37510 ima található a honlapon, összesen 62611 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima
  Naponta frissül

  Szent II. János Pált (Karol Józef Wojtylát - 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a "remény pápájának". Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést.

  Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával, esztendőről esztendőre útitársunk marad.

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaKrisztus feltámadt

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16

  Szólítalak és hívlak benneteket, bárhol is legyetek, hogy rójátok le tiszteletteljes hódolatotokat a feltámadt Krisztus előtt! Az Egyház és a világ húsvéti áldozata előtt.

  Isten népének valamennyi közössége, napkelettől napnyugatig, gyűljetek egybe a tiszteletadásra! Legyen velünk minden jóakaratú ember! Ezt a napot valóban az Úr teremtette! Agnus redemit öves—a Bárány megvál­totta a nyájat... Ez az a nap, amikor az örök csata el­dőlt: mors et vita duello conflixere mirando—az élet a halállal, megvítt csodacsatával! (Babits M. ford.) Az élet és halál közötti küzdelem kezdettől fogva tart. A jó és rossz közötti háborúság folyik a világban. Ma a mér­leg az egyik oldalra billen: az élet győzedelmeskedik! A jó nyerte el jutalmát. A megfeszített Krisztus feltá­madt a sírból: az egyensúlyt az élet javára billentette.

  A halálnak is megvannak a korlátai. Krisztus hatal­mas reménységet keltett: az élet reménységét a halál hatókörén túl.

  Dux vitae mortuus regnat vivus— a holt Életvezér ma Úr és él! (Babits M. ford.) Húsvéti áldozat, Te is­mered a gonosz összes nevét mindenki másnál jobban, aki talán el tudja sorolni őket. Te magadhoz ölelsz min­den áldozatot! Húsvéti áldozat! Megfeszített Bárány! Megváltónk!

  Még ha az ember, az egyének, családok, a társadalom, s végső soron az emberiség egészének történetében a gonosz mértéktelenül ki is terjeszthette uralmát, s a jó körvonalai elhomályosultak, a gonosz nem tudott le­győzni Téged!

  A feltámadt Krisztus többé nem hal meg! Még ha a gonosz hatalomra tett is szert az emberi történelemben és saját korunkban, még ha nem is láthatjuk meg a visszatértedet e világba, egy olyan világba, ahol az em­ber békében és igazságban élhetne, a társadalmi szere­tet világában, még ha emberi szemmel a változás nem is érzékelhető, még ha a sötétség hatalmai és a gonosz erői tovább dühöngnek is, Te, Húsvéti Áldozat, maku­látlan Bárány, Megváltónk, már győzelmet arattál. És a mi győzelmünkké is tetted! Ez néped életének húsvéti üzenete.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaKrisztus, az élő Isten Fia

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  15

  Krisztus, az élő Isten Fia!

  Itt vagyunk mi, a te Egyházad: test a testedből, vér a véredből. Itt vagyunk, és őrködünk.

  Itt vagyunk sírod mellett. Őrködünk. Virrasztunk, hogy megelőzzük az asszonyokat, akik „kora hajnalban kimennek a sírhoz, s magukkal viszik az előkészített il­latszereket" (vö. Lk. 24:1), hogy megkenjék testedet, mely már az előző nap estéjétől fogva a sírboltban pi­hent.

  Őrködünk, hogy sírod közelében lehessünk, mielőtt Péter is megjönne, akit a három asszony szavai szólíta­nak ide; mielőtt megjönne Péter, aki le fog hajolni, de csak a lepleket látja majd (Lk. 24:12). Vissza fog menni az apostolokhoz, „igenis elámulva a történteken". Eb­ben a pillanatban, abban az üres sírboltban, ahol teste­det előző nap felravatalozták, először visszhangoztak a szavak: „Feltámadott!" {Lk. 24:6).

  „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának—mond­ta—a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad." (Lk. 24:5—7)...

  Ezért virrasztunk. Szeretnénk ott lenni az asszonyok és az apostolok előtt... Szeretnénk veled lenni, mi, a te Egyházad, test a testedből, s vér a kereszten kiontott véredből.

