103346 ima található a honlapon, összesen 247051 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Isten az irgalmas királyNagyböjt harmadik hete – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Isten az irgalmas király


Evangélium:
Mt 18,21-35
Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: „Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus azt felelte neki: ,,Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: ,,Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.'' Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: ,,Add meg, amivel tartozol.'' A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: ,,Légy türelemmel irántam, és megadom neked.'' Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: ,,Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?'' És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.''

Bevezető ima: Jézus, a húsvéti készülődés idején imáimban hozzád fordulok. Könyörületes voltál velem, gyakran elengedted egész adósságomat. Bízom a könyörületes szeretetedben, és ezt a szeretetet szeretném hűségesen másoknak is továbbadni. Uram, kész vagyok könyörületességedből tanulni.

Kérés: Uram segíts, hogy irgalmadat felismerjem!

Elmélkedés:
1. Mindannyian szolgák vagyunk. Péter kérdezi Jézust, hányszor kell testvéremnek megbocsátanom. Jézus egy rövid választ ad, és hogy érthetőbb legyen, egy példabeszédet is mond. A példabeszédben Isten a király, mi pedig a királynak rengeteg pénzzel tartozó szolgái vagyunk. Istennel szemben mindannyian nagy tartozást halmoztunk fel. Megteremtett minket, életben tart és felruház mindannyiunkat tehetséggel, képességekkel és erényekkel. Mindent Istennek köszönhetünk. Ő nem tartozik nekünk semmivel. Ezt az igazságot tükrözik-e mindennapi gondolataim és cselekedeteim?

2. A király, aki megbocsát. szolga, aki nem tudott fizetni, térdre esik, és időt kér, hogy a tartozásait visszafizesse. A király ennél többet ad neki, elengedi az egész tartozását. Isten nagylelkű. Ha hozzá fordulunk, és irgalmat kérünk, többet kaphatunk tőle, mint amit valaha reméltünk, minden adósságunkat elengedheti. Megkérdezhetjük, miért dönt a király először mégis úgy, hogy a szolgának az egész adósságát vissza kell fizetnie. Miért nem engedi el az adósságot azonnal, ehelyett parancsot ad, hogy a szolgát feleségével és gyerekeivel adják el. A szolgát elszámoltatja, hogy felismerje, mennyi a tartozása és megértse, hogy Isten bánásmódját szolgatársaival szemben követnie kell. Isten nem azt akarja, hogy bűneinkért megbűnhődjünk. A nagy adósságunkat, amivel neki tartozunk, elengedi, de elvárja, hogy elszámoljunk a bűneinkkel, azt remélve, hogy ezáltal megértjük, hogy mennyit kaptunk tőle, mennyivel tartozunk neki, aminek az elengedését azonban kérhetjük tőle.

3. A felebarátok. Miután megbocsátottak neki, a szolga a neki tartozó szolgatársával nem ezen a megbocsátó módon viselkedett. Börtönbe záratta. Joga volt hozzá, mert a társa pénzzel tartozott neki; azonban mivel nem bocsátott meg, visszaélt nemrég visszakapott szabadságával. Nem volt tudatában, nem gondolta végig, hogy a jog szerint, adósságai miatt, most feleségével, gyerekeivel rabszolga lenne. Nem jutott eszébe, hogy szolgatársával csak úgy találkozhatott, hogy a király megkönyörült előtte rajta és a szabadságát visszaadta. A sérelmek, amiket felebarátainktól elszenvedünk, valós sérelmek, de mielőtt igazságosságot követelnénk, magunkba kell tekintenünk és arra gondolnunk, hogy azért lehetünk szabadok, és felebarátainktól azért kérhetünk jóvátételt, mert Isten bűneinkért nekünk már megbocsátott. Ez a gondolatmenet oda kell, hogy vezessen bennünket, hogy felebarátainkkal szemben ugyanolyan könyörületesek legyünk, mint Isten velünk volt.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm az ima idejét. Felismertem, milyen könyörületes voltál velem, és veled szembeni nagy adósságomat elengedted. Köszönöm, hogy sokszor a második esélyt is megkaptam. Segíts ebben a nagyböjtben, hogy megbocsátó lehessek azokkal, akik valamilyen módon megbántottak!

Elhatározás: Isten segítségét kérem, hogy megbocsáthassak valakinek, aki megbántott engem.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. március hónapra:

Az új vértanúkért: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

KÉRJÜK, TÁMOGASSA SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL  A NAPI ELMÉLKEDÉSEK TERJESZTÉSÉT!
KÖSZÖNETTEL: MISSIO CHRISTI ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMUNK: 18254589-1-43

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Krisztust elfogadniNagyböjt harmadik hete – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04

Krisztust elfogadni
Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú emléknapja

Evangélium:
Lk 4,24-30
Jézus így folytatta: „Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Bizony, mondom nektek: sok özvegy volt Illés napjaiban Izraelben, amikor bezárult az ég három évre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett az egész földön; mégis azok közül egyikhez sem küldték Illést, csak a szidoni Szareptába, az özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de azok közül senki sem tisztult meg, csak a szíriai Námán”. Ezeket hallva mindnyájukat düh töltötte el a zsinagógában. Fölkeltek, kidobták őt a városból, és fölvitték annak a hegynek a oldalára, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák őt. Ő azonban áthaladt köztük és eltávozott.

Bevezető ima: Jézus, a húsvéti készülődés idején imáimban hozzád fordulok. Hiszem, hogy Te teremtettél, mégpedig azért, hogy megismerjelek, szeresselek és szolgáljalak. Hiszem, hogy segítesz, hogy a feladataimat az életben megvalósíthassam: ezért jöttél a földre, ezért szenvedtél, és ezért haltál meg. Fogadd ezt az imát köszönetem jeleként és vágyam kifejezéseként, hogy érted élhessek, bár tudom, hogy sokszor, gyengeségem miatt, sok dolog akadályoz ebben. Imádságomban szeretném most minden figyelmemet rád szegezni, hogy Te határozd meg életem döntéseit – és ne az egoizmusom és szenvedélyeim.

