37200 ima található a honlapon, összesen 61533 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

  Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva
  Hetente frissül

  A  bő két évtizednyi rádiós nép- és  több mint 25 évnyi egyházszolgálatom ezért erősítette meg bennem az elhatározást, hogy kiálljak korunk írott és virtuális "areopagusaira", mint templomon kívüli fórumokra, és hirdessem az igét „akár alkalmas akár alkalmatlan”. Ez kényszerű kötelességem és meseszép feladatom egyszerre, melyet minden porcikámmal mégis szívesen vállalok. Pennámmal és hangommal, értelmemmel és egész szívemmel Isten szolgálatában akarok állni. Ez vezérel akkor is, amikor gondolataimat papírra vetem.
  Az írás számomra most már létszükséglet. Állandó, nyugtalanító késztetés, hogy gondolataimat, meggyőződésemet, értékrendemet, életbeli alapállásomat másokkal is közöljem, örömhírként megosszam.

  Kedves olvasó testvérem, ha ide bukkannál, világhálós szörfözgetés közben, erre a szép, és félelemmentes, gyönyörű kalandra hívlak Téged is.

  Ne tétovázz, olvasd az Örömhírt. Lelked szomját oltsd az örök élet vizével.

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Gyógyító sebekHúsvét 2. vasárnapja

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11

  1. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. (ApCsel 4,32–35)

  A jeruzsálemi egyház példája olyan, mint az ifjú házasok mézeshetei. Állandó viszonyítási pontja a hit és a szeretet tüzének. Elkötelezettségük konkrét tettekben nyilvánult meg. Ez minden későbbi nemzedéknek eligazításul szolgálhat.

  2. És ez a győzelem – győzelem a világ felett – a mi hitünk. (1Jn 5,1–6)

  Aki a hit szemével szemléli és éli életét, valójában már győzött az elvilágiasodott életszemlélet felett. Hitünk oka és megalapozója a feltámadt Krisztus.

  3. Nyújtsd ki a kezedet… (Jn 20,19–31)

  Szent János leírása szerint a húsvétot követő nyolcadik napon Jézus újra „eljön”. A megszeppent várakozók gyülekezetében, zárt ajtók mögött egyszercsak megjelenik, és megmutatja sebhelyes kezeit és oldalát. Leheletével a Szentlelket árasztja rájuk, békét hoz, és apostolaira bízza a bűnbánat szentségét. E szokatlan feltárulkozással korántsem akar semmit bizonygatni, inkább hitet ébreszt. Tamásban is. Aki ki tudja miért, nem volt jelen az első húsvéti találkán.

  Tamás a különutas. A maga módján hívő, durcás keresztény iskolapéldája lemarad a találkozásról, és most saját, testre szabott bizonyítékra tart igényt. Igaz, mai ésszel mentegethetnénk: ő a karakteres, aki nem hisz el mindent oly könnyen. Nem ad a kósza hírekre és pletykákra.

  Ajánlatos kételkedni, ha van bennünk alázat. Helyénvaló feltételezni, hogy megismerésünk állandó javításra szorul. Aki fejlődni akar, állandóan frissíti tudását. De kételyünk lehet önbecsapó is: ha a megismert igazság ellen tusakodunk, ha különbejáratú csodát várunk, ha igazunkat igazságként kisajátítjuk, s ettől nem tágítunk. Amikor félresöpörjük mások tanúságtételét, megátalkodunk a gyanakvások, az előítéletek és az általunk kialakított skatulyák börtönében.

  A hit viszont bizalmon alapszik. A bizalmat a szeretet élteti. Jézus nem zárkózik el Tamás kérése elől, de nem is csinál rendszert belőle. Egy kicsit lepirítja „tamáskodó” tanítványát, de a többieket is neveli. Hagyja, hogy Tamás megérintse sebeit, hiszen azok gyógyító sebek, a megváltás örömhírét hordozzák. Nem kellene félnünk a sebek, a vér látványától, s akkor több hittapasztalatban lenne részünk. Jézus sebei azonosságát igazolják. A folytonosságot, hogy ugyanaz a Megváltó van köztünk, megdicsőülve, mentesen az anyag törvényeitől, mint aki a kereszten értünk vérét, életét adta.

  A feltámadott nem lett újra a Föld polgára. Övéi között él tovább a Szentlélek által. Jelenlétét itt a földön, az általa szent leheletével létrehozott közösségben „tapogathatjuk ki”. Legyen helyén az eszünk és higgyünk a saját szemünknek, hisz egyházában mindenkit boldognak mond, akik vele nem érintkezhettek úgy, mint Tamás és társai. Jézus nem tesz különbséget azok között, akik vele együtt ettek és ittak, és azok között, akik tanítványai szavára hinni fognak benne. Kegyelme mindenkit képesít, hogy hite olyan szilárd alapokon álljon, mint azoké, akik fizikailag is látták őt.

  A mi hitünk sem kevésbé értékes, mint a Tamásé. Sőt. Tulajdonképpen minden földi hitet mások tanúbizonyságán keresztül kaptunk. Ugyanígy van a természetfelettivel is. Emberi ész képtelen lett volna ilyet még kigondolni is, mint amit Jézus feltámadása jelent: adva van a bizonyosság, hogy életünk igazi értelme a feltámadás és örök élet! Nem enyészünk el a halállal. Jézus feltámadása a miénknek is záloga.

  „Ugye, összerezzennénk, ha hallanánk hangját: Békesség nektek! Mert a béke vágya erős azokban is, akik a feltámadással mit sem tudnak kezdeni. Azokban is erős, akik a napokban kellemes ünnepeket kívántak egymásnak és nekünk. Egyáltalán nem kellemes ez a feltámadás! Felrúgja egész kispolgári világunkat, szokásainkat, búfelejtő ivászatainkat. Aki viszont közel engedi magához Jézust, azt ő is egészen közel engedi magához, mint Tamást. Érinthető, tapintható valóssággá válik” – írja keserédes humorral Kiss Ulrich jezsuita.

  Amikor sebeket és halált látunk, hívjuk a feltámadottat, aki bennünket is vár a nyitott templomajtón belül. A közösségben, ahonnan Tamás is hitét kapta. Ne hagyjuk, hogy a kényelem, a félelem legyőzzön, otthon tartson, hanem legyünk mások apostolai, és kiáltsuk világgá: feltámadt, alleluja!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Sírkő és leplekHúsvétvasárnap

  Reggeli ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  1. Péter beszéde Kornéliusz házában (ApCsel 10,34a 37–43)

  Pünkösd után az első pápa szembesül Isten meghívásának nagylelkű egyetemességével, az újszövetség tágasságával. Jézus Krisztus mindenkit megváltott. A hit által mindenkinek helye van Isten országában.

  2. Keressétek, ami odafönt van… (Kol 3,1–4)

  A keresztény égre néző ember, miközben két lábbal a földön járva észreveszi a föltámadás jeleit. Keresztelésétől lelkében hordozza a mennyei élet csíráját. Ez ad okot derűlátó életszemléletére. Értékskáláján a lelkiek és Isten törvényeinek szempontjai mindig elsőbbséget élveznek.

   3. Mária Magdolna…észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. (Jn 20,1–9)

  A szentírástudósok is meg vannak arról győződve, hogy az evangéliumi feltámadás-események leírásában szemtanúk visszaemlékezéséről, tapasztalatáról van szó. A sírt elzáró kő elmozdításához legalább négy megtermett férfi kellett volna. A tolvajok nem hagyták volna ott a lepleket. Vagy legalábbis nem összehajtogatva. Egyáltalán kinek állt volna érdekében?… A főtanácsnak Jézus élve kellett, s mert „nem bírtak vele”, kimondatták rá a halálos ítéletet – koholt vádakkal –, miután pedig a kereszten meghalt, a dolgot elintézettnek vélték. A katonák is jó pénzt kaptak a sírőrzésért.

