21855 ima található a honlapon, összesen 27976 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és Gondolat Pünkösdi LélekPÜNKÖSD 1. NAPJA

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  31

  „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak.” (ApCsel 2:17)

  Látunk magunk előtt egy lélektől mentes világot. Látjuk, ahogy a gyermekek rákényszerítik akaratukat a szülőkre, látjuk fiataljainkat cél nélkül kallódni a világban, s látjuk a megfásult idős nemzedéket.

  Az ige megszólít, s kérdőre is von talán:

  Mikor álmodtál utoljára? Gyermekkorodban? Mikor történt meg utoljára, hogy vágytál valamire, ami nem tárgy, ami igazi célt adott az életednek? Utoljára mikor volt, hogy reggel frissen keltél és telve voltál tenni akarással, mert áldás akartál lenni a másik életében? Mikor volt utoljára, hogy te és barátaid összenéztetek, s kiszakadt belőletek a mondat: itt és most tenni kell valamit, ez így nem maradhat tovább? Mikor volt utoljára látomásod, melyről tudtad, egykor majd dicsőn beteljesül?

  Elmúltak ezek a lázas ifjúsággal együtt? Már nincsenek nagy álmaink, de vannak helyette csalódásink, kudarcaink és lemondásaink? Már nincsenek látomásaink, nagy lázban égő tenni akarásunk, világmegváltó gondolataink, csak fásult fáradságunk? Elfáradt, megüresedett bennünk a lélek?

  A pünkösd csodája Joél szavaiban adatik nekünk. A gyermekeink Isten akaratát jelentik ki, az ifjak célt látnak maguk előtt, a vének sem fásultan élik az életüket. Ez történik, amikor kiárad Isten Szentlelke. A döntés a tiéd, oda állsz-e ahol Isten ígéretében bízva összefognak az emberek?

  Mert valóság ez is, kézzelfogható, szemmel látható valóság, ha nyitott szívvel járunk a világban. Mindenhol vannak emberek, akik ma is felteszik a kérdést: mit cselekedjünk atyámfiai, mert a Lélek munkálkodik bennük. (Iván Barna, Eperjeske)

   

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram, mennyei Atyám! Tölts be lelkeddel, adj reményt és vágyat. Add, hogy Krisztus követésemben én is áldássá legyek mások számára. Köszönöm, hogy adtál tehetséget és lehetőséget, hogy Lelked által részese legyek annak, ahogy formálod a világot.

   

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  „Az ember semmi a lelke nélkül.” (Preacher c. film)

  ***********

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Ezékiás király életeHÁROM ÉLETKÉP - Ézsaiás 39.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  30

  Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle: Mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt: Messze földről, Babilóniából jöttek hozzám. 4Ézsaiás így szólt: Mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt: Mindent láttak, ami csak a palotámban van; semmi sincs a kincstáramban, amit meg ne mutattam volna nekik. 5Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz: Halld meg a Seregek URának igéjét: 6Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az ÚR! 7Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket te nemzel, elvisznek néhányat, és udvaroncok lesznek Babilónia királyának a palotájában. 8Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak: Jó az ÚR igéje, amelyet hirdettél. Mert ezt gondolta: Akkor az én időmben béke és biztonság lesz. (Ézsaiás 39:3-8)

   

  1. ELBIZAKODOTTSÁGA

  Szomorú látni ezt a harmadik fejezetét Ezékiás életének. Babiloni követeknek mutatja palotáját. Babiloni vezető emberek jelentek meg nála, hogy érdeklődjenek csodálatos gyógyulásáról. S kiderül a párhuzamos fejezetekből, hogy ő elkezdte nekik megmutatni gazdagságát. Az Ige elmondja: nem volt olyan kincs és érték, amit ne mutatott volna meg a látogatóknak.

  Itt lett volna a lehetőség, hogy bizonyságot tegyen Istene hatalmáról. De egy szóval nem említi az imádságot, a gyógyító Isten hatalmát és az asszír szabadítást. Önmagáról beszél és arról, hogy mit ért el az életben és mit halmozott fel. Ézsaiás próféta meg is kérdezi őt, hogy kik voltak ezek az emberek? S ekkor sem esik le a királynak, hogy valami nincs rendben. Ézsaiás itt prófétálja meg, hogy ezeknek az embereknek a birodalma fogja elvinni a palota és Isten háza kincseit, amikor a káldeusok megerősödnek az asszírokat követően. S tudjuk, eljött kb. 200 év múlva ez. A király itt nem igazán vall bűnt, csak annyit mond, legalább nem az én időmben. Fókusza nem Isten hatalmán nyugodott végső napjaiban, hanem csak szerzeményeit látta. Elbukott.