Kérés: Uram segíts, hogy alázattal fogadjam akaratodat életem során!

Elmélkedés:
1. Felháborodás. A názáretiek felháborodnak Jézuson, amiért arra figyelmeztet, hogy az Úr a kegyelmét a pogányokra is kiterjeszti, nem csak a zsidókra. Felháborodnak, mivel erre, mint a zsidók örökségére és Isten a pátriárkáknak tett ígéretére tekintenek. Úgy gondolják, amiért ők zsidók, Isten a pogányokkal szemben előnyben részesíti őket. Mi is ebbe a hibába eshetünk. Úgy gondoljuk, talán, mert egy bizonyos szervezethez tartozunk, vagy, mert egy bizonyos állásban vagyunk, Isten ránk jobban figyel, és különböző előnyöket élvezünk. Nem ez az oka gyakran elégedetlenségünknek? Felbosszant minket, hogy nem protekciósként kezel minket. Azt gondoljuk, hogy ennél többet érdemlünk. Talán még annak is fennáll a veszélye, hogy ez a felháborodás olyan nagy, hogy Krisztussal szakítani akarunk.

2.Miért a többiek? Miért küldte Isten Illést, hogy Szareptában az özvegyen segítsen, és Elizeust, hogy a szíriai Námánt meggyógyítsa? Biztosan nem azért, mert fontos és szent emberek voltak. Isten azért választotta őket, mert ők felé fordultak. Az özvegy Szareptában Illés kérésére azonnal szívesen elment, hogy vizet hozzon és készségesen az utolsó falat ételét is odaadta neki. Námán megbánta felháborodását és, ahogy Elizeus próféta megparancsolta neki, elment a Jordánba, hogy megfürödjön és megtisztuljon. Isten azoknak ad, akik, felé fordulnak.

3. Elfogadom Krisztust? A názáretiek Krisztust túl közelről ismerték. Nem ismerhették fel, hogy ki is Ő valójában. Felháborodnak a szavain és nem is fogadják el. Én elfogadom az életemben Krisztust? Talán túl közelről ismerem, és azt hiszem, tudom, hogy ki Ő. Talán nem tudom a tanításait elfogadni. Talán zavar, hogy úgy érzem, másoknak több áldást ad, mint nekem. A názáretiek Jézust egy szikláról akarták lelökni, de nem sikerült nekik. A támadásuk hiábavalóvá vált, Jézus egyszerűen elment onnan. Jézust nem lehet legyőzni. Talán vannak az életemben olyan időszakok, amikor Krisztustól meg akarok szabadulni. De sohasem tudom Őt megszüntetni. Ő mindig itt van és arra vár, hogy elfogadjam.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy a dolgokról kialakított elképzeléseim ne homályosítsák el tekintetemet, amellyel a Te valódi lényedre tekintek. Tisztíts meg húsvéti előkészületemben minden önzéstől, érzékiségtől, hiúságtól és büszkeségtől, hogy szeretetedet tiszta szívvel fogadhassam el!

Elhatározás: Ma egy kis örömet okozok felebarátaimnak egy ajándékkal vagy egy jó szóval.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. március hónapra:

Az új vértanúkért: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Tisztíts meg minket, Uram!Nagyböjt harmadik vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
03

Tisztíts meg minket, Uram!
Nagyböjt harmadik vasárnapja

Evangélium:
Jn 2, 13-25
A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: "Emészt a házadért való buzgalom." A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?" Jézus azt válaszolta: "Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem." A zsidók ellene vetették: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?" De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Hiszek megtestesülésedben. Hiszem, hogy azért jöttél, hogy taníts minket, szenvedj értünk, és megmutasd nekünk a mennyországba vezető utat. Bízom abszolút jóságodban és irgalmadban, és biztos vagyok benne, hogy mindig vezetsz engem. Szeretlek és vágyom arra, hogy megismertesselek sokakkal, s így őket is az a béke és öröm töltse el, amit egyedül Te adhatsz meg. Itt vagyok most előtted, készen állok és vágyakozom arra, hogy találkozzunk ezen az elmélkedésen keresztül.

Kérés: Uram, tisztíts meg engem!

Elmélkedés:
1. „Emészt a házadért való buzgalom.” Amikor észrevették, hogy megtisztítja a templomot, az apostolok visszaemlékeztek a 69. zsoltár szavaira: “Mert emészt a buzgóság házamért.” (Zsolt 69,9). A buzgóság – az Isten háza iránti szenvedélyes szeretet – által Jézus beteljesítette az ószövetségi szavakat. Birtokba veszi a saját házát, a templomot, és kiűz onnan mindenkit, aki piactérré tette azt. Miközben ezt teszi, arra is megtanít minket, hogy a szívünket szabaddá kell tennünk minden önzéstől és gyakorlatias aggodalomtól. Meg kell tisztulnunk, hogy növekedhessünk a Krisztussal való barátságban!

2. A templom lerombolása. Jézus tanításai a templomról szintén a belső megtisztulás felé vezető utat mutatják meg számunkra, vagyis nem mást, mint húsvét titkát. Halálára és feltámadására utal, amikor azt mondja: “Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem”. Itt nemcsak beteljesíti az ószövetségi jövendöléseket, hanem példát mutat nekünk, és megadja a kulcsot a saját megtisztulásunkhoz: Meg kell halnunk önmagunknak, hogy élhessünk. Ki kell dobnunk magunkból az aggodalmakat és megszokásokat, amik eluralkodnak a szívünkön és az elménken még az ima ideje alatt is. Egyedül a megtisztulás által hallhatjuk meg a Szentlélek hangját.

