52006 ima található a honlapon, összesen 109090 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés A lerombolhatatlan templomA Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
09

A lerombolhatatlan templom
Evangélium:
Jn 2,13-22
Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.” A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak.

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm neked buzgalmadat, ami állandóan lobog benned Atyád háza és az Ő népe iránt! Szentlelked által adj az én szívembe is kiapadhatatlan lelkesedést az Isten győzelméért való küzdelemre!

Kérés: Uram! Növeld bennem a Te szereteted tüzét!

Elmélkedés:
1. A lerombolhatatlan templom. A mai napon a pápák legősibb, 324-től  pápai székhelyként szolgáló bazilikájának felszentelésére emlékezünk. Az Egyház iránti szeretet és a Péter Egyházához való hűség jeleként ezt a napot az egész Katolikus Egyházban megünnepeljük. Az ünnep alkalmából olvasott evangéliumi szakasz azonban mélyebbre vezet bennünket ennél az ősi templomi épületnél: arra tanít, hogy ne magát az épületet tartsuk fontosnak, hanem a Szentháromságos Istent, aki mindhárom személyében szüntelenül jelen van minden katolikus templomban.

2. Istennek szentelt tér. Jézus viselkedéséből megtanulhatjuk, hogy nagy tisztelettel viseltessünk az Isten házaként felszentelt helyek iránt. Fontos, hogy mit teszünk és hogyan viselkedünk ott, ahol Isten a legerőteljesebben jelen van számunkra. Minden, ami ellentétes Isten iránti tiszteletünk kifejezésével, akadályozza a lelki összeszedettségünket, szívünk Istenre való nyitottságát. A tér díszítése és a liturgia minden egyes eleme is azt hivatott szolgálni, hogy érzékeltesse velünk Isten magasztosságát és emberi felfogóképességünket messze túlszárnyaló fenségét. A szentmisén és más liturgikus eseményeken az Istennek kijáró áhítattal, és a kicsinységünket átélő alázattal vegyünk részt!

3. Jézus az egyház alapja. Amikor belépünk a templom terébe, járjon át bennünket a feltétlen tisztelet érzülete az Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt! Az Ő örökkétartó, sohasem lankadó, szüntelen értünk való munkálkodásuk tartja fenn azt a szent lelki erőteret, amelyben Isten kegyelmének nagy csodái végbemennek. Milyen lenyűgöző csoda játszódik le minden egyes szentmisében, amikor Jézus fáradhatatlan szeretetéből újra és újra feláldozza értünk Önmagát! Szükségünk van a szent terekre, de mit sem segítenének Jézus állandó buzgósága nélkül, amellyel szüntelenül meg akarja menteni az emberi lelkeket! Tiszteljük templomainkat, éljük át magasztosságukat, s engedjük, hogy tovább vezessék lelkünket az értünk önmagát feláldozó Megváltó Urunk iránti térdre kényszerítő hálára és tiszteletre!

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Köszönöm neked mindent odaadó szeretetedet teremtményeid iránt, amelyet meg sem tudunk érdemelni! Add, kérlek a szívembe a szüntelen hála kegyelmét, hogy örömöt szerezhessek vele neked! Ajándékozz meg, kérlek, az Egyházad és templomaid iránti mély tisztelettel!

Elhatározás: Amikor belépek egy templomba, tudatosítom magamban Isten fenséges jelenlétét. Minden problémámat leteszem Jézus lába elé, és egészen az Ő isteni hatalmába helyezem.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Legyünk elsők a megbocsátásban!Évközi harminckettedik hét – hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

Legyünk elsők a megbocsátásban!
Evangélium:
Lk 17, 1-6
Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja: Megbántam, – bocsáss meg neki!”
Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!” Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a tengerben! – engedelmeskedik nektek.”

Bevezető ima: Atyám! Hálásan köszönöm neked, hogy szeretetre alkottál meg engem! Te ismered minden gondolatomat és tettemet, és tudod, hogy nem akarlak szándékosan megbántani téged. Köszönöm, hogy irgalmas vagy vétkeimhez! Kérlek, add felismernem mindazt, amivel megszomorítalak téged!

Kérés: Uram, segíts kegyelmeddel megbocsátanom másoknak úgy, amint Te megbocsátasz nekem!

Elmélkedés:
1. A bűn súlya. Úgy érezzük, Jézus nagyon keményen bánik az emberekkel: „jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába” annak, aki botrányt okoz a bűneivel. Természetesen Isten nem kívánja senkinek sem az erőszakos halálát, ebből biztosan tudhatjuk, hogy egy nevelési szándékkal eltúlzott kijelentésről van itt szó. Jézus erőteljesen fel akarja hívni figyelmünket arra, hogy soha ne vegyük túl könnyedén a bűn kérdését. Kisebb baj még az életünk elveszítése is, mint a súlyos, másokat megbotránkoztató bűnben való megátalkodottság. Határozott tanítás ez számunkra, hogy a bűn zsoldja nem kerülhető ki! Ezért mindig figyeljünk kimondott szavaink súlyára és tetteink hosszú távú következményeire! Bűneinknek lassú, fokozatosan kiterjedő hatása lehet, és rossz példánkkal másokat is a hit elhagyásra vezethetünk.

2. A figyelmeztetés felelőssége. Jézus józan hozzáállásra nevel minket a bűnnel kapcsolatban: nem lehetünk vajszívűek, indokolatlanul elnézőek sem saját, sem mások bűneivel szemben. Bármennyire is ezt sugallja napjainkban a körülöttünk lévő világ! A hit elvesztésével elvész a jó és a rossz megkülönböztetésének képessége is az emberekből. Ezért nekünk kell Isten értékrendje őreinek lennünk a környezetünkben. Szelíden, együttérzéssel, de mégis határozottan figyelmeztetnünk kell másokat arra, amikor cselekedeteikkel súlyosan megsértik a Szeretet törvényét. Törekedjünk ebben a lényeglátásra! Nem az a cél, hogy a szigorú bíró szerepében minden egyes katolikus etikai szabály betartását megköveteljük nem hívő embertársainktól. Hiszen nekik gyakran – mivel híján vannak Isten kegyelmének – a legfontosabb etikai alapelvek betartása is nehezükre esik.

