92694 ima található a honlapon, összesen 220740 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Termékeny talajÉvközi huszonnegyedik hét – szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
23

Termékeny talaj
Pietrelcina-i Szent Pio

Evangélium:
Lk 8, 4-15
Mikor pedig nagy tömeg gyűlt egybe, és a városokból özönlöttek hozzá, a következő példabeszédet mondta: „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, az egyik mag az útfélre esett. Ezt azután eltaposták, és az ég madarai felszedegették. A másik sziklára esett. Ez kikelt, de aztán elszáradt, mert nem volt nedvessége. Egy másik a tövisek közé esett. A tövisek is felnőttek vele, és elfojtották. De más szemek a jó földbe estek. Kikeltek és százszoros termést hoztak.” Amikor ezt elmondta, felkiáltott: „Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” Tanítványai később megkérdezték őt, hogy mit jelent ez a példabeszéd. Ő ezt mondta nekik: „Nektek adatott, hogy megismerjétek Isten országának titkait, másoknak csak példabeszédekben, hogy nézvén ne lássanak, és hallván ne értsenek. Ez tehát a példabeszéd: A mag Isten igéje. Az útfélre hullott magok azok, akik hallgatják, de azután eljön az ördög, és kiveszi az igét szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. A kősziklára hullott magok azok, akik, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nincs gyökerük; egy ideig hisznek, a kísértés idején azonban elpártolnak. A tövisek közé hullott magok azok, akik hallgatják, de az élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei később elfojtják bennük az igét, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig jó földbe esett, azokat jelenti, akik tiszta és jó szívvel hallgatják az igét, megtartják, és gyümölcsöt hoznak állhatatosan.”

Bevezető ima: Úr Jézus, hiszem, hogy Te vagy Isten Fia, aki azért jött, hogy szeretetből megváltson bennünket. Megtestesülésed reménnyel tölt el. Hálám jeléül csak annyit tehetek, hogy teljes szívemből, lelkemből és erőmből téged szeretlek.

Kérés: Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd a szívemet a tiédhez hasonlóvá!

Elmélkedés:
1. Az alázatosság a kulcs a szentté-váláshoz. Mily sok útja van az elbukásnak! Jézus azt mondta: „Én vagyok az Út.” Ezt az utat követem? Isten kegyelme nélkül belőlem is könnyen rossz termőföld válik, és elutasítom Jézust, nem szívom magamba, vagy csak nem gyakorlom az Ő tanítását. Ha jó termőfölddé akarok válni, el kell ismernem Isten kegyelmét és hálát kell adnom érte. Nehézségek idején alázatosan, kitartóan és türelmesen meg kell vallanom a hibáimat és újra el kell indulnom. Tudom, hogy Isten csodás dolgokra képes egy alázatos szívvel. De azt is tudom, hogy egy büszkeséggel teli szívben nehezen tud munkálkodni.

2. Lelkiismeretből. Mi lehet rosszabb egy halott lelkiismeretnél, egy olyan lelkiismeretnél, melyet az állandó bűnök és kompromisszumok elaltattak? A gonosz lélek megkeményedett szívben, vagy bűntől halott lelkiismeretben könnyedén eltereli a figyelmet Isten igazságáról. Folyamatosan formálni kell a lelkiismeretemet az Egyház tanítása szerint, és erősíteni az eltökéltségemet az imádság és a szentségek segítségével. Jézus mondta: „Én vagyok az Igazság.” Megtanultam felismeri az igazságot és örülni neki?

3. Gyümölcsöt hozni. Milyen gyümölcsökre vágyik Isten tőlem? Például a lelkek megtérésére, a saját lelkemnél kezdve. Kitartóan tudom formálni és védeni a lelkemet? Idővel jobb lett az imaéletem, vagy még mindig a gyerekkori szintemnél tartok? Közelebb akarok hozni másokat Krisztus teljességéhez? Szeretnék jól imádkozni, a Szentírást jobban megismerni? Meglátom-e a családomban az apostoli munkám elsődleges célpontját, azt a helyet, ahol a leginkább kéne gyümölcsöt teremnem Krisztus számára? Türelmes vagyok a családommal? Cselekedeteim közel állnak Isten Igéjéhez? Jézus azt mondta: „Én vagyok az Élet.” Ő az én életem? Csak akkor teremhetek jó gyümölcsöt.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, Te vagy számomra az Út, az Igazság és az Élet. Ezért olyan termőfölddé szeretnék válni, mely Igéd által harmincszoros, hatvanszoros, százszoros termést hoz. „Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.” (Zsolt 119, 105). Adj erőt, amikor megkísért a könnyű út, mert az általában zsákutcába vezet!

Elhatározás: A vasárnapi szentmisén teljes figyelmemet az Igeliturgiára fordítom, hogy Isten Igéje gyökeret verhessen a szívemben.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Krisztus rendíthetetlen követőiÉvközi huszonnegyedik hét – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22

Krisztus rendíthetetlen követői
 

Evangélium:
Lk 8, 1-3
Ezután bejárta a városokat s a falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. 

Bevezető ima: Mennyei Atyám, Te végtelen szeretetből teremtettél engem. Bár gyakran nem szeretlek úgy, ahogyan egy jó gyermektől méltó lenne, mégis elhalmozol ajándékaiddal. Elküldted Fiadat, hogy megváltson bűneimtől és egyesítsen veled és önmagával. Ketten elküldtétek a szeretet és igazság Lelkét, a Szentlelket, hogy bennem lakozzon. Nyisd meg szívemet és szememet mindannak a felismerésére, amit velem tettél és folyamatosan teszel, hogy így növekedjek a nagylelkűségben veled, az Egyházzal és minden testvéremmel együtt. Tökéletesíts engem szereteted tüzében, hogy miképpen Fiadat és a Szentlelket erre a világra küldted, a Te küldetésed által én is lángra lobbantsam ezt a világot!

Kérés: Úr Jézus, add, hogy lelkem rendíthetetlenül szolgáljon téged!

Elmélkedés:
1. Imádkozd a rózsafüzért! Számos pápa, püspök, pap és szent buzdított bennünket arra, hogy gyakran imádkozzuk a rózsafüzért, akár naponta is. Tanácsukra kihasználjuk ezt a nagyszerű lelki támaszt? Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, a Szentíráson elmélkedünk. Ez az evangéliumi részlet a Világosság rózsafüzérének harmadik titkáról szól: Jézus meghirdeti Isten országát. A rózsafüzér húsz titkának átelmélkedése által jobban megismerjük Jézus életének kiemelkedő fontosságú pillanatait és közelebb kerülünk hozzá. Ráadásul mindezt szent anyjának, Máriának a közbenjárása által tesszük. Máriának volt minden ember között a legközvetlenebb kapcsolata Krisztussal. Nyilvánvalóan ő is segítette az említett asszonyokat abban, hogy jobban megismerjék, megszeressék és szolgálják a Fiát.

