111598 ima található a honlapon, összesen 267139 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat Takarítás…2024. július 21. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
Napi Ige és Gondolat Takarítás… 2024. július 21. vasárnap
Takarítás…
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsoltárok 51,12)
Ki ne végzett volna már fizikai nagytakarítást az otthonában. Tavaszi, őszi, nyári, téli… évszakonként egy olyan takarítást, amikor a heti/napi porszívózás és poroláson kívül a helység minden zeg-zugát kipucoljuk. Egy tulajdonképpen rendben lévő, tiszta szobában, ha elkezdünk egy ilyen nagy takarítást először azt vehetjük észre, nagyobb a rendetlenség és a káosz, mint a rend, a rendezettség és a tisztaság. Sokszor úgy érzem, hogy minek is kezdtem bele? Nagyobb a kupi, mint volt. Soha nem végzek. Aztán a munka előrehaladtával látom a fényt az alagút végén. Szándékosan fizikai takarítást írok, mert befejezni csak ezt vagyunk képesek akár egyedül is.
De mi a helyzet a lelkünk takarításáról, megtisztításáról? Erre a magunk erejéből képtelenek vagyunk. A ma embere különböző módszerekkel próbálkozik, mint pl. jóga, meditáció és társai, amit a keleti kultúrából ismerhetünk. De a keresztyén ember életébe ez nem férhet bele. Ha saját magunk akarjuk a lelkünket megtisztítani, olyan kavar, zűrzavar lesz benne, hogy talán mélyebbre is süllyedünk annál, mint amilyen helyzetben vagyunk. A mi lelkünk teljes megtisztítását egyedül Isten tudja elvégezni. Ő az egyetlen, aki erre képes, de a mi akaratunk is kell hozzá. El kell jutnunk emberként arra a pontra, amikor már azt érezzük, hogy egyedül nem megy. Ekkor kell leborulva kérni az Atyát. Egyik szívemnek kedves dicsérete olyan szépen fogalmazza meg:
794. Dicséret
„Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen,
Fényedből fénysugár az életem.
Míg a homályon át, a lelkem otthonát,
Világosságodat elérhetem.”
Csodálatos kérés ez a mi Urunk felé. (Ez a sorok 1910-ben kerültek leírásra és még 114 év után is helytálló, hasonlóképpen, mint a több mint 2000 évvel ezelőtt íródott Szentírás.)
Mert a Jelenések könyvében (22,13) így olvashatjuk. „Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.” S ha elkezdődik Általa a megtisztulás folyamata, valóban tiszták leszünk. Mint ahogy reménységet kapunk Pál apostol Filippiekhez írt levelében (1,6): „Éppen ezért meg vagyok győződve, arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.”
Lehet, hogy ez a tisztulási folyamat nem lesz fájdalommentes, de hidd el Isten sokkal jobbat szánt nekünk. Azonban a legnagyobb és a legnehezebb feladat, hogy ezt a tisztaságot meg tudjuk tartani. Mert idővel, mint a szobánk, úgy a lelkünk is újra és újra bekoszolódhat. Soha ne szűnjünk meg kérni Urunk segítségét a megtisztulásra, vagy a tisztának maradásra. (Gyüre Anikó, Fényeslitke-Nyíregyháza)
***
Imádság:
Köszönöm Neked Teremtő Mennyei Édesatyám, hogy te tisztogatsz engem. Bár sokszor nekem ez a folyamat nem fájdalommentes, de benned reménykedem, s hiszem, hogy amit mamám is mindig mondott, hogy aki megsebez, az be is kötöz. Erre is Uram, csak Te vagy képes. Hálával a szívemben köszönöm meg Neked mindazokat a tisztogatási folyamatokat, amiken keresztül viszel, s megőrzöl ezek alatt is engem, s keresztyén testvéreimet is. Ámen
***
A nap gondolata:
715. Dicséret 4. Versszak
4. Tisztogass bár bajjal, olykor engemet:
Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet.
Bár e test erőtlen: te oltárodon
Keserű pohárral, hittel áldozom.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Próba2024. július 20. szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20
Napi Ige és Gondolat Próba 2024. július 20. szombat
Próba
„Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked. Ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, amelyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat: Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből?” (5Móz 13,1-3)
A hívő embernek is van találkozása a kísértővel, akit igyekszik megkísérteni. Isten ezeket a kísértéseket akár álomlátás, akár csodatétel az, megengedi. Megengedi, hogy az övéi megpróbáltassanak.