  Mi vagyunk a tested, mi vagyunk a néped. Sokan va­gyunk. A világ minden tájáról gyűltünk össze... Sokan vagyunk, s egyesít minket a hit, mely a Te Húsvétod­ból született, abból, hogy a halálból új életbe költöztél át. Egyesít a feltámadásodba vetett hitünk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézus megjósolja halálát

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  14

  Három nagy és szent nap idézi fel Krisztus szenve­dését, halálát és feltámadását. A szavak, melyeket az Úr használ, hogy bejelentse saját közelgő végét, ezért a dicsőségre utalnak. „Elérkezett az óra, amikor megdi­csőül az Emberfia... Megrendült a lelkem. Mit is mond­jak: Atyám szabadíts meg ettől az órától?" (Jn. 12:23, 27). Azután ejti ki azokat a szavakat, melyek oly mé­lyen kinyilvánítják a megváltó halál misztériumát: „íté­let van most a világon... Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok" (Jn. 12:31— 32). Krisztus földről való felemeltetése megelőzi dicső­ségben való felemelkedését. Ez a keresztfán való fel­emeltetés, a vértanúság felemeltetése, erkölcsi felemel­kedés.

  Jézus e titokzatos szavakkal is megjósolja halálát: „Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha el­hal, sok termést hoz" (Jn. 12:24). Halála az élet ígérete; az élet forrása mindannyiunk számára. Az Örök Atya előre elrendelte ezt a halált a kegyelem és megváltás érdekében, miként a búzaszem halála a föld alatt is a természet rendje szerint való, hogy a mag kicsírázzék és a szár sok kalászt hozzon. Ebből lesz midennapi ke­nyerünk, az ember tápláléka.

  A Krisztus halálával végrehajtott áldozat is lelkünk tápláléka lett a kenyér színe alatt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA kereszt a feltámadás kezdete

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  13

  „Aki küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van" (Jn. 8:29).

  Ezekben a szavakban megnyilvánul előttünk az a ha­tártalan magány, melyet Krisztusnak tapasztalnia kel­lett „felemeltetésekor". Ez a magányosság a Getszemáni kertben elmondott imádsággal kezdődött. Ez minden bizonnyal lelki kínszenvedés volt, mely a keresztre fe­szítéssel tetőződött be. Ekkor kiáltott fel Krisztus: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?" (Mt. 27:46).

  De korábban, mintha megérezte volna előre a retten­tő magány ezen óráit, Krisztus azt mondja: „Aki kül­dött... nem hagyott magamra..." Mintha azt mondaná, mindenekelőtt, még végső elhagyottságában is: nem le­szek egyedül! Akkor is azt fogom tenni, „ami tetszésére van", ami az Atya akarata! És nem leszek egyedül!

  S mi több, Atyám nem fog a halál markában hagyni, mert a kereszt a feltámadás kezdete. Pontosan ezen ok­ból a „keresztrefeszítés" lesz a „felemeltetés" maga. „Akkor meg fogjátok tudni, ki vagyok". Akkor azt is tudni fogjátok, hogy „csak azt mondom a világnak, amit tőle hallottam."

  A keresztrefeszítés valóban Krisztus felemelkedése lesz. A keresztben ott van a feltámadás kezdete. Ezért a kereszt válik minden dolog meghatározó mértékévé, azon dolgoké, melyek Isten és ember között állnak. Krisztus pontosan ezzel a mértékkel méri őket...

  Bizonyos értelemben a világ dimenziója vetül rá Is­ten dimenziójára. Pilátussal folytatott beszélgetésében Krisztus azt mondotta: „Az én királyságom nem e vi­lágról való" (Jn. 18:36).

  A világ dimenziója Isten dimenziójával pontosan a Keresztben találkozik — és a feltámadásban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA kereszt kinyilvánítja Krisztus egészét

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  12

  Ez az Isten igéje! Istennek legyen hála.

  Ezt az üdvözlést ismétli nap nap után a nagyböjti li­turgia. Megelőzi az evangélium felolvasását és most ar­ról tanúskodik, hogy a Nagyböjt olyan időszak az Egy­ház életében, amikor különösen Isten szavára összpon­tosít. Ez az összpontosítás—főként az első századok­ban—azzal párosult, hogy keresztelőre készülődtek a Húsvét előtti éjszakán. A katekumenek fokozott erővel készültek erre az eseményre.