3. Isten nem haragtartó – mi se tegyük ezt! Amikor Urunk a megbocsátásra tanít bennünket, mindig legyen szemünk előtt az Ő végtelen türelme és irgalma irántunk. Ő tudja, hogy mik vagyunk: tudatlan és gyönge, a kísértéseknek szüntelenül kitett emberi teremtményei. Bizony, kénytelenek vagyunk beismerni, hogy magunk is erősen rászorulunk Isten irgalmára. Ez a perspektíva megadja számunkra a bölcsességet ahhoz, hogy ha kell, hétszer vagy akár hetvenszer hétszer is megbocsássunk másoknak. Isten kegyelmét kérve biztosan sikerülni fog! Az irgalmasság lényege: soha ne a vétkező embert ítéljük el, hanem mindig csak magát a helytelen cselekedetet! Amikor kísértést érzünk magunkban a mások feletti ítélkezésre, jusson eszünkbe, hogy nem ismerhetjük a kiváltó okokat, amik a másik életében ehhez a bűnhöz vezettek. Bár a bűne valóban rossz, de maga az ember minden bizonnyal nyitott a javulásra, ha Isten szelídségével és türelmével közelítünk felé.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy több mint hetvenszer hétszer bántottalak meg téged, és hogy irgalmasságod nem ismer határokat. Jóságodat nem tudom eléggé megköszönni. Szüntelenül megajándékozol szereteteddel, és a szentségek által növeled bennem jelenlétedet. Képessé teszel arra, hogy én is a Te szeretetedet tükrözzem mások felé. Ma bizonyára sok alkalom fog kínálkozni arra, hogy hozzád hasonlóan én is irgalmasan tekintsek másokra.

Elhatározás: Megvizsgálom a lelkiismeretemet, hogy van-e valaki, akinek még nem bocsátottam meg. Ha van, akkor törekszem Isten segítségével teljesen megbocsátani neki.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Mindent odaadó nagylelkűségÉvközi harminckettedik vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

Mindent odaadó nagylelkűség
Evangélium:
Mk 12,38-44
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.”
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”

Bevezető ima: Jézusom, bízom benned! Segíts, hogy minden testi és lelki képességemmel bátran a Te szolgálatodra álljak! Szabadíts meg attól, ami akadályoz, hogy neked adjam a szívemet és minden erőfeszítésemet! Segíts, hogy a mai napon mindenkiben meglássalak Téged!

Kérés: Uram, segíts, hogy a Te kinyújtott kezed legyek a környezetemben lévő rászorulók felé!

Elmélkedés:
1. Akik felélik az özvegyek házát. Ebben az evangéliumi részben szembetűnő az írástudók és a szegény asszony közötti ellentét. Az írástudókat a külsőségek vezérlik, ebből is látszik, hogy saját hiúságuk rabszolgái. Kívülről nézve nagyon buzgó vallásos embereknek tűnnek, belülről azonban a lelkük tele van önzéssel. Felszínes az imaéletük: nem keresik őszintén Isten tetszését, csak a vallásosság látszatára törekednek. Ezért nem éreznek lelkiismeret-furdalást még akkor sem, ha a legrászorultabbakat: az özvegyeket károsítják meg.

2. A keresztény nagylelkűség. A valódi kereszténységet a látszat-vallásosságtól az ingyenes ajándékozás gesztusában lehet felismerni. „Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.” (1Jn 3,18) A keresztény közösségek már létezésük első időszakától kezdve a szegényekről való gondoskodással tűntek ki a világban. Péter apostol hét „lélekkel eltelt bölcs férfit” választott ki, hogy vállalják a szegényekről való gondoskodást (vö. ApCsel 6,3). Ez a másokért áldozatot vállaló, a rászorulókat szolgáló lelkület a legfontosabb megnyilvánulása Isten szeretetének. Hiszen amikor megtapasztaljuk a saját életünkben Isten viszonzást nem váró önzetlen szeretetének megszámlálhatatlan megnyilvánulását, hogyan is ne lobbanna lángra a szívünk, hogy továbbadjuk ezt másoknak, akik szükséget szenvednek? Ez a valódi, őszinte ima gyümölcse az életünkben! Isten kegyelme egyre jobban képessé tesz bennünket, hogy ingyen szeressünk, amint Ő.

3. „Mindent odaadott, amije csak volt.” Milyen felfoghatatlan számunkra Isten bölcsessége! Rabjai vagyunk a méricskélésnek; azt gondoljuk emberi logikánkkal, hogy Isten a „minél többre” vágyik. Azt hisszük, hogy az az ember a legértékesebb számára, aki a leglátványosabb ajándékokat adja neki. Jézus megjegyzéséből azonban egyértelműen kiderül Isten valódi mércéje: Ő azt értékeli a legtöbbre, amikor magunkhoz mérten, a tőlünk telhetőt adjuk tiszta szívvel. Amikor elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy ne tartsunk meg magunk számára semmit, ami nem Isten ügyét hivatott szolgálni az életünkben. Merjünk egészen Istennek odaadottan élni! És ezzel valóban elnyerjük Isten elismerését.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy többé ne hasonlítgassam magamat másokhoz! Segíts, hogy észrevegyem a mai napon a jót, amit tennem kell! Segíts, hogy rájöjjek, hogy mi mindentől függök még, ami tőled távol tart. Te mindent odaadtál értem. Szeretném önzetlen szeretetedet a rászorulók felé meghálálni, akik éppúgy szeretett gyermekeid, mint én.

Elhatározás: Megvizsgálom az életemet, hogy miről tudnék lemondani mások szolgálata érdekében. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Választás Isten és a mammon közöttÉvközi harmincegyedik hét – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
06

Választás Isten és a mammon között
Evangélium:
Lk 16,9-15
„Mondom nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” Hallották mindezt a kapzsi farizeusok, és kigúnyolták őt. De Jézus kijelentette: „Ti igazaknak mutatjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket. Ami ugyanis az emberek szemében nagy, Isten előtt semmiség.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Hozzád fordulok, hogy dicsérjelek és magasztaljalak. Teljes bizalommal közeledem hozzád, mert tudom, hogy szeretsz engem, és a mennybe vezetsz. Bízom végtelen szeretetedben, amellyel egyengeted földi életem útját.

Kérés:  Uram! Segíts, hogy megszabaduljak rendetlen kötődéseimtől!

Elmélkedés:
1. „Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű.” Csodálatosan biztató számunkra Istennek ez a türelmes pedagógiája. Jézus azt tanítja, hogy nem vár el követőitől lehetetlen áldozatokat. Ő mindig csak azt kéri tőlünk, amire az adott élethelyzetünkben képesek vagyunk. Legyünk hűségesek a szeretet gyakorlásában mindig ott, abban a helyzetben, amiben ma éppen vagyunk! Kérjük és használjuk fel minden kicsiny, hétköznapi helyzetben a szeretetben való megmaradásunkhoz Isten kisebb-nagyobb segítségét, kegyelmi ajándékait. Így leszünk hűségesek nap mint nap a kicsiben. Ez fog elvezetni bennünket az egyre nagyobb hűségre és engedelmességre, hogy képesek legyünk mindig egyre nagyobb szolgálatokat tenni az Úrnak.