2. A női méltóság. „Az Egyház történetének első idejétől kezdve a férfiak mellett sok nő is volt, akik teljes tartalmában megjelenítették a menyasszony válaszát a megváltó Vőlegény szeretetére. Elsőként ott látjuk azokat az asszonyokat, akik mindennap ott voltak Krisztus közvetlen közelében, és mennybemenetele után az apostolokkal együtt "állhatatosak voltak az imádságban" az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben pünkösd napjáig. Pünkösdkor a Szentlélek szólt Isten népének "fiai és leányai" által, akik beteljesítették Joel próféta jövendölését. Ezek az asszonyok és később mások is sajátos karizmáik és sokoldalú szolgálataik révén cselekvő és fontos részt vállaltak az ősegyház életében, az első és az azt követő keresztény közösségben… Szent Pál a Krisztusért való "fáradozásról" beszél, ami az apostoli Egyház különböző szolgálatait jelenti. E szolgálat a "családi egyházakban" kezdődött, melyekben az őszinte hit anyáról a gyermekekre és unokákra száll, ahogyan az Timóteus házában történt. (II. János Pál pápa, Mulieris Dignitatem, 27). “Megújult hűséggel merítsünk az evangéliumból, mely magának Krisztusnak a magatartásából fakadó, múlhatatlan érvényű üzenetet hordoz éppen a nők mindenfajta kihasználás és elnyomás alóli fölszabadításának témakörével kapcsolatban is. Ő, midőn túllépett az akkori kultúra előírásain, a nőkkel szemben nyitott, figyelmes, elfogadó és odahajló magatartást tanúsított. Ily módon tisztelte a nőben azt a méltóságot, melyet az öröktől fogva hordoz Isten tervében és szeretetében. (II. János Pál pápa, Levél a nőknek).

3. A szent asszonyok hűsége. A Lukács evangéliumában említett asszonyok Jézust követték és Őt, illetve tanítványait szolgálták. Akkor is mellette maradtak, amikor Jézust szenvedésekor egy híján az összes tanítványa elhagyta. Elkísérték Őt a Kálváriára, megálltak a kereszt lábánál és megszervezték temetését és balzsamozását. Hűségükért elnyerték a jutalmukat. Jézus feltámadása után először az asszonyoknak jelent meg. Egyedül ők láthatták az angyalokat. Jelen voltak Krisztus mennybemenetelénél és Pünkösdkor, és valószínűleg közelebb álltak Máriához, mint az apostolok. Szolgálatuk és hűségük a megpróbáltatások idején hősies volt. Megélték annak az állításnak az igazságát, hogy Krisztusnak „szolgálni uralkodás” (Lumen Gentium, 36).

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, sokat tanulhatunk a bibliai asszonyok példájából. Hűségük és szolgálatkészségük rendíthetetlen volt és sosem hagytak el téged. Azt akarom, hogy az én életem is így nézzen ki. Szeretném, ha rám is így számíthatnál. Akkor is kiállok melletted, ha nehezemre esik, mert Te is kiálltál mellettem.

Elhatározás: Ma felkeresem és beszélek egy olyan nővel, aki áldozatkészségével és szeretetteljes szolgálatával kiemelkedő példát mutatott nekem.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Orvos és nem hóhérSzent Máté apostol és evangélista

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
21

Orvos és nem hóhér
Szent Máté apostol és evangélista

Evangélium:
Lk. 9,9-13
Abban az időben amint  Jézus továbbhaladt, látott egy  Máté nevű embert  a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és  követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos  és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: "Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal  és  bűnösökkel?"  Jézus  meghallotta  ezt,  és  így válaszolt: "Nem  az egészségeseknek  kell az  orvos, hanem  a  betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg,  mit jelent ez: "Irgalmasságot várok  és nem áldozatot." Nem azért  jöttem, hogy az igazakat  hívjam, hanem hogy  a bűnösöket."

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy Te teremtettél engem, és a jót akarod lelkemnek. Remélem, hogy teljesíteni tudom meghívásomat emberi gyengeségeim ellenére. Uram szeretlek, amiért ennyire irgalmas vagy hozzám.

Kérés: Uram, irgalmat akarok felajánlani Neked és nem az áldozatot.

Elmélkedés:
1. A gyógyítás. Mindenki jó helyen és jó időben akar lenni, és megnyerni a főnyereményt. Mindenki azt várja, hogy az orvosa pozitív jövőképet fessen elé, ha betegség éri. Bolond az a lottózó, aki nem kasszírozza be a nyereményt. Bolond az a beteg, aki nem tartja be az orvos utasításait. Máté, a vámos nem élt kiteljesedett életet, pedig volt pénze, barátai és társasági élete. Ez a fajta életstílus gyorsan megmételyezte a lelki életét. Máté nem volt egyedül – jól tudta, hogy rossz társaságban van. Talán ismerős számomra ez a jelenet? Jézus élete, mely szegény, tiszta és engedelmes volt, vonzó és nagy hatást tett Mátéra. A szerető pillantás, mely megragadta tekintetét és így szólt: „kövess engem”. Jézus visszautasíthatatlan ajánlata pedig Máténak mindenébe került. Kész volt elveszteni életét, hogy ez által visszakapja azt Krisztusban. Én mit vagyok képes odaadni?

2. A valódi társasági élet. Vannak, akik öntik magukból a viccet. Néhány embert viszont azért nem hívsz meg, mert tönkre teszi a partit. Máté mire gondolhatott? Hogyan gondolhatta, hogy korábbi barátait érdekli Jézus? Jézus nem hasonlított rájuk. Vajon felborította volna Jézus az ő asztalaikat is, és korbáccsal kergette volna el őket is pultjaiktól? Nem. Visszahívta volna őket az atyai házhoz. Jézus Krisztus a világ világossága. Ő az Út, az Igazság és az Élet. Ő a világ tulajdonába jött, Ő a velünk élő Isten. Ő a Jó Pásztor, aki elveszett nyáját keresi. Ha egyszer megtalálja azt így szól: Jöjjetek, örvendjetek velem! (Lk. 16:5) Ő az ünnep igazi oka. Ha Jézus valóban az életem része lett, meghívhatom a barátaimat is viszonzás képen, hogy velem örüljenek. Ünnepeljük együtt Isten irgalmát!