3. Jézus tudja. Jézusnak nincs szüksége senkire, hogy elmondja neki, hogy működik az emberi természet. Jól ismeri azt. Tudja, milyen nehéz kitörni abból, ami pusztán emberi, és felemelni egy lelki szintre mindazt, amit csinálunk. Amikor a földön járt, megtapasztalta azokat a küzdelmeket és kísértéseket, amikkel mi is szembesülünk nap, mint nap. Hűséges élete által megtanította nekünk, hogyan kell élnünk. Megtanította nekünk, hogy legyünk radikálisak, amikor Istent választjuk, s bátran tegyük Őt az első helyre. Az első helyre kell Őt tennünk a munkában, a családban és a személyes életünkben. Ha az első helyre tudjuk tenni Istent, akkor igazán a Szentlélek templomai lehetünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Te tudod, mennyire lenyom minket az emberi nyugtalanság; és mégis sokkal többet kívánsz számunkra. Segíts követnem a példádat, és add, hogy radikális legyek a lelkiéletemben! Add meg az erőt, hogy minden aggodalom és nyugtalanság elé tudjalak helyezni!

Elhatározás: Uram, ma mérlegelni fogom, mi van az életemben az első helyen, ami helyett valami másnak kéne ott lennie, és fogok tenni egy konkrét lépést azért, hogy újra felállítsam a megfelelő fontossági sorrendet.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. március hónapra:

Az új vértanúkért: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A kegyelemért tanúsított hálaNagyböjt második hete – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02

A kegyelemért tanúsított hála
 

Evangélium:
Lk 15, 1-3, 11-32
A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák Jézust. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. "Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük" - mondták. Erre mondott nekik egy példabeszédet: "Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. - Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."

Bevezető ima: Uram, bár szememmel nem látlak téged, hiszem, hogy most is velem vagy. Tudom, hogy Te jobban ismered legbelső énemet, mint én magam, és jobban szeretsz engem, mint amilyen szeretettel vagyok magam iránt. Köszönöm, hogy vigyázol rám, bár nem érdemlem meg. Cserébe szeretném felajánlani a bűnbánatomat és a beléd vetett reményemet.

Kérés: Jézusom, segíts teljesen visszautasítanom a bűnt az életemben!

Elmélkedés:
1. Az Atya személyes szeretete. Képzeld magad az atya helyébe! Szereti fiait, önfeláldozóan dolgozik értük, és nagyon büszke rájuk. Szeretné, ha a lehető legboldogabbak lennének és mindig a számukra legjobbat keresi. Mindenekfölött annak örülne, ha a fiai is hasonló nagylelkűséggel és önátadással válaszolnának a szeretetére. Semmi sem fáj jobban az embernek, mint a viszonzatlan, semmibe vett szeretet. Gondolj bele, Isten mennyire szeret bennünket! Egyetlen Fiát küldte el, hogy emberi alakot öltve magára vállalja és szenvedéseinket és bűneinkért helyettünk haljon meg a kereszten.

2. A szeretet hiányának következményei. Abban a pillanatban, amikor a fiú csak magára kezd gondolni és elfordul az atya szeretetétől, megkezdődik testi és szellemi leépülésének folyamata. Az örökségének kikérése majdnem olyan volt, mintha atyja halálát kívánta volna, hiszen az örökség csak ezután válhatott volna jogos jussává. Hányszor kívántam én is hasonlót, amikor Isten vezérlő szeretetét csak tehernek éreztem? Az én-központúság hálátlanságot szül, elfeledteti velünk azt, hogy mindent csakis Istennek köszönhetünk. Az én-központúság következtében nem ott keressük a boldogságot, ahol egyedül megtalálhatjuk: Istennél.

3. Észhez térni. Minden alkalommal, amikor a bűn következtében elfordulunk Isten szeretetétől és kegyelmétől, esztelenül egy „távoli országba” menekülünk. Isten akarata legyen a mi otthonuk, még akkor is, ha első ránézésre nem tűnik vonzónak. A bűn elhomályosítja az értelmet és gyengíti az akaratot. Mindig eltávolít Istentől. De minden szentnek van múltja és minden bűnösnek van jövője. Bármikor visszafordulhatunk Istenhez. Itt van velünk ebben a pillanatban is, kegyelmével elárasztva bennünket. Arra vár, hogy visszatérjünk hozzá, ahogyan a példabeszédben szereplő atya is türelmetlenül várta fia visszatértét. Én is összeszedhetem magam, visszatérhetek az Atyához. Eltemethetem a múltamat és Krisztushoz fordulhatok könyörületért.

Beszélgetés Krisztussal: Mennyei Atyám, tudom, hogy hányszor mondtam nemet neked és választottam saját akaratomat. Hálát adok azért, hogy ilyen türelmes és megértő vagy velem. Most ismét visszautasítom a bűnt és hozzád fordulok, bízva a kegyelmedben és megbocsátásodban.

Elhatározás: Elmondok egy szívből jövő bűnbánati imát, Isten szeretetét és kegyelmét kérve.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. március hónapra:

Az új vértanúkért: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Az élet ajándékaNagyböjt második hete – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01

Az élet ajándéka


Evangélium:
Mt 21: 33-43, 45-46
„Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott és őrtornyot épített. Aztán bérbe adta a szőlőt műveseknek, és elment idegenbe. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést. Ám a szőlőművesek nekiestek a szolgáknak. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is úgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: A fiamat csak megbecsülik. De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így biztatták egymást: Itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és mienk lesz öröksége. Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték. Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel?” „A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőlejét pedig más bérlőknek adja ki bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést.” Erre Jézus azt kérdezte: „Sose olvastátok az Írásban: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.” E hasonlatokat hallva a farizeusok és az írástudók megértették, hogy róluk beszélt. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert prófétának tartották.

