68448 ima található a honlapon, összesen 158209 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés A keresztből fakadó békesség és örömÉvközi tizenötödik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14

A keresztből fakadó békesség és öröm
Lellisi Szent Kamill áldozópap

Evangélium:
Mt 11,28-30
Abban az időben Jézus ezeket mondta: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

Bevezető ima: Mindenható és örök Isten! Hiszek benned, remélek benned, és szeretni akarlak mindenekfelett. Ismét Eléd jövök, hogy gyengeségeimmel együtt is apostoloddá tégy engem. Adj erőt, hogy tanúja legyek igazságodnak és szeretetednek! 

Kérés: Uram, Jézus! Bízom benned!

Elmélkedés:
1. Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok. Kiket hív magához Jézus? Nem azokat, akik mindig az élet kellemesebb oldalát választják! Hiszen Ő maga sem ezt tette. Jézus azokhoz szól, akik készek arra, hogy szeretetből kövessék példáját: meghaljanak önmaguknak és éppen ezáltal, mint a földbe hullott mag, termést hozzanak mások javára. Jézus akkor tudja terheinket könnyűvé tenni, ha szeretetből vállaljuk azokat! Természetesen sok olyan kereszt van az életünkben, amit nem szabad döntésünkből, hanem kényszerűségből vállalunk. Például a betegségek, a szeretettelen családtagok és ismerősök és a különböző szenvedéssel járó élethelyzetek. Talán éppen ekkor a legfontosabb, hogy megfogadjuk Jézus tanácsát, és még nagyobb odaadással forduljunk felé. Ő tud segíteni abban, hogy sorscsapásaink Isten kegyelmeinek és a szeretetben való növekedésünknek forrásaivá változzanak!

2. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem. Az efezusiaknak írt levelében Pál arra hívja a hívőket, hogy legyenek Krisztus rabszolgái, akik Isten akaratát szívükből végrehajtják. (Ef 6,5) A rabszolgaság azt jelenti, hogy alávetjük akaratunkat valakinek; alárendeltjei vagyunk egy másik személynek, aki erősebb, mint mi vagyunk. Krisztus „rabszolgájának” lenni azt jelenti, hogy szabadon, teljesen rábízom az életemet azzal a szándékkal, hogy arra megyek, amerre Ő vezet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy Jézus olyan úton vezet minket, ami a mi boldogságunkhoz és kiteljesedésünkhöz vezet még akkor is, ha ez néha keresztút. 

3. Nyugalmat találtok lelketeknek. A nyugalom szó itt nem azt jelenti, hogy felhagyunk a munkával és a küzdéssel, hanem hogy békét, örömöt és boldogságot találunk lelkünknek. Ez az a nyugalom, melyre mindnyájan vágyunk, és amit mindenki zavartalanul élvezhet majd a Mennyben. Mindenki találkozott már olyan emberekkel, akik a nehéz körülményeik ellenére is megtalálták a lelki békét és örömöt. Jézus nem azt ígéri, hogy elveszi az akadályokat, megpróbáltatásokat és szenvedéseket. Ha azonban felvesszük igáját és meghajlunk tervei, akarata és szeretete előtt, biztosan számíthatunk az örömre: az Ő isteni örömében való részesedésre! Néha a kereszttől és attól való félelem, hogy vajon Jézus mit fog elvenni tőlem, megakadályoz abban, hogy felvegyük igáját. Bár az iga lehet, hogy néha fájni fog, mégis ez fog minket elvezetni a békesség felszabadult, valódi örömébe.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Te be akarsz vezetni engem a Te végtelen békédbe, ha hűséges hittel követlek Téged. Azonban ez nem mindig könnyű. Add meg azt, amit vársz tőlem: hitet, nagylelkűséget, bátorságot, szeretetet és bizalmat. Nélküled, szüntelen segítséged nélkül senki nem képes a szeretet útján járni.

Elhatározás: Ma elmondok egy tized rózsafüzért azért a személyért, aki környezetemben legtávolabb van Jézustól.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:
Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus hív a Szentháromság életébe!Évközi tizenötödik hét - szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
13

Jézus hív a Szentháromság életébe!
Szent Henrik császár

Evangélium:
Mt 11,25-27
Abban az időben Jézus ezeket mondta: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.

Bevezető ima: Uram Jézus! Kérlek, segíts, hogy értelmem és szívem egészen megnyíljon feléd most, amikor elkezdek imádkozni. Te látod, mennyi gond, aggodalom és probléma foglalkoztat, amik akadályoznak abban, hogy Rád figyeljek. Eléd teszem most gondjaimat, és a Te isteni gondviselésedbe ajánlom azokat. Te vagy számomra a legfontosabb, csak Rád akarok figyelni. Szentlélek Úristen! Jöjj, kapcsolj össze engem az Atyával és a Fiúval!

Kérés: Uram, add, hogy imádságom által belépjek a Szívedbe, és szertetedben leljek menedéket a világ támadásai és kegyetlensége elől.

Elmélkedés:
1. Dicsőíteni a mennynek és földnek Urát. Jézus dicsőítő szavai a Szentírás kezdő soraira emlékeztetnek minket: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” (Ter 1,1) János evangéliumában ezt olvassuk: „Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.” (Jn 1,3) Jézus, a megtestesült Ige, már a teremtéskor jelen volt, és együttműködött benne. Jézus kinyilatkoztatja ennek a pillanatnak a csodáját, amely olyan dicsőítéssel tölti el Őt, hogy nem tud mást tenni, mint boldogságát megosztani velünk. Ez az a boldogság, amit nekünk is meg kell tapasztalnunk. A Szentháromság bensőséges szeretete nem más, mint az ingyen adott és kapott önzetlen szeretet. Arra kaptunk meghívást, hogy részesedjünk ebben az isteni szeretetben, és létünket az örökkévaló Isten társaságában éljük meg.

2. Kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Isten önzetlen szeretetének titkát lehetetlen kinyilatkoztatni azoknak, akik önmaguk fontosságával vannak elfoglalva! Ő csak azoknak az embereknek tudja megmutatni magát, akik alázatosan felismerik kicsinységüket. Azoknak, akik belátják, hogy mindenük, ami van, Isten ajándéka, és önmaguktól semmi jóra nem képesek. Akik elismerik az Atyát, mint teremtő Urukat, Akitől egész létük és boldogságuk függ. Akik készségesek alárendelni vágyaikat és életüket a Mindenható, Teremtő Istennek. Végül pedig a kicsinyek azok, akik mindenáron szeretni akarják Istent, függetlenül attól, hogy milyen áldozatba kerül ez nekik.

3. Az Atya mindent átadott a Fiúnak. Az Atya és a Fiú egylényegűségéből következik egymás kölcsönös és kizárólagos ismerete. Más teremtménynek nem lehet róluk igazi ismerete. Mi emberek csak töredékesen ismerhetjük meg Istent itt a földön, senki emberfia nem mondhatja magáról, hogy ő eleget tud Istenről. Feladatunk, és életünk legfontosabb célja, hogy az Atyáról és a Fiúról való ismeretünket – azaz a Velük való közösséget – szüntelenül gazdagítsuk. Ennek eszközei: az imádságban való elmélyülés; szívünk gyermeki hálával való megnyitása Isten előtt az Ő dicsőítésében; és az Atyával való tevőleges egyesülés a szeretet cselekedeteiben. „Az örök élet az, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit te küldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3). Magasztaljuk ezért Jézussal együtt mi is az Atyát végtelenül hatalmas ajándékáért, hogy életünk során egyre közelebb kerülhetünk Hozzá!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, hálát adok neked, hogy ezt az időt veled tölthettem az imádságban. Köszönöm, hogy kinyilatkoztattad nekünk az Atyát, és megmutattad a közöttetek lévő mélységes szeretetkapcsolatot. Add, hogy szívem mélyéről vágyjak magam is részese lenni e csodálatos szeretet-áramlásnak, amelybe a szentségek és kegyelmeid által be akarsz vonni engem is.

Elhatározás: Igyekszem naponta többször dicsőíteni a Szentháromságot, például így: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindörökké! Ámen” vagy saját szavaimmal, érzelmeimmel, énekkel.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:
Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A bűnbánó szív kedves JézusnakÉvközi tizenötödik hét - kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
12

A bűnbánó szív kedves Jézusnak

Evangélium:
Mt 11,20-24
Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot:
Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum.

Bevezető ima: Uram, mai imámban különösen is a hit, a remény és a szeretet kegyelmeit kérem Tőled. Kérlek, add, hogy növekedjek ezekben az erényekben, és ezek alkossák életem alapját! Keresztségünkkor mint magokat ültetted ezeket az erényeket a lelkembe; add, hogy az évek során a Te kegyelmedből növekedjenek bennem és sok gyümölcsöt teremjenek. 

Kérés: Uram, segíts, hogy egyre jobban hozzásimuljak a Te akaratodhoz!

Elmélkedés:
1. Jézus hatalmas tettei. Az evangéliumban egy helyen azt olvassuk, hogy a nép így kiáltott fel: „Mindent, amit tett, jól cselekedett!” Jézus visszaadta a vakoknak látásukat, a némák beszéltek, démonokat űzött ki és meggyógyított mindenféle betegséget. Minden emberi nyomorúság, amelyet Jézus keze érintett meggyógyult. Jézus nem csak testi betegségeinket, hanem a lelkünket is meggyógyítja. Ő bocsátja meg bűneinket. Ezeket nem azért teszi, hogy a tömegek dicséretét elnyerje, hanem az irántunk való szeretetből. Jézus mindent meg akar tenni, hogy könnyítsen szenvedéseinken, és megadja a szükséges erőt ezek elviseléséhez. Isten nem ki akar venni minket ebből a világból: nem fog megkímélni minket minden nehézségtől. Hanem képessé tesz arra, hogy ezeket szeretettel viseljük és éljük meg, s eközben magunk is növekedjünk a szeretetben.

2. Jézus megfedd minket, ha ezzel használ nekünk. Jézus szíve mélyéről szereti az embereket. Éppen ezért nevelő szándékkal kritizál is minket, ha rossz irányba megyünk. Az evangéliumnak ebben a szakaszában szemrehányást tesz a felsorolt városoknak hitetlenségük miatt. Azt kifogásolja, hogy bár szemtanúi voltak Isten csodáinak, mégsem tértek meg. Ez a figyelmeztetés nekünk is szól! Aki megismerte Istent, az már nem élhet úgy, mintha Isten nem is létezne! Sokkal nagyobb a felelősségünk abban, hogy tetteinket Isten értékrendjéhez igazítsuk, dicsőítsük Istent és tanúságot tegyünk szeretetéről! 