  De nemcsak a keresztség és a katekumanátus szem­pontjából kell a böjti időszakban Isten igéjére összpon­tosítanunk figyelmünket. Ez az igény magából a liturgi­kus időszak természetéből származik, vagyis, a Titok mélységéből, melyet az Egyház kinyilvánít Nagyböjt kezdetén. Isten titka eléri a szíveket és a lelkeket, min­denekelőtt Isten igéje révén. Voltaképpen a Húsvét  előtti „bevezető időben" vagyunk, Húsvét pedig nem­csak Krisztus legfontosabb misztériuma, hanem mind­azok hitének és életének titka is, akik Őt vallják és kö­vetik.

  Ez az Isten igéje! Ez az ige a Nagyböjt utolsó előtti hetében különösen felerősödik, mondhatnám, különö­sen drámaivá válik. Szent János evangéliumának szö­vegéből mindez világosan kiderül.

  Amikor a farizeusokkal beszélj Krisztus minden ed­diginél nyíltabban elmondja, ki Ó és ki küldte, és sza­vai nem aratnak tetszést.

  Ki vagy te? „Amikor majd fölemelik az Emberfiát, megtudjátok..." (Ján. 8:28): meg fogjátok tudni, választ kaptok majd arra a kérdésre, melyet most feltettetek, anélkül, hogy most bíznátok szavamban.

  A „felemelés" a kereszt által bizonyos értelemben kulcsot jelent a teljes igazság megismerésére, melyet Krisztus hirdetett.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  II. János Pál Minden napra egy imaSzent Szaniszló püspök és vértanú

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11

  A történelem szerint Szent Szaniszló „a lengyelek védőszentje". Ez tény, aminthogy az is, hogy a lengyel püspöki kar mindenekelőtt az erkölcsi értékrend védő­szentjének ismerte el. Ennek oka, hogy életének és ha­lálának etikai ékesszólása van, akárcsak annak a ha­gyománynak, mely nemzedékek során nyert kifejezést Lengyelországban, a Piast-uralkodóház, a Jagellók, a választott királyok Lengyelországától kezdve napjain­kig.

  Az erkölcsi értékrend védőszentjének címe, mellyel Szent Szaniszlót felruháztuk, mindenekelőtt kapcsolat­ban áll az erkölcsi törvény egyetemes elismerésével, vagyis Isten törvényének elismerésével. Ez a törvény mindenkit kötelez, akár alattvalók, akár uralkodók. Ez erkölcsi norma, és az ember értékének lényeges ismér­ve. Csak ha ebből a törvényből, vagyis az erkölcsi törvényből indulunk ki, tisztelhetjük és ismerhetjük el az emberi személyiség méltóságát. Tehát a társadalmi rend szempontjából az erkölcs és a törvény alapvető feltétel. Az államok és nemzetek a törvényre épülnek, nélküle pedig elpusztulnak.

  A lengyel püspöki karnak jelenlegi szolgálatában és küldetésében különös figyelmet kell fordítania az egész lengyel kulturális örökség ügyére. Mindannyian tudjuk, ezt a kulturális örökséget milyen nagy mértékben átjár­ta a kereszténység világossága. Azt is tudjuk, hogy a kultúra a nemzeti azonosság legelső és legalapvetőbb bizonyítéka.

  Amennyiben a lengyel püspöki kar Szent Szaniszló küldetésének folytatója, bizonyos mértékig meg is különbözteti a történetéből fa­kadó kegyelem, s ilyen módon nyilvánvaló és pótolhatatlan működé­sének e területén.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA jó példa jótékonysága

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10

  A bűnbánat azonos jelentésű a megtéréssel. A megté­rés annyit tesz, hogy legyőzünk mindent, ami ellentétes Isten gyermekeinek méltóságával; őszinte visszatérés a Mennyei Atyához, aki végtelenül jó és könyörületes...

  E visszatérés a szeretet cselekedetének gyümölcse. Annál kifejezőbb és kedvesebb lesz számára, minél in­kább kíséri valamilyen szükséges és mindenekelőtt fe­lesleges dolognak a feláldozása.

