27275 ima található a honlapon, összesen 36641 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Ágoston vallomások

  Szent Ágoston vallomások
  Naponta frissül

  Szent Ágoston Vallomások

  AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

  Szent Ágoston vallomások Istenben való megújhodásunk itt a földönnem tökéletes.

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Immár nem is a maga szavaival, a tieiddel beszél; mert elküldötted a magasságokból Lelkedet az által, aki felment a mennyekbe és megindította a kegyelmek árját, hogy az öröm zúgó vizei borítsák el városodat. Őutána vágyakozik a „vőlegény barátja”; megkapta ugyan már a „lélek zsengéit” őáltala, de azért még sóhajtozva várja, hogy Isten gyermekévé legyen és teste szerint is elnyerje megváltását. Őutána vágyakozik, hisz tagja a jegyes-Egyháznak; érette buzgólkodik, hisz barátja a vőlegénynek.

  Nem magáért, őérette buzgólkodik; íme nem a maga szavával, hanem a te vizeid zúgásával szólongatja a földi élet örvényében vergődőket, mert remeg sorsuk miatt, nehogy „valamint a kígyó megcsalta Évát az ő álnokságával, az ő értelmük is megromoljon a te Egyetlen Fiadnak, a vőlegénynek egyszerűségétől” (2Kor 11,3).

  Oh, milyen ragyogó lesz a valóság, amikor majd színről színre látjuk őt. Akkor majd elapad a könnyhullatás, amely immár kenyerem nekem éjjel is, nappal is, mert „naponkint mondják nekem: hol vagyon a te Istened?” (Zsolt 41,4).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Istenben való megújhodásunk itt a földönnem tökéletes.

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Világosság vagyunk, nem ugyan a színről színre való látás útján, hanem hitünk által. „Mert a reménység által tartunk meg. A reménység pedig, mihelyt látjuk, nem reménység” (Róm 8,24). Most még olyan az életünk, hogy egyik leselkedő örvény zúgása beleszakad a másikéba (Zsolt 41,8), de már túlharsogja őket a te vízeséseid hangja.

  Itt a földön még az Apostol is, ki így panaszkodik; „nem szólhattam nektek mint lelkieknek, hanem mint testieknek”, mondom, ő is óvakodik azt gondolni, hogy immár célhoz jutott, hanem elfeledvén, amik mögötte vannak, s azokra terjeszkedvén, amik előtte vannak (Fil 3,13), ugyan sóhajtozik terhei alatt és szomjúhozó lélekkel vágyakozik az élő Istenhez, vala- mint a szarvas a vízforrásokhoz: „mikor jutok el oda?” (Zsolt 41,2). Mennyei lakóházába óhajt átköltözni (2Kor 5,2), s a még mélyebb örvényben lakókat hívogató szóval biztatja: „Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti értelmetek megújulása által. Ne legyetek, atyámfiai, gyermekek értelemre nézve, a gonoszságra nézve lehettek ugyan gyermekek, de az értelem dolgában tökéletesek legyetek” (Róm 12,2; 1Kor 14,20). „Oh, értetlen Galaták, ki igézett meg titeket? (Gal 3,1).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Az atya teremtett, a Fiú megváltott,a Szentlélek megvilágosít bennünket.

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Folytasd, én hívő lelkem, vallomástételedet; folytasd és ilyen szavakat mondj uradról:

  „Szent, szent, szent vagy Uram, Istenem”. A Te nevedben kaptuk a szentkeresztséget, Atya, Fiú és Szentlélek; a Te nevedben keresztelünk, Atya, Fiú és Szentlélek; - mert minálunk is Egyszülöttjében teremtett az Úr eget és földet: Egyházának lelki és testi embereit; a mi földünk is puszta és üres vala, s a tudatlanság borúja ködlött rajta, mielőtt a kinyilatkoztatás formája ékesítette. Mert „a gonoszságért dorgálod az embert” (Zsolt 38,12), s „a te ítéleteid nagy mélység” (Zsolt 35,6); íme azonban lelked a vizek fölött lebeg vala, s irgalmasságod nem hagyta el nyavalyás mivoltunkat, hanem azt mondtad: legyen világosság!

  Legyen világosság, - vagyis: „tartsatok bűnbánatot, mert elközelgetett a mennyeknek országa” (Mt 3,2). És mivel „lelkünk megháborodott bennünk, megemlékeztünk rólad, Uram, Jordán földéről” (Zsolt 41,7), a hegy lábánál, amely veled egyenlő, de alázatos lett miértünk, - s elbúsultuk magunkat sötétségünk miatt, megtértünk hozzád s íme: meglett a világosság!

  „Sötétség voltunk valamikor, s íme, így lettünk világosság az Úrban!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások A lélek természet szerintvágyakozik Isten felé

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Minden test a maga nehézkedésével keresi pihenő helyét; s e nehézkedés iránya nem okvetlenül lefelé tart, hanem a testnek megfelelő helyzetet keresi. A tűz például felfelé lobog, a kőnek ellenkező iránya van, de mindegyiket a maga nehézkedése hajtja a saját elhelyezke- dése felé. Önts olajat a víz színe alá, s föléje kerekedik, önts vizet az olajra, helyet cserélnek; egyiket is, másikat is természete hajtja, annak irányában keresik helyüket, s mindaddig kavarognak, míg el nem helyezkednek, azután megpihennek.