  Ezékiáshoz hasonlóan el lehet felejteni, hálátlanságba fordulva Isten csodáit az életünkben. Isten óvjon az ilyen életfolytatástól és kiüresedett hittől. „Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled!" (Zsolt 103:2)

  Berencsi Balázs (Szabolcsveresmart)

  *****************************************************

  Imádság:

  Urunk! Segíts örökre emlékezni csodáidra! Ne engedd, hogy feledékenységünk hitetlenségbe taszítson bennünket, vagy vak felfuvalkodottság rabjai legyünk! Segíts ebből a hálából élnünk ma is! Ámen.

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Amikor belekezdesz egy feladatba, főleg, ha olyanba, amit nem igazán élvezel, összpontosíts Isten ígéreteire, és ne a saját érzéseidre!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat HÁROM ÉLETKÉP – EZÉKIÁS KIRÁLY ÉLETEÉzsaiás 39.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  29

  Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az ÚR: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben! Ezékiás erre arcát a fal felé fordítva imádkozott az ÚRhoz, és ezt mondta: Ó, URam, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel jártam a színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt. (Ézsaiás 38:1-3)

   

  1. IMÁDSÁGA BETEGSÉGE IDEJÉN

  A mai Ige Ezékiás imaéletét adja elénk. Még 15 évet kér Istentől, amikor Ézsaiás elmondja Isten tervét: meg kell halnod. Keservesen sír, magányosan, falhoz fordulva, kizárva mindenkit, gyötrődik élet és halál között. S Isten itt nemcsak királyságát építi újra, hanem sokkal hatalmasabban megépíti őt. Amikor megérti ez a király, hogy többről van itt szó, mint betegség, próbatétel, itt arról van szó, hogy Isten kezében van a halál és az élet is. Lelki magaslatokat kap ez az ember, nemcsak földi életet, hanem az örök élet ígéretét is. A földi királyság erején túl egy mennyei királyság erőforrásait.

  Jó, ha többet tudunk látni Isten erejéből, mint a földi szabadítás. Ezékiás elmondja, hogy javára vált ez a nagy keserűség. Keserűségek, próbatételek súlya alatt formálni szeretne bennünket. Isten nemcsak e földi éveinkben Isten. Neki hatalma van a halálon, aki benne hisz, annak örök élete van. Jézus feltámadt, vissza is jött a halálból, sokkal nagyobb az Ő hatalma, minthogy ellenség, betegség ellen legyen Istene az övéinek. Éppen ezért nincs olyan lehetetlen helyzet, amin ne lenne hatalma. Ennek az erejét érezteti meg Ezékiással. De velünk is...

  Berencsi Balázs (Szabolcsveresmart)

  *****************************************************

  Imádság:

  Urunk! Köszönjük, hogy mind a jóban, mind rossz idején velünk vagy. Hadd munkálják ezek azt, hogy hozzád kerülhessen közel az életünk és érthessünk meg mind többet a Te magasságos titkaidból. Ámen.

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Isten nemcsak, hogy be tudja tölteni minden szükségedet, de egyenesen keresi is az alkalmat rá.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat HÁROM ÉLETKÉP – EZÉKIÁS KIRÁLY ÉLETEOlvasandó: Ézsaiás 39.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  28

  Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, majd bement az ÚR házába. (2Kir 19:1)

  Ezékiás életének eseményei állnak Ézsaiás könyvének első komolyabb szakasza végének a középpontjában. A 40. fejezettől már a fogságból hazatérésről lesz szó. Lezárul tehát egy nagy egység, és e királynak az életét tekintve három üzenetet mutat számunkra, három életképben a prófétai könyv. Segítsenek ezek bennünket is az önvizsgálatban. 

  1. ASSZÍR NYOMÁS ALATTI HŰSÉGE

  Ez az az időszak, amikor Jeruzsálem, mint egy végvár van már csak hátra, a király mégis bízik az Úrban. Katonáit is erre bátorítja, beviszi az asszír király levelét a templomba, ezzel az ügyet Isten kezében tudja. Isten pedig megjutalmazza hűségét. Az ellenség elveszett a kőfalak alatt.

  Odabízni Istenre a dolgokat...Hasonlóan tett Mózes édesanyja, amikor gyermeke életét védelmezve Isten kezének gondviselésére bízza a megszületett gyermeket. Ilyen teljes ráhagyatkozásról beszél Jézus kereszten függő élete: „Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet...” (Lk. 23:46) Érdekes egyháztörténeti adalék, XXIII. János pápa Istenre való ráhagyatkozása is, melyhez kapcsolódóan sokat mondogatta pápasága idején: „Uram, ez a te egyházad, én megyek aludni...”