Bevezető ima: Uram, bár szemeimmel nem látlak téged, hiszem, hogy most is velem vagy. Tudom, hogy Te jobban ismered legbelső énemet, mint én magam, és jobban szeretsz engem, mint amilyen szeretettel vagyok magam iránt. Köszönöm, hogy vigyázol rám, bár nem érdemlem meg. Cserébe szeretném felajánlani a bűnbánatomat és a beléd vetett reményemet.

Kérés: Szentelj meg a munkában, Uram, hogy ezáltal közelebb kerüljek hozzád!

Elmélkedés:
1. Isten értéket bíz ránk. Egy jól működő üzletnek a folytatása nem okoz nehézséget. Egy rosszul működőt talpra állítani viszont már nagyobb nehézség, ha azonban újra talpra állítjuk ezt, sokkal értékesebb lesz számunkra, mert saját fáradságos munkánk gyümölcse. Nem pusztán egy tulajdon lesz, hanem részemmé válik. A Szentírásban a szőlőgazda maga építette meg szőlőst, mielőtt bérbe adta volna a munkásoknak. Olyan munkásokat szeretett volna találni, akik nem csak profitot termelnek, hanem gondoskodnak az ő birtokáról. Annyira kedves volt számára ez a termés, hogy egyetlen fiát is feláldozta volna érte. Krisztus felépítette a szőlőjét – az Egyházat – és ránk bízta. Krisztus megtisztel bennünket azzal, hogy ránk bíz egy számára ily értékes dolgot. Nem csak egy egyszerű feladatot ad nekünk, hanem kezünkbe teszi le a lelkek örök üdvösségét is.

2. Türelmes a mulasztásainkkal. A szőlősgazda nem felügyelte állandóan a munkásait, nem szabta meg, hogyan dolgozzanak. Azt akarta, hogy maguk boldoguljanak a munkával. Isten nem zsarnokoskodik. Tudja, hogy nehéz az Ő szőlőjében dolgozni. Szüret idején a gazda egyik szolgáját küldte a másik után. Nem büntette meg a munkásokat rögtön, amikor rosszul bántak a hírnökeivel. Inkább egyszülött fiát küldte, hogy minden esélyt megadjon nekik önzésük leküzdésére és mesterük nagylelkűségének a meglátására.

3. Istent ugyanúgy elborzasztja a tétlenségünk, mint a bűneink. „Mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.” (Jel 3, 15) A farizeusoknak nem az volt a legsúlyosabb vétkük, amit tettek, hanem amit elmulasztottak. Krisztus ezért nem arra figyelmezteti őket, hogy: „Elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely tiszteli az életet.”, hanem azzal vádolja őket, hogy nem teremnek gyümölcsöt. Ugyanakkora bűn az élet létrejöttét akadályozni, mint kioltani azt.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, Te ismerted a munkát, és a Te munkád sokak megszentelődését szolgálta. Segíts megélnem az általad tanított erényeket! Szeretném minden tehetségemet a Te kezedbe ajánlani. Szeretnék az apostolodként munkálkodni!

Elhatározás: Ma teljesítem egy apostoli feladatomat, amit már régóta halogatok.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. március hónapra:

Az új vértanúkért: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

KÉRJÜK, TÁMOGASSA SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL  A NAPI ELMÉLKEDÉSEK TERJESZTÉSÉT!
KÖSZÖNETTEL: MISSIO CHRISTI ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMUNK: 18254589-1-43

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Buzgóság a lelkekértNagyböjt második hete – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
29

Buzgóság a lelkekért


Evangélium: 
Lk 16: 19-31
Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám - mondta újra -, küldd el legalább az atyai házba. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.”

Bevezető ima: Uram, bár szemeimmel nem látlak téged, hiszem, hogy most is velem vagy. Tudom, hogy Te jobban ismered legbelső énemet, mint én magam, és jobban szeretsz engem, mint amilyen szeretettel vagyok magam iránt. Köszönöm, hogy vigyázol rám, bár nem érdemlem meg. Cserébe szeretném felajánlani a bűnbánatomat és a beléd vetett reményemet.

Kérés: Uram, segíts nagylelkűen szolgálni embertársaim érdekeit!

Elmélkedés:
1. Önimádó élet. A gazdag ember fényűző életet élt, a legújabb divat és a legfinomabb ételek bűvkörében. Nem bántott senkit sem: nem zsákmányolta ki Lázárt, nem fosztotta meg az étkezés lehetőségétől, nem kritizálta azért, mert nem keres munkát magának. Mi volt hát a gazdag ember bűne? Hogy nem tekintette Lázárt emberi személynek. Az ő számára a koldus csak egy utcai tárgy volt. Hány emberrel bánok én is hasonlóan, semmibe véve a személyüket?

2. A szenvedés bővíti a látóterünket. A szimpátia görög eredetű szó, melynek jelentése: „együtt szenvedni”. A személyes szenvedéseink emberségesebbé tesznek és megnyitják a szemünket ismerőseink terheinek a felismerésére. Ha nyitott szemmel élünk, a szívünk is jobban együtt érzővé válik. A szenvedés mégis kétélű fegyver. Elvihet minket az irigység, gyűlölet, keserűség és elszigeteltség irányába is, ha büszkeségünk miatt elfeledkezünk arról, hogy ezek a szenvedések Isten szándéka szerint megtisztítanak bennünket. Hogyan válaszolok én életem szenvedéseire? Együtt érzőbbé válok vagy én-központúvá?