2. Isten vagy a mammon. Jézus figyelmeztet, hogy helyesen kell kialakítanunk életünk fontossági sorrendjét. Nem tehetjük ugyanarra a helyre Istent és a mammont az értékrendünkben. Isten kell, hogy álljon az első helyen életünkben! Mihelyt engedünk a társadalom nyomásának, és a pénzkeresetet előbbre helyezzük az Istennel való kapcsolatunknál, ettől kezdve megakadályozzuk, hogy Isten vezesse az életünket. Egyre kevésbé halljuk meg a Szentlélek sugallatait, egyre ritkábban fogunk engedelmeskedni Istennek. Elindulunk azon a lejtőn, amelyen nagyon nehéz a megállás...

3. Ami az emberek szemében nagy, Isten előtt semmiség. Ezért figyelmezteti Jézus a farizeusokat és bennünket is: legyünk mindig észnél, és vessük össze Isten és a világ értékrendjét! Túl harsogó a világ, túl erőteljesek a csábítások... Ezek ellen csak egyféleképpen védekezhetünk: mindennap nagylelkűen időt kell szánnunk az elcsöndesedett imára, az Istenre figyelésre. Adjuk meg a lehetőséget arra, hogy a Szentlélek gyöngéden visszatereljen bennünket az Istenhez vezető helyes vágányra!

Beszélgetés Krisztussal:  Úr Jézus! Köszönöm, hogy engeded felismernem kegyelmeidet és sugallataidat, melyek a világ bármilyen birtokolható „kincsénél” is sokkal fontosabbak. Törd meg a mammonhoz való kötődésemet, hogy tiszta szándékkal szolgálhassalak téged!

Elhatározás: Újult lelkesedéssel szentelem magamat felebarátaim szolgálatára, amely sokkal nagyobb érték, mint a földi gazdagság. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Tiszta lélekkel élniSzent Imre herceg

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
05

Tiszta lélekkel élni
Evangélium:
Lk 12,35-40
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm, hogy a mai napon is meg akarsz ajándékozni engem kegyelmeiddel az imádságban! Ma Szent Imre herceg ünnepén különösen is a bűntől való tisztaságban szeretnék növekedni. Világosíts meg Szentlelkeddel: segíts, hogy felismerjem, mi az bennem, ami nem tetszik neked.

Kérés: Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem!

Elmélkedés:
1. A boldog szolga. Magunk elé képzelve ezt a szentírási jelenetet, próbáljuk átérezni: milyen nagy öröm lehet annak a szolgának a szívében, aki szeretett Urának hazaérkezésére várakozik. Így érezhettek az apostolok, amikor egy-egy küldetés után ismét visszatérhettek Jézus társaságába. Hasonlítható a kisgyermek felszabadult öröméhez, aki munkából hazaérkező édesanyja ölébe kuporodik az egész napos távollét után. Végre újra biztonságban érzi magát! Hallja a jól ismert, gyöngéd, szerető hangot, tudja, hogy most már semmilyen baj nem érheti, mert édesanyja gondoskodásával oltalmazza őt. Micsoda biztonság, micsoda melegség! Hála Istennek felnőttként sem vagyunk megfosztva ettől a mély, felszabadult örömtől: megtapasztalhatjuk az Úrral való minden egyes lelki találkozásban. És vágyódhatunk ennek az örömnek a teljességben való megélésére majd a Mennyek Országában! Milyen mélyen vágyódott erre kedves szentünk, Szent Imre herceg is! A királyi udvar pompájában élve sem engedett a testi kísértéseknek. Ehelyett kevés alvással megelégedve, éjszakánként zsoltárokat énekelve virrasztott, az Úrra vágyakozva. Kész volt lemondani a házasság örömeiről is, hogy egészen teljesen, egészen tisztán adhassa oda magát az Úrnak, minden pillanatban a vele való találkozásra készen.

2. Ajtót nyitni az ÚrnakMit jelent ez a mindig készenlétben álló várakozás, amelyre Szent Imre herceg életét adta? Ő, a tisztaság szentje, oly ékesen tanúskodik erről: az imádságból és a szentségekből erőt merítve nemet mondani a kísértő gondolatoknak, késztetéseknek. Amint kitessékeljük életünkből a gonosz sötét ármánykodásainak felhőit, akkor láthatjuk meg a fényt: Isten lelkünket bevilágító jóságát. Törekedjünk tehát ezen az úton járni: ellene mondani az önző vágyaknak, késztetéseknek – és lelki hallásunk meg fog nyílni a Szentlélek indíttatásainak. Így válhatunk magunk is azokká a szolgákká, akik rögtön, örömmel ajtót nyitnak az Úrnak, amint meghallják halk kopogtatását a szívükben.

3. Körüljár és felszolgál nekik. Amelyik szolga ilyen lelki készenlétben vár Urára, annak nem kell az örök életig várakoznia arra, hogy Isten „felszolgáljon” neki. Igen, ez az evangéliumi kép az Úr és szolgája közötti kölcsönös szolgálat gesztusát tárja elénk. A szeretet mindig egy kölcsönös viszony: én szolgálom Istent, Isten pedig – aki az alázat legfőbb megtestesítője – szolgál engem. Elhalmoz gyöngédségével és szeretetével. Aki elég bátor ahhoz, hogy az életszentséget válassza, mint Szent Imre herceg, az már földi életében is megtapasztalja Jézusnak ezt az ígéretét!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Csak Te tudsz képessé tenni engem arra, hogy mélyüljön bennem a vágy, hogy mindig készenlétben álló hűséges szolgád legyek! Most arra kérlek, hogy segíts: Szent Imre herceghez hasonlóan én is le tudjak mondani a testi kényelemről, hogy elegendő időt szakíthassak a Te dicsőítésedre és a veled való beszélgetésekre.

Elhatározás: Keresek egy olyan imaformát (akár éneket is), amit igazán örömmel tudok imádkozni. Ennek segítségével felszabadultan dicsérem Isten jóságát.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten szeretett gyermekeiBorromeo Szent Károly püspök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
04

Isten szeretett gyermekei
Evangélium:
Lk 15,1-10
Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.” Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm, hogy hívsz ma is az imára, a veled kettesben töltött időre! Segíts ma is egy kicsit növekednem a Te szeretetedben! 

Kérés: Uram, adj szívembe nagyobb buzgóságot a lelkek megmentésére!