  Ezékiás életének ez a fejezete ennek a ráhagyatkozásnak, a teljes bizalomnak a képe. Akkoriban minden arra ösztönözte Ezékiást is, hogy reménykedjen emberekben, kapcsolatokban, de ő mindenkinél különbül tudta elengedni és Isten kezében tudni ügyét.

  Megtanít példája Istenre hagyatkozni minden élethelyzetben. Amit lehetett megtett ő. Nagyon komoly fejlesztéseket vitt végbe Jeruzsálemben, de tudta, mindenre nincs ráhatása. A hívő élet ebben foglaltatik: nyitottnak lenni szolgáló életünk alatt arra, hogy ha nincs is mindenben a kezünkben a kontroll, „Isten a mi oltalmunk és segítségünk akkor is, ha megindul a föld....” (Zsolt 46:2-3)

  Berencsi Balázs (Szabolcsveresmart)

  *****************************************************

  Imádság:

  Hálát adunk Urunk, hogy olyan valakire bízhatjuk az életünket, aki megteremtettél, megváltottál bennünket és szavaid szerint mindenkinél jobban ismersz. Szeretnénk ezt ma is megtenni és minden időben! Adj ehhez számunkra szilárd hitet és reménységet irántad! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Hiába épít az ember tökéletesnek hitt világot, hiába bízunk saját erőnkben és ügyességünkben, Isten segítsége nélkül semmire sem megyünk.

  *********

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatEgy áldozat, ami mindent megváltoztat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  27

  Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről! (Mt 27, 40)

            Szeretet, amely a végsőkig kitart és kész meghozni azt az áldozatot, melyben önmagát adja értem és érted.  De miért vállalja valaki a keresztet, a halált a bűnösökért?

            A keresztre feszítés eseményében láthatjuk, a következő szavakat hangoztatva … ha Isten Fia vagy ... ezzel többször is szembesül Jézus, hiszen megkereszteltetése után is, mikor a Lélek a pusztába viszi konkrétan azért, hogy megkísértve, megpróbálva legyen az ördögtől, ugyanez hangzik el ...ha Isten Fia vagy … bizonyítsd be azzal, hogy megcselekszed, amit mondok. A sátán mindig csalóként és hazugként érkezik, kételyt akarva ébreszteni, hogy sikerüljön rábírnia, engedjünk annak a kihívásnak, amire meghívót kapunk részéről. Egy kihívás, amelyben mutasd meg, bizonyítsd be mi az igazság felőled. Ahogyan az első emberpárnál, ahol Éva bár tudta, mit mondott Isten, mégis a kísértő szavának enged, mert nincs meg benne a teljes bizalom Isten iránt. Sokszor minket is megkísért emberek által, mikor azt sugallja, hogy te nem vagy értékes, nem vagy elég szép, elég jó, csak ha te is olyan vagy, ha eléred te is azt, mint .. te nem az vagy akinek mondod, gondolod magad,.. nem vagy rá képes, nem tudod megcsinálni, egy gyenge személy vagy, csak egy buta kis senki, aki nem alkalmas,.. egy kis szentike, szűz, te kilógsz a sorból azzal, hogy te különc vagy, nem tudsz olyan lenni, mint mások, nem mered megtenni,.. változtasd kenyérré a köveket, szabadítsd meg magad, szállj le a keresztről… A gonosz, a kísértő a gyenge pontjainkat célozza meg, amit éhezünk, ami fáj, ami bánt, ami arra sarkal, hogy bebizonyítsunk valamit magunk felől, amit hazugságként állítanak rólunk, vagy épp megkérdőjelezik azt, amit tudunk, amire képesek vagyunk, ami sérti az önbecsülésünket, önértékelésünket. S mivel félünk másabbak lenni, kitűnni, egyediek, önmagunk lenni, alább maradni, felvállalni gyengeségeinket, az alkalmatlanságunkat, vagy épp alkalmasságunkat, ezért próbálunk kitűnni azzal, hogy mi is képesek vagyunk, sőt még a többre is, ha szükséges, s pont ezt akarja. A célja, hogy a testi és lelki tisztaságunkat bemocskoljuk, hogy elforduljunk Istentől, s lelépjünk arról az útról, amin vezetni akar az Úr. Hiszen Jézussal kapcsolatosan is, ezt akarja elérni, aki megtehette volna, hogy leszáll, de az Atya és az irántunk való szeretete ott tartotta. Hiszen, ha megteszi, azzal Ő is elbukik, mint az első Ádám/emberpár a gonosz kísértésének, akaratának engedelmeskedve.