  A hét első napján felgyorsulnak az események. Mária Magdolnát a szeretet hajtja a sírhoz. Holtában is gondját viselné Mesterének. A legnagyobb akadály azonban elhárult: valaki elmozdította a követ. Döbbenete és meglepetése mégsem hozza annyira zavarba, hogy ne tudná, ilyenkor mit kell tennie. Már nem balzsamozni akar, hanem női ráérzéssel azonnal az apostolokhoz siet, hogy megossza, továbbadja a hírt. Péter és János pedig nem asszonyi szóbeszédnek veszik a tényt, hanem a sírhoz futnak. Rablásnak nyoma sincs. Az üres sír, a gyolcsleplek láttán megszületik bennük a hit: Jézus valóban az, akinek mondta magát. Isten Fia, aki legyőzte a halált!

  Képesek vagyunk-e olvasni a jelekből?

  Azóta nemzedékek adják tovább egymásnak a feltámadás jó hírét, és a pünkösdi Lélek-áradástól kezdve minden eukarisztia erről szól. Ettől ünnep a vasárnap. Krisztus él, velünk van. A megszületett egyháznak is ez a legfontosabb feladata: hirdetni minden lehetséges kommunikációs csatornán keresztül: Krisztus titka életünk kiteljesedése.

  Találkozni a feltámadottal bárkinek lehetséges: az apostolok közösségében, az istentisztelet drámájában, az imádság vagy a felebaráti szeretet ölelésében. De talán akkor válik igazán személyes tapasztalattá bennünk, ha levetkőztük önhittségünket és hitetlenségünket, amikor már nem menekülünk tévhitekbe és illúziókba, amikor tékozló fiúkként megjártuk a szenvedés és bűnök poklát, vagy egy súlyos betegség a halál kapujában kijózanított, és megtapasztaltuk végső szegénységünket. Amikor semmink nem maradt, csak a feltámadt Jézusba kapaszkodó hitünk, reményünk és szeretetünk.

  Az sem véletlen, hogy Krisztus Urunk a tavasz megújuló, kirobbanó élet-lüktetését választotta feltámadása „időpontjának”. Isten titokzatos terveiben ez is üzenet! Számunkra az igazi tavasz Krisztus feltámadása. A természet újraéledése, a rügyek kipattanása, a kiscsibe tojástörő életereje, a réten ugrándozó bárány, a szapora tapsifüles kedves szimbóluma is a gondviselés csodálatos „dramaturgiájához” tartoznak. Mégiscsak halvány jelek ahhoz képest, amit Isten ad nekünk a feltámadt Jézusban. Húsvét újdonságához és mindig időszerű üzenetéhez viszonyítva eltörpül a hírcsatornák helyszíni riportjainak szenzációja, lám minden csoda három napig tart, minden hírügynökség óránként cseréli a friss híreket. Krisztus feltámadása ezzel szemben örökérvényű és elévülhetetlen. Örök sorsunkat, életünk igazi értelmét, minden sorskérdés valódi nyitját tárja elénk.

  Ehhez viszont el kell végeznünk a „gyászmunkát” mint Mária Magdolna, figyelni a jelekre, mint Péter és János. A szívünkkel kell gondolkoznunk, hogy túlélhessük halálunkat. Húsvét viszonylagossá teszi a földi árnyékvilágot. Ablakán átszűrődik az örökkévalóság fénye, katarzissá szépül a szenvedés, megtörik a halál uralma. Hiába ölték meg a bárányt, a Lélekkel nem lehet bírni. A szeretet örök és megölhetetlen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága A bevonuló KrisztusVirágvasárnap

  Reggeli ima21 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  1. Harmadik ének az Úr szenvedő szolgájáról (Iz 50,4–7)

  A Másod-Izajás könyvében szereplő éneket a kereszténység kezdettől fogva Jézus Krisztusra vonatkoztatta. Mintha a Getszemáni-kertben haláltusáját vívó Jézus fájdalma hallatszana ki belőle. Urunk a rászakadó szenvedést megadóan fogadja az Atya kezéből. Találóan fogalmaz Jelenits István piarista: „nem mintha beteges módon örömét lelné abban, hogy ütik, szakállát tépik, leköpdösik. Úgy adja át magát gyalázóinak, mint aki meg van győződve arról, hogy ami történik vele: Isten akarata. Ezért marad a köpések szennyét törölgetve, az ütések közt is az, aki volt: Isten szavának meghallgatója és közvetítője.” Hisz ő maga az Ige.

   2. Kiüresítette magát (…) engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig… (Fil 2,6–11)

  A Filippiekhez írt levél himnusza a keresztény teológia nyitja és magyarázata. Önmagában is felér egy hitvallással. Jézus Krisztus alázata és engedelmessége keresztény magatartásunk állandó mércéje.

  3. Jézus Krisztus szenvedése Szent Márk szerint (Mk 14,1–15,47)

  Mi is énekkel és szentelt barkákat lengetve, körmenettel köszöntjük Urunkat, Krisztust, akárcsak hajdanán a jeruzsálemiek. Ma mi vagyunk a Messiást egykor pálmával fogadó sereg, a bevonuló Krisztus társai, akik a pálmák vasárnapján feldíszítjük a vőlegény nászházát, hogy méltó hajlékban lakhasson.

  Mielőtt belemélyednénk Jézus nagyheti szenvedésébe, amelyet a liturgia már előrevetít, érdemes figyelni a tömeg, az emberek viselkedésére is. Szinte már egyházi közhelynek számít, hogy a virágvasárnapi hozsannázók nagypénteki feszítsd meg-et kiáltókká válnak… Vajon ez pusztán téves általánosítás? Az események egyoldalú leegyszerűsítése? Vagy ennél bonyolultabb emberi jelenségről, megmagyarázható, érthető lélektani folyamatokról van szó?

  Jézus elfogadta az ünneplő tömeg dicsőítését, miközben nem akart a rajongók bálványa lenni. Nem igyekezett a sokak által elvárt délibábos politikai Messiás-képnek megfelelni. De most ünnepeltként vonul be Jeruzsálembe. Osztozik az egyszerű, tiszta lelkű emberek örömében, amúgy is joggal vívta ki csodálatukat és tiszteletüket. Az igaz vallásosságot érzi meg gesztusaikban és ünneplésükben. Szamárcsikó hátán vonul be, mintegy beszédesen tudtul adva nekik, hogy nem az erőszak az ő kenyere. Elfogadja az ünneplést, a jogos elismerést és dicsőséget, amelyet feltámadása után a benne hívők is méltán adnak meg neki.

  De vajon ki tudunk-e tartani Krisztus mellett a szenvedésben? Politikusok és a közvélemény előtt nagy nimbusznak örvendő emberek mily hamar elveszítik kegyeinket és elfelejtjük őket. Talán Isten is csak addig jó, amíg segít nekünk, rajtunk? Mennyire hajszálon múlik a siker, az elismertség. Mennyire vigyáznunk kell, hogy jól szeressünk és ne legyünk ripacsok… A szenvedő Krisztus erkölcsi mércéje leginkább nagyhéten, a passió elmélkedése közben vizsgáztat le minden keresztényt. Szembesít mindnyájunkat szalmaláng-lelkesedésünkkel, törékeny hitünkkel, izgága hűségünkkel, kiállhatatlan, csapongó elkötelezettségünkkel, be nem tartott ígéreteinkkel, szégyellni való önbecsapásainkkal.

  Nemcsak a tömeg befolyásolhatóságáról van szó, nem pusztán arról, hogy az ember a tömegben könnyen arctalanná, önkontrollját elveszítő állattá vadulhat, hanem sokkal inkább arról, mennyire vagyunk következetesek, mennyire teherbíró a hűségünk, kiállunk-e a végsőkig a minket szerető Isten mellett?