Elmélkedés:
1. Jézus szóba áll a bűnösökkel. A farizeusok ebben az evangéliumi részben azért kritizálják Jézust, mert olyan embereket szólított meg, akiket ők megvetettek. Ugye, milyen ismerős számunkra is ez a viselkedés! Milyen mélyen bennünk van a vágy, hogy olyanokkal barátkozzunk, akik népszerűek, elfogadottak mások szemében. Az ő társaságukban mi magunk is értékesebbnek érezzük magunkat. Nem ítélhető el ez a vágyunk, hiszen az értékes emberek társaságában magunk is fejlődünk, lehetőségünk van még inkább növekedni a jóban. Jézus az Ő példájával azonban ennél magasabbra teszi a mércét számunkra. Legyünk mi magunk azok, akik a Szentlélek által megerősített szilárd értékrendünkkel jó hatással tudunk lenni másokra! Ha elég erős a hitünk, akkor a gyengébbek társasága nem fog lehúzni minket, hanem mi húzzuk őket Isten felé.

2. Isten szüntelenül keres minketAz elveszett juhról szóló példabeszéd minden emberről szól. Ki az, aki azt mondhatja magáról, hogy ő mindig szorosan ott lépked a Pásztor mögött? „Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság.”(1Jn 1,8) Milyen megnyugtató számunkra is Jézusnak ez a tanítása! Követhetünk el bármilyen nagy hibát, Isten akkor is szüntelenül keresi a velünk való kapcsolatot! Ő soha nem ír le senkit, számára nem létezik túl nagy bűn – egyet kivéve: ha megtapasztalt szeretete ellenére is tudatosan elutasítjuk Őt. Mindaddig, amíg nyitottak vagyunk a jóra és a szeretetben való növekedésre, Isten sem fog elutasítani bennünket soha.

3. Az Atya legnagyobb öröme. Milyen sok erőfeszítést tesz Mennyei Atyánk minden egyes gyermeke üdvössége érdekében! Ő együtt örül a jókkal, és együtt szenved a bűnösökkel, akik elkóboroltak a szeretet útjáról. Milyen nagy áldozatot hozott azért, hogy a megváltás kegyelmi erejével minden tévelygőt visszavezethessen a nyájhoz! De ezek a kegyelmi eszközök a benne hívők segítségével tudják elérni azokat, akik még nem ismerik Őt. Vajon él-e a mi szívünkben a jó pásztor felelősségérzete és gondoskodása? Együtt tudunk-e érezni azok szenvedésével, akik nem élvezhetik a szentségek megújító kegyelmeit és az Istennel való élet boldogságát? Kérjem Jézus irgalmas és együttérző szeretetének a kegyelmét az eltévelyedettek iránt! Higgyek Isten mindenhatóságában, aki az én imáim és példamutató szeretetem közvetítésével meg tudja érinteni a legnagyobb bűnösöket is! Megindító példa erre Boldog Bartolo Longo története, akit Isten sátánista papból formált a rózsafüzér nagy apostolává. Olyannyira, hogy buzgó imádságos élete láttán domonkos harmandrendi társai a Rózsafüzér testvér nevet adták neki.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Te új erőt öntesz a bűnösökbe, sokan szentek lettek közülük. Kérlek, járj át isteni kegyelmeddel, mutasd meg magadat hitemen és cselekedeteimen keresztül! Ültesd belém a Te égő vágyadat az elveszett juhok visszavezetésére!

Elhatározás: Szeretettel megszólítok egy Egyháztól eltávolodott barátomat vagy ismerősömet abban a reményben, hogy figyelmességem jó magként hull lelke földjébe.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Megszabadulni a földhöz szögező kötelékektőlPorres Szent Márton szerzetes

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
03

Megszabadulni a földhöz szögező kötelékektől
Evangélium:
Lk 14,25-33
Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.« Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”

Bevezető ima: Jézusom! Tudom, hogy Te jelen vagy, amikor imádkozom. Még akkor is vársz rám, amikor nem érzem szívemben az örömteli vágyat, hogy imádkozzak hozzád. Kérlek, ajándékozz meg kegyelmeiddel akkor is, amikor én egészen méltatlannak érzem magamat ezekre!

Kérés: Uram! Kérlek, add szívembe az erős vágyat, hogy a veled való örökké tartó találkozásért le akarjak és tudjak mondani minden evilági kényelmemről.

Elmélkedés:
1. Istené az első hely. Első hallásra megütközünk Jézuson, amikor látszólag a családunk iránti gyűlöletre szólít fel. De mint sokszor az evangéliumban, most is egy túlzó kifejezéssel találkozunk, amit nem szó szerint kell értenünk.  Hiszen a Szeretet Istene nem várhat el tőlünk gyűlöletet. Az erőteljes szóhasználat csupán a tanítás fontosságát hangsúlyozza. Csak akkor lehetünk Jézus követői, ha nem a család és a barátok elvárásai határozzák meg a döntéseinket, hanem azt tesszük, amire Isten szólít minket. Emiatt időnként szembe kerülhetünk azokkal is, akik a legközelebb állnak a szívünkhöz, mégis ellent kell mondanunk nekik. Erre utal Jézusnak ez az erőteljes megfogalmazása. Ha Jézust akarjuk követni, akkor meg kell tudnunk hozni a határozott döntést, hogy nemet mondunk a régi emberre  – amelyet bizonyos helyzetekben a szülők és a testvérek képviselnek – és igent mondunk arra, hogy Jézus segítségével új emberré: Isten emberévé váljunk.

2. A realitások felmérése. A mai tanítás következő részében Jézus figyelmeztet, hogy az Isten országáért való küzdelemben is szükségünk van értelmünk józan megfontolásaira. Ő tudja, milyen az, amikor egy mély, erőteljes Istennel való találkozás élményének hatása alatt valakiben annyira fellángol az Isten utáni vágy, hogy minden földi realitásról megfeledkezik. Emlékeztet minket, hogy ilyen helyzetekben szálljunk le a földre! Ne várjuk el Istentől, hogy minden nehézséget egycsapásra elsimítson az életünkben csak azért, mert Ő a Mindenható, aki bármire képes. Igen ám, de Isten nem a fejünk felett átnyúlva tervezi megvalósítani az Ő Országát! Bár megtehetne bármit, de akkor mi nem fejlődnénk semmit, ha Ő helyettünk rendbetenné a világot. Ez a világ és ez az élet a mi személyes felelősségünk, és emberi természetünk szerint kell részt vennünk az újjászülés küzdelmeiben. Ne legyenek illuzórikus elvárásaink se önmagunkkal sem Istennel szemben! Maradjunk türelmesen a realitások talaján: mérjük fel, mit vagyunk képesek imáinkkal és küzdelmeinkkel reálisan elérni.