            Lehetséges ellenállni az Istennel. Bár lehet, én gyenge vagyok, de Ő az én erősségem, lehet, hogy alkalmatlan vagyok, de Ő tesz alkalmassá. Jézus tudja, hogy Ő az Isten Fia, nem kell bebizonyítsa, legfőképpen az emberek által megszólaló ördögnek nem. Ismernünk kell nekünk is Istennek hangját, igazságait Önmagáról, rólunk, kijelentéseiről, hogy a kísértések idején belé kapaszkodva megmaradhassunk Benne, az Ő igazságaiban. (Bíró Botond, Ráton.)

  ***************************************************************

  Imádság:

  Uram! Hálás vagyok azért, hogy te nem adod fel az értünk való harcot! Add, hogy mi se adjuk fel! Ámen

   ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Mindig több van a mögött, amit látunk!

  *******************

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatKrisztussal erősebb vagy!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  26

  „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.” (Róma 12,21)

  Olyan nagyon könnyű elbukni... Persze, vannak, akiket megáldott a mi Urunk nyugodt, higgadt, türelmes természettel, jellemmel. De vagyunk páran, akiket könnyen ki lehet hozni a sodrából. Aki, ha jogtalanul bántják, visszacsap. Aki, ha arcul ütik jobbról, nem tartja oda a másik orcáját is, hanem megvédi magát, harcias, vad. És ennek meg is van az eredménye... fokozódó békétlenség, viszálykodás, perpatvar, elhidegülés...

  Pedig Jézus is azt tanította az Őt követőknek, hogy „Boldogok, akik békét teremtenek...” (Máté 5,9). És most Pál apostol is arra bíztat, hogy törekedjünk a békességre! Ne engedjünk a gonosz háborgatásának! Ne engedjük, hogy a Lélek gyümölcsét elfonnyassza bennünk az, akinek feltett szándéka, hogy minket elszakítson Isten szeretetétől! De mit tehetünk ez ellen? Hogyan állhatunk ellen a rossznak? Hogyan érhetjük el, hogy ne győzzön le minket? Sőt! Az hogyan valósulhat meg a mi életünkben, hogy a rosszat jóval győzzük le? Hát lehetünk mi ilyen bölcsek, erősek, nyugodtak, békések?! Hogyan?! Megint csak egy igevers siet segítségünkre: „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt...”(Filippi 2,5). Kövessük Jézust! Minden nap! Amikor lenyom az élet, akkor is! Amikor bántanak minket, akkor is! Amikor „rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön” (RÉ 393.), akkor is!

  És ha Őt követjük, megérezzük, hogy az Ő indulata alázatos, szeretetteljes, megbocsátó. Ezzel az indulattal pedig el tudunk indulni egy olyan úton, ami a békességre vezet.

  (Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)

   

  *****************************************************

  Imádság:

  Drága mennyei Édesatyám! Köszönöm, hogy kérhetem tőled a Lélek gyümölcsének termését. Add, hogy legyen bennem bőségesen türelem, szelídség, jóság, szeretet, békesség! Add, hogy ezeket mindazokra is áraszthassam, akik közé vezettél. Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Légy kedves az undok emberekhez, mert nekik van rá a legnagyobb szükségük!

  *****************

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA megalapozott házasság

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  25

  ,,Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő mesterhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve.” (Lukács 6:47-48)

  Isten csodálatos felülről való ajándéka a házastárs és a házasság, ahol megtapasztaljuk a feltétel nélküli szeretetet, a hűséget, a megbocsátást, a felelősséget és a legnagyobb áldásokat. Hogyan válik a házasság áldássá és egy bensőséges kapcsolattá? Először is van-e alapja? Egy ház akkor szilárd, ha van igazi alapja. ,,Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem….aki Jézus Krisztus.” (1Kor 3:10-11) Jézus első csodája egy menyegzőn történt, ahol kifogytak az esküvői borból. Volt öröm, ünnepi hangulat, de elfogyott a bor. Jézus, aki megérkezik erre az esküvőre látja, hogy lehet nagyon jó szervezés, nagyon finom étel, ital, öröm, de minden el tud fogyni. Minden jó elindulás a házasságban megrekedhet, ha hiányzik belőle Jézus. Elfogy az öröm, békesség, türelem. Csak a csoda segíthet. A legnagyobb csoda, ha Jézus jelen van, és bármit mond megtesszük. Egy megalapozott házasság egyenlő a csodával. A házasságnak nem lehet alapja az anyagiak, külső szépségek vagy a mulandó dolgaink.

