103346 ima található a honlapon, összesen 247051 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima
Naponta frissül

Szent II. János Pált (Karol Józef Wojtylát - 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a "remény pápájának". Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést.

Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával, esztendőről esztendőre útitársunk marad.

Szent II. János Pál Minden napra egy imaIstenben hinni – ez az első igazság

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Istenben hinni – ez az első igazság

    „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny­nek és földnek teremtőjében.” Ez a hit első igazsága, Hitvallásunk első cikkelye. A teremtmények tanúságot tesznek a Teremtő Istenről. Az ember minél inkább el­ámul a teremtmények sokféleségén, gazdagságán és szépségén, annál nagyobbra nő benne a vágy, hogy le­boruljon Teremtője előtt, s ennek a vágynak növeked­nie is kell. Térden állva az Úr előtt, boruljunk le előtte és imádjuk őt.
    Ezek nem túlzó szavak. Csak megerősítik a hit alap­vető logikájának és a gondolat alapvető logikájának örök útjait a kozmoszról is, a mikro- és makrokozmoszról. Itt valóban a hit sajátos módon erősíti önma­gát, mint rationale obsequium, azaz „ésszerű imádat”.
    Kérlek titeket, gondolkozzatok el erről a jelen civilizáció hatalmas területein valóban létező aránytalan­ságról: minél jobban ismeri az ember a kozmoszt, látszólag annál kevésbé érzi kötelességének, hogy „tér­det hajtson” és „leboruljon” a Teremtő előtt.
    Szükséges-e megkérdeznünk, miért?
    Vajon az emberek azt hiszik, hogy a világ megisme­rése és az ebből származó következmények feletti öröm a teremtés urává teszik az embert? Nem inkább arra kellene-e gondolniuk az embereknek, hogy amit az em­ber tud – a mikrokozmosz megdöbbentő gazdagságá­ról és a makrokozmosz dimenzióiról –  azt, úgymond, „előre gyártva” kapja, és amit létrehoz ennek alapján, azt azoknak a nyersanyagoknak és bőségüknek köszön­heti, melyeket a teremtett világban talál?...
    De lehetséges-e, hogy a mai ember valójában nem gondol arra, hogy alapvető „igazságtalanságot” követ el a Teremtővel szemben civilizációja egész fejlődésének irányával és gondolkodásmódjával?
    „Jöjjetek, térdeljünk le Őelőtte, aki mindezt megal­kotta!”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz igazság ideje

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04

Az igazság ideje

    A keresztény embert az Egyház imára, bűnbánatra és böjtre szólítja, arra, hogy vetkőzze le belső és külső ön­magát. Ott áll Isten előtt, és rádöbben, ki is ő. Újra fel­fedezi önmagát.
    Emlékezz, ember, hogy más dolgokra nyertél meghí­vást a földi és anyagi javak mellett, melyek azzal fe­nyegetnek, hogy eltérítsenek téged a lényegestől. Ne felejtsd el, ember, alapvető küldetésedet: te Istentől szár­mazol, s visszatérsz Istenhez a feltámadás reménységé­vel, azon az ösvényen, melyet Krisztus világított meg vakító fénnyel.
    „Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem le­het a tanítványom” (Lk. 14:27).
    Tehát ez a mély igazság ideje, olyan igazságé, mely megtérít, visszaadja a reményt, mindent a helyére tesz, kibékít, és optimizmust gerjeszt.
    Olyan időszak ez, mely végig gondoltatja velünk kapcsolatunkat a „Mi Atyánkkal”. Olyan idő ez, mely új­raformálja azt a rendet, amelynek uralkodnia kellene a testvérek között. Olyan idő ez, amely felelőssé tesz bennünket egymásért és megszabadít minket önzé­sünktől, kicsinyességünktől, aljasságainktól, gőgösségünktől. Olyan idő ez, mely megvilágosít bennünket és jobban megérteti velünk, hogy szolgálnunk kell, miként Krisztus tette. „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!” (Jn. 13:34). „Kit tekintsek felebarátomnak?” (Lk. 10:29).
    Ez az Igazság ideje. Mint a jó szamaritánus, megállít minket útközben, hogy felismerjük testvéreinket, s időnket és javainkat bocsássuk szolgálatába napi áldo­zattal. A Jó Szamaritánus az Egyház! A Jó Szamaritá­nus mi vagyunk mindannyian! Küldetésünk által! Kötele­zettségünk szerint! A Jó Szamaritánus megéli a jóté­konyságot. Szent Pál azt mondja: „Tehát Krisztus kö­vetségében járunk” (2 Kor. 5:20).
    És ez a mi felelősségünk! Másokhoz szólítanak ben­nünket, testvéreinkhez.
    Hol van benne a mi szeretetünk? Hol a mi Igazsá­gunk?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaCsehországi Boldog Ágnes, korunk példaképe