3. Mindenről lemondani. Jézus végül még tovább megy: nem csupán az emberekhez fűződő legerősebb kapcsolatainkról való lemondást kéri, ha ezek akadályoznak minket az Istenhez való közeledésben. Azt mondja, hogy csak akkor vagyunk képesek valóban követni Őt, ha le tudunk mondani minden olyan vágyról, melyek nem Isten felé, hanem a földi életünk önző élvezete felé vezetnek minket. Milyen nehéz is gyakran ezeket felismernünk! Olyan rendetlen ragaszkodások, melyek megannyi kötelékként hozzászögeznek minket ehhez a világhoz, mint Gullivert a törpék sok kicsi kötélkéje. Ezek lehetnek a szórakozásaink, melyek nélkül úgy érezzük, csupa unalom és szomorúság lenne az életünk. De lehetnek azok a dolgok is, amikre büszkék vagyunk, és ezért nem tudjuk elengedni a velük való foglalkozást. Vagy bármilyen más önző ragaszkodásunk, ami eltávolít minket Istentől. Jézus egyértelműen kijelenti, hogy aki a Mennybe akar jutni, annak törekednie kell megszabadulni minden felesleges evilági vonzódástól. A Mennyben nincsen önérdek és magántulajdon, csak önzetlen ajándékozás.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Nem könnyű követni téged. Azt kéred tőlem, hogy adjak oda mindent,  ami sokszor oly kedves nekem. Kegyelmed nélkül képtelen vagyok erre. Gyenge vagyok, de hiszem, hogy annyi erőt adsz, amennyire szükségem van.

Elhatározás: Végiggondolom az imában, mi minden akadályoz abban, hogy jobban átadjam magamat Istennek. Kérem a Szentlelket, hogy segítsen felismerni az akadályokat, és kegyelmével szabadítson meg ezektől. Tudom, hogy ez hosszas munka, ezért kérem a türelem kegyelmét is ehhez. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus az ÉLETHalottak napja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
02

Jézus az ÉLET
Evangélium:
Jn 14,1-6
Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól: „Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek?
Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!”
Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?”
Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Sokszor sötétben botorkálunk itt a földön, keressük utunkat, de alig látunk. Megmutattad nekünk önmagadat, hogy Te vagy az ÚT. Szeretném nem a földre leszegett fejjel járni az utam, hanem tekintetemet Terád emelni. 

Kérés: „Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett” (Szent Ambrus püspök) Uram! Nem akarok megfeledkezni azokról, akik előttem éltek, akiknek köszönhetem, hogy én is létezem. Adj vágyat a lelkembe, hogy a tisztítótűzben lévő lelkekért imádkozzak!

Elmélkedés:
1. Ne nyugtalankodjék a szívetek! Mennyi dolog van az életemben, ami nyugtalanít! És ebből mennyi a lényegtelen, és mennyi az igazán fontos? Jézus ígéretet tett nekünk, hogy a legfőbb szükségleteinkről gondoskodik. Az aggodalmaskodásunk nem old meg semmit, csak elvonja a figyelmünket attól, ami a legfontosabb: hogy bízzunk egészen Istenben és szeressünk. Mert most van az érdemszerzés ideje, most tehetek a magam és a rámbízottak üdvösségéért. Mi az, amit hajlandó vagyok megtenni azért, hogy eljussak az örök életre? Feszült készenlétben, nyugtalanul várunk oly sok dolgot: ünnepeket, fontos eseményeket az életünkben, ha egy számunkra fontos ismerős látogat el hozzánk, vagy egy magas rangú ember teszi tiszteletét az otthonunkba, munkahelyünkön. Jézus minden nap kéri, hogy higgyünk benne: Ő meg akar látogatni! Találkozni szeretne velem az imádságban és a szentségek által, de különösen is a gyónásban és az Oltáriszentségben. Ha kész vagyok találkozni Vele a mindennapokban, nyugodt lehetek, hogy a halálom pillanatában is Vele fogok találkozni.

2. Jézus az ÚT és a fény. Amikor sötét van, szükségünk van fényre, hogy meg tudjuk látni az utat. Amikor gyászolunk, sötétben érezzük magunkat. De ne felejtsük: az imádságon, Jézuson keresztül juthatunk el az eltávozottakkal való találkozás reménységére. Jézus a fény, Ő maga az Út számunkra. Az  első novemberi estéken annyi helyen lobbannak fel az emlékezés és az imádság lángjai: temetőkben, templomokban, otthonokban.  Milyen sokat jelent nekünk a gyertya fénye: tekintetünket magához vonzza és sokáig elidőzünk szemlélésével. Valamilyen különleges érzést közvetít számunkra, kapcsolatot teremtünk meleg fénye által a láthatatlan világgal. Szeretnék most én is fényt gyújtani a szívemben. Jézus fényét, amely megvilágítja életemet, és így képes leszek magamon és saját céljaimon túl látni: másokért tenni és imádkozni. Jézus legyen az utam, hogy ki tudjam mutatni halottaink iránti szeretetemet, és a kegyelmeket kiimádkozni számukra, hiszen erre hív az Egyház, és oly sok misztikus is ennek szükségességére hívta fel a figyelmet. „Az Egyház az első időktől kezdve tisztelte a halottak emlékét, könyörgéseket ajánlott fel értük, különösen pedig az eucharisztikus áldozatot, hogy megtisztulva eljussanak Isten boldogító színelátására. Az egyház ajánlja az alamizsnát, a búcsúkat és a bűnbánat cselekedeteit  is az elhunytakért“ (KEK 1032).

3. Atyám házában sok hely van. Sokszor megkísért, hogy ez vagy az az ember annyi rosszat tett, ő már biztosan nem fér be a mennybe. Hogy jövök én ehhez? Jézus megmondta, hogy sok hely van az Atyánál. Inkább keressem a jót, imádkozzak, és bízzam Jézusra az ítéletet is, és a sebeim gyógyítását is. Ne tartsam meg magamnak az örök életbe vetett reményemet!De sokszor előfordul, hogy a remény emberi sebekből nő ki, sok emberi sebbe, fájdalomba ereszti gyökerét, és akkor, amikor fájdalom és szenvedés tölt el minket, amikor sérültek vagyunk, akkor az ég felé fordítja tekintetünket.” (Ferenc pápa 2017. november 2.) Tudnom kell a fájdalmakat és sebeket is a kegyelem forrásává transzformálni a magam és a mások számára is. Erre is szép lehetőséget nyújt számunkra a mai ünnep!