  Sokféle jócselekedet gyakorlásának lehetősége nyílik meg számunkra, kezdve attól, hogy szorgosan és jó lé­lekkel végezzük napi kötelességeinket egészen odáig, hogy alázatosan és örömmel fogadjuk a bosszantó csa­lódásokat is, melyekkel egy-egy nap során találkozunk, egészen odáig, hogy lemondunk valami nagyon kelle­mes dologról annak érdekében, hogy segíthessünk vala­kin, aki szükséget szenved. De a jó példa jótékonysága az, ami leginkább tetszik az Úrnak. Jó példára van szükség egyszerűen azért, mert a hívek olyan családjá­hoz tartozunk, melynek tagjai függetlenek: mindenkinek szüksége van a többiek segítségére és támogatásá­ra.

  A jó példa nemcsak külsődleges cselekvés lehet, ha­nem mélyre hatol és a többi emberben a legértékesebb és legtevékenyebb ajándékként érvényesül, hogy min­denki megtalálja saját keresztény küldetését.

  Mindezeket a dolgokat nehéz átültetni a gyakorlatba, mert gyenge erőinknek pótlólagos energiákra van szük­sége. Vajon hol találhatjuk meg ezeket?

  Idézzük fel az Isteni Megváltó szavait: „Hisz nélkü­lem semmit sem tehettek" (Jn 15:5). Hozzá kell for­dulnunk. Ti ugyanis tudjátok, hogy Krisztus feltalálható az imádság személyes párbeszédében, s különösen a szentségek valóságában. Kiengesztelődünk Istennel és testvéreinkkel a bűnbánat szentségében, magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, mely erősíti gyönge és té­tova akaratunkat.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaAlamizsnálkodás, a szolidaritás jele

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  09

  Krisztus parancsa, hogy nyíljunk meg „a másik előtt", „testvérünk" előtt, a testvérekre vonatkozik konkrét és legáltalánosabb értelemben is. Mindenkit érint, mert mindenkire vonatkozik. E megnyílás mérté­ke nemcsak a másik ember közelsége, hanem ínségé­nek nagysága is: éhes vagyok, szomjas vagyok, mezíte­len vagyok, börtönben vagyok, beteg vagyok...

  Erre a felhívásra úgy válaszolhatunk, hogy keressük a szenvedőket, s követjük sorsukat akár állam- és or­szághatárokon túl is. Ilyen módon teremtődik meg va­lamennyiünk szívében az emberi együttérzés egyetemes dimenziója. Az Egyház küldetése az, hogy szavatolja ezt a dimenziót: nem akarja magát semmiféle határhoz, po­litikai tendenciához, rendszerhez hozzákötni.

  Ez azt jelenti, hogy szavatoljuk az egyetemes emberi szolidaritást, különösen azokkal, akik szenvednek; ez a szavatolás Krisztust idézi, aki az együttérzés e kihatását mindörökre megszabta: „Mert Krisztus szeretete ösztö­nöz minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt." (2 Kor. 5:14—15). S ezt egyszer s mindenkorra feladatunkul adta. Feladatául adta az Egyháznak is. Mindannyiunknak. Mindegyikünknek.

  Ezért lelkiismeretünk szerint, a keresztények egyéni lelkiismerete szerint és a különböző' csoportok, nemze­tek társadalmi lelkiismerete szerint azt mondom, hogy ki kell alakítani a szolidaritás különleges területeit azok számára, akik a legtöbbet szenvednek. Rendszeresen munkálkodnunk kell a legsajátosabb emberi ínségek, nagy szenvedések, bajok és igazságtalanságok terüle­tén, hogy a keresztény együttérzés hatókörébe essenek az Egyház részéről s általa minden társadalomban és az emberiségben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz alamizsnálkodás az igazságosság jele

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08

  A bűnbánatra, megtérésre való szólítás annyit tesz, hogy nyissuk meg önmagunkat mások előtt. Ezt a szó­lítást semmi sem pótolhatja az Egyház és az ember tör­ténetében. Ennek a hívásnak végtelenbe nyúló célja van.