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
03

Csehországi Boldog Ágnes, korunk példaképe

    Mit is mond a ti Boldog Ágnesetek nektek, akik... ma éltek? Mindenek előtt ő marad a tökéletes nő példaképe (vö. Péld. 31:10). Az ilyen asszony tudja, hogyan valósítsa meg nőiességét a nagylelkű, érdek nélkül való szolgálatban, mely az ő esetében az egész nemzetet magához ölelte, a királyi családtól kezdve a legalacsonyabb sorban élő rászorultakig. Benne a szent szüzesség tette szabaddá szívét és lángoló szeretettel ruházta fel Isten és minden ember iránt. így tanúsította, hogy „Isten országa és az Ő igazsága az a drágakő, mely minden más dolognál értékesebb, bármily nagy legyen is, és úgy kell keresnünk, mint az egyetlen, meghatározó értéket.”
    Alapítója volt a Csillagos Vörös Kereszteslovagoknak, mely ma is működik, a szegény klarisszák első kolostorának cseh földön. így mutatta meg a vallásos intézmények értékét, melyekben testvérek és nővérek követik a korai egyház példáját, ahol a hívők sokasága „egy szív és egy lélek” volt (vö. ApCsel. 4:32) és közösségben éltek, „állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban (ApCsel. 2:42). Mint Szent Ferenc igazi leánya, Ágnes tudta, hogyan kell „földi javakat is használni, az örök értékek folytonos keresésében”, azzal, hogy enni adunk a szegényeknek, ellátjuk a betegeket, gondozzuk az öregeket, bátorítjuk a csüggedőket, s ily módon képesek leszünk arra, hogy békét és megbékélést hozzunk és vigaszt és új hitet adjunk...
    Vajon ilyen nagylelkű, önzetlen szolgálatra nem lenne szükség napjainkban? Még ha nincsenek is éhezők anyagi értelemben, milyen sokan érzik magukat egyedül, elhagyatva, szomorúan és kétségbeesve, az őszinte szeretet és egy nem csalóka ideál fényének hiányában? Vajon nekik nem lenne szükségük arra, hogy életük során egy ilyen Ágnessel találkozzanak, aki békét és örömet, egy mosolyt és reménységet hoz el számukra?
    Boldog Ágnes titka abban állt, hogy az imádságban egy volt Isteni Vőlegényével.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaCsehországi Boldog Ágnes élete és küldetése

