17481 ima található a honlapon, összesen 19363 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Ágoston vallomások

  Szent Ágoston vallomások
  Naponta frissül

  Szent Ágoston Vallomások

  AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

  Szent Ágoston vallomások Kedvesen emlékezik Verecundusra és Nebridiusra.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  Verecundust tehát kedvetlen gondok nyomták, Nebridius ellenben velünk örült. Ő sem volt még keresztény, ő is belebukott ama veszedelmes tévedés árkába, hogy Fiadnak, az Igének megtestesülését nem tartotta igaz valóságnak. Ebből később kikászálódott és félreállt. Egyhá- zad egyetlen titkába sem volt beavatva, az igazságot azonban tüzes buzgósággal kereste. Nem sokkal a mi megtérésünk és keresztségben újraszületésünk után magadhoz vetted őt Uram, de akkor már makulátlan életű, hű katolikus és fegyelmezett szolgád volt Afrikában a saját házinépe körében, amelyet egészen a keresztény hitre térített. Most ott él Ábrahám kebelében.

  Akármi is a valóságban az, amit e kifejezés jelent, Nebridiusom, kedves barátom, a te pogány- ságodból felfogadott fiad ott él. Mindenesetre ott van, mert mi más hely volna méltó az ő lelkéhez? Azon a helyen él, amely felől annyit kérdezősködött nálam, mikor még tapasztalat- lan gyerekember voltam. Füle immár nem az én ajkam beszédére figyel; lelke szomját immár nálad, a forrásnál csillapítja. Ahogyan mindig kívánta, ott töltekezik most bölcsességgel és boldog örökké. De azért azt hiszem, nem telik el annyira forrásodból, hogy rám semmi emlékezés ne maradna benne; hiszen te is Uram, az ő itala, megemlékezel rólunk.

  Ilyen állapotban voltunk tehát. Vigasztalgattuk Verecundust, ki megtérésünkön és tervünkön a barátság sérelme nélkül szomorkodott; vigasztaltuk és buzdítottuk a helyzetének, vagyis nős állapotának megfelelő keresztény életre; - Nebridiusra pedig vártunk, hogy ő is csatlakoz- hassék hozzánk. Megtehette, közel volt hozzánk s tényleg sokszor volt azon a ponton, hogy megteszi, míg végre az ő ideje is elérkezett.

  Milyen terhes-hosszú volt nekünk ez a várakozás! Mert szabadulni vágyakoztunk a világi gondoktól, hogy tele szívvel énekelhessük:

  „Ezt mondja neked szívem: Orcádat kerestem uram, orcádat akarom keresni” (Zsolt 26,8).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Kedvesen emlékezik Verecundusra és Nebridiusra.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26

  Szerencsénk nagybajos aggodalmat okozott Verecundusnak. Őt erős kötelékek tartóztatták, látta tehát, hogy el kell szakadnia társaságunktól. Még nem volt keresztény. Felesége az volt, s ugyancsak felesége volt a bilincs rajta, amely minden másnál erősebben visszatartotta a mi megkezdett utunktól. Ez az akadály is gátolta, de meg azt mondogatta, hogy csak bizonyos feltétel mellett akar keresztény lenni, s a feltétel lehetetlen volt.

  Jóságosan felajánlotta, hogy legyünk nála, amíg ott időzünk. Jutalmazd meg Uram, az igazak jutalmazásának nagy napján, mert tőkéjét már megkapta tőled. Távol ugyan tőlünk - mi akkor már Rómában voltunk -, testi baj fogta elő; betegsége alatt hű keresztény lett s így távozott az életből. Így könyörültél meg nemcsak őrajta, hanem mirajtunk is, mert kegyetlen fájdalom kínozott volna bennünket, valahányszor megemlékezve barátunk tapasztalt nagy szívességéről nem számíthattuk volna őt nyájad közé.

  Hála neked Istenünk! Tied vagyunk, bizonyítják ezt buzdításaid is, vigasztalásaid is. Verecundus falusi birtokát, Cassiciacumot ajánlotta nekünk, ott pihentük ki benned a világ nyugtalanságait, te meg ígéretszavadhoz hűen Verecundusnak paradicsomod örök tavaszi szépségeit adtad, kövér hegyeden, erős hegyeden, termékeny hegyeden (Zsolt 67,16), mert megbocsájtottad neki a világban elkövetett bűneit.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Elhatározza,hogy rövid ideig még megmarad tanító székén.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  25

  Éppen ezen a nyáron történt, hogy tüdőm kezdte nem bírni a túlságos sok előadás terhét. Nehezen lélegzettem, mellemben fájdalmak jelentették, hogy baj van; tüdőm tiltakozott az erősebb és hosszabb beszéd ellen. Először megijedtem, mert szinte kényszerített már, hogy tehetetlenségem miatt mondjak le a fáradságos tanításról, vagy mindenesetre szakítsam félbe, hogy ha még lehet, orvosi kezeléssel meggyógyulhassak.