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Hogyan szerethetnélek téged, ha nem szeretem felebarátaimat (vö. Jn 3,17)? Add, hogy növekedjen elhunyt felebarátaim iránti szeretetem is! Segíts, hogy lelki jólétükről való gondoskodásomat azzal fejezzem ki, hogy imádkozom értük – különösen is a mai ünnepen, és az ezt követő napokban.

Elhatározás: Komolyan veszem a halottakért végezhető búcsú lehetőségét, és az előttem álló nyolc napban igyekszem ezt minél több megholt javára elvégezni.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus receptje lelkünk gyógyulásáraMindenszentek - Főünnep

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01

Jézus receptje lelkünk gyógyulására

Evangélium:
Mt 5, 1-12a
Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”

Bevezető ima: Jézusom, segíts jól imádkoznom ezen a napon, amikor az összes szentet ünnepeljük, akik példája lelkesít minket, és közbenjárásukra nélkülözhetetlenül szükségünk van földi zarándokutunk során. Add, hogy szívem mélyéről át tudjam érezni a mennyei és a földi Zarándokegyház összetartozását.

Kérés: Uram, segíts növekednem az alázatban, és emlékeztess gyakran arra, hogy milyen nagy hálával tartozom mindazoknak a lelkeknek, akik szívüket teljesen neked adva taposták számomra is az utat, hogy életem végén eljuthassak hozzád a Mennybe.

Elmélkedés:
1. Mit jelent számunkra a nyolc boldogság? Mindenszentek ünnepe nagyon alkalmas arra, hogy Jézus e tömör összefoglalóját olvassuk arról, mire van szükségünk, hogy mi is a mennyország lakói között tudhassuk magunkat földi életünk végeztével. A nyolc boldogságot Jézus úgy adja nekünk, mint egy jól összeállított receptet az örökké tartó boldogság elnyerésére. Kezdjük a legelején: a „boldog” – az eredeti görög szövegben „makarios” – szó szerint ezt jeleni: áldott. Tehát nem valamiféle földi örömmámort kell elképzelnünk azok jutalmaként, akik a boldogmondások szerint élnek. Jézus ennél sokkal többet ígér nekünk: Isten áldása lesz szüntelenül azok életén, akik megszívlelik Jézusnak ezeket a tanácsait.

2. Kiket nevez Jézus boldogoknak? Első helyen, mint legfontosabb feltételt, Jézus a „lelki szegénységet”, azaz a gőgtől való mentességet: az alázatot említi. Az alázat az, ha tisztában vagyunk a teremtés rendjében elfoglalt helyünkkel: vagyis jól tudjuk, hogy mindenben Istentől függünk. Ezzel a helyes önismerettel már önmagában megalapozzuk azt, hogy Isten elhalmozhasson bennünket áldásaival. Hiszen, aki alázatosan tőle kér mindent, annak, mint jó Atya, mindig meg is fogja adni mindazt, amire valóban szüksége van! Áldottak továbbá a „sírók”: akik készek az együttérzésre és az áldozathozatalra Isten országáért és más emberek javáért. Isten tehát bőségesen megáldja és megsegíti azokat, akik törekednek megélni az önzetlen szeretetet, még saját szenvedéseik árán is. Majd Jézus további alapvető erényeket sorol fel, amelyek mind együtt járnak Isten áldásainak özönével: ha nemet mondunk a gyűlölködésre, haragra és erőszakosságra; ha őszintén keressük a valódi Igazságot Istennel kapcsolatban, és nem elégedünk meg a féligazságok kényelmével; ha irgalmasan megbocsátók és segítőkészek vagyunk még ellenségeinkkel is; ha Isten dolgaiban járunk, és nem csábítanak el a gonosz kísértései; ha soha nem veszünk részt a viszálykodásban, de kitartóan munkálkodunk az egységen. Végül pedig Isten megáldja és mindvégig támogatja kegyelmeivel azokat, akik a legnehezebb támadások ellenére is hűségesen kitartanak Jézus követése mellett. Milyen lenyűgöző ígéret, és mekkora biztatás és lelki erő forrása mindez a számunkra!

3. Hogyan lehetünk képesek minderre? A felsorolt erények elérése nem lehetetlen, amit éppen a mai ünnep is oly ékesen bizonyít. Sokaknak sikerült tehát, és mi  – különösen is a mai napon – bátran kérhetjük földi megmérettetésünk során a már révbe jutottak segítségét is! Ha az ő példájukra tekintünk, megtaláljuk a közös kulcspontot: az Istenre hagyatkozó bizalmat. Tekintsünk hátra eddigi életünkre, és fedezzük fel benne, milyen megszámlálhatatlanul sok helyzetben, mennyire megszámlálhatatlan módokon sietett mindig segítségünkre Isten, hogy megtartson és segítsen a hozzá vezető úton. Egyszerűen helyezzük erős atyai kezébe kezünket, és soha el ne engedjük, amíg csak élünk!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, bevallom, hogy nem teszek meg minden tőlem telhetőt azért, hogy a nyolc boldogság szerint éljek. Nem gondolok túl gyakran arra a csodálatos ajándékra, amit Te ígérsz nekem: az örök boldogságra a mennyben. Segíts értékelnem ezt a maga teljességében! Segíts, hogy mindennap jobban vágyódjam utána! Segíts elmélkednem azon, hogy milyen lesz a mennyország, hogy így még erősebben vágyódjak utána! Segíts, hogy hajlandó legyek bármit megtenni, amit Te kérsz tőlem ezért.

Elhatározás: A mai napon legalább öt percet szánok arra, hogy elképzeljem, milyen lesz a mennyország. Milyennek szeretném, milyen legyen a mennyország? A legmerészebb elképzeléseimet is meg fogja haladni a valóság. Erre szánva egy kis időt a mai napomból, növelni fogom magamban a vágyat, hogy a mennybe jussak, és megtegyem a szükséges áldozatokat ezért. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Nem messze Isten országátólÉvközi harmincegyedik vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31

Nem messze Isten országától
Evangélium:
Mk 12,28-34
Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál.” Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni.

Bevezető ima: Jézus Krisztus, kihez fordulhatnék mindennap, ha nem hozzád? Egy nap majd végérvényesen hozzád fordulhatok, s ez majd akkor már örökre így lesz. Köszönöm, hogy kapcsolatunkban kezdeményezel és cselekszel. Te vagy az, aki először hozzám fordulsz, és rám nézel. Az én részem pedig, hogy naponta megpróbáljak válaszolni és rád tekinteni. Szeretném, ha ez az imádság egy előgyakorlata lenne ennek az örökké tartó rád figyelésnek. Ámen.

