75229 ima található a honlapon, összesen 174011 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Bocsánatot nyertek bűneidAdvent második hete – kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Bocsánatot nyertek bűneid

Evangélium:
Lk 5,17-26
Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?” Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyertek bűneid!« – vagy azt: »Kelj föl és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”

Bevezető ima: Uram, Jézus Krisztus! Születésed ünnepére elő akarom készíteni szívemet. Kérlek, vezess engem, hogy el ne tévedjek az úton, amely Betlehembe vezet!

Kérés: Uram! Kérlek, ne engedd, hogy kételkedjek irgalmasságodban!

Elmélkedés:
1. …amikor látta hitüket. Krisztus rövid élete során rengeteg csodát tett. Ma éppen úgy, mint régen történnek csodák. De akkor is és ma is voltak, akik várták, várják a csodát és mégsem történik meg. Ugyanis minden csodának feltétele a hit. Hinnünk kell abban, hogy Isten a legjobbat akarja számunkra. A mai emberből hiányzik a hit a csodában. Csak a megmagyarázhatót, a szemmel láthatót hiszi. Kér Istentől, miközben nem hiszi, hogy Isten mindenható, és főleg nem hiszi, hogy az Isten jó. Hiszen azért jött a földre, hogy kinyilvánítsa ezt a jóságot, ezt a szeretetet. Ezért ha csodát várunk, csodát kérünk, először vizsgáljuk meg a szándékaink tisztaságát: tudunk-e igazán hinni Isten jóságában, el tudjuk-e fogadni, ha nem olyan „alakban” érkezik a csoda, amilyenben mi elképzeljük, és nem utolsó sorban: megteszünk-e mindent, ami tőlünk telik, hogy megtörténhessék a csoda?

2. Bocsánatot nyertek bűneid. A bénát cipelő négy ember megtette a magáét, a béna maga is, hiszen Krisztus „látta a hitüket”. És minderre meg is jött a válasz. Azonban Isten nem automata, amibe ha elegendő aprópénzt (hitet) dobunk, akkor megérkezik a gyógyulás… Nem az az első reakciója, hogy „kelj fel és járj”, hanem, hogy „bocsánatot nyertek bűneid”. Az embernek ugyanis sokkal nagyobb kárt okoz a lelki, mint a testi betegség. A testi betegség, bár legtöbbször fájdalmas és kényelmetlen, lehetőség a szeretetre, a nagyobb szeretetre. Hányszor megtapasztaljuk egy betegség során, hogy az Isten mellettünk van, hogy nem hagy el, hogy bízhatunk benne, hogy felajánlva a szenvedést sok jót tehetünk... A lelki betegség, a bűn, azonban pusztulásba taszít. Ezért Krisztus először attól szabadítja meg a béna embert, ami igazán kárt okoz neki: a bűntől.

3. Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten? Az írástudók és farizeusok megbotránkoznak azon, hogy egy Názáretből jövő ember Istennel teszi magát egyenlővé. A béna meggyógyítása kisebb csodálkozást vált ki belőlük, mint a bűnök megbocsátása. Tudták ugyanis, hogy az, aki bűnöket bocsát meg, csakis Isten. Látták, de a szívük keménysége miatt nem ismerték fel. Felismerem-e Krisztust a gyóntatószékben, a bűneimet megbocsátó papban? Hiszem-e, hogy Istennek hatalma van eltörölni az eleséseimet, a gyengeségeimet? Hálát adok-e, hogy a földre jött és meghalt a bűneim bocsánatáért? Tudok-e felállni a „porból” azzal a hittel, hogy az, aki azt mondja nekem a pap által, hogy „bűneid bocsánatot nyertek, menj békével”, egy irgalmas és végtelenül szerető Isten?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy ma is szóltál hozzám. Köszönöm, hogy végtelen türelemmel minden nap biztatsz, hogy veled éljem életem minden pillanatát, hiszen az életemnek csak Veled van értelme.

Elhatározás: A következő szentgyónásban jobban figyelek arra, hogy Krisztus az, aki jelen van a pap személyében.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. december hónapra:

Az önkéntes szervezetekért
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Keresztelő János működéseAdvent második vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Keresztelő János működése

Evangélium:
Mt 3,1-12
Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”

Bevezető ima: Uram, idejöttem hozzád ebben az imádságban. Tudom, hogy vársz rám, tudom, hogy Te hívtál, ezért vagyok itt. Segíts, hogy félretegyem szétszóró gondolataimat, és csak Rád tudjak figyelni az ima alatt!

Kérés: Add meg nekem az őszinte bűnbánat kegyelmét!

Elmélkedés:
1. Keresztelő János és feladata. A zsidó nép Istennel való kapcsolatának fontos eszközei a próféták. Isten rendszeresen küldte őket a történelem folyamán, hogy figyelmeztessék a népet arra, hogy letértek a helyes útról, rakják rendbe Istennel való kapcsolatukat. Az Istennel való kapcsolat helyreállításának, újraépítésének eszköze - ma is - a bűnbánat, mikor megállunk, és imában felülvizsgáljuk tetteinket, szándékainkat, hogy korrigáljuk az irányt. Megbánjuk, ha letértünk arról az útról, amit Isten elképzelt számunkra. Keresztelő János ezt kapta feladatul: legyen élő felkiáltójel, készítse az Úr útját és egyengesse ösvényeit azáltal, hogy bűnbánatra hívja az embereket. Az advent a bűnbánat ideje. Én megfogadom-e Keresztelő János felhívását?