  Mikor azonban fölgerjedt és meg is erősödött bennem az akarat, hogy félreteszek mindent és csak azt vizsgálom, hogy te vagy a mi Urunk, tudom Uram, mennyire kezdtem örülni, hogy kezem ügyében volt ez a semmiképpen sem hazug mentség a méltatlankodó szülők lecsilla- pítására, akik gyermekeik érdekében nekem ugyan soha szabadságot nem engedtek volna.

  Tele örömmel vártam én így amaz időköz elmúlását, mindössze talán húsz nap ha lehetett, de azért erő kellett a várakozáshoz! Eltűnt ugyanis hivatásos buzgalmam, amely máskor a tennivalók terhét hordozni segítette; ott maradtam s talán össze is rogytam volna a teher alatt, ha a türelem nem sietett volna helyette segítségemre.

  Talán azt véli majd valaki, szolgád, az én testvéreim közül, hogy vétkeztem, mert tűrtem, hogy akár csak egyetlen óráig is üljek még a hazugság tanítószékén, mikor már szívem tele volt a te szolgálatod gondolatával. Nem vitatkozom velük. De úgy-e, én igen irgalmas Uram, minden más szörnyű gyászos bűnömmel együtt ezt is megbocsájtottad és elengedted nekem a szent keresztség vizében?!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Elhatározza,hogy rövid ideig még megmarad tanító székén.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  24

  Szereteted nyila átjárta szívünket, igéid mélyen bensőnkbe hatoltak, ott hordoztuk őket a szolgálóidról vett példákkal együtt. E példákat azokról, akiket a szennyből ragyogókká, halottaikból elevenekké tettél, gondolkodásunk középpontjába gyűjtöttük össze, ott izzottak, s felengesztelték makacs merevségünket, nehogy megint lefelé csuszamodjunk; s olyan heves tüzet gyújtottak bennünk, hogy bármi gonosz nyelv ellenkezése immár csak magasabbra szíthatta lángjait, de ki nem olthatta.

  Mivel azonban fogadalmunk és szándékunk neved miatt, melyet már megszenteltél e földön, kétség kívül helyeslésre is találhatott, dicsekvésfélének látszhatott volna meg nem várni a küszöbön álló vakációt, hanem mindjárt otthagyni nyilvános, és mindenki előtt ismeretes tanítószékemet. Minden érdeklődő szeme az én esetemet kutatná, s temérdek szóbeszéd esnék arról, mi okon vágtam elibe a közeli szüreti vakációnak; olyan színezete volna a dolognak, mintha nevezetes ember akarnék lenni! Mi hasznom lett volna abból, hogy szándékomat pőrézik s fecsegők veszik nyelvükre szerencsénket?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Elhatározza,hogy rövid ideig még megmarad tanító székén.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  23

  Azt határoztam színed előtt, hogy nem ütök lármát dolgaim megszakításával, hanem egész csöndben visszavonulok rétor-mesterségemmel a szószaporítások vásárából, nehogy az ifjak tovább is az én ajkamról fegyverezzék fel veszekedő kedvüket; s mivel eszüket nem a te törvényeden jártatják, békéd helyett ravasz fogásokra és peres mérkőzésekre való készséget ne szerezzenek tovább is tőlem a tandíj fejében.

  Igen alkalmasan esett, hogy csak néhány nap volt még a szüreti vakációig. Elhatároztam, hogy addig még maradok, azután annak rendje és módja szerint elvonulok, s mivel Te, Uram, visszavásároltál, többé nem adom piacra magamat.