3. Irgalmat és nem áldozatot! Valahogy szeretném hasznát venni földi javaimnak, hogy mennyei kincseket nyerjek. Szeretnék teljes testi és lelki egészséget nyerni még akkor is, ha teljes változtatásra van szükségem. Mégis, nem mennék orvoshoz, ha tudnám, hogy kivégeztet, mert egy kicsit beteg vagyok. Az ítélkező keresztények olyanok, mint a kivégző orvos, aki behatja az áldozatot másokon anélkül, hogy irgalmat vagy a gyógyuláshoz vezető utat kínálna fel. Jézus úgy mutatja be magát, mint a lelkek orvosát, aki azért jött, hogy gyógyítson. A szeretet gyógyít. A szeretet az ünneplés oka. A szeretet az orvosság. Vajon én gyógyítok?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, szeretném, ha megérintenéd életemet, és eltöltenéd szívemet szereteteddel, örömöddel és nevetéssel. Töltsd el baráti kapcsolataimat hitelességgel. Nem akarok felszínes életet élni, mely másokat is, magamat is az üresség felé vezet. Krisztus, Te vagy az életem.

Elhatározás: Ma időt fogok szánni egy barátomra, vagy családtagomra, hogy felfedezzük azokat az értékeket, melyek a szilárd kapcsolat alapját képezik. 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Az igazság szabaddá teszÉvközi huszonnegyedik hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
20

Az igazság szabaddá tesz
Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk

Evangélium:
Lk 7, 31-35
"Kihez hasonlítsam ennek a nemzedéknek a tagjait? Kihez hasonlók? A gyerekekhez hasonlítanak, akik ott tanyáznak a piacon és egymásnak kiabálják: Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem zokogtatok. Mert eljött Keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, s azt beszélitek róla, hogy ördöge van. Eljött az Emberfia, eszik és iszik, s azt mondjátok rá, lám, milyen falánk, iszákos ember, a vámosok és a bűnösök barátja. A bölcsességet azonban minden gyermeke igazolja."

Bevezető ima: Uram, legyen számomra a minden az imának ez a pillanata: a pillanat, amire vágyódom, az étel, ami életet ad, a vigasztalás, ami megerősít. Tudom, hogy akkor is dolgozol bennem, amikor nem érezlek, és nem vagyok képes jelenlétedet tudatosítani magamban. Teljes szívemből és odaadással akarok imádkozni, és nem csak az eszemmel.

Kérés: Úr Jézus, add, hogy mindig az igazságot keressem és annak minden következményét elfogadjam az életemben.

Elmélkedés:
1. Kifogások nélkül keresd az igazságot! A hit minden esetben Isten ajándéka, de nekünk is együtt kell működnünk a kegyelmével és nyitottnak kell lennünk az igazságra, hogy ezt az ajándékot elnyerhessük. Ebben a szentírási részletben Jézus azokhoz szól, akik üres kifogásokra hivatkozva akarják Őt elutasítani. Azokhoz a gyermekekhez hasonlítja őket, akik annyira el vannak foglalva a saját véleményükkel, hogy képtelenek megérteni az igazságot. Van egy történet, melyben egy négyéves lány alig hajlandó megválni a műanyag gyöngyeitől, hogy cserébe apjától igazgyöngyöket kapjon. Milyen gyakran viselkedünk mi is így, a saját bűnös életünkbe vagyunk annyira elmélyülve, hogy képtelenek vagyunk befogadni egy Krisztussal élt élet hitelességének, szépségének és szabadságának a lehetőségét! Mily gyakran utasítjuk vissza gyenge kifogásokra hivatkozva Őt, aki jelen van az Egyház tanításában? Hányszor ragaszkodunk a saját műanyag-kincseinkhez?

2. A szentek, mint példaképek. Jézus szerint „A bölcsességet minden gyermeke igazolja”. Ha ez a „bölcsesség” Krisztust jelenti, a gyermekei pedig a „bölcsesség gyermekei”, mely a héber szóhasználatban a bölcs embereket jelenti, akkor ez a szentírási részlet a szenteket dícséri. Ők azok a bölcs férfiak és nők, akik az évszázadok során nem csak nyitottak voltak Isten igazságának befogadására, hanem ezt az igazságot másoknak is hirdették, gyakran az életük árán is. (Navarrai Biblia: Szt. Lukács). Korunk egyik nagyszerű vívmánya az a sok könyv és film, amely a szentek életével foglalkozik. Mikor olvastam utoljára egy szent írását vagy életrajzát, és mutattam fel őt példaként a gyermekeim előtt?

3. A szeretet szavai. Minden, amit teszünk és birtoklunk, Isten ajándéka, beleértve a beszéd és a kommunikáció ajándékát is. A beszédnek fontos szerepe van a megváltásban. Isten Bábel tornyának építőit a beszédük révén zavarta meg és oszlatta szét. Isten megáldotta és egyesítette az Újszövetség emberét, az Egyházat a beszéd csodájával: pünkösdkor a tanítványokat mindenki megérthette. Ebben a szentírási részletben láthatjuk, hogy az emberek a beszédük értékes ajándékát arra használták, hogy hazugságokat terjesszenek Jézusról és Keresztelő Szent Jánosról. Úgy használjuk ezt az ajándékot, mint a szentek, vagy mint Krisztus ezen kortársai? Figyelünk arra, hogy másokról jót mondjunk, és a harag idején inkább csendben maradjunk? Kerüljük a pletykákat és a rágalmakat? Elolvastuk már a Katekizmusnak azt a részletét, mely a nyolcadik parancsolatot tárgyalja?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, a saját véleményem és ötleteim üresek és gyengék, amikor nem a Te igazságodra épülnek. Te vagy az Igazság. Add, hogy sose legyek olyan bolond, hogy a saját elképzeléseimet jobbnak tartsam a tieidnél. Segíts meglátnom az igazat, és add kegyelmed, hogy a félrevezetést mindig felismerjem és vissza tudjam utasítani. Végül arra kérlek, Uram, hogy az én szavaim hadd segítsenek másoknak is az igazság útján járni. Szeretném, ha a szeretetteljes beszéd lenne a névjegyem.

Elhatározás: Ma legalább két emberről jót mondok és kerülöm a pletykálkodást.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A halálból az életreÉvközi huszonnegyedik hét – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
19

A halálból az életre
Szent Januáriusz püspök és vértanú

Evangélium:
Lk 7, 11-17
Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai és mások is igen sokan. Amikor a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Elég nagy tömeg kísérte a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve és megszólította: "Ne sírj!" Aztán odalépett a koporsóhoz, és amint megálltak, akik vitték, megérintette, s így szólt: "Ifjú, mondom neked, kelj föl!" A halott felült, és elkezdett beszélni. Ekkor átadta anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és magasztalták Istent ezekkel a szavakkal: "Nagy prófétánk támadt", és: "Meglátogatta népét az Isten." S a hír elterjedt egész Júdeában és a környéken is mindenfelé.