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02

Csehországi Boldog Ágnes élete és küldetése

    Hétszáz esztendő telt el csehországi Boldog Ágnes szent halála óta. Mint Szent Klára, ő is hűségesen járt Szent Ferenc nyomdokain; hozzá hasonlóan elhagyta otthonát, fivéreit és nővéreit, apját és anyját, Krisztus szeretetéért, s hogy tanúságot tegyen az Ő evangéliu­máról (vö. Mk. 10:29). Prágában élt és ott is halt meg, de szentségének híre egész Európában, már élete során. Ezért szeretnék tisztelegni az ő áldott emlékezete előtt és így követni elődeim, különösen IX. Gergely pápa példáját, aki kortársa volt. Századokon át úgy szólította meg Boldog Ágnest Prága népe és a cseh nép, mint patrónusát Istennél, s ugyanakkor mint az egyik legne­mesebb... személyiséget.
    Ágnes példájának köszönhetően a szegény klarisszák kolostora Prágában ugyanama rend további kolostorai­nak forrása és eredete lett Csehországban, Lengyelor­szágban és más országokban is...
    A szívében égő jótékonyság azonban nem engedte meg számára, hogy terméketlen magányosságba zár­kózzék, hanem arra ösztönözte, hogy mindenkinek a szolgálatára ajánlja fel magát. Beteg apácákat gondo­zott, leprásokat és más fertőző betegségben szenvedő­ket ápolt, kimosta ruhájukat és megfoltozta azokat éj­szakánként, így bizonyítván, hogy lelki élete épülete az alázatosság alapjain nyugodott. Ily módon a szegények anyja lett és a prágai szűkölködő, alacsony sorsú nép évszázadokra szívébe zárta.
    Jótékonyságát az  imádság táplálta,  mely Krisztus szenvedéseire összpontosult. A szenvedő Krisztus kife­jezte iránta való szeretetét, az Ő keresztje vigasztalta életének utolsó éveiben, különösen akkor, amikor hősi­es türelemmel, panasz nélkül viselte el a balszerencsét, az igazságtalanságokat, a szegénységet és betegséget, s így követte Krisztust mindvégig.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaNagyböjt: emlékezzetek arra, hogy porból vagytok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01

Nagyböjt: emlékezzetek arra, hogy porból vagytok

    Isten szava talán sosem hangzott fel ilyen egyértel­műen számunkra. Sosem szól mindegyikünkhöz ilyen módon, kivételt nem ismerve: Emlékezzél, hogy por vagy és porrá leszel.
    És mindenki elfogadja e szavakat. Hiszen oly nyil­vánvalóak! Igazságukat oly pontosan megerősíti az em­beri történet! E szavak a halálról szólnak, mellyel a föl­dön minden férfi és nő élete bevégződik. Ugyanakkor e szavak valamennyiünket visszavezetnek a „kezdetek­hez". E szavakat az első Ádámnak mondották, s a bűn gyümölcsére figyelmeztettek... a jó és a rossz tudásá­nak fájára. „De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz" (Ter. 2:17).
    A halál, mint a jó és a rossz tudásának gyümölcse. A bűn gyümölcse. Ezeket a szavakat Jahve-Isten mondot­ta, a Teremtő Isten. Ő, aki a világot a semmiből hívta elő, ő, aki az embert a semmiből hívta elő és hívja elő szüntelenül ma is. És Ő teremtette az embert „a föld porából" (Ter. 2:7). Ugyanabból az anyagból alkotta meg, melyből az egész látható világ készült.
    Amikor Isten így szól: „Mert por vagy, és porba térsz vissza", (Ter. 3:19), szavai úgy hangzanak, mint szigo­rú ítélet az ember felett. Isten, aki e szavakat kiejtette, úgy mutatkozik meg bennünk, mint Teremtő és Bíró.
    E szavak azonban ugyanakkor a szenvedés igéi is. Nagypéntek figyelmeztetése nyer bennük kifejezést. Is­ten Fiának szenvedése jelenik meg bennük, mert azt mondotta: „Abba, Atyám!... Vedd el tőlem ezt a kely­het!" (Mk. 14:36). Igen, e szigorú szavak elrejtik Isten fájdalmát és szomorúságát. Előre megmondta ezt az embernek, akit saját képére és hasonlatosságára teremtett. Isten képének és hasonlatosságának vissza kell tér­nie a porba?
    „Ekkor az Úr féltékeny szeretetre gyulladt országa iránt, és megkegyelmezett népének" — mondja Joel próféta (2:18).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA világ szomjazik a kegyelemre

