65734 ima található a honlapon, összesen 152554 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Hatalom a tisztátalan lelkek felettÉvközi tizennegyedik hét – szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06

Hatalom a tisztátalan lelkek felett
Goretti Szent Mária szűz és vértanú

Evangélium:
Mt 10,1-7
Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! A Te jelenlétedbe helyezem magam a mai imában. Neked tartogattam ezt a pillanatot, hogy Te beszélhess hozzám, és én meghallhassam a hangod. Beszélj, Uram, a szívemhez! Olyan könnyen vonják el figyelmemet a világi dolgok. Uram, tisztíts meg, és tedd szeretetemet még tökéletesebbé! 

Kérés: Jézus, add, hogy erősen higgyek hatalmadban a tisztátalan lelkek felett!

Elmélkedés:
1. Tény vagy legenda? Manapság alig emlegetjük a gonosz lelket. Nem elég modern vagy tudományos téma. Kicsit zavarba ejtő, régi népmeséket idéző. Hiszen ki látott valaha tisztátalan lelket? Mikroszkóp alá vetett már egyet is a tudomány? Pedig bárki, aki szenvedett már kísértéstől, meggyőződött a létezéséről mikroszkóp nélkül is! Az ördög nagyon is valóságos: egy bukott angyal, ahogyan a tisztátalan lelkek is. Ezek értelmes, hatalommal rendelkező szellemi lények, akik minden erejükkel el akarják pusztítani Isten művét.

2. Édes kis hazugságok. Az ördög mestere a hazugságnak. Kezdetektől fogva ez volt a stratégiája. Rendkívül sikeres az emberek megtévesztésében. Elhiteti velük, hogy a boldogság forrása a pénz, a hatalom, az élvezet – nem pedig Isten. Bár a tisztátalan lelkek nem láthatók, a működésüket és jelenlétüket mindenütt megtapasztalhatjuk magunk körül. Hányan kételkednek Isten létezésében? Hányan választják az erőszakot a szeretet helyett? Hány házasság és család megy tönkre a pornográfia, a drogok vagy más szenvedélyek hajszolása miatt? Ami kezdetben izgalmasnak tűnik, az rabszolgaságot hoz és végül eltávolítja az embert Istentől. Ez a gonosz lelkek nagy csapdája!

3. A szentségek hatalma. Jézusnak hatalma van a tisztátalan lelkek és az általuk okozott szolgaság fölött. Ugyanez a hatalom adatott meg az Egyháznak is, Krisztus misztikus Testének. Egy tisztátalan lélek semmitől nem fél jobban, mint a megszentelő kegyelem állapotában lévő lélektől, aki szabadságot és megbocsátást talál a szentgyónásban, táplálékot az Eucharisztiában és bizalmat Istenben az ima által. Amíg egységben vagyunk Krisztussal és az Egyházzal, addig a tisztátalan lelkeknek nincs hatalmuk fölöttünk, és nem képesek rabláncra fűzni minket a hazugságaikkal!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy a Szentírás szavain keresztül beszélsz hozzám és tanítasz engem. Segíts, hogy felismerjem a gonosz lelkek elleni küzdelem fontosságát! Küldd Szentlelkedet, hogy megvilágítsa a gondolkodásomat, és felismerjem életemben a gonosz megtévesztő hazugságait.

Elhatározás: Meglátogatom az Oltáriszentséget, és Jézus élő jelenlétében imádkozom az Egyházért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Az Atya bőséges szüretet ígérÉvközi tizennegyedik hét – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

Az Atya bőséges szüretet ígér
Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap

Evangélium:
Mt 9,32-38
Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Jézus ezután bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm, hogy Te mindig velem vagy, és csak arra vársz, hogy Rád figyeljek. Add, hogy ez az elmélkedés közelebb vigyen Hozzád a mai napon. Segíts kegyelmeddel, hogy figyelmes tudjak lenni Szentlelked vezetésére és tanítására.

Kérés: Uram, járj át jelenléteddel, és tegyél még alkalmasabbá arra, hogy szeretetedet közvetítsem!

Elmélkedés:
1. „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” Máté evangélista mai leírásából kicsit érzékelhetjük azt a csodálatot és lelkesedést, amellyel a nép fogadta Jézust a városokban és a falvakban, bárhová is ment. Ha magunk is megtapasztalhattuk volna mindezt, sokkal jobban vágyódnánk szüntelenül Jézus társaságában lenni... Képzeljük most magunk elé a jelenetet, és higgyük, hogy Jézus ma is ugyanígy itt van közöttünk! Minél gyakrabban vesszük a fáradságot, hogy meglátogassuk Őt az Oltáriszentségben, annál élőbb lesz Jézus jelenléte a mi életünkben is!

2. Krisztus munkásai. Jézus missziós útjai során pontosan megtanította tanítványainak, hogy mit kell tenniük, amikor hirdetik az Örömhírt,  a Mennyek Országának eljövetelét: tanítani, igét hirdetni és gyógyítani. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” – mintha ma, éppen nekünk mondaná ezt Jézus! Az aratás képe azt jelzi, hogy az Atya bőséges termést ígér nekünk, ha elég bátrak vagyunk, hogy szívvel-lélekkel beálljunk apostolai sorába.

3. „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!” Bár az Atya önmagában is bármit meg tudna tenni, de az Ő terve az, hogy minden embert be akar vonni a megváltás művébe. E küldetés során tudjuk végigjárni az önzetlen szeretet iskoláját, hogy magunk is éretté váljunk majd belépni a Mennyországba. Az Atya számít ránk! A termést Ő adja a kezünk alá, nem a mi érdemünk. De ha nem állunk be az aratómunkások sorába, az a sok kegyelem, amit Isten szét szeretne osztani az emberek között, felhasználatlanul marad! Ha Krisztus Országa nem terjed, ez nem azért van, mert Isten nem tette meg azt, ami rá tartozik, hanem azért, mert az emberek késlekednek teljes hozzájárulásuk megadásával.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Add meg a kegyelmet, hogy mélyebben megismerjelek, még jobban szeresselek, és szívemből vágyjak aratómunkásod lenni. 

Elhatározás: Ma odafigyelek arra, hogy ne csupán a magam erejéből legyek figyelmes másokkal, hanem kérjem ehhez Isten segítő kegyelmét is. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Meríts bátorságot Krisztusból!Évközi tizennegyedik hét – hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04

Meríts bátorságot Krisztusból!
Portugáliai Szent Erzsébet

Evangélium:
Mt 9;18-26
Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.

Bevezető ima: Benned bízom, Uram, mert tudom, hogy nem helyezhetem a bizalmamat az evilági dolgokba. Add, hogy ez az elmélkedés közelebb vigyen Hozzád. 

Kérés: Uram, add, hogy Beléd vetett bizalmam megadja nekem a lelki békességet!

Elmélkedés:
1. Elmélkedj Krisztusról! Milyen lehetett egy napot Krisztussal tölteni? A mai evangélium pillanatképet mutat nekünk: a tömeg hatalmas, Jézus hatalommal hirdeti az Igét, csodákat tesz, a szenvedők és betegek örömkönnyeket hullatnak, az emberek a lábai előtt térdelnek, sok-sok kéz nyújtózik felé, hogy megérinthesse. Képzeld magad Krisztus mellé. Érezd magad megtisztelve, hogy meghívást kaptál arra, hogy a tanítványa légy!

2. Meríts bátorságot! A Krisztust követő tömegben kétféle embert találunk: voltak, akik megbújtak a tömegben, és voltak, akik kiléptek a tömegből. Bátornak kell lenni ahhoz, hogy az ember kiálljon mindenki elé, és térdet hajtson Jézus előtt. Bátornak kell lenni ahhoz is, hogy az ember kinyújtsa a kezét, és megpróbálja legalább a ruhája szegélyét megérinteni. Tudjuk, milyen nehéz kiállni a hitünk mellett a mai világban az iskolában, a munkahelyen, és néha még otthon is. Az elutasítások és gúnyolódások elviseléséhez merítsünk erőt az Úr szavaiból: „Bátorság!” Krisztus azokkal tette a legszebb csodákat, akiknek volt bátorságuk kilépni a tömegből.

3. Krisztusból merített bátorság. A bátorság nem egyenlő a félelem hiányával. A bátorság képesség a félelmen való felülemelkedésre. Mi történt volna, ha a vérfolyásos asszony a tömegben maradt volna, a mások véleményétől való félelmében, és sosem próbálta volna megérinteni Krisztust? Sokat lehet nyerni a bátorsággal, és sokat lehet veszíteni a félelemmel. Csakugyan, Krisztusban hinni, és következetesnek maradni ebben a hitben, sohasem könnyű. Egy drámában éljük életünket, ahol úgy tűnik, hogy az egész világ a hit ellen van, és kicsúfolja azt, aki a hit által él. Ne félj hit által élni! Krisztus semmit sem vesz el, és mindent megad nekünk. „Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.”

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Milyen nagy biztonságot jelentesz nekem! Tudom, hogy bármi történjék is velem ebben az életben, Te mindig ott vagy velem. Köszönöm Neked biztos hűségedet!

Elhatározás: Ma keresek olyan alkalmat, ahol tanúságot tehetek a hitemről.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Mint bárány a farkasok közöttÉvközi tizennegyedik vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

Mint bárány a farkasok között

Evangélium:
Lk 10;1-12,17-20
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!

Bevezető ima: Uram Jézus, a Te jelenlétedbe helyezem magam. Neked tartogattam ezt a pillanatot, hogy Te beszélhess hozzám, és én meghallhassam a szavaidat. Szólj, Uram, a szívemhez! Köszönöm, hogy jelen vagy az életemben, és megadod nekem mindazokat a kegyelemeket, amikre most szükségem van, jelenlegi körülményeim közt. 

Kérés: Uram, járj át ebben az imában a Te szereteteddel, hogy mások is megtapasztalhassák ezt rajtam keresztül!

Elmélkedés:
1. Mint bárány a farkasok között. Az a tény, hogy Krisztus báránynak nevezte a tanítványokat, biztosan meglepte őket. Ezek a gyenge, bolyhos állatok alig hasonlíthatók egy érett férfihoz vagy nőhöz. Krisztus mégis fontos üzenetet fogalmaz meg ebben a hasonlatban. Ugyanis a sátán agresszív természetével szemben Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy legyenek állhatatosan az Ő szelídségének képviselői. Teljesen megbízhatunk Jézusban, hogy ő mindig eltölt majd bennünket isteni erejével, és nem lesz szükségünk arra, hogy a gonosz elleni harcban az erőszak eszközeihez folyamodjunk. 

2. A bárányok felülkerekednek a gonosz lelkeken. A tanítványok erőt kaptak ahhoz, hogy gonosz lelkeket űzzenek el és széttiporják a kígyókat. Más szóval a gonosz erőit össze sem lehet hasonlítani Krisztus apostolának erejével. Hogy lehet ez, amikor a sátán olyan erős és lehengerlő? Egy keresztény „eltapossa a kígyót” és „kiűzi a gonosz lelkeket” azáltal, hogy a szeretet és a kedvesség jegyében él. A legjobb felelet – valójában az egyetlen méltó válasz – a sátán bűneire a szeretet. A bárány jósága sokkal vonzóbb és több szívet nyer meg, mint a farkas rosszakarata. A jóság lelkeket ment meg Krisztus Országához.

3. A bárány erejét a pásztortól kapja. Napjainkban Jézus nem csak a hetvenkét tanítványt, hanem mindannyiunkat elküld a gonosz elleni harcba. A tanítványok azért képesek felülkerekedni a gonosz hatalmán, mert Jézus átjárja éls megerősíti őket saját isteni erejével és jelenlétével. Így ír e küzdelemről a Második Vatikáni Zsinat dokumentuma: „Az emberek egész történelmén végighúzódik a kemény harc a sötétség hatalmai ellen, mely a történelem hajnalán kezdődött és az utolsó napig fog tartani az Úr tanítása szerint. E harc részeseként az embernek szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitarthasson a jóban; és saját belső egységét csak Isten kegyelmének segítségével és komoly erőfeszítések árán tudja elérni.” (Gaudium et Spes 37,2)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, megújítom hitemet a mai imában. Köszönöm, hogy a Szentírás szavain keresztül szólsz hozzám. Kérlek, Szentlelkeddel világosítsd meg számomra tanításodat. Add, hogy szívem legmélyéig eljusson üzeneted a Szentlélek áldásain keresztül. 

Elhatározás: Isten dicsőségére és mások javára ma kedves leszek mindenkivel, akivel találkozom.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten eszközei – Szűz Mária látogatásaErzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Isten eszközei
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Evangélium:
Lk 1,39-56
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

Bevezető ima: Mária, ma téged figyellek, hogy tanuljak példádból. Neked olyan mély kapcsolatod volt Istennel, hogy készségesen odaajándékoztad Neki minden percedet. Természetes volt számodra, hogy nem önmagaddal vagy elfoglalva, mint oly sok ember, hanem egészen nyitott a szíved mások nehézségei és szükségletei felé. Kérlek, járj közben értem, hogy növekedjek az önajándékozó szeretetben!

Kérés: Úr Jézus, teljesen a tiéd akarok lenni, mint Mária! Segíts egyre jobban megszabadulnom önzőségeimtől!

Elmélkedés:
1. „Azokban a napokban Mária útra kelt.” Látjuk Máriát, amint áldott állapotban is vállalja a fárasztó és veszélyekkel teli utat azért, hogy segítségére lehessen rokonának, Erzsébetnek. Pedig bizonyára ő is gyöngének és fáradtnak érzi magát várandóssága első hónapjaiban. De nem kér, hanem ad segítséget. Példát mutat ezzel minden kereszténynek az önmagunkról megfeledkező ajándékozásra. Ez a legegyenesebb út, amely Istenhez vezet!

2. Áldott az asszonyok között. Mária a legáldottabb minden ember között. Isten egy különleges küldetésre hívta, és ő vállalta a feladatot. Ábrahám hasonló volt ebben a tekintetben. Isten azt ígérte neki: „Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe.” (Ter 26,4) Hitt Istennek, annak ellenére, hogy minden józan érv ellenkezett ezzel az ígérettel. Minket is akkor ér áldás, akkor leszünk kedvesek Isten előtt, amikor teljesen rábízzuk magunkat az Ő akaratára. Ez az áldás mindig kihat a környezetünkre is.

3. Isten hatalmas. Isten az, aki csodákat művel. Mi csupán eszközei vagyunk. Mégis láthatjuk, milyen csodálatos Isten eszközének lenni. Másokat megsegíteni nehéz helyzetükben, a hit igazságában vezetni valakit, hűnek lenni elköteleződéseimhez, Isten kegyelmét árasztani szavaimon keresztül, teljesíteni Istentől kapott küldetésemet: mindez igazi kegyelmi ajándék. Miként Isten Máriát választotta ki arra, hogy világra hozza Fiát, Jézust, ma minket választ kegyelmének és a béke üzenetének közvetítőivé.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, segíts a Te követeddé válnom! Adj kérlek még nagyobb kitatást az imádságban, hogy több lehetőséget adjak Neked kegyelmeid osztogatására.

Elhatározás: Ma beszélek a hitemről egy számomra ismeretlen emberrel.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus, a bűnösök barátjaÉvközi tizenharmadik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Jézus, a bűnösök barátja

Evangélium:
Mt 9,9-13
Abban az időben: Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kövess engem!” Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Bevezető ima: Uram, Istenem! Mélységes hálával jövök Hozzád. Köszönöm neked az élet ajándékát; a hitemet; a kegyelmeket, melyekkel életemben elhalmoztál; az embereket, akiket szerethetek és ezt az időt is, amit ma csak Veled tölthetek. Kérlek, ajándékozzál meg az ima alatt azokkal a kegyelmekkel, amiket ma adni akarsz!

Kérés: Uram, segíts, hogy én is olyan nyitott legyek a rászorulók felé, amilyen Te vagy!

Elmélkedés:
1. „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” A farizeusok megrökönyödtek azon, hogy Jézus nem határolja el magát a tisztátlan emberektől, hanem együtt étkezik velük. Hiszen a keleti és a zsidó felfogásban a közös étkezésnek társadalmi jelentősége is volt: kifejezte az asztaltársak egymáshoz való közelségét és egyetértését. A farizeusok emiatt nem étkeztek együtt a közönséges néppel, akik nem törekedtek a mesterek hagyományaiban előírt valamennyi ceremónia megtartására. Jézus ezért nagyon határozott üzenetet fejez ki azzal, hogy együtt eszik a bűnös emberekkel. Ezen keresztül megjeleníti evangéliuma forradalmi újdonságát: a keresztény üzenet mindenkihez szól, és a lelkileg legrászorultabbak, a bűnösök igénylik a legnagyobb odafigyelést és gondoskodást.

2. „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.” Jézus ebbe a kijelentésébe egy figyelmeztetést rejtett el számunkra: ha egészségesnek tartjuk magunkat, akkor nem megyünk el az orvoshoz, így nem is tud meggyógyítani. Ezt a megjegyzést kritikaként szánta az őt vádoló farizeusoknak, akik elég jónak gondolták magukat (azaz egészségesnek), hiszen gondosan megtartották a vallási szabályokat. Valójában azonban a lelkük beteg volt, mert elsősorban önmaguk szeretete és a gőg vezette cselekedeteiket. Isten hívására csak akkor lehetünk nyitottak, ha elismerjük: mennyire nagy a lelki szegénységünk, milyen sok bűnt követünk el a szeretet törvénye ellen nap mint nap. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,3)

3. „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Ez a Jézus által kiemelt ószövetségi idézet fontos kulcs az evangélium egészen újszerű tanításának megértéséhez. A farizeusok külsődleges vallási előírásokkal (áldozatok bemutatásával) fejezték ki Isten iránti hódolatukat, ezzel szemben Jézus az Isten irgalmas, mindenkire kiterjedő szeretetével való azonosulást kívánja meg tanítványaitól. Ebben mutat szüntelenül példát maga is – ami felkelti az értetlen szívű farizeusok felháborodását. Jézus azt kéri tőlünk, hogy ne zárkózzunk be egy szűk elit közösségbe, mint a farizeusok. Lássuk meg a jót a nehéz sorsú és számos jellemhibával rendelkező embertársainkban is. Gyakran éppen ők azok, akiket lelki-testi szenvedéseik nagyon őszinte Isten-keresésre indítanak. Rajtunk múlik, hogy az irántuk való szeretetteli viselkedésünkkel közelebb segítjük-e őket Krisztushoz.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Köszönöm, hogy ma elmélkedhettem egyik legfontosabb tanításodon. Hogy Istenhez nem formális szabályok betartása által közeledhetünk, hanem az Ő ajándékozó kegyelme és a mi irgalmas, szeretetből fakadó, másokat megajándékozó cselekedeteink által. Segíts, hogy ez a tudás eljusson a szívemhez, és kegyelmed segítségével meg tudjam valósítani.

Elhatározás: Ma ellenállok annak, hogy megbíráljak valakit, aki távol van Istentől és az Egyháztól. Imádkozni fogok érte, és keresem annak a lehetőségét, hogy szeretettel forduljak felé.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A megbocsátás csodájaÉvközi tizenharmadik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

A megbocsátás csodája

Evangélium:
Mt 9,1-8
Jézus egyszer bárkába szállt, átkelt a tavon és városába ment. Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus e szavakkal fordult a bénához: „Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, ezért megkérdezte: „Miért gondoltok magatokban rosszat? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza!” Az fölkelt és hazament. Ennek láttán félelem fogta el a népet, és dicsőítette az Istent, hogy az embereknek ekkora hatalmat adott.

Bevezető ima: Uram, Jézus! Egyedül Te vagy az én tanítóm és mesterem. Azért jöttem ma hozzád, hogy tanuljak tőled, megértsem, amit kívánsz tőlem és meg is tegyem. Taníts engem az alázat és az önzetlenség útjára, hogy mindig jól cselekedjek, ahogyan Neked kedves. Csak Neked szeretnék örömet szerezni anélkül, hogy az emberek elismerését keresném.

Kérés: Uram, add, hogy vágyakozzak a Veled való kiengesztelődésre a bűnbocsánat szentségében!

Elmélkedés:
1. Bűneid megbocsáttattak. Ha lehetőségünk lenne rá, kevesen utasítanánk vissza életünk egy-egy szakaszának újrakezdését. Elsősorban azokat az időszakokat, amikor súlyos hibát követtünk el vagy rossz döntést hoztunk. De tudjuk, hogy visszafelé nem mehetünk, csak előre. Azok számára, akik az életnek ezt az általános törvényét elkeserítőnek találják, Jézusnak van egy jó híre: az előrehaladáskor nem kell magunkkal cipelnünk bűneink végeláthatatlan sorát. Van Valaki, aki azért jött, hogy ezt a terhet levegye a vállunkról. Jézus ezért született, ezért ontotta vérét a kereszten. „Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bűneid!” – mondja Jézus gyöngéd szeretettel a hordágyon fekvő béna embernek a mai evangéliumban. Szavai nem azt támasztják alá, hogy a betegség mindig a bűn következménye. Csupán azt sugallják, hogy ezt az embert először a lelki tehertől kell megszabadítani, csak azután gyógyulhat meg a teste is. „Még sohasem láttunk ehhez foghatót” – gondolhatták magukban a megdöbbent szemtanúk, amikor látták a korábban béna férfit, amint felkapja az ágyát és jár. Máté, az evangélium írója szerint az igazi csoda azonban nem a férfi fizikai gyógyulásában rejlik, hanem a lélek gyógyulásában a megbocsátás által.

2. Többé nem emlékszem a bűneidre. Mi olyan csodálatos a megbocsátásban? Nem bocsátunk-e meg egymásnak nap mint nap? Istennek hála, megtesszük. De nagy különbség van a mi megbocsátásunk és Isten bocsánata között. Amikor mi megbocsátunk, mindig megmarad bennünk a sérülés emléke. Hajlamosak vagyunk rá, hogy újra és újra felidézzük magunkban. Isten bocsánata azonban tökéletes! „Én magam vagyok az, aki ezeket mind eltörlöm, és bűneidre nem emlékezem többé.” – mondja nekünk Isten (Iz 43,25). Maga a csoda az, hogy a megbocsátás olyan tökéletes, hogy még a bűn emléke is eltűnik. Jézus ezt a tökéletes bűnbocsánatot hozta el nekünk.

3. A szabadság szentsége. Jézus, aki ezt mondja nekünk: „az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” – az Egyházra ruházza ezt a hatalmat. Arról beszélünk, hogy elmegyünk gyónni, és időnként eszünkbe is jut elmenni, mintha fogorvoshoz mennénk. Valami olyan dolog ez, amit nem igazán szívesen teszünk. Tudjuk, hogy fájdalmas lesz, de tisztában vagyunk azzal, hogy utána jobban fogjuk érezni magunkat. A kiengesztelődés szentsége  azonban ennél jóval több. Ez a szabadság szentsége; találkozás Istennel, aki a képzeletünket felülmúlva szeret minket. Ennek a találkozásnak nem kisebb a jelentősége, mint Jézus és a béna férfi találkozásának. Ebben a szentségben megbánjuk bűneinket a papnak, aki válaszul elmondja a feloldozás szavait. Ekkor valójában magának Jézusnak mondjuk el bűnbánatunk történetét: hogy miként hagytuk cserben Őt és másokat. A pap csak képviseli Krisztust, de nem az ő személye a fontos. Jézus az, aki isteni hatalmával a bűntudat súlyát leemeli a vállunkról és megszabadít minket a bűneinktől. Jézus az, aki meggyógyítja lelki bénaságunkat, és segít, hogy újra egyenesen járjunk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Ne engedd, hogy valaha is csak egy megszokott dolognak tartsam megbocsátásod ajándékát. Tudom, ha ráébredek valódi értelmére, akkor csodáid szemtanúival együtt mondom majd: „még sohasem láttam ehhez foghatót”. Tisztában vagyok azzal, hogy egyáltalán nem érdemlem meg a bocsánatodat, és még kevésbé tudom jóvátenni a bűneimet. Uram, egyedül Te voltál képes megfizetni a bűneim árát, és ezt meg is tetted a Golgotán. A bűnbocsánat, amit nekem felkínálsz, semmiképpen nem olcsó. Életedbe és véredbe került.

Elhatározás: Ezen a héten elmegyek gyónni.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Mindannyian lehetünk kősziklákSzent Péter és Szent Pál apostolok főünnep

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Mindannyian lehetünk kősziklák

Evangélium:
Mt 16,13-19
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

Bevezető ima: Jézusom! Péterrel együtt én is vallom: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Add, hogy ne csak az értelmemmel valljalak meg téged, hanem egészen a szívem mélyéről! A mai imában ajándékozz meg, kérlek, a kegyelemmel, hogy elmélyüljön a Te isteni hatalmadba és jóságodba vetett hitem.

Kérés: Segíts Uram, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljek Veled, és még jobban odaajándékozzam Neked az életemet!

Elmélkedés:
1. „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?”  A mai evangéliumi részben Jézus egy mindig aktuális problémát vet fel. Felhívja a figyelmünket arra, milyen nagy ellentét van a világ gondolkodása és Isten igazsága között. A világ nem tud helyes választ adni arra a kérdésre, hogy valójában ki is Jézus. Mivel a szívük nem keresi őszintén Istent, ezért nem is lehetnek élő kapcsolatban Vele. Elzárják magunkat a Szentlélek világosságától, és tele vannak téveszmével. Az igazságot mindig a Mennyei Atya tudja kinyilatkoztatni nekünk. Legyünk erősek abban, hogy elhatároljuk magunkat a világ tévtanításaitól!

2. „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Csodálatos kegyelem! A Szentlélek világossága felismerteti Péterrel Isten nagy misztériumát: Ő egy élő emberként valóságosan megjelent a történelemben! Emberi értelemmel felfoghatatlan Istennek ez az alázatos alászállása. Ha mélyebben belegondolunk ebbe a ténybe, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem lehet olyan – emberileg akár szégyellnivaló – helyzet az életemben, amelyben Isten ne akarna a társam lenni. Igen, a megtestesüléssel a Mennyei Atya ezt üzeni nekem: „Jöjj hozzám minden gyengeségedben, mert én így akarlak szeretni, ahogy vagy: törékeny és bűnös emberként. Éppen ebben az állapotodban akarom megfogni a kezedet. Együtt akarom járni veled a küzdelmek és a szenvedések útját itt a földön. Csak én segíthetek neked, hogy nehézségeid örömmé váljanak az örökkévalóság távlatában.”

3. Péter a kőszikla. Pétert kősziklának nevezi Jézus. Erről eszünkbe juthat tanítása a sziklára és a homokra épített házról. „Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” (Mt 7,24-25) Péter erőssége abból fakad, hogy nyitott a Szentlélekre. Teljes szívével Jézust akarja szolgálni, és odaadottsága miatt képes felismerni a Szentlélek sugallatait. A Szentlélek meghallása nem valamilyen imatechnika eredménye, hanem azon múlik, hogy mennyire törekszünk gyakorolni azt az önmagunkat mások felé megnyitó szeretet, amelyre Jézus egész életével tanított minket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Válj valóban élő Istenné az életemben! Segíts kegyelmeddel, hogy ne zárkózzam be saját elképzeléseim, vágyaim és gondolataim börtönébe, hanem Péterhez hasonlóan legyen bennem alázatosság és nyitottság arra, hogy meghalljam, amit a Szentlélek mond nekem.

Elhatározás: A nap folyamán rendszeresen imával fordulok Jézushoz, hogy segítsen, vezessen és erőt adjon feladataim elvégzésében.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus úr mindenek felettÉvközi tizenharmadik hét – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Jézus úr mindenek felett
Szent Iréneusz püspök és vértanú, egyháztanító

Evangélium:
Mt 8,23-27
Jézus egy alkalommal bárkába szállt, s tanítványai követték. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” Jézus ezt mondta nekik: „Mit féltek, kishitűek?” Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Köszönöm neked ezt a mai evangéliumi történetet, amelyben hitre és bizalomra tanítasz. Kérlek, miközben tanításodon elmélkedem, növeld bennem a hit és az Isten mindenhatóságába vetett bizalom kegyelmi ajándékait!

Kérés: Uram, ajándékozz nekem élő és erős hitet!

Elmélkedés:
1. „Uram, ments meg minket!” Gyakran, Uram, amikor elhagy az erőm és nehézségekkel küzdök, nem tudom, hogyan oldjam meg a problémáimat. Olyan közel vagy hozzám a csónakomban, és én mégis nyugtalankodok. Nem tudom, hogy minden jól fog-e végződni. Habozok, hogy hittel rád hagyatkozzam, mert nem tudom előre, mi fog történni. Nehezen tudok bízni abban, hogy Te átviszel minden viharon, amikor éppen fenyegető nehézségekkel találom magam szembe. Ilyenkor ahelyett, hogy Hozzád fordulnék az imában, elkezdek aggódni. Pánikba esem, ahelyett, hogy hinnék abban, hogy Neked minden fölött hatalmad van és segíteni fogsz nekem.

2. Bízz Istenben és ő cselekedni fog! Uram, Te tudod, hogy mire van szükségem, már azelőtt, mielőtt kérésemmel hozzád fordulnék. Végtelen szeretetedben minden helyzetben segíteni akarsz nekem. De ehhez feltétlen bíznom kell benned. A remény az isteni áldás és Isten üdvözítő látásának bizakodó várása. Uram, Te azt akarod, hogy reményben éljek. A szükség pillanataiban nem tudom, mi fog történni, és hová sodornak a körülmények. Gyakran nem bízom eléggé Benned. Ilyenkor arra kellene gondolnom, hogy soha nem fogsz egyedül hagyni a viharban. Te nem hagytad el a csónakomat. Mindig számíthatok rád – de a megoldás mikéntjét rád kell bíznom.

3. Ki lehet ez az ember? Ismerlek én Téged valójában? Itt vagy a csónakban, egy paranccsal képes vagy lecsillapítani a szelet és megszelídíteni a tengert. Ki más képes rajtad kívül ilyen nagy dolgokra? Vajon felfogtam-e valaha hatalmadat és nagyságodat? Ha ilyen nagy tetteket tudsz véghezvinni, akkor történhet-e bármi is, ami engem nyugtalanít? Alábecsülöm a Te isteni nagyságodat. Le szeretnélek Téged alacsonyítani az én szintemre, ahelyett, hogy megpróbálnék felnőni hozzád. Uram, Te mindenható vagy! Hiszem-e ezt? Felismertem-e, hogy Te a magad nagyságában csak az alkalomra vársz, hogy cselekedhess az életemben? Türelmes szeretettel vársz, hogy félretegyem büszkeségemet és hívjalak, hogy segíts.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, hiszem, hogy minidig velem vagy. Hiszem, hogy soha nem fogsz elhagyni engem. Bízom benne, hogy segítesz nekem a nehézségekben és akadályokban, de úgy, ahogyan Te azt a legbölcsebbnek találod. Add, hogy ne lázadozzak isteni gondviselésed döntései ellen.

Elhatározás: Ma többször elimádkozom magamban Szent Fausztina nővér fohászát: „Jézusom, bízom benned!”

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten szent lovagjaSzent László király

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

Isten szent lovagja

Evangélium:
Mt 22,34-40
Abban az időben: Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy a szadduceusokat is elhallgattatta, köréje gyűltek. Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: „Mester, melyik a főparancs a törvényben?” Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”

Bevezető ima: Uram, Istenem, itt vagyok jelenlétedben, rád bízom magam, növeld bennem a hitet! Uram, Istenem, remélek benned, hiszen az örök élet ajándékát adtad nekem! Uram, Istenem, hálát adok neked, elsősorban azért, mert szeretsz engem.

Kérés: Segíts, Urunk, hogy életünk neked tetsző, embertársainknak pedig példamutató legyen! Add, hogy Szent Szíved szerint szeressünk, és téged helyezzünk az első helyre az életünkben!

Elmélkedés:
1. „Szeresd Uradat, Istenedet.” Ha szeretjük Istent, ez azt jelenti, hogy törekszünk az életszentségre. Aki ezt a célt tűzte ki önmaga elé, az tudja, hogy emberi erővel nem képes azt megvalósítani, csak buzgó imával. Ezt ismerte fel ma ünnepelt szentünk: Szent László király is, hogy minden jócselekedetünknek, küldetésünkben való helytállásnak alapja az imában meghozott áldozatunk. Amikor tehette, László szeretett félrevonulni és imádkozni. Életrajzírói ezt írták róla: „Folytonosan böjtölt és imádkozott, népe bűneiért zokogott, s szíve oltárán önmagát ajánlotta fel Istennek eleven áldozatként.” „Ha pedig úgy esett, hogy éjszaka virrasztással és hosszas imádkozással kifárasztotta magát, nem kívánt puha párnát, hanem a templomok csarnokában pihent meg egy órácskát.”

2. „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” A keresztény eszmény Szent Lászlóban valóságosan testet öltött. Ő példaképpé vált minden magyar nemzedék számára. Ez a keresztény eszmény nem más, mint a szeretet eszménye, amely hasonlóan szent és feddhetetlen életre hív minket, amint lovagkirályunkat hívta. A szeretet életünk legnagyobb feladata, az életünk egyetlen értelme! Szent László király különösen is hősies fokon élte meg a szeretet erényét. A róla szóló legendában ezt olvashatjuk: „Hűséges és odaadó volt a Teremtőhöz fogadalmakban és felajánlásokban, jóakaratú a népével, bőkezű a külföldiekkel, adakozott az alattvalóknak, irgalmazott a megkínzottaknak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt. Jóságos indulatában, megfontolt a tanácskozásban, igazmondó a beszédben, állhatatos az ígéretben, igazságos az ítéletben. Az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelve olyannak mutatkozott, hogy alattvalói inkább szerették, mint félték. Mert az ország kormányzása néki nemcsak rangot adott: gondot is. Nem a maga, hanem Jézus Krisztus javát kereste kesergés nélkül. Ezért minden népe kegyes királynak hívta.” (Részlet Szent László király legendájából)

3. „Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.” Erre a két parancsra építette cselekedeteit Szent László is: életét elsősorban Krisztusnak, másodsorban nemzetének ajánlotta. Önfelajánlásának gyümölcsei mind életében, mind halála után megmutatkoztak, melyek hozzájárultak szentté avatásához. A legendák számos csodás eseményt tulajdonítanak neki: az üldöző ellenség előtt a szikla meghasadt; az éhező katonák táplálására szarvascsordák jelentek meg; imájára víz fakad a sziklából. A nép halála után seregestől kereste fel sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy sírjánál döntsenek el nagy fontosságú pereket, sőt az 1134. évi nemzeti zsinatot is itt tartották.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Istenem, mindenekfölött szeretlek. Add kegyelmedet, hogy szeretni tudjam felebarátaimat is! Uram, add, hogy megismerhesselek téged! Add, hogy találkozhassak veled az imában, elmélkedésben, de legfőképpen a szentgyónásban és az Oltáriszentségben, hiszen bennük mutatod meg mit is jelent igazán szeretni. Ez nem más, mint folyamatos megbocsátás és önátadás. Taníts engem az evangéliumon, az Oltáriszentségen, a szentgyónáson keresztül igazi követőddé válni!

Elhatározás: A mai napon imádkozom azért, hogy megbocsássak egy haragosomnak, és kérem Istentől a kegyelmet, hogy szeretettel tudjak felé fordulni.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Istent követni mindenekfelettÉvközi tizenharmadik vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

Istent követni mindenekfelett

Evangélium:
Lk 9,51-62
Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, s eljutottak a szamáriaiak egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mert meglátszott rajta, hogy Jeruzsálembe megy. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a tüzet, hadd pusztítsa el őket!” De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított. Ezután más faluba mentek. Amint mentek az úton, valaki megszólította: „Követlek, bárhová mész is.” Jézus azonban ezt mondta: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” Egy másikat felszólított: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat – mondta neki –, te meg menj, és hirdesd az Isten országát.” Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.”

Bevezető ima: Jézus, segíts, hogy teljesen Neked adjam magamat, és mindent elhagyjak, ami elterelné a figyelmemet rólad. Köszönöm, hogy meglátogatsz a mai imában, hogy bátorítasz, megerősítesz, utat mutatsz és megajándékozol a szeretetben való növekedésemhez szükséges kegyelmekkel.

Kérés: Uram, add, hogy soha ne tántorítsanak el Tőled a világ látványos és vonzó lehetőségei!

Elmélkedés:
1.  Jézus nem büntet, hanem szeret. „De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított.” Jézust mélyen elkeserítette a Jeruzsálem felé tartó úton, hogy legkedvesebb apostolai sem értenek még mindig semmit Isten szeretetéből, pedig már három éve egyfolytában tanította őket. Bennük pedig még mindig ott van a harag, az indulat és a bosszúállás gondolata. Isten szenved akkor is, amikor a mi szívünkből törnek elő hasonló érzelmek! Küzdjünk ezek ellen az ima fegyverével, mert a gonosz befolyásától egyedül Isten képes megszabadítani minket. Kérjük állhatatosan a Szeretet Lelkét, hogy mindjobban töltsön be minket, és adja meg számunkra is azt a lelkületet, amely Jézus Krisztusban élt. Ő – annak ellenére, hogy Isten – nem az erő és a hatalom eszközével lép fel, hanem türelmes és áldozatos szeretettel akarja az embereket megnyerni. Nem akarja magát erőszakkal rákényszeríteni senkire sem. Csak ezzel a lelkülettel tudjuk mi is Istenhez közelebb vonzani azokat, akik távol vannak Tőle.

2. Jézust követni itt és most. A mai evangéliumi elbeszélés második része arra tanít, hogy vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor egy látszólag jó és fontos dologról kell lemondanunk Jézus követése érdekében. A két követésre felszólított ember kifogásai emberi szemszögből nézve teljesen elfogadhatók: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat”  és „Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól”. De Jézus követésére éppen most van itt a pillanat. Ha ezt nem használják ki, utána már késő lesz. Jézus tudja, hogy többé már nem fognak találkozni. Előfordulnak ilyen helyzetek a mi életünkben is. Adódik egy megismételhetetlen pillanat arra, hogy igent mondjunk Jézusnak. Meg kéne tenni valamit, ami komoly lemondással jár, és nincs kedvünk hozzá. Könnyen megtaláljuk a kibúvót, egy elfogadható indokot, hogy mégse tegyük meg – de ezzel megtagadjuk Krisztus követését! Legyünk figyelmesek, hogy felismerjük az efféle kísértéseket.

3. Jézus követésének feltételei. A mai két különböző történet nem véletlenül szerepel egymás után az evangéliumban. Mindkettő Krisztus-követésünk egy-egy súlyos hibájára hívja fel a figyelmet. Gyakran nagyon emberi módon gondolkodva szeretnénk Jézus apostolai lenni. Legyen bátorságunk ellenállni egy középszerű, langyos, a saját kényelmünkre és érdekünkre lefokozott Krisztus-követés kísértésének! Jézus a mi érdekünkben, azért, hogy rajtunk segíthessen, tökéletes alázatosságban élt. Lemondott isteni tekintélyéről és nem érintette Őt a büszkeség kísértése. Másrészt egész életében kész volt a másokért vállalt áldozathozatalra, és nem hódolt meg a kényelemszeretet kísértésének. Mindezt azért tudta megtenni, mert átjárta Őt Isten mélységes szeretete. Magunk is növekedhetünk ezekben az erényekben a Szentlélek segítségével. Isten a saját képmására akar formálni minket, engedjük ezt, és kérjük Tőle az alázatosság és az erősség kegyelmi ajándékait! Igaz, hogy a világ inkább el akarja kerülni ezeket az erényeket – mint az evangéliumban is láttuk – de mi tudjuk, hogy Isten sokkal nagyobb ajándékokat ad cserébe azért, amiről lemondunk.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, az élet oly sok dolga tereli el a figyelmemet. Szemeimet rajtad kell tartanom akkor is, amikor a világ szórakozási lehetőségeivel találkozom. Mert Te nem elégszel meg azzal, ha csak félig adom oda neked a szívemet, Te a teljes odaadást kéred tőlem. Segíts, hogy Téged tudjalak követni mindazzal amim van és ami vagyok.

Elhatározás: Egész szívemből Istenért szeretnék élni, még akkor is, ha egyes ismerőseim „fanatikusnak” tartanak emiatt vagy úgy gondolják, hogy „elvesztettem az eszem”.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A Szív, amely az alázat mintaképeA Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

A Szív, amely az alázat mintaképe

Evangélium:
Lk 2,41-51
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm Neked Édesanyádat, akinek Szeplőtelen Szívét példaképül állítottad elénk. Bár én, bűnös ember, az Ő tökéletes  tisztaságát soha nem fogom elérni, de tudom, hogy Te nem is ezt várod tőlem. Hanem a jószándékot, hogy bűnösségem korlátai ellenére is szeresselek Téged, ahogyan tudlak. Áldj meg Jézus, add szívembe a jóra törekvés szüntelen vágyát!

Kérés: Uram! Segíts hűségesen kitartanom a mindennapi imában, add, hogy ne lankadjak vágyni a Veled való találkozásra!

Elmélkedés:
1. „Szavait anyja mind megőrizte szívében.” A mai megindító evangéliumi részlet bepillantást enged a Szent Család mindennapjaiba. Próbáljuk meg elképzelni a Szent Családon belüli tökéletes összhangot, amely a Szentháromság három személye közötti szeretetegység földi tükröződése. Ennek a szeretet-harmóniának a feltétele: a Szent Család tagjainak Istennek való tökéletes odaadottsága. Így ír erről Giustiniani Szent Lőrinc: „A Szűzanya áldott lelke – a benne lakozó Szentlélek valamint a tanítás által – mindig és mindenben Isten Igéjének irányító parancsához tudta magát szabni. Tehát nem a saját érzelmei és meggondolásai vezették, hanem az a belső bölcsesség, amelyet élő hite irányított, és külsőleg is ennek engedelmeskedett testének minden rezdülése.” Minket is hív az Úr, hogy imáink és engedelmes cselekedeteink által magunk is növekedjünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének erényeiben!  

2. Vágyjunk a Szűzanya engedelmes hitére! „Őt utánozd mindenben, hívő lélek! Hogy lelkedben megtisztulj, és hogy a bűn fertőjéből is képes légy kiemelkedni, neked is szíved benső templomába kell belépned. Szívünknek e benső munkájában Isten sokkal inkább értékeli a készséges jószándékot, mint a véghezvitt nagy tetteket.” (Giustiniani Szent Lőrinc) Szűz Máriát minden döntésében és tettében az Isten iránti szeretet vezette. Nem vágyott egy pillanatra sem elszakadni Istentől, mert Istenhez vonzotta őt a Vele való közösség édessége, amelyet csak a Neki engedelmes szív ízlelhet meg. Kérjük mennyei Édesanyánk közbenjárását a tiszta szív kegyelméért, hogy magunk is az isteni szeretet édességét válasszuk a világ által nyújtott élmények helyett.

3. Mária szíve a mi példaképünk. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve a teljes ártatlanság és a Jézus iránti szeretet példaképe. Mária Szeplőtelen Szívének ünnepét Eudes Szent János kérte először kongregációja számára 1646-ban. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szeplőtelen Szíve tiszteletét, és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. XII. Pius pápa 1942-ben fölajánlotta az emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, majd 1944-ben az egész Egyházban általánossá tette az ünnepet. Mária szívének tisztelete arra hív bennünket, hogy példája nyomán mi is egyre mélyebben nyissuk meg szívünket Isten előtt!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, ma Édesanyád oltalmába és közbenjárásába szeretném helyezni az életemet az alábbi imával: „Szeplőtelen szívű Szűzanyám! Veled egyesülve felajánlom életemet, minden imádságomat, jócselekedetemet, önmegtagadásomat, iparkodásomat, jószándékomat a Mennyei Atyának, engesztelésül a világ bűneiért, és esedezem irgalomért, bocsánatért. Még többet akarok tenni, mint eddig tettem. Égni, feloszlani kívánok embertársaimért, a világ javulásáért, s azért, hogy némileg pótoljam embertársaim mulasztásait. Ami pedig nekem hiányzik, egészítse ki Krisztus érdeme és a tiéd. Ámen.”

Elhatározás: Ma elmélkedem Mária szívének tisztaságán, Istennek való tökéletes engedelmességén.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."