Bevezető ima: Jézus, micsoda öröm és ajándék számomra ezt az időt csak veled tölteni! Jobban meg akarlak ismerni. Szeretném, ha a beléd vetett reményem megerősödne. Állhatatosabban akarlak szeretni a mindennapi életemben. Csak Te adhatod meg nekem ezeket a kegyelmeket. Csak Te tehetsz engem bátor és boldog apostollá a királyságodban.

Kérés: Úr Jézus, segíts mindig a kegyelem állapotában maradnom!

Elmélkedés:
1. Együtt érző és irgalmas. Gyakran hallunk Isten kegyelméről, de néha túl elvont és életünktől távol álló módon – egészen addig, amíg a maihoz hasonló evangéliumi részleten nem elmélkedünk. Képzeljük el Jézust sok lelkes hívével körülvéve, amint a városkapuhoz érve a gyászoló tömegbe botlik. Megáll, abbahagyja a beszélgetést és teljes figyelmét a fiát sirató asszonyra fordítja. Lukács leírja, hogy „megesett rajta a szíve”. Jézus emberi természetével együtt érzett az asszonnyal. Érezte a fájdalmát. Mily nagyon érezheti Jézus isteni természetével a mi mindennapi testi, érzelmi és lelki fájdalmainkat is! A történetbeli özvegyhez hasonlóan mellettünk is megáll és csodát művel az életünkben, ha hagyjuk. Néha ez a csoda szabadít meg a fájdalmainktól, akárcsak az özvegy esetében. De az is előfordul, hogy ez a csoda a bűneink bocsánata, vagy egy megerősítés a terheink viselésében őérte és a lelkek megmentéséért.

2. Az Egyház öröme. Az Anyaszentegyház mindig örül, ha a gyermekei a szentgyónás szentsége által visszatérnek a kegyelmi életbe. Szent Ambrus és Szent Ágoston ezt a szentírási részletet ennek a beigazolásaként látták. Szent Ambrus azt írja, hogy az Egyház az az anya, aki úgy jár közben minden egyes gyermekéért, mintha egy özvegy egyszülött fiai lennének. (Megjegyzések Szent Lukács evangéliumához, V. 92). Szent Ágoston rámutat: „Az özvegy anya örvendezett fia ébredésén. … Az Anyaszentegyház minden nap örvendezik, amikor tagjai lelkileg újjáébrednek. A fiatalember testileg volt halott, az Egyház egyes tagjai lelkileg. A fiatalembert látható módon megsiratták, utóbbi emberek lelki halála azonban láthatatlan és gyászolatlan maradt. Az támasztja őket új életre, aki tudta, hogy halottak voltak.” (Prédikációk; 98,2).

3. Lelki halálból ébredve. Krisztus végtelen kegyelméből fakadóan mindannyiunknak örök életet akar adni. Együttérzésének kincstára határtalan, mondja nekünk Szent Faustina nővér. Jézus irgalma miatt bízta a bűnök megbocsátását földi szolgálóira, a papokra (Jn 20: 22-23). Amikor bocsánatos bűneinket megvalljuk, nagyobb kegyelemben részesülünk, és a Szentháromság isteni természete által közelebb kerülhetünk Krisztushoz, hogy így elkerülhessük a halálos bűnt. Amikor halálos bűneinket bánjuk meg, és azok nyernek megbocsátást, nem csak közelebb kerülünk Krisztushoz a kegyelem által, hanem távolabb kerülünk a lehető legrosszabb sorstól, méghozzá a lelki haláltól. Dicsérjük ezért Istent! Nem csoda hát, ha az Anyaszentegyház örvendezik.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, hol lennék most a szentgyónás szentsége nélkül, mely oly sokszor ragadt ki a lelki halálból? Elviselhetetlen teher lenne egész életemben hordozni bűneim terhét vagy a Te barátságod nélkül élni. A szentgyónáson keresztül tudhatom, hogy megbocsátod bűneimet és helyreállítod lelki békémet. Ne hagyd, hogy büszkeségem vagy szégyenem valaha eltávolítson ettől a csodálatos szentségtől, a szabadság szentségétől!

Elhatározás: Ma legalább öt perces lelkiismeret vizsgálatot végzek és felkészülök a következő gyónásomra, amelyre még ezen a héten elmegyek.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Uram, csak egy szóval mondd...!Évközi huszonnegyedik hét – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18

Uram, csak egy szóval mondd...!
 

Evangélium:   
Lk 7,1-10
Miután ezeket a beszédeket a nép hallatára mind befejezte, bement Kafarnaumba. Egy százados egyik szolgája pedig, aki annak nagyon kedves volt, halálos betegen feküdt. Mivel hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok pedig, amikor odaértek Jézushoz, nagyon könyörögtek: „Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk.” Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze volt a háztól, a százados elküldte hozzá barátait, ezekkel a szavakkal: „Uram! Ne fáradj, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem is tartottam magamat méltónak, hogy hozzád menjek; hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, s katonák vannak alattam; és ha azt mondom az egyiknek: „Menj”, elmegy; vagy a másiknak: „Gyere”, odajön; és a szolgámnak: „Tedd ezt”, megteszi.” Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott. Megfordult, és az őt követő sokaságnak ezt mondta: „Bizony, mondom nektek: még Izraelben sem találtam ekkora hitet!” A küldöttek pedig, amikor hazatértek, egészségben találták a szolgát.

Bevezető ima: Uram, Jézus, hiszem, hogy azért jöttél e világba, hogy megváltsd a bűnösöket. Remélek benned és hatalmadban, amely kegyelmed által képes átformálni bűnre hajló lelkemet a szentségre. Uram, szeretlek téged, és felajánlom neked szívemnek azt a vágyát, hogy te légy az első helyen az életemben. Szeretni akarlak teljes szívemből, teljes elmémből, teljes lelkemből és teljes erőmből.

Kérés: Uram, add meg nekem a mélyebb hit kegyelmét!

Elmélkedés:
1. A százados. Gyakran azok az emberek ismerik fel legkevésbé Istent, akik a legtöbb ajándékot kapták tőle. Ezért más férfiaknak és nőknek felkínálja a hit ajándékát, mindenekelőtt azoknak, akik egyszerűek és alázatos szívűek. A százados története jól megjeleníti Isten kegyelmének ezt az erejét az életünkben. Igyekeznünk kellene olyannak lenni, mint ő: egyszerűnek, alázatosnak. Bíznunk kellene abban, hogy Jézus hatalmas dolgokat cselekszik a mindennapi életünkben.

2. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ezek a szavak kinyilatkoztatják a százados alázatosságát. Ezeknek a szavaknak kellene ugyanígy megvilágítani a mi alázatosságunkat, és Krisztus Oltáriszentségben való jelenlétébe vetett hitünket. Mert ezeket a szavakat imádkozzuk a szentmisén, mielőtt magunkhoz vesszük Urunkat a szentáldozásban. Amikor magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, valóságban befogadjuk Krisztust – testét, vérét, lelkét és istenségét. Hitünk a kulcs, amely megnyitja szívünket Krisztus megszentelő kegyelmének.

3. Még Izraelben sem találtam ekkora hitet! Nem akarjuk, hogy Jézus ezeket a szavakat nekünk is mondja? Nem sokkal jobbak ezek, mint ezt hallani Krisztustól: „De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk. 18,8) Krisztus arra hív, hogy élő forrása legyünk a hitnek, a reménynek és a szeretetnek, s így ha már sehol sem talál hitet, legalább a mi halhatatlan hitünk által vigasztalódjon.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, szeretném én is kimondani a százados szavait. Hiszek benned, és az Oltáriszentségben lévő valóságos jelenlétedben. A kétségek idején, és amikor elgyengül a hitem, hozzád akarok kiáltani: „Csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem.”

Elhatározás: Elhatározom, a mai a Szentmisén, az Oltáriszentség vételekor, vagy egy lelki áldozás előtt teljes szívemből imádkozom ezeket a szavakat 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Határtalan megbocsátásÉvközi huszonnegyedik vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
17

Határtalan megbocsátás

Evangélium:
Mt 18,21-35
Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: „Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus azt felelte neki: ,,Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: ,,Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.'' Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: ,,Add meg, amivel tartozol.'' A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: ,,Légy türelemmel irántam, és megadom neked.'' Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: ,,Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?'' És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.''

Bevezető ima: Uram Jézus, hiszem, hogy azért jöttél el a világba, hogy megváltsál minket a bűntől. Remélek benned és hatalmadban, amely a kegyelem által bűnre hajló természetemet képes átalakítani a szentségre. Uram, szeretlek, és szívem azt kívánja, hogy téged tegyelek az első helyre az életemben. Teljes szívemből, teljes elmémből, egész lelkemből és egész erőmből akarlak szeretni téged.

Kérés: Uram Jézus, segíts, hogy őszinte szívvel képes legyek megbocsátani testvéreimnek!

Elmélkedés:
1. Hetvenszer hétszer. Jézus meglepte Pétert ezzel a jelképes válasszal. Minket is meglep az Ő kegyelmének mélységével. Mi is, ahogyan Péter, nagylelkűnek tartjuk magunkat, amikor szomszédunknak nagyvonalúan megbocsátunk – hétszer. Azonban Jézus nem állít határt, hogy hányszor bocsát meg nekünk – „hetvenszer hétszer” – és arra tanít, hogy mi is ugyanezt tegyük. Arra hív, hogy mi is cselekedjünk e szerint a tipikus keresztény magatartás szerint.

2. Légy türelemmel irántam! A szolga, aki tízezer talentummal tartozott urának, mindegyikünk helyében állhatna Isten előtt. Mi is mindennel adósai vagyunk az Istennek, az Ő segítsége nélkül semmire sem lennénk képesek, főleg nem bűneink jóvátételére. Amikor elfogadjuk Isten türelmes szeretetét, megváltozik az életünk. Krisztus által van új életünk!

3. A kegyetlen szolga. Annak ellenére, hogy befogadtuk Isten határtalan szeretetét, olykor pontosan olyanok vagyunk, mint az a szolga, akinek elengedte ura a tartozását – kegyetlenné vált abban a pillanatban, amikor a saját tartozásától megszabadult. Nem teljesítette a parancsot, hogy „bocsáss meg, amint neked is megbocsátottak!” Milyen könnyű megfeledkezni Isten szeretetéről, amikor nyomás van rajtunk, hogy „teljesítenünk” kell valamit. Mi is kegyetlen szolgákká válunk, amikor elfelejtkezünk Istenről, és tisztán az emberi igazságosság szerint viselkedünk embertársainkkal – családtagjainkkal, barátainkkal, munkatársainkkal.

Beszélgetés Krisztussal: Urunk Jézus Krisztus, világos tanítást adtál nekünk ebben a példabeszédben a megbocsátásról. Olyan tanítványokra vágysz, akik téged utánoznak, úgy szeretik egymást, ahogy Te szeretsz minket. Taníts meg engem erre az alázatra, és hálára, hogy képes legyek magam körül mindenkinek megbocsátani.

Elhatározás: Megígérem, hogy ma legalább egy olyan embernek megbocsátok, aki megbántott engem.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Növekedni az erényekbenÉvközi huszonharmadik hét – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
16

Növekedni az erényekben
Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Evangélium:
Lk 6; 43-49
Nem jó az a fa, amely rossz gyümölcsöt terem; és nem rossz az a fa, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát gyümölcséről ismerünk meg. Tövisbokorról nem szednek fügét, sem a csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember jót hoz elő szívének jó kincséből, és a gonosz ember a gonoszból gonoszat hoz elő; mert a szív bőségéből szól a száj. Miért mondjátok nekem: „Uram! Uram!”, ha nem cselekszitek, amiket mondok? Megmutatom nektek, kihez hasonló mindaz, aki hozzám jön, hallgatja szavaimat és megcselekszi azokat. Hasonló a házépítő emberhez, aki mélyre leásott és az alapot kősziklára rakta. Amikor aztán jött az árvíz, nekiesett a háznak a folyó árja, de nem tudta megingatni, mert kősziklára volt építve. Aki pedig hallgatja, de nem cselekszi, hasonló ahhoz az emberhez, aki a házát alap nélkül, a földre építette. Amikor nekirontott az ár, mindjárt összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása.

Bevezető ima: Uram, köszönöm ezt a kis időt, amit veled tölthetek. Szükségem van rád. Ne engedd, hogy csak magammal foglalkozzak és eltávolodjak tőled a hétköznapok feladataiban! Azt akarom, hogy Te legyél a fő gondom, mint Márta testvérének, Máriának. Beszélj Uram, szolgád csak rád figyel!

Kérés: Uram, add meg, hogy az imádság emberévé váljak!