2. A bűnbánat és a keresztség. Az evangéliumban azt olvassuk, hogy az emberek megvallották bűneiket, és János megkeresztelte őket a Jordán folyóban. A víz ősi jele a tisztaságnak. A keresztség eltörölte, kiégette a bűnt, melyet az emberiség hordoz, és biztosítja számunkra az örök élet lehetőségét. Gondoljunk bele, mekkora ajándékot kaptunk Istentől, és legyünk hálásak azért, hogy meg vagyunk keresztelve! A halál többé nem ijeszt, nincs hatalma felettünk, egyszerű kapuvá változott az isteni tervben, melyen át kell haladnunk, hogy belépjünk Isten országába, a Mennybe. Jézus kereszthalála eszközölte ki ezt számunkra, a keresztségben pedig a Szentlélek által az Isten gyermekeivé válunk, akik öröklik az Ő országát. A keresztség szentsége által válunk Isten örököseivé. János keresztsége csak emlékeztette az embereket a bűnbánat fontosságára, Jézus keresztsége azonban isteni hatalommal hordozza az istengyermekség kegyelmét. Istengyermeki létemnek tudatában és ahhoz méltó módon élek?

3. Az őszinteség. János a farizeusokat és szaddúceusokat meglátva hevesen kifakad ellenük, arra figyelmeztetve őket, hogy kevés megmártózni a vízben, az nem mossa le a bűneiket, hanem a szívükben kell megváltozni és a bűnbánat gyümölcseit teremni. Nagyon aktuális kérdés ez számunkra is. Kevés elmenni gyónni, ha a szívünk mélyén nem bánjuk valóban őszintén a bűneinket; ha nem határozzuk el, hogy megpróbáljuk minden erővel kerülni azt, amit felismertünk és meggyóntunk; ha nem fáj, hogy megbántottuk Istent. A szentgyónás a bűnbánat szentsége. Mint szentség, kegyelem közvetítő. De csak akkor ér el bennünket a kegyelem, ha a szívünkből jön a megbánás, ha őszintén szembenézünk magunkkal Isten fényében. A megfogant kegyelem jó gyümölcsöket terem az emberi lélekben, átalakítja cselekedeteinket. Rendkívül fontos ezért igazán jó gyónást végezni, amely az Istenhez közeledésünk nélkülözhetetlen eszköze.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézus! Köszönöm a jelenlétedet! Köszönöm, hogy meghallgattál, hogy türelmes vagy velem. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre bocsátottad a bűnbánat szentségét, melyben a Te megbocsátó szereteteddel találkozhatok. Hála Neked és dicsőség nevednek!

Elhatározás: A héten alapos, szívből jövő lelkiismeretvizsgálatot tartok, és elmegyek gyónni. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. december hónapra:

Az önkéntes szervezetekért
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés – Meggyógyított minden betegséget és minden bajtAdvent első hete – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Meggyógyított minden betegséget és minden bajt
Xavéri Szent Ferenc áldozópap

Evangélium:
Mt 9,35-10,1.6-8
Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!” Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Milyen felfoghatatlanul nagy hatalom van a Te kezedben! És ezt Te nem akarod megtartani magadnak, hanem át akarod ruházni mindenkire, aki tiszta szívvel hisz Benned és követ Téged. Segíts kegyelmeddel, hogy én is ezek közé a tanítványaid közé tartozzak!

Kérés: Jézusom! Erősítsd bennem a hitet és az önátadást!

Elmélkedés:
1. „Meggyógyított minden betegséget és minden bajt.” Természetes, hogy Jézus, aki az Isten Fia teremtő hatalmával helyre tud állítani mindent, ami rosszul működik ebben a világban. Legyen ez bármilyen lelki vagy testi nyomorúság; mert ezek gyökere mindig a szerető Isten hiánya. Ez igaz a mi életünkre is. A bajban forduljunk még erősebben Isten felé, kérjük gyógyító szeretetét, és ezt soha nem fogja megvonni tőlünk! Legyünk kitartók, és kérjük küzdelmünkben a szentek és más emberek imádságos segítségét. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) El kell oszlatni azonban egy gyakori félreértést: mint olvassuk, Jézus nem minden beteget, hanem minden(féle) betegséget gyógyított meg. Azt az embert ugyanis, aki csak önmagában és nem Istenben bízik, és nem szakít bűnös cselekedeteivel, nem nyitja meg magát Isten újjáteremtő, gyógyító hatalma előtt.

2. „Összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik.” Azt olvassuk, hogy Jézus csak a tizenkét tanítványnak adott gyógyító hatalmat. Azért éppen nekik, mert az ő hitük volt elég erős ahhoz, hogy Isten cselekedni tudjon rajtuk keresztül. Jézusnak azonban az a vágya, hogy ezt a hatalmat minden hívőnek továbbadja. Hiszen az evangélium más helyén ezt olvassuk: „Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” (Mk 16,17-18) Akik hisznek… Arra vagyunk meghívva, hogy imádságos és szeretettel szolgáló életet élve egyre jobban megtapasztaljuk Isten élő jelenlétét valamint bennünk és rajtunk keresztül működő gyógyító és újjáteremtő kegyelmeit.