Kérés: Uram Jézus, taníts meg engem az önzetlen szeretet útjaira!

Elmélkedés:
1. A feladat végtelensége. Ha nyitott szívvel olvassuk a mai szentírási szakaszt, egy nagyon mély csodálat tölt el bennünket. Olyasmi érzés, mint amikor egy nyári estén a derült égbolton elterülő tömérdek csillagot figyeljük, és megérint bennünket Isten világának lenyűgöző végtelensége. A mai idézet Isten és az ember kapcsolatának lelki mélységét tárja elénk. Amikor elgondolkodunk e mondatok jelentésén, szinte beleszédülünk a lélek végtelen értékébe. Mi az ember, akit Isten ilyen hatalmas magaslatokra teremtett? Erre a felfoghatatlan méltóságra, hogy saját szabad akaratából követni hivatott – bár csak nagyon töredékesen – a Mindenható Isten tökéletes szeretetét. 

2. A Szentlélek nélkülözhetetlensége. Ha meg akarunk próbálkozni azzal, hogy e tanítást valamelyest felfogjuk, egy fontos tényt elsőként le kell szögeznünk: az ember saját erejéből soha nem lesz képes e legfőbb parancsokat teljesíteni! Az evangélium útja nem az ember magányos erőfeszítésének útja annak érdekében, hogy megfeleljen Teremtője kéréseinek. Maga Jézus sem magányos emberként igyekezett a szeretet példaadó útját járni előttünk. Egész földi élete során útitársa volt ebben Atyja Lelke. Akivel az ima által és a Lélek indíttatásainak engedelmeskedő cselekedetei által volt szüntelen kapcsolatban. A szeretet parancsa  – bár egy végtelen mélységű, mindig új kihívásokat jelentő feladatot ró ránk –, mégsem teljesíthetetlen! Mert Isten mindig kész arra, hogy segítségül adja nekünk Szentlelkét, aki az utunk során megtanít minket mindenre, amire szükségünk van (Vö. Jn 14,26). Ezen kívül a Szentlélek az, aki szép sorjában kiformálja bennünk a szeretethez szükséges erényeket – ha mi magunk törekszünk együttműködni vele. E parancstól tehát nem kell megijednünk! Isten biztosan nem kíván lehetetlent tőlünk, hanem mi vagyunk azok, akik konokságból és gőgből nem kérjük e feladathoz eléggé Isten segítségét.

3. A szívünk odaadása. Szeretni Istenünket ezt jelenti: Őt fontosabbnak tartani önmagunknál. Elismerni az Ő végtelen hatalmát életünk felett. Kételkedés nélkül bízni abban, hogy Ő hatalmával képes életünk minden egyes eseményét a mi javunkra fordítani. Vakon megbízni Isten atyai gondoskodásában. Abban, hogy ha karjaiba vetjük magunkat, akkor Ő megtart bennünket: képessé tesz minket a szeretetben való hűséges kitartásra minden körülmények között. A szeretet tehát nem az erényekben való  tökéletességet és a feladataink hibátlan elvégzését jelenti! A szeretet ilyen egyszerű: önzetlenül megteszem a tőlem telhetőt mások javáért. Ne legyen tehát félelem bennem amiatt, hogy nem tudom teljesíteni ezt a parancsot – és engedjem, hogy Isten öröme töltse el a lelkemet mindig, amikor a szeretetet gyakorlom! Így válik e legfőbb parancs számunkra is a legfőbb öröm forrásává.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, szeretném önzetlen szeretetben élni az életemet. Neked vagyok teremtve, és nyugtalan marad a szívem, míg benned el nem nyugszik. Taníts mind jobban szeretnem téged! Taníts minden másokért végzett tevékenység által egész életemben!

Elhatározás: A mai napon amilyen sokszor csak lehet, kérni fogom a Szentlélek segítségét ahhoz, hogy meghaljak önmagam vágyainak, és Jézust fontosabbnak tartsam magamnál.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra:

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés „Barátom, menj följebb!”Évközi harmincadik hét – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
30

„Barátom, menj följebb!”
Evangélium:
Lk 14, 1. 7-11
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakodalomra hívnak, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki!« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb!« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”

Bevezető ima: Uram, segíts jól imádkoznom, hogy egyre jobban azzá az emberré váljak, akit Te kigondoltál, amikor megteremtettél engem! Csak a veled való mély, bensőséges kapcsolat által válhatok azzá, akinek elképzeltél engem. Csak így fogadhatom be azokat a kegyelmeket, amikre szükségem van, hogy előbbre jussak az „új emberré” válás útján.

Kérés: Uram, változtasd kegyelmeddel önzésemet szeretetté, büszkeségemet alázattá és bizalmatlanságomat irántad való bizalommá!

Elmélkedés:
1. Aki magát felmagasztalja. Bizonyára találkoztunk már olyan emberrel, aki egyfolytában önmagával volt elfoglalva. Amikor beszélni kezdett, más szóhoz sem juthatott mellette. Mindenkinek a róla szóló történeteket és az ő véleményét kellett hallgatnia. Talán kezdetben még szórakoztató is amiket mond, de hamarosan felismerjük, hogy itt bizony senki más nem fog labdába rúgni mellette. Bármilyen okos is, bizony hamarosan hiányolni kezdjük belőle a mások iránti figyelmességet és az alázatot. Lehet rendkívül sok jó tulajdonsága, mégis pokollá tudja tenni a körülötte lévők életét. Végül nem is érti, hogy miért menekülnek előle az emberek, és miért nem talál igaz barátra. Valójában csak egyetlen tulajdonságban lenne szükséges megváltoznia: lemondani gőgjéről. De éppen hiúsága miatt ezt nem képes felismerni, ami lehetetlenné teszi számára, hogy megtalálja a boldogságot.

2. Aki az utolsó helyre ül. Milyen öröm ezzel szemben olyan emberrel találkozni, aki képes másokra figyelve háttérben maradni. Akinek a gondolatai nem állandóan önmaga körül forognak. Lehet, hogy szinte észrevétlenül szótlan, és nem a legutolsó divat szerinti ruhákat hord, sőt, lehet, hogy a frizurája sem a legdivatosabb. De amikor jobban megismerjük, már szinte várjuk, hogy mikor fogunk vele ismét találkozni. Valamilyen megfoghatatlan örömöt és békességet sugároz, aminek olyan jó a hatókörében lenni. Biztonságban érezzük magunkat mellette. Tudjuk, hogy mindig örül nekünk, értékel minket, együttérez velünk. Tapasztaljuk, hogy minden bajban számíthatunk a segítségére. Nem feledjük a vele való találkozást, mert mintha Isten jelenlétét érzékelnénk a társaságában. Pedig lehetséges, hogy semmiféle különleges adottsággal nem rendelkezik, nem különösebben okos, ügyes vagy szép. Mégis  az ilyen emberek foglalják el az első helyeket a szívünkben. Pedig ők soha nem küzdöttek ezért, csak egyet tettek: Isten kegyelme segítségével önmagukat háttérbe helyezve a másik embert helyezték az első helyre a szívükben.

