35128 ima található a honlapon, összesen 54123 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Ágoston vallomások

  Szent Ágoston vallomások
  Naponta frissül

  Szent Ágoston Vallomások

  AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Miképp kell megszüntetnünk a kijelentésekhomályosságát?

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  06

  III/8. Nem csak az elválasztásokhoz és kiejtésekhez tartozó homályosságokat, hanem a nem ezekhez tartozókat is meg kell vizsgálnunk hasonló módon. Ilyen a Tesszalonikaiakhoz írt levél e része: „Propterea consolati sumus fratres in vobis”. („Azért megvigasztaltattunk, atyámfiai, tibennetek”.) (1Tessz. 3,7.) Kétséges ugyanis, vajon „o fratres”-t (ó atyámfiak), vagy „hos fratres”-t (atyafiakat) kell-e értenünk? (T. i. felszólító v. tárgy eset-e?) Egyik értelemben sincs hitünk ellenére. A görög nyelvben azonban e két eset nem hasonló. Azért ha azt is megvizsgáljuk, látjuk, hogy itt megszólító esetről van szó, vagyis: „o fratres”, (atyámfiai). Ha a fordító így akarta volna kifejezni magát: „consolationem habuimus fratres in vobis” (vigasztalásunk volt atyámfiai tibennetek), kevésbé szolgált volna ugyan a szavaknak, de kevésbé kétségeskednénk az értelmet illetőleg. Vagy legalább hozzáadná valaki a „nostri” szót. Akkor talán senki sem kételkednék, hogy felszólító módban hallja a kifejezést: „Propterea consolati sumus fratres nostri in vobis”.24 Az ilyen engedmény azonban már veszedelmes volna, így történt az Apostol Korintusiakhoz intézett szavaival: „Quotidie morior, per vestram gloriam, fratres, quam habeo in Christo Jesu”. (Naponkint meghalok atyámfiai, a ti dicsőségetekre, mely nekem Jézus Krisztusban vagyon”. (1Kor. 15,31.) Valamely fordító ugyanis így adja ezt: „Quotidie morior per vestram iuro gloriam”. (Naponkint meghalok, a ti dicsőségetekre esküszöm.) Mert a görögben az esküvő ember szavának (nh) nyilvánvalóan nincsen kétséges hangzása. Tehát nagyon ritkán és nagyon nehezen találhatunk az isteni írások könyveinek sajátos szavaiban homályt, amely ne volna megoldható: akár az írók szándékát ismertető beszéd körülményeiből, akár a fordítók összehasonlításából, vagy akár az eredeti nyelvvel való egybevetésből.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Miképpen javítható a fordításbeli hiba

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  05

  III/7. Homályosság ered a szótagok kétes hangzásából is. Mindenesetre ez is a kiejtéshez tartozik. Például az írás e részében: „Non est absconditum a te os meum, quod fecisti in abscondito” (Zsolt. 138,15.) (A magyar fordítás szerint: „Nem volt eltitkolva csontom előtted, melyet rejtekben alkottál”), nem világos az olvasó előtt, vajon az os-t röviden, vagy hosszan ejtse-e? Ha ugyanis röviden ejti, akkor az ossa (csontok), ha meg hosszan ejti, akkor az óra (szájak v. arcok) egyes számát jelenti. Az ilyesmit az eredeti nyelv megvizsgálásával kell eldöntenünk: mert görögben nem stomk (arc, száj), hanem osteon (csont) áll. íme, a népies nyelvjárás többnyire használhatóbb a dolgok jelölésére, mint az irodalmiságra törekvő nyelv. Legalább is én szívesebben hallom barbarizmussal, hogy „nem volt eltitkolva ossum-om (azaz: csontom) előtted” mintsem, hogy irodalmibb latinsággal, de kevésbé érthetően halljam. De megtörténik, hogy egy szótag kétséges hangzásakor az ugyanazon mondatban előforduló hasonló szóból ítélkezünk. Az Apostol szerint: „melyekről mondom nektek, mint ezelőtt is mondottam, hogy akik efféléket cselekszenek, Isten országát el nem nyerik”. (Gal. 5,21.) Ha csak azt mondotta volna: „Praedico vobis” és nem fűzte volna mindjárt a „sioit praedixi”-t is, akkor csupán az eredeti nyelv kéziratához folyamodhatnánk, hogy megtudjuk, vajon a „praedico” kifejezésben röviden, vagy hosszan kell-e ejtenünk a középső szótagot? Most azonban nyilvánvaló, hogy hosszan kell ejtenünk. Mert nem azt mondja: sicut praedicavi (amint magasztaltam), hanem: sicut praedixi. (amint mondottam.)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Miképpen szüntethető meg a kiejtésből eredő homály