A próbák mutatják meg igazán, hogy valaki őszintén és becsületesen hisz és szereti az Urat. Isten azért enged kísértésekbe, hogy megpróbáltassunk, hogy tudunk-e nemet mondani? Magát az Úr Jézust is megpróbálta a Sátán háromszor is a pusztában, de Ő minden kísértést elutasított, mert egyedül mennyei Atyjának volt hajlandó engedelmeskedni.
Az Úr maga figyelmeztet minket: Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek. (Mt 26,41) Kérjünk erőt ma is, hogy megállhassunk a kísértésekkel szemben! (Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Adj erőt megállnom életem kísértései közepette! Ámen
***
A nap gondolata:
Az ördög úgy tanulmányoz minket, ahogyan egy tapasztalt edző tanulmányozza az ellenfél meccseinek videóit. Emiatt ismeri a gyenge pontjainkat és azt, hogy mely kísértésekkel van legnagyobb esélye a sikerre. Hányszor mondtad már: „megfogadtam, hogy soha többé nem teszem ezt”? Mégis megtetted. Azért, mert a Sátán tudja, milyen módszerrel ér célt nálad. Ám ne csüggedj, nem kell védtelennek érezned magad! A Biblia azt mondja: „Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Korinthus 10:13).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Jézus felmentő szeretete2024. július 19. péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19
Napi Ige és Gondolat Jézus felmentő szeretete 2024. július 19. péntek
Jézus felmentő szeretete
„Te azért mit mondasz?... Aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. (János 8,5.7)
Itt ebben a részben a házasságtörő asszony történetéről van szó. A mózesi törvények szerint a házasságtörés halálos bűn. A farizeusok és az írástudók egy ilyen elkövetőt cipelnek Jézus elé, előadván a tényt és várják Jézus válaszát, hogy mit mond erre a nagy vétekre. Ezzel csapdát akarnak Jézusnak állítani, hogy sétáljon bele és akkor már vihetik is a törvény elé. Ez azonban nem jön be nekik, mert Jézus szembe állítja őket a saját bűnükkel, így megszégyenülve lassan eloldalognak. Az asszonyt tovább senki sem vádolja, Jézus is felmenti azzal a határozott kéréssel, hogy többé ne vétkezzen. Itt ismét megláthatjuk Jézus Krisztus könyörülő szeretetét, amely szerint elítéli a bűnt, de a bűnös emberhez irgalmas. Ezt a megbocsátó szeretetet gyakorolja felénk is, Ő minden embert meg akar menteni az örök haláltól, hiszen ezért jött el közénk. Nyomatékosan kifejezi ezt a János 3,16 ige: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Mi hogyan viszonyulunk embertársainkhoz, akik látványos bűnt követtek el? Forduljunk hozzájuk Jézus megbocsátó szeretetével!
(Horváth Csaba)
***
Imádság:
Uram! Megbocsátó szereteted éltet. Taníts arra, hogy én is így szeressek másokat! Ámen
***
A nap gondolata:
Egyikünk sem érdemli, Isten mégis újra meg újra megbocsát nekünk. Igéje ezt mondja: „Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban” (Ef 4:32). Tehát, ha azt akarod, hogy Isten válaszoljon imáidra – bocsáss meg, és engedd el a sérelmet!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Emlékezni2024. július 18. csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18
Napi Ige és Gondolat Emlékezni 2024. július 18. csütörtök
Emlékezni
„Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened.” (5Móz 8,2)
Mózes élete végén igyekszik emlékeztetni népét. Ez a figyelmeztetés szól mindnyájunknak ma is. Emlékezz vissza, mit tett érted, hogyan segített, vezetett, bátorított, adott erőt az Úr.
Emlékezz szavaira gyerekkorodtól vénségedig. Visszaemlékezve teljen meg a szíved hálaadással.
Mennyi gyöngédség, lehajló szeretet, féltő gondosság van ebben a szóban: hordozott. Az is benne van, hogy sokat eltűrt! Megbocsátott! Rengetegszer újrakezdett, megfeddett, megvigasztalt, fölemelt, vezetett: szóval az Ő elrendelt terve szerint alakította tovább a mintát, nagy gonddal és szeretettel, Ő szőtte tovább életem szövetét! Milyen jó annak, aki úgy tud megemlékezni egy útról - akármilyen volt is az az út -, hogy az Úr hordozta őt rajta. El tudod-e fogadni, hogy téged is az Úr gondozott? Veled is csak az történt, amit Ő akart! Te is az általa kiszabott úton jutottál idáig. Isten kezéből el tudod-e fogadni mindazt, ami történt?
