18989 ima található a honlapon, összesen 22319 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Ágoston vallomások

  Szent Ágoston vallomások
  Naponta frissül

  Szent Ágoston Vallomások

  AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

  Szent Ágoston vallomások Azért tesz vallomást,hogy még jobban elforduljon bűneitől.

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  Uram, ha nem akarnám is kitárni szívemet, ugyan mi dolgom maradna titokban előtted? Hisz az emberi lélek örvényei nyitva álnak szemeid előtt! Nem tudnék előled elrejtőzni, legföljebb téged veszítenélek szem elől. Most azonban, mikor sóhajaim mutatják, mennyire nem tetszem önmagamnak, fölragyog előttem szeretetreméltóságod kedves és kívánatos világa, hogy szégyenkezzen és elforduljak magamtól, hogy téged válasszalak, s csak benned iparkodjam tetszeni neked is, magamnak is.

  Uram, te ismersz, tudod mi vagyok. S hogy mégis vallomást teszek magamról, mondtam már, mi eredményt akarok vele elérni. És nem az eleven beszéd, a hang a fő benne, hanem lelkem suttogása, szívem kiáltása, amit csak te tudsz meghallani. Ha ugyanis rossz vagyok, s bánom gonoszságomat, íme, ez maga vallomás színed előtt; ha jó vagyok, s nem magamnak tulaj- donítom, íme, ez megint vallomás színed előtt; mert tőled kap áldást az igaz, miután tőled kapta a megigazulást gonoszságából.

  Vallomásom tehát neked szól, Uram, akár néma vagyok színed előtt, akár nem. Mert amikor hangom hallgat, szívem beszél. S nem is tudok semmi jót olvasóimnak mondani, amit már előbb meg nem hallottál volna tőlem, sem neked nem tudok olyant mondani, amit már előbb nem tőled hallottam volna.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások A tizedik könyv tartalma2/2

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  Azután az érzéki és értelmi megismerés folyamatát boncolja, s megállapítja a későbbi iskola nagy ismeretelméleti alapelvét: nihil est in intellectu, nisi quod fuerit prius in sensu = minden értelmi ismeretnek érzéki megismerés az alapja; - de egyben azt is megmutatja, hogy az így nyert ismeretek nem tartalmazzák Isten fogalmi képét (species impressa sensilis - imago expressa verbo mentis). Azt, hogy Isten van, a teremtményekből tudjuk, - s ha megfeled- kezünk is róla, újra megtalálhatjuk.

  Innen más gondolatcsoportra megy át: szemlélni kezdi az emberi természet fundamentális vágyakozását a boldogság után. A boldogság fogalmát az öröm ismeretéből vezeti le, de mivel minden öröm egyúttal boldogság is, - segítségül veszi lelkünknek egy másik alapvető sajátosságát; az igazság után való vágyakozást, s így vezet át Istenhez, mint az igazi örömök és az örök igazság forrásához.

  Vezető gondolata tehát ez: Isten létét az ész természetes világánál is megismerhetjük; az Istenre vonatkozó kinyilatkoztatás ismeretadatait emlékezetünk őrzi. A bűnök hatása alatt mindkét fajtájú ismeret elhomályosodhatik bennünk, de az igazság és boldogság őszinte keresése mindenkit visszavezet az igaz örömök és az igazság forrásához: Istenhez.

  A harmadik részben újra visszatér saját lelki állapotához. Végigmegy a kísértések különböző fajtáin és kíméletlenül megvallja, melyik ponton mekkora gyarlóság lakozik lelkében. Nem szépít, nem takargat semmit. Végül zsoltárszerű emelkedettséggel az Úr Jézus Krisztusba helyezi minden reménységét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások A tizedik könyv tartalma1/2

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  Ágoston lelki fejlődése, küzdelmei, tévelygései, botlásai és erőfeszítései, szóval: megtéré- sének és a megtérést eszközlő nagy kegyelemnek története a kilencedik könyvvel befejezést nyert. Amit az első kilenc könyvben leírt, emlékezetből írta; - ami most következik, az már az ő jelene.

  A négyszázadik év körül írta a könyvet már mint hippói püspök, s csudálatos őszintesége és alázatossága múltján keresztül jelenébe vezeti át tollát; - meg akarja azt is vallani, mi és milyen ő most, mikor a Vallomásokat írja.

  A tizedik könyv tartalma szerint három részre oszlik.

