49437 ima található a honlapon, összesen 101736 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Elmélkedés A királynő, Ninive lakói és énSzent XXIII. János pápa

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  11

  A királynő, Ninive lakói és én
  Evangélium:
  Lk 11,29-32
  Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

  Bevezető ima: Jézusom, köszönöm, hogy most is meghallgatsz engem; köszönöm, hogy mindig számíthatok rád! Bízom benned, és biztos vagyok benne, hogy megkapom tőled a szükséges kegyelmeket a mai napra. Köszönöm szeretetedet és határtalan nagylelkűségedet! Neked adom az életemet és a szeretetemet hálából.

  Kérés: Atyám, add, hogy jelenléted jeleit felismerjem!

  Elmélkedés:
  1. Három nap a halban. Amikor Jónást lenyeli a hal, a Jónásról szóló könyv szerzője nem úgy képzeli, hogy Jónás úszkál a bálnában és várja három napos bebörtönözésének a végét. Jónás halott, és amikor a bálna kiköpi a partra, életre kel. Ez az egyetlen, amit Jézus azoknak ígér, akik jelet követelnek. Valóban látni fogják Őt meghalni, három napig sírban lesz, majd feltámad. Jónás halálából visszatérve a megtérésről prédikál a niniveieknek, Jézus azonban, aki nagyobb Jónásnál, kereszthalála által valóságosan elhozza számunkra a megtérés kegyelmét.  Ha felismerjük gonoszságunkat, Krisztus visszavezet minket az Atya barátságába. 

  2. Még a királynő is eljött. Krisztus arra emlékezteti hitetlen hallgatóságát, hogy Sába Királynője hosszú utazást vállalt azért, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ez az utazás Arábia déli részéből Jeruzsálembe több hétig tartott, drága és kimerítő volt mind neki magának, mind a kíséretének. De a királynő érdemesnek tartotta vállani ezt a jelentős áldozatot, mert Salamonban felismerte Isten ajándékát. Bizalma jutalmául az isteni bölcsesség gyöngyeit kapta tőle. De amit Jézus ad nekünk, az még ennél is sokkal nagyobb kincs: önmagát adja az Eucharisztiában, és Isten szeretet-üzenetét a Szentírásban.

  3. E nemzedék bűne. Vajon miért szól Jézus olyan szigorúan az ő nemzedékéhez? Mi az ő bűnük? A felszínes csodavárás, amely csak e világ dolgaival törődik. Bűnük az, hogy nem ismerik fel a csodák mögött Isten végtelen alázatát és szeretetét. Azt, hogy Fia képében egészen lehajol az emberiséghez, bármennyire is konok, önző, és a saját útját járja. Nem kérnek bocsánatot önzőségükért még Isten e végtelen irgalmának és jóságának megtapasztalása ellenére sem. Óvakodjak attól, hogy én is hasonló hibába essek!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Szereted jele, hogy kész voltál meghalni értünk a kereszten. Nekem adtad Igédet az Evangéliumban. Testedet és Véredet az Eucharisztiában. Bocsánatodat a bűnbánat szentségében. Bár megfelelően értékelném nagy ajándékaidat, és a lehető legtöbbször élnék e lehetőségekkel, hogy hálás követeddé formáljanak!

  Elhatározás: A mai napon felajánlok egy hálaimát az elmúlt napok áldásaiért.   

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Egy lelki falÉvközi huszonnyolcadik vasárnap

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10

  Evangélium:
  Mk 10,17-30
  Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!”
  Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
  Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”
  Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”

  Bevezető ima: Hozzád jövök, Jézusom, barátom és tanítóm, hogy rád hallgassak, és így egyre jobban megértselek; egyre többet tanuljak tőled, és teljesen elfogadjam mindazt, amit a Te követésed érdekében tennem kell.

  Kérés: Segíts nekem, Uram, hogy nagylelkűen tudjam fogadni mindazt az áldozatot, amelyet a mai napon a Te követésed érdekében kell meghoznom.

  Elmélkedés:
  1. Egy őszinte kérdés. Jézus egy olyan emberrel találkozik, aki őszintén törekszik arra, hogy megtartsa Isten parancsait. Ez nagyon kedves Isten előtt. „Jézus rátekintett és megkedvelte őt.” De bármennyire is kedves volt előtte ez a férfi, nem hagyhatta őt kétségben az igazság felől: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Jézus ezt az újdonságot hozza el nekünk az Újszövetségben: Nem elég a tízparancsolatnak megfelelni. Ő kereszthalálával minden okot megadott nekünk arra, hogy egész életünket le merjük tenni Isten kezébe, és minden felesleges földi dologról lemondva kövessük Őt.

  2. Egy őszinte élet. Ez a férfi mindent megtesz, amit zsidó vallása megkövetel tőle, és még ennél is többet akar tenni Istenért. Soha nem tagadott meg semmit Istentől. Jézus látja, hogy kész megtenni a következő lépést. Apostolnak hívja őt. Felszólítja, hogy minden mást hagyjon ott az életéből, és kövesse Őt. Mivel ez a férfi eddig soha semmit sem tagadott meg Istentől, azt hihetnénk, hogy „igen”-t fog mondani. De nem tud. Ez túl sok neki. Bár nincs tudatában, de vannak olyan dolgok a tulajdonában, melyeket jobban szeret Istennél. Nem bízik eléggé Istenben. Példájából láthatjuk, hogy Isten kéréseinek teljesítéséhez nem elegendő a saját jószándékunk. A tanítványokkal együtt mi is feltehetjük a kérdést: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus nekünk is ezt a választ adja: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.” Szükségünk van a szentségekben és az imádságban kapott kegyelmekre ahhoz, hogy Isten valóra tudja váltani bennünk az Ő álmát.