Emlékezzünk! Ha nehéz volt is olykor, Ő hordozott és úgy hordozott, hogy minden javukra legyen azoknak, akik az Urat szeretik! (Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! A múltban is mindig megtartottál, ez hálás szívű emlékezővé, de örvendező előre tekintővé is tesz engem. Ámen
***
A nap gondolata:
Add meg Istennek, ami Istené, s magadnak azt tulajdonítod, ami téged megillet. Vagyis a kegyelemért Istennek adj hálát, a bűnt pedig egyedül magadnak tudd be.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Lemondás helyett2024. július 17. szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
17
Napi Ige és Gondolat Lemondás helyett 2024. július 17. szerda
Lemondás helyett
„Életemet adom a juhokért.” (János 10,15)
A közelmúltban egy nagyon nehéz beszélgetésben volt részem. A negyven év körüli fiatalember elmondta, hogy mindenki előtt szégyelli az életét. A beszélgetésből kiderült, elitta a szülei vagyonát, az ital miatt nemrég munkahelyét is elvesztette. Egyedül él, senkije nincs, csak az ital és ő. Egy szuszra felsorolta az összes magyarországi elvonót, ahol megfordult. Kiderült, egy helyen nem járt még, azt mondta, oda nem mer elmenni, mert egy ismerőse elment a kezelésre, azóta nem iszik. Bevallotta, nem akar leszokni, csak túlélni akar. Felmerült benne, hogy öngyilkos lesz, mert az élete nem ér semmit és érzi, hogy józanon nem tudna élni. Én már lemondtam magamról, mondta. Senkinek nem érek semmit.
Röviden szóltam neki Jézusról, elmondtam, hogy ő is az az ember, akiért Jézus életét adta. A végén elköszönéskor azt mondta: de jó, hogy megállt mellettem, ha ez igaz, amit lelkész úr elmondott, akkor van értelme élni és letenni az italt.
Testvérem, Jézus nem mondott le rólad se. Értékes vagy neki, meghalt érted is. Ne mondj le magadról. Olyan Urunk van, aki életét adta értünk, helyettünk, hogy nekünk életünk legyen. Ha ő nem mondott le rólad, miért mondanál le magadról? Éljünk ma is és minden nap ennek az örömében. (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).
****
Imádság:
Áldalak, hogy értem, is életed adtad. Hálából Neked szentelem egész életem. Ámen.
*****
A nap gondolata:
De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. (Zsid 10, 39)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Piros vagy zöld?2024. július 16. kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
16
Napi Ige és Gondolat Piros vagy zöld? 2024. július 16. kedd
Piros vagy zöld?
„Maga az Úr megy előtted, Ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj és ne rettegj. (5Mózes 31,8)
Haladtál már úgy személygépkocsival, vagy bármilyen közlekedési eszközzel, hogy nagyon siettél volna az utadon, de akkora forgalom volt, hogy mindenhol piros lámpát kaptál?
Nem zsörtölődtél-e akkor, hogy miért kell ezeknek a lámpáknak pont itt lenniük és miért kell pont téged megállítani, aki sietsz?
De biztos haladtál már úgy is, hogy nem siettél sehova, hanem nyugodt tempóban, kényelmesen volt időd elérni a célig, és akkor mindenhol zöld volt a lámpa. Valamint biztos volt olyan is, hogy siettél és minden lámpád zöld volt.
Én ilyen sietve közlekedtem az egyik napon, amikor egy istentiszteletre mentem volna, de a start és cél között 50 km és 35 perc állt a rendelkezésemre. Aztán emberként rá kellett döbbennem, hogy nem kell sietnem. Ahová oda kell érnem, oda fogok érni, mert van egy hatalmas Istenem. Ő gondoskodik arról, hogy odaérjek arra a helyre, ahová Ő akarja, hogy odaérjek épségben és egészségben. Legyen az 50 km 35 perc alatt vagy 45 perc alatt. Teljesen mindegy.
Életünkben is így kellene tennünk. Keressük a lehetőséget arra, hogy zöld utat kapjunk. Minden utunkat elkérni s rábízni a Teremtőnkre.
Egyszer a rádióban hallottam, hogy volt egy folyton rohanó üzletember, aki elment a paphoz, s megkérdezte:
-Tiszteletes úr, mikor kell megtérnem?
A lelkész így válaszolt:
-Fiam, halálod előtt egy órával.
A fiatalember megköszönte a választ, s rohant tovább. De nem hagyta nyugodni a lelkész válasza, s visszatért egy pár nap múlva egy újabb kérdéssel.
