17481 ima található a honlapon, összesen 19363 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi A kereszt az egyetlen út IstenhezHamvazószerda utáni csütörtök

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  Lk 9,22-25
  Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad." Majd így szólt mindnyájukhoz: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?"

  Bevezető ima: Uram Jézus, Te nem menekültél el a szenvedések elöl, hanem megtetted, amit irántunk való szereteted diktált. Uram, bízom benned. Úr Jézus, Te abban a reményben mentél Jeruzsálembe, hogy minket hazavezetsz az atyai házba. Remélek benned, mert a szeretetben nem ismersz határokat. Még amikor ellenségeid halálra adtak, akkor is értük imádkoztál. Uram, szeretlek téged.

  Kérés: Uram, add meg nekem, hogy képes legyek hordozni keresztem és szenvedéseim súlyát, amelyet vállamra raktál! Segíts felismernem a szenvedés megváltó erejét, és segíts átölelnem keresztem!

  1. Tanulni a szenvedésből. A szenvedés mindig jelen van életünkben, mi azonban hajlamosak vagyunk arra, hogy kerüljük, vagy megfutamodjunk előle. Ez érvényes a legkisebb karcolástól, amikor először esünk el a biciklivel, az igazán nagy gondokig, amikor egy jó barátunk elárul minket. Ha fájdalmat érzünk, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megszüntessük azt. Mai világunkban már minden típusú fájdalomra és szenvedésre, amit csak érezhetünk, van fájdalomcsillapító gyógyszer. Minden szenvedésben ott rejtőzik a tanítás, és erre a tanításra jobban emlékszünk vissza, ha megtanultuk elviselni a szenvedést. Krisztus előre látta, hogy nem fogják elfogadni Őt, szenvedni fog, és megölik, mégsem menekült el. Ezt lehetőségként használta föl, hogy megmutassa irántunk való mélységes szeretetét: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13). Ezt teszik a szülők, amikor gyermekeiknek ajándékozzák idejüket és figyelmüket, Ezt teszik az igaz barátok, amikor önzetlenül segítenek. Ez tesszük mi magunk is, amikor segítünk egy szükséget szenvedőn.

  2. Ne veszítsük el a bátorságunkat! Olykor úgy érezzük, hogy túl sokat várnak el tőlünk. Lassan elegünk lesz saját hibáinkból, és azok következményeiből. A Krisztus követésében botladozó küzdelmünk felőröl minket. Az erények teljességéhez vezető utat biztosan rengeteg kegyelem kíséri, de mégis nagyon fárasztó. Nem baj, ha ezerszer elesünk is, amíg a küzdelmet tudjuk szeretni és nem az elbukást. Nincs értelme kételkedni, mert Krisztus a mi oldalunkon, velünk együtt küzd. Egy botladozó küzdelem fáradsága jobban tetszik Jézusnak, mint egy egyszerű és kényelmes győzelem. Krisztus arra emlékeztet minket, hogy sokat fog szenvedni, elutasítják majd, és megölik, és mindannak, aki az Ő tanítványa akar lenni, fel kell vennie keresztjét, és követnie kell Őt.

  3. Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Krisztus eljövetelével a földön új értelmet kapott a szenvedés. Jézus lehetőséggé alakította szenvedéseinket, hogy a megváltó és gyógyító szeretettel szembeszállhatunk a bűn következményeivel – a szenvedéssel, betegséggel és fájdalommal. Amikor az apostolok megkérdezték a mi Urunktól, hogy ki a felelős a születésétől fogva vak ember szerencsétlenségéért, Krisztus így válaszolt: „Sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten tetteinek kell megnyilvánulniuk benne.” (Jn 9,3) Szent Pál felkiált sikertelenségében és gyengeségében: „Ezért kedvem telik a Krisztusért való erőtlenségben, bántalmazásban, szükségben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.” (2 Kor 12,10) Az önmegtagadás és gyengeségünk beismerése által tud életünkben megnyilvánulni Isten ereje és az Ő csodái.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy mindent, ami engem ér – legyen az fájdalom, szenvedés, vagy betegség – lehetőségként fogjak föl, amivel szerethetek, növekedhetek a szeretetben, és dicsőíthetlek a szeretetemmel.

  Elhatározás: Mielőtt ma valamit teszek, megvizsgálom indítékaimat, miért akarom ezt tenni: magamért cselekszem, vagy Istenért? Ha magamért tenném, megváltoztatom szándékaimat, vagy nem teszem meg az adott dolgot, különösen, ha alkalom nyílik ehelyett valamit Istenért tenni, és Őt a felebarátaimban szolgálni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A böjtölés boldogságaHamvazószerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26

  Mt 6,1-6,16-18
  A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

  Bevezető ima: Uram, nagyböjt kezdetén az Egyház intenzív lelki időszak előtt áll. Segíts, hogy ezt egyre szilárdabb, erősebb és valóságosabb hitben tudjam megélni! Kérlek, add meg nekem, hogy élni tudjak azokkal a lelki eszközökkel, melyeket felajánlasz nekem, s így ezt a szent időszakot elszántan, nagylelkűen és bátran tudjam végigjárni!

  Kérés: Uram, add meg a kegyelmet, hogy egész szívemből megtérjek!

  1. Böjti gyakorlatok. Amikor megkezdődik a nagyböjt, arra emlékeztet minket az Egyház, hogy bűneink miatt bűnhődnünk kell, és Istennel őszintén ki kell engesztelődnünk. Minden olyan próbálkozás, amikor a lelki életet, - ennek fő oszlopait, az imádságot, a böjtöt és az alamizsnálkodást – elhanyagoljuk, homokra építjük házunkat. Az ima megtisztítja szándékainkat, és minden cselekedetünket Istenhez köti. A böjt megszabadít az elkényelmesedéstől, és önzésünktől. Az alamizsnaosztás kifejezi, hogy a szegényekben Jézus a mi testvérünk, és hogy Krisztusban mindannyian egy családhoz tartozunk. Ezen kívül arra is emlékeztet minket, hogy a gazdagság Isten szeretetében van és nem a földi dolgok birtoklásában. Mindenkinek szüksége van arra, hogy megvizsgálja lelki életét, és így biztosan azon igyekezzen, hogy gyakorolja az imádságot, a böjtölést és az alamizsnálkodást. 