  Akkor léptünk előrébb a lelki érettség útján, amikor nemcsak a túlélésért leszünk képesek hajtani. Amikor erkölcsi döntéseinkben nem a félelem, a pénz, az érdekek, a különféle kényszerek hatalma diktál, hanem a Krisztus iránti szeretet. Péter és Júdás példája egyaránt kijózaníthat. Egyházunk minden évben mint egy szent drámát, lepörgeti előttünk a misztériumot. Szent színjáték zajlik nemcsak a templomban, hanem életünkben is.

  Mi magunk vagyunk a szereplők: hozsannázó tömeg, félénk tanítványok, erősködő péterek, konjunktúra-lovag júdások… Krisztus maga sodor bele szenvedésének döbbenetes titkába, hisz lelkünk szentélyébe is be akar vonulni. Az ő útja a megváltáshoz vezet. Az ő tekintete feloldoz. Feltéve ha a hajnali kakasszóra tekintetünk találkozik az övével, és könnyekre fakadunk. A bánat könnyeire.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Életadó halálNagyböjt 5. (fekete) vasárnapja

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21

  1. Új szövetséget kötök Izrael házával… (Jer 31,31–34)

  A próféta Izrael helyreállításáról, a messiási időről jövendöl, amely abban is különbözik a régitől, hogy Isten az emberek szívébe írja törvényét. Ezt a szívünkbe írt szövetséget nekünk sem szabadna soha megszegnünk. Keresztségünk óta, kegyelme révén bennünk is ez az új szövetség munkálkodik. Eszerint élni – ez a krisztushívő küldetése.

  2. Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint… (Zsid 5,7–9)

  A Zsidókhoz írt levél szerzője valószínűleg Szent Pál tanítványi köréből került ki. Írásának fő témája Krisztus örök papsága. Melkizedekről a Teremtés könyvében találunk utalást. Nem tudunk semmit származásáról, életkoráról, haláláról. Még Ábrahám is elismeri papi méltóságának fölényét. Ez a titokzatosság és időtlenség teszi Krisztus előképévé.

   3. Uram, látni szeretnénk Jézust… (Jn 12,20–33)

  Ahogyan egyre beljebb kerülünk a nagyböjtbe, úgy feszegetjük egyre behatóbban élet és halál misztériumait. Elmélkedésünket János evangéliumának 12. fejezetével folytatjuk, ahol az Üdvözítő a betániai vacsora után megrázó mélységű vallomást tesz tanítványainak: elérkezett az óra… ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz… Mit kezdjünk ezzel a kijelentéssel? A megváltás szédületes titkáról csak dadogni képes az emberi elme.

  A természeti vallásokban ugyan ismerős a halál és az élet ellentmondásos kölcsönhatása, egymást feltételező vagy épp kioltó viszonya, mégsem tudunk napirendre térni fölötte. Már Arisztotelész így fogalmazott: az egyiknek a halála a másiknak a születése... Nem örök körforgásról van itt szó – mint ahogyan sokan a húsvétot is szeretnék egyfajta termékenységi ünneppé silányítani –, hanem Jézus Krisztus megváltói haláláról, és annak egyetemes jellegéről. Az ő halála odaadott, áldozattá lett halál. Ez ellen az értelmezés ellen még az Ószövetség is hevesen tiltakozott. Azonban a János-evangélium – a többiekhez viszonyítva sokkal érettebben és egyértelműbben – nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus tudta, mi vár rá.

  Nagyböjt 5. vasárnapján, a szenvedés vasárnapján egyházunk ezt az önmarcangoló, tépelődő jézusi lelkiállapotot tárja elénk János evangéliumából. Hogy hitünk húsvéti titkát már a húsvéti események leírása előtt fellebbentse, az evangélista vadonatúj szemléletet hoz a szenvedéstörténetbe, és ezt igazából Urunk vívódásán keresztül érthetjük meg. Jézus nem kénytelen meghalni, kereszthalálát tudatosan, önként, önfeláldozó lelkülettel vállalta. Nem elmenekült az Atya akarata elől, hanem azonosult vele. Még megrendültsége is erről tanúskodik: Mit is mondjak. Atyám, szabadíts meg ettől az órától? Hiszen éppen ezért az óráért jöttem!…

  Minden porcikánk fél a haláltól. Pláne az önfeláldozástól. Nehezünkre esik vele farkasszemet nézni, és még inkább elejébe menni. Fogva tartanak tárgyak, dolgok, életkor, ragaszkodásaink, egyszerűen kitoljuk a halállal foglakozás idejét későbbre. Annyira belénk ivódik a földi élet „kézzel fogható” tapasztalata, hogy azt nem akarjuk feladni a látatlanért. Miközben mégis folyton meghalunk egy kicsit: a gyermekkornak, az emlékeknek, a múltnak, a szabad vagy kényszerű választásaink eredményeképpen sokféle más lehetőségnek, élménynek. A házastársak egymás szeretetéért, szülők a gyermekekért. A lélekgyógyászok erre azt mondanák: az elengedés művészete…

  Jézus megváltói halálával megtörte a halál, a sötétség, a sátán uralmát. Kihúzta a méregfogát. A paradicsomi átok megszűnt. Az Atya megdicsőült: Most vettetik ki a világ fejedelme…

  Ehhez kellett a búzaszem áldozata. Jézus nem volt naiv, nem tévedett. Bűneinkért elégtételt adó, helyettesítő halála titkát Szent Pál így világítja meg: Ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt… (2Kor 5, 14), hogy ne magunknak éljünk, hanem másokért, az ő dicsőségére.

  A búzaszem halálát mi sem spórolhatjuk ki életünkből. Mernünk kell szeretetből áldozattá válni már itt és most. Apránként, egyre inkább meghalni, hogy ebből a halálból élet fakadjon. Szenvedéseink és tudatosan vállalt halálunk sem véletlen, nem a sors nagykönyvében volt megírva, hanem a búzaszem sorsa, mely az Üdvözítő kereszthalálában lett éltető halál, hogy megszülessék az örök élet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Éjjeli beszélgetésekNagyböjt 4. vasárnapja

  Reggeli ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  14

  1. Aki megmenekült a kardtól, Bábelbe került fogságba.
  (2Krón 36,14–16.19–23)

  Szedekiás (Cidkija) Júda utolsó királya volt (Kr. e. 598–587). Nem hallgatott Jeremiás prófétára és bekövetkezett az ország pusztulása, a 70 éves babiloni fogság. A büntetést tehát Izrael megérdemelte. Csak a fogság alatt döbbent rá a nép, hogy van szabadulás, ha visszatér az atyák Istenéhez.

   2. Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat… (Ef 2,4–10)

  A bűnből, a lelki halálból csak kegyelme eszközeivel, a szentségekkel, jelesül a szentgyónás által tudunk új életre támadni.

  3. Jézus és Nikodémus (Jn 3,4–21)

  Nikodémust, a tekintélyes farizeust jól ismerték Jeruzsálemben. Csak Szent János számol be róla, annak kapcsán, hogy többször is felkereste Jézust éjnek idején, amikor Jézus Júdeában, valószínűleg az Olajfák hegyén tartózkodott. Az evangélista teológiai célzattal ír részletesen a kettejük éjszakai beszélgetéséről, hiszen a nagytanács (szanhedrin) tagja csodálja Jézust, és Isten küldöttjét látja benne. A nagypénteki kirakatperben is megvédi, és a temetéséről is saját vagyonából gondoskodik. Kérdései az akkori vallásos embert és a mait is foglalkoztatják: hogyan juthatunk abba a vallási rendbe, amelyet Jézus képvisel? Egyénileg hogyan juthatunk Isten országába? Még Luther Mártont is ez foglalkoztatta a hitújítás kezdetén… Hogy válok én megigazulttá Isten előtt?