3. Az első vagy az utolsó helyet választom? Érdemes a mai példázaton elgondolkodva megvizsgálni ezért saját viselkedésemet. Vajon mennyire helyezem önmagamat a középpontba? Elvárom-e másoktól, hogy elismerjenek, hogy felnézzenek rám? Tudatosítom-e magamban, hogy minden, ami értékes és jó bennem, az Isten ajándéka a számomra? Elgondolkodom-e azon, hogy helyes-e büszkének lennem arra, ami nem az én tulajdonom, hanem Istené? Miért is vágyakozom akkor egyáltalán mások elismerésére? Tanuljak Jézustól, aki Isten létére nem tartotta magához méltatlannak, hogy a legnagyobb megaláztatásokat is elviselje szeretetből értünk. Jézus megígéri nekünk, hogy aki követi Őt az alázatos szolgálatban, azt Isten maga fogja felmagasztalni: felemelni Önmagához. De nem csupán halálunk után tapasztalhatjuk meg Istennek ezt a megbecsülését. Ő az alázatosak életét sok csodálatos ajándékkal tölti el már a földi életükben is. Megtapasztalhatják mások szeretetét, aminél nagyobb örömöt nem találhatunk! Ha megvan bennünk az alázat, hogy másokat szolgáljunk, észre fogjuk venni, hogy mi is előkelő helyre kerülünk mások szívében. 

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, oly gyakran szolgálom magamat és saját becsvágyamat! Te viszont azt akarod, hogy mások szolgálatával törődjek. Segíts nekem jobban figyelnem másokra! Hiszek neked, a mindig bölcs Istennek, hogy nekem és a másiknak is ez válik valóban a javára. Segíts, hogy megérezzem az önzetlenség jó ízét, és egészen „függővé” váljak tőle!

Elhatározás: Ma teszek egy szolgálatot valakiért, ami mentes minden önérdektől. Ezek a valódi szeretet cselekedetei. Ha úgy  teszek valamit, hogy várok érte bármit cserébe – akár csak hálát vagy köszönetet –, akkor az már nem szeretet, hanem üzletelés! 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra:

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A szabályokon túllépő szeretetÉvközi harmincadik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
29

A szabályokon túllépő szeretet
Evangélium:
Lk 14, 1-6
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt.
Akkor eléje állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azután a jelenlevőkhöz fordult: „Ha valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton kútba esik, nem húzza-e ki azonnal?” Azok semmit sem tudtak felelni neki.

Bevezető ima: Uram, kérlek, növeld hitemet, reményemet és irántad való szeretetemet! Nem önmagamért kérem, hanem azért, hogy jobb tanúd lehessek ebben világban, mely ismereted hiánya miatt haldoklik. Hadd legyek bátor fény a sötétségben!

Kérés: Add, hogy tanúságot tegyek rólad  – ha szükséges, akkor a szokásokat felrúgó bátorsággal is – ebben a világban, ahol oly gyakran nem törődnek veled!

Elmélkedés:
1. Mit szabad és mit nem?  Jézus ismét látszólag öntörvényűen viselkedik. Mintha szándékosan provokálná vendéglátóját. Újra és újra felrúgja a megszokásokat, fittyet hány az elvárt viselkedésmódokra.  Az egész vendégsereg szeme láttára vonja kétségbe a zsidó társadalom eddig megingathatatlannak tűnő alapvető szabályait. Vendéglátói nem akarnak felelni kérdésére, mert szívük mélyén talán érzik, hogy Jézusnak van igaza abban, hogy szombaton is meggyógyítja a beteget. De nyíltan nem mernek kiállni mellette, mert félnek attól, hogy a többi rangos vendég mit gondol majd róluk. Isten bennünket is gyakran állít hasonló válaszút elé. Vajon én a szokásokat akarom követni, hogy kerüljem a konfliktusokat a körülöttem lévőkkel, vagy merem vállalni a szeretet útjának meglepő újdonságait, amik eltérnek közösségem elvárt szokásaitól? Meg merem-e vizsgálni ezeket a szokásokat Isten szemével?

2. A másik java mindenekelőtt. A vízkóros nem kérte a gyógyulást, talán mert félt a farizeusoktól, de Krisztus látta a kívánságot a szívében. Jézus nem azzal foglalkozik, hogy mit gondolnak róla ellenségei magukban, hanem az a fontos neki, hogy jót tegyen. A farizeusok csöndben maradnak, mert tudják, hogy Krisztus valami olyat ad ennek az embernek, amire ők képtelenek lennének – hiszen a szívük bezárult Isten szeretete és rászoruló embertársuk előtt. Velük ellentétben Jézus kész feladni minden kényelmét; ha kell, szembenézni az egész tömeg felháborodásával, de mindig megteszi azt, amire Atyja Lelke indítja.

3. Önmagamra vagy a Szentlélekre figyelek? Ha belehelyezem magamat ebbe az evangéliumi jelenetbe, és elképzelem magam Jézus helyzetében az előkelő farizeusok gyűrűjében, akik ugrásra készen figyelik őt – alig várva, hogy vádolhassák – vajon én is ilyen bátran cselekedtem volna? Ha nem, akkor mi lehet ennek az akadálya bennem? Jézusról tudjuk, hogy szüntelenül az Atyára figyelt, és neki engedelmeskedett. Ez egy állandó és szoros kapcsolatban tartotta Őt Istennel. Ez adta számára az erőt minden nehéz helyzetben, hogy bátran kövesse a saját útját. Ha vágyom Jézus bátorságára, tanuljak tőle az állhatatos imában! Minél nagyobb egységben vagyok Istennel, annál jobban meg fogom hallani a Szentlélek indíttatásait, és megkapom az erőt ahhoz, hogy meg is cselekedjem.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add, hogy mindig a hit szemével figyeljem az életem történéseit! Segíts, hogy növekedjen a bizalmam benned; abban, hogy minden szokatlan helyzetben támogatsz, segítesz engem. Adj bátorságot, hogy meg tudjam tenni azt, amit Te kérsz tőlem!

Elhatározás: Elmondok ma egy imát valakiért, akinek lelki vagy testi gyógyulásra van szüksége.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra:

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."