81680 ima található a honlapon, összesen 191960 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Egy próféta sem kedves a maga hazájábanNagyböjt harmadik hete – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
13

Egy próféta sem kedves a maga hazájában

Evangélium:
Lk 4,24-30
A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész Földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán.” Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.

Bevezető ima: Jézus, köszönöm, hogy itt vagy velem, és a szívemben laksz! Köszönöm, hogy Te vagy az én Uram és Istenem; beléd helyezem minden bizalmamat. Szeretlek, Jézus, és végtelenül hálás vagyok Neked mert megteremtettél és megváltottál engem. Segíts a mai imában, hogy szívem mélyéről átérezzem irántad való hálámat!

Kérés: Segíts, Uram, hogy alázatos maradjak, ha elutasítással találkozom!

Elmélkedés:
1. Jézus élete tele volt elutasítással. Születésétől a haláláig Krisztus rengeteg fájdalmas elutasítással találkozott. Nem volt egy szoba sem számára Betlehemben, kivetették Őt a hideg éjszakába. Heródes katonái elől szüleivel Egyiptomba kellett menekülnie és száműzöttként élnie. Elutasították a farizeusok, a szaddúceusok, az írástudók és a zsinagóga elöljárói... „A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1,11) Elutasította őt a gazdag ifjú, Júdás, Pilátus... Ebben az evangéliumi részben pedig a szülővárosában élők akarták őt letaszítani a szikláról. Krisztus és az Ő üzenete az ellentmondás jele, ezért minden időben sokan elutasítják. Ha Krisztust akarom képviselni a környezetemben, erre nekem is számítanom kell.

2. A meg nem értésre ne bátortalanítson el! Az imádság, a Jézussal való párbeszéd a legjobb módja annak, hogy felkészüljek magam is a mindennapi elutasításra, amely Krisztus követésének velejárója. Ezek számos formában érkezhetnek: kellemetlen helyzetbe hozhat, ha kiállok a hitem mellett, a Katolikus Egyház tanítása mellett; ha figyelmeztetek valakit helytelen, bűnös viselkedésére vagy ha elkezdek beszélgetni valakivel Istenről. Ha Krisztus van mellettem, képes leszek elviselni minden elutasítást. Jézus megmutatta, hogyan reagáljak ezekre: „Ő azonban áthaladt köztük és eltávozott". A megvetések sohasem arra késztették a mi Urunkat, hogy elbátortalanodjon. Ő mindig tökéletes magabiztossággal hirdette mindenkinek Isten szeretetének üzenetét. Álljak ki én is mindig, válogatás nélkül minden helyzetben a szeretet közvetítése és igazságai mellett!

3. Szenvedélyes hűség az evangéliumhoz. Mit tesz Jézus, miután elüldözték szülővárosából? Közvetlenül ezután már bátran tanít Kafarnaumban: „Jézus lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton tanította őket. Tanítása mindenkit ámulatba ejtett, mert szavának hatalma volt." (Lk 4,31-32) Jézust bár folyamatosan támadták élete során, de ezek a fájdalmas tapasztalatok soha nem szegték kedvét attól, hogy buzgón és fáradhatatlanul közvetítse az Atya üzenetét. Szent Pál is hősies tanúságot tett a fáradhatatlan apostoli buzgóságról. Egy alkalommal például kiüldözték Lisztrából és megkövezték, olyannyira, hogy majdnem belehalt. Azonban amikor magához tért, felkelt és visszament, hogy folytassa, amit elkezdett. (vö. ApCsel 14,19-20). A szentek számára a szüntelen Istenre figyelés, az állhatatos és mély imaélet ad erőt és kegyelmeket ahhoz, hogy minden helyzetben hűségesek maradjanak az evangélium hirdetésének hívásához. Jézus ezt a hűséget kéri tőlem is.

Beszélgetés Krisztussal: „Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint meg van írva: minket minden időben teérted irtanak, s vágójuhok módjára tartanak. De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van." (Róm 8,35-39)

Kérés: Megpróbálom ma örömmel fogadni, ha Krisztus nevéért elutasítanak.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés – A Jézussal való találkozás megváltoztatja az életünketNagyböjt harmadik vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
12

A Jézussal való találkozás megváltoztatja az életünket

Evangélium:
Jn 4,5-42
Abban az időben: Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: „Adj innom!” Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: „Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni?” A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt: „Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked: »Adj innom!«, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked.” Az asszony ezt felelte: „Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai?” Jézus erre megjegyezte: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” Erre az asszony megkérte: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni!” Jézus így szólt: „Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide!” Az asszony ezt felelte: „Nincs is férjem!” Mire Jézus: „Jól mondod, hogy nincs férjed. Mert öt férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt helyesen mondtad.” Ekkor így szólt az asszony: „Uram, látom, hogy próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt.” Jézus ezt felelte: „Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.”Az asszony így szólt: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent.” Erre Jézus kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek.” Tanítványai éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget. De nem kérdezte meg egyikük sem: „Mit akarsz tőle?”, vagy: „Miért beszélgetsz vele?”
Az asszony pedig otthagyva korsóját, elsietett a városba és elmondta az embereknek: „Gyertek, nézzétek meg azt az embert, aki mindent elmondott, amit tettem! Lehet, hogy ő a Krisztus?” Ki is jöttek a városból, és odagyűltek köréje.
Közben a tanítványok megkínálták őt: „Mester, egyél!” Jézus azonban ezt mondta nekik: „Van nekem olyan ételem, amelyről ti nem tudtok!” Erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást: „Talán valaki hozott neki ennivalót?” De Jézus megmagyarázta: „Az én ételem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, és hogy befejezzem az ő művét. Ugye, azt mondjátok: Még négy hónap, és itt az aratás. Íme, én azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket és nézzétek a földeket, aranysárgák már, készek az aratásra. Az arató elnyeri most jutalmát: Begyűjti a termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt örülhessen azzal, aki arat. Mert igaza van a közmondásnak: Az egyik vet, a másik arat. Én azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.” Abból a városból, a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az asszony tanúsította: „Mindent elmondott, amit tettem.” Mikor azután kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: „Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője.”