  Az izraeliták főembere a mai olvasóban is rokonszenvet ébreszt. Olyan egyéniség, aki keresi az igazságot. És jó helyen keresi. Mer lépni, kezdeményez, vállalja az igazság kockázatát. Kész szembesülni az újjal, a meglepetésekkel. Érdekli őt Isten országának titka, keresi a dolgok értelmét, nem hagyja a maguk mentére. Úgy is mondhatnók, a lelki nagykorúságra törekvő hívő mintaképe. Személyes kapcsolatba akar lépni Jézussal. Nem elégíti ki addigi tudása, rajongó vágyakozása, áldozatot is hoz azért, hogy Istennel személyes kapcsolatba kerüljön. Eleinte ugyan még titokban, de utána már nyíltan is vállalja Jézushoz, az Isten Fiához való tartozását és elkötelezettségét.

  Jézus a Nikodémussal való párbeszédben két dolgot tisztáz: először azt, hogy aki be akar lépni Isten országába, annak újjá kell születnie: Bizony mondom neked, aki nem vízből és lélekből születik, az nem megy be Isten országába. Mintha a jánosi előszó (prológus) szavai visszhangoznának: akik nem a test és a vér vágyából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születnek… Másodszor, Jézus az újjászületés feltételét is tisztázza. Ez nem más, mint a benne (Jézusban) való hit: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ez a Szentírás egyik kulcsmondata.

  A nagyböjti bűnbánati gyakorlatok sekélyessé válnak, a felszínen maradnak, ha nincs mögöttük megtérési, újjászületési szándék (metanoia). Jézus nem folytonos reinkarnációról beszél, amit a keleti vallásokban látunk, hanem a Szentlélek munkájáról. Isten erejéből és kegyelméből leszünk új emberekké. Ő Atyja iránti engedelmességével, halálával és feltámadásával megtörte a bűn hatalmát. Ha hittel Jézusba kapaszkodunk, a bűn rabságából is kiszabadulhatunk.

  Már a Jézus név is azt jelenti: Isten megszabadít. Nincs üdvösségünk senki másban. Az üdvösségnek nincs alternatívája. Más út nem létezik, csak Jézus Krisztus. Ahogyan a megijedt és rémült izraeliták a póznára tett rézkígyóra tekintettek és megmenekültek a halálos kórtól, úgy lesz üdvössége a hívő embernek is Krisztus megváltó keresztje. Az ártalmas kígyót az ártatlan Bárány teszi ártalmatlanná. Isten irántunk való szeretetének ez az aranyfedezete. Hitbeli állásfoglalásunk, ha nem látszik meg életünk alapdöntésein, stílusán, magunk ítéltünk magunk felett, magunkat zártuk ki az üdvösségből. Túl nagy a tét ahhoz, hogy félvállról vegyük vagy bagatellizáljuk örök üdvösségünket. Isten emberré lett értünk, még Fiát is odaadta, annyira szeretett.

  Nagyböjti utunkon ez az örömhír: ennyire szeret engem az Isten. Ennyire értékes vagyok az ő szemében. Az ő irgalma felemel, talpra állít, tisztába tesz, újjászül engem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Kufárok, kifelé!Nagyböjt 3. vasárnapja

  Reggeli ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  07

  1. Én vagyok az Úr a te Istened… Senki mást ne tekints Istennek, csak engem… (Kiv 20,1–17)

  Látszólag a Tízparancs (vagy a Tíz Szó) – amelyet a Bibliában a Második Törvénykönyvben is leírva találunk – emberi, mondhatni természeti törvény. Más vallásokban is fellelhető. Ami kinyilatkoztatott isteni törvénnyé teszi, az épp a megindoklása: Isten ellen vét, aki a másik embert megbántja. Isten a teremtés és a megváltás jogán adja parancsba az ember alapvető kötelességeit. Őt bármivel-bárkivel behelyettesíteni egyenlő a bálványimádással.

  2. Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük… (1Kor 1,22–25)

  A hívő ember számára hite, meggyőződése, egyházhoz tartozása nem alku tárgya. Akkor sem, ha botrány, akkor sem, ha balgaság a világ szemében. Jézus sem bocsátotta áruba az Atya kincseit. Inkább engedte, hogy megfeszítsék.

  3. Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! (Jn 2,13–25)

  János evangélista első 12 fejezetét a jelek könyvének is szokás nevezni. A szent szerző már evangéliumának elején, közvetlenül a kánai menyegző után, tudatos teológiai célzattal írja le a templomtisztítás történetét, amelyben Jézus „szent haraggal” űzi ki a kufárokat. Prófétai tettével jelezni akarja, hogy benne, általa új élet, új templom, új kultusz veszi kezdetét. Az Újszövetségben a feltámadt Jézus az új templom: ő gyűjti egybe a híveket, benne valósul meg Isten igaz imádása, benne minden nép fia testvér, és Isten jelenléte nem kötődik Jeruzsálemhez.

  Nagy Heródes Kr. e. 20–19-ben kezdte újjáépíteni a jeruzsálemi templomot. Jézus idejében ez a templom 46 éves volt. A külső, ún. pogányok udvarában a kereskedők különféle állatokat kínáltak eladásra, amelyeket a hívők az áldozatok bemutatására szántak. Különösen a húsvéti ünnepek alkalmával volt nagy a kínálat. Josephus Flavius szerint ilyenkor mintegy 15 ezer bárányt áldoztak fel. A zarándokok messziről jöttek, természetes volt, hogy itt helyben, az árusoknál szerzik be a bárányt. Mivel a templomi díjakhoz akkoriban csak tiruszi sékelt lehetett felhasználni – hiszen a római pénzen a császár képe volt –, pénzváltók is kellettek... Az evangélista kendőzés nélkül, szemtanúként írja le, hogy Jézus dühbe gurult, felháborodott az egész zsidó áldozati rendszer láttán, ami Atyja házát, a templomot vásárcsarnokká tette. A templom szent, hisz Isten „lakóhelye”, ezért nem fér össze méltóságával a vásári zsivaj. Ő nem tűri a nyerészkedő kalmárszellemet.

  Jézus jelzi, hogy személyével befejeződött az Ószövetség, többé nincs helye a templomi kereskedelemnek. Az ő személye túlszárnyal minden áldozatot. Mostantól nem kell áldozati állatokkal megvesztegetni Istent, ő maga az összekötő kapocs, a feláldozott húsvéti bárány.

  Ha ma Urunk Jézus körbenézne templomaink, kegyhelyeink környékén, bizonyára nemcsak a múzeummá vált, turistazsivajtól hangos templomaink miatt lenne felháborodva, hanem azért is, amiért nem egyszer templomainkat és környéküket giccsek, értéktelen tárgyak, haszontalan bóvlik árasztják el, amelyek árusításából ráadásul még jól is élnek némelyek. Jeruzsálemben a templomok óvárosa ma is egy nagy bazár.

