55693 ima található a honlapon, összesen 122211 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Prohászka Ottokár breviáriuma

Prohászka Ottokár breviáriuma
Naponta frissül

Dum spiro, spero. – Amíg élek, remélek.

Prohászka Ottokár püspök gondolatai az év minden napjára

„Nektek van egy Prohászkátok.” - Szent II. János Pál pápa

Olvassuk Prohászkát rendszeresen, naponta! Mondatai talán aktuálisabbak most, mint amikor a földön köztünk élt! Őrizzük írásait, tanítását, hogy így egy igaz, szentéletű, áldott emlékű Példakép, „világító emberként” állhasson előttünk!

Prohászka Ottokár breviáriuma

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
04

A múlt évet azzal zártuk be, hogy hálát adtunk mindenért; hálát életért, öntudatért, egészségért, erőért, munkakedvért — hálát barátságért, szülői, hitvesi, testvéri, gyermeki szeretetért, hálát a természet s a kegyelem minden adományáért: az új évet pedig kezdjük meg
a) hittel: hódoljunk meg Isten szent fölségének. Imádjuk Őt, az élet s halál Urát s az idők s az örökkévalóság Királyát. Ez év első napján adományainak új sorozata előtt állunk. Ő adja nekünk az időt s buzdít: «redimite tempus», vegyétek meg az időt; időt adok, de csak akkor lesz tietek, ha jó, nemes élettel, ha krisztusi cselekedetekkel kitöltitek. Ő ad parancsolatokat s kiszabja kötelességeinket, s nekünk minden kötelességben az Ő szent akaratát kell látnunk és teljesítenünk, Ő ad tehetséget és kegyelmet, hogy tiszta szívvel s öntudatos erkölcsi motívumokkal dolgozzunk. — Uram, élet és erő forrása, én a csepp a vedren, éppúgy kezeidből való vagyok, mint csillagos világaid; áldlak s örülök, hogy vagyok. Ez a szent öröm hajnalt fest ez év első reggeleibe, s e hajnalokban lelkem a te pacsirtád. Kérlek, adj hitet, adj világosságot; nem tudom, mit hoz ez év, de bármit hozzon, ne sötétüljön el lelkem.

[PO ÖM, VI., Elmélkedések az Evangéliumról I., Karácsony, 105. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka Ottokár breviáriumaJézus Szent Neve

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
03

«Kezdetben vala az Ige», vagyis az Isten, ki a világot öröktől fogva, mint koncipiáló és teremtő művész a maga gondolatainak tükrében látta s e példaképek szerint alakította a valóságot. Meg is teremtette a világot, s minden jó volt, amit teremtett. De az ember világa elromlott; a bűn s a halál terjesztette ki benne uralmát; az Isten tehát újjá akarta alakítani az erkölcsi világot s ismét a maga Igéjéhez fordult s általa újította azt meg. Az erkölcsi világnak itt a földön való újjá teremtésében szintén elöl járt a vezető eszme, a ragyogó ideál; ez a testté lett Ige. A megtestesült Isten állt az emberiség élére, Isten emberi természetben, emberi lélekkel, emberi szívvel, s nevét Jézusnak hívjuk. Jézus szent neve az emberiség Megváltójának, Üdvözítőjének neve, mely öt betűbe foglal össze mindent, amit hisz, s amit remél az ember Istentől, s nemcsak azt a kegyelmet jelenti, mely az égből ereszkedik le, de azt a fölemelkedést is, melyet az emberiségben a Jézus neve és kegyelme eszközölt. A hatalomnak neve ez, de nem a rettegésnek, nem a rémületes fölségnek, hanem az emberfia hatalmának neve, mely csendesen emel ki új s süllyeszt le a mélységbe régi világokat. Új név ez, mely mikor végig hangzott a világon, fölocsúdtak a kábult emberek, szégyenkezni kezdtek a meggyalázottak, az erkölcsi méltóság érzete vonult végig a fásult szíveken, s hol előbb fertő terjengett s bűn uralkodott, ott illatos kertek s virányos rétek leheltek életet s gyönyört.