Bevezető ima: Köszönöm, Jézus, ezt az értékes időt, melyet a Rád figyelő imádságban tölthetek! Szükségem van arra, hogy formálj engem, mert a Te kegyelmeid nélkül semmire sem vagyok képes. Kinyitom a szívem, hogy magamhoz tudjam ölelni mindazt, amit ma adni akarsz nekem. 

Kérés: Uram, segíts, hogy bátran beszéljek másoknak a Veled való találkozás öröméről!

Elmélkedés:
1. Krisztusnak nem a szokások számítanak. A mai evangéliumi történetben Jézus nagy tapintattal belép egy olyan személynek a legbensőbb világába, akivel a társadalmi szokások szerint szóba sem állhatott volna. Ő azonban túllép minden megszokáson. Jézus, amikor találkozik valakivel, gyakran egészen meglepő, egyéni módokon közelít hozzá, mert végtelenül szereti őt, s keresi az utat, amin elérheti. Soha nem torpan meg senki előtt előítéletek miatt. Jézus a személyt előbbre valónak tekinti, mint a helyzetét. Nem ítéli el, hanem érezteti vele, hogy figyelmet, elismerést érdemel. Az Úr e történetben nem annyira a vízre volt szomjas, mint arra, hogy találkozzon egy kiszáradt lélekkel. Inni kér az asszonytól, hogy rámutasson magának az asszonynak a benső szomjúságára. Ezt a bűnös életű lelket mélyen megérinti a találkozás. Felteszi Jézusnak azokat a mély kérdéseket, amik mindnyájunkban bennünk vannak, de általában nem veszünk tudomást róluk. Nekünk is annyi kérdésünk lenne, mégis sokszor eszünkbe sem jut, hogy Jézushoz forduljunk velük!  

2. Lehetőség a változásra. A nagyböjt alkalmas időszak arra, hogy magunkba tekintsünk, felszínre hozzuk legmélyebb lelki szükségleteinket, és elmélyült imában – ha lehet, az Oltáriszentség előtt – segítséget kérjünk az Úrtól. A szamariai asszony példája arra hív bennünket, hogy mi is mondjuk ezt Jézusnak: „Adjál nekem abból a vízből, amely örökre oltja szomjamat!” Az evangélium elbeszéli, hogy a tanítványok csodálkoztak, hogy mesterük szóba állt azzal a nővel. Az Úr irgalma azonban nagyobb az előítéleteknél. Az irgalom képes csak megváltoztatni egy összetört és elveszett életet! Amint e történetben is: az asszony teljesen megváltozott, otthagyta edényét, amellyel a vízért jött, a városba sietett és sokaknak elmesélte rendkívüli tapasztalatát. A Krisztussal való mély találkozás tesz hiteles és irgalmas apostollá bennünket is!

3. Apostolok lehetünk. Minden találkozás Jézussal mélyen megváltoztatja az életünket. Egy lépés előbbre, közelebb az Úrhoz... Ez mindig így van. Ebben az evangéliumi szakaszban mi is megtaláljuk az ösztönzést arra, hogy „ott hagyjuk edényünket” – ami mindazt jelképezi, ami látszólag fontos, de ami értékét veszíti, ha valóban Isten szeretetét tesszük az első helyre az életünkben. Mindnyájunknak több ilyen edényünk is van... „Melyik a te benső edényed, amelyik rád nehezedik, és eltávolít Istentől? Tegyük félre egy kicsit ezt az edényt, és szívünkkel meghalljuk Jézus szavát, aki felkínál nekünk egy másik vizet, amely az Úrhoz közelít bennünket. Arra kaptunk meghívást, hogy ismét felfedezzük keresztény életünk jelentőségét és értelmét, amely a keresztséggel kezdődött, és mint a szamariai asszony, tanúságot tegyünk testvéreinknek. Miről? Az örömről! Tegyünk tanúságot a Jézussal való találkozás öröméről, mert minden találkozás Jézussal megváltoztatja életünket. Minden találkozás Jézussal örömmel tölt el bennünket, azzal az örömmel, amely belülről jön. Ilyen az Úr. Mondjuk el másoknak, hogy az Úr milyen sok csodálatos dolgot művel szívünkben, amikor van bátorságunk ahhoz, hogy félretegyük edényünket! (Ferenc pápa 2014. március 23.) 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, ámulatba ejt, ahogyan a szamariai asszonyt megváltoztattad. Egy rövid beszélgetés alatt értelmet adtál megtört életének, és felruháztad őt egy csodálatos küldetéssel. Kérlek, alakíts át engem is, hogy egészen odaadó szívvel keressem a Veled való találkozás lehetőségeit, és továbbadjam ennek örömét másoknak.

Elhatározás: Elhívok valakit szentmisére.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Az Atya érdemtelenül is elhalmoz szeretetévelNagyböjt második hete – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
11

Az Atya érdemtelenül is elhalmoz szeretetével

Evangélium:
Lk 15,1-3.11-32
Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy embernek két fia volt, A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: »Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.« Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: »Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.« Az atya odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte: »Mi történt?« »Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt« – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: »Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.« Ő erre azt mondta: »Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.«”

Bevezető ima: Uram, bűnösként jövök eléd, mint a tékozló fiú, hisz magam sem becsülöm meg eléggé végtelen szeretetedet. Kérlek, a mai imában növeld bennem az irántad való hálát, és segíts, hogy jobban felismerjem a Tőled kapott kegyelmeket. Szüntelenül dicsőíteni akarlak Téged irántam való végtelen jóságodért, és azért, hogy Szent Fiadadat adtad üdvösségemért.

Kérés: Atyám, add, hogy felismerjem szereteted oly bőkezű megnyilvánulásait az életemben!

Elmélkedés:
1. „Léha életet élt, és eltékozolta vagyonát.” A fiatalabbik fiú engedett a gonosz kísértésének, aki mindig azt akarja elérni, hogy a pillanat örömeit fontosabbnak tartsuk a lelkünk békéjénél és az Isten szeretetében való részesedésnél. Amikor Isten szeretete körülvesz bennünket, hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt észre se vegyük, és ne értékeljük. Ez az ember legnagyobb bűne! Vajon én mentes vagyok-e ettől?

