65734 ima található a honlapon, összesen 152554 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima
Naponta frissül

Szent II. János Pált (Karol Józef Wojtylát - 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a "remény pápájának". Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést.

Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával, esztendőről esztendőre útitársunk marad.

Szent II. János Pál Minden napra egy imaGoretti Szent Mária vértanú szűz

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06

Goretti Szent Mária vértanú szűz

Maria Goretti a szüzesség vértanúja volt, vagyis egy különösen erényes erkölcsi magatartásé, melyet mindig magasra értékeltek a kereszténység történetében, annak ellenére, hogy korunkban - akárcsak más korszakok­ban - sok erőfeszítést tettek, hogy alábecsüljék érté­két. A tanulság, mely Maria Goretto történetéből levon­ható, semmiképpen sem manicheista jellegű, mely alá­értékeli a testet és a szexualitást, hiszen a testről szóló egészen mély és egészséges tanítás joggal tartozik a bibliai kinyilatkoztatáshoz. Inkább olyan üzenet ez, mely a személyes méltóságról szól egyszerű, emberi szinten, melyet meg kell védeni minden fondorlat és minden erőszak ellen, s annak üzenete, hogy szenteljük energiáinkat, beleértve fizikai energiánkat is, az Úrnak és az Egyháznak, szilárdan engedelmeskedve Isten tör­vényének.
A keresztény ember nem vállalja a tisztaságot vagy bármely más erényt önös céllal, hogy elszigetelődjék másoktól és nem is emeli abszolút eszménnyé. „Odaad­hatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” A szüzesség az egyik legnemesebb érték, ha az Úr Krisztus felé fordul és a keresztény életmód egész összefüggésrendszerébe illeszkedik bele. A Szentlélek rányomja erre alapvető és összetéveszthetetlen bélyegét; egyik gyümölcse az „önuralom”, melyet megelőz és környez sok más érték. Ezért a Maria Gorettitől jövő felszólítás mindannyi­unkhoz szól, különösen a mindkét nembeli fiatalokhoz, hogy gondosan őrizzék a keresztségben nyert azonossá­gukat és őrizzék féltékenyen belső méltóságukat - nemcsak keresztényi, de emberi méltóságukat is.  A szüzesség elsődleges fontosságú kifejezése ennek.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA világ, melyet Isten az ember számára teremtett

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

A világ, melyet Isten
az ember számára teremtett

Ha tehát a mi korunk, a mi nemzedékünk ideje, a korszak, mely a keresztény időszámítás második évez­redének vége felé tart, a nagy fejlődés korának mutat­kozik is, sok tekintetben a nagy veszélyek korszaka is az ember számára. Az Egyháznak beszélnie kell erről a fenyegetésről minden jóakaratú embernek, s mindig fenn kell tartania velük a párbeszédet erről. Úgy lát­szik, az ember helyzete a modern világban valóban messze távolodott az erkölcsi rend objektív követelmé­nyeitől, az igazságosság feltételeitől és leginkább talán a közösségi szeretettől. Mi itt csupán azzal foglalko­zunk, mely a Teremtő első, az emberhez intézett üzene­tében nyert kifejezést abban a mondatban, melyben ne­ki adta a földet, hogy „uralma alá hajtsa”. Ezt az első üzenetet megerősítette az Úr Jézus a megváltás miszté­riumában. Ez nyer kifejezést a II. Vatikáni Zsinat taní­tásának gyönyörű fejezeteiben, melyek az ember „ural­máról” szólnak, vagyis hivatásáról, hogy osztozzék a királyi méltóságban - a munus regáléban - Krisztus­sal együtt. Ennek a „királyságnak” és „uralomnak” az alapvető jelentősége - mellyel az ember a látható vi­lág felett rendelkezik, s melyet maga a Teremtő bízott az emberre - hogy az erkölcsnek elsőbbsége van a technikával szemben, a személynek a dolgok ellenében, és hogy a szellem magasabbrendű, mint az anyag.
Ezért kell a mai fejlődést nagyon figyelmesen követ­ni. Ennek a fejlődésnek minden szakaszát, hogy úgy mondjuk, e szempont röntgensugarával kell átvilágíta­nunk. Ami a fő kérdés, az az egyének fejlődése, nem csupán azon dolgok megsokszorozódásáé, melyeket az emberek használhatnak. Amint egy modern filozófus mondta és amint a zsinat is megállapította, nem annyira arról van szó, hogy „többel bírjunk”, hanem hogy „töb­bek legyünk”.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA Függetlenség Napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04