  3. Az örök életre vezető út.  Amikor fejlődünk lelki életünkben, mindent odaadunk, amit Isten kér tőlünk, egészen addig a napig, amíg valami olyat nem kér, amelyet nem vagyunk készek megadni neki. Lelki életünk megreked - néha évekre - míg hajlandóak nem leszünk odaadni neki azt, amit kér tőlünk. Jézus arra hív minket, hogy Istent minden más elé helyezzük. Megígéri, hogy ha odaadjuk önmagunkat, hogy kövessük Őt, akkor Ő betölti életünket önmagával. És ezen az úton elvezet  minket az örök életre.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, igyekszem, hogy hűségesen kövesselek téged. Segíts túllépni önmagamon! Segíts, hogy mindenről le tudjak mondani, amit előrébb helyezek nálad! Segíts, hogy ma olyan nagylelkű tudjak lenni, amennyire Te azt kéred tőlem!

  Elhatározás: Szívem mélyéről imádkozom a szentmisén azért a kegyelemért, hogy meg tudjak változni abban a hibámban, ami a legjobban távol tart Istentől.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Mária boldogságaSzent Dénes püspök és társai, vértanúk

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09

  Mária boldogsága

  Evangélium:
  Lk 11,27-28.
  Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre ő így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”

  Bevezető ima: Uram, Jézus! Végtelenül hálás vagyok neked, hogy egészen közel hoztad hozzánk Isten szavát tanításodban és életed példájában. Segíts hatalmaddal, hogy meg tudjak szabadulni gondolataimban és érzelmeimben mindattól, ami nem a Te Istentől eredő tanításod szerint való!

  KérésUram, segíts, hogy ma egy kicsit jobban megértsem és megvalósítsam tanításodat!

  Elmélkedés:
  1. Egy bölcs asszony. Az asszony, aki ebben az evangéliumi szakaszban szerepel, nagy éleslátással rendelkezik. Megérzi Jézus nagyságát. Talán azt is, hogy Ő a Messiás. Nemcsak a látása, de a szíve is tiszta: nem irigységet érez Mária iránt fia tökéletesége miatt, hanem őszinte szívvel ujjong, és együttérez örömével, hogy milyen nagy boldogság lehet egy ilyen csodálatos, szeretettől átjárt gyermeket felnevelni. Legyünk magunk is ennyire önzetlenek, amikor másvalaki boldogságát tapasztaljuk!

  2. Jézus válasza. Jézus nem vonja kétségbe az asszony állítását, elismeri az emberi természetünkből fakadó öröm létjogosultságát. Azonban mutat számunkra egy még magasztosabb utat: még ennél az édesanyai örömnél is nagyobb boldogságban lehet része mindazoknak, akik Isten tanítása szerint élnek. Érdemes a szívünkbe vésni ezeket a szavakat, hogy erőt adjanak azokra a nehéz pillanatokra, amikor földi mércével nézve kellemesebb lenne a viselkedésünkben eltérnünk Isten tanításától.

  3. Akik megtartják Isten szavát. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy követői szorgalmasan hallgassák tanításait. Bár sokszor az is komoly áldozatot kíván tőlünk, hogy időt szakítsunk Isten szavának olvasására, de nekünk ennél is tovább kell mennünk. A mennyország boldogságát csakis akkor ízlelhetjük majd meg, ha szívből igyekszünk azon, hogy meg is éljük azt, amit hallgatunk és olvasunk. Amint a Szűzanya lelke tekintetét szüntelenül Istenre emelte, próbáljuk mi is gondolatainkkal Isten gondolatait fürkészni nemcsak imaidőnkben, de mindennapi feladataink közepette is, hogy engedelmesen megvalósíthassuk kéréseit.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Te arra buzdítasz, hogy Isten tanításainak megtartásában keressem a boldogságomat! Segíts, kérlek, hogy meg tudjam különböztetni a haszontalan emberi vágyaimat azoktól, amelyeket valóban Isten ültet a szívembe. Adj erőt, hogy hűséges legyek mindahhoz, amit Isten kér tőlem!

  Elhatározás: Imában megvizsgálom magamat a Szentlélek segítségét kérve, hogy melyik az az isteni tanítás, amellyel hadilábon állok. Rendszeresen imádkozni fogok – lehetőleg az Oltáriszentség előtt – azért, hogy megváltozzak azon a területen.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Veled van az ÚrSzűz Mária, Magyarok Nagyasszonya - főünnep

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  08

  Veled van az Úr

  Evangélium:
  Lk 1, 26-28
  Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

  Bevezető ima: Hálát adok Neked, Urunk, hogy Máriát nekünk adtad égi édesanyánknak. A mai napon különösen is szeretném kezébe helyezni sorsomat, családom, plébániám, és magyar hazám sorsát.

  Kérés: Uram, add, hogy követni tudjam Mária példáját!

  Elmélkedés:
  1. Belépett hozzá. Gábor angyal feladattal érkezett. Isten különleges kegyelme, amikor angyalát küldi el, de sokszor egyszerűen, szinte észrevétlenül érkezik az életünkbe. Mária szíve élete minden pillanatában készen állt Isten és az Ő küldötte befogadására, mert nem hagyta, hogy e földi világnak a gondjai lefoglaljanak benne minden helyet. Ő Istent minden más dolog elé helyezte az életében. Isten hozzám is be akar lépni. Vajon talál-e az én szívemben is helyet magának, hogy tudassa velem az életemre vonatkozó terveit?