3. Jézus a megtérésre hív minket. Jézus azt akarja, hogy cselekedeteinket megvizsgáljuk, és bűnösségünket felismerjük, szembenézzünk vele és szívből megbánjuk. Elkeseredik, ha irgalmától megfosztom magam keményszívűségem miatt. Jézus az egész emberiséget hívja Isten irgalmas ölelésébe, azonban túl gyakran marad zárva a szívünk a büszkeség és az önzés miatt. Azt akarja, hogy valljuk meg: „Vétkeztem, bocsánatot kérek.” Jézus irgalmas szeretete nem tud ellenállni a bűnbánó szívnek! Az egyetlen, amit kér tőlünk: az őszinte bánat bűneink fölött, és a változás, az új emberré válás őszinte igyekezete. Ez elég ahhoz, hogy Ő csodáival belépjen az életünkbe, és kegyelmével a képmásává formáljon minket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Hálát adok neked végtelen jóságodért! Te a szíved legmélyéről vágysz arra, hogy megnyissam előtted egész lényemet, és ne legyen olyan területe az életemnek, amit takargatok és elzárok szereteted gyógyító ereje elől. Azt szeretnéd, hogy merjek eléd állni éppen úgy, amint vagyok. Merjek szembenézni minden gyengeségemmel, és adjam oda azokat Neked, hogy isteni hatalmaddal meggyógyítsd azokat, és új emberré teremts engem. Tudom, hogy ez hosszú küzdelmet és sok imádságot igényel, de azt is tudom, hogy Te végtelenül türelmes Isten vagy. Örülsz őszinte igyekezetemnek, hogy jobbá legyek, és gyönyörködsz jóakaratú törekvéseimben.

Elhatározás: Ezen a héten lehetőség szerint elmegyek gyónni. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jutalmunk az Örök ÉletSzent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11

Jutalmunk az Örök Élet
Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Evangélium:
Mt 19,27-29
Egy alkalommal Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.”

Bevezető ima: Jézusom, köszönöm, hogy egészen közel engedsz magadhoz a mai imában. Köszönöm, hogy meg akarod ismertetni velem isteni titkaidat. Azt akarod, hogy életünk minden napján növekedjünk az irántad való bizalomban, és készek legyünk elhagyni felesleges dolgainkat, amik ehhez a földi világhoz húznak minket. Tudom, hogy Te sokkal többet és egészen mást akarsz adni, mint amit a világ kínál. Világosíts meg és növekedj bennem nap mint nap, hogy egyre jobban megismerjelek Téged!

Kérés: Uram, add, hogy ne a világ csábításait vágyjam, hanem a Te Országodat!

Elmélkedés:
1. „Mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged.” A mai napon Szent Benedek apátot ünnepeljük, aki egész életét arra tette fel, hogy az evangéliumi szegénység és az Istennek való odaadottság útján járjon. Néhány évnyi remeteélet után azt a hívást érezte, hogy közösségbe hívja azokat a nőtlen férfiakat, akik az evangélium megélésére vágytak. Hamarosan felismerte, hogy közösségüknek egyértelmű szabályokra van szüksége. Kolostorában a jeruzsálemi ősegyház szellemét akarta felszítani, amelynek három alappillére: az engedelmesség, az imádság és a munka. Benedek szabályzata hamarosan általánosan elterjedt, és az európai kolostori élet regulájává vált. Regulája annyi életbölcsességről és Krisztus iránti szeretetről tanúskodik, hogy 1500 esztendő folyamán — a szerzeteseken kívül is — megszámlálhatatlanul sok keresztényt magával ragadott.

2. „Százannyit kap” Aki vállalkozik a nagy „kalandra”, és mindenét elhagyva követi Krisztust, már földi életében is megtapasztalja Isten ajándékozó szeretetét: a testvérekkel való szeretetközösséget, az Atya gondoskodását és az Istennel való lelki közösség semmi máshoz nem hasonlítható békességét és örömét. Ezt keresték a kolostori életet vállaló szerzetesek is Benedek apát vezetésével. A szerzetesek összekapcsolták a szemlélődő és a tevékeny életet. Monte Cassino Benedek nagyszerű regulája nyomán (Imádkozzál és dolgozzál!) csakhamar az istenszolgálat iskolája lett. Nemcsak szerzetesek vagy a szerzetesi életre készülők látogattak el a szent életű apáthoz. Bárki segítségre talált itt lelki és testi szükségében.

3. „Elnyeri majd az örök életet.” Szent Benedek életének példája és isteni bölcsességtől átjárt tanítása rendkívül jótékony hatással volt Európa fejlődésére. Megszámlálhatatlan embert segített hozzá a századok során Krisztus odaadó követéséhez, az evangéliumi lelkület megismeréséhez és megéléséhez. Szent Benedek megmutatja számunkra az utat, amelyen járva kellő igyekezettel mi is Jézus hű apostolai lehetünk.

Beszélgetés Krisztussal:
Adj nekem, jóságos Jézusom, Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet, Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget, Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot, Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet, Téged dicsérő tetteket,
A Te szavaidra hallgató fület, A Te szépségedet szemlélő szemet,
A Te fölségedet magasztaló nyelvet, Neked kedves életmódot,
A Tőled küldött bajokat elviselő békességet, Hozzád vágyó hű kitartást,
És adj, Jézusom, boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel, fényes feltámadással,
És az örökké boldog életben add jutalmul magadat.
(Szent Benedek mindennapi imája)

Elhatározás: Megvizsgálom az életemet, hogy mely területen van szükségem önmagam nagyobb fegyelmezésére ahhoz, hogy Jézus hitelesebb követe legyek.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Csak a szeretet vezet az ÉletreÉvközi tizenötödik vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
10

Csak a szeretet vezet az Életre

Evangélium:
Lk 10,25-37
Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?” Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” Jézus így folytatta: „Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!”