Elmélkedés:
1. Jó gyümölcsök. A fát a gyümölcseiről ismerjük meg. A jó fa jó gyümölcsöket fog teremni. Jézus egy jól ismert hasonlaton keresztül szeretne lelki leckét adni nekünk. Honnan tudjuk, hogy fejlődünk-e az imádságban és a lelki életünkben? Talán hozzászoktunk, hogy felmérjük az érzéseinket: ma azt éreztük, hogy valóban képesek voltunk erőfeszítést tenni az imádságért, vagy, hogy tegnap nehezen szántam rá magam az imára, és amikor imádkoztam, az is száraz volt. Honnan tudjuk, hogy jól imádkoztunk-e? Megnézzük, hogy milyen az akaraterőnk. Az akaratunk egyesülni tud Krisztuséval és el tudjuk fogadni a küldetésünket? Arra törekszünk, hogy minél erényesebb életet éljünk? Az imádságnak meg kell mutatkoznia tetteinkben, hogy meglássuk az erények jó gyümölcseit az életünkben – a nagyobb hitet, szeretetet és reményt. Ha az elhatározásunk nem válik cselekedetté, akkor talán az akaratunk nem elég határozott. Ez nem azt jelenti, hogy utunk során nem fogunk nehézséggel találkozni. Ez nem egy egyenes, előre haladó ív, amit megteszünk. Néha két lépést előre lépünk, majd egyet vissza.

2. Hallgatni az igére. Az első lépés előre, hogy hallgatunk Krisztus szavára. - hogy nyitottan álljunk Isten és az Ő akarata elé. Néha a saját akaratunkra koncentrálunk, ezért kevésbé figyelünk oda vagy gondolunk arra, hogy Isten hogyan foglalna állást egy adott témában. Más esetekben túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy időt szakítsunk Istenre. Amikor szakítunk időt az imádságra, akkor meg állandóan mi beszélünk, egyszerűen nem hagyjuk őt szóhoz jutni, vagy a gondolataink annyira tele vannak ezer más gonddal, hogy nem halljuk meg Őt. Szükségünk van arra, hogy önuralmat gyakoroljunk és keressünk néhány olyan pillanatot, amikor elcsendesedve csakis Istennel vagyunk és minden figyelmünket rá fordítjuk. „Beszélj, szolgád figyel!” (1 Sámuel 3,10).

3. Szavakra váltani a tetteket. Ha egyszer megértjük Istent, akkor rájövünk arra, hogy mi az, amit kér tőlünk: arra hív, hogy szavait váltsuk tettekre. Meg kell tennünk ezt a lépést, feljebb lépve ezzel a lépcsőn. Talán nem tudjuk az összes lépést, amit Isten szeretne, hogy megtegyünk, de ahhoz, hogy elkezdjük, ahhoz elég ismernünk az elsőt. Talán hajlunk arra, hogy megköveteljük Istentől, mutasson meg mindent, mielőtt elvállaljuk. Biztosítékot akarunk, mielőtt elindulunk afelé, amit Ő akar, de Isten azt szeretné, ha engedelmeskednénk neki. Nem elég tudni, hogy mit kell tennünk, meg is kell cselekedni azt! Ez a mi lelki életünk alapja. Szükséges elmélkednünk azon, hogy mik a hit, a remény és a szeretet konkrét cselekedetei, melyeket meg kell élnünk a mai nap folyamán.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm a türelmedet és a jóságodat. Segíts, hogy hozzak egy örök érvényű döntést a mély imaélet kialakítására vonatkozóan - és arra, hogy mindig a napom részévé teszem, hogy csendben veled legyek és hagyjam, hogy a szívem mélyéig szólj hozzám. Növeld a jelenlétedbe vetett hitemet! Nyisd meg szívemet, hogy meg tudjalak hallani és magamhoz tudjam ölelni szent akaratodat!

Elhatározás: Ma három felebaráti szeretetből eredő jó cselekedetet fogok véghezvinni.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Másokat a mennybe vezetniÉvközi huszonharmadik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
15

Másokat a mennybe vezetni
A fájdalmas Szűzanya 

Evangélium
Lk 6,39-42
Hasonlatot is mondott nekik: „Vajon a vak vezethet-e vakot? Nem esnek-e mindketten verembe? Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél; valaki akkor tökéletes, ha olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? És hogyan mondhatod testvérednek: „Testvér, hadd vegyem ki szemedből a szálkát”, a te szemedben pedig nem látod a gerendát? Képmutató! Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és csak azután fogj hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből!”

Bevezető ima: Uram, köszönöm ezt az időt, amit veled tölthetek. Hiszem, hogy itt vagy velem. Soha nem vagyok egyedül. Növeld szeretetedbe vetett hitemet! Vésd mélyen a szívembe, hogy napról napra jobban szeresselek!

Kérés: Uram, segíts, hogy alázatosabb legyek!

Elmélkedés
1. Vakvezető. Jézus egy költői kérdést tesz fel a tömegnek: „Vajon a vak vezethet-e vakot?” Nyilvánvaló, hogy a vezetőnek látnia kell. Ha arról van szó, hogy az embereket akarjuk elvezetni Isten országába, akkor Jézus az Út. Ő az egyetlen, aki az Atyától jött, Ő ismeri az utat. Először is elmélkednünk kell az Ő központi szerepéről és fontosságáról ahhoz, hogy a mennybe jussunk. Utána pedig önmagunkról gondolkozzunk el, mint mások vezetőiről. Elővigyázatosnak kell lennünk, de ez nem jelent vonakodást, hanem annak a felmérését, hogy nekünk másokat Istenhez kell vezetnünk. Alázatosnak kell lennünk és nagyon közel kell maradnunk az Egyházhoz, melyet Krisztus alapított és folytatni az Ő küldetését itt a földön.

2. Tanítványok. Jézus következő kijelentése hangsúlyozza, hogy a tanítvány nem állhat mestere felett, annyit tud tanulni, amennyit mestere. Jézus tanítványai megtanulhatják azokat a lépéseket, melyek a megváltásra és az örök életre vezetnek. Krisztus nem csak azért alapította meg az Egyházat, hogy tanítását elterjessze, hanem megajándékozta azt a Lélekkel, amely az idők folyamán megvédte az Egyházat az eltévelyedéstől. Tehát, ha mi tanítunk, a mi bizonyosságunknak azon kell nyugodnia, hogy az Egyházzal egységben fáradozunk, és arra törekszünk, hogy kövessük tanításait. A tanulás egy életen át tartó folyamat, de a hittanoktatás gyakran befejeződik az elsőáldozás vagy a bérmálkozás után, és ezért sok felnőtt katolikus csak a gyermekek szintjén áll a hit kérdéseiben. Mi mit teszünk azért, hogy a hitéleti kérdésekben megfelelően jól képzettek legyünk?