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
28

A világ szomjazik a kegyelemre

    Az embernek mélységes szüksége van arra, hogy rá­találjon Isten kegyelmére, ma sokkal inkább, mint bár­mikor. Szüksége van arra, hogy teljességgel megértsék, megsebzett természetének gyöngeségében, s mindenek előtt arra, hogy szellemi élménye legyen arról a szeretetről, mely befogad, életre kelt és felkészít az új életre. Apostoli küldetésetek különböző formáiban, miközben elfogadjátok a teljes szellemi és anyagi szegénységet, arra vágytok, hogy elősegítsétek és támogassátok ezt a találkozást a modern ember és az Úr jósága között éppen vallásos hivatásotok karizmatikus adománya ré­vén. A ti munkátok a papság érdekében felöleli a segít­ségnyújtás különböző formáit, a kuturális rendezvények és az oktatás terén. Ebben a munkában is az az alapve­tő szellemiség vezet benneteket, mondhatni születéstek óta, hogy segítsetek másokon azért, hogy részetek le­gyen az isteni jóságban, s hogy buzgón terjesszétek azt. Mert a pap, aki minden emberért jótáll, minden más embernél közelebb áll a mondás igazához: „aki kegye­lemre lel, az ugyanakkor ki is nyilvánítja."
    Sokszor ismételtétek, mennyire örültetek legutóbbi enciklikámnak, melyben szinte bizonyítékát és megerő­sítését találtátok küldetésteknek, hogy az irgalmas sze­retet családja legyetek.
    Bátorság, drága fivéreim és nővéreim! Szomjúhozik a világ, még ha nem is tudja, szomjas az isteni kegyelem­re, és azért hívtak titeket, hogy kínáljátok e csodálatos vizet, mely lelket és testet is gyógyít. Az irgalmas Szűzanyát „Mária Mediatrix" néven is ismeritek. Tegye számotokra Ő még tudatosabbá anyaságát, „melyet szüntelenül vállal attól a pillanattól fogva, hogy hűsé­gesen eleget tett az angyali üdvözlet meghívásának", és tegyen mindőtöket apostolokká, az isteni jóság és irga­lom munkásait és segítőit. Veletek leszek áldásommal.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézus Krisztust ismerni

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
27

Jézus Krisztust ismerni

    Ismerni Istent! Tudni, hogy Isten a mi Atyánk! Hatal­mas állítások ezek, elég gondot okoztak már a filozófu­soknak. De a keresztény ember bizakodva fogadja őket.
    Az igazak élete különbözik a többiekétől, és útjuk is eltér, az igaz ember halála szemrehányást és ítéletet je­lent azok számára, akik nem éltek helyesen, akiket el­vakított a gonoszság és nem akarták megismerni „Isten titkait”.
    A keresztény ember a világban él, de nem a világból való (vö. Jn. 17:16). Életének szükségképpen külön­böznie kell azétól, aki hit nélkül él. Magatartása, életvi­tele, gondolkodásmódja, döntései, a dolgok és helyze­tek értékelése mind-mind más, mert azok visszatükrö­zik Krisztus szavainak világosságát, melyek az örök élet üzenetét hordozzák.
    Végül, hogy a Bölcsesség könyvét idézzük újra, az igaz ember saját halálát is áldottnak érzi, míg az isten­telenek „sem az erény jutalmát nem ismerik, sem a tisz­ta lelkek díját nem tudják becsülni” (Bölcs. 2:22).
    A keresztény embernek az örökkévalóság várakozá­sában kell élnie. Előfordul, hogy hiteles, keresztény élete üldöztetéssel járhat, nyíltan vagy álnok módon: „Lássuk hát, igazak-e a beszédei... tegyük próbára, gú­nyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídsé­get és kipróbáljuk türelmét!” (Bölcs. 2:17).
    A ránk váró örök üdvösség bizonyossága a keresz­tényeket megerősíti a kísértések ellen és türelmessé te­szi a megpróbáltatásokban: „Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak” (Jn. 15:20), amint az isteni Mester mondotta – és ez nagy megtiszteltetés.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézus Krisztus, az ismeretlen