  2. Ne a látványosság kedvéért! Jézus kemény kritikával illeti a képmutatókat, akik azért cselekszenek mások előtt, hogy dicséretet kapjanak tettükért. Az ilyen cselekedetnek Isten előtt nincs értéke, s nem jelent bűnhődést bűneinkért; csak növeli tartozásunkat. Jézus arra hív, hogy magunkban imádkozzunk, böjtöljünk, és titokban adjunk alamizsnát, anélkül, hogy erről bárki is tudomást szerezne. Így lehetünk biztosak abban, hogy mindezt Isten iránti szeretetből tesszük, és nem önmagunk szeretetéből. Mindaz, aki buzgóságát és nagylelkűségét mások elé tárja, „Már megkapta jutalmát.”- így nem gyűjt ezzel mennyei kincset. Ne akarjunk nagy szavakat, maradjanak rejtve jó cselekedeteink, egyedül Istennek akarjunk tetszeni!

  3. Isten a jókedvű adakozókat szereti. Semmi nem visz minket Krisztushoz közelebb, mint vele együtt haladni az úton, és azokat a dolgokat tenni, amiket Ő is meg tett Atyja iránti szeretetből. A nagyböjti időben arra hív minket Isten, hogy megtisztítsuk szívünket és értelmünket, szándékainkat pedig újra felé fordítsuk. Krisztus nyilvános működését az Atya iránti engedelmesség, szeretet és az Ő akaratával való egyesülés hatotta át. A nagyböjtre legyen nekünk is ez az elhatározásunk, hogy egyszerű, de határozott cselekedeteink Jézusnak ezt az engedelmességét és szeretetét tükrözzék vissza. Mit tehetnék még ma Istenért? Milyen áldozatot hozhatok érte, ami tetszésére lesz? Elhatározásomat mások tudta nélkül fogom végrehajtani.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, add meg nekem a kegyelmet, hogy nagy lelkesedéssel kezdjem a nagyböjtöt! Segíts, annak a tudásnak az örömében élnem, hogy a Te jelenlétedben élhetek, és neked, csakis neked kell tetszésedre lennem!

  Elhatározás: A nagyböjt kezdetén elmegyek gyónni, és ebben a szent időben komolyabban veszem az imádságot, a böjtöt és az alamizsnálkodást.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elsők és utolsókÉvközi hetedik hét – kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  25

  Mk 9,30-37
  Ezután eltávoztak onnan és átmentek Galileán; ő azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt. Közben pedig oktatta tanítványait, és elmondta nekik, hogy az Emberfiát az emberek kezébe adják, megölik őt, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Azok nem értették ezt a beszédet, de nem merték őt megkérdezni. Megérkeztek Kafarnaumba. Amikor már a házban volt, megkérdezte őket: „Miről beszélgettetek az úton?” Azok csak hallgattak, mert az úton arról tanakodtak, hogy ki a legnagyobb közülük. Ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és azt mondta nekik: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki közül az utolsó, és mindegyiknek a szolgája.” Majd odahívott egy gyermeket, közéjük állította, magához ölelte, és azt mondta nekik: „Aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be; és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött.”

  Bevezető ima: Hálát adok neked Uram az evangéliumodért és azért, hogy ezeken a szavakon keresztül szólni szeretnél hozzám. Hálás vagyok, hogy beszélsz hozzám és tanítasz engem. Felajánlom neked az egész napomat; segíts észrevennem a lehetőségeket, amikor találkozhatok veled!

  Kérés: Segíts, hogy le tudjam csitítani a világ zaját és be tudjam fogadni szeretetedet!

  1. Utolsókból elsők. Annak ellenére, hogy Jézus nagyon sok időt töltött a tanítványokkal és próbálta őket felkészíteni arra az időre, amikor már nem lesz velük, ők előszeretettel vitatkoztak arról a kérdésről, hogy ki a legnagyobb közöttük. Hozzá vagyunk szokva, hogy az az első, aki legelöl áll, aki a leghangosabb, aki előtérbe kerül a többiekhez képest. Azt gondoljuk, hogy az a legjobb játékos, aki bedobja a kosarat. Pedig lehet, hogy a legjobb játékos az, aki a háttérből kivédi a támadásokat és adja a gólpasszt maga elé engedve a többieket. Krisztus szavait hallva azt érezhetjük, hogy amit eddig a győzelemről, nagyságról hittünk, nem fedi a valóságot, sőt arra késztethet minket, hogy újragondoljuk ezt a témát. Azonban Jézus szavai nem felborítják a gondolatainkat, hanem helyrezökkentik azokat.

  2. Mindegyiknek a szolgája. Sok olyan anyukát és apukát ismerek, akik gyermekeik mellett átvirrasztott éjszakák után azon gondolkoztak, hogy vajon gyermekük hálás lesz-e a sok fizikai, lelki és érzelmi nehézségért, a lemondásokért, áldozatokért, amiket szüleik meghoztak értük. Minél nagyobb áldozatot hozunk, annál nagyobb elismerésre számítunk. Mi keresztények azonban nem arra vagyunk meghívva, hogy szívességeket tegyünk, amikért elismernek minket, hanem arra, hogy szolgáljunk mások felé, még akkor is, ha szolgálatunkat nem ismerik el, vagy nem olyan mértékben díjazzák, ahogyan számítunk rá. A mi jutalmunk Istentől jön, és lehet, hogy itt a földön világi szempontból nem vagyunk az elsők között, de Istennél igen, és a nevünk fel van írva a mennyben.

  3. Nem értették a beszédet. Minél többet foglalkozunk ezzel az evangéliummal, annál jobban kezdjük kapisgálni, hogy mit is akar Isten mondani. Azonban az biztos, hogy itt mindenekelőtt a szívünkhöz beszél és nem a józan eszünkhöz. Isten legjobban a csendben tud hozzánk szólni, ezért nagyon fontos megadni neki a lehetőséget, időt szánni rá. Beszélhetünk Vele a buszon is, egy tárgyalás közben két elkalandozott gondolat között, azonban a hétköznapok zajában elég nehéz befogadni, amit mondani akar. Tehát Isten nem csak az eszünkhöz, hanem a szívünkhöz is szól, azonban Ő nem tolakodó, így akkor halljuk meg, ha valóban rá figyelünk. Milyen gyakran ülünk le csendben az Oltáriszentség elé vagy egy fáradt nap után milyen gyakran helyezkedünk az Ő jelenlétébe, tárjuk ki előtte a szívünket és kérjük, hogy szóljon hozzánk?

  Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Jézus, hogy Te tartogatsz nekem olyan pillanatokat, amikor csak át akarsz ölelni és szeretni akarsz engem. Újíts meg engem Uram és adj erőt, hogy a mai napon mások felé szeretettel tudjak szolgálni!

  Elhatározás: Ma reggel vagy este hagyok időt Istennek, hogy meggyőzze a szívemet arról, amit nem tudok megérteni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Szeressétek egymást!Szent Mátyás apostol

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  24

  Jn 15,9-17
  Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!

  Bevezető ima: Köszönöm Jézus, hogy megint a szívemre beszélsz és elmondod, hogy mennyire szeretsz engem. Add, hogy én is viszont szeresselek Téged! Egyre jobban akarlak szeretni. Taníts engem szeretni és elfogadni azokat a dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni, abban a biztos tudatban, hogy amíg a Te utadon járok, addig minden a javamra válik.

  Kérés: Engedd, hogy a ma reggel problémáit pár percre magam mögött hagyva teljesen jelenlétedbe tudjak helyezkedni!

  1. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Nagyon nehéz olyan embert szeretni, akit nem ismerünk, de ami még ennél is nehezebb: olyan embert szeretni, akit ismerünk. Minél jobban ismerünk valakit, annál nehezebb szemet hunyni a hibái felett. Ez az, ami Krisztus szeretetét annyira csodálatra méltóvá és gyönyörűvé teszi. Ismeri minden egyes porcikánkat, a szívünk legmélyebb titkait és mégis végtelenül szeret minket anyánk méhétől fogva.

  2. Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Optimális esetben egy szülő szeretete nem változik, habár gyermeke felnő és nagyon sok változáson megy keresztül. Lehetnek bármilyen nagyszerűek a szüleink, meg sem közelítik azt a tökéletes szeretet, ahogyan Isten fordul felénk. Ha egy napon minden megváltozik az életünkben, ha minden megrendül; és még ha mi el is fordulunk tőle, az Ő szeretet állandó és változatlan. Isten soha nem fordul el tőlünk.

  3. Ki vagyok én? Ha mindenképp válaszolnom kellene erre a kérdésre, azt hiszem, azt mondanám, hogy mindaz, ami vagyok, valójában nem én vagyok. Az emberek alig ismernek engem és tulajdonképp én sem ismerem magam. Mindig, amikor épp kezdeném megismerni magam, bebizonyosodik, hogy bizony még sok dolgot én sem tudok magamról. De Isten ismer engem és mindent tud rólam. Attól, hogy én változom, neki nem kell változnia. Mindig képes szeretni engem a körülményektől függetlenül. Isten nem azért parancsolja, hogy szeressük az embereket, mert ismerjük őket, hanem pont azért, mert nem ismerjük őket és soha nem is fogjuk a maguk teljességében megismerni. Isten viszont mindenkit ismer és szeret, és ez az, ami összeköt bennünket. Ez az, ami mindannyiunkat meghatároz, és egy szintre emel embertársainkkal. A keresztények éppen ezért a világ legszabadabb emberei: nem kell válogatniuk, hogy kit akarnak szeretni. Szerethetünk bárkit: azokat, akikről azt hisszük, hogy ismerjük és azokat is, akiket nem.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, kérlek, taníts engem szeretni! Taníts arra, hogy hogyan legyek a világ legszabadabb embere! Taníts meg, hogy a "Miért?-"ek helyett inkább azt kérdezzem "Hogyan?" És taníts meg arra is, hogy az embereket elfogadni és megérteni akarjam, nem pedig megváltoztatni!

  Elhatározás: Kiválasztok valakit, akivel nem tudok kijönni, megnézem, hogy mi ennek az oka és kitalálom, hogy miként tudnék ezen a kapcsolaton javítani.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Igazság fényében élni, innen szemlélni a dolgokatÉvközi hetedik vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  23

  Mt 5,38-48
  Hallottátok, hogy azt mondták: „Szemet szemért, és fogat fogért”. Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is. És aki pereskedni akar veled és el akarja venni a köpenyedet, engedd át neki a ruhádat is; s ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj. Hallottátok, hogy azt mondták: „Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.” Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gazembereknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nemde a vámosok is ugyanezt teszik? És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is ugyanezt teszik? Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes.

  Bevezető ima: Köszönöm Jézus, hogy találkozni akarsz velem és mellettem akarsz lenni egész nap. Köszönöm a Te végtelen szeretetedet. Segíts, hogy ezt a nap minden percében tapasztaljam és érezzem!

  Kérés: Mutasd meg Uram dicsőségedet a mai napon is!

  1. Legyetek tökéletesek! Az az ember, akit telve van Isten Igazságával, megéli a "lelkileg szegénységet", mert ráébred arra, hogy mindaz, amire szüksége van, megadatott neki Istenben. Nem szeretjük a szegénység szót, mert materiális értelemben gondolkozunk róla; az van bennünk, hogy kényelmetlenséggel jár és az anyagi dolgok hiánya a lelki folyamatok, illetve a nem látható értékek észrevétele felé mozdít el minket. Pedig a lelki szegénység azt jelenti, hogy nincs szükségünk arra, hogy mások elismerjenek, nincs szükségünk arra, hogy konfliktushelyzetekben bármi áron felülkerekedjünk, azaz semmilyen szempontból nem függünk mások véleményétől. Csakis az az ember képes szeretni ellenségeit, aki Krisztusban él, és az Ő "szemüvegén" keresztül szemléli magát. Életének legdrágább kincseként tekint Krisztus szeretetére.

  2. Engedd át neki a ruhádat is! Csakis Krisztustól függeni és nem törődni mások véleményével emberként szinte lehetetlen. Sőt szükségünk van arra, hogy visszajelzést, megerősítést kapjunk másoktól. Isten terve is ez: embereket ad mellénk, közösségbe hív minket, hogy egymáson keresztül is tudjon minket szeretni. Napról napra találkozunk olyanokkal, akiket bizony nagyon nehéz szeretni, de még elfogadni is. Akkor mégis, hogyan tudom megélni ezt a felebaráti szeretetet? Hogyan tudom szeretni ellenségeimet? A tekintetünket magunkról át kell helyezni más emberekre, azokra, akik körülvesznek minket és tudnunk kell háttérbe húzódni másokért. Önzetlen tetteinket hamar az érzelmeink meglágyulása is követni fogja.

  3. Ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre! Ha szeretni kell, soha nem tudunk túl messzire menni. Senkinek sem kell sokat gondolkoznia, hogy eszébe jusson egy olyan ember, aki közel állt hozzá és nagyon megbántotta. Szeretni egy ilyen embert érzelmekkel nehéz egy törés után. Szeretni azonban nem azt jelenti, hogy mindent elfelejtek, amit a másik tett és az érzelmeimmel is mindig maximálisan "rajongok érte". Szeretni többek között azt jelenti, hogy a másikat magam elé helyezem, építem és megbocsátok, ha arról van szó. A szeretet döntés kérdése, amihez sokszor át kell lépni magunkon és olyan messzire kell menni, amire nem is hittük, hogy képesek vagyunk. Azonban ebben nem tudunk túl messzire menni.

  Beszélgetés Krisztussal: Istenem, Te látsz engem egészen. Látod a hibáimat és látod a bennem rejlő jóságot is. Segíts, hogy hallgassak sugallataidra és taníts meg azokat is szeretni, akiket nagyon nehezemre esik!

  Elhatározás: Ma imádkozni fogok legalább egy olyan emberért, akit nagyon nehezemre esik szeretni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Ki a Krisztus?Szent Péter apostol székfoglalása

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Mt 16,13-19
  Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik más prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a Földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

  Bevezető ima: Uram, bűnösként jövök eléd, tisztelve végtelen szereteted és irgalmad. Hiszek benned, és életem középpontjába helyezlek. Mindazt, ami vagyok, alázatosan eléd teszem, és – mint az apostolok – beismerem kicsinységem a Te hatalmasságod előtt. A Boldogságos Szűzanya közbenjárása által kezedbe helyezem ezt az elmélkedést, bízva abban, hogy meg fogod adni nekem azokat a kegyelmeket, amikre a legnagyobb szükségem van.

  Kérés: Uram, segíts felismernem, hogy teljesen tőled függök, s add meg a kegyelmet, hogy akaratod szerint élhessek! Segíts napról-napra jobban kiszakadnom az életemben jelenlévő bűn és kicsapongás fogságából!

  1. Magunkévá tenni a hitet. A mai evangéliumban Jézus arra kéri az apostolokat, hogy árulják el neki, kinek tartják Őt az emberek. Ezután felszólítja őket, hogy maguk is vallják meg, kinek tartják Jézust. Krisztus azt akarja, hogy mi is a hit cselekedetével valljuk meg Őt. Jézus magához hívott minket, hogy egy olyan világban legyünk tanítványai, ahol Krisztust minden lehetséges megnevezéssel illetik. Manapság azt akarják az emberek, hogy Krisztus olyan legyen, amilyennek ők elképzelik, azonban számunkra csak egy Krisztus van, akit mi követünk és tisztelünk; és ez a megfeszített Krisztus. Jézus a mi szívünket akarja, és nem valakiknek a véleményét.

  2. Megvallani Krisztust mások előtt. Péter megvallja Krisztust azzal, hogy kimondja; Ő a Messiás, az élő Isten Fia. Más szóval, Istennek nevezi Őt. Ez mindenki számára kinyilatkoztatott igazság, de Krisztus azt akarja, hogy az apostolok megértsék ezt, és elmélyítsék magukban ezt az igazságot, mert ez minden tanításának az alapja. Péter a barátai előtt állva teljes bizalommal mondja ki ezeket a szavakat. Ezzel példát ad nekünk, hogyan tegyünk mások előtt tanúságot, akár teljesen idegenek előtt is. Nem mindig könnyű kiállni a Krisztusba vetett hitünkért, és megvallani, hogy Ő az Isten. Különösen azért nehéz ez, mert a világ nem akarja elfogadni ezt az igazságot, és egyszerűen úgy tekint Jézusra, mint aki egy a sok közül. Mi azonban azt hirdetjük, hogy Jézus Krisztus az élő Isten egyetlen Fia.

  3. Nagy lesz a béretek a mennyben. Talán nem kapunk egy kis vállveregetést, vagy dicséretet Krisztustól, mint Péter, de biztosak lehetünk abban, hogy tanúságunk nem marad észrevétlen. Isten, a mi mennyei Atyánk mindent lát, és kedvét leli abban, ha Fia szent Nevéről tanúskodunk a világban. Ebben az időszakban továbbra is önmagunkat akarjuk Krisztusnak felajánlani, és hirdetni az Ő Nevét, alkalmas, vagy alkalmatlan időben is. Krisztus mindannyiunkra számít, hogy hűséges barátként kitartunk mellette, és készek vagyunk hordozni vele szeretetből az Ő Szent Keresztjét.

  Beszélgetés Krisztussal: Krisztus, a mai társadalomban oly gyakran gyalázzák meg Szent Nevedet. Szent Péter, az első pápánk halála pillanatáig tanúskodott istenségedről. A mi Szentatyánk, Ferenc pápa is továbbadja ezt a tanúságot, és erre ösztönöz minden szavával minket is. Szeretnék jobban tanúságot tenni rólad, Uram, hogy az emberek jobban észrevehessenek téged bennem. Szeretném minden lélek megmentését, és hogy egyre jobban megismerjünk és megszeressünk téged. Hálát adok neked, hogy velem vagy, és erősítesz mindig abban a nehéz feladatban, hogy a lelkeket elvezessem hozzád.

  Elhatározás: A mai napon keresni fogom az alkalmat, hogy tanúságot tegyek Krisztusról.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A kereszt formáló erejeÉvközi hatodik hét – péntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Mk 8,34 -9,1
  Jézus egy alkalommal magához hívta a tömeget a tanítványaival együtt, és azt mondta nekik: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a parázna, elfajult és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.” Ezután így folytatta: „Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.”

  Bevezető ima: Uram, ma meg akarsz szabadítani engem a barátságról alkotott téves elképzeléseimtől. Készítsd fel szívemet kereszted üzenetére, hogy megtanuljam, miben áll az irántad és országod iránti igazi szeretet. Kereszted példát mutat nekem minden olyan erényben, amelyre szükségem van, és minden olyan célban, melyet el akarok érni. A keresztben remény van, mérhetetlenül hatalmas remény, mely legyőz minden emberi csalódottságot. Vezess magadhoz, mert szeretném örömmel vinni keresztemet!