3. Képmutatók. Az evangelizáció magunkkal kezdődik. Úgy tűnik, hogy sokkal könnyebben rájövünk mások hibáira, mint sajátunkra. Mások hibái nagyon idegesíthetnek minket, pedig lehet, hogy mi ugyanazt, vagy annak súlyosabb változatát követjük el annál, mint aki miatt panaszkodunk. A büszke emberek hangosan panaszkodnak amiatt az önteltség és arrogancia miatt, amit másokban látnak, de ahhoz túlságosan vakok, hogy észrevegyék saját vétkeiket. Először őszintén szembe kell nézni magunkkal – alázatosan – aztán sokat kell dolgoznunk azon, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlítsunk. Minél jobban engedjük, hogy Isten kegyelme formáljon minket, annál inkább képesek leszünk másokon segíteni.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, nagyon büszke vagyok. Könnyen úrrá lesznek rajtam saját elképzeléseim, szükségleteim és vágyaim. Magamat mások elé helyezem. Nagyon bánt mások kritikája, és nem szeretem, ha az emberek megpróbálják megmondani, hogy mit tegyek. Ugyanakkor én könnyen kritizálom a felebarátaimat. Mindenben és mindenkiben tudok hibát találni, és egy kicsit sem fogom vissza magamat, amikor ezt meg akarom osztani másokkal. Segíts, hogy felhagyjak ezzel a kritikus lelkülettel, mások megítélésével, melyet mindenki irányába gyakorlok, kivéve magam felé! Segíts, hogy észrevegyem magamban azokat a hibákat, melyeken el kell kezdenem dolgozni! Adj nekem bátorságot, hogy merjek szembenézni magammal, mielőtt másokra tekintek!

Elhatározás: Ki fogok tűzni két vagy három olyan gyakorlati dolgot, amivel a hét folyamán növekedni tudok az alázatosság erényében.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Emeld magasra a keresztet!A Szent Kereszt felmagasztalása

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
14

Emeld magasra a keresztet!
A Szent Kereszt felmagasztalása

Evangélium
Jn 3, 13-17
Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia. Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.

Bevezető ima: Uram, szeretnék annyira egyesülni veled, hogy sugározzam a jelenlétedet. Megtisztelsz azzal, hogy szolgálatodra hívsz, hiszen tudom, hogy a küldetésem messze meghaladja a képességeimet. Remélem, elég nagylelkű leszek ahhoz, hogy félretegyem saját kívánságaimat és elnyerjem szereteted ajándékait. Így lehetek jóságod jele minden ember előtt.

Kérés: Uram, hadd egészítsem ki szenvedéseidet az általam hordozott szenvedésekkel!

Elmélkedés
1. Isteni szeretet. Ne legyen kétségünk ebben: Jézus Isten, a Szentháromság második személye, az Emberfia. Isten végtelen szeretete miatt Jézus Isteni mivolta ellenére egy római kereszten emberi módon szenvedett és halt meg. Az Atya még egyszülött Fiát sem sajnálta azért, hogy megváltson bennünket. Mi a válaszunk erre a túláradó, mérhetetlenül mély szeretetre? Hogyan gondolunk a saját szenvedésünkre, ha tudjuk, hogy még az Emberfia is magára vette ezt a terhet?

2. Mózes előremutat Jézusra. Isten parancsára és az Ő kegyelméből Mózes a pusztában felemelt egy réz kígyót, hogy azok az izraeliták, akiket kígyómarás ért, rátekintve megmeneküljenek a fizikai haláltól. Isten parancsára és az Ő kegyelméből Jézust felemelték a kereszten, hogy minden bűnben élő ember rá tekinthessen, és hite és bűnbánata által megmeneküljön az örök haláltól.

3. Megváltásunk ellentmondása. Az emberek mindig sokat gondolkoztak a bűn természetén: miért engedi a rosszat egy jó és szerető Isten? Aquinói Szent Tamás adja meg a választ: hogy egy nagyobb jó származzék belőle. A világtörténelem legnagyobb bűntette az istenölés volt: az Emberfia, Jézus Krisztus megfeszítése. Ezt a rosszat azonban Isten a világtörténelem legnagyszerűbb eseményévé alakította: az emberiség megváltásává. Bízzunk Istenben, hogy Ő a rosszat is jóra fordítja. Bíznunk kell abban, hogy tudja, mit tesz, még akkor is, ha néha nem értjük.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, a Te szereteted felülmúlja a képzelőerőmet. Hogyan lehetséges, hogy vállaltad a fájdalmakkal teli kereszthalált értem? – Pont én érdemeltem volna meg ezt a szenvedést! Szenvedéseim eltörpülnek a tieid mellett, de hálából a megváltásomért elfogadóan és szeretettel akarom hordozni keresztemet, és így szenvedéseimben eggyé akarok válni veled. Köszönöm, hogy együtt szenvedhetek veled és így megmutathatom, hogy valóban szeretlek.

Elhatározás: Ma öt percig teljes csendben szemlélem a keresztet, és elmélkedem róla.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Éljünk boldogan!Évközi huszonharmadik hét – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
13

Éljünk boldogan!
Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító

Evangélium
Lk 6, 20-26
Akkor szemeit tanítványaira emelte, és így szólt: „Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert kielégítenek benneteket. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, és kivetik neveteket mint gonoszat az Emberfiáért. Örüljetek azon a napon és vigadjatok, mert íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben! Hiszen atyáik éppen így cselekedtek a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat! Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert majd gyászoltok és sírtok! Jaj nektek, amikor mindenki magasztal titeket, mert atyáik éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal!”

Bevezető ima: Uram, köszönöm ezt a kis időt, amit imádságban veled tölthetek. Növeld irántad való szeretetemet, és azok iránt a lelkek iránt, akikkel életem folyamán találkozom. Szükségem van segítségedre ahhoz, hogy felülemelkedjek önzésemen és másokat magam elé helyezzek. Nyisd meg füleimet, hogy meghalljam üzenetedet, amit a mai napon el akarsz juttatni hozzám! Segíts, hogy megéljem ezt az üzenetet!

Kérés: Uram Jézus, növeld szeretetemet irántad és a lelkek iránt!

Elmélkedés
1. Boldogok a szegények. Ma Lukács evangéliumában a nyolc boldogságról elmélkedünk. Feltűnik számunkra, hogy ez kicsit másképp mutatja be, mint Máté beszámolója. Kevesebbek a boldogmondások, és a befejezésben ennek megfelelően a „Jaj! kiáltások” következnek, amelyek azoknak szólnak, akik nem Jézus tanítása szerint élik életüket. Először is Jézus a szegénységet ajándékként mutatja be. Ez nem illik korunk materialista és fogyasztói társadalmába, ahol az alapján értékelik az embert, hogy milyen anyagi javakkal rendelkezik. Az embereket beletaszítják ebbe a mentalitásba, hogy egyre többet és többet akarjanak felhalmozni, és az a cél, hogy anyagi dolgok kerüljenek életünk középpontjában. A szegénység erénye segít abban, hogy el tudjunk szakadni az anyagi dolgoktól, és csak Istenhez, a mi igazi és végső célunkhoz kötődjünk igazán. A szegénység segít abban, hogy jobban bízzunk Isten gondoskodásában, és abban, hogy mindig megadja, amire szükségünk van. Anyagi javak helyett, egyedül csak Istenben legyen bizodalmunk!