[PO ÖM XIII. Élet Igéi I., Dominus Jesus, 103. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka Ottokár breviáriumaNagy Szent Bazil Nazianzi Szent Gergely

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
02

Mindkét elem kell: evangélium és egyház, vagyis az evangéliumot a közösség kötelékében kell átélnünk. A vallás is szociális, mint minden nagy érdek, az abc-től kezdve a szentekig. A katholicizmus alapvető parancsa, hogy akarataink Isten akaratával s egymás közt egyezzenek az igaz élet megnyerésére és birtoklására. Föl kell használnunk e szent közösség kincseit s eszközeit s azokat a vallásos élet nélkülözhetetlen forrásainak tekintenünk. A Szentlélek most is, ezelőtt is mindig élt az egyházban s csodálatos lelki életet fejlesztett; a múlt élete nagy kincs, melyet kiemelünk s jelen életünk fejlesztésére fordítunk; mely kincs a szentek szelleme, a himnuszok, a régi énekek inspirált áhítata. Istent, Jézust, az igazságot, az életet keressük a múltnak életében éppúgy, mint szubjektív szent sugallatainkban. A szentekkel, a tradicionális szent közösséggel álljon s éljen lelkünk. Minél mélyebb belső életünk, annál harmonikusabban simul a jó és szent lelkek külső kötelékéhez. Ami legmélyebb s legfölségesebb, annak történelmileg s társadalmilag szervezve kell lennie. Azért hinni s élni akarok az egyházban, s nemcsak a jogot s a törvényt, hanem az élet bensőségének e gazdagságát akarom szemlélni benne. Istenem, ez ellen senkinek sem lesz kifogása, s ez könnyűvé teszi az engedelmességet a tekintély iránt is!

[PO ÖM, VI., Elmélkedések az Evangéliumról I., Advent, 34. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka Ottokár breviáriumaAprószentek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
28

«És feleletet vevén a bölcsek álmukban, hogy vissza ne menjenek Heródeshez, más úton tértek vissza tartományukba... Akkor Heródes látván, hogy kijátszatott, megöleti mind a gyermekeket, kik Betlehemben és környékén valának» (Lk 2, 16). a) A ragyogó gyermekarcra Betlehemben szenvedő kis arcok, véres fejecskék, a glóriás himnuszra anyák siralma emlékeztet. Heródes dühöngött s a kisdedek elvéreztek; de elvéreztek Krisztusért, Krisztus helyett. Nagy dicsőség! Ha fölfoghatnánk egy csapást is, melyet Krisztusra mér szentségtörő kar, mily boldogság az a kékség, az a seb; hátha még a halált hozó csapást fogtuk volna föl! Krisztus helyett szenvedni dicsőség. Az életnek nagyobb hivatása nem lehet, mint Istennel összeforrni hősi szeretetben. Rajta tehát, lelkendezzünk Krisztus helyett szenvedni, csapásait fölfogni... Krisztusért, nevéért áldozatot hozni!
b) De a seb fáj s a könny keserű, s az ember érzi és nyögi. — Az Isten nem akarja, hogy ne érezzük; hisz az nem függ tőlünk; nem akarja, hogy meg ne rendüljünk; nem akarja, hogy a szomorúság árnya soha se lebbenjen el fölöttünk. Nem, nem; mi emberek vagyunk; szívünk dobban, idegeink reszketnek; de akaratunk hű. Ez elég; aztán megint mosolyogni iparkodunk.
c) S ki préseli e gyermekszívekből a vért? Heródes, vagyis a szenvedély; a bűn; vér csurog karmai közt... De mily különbség van a szenvedély áldozatai közt; lelket ölhet vagy vértanúkat avathat; degradált, prostituált lelkek vagy szentek lehetnek a szenvedély áldozatai. Minden attól függ, hogy ki milyen lelket állít ki a szenvedéllyel szemben. Én is lélekkel kezelem majd szenvedélyeimet. Nem bízom magamat ösztöneimre; állatnyomokon járnak. Mindig készen állok harcolni nemtelen érzéseim ellen, mert mindig győzök, akkor is, ha küzdelmeimben tönkremennék.

[PO ÖM, VI., Elmélkedések az Evangéliumról I., Jézus gyermekkora, 131-132. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka Ottokár breviáriumaSzent János apostol evangélista

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
27

«A tanítvány, akit az Úr szeretett», s ezért közel akarta magához Táboron éppúgy, mint az Olajfák kertjében — maga mellé ültette az utolsó vacsorán s keblén pihentette; keresztje mellé állította s anyját neki ajánlotta. S a tanítvány érzi e végtelen kegyet, szíve túlárad s hirdeti: én vagyok az, kit az Úr szeretett! Elbírja-e a pásztorleány a király szerelmét, ki koronáját osztja meg vele s trónjára ülteti; ha boldog is s büszke is, de a lelke tulajdonképpen mindig ittas a szeretettől s nem csoda, ha hajtogatja: én vagyok, kit az Úr szeretett. Nem száraz szó ez, nem elbeszélés és konstatálás, hanem páthosz, ének és boldogság. — Krisztus szeret engem; ez kincs és dicsőség. Szeretetében növekedhetem, fokozhatom azt, barátsággá szellemesíthetem; ez legnagyobb ambícióm! Finomság, szívtisztaság, barátság, hűség vezet oda.
b) Lelke e szeretettől lett finom; megtanult szeretni; az evangéliumot ő írta meg a szeretet jegyében. Szíve tele van, ajka beszédes, szeme éles; a mester titkait ő tudja; tudja, hogy ki árulja el; a Genezáreti tavon ő ismeri meg; a parton ő megy utána, pedig a Mester nem őt hívta, hanem Pétert. Sokáig él, hogy szeretni tanítsa az egyházat; nem vértanú, hogy a csendes, mély szeretetre utaljon, mely vérontás nélkül is egész szívet ad. Ez a mi szentünk; szerény, alázatos, hűséges, kitartó, igénytelen szeretetünk szentje. Ne álmodozzál vértanúságról; az talán csak álom; de szeress; azt kiválthatod.