  Ez volt tervünk. Te ismerted, az emberek közül senki, csak a hozzád tartozók. Megfogadtuk egymásnak, hogy senkinek sem ejtünk szót felőle, jóllehet arra az időre, míg siralmunk völgyéből kiemelkedtünk, s a lépcsőjáró éneket énekeljük, éles nyilakkal és égő parazsakkal láttál el bennünket az alattomos nyelvek ellen, amelyek jótanács formájában szoktak ellen- kezni, s csupa szeretetből meg is szokták emészteni az embert, mint valami eledelt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Hálálkodik Isten irgalmasságáért.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  „Oh Uram, én a te szolgád, a te szolgád, és szolgálód fia vagyok. Szétszakasztottad bilin- cseimet: dicsérő áldozatot áldozok neked. Szívem is, nyelvem is téged dicsérjen, s minden csontom ezt kiáltsa: Uram, ki hasonló hozzád? Szóljanak, te pedig felelj és mondd, kérlek, lelkemnek: Én vagyok üdvösséged” (Zsolt 115,7).

  Mi voltam és jaj, milyen voltam én?

  Van-e bűn, amit cselekedettel, vagy he nem, beszéddel, vagy ha ezzel sem, gondolattal, vagy legalább szándékkal el nem követtem? Te azonban Uram, jó voltál hozzám, megkönyörültél rajtam. Megmérted halálig leromlásomat, s jobbod fenékig kiürítette szívemből örvénylő gonoszságomat.

  S mi volt e változás?

  Az, hogy immár teljességgel elszakadtam mindentől, amihez azelőtt ragaszkodtam, s arra igazítottam akaratomat, amit te akartál! Jaj, hol volt annyi időn keresztül akaratom szabad- sága? Micsoda mély és titkos rejtekből került most egy pillanat alatt elő, hogy behajtsa nyaka- mat szelíd igádba, s hátamra rakja könnyű terhedet, én Krisztus Jézusom, segítőm és meg- váltóm?!

  Milyen édesen elvagyok én immár hiábavaló élvezetek nélkül, s akiktől féltem elszakadni, azokat íme, öröm volt szétbocsájtanom, mert kiszórtad őket bensőmből, igazi és legfőbb gyönyörűségünk; kiszórtad s beléptél helyükbe. Minden élvezetnél édesebb vagy, nem ugyan test és vér szerint; minden fénynél ragyogóbb, minden titoknál bensőségesebb, minden dicső- ségnél magasabb vagy az emberi léleknek, kivéve azokat, akik önmagukkal töltekeznek.

  Szabad volt immár a lelkem, ment a nagyravágyás, vagyon, a kéjelgés és bűnös vágyakozás maró gondjaitól, s már szálltak első hangjaim feléd, Uram, Istenem, fényességem, kincsem és üdvösségem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások A kilencedik könyv tartalma

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Megtörtént a nagy esemény: Ágoston lelke kiszakaszkodott a bűnös élet bilincseiből. Égi vilá- gosság önti el szívét. A világi élet gondjaitól, reményeitől, élvezeteitől való elszakadásnak nemrég még a gondolata is rémületbe ejtette, most ellenben alig várja, hogy teljesen szakít- hasson mindennel. Mert nem akar félúton megállni!

  Tekintélyes rétor volt; a milánói előkelő családok bizalmának birtokosa; anyagi helyzete nem volt ugyan fényes, de nevét tisztelték mindenfelé, ahol megismerhették műveltségét és tudományát.

  Nem akar azonban feltűnést kelteni. Megvárja a szüreti szünetet, s akkor értesíti a hatóságot és a szülőket távozásáról. Anyjával, fiával s néhány barátjával Cassiciacumba vonul s imád- ság, elmélkedés, munka között készül a szentkeresztség felvételére.

  A 386. esztendőben, április 24-25. között éjjel keresztelte meg Ambrus püspök Milánóban.

  Cassiciacumból Afrikába akarnak költözni. Útközben édesanyja meghalt (387).

  A könyv többi részét Ágoston anyja emlékezetének szenteli. Szeretet és óvatosság vezetik tollát; nem is toll az, hanem véső, amely a világ egyik legnagyobb emberének kezében föl- séges plaszticitással vési ki az emlékezet kövén a tűrésben kitartó, a szenvedésben okos, a szeretetben hős, az állapota minden erényével ékes nagy édesanya alakját.

  Lehetetlen azokat a sorokat megindulás nélkül olvasni, s lehetetlen a világirodalom ezen egyik legremekebb nekrológjában bámulva meg nem ismerni írójának tüneményes lelki nagyságát. Ágoston - immár püspök - tizenhárom évvel anyja halála után írja e könyvét. Szíve akkor már meghiggadt, fájdalma elszelídült, emlékezése mégis annyira eleven, színei annyira üdék, szeretete és gyöngéd bámulata annyira új, hogy szinte keressük a könnyek nyomait, amelyek írás közben bizonyára bőven hullottak a könyv lapjaira a szent püspök szeméből.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Titkos szót hall és megtér.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Nem akartam továbbolvasni. Nem is volt szükséges. Amint ugyanis a mondat végére értem, mintha a biztos megnyugvás fénye árasztotta volna el szívemet, a kételkedésnek utolsó árnyéka is eloszlott belőlem.