  Az első részben felveti a kérdést, mi célja van annak, hogy tovább ismerteti önmagát. - Nyil- ván nem dicsekedni akart, hiszen tizenhárom év (387-400) dicsőséges történeteiről egyetlen szóval sem emlékezik meg; - püspöki voltát sem említi világosan; személyéből azt, ami a történelemé, gondosan elrejti s csak lelkét tárja ki a világirodalom terén páratlan, szent őszinteséggel, hogy testvérei imádkozzanak érte, hogy a jók örüljenek, a bűnösök pedig az ő példáján reményre kapjanak (I-V. fej.).

  A második rész (VI-XXVI. fej.) mélyen járó bölcseleti fejtegetés arról a kérdésről (amelyet néhány szóval az I. könyv I. fejezetében is érintett), hogyan jutunk el a teremtett világ szem- lélete alapján Istenhez; hogyan keletkezik bennünk ismeret Istenről s mi ennek hordozója. Először megállapítja, hogy a világ nem Isten, s a lélek sem Isten (manicheizmus, pantheiz- mus). Fejtegetése az okság elvén indul, mert a teremtmény és teremtő viszonyát folyton hangsúlyozza.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Imádkozik anyja lelki üdvösségéért.

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

  Szolgálód, Uram, hite bilincseivel megváltásunk eme titkához kötötte lelke sorsát. Oh vedd oltalmadba, hogy senki onnan el ne szakíthassa. Soha az alvilág fenevadjai oda ne férkőzze- nek közéd és közéje, sem erőszakkal, sem ravaszsággal. Hiszen ő nem mondhatná, hogy semmi bűne sincs, ami miatt alattomos vádlója felülkerekedve hatalmába ne vehetné, csak egy felelete volna, az, hogy megbocsájtotta bűneit az Úr Jézus, akinek soha senki meg nem fizetheti ártatlanul érettünk hozott áldozatát.

  Nyugodjék békében férjével együtt. Előtte és utána más férjet nem ismert, ez egynek szolgált s türelemmel meghozta neked a gyümölcsöt, hogy férjét is megnyerte országodnak.

  S te, én Uram és Istenem, juttasd eszébe minden szolgádnak, akik nekem testvéreim, neked fiaid, akik az én uraim, mert szívemmel, szavammal, tollammal egyaránt nekik szolgálok, juttasd eszükbe, hogy valahányan ezeket olvassák, emlékezzenek meg oltárodnál szolgálódról, Mónikáról s néhai férjéről, Patriciusról. Az ő testükön keresztül vezettél be engem titokzatos úton ebbe az életbe.

  Emlékezzenek meg ájtatos lélekkel róluk.

  Szüleim ők e mulandó világ szerint, testvéreim a te Atyaságod alatt közös Anyánkban, a katolikus Egyházban; - polgártársaim az örök Jeruzsálemben, ahova zarándoknéped, mióta csak elindult, hazaérkeztéig szünet nélkül vágyakozik.

  Így aztán, ha sokan megemlékeznek róluk, több eredménye lesz anyám legutolsó kérésének e Vallomások révén, mintha csak egyedül imádkoznám szüleimért.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Imádkozik anyja lelki üdvösségéért.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26

  Hallgass meg engem.
  Sebeink orvosára kérlek.
  Ő érettünk függött a kereszten; s most jobbodon ülve ő a mi közbenjárónk nálad.

  Tudom, hogy anyám könyörületes volt cselekedeteiben, tudom, hogy igaz szívből megbocsáj- tott minden ellene vétkezőnek; bocsásd meg te is vétkeit, amit elkövetett annyi éven keresztül az üdvösség vize után.

  Bocsáss meg, Uram, könyörgök, bocsáss meg neki! „Ne szállj ítéletre szolgálóddal!” (Zsolt 142,2) „Haladja felül az irgalmasság az ítéletet!” (Jak 2,13). Hiszen minden igéd igazság, s te irgalmasságot ígértél az irgalmas szívűeknek. S te adtad nekik, hogy ilyenek lehessenek, mert „könyörülsz, akin könyörülni akarsz, s irgalmasságot tész azzal, akin megkönyörülsz” (Róm 9,15).

  Hiszem, hogy már meg is tetted, amire kérlek, de azért „vedd kedvesen Uram, ajkaim önkéntes áldozatait” (Zsolt 118,108). Hisz halálos órája közeledtekor nem törődött sem pompás temetéssel, sem balzsamozással, sem előkelő síremlékkel, nem gondolt a kész hazai sírra; semmi ilyen parancsot nem adott nekünk. Csak egy óhaja volt: hogy megemlékezzünk róla az oltárodnál.

  Az oltárnál, amely előtt egy napot sem mulasztott szolgálatodban. Az oltárnál, mert tudta, hogy ott mutatják be Neked a szent áldozatot, az „ellenünk bizonyító kézirat eltörlőjét” (Kol 2,14).