Bevezető ima: Mindenható és örök Isten, Krisztus – a Jó Pásztor – bátorságából szeretnék új erőt meríteni. Hiszek benned, remélek benned, és törekszem arra, hogy teljes szívemből, lelkemből, elmémből és erőmből téged szeresselek, Uram. Arra vágyom, hogy egy napon majd a Mennyben a szentek közösségébe vezess engem, Atyám, ahol a Fiad, Jézus Krisztus a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön örökké.

Kérés: Uram, szeretnék úgy szeretni, ahogy Te szeretsz.

Elmélkedés:
1. Mester! Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Mivel az emberi lélek szellemi természetű, vágyai a végtelenbe nyúlnak. Ezért érezzük azt, hogy mindörökké a boldogságban és az élet teljességében akarunk élni. A törvénytudó élesen felfogta, hogy az örök élet több, mint a halál utáni következő lépés. Tennem kell valamit azért, hogy elnyerjem azt. Létemet és megváltásomat Isten érdemtelenül ajándékozta nekem. Soha nem kértem tőle az élet ajándékát, sem azt, hogy meghaljon értem, ennek ellenére itt vagyok, élek, és megváltott. Mi több, én soha nem fogom tudni kiérdemelni a Életet, Isten ingyenes szeretetét. Bár kiérdemelni nem tudom, de a rám váró örök élet minősége mégis függ földi életemben tanúsított szeretetem és jócselekedeteim mértékétől. Isten a maga bölcsességében és jóságában szabadságot, értelmet és földi életet adott nekem, hogy törekedjek az örök életre az örök halállal (a pokollal) szemben. Ez a tény szüntelen küzdelemre szólít. Szabadon dönthetek az Isten tervei szerinti élet mellett, együttműködve a kegyelmével.

2. Mi van megírva a törvényben? Jézus válasza egy alapvetően katolikus nézőpontra világít rá. Az írástudó így is feltehette volna a kérdést: „Mit kell tennem azért, hogy megmeneküljek?” Az ember elfogadná rá ezt a választ: Remélj, és legyen hited. Jézus azonban már tudja, hogy ennek az embernek van hite. Jézus megerősíti, hogy a hit feltétlenül szükséges a megváltáshoz, de azt át kell alakítani szeretetté, ha üdvözülni szeretnénk. Amikor Jézus válaszában a törvényben megírtakra hivatkozik, előre feltételezi a hitet Istenben, aki az erkölcsi törvény szerzője. Azonban Jézus ezen felül arra hívja a törvénytudót, hogy alkalmazza hitét egy szeretet törvénye szerint való életben. A hit és a munka elválaszthatatlanok egymástól. „Aki azt mondja: "ismerem", de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy benne marad, annak úgy kell járnia, ahogyan ő járt.”(1Jn 2,4-6)

3. Tegyétek ezt, és élni fogtok! Ezekkel a szavakkal Jézus levonja tanításának végső következtetését. Ha úgy szeretünk, mint ahogy az irgalmas szamaritánus szeretett, rálépünk az örök élet felé vezető ösvényre. Erre az életre természetünkből adódóan vágyunk, szeretnénk azt megtapasztalni és birtokolni. Állandóan bíznunk kell Jézusban, még akkor is, ha olyan helyzetekbe jutunk, amelyben néha fájdalmas módon tágítja szeretetünk és nagylelkűségünk határait. Ő tudja, hogy vágyódunk az örök életre, de azt is tudja, hogy az oda vezető út a megtisztító, fáradságos és önfeláldozó szeretet útja. Ezért Jézus arra kér minket, hogy kövessük Őt a tökéletes önátadásban megnyilvánuló szeretet útján. Minden ránk rakott kereszt emlékeztet minket arra, hogy ez az önfeláldozó szeretet vezet az Életre.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Uram! Növeld hitemet, hogy téged lássalak minden emberben, akivel találkozom. Erősítsd reményemet és beléd vetett bizalmamat, hogy mindent meg fogsz adni nekem, ami a Te parancsod szerinti szeretethez szükséges. Mélyítsd szeretetemet, hogy megtapasztaljam azt az örömöt, amely adni tud a költségeket nem számolva. 

Elhatározás: Törekszem legyőzni önszeretetemet, azért, hogy másoknak jót adhassak.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Ne féljetek!Évközi tizennegyedik hét – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
09

Ne féljetek!

Evangélium:
Mt 10, 24-33
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! A Te jelenlétedbe helyezem magam. Neked tartogattam ezt a pillanatot, hogy Te beszélhess hozzám és én meghallhassam a szavaidat. Hiszem, hogy jelen vagy az életemben, és megadod nekem mindazokat a kegyelemeket, amikre most szükségem van. Benned bízom, Uram, tudom, hogy nem helyezhetem bizalmamat az evilági dolgokba. Add, hogy ez az elmélkedés közelebb vigyen Hozzád! 

Kérés: Uram, segíts a Te szemeddel tekintenem félelmeimre!