3. „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa.” Jézus és az Őt követők imái segítségével megtapasztalt csodálatos gyógyulások és szabadulások egészen nyilvánvalóan hirdetik Isten mindenek felett álló hatalmát és mindenkire kiterjedő végtelen szeretetét. Látványosan megmutatják, hogy a mennyek országa nem egy távoli és elvont, bizonytalan hely, hanem egészen valóságosan jelen van közöttünk. Hogy mennyire, az csakis a mi döntéseinktől függ! Ha feladjuk gőgünket, hogy a magunk erejéből éljünk, és hajlandók vagyunk elismerni Istenre utaltságunkat azzal, hogy jelentős időt szánunk az imádságra, akkor és csakis akkor mi is meglátjuk a közöttünk lévő Isten Országát.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Te minden erőddel meg akartad mutatni nekünk, hogy eljött közénk Isten Országa – nem kímélve magadat az áldozatoktól és a szenvedéstől. Jobban akartad a mi javunkat, mint saját kényelmedet és biztonságodat. Add nekem a Te lelkületedet, hogy megtaláljam a boldogságomat Tebenned! 

Elhatározás: Újult lelkesedéssel szentelem magam az imának és Isten szolgálatának. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. december hónapra:

Az önkéntes szervezetekért
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Két vak meggyógyításaAdvent első hete – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

Két vak meggyógyítása

Evangélium:
Mt 9, 27-31
Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!”
Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?”
„Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!” Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Nagy bizalommal jövök hozzád, és hozom eléd nem csak a talentumaimat, hanem személyes vakságomat is. Te ismersz, és tudod, hogy mi az én vakságom, de ez nem taszít el engem tőled, hanem közelebb visz a szívedhez és irgalmasságodhoz.

Kérés: Jézusom, adj erőt és őszinteséget, hogy felismerjem a magam vakságát! Add, hogy elfogadjam azt, és bízzak a Te gyógyító kegyelmedben!

Elmélkedés:
1. Két vak követi Jézust. A mai evangéliumi történetben szereplő két vak egészen hazáig követi Jézust. Az evangélista a legnagyobb természetességgel jegyzi meg: „Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok.” Mintha ez olyan mindennapos esemény lenne, hogy két idegen szó nélkül betérjen valaki házába. Meglepő fordulat, Jézus esetében azonban úgy tűnik, hogy éppen ez a természetes. Ha Jézus, Isten Fia ilyen szívélyesen fogadott bárkit, aki bizalommal közeledett felé, biztosak lehetünk benne, hogy velünk is bármikor a legnagyobb melegséggel és szeretettel akar találkozni. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20)

2. „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” Bár a Jézust kitartóan egészen hazáig követő két ember fizikailag vak, hitük mutatja, hogy lélekben egyáltalán nem azok. Mi teszi őket lelki értelemben látókká? Alázatuk és nyitottságuk. A betegségükből adódó kiszolgáltatottság megszabadította őket az ember legnagyobb ellenségétől: a gőgtől. A gőg, amikor meg vagyunk győződve a magunk igazáról és jóságáról, egészen vakká tesz bennünket Isten üzeneteinek és jelenlétének felismerésére. Néha érdemes elgondolkodnunk azon, nem ragaszkodunk-e túl gyakran a magunk alkotta elképzelésekhez? Nyitottak vagyunk-e arra, hogy Jézus bekopogjon a lelkünkbe, és egészen más tervet javasoljon, mint amit én magam előre elképzeltem? Talán mindenáron teljesíteni akarok valamit, azt képzelvén, hogy ezzel jót teszek – de lehet, hogy ez csak a saját emberi sablonom, s Isten valami egészen mást tartana fontosnak...

3. „Erre megnyílt a szemük.” Amint felismerem, hogy Isten egyszerű teremtménye vagyok, aki mindenben az Atya akaratától függ, képes leszek elengedni görcsös ragaszkodásomat emberi elképzeléseimhez. Belátom, hogy Isten útjai egészen másmilyenek, mint e világ útjai. Rájövök, hogy az üdvösségen nem azon múlik, hogy sok emberi elvárást teljesítek, és ezáltal büszkén azt gondolom: Isten biztosan elégedett velem. Jézus pusztán a szeretetben való tökéletesedést kéri. Azt, hogy napról-napra legyek nyitottabb a másik ember szükségére – elengedvén önmagam körül forgó megrögzött szokásaimat, elképzeléseimet. Legyek kész szokatlan, meglepő utakat választani a Szentlélek vezetésére figyelve. Úgy, amint Jézus kész volt felrúgni a megszokásokat és feladni a kényelmét, hogy fogadhassa és meggyógyíthassa azokat, akik váratlanul kopogtattak ajtaján. Ekkor majd megnyílik az én szemem is, és valóban látni fogok: megtapasztalom életemben a szeretet meleg sugárzását, amely egyre jobban betölti lelkemet, szavaimat és cselekedeteimet.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy engem már annyi vakságból meggyógyítottál! Kérlek, adj nekem hálás szívet, hogy mindig köszönetet mondjak bennem művelt csodáidért, és így állhatatosan hirdessem kegyelmedet és jóságodat!

Elhatározás: Ma tanúságot fogok tenni Jézus szeretetéről a környezetemben.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. december hónapra:

Az önkéntes szervezetekért
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten akarata szerinti tettek kellenekAdvent első hete – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01

Isten akarata szerinti tettek kellenek

Evangélium:
Mt 7,21.24-27
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Nagy bizalommal jövök hozzád ma, megköszönve Neked szüntelenül felém áradó szeretetedet és kitartó hűségedet. Te vagy az én erős sziklám, és tudom, hogy Rád mindig számíthatok.

Kérés: Jézusom, segíts, hogy megerősödjek az irántad való bizalomban!