3. Vágy a lelkek megmentésére. A szenvedés apostoli lelkesedést is adhat. Sajnos ez a lelkesedés a gazdag ember esetén későn jött. Mivel egész életében kerülte a próbatételeket, teljesen magába fordult. Életének nem volt végső célja. A tisztítótűzbeli szenvedés legnagyobb részét talán mulasztásaink felismerése fogja adni, hogy mennyivel többet tehettünk volna a lelkekért.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, ebben az elmélkedésben mélyebben magamba nézhettem, és megvizsgáltam, hogy valóban Te vagy-e a szívem kincse és középpontja. Sok múlandó dologhoz ragaszkodom még, de szeretnék tőlük végleg megszabadulni. Tudom, hogy csak egyvalaminek áldozhatom igazán a szívemet, és szeretném, ha ez Te lennél. Rajtad kívül minden csak akadály a teljes önátadásom felé vezető úton. Szabadíts meg az önzésemtől! Tégy engem az apostoloddá!

Elhatározás: Imádkozni fogok valakiért, akit nehezemre esik szeretni, és kedves leszek egy idegenhez.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Az értékrend megváltozásaNagyböjt második hete – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
28

Az értékrend megváltozása
 

Evangélium:
Mt 20, 17-28
Amikor Jézus Jeruzsálembe készült fölmenni, maga mellé vette a tizenkettőt, s ezt mondta nekik az úton: "Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott a főpapok és írástudók kezére adják az Emberfiát. Azok halálra ítélik, és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. De harmadnap feltámad."
Akkor odament hozzá a Zebedeus fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Megkérdezte tőle: "Mit akarsz?" "Intézd úgy - felelte -, hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felől üljön országodban." Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom?" "Ki tudjuk" - felelték. Erre ő így folytatta: "Kelyhemet ugyan kiisszátok, de hogy jobb és bal felől üljetek, azt nincs hatalmamban megadni nektek. Az azokat illeti, akiknek Atyám szánta." A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért."

Bevezető ima: Uram, bár szemeimmel nem látlak téged, hiszem, hogy most is velem vagy. Tudom, hogy Te jobban ismered legbelső énemet, mint én magam, és jobban szeretsz engem, mint amilyen szeretettel önmagam szeretem. Köszönöm, hogy vigyázol rám, bár nem érdemlem meg. Cserébe szeretném felajánlani a bűnbánatomat és a beléd vetett reményemet.

Kérés: Uram, tisztítsd meg szívemet az emberek elismerése iránti vágytól!

Elmélkedés:
1. Az elismertség iránti vágy. Jakabot és Jánost megkísértette az ördög ezzel a gondolattal: „Mit kapok tőled, Uram?” Résen kell lennünk akkor is, amikor tiszta szándékkal kezdünk apostoli munkát, mert könnyen elcsábít az elismertség iránti vágy. Ezért kell mindig az Egyház felügyeletére bízni a munkánkat. Krisztus mindig elkerülte a hatalmi vitákat. Amikor János figyelmezteti Jézust: ”Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk.” Jézus így válaszolt: “Ne tiltsátok meg neki! … Aki nincs ellenünk, az velünk van.” (Mk 9: 38-40)

2. Krisztust nem keserítette el érzéketlenségük. Krisztus éppen a szenvedéséről és kereszthaláláról beszélt az apostoloknak, őket mégis elvakította a büszkeségük, és nem vettnek tudomást Krisztus gondjairól. Őt ez azonban nem bátortalanította el. Inkább segített nekik elvonatkoztatni saját maguktól és követni Őt a sírig tartó önátadásig.

3. A Krisztus és a lelkek iránti szeretet hatékony módja: Isten dicsőítése. „Ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek.” (Jn 6, 27) Az emberek elismerése múlandó, még az életünkben sem tart ki. A mennyben is hasztalan, hiszen nem egymásra, hanem Istenre fogunk figyelni. Tudjuk azonban, hogy Isten az érdemeink alapján fog megítélni bennünket. Megjutalmaz bennünket minden jóért, különösen, ha másokat hozzá vezetünk. Meg vagyok győződve erről? Milyen örök életre szóló kincsekért fáradozom? Hogyan tehetem Krisztust az első helyre az életemben?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, túl gyakran hasonlítom magam más emberekhez. Szívesen hiszem magamat feljebbvalónak, miközben elfeledkezem rólad és a jóságodról. Elfelejtem, hogy minden jó tőled származik és minden erényem a Te ajándékod. Segíts tudatában lennem ezeknek az igazságoknak és hiteles szerénységre törekednem!

Elhatározás: E hét minden napján elmondok egy imát, alázatosságot kérve Istentől.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

 

KÉRJÜK, TÁMOGASSA SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL  A NAPI ELMÉLKEDÉSEK TERJESZTÉSÉT! KÖSZÖNETTEL: MISSIO CHRISTI ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMUNK: 18254589-1-43

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Keresztény hitelességNagyböjt második hete – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
27

Keresztény hitelesség
 

Evangélium:
Mt 23;1-12
Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult, ezekkel a szavakkal: "Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják. Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Minden tettükben az vezeti őket, hogy az emberek előtt feltűnjenek. Szélesre szabják imaszíjukat és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat. Szívesen elfoglalják a lakomákon a főhelyeket és a zsinagógában az első székeket, szeretik, ha a tereken köszöntik s rabbinak szólítják őket az emberek. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz. Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják.

Bevezető ima: Uram, bár szemeimmel nem látlak téged, hiszem, hogy most is velem vagy. Tudom, hogy Te jobban ismered legbelső énemet, mint én magam, és jobban szeretsz engem, mint amilyen szeretettel vagyok magam iránt. Köszönöm, hogy vigyázol rám, bár nem érdemlem meg. Cserébe szeretném felajánlani a bűnbánatomat, és beléd vetett reményemet.

Kérés: Uram, segíts olyan alázatosnak lennem, mint Te!