Elmélkedés:
1. Ne féljetek az emberektől! Mindannyiunknak vannak félelmei, amelyek annyira életünk részét képezik, hogy eszünkbe sem jut, hogy akár meg is szabadulhatnánk tőlük. Pedig mennél mélyebb a bizalmunk Isten szeretetében és hatalmában, annál kevésbé tudnak a félelmeink uralkodni felettünk. Amikor az életünkre Isten szemével tekintünk, akkor felfedezzük, hogy azok a mindennapi problémáink, amelyek oly sok félelmet és szorongást tudnak okozni, az örökkévalóság távlatában eltörpülnek az üdvösség nagy örömhíre mellett. Ahelyett, hogy félelmeinket tápláljuk, emeljük inkább tekintetünket az Örök Haza horizontjára, és máris békesség költözik a szívünkbe!

2. Krisztus legyőzte legnagyobb félelmünket. Jézus feltámadásával legyőzte a halált; legnagyobb félelmünket. Amikor a kegyelem állapotában élünk, nyugalommal tudunk szembenézni a halállal. Hittel tudjuk, hogy a halál csak a földi zarándokutunk vége és mennyei életünk kezdete Krisztussal. „A halál nem lenne szörnyű számodra, ha nyugodt lenne a lelkiismereted. Akkor miért nem tartod inkább tisztán a bűntől, minthogy menekülj a halál elől. Ha ma nem vagy kész arra, hogy szembenézz a halállal, akkor nem valószínű, hogy holnap az leszel.” (Kempis: Krisztus követése 1:23,1)

3. Ne a test, hanem a lélek halálától féljek! Jézus azt tanítja, hogy valójában egyetlen dolog van csak, amitől tényleg félnünk kell: a lélek halála. Vagyis az az állapot, amikor tudatosan és megátalkodottan elutasítjuk Isten szeretetét és segítségét. Ha nem követünk el ekkora bűnt, hanem készek vagyunk újra és újra Istenhez fordulni, amikor vétkezünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy irgalmas Atyánk végül elvezet minket az Ő színelátására. Legyen ez a bizonyosság gyógyír minden félelmünkre!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Kereszthalálod szeretetáldozatával elhoztad az Örök Élet örömhírét számunkra. Végtelen hálával köszönöm Neked, amit értem tettél! Köszönöm, hogy nem csak meghaltál értem, hanem mindennap velem vagy, hogy vezess és táplálj a Hozzád vezető úton. Kérlek, add meg mindennap a hűséges hit kegyelmét, amely mindig Rád tekint, és nemet mond a gonosz félelmeket szító kísértéseire. Add, hogy a gonosz lélek támadásai, amelyekkel félelmet akar bennem kelteni, soha ne tudják meggyöngíteni a Beléd vetett bizalmamat!

Elhatározás: Imában megvizsgálom a félelmeimet, és kérem Istent, hogy adjon olyan hitet és Benne való bizalmat, hogy felülemelkedhessek rajtuk. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Bárányok a farkasok közöttÉvközi tizennegyedik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
08

Bárányok a farkasok között

Evangélium:
Mt 10,16-23
Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.
Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm Neked, hogy hívsz ma is, hogy találkozzak Veled. Köszönöm, hogy Te mindig vársz rám, függetlenül attól, hogy mennyire voltam sikeres vagy hűséges Hozzád. Köszönöm a felém nyújtott segítő kezedet, amire mindig számíthatok! Köszönöm Neked, hogy Te együttérző és megértő vagy velem, és gyöngéden segítesz a növekedésben és a gyöngeségeimmel való küzdelemben. Kérlek, add meg a mai imában azokat a kegyelmeket, amiket most meg akarsz adni.

Kérés: Uram, segíts, hogy minden nehézségben hűséges maradjak Hozzád!

Elmélkedés:
1. Mint bárányok a farkasok között. Jézus a bárány szelídségével hirdette az Isten Országát. Mi, az Ő követői sem tehetünk másként! Akkor sem, ha ellenségeink ádáz gyűlölettel támadnak ránk. Jézus többször figyelmeztette tanítványait: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” (Jn 15,20) Előre fel akarta készíteni apostolait arra, hogy küldetésük nem csak látványos sikerekből, hanem kudarcokból és szenvedésekből is áll. A farkasok közé küldött bárányok hasonlata emberi szempontból nézve az esélytelen helyzetet sugallja. Jézus követői valóban kerülhetnek ilyen helyzetekbe, amikor minden bizalmukkal Istenbe kell kapaszkodniuk. Az Egyház története és kétezer éves fennmaradása bizonyítja, hogy Isten úr az emberileg reménytelen helyzetek felett is!

2. Szembenézni a farkasokkal. A tanítványok, akik Isten örömhírének hirdetésére kaptak küldetést, gyakran találják magukat elkeserítő, nehéz helyzetekben, ahol úgy tűnik, az ellenség túlereje győzedelmeskedik. Ilyenkor fennáll a veszélye annak, hogy elveszítik bizalmukat és bátorságukat. Mivel az evangélium visszautasítása és az üldöztetés szenvedései azt a benyomást keltik, hogy az Isten Országának erői alulmaradnak a gonosz erőivel szemben. Adjon minden helyzetben erőt, hogy Isten megígérte a végső győzelmet: „Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is elterelgetheti őket. Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtől elválasztott kisgyerek. Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.” (Izajás, 11, 6-9.)