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  04

  III/6. Mindazt, amit a homályos szétválasztásokról mondottunk, a homályos kiejtésekre nézve is meg kell szívlelnünk. Mert ezeket is, hacsak nem az olvasó túlságos hanyagsága okozta romlásukat, vagy hitünk szabályaiból, vagy a megelőző és következő szöveggel való összefüggéseikből kell megjavítanunk. Vagy ha egyik módot sem alkalmazzák a javításra, a kétség megmarad ugyan, de bármilyen lesz is az olvasó kiejtése, bűne nincsen. Ha nem állana utunkban a hit, amellyel hisszük, hogy Isten nem vádolja választottait és Krisztus nem ítéli el azokat, akkor e szavakat: „Ki fogja vádolni az Isten választottait?” (Róm. 8, 33.), úgy is ejthetné valaki, hogy a kérdést válasz gyanánt követné e mondat: „Az Isten, ki megigazulttá tesz.” És az ismételt kérdésre: „Ki az, ki kárhoztasson?”, ez a válasz jöhetne: „Krisztus Jézus, ki meghalt.” De mivel őrültség volna ez a hit, azért úgy kell e szavakat kiejtenünk, hogy a tudakolózásra kérdés következzék. A tudakolózás és kérdés között pedig a régiek szerint az a különbség, hogy a tudakolózásra sokféle válasz adható, a kérdésre azonban vagy csak az „igén”, vagy csak a „nem” lehet a felelet. Tehát úgy ejtjük e szavakat, hogy a tudakolózás után: „Ki fogja vádolni az Isten választottait? ezt a – kérdés hangzású – feleletet adjuk: „az Isten, ki megigazulttá tesz?”, és így csendesen ez a válasz adódik: nem. És a hasonló tudakolózás után: „Ki az, ki kárhoztasson?” megint csak kérdéssel felelünk: „Krisztus Jézus, ki meghalt, sőt ki fel is támadott, ki az Isten jobbján vagyon, ki közben is jár érettünk?” ismét mindenütt e csendes válasznak kell következnie: nem. De már ama helyen, ahol így szól az írás: „Mit mondjunk tehát? hogy a pogányok, kik nem követték az igazságot, megnyerték az igazulást” (Róm. 9,30.), ha a tudakolózás után: „Mit mondjunk tehát?” nem válasz gyanánt adnók a következőket: „Hogy a pogányok, kik nem követték az igazságot, megnyerték az igazulást”, akkor e hely a következő szöveggel elvesztené összefüggését. Bármilyen hangon ejthetjük azonban Nathanael szavait: „Kerülhet-e valami jó Názáretből?” (Jn. 1,46.), akár igenlőleg, olyanformán, hogy csak a „Názáretből” kifejezés alkotja a kérdést, akár az egész mondatot kételkedőleg is kérdezhetjük. Nem látom, miképpen kellene itt különböztetnünk. De egyik értelemben sem ártunk a hitnek

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Hogyan szüntethető meg a szavakszétválasztásából származó homály

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  02

  III/4. De sem így, sem úgy nem ellenkezik hitünkkel és azért magának a beszédnek szövegéből kell megítélnünk az Apostol szavainak szétválasztásában rejlő kétértelműséget: „nem tudom, mit válasszak; szorongattattam ugyanis e kettő között: kívánok elválni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb; (de) megmaradnom a testben szükséges tiértetek.” (Fil. 1,23.) Mert bizonytalan, hogy mi tartozik össze: „e kettő között kívánok”, vagy „szorongattatom ugyanis e kettő között”? Vajon ide kapcsoljuke a következőket: „kívánok elválni és Krisztussal lenni”? Mivel azonban így folytatódik: „mert ez sokkal jobb”, kitűnik, hogy e sokkal jobb után kívánkozik. Kettő között szorongattatok, mégis az egyik után kívánkozik, a másik meg szükséges reá nézve. Kívánkozik ugyanis Krisztussal lenni és szükségesnek mondja, hogy megmaradjon testében. Ezt a kétértelműséget az egy következő „mert” szó beszúrásából döntjük el. A fordítók, kik e mondatrészt elhagyták, inkább azon a nézeten voltak, hogy úgy látszik, nemcsak kettő között szorongattatik, hanem mindkettő után kívánkozik is. Így kell tehát a szétválasztást tennünk: „nem tudom mit válasszak; szorongattatom ugyanis e kettő között.” E rész után következik: „Kívánok elválni és Krisztussal lenni.” És mintha csak kérdeznék, hogy miért kívánkozik inkább e dolog után, hozzáteszi: „mert ez sokkal jobb.” Miért szorongattatik tehát e kettő között? Mivel ittmaradása szükséges, mit így fejez ki: „megmaradnom a testben szükséges tiértetek.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL A megelőző könyvek tartalma és a következő célja

  Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  III/1. Az istenfélő ember szorgalmas kutatója a Szentírásba rejtett isteni akaratnak. Szelíd és jámbor, hogy kerülje a versengéseket. Nyelvek tudományával vértezett, hogy ismeretlen szavak és kifejezésmódok föl ne tartóztassák. Bizonyos szükséges dolgok ismeretében is erős, nehogy a hasonlatosság kedvéért alkalmazott dolgok jelentőségét és természetét illetőleg tudatlanságban legyen. Segítik őt a kódexek is, melyek valódiságát hozzáértő szorgalommal készült javítás biztosítja, S ha mindez így van, akkor hozzáláthat kellő fölkészültsége birtokában, hogy az írások homályos helyeit megtárgyalja és megoldja. Amennyiben tanításunkra hallgat, nem csalják lépre őt a kétértelmű jelek. Megtörténhetik azonban, hogy akár nagyobb tehetség, akár felsőbb megvilágítás fénye birtokában, mint gyerekségeket mosolyogja meg az utakat, melyeket számára mutatni szándékozunk. Ám mint már említettem, amennyiben általunk tanítható, ki lelkileg elég erős tanításunk befogadására: tudnia kell, hogy az írás homályossága vagy a sajátos, vagy az átvitt értelmű szavakban leledzik. E két fajtára rámutattunk már a második könyvben is.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL A Szentírás és a profán irodalom összehasonlítása

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26

  II/63. Ámde mily csekély az arany, ezüst és a ruhák mennyisége, melyet ama nép vitt magával Egyiptomból, ha összehasonlítjuk a később Jeruzsálemben elért gazdagsággal, mit főképp Salamon királynál látunk. Éppen így van ez a pogányok könyveiből gyűjtött összes, bár egyébként hasznos tudománnyal is, ha az isteni írások tudományához hasonlítjuk. Mert amit az ember az íráson kívül tanult, ha kártékony, itt elítélésben részesül, ha pedig hasznos, itt is föltalálható. És amíg itt bárki megtalálhatja mindazt, mit saját hasznára másutt elsajátított, addig sokkal bőségesebben leli, mit másutt semmiképp meg nem tanulhat, csakis az írások csodálatos mélységében és csodálatos alázatában. Mivel tehát az ilyen utasítással erősített olvasót nem gátolják az ismeretlen jelek, azért szelíd és alázatos szívű lesz. Krisztus enyhe igájába törődött, kicsiny teherrel terhelt, szeretetbe alapított, gyökerezett és épült, kit a tudomány nem tehet föl-fuvalkodottá. Lásson hát hozzá az ilyen ember, hogy szemügyre vegye és megoldozgassa az írások homályos jeleit is. Ezekről azonban már a harmadik kötetben mondom el, mit az Isten elmondanom kegyesen enged.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Milyen lelkületet kíván az írás tanulmányozása

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  25

  II/62. Ámde az isteni írások buzgó tanulmányozására ilyetén felkészült embernek, midőn azok mélyebb szemügyre vételéhez kezd, ne szűnjék elmélkedése az apostoli szón: „a tudomány felfuvalkodtat, a szeretet épít.” (1Kor. 8,1.) Így megérti majd, hogy bár gazdagon hagyja el Egyiptomot, de a Pászka megülése nélkül nem volna szabadulása. A mi föláldozott húsvéti bárányunk pedig Krisztus. (1Kor. 5,7.) És Krisztus föláldozása semmit sem köt annyira lelkünkre, mint ama kiáltást, melyet ö hallat felénk, kik szintén az egyiptomi fáraó jármát hordozzuk szeme előtt: „Jöjjetek hozzám, kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megnyugtatlak titeket. Vegyétek rátok az én igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketekben. Mert az én igám szelíd és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30.) Kiknek könnyű? Csak a szelíd és alázatos szívűeknek, kiket nem fuvalkodtat föl a tudomány, hanem épít a szeretet, Emlékezzenek meg tehát azokról, kik a sötétség árnyékaiban ünnepelték a pászkát amaz időben és izsóppal lettek megjelölve, midőn a felső küszöböt meg kellett hinteniük a bárány vérével. (2Móz. 12,22.) Alacsony és szelíd növény az izsóp és mégis semmi sem erősebb és átütőbb gyökereinél. Meggyökerezve és megszilárdítva kell lennünk a szeretetben, hogy mi is felfoghassuk minden szentekkel együtt: melyik a szélesség és hosszúság, a magasság és mélység... vagyis az Úr keresztjét. (Eff. 3,17.) Szélessége a haránt helyezett gerenda, amelyre kezeit feszítették. Hosszassága a föld és a haránt gerenda közötti rész, amelyre a kezétől lefelé egész testét odaszögezték. Magassága a harántgerendától fölfelé egészen csúcsáig terjed, amelyre feje támaszkodott. Mélység pedig a földbe szúrt rész, amelyet nem láthatunk. Minden keresztény cselekedet a keresztjellel kapja magyarázatát: a Krisztusban való jócselekedet, az állhatatos Hozzászegődés, az égiek reménylése és a szentségek megóvása minden gyalázattól. Az ilyen élet által megtisztultan ismerhetjük csak meg Krisztusnak tudományt felülhaladó szeretetét is, melyben egyenlő az Atyával, ki által mindenek lettek, hogy beteljünk Isten minden teljességével. (Eff. 3,19.) Tisztító erő is rejlik az izsópban. És ha az Egyiptomból elhordott gazdagság fölfuvalkodottá teszi a tudományt, hogy a teli tüdő ne lihegjen valami gőgöset, szól az írás: „hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és a hónál fehérebb leszek. Add, hogy örömet és vigaszságot halljak.” (Zsolt. 50,9-10.) Azután hogy megmutassa az izsóp által jelzett tisztulásunkat gőgünk szennyétől, hozzáfűzi következetesen ezt is: „és örvendezzenek megalázott csontjaim.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Használjuk fel, ami igazságot mondtak a pogányok