  Másodszor van-e védő fala? ,,Elhagyja a férfiú az ő atyját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és ezért lesznek egy testté. (1Móz 2:24) A ragaszkodás és hűség fala biztonságot és védelmet nyújt. A kapcsolatainkban szükséges egy egészséges érzelmi leválás és távolságtartás szüleinkkel szemben. Megbecsülni a házasságot és házastársat csak hűségben lehet. A házastárs életre szóló társ és földi kapcsolatainkban ő az első és nem a gyermek, vagy az anya stb.

  Harmadszor van-e tetőszerkezete? A tető védeni tudja a házat beázás ellen, nem engedi be a hideg szelet, forró napsütést. Ez a tető a feltétel nélküli szeretet, egymás elfogadása. Isten feltétel nélkül szeret. Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, megbékéltetett minket önmagával Fia halála által. (Róma 5:8-10) Az elfogadást akadályozza a folyamatos ítélkezés, bírálgatás vagy összehasonlítgatás.

  Negyedszer van-e ajtó és ablak? Minden, ami felfrissít egy házasságot változást eredményez. Mindenki rossz néven veszi, ha őt változásra kényszerítik. Egyedül a Szentlélek tud embereket megváltoztatni, mert Ő megfeddi a világot bűn, igazság, ítélet tekintetében. (János16:8) A változásra a házastárs is válaszol. Jézus mindig az ajtó előtt áll és zörget, nem veri az ajtót, nem kiabál, nem hangoskodik. Az ajtónyitás egyenlő egy meghitt őszinte beszélgetéssel, imaközösséggel, igeolvasással, lelki számvetéssel. Aki Jézushoz jön és hallja az igéket, és cselekszi hasonló a bölcs emberhez. Ő adta felülről és Ő meg tudja tartani, ezért töltse be Ő jelenlétével.

  (Pál László Attila, Paptamási)

  **************************************

  Imádság:

  Mennyei Urunk köszönjük a házastársunkat. Kegyelmedből lehet alapja az életünknek és a házasságunknak. Tedd erőssé az élő házasságokat, hogy semmilyen vihar ne törje meg. Legyen a te kezedben minden perc a házasságunkból! Ámen!

  ******************************

  A nap gondolata:

  ,,Sajnálom azokat a házasfeleket, akik túl sokat várnak el társuktól, aki szeretné megkapni mindazt, amit csak Jézus Krisztus adhat meg.” Ruth Graham

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Vigasztalgatott, vagy megvigasztalt ember vagyok?KONFIRMÁCIÓ VASÁRNAPJA

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  24

  Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. (Róma 14, 7-8).

  A Heidelbergi Káté első kérdése így hangzik: „mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?" Kétféle vigasztalás van, az egyik ideig való, a másik örök. Kétféle ember van: az egyik, akit vigasztalgatnak, vagy vigasztalgatja magát itallal, droggal, egyebekkel, és van, aki Istentől megvigasztalt.

  Amikor valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, egy vizsga, egy felvételi, egy álom, egy nyaralás, egy orvosi kezelés és sorolhatnám, vigasztalásra van szükségünk. Konfirmáció vasárnapja van, most üresek a templomaink. Konfirmáció vasárnapját se így terveztük.  Megvigasztaljuk magunkat azzal, hogy később bepótoljuk ezt az alkalmat. Szinte mindenre van válaszunk, amikor vigasztalni kell. Minden emberi vigasztalásban van valami ideig való, van valami határ. Nincs olyan emberi vigasztalás, ami minden helyzetben érvényes. Minden vigasztalás helyzetfüggő és ideig való. Egy haldoklónak hiába ígéred meg, hogy felemeled a fizetését, nem fogja őt vigasztalni. Ember embert csak vigasztalgatni tud. A Heidelbergi Káté első kérdése egyetlen vigasztalásról beszél, ami minden időben érvényes. Most ezekben a nehéz időkben is érvényes ez a vigasztalás. Mi is ez? Egy vallomás, ami úgy hangzik, hogy „sem életemben, sem halálomban nem a magamé vagyok".  Ez a mondat a megvigasztalt ember vallomása. Vallhatom, hogy valaki nagyobb az, akié lehetek! Jézus véréért lehetek az Istené! Lehetek annak a tulajdona, aki nagyobb az élet minden kihívásánál és a halálnál is! Lehetek annak a Jézusnak a tulajdona, aki a halálon is győztes Úr! Aki életével fizetett bűneimért, vérével vásárolt ki a bűn és a Sátán hatalmából. Ezért egyetlen, minden helyzetben megálló, örök vigasztalásom, hogy bűneim miatt bocsánatot nyerve egész életemet hálából Neki szentelhetem. Ezért mostantól mind életemben mind halálomban Övé vagyok és egyetlen vágyam háromszor szent neve dicsőségére élni. Konfirmált Testvérem, vagy aki most konfirmálnál, Téged hívlak, gyere és mondjad Te is, valljad Te is az apostollal és velem együtt: „akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk". Bárcsak lennénk mindnyájan ilyen Krisztustól meghatározott, Neki élő emberek! (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram, Te tudod, hogy eddig mennyire voltam önmagamnak élő! Te tudod, eddig mennyi mindent és mindenkit magamnak akartam! Te tudod, mennyire rólam szólt az életem. Segíts engem abban, hogy ezután a Te megváltott gyermekedként éljek, egyre inkább legyél Te Ura életemnek, segíts, én is vallhassam: „akár élek, akár halok, a tied vagyok". Ámen.