3. „Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok.”  Jézus előre megígéri tanítványainak, hogy a reménytelen, szorult helyzetekben  a létező legerősebb fegyvert adja nekik a támadásokkal szemben: a Szentlélek bölcsességét és erejét. Aki hűséges, azt Isten sem fogja cserbenhagyni soha!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Köszönöm hatalmas ígéretedet, hogy Szentlelkeddel segítségemre sietsz minden emberileg nehéz helyzetben. Bízom benned, Jézus! Tudom, hogy amint Te is szüntelenül számíthattál Atyád segítségére a legnehezebb pillanatokban is, ugyanígy számíthatok segítségedre én is.

Elhatározás: Keresem azokat a helyzeteket, amelyekben Isten segítségével megvallhatom hitemet. Kérem ehhez a Szentlélek vezetését.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten Országa közel vanÉvközi tizennegyedik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
07

Isten Országa közel van

Evangélium:
Mt 10,7-15
Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Felajánlom neked ezt az imát. Tisztíts meg és tedd szeretetemet még tökéletesebbé, még inkább olyanná, mint a Tiéd. Mindent, amit teszek, a Szűzanya kezébe helyezek. Kérem, hogy tanítson meg arra, hogyan kell imádkozni, és hogyan figyeljek a szívemmel szüntelenül Istenre.

Kérés: Uram, növeld bennem szeretetedet, hogy tanúságot tehessek róla másoknak!

Elmélkedés:
1. Semmit ne vigyetek az útra! A siker Krisztus Országának építésében nem mérhető anyagi javakban. Nem az arany vagy az ezüst gyógyítja a lelki betegségeket, hanem egyedül Isten kegyelme. Nem a felesleges holmijaink adnak boldogságot, hanem az, hogy Istenhez tartozunk! Aki Krisztust akarja követni, annak nincsen szüksége a felhalmozott javakra. Ne akarjak ezért magamnak soha többet annál, mint amire alapvetően szükségem van. A többi mind csak akadály abban, hogy valóban Jézusra figyeljek, és az Ő szeretetét közvetítsem másoknak.

2. Isten békéjének követei. „Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos.” (Fil 4,8) Szent Pálnak e szavai jelentik a kulcsot  a boldog élethez, amiben békességet találunk. Ha a szívünk Isten értékei felé irányul, akkor békehordozóvá válunk a környezetünk számára is. Ez Jézus tanítványainak kikerülhetetlen kötelessége! Legyünk ezért igényesek magunkkal szemben, és törekedjünk mindig a béke elérésére azáltal, hogy  nem merülünk bele az evilági indulatoskodásokba, pletykálkodásokba és vádaskodásokba. Legyünk Isten szeretetteli békéjének őrzői!

3. Isten Országa közel van. Az egyetlen pillanat, amikor szentnek kell lennünk, az a jelen pillanat. A Mennyek Országa közel van – ez azt jelenti, hogy meg tudjuk ragadni a szentséget most azonnal! Csak itt és most tudunk szeretni! Most tudunk türelmesek, szelídek, alázatosak és segítőkészek lenni. Ebben a pillanatban tudjuk Isten szeretetét teljes szívből továbbadni másoknak.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Te azt kéred tanítványaidtól, hogy gyógyítsák meg a betegeket és szabadítsák meg a megszállottakat. Hiszem, hogy ezt a hatalmat valóban megadod nekünk. Előbb azonban magunknak kell tisztának lennünk az önző vágyaktól és a büszkeségtől, ami a hitetlenség gyökere. Add, hogy higgyek mindenkiről gondoskodó szeretetedben, és teljes bizalommal Rád bízzam az életemet!

Elhatározás: Isten szeretetére gondolva uralkodom magamon a vitákban, és legyőzöm az indulataimat. Jézus segítségét kérve törekszem szelíden válaszolni akkor is, amikor megbántanak.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Hatalom a tisztátalan lelkek felettÉvközi tizennegyedik hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06

Hatalom a tisztátalan lelkek felett
Goretti Szent Mária szűz és vértanú

Evangélium:
Mt 10,1-7
Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! A Te jelenlétedbe helyezem magam a mai imában. Neked tartogattam ezt a pillanatot, hogy Te beszélhess hozzám, és én meghallhassam a hangod. Beszélj, Uram, a szívemhez! Olyan könnyen vonják el figyelmemet a világi dolgok. Uram, tisztíts meg, és tedd szeretetemet még tökéletesebbé! 

Kérés: Jézus, add, hogy erősen higgyek hatalmadban a tisztátalan lelkek felett!

Elmélkedés:
1. Tény vagy legenda? Manapság alig emlegetjük a gonosz lelket. Nem elég modern vagy tudományos téma. Kicsit zavarba ejtő, régi népmeséket idéző. Hiszen ki látott valaha tisztátalan lelket? Mikroszkóp alá vetett már egyet is a tudomány? Pedig bárki, aki szenvedett már kísértéstől, meggyőződött a létezéséről mikroszkóp nélkül is! Az ördög nagyon is valóságos: egy bukott angyal, ahogyan a tisztátalan lelkek is. Ezek értelmes, hatalommal rendelkező szellemi lények, akik minden erejükkel el akarják pusztítani Isten művét.

2. Édes kis hazugságok. Az ördög mestere a hazugságnak. Kezdetektől fogva ez volt a stratégiája. Rendkívül sikeres az emberek megtévesztésében. Elhiteti velük, hogy a boldogság forrása a pénz, a hatalom, az élvezet – nem pedig Isten. Bár a tisztátalan lelkek nem láthatók, a működésüket és jelenlétüket mindenütt megtapasztalhatjuk magunk körül. Hányan kételkednek Isten létezésében? Hányan választják az erőszakot a szeretet helyett? Hány házasság és család megy tönkre a pornográfia, a drogok vagy más szenvedélyek hajszolása miatt? Ami kezdetben izgalmasnak tűnik, az rabszolgaságot hoz és végül eltávolítja az embert Istentől. Ez a gonosz lelkek nagy csapdája!