A Függetlenség Napja

Kedves New York-i barátaim, látogatásom városo­tokban nem lett volna teljes, ha nem megyek el a Bat­tery Parkba, nem látom az Ellis-szigetet és távolról a Szabadság-szobrot. Minden nemzetnek megvannak a saját történelmi jelképei. Ezek lehetnek szentélyek vagy szobrok, dokumentumok: de jelentőségük abban az igazságban rejlik, melyet egy nemzet polgárai szá­mára megjelenítenek és abban a képben, melyet más nemzetek számára közvetítenek.
Ilyen jelkép az Egyesült Államokban a Szabadság­szobor. Ez hatásos jelképe mindannak, amiért az Egye­sült Államok kiállt történelme kezdetétől fogva; ez a szabadság jelképe. Tükrözi ez az Egyesült Államokba bevándorlók történetét is, mert sok millió ember sza­badságot keresett ezeken a partokon. És a szabadság volt az, amit e fiatal köztársaság együttérzően felkí­nált...
Szeretném tiszteletemet kifejezni Amerika és népe e nemes hagyománya előtt, hogy szabadok akarnak lenni, hogy eltökélten őrzik a szabadságot és hajlandók meg­osztani másokkal e szabadságot. Adja Isten, hogy a szabadság eszménye hajtóereje legyen ennek a nemzet­nek és minden nemzetnek ma a világon!
Tiszteletére szolgál hazátoknak és polgárainak, hogy a szabadságnak ezen alapkövén olyan nemzet épült, ahol minden emberi személy méltóságát tisztelik, ahol támogatják a vallásos érzületet és az erős családi köte­lékeket, ahol a kötelességtudatnak és a becsületes mun­kának nagy a becsülete, ahol a nagylelkűség és vendég­szeretet nem üres szó, s ahol a vallásszabadság mélyen gyökerezik a történelemben.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent Tamás apostol

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

Szent Tamás apostol

Mindehhez azonban előfeltétel az, hogy hit legyen bennünk, eleven hit, egyszerre alázatos és örömteli. Az evangélium... emlékeztet minket Tamás hitetlenségének epizódjára. Bizonyos, hogy ennek az apostolnak a této­vázó magatartása egy kicsit saját tétovaságunknak is segítségére siet, mert önmagát is új és meggyőző mó­don erősítette meg Jézus mellett. Hiszen végül ő is térdre hullott Jézus előtt, és nyíltan megvallotta: „Én Uram, én Istenem.”
Jézus azonban nem dicsérte az apostolnak e korábbi magatartását, sőt az egyik boldogságban mindazoknak elmondta, akik követték, s nekünk is: „Boldogok, akik nem láttak s mégis hisznek bennem”. Ez az a fajta hit, melyet meg kell újítanunk, a keresztények számtalan nemzedékének nyomdokaiban járva, akik kétezer éve megvallják Krisztust, mint láthatatlan urukat, vállalva ezért a vértanúságot is. Számunkra, mint megszámlál­hatatlanul sok más ember számára is, Szent Péter első levelének ősi szavai fogalmazzák meg a lényeget: „No­ha nem láttátok, mégis szeretitek; bár most sem látjá­tok, mégis hisztek benne.” Ez az igazi szeretet, ez az abszolút önfeladás olyan dolgokért, melyek nem látha­tók, de melyek képesek arra, hogy betöltsenek és fel­magasztaljanak egy egész életet. Az ideálok, melyeket hirdettek és szolgáltok, ugyancsak láthatatlanok. De ha a kötelesség, törvény, szolgálat absztrakt fogalmai he­lyett Jézus Krisztusra gondoltok, akkor ugyanezek a fo­galmak nevet kapnak, s eggyel több okotok lesz, hogy önmagatokat az emberiség, azaz testvéreitek javára ál­dozzátok.
Drága szeretteim... adja Isten, hogy a Krisztussal va­ló találkozás mindannyiótok számára ösztönzés és útra­való legyen, az erő és bátorság szüntelen forrása elkötelezettségetekben, hogy teljesítsétek feladataitokat minden élethelyzetben és erős keresztény tanúságot te­gyetek.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA betegek szentsége