2. Boldogok az éhezők. Ha földi dolgokkal telünk el, attól még a lelkünk éhezni fog. Ha az ember feszült vagy ideges, gyakran az ételhez fordul. A „vigasztaló táplálkozás” egy olyan fogalom, ami megmagyarázza, hogy önmagunk vigasztalására használjuk az ételeket és nem arra, hogy csillapítsuk az éhségérzetünket. Ugyanakkor ahelyett, hogy a vigasztalást anyagi dolgokban keresnénk, Istenhez kellene fordulnunk. Ő a mi vigaszunk.

3. Boldogok, akiket üldöznek. Természetünkből adódik, hogy azt szeretjük, ha az emberek szeretnek minket, de ha ezt tartjuk a legfontosabbnak, akkor könnyen a tömeg zsarnokságának és a saját hiúságunknak a rabjaivá válunk. Általában kisebb engedményekkel kezdődik, aztán ez egyre jobban nyomaszt majd minket. Végül a hitünket szinte teljesen lefaragjuk a semmi szintjére - semmi kérés, csak kegyesen megfelelni a tömegnek. Ugyanakkor a mi katolikus hitünk ellentmond mindennek, ami bűnös. Vannak idők és helyzetek, amikor választanunk kell, hogy Istennek akarunk megfelelni, vagy a tömeg kegyeit keressük. Hitünk üldözése egy olyan motiváló erő, ami előre visz minket. Jézust is üldözték és nem ígért kevesebb szenvedést tanítványainak sem. Ha életünkben nincs jelen az üldöztetés, ha életünk könnyű és mindenki szeret minket, akkor még egyszer végig kell gondolni az életünket és megvizsgálni, hogy Isten valóban a legfontosabb-e az életünkben.

Beszélgetés Krisztussal: Krisztus, segíts, hogy az első helyre tegyelek téged! Szükségem van a segítségedre, hogy kitörjek az önszeretetből, amely fogva tart. Jobban és jobban szeretnélek szeretni, és örömmel akarlak szolgálni. Azokban az időkben, amikor szűkmarkúan adom a nagylelkűségemet, vagy megtagadom, amit a hitem követel, segíts, hogy mindezt odaadjam neked és ne érdekeljen, hogy mások mit gondolnak.

Elhatározás: Ma beszélni fogok valakivel Krisztusról. 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus és az imádságÉvközi huszonharmadik hét – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
12

Jézus és az imádság
Szűz Mária szent neve

Evangélium
Lk 6, 12-19
Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt. Ezeket elnevezte apostoloknak: Simont, akit Péternek is nevezett, és Andrást, a testvérét, valamint Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zelótának neveznek, Júdást, Jakab fiát, és iskarióti Júdást, aki áruló lett. Majd lement velük és megállt egy sík helyen. Vele volt tanítványainak egy nagy csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon tengermellékéről, akik eljöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket pedig tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és meggyógyította mindnyájukat.

Bevezető ima: Uram, köszönöm ezt a kis időt, amit veled tölthetek az imádságban. Segíts, hogy félretegyek mindent, ami zavar és csak rád figyeljek. Szükségem van az erődre és az útmutatásodra. Beszélj Uram, szolgád csak téged hallgat.

Kérés: Uram, add, hogy szükségesnek és fontosnak tartsam a mindennapi imádságot!

Elmélkedés
1. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Jézus elvonult a tömegtől, felment a hegyre és imádkozott. Egyedül akart lenni Atyjával. Jézus példájával megmutatja az imádság fontosságát. Élete minden fontos pillanata előtt imádkozott - imádkozik itt, az apostolok kiválasztása előtt is. Ez is mutatja a döntés jelentőségét. Ezek a férfiak fogják folytatni küldetését itt a földön és ők az Egyház középpontjai. Péter lesz az Ő első földi helytartója. Melyek életem fontos döntései? Milyen gyakran fordulok Istenhez útmutatásért, segítségért?

2. Azért jött, hogy hallgassák Őt és Ő meggyógyítsa őket. Lukács említi, hogy sok tanítvány és egy nagy tömeg gyűlt össze, hogy hallgassák Jézust és meggyógyuljanak. Gondolhatunk azokra az emberekre, akik ma elmennek templomba, hogy Isten szavát hallgassák. Nagy az éhség Isten Igéje iránt, sok a zaj is, és sok a hang, mely versenyre kel az emberek figyelméért, életéért. Van egy kulturális nyomás, amely nehezebbé teszi, hogy megtartsuk vallásunkat. A vallás egyszerűen magánüggyé lett nyilvánítva, és ha meg akarjuk osztani hitünket másokkal, azt bírálják és kritizálják. Elmélkednünk kell azon, hogy az embereknek milyen nagy szüksége van Krisztus üzenetére és kreatívan gondolkodni arról, hogy mi lenne a leghatékonyabb módja Krisztus üzenetének továbbítására.  

3. Belső gyógyulás. Mindenki megpróbálja megérinteni Jézust. Többet akartak annál, mintsem egyszerűen hallgatni szavait és egy bizonyos távolságból meggyógyulni. Meg akarták érinteni Őt, közel akartak kerülni hozzá. Jézus vonzó személyiség volt, és az emberek önkéntelenül is sodródtak hozzá. Az imádságban és elmélkedésben nekünk is közel kell kerülnünk hozzá. Meg tudjuk Őt érinteni a szentségeken keresztül. Isten szomjazik a mi barátságunkra. Sokkal jobban vágyódik utánunk, mint ahogy mi vágyunk rá. Ha megtaláljuk Őt, megtalálunk mindent, ami ahhoz szükséges, hogy szívünket betöltse.  

Beszélgetés Krisztussal: Krisztus, segíts hinnem, hogy jelen vagy és nagyon közel vagy hozzám. Bennem élsz, Lelked vezeti lépéseimet. Növeld hitemet, hogy a nehézségek és megpróbáltatások közepette is lássalak téged! 

Elhatározás: Ma meglátogatom az Oltáriszentséget vagy lelki közösséget vállalok azokkal, akik missziókban vesznek részt. 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."