Elmélkedés:
1. Hitelesség nélküli szeretet. Honnan tudhatjuk, hogy valóban Istenért dolgozunk? Ha nem várunk érte semmi jutalmat. Isten egyeseket arra hív, hogy a szegények között térítsenek, akik sose fognak nekik többel fizetni, mint egy hálás mosollyal. Mások a lelki szegénységben szenvedőkön segítenek, akik nem ismerik fel munkájuk szükségességét és nem értékelik a keresztény evangelizációt. A szülők számtalan, rejtett munkájukért egyetlen köszönetet sem kapnak. Krisztus nem vágyott az emberek elismerésére. Amikor dicsérték Őt, hamar elment egy másik helyen hirdetni az evangéliumot. Túlságosan nagyra értékelem a saját erőfeszítéseimet? Számítok mások dicséretére, amikor jót teszek?

2. Félreértett jócselekedet. A keresztény hitelesség nem egy pozícióból adódik, hanem Krisztus szeretetéből és szolgálatából. Nem szabad visszariadnunk a félreértettségtől, hiszen Isten így képes a keresztény szeretet és vezetői képességek magasabb fokára emelni. Krisztus hűsége megmutatja nekünk, hogy minden okunk megvan Isten ígéreteiben bízni. A bölcsesség könyve a félreértést egyenesen Isten terveként mutatja be: „Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent. Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, mert - saját szava szerint - Isten oltalmában részesül!” (Bölcs 2: 16-20)

3. A kereszt felmagasztalása. „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”(Jn 12: 32) Jézus nem magasztalta önmagát. Visszautasította az előkelő helyeket a vacsoráknál és a zsinagógában, és nem fogadta el a hízelgő köszöntéseket: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.” (Mk 10: 18) A hallgatása feldühítette Pilátust: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” (Jn 19: 10) Felszólították Krisztust, hogy szálljon le a keresztről és így magasztalja magát, de ő nem tette. Ez az Isten iránti szeretetünk igazi próbatétele: bízni Istenben és tudatosan és akarva elfogadni a nehézségeket a lelkek javáért.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, tudom, hogy sose lehetek olyan alázatos, mint te, de szeretnék egyre közelebb kerülni hozzád. Szeretném elhagyni a büszkeséget, amely életem oly sok területén okozott már kárt. Szeretnék mindig a te példádra gondolni és így tökéletesedni – nem a saját dicsőségemre, hanem a te akaratod teljesítéséért.

Elhatározás: Megvizsgálom, hogy melyik kapcsolatomban okoz legnagyobb kárt a büszkeségem, és alázatosan viselkedem az érintett személlyel.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Nagyböjt – a megbocsátás idejeNagyböjt második hete - hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

Nagyböjt – a megbocsátás ideje
 

Evangélium:
Lk 6, 36-38
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

Bevezető ima: Jézusom, túl gyakran hasonlítom magam más emberekhez. Szívesen hiszem magamat feljebbvalónak, miközben elfeledkezem rólad és a jóságodról. Elfelejtem, hogy minden jó tőled származik és minden erényem a Te ajándékod. Szeretnék tudatában lenni ezeknek az igazságoknak és hiteles szerénységre törekedni. Itt vagyok, Uram, hogy az imádság által jobban megismerjelek és megszeresselek.

Kérés: Uram, segíts szívből megbocsátani!

Elmélkedés:
1. A szívbe tekinteni. Bár nehéznek tűnhet, általában képesek vagyunk egy elszenvedett igazságtalanság gondolatával megbirkózni és elfeledni. Sokkal nehezebb azonban megbocsátani: a sértő ember szívébe nézni és meglátni benne a jót. A lelkünk a jó és a rossz csatájának színtere, és a megbocsátás egy eszköz arra, hogy a megbántott és a bántó ember szívében is a jó logikája győzedelmeskedjen. A megbocsátás azt a bizalmat fejezi ki, hogy a jóság végül mindig közelebb áll az emberi szívhez, mint a gonosz. Krisztus mindig a szív jó oldalát kereste.

2. Lemondani a kárpótlásról. „Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.” (Lk 6, 32) A keresztény megbocsátás magába foglalja a károk elfogadását, hogy odafordítjuk a másik arcunkat, hogy átadjuk a köntösünket is. Mindez mégis viszonylag könnyű ahhoz képest, mint lemondani a jó hírünkről és állhatatosan a jót cselekedni akkor is, ha félreértenek. Le kell mondanunk a kárpótlásról, elfogadni a sárba tiprást és arra várni, hogy az Atya újra lábra állítson.

3. Megadni a váltságdíjat. A keresztény etika pozitív logikájú. Nem csak arról szól, hogy mit ne tegyünk, hanem inkább arról, hogy milyen jó dolgokat tegyünk. Puszta nem-csinálással aligha fog megváltozni a világ. Krisztus nem elégszik meg ezzel. Ő feladta a köntösét, a jó hírét, az utolsó csepp vérig feladta önmagát. Gyakran tetszelgünk magunknak azzal, hogy mennyivel jobbak vagyunk a szomszédunknál; de nem a szomszédunkhoz kell hasonlítani magunkat. Csak Istenhez mérhetjük magunkat, és Ő megmutatta, hogyan teremjünk jó gyümölcsöt: saját vére árán váltott meg bennünket. Az Ő kegyelme és megbocsátása határtalan.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts tökéletesednem az irántad és embertársaim iránt mutatott szeretetemben! Szeretnék a nagylelkű szeretet útján járni, mert ez a Te utad, és Te vagy minden boldogságom forrása.

Elhatározás: Én leszek az első, aki egy vitás helyzetben bocsánatot kér és a békés megegyezésen munkálkodik.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten arcát keresniNagyböjt második vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Isten arcát keresni
 

Evangélium:
Mk 9,2-10
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: "Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek." Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő ereszkedett alá, s árnyéka rájuk vetődött. A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Mire körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jézust. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból. A parancsot megtartották, de maguk közt megvitatták, hogy mit jelenthet: A halálból feltámad.