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

A betegek szentsége

Úgy tartjuk, hogy az utolsó kenet a teljes személyi­ség javára szolgál. „Legyen ez az olaj orvosság mind­azoknak, akiket megkennek vele; gyógyítsa meg őket testben, lélekben és szellemben, és szabadítsa meg őket minden bajtól."
A szent kenet tehát erőforrást jelent mind a testnek, mind pedig a léleknek. E szentségről szóló tanításában az Egyház azt az igazságot adja tovább, melyet először Szent Jakabtól olvashatunk: „Beteg valaki közületek? Hivassa az Egyház papjait. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek s az Úr megkönnyebbí­ti őt. Ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer" (Jak. 5: 14-15).
Ehhez a szentséghez nagy bizalommal kell közelíte­nünk, nekünk is hinnünk kell Krisztus gyógyító szere­tetében és megerősítenünk, hogy semmi sem választhat minket el ettől a szeretettől.
Drága fivéreim és nővéreim, meg fogjátok találni a megfeszített Urat betegségtek és szenvedéstek közepet­te. Ahogyan Veronika szolgált Krisztusnak, amikor az a Kálváriára ment, ugyanúgy a keresztények is vállal­ták a szenvedők és megszomorítottak gondozását, mint kiváló alkalmat arra, hogy magát Krisztust szolgálják. Dícsérem és megáldom mindazokat, akik a betegekért dolgoznak a kórházakban, lakásokon, és a haldoklók számára létesített elfekvőkben. Szeretném elmondani nektek, orvosok, nővérek, lelkészek, s mindenki, aki a kórházakban dolgozik: nemes hivatás a tiétek. Ne fe­ledjétek, hogy Krisztust szolgáljátok fivéreitek és nővé­reitek szenvedéseiben is.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II.János Pál Minden napra egy imaÜdvözlégy, szent test, Máriától születtél

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Üdvözlégy, szent test, Máriától születtél

Ma ezen az ünnepen... kinyilvánítjuk különös tiszte­letünket az Oltáriszentség, Krisztus legszentebb teste iránt. S miközben így teszünk, gondolataink hozzá szállnak, akitől Isten, az Isten Fia testét nyerte. A Szűz­höz fordulunk, akinek neve Mária.
Különösen fontos, hogy hozzá forduljunk... amint összegyűlünk, hogy elénekeljük az angeluszt... az imádságot, mely naponta háromszor emlékeztet ben­nünket a megtestesülés misztériumára: „Az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék."
Üdvözöljük ezért hát tisztelettel és szeretettel az Örök Ige testét és őt, aki anyaként megtestesítette az Örök Igét.
Ez a test az ember megváltásának és igéjének szent­sége: „Ő valóban szenvedett és feláldoztatott a Keresz­ten az emberiségért."
Ez a test, mely haláláig szenvedett a kereszten, együtt a vérrel, melyet kiontottak az új és örök Szövetség jel­képeként, lett az Egyház legnagyobb szentsége, mely felé ma különös hódolattal fordulunk és megmutatjuk különleges szeretetünket és hálánkat. Valóban, ez a test valóban étek, amint ez a vér is valóban ital: lelkünk ér­dekében, kenyér és bor színe alatt. Megújítja az ember belső erejét és felkészíti az örökkévalóság felé vezető útra. Képessé tesz bennünket már itt a földön, hogy előre megízleljük az Istennel való egyesülés örömét igazságban és szeretetben, melyre az Atya szólít minket Fia, Krisztus által. Ezért fohászkodunk legvégül: „Hadd ízleljünk téged a halál órájában".
Bár mindegyikünk magához vehetne téged, Isten tes­te, földi életünk utolsó óráján, mielőtt megjelenünk Is­ten színe előtt!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent Pál, a pogányok apostola