  Kérés: Uram, tedd keresztedet a veled való barátság páratlan helyévé életemben! 

  1. Érettebbé válni a szenvedés által. A legtöbb ember hagyja, hogy a napjuk folyamán döntéseiket az önvédelem és saját érdekeik befolyásolják őket. Még ha a nehezebb utat választjuk is, az is történhet önös érdekből, ha az ember a saját előmenetelét keresi az életben. Krisztus üzenete nem csupán egy használati útmutató ahhoz, hogy hogyan dolgozzunk helyesen – izzadni, fáradozni és áldozatot hozni, hogy sikeresek legyünk. Az önmegtagadás, amit egy keresztény embertől elvárunk, ennél mélyebbre megy. Odáig kell hatolnia, ahol magunkat és legmélyebb vágyainkat a legjobban akarnánk védelmezni. Semmi sincs, amin keresztül jobban megérthetnénk a krisztusi leckét, mint azok a keresztek, melyek meglepetésként értek minket, azok a keresztek, amelyeket nem terveztünk és nem akartunk. Egy ilyen kereszttel a hátunkon minden lépés igazi Krisztus-követés, valódi szeretet, valódi megváltás, önámítás és keserűség nélkül.

  2. Követni vagy előtte járni? Egy nap Teréz anya meglátta, hogy egyik nővére az utcán szomorú arccal jár-kel. Odahívta magához, és ezt kérdezte: „Mit mondott Jézus: hogy előtte vigyük a keresztet, vagy hogy kövessük Őt?” A nővér mosolyogva válaszolta: „Azt, hogy kövessük.” Erre Teréz anya ezt kérdezte: „Akkor te miért próbálsz előtte járni?” (Teréz anya: Légy a világosságom). Krisztus keresztje nem csupán egy szentségben megélt élet nehézségeinek helyes elfogadása, hanem mindenekelőtt egy hozzáállás. A helytelen hozzáállás le tudja rombolni lelkünket és oda vezethet, hogy úgy szenvedünk, mint akinek nincs hite – egyedül. Az alázatos hit megmutatja az Egyetlent, akit követünk, aki az utat mutatja nekünk, aki megtart minket a reménységben, és aki egy mélyebb krisztusi örömre vezet el minket.

  3. Az önfeláldozó szeretet és önfeláldozó élet elválaszthatatlan egymástól. Mindaz, aki Krisztusért szenved, dicsőségben és hatalomban megláthatja majd az Ő országát. Urunk megígéri nekünk: a szeretetet sem ebben, sem az elkövetkezendő életben nem fogja legyőzni semmi. Bár látszólag értelmetlenül szenvedtek, sok szent látta az Úr dicsőségét élete különleges pillanataiban és abban a teljességben, amikor felment a mennybe. Szentek romlatlanul megmaradt teste, a dokumentált csodák, az Egyház nagy lelkiségi mozgalmai – ezek mind azt bizonyítják, hogy Isten sosem fogja elválasztani iránta való szeretetünket országának dicsőséges és hatalmas eljövetelétől.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, tanítsd lelkemet, hogy ne féljen a kereszttől, hanem higgyem, hogy a keresztnek titokzatos hatalma van, mellyel engem és a körülöttem lévő világot meg tudja változtatni. Nem kellene csalódottan visszahúzódnom, ha az élet megsebez. Nem részvétet vagy emberi vigasztalást kellene keresnem, ha sötét pillanatokat kell megélnem. Csak az a fontos, hogy hűséges tanítványként beálljak a sorba Krisztus keresztje mögé és meneteljek előre a győzelem biztos tudatában. Add, hogy minden sötétségben, amikor Krisztus többet kíván tőlem, utánozni tudjam boldog Teréz anya elhatározását: „Egy szívbéli „Igen” az Istennek, és egy kedves mosoly mindenkinek” (Teréz anya: Légy a világosságom).

  Elhatározás: Ma este felülvizsgálom, hogy miként viselkedtem a nehézségekkel szemben, és megbizonyosodok arról, hogy tetteimben egy hűséges tanítvány lelke tükröződik vissza.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Számíthat rám Krisztus?Évközi hatodik hét – csütörtök

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Mk 8,27-33
  Jézus egyszer elment tanítványaival Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők azt felelték neki: „Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig egynek a próféták közül.” Erre megkérdezte őket: És ti kinek tartotok engem?” Péter felelt neki: „Te vagy a Krisztus.” Ő ekkor a lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla. Ezután elkezdte őket tanítani arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vének, a főpapok és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és három nap múlva föl kell támadnia. Egész nyíltan mondta el nekik ezt a dolgot. Ekkor Péter félrehívta őt és kezdte lebeszélni. De ő megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal: „Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.”

  Bevezető ima: Uram, nyilatkoztasd ki nekem személyed csodálatos titkát! Benned rejlik kezdetem, benned van elrejtve életem küldetése, benned rejlik jövőbeni boldogságom. Add, hogy ne az alapján becsüljem meg a jövőt, hogy én mit gondolok, mit tehetnék érted, hanem sokkal inkább aszerint, hogy mit tud kezdeni a Te hatalmad az én nagylelkűségemmel. Add, hogy ez az ima meggyőzzön engem annak szükségességéről, hogy minden nap be tudjalak fogadni téged az imában, a szemlélődésben, és a kegyelem és megtérés szentségi életében.

  Kérés: Uram, engedj olyan erősen megtapasztalnom téged, hogy minden lelki restségemet és lustaságomat le tudjam győzni, s így hűségesen teljesíteni tudjam lelki kötelességeimet!

  1. Kicsoda Krisztus számodra? Imánk el kell vezessen minket oda, hogy választ tudjunk adni Krisztus kérdésére: „És ti kinek tartotok engem?”. Ez az egyetlen teszt, az egyetlen vizsgakérdés, melyre életünkben meg kell felelnünk. El kell gondolkodnunk, és a következő szemszögből válaszolni erre a kérdésre: „Kicsoda Krisztus számomra?” Ez a kérdés nem annyira Krisztust határozza meg, hanem azt, aki megválaszolja. Milyen tapasztalatokat szereztünk vele kapcsolatban? Mit tanultunk személyesen Krisztusról, tapasztalatainkon keresztül, melyeket nem egyszerűen merev definíciókból, rutinszerű külső jámborság által vagy a másoktól hallottakból szerezhettünk? Krisztus történetének és a mi személyes történetünknek össze kell olvadnia, hogy egyetlen fejezetté váljon, melyen közösen osztozunk.