  Vigyázzunk templomaink szentségére! Emésszen minket is az Úr házáért való buzgalom. Ne tűrjük el a kereskedő, üzleti szellemet, amikor szent dolgokról, hitünkről, a szentségekről, Isten titkairól van szó. Lelkünk templomát mindig tartsuk tisztán. Ne próbáljuk Istent lekenyerezni, vagy a hitet pénzre váltani. Templomjárásaink legyenek a feltámadt Krisztussal való találkozás alkalmai. Hisz miatta szent a templom. Ő trónol ott a tabernákulumban a testté lett kenyér színe alatt. Benne Isten lakik köztünk. Miatta van csend, fegyelem az Úr házában, és nem csak liturgia közben. Mi, keresztények, a feltámadt Krisztus testét és vérét esszük és isszuk, köréje épül fel egész istentiszteletünk. A szentségek, az isteni kegyelem jelei és megvalósítói, halálából és feltámadásából forrásoznak. Ezért nem igazíthatjuk semmiképpen a modern piaci világ igényeihez, hiszen akkor csúfot űznénk Isten szentségéből.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Jó nekünk itt!Nagyböjt 2. vasárnapja

  Reggeli ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  28

  1. Ábrahám hite (Ter 22,1–2. 9a.10–13.15–18)

  Ábrahám a hit ószövetségi mintája. Rá mint az Istenre hagyatkozás iskolapéldájára mindannyian felnézhetünk. A valódi hit: amikor az ember már nem kérdéseket tesz fel Istennek, hanem engedelmeskedik. Izsák feláldozásának történetében egy kicsit az Atya „értelmetlen” szeretete tükröződik vissza, amely Fia feláldozását is jelenti… Jézus Krisztusban ez vált egyértelművé.

   2. Isten saját Fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. (Róm 8,31b–34)

  Az apostol az isteni szeretet himnuszában a sokak által idézett, klasszikussá vált kérdést teszi fel: ha Isten velünk, ki ellenünk? A választ is megadja… Ha Isten ennyire szeretett minket Fiában, Jézus Krisztusban, minden okunk megvan arra, hogy bízzunk benne.

   3. Urunk színeváltozása (Mk 9,2–10)

  A Tábor-hegyi színeváltozást nem lehet mesterségesen előidézni. S főleg nem tévé-rádió-számítógép, zaj, feszült rohanás és stresszes tempó kíséretében. A szemlélődéshez csönd, elvonulás, „hegyi környezet” és belső vágy szükséges. Lehetetlen elmélyülni állandó telefoncsörgés és kapkodó felszínesség közepette. A hegyről más a panoráma, kirajzolódnak a megtett út kontűrjei, élesebb, frissebb a levegő, átölel a csend, a tisztaság. A nagyobb léptékű távolságok, távlatok látványa olyan összefüggéseket láttat meg velünk, melyeket „ott lenn” nem lett volna módunkban szemlélni. Öröm, béke istenélmény egyaránt betölti az embert a hegyen.

  Nyilván hétköznapjaink apró élményeiben is átragyoghat Isten dicsőséges jelenléte. Érezhetjük, hogy velünk van. Egy sugallat, egy fontos döntés, egy ajándék, egy jóleső viszonzás, hála mások részéről – egyszóval örömteli pillanatainkban. De az is lehet, hogy fájdalmas tapasztalataink után villan át: itt Isten ujját fedeztük fel életünkben! A töltekezés mulandó perceit érdemes elraktároznunk. Milyen jó lenne ezeket az élményeket féltve őrizni, és legalább szűk családi vagy baráti körben másokkal is megosztani.

  Jézus, a Golgota felé mintegy félúton, három kiválasztott tanítványával egy magas hegyre vonul vissza, ahol átváltozik, valóságos mennyei fényben tündöklik előttük. Már az egyházatyák magyarázatai is jelzik, hogy szenvedése utáni megdicsőülését akarta velük megkóstoltatni, már jó előre. Hogy felkészítse és megerősítse őket. Nem maradhattak ugyan ebben az állapotban, de életük végéig elkísérte ez az élmény, amelyből táplálkozhattak.

  A színeváltozás hegye az elcsendesedés, az Istennel való eksztatikus találkozás élményét, állapotát jelenti. Az imádságban, a nagyböjti pusztai elvonulásban ez is bekövetkezik. Nem egyből, hanem fokozatosan. Az imádság lényege, hogy teljesen Isten rendelkezésére bocsátom magam. Elengedem vágyaimat, akaratomat, kiüresítem magamból a képeket, gondolatokat és átadom magam a jelenlétnek. Ez nem rendkívüli látomás vagy csoda, hanem a szemlélődés gyümölcse lesz. Jézus arcának ragyogása átragad ránk. Isten szemérmes. Csak azoknak tárja fel megdicsőült arcát, akik készek vele szenvedni. Akik kizárólagosan vele akarnak lenni De meg is erősít, pontosan az ilyen élményekkel, hogy velünk marad a szenvedés idején is.

  Az arc a lélek tükre. Lelkünk-szívünk kegyelmi vagy bűnös állapotát egyből elárulja. Az isteni jelenlét, az imádságos együttlét pedig kisimítja a ráncokat. A másik ember arcához is csak akkor és úgy érhetünk, ha az szívünk szeretetét továbbítja. Csak ekkor lesz metamorfózis-színeváltozás bennünk és benne.

  Uram, jó nekünk itt lenni – mondja Péter apostol elragadtatásában. Megfeledkezik a földi keretekről. Kikapcsolódik az időből. Állóképpé tenné a pillanatfelvételt. A hegyről viszont le kell jönni. A Golgota hegye még hátra van. De kaptak egy olyan beavatást az isteni állapotba, olyan erőforrás birtokosai lettek, amely erőt adott nekik a passió
  után is.

  A keresztény böjtje nem kínkeserves koplalás, éhségsztrájk, izzasztó fogyókúra vagy diéta, hanem örömteli elvonulás az Úrral, kettesben. Neki jó az Úrral lenni, és nem azért tesz eleget vallásos kötelességeinek, mert elő van írva. Nem puszta jó érzéseket vagy megkönnyebbülést keres Istennél, hanem válaszol a szerelmes hívásra. Együtt akar lenni Jézusával. Azzal, akit szeret, akinek tekintetét lesi és arcát kutatja, hogy akaratát teljesíthesse. Lemondásai, önmegtagadásai csak velejárói annak a szeretetnek, amely a szenvedésben, a keresztút állomásain is élteti és hajtja őt a megdicsőülés felé.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Negyven nap: vadállatok és angyalok közöttNagyböjt 1. vasárnapja

  Reggeli ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  1.  Nézzétek a szövetséget, amelyet kötök veletek… (Ter 9,8–15)

  A vízözön után feltűnt, eget a földdel összekötő szivárvány Isten és ember szövetségének jelképévé vált. A természet erői Isten szövetségesei, amelyek még jobban aláhúzzák az ember természetfeletti célját. A keresztény Nóé bárkájában az egyház hajóját is meglátja, amelyet maga Krisztus kormányoz az örök élet partjai felé.

  2. Noé idejében Isten türelmesen várt… (1Pt 3,18–22)

  Péter apostol első levelében a keresztség vizének megújító hatását veti össze Isten türelmével, amelyet Noé idejében, a negyven napos vízözön alatt tanúsított az ember iránt. A veszélyben minden ember „hívővé” válik. Isten nem akarja, hogy az ember elvesszen.

  3. Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki.
  (Mk 1,12–15)

  A negyvenes szám jelenti a teljességet, a hosszú időt, a kegyelmi időszakot egyaránt. Negyven napig tartott a vízözön, negyven napon át imádkozott a hegyen Mózes, negyven évig bolyongott a nép a pusztában, negyven napig menekült Illés a szent hegyig, a Hórebig. Ninive lakói negyven nap haladékot kaptak a megtérésre, Isten negyven ujjat számolt ki az egy testté lett emberpár számára, földi bíró sem szabhatott negyvennél több botütést a törvényszegésért. (A biztonság kedvéért csak harminckilencet mértek ki, nehogy a végrehajtó elszámolja magát és megsértsék a törvényt…).  Jézus is negyven napot tölt a pusztaságban, ahol vadállatok és angyalok társaságában böjtöl és imádkozik. Az oroszlánok, rókák, hiénák, vadmacskák, sündisznók, kígyók, viperák, baglyok és hollók hazájában ez a leírás nem is annyira különös.