  Ez a hívás mindenkihez szól, minden egyes ember­hez, mindenkihez saját mértéke szerint. Ezért minden­kinek a hívás kettős célja szempontjából kell önmagára is tekintenie.

  Krisztus azt kéri tőlünk, hogy nyissuk meg önma­gunkat mások irányában. De miféle mások irányában? Azok irányában, akik éppen mellettünk vannak, ebben a pillanatban! Krisztus e felhívását nem lehet „elnapol­ni" bizonytalan időre, amikor majd a „megfelelő" kol­dus jelentkezik kinyújtott kézzel.

  Mindenki számára nyitottnak kell lennem, készen ar­ra, hogy „kölcsönadjam magam". Kölcsönadjam ma­gam, de mihez? Jól tudjuk, hogy néha egyetlen szóval is „megajándékozhatjuk" egymást, de egyetlen szóval le is sújthatunk rá, megsérthetjük, megsebezhetjük. Még meg is „ölhetjük" erkölcsi értelemben. Vagyis el kell fogadnunk Krisztus e meghívását a szokott, min­dennapi helyzetekben is, amikor mindegyikünk „adhat" is a másiknak valamit, s ugyanakkor tudja, hogyan fogadhatja el, amit mások adnak neki... Nem szabad zár­kózottnak és hálátlannak lennem, nem szabad elszige­telnem magam.

  Ha el akarjuk fogadni Krisztus felszólítását arra, hogy legyünk nyitottak mások kéréseire, akkor látnunk kell, teljesen át kell alakíta­nunk mindennapi életformánkat.

  El kell fogadnunk ezt a hívást az élet valós dimenzi­ójában, nem pedig elhalasztanunk addig, amíg a feltéte­lek és körülmények megváltoznak, amíg a szükség megmutatkozik. Szüntelenül őriznünk kell ezt a belső készenlétet. Különben, amikor a „rendkívüli" alkalom eljő, esetleg nem leszünk készen élni vele.

         
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaDe la Salle Szent János

  Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07

  Hálás gondolat száll fel önkéntelenül elménkből Is­tenhez, minden jó ajándékozójához, hogy sugalmazást adott a Keresztény Iskolatestvérek Társasága alapítójá­nak.

  Az ő legfőbb céljuk az, hogy jó tanárokat képezze­nek, bekapcsolják a tanulókat és a szülőket a nevelés munkájába, és testvéri kapcsolatot létesítsenek tanárok és tanítványok között a tiszteletre, bizalomra és szere­tetre alapozva; igazi vallási képzést adni a hitoktatás segítségével és a liturgikus élettel; különböző iskolákat alapítani saját kora ifjúságának különféle igényei sze­rint, szegény fiúk számára, munkásfiúk számára, nap­számosok és tanítók számára... s mindezt az anyanyelv művelésére alapozva. Ezek a törekvések világosan és konkrét módon mutatják, milyen nagy figyelmet szen­telt De la Salle Szent János az embernek és saját kora jelenségeinek. Mindez olyan szerencsés pedagógiai ösztönre vall, mely profetikus jelleggel megelőzte a kort.

  Ebből az alkalomból szeretnék rámutatni gazdag lel­kiségére, az imádság mélységes szeretetére és az Igéről való elmélkedésre, Máriához fűződő fiúi szeretetére—mely miatt úgy ismerték, mint „a rózsafüzér papját —és végül, rendíthetetlen hűségére a római Szentegyház­hoz- Pontosan azért küldött két testvért Rómába intéze­tének beindításakor, hogy a pápa rendelkezésére állhas­sanak.

  „Meg kell mutatnotok az Egyháznak, mennyire szeretitek. Bi­zonyságot kell adnotok neki buzgóságotokről azzal, hogy az Egyhá­zért munkálkodtok, mely Krisztus teste. Ti az Egyház szolgái vagy­tok Isten küldetésében, mint igéjének hirdetői." Ezt írta a szent nek­tek végrendeletében, kedves testvérek, s erre buzdítalak titeket én is.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaLegyetek Krisztus jótékonyságának művelői

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06

  „A hívek mind összetartottak, és közös volt minde­nük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosz­tották azok között, akik szükséget szenvedtek." (Ap-Csel. 2:44—45).