  2. Ki vagy te Krisztus számára? Ha keveset tudok mondani Krisztusról első kézből, mert belső élményeimet világias és anyagias lelkem elhomályosítja, akkor másféleképpen kell megválaszolnom Krisztus kérdését: „Ki vagyok én Krisztus számára?” Hogy ki vagyok én Krisztus számára, azt nagy részben az határozza meg, hogy ki vagyok számára az imában. A „belső Krisztust” csak azok ismerik, akiknek kinyilatkoztatja magát. Pusztán emberi képességekkel ez nem sikerül. Péter belső élete termékeny talaj volt az Atya számára: az ő tanúbizonysága nem véletlen szerencse volt, hanem annak a következménye, hogy Isten beavatkozott a lelkébe, melyben a hitének ereje gyökerezett. „Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt 16, 17). Ezért különösen keresem a kegyelmet, hogy nagyobb fogékonysággal hagyjam átalakulni belső imaéletemet és jellememet ennek megfelelően alakítsam.

  3. Számíthat rám Krisztus? Szegény Péter! Egyik pillanatban az Atya gondolatait nyilatkoztatja ki, a másikban a Sátánét. Péternek élő tapasztalatai voltak Krisztusról, és ezek csak a Sátán segítségére szolgáltak, hogy megtörhesse hitét. Krisztus imádkozott az apostolokért és életével kiérdemelte számukra a kegyelmet, hogy hitük ne valljon kudarcot: „Én imádkoztam érted …” (Lk 22,32). Végül Krisztus imája győzedelmeskedik: Péter pünkösdkor újjászületik, és félelem nélkül elfogadja küldetését és útjára indítja az Egyházat. Ha belső életünket szilárdan Krisztusra alapozzuk, az segíteni fog abban, hogy lelki életünk valódiságát még egyszer utoljára felülvizsgáljuk: Építhet rám Krisztus, mert én rá alapoztam életemet? Krisztus hűsége meg fog védeni engem, amikor újra és újra felveszem a küzdelmet, amikor erős maradok, és nem hagyom magam elbátortalanítani és feltartani a vereségeimtől. A Sátán nem tudja megtörni a hitemet, ha tovább küzdök, és ehhez mindig új célokra van szükségem, hogy mindig erősebben, jobban és nagylelkűbben tudjak indulni.

  Beszélgetés Krisztussal: Szent Pálnak az efezusiakhoz (Ef 3,16-20) intézett szavaival imádkozom: Add meg nekem dicsőségednek gazdagsága szerint, hogy Lelked által megerősödjek benső emberré. Hogy a hittel Krisztus lakjék szívemben. A szeretetben gyökerezve és arra alapot vetve majd fel tudom fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerem Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét. Így fogok betelni az Isten egész teljességével. Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.

  Elhatározás: Ma az Oltáriszentségben jelen lévő Úr előtt fogok elmélkedni és arra kérem, hogy mélyebben megtapasztalhassam Őt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Nézz rám, Uram!Évközi hatodik hét – szerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  Marton Fabiola, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja 

  Mt 8,22-26
  Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?” Az fölnézett, és így szólt: „Látom az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának.” Erre ismét rátette kezét a vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent. Ezután hazaküldte, és meghagyta neki: „Erről senkinek se beszélj a faluban!”

  Bevezető ima: Jézus, eléd jöttem, hogy most néhány percig veled legyek. El akarok csendesedni. Ketten vagyunk most, nincs itt senki más. Köszönöm, hogy foglalkozol velem, és rám szánod ezt az időt.

  Kérés: Jézus, kérlek, taníts meg imádkozni! Te egy igazi személy vagy. Segíts nyitott szívvel és hittel a Te jelenlétedben lennem!

  1. A Jézussal való találkozás gyógyít. Jézus érintés nélkül és egyből is meg tudta volna gyógyítani a Betszaidai vakot. De megfogta a kezét, óvatosan vezette egészen a falu végéig, és úgy gyógyította meg a vak szemét, hogy az érezte a nedvességet, és Jézus keze érintését... Biztosan úgy történt mindez, ahogy éppen szükséges volt. Milyen nagy felfordulás, nem? Mintha Jézusnak nem lett volna más dolga! Ebben az evangéliumi részben is jobban megismerjük Jézust. Neki nem csak az a fontos, hogy meggyógyuljon a vak ember. Jézus szeretné, hogy ez a vak személy igazán találkozzon vele. Időt tölt vele, figyel rá, lehet hogy beszélgettek is az úton. Nekünk is gyógyul a szívünk, ha valaki nagy szeretettel törődik velünk, vagy kimutatja, hogy tényleg fontosak vagyunk számára.

  2. Megéri az Úrban bízni! A vak ember először embertársaira hagyatkozott, azután egészen Jézusra bízta magát. Nem látta, hogy merre viszi Jézus. Biztos új környékre mentek, neki ismeretlent helyeken jártak. Kimentek a faluból. Egy vak ember másokra szorul, amikor elhagyja saját megszokott kis világát, amiben boldogulni próbál. De ez az ember többre vágyott. Döntött a bizalom mellet. Ferenc pápa ezt üzeni egyik Twitter üzenetében: „Fontos, hogy legyenek olyan barátaink, akikben megbízhatunk. De nélkülözhetetlen, hogy bízzunk az Úrban, akiben soha nem csalódunk.” Amikor találkoztunk Jézussal, ne essünk vissza a mi kis megszokott világunkba. Újra és újra lépjünk ki, keressük Istent és az Ő vezetését életünkben. HA így teszünk, nem fogunk csalódni, hanem boldogabb leszünk.