  Krisztus a Lélek ösztönzésére vonult el a sivatagba, mint ahogy a próféták is tették, hogy felkészüljön isteni küldetésére. A negyven napos pusztai időzés önmagában is próbatétel: vágyak, gondolatok, képek, ösztönök, kísértések törnek elő, amelyekkel ő is szembetalálta magát. Ellene mondott a sátánnak, a gonosznak, az önzésnek, és ezzel helyreállította a teremtés rendjét. Isten és az ember kapcsolata újra harmonikussá vált.

  Nagyböjt szent negyven napja a lelkünk pusztaságába történő be- vagy kivonulást jelenti. Mi is követjük a Lélek sugallatait, és elvonulunk a csend, a belső összeszedettség pusztájába. A böjt és imádság együtt jelenítik meg Istennek odaadott életünket. Nem lehet hinni böjt nélkül, és böjtölni sem érdemes hit nélkül. Az legfönnebb fogyókúrát jelentene. A hívő ember nagyböjti, negyvennapos visszavonulása egyfajta lelki edzés, lelkigyakorlat, az Isten iránti szeretet és hűség szakítópróbája. Mielőtt egy acélhuzalt kiadnak a gyárból, szakítási próbát végeznek vele. Mielőtt egy hidat átadnak a forgalomnak, terhelési próbának vetik alá. Az űrhajósokat hónapokkal a repülés előtt szoktatják a súlytalanság állapotához, a magzatnak kilenc hónapra van szüksége, amíg emberré formálódik az anyaméhben, a gyermeknek is ki kell járnia az iskolát, hogy tudást, mesterséget szerezzen, de még azután is gyakornokként tapasztalatra van szüksége.

  De talán a legfontosabb, amit a mai evangélium kijelent: beteljesedett az idő! A nagy dolgok érést, hosszas előkészületet, csendes elmélyülést igényelnek. Mi meg rohanunk, semmire és senkire nincs időnk, tele a határidőnaplónk, időpontok, minket felülmúló pénzügyi és politikai döntések szorításában élünk, s közben talán soha nem fogjuk meg- és átélni, megérezni és megérteni, mit jelent, amikor betelt az idő…

  Erre kapunk esélyt nagyböjtben: álljunk meg, szakítsunk időt magunkra és Istenre… Hogy a kísértésekkel is szembenézve, bukásainkkal is számolva térdre kényszerítsük rohanó énünket, merjünk áttetszővé válni, hogy felemésszen az isteni és a felebaráti szeretet.

  Nagyböjt szent negyvennapja, hívő életünk pusztája, ahol jó együtt lenni nemcsak a vadállatokkal – akiket lassanként megszelídíthetünk –, hanem a Lélekkel és Isten angyalaival is, akik segítenek megérteni Isten igéjét, amely nélkülözhetetlenebb, mint a mindennapi kenyér. A böjtből helyes önismeret, szívből jövő imádság fakad, ami aztán tevékeny szeretetre ösztönöz, és felebarátaink felé fordít. A testi-szellemi aszkézis egészséget, harmóniát szül, lelkileg is megfiatalít, „formába ráz”, és újult erővel ünnepelhetjük húsvét szent
  titkait.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Akarom, tisztulj meg!Évközi 6. vasárnap

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  14

   1. A leprás… ameddig a betegsége tart… tisztátalan…
  (Lev 13,1–2,45–46b)

  A Leviták könyvének írásakor – legkésőbb a Kr.e. 5. század – a lepra a különféle bőr- és kiütéses betegségek gyűjtőfogalma volt. Lelki lepráink, bűneink, rossz szokásaink is úgy elhatalmasodhatnak rajtunk, mint ez a ragályos betegség.

   2. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére… (1Kor 10,31–11,1)

  A középkorban Loyolai Szent Ignác szerzetesrendje, a jezsuiták is ezt a páli elvet tették jelmondatukká. Valóságos életprogram.

   3. Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem… (Mk 1,40–45)

  Leprásnak lenni az ókorban valóságos istencsapásnak számított. A rabbik szerint négy dolog hasonlított a halálhoz: a szegény, a leprás, a vak és a gyermektelen. A leprában szenvedő embernek a gyász jeleit kellett viselnie –megszaggatott ruhában, födetlen fejjel, betakart szakállal, ápolatlanul kellett mutatkoznia –, tisztes távolságból kerülte az emberi közösséget, csengettyűvel jelezve: vigyázat, ne közelítsetek…! Az egészségére gőgös emberben is félelmet keltettek: a csonka végtagok, a gennyes nyílt sebek, a szemlátomást pusztuló emberi test látványa viszolygást váltott ki a környezetből. Talán filmekből is fogalmunk lehet, milyen borzalmas, amikor a gyilkos kór szétmállasztja, szétroncsolja az embert. Úgy gondolták, az ilyen embereket Isten bünteti, elhagyta… A leprásokat nemcsak a fertőzésveszély miatt különítették el a közösségtől, hanem ez a megvetés, a kitaszítás jele is volt. Az a leprás, aki Jézusnál gyógyulást keresett, megszegte a szabályokat, és egészen közel merészkedett Jézushoz. Hitt Jézus isteni hatalmában és bízott a gyógyulásban.

  Ma már gyógyítható a lepra. A történelem folyamán nagy szentek is szeretettel vették körül a társadalom által kitaszított betegeket, és életüket adták értük. Gondolhatunk Árpád-házi Szent Margitra, Szent Erzsébetre, a Lázár-lovagokra, vagy a híres belga származású misszionáriusra, a 44 évesen leprásként meghalt, 2009-ben szentté avatott Damian de Veuster-re.

  A tudomány és a gyógyszeripar megannyi próbálkozása ellenére a betegséggel együtt kell élnünk. Korunk leprái – a rák, az AIDS, a cukorbetegség, a depresszió, influenza-vírusok és agyhártyagyulladások, az alkohol- és különféle drogfüggőségek – ma is jelzik az ember kiszolgáltatottságát és törékenységét. Mindannyian gyógyulásra szorulunk. Már az is beteg, bűntől zavaros lelkünkről-gondolkodásunkról árulkodik, hogy a médiában, a hírekben folyton a rosszra, mások bűneire vagy bajára vagyunk kíváncsiak. A jó eseményeknek nincs hírértéke… Betegségeinkkel nem szoktunk dicsekedni. Csendben, szemérmesen hordozzuk fájdalmainkat. A nyilvánosság nem is tesz jót a gyógyulásnak. Isten beavatkozását is megnehezíti. Sokkal hatékonyabb Jézus szeretete, aki előtt nem kell szégyellnünk feltárni testi-lelki nyavalyáinkat. Isteni hatalma, végtelenül tapintatos irgalma azt sugallja: ha leprás is vagy, akkor is szeretlek!

  Mutasd meg magad a papoknak – mondja Jézus a leprásnak. Mintha ma azt mondaná: végezd el a szentgyónásodat, borulj le vétkeiddel Urad előtt, hagyd, engedd, hogy Isten gyógyító kegyelme megérintsen! Ne mások bűneivel légy elfoglalva, hanem a te bűneidből gyógyulj ki! Jézus idejében ha a pap igazolta a gyógyulást, a leprást egészségesnek nyilvánította, bemutathatta érte a hálaáldozatot és visszafogadhatta a közösségbe. Ez egymás iránti felelősségünkre is figyelmeztet. Nemcsak a lecsúszottakra, a peremre szorultakra nem figyelünk, hanem egymásra sem. 

  Jézus emberi kapcsolatainkat is szeretné meggyógyítani. Legyünk egymás papjai, a másik ember bűnből-betegségből való szabadulásának kivitelezői.