  Az ellenség összeszámlálta e kézírásban bűneinket s azt hitte, győzött. Azóta hiába keres ellenünk bizonyságot, semmit sem talál abban, akiben mi győzünk: az Úr Jézus Krisztusban. Vissza lehet-e Neki szolgálni ártatlanul kiontott vérét? Vissza lehet-e fizetni a váltságot, amellyel visszavásárolt és kiragadott minket a Sátán hatalmából?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Imádkozik anyja lelki üdvösségéért.

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25

  Begyógyult immár a seb szívemen, amely oka volt, hogy később a test és vérhez való ragaszkodás miatt korholnom kellett magamat. Most is könnyeket ontok szolgálódért Uram, de a könnyeknek egészen más fajtáját; azt, amely akkor szakad ki a lelkemből, mikor rettegve fontolgatom az Ádámban elköltözött lelkek sorsát.

  Anyám lelke Krisztusban nyert új életet, s földi vándorlása hitben, erkölcsben dicsérete volt nevednek, de azért jaj, nem merem állítani, hogy egyetlen szó sem esett volna ajkáról törvényed ellen, mióta szent keresztségedben újjászületett. Pedig Fiad, az Igazság mondotta: Aki azt mondja atyafiának: „bolond, méltó a gyehenna tüzére” (Mt 5,22). És jaj volna még a tisztes életű embernek is, ha, mikor ítéled, félretennéd irgalmadat. Csak az okon bizakodunk, reménykedünk, hogy helyünk lesz nálad, mert nem követed nyomon kérlelhetetlenül minden eltévelyedésünket. Ha pedig valaki eléd számlálja érdemeit, oda számlálhat-e csak egyet is, amit nem tőled kapott? Oh, ha az ember szem előtt tartaná ember voltát, s ha dicsekszik, az Úrban dicsekednék!

  Én is, Uram, dicsőségem, szívem Istene, elmellőzöm egy kissé anyám jócselekedeteit. Ezekért örömmel hálálkodom neked, de most bűnei miatt könyörgök hozzád.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Ágoston nagy fájdalma.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  23

  Kivitték a holttestet.

  Elkísértem, vissza is tértem egyetlen könny nélkül. Mikor letették az ott dívó szokás szerint a sír mellé, és bemutatták lelkéért az üdvösség áldozatát, imádkoztunk érte, de még ezen imádság alatt sem könnyeztem. Egész nap hordoztam rejtett, mély bánatomat, s lelkem nyughatatlanságában könyörögtem, ahogy tudtam, hogy gyógyítsd meg fájdalmamat. Nem tetted meg. Azt hiszem azért, hogy ezen az egy eseten is emlékezetembe vésd, milyen erősen köti a szokás hatalma még azt a lelket is, amely már nem hamis igével táplálkozik.

  Eszembe jutott, hogy elmegyek fürdeni. Hallottam ugyanis, hogy a fürdőt azért jelölik a balneae szóval, mert az eredeti balaneion görög jelentése az, hogy elűz a lélekből minden nyugtalanságot. Megvallom ezt is neked, árvák könyörülő atyja; megfürödtem, de maradtam, amilyen voltam; a bánat keserve nem tudott szívemből elpárologni.

  Azután aludni mentem.
  Mikor fölébredtem, éreztem, hogy bánatom jórészt megenyhült.

  Magányomban úgy, amint az ágyon feküdtem, rágondoltam, mennyire igaz Ambrus költeménye:

  Te vagy az Úr, Világ-teremtő, Te méred csillagok futását, Te adsz a napnak fénysugárt S az éjnek édes álomárnyat. Kifáradt testünk így pihenve Vidám erővel tettre kél Feléled hervadó szívünk is, Aggálya, gyásza, könnye tűn.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Ágoston nagy fájdalma.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  22

  A zokogó Adeodatus lecsillapítása után Evodius elővette a zsoltárkönyvet és énekelni kezdett. Az egész háznéppel közösen felelgettünk neki:

  „Irgalmasságot és ítéletet éneklek neked Uram” (Zsolt 100,1).

  Alighogy a gyászos esetnek híre szaladt, a testvérek s a jámbor asszonyok közül sokan egybegyűltek hozzánk. A hivatásos temetésrendezők a szokásos intézkedéseket tették, én meg félrevonultam néhány barátommal, akik most gyöngéden nem akartak magamra hagyni, s a helyzetnek megfelelő kérdéseket fejtegettünk. Így próbáltam az igazság balzsamával enyhíteni fájdalmamat. Csak te tudtál róla, uram, azok nem. Figyelmesen hallgatták beszédemet, s azt vélték, hogy érzéketlen vagyok a fájdalom iránt.

