32843 ima található a honlapon, összesen 46755 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi A hit szemévelÉvközi második hét - szombat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  23

  P. Walter Schu LC 

  Mk 3, 20-21
  Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért (Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.

  Bevezető ima: Ismét eltelt egy hét, szolgálatban veled és érted. Milyen öröm, milyen tisztelet és dicsőség ez, hogy egy olyan királyt szolgálhatok, mint amilyen Te vagy! Uram, tudom, hogy mindent újjá teremtesz, és hogy hagyod, hogy ennek az imának az idején újnak és tisztábbnak lássam a hitet.

  Kérés: Uram, segíts, hogy egyre jobban munkálkodjam azon, hogy mások számára a boldogság forrásává váljak!

  1. Egy otthon Jézus Krisztus számára. Tudjuk, hogy Jézus nyilvános működése alatt újra és újra Kafarnaumban lakott (Mt 4,13). A mai evangéliumból megtudjuk, hogy a mi Urunk nem talált otthon nyugalmat. Azok az emberek, akiknek prédikált, egészen házának ajtajáig követték Őt. Ha mi egy fárasztó munkanap után hazaérünk, ki akarjuk pihenni magunkat, de talán a házastársunk és a gyerekeink várnak ránk. Szükségük van a szeretetünkre, és ez azt jelenti, hogy nekik ajándékozzunk időnket, segítségünket és együttérzésünket. A távolabbi családtagoknak, szomszédoknak, barátoknak és szükséget szenvedő embereknek éppen így szükségük van segítségünkre és kedvességünkre. Szeretteinknek és a segítségre szorulóknak ki kell rángatniuk minket önmagunkból, hogy Krisztushoz hasonlóan hozzájuk forduljunk, és őket szolgáljuk egész napon át szeretetből. Igyekszem azon, amikor hazajövök, hogy családom számára a boldogság és a támogatás forrása legyek, vagy elzárom magam önzésből mások szüksége elől?

  2. Egy másokért élő ember. „Jézus olyan ember volt, aki másokért élt. Olyan sokan tolongtak Jézus és tanítványai körül, hogy enni sem volt idejük. Semmi sem volt fontosabb Jézus számára, mint hogy felebarátainak lelkét szeretetével és igazságával táplálja, olyannyira, hogy a saját maga táplálásáról is lemondott. Ez az önfeláldozó magatartás átitatta földi létének minden pillanatát, és életének teljes odaadásában csúcsosodott ki a kereszten, a Kálvárián” (John Bartunek LC: A jobbik rész. 375. o.). Mennyire hat át a vágy, hogy a körülöttem élőket szolgáljam, egészen az áldozatig, irántuk való szeretetem mértékéig? Mondták már rólam valaha, hogy őrült vagyok, amiért annyira odaadom magamat másokért?

  3. Elment az esze? Jézus egyik rokona, akinek a világnézete túlságosan is emberi volt, azt hitte, hogy Krisztus túlzásba vitte másokért való odaadását. „Azt hitték, hogy az egyetlen magyarázat erre az, hogy megőrült. Ha az evangéliumnak e szavait olvassuk, nem más, mint Jézus irántunk való szeretete érint meg minket: az emberek ezért tartották Őt őrültnek. Sok szentet őrültnek néztek, aki Jézus példáját követte – de ők szeretetből voltak őrültek, Krisztus iránti szeretetből” (The Navarre Bible: Szent Márk. 87. o.). Vágyom arra, hogy Krisztust szeressem szívemben és életemben, egészen az őrületig? Életem nagy célja a szentség elérése – nem a magam kedvéért, hanem hogy Krisztus szeretete vegyen körül, hogy segítsek, hogy országát minden szívben felépítse?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm neked a hit ajándékát. Ez az ajándék drágább, mint maga az élet. Segíts másokat a hit szemével néznem, hogy odaadjam magam nekik szeretetben és gondoskodásban, ahogy Te is tetted. Segíts őrülten szeretni téged, amikor testvéreimet szolgálom.

  Elhatározás: Ennek a hétnek a végén különösen is családom gondjainak és szükségleteinek szentelem magam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Jézus kiválaszt engemSzent Vince diakónus és vértanú

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  22

  Evangélium: 
  Mk. 3,13-19
  „Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont és az iskarióti Júdást, aki később elárulta.”

  Bevezető ima: Uram, tudom, arra hívtál engem, hogy a keresztségen keresztül osztozzam barátságodban. Bízom az Egyházban. Azért adtad ezt az intézményt, hogy segítségünkre legyen a megváltásban. Szeretlek Uram, mert Te előbb szerettél engem. Szeretlek Uram, mert arra hívsz, hogy barátod és apostolod legyek. Bár bűnös ember vagyok, mégis tudom, hogy veled, Uram nagy dolgokat vihetek végbe.

  Kérés: Uram, kérlek, add meg számomra a kegyelmet, hogy halálom órájáig hűséges követőd lehessek!

  Elmélkedés: 
  1. Jézus mindazokat meghívta, akiket akart. Jézus úgy döntött, hogy szüksége van az emberek segítségére. Szüksége van ránk a világ evangelizálásában. Krisztus a maga nagyságában és erejében azt akarta, hogy az emberek segítsenek neki a megváltás művében. Sokakat be akar vonni abba a munkába, amely által segítenek másokkal megismertetni, megszerettetni, és szolgálni Őt. Jézus számít az ember szabad és felelős együttműködésére Isten tervének megvalósításában. Így annak ellenére, hogy az ember pusztán egy korlátozott lehetőségekkel bíró teremtmény, mégis elképesztő dolgokat képes véghezvinni, ha Istennel él és Istennek dolgozik.

  2. Jézus a nevemen szólít. Jézus nem találomra választott ki az újraevangelizálás művében való munkára. Ő ismer engem jobban, mint én magamat, és arra hív, hogy vele legyek. Amikor nevemen szólít, szívem-lelkem legmélyét érinti. Leszáll lelkem legmélyére, és ott azonosul velem. Amikor nevemen szólít, azt szeretetből teszi: „Arra hív, hogy osztozzunk isteni életében” (Lumen Gentium 2.). Azért szólít a nevemen, mert tudja milyen nagyszerű az az ajándék, melyet meg akar osztani velem.

  3. Jézus küldetést ad. „Elküldte őket, hogy tanítsanak, és kiűzzék a gonosz lelkeket” (Mk. 3: 14-15). Jézus nem pusztán arra hív, hogy a jelen életet élvezzem. Egy célra teremtett minket. Különleges hivatást adott, melyet csak én tudok teljesíteni. Helyettesíthetetlen vagyok, akiből több soha nem lesz még egy. A lehetőség, hogy Krisztus barátságában osztozhatok motiváló erő számomra, hogy tegyek valamit érte és vele. Krisztus szeretete meghív engem, és rám bólint, hogy dolgozzam együtt az Úrral. Ki állhat ellen az együttműködésre szóló meghívásnak, amely ennyire nagyszerű, egy ajánlatnak, ami bár nagy kihívás, mégis ennyire kiteljesítő?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, azt kéred tőlem, hogy lépjek be barátságodba. Nevemen szólítottál, hogy a barátod legyek. Meghívtál, hogy segítsek neked a világ újra evangelizálásában. Segíteni akarok neked, és ki akarom venni a részemet. Kérlek, adj erőt, hogy közel maradhassak hozzád, és képes legyek együttműködni veled ebben a nagyszerű vállalkozásban!