  2. Megszólította. Magyar népünket is hívja az Úr ezen az ünnepen. Megszólít és hív, hogy a szeretet és az egymás iránti irgalom útján járjunk. Arra hív, hogy Mária alázatával és engedelmességével, de mindenekelőtt az ő határozottságával mi is igent mondjunk az Úr akaratára. Nekünk is feladatunk van itt Európában a XXI. század elején: a keresztény értékeket felmutatni, szolgálni és szeretetben élni. Védeni és ápolni az életet, annak első pillanatától a természetes végéig. A családok egységét megőrizni, mert a családok egészsége a társadalom egészségének fokmérője. Hitelesen megélni a hitet és a szeretetet a világban. Mária oltalmazó szeretete soha nem hagyott el bennünket. Hogyan válaszolok erre a szeretetre? Próbálok-e a kedvében járni? Hogyan hálálom meg Mária hűséges anyai szeretetét?

  3. Veled van az Úr. El tudom hinni, hogy most és itt is velem van az Úr? Rengeteg módon nyilvánítja ki az Ő jelenlétét az életemben: a szentmisében, az Oltáriszentségben, a szentségekben, a Szentírás üzenete által, minden elmondott imában, azokban az emberekben, akik szeretettel vesznek körül, vagy csak egy mosollyal fordulnak felém az utcán… Velem van a szép napsütésben, a természet csodálatos őszi színeiben. De velem akar lenni a magány és nehézség pillanatiban is. Ő vezet és erőt ad, s formál, hogy jobban tudjak szeretni. Uram, jöjj, és maradj velem!

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Ezen az ünnepen Esterházy Pál szavaival szeretnénk kérni Édesanyád közbenjárását: Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen. (Esterházy Pál imája, Sík: DB 858)

  Elhatározás: Ma elmondok Magyarországért egy tized rózsafüzért. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Hűséges barátRózsafüzér Királynője

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  07

  Hűséges barát

  Evangélium:
  Lk 11,5-13
  Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak (a kérő imádságról): „Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.«
  Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
  Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

  Bevezető ima: Mennyei Atyám! Segíts, hogy levessem büszkeségemet, hogy mindent a magam erejéből akarok elérni. Indíts arra, hogy alázatosan hozzád forduljak, és kérjem tőled mindazt, amire szükségem van. Bízom benned, mint gyermek az atyjában, és Jó Atyámként szeretlek, aki soha sem hagy cserben. Úr Jézus, Te mindig hűséges vagy. Velem vagy az örömteli és a nehéz időkben egyaránt. Hozzád fordulok, hogy eléd helyezzem minden aggodalmamat és kérésemet.

  Kérés: Uram, segíts kegyelmeddel, hogy egyre jobban felismerjem a Te hatalmadat és az én kicsinységemet!

  Elmélkedés:
  1. Azt kérjük, amire valóban szükségünk van. Az evangéliumi történetben egy férfi kenyeret kér barátjától, hogy váratlan vendégének enni adjon. Olyat kér, amire nélkülözhetetlenül szüksége van. Ez egy jelzés számunkra is, hogy mi is fontoljuk meg, mit kérünk imában önmagunk és szeretteink számára. Milyen sokszor aggódunk felesleges dolgok miatt vagy szeretnénk, ha Isten a saját elképzeléseinket valósítaná meg, anélkül, hogy nyitottak lennénk az Ő terveire. 

  2. Legyünk kitartók az imában! Ha azonban helyesen kérünk, bízzunk kételkedés nélkül Jézus ígéretében: „mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak”. Tehát Isten mindenképpen megadja számunkra mindazt, amire üdvösségünk szempontjából szükségünk van, ha kitartóan kérjük tőle. Ne felejtsük el, hogy Isten kezében van az életünk, és Ő tudja, hogy mi a legjobb számunkra az adott pillanatban. Állhatatosnak kell lennünk az imában, sosem szabad feladnunk. Jézus erre adott példát számunkra szenvedése előtt a Getszemáni-kertben. Atyja akaratának teljesítése egyértelműen helyes dolog volt, mégis kitartóan kellett ezért imádkoznia. Még Jézus sem kapta meg automatikusan az erőt ahhoz, hogy véghezvigye Atyja akaratát. Hozzá hasonlóan nekünk is teljes bizalommal kell lennünk az Atya iránt.

  3. Kérjük az Atyától a Szentlelket! Kicsit meglepő e szentírási idézet utolsó mondata. Előzőleg testi eledeleket sorolt fel  Jézus, most pedig hirtelen a Szentlélekről beszél. Azt akarja megtanítani számunkra, hogy a legfontosabb, a testi szükségleteinknél is lényegesebb, hogy a Szentlelket kérjük állhatatosan Istentől. A Szentlélek a valódi záloga üdvösségünknek! Ő az, aki új emberré formálja a régi, bűnös természetünket, hogy megújult, szerető szívvel és önzetlen cselekedetekkel a mennyország várományosai lehessünk.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts, hogy mindig bízzak benned, és ne szegje kedvemet, ha éppen rossz dolog történik az életemben. A Te hűséges szereteted és kegyelmed tart meg, és tesz elég erőssé a mindennapi csaták megvívásához. Add meg a kegyelmet, hogy kitartsak az imában, és ezáltal növekedjek a bizalomban és a szeretetben!

  Elhatározás: Ma Jézus kezeibe helyezem aggodalmaimat, bízva abban, hogy az Ő kegyelme elég nekem.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés - Az imádság folytonos megtérésünk lényeges eszközeSzent Brúnó áldozópap

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  06

  Az imádság folytonos megtérésünk lényeges eszköze

  Evangélium:
  Lk 11,1-4
  Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
  Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
  Jöjjön el a te országod.
  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
  Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
  És ne vígy minket kísértésbe.”

  Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm, hogy szavaiddal és példáddal is tanítasz bennünket a helyes imádkozásra. Add, hogy amit imádkozom, az életemmé is váljon! 

  Kérés: Uram, segíts, hogy a Miatyánk imát ne megszokásból, hanem a szívem mélyéről tudjam imádkozni!

  Elmélkedés:
  1. A Miatyánk az Isten előtti helyes magatartásra nevel. Lehet-e jobb imádságot kitalálni, mint azt, amit Jézus saját szavaival tanított? A Miatyánk imát Jézus nem azért adta nekünk, hogy szavait egy megtanult versként, felszínesen ismételgessük. Minden egyes sora szívbéli elmélkedésre szólít. Csodálatos tömörséggel foglalja össze az Istennel való gyermeki kapcsolatunk legfontosabb elemeit. Miközben a Miatyánkot imádkozzuk, kérjük szívünk mélyéről a kegyelemet, hogy a Szentlélek alakítsa az akaratunkat és a szívünket, hogy egyre jobban e jézusi ima lelkületére formáljon bennünket.

  2. A Miatyánk alakítja a szívemet, és közelíti Istenhez. Bár sok más módon is kereshetjük a kapcsolatot Istennel, a Miatyánk szavai minden élethelyzetben a biztos kapaszkodót jelentik az imádkozó ember számára. Segítenek abban, hogy ne távolodjunk el a lényegtől, a legfontosabb szempontoktól, amiken alapulnia kell Mennyei Atyánkkal való kapcsolatunknak. A Miatyánk szüntelenül emlékeztet bennünket teremtményi voltunkra, arra a megkerülhetetlen tényre, hogy Isten segítsége nélkül semmire sem juthatunk.

  3. A Miatyánk segítség a kísértések ellen. A világban élve szüntelenül tapasztaljuk a hitünk elleni támadásokat. Ha a Miatyánkot elmélkedve imádkozzuk – azaz engedjük, hogy a gondolatok a Szentlélek segítségével megérintsék a szívünket és átformáljanak bennünket – erős védelmet kapunk a világ kísértéseivel szemben. Minél gyakrabban ismételjük el keresztény hitünk alapvető tanításait, annál kisebb esélyt adunk a kísértőnek, hogy el tudjon távolítani bennünket ezektől az alapértékektől. Szent Pio atya a Miatyánk imádságnak rendkívüli kegyelmi erőt tulajdonított, és buzdította a híveket a minél gyakoribb imádkozására.

  Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, olyan sokszor hadarom el imáimat anélkül, hogy gondolnék a szavak jelentésére. Szeretném, hogy javamra váljanak naponta mondott imáim! Még gyakrabban szeretném ezeket mondani, különösen a Miatyánkot, mert ezt az imát te tanítottad nekem.

  Elhatározás: A Miatyánkot ma különösen nagy figyelemmel mondom, hiszen tudom, hogy tanít, és Isten felé vezet engem. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés - Jézussal való kapcsolatom éltetője az imádságÉvközi huszonhetedik hét – kedd

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  05

  Jézussal való kapcsolatom éltetője az imádság

  Evangélium:
  Lk 10,38 - 42
  Abban az időben Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait.
  Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.”
  Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.”

  Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm, hogy a mai imán keresztül közelebb akarsz kerülni hozzám. Segíts Szentlelkeddel, hogy nagy szeretettel és bizalommal forduljak feléd, és meghalljam szelíd sugallataidat.

  Kérés: Uram, segíts, hogy összeszedett és nyitott tudjak lenni a mai imában!

  Elmélkedés:
  1. „Több dolog válik valóra az imádság révén, mintsem bölcselmetek álmodni képes”. Sok jó ember gondolja úgy, hogy az imádság gyenge dolog, és nincsen sok hatása. Ezért minden erejüket nagy programokra összpontosítják, hogy mindent megtegyenek, amit csak tudnak, a világ javára. Természetesen a cselekedetek nagyon fontosak, nélkülözhetetlenek. De valóban jót csak a Szentlélekkel együttműködve tudunk tenni. Még ha több ezer embert vonok is be egy nagy projektbe, akkor sem érek el annyit, mint amikor Istennel működök együtt az imádság által: ez a legfontosabb, ha el akarunk érni valamit. Artúr király mondja Sir Bedevere-nek Tennyson „Morte d’Artur” című művében: „Több dolog válik valóra az imádság révén, mintsem bölcselmetek álmodni képes”.

  2. Szeretettel kitartani az imádságban. Sokan panaszkodnak, hogy rengeteget imádkoznak, de nincs semmi eredménye. Lehetne erre pár dolgot mondani. Először is, szükség van Isten iránti szívből jövő szeretetre. Legyen Isten közeli ismerősöm, mint egy jó barát! Legyen bizalmam Istenben, hogy Ő mindig figyel arra, amit mondok neki, és mindig a legjobbat akarja adni nekem. A világ bűnössége miatt az imádság azonban egy folyamatos harc a gonosz erői ellen. Nagyon fontos ezért az imában való kitartás akkor is, amikor látszólag nincsen eredménye. Amit látok, az csak a felszín, a mélyben azonban folyik a küzdelem... Ha szeretettel kitartok az imádságban, akkor mindent megkapok, amire szükségem van.

