált a sikeres pályakezdéshez.

Manapság azonban már túlságosan is tudatában va­gyunk annak, hogy a diploma megléte nem jelenti azt, hogy az illető automatikusan állást is fog kapni. A go­romba valóság nemcsak azt eredményezte, hogy a fia­talokon mély fásultság és kiábrándultság lett úrrá, hi­szen közülük sokan nagyon keményen dolgoztak a dip­lomáért, egyúttal arra is fény derült, hogy valami nincs rendjén az oktatási rendszerrel.

Ebból adódik a kérdés: mi romlott el? Mit eredmé­nyezett a specializálódás a valóságban, a való életben? És mi lenne a bajra az orvosság?

Talán elgondolkodhatnánk az oktatás mögött rejlő életfilozófián: az oktatás az ember kiteljesítése. Ha va­laki jó nevelésben részesült, az azt jelenti, hogy telje­sebb személyiség, jobban felkészítették az életre. Job­ban tudja értékelni az életet és amit az nyújtani tud szá­mára, és azzal is inkább tisztában van, hogy neki mit kell nyújtania viszonzásképp a szélesebb emberi társa­dalomnak, így ha ehhez a filozófiához mérjük hozzá modern oktatási eszközeinket és céljainkat, talán sike­rülne valami időtállóbb értéket nyújtanunk diákjaink­nak és tanulóinknak, valami ellenszert a gyakori korlá­tozások és az unalom ellen, hogy a távolabbi jövő bi­zonytalanságát ne is említsük... Azt kéne hangsúlyoz­nunk, hogy az oktatás, a nevelés az egész személyiség, az egész ember fejlesztését jelenti, nemcsak az intellek­tuális képességekét, hanem az érzelmi, fizikai, társadal­mi fejlődés szükségét is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaMarillac Szent Mária-Lujza

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28

Marillac Szent Mária-Lujza

Szent Vince energikus és realista beállítottságának másik bizonyítéka volt, hogy megteremtette a jótékony­sági szervezet egységes és hatásos felépítését, amelyet aztán egyre sokasodó példák követtek. Magának Szent Vincének az irányítása alatt nevezték ki Marillac Szent Lujzát, hogy felügyelje és támogassa az „irgalmaso­kat”. Csodákat művelt, mondhatni, kisugárzása hatására sok „rendes falusi lány”, aki addig már segédkezett az Irgalmasrendieknél, döntött úgy, hogy követi az ő példáját, és teljességgel Istennek és a szegények segítésé­nek ajánlja fel az életét.

Az Irgalmas Nővérek Társasága 1633. november 29-én látta meg a napvilágot. De Paul Szent Vince eredeti és nagyon igényes szabályzat betartását írta elő nekik: „Kolostornak ott lesznek nektek a betegszobák, kolos­tori celláknak bérelt szobák, kápolnának a plébánia­templom, kerengó'nek a városi utcák, kerítésnek az en­gedelmesség, rácsnak az istenfélelem, fátyolnak a szent szerénység.” A Társaság szellemiségét a következő­képp összegezte: „Azt kell tennetek, amit az Isten Fia tett a földön. Eletet kell adnotok ezeknek a szegény be­tegeknek, a test életét és a lélek életét.”

Szent Vince anélkül, hogy korunk feminista mozgal­mait ismerte volna, tudta, hogyan találjon intelligens és nagylelkű, hűséges és szilárd jellemű segítőtársakat ko­rának asszonyaiban. A Társaság története egyedülálló módon világítja meg a nőiességnek azt a vonását, amely annak legmélyebb alkotóeleme: a gyöngédségre és szánalomra való elhivatottságot, amelyre az emberi fajnak mindig szüksége lesz. Mert az emberek között mindig vannak szegények. S a modern társadalmakban a szegénységnek mindig újabb formái kerülnek a fel­színre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaPáli Szent Vince

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
27

Páli Szent Vince

A könyörületesség és szociális segítség eme kezde­ményezőjének elhivatottsága még mindig bevilágítja azt az ösvényt, melyen ma fiai és leányai lépdelnek — az ő szellemében élő laikusok, azok a fiatal emberek, akik egy olyan lét kulcsát kutatják, mely megengedi, hogy magukat radikálisan hasznos munkájuknak és ma­guk feladásának szenteljék.