   

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Urunk, „magadért teremtettél bennünket és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned." (Augustinus)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatÉpüljetek fel lelki házzá!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23

  Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt "kiválasztott és drága"; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az Írásban: "Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg." Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. 

  (1Péter 2, 1-9)

   

  Ahhoz, hogy vágyakozni tudjunk igazán a hamisítatlan lelki táplálék után le kell vetkőznünk magunkról azokat a tulajdonságokat, amelyek az évek folyamán ránk ragadtak. Vagy amelyeket szándékosan magunkra szedtünk. Vannak olyan rossz tulajdonságaink, amelyeket otthonról hoztunk és vannak olyanok, amelyeket rossz társaságba keveredve szedtünk magunkra. Le kell vetkőznünk minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. Amíg ezektől nem szabadulunk meg, szándékosan nem tudunk lelki házzá épülni az Isten akarata szerint. Pedig ez az Ő akarata, hogy mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Milyen lelki áldozatra vagy hajlandó, hogy kedves legyen az Istennek? Miben kell változnod, hogy Isten kedvét lelje az életedben? Ha Isten most rád néz gyönyörködik benned és örül neked, vagy talán a kétfele sántikáló életed és a megtéretlen szíved miatt utálat vagy az Istennek? A mai üzenet világosan beszél számunkra: ez áll az Írásban: "Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg." Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává. Aki rá áll és rá építi az életét Jézus Krisztusra az megmenekül, aki a karrierre, a paráznaságra, hamis istenek és bálványok imádására építi az életét az összetörik! Nem azért van összetörve az életed mert nem megfelelő helyen alapoztál? Istennek Krisztusban drága kincs vagy az az egyetlen, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Az egyetemes papság nagy igazsága és felszólítása hangzik itt el. Azért rendeltettél, hogy hirdesd nagy tetteit annak, aki a sötétségből világosságra hívott el. Ha világosságban jársz a világosság cselekedeteit cselekszed, ha sötétségben akkor a sötétségét. Ideje kilépni és színt vallani. Ha világosság van benned tégy ma bizonyságot. Arról a világosságról, Krisztusról, aki felragyogott neked. (Meleg Attila,Bódvaszilas)

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram köszönöm, hogy kiválasztottál magadnak az idők kezdete előtt tisztíts meg, hogy áldott eszközödként világítsak azoknak, akik még sötétesében vannak. Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  A Krisztusra épített élet, házasság, gyermeknevelés és kapcsolat megmenekül.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAz egység a szeretetből van

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  22

  „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13:34-35)

  Hogyan említhető egy mondatban a „parancs” és a „szeretet” szó? Sőt, miként értelmezhető a szeretetre utasító parancs? Péter egyszer azt mondta Jézusnak, hogy „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” (Jn 6:68) Ezzel a felismeréssel nem csak tanácsnak és tanításnak látjuk Jézus szavait, hanem lelki szemeinket felnyitó értelemre nevelésnek. Jézustól tudjuk, hogy van, létezik határtalan szeretet is e világon. És az nem csak abból áll, hogy életem is adom a másikért, hanem minden alkalmat kihasználok az addig elvezető úton, hogy szeretetet gyakoroljak a másik ember iránt.