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

Szent Pál, a pogányok apostola

„Az Úr mellém állt.” Emlékszünk-e jól, hol és hogyan is történt ez, emlékszünk-e, mi történt a da­maszkuszi fal mellett? „Ám az Úr mellém állt és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdeté­sét, s tudomást szerezzen róla minden pogány” (2 Tim. 4:17).
Egy nagyszerű szövegrészben Pál körvonalazza egész életének munkálkodását. Innen ír, Rómából, sze­retett tanítványának, Timóteusnak, amint élete vége felé közeledik, melyet teljesen az Evangéliumnak szen­telt.
Ebben a részletben is megnyilvánul a bűn és kegye­lem mindent átható tudata; a kegyelemé, mely legyőzi a bűnt és megnyitja az utat az üdvösséghez: „Az Úr ez­után is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és át­ment mennyei országába” (2 Tim. 4:18).
Ma a Római Egyház sajátos módon emlékszik meg róla, két emlék mutat ugyanabba az irányba: a megfe­szített és feltámadt Krisztus felé — látjuk Pétert haláltu­sájában a kereszten és látjuk Pált, akit karddal fejeztek le.
Ezek hitünk emlékei, azé a hité, mely egész életüket betöltötte a végsőkig és az isteni világosság alapjait megvetette az ember földi történetében. Így maradnak meg emlékezetünkben. És így újítjuk meg hitünket Krisztusban különös erővel.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaBoldog vagy, Simon

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Boldog vagy, Simon

„Boldog vagy, Simon, Jónás fia!” (Mt. 16:17). Ezt az áldást sosem vonták vissza. Mint ahogyan azt a vallo­mást sem, melyet Péter tett abban az időben Caesarea Philippi város közelében, s melynek emléke sosem ho­mályosult el lelkében.
Egész hátralevő életét ennek jegyében töltötte, utolsó leheletéig. Vele volt ez a vallomás, amikor ama rettentő éjszakán elfogták Krisztust a Getszemáni kertben, gyöngeségének éjszakáján, legnagyobb gyöngeségének éjjelén, amikor letagadta, hogy ismeri azt az embert... de ez nem rombolta le hitét Isten Fiában. A kereszt megpróbáltatását eltörölte a feltámadás tanúsága. Vég­ső érvként szolgált a vallomáshoz, mely Caesarea Phi­lippi közelében született.
Tehát Péter elindult, erős hittel Isten Fiában, hogy vállalja a küldetést, melyet az Úr kiszabott rá. Amikor Heródes parancsára börtönbe vetették Jeruzsálemben, láncra verték és halálra ítélték, úgy látszott, küldetése nem fog sokáig tartani. De Pétert kiszabadította ugyan­az a hatalom, mely meghívta. Hosszabb utat rendelt ne­ki a sors. Annak az útnak a végét június 29-én lelte meg a jelen kor 68-ik esztendejében, mely kort Krisz­tus születésétől számítjuk. Ezt a dátumot olyan hagyo­mány őrzi. melyet számos aprólékos kutatás is megerő­sített.
„A hús és vér” végleg elpusztult: halálra ítélték őket. De amit egykor az. Atya kinyilvánított neki (vö. Mt. 16:17), túlélte a testi halált. Kezdete lett ez a Mesterrel való örök találkozásnak, aki mellett mindvégig tanúsá­got tett. Az Atya Fiát láthatta meg, s az Egyház hitének megrendíthetetlen alapja lett. Alapköve, sziklája.
„Boldog vagy... Jónás fia!”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaVigyük ki a világba a legszentebb Oltáriszentséget

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Vigyük ki a világba a legszentebb Oltáriszentséget

Miközben elgondolkodunk a misztériumon, megért­hetjük azt a féltékeny szeretetet, mellyel az Egyház őrzi e felbecsülhetetlen értékű kincset! És milyen logikus­nak és természetesnek tetszik, hogy történetük során a keresztények mindig szükségét érezték annak, hogy a külső világban is kifejezést adjanak e nagy ajándék fe­letti örömüknek és hálájuknak. Tudatára ébredtek an­nak, hogy ezt az isteni misztériumot nem szabad a templom falai között tartani, bármilyen nagy és ékes templom legyen is az, hanem ki kell vinni a világ útja­ira, mert Ő, akit a törékeny ostya rejt, valóban azért jött a földre, hogy „a világ élete” legyen (Jn. 6:51).
Így jött létre az úrnapi körmenet szokása. Az Egyház már sok évszázada ünnepli meg Krisztus testének ünne­pét (Corpus Christi) különös örömmel és méltósággal. Mi magunk is hamarosan körmenetben fogunk vonulni városunk utcáin. Énekelve és imádkozva fogunk halad­ni, magunkkal hordozva az Úr testének és vérének szentségét. Házak, iskolák, gyárak, irodák és üzletek között fogunk menni. Ott fogunk járni, ahol az emberi­ség élete zajlik, ahol fortyognak szenvedélyei, kirob­bannak konfliktusai, ahol szenvedésük napjait morzsol­ják és reménységük kivirágzik. Elmegyünk, hogy alá­zatos örömmel tanúsítsuk, abban a kicsiny, fehér Os­tyában rejlik a válasz a legnyomasztóbb kérdésre, vi­gasz a legnagyobb fájdalom és szomorúság ellen, an­nak jelképeként, hogy kielégíthető az az égető szomjú­ság, mely mindenkiben ott van a boldogság és szeretet iránt, a szív legmélyén.
Menjünk tehát végig a városon, találkozzunk fivére­inkkel és nővéreinkkel, hogy megmutassuk mindenki­nek Krisztus jelenlétének szentségét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA legszentebb Oltáriszentség átadása

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

A legszentebb Oltáriszentség átadása

„Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is vele­tek” (1 Kor. 11:23). Pál örökhagyása, mint az imént hallhattuk, a többi apostol öröksége is: továbbadták, amit kaptak. És hozzájuk hasonlóan utódaik is híven át­adták, amit rájuk ruháztak. Péter utódja, aki most hoz­zátok szól, ezt az örökséget visszhangozza: „Én ugyan­is az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek.”

És amit az apostolok átadtak nekünk, az maga Krisz­tus és parancsai, hogy elismételjük és átadjuk őket min­den népnek, amit Ő, az Isteni Mester mondott és tett az Utolsó Vacsorán: „Ez az én testem, amelyet értetek adok” (1 Kor. 11:24).

Ez a hagyomány már csaknem kétezer éves. És mi is, ma, amikor csatlakozunk e hagyományhoz, megismé­teljük a „kenyértörés” szertartását. Megismételjük an­nak a leheletszegő pillanatnak az évfordulóján, amikor Isten oly nagyon közel került az emberhez, és önmaga teljes átadásával tanúságot tett a végtelen szeretet „hi­hetetlen” dimenziójáról.

„Ez az én testem, amelyet értetek adok.” Lehetetlen nem éreznünk a lélek rezdülését, amikor kiejtjük ezt az „értetek” szót. Krisztus mindannyiunkra akart ezzel utalni, és halálra szánta magát valamennyiünkért. S ne­héz megindulás nélkül arra gondolni, hogy „saját testének feláldozásával” érettünk nem valami távoli, régi cselekedetet hajtott végre, mely megjelenik a történelmi krónikák hűvös lapjain, hanem egy ma is élő történést indított el — de vérontás nélkül — a test és vér Szent­ségével, mely az oltárnak nevezett asztalon van jelen. A halál nélküli élet magvát vetette el gyarló emberi tes­tünkben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima A legszentebb Oltáriszentség,az emberiség áldozata