[PO ÖM, VI., Elmélkedések az Evangéliumról I., Karácsony, 101-102. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka Ottokár breviáriumaSzent István első vértanú

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
26

Nézd csak, milyen édes béke ömlik el Szent István első vértanúnak a lelkén! Mikor ellene törnek a fölbőszült zsidók Krisztus megvallása miatt, és köveket ragadnak, hogy agyondobálják őt: nem veszti el lelkének a nyugalmát, hanem boldogságtól ittasan így kiált: «Íme, nyitva látom az egeket!» (ApCsel 7, 55). Még a földön van, és máris nyitva látja az eget, mert benne van az ég Istennel a szeretet által egyesült lelkében, Krisztus mondása szerint: «Isten országa bennetek vagyon» (Lk 17, 21). Ha Szent István, első vértanúnak a lelkében benne lehetett Istennek az országa, Krisztusnak a békessége, aminthogy tényleg benne volt: úgy a mienkben is benne lehet, és valóban benne is lesz, csak legyen az övéhez hasonló, magát egészen Istennek átadó a lelkületünk.

[PO ÖM, XVIII., Élet Igéi III., Szentek, 130-131.]

Így élt Jézus: harcban, gyűlölségben magával hordozta a lelkületet, hogy neki Atyja van, és Atyjába vetett bizalommal legyőzött minden bajt. Így élt az ő hűséges szolgája: Szent István, első vértanú is, kinek a lelkében élt az a hit és meggyőződés, hogy Jézusnak gondja van reá, mégpedig oly élénken át volt hatva ettől az édes tudattól, hogy «nyitva látta az eget, és az Emberfiát az Isten jobbja felől állani». E boldogságtól ittasan szinte nem is érezte az agyonköveztetés fájdalmát; nem is neheztelt kövezőire, hanem inkább bocsánatot kért nekik az Istentől. Éljünk így mi is, K. H. (Kedves Hívek), Krisztusnak a tanítványai, a békesség fejedelmének katonái, hogy az evangélium betűje életté, örömmé, békévé váljék bennünk!

[PO ÖM, XVIII., Élet Igéi III., Szentek, 136. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka Ottokár breviáriumaUrunk születése: Karácsony

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
25

Összeköttetésem, érzelmi egységem, életközösségem van Üdvözítő Istenemmel; az én hitem nem okoskodás, hanem odaadás, s mikor gyónok s áldozom, benne nyugszom meg s vele egyesülök. Átélem az evangéliumot; a régi evangélium ugyanis úgy hangzik: «Nagy örömöt hirdetek nektek, mert ma született nektek az Üdvözítő»; az én evangéliumom pedig az, hogy én ezt nemhogy hallom, hanem átélem, hogy ahogyan régen született, úgy születik ma bennem is, s általa lesz ma szabadságom, bűnbocsánatom, fényességem és vigaszom; általa lesz erőm és örömöm, lesz glóriás s énekes karácsonyom.

[PO ÖM, XIX., Új elmélkedések: Karácsony, 33. old.]

Az Úr Jézus környezetében minden beszél; csak meg kell érteni nyelvét; beszél a jászol, a barlang, az éj, a tér; hasonlóképpen az eseményeknek is, melyek a jászol körül lefolynak, mély jelentésük van. Hogy az isteni Megváltót a Boldogságos Szent Szűz fogadja és imádja, hogy a Szent Szűz imádását a pásztorok tisztelete s hódolata váltja föl, ez különös és bájos fényt vet az isteni gyermeknek hajlamaira. Ez azt hirdeti, hogy az isteni Megváltó, mikor a világba jött, szűzies földre akart lépni s az egész nagy teremtésből a Szent Szűz érzelmeit foglalta le a maga számára; édesanyjának bűntelen szépsége kárpótolta őt mindenért; mit kívánjon még? No és a bűnös emberek közül kiválasztott magának néhány egyszerű, alázatos pásztorlelket.

[PO ÖM, XVII., Élet Igéi II., Az Úr ünnepei, 67. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."