  Elhatározás: Ma a hitről fogok beszélgetni valakivel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Add, hogy lássak!Boldog Batthyány-Strattmann László családapa

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  22

  P. Szász Csaba LC

  Evangélium: 
  Lk 18,35-43
  Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út szélén és kéregetett. Amikor hallotta az elvonuló tömeget, megkérdezte, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a Názáreti Jézus megy arra. Erre felkiáltott: „Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, ráparancsoltak, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltozott: „Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Erre Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék őt hozzá. Amikor odaért, megkérdezte tőle: „Mit akarsz, mit cselekedjem veled?” Az így szólt: „Uram! Hogy lássak!” Jézus azt mondta neki: „Láss! A hited megmentett téged.” Azonnal látott is, és követte őt, Istent magasztalva. Erre az egész tömeg, amely ezt látta, dicsőítette Istent.

  Bevezető ima: Istenem, szükségem van rád. A mai világ viharaiban én is gyengének, törékenynek, esendőnek érzem magam. Nem látok tisztán. Hadd lássak a Te szemeiddel! Magamban élek. Hadd legyek szeretetednek eszköze! Erősíts engem a hit, remény és a szeretet kegyelmeiben, hogy ebben az elmélkedésben szívből jövő, őszinte szeretettel tudjak beszélgetni veled.

  Kérés: Uram, hadd lássak! Tégy engem szereteted eszközévé!

  Elmélkedés: 
  1. A néma gyereknek anyja sem érti szavát. A jerikói vaknak volt egy nyilvánvaló problémája: nem látott. Ez a szerencsétlen ember, amikor érezte gyógyulása lehetőségének közeledtét, nem maradt tétlenül és nem zárkózott be a saját nehézségeinek lehangoló zeg-zugába. Felkiáltott: ,,Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” És ha ez nem lett volna eléggé hangos, még megpótolta egy kis hangerővel. Nem érdekelte őt a tömeg véleménye, az emberek önző magatartása, akik csak arra vágytak, hogy kényelmesen hallgathassák Jézus építő szavait. A vak megértette, hogy Jézus mindenkié, tehát, az övé is. – Nemde sokszor úgy érzi az ember, hogy a nehézségeiben egyedül marad, s Isten is csak a távolból figyeli szenvedését. „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mk 15,34) - ezek Jézus szavai. Ő is megtapasztalta a magányosságot. Ott volt keresztjénél édesanyja, szeretett tanítványa, és nagy tömeg figyelte életének utolsó pillanatait. Mégis egyedül volt. A halál árnyékának sötét völgyéből felkiáltott ahhoz, aki képes volt Őt megmenteni: Atyjához (vö. Zsid 5,7). Az Atya meghallgatta Őt és felmagasztalta minden élő fölé, még ha előbb meg is kellett tapasztalja a halált. – Igen, mi sem vagyunk egyedül, mert Krisztus ott szenved velünk. Emeljük fel szemünket és fedezzük fel a keresztény ember hivatásának szépségét: Krisztussal egyesülni itt a földön, hogy részben már most, majdan pedig teljesen részesei lehessünk mennyei dicsőségének is. Isten szeret minket, s ezért tisztítja, csiszolja, fényezi lelkünket. Isten Fiának képmását, tükörképét akarja bennünk felfedezni. – Kiáltsunk fel mi is az Úrhoz, ne egyszer, hanem többször és egyre jobban, mert Ő nincs távol! Ott sétál el mellettünk és figyel, nem csúszik-e ki ajkunkon egy kérő szó. Ha nem fordulunk Atyánkhoz gyermeki lelkülettel, akkor nem érti meg szavunkat, mert Ő nem beszéli az önző, saját gőgjébe zárkózott lélek nyelvét. "Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!”

   2.  Jézus megparancsolta, hogy a vakot vezessék Hozzá. Jézus mások segítségéhez folyamodott. Nem, mintha Ő nem tudott volna odamenni a vakhoz, hiszen csak egy pár méterre lehetett tőle, hanem inkább azért, mert másokat is részesíteni akart szeretetének tetteiben. – Ma is kiválasztott személyek által szól hozzánk: egyeseket (a püspököket, az apostolutódokat) a papi hivatásra, másokat világi pályára hív... Mindenki a maga módján az Egyházat és az emberiséget hivatott szolgálni. Boldog Batthyány-Strattmann László erre a hívásra felelt, mikor életét a betegek gyógyítására szentelte. Mondhatjuk, hogy ő lett Krisztus gyógyító keze, amely megérintette a jerikói vak szemeit. Sok vaknak visszaadta szeme világát, de még több embernek visszaadta lelki látását. Egyeseket megerősített hitükben, másokat buzdított reményükben, s mindenkit egyaránt szeretett. Ez volt Boldog László legnagyobb érdeme. – Mi is megtanulhatjuk tőle, hogy a másik személy testi-anyagi szükségeit szolgálva segítsünk embertársaink lelki életének épülésében. Krisztus számít ránk. Krisztus vár ránk.

  3. „Azonnal látott is, és követte őt, Istent magasztalva.” A jerikói vak gyógyulása után követte Jézust. El lehet képzelni, hogyan csodálkozott a virágok színein, a fák nagyságán, a vele együtt örülő emberek mosolyán. Egyszerűen minden új volt, minden megragadta a figyelmét. Ami még érdekesebb volt ezeknél, az a tény, hogy mindezért Istent dicsőítette. Ennek láttán, bizonyára Isten is örvendett, mert az emberek között talált egy ilyen tiszta és istenfélő lelket. – Isten velünk is meg van elégedve? Vagy talán még mindig magunknak élünk? Ha Isten kedvében akarunk járni, akkor a jerikói vak, vagy pedig Boldog Batthyány-Strattmann László példája szerint, mi is vezessük embertársainkat Istenhez, hogy velünk együtt ők is Istent dicsőítsék. Elég, ha Istent szeretjük teljes szívünkkel, mert így mások is meglátják Isten jóságát és dicsőség ének fényességét a mindennapi életünk tükrében. Életszentségre törekedve adjuk vissza embertársaink lelki szemének világát!

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Te szeretsz engem. Tudom, hogy mindig velem vagy, még akkor is, ha én ezt személyesen nem érzem. "Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Látni szeretnék, hogy téged dicsőítve másokat is hozzád vezessek.

  Elhatározás: A nap folyamán minden jóért hálát adok Istennek, s ha valami rossz történne velem, akkor Jézushoz folyamodok a szentséglátogatásban, vagy egy lelki áldozással, bízva abban, hogy Ő tud segíteni rajtam. – Legalább egyszer én is segíteni fogok másoknak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Megérinteni az UratÉvközi 2. hét - csütörtök, Szent Ágnes vértanú

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  21

  Evangélium: 
  Mk 3, 7 -12
  Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idúmeából. Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia.” Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.

  Bevezető ima: Uram, az ima ideje számomra a legfontosabb: a pillanat, ami után vágyódom, a táplálék, mely életben tart, a vigasz, mely erősít. Tudom, hogy Te működsz bennem, akkor is, ha nem érezlek, hisz sokszor nem vagyok abban a helyzetben, hogy észrevegyem jelenlétedet. Egész igyekezetemmel és teljes szívemmel imádkozom, nemcsak értelmemmel.

  Kérés: Uram, segíts az ima idején megérinteni téged, ahogy a tömeg tette a tenger partján. Segíts megérintenem téged az Eucharisztiában, hogy jelenléted átformáljon!

  Elmélkedés: 
  1. Jézus félt? A tegnapi evangéliumban Jézus elhallgattatta a farizeusokat. Azok annyira haragra gyúltak Jézus ellen, hogy a Heródes-pártiakkal eltervezték, hogy elveszejtik Őt. Jézus most visszavonult a zsinagógából a tengerpartra és a távoli földekre. Krisztus félt? Elrohant ellenségei elől? Aligha. Az Úr egyszerűen tudta, hogy még nem jött el az Ő órája. Ha eljön, tudatosan vállalni fogja, és elszántan Jeruzsálembe fog vonulni, hogy ott szenvedjen és haljon meg. Akik tényleg félnek, azok a tisztátalan lelkek. Felismerték, hogy Isten ki fogja nyilvánítani hatalmát Krisztus által, és rettegtek tőle. Isten Fia azért jött, hogy amit a Sátán ámításai által elvesztettünk, azt visszanyerje. Megadja nekem Krisztus életemet elkísérő hatalma a bátorságot, amire szükségem van ahhoz, hogy minden helyzetben az Ő tanújaként lépjek fel?

  2. Megérinteni az Urat. Ebben a mozgalmas evangéliumi jelenetben szükséget szenvedő emberek tolongtak Jézus körül. Zsidók és pogányok jöttek messzi tájakról, délről, Idúmeából, északról, Tíruszból és Szidonból, hogy egy pillanatra elcsípjék a Mestert, hogy néhány olyan szót halljanak tőle, amit előtte senkitől sem hallottak – hogy megérintsék Őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Ó, bárcsak mi is Krisztus idejében éltünk volna, hogy megérinthettük volna, és meggyógyíthatott volna szomorúságunkból, önzésünkből, szívfájdalmainkból, magányunkból és hazugságainkból, sőt fizikai betegségeinkből is! Jobban szerette Krisztus azokat az embereket, akik körülötte tolongtak a parton, mint minket? Nem. Lehetővé teszi, hogy könnyebben érinthessük meg, mint ők akkoriban – minden alkalommal, amikor az Eucharisztiában befogadjuk Őt. Miért nem gyógyulunk meg mégsem? A tanítványok így kérlelték egyszer az Urat: „Növeld bennünk a hitet!” Azt válaszolta nekik: „Ha akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag…”

  3. Krisztus személye ellenállhatatlan vonzerőt sugároz. Hogyan növelhetjük hitünket Krisztusban? Hogyan tapasztalhatjuk meg mi is személyének ellenállhatatlan vonzerejét, mint a tömeg Márk evangéliumában? Semmi sem tölti be életünket jobban, mint Krisztus személyének és századokon át megnyilvánuló ellenállhatatlan vonzerejének tanulmányozása. Egészen közel akarunk hozzá kerülni, és mélyen a lelkünkben tanulmányozni akarjuk emberi és isteni alakjának szépségét. Az Eucharisztiával együtt közelebb kerülhetünk Krisztushoz az imában és megérinthetjük Őt. Az ima az a szent pillanat, melyben kifejezhetjük szeretetünket; az ima életünk létcélja, apostoli munkánk ideálja, egész létezésünk táplálója.

  Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Uram, hogy ebben a szemlélődésben egy futó pillantást engedtél rád vetni. Segíts személyed vonzerejére egész életemmel válaszolni és add, hogy soha ne tagadjalak meg téged!

  Elhatározás: Meg fogom látogatni Krisztust az Eucharisztiában, vagy lelki áldozást fogok végezni, hogy megköszönjem neki szeretetét, és tanulmányozzam isteni és emberi alakjának szépségét. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Jót vagy rosszat tenni?Évközi második hét – szerda

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  20

  Evangélium
  Mk 3, 1-6
  Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok lesték őt, vajon meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák. Akkor ő ezt mondta a béna kezű embernek: „Állj középre.” Aztán megkérdezte tőlük: „Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat, életet megmenteni vagy veszni hagyni?” Azok csak hallgattak. Ő erre haragosan végignézett rajtuk, elszomorodott szívük keménységén, és így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok, mihelyt kimentek, azonnal tanácsot tartottak ellene a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan veszítsék el őt.

  Bevezető ima: Uram, hiszek benned. Köszönöm neked a hit ajándékát, amely értékesebb, mint maga az élet. Remélek benned. Add, hogy soha többé ne törjék át a kétségbeesés sötét vizei a remény gátját. Szeretlek. Meg akarom magam tisztítani előtted, hogy irántad való szeretetem egyre izzóbb és bátrabb legyen.

  Kérés: Uram, segíts szilárdan bízni benned, amikor életemben elutasítást tapasztalok! Segíts tanúskodnom ott is, ahol az emberek ellenségesen gondolkodnak rólad!

  Elmélkedés: 
  1. Lesték. Krisztus már nyilvános működése kezdetén megtapasztalja a farizeusok keserű szembenállását. A búzamezőn elhallgattatta őket, és most a zsinagógában ismét bátran közeledik feléjük. Ott a farizeusok a díszhelyeket foglalják el, és minden lépését figyelemmel kísérik abban a várakozásban, hogy az előírások ellenére szombaton gyógyítani fog, és ezért bevádolhatják. Egyvalamit helyesen csináltak a farizeusok. Jól tették, hogy Krisztust pontosan megfigyelték. Bárcsak jó lélekkel is tették volna: tanultak volna tőle, és dicsőítették volna Istent a csodáért, amit rajta keresztül vitt véghez. Mi milyen pontosan figyeljük meg Jézust életünkben? Készek vagyunk arra, hogy felismerjük működését a mindennapok körülményei között? Milyen gyakran dicsérjük Istent azokért a nagyszerű dolgokért, amit Krisztus bennünk tesz, vagy tenni fog?

  2. Jót vagy rosszat tenni? Krisztus a farizeusok felé közeledik. Rendíthetetlen bátorsággal hívja középre a béna kezű embert, így senki sem értelmezheti félre, hogy mit szándékozik tenni. Aztán két fontos kérdéssel készteti gondolkodásra ellenségeit. Először is: „Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat?” „El kell ismerniük, hogy jót tenni, szabad és az, amit Jézus tervez, jó. Továbbá el kell ismerniük, hogy rosszat tenni tilos, és nyomorban hagyni egy embert, akin lehetne segíteni, bizonyosan rossz.” (William Barclay: Márk éneke, 68-69.o.) Aztán Krisztus felteszi a második kérdést: „Enged-e a törvény életet megmenteni vagy veszni hagyni?” „Itt teljesen világossá teszi. Ő azon van, hogy ennek a nyomorult embernek megmentse az életét; ők pedig terveket kovácsolnak, hogy hogyan veszejthetnék el Krisztust. Biztos, hogy mindegyikük arra a következtetésre jutott, hogy jobb azon gondolkodni, hogyan lehet segíteni egy embernek ahelyett, hogy azon gondolkodnának, hogyan lehet Őt megölni. Nem csoda, hogy nem tudtak megszólalni!” (uo.)

  3. Ő erre haragosan végignézett rajtuk, elszomorodott szívük keménységén. Ritkán látjuk az evangéliumban Krisztust dühösnek. Itt a farizeusok képmutatása és szívük keménysége miatt lett haragos. Magukat zárják el az örömhír elől. Mi történik akkor, ha valaki határozottan elzárja szívét Krisztus elől? A farizeusok, a törvény és a zsidó szokások őrei esküdt ellenségei voltak a Heródes-pártiaknak, akik együttműködtek Heródessel és a rómaiakkal. De ez az evangélium tudósít minket arról az ijesztő tényről, hogy e két erő szövetkezett, hogy megtervezzék Krisztus megölését. Nem a jóban rejlő erő által, hanem a gonosz alattomos hatalma által egyesültek. Teszek-e néha kis engedményeket a képmutatásnak, az irigységnek vagy akár a gyűlöletnek? Ez lassan megkeményítheti szívemet Krisztussal szemben. Kész vagyok arra, hogy olyan bátor legyek, mint Krisztus, és még a leghatározottabb elutasítással szemben is kitartsak az evangélium mellett?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm jóságodat és bátorságodat. Milyen kicsi vagyok én, ahogy összehasonlítom magam veled a mai evangéliumban. Milyen óriási távolság választ el minket egymástól! Köszönöm, hogy arra hívsz engem – minden gyengeségemmel, minden bűnömmel, és minden korlátoltságommal együtt – hogy apostolod legyek. Segíts, hogy soha ne engedjek szívemben a gonosznak, hanem növeld bennem a szívbéli jóságot, hogy egyre inkább olyan legyek, mint Te!

  Elhatározás: Ma véghez fogok vinni valakiért egy jó cselekedetet, akkor is, ha nehéz, hogy ez által tanúskodjak Krisztusról.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Az emberiség szörnyű szükségbenÉvközi második hét - kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  19

  Evangélium: 
  Mk 2, 23-28
  Történt ismét, hogy mikor szombaton a vetések közt járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok azt mondták neki: „Nézd, azt csinálják szombaton, amit nem szabad.” Ő így felelt nekik: „Sohasem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és éhezett ő, és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idejében, és evett a kitett kenyerekből, amelyeket nem szabad másnak megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is?” Aztán hozzátette: „A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Ezért az Emberfia ura a szombatnak is.”

  Bevezető ima: Uram, ennek a napnak ez a legfontosabb pillanata. Egyedül vagyok veled egy szívtől szívig tartó beszélgetésben. Ki vagyok én, hogy ezt az időt velem akarod tölteni, hogy lelkembe akarsz áradni? Milyen öröm, milyen tisztelet, milyen csodálatos dolog, hogy egy olyan királyt követhetek, mint amilyen Te vagy!

  Kérés: Uram, segíts imádkoznom azokért, akik üldöznek engem, és segíts megnyernem őket az evangélium iránti szeretet által, ahogyan Te is tetted!

  Elmélkedés: 
  1. Szombaton tilos. Mennyire szüksége volt az emberiségnek egy megmentőre! A zsidók voltak Isten választott népe; Isten maga nyilatkoztatta ki nekik magát az Ószövetségben. A farizeusok voltak a zsidó nép vallási vezetői. Azonban olyan mélyre elásták Isten törvényét az emberek által kitalált előírások alá, hogy éhes férfiaknak tilos volt szombaton kalászt tépkedni és enni belőle. A törvény öncélúvá vált és fontosabb lett, mint az emberek szüksége. Hogy tudott így az emberiség akkoriban az üdvösség igaz útján járni anélkül, hogy reménytelenül belegabalyodott volna a hamis rituálékba és önkényes előírásokba? Isten Fia, az Atya örök Igéje kiüresítette önmagát, hogy emberré legyen és elhozza az igazság teljességét. De Krisztus sokkal többet hozott az isteni kinyilatkoztatás teljességénél. Erőt adott, hogy saját kegyelmi élete által benne megéljük ezt az igazságot életünkben.

  2. Az ellenségeket megnyerni az igazságnak. Krisztus helyében hogyan reagáltunk volna a farizeusok felvetésére? Lehet, hogy lenyűgöző fellépésük miatt alább adtunk volna. Lehet, hogy összeszedtük volna minden bátorságunkat, és figyelmen kívül hagyva hajthatatlanságukat válaszra sem méltattuk volna őket. Krisztus ugyanakkor kinyilatkoztatja itt bátorságát és szívjóságát; megpróbálja megnyerni őket. Az Írásokat hozza elő, melyben hisznek, és 1Sám 21, 1-6-ot idézi. Dávid és emberei Saul elől menekültek, és megették a szent kovásztalan kenyereket: 12 cipót, amit minden reggel a templomban a Szentek Szentjében az asztalra tettek, hogy ezzel hódoljon Izrael 12 törzse az Úrnak. Az előző nap kenyerei a levita papoknak voltak fenntartva. Krisztus el akarja magyarázni a farizeusoknak olyan módon, amit el tudnak fogadni, hogy eltávolodtak az igaz hittől, melyben még az Isten és a felebarát iránti szeretet fontosabb volt minden más előírásnál. Krisztus az igaz hit természetét állítja a középpontba, és egy nagyszabású mondatban megmutatja a farizeusok tévedését: „A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért.”

  3. Ura a szombatnak. Krisztus nem áll meg az igaz hit céljának és természetének kinyilatkoztatásánál. Egy bátor kijelentést tesz, mely minden bizonnyal elnémította a farizeusokat, és amitől elkerekedett a tanítványok szeme: „Az Emberfia ura a szombatnak.” Krisztus félreérthetetlenül elmagyarázza, hogy az Ő hatalma és Istennek a hatalma, aki a szombatot pihenőnappá tette a teremtés kezdetén, egy és ugyanaz. Krisztus nem kevesebbet kér a farizeusoktól, mint hogy isteni személyét a hit által elismerjék. Szíve vágyik arra, hogy megmentse őket. Krisztus feltétel nélkül mindenkit meg akar menteni, aki találkozik vele, még az ellenségeit is. Visszatükröz valamit Krisztus bátorságából és szeretetéből a lelkek megmentésére irányuló igyekezetem, amikor ellentmondást tapasztalok?

  Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm neked, Uram, hogy emberré lettél, hogy megments minket szörnyű szükségünkből. Köszönöm neked szeretetedet, mely még az ellenségekhez is odafordul, hogy megnyerje őket egy új élet számára. Segíts nekem úgy szeretni, ahogy Te szeretsz! Segíts nekem felismerni egyetlen lélek értékét!

  Elhatározás: Imádkozni fogok, és áldozatot fogok hozni valakiért, aki üldözi az Egyházat. El akarom felejteni magam és megtalálni a módot, hogy megnyerjem őt az igazságnak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Készülődni, és el is indulni KrisztussalÁrpád-házi Szent Margit

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  18

  Hangódi Dóri, a Regnum Christi megszentelt életű tagja 

  Evangélium: 
  Mt 25,1-13
  A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! - Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. - Nem adunk - felelték az okosak -, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

  Bevezető ima:  Drága Jézusom! Hálatelt szívvel jövök hozzád ebben az imában, tudva, hogy már sokszor elszalasztottam jöveteledet, vagy hívásodat, mert annyi más dologgal voltam elfoglalva. Köszönöm, hogy ma újra kopogtatsz szívem ajtaján és, hogy Te mindig adsz nekem egy új alkalmat lámpásom feltöltésére!

  Kérés: Uram, kérlek, erősítsd meg bennem a reményt, hogy ki tudjam várni a Te idődet siettetés, türelmetlenség nélkül és kérlek töltsd fel szívem lámpását soha ki nem fogyó hittel!

  Elmélkedés: 
  1. A lámpás és az olaj. Még nagymamáink, dédnagymamáink idejéből ismerhetjük az olajmécseseket, amelyekre  mindig figyelni kellet, hiszen olaj nélkül nem világítottak. Teljesen logikus. De a most olvasott evangéliumi részből az tűnik ki, hogy az 5 balga szűz számára ez mégsem volt túl egyértelmű. Bizonyára itt nem valami technikai hiba csúszott be, annál inkább hozzáállási kérdésről van szó. Mi is a lámpás? Mit jelképez az olaj? Értelmezhetjük a lámpást saját életünkként, hiszen mint a lámpa feladata, hogy világítson, a mi hivatásunk is az: Krisztus szeretetével bevilágítani sötétedő, útkereső világunkat. Az olaj a lámpás elszakíthatatlan része, ami nélkül nem ad fényt. Mi lehet az én életemben az a „valami”, amitől Isten szeretetét világítani tudom? Mi / ki az én életem motorja?

  2. Vigyázz, kész, rajt... Futóversenyek előtt ez a három szó, amit minden versenyző nagy figyelemmel, feszültséggel vár. A legfontosabb a „rajt”, amikor is minden összegyűjtött erő, koncentráció szabadjára lesz engedve, elindulva ezáltal az áhított cél felé. A „vigyázz, kész” semmit nem ér a „rajt” nélkül. Mire vigyázok? Mire készülök, ha nem tudok majd elindulni? Tudom-e mi is a célom? Az 5 balga szűz,a készülődés nagy hevében elfelejtette a lényeget, a célt... Nem is állnak tőlünk olyan messze ezek a balga leányok hiszen, ha őszintén szívünkbe tekintünk, felfedezhetjük, hogy mi is kerültünk már hasonló szituációba. De ez még nem baj, hiszen erről elmélkedve rádöbbenhetünk arra, hogy nekünk még igen is van lehetőségünk újrakezdeni a készülődést, mert a „vőlegény” azaz Jézus még nem hívott be minket a menyegzőre, azaz még élünk itt a földön. Ne hagyjuk, hogy a legközelebbi lehetőséget, amire az Isten hív minket, elszalasszuk, hanem figyeljünk rá, és a napi apró dolgainkban álljunk készen az Ő akaratát meghallani, megérteni és teljesíteni. 

  3. Nem ismerlek benneteket. „De te nem emlékszel rám?!” – hangzik el a kérdés, amikor évek, évtizedek után gyerekkori barátok vagy régi óvodástársak találkoznak... Mennyire kellemetlen ez mindkét fél számára! Ez egy érzés, amit senkinek nem kívánunk. Az evangéliumi kifejezés, nagyon keménynek hangzik, különösen a vőlegény / Jézus szájából. Valahol szívtelennek is tűnhetnek, ha nem értjük azt meg, hogy miről is ismer fel minket az Úr, mi a mi „védjegyünk”. Ez nem más, mint a tettekre váltott jó szándék, hívásának nap mint napi követése. Ha nem bonyolódunk bele saját magunkba, a körülményeinkbe, terveinkbe, hanem mindig Jézust tartjuk életünk iránytűjének és néha számunkra értelmetlennek tűnő útmutatásait követjük bizalommal és hittel, akkor még kisebb bukásaink, ügyetlenségeink ellenére is megtartjuk azonosságunkat, igazi énünket. Mennyire jó azzal a tudattal élni, hogy mindennek megvan a miértje, hiszen Isten mindezek által  az örök menyegzőre, az örök boldogságra szeretne minket elvezetni.

  Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Annyira vágyom meglátni arcodat, veled találkozni! Kérlek segíts, hogy hű maradjak hozzád, ezzel viszonozva a Te végtelen szertettedet és hűségedet irántam. Tisztítsd meg lelki szemeimet, hogy felismerjelek és téged tükrözhesselek a világnak! Ismerni téged, életem legnagyobb kincse! Köszönöm ezt neked!

  Elhatározás: A mai napon egy rövid imában Szent Margit közbenjárását kérem hazánk és népünk jövőjéért, és ezen a héten csatlakozom az ökumenikus imahéthez valamilyen módon. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A tekintet, mely mélyebb odaadásra indítÉvközi második vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  17

  Evangélium:
  Jn 1, 35-42
  Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: „Íme, az Isten Báránya.” A két tanítvány hallotta szavait, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: „Mit kerestek?” Azt felelték neki: „Rabbi – ami Mestert jelent --, hol laksz?” Ő azt mondta nekik: „Gyertek és meglátjátok.” Elmentek tehát, és meglátták, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt.
  A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, és azt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!” És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt: „Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved.” Ez azt jelenti, hogy Péter (vagyis szikla).

  Bevezető ima: Uram, Te ismered szívemet. Ismered minden gondolatomat, vágyamat és tervemet, a jókat és a rosszakat is. Szeretsz a gyengeségeim és a hibáim ellenére is. Köszönöm türelmedet és megbocsátásodat. Köszönöm a sok kegyelmet, melyet minden nap nekem ajándékozol, akkor is, ha nem veszem észre. Köszönöm, hogy kinyilvánítod felém szeretetedet, ami által helyt tudok állni, és abban a reményben élhetek, hogy mindig veled leszek majd a mennyben. Te ajándékozod nekem ezt az értékes időt, hogy egyre jobban megismerjelek és átalakuljak általad.

  Kérés: Uram, ajándékozz nekem élő hitet, mely kegyelmedet és jelenlétedet keresi a mindennapokban!

  Elmélkedés: 
  1. Megéri várni. Olykor úgy tűnik, hogy Isten nem hallgatja meg imáinkat. Ha azonban meghallgatja, az eredmény felülmúlja minden elvárásunkat. Ábrahám ideje óta várta a világ a Megváltót. A Teremtés könyve beszámol arról, hogy hogyan tette próbára Isten Ábrahámot, amikor azt kérte tőle, hogy egyetlen fiát, Izsákot áldozza fel neki. Izsák, aki apja szándékáról mit sem tudott, megkérdezte: „Apám! Itt a tűz meg a fa, de hol van az egészen elégő áldozat? Ábrahám azt felelte: Fiam, Isten majd gondoskodik magának egészen elégő áldozatról!” (Ter 22, 7) Keresztelő Szent János hirdeti az örömhírt: „Íme, az Isten Báránya” (Jn 1, 29), Krisztusra mutatva a Jordán partján. Az elesett teremtés imái meghallgattatásra találtak, amikor a világ Szabadítója – az Isten Báránya – az üdvtörténetbe lépett. Elég erős a hitem ahhoz, hogy kiállja a várakozás próbáját? Gyengül a hitem, ha imáim nem hallgattatnak meg azonnal?

  2. Mit akartok? Kit kerestek? A bűnbeesés után Isten szabadítót ígér, aki helyreállítja majd Isten és ember megsérült közösségét. A Katolikus Egyház Katekizmusa azt mondja: „Az emberi méltóság lényeges része az Istennel való közösségre szóló meghívás. Az ember kezdettől fogva párbeszédre hivatott Istennel, ugyanis csak azért létezik, mert Isten szeretetből megteremtette és szeretetből létben tartja, s csak akkor élhet teljesen az igazság szerint, ha önként elismeri ezt a szeretetet, és rábízza magát a Teremtőjére.”(KEK 27) A mai evangéliumban Simon Péter és András Krisztusra bízza magát. Életük radikális fordulatot vesz a javulás irányába. Minden nap keresem Krisztust? Rábízom egész életemet? Vannak területek az életemben, melyeket még nem adtam át Krisztusnak: a pénzügyeim, az időm, a családom?

  3. Bátran magunk mögött hagyni mindent. Péter és András sokkal mélyebben és intenzívebben tapasztalhatták meg Krisztust, amikor maguk mögött hagyták korábbi útjaikat. Oly sokszor ragaszkodunk túlságosan is olyan dolgokhoz, utakhoz és életstílusokhoz, melyek nem illenek keresztény hitünkhöz. Bátrak vagyunk, mint Péter és András, hogy korábbi bűneinket és bűnös szokásainkat feladjuk? Tudunk eléggé nagylelkűek lenni, és még a jó dolgokat is magunk mögött hagyni, hogy Krisztust oly módon követhessük, mely időnk, erőforrásaink és tehetségünk nagyobb odaadását követeli? Mi tart vissza? Túl kicsi a hitem és bizalmam Krisztusban? Elég erős a hitem a kihíváshoz? Krisztus hív minket, hogy „jöjjünk és lássuk”, hogy milyen új értelmet nyerhet életünk, ha még jobban elmélyítjük benne odaadásunkat.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, taníts meg arra, hogy ne féljek, hanem bátor legyek, hogy igazán átadjam neked időmet, erőforrásaimat és adottságaimat. Szeretnék neked segíteni, hogy felépítsd országodat az emberszívekben! Tudom, hogy nem fogok benned csalódni, mert megerősíted hitemet és átalakítasz szereteteddel.

  Elhatározás: Ezen a héten minden nap egy kis időt fogok szánni arra, hogy leüljek, és a hitemet jobban megismerjem, különösen azokat a területeket, amiket másoknak csak nehezen tudok elmagyarázni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Tanítványnak lenniÉvközi első hét – szombat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  16

  Evangélium: 
  Mk 2,13-17
  Ezután megint kiment a tenger mellé. Az egész tömeg hozzá sereglett, és tanította őket. Amint továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát a vámnál ülni, és megszólította: ,,Kövess engem!'' Az fölkelt, és követte őt. Mikor később asztalhoz ült ennek a házában, sok vámos és bűnös telepedett le Jézussal és tanítványaival együtt; sokan voltak ugyanis, akik követték őt. Az írástudók és a farizeusok, azt látva, hogy a vámosokkal és bűnösökkel eszik, megkérdezték tanítványait: ,,Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?'' Jézus meghallotta és azt mondta nekik: ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.''

  Bevezető ima: Istenem, Atyám gyengéden tekintesz rám, mint egy kis gyermekre. Isten Fia, számodra szegény elveszett bárány vagyok, akit felveszel és viszel, amikor kimerülök bűneim súlya alatt. Szentlélek Isten, száraz faként nézel rám, amit szereteteddel kell lángra gyújtanod. Köszönöm Szentháromság, hogy méltatlanul barátoddá akarsz fogadni engem. Végtelenül hálás vagyok, hogy igaz otthonra leltem benned, ahol megpihenhetek.

  Kérés: Uram, adj nekem nagylelkű szívet!

  Elmélkedés: 
  1. Fölkelt és követte Őt. Ez az idézet jól mutatja Máté azonnali válaszát a meghívásra. Ebben az emelkedésben látjuk az eltávolodást a bűnös élethelyzettől, ugyanakkor tudatos ragaszkodást egy új élethez, emelkedetten Jézussal együtt. (XVI. Benedek Pápa, 2006.08.30. Audiencia) Az életszentség nem csak eltávolodás a bűnös dolgoktól, hanem részesedés Isten szentségéből és szeretetéből. Nemcsak elválás valamitől, hanem átalakulás azzá, akivé Isten teremtett minket. Amikor Jézus hív, soha nem ad térképet, csak iránytűt. Nem látjuk a teljes képet, csak az irányt tudjuk. Minden nap arra hív, hogy kövessük Őt, hogy mélyítsük szeretet közösségünket vele, és hogy szemünk mindig figyeljen rá, „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben.” (2Pét 1,19) Máténak fogalma sem volt, hogy az élete miként alakul. De tudta, hogy változtatnia kell rajta és azt, hogy hol kezdje. Máté biztos volt abban, hogy bízhat Jézusban, annyira hogy teljesen ráhagyatkozott. Minden nap ily módon kell követnünk Jézust.

  2. Amíg az asztalánál ült. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20) Máté elhívását ünneplik. Máté mondhatott volna nemet, vagy azt: „nem még, nem most”. De mi történt volna, ha visszautasítás megtörténik? Nem lett volna ünnepi vacsora, Máté barátai nem találkoztak volna Jézussal aznap este. Találkozás, amely néhányuk életét örökre megváltoztatta. Jézus kopogtatott Máté életében, és Máté megnyílt. Aztán, mint a szamariai asszony, szaladt és hívott másokat, hogy találkozzanak Jézussal. Máté igenjével Jézus másokhoz is eljutott. Bármikor igent mondunk Jézusnak, nem csak bennünk dolgozik, hanem másokban is rajtunk keresztül. Ma ismét meghív, hogy igent mondjuk akaratára, és kegyelmének eszköze legyünk másoknak. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok…”

  3. Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Azért teszi, hogy két leckét megtanuljunk, szeretetének mélységéről, és hogy hogyan kell szeretnünk másokat korlátok nélkül. „Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért” (Róm 5,8) Határtalanul szeretni nem azt jelenti, hogy elfogadjuk valakinek a bűnös életét. Szeretjük őket, bűneiktől függetlenül, remélve, hogy egyszer elhagyják azokat. A megbocsátó szeretetet csak embertársaink felé gyakorolhatjuk, Isten felé nem. Jézus meghalt a bűneikért, megmutatva a szeretet csúcsát. A szeretet legszebb formája, amikor az erényeket gyakoroljuk embertársaink felé: megbocsátást és türelmet… Jézus adószedőkkel és bűnösökkel evett, Mátét is ezért hívta meg, mert életét és szeretetét akarta megosztani velünk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, a követésedre szóló meghívás nem más, mint a szív megtérése. Érintsd meg szívemet kegyelmeddel, hogy gondolataim és tetteim megmutassák kívánságomat, s így szereteted példáját kövessem. Tégy türelmessé minden helyzetben, és megbocsátóvá, ha megbántanak!

  Elhatározás: Ma beszélgetni fogok valakivel – családtaggal, baráttal, munkatárssal – a Jézus iránt érzet hálámról. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Egy ember és barátaiÉvközi első hét – péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  15

  Evangélium: 
  Mk 2,1-12
  Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: "Fiam, bűneid bocsánatot nyertek." Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: "Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?" Jézus lelkében belelátott gondolataikba. "Miért gondoltok ilyeneket magatokban? - kérdezte. - Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek - vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához: "Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!" Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: "Ilyet még nem láttunk soha."

  Bevezető ima: Uram, köszönöm neked azt az időt, amelyet veled tölthetek. Segíts, hogy ne kalandozzak el, és egészen veled lehessek! Nyisd meg a szívemet, hogy meghalljam szavadat! Erősítsd akaratomat, hogy minden erőmmel szeresselek téged! Remélek tebenned, és abban, hogy soha nem hagysz csüggedtségemben. Tudatában vagyok silányságomnak és gyengeségemnek, ezért bízom irgalmasságodban és szeretetedben.

  Kérés: Uram, növeld a lelkek iránti elhivatottságomat!

  Elmélkedés: 
  1. A béna. Egy napon négy férfi elvitte a barátját Jézushoz. Ez alapjaiban változtatta meg ennek az embernek az életét, mert béna volt és nem volt képes saját maga elmenni Krisztushoz. Hallott a csodákról, melyeket Jézus végbevitt, de soha nem látta őket. Az ő saját gyógyulása szóba sem jöhetett. Nem volt képes maga elmenni Jézushoz. Ha négy barátja nem segített volna neki, és nem vitték volna el Jézushoz, soha nem gyógyult volna meg. Az ő hitük és az ő szeretetük tette lehetővé gyógyulását. Kit kell Jézus akarata szerint hozzá vinnem? Meghívok-e másokat imádságra? Meghívok-e másokat szentmisére és szentgyónásra?

  2. A négy barát. Ezt a négy barátot nem tartották vissza az útjukba kerülő akadályok. Milyen hosszú utat kellett megtenniük, nem tudjuk, de már egy rövid szakasz is fárasztó, ha egy embert hordágyon kell vinni. Amikor odaértek a házhoz, az tele volt emberekkel, akik azért jöttek, hogy lássák és hallgassák Jézust, és hogy meggyógyítsa őket. A négy barátnak lehetetlen volt az ajtón át bemennie, de nem adták fel. Nem mondtak le tervükről. Felhúzták barátjukat a tetőre, és onnan engedték le a házba. Állhatatossággal mindent elérhetünk.

  3. Jézus. Isten oly sok embert meg akar menteni! Igazi gyógyulást akar hozni az életükbe, de rajtunk keresztül akarja meggyógyítani őket. Jézus maga is megtalálhatta volna a béna embert. De Ő azt akarta, hogy mások hozzák őt oda hozzá. Jézus meg akarta gyógyítani őt, de a négy férfi felebaráti szeretete nélkül talán soha nem következett volna be a gyógyulása. Kivel akar Jézus találkozni általam? Hogyan lehetek jobb eszköze?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, add, hogy jobban megértsem: Te be akarsz engem vonni megváltásod üdvözítő tervébe. Azt akarod, hogy a tűzvonalban harcoljak. Lelkeket bízol rám, és életüket az én imáim, áldozataim és munkám által akarod megáldani. Növeld szeretetemet ezek iránt a lelkek iránt! Szükségük van a segítségemre és hűségemre. Nem akarom cserbenhagyni őket. Segíts hűségesnek lennem!

  Elhatározás: Áldozatot akarok hozni egy lélekért, akinek a legnagyobb szüksége van Isten kegyelmére. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Szabaddá válni, hogy szerethessekÉvközi első hét – csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  14

  Evangélium: 
  Mk 1,40-45
  Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: ,,Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.'' Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s közben azt mondta neki: ,,Akarom, tisztulj meg!'' Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. Nagyon ráparancsolt, és mindjárt elbocsátotta őt: ,,Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.'' De az, mihelyt elindult, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

  Bevezető ima: Uram, köszönöm neked ezt az együtt töltendő időt. Szükségem van rád életemben és családom életében. Olyan könnyen engedem, hogy teendőim elfoglaljanak, és közben letérjek az útról. Elhalványodsz a távolban, s a bűn néha fenyegető közelségbe kerül hozzám. De tudom, hogy feltétel nélküli szereteted mindig vár rám. Szeretlek, Uram, növeld szeretetemet!

  Kérés: Uram, mosd le bűneimet, és segíts távol tartani őket!

  Elmélkedés: 
  1. Ha akarod. Egy leprás odament Jézushoz, és térdre borult előtte. „Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.” Ez a leprás magától nem tudott megszabadulni betegségétől; mi még kevésbé tudunk magunktól megszabadulni bűneinktől. A lepra súlyos betegség volt. Elszakította az embert a családjától, és kiűzte a városon kívülre egy magányos helyre. A lepra a bűn jelképe. A bűn elszakít bennünket Istentől és a többi embertől. Nekünk ugyanazzal az alázattal és bizalommal kell közelednünk Jézushoz, ahogyan azt a leprás tette. Ennek a történetnek az a célja, hogy megmutassa nekünk Krisztus szívét. Megmutatja szeretetét és vágyát arra, hogy megszabadítson minket bűneinktől. Tisztában vagyok bűnök rútságával és azzal, hogy miképpen teszik tönkre lelkemet?

  2. Akarom. Jézus meg akarta gyógyítani a leprást. Nemcsak meggyógyította, hanem meg is érintette. Visszahozta ezt az embert a magányból és megérintette életét, hogy meggyógyítsa ebből a betegségből. Milyen szépen mutatja ez meg nekünk Krisztus szívét! Bűneink sosem űzik el Őt tőlünk. Jézus mindig készen áll arra, hogy segítségünkre siessen, amikor csak segítségül hívjuk. Képes vagyok arra, hogy a bűneim okozta sebeket feltárjam Jézus előtt, hogy meggyógyíthasson, megtisztítson, újra egésszé tegyen?

  3. Jézus azt akarja, hogy szabadok legyünk. A bűn megakadályoz minket abban, hogy olyanok legyünk, amilyennek lennünk kellene. „Mindenki szolga, aki bűnt követ el.” (Jn 8,34). Jézus mentes volt a bűntől, ezért szabad volt arra, hogy szeressen és másokat szolgáljon. Nem hajtotta mohóság vagy gyűlölet. Nem hajtotta büszkeség, és nem tartotta vissza kényelmesség. Szabad volt a szeretetre, és szeretett egészen kereszthaláláig. A bűn önmagunkba zár minket. Magunkkal vagyunk elfoglalva, és a másik ember már csak alárendelt szerepet játszik vagy egyáltalán nem is törődünk már vele. Milyen gyakran mondunk „nem”-et másoknak és tudomást sem veszünk az ő szükségleteikről? Nem a bűn tesz-e vakká bennünket, és nem az önzés tart-e vissza attól, hogy úgy szeressünk, ahogyan Krisztus szeret minket? Krisztus meg tud szabadítani minket a bűntől, hogy képesek legyünk úgy szeretni, ahogyan Ő szeret.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, szabad szeretnék lenni, de szükségem van a segítségedre. Nélküled semmire sem megyek. Segíts bíznom benned és add, hogy hozzád forduljak! Add, hogy ne a saját fejem után induljak útnak, mintha nélküled tovább tudnék küzdeni. Tégy engem szabaddá, hogy szerethesselek téged és másokat is!

  Elhatározás: Ma elimádkozom az 51. zsoltárt magamért és szeretteimért. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Jézus imádság közbenÉvközi első hét – szerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  13

  Evangélium: 
  Mk 1,29-39
  Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András házába Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak is neki miatta. Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik. Amikor beesteledett és a nap lement, odavitték hozzá az összes beteget és a megszállottakat: az egész város odagyűlt az ajtóhoz. Meggyógyított sok beteget, a különféle bajokban sínylődőket, és sok ördögöt űzött ki, de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert azok ismerték őt. Másnap korán hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék. Simon, és akik vele voltak, utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Mindenki téged keres.'' Azt felelte: ,,Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.'' És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és ördögöket űzött.

  Bevezető ima: Uram, hálát adok neked azért az időért, amelyet most együtt fogunk tölteni. Segíts, hogy jól ki tudjam használni. Add, hogy minden gondolatom neked tetsző legyen! Növeld a vágyat a szívemben arra, hogy eltávolodjak a rohanó, túlhajszolt világtól, és hogy egyedül lehessek veled. Kérlek, taníts meg imádkozni!

  Kérés: Uram, növeld szeretetemet az imádság és a belső lelki élet iránt!

  Elmélkedés: 
  1. Egy ember, aki másokért él. Ebben a szentírási szakaszban Jézus aktív. Fáradhatatlanul dolgozik reggeltől estig. Soha nem gondol magára. Soha nem mondja azt, hogy túl kimerült vagy elfoglalt ahhoz, hogy segítsen valakinek vagy rászánja az idejét valakire. Mindenkinek a rendelkezésére áll, és fűti a vágy, hogy egyre többet tegyen másokért. Teljesen eltölti a szeretet, mely arra hajtja, hogy környezetének fenntartások nélkül odaajándékozza magát. Az egész város összegyűlik, hogy lássák, és Ő mindenki előtt megnyitja szívét. Tanít. Betegeket gyógyít. Ördögöket űz. Ő egy olyan ember, aki másokért él.

  2. Az ima embere. Egy hosszú munkanap után Jézus csak röviden pihente ki magát, aztán korán felkelt, hogy imádkozzon. Apostoli munkája és imaélete egyensúlyban állt egymással. Jézus nem hagyta magát annyira kisajátítani, hogy ne tudott volna annyi időre magányba vonulni, amennyit szükségesnek tartott ahhoz, hogy Atyjával bensőséges beszélgetést folytathasson. Az imából merítette a szükséges erőt. Az imában szilárdította meg eltökéltségét, hogy Atyja akaratát teljesítse. Annyira elmerült az imában, hogy a többiek elkezdték keresni. Az ima számára nem egy egyszeri alkalom volt, hanem napirendjének részét képezte.

  3. Mindenki Őt keresi. „Mindenki téged keres” – mondták, amikor megtalálták. Minden egyes ember vágyakozását fejezik ki ezzel. Mindannyiunknak szüksége van Istenre. Ő az emberi szív legmélyebb vágyódása. Isten is vágyódik minden egyes ember után. Jézus befejezi az imádságot, és a következő városba siet. Mi keressük Krisztust, és Ő keres minket. Hol találkozunk vele? Az imában. Az imában azzal beszélgetünk, akiről tudjuk, hogy szeret minket. Az imában bármiről beszélhetünk vele, ami nekünk és mindenekelőtt neki fontos. Ez az életfontosságú találkozás ad nekünk fényt és erőt az összes többi találkozáshoz, amelyet a nap többi részében élünk majd meg.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy téged helyezzelek az első helyre életemben azzal, hogy a nap legértékesebb idejét ajándékozom neked! Segíts, hogy ne legyek kényelmes, hanem korán felkeljek, hogy veled lehessek! Szükségem van rád életemben. Add, hogy megtapasztaljam szeretetedet, és másokkal is meg tudjam osztani! Add, hogy elfogadjam megváltásod tervét, és kezemet nyújtsam azok felé, akik keresnek téged!

  Elhatározás: A mai napomból áldozok időt, és megkeresem a lehetőséget az evangelizálásra.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."