Szent Vince, hogy a szegényeket jobban szolgálhas­sa, azt kívánta, hogy „olyan egyházi embereket gyűjt­hessen maga köré, akiknek nincs semmilyen egyházi javadalmuk, s így a püspökök tisztes örömére teljesen a mezők és rétek szegény emberei megváltásának szen­telhetik magukat a prédikálás, a hitoktatás és a gyónás eszközének segítségével, anélkül, hogy bármiféle jutal­mat elfogadnának ezért”. A papoknak ebből a „lazaristák”-nak nevezett csoportjából hamarosan kialakult a Missziós Kongregáció. Szent Vince sosem szűnt meg „az Úr szellemét” töltögetni társaiba. Ó ennek a szel­lemnek a lényegét öt alapvető erényben határozta meg: egyszerűség, kedvesség felebarátunk iránt, alázatosság önmagunkkal szemben, s mint ennek a három erénynek a feltételét, önsanyargatás! és vallási buzgóságot, me­lyek bizonyos szempontból az előbbiek mozgatórugói. Azokhoz intézett intelmei, akiket elküldött, hogy hir­dessék az Evangéliumot, telve vannak mély lelki böl­csességgel és lelkipásztori realizmussal — nem az a fontos, hogy az embert magát szeressék, hanem hogy Jézus Krisztust megszerettese másokkal.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA népszerű kultúra mint elemi erkölcsiség

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
25

A népszerű kultúra mint elemi erkölcsiség

Az úgynevezett „népszerű kultúra” azoknak az el­veknek és értékeknek az általánosságát jelenti, amelyek egy nép erkölcsi világképét alkotják. Ez a lelki jelleg az az erő, amely egy mélyebb szinten egyesíti az em­bereket, és amely a történelmi tapasztalatok hatására ér­lelődik meg bennük— néha nagy áron, nagy közös bá­natok és gyászok alatt. Ez alkotja azt a közös alapot, amely előbb következik és mélyebbre hatol, mint a különböző ideológiai és politikai áramlatok.

Egyetlen nép sem formálódik ki e nélkül az alap nél­kül. Semmilyen politikai kísérletezés, a demokrácia semmilyen formája nem élhet meg, ha nem folyamodhatik egy közös, alapvető erkölcsi világképhez. Egyet­len írott törvény szava sem elég, hogy az emberi társa­dalom létét szavatolja, ha az belső erejét nem valamely közös erkölcsi alapból meríti. Az ilyen „népszerű kul­túra” nagyobbrészt a keresztény hithez kapcsolódik és ahhoz az oktatáshoz, amelyet évszázadokon át az Egy­ház nyújtott az embereknek.

Ez a kultúra ma több okból is veszélyeztetve van, né­ha úgy tűnik, teljesen el is fog bukni. Nagy gondot for­dítsatok erre: ettől függ az Egyháznak és magának a társadalomnak a jövője is.

A „népszerű kultúrát” ma erősen befolyásolja a tö­megkommunikáció, a média. Semmi kétségünk nem le­het afelől, milyen fontosak a tömegkommunikáció esz­közei, mennyire befolyásolják a szokásokat és a közvé­leményt...

Meg kell sokszoroznunk erőfeszítéseinket, hogy a média ne jelentsen veszélyt arra az alapvető erkölcsi beállítottságra, amely mindig is egy nép titkos erőforrá­sát jelentette.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaCsanádi Szent Gellért püspök és vértanú

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

Csanádi Szent Gellért püspök és vértanú

Szent Gerhardus vagy Gellért személyisége három egymást követő alakban tűnik fel előttünk, melyek mindegyike a keresztény életre jellemző: a szerzetes, a hittérítő és a vértanú alakjában. A szerzetes Isten embe­re, aki életét teljesen Istennek szenteli, s imádkozással és munkával tölti el. A hittérítő, az apostol az, aki közli az Evangélium megmentő jó hírét, aki a keresztényeket az élet szentségére oktatja, a pogányokat pedig elvezeti a kereszténységhez. A vértanú az, aki teljesen átadja magát Istennek, mint szeretetének végső tanúbizonysá­gát, s mellé felajánlja imával eltöltött életét és igehirde­tő tevékenységét. Szent Gellért Isten embere volt, mert egész életét Istennek szentelte az engedelmesség szán­dékával.