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  24

  II/61. De mi mást cselekedtek a mi szép számban lévő derék híveink? Hát nem látjuk-e, mennyi arannyal, ezüsttel és ruhával megrakodva jött ki Egyiptomból a mi igen kedves tudósunk és igen boldog vértanunk, Cyprián?22 Hogy mennyit hozott magával Lactantius, Victorinus, Optatus, Hilarius és menynyit a számtalan görög, hogy az élőkről ne is szóljak? Ezt tette előbb maga az Isten leghűségesebb szolgája, Mózes is, kiről az írás mondja, hogy az egyiptomiak minden bölcsességére oktatták. (Ap. Cs. 7,22.) Mindeme férfiaknak sohasem kölcsönözte volna a pogányok babonás társadalma e hasznos tudományokat, legfőképpen nem abban az időben, midőn Krisztus igájától irtózva üldözte még a keresztényeket, ha csak valamelyes gyanú támad is benne, hogy ezeket az egy Isten tiszteletének hasznára fordítják, mi által megássák sírját a bálványok hazug imádásának. De odaadták aranyukat, ezüstjüket és ruhájukat az Isten Egyiptomból kivonuló népének, mert sejtelmük sem volt még, hogy adományuk miképpen lép majd Krisztus szolgálatába. Ami ugyanis az Exodusban történt, kétségtelenül előkép volt, hogy mindezt megjelentse. E mondással azonban nem vágok elébe más, jobb, vagy egyenlő tehetségű ember ítéletének.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Használjuk fel, ami igazságot mondtak a pogányok

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  23

  II/60. Az úgynevezett bölcselők pedig, de főképpen a platonikusok, ha valami igazságot, valami hitünkhöz alkalmazkodó dolgot mondottak, nemcsak hogy nem kell félnünk attól, hanem el kell vennünk tőlük, mint jogtalan birtokosoktól és saját használatunkra kell fordítanunk. Az egyiptomiaknak nemcsak bálványképeik és súlyos rakományaik voltak, amelyeket Izrael népe utált és megvetett, de voltak arany-ezüst edényeik, ékességeik és ruháik is. (2Móz. 3,22. és 12,35.) Mindezeket az Egyiptomból kivonuló nép, nem ugyan saját felelősségére, hanem az Isten parancsára titokban tulajdonába vette, hogy helyesebb használatra fordítsa. Maguk a mitsem sejtő egyiptomiak adták oda mindazt, amit ők helytelenül használtak. Éppígy a pogányok mindenfajta tudományaiban is nemcsak babonás és utánzásra szánt bálványképek, vagy hiábavaló fáradozások súlyos tehertételei vannak, amelyeket bármelyikünk, ki csak Krisztus vezetésével távozik a pogányok gyülekezetéből, utálattal kerülni tartozik. Akadnak ott tisztességes ismeretek is, melyek alkalmasabb helyen lesznek az igazság szolgálatában és akadnak ott nagyon hasznos erkölcsi szabályok, sőt az egy Isten tiszteletére vonatkozó néhány igazság is kerül közöttük. Mindez az ő aranyuknak és ezüstjüknek számít, amit nem ők maguk csináltak, hanem mintegy a mindenütt elomló isteni Gondviselés bányáiból ástak elő, hogy azután gonoszul és jogtalanul visszaéljenek vele az ördögök szolgálatára. Ezt azonban a kereszténynek, midőn lelkében elválik már a pogányok szerencsétlen közösségétől, magával kell vinnie az Evangélium jogos hirdetéséhez. Ruhájukat is, vagyis emberi intézményeiket, melyek azonban hozzátartoznak az emberi közösséghez és amelyek nélkül nem élhetünk: szabad fölvennünk és viselnünk, csak át kell alakítanunk keresztény módra.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."