  3. „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok” (Lk 10,23)! Jézus megkérdezte a vakot, hogy lát-e valamit. Igen, valamit látott: embereket, fákat, a környéket. De addig, amíg nem látott tisztán, nem találkozott Jézus szemével, az arcával, nem látta, hogy ki az, aki meggyógyította. Mintha Jézus üzenné nekünk: Vedd észre! Nézz rám, én vagyok, aki gyógyít és szeret téged. Addig érintette meg a vakot, gyógyította sebét, ameddig már mert az áldott orvos szemébe nézni. Igen, Jézus irgalmas tekintete gyógyít. Boldogok leszünk és megszabadulunk testi-lelki bajainkból, amikor Jézus irgalmasan ránk tekint.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, most, ebben az imában hagylak, hogy vezess engem. Vezess ki saját elképzeléseim és terveim világából! Most egészen rád hagyatkozom kegyelmed segítségével. Itt vagyok nálad. És igen, rám nézhetsz. Megmutatom neked sebeimet - kérlek, nézz rám, és szeress! Köszönöm, hogy ezt kérhetem tőled. Nem azért mert megérdemelném, hanem azért, mert tudom, hogy ez a terved velem. Magadról mondtad, hogy Te vagy a Szeretet! Jézus, szükségem van rád a mai napon! Szeretnék ma rólad elmélkedni, vágyaidat megismerni, veled együtt és érted cselekedni - szeretettből.

  Elhatározás: Ma hosszabb időt szánok a Jézussal való találkozásra. Hittel megkeresem Őt az Oltáriszentségben egy templom, vagy kápolna csendjében, és kérem, hogy tekintete érintse meg szívemet. Ami a szívemben van, leteszem a kezébe, és ráhagyatkozom. Lehet, hogy ebben segít egy kép vagy, ha megpróbálom elképzelni Jézus tekintetét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Emlékezzünk vissza!Évközi hatodik hét – kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Marton Fabiola, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja 

  Mk 8,14-21
  Közben elfelejtettek kenyeret vinni, és egy kenyérnél több nem volt náluk a hajóban. Ekkor így intette őket: „Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és Heródes kovászától.” Azok pedig tanakodtak egymás közt, arra gondolva, hogy: „Nincsen kenyerünk.” Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik: „Miért tanakodtok azon, hogy nincsen kenyeretek? Még mindig nem tudjátok és nem értitek a dolgot? Még mindig el van vakulva a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor az öt kenyeret ötezernek megtörtem, hány tele kosár hulladékot szedtetek fel?” Azt felelték neki: „Tizenkettőt.” „És amikor a hét kenyeret négyezernek, hány kosár maradékot szedtetek össze?'' Azt felelték neki: „Hetet.” Erre így szólt hozzájuk: „Miért van tehát az, hogy mégsem értitek?”

  Bevezető ima: Jézus, hadd legyek veled most néhány percig! Érints meg szívemet szavaiddal és add, hogy jobban megismerjelek Nyitott vagyok irántad, és szeretnélek szívembe fogadni úgy, ahogy vagy. Nem félek tőled, mert tudom, hogy Te vagy a Szeretet (1Jn 4,16).

  Kérés: Taníts most imádkozni! Kérlek, legyél a vágyam és reményem mindennapi életem konkrét dolgaiban!

  1. Van hely a szívünkben Istennek? Az apostolok mélyre süllyedtek a problémáikba. Alig van kenyerük, így hiányzik a legalapvetőbb dolog! Ez hogy lehet? Jézus mellettük van, de nem hallják szavát. Gondjukban el is felejtették, hogy ki is Ő, és a múltban már milyen mennyei jelekkel mutatta meg segítségét a nehéz helyzetekben – ilyen volt, amikor nem volt elég kenyér. Péter és a többi apostol szíve most vak, mert éppen az elkeseredés és az aggodalom töltötte el őket. Isten ott van, de nem látják. Csak erre gondolnak: nincs elég kenyerünk, probléma van!

  2. Jézus észrevette ezt a reménytelenséget. Egy kicsit meg van lepődve, de a fényre vezeti a tanítványokat, és nem hagyja őket a bajukban elkeseredni. Felsorolja nekik, hogy miket tett a múltban – bármilyen kevés eszközzel is – és előhívja az emlékezetüket. A sötét pillanatainkban nekünk is szükséges visszagondolni, és még egyszer átélni azokat a jótetteket, amelyeket Isten vitt véghez velünk a múltban. Ne hagyjuk, hogy elsüllyedjünk a problémáinkkal együtt, hanem újítsuk meg a hitünket Jézusban, aki velünk van. A kenyérszaporításkor túlcsordult a kenyér mennyisége, így sok megmaradt. Ha Isten ad, akkor túlárad az ajándéka. Ő mindent ad, hiszen saját magát adja.

  3. Én vagyok az élet kenyere!(Jn 6,48) Jézus hiányzik az életünkből? Akkor minden hiányzik. Ő valóbban a legszükségesebb. Erről a farizeusok és Heródes le akarják beszélni az embereket. „Belzebul szállta meg, a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket” (Mk 3,22). Jézus hazudna és Sátának szolgálna? Ha ilyen beszéd hat ránk az életünkben, az olyan, mint  a kovász a kenyérben - akkor gyorsan veszítjük el reményünket. Legyen Jézus szava, jelenléte, kegyelme és személye a mi kovászunk és mindennapi kenyerünk!

  Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm az irántam való türelmedet, Uram. Te mondtad az Utolsó vacsorán: „a Vigasztaló, a Szentlélek, (...) megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn14,26) Jöjj Szentlélek, Vigasztalóm, segíts meglátni Jézus jelenlétét és szavait a múltamban és a jövendő életemben is!

  Elhatározás: Visszaemlékezek és leírom azokat a pillanatokat az életemből, amikor biztos voltam, hogy Jézus működött, jelen volt, vagy a kegyelme áradt rám. Mindezért hálát adok az Istennek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Isten jelenléte az életemben a jelek általÉvközi hatodik hét – hétfő

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Marton Fabiola, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

  Mk 8,11-13
  Mikor kiszállt, a farizeusok elkezdtek vele vitatkozni, és kísértették őt, égi jelet kérve tőle. Ekkor lelke mélyéből felsóhajtott és azt mondta: „Miért kér jelet ez a nemzedék? Bizony, mondom nektek: nem kap jelet ez a nemzedék.” Azután otthagyta őket, ismét a hajóba szállt, és átkelt a túlsó partra.

  Bevezető ima: Jézus, ma is itt vagyok. Te is jelen vagy már és várod az együttlétünket ebben az imában. Hadd ismerjelek meg jobban! Nyitott vagyok irántad, és szeretnélek szívembe fogadni úgy, ahogy vagy. Nem félek tőled, mert tudom, hogy Te vagy a Szeretet (1Jn 4,16). Kívánsz hozzám szólni a mai nap? Kegyelmed által hallgatni foglak.