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

A legszentebb Oltáriszentség,
az emberiség áldozata

Amikor az Oltáriszentség áldozata a megváltás mű­vét kiterjeszti az emberiségre, az Egyház építéséhez is hozzájárul. A Kálvárián Krisztus nemcsak az egyes em­ber számára érdemelte ki az üdvösséget, hanem az egész közösség számára is. Áldozata megszerezte az emberiség újraegyesítésének kegyelmét az Egyház tes­tében. Az Eucharisztia konkrét módon úgy akarja ezt a célt megvalósítani, hogy minden nap felépíti az egyházi közösséget. Az oltáron bemutatott áldozat hatása az, hogy megerősíti az Egyház szentségét és segíti terjesz­kedését a világon. Azt is mondhatjuk, hogy ily értelem­ben az eucharisztikus ünnep mindig misszionárius munka is. Láthatatlanul is nagyobb lehetőséget teremt az Egyház számára, hogy áthasson minden emberi kör­nyezetet.

Az egyházépítés ezenkívül azt is jelenti, hogy egyre jobban megszilárdítjuk az egységet. Nem volt véletlen, hogy az Utolsó Vacsorán Jézus azért imádkozott, hogy tanítványai egyezségben maradhassanak. így megért­hetjük, hogy minden eucharisztikus ünnepen az Egyház a Mester példáját követi, amikor azért imádkozik, hogy ez az egység egyre valóságosabb és egyre tökéletesebb legyen.

Ilyen módon az Oltáriszentség ökumenikus közele­dést tesz lehetővé minden keresztény között, hogy elő­relépjen ezen az úton és a Katolikus Egyházon belül megerősíti a hívek közötti kötelékeket a közöttük fenn­álló törvényes ellentéteken túl. Ha felelős módon együttműködünk ebben a dinamikus egyezségben, a keresztények megmutathatják a világnak, hogy az ő Mes­terük nem hiába szenvedett az emberiség egységéért.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA legszentebb Oltáriszentség, az Egyház áldozata

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

A legszentebb Oltáriszentség, az Egyház áldozata
 

Igaz, hogy a Kálvária áldozata elég volt ahhoz, hogy a megváltás összes kegyelmét megszerezze az emberi­ség számára: az eucharisztikus áldozat csak a gyü­mölcseit gyűjti össze. De Krisztus azt akarta, hogy fel­ajánlása folyton jelen legyen, így összekötve a keresz­tény közösséget. Az Oltáriszentség egyszerre Krisztus áldozata és az Egyház áldozata, mert benne Krisztus egyesíti az Egyházat megváltó munkájával és megenge­di, hogy az Egyház részesüljön az áldozatból.
Milyen fontos hát a hívek számára, hogy amikor ré­szesülnek az Oltáriszentségből, maguk is személyesen részt vegyenek az áldozatban! Nem elegendő, ha csak meghallgatják Isten igéjét, sem az, ha közösen imád­koznak. Krisztus áldozatát a sajátjuknak kell érezniük, fel kell ajánlaniuk saját fájdalmaikat, nehézségeiket, megpróbáltatásaikat, s mi több, önmagukat, Vele és Benne, hogy ajándékuk az Atyáig is feljusson, azzal az ajándékkal együtt, melyet Krisztus önmagából oszt meg velük-velünk.
Akik résztvesznek a Megváltó szentségi felajánlásá­ban, részesei is lesznek az általa aratott győzelemnek a világ gonoszsága felett. Amikor megráz bennünket an­nak látványa, hogy a gonosz tért nyer a világban, mind­azzal a pusztítással együtt, melyet létrehoz, nem szabad felednünk, hogy a bűn erőinek garázdálkodását megfé­kezte Krisztus megváltó ereje. Amikor a megszentelés igéi elhangzanak a misén és Krisztus teste és vére meg­jelenik az áldozati aktusban, akkor a szeretet diadala a gyűlölség felett, a szentség győzelme a bűn felett is je­len van. Minden eucharisztikus ünnep erősebb, mint minden gonosz a világegyetemben; a Megváltás valódi, konkrét beteljesítését jelenti, s a bűnös ember egyre mélyebb megbékélését Istennel, egy jobb világ remé­nyében.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."