  Jézus arra nevel minket, tanítványait, hogy vigyázzunk egymásra, mint a testvérek. A másik ember szeretése Isten elképzelésének, tervének szeretése, mert ő az embert a saját képmására teremtette. Ahogy engem szeret a másik, mert látja bennem megvalósulni Isten akaratát, úgy szeretem én a másikat – ez a természetes. Ez a józan látás következménye, a tanítványságé. Azért szeretem a másik embert, mert „egy cipőben járunk”, egyformán van szükségünk a kegyelemre és egyformán vagyunk tehetetlenek saját erőnkből Istenhez közel kerülni. Ez az egyformaság ébreszt rá arra, hogy mindannyian Istentől „ültetett fák” vagyunk. Talán különbözők, különböző helyeken, de ő egyformán gondoz minket és azt szeretné, ha mi is egyformán tartsuk egymást számon.

  A református Egység napja pontosan arra a tudatra ébreszt, hogy ha különböző, emberi mércék határai el is választanak, vagy földrajzilag kerülünk egymástól távol az Istenhez való közelségünkben a másik református magyar embert bármikor, bárhol testvérként, szeretettel fogadjuk a szívünkbe. Mert a szeretet a bizalomra nevel egymás iránt, minket, külön egyházkerületekben élő magyar reformátusokat, de minden embert is a világon. Isten minket a saját közösségében akar tudni, ott, ahol az igazságosságot nyújtja nekünk a bizalomgerjesztő szeretete által. Hogyne kívánnánk ugyanezt a közösséget, ezt az egységet testvéreinkkel? Mint Jézus tanítványai. (Kiss Nándor, Bad Wörishofen)

  *****************************************************

  Imádság:

  Istenünk, szeretetre nevelsz minket és ezzel a legértékesebb örökséggel ruházol fel az életünkben. Ezzel közelítünk embertársainkhoz, ezzel munkáljuk az egységet köztünk és alkotunk közösséget, egyházat. Erről a szeretetről ismerik fel, hogy tanítványaid vagyunk. Hálásak vagyunk neked ezért és beléd helyezzük minden bizalmunkat. Növeld bennünk továbbra is a szeretetet. Ámen.

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  „Valamint pedig az isteni, úgy a felebaráti szeretet is nemcsak szóból, hanem cselekedetekből áll.” (Szikszay György)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  21

  Áldozócsütörtöki evangélium

  Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. (Jn 14,2-3)

  Bod Péter egykori református lelkész mondta a mennybemenetelről, hogy „Krisztus ekkor vitte tökéletességre ama nagy Áldozatot.”

  A mai nap különleges. Egy ünnep, amit nem jelöl piros színnel a naptárunk. Mégis, a keresztyén ember szívében pirossal van felírva ez a nap, mert tudja, milyen nagy dolog történt ekkor. Jézus Krisztus, aki húsvétkor legyőzte a halált, majd feltámadt, ezen a napon felment a mennybe. Nagy horderejű esemény ez, azonban egyfajta kettősséget hordoz magában. Hiszen gondoljunk a tanítványokra, akik megrendülten, és kissé szomorúan néztek az égbe emelkedő Jézus után. Szeretett Mesterük újbóli megjelenése után most ismét búcsúzniuk kell tőle, és ez a távozás most olyan módon megy végbe, ami azt sugallhatta nekik, hogy ez a távozás most már tényleg megtörténik, és már-már könyörtelenül szembesítette őket az áthidalhatatlannak tűnő távolsággal: Jézus fent a mennyben, ők pedig itt a földön.

  De milyen jó, hogy Istennek nincs lehetetlen! Hiszen mit is mondott Jézus? „Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.” (Jn 14,16) Ezzel már előrevetíti a Szentlélek eljövetelét és a pünkösdi örömüzenetet, hiszen ebből tudhatjuk mi is, hogy attól, hogy Jézus felment a mennybe, nem hagy bennünket magunkra egy pillanatra sem! Azonban, van egy másik, nagyon fontos vonatkozása is ránk nézve a mennybemenetelének: ezáltal ugyanis nekünk is megnyitotta az eget, és mintegy előkészítette számunkra a menyországot, az örök életet. Szikszai György úgy fogalmazza ezt meg imádságos könyvében, hogy „ha felment a mester, felmennek tanítványai is.” Ez pedig erőt adhat nekünk a cselekvésre minden nap, a nehéz helyzetekben is – hiszen immár tudjuk, hová tartunk, és Kihez tartozunk! (Csupor Gréta, Csenger)

  *****************************************************

  Imádság:

  Úr Jézus, te közbenjársz értünk az Atyánál. Akkor is megteszed ezt, amikor mi ezt nem látjuk. Mert minden látszat ellenére, tudjuk és biztosak vagyunk benne, hogy semmi sem történhet velünk, amiről Te ne tudnál, ami Veled, a Te Igéddel szemben állna. Segíts, hogy ebben bízhassunk minden nap, és segíts, hogy az örömüzenet, amit mennybemenetel ünnepén a szívünkre helyezel, ott is maradjon, gyökeret verjen, és segítsen, hogy gyümölcsöt teremhessünk embertársaink javára és a mennyei Atya dicsőségére. Ámen.