  Kérés: Taníts most imádkozni! Kérlek, legyél az én útmutatóm és kísérőm a mai napon!

  1. Tanuljuk, ahogy nem érdemes imádkozni. A Márk evangélium korábbi fejezetei beszámolnak Jézus csodás tetteiről. És most a farizeusok égi jelet kérnek? Egy fajta „Mutasd meg hogy ki vagy Jézus!” jelet? Nem. Már eleve zárt szívvel és a hit hiányával fordulnak Jézushoz. Azzal a céllal, hogy próbára tegyék és bebizonyíthassák hogy Jézusnak nincs köze Istenhez. Vitatkozni akarnak, de a szívük és értelmük nem nyitott. Jézus gyógyított, kenyeret szaporított, nyilvánosan halálból támasztott fel egy leányt... Milyen jelet adhatna még? Nincs értelme vitatkozni, ezért hát otthagyta a farizeusokat.

  2. Miért kérünk jelet? Ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak.” (Lk 2,34) Itt olvassuk, hogy Jézus maga a jel. Ő a Megváltó, és ez nem múlandó jel, hanem örök jel. Mielőtt felment a mennybe ezt mondta apostolainak: „S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20). Ha ismernénk Jézust valóban és nyitót szívvel, értelemmel fordulnánk felé, akkor Avilai Nagy Szent Terézzel együtt mondanánk: „Solo Dios basta”.- Isten maga elég. Nem kell több, pláne ha jelen van. Miért kérsz jelet, segítséget, egy kis csodát Istentől? Érdemes ezen elgondolkodni. Jézus a lelke mélyéből teszi fel neked ezt a kérdést, de óvatosan, finoman, irgalmasan. „Miért kérsz jelet tőlem? Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet (Jn14,6). „Én veled vagyok mindennap, a világ végéig.”

  3. „Ami látható volt a mi Üdvözítőnkben, az átment az Ő szentségeibe.” mondja Nagy Szent Leó. Jézus betartja ígéretét. Ha azt hisszük, hogy nem találjuk Jézust, se a segítségét, se a kegyelmét, ha úgy érezzük, hogy elhagyott a Jóisten, emlékezzünk arra, hogy mik a szentségek. „A szentségek a kegyelemnek Krisztus által alapított és az Egyházra bízott érzékelhető és hatékony jelei, melyeken keresztül belénk árad az isteni élet.” A szentségek a mai égi jelek, érzékelhetők és hatékonyak. Azok által van jelen az életünkben Jézus és az Ő kegyelme.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, én nem vitatkozni jövök, s nem is próbára tenni, hogy Te vagy-e az Isten, és meghallgatsz-e. Azért kereslek, mert szükségem van rád! Jézus, kellesz nekem, és kell a segítséged is. Ember vagyok, gyenge vagyok, problémás helyzetekbe kerülök, és ráadásul bűnös is vagyok. Akarok benned hinni, segíts! A Te erőddel mondom: Hiszek a szeretetben, a jelenlétedben, a kegyelmedben. Te azt mondod: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok.” (Lk11,9) Segíts hittel és nyitottan rád hagyakozni! Uram, hagylak, hogy megmutasd életemben istenségedet.

  Elhatározás: Megkeresem Jézust a szentségekben. A következő napokban elmegyek gyónni és áldozni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Mennyekországába vezető út a kulcsa emberségünknek Évközi hatodik vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Marton Fabiola, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

  Mt 5,17-37 
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek "igen, igen, nem, nem"; ami ennél több, az a gonosztól van.

  Bevezető ima: Jézus, itt vagyok. Te is jelen vagy, és már várod az együttlétünket ebben az imában. Hadd ismerjelek meg jobban! Nyitott vagyok irántad, és szeretnélek szívembe fogadni úgy, ahogy vagy. Nem félek tőled, mert tudom, hogy Te vagy a Szeretet (1Jn 4,16). Kívánsz hozzám szólni a mai nap? Kegyelmed által hallgatni foglak.

  Kérés: Taníts most imádkozni! Kérlek, legyél az én útmutatóm és kísérőm mindennapi életem konkrét dolgaiban!

  1. Jézus az új Mózes. A zsidó nép a törvény iránti hűségével és szeretetével egyben Isten iránti tiszteletét is kifejezte. Ki az, aki az Istentől kapott mózesi parancsolatot ki merné egészíteni, vagy tökéletesíteni? Döbbenten hallgatja a zsidó nép ezt a beszédet a hegyen. Itt van valaki, akinek több tekintélye van, mint Mózesnek. Krisztus kijelenti: „Én pedig azt mondom nektek...!”

  2. Hol van a szív? Olvassuk a Mózesi törvénykönyvben „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben” (MTörv 6,4-5). Az evangélium itt rámutat arra, hogy Jézus hiányolja a bensőséges ragaszkodást Istenhez. Nem elég üres lélekkel teljesíteni a betűket. Az Istennel való kapcsolat egy baráti szövetség, mert „Ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19).

  3. Az ember így marad ember. A mai evangéliumban olvasunk Jézus tanításáról, és ez szigorúan hangzik. De mit üzen ezzel nekünk? Tudnunk kell, hogy Jézus nem zárja be az embereket parancsokba, hanem őrzi az ember méltóságát. Mindannyian vágyunk a felebaráti szeretetre, az irgalomra (és nem a haragra), a hűséges és őszinte kapcsolatokra és a bennünk való egységre a gondolataink, szavunk és valódi tetteink között... Vagy nem? Más világi teremtmény, mint például az állat, vagy a növény, nem tud vágyakozni ezekre. Mi emberek vagyunk. A parancsokkal Jézus segít nekünk, hogy emberként éljük az életünket és őrzi a méltóságunkat.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, ki vagyok, és mire vagyok méltó. Köszönöm. Segíts meglátnom a másikban azt a méltóságot, amit Te adtál minden embernek. Mint Istenember példa lettél számomra. Követni szeretnélek, és szívvel-lélekkel, minden erőmmel, szeretnék hűséges maradni a parancsaidhoz. Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelmed nem marad bennem hatástalan. (1Kor 15,10)

  Elhatározás: Ma egy konkrét személyt új szemmel akarok nézni, és tiszta szívvel keresek benne valami jót.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."