Bevezető ima: Úr Jézus, Te megmutattad Péternek, Jakabnak és Jánosnak jövendő dicsőségedet, hogy megerősítsd őket a hitben. Tudom, hogy nekem is erőt adsz a jelenléteddel, hogy hordozni tudjam a keresztemet és egy napon szemtől szembe láthassalak. Ebben az imában rád bízom magamat. Szeretni akarlak teljes értelmemmel, teljes szívemmel, lelkemmel és erőmmel.

Kérés: Uram, mutasd meg nekem arcodat!

Elmélkedés:
1. Az ember vágyódása Istenhez. Jézus sok időt töltött az Atyával való egységben, imádsággal. A mai evangéliumban is arról olvasunk, hogy szokásához híven is felment a hegyre imádkozni. Az embernek a hozzáállása mutatja meg azt az akaratát, hogy az Atyával egységben éljen. Valami nagyon különleges lehetett abban, ahogyan Jézus imádkozott, hiszen a tanítványai arra kérték, hogy tanítsa őket is. Ők is olyan közelségben akartak lenni az Atyával, mint Jézus. Én is őszintén keresem a módját, hogy bensőséges kapcsolatom legyen Jézussal? Bízom abban, hogy ha teljes szívemmel keresem Istent, meg fogom találni Őt? Számára nagy öröm, ha hozzá fordulunk gyermeki imáinkkal.

2. Az imádság hegyén. A „szent hegy” képe sok helyen megjelenik a Szentírásban, Ábrahámtól Mózesig, és Jézus nyilvános működése során is többször találkozunk vele. A hegy ilyenkor egy olyan helyszínt jelképez, melyen Isten arcát keressük az imában. Az imádság a mi utunk erre a szent hegyre, ahol Istennel találkozhatunk. Készen állok az útra, tudva, hogy nehézségekkel lesz tele? A Katekizmus az imádságról mint egy küzdelemről ír: „Ki ellen? Magunk és a Kísértő ármánykodásai ellen, aki mindent elkövet, hogy az embert elfordítsa az imádságtól, vagyis az Istennel való egyesüléstől. Úgy imádkozunk, ahogy élünk, mert úgy élünk, ahogy imádkozunk.” (KEK 2725)
Készen állok arra, hogy nap, mint nap elinduljak a hegynek, mindig magasabbra az imádságban? Úgy élek, ahogy imádkozom – elégedett vagyok ezzel az élettel és az imával? 

3. A hegymászás eszközei. Minden jó hegymászó felszereli magát az útra, mely a hegyre vezeti őt. Nekünk is megvannak az eszközeink az imádsághoz. Először is az evangélium, mely megmutatja nekünk Jézust: „Aki engem látott, az Atyát is látta” (Jn 14:9). Elmélkedjünk rajta minél gyakrabban, és kérjük Istent, hogy mutassa meg magát az evangéliumon keresztül. Másrészt segítenek a szentségek, különösen a bűnbánat szentsége és az Eucharisztia. A gyónás által megtapasztaljuk Isten szeretetteljes kegyelmét, mely visszaemel a vele való gyermeki kapcsolatba. Az Oltáriszentségben magát a Szeretetet, Jézus Krisztust kapjuk meg, akivel ebben a szentségben egyesülhetünk. Az én imáimnak is biztos alapot ad a rendszeres szentségi élet?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, köszönöm, hogy velünk maradtál az Oltáriszentségben. Ez a legjobb módja annak, hogy lássam az arcodat, hogy közelebbről megismerjelek és megszeresselek. Add, hogy a szeretetedre én is szeretettel válaszoljak!

Elhatározás: Ma legalább öt percig az Úr közelségét keresem az imában, kegyelmét kérve szeretteimért és saját szükségleteimért.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Szeressétek egymást!Szent Mátyás apostol

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Szeressétek egymást!
Szent Mátyás apostol

Evangélium:
Jn 15, 9-17
Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!

Bevezető ima: Köszönöm Jézus, hogy megint a szívemre beszélsz és elmondod, hogy mennyire szeretsz engem. Add, hogy én is viszont szeresselek Téged! Egyre jobban akarlak szeretni. Taníts engem szeretni és elfogadni azokat a dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni, abban a biztos tudatban, hogy amíg a Te utadon járok, addig minden a javamra válik.

Kérés: Engedd, hogy a ma reggel problémáit pár percre magam mögött hagyva teljesen jelenlétedbe tudjak helyezkedni!

Elmélkedés:
1. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Nagyon nehéz olyan embert szeretni, akit nem ismerünk, de ami még ennél is nehezebb: olyan embert szeretni, akit ismerünk. Minél jobban ismerünk valakit, annál nehezebb szemet hunyni a hibái felett. Ez az, ami Krisztus szeretetét annyira csodálatra méltóvá és gyönyörűvé teszi. Ismeri minden egyes porcikánkat, a szívünk legmélyebb titkait és mégis végtelenül szeret minket anyánk méhétől fogva.

2. Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Optimális esetben egy szülő szeretete nem változik, habár gyermeke felnő és nagyon sok változáson megy keresztül. Lehetnek bármilyen nagyszerűek a szüleink, meg sem közelítik azt a tökéletes szeretetet, ahogyan Isten fordul felénk. Ha egy napon minden megváltozik az életünkben, ha minden megrendül; és még ha mi el is fordulunk tőle, az Ő szeretete állandó és változatlan. Isten soha nem fordul el tőlünk.

