81680 ima található a honlapon, összesen 191960 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Szent Benedek Regulája

Szent Benedek Regulája
Naponta frissül

Szent Benedek Regulája. Ford.: Söveges Dávid

Imádkozzunk együtt, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán.
Forrás: https://twitter.com/pontifex

Kattints és Imádkozz!
Imádkozzunk együtt, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán! https://kattima.hu/hu/app/prayer-list/Ferenc-papa-twitter
Evangélium és ima, minden nap, Ferenc pápa imaszándékával

Szent Benedek Regulája 44. fejezet:Hogyan tegyenek eleget a kiközösítettek?

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
24
44. fejezet: Hogyan tegyenek eleget a kiközösítettek?
1Akit súlyos vétségért tiltottak ki az imateremből és el a közös asztaltól, az abban az időpontban, amikor az imateremben az istenszolgálatot befejezik, az imaterem ajtaja előtt boruljon le, de ne szóljon semmit; 2és maradjon arcával a földre borulva az imateremből kijövők lába előtt. 3És ezt mindaddig tegye, míg az apát az elégtételt megfelelőnek nem tartja. 4Amikor pedig az apát parancsára bemegy, boruljon le magának az apátnak és aztán a többieknek lába elé, hogy imádkozzanak érette. 5És akkor, ha az apát parancsolja, fogadják be a kórusba, arra a helyre, melyet az apát kijelöl számára. 6De mindenesetre zsoltárt, olvasmányt vagy más valamit még ne merészeljen az imateremben énekelni, míg az apát erre újra parancsot nem ad. 7És minden imaórában, amikor az istenszolgálatot befejezik, boruljon le a földre azon a helyen, ahol áll, 8és így tegyen eleget, míg az apát újra meg nem parancsolja neki, hogy most már hagyja abba az elégtételadást.
9Akiket kis hibákért csak a közös asztaltól tiltottak el, az imateremben tegyenek eleget, és ezt tegyék az apát intézkedéséig, 10míg meg nem áldja őket, és azt nem mondja: Elég.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Benedek Regulája 43. fejezet: Azokról, akik az istenszolgálatravagy az étkezésre késve érkeznek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
22
43. fejezet: Azokról, akik az istenszolgálatra vagy az étkezésre késve érkeznek 
1Mihelyt meghallják az istentiszteletre hívó jelet, azonnal hagyjanak ott mindent, ami kezükben van és a legnagyobb gyorsasággal induljanak, 2de mégis nyugodtan, hogy a komolytalanságra ne adjanak okot.
3Az istenszolgálatnak tehát semmit eléje ne tegyenek.
4Ha valaki a vigíliára a kilencvennegyedik zsoltár "Dicsőség"-e után érkezik, - és ezért akarjuk azt, hogy ezt a zsoltárt szünetekkel és lassan mondják -, az ilyen ne álljon helyére a karban, 5hanem valamennyi közt utolsónak álljon, vagy arra a helyre, amelyet az apát az ilyen hanyagok számára külön kijelölt, hogy láthassa ő is, meg a többiek is, 6míg az istenszolgálat végeztével nyilvános elégtétellel nem vezekelt. 7Azért tartjuk jónak azt, hogy az utolsó helyen vagy elkülönítve álljon, hogy így mindenki lássa őt, és már szégyenérzetből is megjavuljon. 8Mert ha az imatermen kívül maradnak, lenne is olyan köztük, aki újra lefekszik és alszik, vagy esetleg kint leül és beszélget, s így alkalmat ad a gonosznak. 9Azért hát menjenek csak be, hogy legalább az egészet el ne veszítsék. 10Aki pedig napközben az istenszolgálatra a vers és az azt követő első zsoltár "Dicsőség"-e után sem érkezik oda, a fentebb mondott szabály szerint utolsónak álljon, 11és míg elégtételt nem adott, ne merészeljen a zsoltározók kórusához csatlakozni, hacsak az apát neki erre megbocsátóan engedélyt nem ad, 12de ezt is csak úgy, ha a bűnös eleget tesz érte.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Benedek Regulája 42. fejezet:A kompletórium után senki ne beszéljen

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
21
42. fejezet: A kompletórium után senki ne beszéljen
1Minden időben csöndre kell törekedniük a szerzeteseknek, de főként az éjszakai órákban. 2Azért minden időben, akár böjt, akár kétszeri étkezés van, a következőket rendeljük: 3ha kétszeri étkezés van, ahogy felkeltek a vacsorától, üljenek le mindnyájan együtt, és az egyik olvasson föl a "Beszélgetések"-ből vagy "Az atyák életé"-ből vagy esetleg valami mást, amin épülnek a hallgatók. 4De ne olvassák a Heptateuchust, sem pedig a Királyok Könyvét, mert ez a gyenge lelkeknek nem lesz hasznára, ha ebben az időben a Szentírásnak ezeket a könyveit hallgatják. De más időkben ezeket is olvassák. 5Ha pedig böjti nap van, kis szünetet tartva a vesperás elmondása után, kezdjenek hozzá a "Beszélgetések" olvasásához, amint mondtuk, 6és olvassanak el négy-öt lapot, vagy amennyit az idő enged. 7Míg ez az olvasás tart, valamennyien jöjjenek egybe, még az is, aki esetleg valami rábízott dologgal volt elfoglalva. 8Ha tehát így mindnyájan együtt vannak, imádkozzák el a kompletóriumot, és a kompletóriumról kijőve már senkinek se legyen szabad egy szót sem szólnia. 9Ha valakit rajtakapnának, hogy a hallgatásnak ezt a szabályát megszegte, súlyos büntetés érje; 10kivéve ha az érkező vendégek miatt lenne szükség beszédre, vagy az apát parancsolna valakinek valamit. 11De még ez is a legnagyobb komolysággal és szerény mérséklettel történjék.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Benedek Regulája 39. fejezet:Az étel mértéke