  Az én nehézkedésem a szeretet, az szabja meg az irányt, amerre szárnyalok. A te ajándékod, hogy kigyullad bennünk s fölfelé törekszünk; áttüzesedünk és szállunk. Megjárjuk a szív magasba vezető ösvényeit és a lépcsők énekét énekeljük. Tüzed, kedves, jó tüzed erejében lángra lobbanunk és igazán megyünk, mert fölfelé megyünk, föl az égi Jeruzsálem békéje felé s „vigadozunk, mikor azt mondják nekünk: az Úr házába megyünk” (Zsolt 121,1).

  Oda helyez el majd minket kegyességed, hogy soha többé egyebet ne kívánjunk, mint örökkön-örökké ottmaradni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Isten a lelkek végső célja és beteljesedése.

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Elbukott az angyal, elbukott az emberi lélek, s bukásuk mutatta meg az örvényt, amely sötét sorsa lett volna a teremtett lelkek egész világának, hacsak mindjárt kezdetben ki nem adod a parancsot: legyen világosság! - s a világosság létre nem jön, s égi birodalmad minden lakója értelmét, akaratát neked alárendelve s engedelmesen hozzád simulva meg nem nyugszik Szentlelkedben, aki változatlan fönséggel őrködik e mulandó mindenség fölött.

  Enélkül az „egek ege” maga is szörnyű-sötét örvény volna: „most pedig világosság az Úrban” (Ef 5,8). Oh, mily nagy a tőled elszakadt lelkek nyomora és nyugtalansága! Mennyire kivetődik rajtuk saját sötétségük, ha a te világosságod ruhájából kimeztelenednek! Valóban, Uram, ez maga is elégséges annak megmutatására, hogy fölséges alkotásod az értelmes teremtmény; - mert íme, nyugtalanságát semmi be nem töltheti, semmi nem boldogíthatja, ami kisebb, mint te, - következőleg önmaga sem.

  Te vagy, Uram, elborult lelkünk megvilágosítója; te szövöd ki bensőnk ünnepi ruháját; kezed nyomán derül verőfény sötét éjszakánkra. Add nekem, Uram magadat, s vezess vissza engem magadhoz; mert íme, szeretlek, s ha ez kevés, gerjessz hatalmasabb szeretetre. Nincs nekem mértékem; nem tudom, mennyivel szeresselek erősebben, hogy életem folyása egyenesen kebled felé igazodjék s aztán meghúzódjék orcád rejtekében!

  Csak azt az egyet tudom, hogy boldogtalan vagyok, ha benned nem vagyok. Sem magamban, sem magamon kívül nincs akkor nyugodalmam, s nyomorúság nekem minden kincs, minden bőség, ami nem az én Uram, Istenem!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások A Lélek csodálatos munkáiról.

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Ezen a ponton kövesse immár, aki tudja, Apostolod fejtegetését. „A te szereteted - mondja - kiöntetett a mi szívünkben a Szentlélek által, aki nekünk adatott” (Róm 5,5). A lelki életről tanítván rámutat a szeretet fölséges útjára és térden állva könyörög érettünk hozzád, hogy „Krisztusnak minden tudományt felülhaladó szeretetét” (Ef 3,14. 19) megismerhessük.

  Íme, ez oka annak, hogy a mindent fölülhaladó szeretet Lelke kezdetben a vizek fölött lebegett.

  Oh Uram, van-e értő eszünk, alkalmas szavunk megtárgyalni azt a folyamatot, ahogyan a léleknek szörnyű örvénybe romlása s onnét kiemelése végbemegy, - a romlás a mélybe szakajtó vágyak, a kiemelés a „vizek fölött lebegő Lélek” irgalmas szeretete útján?! Kinek mondjam? Hogyan mondjam? A lélek romlása igen hasonlít a süllyedéshez, de igen különbözik is tőle, mert hisz süllyedésünket, emelkedésünket nem hely szerint kell érteni!

  Hát hogyan?

  Szenvedélyeink szerint. Zabolátlan vágyaink szerint. Lelkünk tisztátalansága szerint, ami mind lesodor minket e világhoz való ragaszkodásunk zúgóján keresztül az örvénybe. S hogyan emelkedünk? Biztos révbe vágyakozó lelkünket felkarolja és magához vonzza szent mivoltod, hogy szívünket a te szent világod felé igazítsuk, arra a magaslatra, amelyen „Lelked a vizek fölött lebeg vala”, s így eljussunk a mindenek fölött való nyugalom helyére, miután lelkünk átalvergődött a vizeken, amelyek nem is valóságos vizek (hanem az élet nyomorúságai (vö. Zsolt 123,5).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."