Hogy hogyan tette ezt? A regula szabályainak meg­felelően, s az imádság és a munka kétrétű harmóniájá­ban.

Életével Szent Gellért tanúbizonyságot tett soha nem szűnő hittérérítő szolgálatáról. Nem a saját gondolatait vágyott kinyilatkoztatni, hanem Krisztus jó hírét. Azt is megértette, hogy egy rendezett egyházi közösség csak ezen a módon emelkedhet fel: hogy a Krisztussal való egyesülést keresi, és saját életét testvéreinek szolgálatá­ban ajánlja fel.

A vértanúság megkoronázta ezt az Istennek szentelt, imádságban és térítői munkával eltöltött életet. Ez a vértanúság volt Szent Gellértnek új hazája, Magyarország és új népe iránti szeretetének végső tanúbizonysága.

Szent Gellért, a szerzetes, a hittérítő, a vértanú em­lékműve a Duna fölött magaslik. A felemelt kereszttel kezében ma is arra int titeket: legyetek Krisztusnak és annak a testvéri szeretetnek a hitvallói, amely népetek között a kereszténység jele! Adjon nektek erőt Krisztus szelleme a Legáldottabbb Szűz hathatós közbenjárásá­val, aki ,Magna Domina Hungarorum" — a Magyarok Nagyasszonya.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

II. János Pál Minden napra egy imaA hívő és a kultúra világa

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
23

A hívő és a kultúra világa

Folytonos elemzést és összegzést kell végeznünk, hogy végül nagy erőfeszítéssel ki tudjuk deríteni, mi­lyen helyet is foglal el a kultúra világában a hívói; tü­relmes, néha fájdalommal teljes tevékenysége. Nyilván­valóan történelmi előzményei vannak ennek a tevé­kenységnek, melyek egyúttal mércéül is szolgálnak s jelzik az eljövendőt azzal, hogy felismerik az idők jelét, mely Isten népéhez tartozik, s melyet a hit mozgat és „Isten Lelke vezeti, aki betölti az egész világmindensé­get".

Ez azt jelenti, hogy a hívő ember tudatában van an­nak, hogy olyan utat jár be a történelemben az emberi­ség többi részével együtt, melynek során Isten valóra váltja a maga szerető tervét. S kötelességeinek napi erőfeszítései közepette, melyeket Isten szavainak fénye világít be, arra törekszik, hogy ennek a történelemnek elejtett szálait összegyűjtse — mely történelem a végén nem kevesebbnek, mint az üdvözülés és megváltás tör­ténelmének bizonyulhat. Az embernek és a történelem­nek ez a látomása összekapcsolódik Krisztushoz és az ő Egyházához való ragaszkodásunkkal, mert Krisztusnak és az ő szentségének tulajdonítható csak, hogy részesü­lünk abban a kegyelemben, hogy az idők szavát helye­sen értelmezzük.

A hit tehát a kultúrával való kapcsolatában úgy mu­tatkozik meg, mint Isten tervének tisztázása, mint az ésszerűség segítője és kiegészítője. Ám az ésszerűséget nem gyengíti a hithez való folyamodás. A szent zsinat, miután felidézi, mit mondott az I. Vatikáni Zsinat, ki­nyilvánítja, hogy „kétfajta tudás létezik, melyeket egy­mástól megkülönböztethetünk. A hitből eredő és az értelemből eredő, és az Egyház nem tiltja, hogy az embe­ri művészetek és tudományok... használják saját alapel­veiket és módszereiket a megfelelő területeken".

Épp ezért az Egyház „elismeri ennek jogosságát" és meg­erősíti „a kultúra, különösen a tudományok jogos füg­getlenségét".