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

Jézus Krisztus, az ismeretlen

    Történelmi tény, melyet az Evangélium beszél el, és az örök valóság jelképe is: sokan nem ismerik és nem is akarják tudni, ki Jézus Krisztus. Zavartak és tanács­talanok maradnak. Mi több, ahogyan azokban az idők­ben megpróbálták letartóztatni Őt, miután beszédet mondott a templomban, ugyanúgy teszik ma egyes em­berek kétségessé Őt és intéznek támadásokat ellene.
    De ti tudjátok, ki Jézus. Ti tudjátok, honnan jött és miért érkezett. Ti tudjátok, hogy Jézus a megtestesült Ige, Ő a Szentháromság második személye, aki emberi testet öltött. Ő Isten Fia, aki emberré lett, s aki megvál­tásunkért meghalt a kereszten, dicsőségben feltámadt, s mindig jelen van velünk az Oltáriszentségben.
    Amit Jézus mondott az apostoloknak az utolsó va­csorán, minden keresztényre vonatkozik, aki megvilá­gosodását az Egyház tanításától nyerte: „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a föl­dön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, el­végeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid vol­tak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem... Én igazsá­gos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél.” (Jn. 17: 3—25).
    A történelem nagy tragédiája, hogy Jézust nem isme­rik, s emiatt nem szeretik, nem követik.
    De ti ismeritek Krisztust! Ti tudjátok, ki Ő! Nagy adományban részesültetek! Azt is tudjátok, hogyan le­gyetek erre mindig méltók s ennek mindig tudatában!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézus Krisztus azonosságának megismerése

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Jézus Krisztus azonosságának megismerése

    A negyedik evangélium hetedik fejezetében János evangélista gondosan feljegyzi sok jeruzsálemi ember zavarát Jézus azonosságával kapcsolatban.
    Ez a sátoros ünnep ideje volt, mely megemlékezett a héberek életéről a sivatagban. A Szent Városban sok ember gyűlt össze és Jézus a templomban tanított. Valaki így szólt: „Ugye, ez az, akit halálra keresnek? S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az előljárók, hogy ő a Messiás? Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való.”
    Az ilyen kijelentések jelzik a zsidók zavarodottságát abban a templomban; várták a Messiást; tudták, hogy a Messiás körül lesz valami titokzatos és rejtelmes. Még arra is gondoltak, hátha Jézus az, tekintetbe véve az ál­tala művelt csodákat és az általa hirdetett tanokat. De nem voltak bizonyosak benne, mert a hivatalos vallási hatóság ellene volt, sőt likvidálni is akarta.
    Jézus ekkor megmagyarázta zavarodottságuk okát, il­letve azt, miért nem ismerik fel valódi azonosságát; az emberek kifejezetten csak a külsődleges, polgári és csa­ládi ismérvekre hagyatkoztak és nem mentek túl emberi természetén; nem hatoltak át megjelenésének külső bur­kán. „Igen, ismertek és azt is tudjátok, honnan való va­gyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz kül­dött, akit ti nem ismertek. Én azonban ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött.”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II.János Pál Minden napra egy imaSzabadulás a vallási elidegenedéstől

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Szabadulás a vallási elidegenedéstől