  Pedig titokban, csak a te füled hallatára, megkorholtam szívem lágyságát, s erővel fojtottam el sajgó fájdalmamat. Néha egy keveset engedett; azután új erővel megint csak elborított. Nem ragadott el egészen a könnyhullatásig, arcomat sem változtatta el, de én tudtam, micsoda nehézség fogta el szívemet. S mivel igen nem tetszett, hogy ennyi hatalma van rajtam az ilyen esetnek, amely pedig az élet berendezéséből s emberi természetünkből egyenesen következik, ez a második keserűség növelte fájdalmamat s immár két szomorúság epesztett.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Ágoston nagy fájdalma.

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21

  Befogtam szemeit.

  XII. FEJEZET

  Ágoston nagy fájdalma.

  Kimondhatatlan fájdalom gyűlt össze bennem. Könnyekben akart kitörni, de roppant erő- feszítéssel visszatartottam a könnyek árját; szemeim szárazak maradtak, s én e vergődésben igen nyomorultul éreztem magamat.

  Mikor anyám utolsót sóhajtott, fiam Adeodatus, hangosan elsírta magát, azután elhallgatott, mert valamennyien rászóltunk. Szívszaggató gyermeki sikoltása megfékezte és elhallgattatta bennem is a már-már zokogásba átmenő gyermeki érzést. Azt gondoltam, nem illik ezt a gyászesetet panaszos könnyekkel és zokogással hangosítani; mert olyan az effajta siránkozás a legtöbb esetben, mintha az elhunytnak valami veszedelmet, vagy teljes megsemmisülését gyászolná. Anyám halála nem volt szerencsétlen s nem volt teljes halál. Biztosak voltunk ebben; ezt bizonyította egész élete, a mi igaz hitünk s értelmünk okfejtése.

  S honnan volt mégis bennem a mélységes fájdalom?

  Oh, igen megszoktam s igen kedves volt mellette élnem, s e gyöngéd viszony hirtelen megszakadása súlyos sebet ütött rajtam!

  Mennyire örültem most ama szavának, hogy betegsége utolsó idején szorgoskodásaim közben kedveskedve édes gyermekének nevezett s igen nagy szeretettel azt is megemlítette, hogy soha tőlem egyetlen durva vagy sértő kifakadást sem hallott.

  De mit ért ez, Teremtő Istenem? Össze lehetett-e csak hasonlítani is a tiszteletet, amellyel én körülvettem őt, a szolgálatokkal, amelyeket ő tett nekem? Hiányzott nekem immár az ő nagy vigasztalása, ezért vérzett a szívem, s ezért éreztem, mintha szakadás esett volna életemen, amely eddig az övével egybeforrott.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Szent Mónika halála.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  20

  Én meg elgondolkoztam azon, titkos kezű Uram, mennyi mindenféle ajándékod van a hűséges lelkek számára s minő csudálatos eredményeket tudsz belőlük kitermelni. Elfogott az öröm és hála érzete, mikor fölidéztem emlékezetemben azt, amit régen tudtam felőle, hogy ti. milyen sok gondja, figyelme volt jövendő sírjára. Előre kiválasztotta és elkészítette férje teste mellé.

  Ilyen az emberi lélek: nehezen hatol be Isten gondolataiba!

  Az volt a vágya, hogy szép egyetértésben eltöltött közös életünkhöz csatolódjék még az a boldogság is, s az emberek, tengerjáró bolyongásai után rá emlékezve, tegyék meg neki azt, hogy mindketten közös földben pihenhessenek.

  Nem tudtam, mikor kezdtek ezen értéktelen vágyakozások mindent betöltő jóságod elől szívéből kiszorulni, csak csudálkoztam és örültem, hogy most ilyennek láttam. Igaz, hogy az ablaknál folytatott beszélgetésünkben, mikor azt mondotta: mi keresnivalóm van a világon? Nem vettem észre, hogy hazájában vágyakozott volna meghalni. Azt is később tudtam meg, hogy egyszer már ostiai tartózkodásunk idején néhány barátom előtt az édesanya közvet- lenségével beszélt a világi élet megvetéséről és a halál értékéről. Én nem voltam ott. Azok csudálták, hogy asszony ennyire erőslelkű lehet - te adtad neki, Uram! -, s megkérdezték tőle, nem fél-e ilyen messze a hazától sírba kerülni? - „Semmi sincs messze Istennek - felelte. - Nem kell tehát félnem, hogy nem tudja majd a világ végén, honnan támasszon fel engem!”

  Betegsége kilencedik napján, ötvenhat éves korában, mikor én harminchárom éves voltam, istenfélő és jámbor lelke kiszakadt testéből.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."