3. A szentségek hatalma. Jézusnak hatalma van a tisztátalan lelkek és az általuk okozott szolgaság fölött. Ugyanez a hatalom adatott meg az Egyháznak is, Krisztus misztikus Testének. Egy tisztátalan lélek semmitől nem fél jobban, mint a megszentelő kegyelem állapotában lévő lélektől, aki szabadságot és megbocsátást talál a szentgyónásban, táplálékot az Eucharisztiában és bizalmat Istenben az ima által. Amíg egységben vagyunk Krisztussal és az Egyházzal, addig a tisztátalan lelkeknek nincs hatalmuk fölöttünk, és nem képesek rabláncra fűzni minket a hazugságaikkal!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy a Szentírás szavain keresztül beszélsz hozzám és tanítasz engem. Segíts, hogy felismerjem a gonosz lelkek elleni küzdelem fontosságát! Küldd Szentlelkedet, hogy megvilágítsa a gondolkodásomat, és felismerjem életemben a gonosz megtévesztő hazugságait.

Elhatározás: Meglátogatom az Oltáriszentséget, és Jézus élő jelenlétében imádkozom az Egyházért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Az Atya bőséges szüretet ígérÉvközi tizennegyedik hét – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

Az Atya bőséges szüretet ígér
Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap

Evangélium:
Mt 9,32-38
Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Jézus ezután bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm, hogy Te mindig velem vagy, és csak arra vársz, hogy Rád figyeljek. Add, hogy ez az elmélkedés közelebb vigyen Hozzád a mai napon. Segíts kegyelmeddel, hogy figyelmes tudjak lenni Szentlelked vezetésére és tanítására.

Kérés: Uram, járj át jelenléteddel, és tegyél még alkalmasabbá arra, hogy szeretetedet közvetítsem!

Elmélkedés:
1. „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” Máté evangélista mai leírásából kicsit érzékelhetjük azt a csodálatot és lelkesedést, amellyel a nép fogadta Jézust a városokban és a falvakban, bárhová is ment. Ha magunk is megtapasztalhattuk volna mindezt, sokkal jobban vágyódnánk szüntelenül Jézus társaságában lenni... Képzeljük most magunk elé a jelenetet, és higgyük, hogy Jézus ma is ugyanígy itt van közöttünk! Minél gyakrabban vesszük a fáradságot, hogy meglátogassuk Őt az Oltáriszentségben, annál élőbb lesz Jézus jelenléte a mi életünkben is!

2. Krisztus munkásai. Jézus missziós útjai során pontosan megtanította tanítványainak, hogy mit kell tenniük, amikor hirdetik az Örömhírt,  a Mennyek Országának eljövetelét: tanítani, igét hirdetni és gyógyítani. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” – mintha ma, éppen nekünk mondaná ezt Jézus! Az aratás képe azt jelzi, hogy az Atya bőséges termést ígér nekünk, ha elég bátrak vagyunk, hogy szívvel-lélekkel beálljunk apostolai sorába.

3. „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!” Bár az Atya önmagában is bármit meg tudna tenni, de az Ő terve az, hogy minden embert be akar vonni a megváltás művébe. E küldetés során tudjuk végigjárni az önzetlen szeretet iskoláját, hogy magunk is éretté váljunk majd belépni a Mennyországba. Az Atya számít ránk! A termést Ő adja a kezünk alá, nem a mi érdemünk. De ha nem állunk be az aratómunkások sorába, az a sok kegyelem, amit Isten szét szeretne osztani az emberek között, felhasználatlanul marad! Ha Krisztus Országa nem terjed, ez nem azért van, mert Isten nem tette meg azt, ami rá tartozik, hanem azért, mert az emberek késlekednek teljes hozzájárulásuk megadásával.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Add meg a kegyelmet, hogy mélyebben megismerjelek, még jobban szeresselek, és szívemből vágyjak aratómunkásod lenni. 

Elhatározás: Ma odafigyelek arra, hogy ne csupán a magam erejéből legyek figyelmes másokkal, hanem kérjem ehhez Isten segítő kegyelmét is. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Meríts bátorságot Krisztusból!Évközi tizennegyedik hét – hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04

Meríts bátorságot Krisztusból!
Portugáliai Szent Erzsébet

Evangélium:
Mt 9;18-26
Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.

Bevezető ima: Benned bízom, Uram, mert tudom, hogy nem helyezhetem a bizalmamat az evilági dolgokba. Add, hogy ez az elmélkedés közelebb vigyen Hozzád. 

Kérés: Uram, add, hogy Beléd vetett bizalmam megadja nekem a lelki békességet!

Elmélkedés:
1. Elmélkedj Krisztusról! Milyen lehetett egy napot Krisztussal tölteni? A mai evangélium pillanatképet mutat nekünk: a tömeg hatalmas, Jézus hatalommal hirdeti az Igét, csodákat tesz, a szenvedők és betegek örömkönnyeket hullatnak, az emberek a lábai előtt térdelnek, sok-sok kéz nyújtózik felé, hogy megérinthesse. Képzeld magad Krisztus mellé. Érezd magad megtisztelve, hogy meghívást kaptál arra, hogy a tanítványa légy!

2. Meríts bátorságot! A Krisztust követő tömegben kétféle embert találunk: voltak, akik megbújtak a tömegben, és voltak, akik kiléptek a tömegből. Bátornak kell lenni ahhoz, hogy az ember kiálljon mindenki elé, és térdet hajtson Jézus előtt. Bátornak kell lenni ahhoz is, hogy az ember kinyújtsa a kezét, és megpróbálja legalább a ruhája szegélyét megérinteni. Tudjuk, milyen nehéz kiállni a hitünk mellett a mai világban az iskolában, a munkahelyen, és néha még otthon is. Az elutasítások és gúnyolódások elviseléséhez merítsünk erőt az Úr szavaiból: „Bátorság!” Krisztus azokkal tette a legszebb csodákat, akiknek volt bátorságuk kilépni a tömegből.

3. Krisztusból merített bátorság. A bátorság nem egyenlő a félelem hiányával. A bátorság képesség a félelmen való felülemelkedésre. Mi történt volna, ha a vérfolyásos asszony a tömegben maradt volna, a mások véleményétől való félelmében, és sosem próbálta volna megérinteni Krisztust? Sokat lehet nyerni a bátorsággal, és sokat lehet veszíteni a félelemmel. Csakugyan, Krisztusban hinni, és következetesnek maradni ebben a hitben, sohasem könnyű. Egy drámában éljük életünket, ahol úgy tűnik, hogy az egész világ a hit ellen van, és kicsúfolja azt, aki a hit által él. Ne félj hit által élni! Krisztus semmit sem vesz el, és mindent megad nekünk. „Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.”

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Milyen nagy biztonságot jelentesz nekem! Tudom, hogy bármi történjék is velem ebben az életben, Te mindig ott vagy velem. Köszönöm Neked biztos hűségedet!

Elhatározás: Ma keresek olyan alkalmat, ahol tanúságot tehetek a hitemről.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Mint bárány a farkasok közöttÉvközi tizennegyedik vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

Mint bárány a farkasok között

Evangélium:
Lk 10;1-12,17-20
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!

Bevezető ima: Uram Jézus, a Te jelenlétedbe helyezem magam. Neked tartogattam ezt a pillanatot, hogy Te beszélhess hozzám, és én meghallhassam a szavaidat. Szólj, Uram, a szívemhez! Köszönöm, hogy jelen vagy az életemben, és megadod nekem mindazokat a kegyelemeket, amikre most szükségem van, jelenlegi körülményeim közt. 

Kérés: Uram, járj át ebben az imában a Te szereteteddel, hogy mások is megtapasztalhassák ezt rajtam keresztül!

Elmélkedés:
1. Mint bárány a farkasok között. Az a tény, hogy Krisztus báránynak nevezte a tanítványokat, biztosan meglepte őket. Ezek a gyenge, bolyhos állatok alig hasonlíthatók egy érett férfihoz vagy nőhöz. Krisztus mégis fontos üzenetet fogalmaz meg ebben a hasonlatban. Ugyanis a sátán agresszív természetével szemben Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy legyenek állhatatosan az Ő szelídségének képviselői. Teljesen megbízhatunk Jézusban, hogy ő mindig eltölt majd bennünket isteni erejével, és nem lesz szükségünk arra, hogy a gonosz elleni harcban az erőszak eszközeihez folyamodjunk. 

2. A bárányok felülkerekednek a gonosz lelkeken. A tanítványok erőt kaptak ahhoz, hogy gonosz lelkeket űzzenek el és széttiporják a kígyókat. Más szóval a gonosz erőit össze sem lehet hasonlítani Krisztus apostolának erejével. Hogy lehet ez, amikor a sátán olyan erős és lehengerlő? Egy keresztény „eltapossa a kígyót” és „kiűzi a gonosz lelkeket” azáltal, hogy a szeretet és a kedvesség jegyében él. A legjobb felelet – valójában az egyetlen méltó válasz – a sátán bűneire a szeretet. A bárány jósága sokkal vonzóbb és több szívet nyer meg, mint a farkas rosszakarata. A jóság lelkeket ment meg Krisztus Országához.

3. A bárány erejét a pásztortól kapja. Napjainkban Jézus nem csak a hetvenkét tanítványt, hanem mindannyiunkat elküld a gonosz elleni harcba. A tanítványok azért képesek felülkerekedni a gonosz hatalmán, mert Jézus átjárja éls megerősíti őket saját isteni erejével és jelenlétével. Így ír e küzdelemről a Második Vatikáni Zsinat dokumentuma: „Az emberek egész történelmén végighúzódik a kemény harc a sötétség hatalmai ellen, mely a történelem hajnalán kezdődött és az utolsó napig fog tartani az Úr tanítása szerint. E harc részeseként az embernek szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitarthasson a jóban; és saját belső egységét csak Isten kegyelmének segítségével és komoly erőfeszítések árán tudja elérni.” (Gaudium et Spes 37,2)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, megújítom hitemet a mai imában. Köszönöm, hogy a Szentírás szavain keresztül szólsz hozzám. Kérlek, Szentlelkeddel világosítsd meg számomra tanításodat. Add, hogy szívem legmélyéig eljusson üzeneted a Szentlélek áldásain keresztül. 

Elhatározás: Isten dicsőségére és mások javára ma kedves leszek mindenkivel, akivel találkozom.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."