3. Ki vagyok én? Ha mindenképp válaszolnom kellene erre a kérdésre, azt hiszem, azt mondanám, hogy mindaz, ami vagyok, valójában nem én vagyok. Az emberek alig ismernek engem és tulajdonképp én sem ismerem magam. Mindig, amikor épp kezdeném megismerni magam, bebizonyosodik, hogy bizony még sok dolgot én sem tudok magamról. De Isten ismer engem és mindent tud rólam. Attól, hogy én változom, neki nem kell változnia. Mindig képes szeretni engem a körülményektől függetlenül. Isten nem azért parancsolja, hogy szeressük az embereket, mert ismerjük őket, hanem pont azért, mert nem ismerjük őket és soha nem is fogjuk a maguk teljességében megismerni. Isten viszont mindenkit ismer és szeret, és ez az, ami összeköt bennünket. Ez az, ami mindannyiunkat meghatároz, és egy szintre emel embertársainkkal. A keresztények éppen ezért a világ legszabadabb emberei: nem kell válogatniuk, hogy kit akarnak szeretni. Szerethetünk bárkit: azokat, akikről azt hisszük, hogy ismerjük és azokat is, akiket nem.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, kérlek, taníts engem szeretni! Taníts arra, hogy hogyan legyek a világ legszabadabb embere! Taníts meg, hogy a "Miért?"-ek helyett inkább azt kérdezzem "Hogyan?" És taníts meg arra is, hogy az embereket elfogadni és megérteni akarjam, nem pedig megváltoztatni!

Elhatározás: Kiválasztok valakit, akivel nem tudok kijönni, megnézem, hogy mi ennek az oka és kitalálom, hogy miként tudnék ezen a kapcsolaton javítani.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Szentség és személyes feddhetetlenségNagyböjt első hete – péntek

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Szentség és személyes feddhetetlenség
Szent Polikárp püspök és vértanú Emléknapja

Evangélium:
Mt 5,20-26
Mert mondom nektek: ha a ti igazságtok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: ,,Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre''. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: ,,Oktalan'', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: ,,Bolond'', méltó a gyehenna tüzére. Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat. Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.

Bevezető ima: Uram Jézus, köszönöm ezt az időt, amit veled tölthetek imádságban. Állandóan kegyelmekkel gazdagítod életemet. Milyen méltatlan vagyok minderre! Egyre tökéletesebben szeretnék együttműködni veled, hogy Királyságod megvalósuljon itt, a földön. Szeretlek Uram, és kegyelmeid segítségével törekedni fogok arra, hogy olyan emberré váljak, akihez bármilyen lelket odaküldhetsz, hogy felfedezze igazságodat, életedet és szeretetedet. Fogadd el életem, fogadd el ezt a napot és legyen a tiéd! Ámen.

Kérés: Atyám, segíts, hogy elutasítsam a képmutatást, és az igaz életszentségre törekedjek!

Elmélkedés:
1. Vigyázzunk a személyes benyomásokkal! Mekkora igazság az, ami felülmúlja az írástudókét és farizeusokét? Nem túl nagy, gondolhatjuk. Az ő szentségük külsőség volt, ami nem is igazi szentség. És mit talál az ember egy ilyen lélek mélyén? Egy sereg önámítást, a szent élet érzése miatti önelégültséget, a „szentebb vagyok mit ti” visszataszító viselkedését. Könnyedén olvashatjuk így a Szentírást, homlokráncolva a gonosz farizeusok miatt. Valójában ugyanilyen könnyen mondhatjuk magunknak, hogy mi sem tudunk megszabadulni saját szentségünk érzésének hatása alól. Ezért mindig vizsgálnunk kell magunkat Krisztus előtt, és tisztában kell lennünk nyomorúságunkkal, és korlátainkkal. A szentségre való valóságos törekvésben élünk, vagy saját hiúságunk és önmagunk felmagasztalása vezet minket?

2. A szentség és a büszkeség nem férnek össze. A büszkeség és a személyes boldogság úgy illenek össze, mint a víz az olajjal. Az ego mellett nincs helye Istennek. Mi mást jelent Krisztus tanítványának lenni, mint olyan embernek, aki Istennel telik meg, hogy Őt hozza a többi ember közelébe. De milyen a büszke lélek, milyen egységben, kegyelemben, és barátságban van Istennel? Milyen tűz ég benne, és milyen szentség? Isten és a büszke lélek nem egyeztethető össze: vagy a lélek adja fel büszkeségét, vagy Isten az ő számára nem is Isten.

3. Szentség és feddhetetlenség. Az igazi szentség mélyében a feddhetetlenség erénye van, amely árnyalatokban és jelentésekben gazdag erény. A feddhetetlenség azt jelenti, hogy az embernek csak egy arca van, ugyanolyan kívülről, mint belülről. „Az vagy, aminek látszol.” A feddhetetlenség a szentség alapja, mert lényege a becsületesség és őszinteség, ami az erkölcsös élet feltétele és számos más erény talaja. A szentségre való törekvésben nem tűrhetünk el semmilyen hamisságot. Mint a pestist kell kerülnünk a szándékaink bizonytalanságait, a gondolataink, ítéleteink, választásaink és cselekvéseink közötti összhang hiányát. Feddhetetlenség nélkül nincsen szentség. Voltaképpen nincs igazi emberi boldogság, ha nem épül szilárdan a feddhetetlenség sziklájára.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, azt akarom, hogy Te légy egész életem értelme és középpontja. Engedd, hogy én kisebbedjek, és mindinkább Te növekedj bennem! Szeretnék mindig az emberek megmentésének eszköze lenni azáltal, hogy megélem az alázatos és valódi szentséget. Ámen.

Elhatározás: Alaposan megvizsgálom magamat a hitelesség szempontjából, hogy meglássam a kétszínűség megnyilvánulásait. Ahol szükséges, konkrét lépéseket teszek a feddhetetlenség megvalósítása felé.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."