  3. Fogadjam el Isten tervét, és ne a sajátomhoz ragaszkodjak. Nem szabad elfelejtenem, hogy minden imádságnak van hatása. Gyakran csalódom, mert nem kaptam meg, amit kértem? Elég nyitott vagyok imámban, és hagyom, hogy Isten azt tegye, amit akar; az Ő útját követem a sajátom helyett? Arra kényszerítem, hogy megtagadja a kérésemet, mert olyan szűkre szabott megoldást választok amilyen nem illeszthető be az Ő tervébe? Még ha nem is tapasztalom meg az imádságom eredményeit, ez nem azt jelenti, hogy Isten nem hallgatott meg. Isten mindig megragadja az alkalmat, és sokkal jobb megoldáshoz vezet, mint amilyent én akartam. Azt teszi, ami nekem a legjobb, még akkor is, ha az nem egészen azonos az elképzelésemmel. Talán sohasem tudom meg földi életemben, hogy pontosan hogyan hallgatta meg Isten az imámat. A hit által lehet ezt megérteni.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, bármihez fogok, segíts, hogy imádásággal kezdjem, imádsággal vigyem véghez és imádsággal fejezzem be! Veled szeretnék lenni, mint Mária, és szolgálni szeretnélek, mint Márta. Segíts, hogy megtaláljam életemben a helyes fontossági sorrendet és az egyensúlyt!

  Elhatározás: Törekszem rá, hogy minél gyakrabban kérjem és halljam meg a Szentlélek vezetését a mindennapi döntéseimben. Kérem imában az erőt is ahhoz, hogy ezeket meg is tudjam valósítani.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Jézus áttöri szeretetünk korlátaitÉvközi huszonhetedik hét – hétfő

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  04

  Jézus áttöri szeretetünk korlátait

  Evangélium:
  Lk 10,25-37
  Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?”
  Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: »Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.« Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” Jézus így folytatta: „Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!”

  Bevezető ima: Uram, Jézus! Te vagy a mindenség Ura, mégis szívesen meghallgatsz és vezetsz engem. Ismered a múltat, a jelent és a jövőt, mégis tiszteletben tartod, hogy szabad akaratból válasszalak téged. Áldott Szentháromság, önmagadban is tökéletesen boldog és teljes vagy, de bőkezű voltál, és létrehoztál minket. Te vagy a mi teljességünk. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad magadat! Viszonzásul a magam kicsinységét adom neked. Tudom, hogy Te örülsz mindannak, amit adok.

  Kérés: Uram, segíts, hogy olyanná legyek, mint az irgalmas szamaritánus!

  Elmélkedés:
  1. Embertársunkat jobban szeressük, mint önmagunkat! Jézus zsidó hallgatói elismerik, hogy Istent mindennél jobban kell szeretni. Isten szeretetét azonban még nem kötötték össze a felebarát iránti szeretettel. A Talion zsidó törvénye nem korlátozta a bosszút: „Szemet szemért, fogat fogért”. Jézus azonban magasabb követelményeket állít: kijelenti, hogy nem szerethetjük Istent a felebarát szeretete nélkül. Azt kéri, hogy az embertársaink iránti szeretetben éjünk, abban a szeretetben, amelyet Ő mutatott meg nekünk a kereszten. Jézus azt tanítja, hogy mindenkit szeressünk, függetlenül attól, hogy kedves-e hozzám vagy visszataszító. Mert mindenkiben magát Istent szeretjük.

  2. Nem elég, ha a hozzám közel állókat szeretem. Talán mi is olyanok vagyunk, mint Jézus hallgatói. Elfogadjuk, hogy szeretnünk kell Istent, és meg kell tartanunk a parancsait. De sokszor elbukunk abban, hogy az éppen mellettünk lévő embert szeressük. Gyakran mennyire nehéz, hogy a hozzám legközelebb állókhoz türelmes és önzetlen legyek. Azoknak, akiket naponta látok, gyakran a legrosszabb oldalamat mutatom. Szenvednek ingerültségem, haragom miatt, önkontrollom hiányától... A szeretetet csak akkor sikerülhet megvalósítanom, ha felismerem, hogy egyedül nem vagyok rá képes. Keressem a módját annak, hogyan tudok naponta eleget imádkozni azért, hogy Isten kegyelmét kérve növekedni tudjak a szeretetben.

  3. Szeressétek ellenségeteket! A szeretet legmagasabb foka, amikor képesek vagyunk arra, hogy még az ellenségeinket is szeressük. Azokat, akiktől semmi jót nem kapunk viszonzásul. A példabeszédben a rablók áldozata olyan embertől, egy szamaritánustól kap segítséget, akit ő, mint zsidó, lenéz és ellenségének tekint. Bár egymás szomszédságában éltek, történelmi okok miatt haragban voltak, és ha csak lehetett, elkerülték egymást. Most mégis egy szamaritánus lett Jézus példabeszédének főhőse. Látja, hogy valaki bajban van, ezért megáll, hogy segítsen. A szamaritánusban Jézus önmagát mutatja meg. Szent Ágoston írja, hogy a szamaritánus Jézus jelképe. Amikor tehetetlenek voltunk, amikor bűneink miatt tele voltunk sebekkel és szenvedtünk, Ő megállt, hogy szeretetből segítsen rajtunk. Jézus azt kívánja, hogy mi is ezt a szeretetet gyakoroljuk másokkal – a szenvedő bűnösökkel. Azt a szeretetet, amit Ő a kereszten mutatott meg. „Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!”

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, fáj, hogy elfogadom a szeretetet, amit a kereszten mutattál nekem, és mégsem tudok másokat úgy szeretni, mint Te. Ne hagyd, hogy napi kudarcaim miatt feladjam a törekvést a nagyobb szeretetre. Segíts, hogy hozzád hasonlóvá váljak, hogy én is embertársaim irgalmas szamaritánusa legyek!