Elmélkedés:
1. Üres beszéd… Ismerjük jól a történetet, hiszen minden imádkozó lélek megtapasztalja azokat pillanatokat, amikor „rettentő nagy szüksége van az Isten segítségére”: Például, egy fontos döntés előtt; egy nehéz dolgozat vagy vizsga előtt; egy családi nehézségben… Sorolhatnánk még a szituációkat. Ezekben a pillanatokban Jézus emlékeztet minket az evangéliumban elhangzott szavaira „Nem mindenki, aki azt mondja nekem „Uram, uram! Megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát…” Jézus nem egy Coca-Cola automata, amin a kiválasztott gombot megnyomva megkapjuk a kívánt üdítőt. Nem, mert Jézus tudja, hogy sokszor saját önzésünk csapdájába esve kérünk segítséget, és ha a kérésünk nem esik egybe az Atya akaratával, azaz csak üres szó, akkor Ö azt nem teljesíti, hiszen az nem vezetne minket az igazi boldogságra. Éppen ezért mielőtt kérnénk valamit Jézustól, gondoljuk vagy imádkozz át a kérésünk miértjét.

2. Építkezési tanácsok… Egyedül nem megy! Ezt be kell látnunk, hogy Jézus praktikus tanácsira szükségünk van, és megéri hallgatni rá! Bármit, amit elkezdünk az életben, ahhoz rögtön találhatunk tanácsadókat. Például: hogy állítsam össze a diétámat, vagy a fitnesz-tervemet; melyik internetszolgáltató adja a legjobb ajánlatot; melyik autó a legtakarékosabb, stb.… Miért ne lenne tehát szükségünk „Valakire”, aki az örök életre való eljutáshoz ad segítséget? Jézus a teljes életünkhöz ad át nekünk egy „ismertetőt”: az evangéliumot! Ne hagyjuk a könyvespolcon porosodni, hanem vegyük kézbe, és váltsuk tettekre, amit Jézus tanácsol nekünk – azaz teljesítsük az Atya akaratát!

3. A homokra épített ház. Mennyire fontos, hogy valóban hallgassunk Jézusra, ha nem akarjuk, hogy az életünk „homokra” épüljön! Éppen eléggé szembetűnő ez az igazság mai világunkban, ahol az emberek többsége hallani sem akar Isten létezéséről. Nem fűlik kedvük ahhoz, hogy az életüket bármiképpen fegyelmezzék, Isten ésszerű korlátai és tanácsai szerint vezessék. Ehelyett a pillanatnyi, változékony vágyakat és a kellemes, kényelmes földi életet istenítik. Látjuk ennek következményeit: a családok sokasága romokban hever, és a fiatalok nem látnak értékes célokat maguk előtt. A szeretetlenség és a kilátástalanság mocsara pedig beszippantja testüket és lelküket egyaránt. Nagy a felelősségünk, hogy tetteinkkel és életpéldánkkal felvegyük a küzdelmet az „élvezd az életet” istentelen lavinájával szemben!

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy Te vagy az én kősziklám, biztonságom és menedékem! Engedd felismernem a mindennapjaimban jelenlétedet és útmutatásidat, hogy Téged követve a biztos boldogság útján járjak, és példát adjak rólad a környezetemben élőknek!

Elhatározás: Az adventben minden nap – a lehetőségeimhez mérten – időt szánok az evangélium olvasására.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. december hónapra:

Az önkéntes szervezetekért
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Emberek halászává teszlekSzent András apostol

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30

Emberek halászává teszlek

Szent András apostol

Evangélium:
Mt 4,18-22
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Hálát adok Neked a lehetőségért, hogy beszélgethetek Veled! Segíts, hogy mindig nagyon várjam és fontosnak tartsam mindennapi találkozásunkat. Köszönöm, hogy szólni kívánsz a szívemhez és az elmémhez. Rombold le bennem a gőg falait, ami elválaszt engem Tőled. Add, hogy belássam: semmi vagyok Nélküled, és szüntelenül szükségem van isteni segítségedre!

Kérés: Uram, segíts, hogy meghalljam és kövessem hívásodat arra, hogy apostolod legyek!

Elmélkedés:
1. András Jézushoz vezeti az embereket. Ma az egyik olyan apostolt ünnepeljük, aki az elsők között lett Jézus tanítványa. Az evangéliumokból megtudjuk Andrásról, hogy Fülöppel együtt ő vezette Jézushoz az érdeklődő pogányokat, és mindig nagyon figyelmes közvetítő volt. András volt az is, aki szólt Jézusnak az egyik kenyérszaporítás előtt (Jn 6,9), hogy egy fiúnak van 5 árpakenyere és két hala. Ebből is kitűnik az emberek iránti figyelmessége és nyitottsága. Ez a tulajdonsága tette őt alkalmas közvetítővé, Jézus értékes apostolává. Példája hív, hogy magunk is növekedjünk a figyelmesség erényében.

2. Hálóvetés közben megszólította őt Jézus. Máté evangélista leírja, hogy Jézus a mindennapi foglalatosságuk közben szólította meg első apostolait. Különös, hogy nem akkor érezték Isten hívását, amikor elvonulva, csendben imádkoztak. Lehetséges, hogy hozzánk is mindennapi tevékenységeink közben szól az Úr... Imádkozzunk ezért szüntelenül; azaz álljon egy ajtó az elménkben szüntelenül nyitva Jézus előtt! Hogyha munkánkat mindig mások javát szem előtt tartva; önmagunkon túllépve másokra is gondolva végezzük, ez a nagylelkűség az az ajtó, amelyen keresztül Jézus betérhet hozzánk. Csak gyakoroljuk mások szolgálatát, és megtapasztaljuk, milyen nagyon együtt van velünk Jézus!