  Jézus nem tisztít meg beleegyezésünk nélkül. Akarnunk kell a gyógyulást. Ő ma is megérint. Azért jött, hogy megmentsen és meggyógyítson. Hogy érzékennyé tegyen a bajban lévők iránt. Nem csodaváró hit szükséges a gyógyuláshoz, hanem alázat és bizalom, legfőképpen szeretet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Erre megszűnt a lázaÉvközi 5. vasárnap

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  07

  1. Katonasor az ember élete… (Jób 7,1–4.6–7)

  A farsangi bálok idején szinte kontrasztként hat a szenvedő ószövetségi szent, Jób példája, aki egy szempillantás alatt veszíti el nyáját, gyermekeit, és bélpoklos lesz. Még a születése napját is megátkozza. Jób az emberi életet a legszerencsétlenebb sorsokhoz hasonlítja: katonáskodás, napszámosság, rabszolgaság. Azóta még lenne néhány ötletünk: hajléktalanság, menekült státusz, politikai meghurcoltatások, kisebbségi lét stb.… Mi, keresztények, már a megváltásban, a megváltásból élünk. Semmilyen földi baj, trauma, betegség, katasztrófa miatt nem engedhetjük meg magunknak a kétségbeesés kilátástalanságát. Ha nincsenek is válaszaink a szenvedés alatt lelkünkből feltörő miértekre, Krisztus keresztjében minden szenvedés értelmet nyer.

   2. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!… Mindenkinek mindene lettem, hogy egyeseket megmentsek. (1Kor 9,16–19.22–23)

  Az igehirdetőnek nem lehetnek előjogai csak azért, mert Krisztus hívására válaszolt. Annak ellenére, hogy munkájából „él”, az sohasem lehet az evangélium hirdetésének akadálya. Szent Pál idejében a rabszolgák dolgoztak, a szabad emberhez méltatlannak számított a szolgálat. Az apostol nem akarja a béres látszatát kelteni, ezért lemond az anyagi juttatásokról. A belső szabadság nagyszerű példáját adta ezzel a rábízottaknak és munkatársainak egyaránt.

   3. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik… (Mk 1,29–39)

  Jézus, miután meggyógyította Péter anyósát, aki magas lázban feküdt, meggyógyítja azokat a betegeket is, akiket odahoztak, és akikben hitet tapasztal. Nem kampányszerűen és nem is a kedvezményezetteket részesíti előnyben, hanem ezzel Isten országának örömhírét szemlélteti. Keresetlen egyszerűséggel állítja helyre az élet rendjét. Kiigazítja, ami elromlott, természetes gesztussal fordul a szenvedő emberekhez, kiűzi az ördögöket, aztán továbbhalad. Bár sokszor szembesül az emberi nyomorúsággal, nem alapít azonnal kórházat, nem ragad le „háziorvosi rendelőjében”, mert neki sokkal nagyobb, több a küldetése…A beteggyógyítások mindig a belé vetett hit, illetve a vele való sorsközösség jelei.

  Milyen érdekes, hogy egész este gyógyított, és amikor a tanítványok hajnalban keresték, már egy elhagyott helyen imádkozott. Fontosabb neki az Atyához fűződő személyes kapcsolat ápolása, mint a tömeg lelkesedése vagy a tanítványok otthonos vendégszeretete. Mintha azt akarná sugallni, hogy ő nem szolgáltatást nyújt, nem a tüneteket akarja megszüntetni, hanem az egész embert gyógyítja. Üdvözítő munkája közben sem feledkezik meg a lényegről, nem adja oda a nagyobb jót a kisebb jóért. Nem esik a végletekbe. Meg tudja őrizni az egészséges egyensúlyt az igehirdetés, a szeretetszolgálat és az imádság között. Jézus Krisztust sokan ma is csodadoktorként kezelik. Jól jönne egy kis gyógyulás, lázcsillapítás. Ha csodát tenne: megszűnne betegségünk, kigyógyulnánk a rákból, visszanyernénk egészségünket, mindenki boldog lenne. Az egyházat is szolgáltató intézménynek tekintjük. Azért fizetünk adót, hogy annak fejében a pap minket kereszteljen, eltemessen, eskessen és imádkozzék értünk, netán helyettünk. Különvált a test és a lélek. Sőt az utóbbi valami megfoghatatlan, kiüresített mentálhigiénés, pszichés ködösítésbe torkollik. Szakosodtunk. Szétválasztottuk a betegséget a bűntől. Pedig mennyi bajnak valójában bűneink az okozói! Jézus a testet és a lelket egyaránt gyógyította: csak azt engedte el meggyógyultan, aki teljes emberségében egészséges lett.

  Ki kellene gyógyulnunk abból a – sátán okozta – kábulatból, hogy nincs bűn. Semmilyen fitoterápia, gyógyszer és patika nem képes elvenni bűnünket. A betegség nem annyira vegyi és fizikai folyamatok tünetegyüttese, mint inkább a rend megbomlása bennünk. Jézus terápiája nem alternatív gyógymód, hanem testi-lelki egészségünk, üdvösségünk megmentésére, visszaadására szolgál.

  Ne csodákat, rendkívüli isteni beavatkozásokat várjunk tőle – amelyekkel egyszersmint letesztelnénk szeretetének hatékonyságát –, hanem a szenvedés, a betegség keresztény elviselésében, a vele együtt szenvedésben keressük életünk jobbulását.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Hatalommal tanítottÉvközi 4. vasárnap

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  31

  1. Prófétát támaszt neked az Úr. (Dt 18,15–20)

  Prófétává az isteni küldetés teszi az embert. Az igazi próféta szabaddá válik a tanácsot kérő kegyeitől és elvárásaitól, még a pénzétől is, hiszen csak azt hirdeti, amivel Isten megbízta.

  2. Én pedig azt szeretném, ha gond nélkül lennétek. (1Kor 7,32–35)

  Nem a házasság és a szűzi életállapot összeugrasztása az apostol célja, hanem annak érthetővé tétele, hogy a szüzesség másfajta létállapot. Elővételezi a mennyországi állapotokat.

  3. Úgy tanított, mint akinek hatalma van. (Mk 1,21–28)

  A biblikus szakemberek tudni vélik, hogy az a kisfiú, aki Jézus elfogatásakor ledobja ruháit és elfut, nem más, mint a későbbi Szent Márk evangélista – akinek családi háza felső termét „bérelte” ki az Úr az utolsó vacsora nagytermének használva –, Péter apostol tanítványa, a későbbi Szent Pál és Barnabás közvetlen munkatársa, a legrégibb és legrövidebb evangélium szerzője. Ő a „B” év evangélistája minden harmadik esztendő évközi vasárnapjain és hétköznapjain, mint az idén is. A legegyszerűbb és legtömörebb nyelven íródott evangélium egy olyan Jézust mutat be, aki nagyon is emberi személy, de ugyanakkor Isten hatalmas fia, aki épp a gonosz lelkek kiűzésével teszi nyilvánvalóvá isteni erejét.

  Jézus a kafarnaumi zsinagógában ráparancsol a gonosz lélekre és kiűzi a beteg emberből, akit azelőtt a gonosz még összevissza rángat, és a földre teper. Nem vitába száll vele, hanem utasítja. Az ördögűzés jelzi, hogy elérkezett az Isten országa, és megtört a sátán uralma. Érdekes, hogy a démon egyből felismeri Jézust. Tudja, hogy ő az Isten szentje. Manapság könnyen az ezotéria, a horror vagy a mágia csapdájába esünk, sőt inkább ezeket fogadjuk el, mint a sátán, a személyes gonosz létét. Mindeközben lebecsüljük, elpszichologizáljuk ártó hatását és elfelejtjük: mindannyiunkban ott lapul a gonoszság. Még a keresztényeknek is tudatosítaniuk kell, hogy a gonoszról szóló teológiai vagy lélektani ismeretek önmagukban még nem gyógyítanak meg. Lelkiismeret-vizsgálataink megdöbbenthetnek, mennyi rosszindulat, aljas szándék, számító trükközés húzódik meg egy-egy döntésünk, cselekedetünk, szavunk mögött. Az értelem gőgje, titkos tudás csak még kifinomultabbá teszi a gonosz munkáját, el egészen a hatalmi-gazdasági szerkezetek, mechanizmusok káros hatásáig. A pénz, az érdekek és politikai befolyások uralma mindig a gonosszal való összekacsintással kezdődik.