  Ujjamat vagy egyéb valami jelet odatéve betettem a könyvet s immár egész nyugodtan mindent elmondtam Alypiusnak. Azt, hogy őbenne mi ment végbe - nekem sejtelmem sem volt róla -, a következő módon közölte velem. Először is látni akarta, mit olvastam. Meg- mutattam. Elolvasta, de tovább, mint én. Nem is tudtam, mi a mondat folytatása. Ez volt:

  „A hitben erőtlent pedig karoljátok fel.”

  Ő meg ezt a mondást vonatkoztatta magára, s ezt meg is mondta nekem. Az intelem őt csak megerősítette; ő ugyanis minden késedelem és vergődés nélkül érlelte meg elhatározását s életmódjával egyébként is teljesen egybevágó jószándékát. Erkölcsök dolgában úgyis régóta magasan állott fölöttem.

  Onnan anyámhoz siettünk.

  Jelentjük a dolgot. Örül. Elmondjuk, hogyan történt. Ujjong örömében, győzelmet emleget s áldást mond Neked, ki „mindent megtehetsz bőven azon túl is, amit kérünk, vagy értünk” (Ef 3,20). Mert látta, hogy sokkal többet megadtál bennem, mint amennyit panaszos könnyeivel és sóhajtásaival kérni szokott tőled részemre.

  Magadhoz fordítottál ugyanis egészen. Már nem kívánkoztam feleség után, már nem voltak földi reményeim, hanem együtt álltam anyámmal a hit irányzóján, ahol engem sok-sok évvel ezelőtt neki megmutattál. Sírását örömre fordítottad bővebben, mint reménylette és sokkal tisztábbra és bensőbbre, mint aminőt érezhetett volna régi vágya teljesülésén: a tőlem származó unokák látásán!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Titkos szót hall és megtér.

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  Egyszer csak fiú- vagy leányhangot hallok a szomszéd házból. Énekelt s ezt ismételgette:

  Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd, olvasd! Vedd, olvasd!

  Arcom pillanat alatt megváltozott, s lázasan kutattam emlékezetemben, van-e valami olyan játékfajta, amelyben a gyermekek ehhez hasonló éneket szoktak énekelni, de nem emlékez- tem, hogy bármikor hallottam volna.

  Visszanyomtam könnyeim áradatát s felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam e jelben, hogy nyissam ki a Szentírást s olvassam el a szemembe ötlő legelső fejezetet. Anto- niusról is beszélték, hogy az Evangélium-olvasásra érkezve, neki szóló intelemnek vette az éppen felolvasott szavakat. „Menj, add el, amid vagyon és oszd a szegényeknek és kincsed leszen a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem” (Mt 19,21). S e csudálatos szózatra tüstént hozzád pártolt.

  E gondolat hatása alatt visszasiettem oda, ahol Alypius ült, mert odatettem az Apostol könyvét, mikor fölkeltem onnan. Fölkaptam, kinyitottam s egyetlen hang nélkül olvastam azt, amire tekintetem legelőször esett:

  „Nem tobzódásokban és részegeskedésekben, nem ágyasházakban és szemtelenségekben, nem versengésben és irigykedésben, - hanem öltözzetek az Úr Jézus Krisztusba, és a testet ne ápoljátok a kívánságok szerint” (Róm 13,13).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Titkos szót hall és megtér.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Egyszer csak fiú- vagy leányhangot hallok a szomszéd házból. Énekelt s ezt ismételgette:

  Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd, olvasd! Vedd, olvasd!

  Arcom pillanat alatt megváltozott, s lázasan kutattam emlékezetemben, van-e valami olyan játékfajta, amelyben a gyermekek ehhez hasonló éneket szoktak énekelni, de nem emlékez- tem, hogy bármikor hallottam volna.