3. A mindennapi élet apostolának lenni. Aztán a Jézussal való együttlét indítson minket arra, hogy másokat is elvezessünk Jézushoz. Mindenekelőtt azokat, akikkel együtt élünk. Vegyük észre a naponta adódó számtalan lehetőséget, amikor közvetíthetjük számukra Isten figyelmes gyöngédségét és segítőkészségét. Így tudunk közreműködni Mennyei Atyánk akaratának teljesülésében, „hogy minden ember üdvözüljön”. Jézus rajtunk keresztül akar másokat elvezetni Isten szeretetének felismeréséhez. Felhasználja mindazt, amink van, és amit átadunk neki. Jézus önmagát adja nekünk, hogy aztán Őt adjuk tovább mindenkinek. Ezen az egyszerű, mindennapi úton válunk Krisztusnak olyan hiteles apostolaivá, amilyen András volt.

Beszélgetés Krisztussal: Szeretett Jézusom! Csodálatos, hogy Te a mindennapi tevékenységeinken keresztül is szólni akarsz hozzánk. Te nem kiveszed tanítványaidat ebből a világból, hanem azt akarod, hogy a mindennapi életünkön és nehézségeinken keresztül sugározzon át az Atya szeretete. Nem egy idilli életet adsz követőidnek jutalmul itt a földön, hanem egy egészen másfajta örömöt. Azt a méltóságot, hogy Hozzád hasonlóan mi is az Atya isteni jóságának tevékeny közvetítőivé válhatunk embertársaink számára. Köszönöm, Neked, Uram ezt a bizalmadat és megbecsülésedet, amit gyönge és bűnös létemre megelőlegezel nekem.

Elhatározás: Ma beszélgetni fogok valakivel a hitemről.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Sok próféta kívánta látni, amit ti láttatokAdvent első hete – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Sok próféta kívánta látni, amit ti láttatok

Evangélium:
Lk 10, 21-24
Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

Bevezető ima: Köszönöm Neked, Jézus, hogy éppen a kicsinyeknek akarod kinyilvánítani magadat, és megmutatni nekünk az Atyát! Olyan megnyugtató tudni, hogy nem kell hatalmas dolgokat tennünk azért, hogy kiérdemeljük  figyelmedet. Te éppen ellenkezőleg, azokat kedveled, akik hűségesek a mindennapi élet apró szeretet-cselekedeteiben. Fontosabb neked, hogy mosolyt fakasszunk egy elhanyagolt szerencsétlen ember arcára, mint hogy elismertek, és mások által nagyra értékeltek legyünk. Add, hogy ne vágyódjak földi sikerekre, hanem egyedül csak a Te szeretetedre.

Kérés: Segíts, Uram, hogy mindig törekedjek kicsinynek maradni, hogy kicsinységemben szeretettel szolgálhassak másokat!

Elmélkedés:
1. És feltártad a kicsinyek előtt. Amit a mai evangéliumban olvasunk, különösen is fontos, hiszen Jézus itt is feltárja nekünk, hogy a kicsinyeké, azaz az egyszerű embereké az Isten ismerete. Ez az egyszerűség a szeretetben rejlik. Azáltal, hogy Jézus eljön hozzánk személyesen nap, mint nap, a világ legdrágább kincse a miénk. De ezt a kincset be kell fogadnunk, a kezünkbe kell venni, és jóra kell használni: szeretnünk kell, ez a legfontosabb küldetésünk a földön.

2. Atyám, így tetszett neked. Isten nem úgy gondolkozik, ahogy mi emberi mivoltunknál fogva, sőt gyakran az ellenkezője történik mindannak, amire számítunk. Fel is tesszük magunkban gyakran a kérdést, hogy miért nem szól Isten úgy, hogy én is értsem? Pedig az életünk eseményeiben igenis Isten szól, és számunkra is érthetően szól, csak éppen mi nem tudjuk megérteni az üzenetét, mert nem tudunk imádkozni. Az ima egy kapcsolat, párbeszéd Istennel, amiben jelen van a kölcsönösség. Isten „hangját” azonban csak akkor hallom meg, ha tényleg hallani akarom. Mennyi időt szánok arra, hogy egy alkalmas helyen csendben hagyjam Istent is szóhoz jutni?

3. Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. A hétköznapok forgatagában nem mindig könnyű látni és hinni Isten jelenlétét, sőt, sokszor el is bizonytalanodunk, hogy jó úton járunk-e. Nem könnyű, de mivel „a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1), ki kell tartanunk reményünkben akkor is, amikor nagyon nehéz. Bármi történik is velünk, Isten sosem hagy el minket, és a nevünk fel van írva a Mennyben.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Jézus, hogy Te egy köztünk élő Isten vagy, aki beszélni akarsz velem. Segíts, hogy a legnagyobb zűrzavar közepette is szakítsak időt a Veled való beszélgetésre!

Elhatározás: Ma keresek egy csendes helyet és 15 percig hagyom Istennek, hogy beszéljen hozzám, és szeretetével átjárjon engem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés – Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtamAdvent első hete – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam

Evangélium:
Mt 8,5-11
Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.” Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”

Bevezető ima: Jézusom, köszönöm,  hogy ma is találkozni akarsz velem, hogy türelmesen új emberré formálj. Ez az idő a napom legfontosabb része. Kegyelmeid mellé add, kérlek, a Te erődet is, amelyekkel tettekre válthatom tanításaidat.

Kérés: Uram, adj megtérést annak a személynek körülöttem, akinek a legnagyobb szüksége van rá.