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18
39. fejezet: Az étel mértéke
1Úgy hisszük, hogy minden étkezésre, akár tizenkét órai, akár délután három órai, elég lesz két főtt étel az egyesek különféle gyöngeségei miatt; 2hogy aki talán az egyikből nem tud enni, a másikból lakjék jól. 3Tehát két főtt étel elég legyen minden testvérnek. De ha lehet valahonnan szerezni gyümölcsöt vagy friss zöldségféléket, adjanak harmadik fogást is. 4A kenyérből egy font elég legyen napjában, akár egy étkezés van, akár ebéd és vacsora. 5Ha vacsora is van, a házgondnok a font kenyérnek egyharmadát tegye el, és vacsorára adja oda. 6Ha a munka esetleg nehezebb volna, akkor az apát hatalmára és megítélésére van bízva, hogy ha kívánatos, valamivel többet adjon. 7De mindenesetre kerüljék a mértéktelenséget, hogy a szerzetes gyomrát soha meg ne terhelje. 8Semmi sem ellenkezik ugyanis annyira a keresztény emberrel, mint a mértéktelen evés és ivás, 9ahogy a mi Urunk mondja: "Vigyázzatok, hogy szívetek el ne nehezedjék a mértéktelenségben" (Lk 21,34).
10Fiatalabb korú gyermekeknek azonban ne ugyanolyan mennyiséget adjanak, hanem kevesebbet, mint a felnőtteknek, és mindenben legyenek takarékosak.
11A négylábú állatok húsának evésétől pedig mindnyájan teljesen tartózkodjanak, az egészen gyönge betegek kivételével.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Benedek Regulája 38. fejezet:A hetes felolvasó

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
17
38. fejezet: A hetes felolvasó
1A testvérek étkezésénél nem szabad hiányoznia a felolvasásnak. De ne ragadja senki csak úgy alkalomszerűen kezébe a könyvet, hogy abból olvasson, hanem aki egész héten át felolvasó lesz, az vasárnap kezdje meg a feladatát. 2A kezdő a mise és áldozás után kérje mindnyájuk imádságát, hogy Isten fordítsa el tőle a felfuvalkodottság szellemét. 3És mindnyájan mondják az imateremben ezt a verset háromszor, de úgy, hogy ő kezdje:
"Uram, nyisd meg ajkamat,
És szám hirdeti dicséretedet" (Zsolt 50,17).
4És miután így áldást kapott, kezdje meg munkáját mint felolvasó. 5Az asztalnál a legnagyobb csend legyen, hogy ott senkinek suttogását vagy szavát ne lehessen hallani, csak a felolvasóét. 6Ami pedig evés vagy ivás közben szükséges, abban úgy szolgálják ki egymást kölcsönösen a testvérek, hogy senki se legyen kénytelen kérni valamit. 7Ha mégis valamire szükség volna, akkor inkább valami jeladással kérjék, semmint szóval. 8Ne is merjen ott senki magáról az olvasmányról vagy más valamiről kérdezősködni, hogy alkalom se adassék a beszédre. 9Kivéve, ha esetleg az elöljáró akarna épülés végett valamit röviden mondani. 10A hetes felolvasó testvér pedig, mielőtt elkezdene olvasni, kapjon egy kis kevert bort a szentáldozás miatt, és hogy nehezére ne essék a böjtölést elviselni. 11Utána pedig a konyhai hetesekkel és felszolgálókkal egyék. 12A testvérek egyébként ne sorrend szerint olvassanak, hanem csak olyanok, akik a hallgatók épülésére szolgálnak.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Benedek Regulája 36. fejezet:A beteg testvérek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
15
36. fejezet: A beteg testvérek
1A betegekről kell mindenekelőtt és mindenek fölött gondoskodni, és valóban mint Krisztusnak úgy szolgáljanak nekik. 2Hisz ő maga mondta: "Beteg voltam, és meglátogattatok engem" (Mt 25,36), 3és: "Amit egynek ezen legkisebbek közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek" (Mt 25,40). 4De másfelől a betegek is gondolják meg, hogy Isten dicsőségére szolgálnak nekik, és fölösleges kívánságaikkal ne szomorítsák meg a nekik szolgáló testvéreket. 5De még így is türelemmel kell elviselni őket, mert ezáltal bőségesebb jutalmat lehet szerezni. 6Az apátnak tehát a legnagyobb gondja legyen arra, hogy semmiképpen el ne hanyagolják őket.
7Ezeknek a beteg testvéreknek legyen külön szobájuk, és egy istenfélő, lelkiismeretes és szorgalmas ápolójuk. 8A fürdők használatát ajánlják föl a betegeknek, ahányszor hasznukra van; az egészségeseknek ellenben és kivált a fiataloknak nehezebben engedjék meg. 9Sőt a húsevést is engedjék meg a teljesen gyönge betegeknek, hogy fölépüljenek. Mihelyt azonban jobban lesznek, a hústól szokás szerint mindnyájan tartózkodjanak. 10Kiváltképpen pedig nagy gonddal vigyázzon az apát arra, hogy a házgondnokok és ápolók el ne hanyagolják a betegeket. Ő felelős tanítványai bármilyen hibájáért.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."