2. „Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.” Látszólag az idősebb fiú szereti atyját, hiszen nem megy el otthonról, és engedelmesen dolgozik. De szavaiból kiderül, hogy ezt nem szívből teszi. Bár atyja valóban elhalmozza őt minden jóval, gondoskodik róla, és körülöleli szeretetével, az idősebb fiú ezt nem tudja értékelni. Talán túl természetes neki, úgy gondolja, hogy ez „jár”… Nem vagyunk-e mi is időnként vakok észrevenni azt a túláradó szeretetet, amivel Mennyei Atyánk elhalmoz bennünket? Gondoljunk elsősorban a hit kegyelmére, mely Isten ajándéka számunkra, nem pedig saját érdemünk… Isten ajándéka maga az életünk, és az Ő segítségének is köszönhetjük anyagi javainkat.  Vagy jusson eszünkbe az a megszámlálhatatlan alkalom, amikor Isten segítségével jól alakult egy-egy nehéz helyzet az életünkben… S végül a legfontosabb: az örök élet ajándéka, amelyet csak a saját hűtlenségünk miatt veszíthetünk el…

3. „Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta.” Még ideje sem volt a fiatalabb fiúnak, hogy előhozakodjon előkészített mondandójával, mert atyja már csókokkal és ölelésekkel árasztotta el őt, és úgy bánt vele, mint egy királlyal. Az Atya velünk is így bánik minden alkalommal, amikor bocsánatért megyünk Hozzá. Hallani akarja bűnbánatunkat, de mindennél jobban akarja kegyelmével és jelenlétével elárasztani az életünket. Ez az Atya legnagyobb öröme: visszakapni bennünket; Hozzá térő szívünket! Annyira szeret minket, hogy hátrahagyta számunkra a bűnbocsánat szentségét, és minden időben lehetőségünk van ehhez járulni. Isten semmire sem vágyik jobban, mint arra, hogy együtt lehessen velünk, és ehhez semmilyen ár nem túl drága számára. Válasszuk ezért az életünkben mindig a szolgáló szeretetet az önző testi vágyak kielégítése helyett! Ez az út az Atyával való találkozáshoz és egységhez, aminek a megvalósításához Isten minden segítséget megad számunkra, ha eleget imádkozunk!

Beszélgetés Krisztussal: Krisztus, köszönöm a szentgyónás kegyelmét, ami által újra egyesülhetek az Atya irgalmával. Bűnös vagyok, és eltávolodtam tőled az életemben. Te mégsem mondasz soha le rólam; felkeresel, és visszavezetsz magadhoz. Kegyelmeddel folytatom a küzdelmet, hogy legyőzzem hibáimat, hiányosságaimat és bűneimet!

Elhatározás: Ma a Szentlélek segítségét kérve tartok egy jó lelkiismeret-vizsgálatot.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten gyermekeként élek-e?Nagyböjt második hete – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
10

Isten gyermekeként élek-e?

Evangélium:
Mt 21,33-43,45-46
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek; „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó-gödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: »A fiamat csak megbecsülik!« Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: »Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!« Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?” Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: »A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!« Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.

Bevezető ima: Uram, oly sokszor részesülök áldásodban. Köszönöm azt a sok lelki, fizikai vagy anyagi ajándékot, amelyekkel elhalmozol. Adj nekem hálás szívet, add, hogy viszontszeresselek, és életem a szeretet gyümölcsét teremje felebarátaim számára!

Kérés: Uram, add kegyelmedet, hogy nyitott legyen a szívem a Te vágyaidra és akaratodra!

Elmélkedés:
1. „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” A farizeusok válaszukban főbenjáró büntetést követeltek a hálátlan bérlők számára, akik a példabeszéd gazdájának szolgáit és fiát megölték. A gőgjük, a tökéletesre formált kép, amelyet magukról alkotottak, visszatartotta őket attól, hogy észrevegyék: a történet róluk szólt. Amikor pedig Jézus ráébresztette őket erre, dühbe gurultak és a halálát akarták, ahelyett, hogy a megtérésüket fontolgatták volna. Lám, a gőg mennyire eltávolítja az embert Istentől!

2. „Kidobták a szőlőből, és megölték.” Fizikai értelemben én nem ölöm meg ugyan  Jézust, mint a kortárs farizeusok, de engedem-e vajon, hogy éljen a lelkemben? Nem ölöm-e meg mégis ugyanazzal a gőggel, ami a farizeusokban élt? Azáltal, hogy a saját akaratomat teszem ahelyett, hogy a Szentlélek sugallataira figyelnék? Milyen gyakran fordul elő velem, hogy tevékenységeim közben megkérdezem Jézustól: Ő mire vágyik, mit cselekedjek? Hogyan viselkedjek az adott helyzetben? Miről mondjak le, hogy jusson elegendő időm az imádságra? Mi az a tulajdonságom, ami nem tetszik Neki? Engedem-e Jézusnak, hogy ily módon valóban részese legyen az életemnek?

3. „Olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” Jézus gyümölcsöt akar teremni bennünk, de ez a mi részünkről nagyon komoly elszántságot igényel. Nem elég langyosan szeretni az Urat! Ekkor ugyanis a gonosz agyafúrt kísértései könnyen utat találnak maguknak a kényelemre való csábításban. Ha Krisztussal akarom élni az életemet, az mindennap fegyelmezett küzdelmet kell, hogy jelentsen Isten oldalán, mind imaéletemben, mind pedig testi cselekedeteimben.  „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge.” (Mk 14,38) A küzdelem ugyan nehéz, a jutalom azonban hatalmas: „Ám akik befogadták azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.” (Jn 1,12)

Beszélgetés Krisztussal: Alakítsd át a szívemet, Uram, hogy világosan lássam: mindenem, amim van és mindaz, ami vagyok, Tőled származik. Vágyom mindezt a Te rendelkezésedre bocsátani, hogy begyűjthesd a termést a szőlődből, amelyet bérbe adtál nekem: életemet, tehetségeimet, javaimat. Segíts kegyelmeddel, hogy ellene tudjak mondani a gőg és a kényelmesség kísértéseinek!

Elhatározás: Imában megköszönöm Istennek a Tőle kapott ajándékaimat, és felajánlom Neki, hogy gyümölcsöztetem azokat saját erőfeszítéseimmel gazdagítva.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Lelki vagy evilági gazdagság?Nagyböjt második hete – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
09

Lelki vagy evilági gazdagság?
Római Szent Franciska szerzetesnő

Evangélium:
Lk 16,19-31
Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.« »Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.« »Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is idejussanak a gyötrelmek helyére.« Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.« Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«”

Bevezető ima: Drága Jézusom! Te oly mélyen vágysz találkozni velem, hogy ezért mindenedet odaadtad, a kereszthalál kínjait is vállalva. Kettőnk közül egyedül én vagyok az, aki akadálya találkozásunknak. Kérlek, hogy a mai imában adj a szívembe mélyebb vágyakozást arra, hogy egy akarjak lenni Veled az akaratommal, értelmemmel és a szívemmel. Vezess a Veled való minél mélyebb találkozás útján! 

Kérés: Uram, segíts felismernem, hogy teljesen Tőled függök, s add meg a kegyelmet, hogy akaratod szerint élhessek! 

Elmélkedés:
1. A gazdagság kísértése. A gazdagnak mindene megvolt. Mivel minden anyagi szükséglete, amire csak vágyott, beteljesülhetett, nem törődött semmi mással a világon. Úgy tűnt, mintha minden tökéletes lenne az életében. Ám éppen a legfontosabb hiányzott! Milyen jól mondta Jézus a gazdag ifjúnak, hogy adja el mindenét, ami az övé, adja oda a szegényeknek, és kövesse őt (vö. Mt 19,16-22). Jézus tanácsa így hangzik: Helyezz engem a középpontba, mindenki elé! A gazdag ember magát tette az első helyre. Isten távol volt tőle, nem Ő volt fontos. Története figyelmeztetés minden jólétben élő ember számára: legyenek mindig éberek, nehogy a gazdagság és a kényelem kísértése elvonja figyelmüket a rászoruló felebarátaik iránti együttérzéstől és nagylelkű segítésétől!

2. Kitartani az Istenbe vetett bizalomban. A szegény Lázár szinte mindenben hiányt szenvedett. Rengeteget szenvedett. Kívülről úgy tűnhet, hogy Isten megfeledkezett róla, míg a gazdag embert olyannak láthatjuk, mint akit Isten vég nélküli áldásokkal halmozott el. A szegény embernek mégis a legfontosabb jutott osztályrészül: az üdvössége. Noha ez nem hangzik el, ő egyedül Istenben remélt, amint ez halála utáni sorsából kiderül. Az ő élete remény mindazoknak, akik hasonlóképpen sokat szenvednek: soha ne adjuk fel az Istenbe helyezett bizalmat, mert végső soron mindenképpen és csakis ez vezet el bennünket az üdvösségre! Tartsuk ezt a legfontosabbnak, sokkal fontosabbnak, mint földi életünk szerencsés vagy szerencsétlen alakulását!

3. „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.” Akinek a szíve zárva van Isten előtt, az nem figyel a figyelmeztetésekre, bárkitől is érkezzen. Ezzel Jézus előre utal arra, hogy akinek a szíve elnehezül a testi tobzódásban, aki csak önmagának él, az képtelen felismerni Őt, mint Isten küldöttét. Annak nem lehet nyitott a szíve az evangélium tanítására és arra, hogy aszerint éljen, mert be van zárva a testi örömök börtönébe. Nekem is meg kell vizsgálnom az életemet, különösen most, nagyböjtben, hogy van-e olyan önző szokásom, ami megakadályoz abban, hogy időt szakítsak mások szolgálatára: a szükségben lévők segítésére.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Benned van miden reményem! Egyedül Te tudsz megszabadítani az önzőség béklyójától. Hiszem, hogy csak akkor lehetek boldog, ha Hozzád hasonlóan megfeledkezem önmagamról, és szolgálom azokat, akik a segítségemre szorulnak. Ha az ő örömük lesz az én örömöm, és a Veled való egység a boldogságom. Növeld bennem a szeretet erényét! Ámen.

Elhatározás: Keresni fogom az alkalmat, hogy másoknak megmutassam Krisztus szeretetét.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Kész vagyok-e mások javát keresni?Nagyböjt második hete – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
08

Kész vagyok-e mások javát keresni?
Istenes Szent János szerzetes

Evangélium:
Mt 20,17-28
Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát, és bizalmasan közölte velük; „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.” Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak, Jakab és János apostoloknak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.” Amikor a többi tíz apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Bevezető ima: Uram, Megváltóm! Hálásan köszönöm végtelen türelmedet, amellyel bűnös tanítványaidat szereted és nevelgeted! Olyan értetlen vagyok én is végtelen isteni szereteteddel szemben! Kérlek, taníts engem a mai és a mindennapi imaidőmben, s ajándékozz meg kegyelmeiddel, hogy mind jobban a Te képmásoddá válhassak!

Kérés: Jézusom, jöjj, növekedj bennem; add, hogy Hozzád hasonlóan egyre jobban oda tudjam adni magamat másokért!

Elmélkedés:
1. „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak.” Bámulatra méltó Jézus végtelen türelme tanítványai iránt. Úton Jeruzsálem – Jézus kínszenvedésének helyszíne felé, Krisztus éppen a legmélyebb, isteni szeretetről tanítja apostolait. Arról, hogy Ő azért jött a földre, hogy kínszenvedések között odaadja az életét minden egyes ember megváltásáért. Ezzel megtanítja nekünk, hogy az szeret igazán, aki válogatás nélkül mindenét kész odaadni azért, hogy mások javát szolgálja. Éppen befejezi szavait, máris szembesül az apostolok teljes értetlenségével: a tanítványok csak önmagukra gondolnak, és az elsőbbségért versenyeznek. Ő mégsem sértődik meg, és meg sem szidja őket önzőségük miatt. Hanem türelmes tanítást ad nekik arról, hogy Isten országának értékrendje éppen fordítottja a világ értékrendjének: „Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!” És Jézus azért jött, hogy erről személyesen mutasson példát minden kereszténynek.

2. „Hanem hogy ő szolgáljon másoknak.” Jézus kereszthalálának vállalásával ezt üzeni nekünk: aki nagyon szeret, az mindenét odaadja mások javáért. Ő erre az útra hív meg minden embert, aki követni akarja Őt a Mennybe. És a Menny már ezen a földön megtapasztalható a Jézust követők számára: annál jobban átjár bennünket Isten jelenléte, minél jobban átadjuk magunkat mások szolgálatára. Jó példa erre a Teréz anyából sugárzó szeretet és békesség. Ha mi is el szeretnénk jutni erre a belső békességre, akkor merjük a szívünket megnyitni mások szükséglete felé – ahelyett, hogy a magunk javát keresnénk. Minél inkább lemondunk arról, hogy azt keressük, ami kellemes és kényelmes számunkra, s mennél inkább készek vagyunk áldozatot vállalni, hogy a körülöttünk élő szenvedőket segítsük, annál jobban eltölt majd bennünket Isten maga, és betölt az Ő örömével és békességével.

3. „És odaadja életét váltságul mindenkiért.” Krisztus, a mi Megváltónk, kereszthalálával megszentelte a tökéletes önátadást. Ami a pogányok szemében balgaság, az valójában a legnagyobb érték! Krisztus teljes önátadása a szeretet tökéletes megnyilvánulása. Ez az egyetlen erő, amely képes legyőzni a gonosz hatalmát. Ezért egyedül Jézus az, akinek hatalma van a gonosz felett. Emiatt nagyon nagy szükségünk van arra, hogy minél gyakrabban magunkhoz vegyük Őt, és minél  többször könyörögjünk az Ő segítségéért imáinkban! Nincstelen koldusok vagyunk, akiken csak a Megváltó hatalma tud segíteni.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, ahol egyenetlenség, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömöt.
Uram, add, hogy inkább iparkodjak vigasztalni, mintsem vigaszra várjak,
inkább én törekedjem megértésre, minthogy megértését óhajtsak,
inkább én szeressek, minthogy szeretetet igényeljek, mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot, ha meghalunk, azzal ébredünk örök életre. (Teréz anya nővéreinek imája)

Elhatározás: E hét minden napján elmondok egy imát, amelyben alázatosságot kérek Istentől.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés – Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgájaNagyböjt második hete – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
07

Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája
Szent Perpétua és Felicitász vértanúk

Evangélium:
Mt 23,1-12
Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz: „Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.”

Bevezető ima: Uram, bűnösként jövök eléd, tisztelve végtelen szeretetedet és irgalmad. Hiszek benned, és életem középpontjába helyezlek. Mindazt, ami vagyok, alázatosan eléd teszem, és beismerem kicsinységem a Te hatalmasságod előtt. A Boldogságos Szűzanya közbenjárása által kezedbe helyezem ezt az elmélkedést, bízva abban, hogy meg fogod adni nekem azokat a kegyelmeket, amikre a legnagyobb szükségem van.

Kérés: Uram, segíts felismernem, hogy teljesen Tőled függök, s add meg a kegyelmet, hogy akaratod szerint élhessek! Segíts napról-napra jobban kiszakadnom az életemben jelenlévő bűn fogságából!

Elmélkedés:
1. Hatalmaskodás mások felett. Jézus idejében a farizeusok között kialakult néhány rossz szokás. Rendkívül jól értettek ahhoz, hogy szó szerint számon kérjék azt, amit a törvények előírtak, de a szívükkel nem keresték Isten akaratát. Ennek ellenére Jézus nem mondja azt a népnek, hogy lázadjanak a farizeusok ellen, hanem, hogy tegyék meg, amit tanítanak, hiszen a mózesi törvény és a próféták tanítása, amely az Ószövetséget alkotja, valóban Istentől származik. De Jézus arra hív, hogy lépjünk ennél tovább, és valósítsuk meg az Ő szeretetének törvényét minden időben. Ne mások felett hatalmaskodjunk, hanem inkább magunk felett uralkodjunk: győzzük le imával és szent elhatározással önzőségeinket és a kényelem kísértését... 

2. Példamutató élet. Életünknek összhangban kell lennie hitünkkel. Krisztus arra hív, hogy legyünk sokkal jobbak, mint a farizeusok. Ők, bár jól ismerték a tanítást, mégsem tudták, hogyan éljék meg azt. Ahhoz, hogy példamutató keresztények legyünk, elkerülhetetlen, hogy állhatatosan, mindennapi imában kérjük Isten segítő kegyelmét! Óvakodjunk attól, hogy úgy tekintsünk hitünkre, mint egy sor előírásra és parancsra, amelyet, mint egy rabszolgának, teljesítenünk kell. Csak akkor vagyunk képesek odaadóan szeretni, mint Krisztus, ha mi is egészen személyes kapcsolatban vagyunk az Atyával az imádságon keresztül.

3. A hit ajándéka: ajándék mások számára. A hit ajándéka azért van, hogy továbbadjuk másoknak. Arra vagyunk meghívva, hogy alázatosan és szeretetből szolgáljunk. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha közel állunk Krisztushoz, és azon fáradozunk, hogy megszabaduljunk azoktól a rossz tulajdonságainktól, amelyek megakadályoznak abban, hogy Istent szeressük mindenekfelett. Ilyen akadályok lehetnek: amikor magamat helyezem előtérbe; azt nézem, hogy mi jó nekem  vagy amikor a kényelmemet keresem. A nagyböjti időben az Egyház arra buzdít, hogy még jobban gyakoroljuk az erényeket, és ezáltal egyre jobban Krisztust öltsük magunkra.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, a keresztény élet sokat követel, de végtelen nagy a jutalom: az örök élet! Olyan hálás vagyok, hogy a legjobbat várod tőlem, de ennek ellenére én oly gyakran csak magamat és a saját kényelmemet keresem. Téged szeretnélek követni, és minden cselekedetemet irántad való szeretetből tenni. 

Elhatározás: Ma a munkahelyemen és a családomban igyekszem a felebaráti szeretet cselekedetével szolgálni másokat.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Amilyen mértékkel ti mértek...Nagyböjt második hete – hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
06

Amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is

Evangélium:
Lk 6,36-38
A hegyi beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

Bevezető ima: Atyám, bűnösként jövök eléd, hálát adva végtelen szeretetedért és irgalmadért. Szentlélek Úristen, segíts a mai imában mélyebben átélnem Isten felfoghatatlan nagylelkűségét, amellyel át akar ölelni minden embert. Segíts, hogy legalább egy keveset megérezzek ebből, és add, hogy magam is növekedjek a nagylelkű szeretetben!

Kérés: Uram, segíts felismernem szűkkeblűségemet és önzőségemet, és add, hogy vágyjak követni Téged a méricskélés nélküli szeretetben!

Elmélkedés:
1. „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas.” Isten szeretetének egyik legfontosabb tulajdonsága a nagylelkűség. Az Atya irántunk való végtelen szeretetét nem képes visszafogni. Ő mindig sokkal többet akar adni nekünk, mint amennyit mi el tudnánk képzelni. Jézus a mai evangéliumi tanításban erre a határtalan nagyvonalúságra szólít fel bennünket is. És előre megígéri, hogy aki nagylelkű a felebaráti szeretet gyakorlásában, ahhoz Isten is különösképpen nagylelkű lesz ajándékaiban: „Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe.”

2. „Ne ítéljetek el senkit.” Az ítélkezés a szeretetlenség és a szűkkeblűség jele. Miért éppen a rosszat keressük a másikban, amikor a jó tulajdonságait is értékelhetnénk és dicsérhetnénk benne? A rossz tulajdonságok hangsúlyozásával a gonosz malmára hajtjuk a vizet, ezzel csak mérgezzük kapcsolatainkat. Természetesen Jézus nem azt akarja, hogy szemet hunyjunk a  bűnök felett. De legyünk nagyon bölcsek és szeretetteliek abban, miként bánunk a bűnös emberrel. Vegyünk példát Jézus szelídségéről és alázatáról. Ő ártatlanul magára vette a mi bűneinket, és helyettünk vállalta bűneink miatt a szenvedést. Tegyük mi is ezt: indulatos kritika helyett inkább imádkozzunk  a bűnösért. Ezzel valóban segíteni fogunk rajta. És miközben ezt az irgalmat gyakoroljuk, magunk is növekszünk a szeretet erényében.

3. „Amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” Isten szívének legmélyebb vágya, hogy minden embert elhalmozzon végtelen isteni szeretet-gazdagságával. Hogy milyen hatalmas ez a gazdagság, az csak a Jézussal együtt járt út közben, lépésről-lépésre mutatkozik meg számunkra. Teljes bőségét pedig emberként nem is vagyunk képesek befogadni. Ennek ellenére hittel vágyakozhatunk rá, és biztosak lehetünk benne, hogy Isten nem fog csalódást okozni, amikor majd színről-színre találkozunk Vele a Mennyben! Ezzel a nagy bizalommal és bizonyossággal határozzuk el magunkat a minden ember felé kitárulkozó nagylelkű szeretet gyakorlására!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, mindennél jobban és mindenekfelett akarlak szeretni Téged. Irántad való szeretetemet meg akarom mutatni minden gondolatommal, szavammal és cselekedetemmel. Időnként nagyon nehéz meglátni a jót testvéreimben, de Te arra hívsz, hogy így tegyek, és Téged lássalak bennünk. Bízom benned, hogy segítesz tovább növekednem ebben az erényben.

Elhatározás: Ma a jó tulajdonságokat fogom keresni valakiben, akire neheztelek. 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Őt hallgassátok!Nagyböjt második vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Őt hallgassátok!

Evangélium:
Mt 17,1-9
Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”

Bevezető ima: Eléd jövök Uram, mélységesen tisztelve végtelen szeretetedet és irgalmad. Hiszek Benned, és életem középpontjába akarlak helyezni. Mindazt, ami vagyok, alázatosan eléd teszem, és – mint az apostolok – beismerem kicsinységem a Te hatalmasságod előtt. A Boldogságos Szűzanya közbenjárása által kezedbe helyezem ezt az elmélkedést, bízva abban, hogy meg fogod adni nekem azokat a kegyelmeket, amikre a legnagyobb szükségem van.

Kérés: Uram, segíts felismernem, hogy teljesen Tőled függök, s add meg a kegyelmet, hogy akaratod szerint élhessek! Segíts napról-napra jobban kiszakadnom az életemben jelen lévő bűn és kicsapongás fogságából!

Elmélkedés:
1. Váratlan kegyelmek. Péter, Jakab és János abban a kiváltságban részesültek, hogy felmehettek Jézussal arra a hegyre, ahol a Mester színében elváltozott előttük. Milyen rendkívüli megtapasztalás volt ez számukra! Ott vannak áhítattal Isten valóságos jelenlétében… S milyen különleges kinyilatkoztatásban részesülnek! Krisztus ugyanígy áll mindannyiunk mellett. Amikor legkevésbé számítunk rá, akkor csodálatos kegyelmeket ad nekünk, hogy megerősítsen a Vele való előrehaladásban az úton. Ezt a kiváltságot nem csak azért kapjuk, hogy kellemesen érezzük magunkat. Hanem azért, hogy hitünkben megerősödve még nagyobb elszántsággal tudjunk válaszolni Isten szeretetének meghívására.

2. Őt hallgassátok! Ebben az evangéliumi részben az Atya rendkívüli szavait halljuk: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, Őt hallgassátok.” Krisztus arra hív minket, hogy figyelmesen hallgassuk az Ő szavait. Jézus a válaszunkra vár, ám sokkal inkább tettekben, mint szavakban kifejezve.

3. Keljetek föl, és ne féljetek! A színeváltozás után Jézus felsegíti a három apostolt. Krisztusnak ez a megtapasztalása túllép az ő értelmükön. Krisztus mégis ki akarta nyilatkoztatni nekik valódi, isteni természetét. Az apostoloknak nem kell ezt tökéletesen megérteni; nekik csak hittel kell cselekedniük. Ez a keresztény hivatás: teljes hittel cselekedni. Ne féljünk attól, mit hoz a jövő. Fel kell állnunk, magunk mögött kell hagynunk megszokott szempontjainkat és a dolgokhoz való kényelmes hozzáállásunkat. Krisztusra kell hallgatnunk, és hittel valóra kell váltanunk azt, amit mond. Annyi feladat vár ránk, és olyan kevés idő áll rendelkezésünkre, hogy mindezt megtegyük. Ki kell használnunk minden pillanatot, hogy magától az Úrtól nyerjünk mindehhez útmutatást, szeretetet és erőt az imádság és a szentségek vétele által. Így valóban képesek leszünk megváltoztatni a körülöttünk lévő helyzeteket, hogy azokban ne a gonosz, hanem Isten szeretete győzedelmeskedjen! És így egyre több lelket tudunk elvezetni Krisztushoz, hogy megismerjék, megszeressék Őt, és érte éljenek.

Befejező imádság: Uram, Jézusom, köszönöm, hogy megmutattad nekünk, hogyan kell Istenre hallgatni, és az Ő akaratát hűségesen megtenni. Kérlek, segíts, hogy egyre jobban megtanuljak figyelmesen hallgatni Téged, hogy így felismerjem akaratodat az életemben.

Elhatározás: A mai imádságban arra fogok figyelni, mit mond az Úr; Őt akarom ma hallgatni.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A tökéletesség: minden ember szereteteNagyböjt első hete – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04

A tökéletesség: minden ember szeretete
Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú

Evangélium:
Mt 5,43-48
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi) parancsot: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!« Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”

Bevezető ima: Uram, Te magad vagy a Szeretet. Nem mindig tudom felfogni szavaidat, de mivel a Te tanításod, teljesíteni akarom azokat. Hiszem, hogy megadod a szükséges kegyelmet, hogy kérésed szerint éljek. Bízom Benned, mert a legjobbat akarod nekem.

Kérés: Uram, növeld vágyamat, hogy evangéliumi tanításodat a gyakorlatban is megvalósítsam!

Elmélkedés:
1. A szeretet természetes szintje. Könnyű szeretnünk azokat, akik minket is szeretnek, és megvetni, akik megvetnek bennünket. A kereszténység azonban arról szól, hogy túllépjünk a „könnyű” dolgokon. Jézus azt kéri tőlünk, hogy ennél tovább menjünk: szeressük ellenségeinket és imádkozzunk értük. Ha nem Jézus lenne az, aki természetfeletti hatalmával kinyilatkoztatta, akkor lehetetlennek gondolnánk, hogy meg tudnánk ezt valósítani. Alapvetően a szeretet kölcsönösséget feltételez, azt hogy viszontszeressenek minket. A természetfeletti szintjén azonban nem, sőt! Isten irántunk való ingyenes szeretete lehetővé teszi, hogy mi is szeressük ellenségeinket. 

2. Isten természetfeletti szeretete. Jézus tudatában van annak, hogy emberi természetünket csakis az Ő segítségével múlhatjuk felül. Ha természetünkön túlmutató dolgot vár el tőlünk – például ellenségünk szeretetét – akkor meg is adja hozzá a szükséges kegyelmeket. A vízen-járás nem természetes számunkra. Mégis van az evangéliumban egy rész, amikor Péter megteszi. Ezt csak addig képes folytatni, amíg figyelmének középpontjában Krisztus áll. Abban a pillanatban elkezd süllyedni, amikor nem Jézusra tekint. Ugyanez történik velünk is, ha meg akarjuk élni a természetfeletti létet. Amíg keressük Isten kegyelemét a szentségekben, és jobban figyelünk Krisztusra mint saját magunkra, addig sikerülni fog!

3. Legyetek tökéletesek! Tény, hogy tökéletes ember nem létezik, bizonyosan nem lehetünk olyan tökéletesek, mint Isten. Ő Isten, mi pedig csak emberek vagyunk. Jézus mégis felszólít bennünket arra, hogy egész életünkben e felé a cél felé haladjunk. A mai evangéliumi szakaszból egyértelműen kiderül, hogy Ő mit ért  tökéletesség alatt: amikor már olyan mértékben át vagyunk itatva Isten jelenlétével – a szentségek, az ima és a szeretet-cselekedeteink által – hogy az Atya mindenkire túláradó irgalmas szeretetével vagyunk képesek szeretni. Mennyei Atyánk tudja, hogy sok ember nem azért tesz rosszat, mert gonosz akar lenni, hanem azért, mert jó példa és az érte mondott imádság hiányában nem képes megváltozni. Ezért kéri tőlünk, hogy imádkozzunk ellenségeinkért, és mutassuk meg nekik Isten jóságát.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Vágyom arra, hogy valóban Isten gyermekeként éljek, úgy, amint azt Te tanítod nekünk. Segíts mindennap kitartónak lennem az imádságban, hogy növekedhessek a szeretet tökéletességében! Hiszem, hogy a magam és a körülöttem lévők öröme és boldogsága ezen múlik.

Elhatározás: Megpróbálok másokat úgy szeretni, hogy közben nem keresem a magam javát.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A harag ölNagyböjt első hete – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
03

A harag öl

Evangélium:
Mt 5,20-26
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.

Bevezető ima: Jézusom, hiszek benned, mert Igéd nem emberi tanítás. Hiszek benned, mert Te megélted azt, amit prédikáltál. Remélek benned, mert annak ellenére, hogy nehéz tanításodat és példádat a gyakorlatban is követni, megadod nekem azt a szükséges erőt és kegyelmet, ami hiányzik belőlem. Szeretlek, mert bár számtalanszor megbántottalak, mindig megbocsátasz nekem. Felemelsz onnan, ahová süllyedtem, és új esélyt adsz.

Kérés: Uram, add nekem kegyelmedet, hogy megbocsássak azoknak, akik megbántanak!

Elmélkedés:
1. „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.” A farizeusok számára a vallásosság, az Istennel való kapcsolat ápolása előírások betartásából állt. Úgy vélték, hogy Isten jóindulatát elnyerhetik, ha a maguk igyekezetéből teljesítik a – nagyrészt emberek által felállított – vallási előírásokat. Jézus azonban egyértelműen kijelenti, hogy Isten nem ezt kéri tőlünk, hanem valami egészen mást. Valamit, ami sokkal nehezebb ennél: legyőzni az önző önmagunkra figyelést, és a szeretetben tovább menni annál, ami emberileg nézve ésszerűnek tűnik. Nem ítélkezni, nem megbélyegezni a másikat, s nem engedni az indulatainknak, hanem követni Jézus szelídségét… Mindezt nem vagyunk képesek megtenni pusztán saját erőnkből. A Mennyországba jutás feltétele, hogy beismerjük: mily nagy szükségünk van Isten kegyelmére.

2. „Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.” Jézus súlyosan elítéli a haragtartást. Azt akarja, hogy a mi emberi szívünket is átjárja Isten együttérző, megbocsátó irgalmas szeretete. Azt akarja, hogy meg tudjunk szabadulni pusztító indulatainktól, amelyek megölik a szeretetet. Imádkozzunk érte, ha szükséges, akár naponta, hogy Isten szeretetével tudjunk szeretni másokat. Hiszen ez az út vezet a Mennyországba!

3. „Békülj ki testvéreddel!” A mai evangéliumi szakaszban Jézus megtanítja nekünk, hogy nem léphetünk kapcsolatba Istennel, ha felebarátunk iránti harag van bennünk. A harag, a gyűlölet oly mértékben ellentétesek a szeretettel, hogy egészen elzárják szívünket Isten befogadása elől. Ha értelmünkkel tudjuk is ezt, mégis gyakran képtelenek vagyunk elengedni a neheztelés indulatait. Ennek legfőbb oka, hogy büszkeségünk újra és újra felemlegeti a másik embertől elviselt sérelmeinket. Gondoljunk ilyenkor arra, hogy Jézus mennyi sérelmet és fájdalmat viselt el értünk egészen ártatlanul! Ez az isteni szeretet mércéje. Kérjük ezt a kegyelmet imáinkban!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, add kegyelmedet, hogy túllépjek emberi lehetőségeimen, személyes vágyaimon és indulataimon. Add, hogy amint Te, úgy én is megbocsássak mindenkinek. Tölts el engem szereteteddel és erőddel, hogy megszabaduljak a harag rabságából, és a Te irgalmas tekinteteddel nézzek másokra!

Elhatározás: Ha konfliktushelyzetbe kerülök, fohászkodom Jézushoz, és kérem Őt, hogy segítsen megszabadulnom indulataimtól, és töltsön el az Ő szelídségével.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektekNagyböjt első hete – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02

Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek

Evangélium:
Mt 7,7-12
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle. Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása.”

Bevezető ima: Uram, sokszor azon kapom magam, hogy nem a megfelelő dolgokat kérem az imádságban. Taníts meg engem azt kérni, ami a legfontosabb számomra: mindenekfelett szeretni téged. Hiszem, hogy egyedül Te tudod, mi a legjobb nekem. Remélek benned, mert megtartod ígéreteidet, és azt ígérted, hogy megadod nekünk, amit kérünk. Engedd, hogy sose feledkezzek meg fizikai szükségleteim miatt a lelki dolgokról, amelyek sokkal fontosabbak!

Kérés: Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy akaratom egy legyen a Te akaratoddal! 

Elmélkedés:
1. „Kérjetek, és adnak nektek.” Jézus mai tanításának első szava: „Kérjetek” rendkívül fontos a Istennel való kapcsolatunkban! Hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni, s oly gyakran az Atya segítsége nélkül akarunk boldogulni…  A mai imában dolgozzunk helyes önismeretünk elmélyítésén! Gondolkozzunk el a Szentlélek segítségével azon a tényen, mit is jelent, hogy Isten teremtménye és a Mennyei Atya gyermeke vagyok. Olyan parányi vagyok Istenhez képest, mint egy ma született csecsemő. Atyám nélkül elveszek, minden pillanatban szükségem van rá, hogy gondoskodó atyai tenyerében tartson. Egészen Hozzá simulhatok, és minden bizalmamat Őbelé vethetem… Ezzel  a lelkülettel szólítsuk meg Istent imáinkban, tudva, hogy nélküle semmit sem tehetünk (vö. Jn 15,5).

2. „Mert aki kér, az kap.” Jézusnak ezt a kijelentését nem szabad úgy értelmeznünk, hogy Isten minden kérésünket teljesíti! Ilyet Jézus sohasem ígért! Kérjünk bizalommal, és az Atya megadja azt, ami üdvösségünket segíti. Fontos, hogy kitartóan kérjük mindazt, amit a lelkiismeretünk szerint helyesnek és szükségesnek vélünk. Az állhatatosság nélkülözhetetlen, hiszen földi életünk a gonosszal való küzdelem harctere. A gonosz arra törekszik, hogy megbéklyózzon minket, ami ellen csakis az imával tudunk küzdeni: ha az elkeserítő, sötét helyzetekben is erős bizalommal Isten segítségéért könyörgünk. Ez a kitartó és „vakon” bízó hit az, amely a maga idejében legyőzi végül a gonosz hatalmát!

3. „Aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak.” Jézus ezzel a háromszori fokozással hangsúlyozza a bizonyosságot, hogy az Atya szeretettel gondoskodik minden gyermekéről, aki hozzá fordul segítségért. A „keres” és a „zörget” igék pedig már az örök életre utalnak: Krisztus buzdít bennünket, hogy imáinkban mindenekfelett az üdvösségünk eléréséért küzdjünk. Keressük az Istennel való személyes és élő kapcsolatot, és zörgessünk bátran és erőteljesen a Mennyország kapuján. Akarjunk minden erőnkkel bejutni oda, és soha ne fáradjunk bele, hogy az ehhez szükséges kegyelmeket kérjük Mennyei Atyánktól. Legyünk olyanok, mint egy korgó gyomrú koldus a hideg éjszakában, aki mindenáron be szeretne jutni az oltalmat és táplálékot nyújtó királyi palotába. Atyánk végtelen gazdagságra: szeretetre és örömre hív meg bennünket! Mi pedig zörgessünk kitartóan, és Ő részesíteni fog bennünket mennyei királyságában!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, óvj meg engem attól a veszélyes magatartástól, hogy többet gondoljak magamra, mint társaim és saját magam lelki jólétére. Segíts megértenem, hogy önmagam keresése, önmagam elvesztéséhez vezet. Csak úgy foglak megtalálni Téged és magamat is, ha mindenekelőtt Téged kereslek.

Elhatározás: A mai napon csak jót szeretnék cselekedni mindenkivel. 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."