  Elhatározás: Áttöröm a korlátot, amit egy hozzám közel álló – házastársam, gyermekem, szüleim, testvérem, jó barátom, munkatársam – iránt érzett szeretetem köré emeltem, és türelmes, megértő leszek vele.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Isten mindent jobban tudÉvközi huszonhetedik vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  03

  Isten mindent jobban tud

  Evangélium:
  Mk 10,2-16
  Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.”
  Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

  Bevezető ima: Atyám, kezedbe helyezem a terveimet és elképzeléseimet. Gyakran a saját akaratom és vágyaim szerint igyekszem irányítani az életem eseményeit. Bocsáss meg a büszkeségemért! Tudom, hogy olyanná kell válnom előtted, mint egy gyermek.

  Kérés: Szerető Atyám! Segíts, hogy sokkal jobban tudjak bízni benned!

  Elmélkedés:
  1. Az ember próbára teszi Istent. A mai evangéliumban a farizeusok próbára teszik Krisztust, és megkérdőjelezik Isten tervét. Néha milyen szégyellnivalóan büszkék tudunk lenni Istennel szemben! Ki vagyok én, hogy próbára teszem Istent? „Kicsoda az, aki elhomályosítja a gondviselést belátás nélküli beszédével? Övezd fel derekadat, mint férfihoz illik, én kérdezlek, te meg felelj nekem!” (Jób 38, 1-2) Egyedüli helyes válaszadásunk Jób válaszának elismétlése lehet: „Mit feleljek én, aki könnyelműen szóltam? Kezemet a számra teszem! Egyszer szóltam, bár azt is elhagytam volna! Meg másodszor, de nem teszem többé.” (Jób 40, 4-5) 

  2. Először fogadjam el Isten tervét, azután kérdezzek. Ha egy kérdést valóban alázatosan teszek fel Istennek, akkor Ő felfedi az igazságot türelemmel és szeretettel. Jól látható ez Zakariás és Szűz Mária példáján. Isten üzenete hasonló volt, az emberi reakciók azonban éppen ellentétesek. (vö. Lk 1,5-38) Zakariás, aki megtudja, hogy felesége, Erzsébet fogja megszülni az Úr előfutárát, azt válaszolja Isten angyalának: „Hogyan győződjem meg erről? Hiszen én öreg vagyok, és feleségem előrehaladott már napjaiban.” (Lk 1,18) Mária – ellentétben Zakariással – aki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Ő fogja megszülni a Megváltót, azonnal engedelmes lelkülettel tette fel kérdését: „Miképpen lesz, hiszen férfit nem ismerek? (Lk 1,34) Tehát nem kételkedett az angyal üzenetében, kérdésében már benne foglaltatik Isten tervének elfogadása. Zakariás hitetlensége miatt némasággal sújtatott, míg Mária mély bizalma jutalmaként a szűzi anyaság kegyelmében részesült.

  3. Olyanokká válni, mint a gyermekek. Amit Krisztus nagyon szeret a gyermekekben, az az őszinteségük, az egyszerűségük és tisztaságuk. Ők nem csak az emberekkel, de Istennel szemben is így viselkednek. Isten gondviselésének kétségbevonása vagy megkérdőjelezése helyett örömmel elfogadnak mindent, egyszerű bizalomból. Én mennyire törekszem erre a viselkedésre? Észreveszem-e Isten gondviselését az életem eseményeiben? Megköszönöm-e neki mindazokat a kegyelmeket, melyeket bőségesen áraszt rám minden nap? Nem juthatok a mennyországba e nélkül a bizalom és alázat nélkül. Lehet, hogy még hosszú utat kell megtennem, míg elérem ezt a lelki gyermekséget, de nélkülözhetetlenül szükségem van rá! Ne sajnáljam az időt arra, hogy ezért a kegyelemért imádkozzak az Úrhoz.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts megváltoznom, hogy ne tartsam túl sokra magamat. Segíts, hogy mindig tudjam, hol a helyem a teremtés rendjében: soha ne feledkezzek meg arról, hogy Te teremtettél engem, és mindenben a Te szerető gondoskodásodtól függök. 

  Elhatározás: A nap folyamán többször megállok egy kis időre, és megköszönök Istennek minden kegyelmet, melyekben az Ő gondviselő szeretetéből részesültem.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Tanuljunk a gyermekektől!Szent Őrzőangyalok

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  02

  Tanuljunk a gyermekektől!

  Evangélium:
  Mt 18,1-5. 10
  A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?” Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: „Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”

   

  Bevezető ima: Mennyei Atyám! Hálásan köszönöm neked az életemet; a lehetőséget, hogy szabad akaratomból mindig a Te szerető gyermekedként viselkedjek! Köszönöm, hogy Te ölelő karjaiddal vársz engem földi életem végén. Segíts mindennap, hogy soha meg ne bántsalak téged!

  Kérés: Uram, Jézusom! Segíts a mai imában, hogy levessem a felnőtt énközpontúságomat, és olyan nyitottá és önzetlenné válhasson a szívem, mint a kisgyermekeké.

  Elmélkedés:
  1. Gyermeki lelkület. Elsőre furcsának találhatjuk Jézus ötletét; nem értjük, hogyha végre felnőttünk, miért kéri tőlünk, hogy megint gyermekekké váljunk. Jézus természetesen nem testi értelemben gondolja ezt, hanem a lelkünk állapotára érti. Azt kéri tőlünk, hogy változzunk meg az önmagunk körül forgó, énközpontú gondolkodásból olyanná, aki egészen megfeledkezik a maga javáról, amint ezt a kisgyermekek teszik. Emlékezzünk vissza öntudatlan gyermeki éveinkre: mennyire természetes volt számunkra a másokkal való együttérzés, és a szeretteinknek való odaadó engedelmesség. Talán még él az emléke a szívünkben annak az örömnek, amit akkor éreztünk, ha megörvendeztethettük csodált és szeretett szüleinket bármilyen apró szolgálattal, amit értük tehettünk. Jézus ezt tanítja nekünk, hogy pontosan ezzel a lelkülettel kell viseltetnünk Mennyei Atyánk felé! Ez az Isten iránti mély hála és feltételek nélküli engedelmesség nyitja meg számunkra a mennyország kapuját!

  2. Aki a legkisebb, az a legnagyobb. Jézus tovább magyarázza ezt a képet, hogy minél jobban megértsük tanítását, ami oly nagyon különbözik attól, ahogyan a világ gondolkodik. Hiszen mindannyiunknak ismerős az a belső vágy, hogy szeretném, ha elismert, sikeres ember lennék, szeretném, ha az életem minden helyzetét én irányíthatnám, és minden úgy alakulna az életemben, ahogyan nekem a legjobb. Ezzel szemben a kicsinyek azok, akiket nem méltányolnak, hanem megaláznak; akik nem uralkodnak a helyzeteken és az embereken, hanem kiszolgáltatottak; akik nem azt teszik, ami számukra kellemes, hanem azt, amit rájuk kényszerítenek. Furcsának tűnik, hogy Jézus miért éppen őket mondja a legnagyobbaknak a mennyek országában. Mert ha mindezt a kicsinnyé válást Istenért, az Ő szeretetének győzelméért vállaljuk az életünkben, akkor Jézus útját járjuk, az Ő megváltó életében osztozunk.

  3. Befogadni a kicsinyeket. Ferenc pápa írja "Gaudete et exsultate" kezdetű apostoli buzdításában, hogy a szentség legfontosabb feltétele az irgalmas szív. Erre tanít itt bennünket Jézus, amikor a kicsinyek, azaz a kiszolgáltatott helyzetben lévők iránti együttérző testvéri szeretetre hív. Amikor átérezzük egy szerencsétlen sorsú embertársunk szenvedését, és önmagunkból kilépve igyekszünk helyzetén segíteni, ezáltal magát Jézust öleljük át, aki jelen van minden emberben, és különösen is a legkiszolgáltatottabbakban.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, hálásan köszönöm neked a mai tanításodat! Milyen távol állok még attól, hogy ezzel a lelkülettel szolgáljalak téged. Kérlek, hogy növeld bennem a gyermeki érzülethez szükséges kegyelmeket!

  Elhatározás: Visszagondolok az előző napomra, hogy mikor viselkedtem másokkal szeretetlenül, érzéketlenül, amikor a magam elképzeléseit és érdekeit az övéik elé helyeztem. Bocsánatot kérek ezekért a helyzetekért Mennyei Atyámtól, és kérem tőle, hogy segítsen megváltoznom. Kérem a kegyelmet, hogy vágyjam Jézust követni az alázatosságban.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A csodák szemtanúiLisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  01

  A csodák szemtanúi

  Evangélium:
  Lk 10,13-16
  Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni.” Majd így folytatta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.”

  Bevezető ima: Uram, tudom, hogy most is velem vagy. Bízom barátságodban és szeretetedben. Segíts, hogy a mai imában túl tudjak lépni emberi gondolkodásom korlátain, hogy befogadhassam a Te üzenetedet a szívembe!

  Kérés: Uram, segíts, hogy észrevegyem és különösen megbecsüljem mindazokat a csodálatos kegyelmeket, amelyekkel megajándékozol! Add, hogy a lehető legjobban használjam fel azokat a Te dicsőségedre!

  Elmélkedés:
  1. Vegyük észre Isten szeretetét! Ebben az evangéliumi szakaszban Jézus nagyon keményen megfeddi isteni csodáinak szemtanúit. Nem azért, mintha  hiányolta volna a személyének szóló elismerést - Ő soha nem kereste a saját dicsőségét, mint mi. Ezzel szemben egész életét feltette arra, hogy  az emberek felismerjék: a Mindenható Atya szerető és gondoskodó ölelésében tartja őket. Erről tanúskodnak az itt említett természetfeletti gyógyulások és szabadulások is. Isten mindenható, mindenkire kiterjedő szeretetét ma is, nekünk is meg akarja mutatni. Vajon én vágyom-e arra, hogy ezt megtapasztaljam? Vagy Jézus kortársaihoz hasonlóan inkább magamban bízom, és a problémáimat Isten segítsége nélkül akarom megoldani? Pedig a csodák tanúságot tesznek arról, hogy Isten minden követ meg akar mozgatni, csak hogy végre higgyünk az Ő mindent odaadó, természetfeletti gondoskodásában. Ő oly nagy szeretettel vágyik Mennyei Atyámként a segítségemre lenni!

  2. Felismerni méltatlanságunkat. Jézus megtanítja nekünk, hogyan kell helyesen viszonyulnunk Isten csodáihoz: „már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot”. Nemcsak az a baj, amikor észre sem vesszük Isten segíteni akarását, hanem az is, amikor átesünk a ló túloldalára, és úgy gondoljuk: minden jó jár nekünk. Ekkor nem rendelkezünk helyes önismerettel: nem látjuk be, hogy bűnösségünk, az Istentől való távoljárásunk az, ami megakadályozza, hogy az Atya cselekedni tudjon az életünkben. Bűnbánatot kell tartanunk, hogy felismerjük: milyen irgalmasan hajol le hozzám, bűnöshöz az Atya, amikor megtisztel csodáival. Ezeket nem lehet kiérdemelni, mindig méltatlanok vagyunk a végtelenül szent és tiszta Isten szeretetére. Szent II. János Pálról írta egyik életrajzírója, hogy amikor közbenjárására csodás gyógyulások történtek, hosszasan imába mélyedt, és nagy alázattal dicsőítette Istent.

  3. „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” Krisztus e kijelentésében egy felelősségteljes küldetést közöl velünk: nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk, és mikor mit teszünk. Mert Istent a mi életünkön keresztül fogják megítélni mások. Életünk egy el nem szalasztható lehetőség arra, hogy környezetünk minél jobban megismerhesse az Atya szeretetét. Jézus arra hív bennünket, követőit, hogy a lehetőségeinket minél jobban kihasználva, és az Atya isteni segítségével együttműködve megmutassuk másoknak Isten tulajdonságait. Milyen nagy méltóságra teremtett bennünket a mennyei Atya!

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts felismernem, hogy a Te engedelmességed volt a kapu ahhoz, hogy Isten nagy csodákat valósítson meg a Te közbenjárásodra. Segíts, hogy növekedjek az engedelmességben, és ezáltal egyre alkalmasabb közvetítője legyek az Atya szeretetének!

  Elhatározás: Törekszem arra, hogy a saját vágyaimat háttérbe szorítva fogékonyabb legyek a Szentlélek sugallataira és indíttatásaira.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra, azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Jöjjetek az aratásba!Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  30

  Jöjjetek az aratásba!
  Evangélium:
  Lk 10,1-12
  Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
  Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
  Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
  Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«
  De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: »Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa!« Bizony, mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.”

  Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm, hogy ismét beszélhetek veled és meghallgathatlak téged. Tudom, hogy vágyakozol arra, hogy velem találkozzál. Órákat vársz a tabernákulumban és reménykedsz, hogy barátaid közül valaki meglátogat. Mindig van mit mondanod számunkra, ha végre hozzád fordulunk. Ezért kérlek, segíts nekem, hogy ne legyek szétszórt és odaadó figyelemmel hallgassalak téged!

  Kérés: Jézusom, add kegyelmedet, hogy a legalázatosabban elfogadjam kéréseidet!

  Elmélkedés:
  1. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” A Szentlélek minden embert el akar érni, megérinteni és megszólítani, hogy a szívüket megnyissák Isten befogadására. De sokan vannak, akik kevéssé fogékonyak a Szentlélek halk belső sugallataira. Ezért elengedhetetlenül szükség van minden megkeresztelt ember apostolkodására, hogy tetteinkkel, viselkedésünkkel és példamutatásunkkal látható és megtapasztalható módon éljük mások elé Krisztus szeretetét, és szavainkkal hangosan hirdessük az Evangélium tanításait. Legyek én magam az, aki figyelmes a Szentlélek szelíd vezetésére! Járjak nyitott szemmel: talán egy házasságra készülő párnak van szüksége hitbeli elmélyülésre. Talán egy beteg rokonomat kell lélekben megerősítenem. Vagy egy fiatalnak vannak nehézségei, és szüksége van a tanácsomra, hogy megtalálja a helyes utat. Ők mind az én segítségemre várnak. Kérjek bátorságot ehhez a Szentlélektől, akinek a segítségére mindig számíthatok ezekben a helyzetekben!

  2. Egészen Istennek szentelt lelkek. Amellett, hogy mindannyian meg vagyunk hívva az evangelizálás feladatára a keresztség által, Istennek szüksége van olyan emberekre is, akik teljes életüket az evangelizációnak szentelik. Papok, szerzetesek, Isten által megérintett férfiak és nők az alapkövei az Egyház felépítésének, és az evangélium terjesztésének életük bizonysága által. Különösképpen szükségünk van papokra, akik az Eucharisztiát ünneplik és számunkra a bűnbocsánat szentségét kiszolgáltatják. A Szentlélek új hivatásokat ébreszt, és gyakran rá van utalva a mi segítségünkre, hogy művét véghez tudja vinni. Együtt működöm-e a Katolikus Egyházzal ebben a döntő feladatban? Támogatok-e valakit, akinek hivatása van? Kész vagyok-e arra, hogy lányomat, fiamat elengedjem, ha követni akarja a hívást? Tudatában vagyok-e, hogy az a hivatás, amit én ma támogatok, később abban segíthet, hogy gyermekeim vagy unokáim lelke megmeneküljön?

  3. Isten örömhírének fogadása. „Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek.” Ez az evangéliumi szakasz felhívás számomra: tekintsek őszintén a lelkembe, vajon én milyen szívvel fogadom Egyházam tanításait? Azt keresem-e az Egyházban, amit kritizálhatok, vagy hála van bennem Egyházam hatalmas kincsei iránt? Becsülöm-e mindazokat, akik elhivatottan vállalják a küzdelmet, és sok saját gyöngeségük ellenére is igyekeznek képességeikhez mérten továbbadni Krisztus örömhírét? Imádkozom-e a szolgálattevők számára a Szentlélek kegyelmeiért, hogy meghallják az Ő vezetését, és ellen tudjanak állni a gonosz támadásainak? Jót mondok-e másoknak az egyház képviselőiről vagy inkább kritizálom őket mások előtt? Kérjem tudatosan a Szentlélek segítségét ahhoz, hogy egész életem építő hozzájárulás legyen a Katolikus Egyház egyetemes küldetéséhez!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy mindig a Te akaratodat teljesítsem, és ne a hangulatom vezéreljen! Segíts felismernem, hogy az evangelizáció közös munkája része kell, hogy legyen keresztény életemnek. Add, hogy növekedjek türelemben és alázatban, s kevésbé legyek ítélkező!

  Elhatározás: Ma a hivatásokért fogok imádkozni, és felajánlok ezért a célért valamilyen áldozatot. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."