-Tiszteletes úr, mikor fogok meghalni?
A lelkész így válaszolt:
- Nem tudom, de lehet egy óra múlva.
Mennyire igaz ez a történet és mennyire befolyásolja azóta az én életemet is, hogy nem tudjuk mikor jön el a végső perc. És milyenek vagyunk mi emberek??? Rohanunk, mert egyre többet és tovább akarunk élni. De élni csak Isten kegyelméből élhetünk. Lehet, hogy földi életünk befejeződik egy óra, egy nap, egy hét, egy hónap, de az is lehet, hogy csak évtizedek múlva. Ezt csak az Isten tudja, hogy kinek mennyi adatott.
Tehát arra buzdítalak téged is, hogy ne rohand az életed. Keresd és találd meg azt az utat, ami az örök életre vezet és zöld lámpát fogsz kapni. Lehet, hogy ezen az úton is lesznek néha piros lámpák, amik megállítanak vagy hátráltatnak, de mint ahogy a közlekedési lámpák, úgy a te életed lámpái is zöldre váltanak egyszer, mert Isten a legjobb utat készíti számunkra. Hiszed-e ezt? (Gyüre Anikó, Fényeslitke-Nyíregyháza)
***
Imádság:
Köszönöm Neked Teremtő Atyám az életem piros és zöld lámpáit, hogy mindig a kellő időben adod azokat elém, még akkor is, ha én nem így érzem. Hála, hogy Hozzád soha nem kell időre érkezni. Hozzád bármikor mehetünk, de annál jobb, minél hamarabb keresünk Téged és érünk a Te kezedbe, mert soha nem tudjuk, mikor jön el életünk utolsó perce. Ámen
***
A nap gondolata:
747 dicséret
Siessetek, hamar lejár!
Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
Borulj le a kereszt alatt.
Elszáll a perc, az életed,
Ma még, ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább:
Ma kérd Atyád bocsánatát!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Megosztottság2024. július 15. hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
15
Napi Ige és Gondolat Megosztottság 2024. július 15. hétfő
Megosztottság
„Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. … Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul és ház házra omlik. Ha a Sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? … Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa”. (Lukács 11,14-20)
Egy birodalomnak az ereje egységében van. Belső megosztottsága romláshoz vezet. Egy ház akkor áll szilárdan, ha a falak szerkezete egységes. Ha repedések támadnak rajta, akkor a különálló részek egymás ellenében mozognak, s előbb-utóbb összeomlik. – Ezzel a két képpel világítja meg Jézus annak az állításnak a képtelenségét, hogy Ő az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Ha így lenne, akkor belső megosztottsága miatt magától omlana össze a Sátán birodalma.
Vajon honnan támadt egyesekben az a gondolat, hogy ennek a néma embernek a gyógyulása valami ördögi praktika eredménye volt? Abban a korban is voltak ún. ördögűzők, akik sötét hatalmakkal szövetkezve képesek voltak csodákat tenni (Csel 19,13 kk). De az ilyen esetekben csak látszat volt a gyógyulás, átmeneti a javulás. A gonosz lélek ugyanis – Jézus szavai szerint –visszatért heted magával, s még sokkal súlyosabb állapotba került a beteg, mint előzőleg volt (24-26. versek). Akit viszont Jézus gyógyított meg, az valóban, s végérvényesen megszabadult. Sehol nem hallunk az evangéliumokban arról, hogy egy Általa meggyógyított ember egy idő után visszaesett volna korábbi állapotába.
De még valószínűbb, hogy a hitetlenség mondatta egyesekkel azt, hogy Belzebub által űzi ki az ördögöket. Mert ha végig gondolták volna, hogy képtelenség, amit állítanak, mert ördög az ördögöt nem űzi ki, akkor arra a következtetésre kellett volna jutniuk, amit nagyon nem akartak elismerni, ti. hogy Isten cselekszik Jézus által. S ha Isten cselekszik általa, akkor hinniük kellene Benne, s még tovább menve, meg kellene térniük mindabból, amit az Úr szemükre vetett.
A kérdés az, hogy nem hárítom-e el magamtól Jézusnak megtérésre hívó szavát különféle kifogásokkal. Engedek-e Neki, amikor meghallom felszólítását: „Térjetek meg, mert elközelített Isten országa!” (Máté 4,17)
(Lázár Péterné, Berettyóújfalu)
***
Imádság:
Urunk! Add, hogy naponként komolyan vegyük megtérésre hívó szavadat, hogy ne kerüljünk olyan állapotba, amelyben már hiába szólsz, nem halljuk meg. Ámen.
