30263 ima található a honlapon, összesen 41172 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Ágoston vallomások

  Szent Ágoston vallomások
  Naponta frissül

  Szent Ágoston Vallomások

  AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Krisztus feltámadása és mennybemenetele erősíti azítélet gondolata meg egyenest felcsigáza hitünket

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  25

  14. Már most az Úr halottaiból való feltámadása, amelyet hiszünk és mennyekbe való felmenetele is megerősíti hitünket nagy-nagy reménységgel. Világosan értésünkre adják ugyanis, hogy mennyire szántszándékkal adta érettünk életét, kinek ily hatalma volt annak újbóli felvételére. Ó, mily nagy bizalommal vigasztalódik hát a hivők reménye, ha egyszer fontolóra veszik, hogy milyen nagy személyiség szenvedett tengernyi szenvedést olyanokért, akik még hinni sem tudnak. De mert elevenek és holtak bírájaként várjuk Őt az égből, a lanyhák ugyancsak erős félelemmel serkennek óvatos buzgalomra, hogy inkább tisztes élettel epekedjenek utána, semmint elhibázott életet élvén féljenek Tőle. Vajon szavakba önthető-e, vagy értelmünkkel felfogható-e a jutalom, amelyet végül is ő nyújt majd nekünk, ha egyszer már e földi botorkálásunk vigaszára is oly sokat adott Lelkéből számunkra? Hiszen e vigasz által mostani életünk vergődésein is annyi bizalommal és oly mély szeretettel vagyunk Iránta, pedig még csak nem is látjuk. Vajon nem adott-e minden egyes embernek sajátos ajándékokat is Egyháza épülésére, hogy ezek által necsak lázadozó lelkület nélkül, de édes örömest cselekedjék mindazt, amit Ő kötelességükké tett?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Hogyan gyógyította meg az embertIsten Bölcsessége?

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  24

  13. Amint pedig a gyógyítás út az egészség felé, úgy ama gyógyítás is felölelte a bűnösöket, hogy meggyógyítsa és lábra állítsa őket. És amiként az orvosok is nemcsak hebehurgyán, hanem annak rendje-módja szerint kötözik a sebet, hogy a kötés haszna nyomában még bizonyos szépség is járjon, éppúgy a Bölcsesség orvossága is hozzásimul mintegy az emberség fölvétele által sebeinkhez és gyógyítja azokat ellenkező, vagy hasonló szerekkel. A test sebeit gyógyító orvos is alkalmaz ellenkező szert, pl. melegre hideget, szárazra nedveset, vagy más ilyesfélét. De alkalmaz hasonlót is, pl. kerek sebre kerek alakú kendőcskét, hosszúkásra hosszúkását, vigyázva, hogy ne ugyanazt a kötést kösse valamennyi testrészre, hanem a hasonlók hasonlót kapjanak, így adta az embert ápolgató Isten Bölcsessége is gyógyításunkra önmagát: ki orvos és orvosság egyben. Mivel tehát kevélység által bukott el az ember, alázatossággal gyógyította őt. Kígyó bölcsességével csalattunk meg és Isten balgasága által szabadulunk. De miként bölcsesség volt a neve amannak, pedig csak balgasága volt az Istent megvetőknek, akként emez, mit balgaságnak hívunk, bölcsessége a sátánt bilincsbe verőknek. Rosszul éltünk a halhatatlansággal, hogy meghaljunk. Krisztus jól élt a halandósággal, hogy éljünk. Az asszony megrontott lelkéből jött a mi betegségünk s az asszony sértetlen testéből született a mi üdvösségünk. Az ellentétes szerekhez tartozik az is, hogy gonoszságunk sebei az ő erényeinek példájával hegednek ismét. A mintegy hasonló pólyák pedig, amelyekkel sebesült tagjainkat kötözte, ilyenek: asszony által lépre csaltakat asszony méhének gyümölcsével, embereket emberrel, halandókat halandóval, halottakat halállal szabadított meg. Az alaposabban elmélyedőknek, akiket egy megkezdett mű befejezésének gondja nem szorít, a keresztény orvosság hasonló vagy ellentétes eszközeiből még sok más tanulság is fakad.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Miképp jött hozzánk az Isten Bölcsessége?

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  23

  12. Hirdetjük tehát, hogy nem jött hozzánk állomások útjain, hanem halandó testben jelent meg a halandók között. Mert odajött, ahol már volt, mivel e világban volt és általa lett e világ. De az emberek őt meg nem ismerték, mivelhogy a Teremtő helyett teremtményekre éhes vágyuk hasonlókká tette őket e világhoz: nagyon találóan illetjük őket a világ nevével. Ezért szól az evangélista is: „A világ őt meg nem ismére” (Jn. 1,10). Így hát az Isten bölcsességében meg nem ismerte Istent a világ az ő bölcsessége által. Miért jött, ha egyszer itt volt, hacsak nem azért, mivel hogy tetszett Istennek esztelenségnek látszó tanítás által üdvözíteni a hívőket? Hogyan jött volna hát, hacsak nem úgy, hogy az Ige testté lőn és miközöttünk lakozék? Ha mondunk valamit, akkor a szív mélyén hordozott szó zengéssé lesz, hogy a lelkűnkben rejlő gondolat a hallgató testi fülének útján annak lelkéig kússzék. És 16 ezt beszédnek nevezzük. Ámde gondolatunk nem változik át ama zengéssé ilyenkor, hanem megmarad a maga teljes épségében. A szó köntösét csupán magára ölti, hogy a fülekbe szálljon, de a változás minden romlása nélkül. Éppígy az Isten Igéje is változatlan maradt, mégis testté lett, hogy miközöttünk lakozzék.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."