Elmélkedés:
1. A pogány százados mély hite. Meglepő, hogy éppen egy római százados szerepel ebben az evangéliumi történetben. Máté apostol azért emeli ki éppen ezt az eseményt Jézus megszámlálhatatlan csodái közül, hogy hangsúlyozza: a hitre és az üdvösségre nem lehet bérletet váltani! A hit Isten szeretetének szüntelen kegyelmi ajándéka, amit imában fáradhatatlanul kérnünk kell. Sokszor azt gondoljuk magunkról, hogy elég jók vagyunk, hisz olyan szépen betartjuk a vallási gyakorlatokat. Ez azonban még nem valódi hit, csupán jószándék és jámbor szokások. Kérjük Istentől a római százados alázatát és Jézusba vetett mély bizalmát! 

2. Az alázat és tisztelet megvan-e bennem? Az alázat gesztusa annyira lényeges, hogy  a százados szavai mind a mai napig megőrződtek, és elismételjük őket a szentmise szövegében. A százados átérezte, hogy a Jézussal való találkozása mennyire tiszteletet parancsoló esemény, s emiatt mély alázat töltötte el a lelkét. Mi is átérezzük ezt a tiszteletet, amikor Jézus meglátogat minket a szentmisében – az elképzelhető legnagyobb áldozathozatal: kereszthalálának kínszenvedései árán?

3. A világ minden részéről. Sokan jönnek majd a mennyei lakomára, mondja Jézus, és kiemeli: nem feltétlenül azok lesznek ott, akik magukat meghívottaknak tartják. Ezzel Jézus arra figyelmeztet, hogy nem mindig azok rendelkeznek a mennyei lakomához elegendő hittel és szeretettel, akik ezt magukról úgy vélik. Lehet, hogy akik az Egyház látható kötelékein kívül vannak, azoknak jobb helyük lesz a Mennyben. Nem elég, hogy meg vagyunk keresztelve és részesültünk a szentségekben. Krisztussal való egységünkért állandóan erőfeszítéseket kell tennünk az imában és az áldozathozatalban. A mennyei belépőhöz ugyan nem a hibátlanság, de a komoly és őszinte igyekezet feltétlenül szükséges. 

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts elmélyítenem hitemet, irántad való tiszteletemet és alázatosságomat, hogy valóban csodákat tudj tenni lelkemben isteni hatalmad által!

Elhatározás: Ma felajánlást teszek valakiért, akinek megtérésre van szüksége. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Virrasztva oltalmazzuk lelkünk kincseit!Advent 1. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27

Virrasztva oltalmazzuk lelkünk kincseit!

Evangélium:
Mt  24,37-44
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy itt vagy velem, amikor imádkozom, és mindig meghallgatsz engem! Segíts, hogy soha ne hanyagoljam el ezt az időt, amikor Veled személyesen és igazán mélyen találkozhatok. Add, hogy ne a környezetem szokásait kövessem, azokét, akik úgy gondolják, hogy Nélküled is boldogulni tudnak. Mélyítsd el hitemet és meggyőződésemet a Veled való mindennapi kapcsolat fontosságában.

Kérés: Uram, segíts, hogy a lehető legjobban használjam ki a földön töltött időmet!

Elmélkedés:
1. Adventi várakozásban élni mindennap. A mai evangéliumi tanítás legfontosabb mondanivalója a virrasztás. Adventben az Úr eljövetelére való készület különös hangsúlyt kap. A mai szentírási rész azonban kitágítja a szüntelen várakozás, készenlétben állás időszakát életünk egész időtartamára: „ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba.” A gazda és a tolvaj példájával Jézus arra akar figyelmeztetni, hogy értékeinkre vigyáznunk kell. A tolvaj csak az alvókat tudja kifosztani, és csak az éberek tudják megőrizni kincseiket – azaz hitüket és Istenhez való hűségüket.

2. „Virrasszatok tehát...” Mit is jelent számunkra ez a virrasztás? Azt, hogy miután megismertük Jézust és az evangéliumot, ne forduljunk vissza az Isten kegyelme nélkül élt életmódba. Valójában egy folyamatos megkülönböztetésre van szükség, amelyet a Szentlélek segítségül hívásával tudunk elvégezni. Ne gondoljuk, hogy magunk is elég okosak vagyunk, hogy eldöntsük, mi a helyes és mi nem. Így a pogányok gondolkodnak! Lássuk be, mennyire e világ befolyása alatt vagyunk, s alázattal, imában kérjük Isten segítségét a helyes döntések meghozatalához. Ha törekszünk Istennel összhangban élni, akkor nem fog pusztító katasztrófaként érni minket Krisztus eljövetele úgy, mint a Noé korában élt embereket a vízözön.

3. A virrasztás megkülönböztetést igényel. Mindig megvan a kísértése annak, hogy megfeledkezzünk Jézus eljöveteléről, és magával sodorjon minket a világ kényelmes és önző élete. Állandóan fenyeget a veszély, hogy belefeledkezünk a múló földi örömök keresésébe, ezért figyelmeztet minket  Jézus az éberségre. Mert a kísértő nem szeretne kihagyni egyetlen lehetőséget sem, hogy elcsábítson, eltérítsen Krisztus követésének fáradságos, ugyanakkor egyedül boldogító és felemelő útjától. Kérjük Isten kegyelmét, hogy le tudjuk győzni nap mint nap önző vágyainkat, és ne a világgal, hanem Jézus tisztaságával azonosuljunk. A keresztény élet mindennapi komoly áldozatokat kíván, de Jézus felfoghatatlan kincseket tartogat azok számára, akik hűségesen kiállják a próbát.

Beszélgetés Krisztussal: Szeretett Jézusom! Betlehemi születéseddel megváltoztattad a világ és az én életem menetét is. Uram, jól fel akarok készülni ebben az adventben Karácsonyra, születésed ünnepére, hogy méltó ajándékot adhassak neked Szentestén. Segíts, hogy teljesen kihasználjam minden napomat azért, hogy növekedhessek a szentségben, és tekintetemet az örökkévalóságra irányíthassam!

Elhatározás: Programot dolgozok ki arra, hogy az adventet jól megéljem. Ez jelenthet például több imát vagy napi szentmisehallgatást. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A virrasztás megmentÉvközi harmincnegyedik hét – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

A virrasztás megment
Evangélium:
Lk 21,34-36
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”

Bevezető ima: Uram, Jézus, hiszem, hogy azért vagy itt, hogy meghívjál engem az imádságra. Ébreszd fel szívemet, hogy munkám és imádságom által egyre jobban szeresselek Téged. Bízom Benned, hogy életemhez minden szükséges segítséget, szeretetet és erényt megadsz. Tarts mindig éberen, hogy meghalljam hangodat, és figyeljek a Tőled kapott kegyelmekre!

Kérés: Emeld fel szívemet, Uram, hogy Benned éljek!

Elmélkedés:
1. „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban.” Az egyházi év utolsó napján, mintegy utolsó szóként, mondhatnánk, összefoglalóként olvashatjuk Krisztus e nagyon fontos tanításait a mai evangéliumban. Jézus az utolsó ítéletről beszél tanítványainak, de tanításai személyes ítéletünkre is igazak. Erre egész életünk alatt úgy kell tekintenünk, mint a legfontosabb napra az életünkben. Gyakran a sikerek beteljesedését tartjuk a legfontosabb dátumoknak: pl. diploma megszerzése, házasságkötés, lakás vásárlása… Hajlamosak vagyunk arra, hogy életünket csupán földi mércével nézzük. Jézus határozottan figyelmeztet: ha csak a földi javakra tekintünk, szívünk el fog nehezedni, és nem tud felemelkedni Isten dolgaihoz. Őrködnünk kell ezért szüntelenül gondolataink és céljaink felett, hogy ne ragadjanak le a világ szintjénél.

2. „Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap.” Valóban nem könnyű feladat két dimenzióban létezni egyszerre: ebben a világban kell boldogulnunk, de engednünk kell, hogy minden evilági cselekedetünket felemeljük Isten szeretetének magasságába. Amit és ahogyan teszünk, az ne csak önmagunk érdekeit, hanem másokat is szolgáljon. Ha felülemelkedünk önmagunkon a szeretet szárnyán, akkor nem fog kellemetlen meglepetésként érni az ítélet napja.

3. „Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül.” Jézus hangsúlyozza: erre a felemelkedésre csak az ima segítségével lehetünk képesek. Isten olyan mércét állít elénk, amit halandó emberként nem vagyunk képesek megugorni. Nem lehet eleget hangsúlyozni az ima fontosságát, melyet Jézus így fejez ki: „imádkozzatok szüntelenül!” Bárcsak ne vennénk annyira félvállról a kegyelem jelentőségét! Bárcsak ne lenne annyira erős bennünk a kísértés, hogy magunk és mások előtt bizonyítsuk: „Elég jó vagyok, lám, milyen sokra jutok a saját erőmből.” Jézus nem ezt kéri tőlünk, nem ez szükséges a üdvösségünkhöz! Ez a hozzáállás gőg, a gonosz kísértése! Legyünk alázatosak, kérjük szüntelenül mindenhez Mennyei Atyánk, Megváltó Jézusunk, és a Segítő Szentlélek támogatását!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, add, hogy megértsem a virrasztás szükségességét! Ébressz fel lelki álmomból és nemtörődömségemből! Add, hogy lássam életem igazi értelmét, és tisztában legyek az idő rövidségével, ami rendelkezésemre áll saját magam legyőzésére és a szeretetben való növekedésre! Meg akarom hallani sugallataidat, melyeket küldesz nekem, és azonnal szeretnék azokra határozott választ adni.

Elhatározás: Ma azokért a tisztítótűzben szenvedő lelkekért fogok imádkozni, akiket a világ „eltérített”, és legkevésbé voltak felkészülve haláluk napjára.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A biztos kapaszkodónk: Isten ígéreteiÉvközi harmincnegyedik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

A biztos kapaszkodónk: Isten ígéretei
Alexandriai Szent Katalin, szűz és vértanú

Evangélium:
Lk 21,29-33
Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”

Bevezető ima: Édes Jézus, hiszek Benned és a Te országodban, melyet bennem és általam építesz.

Kérés: Jöjjön el a Te országod most és mindörökké!

Elmélkedés:
1. „Tudjátok meg...” Jézus válaszol a tanítványok nyugtalan kérdéseire: „mikor és milyen figyelmeztető jelekkel” jön el Isten országa? Jézus azt üzeni nekik, hogy ez a maga idejében majd nyilvánvalóvá válik, mint a közelgő nyár. Ne akarjátok kitalálni megszállottan a „mikor”-t! Összpontosítsátok figyelmeteket az ország megélésére és megismerésére most! Milyen könnyen eltérít bennünket minden, ami körülöttünk történik! S milyen nehezen vesszük tudomásul, hogy az Isten országa a szívünkben és a másokkal megélt kapcsolatainkban van! Törekedjünk ennek építésére imáink és cselekedeteink által, s ne foglalkozzunk a felesleges kérdésekkel, aggodalmakkal!

2. Isten Országa el fog jönni. Jézus nagyon sok képet használt Isten országának körülírására. Mint például a mustármag, melyet először nehéz fölismerni. Kezdetben nagyon kicsi és lassan növekszik. De be fog érni, és mindennapi vággyá kell válnia imánknak: „Jöjjön el a Te országod!” Ellent kell állnunk egy nagyon is létező kísértésnek: tudat alatt vágyunk Jézus királyságának eljövetelére még a saját földi életünkben. Vágyunk arra, hogy eljöjjön az elérhető közeljövőben az az idő, amikor megszabadulok a küzdelmektől, nehézségektől, és minden könnyedén, olajozottan zajlik majd az életemben... Dolgozom és imádkozom a saját elgondolásaim szerint, hogy hamarosan elérjem célomat, és megszabaduljak lelki vajúdásaimtól. Ez arra vezet, hogy könnyen elkedvetlenedem az imádságban és erényekben való előrehaladásom hiányán, és nem kevésbé az engem körülvevő problémák láttán. Nem így, hanem egy szilárd reménységgel kell élnem,  szüntelenül előre haladva, s eközben erős meggyőződéssel, hogy Isten országa teljességgel eljön bennem és a világban egyaránt – amikor itt az ideje. 

3. „Az én igéim el nem múlnak.” Egy másik kísértés az ország eljövetelére várva, hogy a megpróbáltatások idején, melyeken keresztül kell mennünk, kétségbe esünk. Jézusról nevezett Szent Teréz szavai szerint: „minden elmúlik, de Isten marad”. A szenvedéseinknek vége szakad egyszer, hiszen a Mennyországban már senki nem szenved, mindenki boldog! Isten ígéretei soha nem múlnak el, hanem beteljesülnek. Az ebbe vetett szilárd bizalmunk adjon mindig erőt földi életünk küzdelmeiben!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, adj nekem nagyobb hitet és bizalmat abban, hogy minden kisebb és nagyobb kereszt és teher eszközök a szeretet gyakorlására. Veled akarom építeni az országot! Fordítsd figyelmemet a jelen pillanat lehetőségei felé! Add, hogy türelmes munkával segítsek másokat anyagi és lelki szükségükben, hogy ők is megismerhessenek és szerethessenek Téged, és örömmel lépjenek majd be Országodba!

Elhatározás: Egy lemondással áldozatot hozok valakiért, akinek szeretnék többet segíteni.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Megváltásunk beteljesedéseÉvközi harmincnegyedik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Megváltásunk beteljesedése
Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vértanúk

Evangélium:
Lk 21,20-28
Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a Földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.

Bevezető ima: Hálát adok neked, Jézusom, ezért az időért, amit Veled tölthetek. Te soha nem vagy annyira elfoglalt, hogy ne tudnál időt szakítani arra, hogy velem találkozzál. Ne engedd, hogy bármit is eléd helyezzek! Segíts, hogy Téged tegyelek az életem középpontjába, és mindenben Téged szolgáljalak, amit csak teszek.

Kérés: Uram, növeld a Beléd vetett bizalmamat!

Elmélkedés:
1. A templom pusztulása. Jézus próféciája Jeruzsálem és a templom elpusztításáról időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak által valóban bekövetkezett. Az új szövetség és az új áldozat által, melyet Jézus Krisztus testesített meg, a Jeruzsálemi templomban bemutatott állatáldozatok szükségtelenekké váltak. Ezt üzeni Isten a Jeruzsálemi templom pusztulása által.

2. A tiszta áldozat. Malakiás próféta jövendöléseiben olvashatjuk, hogy „Napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a nemzetek között, és minden helyen tiszta ételáldozatot áldoznak és mutatnak be nevemnek. Bizony, nagy az én nevem a nemzetek között – mondja a Seregek Ura” (Mal1,11) Valóban, ma már a világ minden táján mutatnak be katolikus szentmisét, amelyen Jézus, a tiszta, szeplőtelen Bárány van jelen az Ő isteni áldozatával, bűneink bocsánatára. Ügyeljünk, hogy a lehető legtisztább szívvel vegyünk rész ezen a szent áldozaton! A  tiszta szív Isten és az embertársak őszinte, minden erőnkkel való szeretetét jelenti. Növekedjünk ebben napról napra Jézus Szent Testével táplálkozva!

3. Emeljétek fel fejeteket! A mi megváltásunk nem a földről érkezik el. Nem emberi erőfeszítés gyümölcse. A megváltásunk Isten Fiától érkezik. A világ végén mindenki számára látható módon jön el az Emberfia. Amikor megkezdődnek a megjövendölt végső események, akkor a keresztényeknek nem kell rettegniük. Ami az Istentagadókat megsemmisüléssel fenyegeti, az a hívőknek fölemelést jelent: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok!”

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, bocsásd meg nekem, hogy szomorkodtam és elbizonytalanodtam a világ múló dolgai miatt. Növeld bennem, kérlek, a mennyei értékek utáni vágyamat! Segíts, hogy meglássam a Te művedet az életemben. Növeld hitemet, nehogy elbátortalanodjak, amikor látom számtalan hibámat és a szeretetben való oly lassú fejlődésemet.

Elhatározás: Ma imádkozom azokért az ismerőseimért, akik még nem hisznek Istenben. Szívem mélyéről könyörgök számukra a megtérés kegyelméért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."