  Szent Lukács e szavai nagyon szépen szólnak a szí­vemben Nagyböjt e liturgikus ünnepén. A Nagyböjt ér­tékes hetek időszaka, melyet az Egyház minden keresz­tény számára kínál, hogy segítsen elgondolkodni mély­séges azonosságukon mint a Mennyei Atya gyermekei és az egész emberiség testvérei, s hogy új erőt adjon a konkrét, nagylelkű jótékonyságra, mert maga Isten szó­lított fel minket, hogy alapozzuk életünket a jócselekedetekre.

  Kapcsolatunk felebarátunkkal rendkívül fontos. És amikor „felebarátot" mondok, nyilvánvalóan azokra gondolok, akik mellettünk élnek, a családban, a szom­szédságban, a városban vagy falun, a nagyvárosban. De azokra is vonatkozik, akikkel együtt dolgozunk, vonat­kozik a szenvedőkre, betegekre, magányosokra és való­ban szegényekre is. Felebarátom mindenki más is, aki földrajzilag távol van, vagy akit száműztek saját hazá­jából, akiknek nincs élelmük és ruhájuk, vagy akik nem szabadok.

  Felebarátom minden szerencsétlen, aki teljesen vagy csaknem tönkrement váratlan és tragikus katasztrófák következtében, melyek fizikai és lelki ínségbe taszítótták őket, s akiknek gyakran legdrágább hozzátartozói­kat is el kellett vesztenük. A Nagyböjt valóban sürgető felhívás az Úrtól a személyes és közösségi belső meg­újulásra, imádsággal és a szentségekhez való visszaté­réssel, de a jótékonyság cselekedeteivel is, az idő, pénz és mindenféle javak egyéni és közösségi felajánlásával, hogy szerte a világon enyhítsük felebarátaink ínségét és megoldjuk problémáikat.


  A jótékonyság olyan kötelesség, mely elől egyetlen jószándékú ember sem térhet ki, legkevésbé Krisztus tanítványa.
  .

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA szeretet és együttérzés szelleme

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05

  A Nagyböjt azért adatott nekünk, mint az Egyháznak és az Egyházon keresztül mindenkinek, hogy megtisztítson minket az önzés, a javakhoz való túlzott
  ragaszkodás maradványaitól, anyagi és szellemi értelemben egyaránt, melyek távol tartják tőlünk azokat, akiknek jogos követelésük volna velünk szemben:
  fó'leg azokat, akiknek, fizikailag közel hozzánk vagy tőlünk távol, nincs lehetó'ségük arra, hogy saját életüket méltósággal élhessék mint férfiak és nők, mint
  Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek.
  Tehát engedjétek, hogy átjárjon benneteket a bűnbánat és megtérés szelleme, mely a szeretet és együttérzés szelleme is. Krisztus nyomdokain járva kerüljetek
  közel a szegényekhez és azokhoz, akiket a világ kitaszít. Vegyetek részt mindenben, ami helyi egyházatokban történik, hogy a keresztények és minden
  jóakaratú ember képesek legyenek minden testvérük számára gondoskodni anyagi értelemben is azokról az eszközökről, melyek a méltó életet lehetó'vé teszik,
  hogy saját maguk és családjuk emberi és lelki fejlődéséről gondoskodhassanak.
  Jó lenne, ha a nagyböjti gyűjtések — és ez vonatkozik a szegény országokra is — megadnák számotokra a lehetőséget, hogy segíthessetek a még szegényebb
  országok helyi egyházainak közös áldozatvállalással, hogy azok is irgalmas szamaritánusként elláthassák küldetésüket azokkal kapcsolatban, akikért
  közvetlenül felelősek: a szegények, éhezők, az igazságtalanság áldozatai s mindazok érdekében, akik még nem tehetők felelőssé saját fejlődésükért és emberi
  közösségükért.


  Bűnbánat, megtérés: ez az út, nem szomorú, hanem felszabadító út, a mi Nagyböjtünk útja.
  És ha felteszitek önmagatoknak mégis a kérdést. „Kit tekintsek felebarátomnak?", a választ leolvashatjátok Krisztus arcáról és hallhatjátok ajkairól. „Bizony
  mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mr. 25:40).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."