***
A nap gondolata:
„Az emberek nem fogják elfogadni a kegyelmet mindaddig, amíg nem reszketnek az igaz és szent törvény előtt.” (Charles Spurgeon)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Épülni2024. július 14. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14
Napi Ige és Gondolat Épülni 2024. július 14. vasárnap
Épülni
„Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott.” (ApCsel 9,31)
Ebből az egyetlen összetett mondatból álló, Lukács evangélista íróeszközéből fakadó ókori tudósításból Isten Szentlelke legalább négy, igen fontos dolgot mond nekünk, akik Krisztus egyházát igyekszünk építeni.
Először azt, hogy erősen figyeljünk arra, mit kell tennünk abban a rövid időben, amikor békessége van az egyháznak. Menjünk utánuk, fogadjuk be, fogadjuk vissza azokat, akik bűnbánatra jutnak; akiknek meg akarunk bocsátani.
Másodszor: az egyház épült! Az újszövetség eredeti nyelvén ez azt jelenti, hogy: tovább mozdult, előrébb lépett. Hiszem, hogy az egyháznak azért ad Isten békésebb időszakokat, hogy feltöltekezzen, előrébb lépjen, épüljön fel annyira, hogy ha rombolják is, megmaradjon belőle annyi, amennyiből újra tud építkezni.
Harmadszor: az egyház „… az Úr félelmében járt”. Nem árt, ha visszaemlékszünk arra, mit jelent „az Úr félelme”. Megkülönböztetett tiszteletet. Ez a belső, egyáltalán nem riasztó, hanem: felemelő, lelki élmény, örömteli hódolat, Isten-félelem azt tükrözi, ami kizárólag a szeretett és elfogadott tekintélynek jár. Az Úr félelmében járni: öröm!
Végül: „… a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott.” Ez a „gyarapodás” nem csupán azt jelenti, hogy az egyház lélekszámban növekszik. Mit mondott Jézus? „… sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.” Ez Jézus statisztikája. Ez Jézus százalékszámítása. Írjuk le a számokat, de a statisztikát bízzuk Jézusra! (Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)
****
Imádság:
Jézus Urunk! Fogj vissza bennünket, ha nélküled buzgólkodnánk! Ámen
***
A nap gondolata:
Az Isten mozgósít engem, hogy odaigazodjam az ő szent akaratába, vagy pedig nekem sikerül őt mozgósítanom, hogy ő megvalósítsa az én célomat?... Az az isteni igény, hogy ne ti akarjatok engem mozgósítani, majd én visellek, viszlek, vezetlek titeket. (Farkas József)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Eltérő vélemények Jézusról2024. július 13. szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
13
Napi Ige és Gondolat Eltérő vélemények Jézusról 2024. július 13. szombat
Eltérő vélemények Jézusról
„Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. (János 7,43)
Jézusnak sokféle hallgatója volt, akik eltérő véleménnyel voltak róla. Voltak, akik prófétának tartották, mások elismerték, hogy Ő a Krisztus, ismét mások elítélték és el akarták fogni, a főpapok szolgái ámultak a beszédén. A főpapok továbbra is ellenségesek voltak, azzal vádolták a kiküldött szolgákat, hogy őket is megtévesztette. Viszont Nikodémus, aki a farizeusok egyik vezetője volt, korábban már éjszaka találkozott Jézussal, kérdőre vonta a főpapokat, hogy törvénytelenül, megalapozás nélkül miért akarják Jézust elfogni? Ma is hasonlóan megosztottak a vélemények Jézusról. Mit jelent számunkra az, aki az élő vizet kínálja fel nekünk? Élünk-e azzal a lehetőséggel, amit biztosít minden embernek? Mi, akik már megtapasztaltuk Jézus csodatevő erejét, teszünk-e bizonyságot róla? A Biblia tanulmányozásával alaposan utána kell néznünk, hogy mit írnak róla a próféták. Ha figyelmesen olvassuk a Szentírást, akkor rájövünk, hogy az Írások mind róla beszélnek. Tehát mind az Ószövetséget, mind az Újszövetséget úgy kell tekintenünk, mint ami hiteles információgyűjtés Jézus Krisztusról, Isten egyszülött Fiáról. Ez a pontos és helyes meggyőződésünk a Betlehemből származó világ Megváltójáról. (Horváth Csaba)
***
Imádság:
Úr Jézus! Nem egyszerűen egy embernek, vagy a legnagyobb embernek látlak, hanem Isten Fia vagy, személyes Megváltóm. