47392 ima található a honlapon, összesen 94365 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Elmélkedés Dönts szabadon!Évközi huszonötödik hét – szerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22
  Regnum Christi Elmélkedés Dönts szabadon! Évközi huszonötödik hét – szerda

  Evangélium: Lk 9, 1-6
  Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására.
  Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik: „Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt! Két ruhátok se legyen!
  Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.

  Bevezető ima: Mennyei Atyám! Azért teremtettél engem, hogy megismerjelek és szeresselek, hogy szolgáljalak életemmel, és boldog legyek veled az örök életben. Hiszek benned Uram! Te táplálod a hitemet, és folyamatosan biztatsz, hogy kitartsak ígéreteid mellett. A Te szereteted ösztönöz, hogy viszontszeresselek téged, és szeretetedet megosszam másokkal. Add, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és az önszeretetem csökkenjen!

  Kérés: Uram, segíts, hogy a Te kegyelmedre, és ne a világ tévhiteire hagyatkozzak!

  Elmélkedés:
  1. A küldetés. Krisztus minden felszerelés nélkül küldte el apostolait a világba, hogy hirdessék az Örömhírt. A gondviselésben kellett bízniuk. Jézus minimalizálja úti felszerelésüket; azt kérte tőlük, hogy semmit ne vigyenek magukkal a legszükségesebb ruhadarabokon kívül. Hogyan tudták mégis megérinteni az embereket? Ahogyan Szent Pál, ők is megértették, hogy Isten kegyelme irányítja a lépéseiket: „Őérte mindent veszni hagytam, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem.” (Fil. 3, 8). Jézus korlátokat adott a tanítványoknak azért, hogy megtanítsa őket arra, hogy az iránta való szeretetük terem gyümölcsöt, nem pedig mindaz a felesleges limlom, amivel körülvesszük magunkat. Bennem megvan-e ez a meggyőződés? 

  2. Szabadon a földi dologtól. Krisztus óv minket attól, hogy vagyont halmozzunk fel – nem csak azáltal, amit tanít, hanem ahogyan élt. Úgy küldi barátait, mint bárányokat a farkasok közé. Jézus saját maga mutat jó példát, s ezzel támasztja alá tanítását arról, hogy milyen egy sikeres apostol. Egy szegényes és piszkos barlangban született, minden kényelem nélkül. Egy jászol volt az első ágya. A lehető legegyszerűbb körülmények között élt, mialatt Isten örömhírét hirdette az embereknek. Valaki másnak a sírjába lett eltemetve. Életéből világosan láthatjuk, hogy az anyagi javak bőségének hiánya nem akadályozhat meg abban, hogy beteljesítsük azt, amire az Úr küldött minket.

  3. Szabad választás. Ezek a galileai halászok egészen szabad döntésükből kezdtek el egy számukra teljesen ismeretlen feladatot. Jézus adott nekik erőt és tekintélyt, és ez volt minden kapaszkodójuk. Az apostolok mégis egy olyan rejtett kincset fedeztek fel, mely akkora lelkesedéssel töltötte be őket, hogy ennek a kincsnek a megszerzéséért és a másokkal való megosztásáért mindenről lemondtak. Ez a kincs: Jézus Krisztus. Jézus és az apostolok között igen mély baráti kapcsolatnak kellett lennie, hiszen ehhez az ismeretlen és felelősségteljes küldetéshez elegendő volt a Mesternek egy rövid kérése. A Szentírás azt mondja: „Útra keltek tehát, bejárták a falvakat...” Az apostolok készek voltak pillanatok alatt dönteni, mert a bennük lévő „cserépedényben” olyan kincset hordoztak, amelyet mélyen vágytak mindenki számára szétosztani.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Akármilyen csodálatos is ez a teremtett világunk, össze sem hasonlítható azzal, hogy téged birtokolhatlak, és rólad beszélhetek másoknak. Tekints, kérlek, erőfeszítéseimre, amiket érted teszek, és áldd meg azokat! Uram, segíts, ahogy segítettél Szent Pálnak is, hogy folytassam a küzdelmet a mennyei koronáért, amely nem halványul el, és a rozsda nem fog rajta.

  Elhatározás: Ezen a héten időt fordítok arra, hogy meglátogassam az Oltáriszentséget, és elmélyülten imádkozzak előtte.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A hit szemüvegén átSzent Máté apostol és evangélista

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  Regnum Christi Elmélkedés A hit szemüvegén át Szent Máté apostol és evangélista

  Evangélium:
  Mt 9,9-13
  Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

  Bevezető ima: Urunk, Te vagy a Jóság és az Élet. Ha közel vagyok hozzád, béke és öröm tölt el. Te megérdemled, hogy szívem teljes szeretetével bízzak benned. Köszönöm neked az élet ajándékát, s a szeretteimet. Köszönöm neked az Egyházat, amelyet apostolaidra építettél.

  Kérés: Uram, segíts, hogy egyszerű és egyenes legyek hitemben!

  Elmélkedés:
  1. Az egyszerűség áldás. Az adószedők árulók voltak a zsidók szemében, hiszen a rómaiaknak dolgoztak, az Isten választott népének elnyomóit szolgálták ki. Emiatt a zsidók szóba sem álltak velük. Ezzel szemben Jézus nem csak szóba áll Mátéval, hanem egyenesen ezt mondja neki: „Kövess engem.” Máté azonnal fölállt és követte Őt, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna. Milyen csodálatos az ő egyszerűsége!  Nem tudta, hogy mit jelent számára ez a meghívás. Nem sejtette azt sem, hogy Krisztus őt egynek szánja a tizenkettő közül. Máté nem ült le, hogy számítgasson, egyszerűen bízott Jézusban. Aztán továbbmegy egy újabb lépéssel: meghívja Jézust a házába vacsorára. Egy zsidó általában csak a legigazabb és hozzá legközelebb álló barátait és rokonait hívja meg a házába. Ez az intimitás, barátság, és a szeretet jele. Máté messzire megy: leteríti a vörös szőnyeget Krisztus elé az életében.  

  2. Bonyolult számítgatások. Máté egyenességével és nyíltságával szemben áll a farizeusok „áltisztessége”. Megbotránkoznak azon, hogy Jézus együtt vacsorázik egy olyan bűnössel, mint Máté.  Ők csak a kritizálni valót keresik Jézusban, ezért szembesítik a Rabbit az ő „szégyenletes viselkedésével”.  A szívük egészen hideg, kihűlt benne a szeretet, ezért nem értették meg a Messiás viselkedését. Ez megtörténhet velünk is, a mi életünkben, amikor ítélkezünk másokon, ahelyett, hogy hit és könyörület lenne bennünk. Még mielőtt észrevennénk, máris elutasítottuk, és lehetséges, hogy meg is szégyenítettük a szomszédunkat, egy civil hatóságot, egy papot, vagy püspököt... Nem próbáljuk meg az eseményeket  Isten természetfölötti perspektívájából nézni, hanem inkább a mi emberi szemszögünkből ítélkezünk.

  3. Vissza az alapokhoz. „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Jézus ismét arra hív minket, hogy emeljük gondolatainkat természetfölötti síkra. Miért lett az Isten emberré? Gyakran ismételjük a következő sorokat, legalább hetente, vasárnaponként, a hitvallásban: „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből…” Nagyon fontos, hogy a hit szemével lássunk és ítéljünk meg mindent. Egy igaz hívő, egy igaz apostol ki kell, hogy alakítsa ezt a „hatodik érzéket” a mindennapi életben. Ezt imával, gyakori és bensőséges Istenkapcsolattal tudjuk kialakítani. Kérnünk kell Istentől a hit ajándékát, ami egy új életszemlélettel ajándékoz meg minket.  

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, egyszerűvé szeretnék válni, aki elfogad téged és parancsaidat anélkül, hogy számítgatna vagy panaszkodna. Szabadíts meg minden akadálytól, és add meg nekem a kegyelmet, hogy meggyőződéses, hűséges és bátor apostola legyek országodnak, mint Szent Máté apostol!

  Elhatározás: Visszatekintek az imában az elmúlt napomra, és kérem a Szentlélek segítségét, hogy felismerjem, amikor ítélkező és szeretetlen voltam másokhoz.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A tiszta szív világosságaÉvközi huszonötödik hét – hétfő

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Regnum Christi Elmélkedés A tiszta szív világossága Évközi huszonötödik hét – hétfő

  Evangélium:
  Lk 8,16-18
  Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.

  Bevezető ima: Jézus, a tökéletes Tisztaság! Buzdíts példáddal az állhatatos imára! Add, hogy soha ne fáradjak bele a próbálkozásba, hogy mindennap egy lépéssel közelebb jussak hozzád az imán keresztül. 

  Elmélkedés:
  1. Figyelmesen hallgatni Jézust Jézus ebben az evangéliumi szakaszban világosan kifejti, hogy egészen forradalmi, küzdelmes követésre hív bennünket. Ő nem olyan tanítványokat keres, akik büszkén kereszténynek nevezik magukat, de azért kényelmesen beleolvadnak a világ szürkeségében. Ő hív, hogy merjünk egészen mások lenni, mint a körülöttünk élők. Vállajuk a kiállást egy népszerűtlen értékrend képviseletében: amely nem önmagunk testi kényeztetését hirdeti, hanem éppen ellenkezőleg! Azt tanítja, hogy csakis akkor lehetünk boldogok, amikor Isten szeretetének a fényét öltjük magunkra. Ez a fényesség könnyen felismerhető: gondoljunk csak Szent Kalkuttai Teréz anya kisugárzására. De nem csak ő maga, hanem az ő tanítását követő nővérek is továbbadják a világnak Krisztus jóillatú fényességét. Nem elérhetetlen ez a titok ezért számunkra sem!

  2. „Aki belép a házba, világosságot találjon” Nagyon egyszerű a nővérek „receptje”: naponta egy óra ima az Oltáriszentség előtt. Mondhatjuk, hogy ez a szerzetesek feladata, nem az enyém... Isten nem vár el tőlem többet, mint amire a jelenlegi életállapotomban képes, alkalmas vagyok. Ha ennyi ima tényleg nem fér bele az időbeosztásomba, Isten megelégszik kevesebbel is. De ha kegyelmeket szeretnék elnyerni Istentől, ez a részemről is mindennap komolyabb áldozatot igényel. Olyan idő felajánlását, amit csak Istennel töltök. Ez az Istenre figyelő ima önti belém Isten szeretetének fényességét.

  3. Akinek van, az még többet kap Első hallásra Isten nagyon igazságtalannak tűnik ebben a szakaszban. Jézus itt az állhatatosságot szeretné megértetni velünk. Akinek van hite, akármilyen kevéske is, és ezt belefekteti az imába, az a befektetett időt kamatostul kapja vissza Istentől. Ha naponta csak 10 percet töltök kezdetben az imával, Isten kegyelméből meg fogom tapasztalni ennek az imaidőnek a gyümölcseit, kegyelmi ajándékait az életemben. Ha tiszta a szívem, akkor levonom a következtetést, hogy érdemes még több időt ráfordítanom az imára, mert szükségem van még több kegyelemre Istentől. Az imáim gyümölcseit tapasztalva pedig még tovább növekedik a hitem. Akinek tehát van hite, még több hitet – és vele együtt kegyelmet kap. Akinek viszont nincsen hite – és ebből fakadó imaélete, attól a gonosz hamarosan elragadja azokat a lelki kincseket is, amiket eddig birtokolt. „Minden az imával kezdődik.” - tanítja nekünk Teréz anya - „Ha nem kérünk szeretetet Istentől, nem lesz bennünk szeretet, és mi sem tudunk adni belőle másoknak. A hit és az ima a kapcsolat Istennel, és ahol megvan ez a kapcsolat, ott lehetséges a szolgálat.”

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, te példát adtál nekünk életedben a mély hittel és teljes odaadással végzett mindennapi imára! Kérem tőled mindennap a kegyelmet, hogy Szent Véred által oltalmazzál meg attól, hogy bármikor is elhanyagoljam a szívből fakadó imádságot.

  Elhatározás: A héten minden egyes nap időt fogok szánni arra, hogy kettesben legyek Jézussal az imában.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Isten szolgáinak szolgájaÉvközi huszonötödik vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  Regnum Christi Elmélkedés Isten szolgáinak szolgája Évközi huszonötödik vasárnap

  Evangélium:
  Mk 9, 30-37
  Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
  Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”

  Bevezető ima: Uram, taníts, hogy igazán tudjak szeretni a szolgálat által, és így követhesselek téged az önfeláldozásban! Segíts, hogy ne tartsam magamat olyan fontosnak; legyőzzem önzésemet, hogy másokat tudjak szolgálni az irántad érzett szeretetből!

  Elmélkedés:
  1. A prófétai jövendölés Jézus azért jött e világra, hogy meghaljon a mi bűneinkért és az egész világ bűneiért. Itt kinyilvánítja, hogy hamarosan szenvedni fog, hiszen éppen ezért jött, hogy magát áldozatként átadja az Atyának és bűneink terhét magára vállalja. Ez a szolgálat leghatalmasabb tette: életét adta barátaiért. Jézus nyugodt szívvel fogadja az Atya akaratát, és megpróbálja felkészíteni apostolait az elkövetkezendő időszakra. De az apostolok szíve még nem kész arra, hogy megértsék tanítását. Élvezik a Jézussal töltött időt, és nem képesek felismerni a tervet, hogy Jézusnak szenvedéssel kell megmentenie a világot, és minket kiengesztelni az Atyával. Nem fogják fel, hogy Jézus ilyen módon akarja szeretetét kinyilvánítani.

  2. „Miről beszélgettetek az úton?” Nagyon gyakran megesik, hogy Krisztus közelében akarunk lenni, de egyidejűleg megtapasztaljuk, hogy mennyire eluralkodik rajtunk önzésünk és én-központúságunk. Az apostolokat Jézus rajtakapta, hogy azon vitatkoznak: ki közülük a legnagyobb. Még volt mit tanulniuk, hogy olyanok legyenek, mint Krisztus: magunkat a másikért föláldozni, és semmit sem a saját javunkért tenni. „Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz” (Jn12,24). Milyen gyakran kell magunkat erre a lényegi igazságra újra és újra figyelmeztetni, és újra és újra gyakorolnunk a meghalást önmagunknak Krisztus követése során! Milyen gyakran vagyunk önzőek!

  3. Mindenkinek a szolgája Egy igaz keresztény legyen minden ember szolgája; legyen meg benne az alázat, az egyszerűség, a lemondás és a szeretet erénye. Krisztus ebben a legtökéletesebb példát mutatta nekünk, amikor elhagyta a mennyországot, hogy emberként jöjjön közénk, és megváltson minket. Megmutatta nekünk, hogyan kell szeretni, amikor megmosta tanítványai lábát; azokét, akik később elhagyták, és Júdás lábát, aki elárulta Őt. Milyen nehéz a szolgálat és a nagylelkűség szellemében megingathatatlanul élni! Csak akkor lehetséges, ha az imádságban mély tapasztalatokat szerzünk Isten irántunk való személyes szeretetéről – amint Jézus is egészen bizonyos volt az Atya iránta való szeretetében. Imádkozzunk gyakran az Oltáriszentség előtt, ahol a legjobban tudjuk ezt megtapasztalni! Isten szeretetéről megbizonyosodva pedig naponta többször is kérjük Isten kegyelmét, hogy munkálja ki az Ő szeretetét  bennünk is.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, taníts meg arra, hogy ne aggódjak önmagam és a fontosnak tartott dolgaim miatt! Segíts, hogy örömre leljek az adakozásban, és segíts terjesztenem szeretetedet, amit elhoztál erre a földre! Úgy akarom testvéreimet szolgálni, ahogyan te tetted: egészen a hősies önfeláldozásig. Segíts hinnem ebben az igazságban: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja.” ( Mt 16,25)

  Elhatározás: Át fogom gondolni ma a lelkiismeretvizsgálat során, hogy kapcsolataimban nem vagyok-e én-központú és önző, ahelyett, hogy a felebaráti szeretet és szolgálat lelkülete szerint élnék. Kérem Isten kegyelmét, hogy formálja újjá a szívemet az ő Szent Szíve szerint.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A jó földÉvközi huszonnegyedik hét – szombat

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18
  Regnum Christi Elmélkedés A jó föld Évközi huszonnegyedik hét – szombat

  Evangélium:
  Lk 8,4-15
  Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:
  „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!”
  Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.
  A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”

  Bevezető ima: Uram, alapvető szükségem van az imára. Hiszem, hogy a lelkemben lakozol. Arra hívsz, hogy bízzam benned, és szeresselek teljes szívemből. Tegyél képessé arra, hogy a szívemet teljesen megnyissam előtted!

  Kérés: Úr Jézus! Add, hogy jó talaj legyek, ahol Igéd temérdek gyümölcsöt hoz!

  Elmélkedés:
  1. Jézus a magvető. Az Úr soha nem áll meg. Nincs olyan pillanat, amikor ne azon dolgozna, hogy közelebb kerüljek hozzá. Krisztus folyamatosan szórja a magvait a szívembe. Inspirációk, fények, tanítások, mások jó példája. Ezek Jézus erőfeszítései, hogy meghozzam az életszentség gyümölcsét. Isten elvetett magvai növekedhetnek a szívemben, és gyümölcsöt hozhatnak. Mindössze meg kell adnom nekik a helyet, hogy növekedhessenek. Lelki növekedésem azon múlik, hogy mennyire vagyok képes együttműködni az Ő szeretetével. Felszabadítani az útját, és megfékezni az önteltségemet és makacsságomat, hogy azzal meg ne fojtsam őket. 

  2. Madarak és kövek. Krisztus felfedi előttünk, hogy valójában mi munkálkodik bennünk. Megmutatja a három akadályt, amivel mindnyájunknak szembe kell nézni. Az első a szív keménysége, ami megakadályoz minket abban, hogy változzunk, jobbak legyünk. Lelkünk fő ellensége nagy előnyt kovácsol e ragaszkodásunkból, gátolja fejlődésünket. Krisztus hatalma hasztalan, ha a szívemet bezárom előtte, amikor azt gondolom, hogy nekem nem kell javulnom, mert már így is elég jó vagyok... A második akadály az érzelmesség és a felszínesség. Könnyen összetéveszthetem a Krisztus-követést az érzelemgazdag imádsággal. Gyakran azt gondoljuk, elég azt éreznünk, hogy „fel vagyok dobva” lelkileg, vagy elegendő a „lelkiismeretemet megnyugtatom” imádság. E kettő veszélye, hogy csak addig követem Jézust, amíg jólesik, mert valójában nem akarom elmozdítani a köveket, a valódi akadályokat, amik az életembe ágyazódtak. Amint Jézus a köveket akarná eltávolítani, akkor már nem is vágyódom annyira a Jézussal való mély kapcsolatra. Ez nem igazi szeretet, sokkal inkább az önzés kifinomult formája.

  3. Tövisektől a jó talajig. A harmadik akadályra sose gyanakodtunk volna. Gondoljuk egy aggódó, elkötelezett emberre, aki mindent meg akar csinálni, aki az élet összes kihívásának meg akar felelni. Ezért mutat rá Jézus, hogy sokszor magunknak gyártjuk a problémákat, magunkat kötjük gúzsba. Ez valami furcsa megelégedettséghez is vezet. Talán túlzottan félünk Krisztus követésének szabadságától, mert az valódi felelősség? Könnyedén bújunk a „túl sok dolgom van” kifogás mögé. A földi kötelezettségeink rabjává válunk, és nem marad időnk az Életre, ami mögötte van. Például az igazán őszinte, elmélyült imára vagy arra, hogy a saját elképzeléseink helyett meghalljuk szívünk mélyén Isten akaratát: a Szentlélek sugallatait.  Amikor Krisztus a szívembe néz, jó talajt lát, és gazdag termés lehetőségét. Az akadály és a veszély a fegyelmezetlenségem és a mértéktelenségem.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, köszönöm, hogy tanítasz engem! Segíts, hogy teljesen őszinte legyek előtted! Alázatosan elfogadom, hogy az életem a Te ajándékod. Adj erőt, hogy neked tetszően éljek, és sok termést hozzak!

  Elhatározás: Kérem Isten kegyelmét, hogy megszabaduljak az elvárásoktól való félelmemtől. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Fáradhatatlanul a misszióbanBellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17
  Regnum Christi Elmélkedés Fáradhatatlanul a misszióban Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

  Evangélium:
  Lk 8,1-3
  Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

  Bevezető ima: Mindenható Atyám! Köszönöm, hogy ma is imádkozni hívtál. Add, hogy mindennél jobban vágyjam a veled való találkozásra! Úgy szeretnék imádkozni, hogy tudatában vagyok, ki vagy Te a számomra: Istenem, mindenem.

  Kérés: Úr Jézus, lobbantsd fel bennem a lelkesedés tüzét, hogy elhatározzam: itt és most meg akarom tenni, amire tanítasz engem! Kérem ehhez a Te kegyelmedet!

  Elmélkedés:
  1. Az aratnivaló sok... „Bejárta a városokat és a falvakat.” Jézus fáradhatatlanul a betöltendő küldetésének szenteli magát. Nem törődik a fáradtsággal, az elutasítással oly sokak részéről, sem azzal, hogy számtalan ember nem érti meg az üzenetét, és egyenesen bolondnak tartják. Mindez megeshet velünk is, Jézus mai követőivel. Adjon számunkra minden helyzetben erőt és kitartást Jézus kitartása. Kérjük Urunktól az állhatatosság kegyelmét ahhoz, hogy az Ő tanítását hirdessük másoknak, „akár alkalmas, akár alkalmatlan” ez a munka éppen számunkra (vö: 2Tim 4,2).

  2. Az asszonyok hálája. Milyen jó látni, hogy vannak Jézus körül olyan asszonyok, akik hálásak neki, amiért különféle komoly bajokból megszabadította őket. Akik emiatt hajlandók feladni kényelmüket és hírnevüket, és teljes szívvel Jézust szolgálják. Vajon én felismerem-e, mi minden jót kaptam eddigi életemben Istentől? Ha nem is volt szükségem olyan nyilvánvaló szabadulásra vagy csodás gyógyulásra, mint amin ezek az asszonyok keresztülmentek, akkor is hatalmas dolgokért adhatok hálát Urunknak: minden talentumom, értékem Isten ajándéka! Legyek ennek tudatában, és efeletti hálával ajánljam fel mindenemet Jézus szolgálatára.

  3. Támogatni az Úr munkáját. Jézus hív minket, hogy csatlakozzunk küldetése beteljesítéséhez mindannyian, hivatásunk és lehetőségeink szerint. Hogyan tehetem meg ezt? Honnan tudhatom, hogy mi az a feladat, küldetés, amire valóban Isten hív engem? Teremtsek lehetőséget a Jézusra figyelő mély imára rendszeresen, lehetőleg az Oltáriszentség előtt. Minél állhatatosabb vagyok ebben, annál nagyobb bizonyossággal fogom tudni megkülönböztetni Jézus hangját a szívemben a saját elképzeléseimtől.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Köszönöm a példamutatásodat. Indítsd fel bennem a kiolthatatlan vágyat, hogy szeretetemmel minél több emberhez elvigyelek téged!

  Elhatározás: Mai kötelességeimet örömmel végzem, mert tudom, hogy ezzel is osztozok Krisztus küldetésében. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A szeretet gyógyító ereje Szent Kornél pápaés Szent Ciprián püspök, vértanúk

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16
  Regnum Christi Elmélkedés A szeretet gyógyító ereje Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

  Evangélium:
  Lk 7,36-50
  Abban az időben: Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
  Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!”
  „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”

  Bevezető ima: Szentháromság egy Isten, nem láthatlak, de velem vagy. Nem érinthetlek, de a Te kezedben vagyok. Lényedet felfogni nem tudom, de teljes szívemből szeretni akarlak.

  Kérés: Úr Jézus, taníts példád és szavaid által! Segíts, hogy nyitott legyek a szeretetedben való növekedésre nap mint nap!

  Elmélkedés:
  1. Látszólagos nyitottság, öntelt lélek. Simon, a farizeus, látszólag nyitott az Úr felé. Meghívja vacsorára. Megfigyeli Őt. Sőt szívélyes beszélgetésbe elegyedik vele. Mégis látjuk, hogy Simon belül elítéli az Urat, visszautasítja. A farizeusi hozzáállás éppen abban rejlik, hogy megpróbáljuk Istent beleerőltetni abba az előzetes elképzelésünkbe, hogy szerintem Istennek milyennek kellene lennie, és mit kellene tennie. Simon nem látja saját bűnét: ami az önteltség. 

  2. Megváltás. A farizeus azt gondolja, hogy bűntelen, és nem ismeri be, hogy szüksége van a Megváltóra. Emiatt a büszke hozzáállása miatt nem képes felismerni, hogy ki is ő valójában az Isten előtt: egyszerű teremtmény, akinek Isten kegyelmére és segítségére van szüksége. Simon azt akarta, hogy Isten feleljen meg az előfeltételeinek, és ezért utasítja el Jézust. Ez a büszkeség alapvetése. Eltorzítja és meghamisítja a valóságot, úgy hogy Jézus nem hatolhat át rajta. Ezzel szemben az asszony tudja magáról, hogy bűnös, és felismeri szükségességét a megváltásra. Felismeri Jézusban, hogy ő az „Út, az Igazság és az Élet.” (Jn 14,6) Fájdalmasan megtapasztalja a helyét, és ezért buzgón vágyakozik a megváltás után. Krisztus megbocsátásról szóló szavai és szeretete mélyen megérintik a szívét, és bűnbánatra hívják. Ez az alázatosság alapvetése. Az igazság ismerete és alázatos elfogadása teszi lehetővé a megváltást.

  3. Krisztus jósága. Urunk viselkedése mind az asszonnyal, mind Simonnal a szeretet kiegyensúlyozottságát mutatja. Óvatosan kerüli a szélsőséges ítélkezést vagy a közömbösséget mások bűne iránt. Krisztus meghal mindkettőjükért: ez az oka annak, hogy reményt és vigasztalást ajánlhat a bűnbánónak, és bánatra hívja az önteltet. Ebben látjuk Krisztus jóságát. Azért jött, hogy megmentsen mindnyájunkat. De ehhez fel kell ismernünk az Ő értünk élő önzetlen szeretetét, és vágynunk kell arra, hogy kövessük Őt ebben.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, segíts, hogy megértsem: ki vagyok én, és ki vagy Te! Indítsd fel bennem az alázatot bűnösségem miatt, és a hálát megbocsátó jóságodért!

  Elhatározás: A mai napon nem keresek kibúvót bűneim és tévedéseim alól; megnyitom a szívemet Jézus kegyelme előtt.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Az otthonomba vinni MáriátA Fájdalmas Szűzanya

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  Regnum Christi Elmélkedés Az otthonomba vinni Máriát A Fájdalmas Szűzanya

  Evangélium:
  Jn 19,25-27
  Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

  Bevezető ima: Uram, Te olyan sokféleképpen mutattad meg nekem gondoskodó szeretetedet. Az egyik ilyen alkalom, amikor édesanyádat János apostolra bíztad, és ezzel minden embernek adtad őt – köztük nekem is. Növeld hitemet, hogy a hozzá fűződő kapcsolatom igazabb és szorosabb legyen! Add meg nekem a meggyőződést, hogy Mária mindig elkísér engem anyai szeretetével, és a reményt, hogy közbenjárásával számtalan kegyelmet nyerhetek el. 

  Kérés: Mária, segíts, hogy odaadóbb gyermeke legyek Mennyei Atyánknak! Segíts a te hiteddel bíznom, és küzdenem a szeretet győzelméért.

  Elmélkedés:
  1. A keresztnél állva. Ma a „Fájdalmas Szűzanya” ünnepe van. Bár Gábriel főangyal Mária hivatásáról szóló üzenetében még nem említette a rá váró fájdalmakat, csak a megváltás ígéretét. Jézus születése után Simeon kiegészítette Mária küldetésének teljes valóságát: „…jel lesz, amelynek ellentmondanak. A te lelkedet is tőr járja át –, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.” (Lk 2,35) Amikor Mária felismerte, hogy hivatása azzal fog kiteljesedni, hogy Fiát végigkíséri keresztútján, ezt engedelmes lélekkel meg is tette. Ő Isten titokzatos tervét akarta megvalósítani, nem szegült ellen, hanem mindig közel állt Jézushoz és eltűrte mindazt a szenvedést, amit ez jelentett a számára.

  2. Jézus utolsó akarata. Jézus szavai, melyeket anyjához és szeretett tanítványához intézett, a végső akarata: a végrendelete. Ő a szeretett személynek azt adja örökbe, ami legkedvesebb számára. Máriának egy barátot ad, akit oly nagyon szeret, akinek szüksége lesz Máriára az előtte álló megpróbáltatások közepette. Jánosnak a legnagyszerűbb emberi támaszt adja, az édesanyját, aki a leghűbb követője. Tudja, hogy Máriának szüksége lesz egy fogadott fiúra, aki majd kíséri és megvigasztalja.

  3. Mária boldoggá tesz engem is. Jézusnak a kereszten kinyilvánított végrendelete nem csupán azt jelenti, hogy Máriát János anyjául adta, hanem e végakarata az egész leendő Egyház Édesanyjának tette meg őt. „Krisztus tanítványának életében a máriás jelleg különösen abban nyilvánul meg, hogy gyermeki bizalommal fordul Isten anyjához, annak a végrendeletnek megfelelően, amit Krisztus a Golgotán adott. Amennyiben a hívő, János apostol példájára – aki „házába fogadta” Krisztus anyját –, gyermeki módon bízza magát Máriára, és mindenbe bevezeti, ami saját belső életéhez tartozik, vagyis emberi és keresztény „én”-jébe, akkor az „befogadja őt” ... Így nyilvánul meg az a lélek szerinti anyaság, amely a kereszt alatt és az utolsó vacsora termében jelenlévő Mária feladata lett.” (Szent II. János Pál: Redemptoris Mater 45.)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, nem lehetek elég hálás azért, hogy édesanyádat rám bíztad, és engem őrá. Gondoskodni szeretnék róla úgy, hogy figyelmes, hűséges fia vagyok, aki téged követ. Ez fogja őt megvigasztalni és szívét örömre deríteni. Mária, légy mindig mellettem, és járj közben értem Istennél, hogy kitartóan kövessem Fiadat!

  Elhatározás: Ma személyesen szeretnék Máriához fordulni, akár spontán beszélgetésben vele, akár Krisztus életének titkain szemlélődve a rózsafüzérben. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Isten végtelen szereteteA Szent Kereszt felmagasztalása

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  14
  Regnum Christi Elmélkedés Isten végtelen szeretete A Szent Kereszt felmagasztalása

  Evangélium:
  Jn 3, 13-17
  Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.

  Bevezető ima: Jézusom, megváltó Uram! Milyen végtelen a Te szereteted irántam, hogy ekkora áldozatot vállaltál értem! Add kegyelmeddel, hogy a mai imában még jobban átérezhessem a Te isteni szeretetedet! Növeld az én szívemben is az önzetlen és mindent odaadó hűséget!

  Kérés: Uram, add, hogy mélyebben megérthessem a Te kereszted jelentőségét megváltásunk rendjében.

  Elmélkedés:
  1. Nikodémus iránti bizalom. Nikodémus kockázatot vállal Jézus meglátogatásával, csakhogy megtudja az igazságot vele kapcsolatban. Áldozatvállalása miatt Jézus látja, hogy tiszta a szíve, és ezért bízik benne: feltárja neki küldetése legnagyobb titkát. Elmondja neki, hogy Ő az Emberfia és Isten Fia. A mennyből szállt alá, és oda fog visszatérni. A keresztény tanítás legmélyét fedi fel előtte: az üdvözülhet, aki bízik az alázatos és az embereket szolgáló Istenben. Aki nem botránkozik meg Istenben önként vállalt kereszthalála miatt, hanem kész arra, hogy kövesse őt ugyanabban az alázatban. A mennyország azoké, akik megtanultak meghalni önmaguknak, úgy, mint Mesterük.

  2. Mózesnél nagyobb a Megváltó. Mózes Isten utasítására kivezette Izraelt az egyiptomi szolgaságból. Amikor az emberek a sivatagban lázadoztak, büntetésből mérgező kígyók harapták meg őket. Mózes közbenjárt népéért, és egy rézkígyót helyezett egy oszlopra: ha egy megharapott ember ránézett, megmenekült. Jézus megmenti az emberiséget lázadásában, de Ő nem egy oszlopra helyezett jelkép által, hanem saját magának a keresztfán való feláldozásával. Nem a pillanatnyi haláltól, hanem az örök haláltól ment meg engem. Ő valóban nagyobb Mózesnél – Ő a Megváltó.

  3. Isten szeretetének mértéke. Mennyire szeret engem az Atya? Az Ő szeretete valóban határtalan. Mit tagadna meg tőlem, ha már Fiát is elküldte a megmentésemre? A keresztre feszített Krisztus szüntelenül emlékeztessen engem arra, hogy Isten bármit megtesz az én üdvösségemért! Ne bizonytalanodjak el soha hitemben, hogy Isten szeretete a legnagyobb nehézségen keresztül is a javamat fogja szolgálni!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, megérint engem, amikor felismerem, hogy mennyire szeretsz. Lejöttél a mennyből, Te lettél az Emberfia, hogy megismerjelek, megszeresselek és hasonlóvá akarjak válni hozzád. Annyira szerettél, hogy értem feláldoztad magad a kereszten, hogy ezáltal megments a bűntől és a haláltól. Én is ennyire akarlak szeretni téged: neked adom életemet.

  Elhatározás: Ma szemlélni fogom a keresztet, a szeretet szimbólumát, hogy olyan jelképpé váljon, amely mélyen megérinti a lelkemet, ahányszor csak látom. Ma megpróbálom szeretettel hordozni a keresztemet. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Engedelmeskedni a parancsoknakAranyszájú Szent János püspök és egyháztanító

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13
  Regnum Christi Elmélkedés Engedelmeskedni a parancsoknak Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító

  Evangélium:
  Lk 7,1-10
  Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment. Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt. A szolga már a halálán volt. A százados, aki hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Amikor ezek odaértek Jézushoz, kérlelték őt: „Megérdemli, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk.” Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze voltak a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel: „Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem tartottam magamat méltónak arra sem, hogy hozzád menjek. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Bár magam is alárendelt ember vagyok, alattam is szolgálnak katonák. S ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – akkor elmegy, ha a másiknak meg azt mondom: »Jöjj ide!« – akkor odajön, vagy ha a szolgámnak szólok: »Tedd meg ezt!« – akkor megteszi.” Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt az őt követő tömegnek: „Mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben.” Amikor a küldöttek hazaértek, a beteg szolgát egészségesnek találták.

  Bevezető ima: Uram, Te vagy az én Istenem, én pedig a teremtményed. Hiszem, hogy hatalmad van felettem, ahogy minden teremtményed felett. Hiszek jóságodban és erődben. Ha a semmiből létre tudsz hívni, akkor hiszem, hogy gyógyítani tudod a már létezőt. Szeretlek, Uram, mert Te előbb szerettél engem. Szereteted mindenkinek szól.

  Kérés: Uram, növeld szeretetemet embertársaim felé!

  Elmélkedés:
  1. „Elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön és gyógyítsa meg szolgáját.” Ez a pogány százados őszintén a szolgája javát keresi. A szíve megesett ezen a szerencsétlen betegen, és gondját viselte - inkább fiaként, mintsem szolgaként bánt vele. Bár valószínűleg hitetlen volt, mégis felismerte lelkiismeretében a szeretet szólítását. Én keresztényként képes vagyok-e ilyen együttérzést érezni a bajbajotott embertársaim iránt? Szoktam-e közbenjárni másokért? A Katekizmus így tanít: „Az ember értelmével fölismeri Isten hangját, aki őt mindig arra szólítja, hogy tegye a jót, és kerülje a rosszat. Mindenkinek követnie kell ezt a törvényt, mely ott visszhangzik a lelkiismeretben, s Isten és a felebarát szeretetében teljesedik be. Az erkölcsi élet gyakorlata tanúskodik az emberi személy méltóságáról.” (KEK 1706)

  2. „Uram! Ne fáradj, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.” A szeretet alázatot kíván. Nem szerethetek, ha magamat többre tartom másoknál. Talán bizonyos helyzeteket erőmön felülinek találok, és Istenhez kiáltok. De vajon közbenjáró imám hatékony-e? A kérdés ez: vajon úgy bánok-e Istennel, mint „szolgával”, akinek válaszolnia kell kéréseimre, vagy pedig alázatosan Uramnak tekintem Őt, aki végtelenül nagyobb és irgalmasabb, mint én, aki a jóság forrása, és aki képes meggyógyítani engem és másokat. A százados nem gondolta, hogy személyes érdemei méltóvá teszik őt a meghallgatásra. Bizalmát Isten erejébe és jóságába vetette, nem pedig saját erejébe. A Katekizmus így tanít: „Az imádság a lélek fölemelkedése Istenhez vagy a szükséges javak kérése Istentől.” (KEK 2559) Vajon honnan beszélünk, amikor imádkozunk? Saját gőgünk és akaratunk magasából, vagy az alázatos és töredelmes szív mélységeiből (vö: Zsolt 130,1)? Aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Az alázat az imádság alapja. „Mi nem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk” (Róm 8,26). „Az alázatosság fölkészít arra, hogy megkapjuk az imádság ingyenes ajándékát: az ember Isten koldusa.” (KEK 2559)

  3. Bizony, mondom nektek: még Izraelben sem találtam ekkora hitet!” A szeretet a jónak engedelmeskedik. A százados hitt a hatalomban. Akaratunkba természetszerűen az van beoltva, hogy a jóra vágyjunk. Az engedelmességnek jó gyümölcsei vannak. Aki tudja, hogyan engedelmeskedjen, az erkölcsileg fölényben van. A százados ugyanúgy tudhatott jót parancsolni, ahogyan alávetette magát az Úr Jézusnak. Vajon az én életem is tükrözi ezt az összefüggést? Lelkiismeretemhez való hűségem erkölcsi tekintélyt ad számomra mások előtt. A szabad akaratnak köszönhetően minden egyes ember rendelkezik önmaga fölött. Az emberi szabadság az igazságban és a jóságban való növekedés és érlelődés ereje. „A szabadság akkor éri el a tökéletességét, amikor Istenre, a mi boldogságunkra irányul.” (KEK 1731)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Segíts, hogy állhatatos hittel, hitelesen éljek, és mély szeretet alakuljon ki bennem embertársaim iránt. Segíts, hogy úgy használhassam szabadságomat, mint akinek erkölcsi hatalmában áll mindig a jót választani: Istent és felebarátaimat szeretni. Soha ne engedj kételkedni abban, hogy meg akarod áldani és menteni azokat a lelkeket, akikért véredet ontottad.

  Elhatározás: Tudatosan keresem az alkalmat, hogy egy szükséget szenvedőnek segítséget nyújtsak.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Megismerni az UratÉvközi huszonnegyedik vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  12
  Regnum Christi Elmélkedés Megismerni az Urat Évközi huszonnegyedik vasárnap

  Evangélium:
  Mk 8,27-35
  Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

  Bevezető ima: Mindenható Atyánk, hiszem, hogy jelen vagy itt velem. Segíts, hogy imámat áthassa közelséged, kegyelmedben bízzak és szeresselek mindenért, amit értem tettél!

  Kérés: Uram, Jézus, segíts, hogy felismerjem igazi nagyságodat, nehogy kísértésbe essek, és eltávolodjak tőled!

  Elmélkedés:
  1. Nehéz kérdés. Jézus hirtelenjében ezt kérdezi az apostoloktól: „Kinek tartanak engem az emberek?” Jézus valóban azt szeretné tudni, hogy mit gondolnak az apostolok róla. Egy sokkal mélyebb kérdéshez vezeti őket. Az első kérdés: „Kinek tartanak engem az emberek?” gondolkodásra késztet, és könnyű a válasz, mindannyian válaszolnak. A második kérdés többre késztet, önvizsgálatra hív, mutatja, hogy Krisztus közelsége mindig követel, de életben is tart. Csak Péternek van bátorsága válaszolni. Ahogyan az apostolokat az evangéliumban, bennünket is lelki utazásunk során Jézus bármikor meglepetésszerű önvizsgálatra hívhat, amikor végig kell gondolnunk, ki is Ő a számunkra valójában.