  Visszanyomtam könnyeim áradatát s felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam e jelben, hogy nyissam ki a Szentírást s olvassam el a szemembe ötlő legelső fejezetet. Anto- niusról is beszélték, hogy az Evangélium-olvasásra érkezve, neki szóló intelemnek vette az éppen felolvasott szavakat. „Menj, add el, amid vagyon és oszd a szegényeknek és kincsed leszen a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem” (Mt 19,21). S e csudálatos szózatra tüstént hozzád pártolt.

  E gondolat hatása alatt visszasiettem oda, ahol Alypius ült, mert odatettem az Apostol könyvét, mikor fölkeltem onnan. Fölkaptam, kinyitottam s egyetlen hang nélkül olvastam azt, amire tekintetem legelőször esett:

  „Nem tobzódásokban és részegeskedésekben, nem ágyasházakban és szemtelenségekben, nem versengésben és irigykedésben, - hanem öltözzetek az Úr Jézus Krisztusba, és a testet ne ápoljátok a kívánságok szerint” (Róm 13,13).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Titkos szót hall és megtér.

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Gondolataim mindig mélyebbre hatoltak. Mikor aztán lelkem titokzatos mélységeit fel- kutatták és nyomorúságomat a maga egész mivoltában szemeim elé összehordták, rettentő vihar támadt bennem, amelynek nyomában eleredt könnyeim zivataros áradata. Úgy éreztem, hogy egyedül jobb lesz elsírnom könnyeimet.

  Hogy tehát szabadon kiszakadhasson belőlem minden könny és minden sóhajtás, felugrottam Alypius mellől és elmentem olyan messze, hogy jelenléte immár nem lehetett terhemre. Úgyis észrevett már valamit rajtam; azt hiszem ugyanis, hogy mondottam neki valamit, s hangom rezgése megmutatta neki, hogy tele vagyok könnyekkel. Eltávoztam tehát mellőle, ő meg ottmaradt ülőhelyünkön s mérték nélkül csudálkozott.

  Leroskadtam, azt sem tudom, hogyan, az egyik fügefa alá s szabadon eresztettem könnyeimet. Patakként omlottak szemeimből kedves áldozatul neked, s talán nem ezen szavakkal, de ebben az értelemben szakadatlanul panaszkodtam előtted: „És te Uram, meddig, óh meddig haragszol egészen? Ne emlékezzél régi gonoszságainkra!” (Zsolt 6,4; Zsolt 78,5. 8).

  Mert éreztem, hogy bűneim rabja vagyok, és panaszos szóval kiáltoztam: Mikor lesz vége ennek az örökös holnapra hagyatkozásnak? Miért nem most mindjárt? Miért nem szakajtja meg ez az óra életem gyalázatosságát?

  Így sóhajtoztam s szívem a legkeserűbb bánat könnyeit sírta.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Leírja nagy viaskodását testi indulataival.

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Onnan ugyanis, amerre arcomat fordítottam, s ahova féltem átpártolni, elém tűnt az önmeg- tartóztatás tiszta fönsége. Derült volt illetlen vidámság nélkül. Kedves mosollyal hívogatott, hogy csak menjek, ne kételkedjek. Felém nyújtotta szent kezeit, hogy elfogadjon és magához vonjon.

  Oh, a gyönyörű példáknak micsoda teljességét mutatta nekem! Temérdek fiú és leánygyermek, a nagyszámú ifjúsággal együtt minden kor, tisztes özvegyek, pártás aggok valamennyien a szent tisztasággal ékesen, amely semmiképpen sem volt gyümölcstelen bennük, mert termékeny méhéből s tőled, jegyesétől Uram, gazdagon fakadtak örömeik.

  Rám mosolygott, s mosolya buzdítás volt, mintha mondta volna: S te nem tudnád megtenni, amit ezek a férfiak és nők megtettek? Azt hiszed talán, hogy ezek maguktól erősek, és nem Uruk Istenüktől? Támaszkodjál egészen az Úrra! Ne félj, nem tér ki előled, nem enged elesni! Tedd bizalommal s meglátod, felkarol és meggyógyít.

  Én meg véghetetlenül szégyenlettem magamat, mert még mindig fülemben voltak ama hiába- való sugdosások, s határozatlanul tétováztam. Ő meg ismét mintha beszélni kezdett volna:

  - Zárd el lelkedet tested minden tisztátalan vágyakozása elől, s elvész hatalma. Élvezetekről fecseg neked, de az mind semmi a te Urad Istened törvényéhez képest.

  Így győzködtem magam magammal.

  Alypius szakadatlanul mellettem volt s szó nélkül várta, mi lesz az én szokatlan nagy felindulásom eredménye.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."