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA kultúra embereihez

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22

Tudományos, filozófiai, irodalmi és történelmi ké­pességeitekkel, melyek a hivatásotokból adódnak, való­di szellemi segítséget nyújthattok munkatársaitoknak, diákjaitoknak, a társadalomnak és minden intézményé­nek. Nagy szolgálatot tehettek az Egyháznak is szel­lemi munkátok értékével, például a hitoktatással és az igehirdetéssel, melyek az emberiség haladását szolgál­ják.

Drága szeretteim, ti nemcsak értelmiségiek vagytok, akik visszatükrözik, szemlélik és értékelik az igazságot, mintha az elefántcsonttoronyba lenne zárva a maga egyedüliségében. Ne hagyjátok, hogy csak elszigetelt hangok küldjenek üzeneteket a más lelkeknek és a vi­lágnak. Nektek is megvan az a prófétai feladatotok, hogy olyan érzékennyé formáljátok leliismereteteket, hogy az képes legyen nemet mondani a halálra, a gyű­löletre, az erőszakra, a terrorra, a tökéletlenségre, a go­noszságra, a lealacsonyító dolgokra, de igent mondjon a jóra, a szépre, az igazra, az igazságosságra, a felelős­ségérzetre, az életre, a békére, a szeretetre. Nektek is tudatosan felelősséget kell vállalnotok ezért.

Ezen a téren a ti közreműködésetek felbecsülhetetlen értékű. A fiatalok, akiket oktattok, a politikusok, akik odafigyelnek a mondandótokra, mindenféle szakem­berek, akiknek szüksége van rátok — segítsétek mind­ezeket az embereket abban, hogy az emberi élet és tár­sadalom egy olyan bölcs látomásába kapcsolódjanak be, amely az egész emberiség jólétét előremozdítja. Ha mélyen emberi és keresztény lelkiismeretességgel vég­zitek ezt a feladatot, az emberek meg fogják becsülni a munkátokat, de még inkább megáldja azt majd Isten, aki az igazság és a szeretet Istene. Imádkozzunk együtt Őhozzá, hogy adja meg nekünk mindig a bátorságot ahhoz, hogy igazak és könyörületesek legyünk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent Máté apostol és evangélista

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
21

Szent Máté apostol és evangélista

Drága fivéreim és nővéreim! Mindenekelőtt arra vá­gyom, hogy átadhassam nektek teljes szívemből átér­zett üdvözletem... Szent Máté apostol és evangélista ezen ünnepén a szent liturgia ennek a „bölcs írástudó­nak” az alakját ajánlja elmélkedésünk tárgyául, aki ké­pes volt oly csodálatosan átélni és tanítani az Úr szava­it.

Miután a Mester hívása arra indította, hogy kövesse őt, Máté nem késlekedett, hanem „felállt és nyomába szegődött” (Mt. 9,9).

Ettől fogva az élete hatalmas fordulatot vett, s gon­dolkodásmódja és munkája ugyanakkorát változott. Jé­zus tanítványává lett és hirdette azt az Evangéliumot, melyet megírt, amelyben a keresztényt úgy mutatja be, mint aki mindenekfölött Krisztus követője és tudatában van kötelességeinek, melyek az Evangélium elfogadá­sából fakadnak. Ezeket a kötelességeket akár a hősies­ségig terjedő bátorsággal teljesíti, mert Jézust követni minden más kötelesség fölött áll.

Bizonyára felidézitek Jézus szavait: „Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki az mondja nekem: Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám aka­ratát.” (Mt. 7,21).