  2. Jézus mércéjével mérni. Csak úgy, mint az apostoloknak az evangéliumban, egyre többet mutat magából nekünk is Jézus, ahogyan közelebb kerülünk hozzá. Amint az apostolok elfogadják, hogy Jézus a Megváltó, meg kell tudniuk, hogy milyen Messiás Ő. Félreértelmezések keringenek róla, mind meglehetősen emberi oldalról. Nem Ő a felszabadító a rómaiak uralma alól, nem Ő teszi az életet könnyűvé. Ő sokkal inkább az emberi személy megváltója. Nem bizonytalan körvonalakkal, hanem egyértelműen kijelenti Péternek és az apostoloknak, hogy a Megváltónak szenvednie kell, kínszenvedés és visszautasítás lesz az osztályrésze.

  3. Kötelék Jézushoz a kereszt által. Péter azt hitte, hogy Jézus kedvére tesz azzal, hogy megpróbálja eltántorítani a szenvedéstől, amit Ő megjövendölt. Mégis, élete legmeglepőbb pillanatát éli át. A jó szándékú, ám teljesen téves megjegyzése a legkeményebb válaszra készteti az Urat: „Távozz tőlem sátán!” Nemcsak hogy azt teszi Jézus egyértelművé, hogy az apostolok ne térjenek le a helyes útról, hanem az Ő nyomain kell haladniuk. Az út a megváltás felé mindenképpen a kereszt szenvedésén vezet keresztül. De aki a szenvedésben is hűséges Istenhez, az megtapasztalja azt a mindent felülmúló lelki vigasztalást, amely Jézust is megtartotta a kereszthordozásban a kálvárián.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, segíts, hogy mindennél jobban szeresselek, és kész legyek arra, hogy kövesselek téged, jelentsen ez bármilyen áldozatot vagy szenvedést!

  Elhatározás: A mai nap nehézségeit törekszem Jézus hitével viselni. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Gyümölcseiről ismeritek meg a fátÉvközi huszonharmadik hét – szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  11
  Regnum Christi Elmélkedés Gyümölcseiről ismeritek meg a fát Évközi huszonharmadik hét – szombat

  Evangélium:
  Lk 6,43-49
  Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív bőségéből szól a száj! Miért mondjátok nekem: „Uram, Uram!” – ha nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja: hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázúdult a házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázúdult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.

  Bevezető ima: Uram, Jézus, segíts kegyelmeddel, hogy tanításod a szívem mélyéig hatoljon bennem! Nem akarok azok közé tartozni, akik így szólnak: „Uram, Uram!” de nem követik szavaidat. Nagyon is jól tudod, hogy milyen gyenge vagyok, milyen gyakran csak saját erőmre akarok támaszkodni, és elhanyagollak téged. Ma alázatosan jövök hozzád, hogy kérjem tőled kegyelmedet és világosságodat. 

  Kérés: Uram, segíts, hogy szilárd alapra építsem az életemet!

  Elmélkedés:
  1. A jó fa jó gyümölcse. Honnan ismerjük fel, hogy mi lakik lelkünk mélyén? Azokról a gyümölcsökből, amelyek lelkünkből teremnek. Tudjuk, hogy ha életünk felebaráti szeretettel, hittel, türelemmel és becsületességgel van telve, akkor lelkünk erős és egészséges. Azonban, ha ennek ellenkezője lakik bennünk: harag, irigység, önzés, akkor a lelkünk gyenge és beteg. Ha meg akarunk változni, nem elég, hogy a külsőségekben változtatunk és javítunk: kedvesebb arccal járni a világban, vagy felvenni egy barátságosabb külsőt a világ felé. Előbb-utóbb lehullik rólunk az álarc, mert ezzel csak a felszínt tudjuk eltakarni. Belülről kifelé kell megváltoznunk, be kell mennünk egészen mélyre, a hibák gyökeréig. Isten kegyelme segítségével kell új emberré formálódnunk. Meg kell gyógyítani lelkünket a bűnbocsánat szentségével, és életünket az erényekre alapozva kell felépítenünk.

  2. Csalóka biztonság. Amíg süt a nap és minden nyugodt, a gyenge alapokra épített ház is erősnek és biztonságosnak látszik. Nehezen képzelhető el, hogy nem fog tudni ellenállni az ömlő eső és a szél erejének. Gyakran elringatjuk életünket egy látszólagos biztonságban, amikor minden jól megy. Amíg nem jönnek nagyobb kísértések, s az élet nehézségeiből és viszontagságaiból is csak a kisebbek jutnak nekünk, melyek könnyen legyőzhetők, addig könnyen azt hisszük, hogy szilárd alapokon állunk. 

  3. A próba. Amikor esni kezd az eső, a szél viharosra fokozódik, és megáradnak a vizek, akkor kell az alapoknak a valódi próbát kiállni. Lelki életünk tesztelése a kísértésekkel, nehézségekkel, csalódásokkal és sorscsapásokkal kezdődik. Ha szilárd alapokon nyugszik lelki életünk, ha gyakoroljuk a mindennapi imát, és közel vagyunk Istenhez, akkor szilárdak tudunk maradni még akkor is, amikor ránk zúdul az áradat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az áradás pillanatában már nincs alkalom arra, hogy megerősítsük az alapokat, akkor már túl késő. Az erős alapokat akkor kell megépíteni, amikor süt a nap. Most kell időt szánnunk arra, hogy Krisztusra építsünk, amíg még van rá időnk!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, hálát adok neked, hogy veled tölthettem imában ezt az időt. Kérlek, segíts felismernem és világosan látnom, hogy mit kell megváltoztatnom életemben. Ne engedd, hogy életemet látszat-biztonságban ringassam! Még ma szeretnék munkálkodni az alapok megerősítésén. Segíts növekednem az erényekben! Szeretném, ha életem jó gyümölcsöt teremne; olyan gyümölcsöket, amelyek nem csak kinézetre szépek, hanem belülről is – egészen a magjukig – egészségesek. Olyan gyümölcsöket akarok teremni, amelyek a jó és tiszta szív gyümölcsei. 

  Elhatározás: A mai napon különösen is figyelni fogok az egyik olyan erényre, amelyről tudom, hogy erősítenem kell magamban. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."