    Vajon a félelem, mely a modern embert háborgatja, nem olyasvalami-e, mely legmélyebb gyökereiben „Is­ten halálából” ered?
    Nem abból a halálból ered a kereszten, mely a Feltá­madás kezdete lett és Isten Fiának megdicsőülése forrá­sául szolgált, s ugyanakkor az emberi reménység és az üdvösség jeleként él tovább. Nem, nem abból a halál­ból. Hanem abból a halálból, mellyel az ember Istent öli meg önmagában, különösen történetének utolsó fe­jezetében, gondolataiban, lelkiismeretében, cselekede­teiben.
    Olyan ez, mint az emberi gondolat és akarat sok kez­deményezésének közös nevezője. Az ember elveszi ön­magát és a világot Istentől, azt gondolván, hogy csak ilyen módon léphet ennek birtokába, s lehet a világ és saját sorsa ura. így hát az ember „megöli Istent” magá­ban és másokban. Mi végre vannak a teljes filozófiai rendszerek, a társadalmi, gazdasági és politikai progra­mok? Ezért hát az óriási anyagi haladás korát éljük, mely ugyanakkor Isten olyan megtagadásának kora is, mely előzőleg ismeretlen volt. Ilyen a mi társadalmunk képe.
    De miért is fél az ember? Talán éppen azért, mert ta­gadásának következményeként végső soron egyedül marad, metafizikai értelemben egyedül... belsőleg egye­dül.
    Vagy mégsem? Lehetséges, hogy az ember, aki meg­öli Istent, nem talál semmiféle határozott ellenszert az ellen, hogy más embereket legyilkoljon? A határozott ellenszer Istenben van. A végső érv, amiért az ember­nek élnie kell, becsülnie és védelmeznie az emberi éle­tet, Istenben van. Az emberi élet értékének és méltósá­gának, élete értelmének végső alapja az, hogy az ember Isten képét és hasonlatosságát viseli!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA halálfélelem ma

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

A halálfélelem ma

    Az emberi nemzedékek bizonyos haladást értek el, nagy nehézségek árán, nagy energiák pazarlásával, s nagy költségekkel. Azonban ez a haladás a maga bo­nyolultságában erősen együtt jár a halállal. Sőt magában is óriási halálos veszélyt jelent. Fontos, hogy ezt az egyén megtapasztalja a társadalomban, mely tudatában vannak, milyen rombolási lehetőségeik szunnyadnak katonai és nukleáris arzenálokban. De vajon tudatá­ban van-e?
    A mai ember tehát fél. A szuperhatalmak félnek, me­lyek ezekkel az arzenálokkal rendelkeznek, és a többi­ek ugyancsak rettegnek — kontinensek, nemzetek, vá­rosok...
    Ez a félelem jogos. Nemcsak olyan rombolási eszkö­zök és tömegmészárlási lehetőségek léteznek, melyek egykor ismeretlenek voltak, hanem, az emberek már ma is tömegével öldösik egymást. Gyilkolnak otthonok­ban, munkahelyeken, egyetemeken. Modern fegyverek­kel felszerelt emberek ölnek meg védtelen és ártatlan embereket.
    Ilyesfajta események mindig is történtek, de ma eb­ből rendszer lett. Ha az emberek azt állítják, hogy meg kell ölniük más embereket abból a célból, hogy meg­változtassák és tökéletesítsék az embert és a társadal­mat, akkor fel kell tennünk magunk számára a kérdést, vajon ezzel az óriási anyagi előrehaladással együtt, melyben korunknak része van, nem értük-e el ugyanak­kor azt a pontot, hogy az ember felszámolja önmagát, aki alapvető és elemi érték? Vajon nem érkeztünk-e el annak az alapvető és elemi elvnek a tagadásához, me­lyet az ókori keresztény gondolkodó úgy fejezett ki: „az embernek élnie kell”? (Szent Iréneusz).
    Így hát jogos félelem sújtja az emberek jelen nemze­dékét. Vajon ez az óriási fejlődés, mely civilizációnk jelképe lett, nem válik-e az ember hatalmas, programo­zott halálává?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."