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Józan keresztyénekre vár ez a világ, akiket nem az „apostolok álmodozásai” kötnek le, hanem az „apostolok cselekedetei” jellemeznek. Akiknek a lába nem gyökerezett földbe, de nem is lebegnek a föld felett, hanem keresztyén józansággal járnak e világban. (ifj. Dr. Fekete Károly)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatMaradjatok veszteg!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  20

  Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! (II.Móz. 14.14.) 

  Isten hozott! – olvasom templomunk bejáratánál, de nem jár erre most senki! Vajon meddig lesz ez így? Volt hideg, komor idő, de havazás is volt márciusban, most pedig tavasz van, csodálatos idő, mennyi gyönyörűséget tár szemeink elé Isten! Most meleg van. S mégis belül fázunk, a lelkünk fázik. Amikor váratlan helyzetek adódnak, amikor minden máskánt történik, mint ahogy mi terveztük, amikor aggódunk, amikor reszketés fut át a bensőkön, mert valami történt, ami nemcsak engem, néhány embert, hanem az egész világot érinti.

  S megoldást szeretnénk… Sokszor próbálkozott már az ember, csak emberi megoldásokkal, ideig-óráig jó is, próbálunk a bizonytalanság kínos világában rendet teremteni, de nem sikerül igazán. Kísérletezik az ember, s mi lett eddig belőle? Válságokat így-úgy próbálunk megoldani, kezelni, de kevés sikerrel. S persze vannak önzetlen cselekedetek, jószándékú megnyilvánulások, tisztességes próbálkozások, ami jó, és hálás érte az ember s melyek nélkül gyorsuló sebességgel minden összeomlana ebben a világban, így mintha Isten visszatartó erőt állított volna ebbe a romlás útján haladó, rohanó világba. Békét keresünk, megoldást bajunkra, gyógyírt betegségünkre, mert azt gondoltuk, hogy egy beteg világban lehetünk és maradhatunk egészségesek.

  Ebben a tavaszi hidegben-melegben, „lélekfázósan” harcolunk, mert küzdelem van a világban. Harcol az orvos, az ápoló, rendőrök, önkéntesek, boltosok, tanárok, szülők és gyerekek, mindannyian valahogyan. Minden harc más, ez a harc nemcsak külső, hanem bensőnket, lelkünket megpróbáló is.

  S mit tehetünk mi? Mózes könyvéből így szól számunkra a bíztatás, ez lehet reménységünk: Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! (2Móz.14.14.) Isten harcol most értünk, látja és hallja fohászainkat, könyörgéseinket, erőfeszítéseinket, önkéntességünket, adakozásainkat. Ez a reménységünk, hogy Isten harcol értünk, mindannyiunkért! Gyógyulnunk kell lelkünkben, átgondolnunk az életünk, imádkozva és könyörögve. Most itt az ideje! Meg kell állnunk! Fázik a lelkünk a világot látva.

  Kislányom szobájában van néhány sötétben világító tárgy, néhány csillag a falon, egy üvegből készült rózsa, amit Parádsasváron vettünk egy kirándulás alkalmával, és egy-két üvegecske, amit együtt készítettünk és festettünk be foszforeszkáló festékkel és díszítettünk. Estére a sötétben világítanak, de csak akkor, ha napközben napfénnyel tudtak „táplálkozni”. Így vagyunk ezzel mi is, ha nem a világra nézünk, hanem a mi Urunkra, Istenünkre, nem fog fázni a lelkünk, feltöltekezünk erővel, bölcsességgel, hittel és reménységgel, hogy mindezekkel szolgáljunk ebben a világban. Ne feledd: „Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!”

  (Nagyné Bakó Katalin, Berettyóújfalu-Szentmárton)

  *****************************************************

  Imádság:

  Urunk Istenünk, megállunk szent színed előtt és erőért, mustármagnyi hitért könyörgünk, te adj erőt megpróbáltatásaink közepette. Ámen.

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Az Úrral nem lehet máshol találkozni, sem másképp, csak mindig és mindenütt, mindenkor. (Márai Sándor)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."