  Ezzel szemben áll Jézus ellentmondást nem tűrő hatalma, amellyel nemcsak leleplezi, hanem elhallgattatja a gonosz lelket, akinek Jézus előtt meg kell hátrálnia. A kafarnaumi zsinagógában a megszállott, dühöngő emberből Jézus kiűzi a gonoszságot, letiporja az ördögi erőt, és megszabadítja a beteget megkötözöttségétől. Nem lehet ezt egyszerű hisztériával vagy epilepsziás rohammal magyarázni, ezt a történelem is bizonyítja. Itt valójában az örömhírről van szó, amit az evangélista is kihangsúlyoz.

  Jézussal elérkezett Isten országa. Nem vagyunk alávetve a sötétség korlátlan uralmának. Ő megszabadíthat, vele felülkerekedhetünk a sátán minden furfangján. Jézus hatalmasabb minden más erőnél. Tanításának hatalma isteni mivoltában rejlik. Isten igéje hatalmas, teremtő erő. Az egyház is megkapta ezt a hatalmat mint ajándékot és feladatot. A jó és igaz szóval teremthetünk, gyógyíthatunk, és érvényre juttatjuk az igazságot. Környezetünkben legyőzhetjük a gonoszságot, hogy a világot Isten országába vezessük. A prédikációban sem az emberi bölcsesség érinti meg a befogadó hívő lelkét, hanem Isten szavának hatalma. Pontosan akkor, amikor nem azt halljuk, amit hallani akarunk… Amikor Isten szavát hallgatjuk, kiszolgáltatjuk magunkat hatalmának, engedjük, hogy az akár megváltoztasson minket (Stefan Kiechle SJ).

  Nekünk is fel kell lépnünk a gonosz ellen. Isten szavával kell lelepleznünk és elősegítenünk a jó uralmát. Amikor a sátán minket is összevissza rángat kedvteléseink, nagyra törő vágyaink, ösztöneink és szenvedélyeink hálójában, amikor naponta földre terít önzésünk és rossz elleni kudarcaink szemmel látható vereségei közepette, Jézus tekintélyébe és isteni erejébe kapaszkodva kell újból és újból ráparancsolnunk a gonoszra, és segítséget kérünk Jézustól, mert magunkra túl gyengéknek bizonyulnánk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága EmberhalászokÉvközi 3. vasárnap

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  24

  1. Kelj fel, és menj Ninivébe… (Jón 3,1–5,10)

  Jónás, ha kelletlenül is, de engedelmeskedik az Úrnak, és az elbizakodott niniveieket megtérésre szólítja fel. Az eredmény nem marad el. Néha mi is Jónásként viselkedünk, akik legfeljebb csak beletörődünk Isten akaratába, nehézkesen ismerjük fel velünk kapcsolatos terveit. Miért pont engem hív?… De az isteni ösztönzés elől nem lehet elmenekülni. Előle elbújni képtelenség. Milyen más az a hívő, aki, miután felismeri küldetését, örömmel veti latba minden képességét, és körülötte a közösség is felvirágzik.

  2. Az idő rövid… (1Kor 7,29–31)

  Szent Pál apostol a földi idő rövidségének példájával állandó készenlétre szólít fel. A készenlét viszont szüntelen bűnbánatot feltételez.

  3. Megpillantotta… erre otthagyták apjukat és követték őt…
  (Mk 1,14–20)

  Szent Márk evangélista – akinek evangéliuma ebben az évben kalauzol – diadalmas felütéssel indul. Krisztus Jézusban beteljesedett az idő, elérkezett közénk Isten országa! Isten országa, jobban mondva uralma, nem elsősorban az égben van – hisz ott csak az van –, hanem itt a földön, a hétköznapokban, a világban, a mindennapi kapcsolatainkban. Ez nem utópia, nem megvalósíthatatlan leányálom, hanem konkrét valóság azok között, akik követik Jézus hívását. Ha az evangéliumot egyben látjuk és értelmezzük, Isten országának „ellentmondásossága” is feloldódik. Jézussal egyfelől már beköszöntött, másfelől még várat magára. Az Isten-adta üdvösség most van, hiszen a múló időben már megtapasztalhatjuk. De aki ezt a jelent visszautasítja, annak a vele való szembesülés ítélet lesz. Prohászka Ottokár püspök nagyszerű hasonlatával élve: „Aki a Napnak hátat fordít, mindig saját árnyékába lép…”

  A megtérés és az evangéliumban való hit a hívó szó meghallásával kezdődik. Az evangélista ennek az isteni országnak kezdetét két testvérpár meghívásával szemlélteti. Jézus ránézett Simonra és Andrásra, majd Jakabra és Jánosra, s azok követték. Elég egy pillantás, és tüstént követik. Isten tekintete a szíveket vizsgálja. Kiválaszt és hív, ellenállhatatlan erejével azonnal lekötelez, és rabul ejt. Mint a világ teremtésekor: látta Isten, hogy ez jó. Mint amikor Zakeust lehívta a fáról. Mint nagypéntek hajnalban, amikor Jézus tekintete a Péterével találkozott és megtisztította azt.

  Jézus meglátja bennünk a jót, kinézi belőlünk a lehetőséget, az emberhalászat esélyét. Meghívása homlokegyenest ellenkezik a manapság divatos fejvadászcégek és humán erőforrás-menedzserek, edzők és producerek pszichológiai teszteken alapuló, rafinált tréningjeivel. Igaz, ők nem is emberhalászokat akarnak kiképezni. Jézus azonban ezzel az amatőr módszerrel pont arra mutat rá, hogy Isten országát hirdetni mindenki alkalmas. És nem kell ahhoz munkahelyet váltani. Csupán szívbéli odafordulást, mentalitást. Isten mindannyiunkba olyan értékeket helyezett, amelyet érdemes felfedeznünk: házastársamban, barátomban, szomszédomban, munkatársamban testvéremre találhatok. Vagy éppen ő lesz az én emberhalászom. Jézus hívását meghallani és követni őt, magyarán megtérni, lehet, hogy évekig tartó folyamat. Az emberhalászat titka.

  Kiss Ulrich SJ írja:

  Persze nem csak ő veti ki hálóját. Kedves barátomat és hittanosomat a Scientology csalogatja „tesztekkel”... Egy másik nagyon jó barátom most koplal, és a világvégére készül guruja utasítására. Egy harmadik kínai horoszkópot készít nekem, és magáról azt vallja, hogy születése előtt kinézte magának leendő szüleit. Nagy halászszövetkezet megbolydult világunk! Sokan, akik „Istenért” se adnák fel kényelmüket, rutinjukat, hirtelen, minden átmenet nélkül követnek egy gurut, aki lelki „karriert” kínál. A környezet méltatlankodik, csóválja fejét, és… tehetetlen. De, kérdezitek, mi a különbség? Nem lehet, hogy Zebedeus ugyanilyen bosszús volt, amikor magára maradt? Nos, a különbség csak idővel derül ki. És ez a lényege: a guruval szakítani olyan, mint leszokni a drogról, a cigarettáról, az alkoholról, egy szenvedélyes kapcsolatról… Jézus nem drog. S még valami: ha ott állsz majd – vagy ott áll fiad, barátod, valaki, aki fontos neked –, összetörten a nagy kaland után, mindig bekopoghat Jézushoz. Szemrehányás nélkül befogad

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."