E pillanatban, mikor magunkra kell vennünk a lélek és az emberi társadalom kötelezettségeit, segítsen min­ket abban az Úr, hogy az Evangélium tanításait át tud­juk ültetni a gyakorlatba, és bátran tanúbizonyságot te­gyünk a hitünkből korunk társadalma előtt, amelyhez tartozunk. Segítsen minket az Anya és Szent Máté köz­benjárása, aki egész életét a keresztény hit ügyének szentelte.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaHit és kultúra építő jellegű párbeszéde

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
20

Hit és kultúra építő jellegű párbeszéde

Míg az agnosztikus világnézetek - melyek ellensé­gesek a keresztény tradíciókkal szemben -, vagy ép­pen a kifejezetten ateista világnézetek valamelyike lelkesíti a nagy gondolkodókat, addig egyre nagyobb szükség van arra, hogy az Egyház létrehozzon egy kul­túrák közötti párbeszédet, hogy így a ma embere is fel­fedezhesse, hogy Isten nem az ember vetélytársa, ha­nem az, aki őt felruházza azokkal az eszközökkel, me­lyek segítségével teljes mértékben megvalósíthatja ön­magát - Isten képére és hasonlatosságára. Az ember valójában tudja, hogy múlhatja felül önmagát végtelen módon. Ennek nyilvánvaló bizonyítéka az a sok zseni­ális alkotó, akik oly nagy erőfeszítéssel igyekszenek a szépség és az igazság transzcendentális, örök értékeit időtálló gondolatokba és műalkotásokba foglalni, olyan értékeket tehát, amelyeket pillanatnyilag úgy fogunk fel, mint az abszolút kifejeződéseit. így ma a különböző kultúrák közötti találkozás úgy fogható fel, mint ami megtisztelő párbeszédre ad alkalmat azok között az em­berek között, akiket jobban összekapcsol az, hogy a ko­runkra jellemző új humanizmust akarják megtalálni, mint amennyire a különbségek elválasztják őket egy­mástól.

Másfelől a mi kortársainknak, különösen a katoliku­soknak sürgősen fel kell tenniük maguknak azt a kér­dést, hogy mely körülmények azok, melyek a népek fejlődését elősegítik. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a kul­turális haladás szorosan összekapcsolódik egy igazsá­gosabb és testvéribb világ építésével...

Következésképp, apostoli küldetésem erejénél fogva, érzem a rám ruházott felelősséget, hogy az egyetemes Egyház szívében, de kapcsolatban és egyetértésben a helyi egyházakkal elmélyítsem a Szentszék kapcsolatát a kultúra minden vívmányával, és megújuló kapcsolatot tartsak fenn a nemzetek nagy családján belül a gyü­mölcsöző nemzetközi együttműködés keretében. Mert a nemzetek közössége olyan nagy közösség, melyet „kü­lönböző kötelékek kötnek össze, de lényegében és min­denek felett a kultúra köteléke”.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaHit és kultúra: fontos és lényeges kapcsolat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
19

Hit és kultúra: fontos és lényeges kapcsolat

A II. Vatikáni Zsinat nyomán az 1974 őszén tartott Püspöki Szinódus ülése kinyilvánította azt, hogy teljes­séggel tudatában van annak, milyen szerepe van a kü­lönböző kultúráknak a népek evangelizációjában. Elő­döm VI. Pál pápa pápai exhortációjában („Evangeli Nuntiandi”) leszüretelte ennek a munkának a gyümölcseit. Azt írja: „Az Evangélium és így az igehirde­tés természetszerűleg nem azonosul egyetlen kultúrával sem, és mindegyiktől független. Mindazonáltal azt az Országot, melyről az Evangélium beszél, olyan embe­rek lakják, akik mélyen kötődnek valamilyen kultúrá­hoz, és az Ország megalkotását csak erősíthetik a kul­turális elemek és az emberi kultúra különböző fajtái. Az evangélium és az igehirdetés függetlenek a kultúráktól, de nem szükségszerűen összeegyeztethetetlenek velük. Az Evangélium képes arra, hogy áthassa őket anélkül, hogy ő maga bármely kultúrának alávesse ma­gát.”

Az egyetemes zsinat, a püspöki szinódus és szeretett elődöm, VI. Pál pápa gazdag hagyományaira támasz­kodva én is kijelenthetem tehát, hogy szerves és állan­dó kapcsolat áll fönn a kereszténység és a kultúra kö­zött, melyet az ember hoz létre a maga emberi voltával. Az Evangélium és az ember kapcsolata, ahogy mondot­tam, alapjaiban kultúrateremtő. És ha a kultúra az, ami által az ember még emberibbé lesz, akkor maga az emberiség sorsa a tét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."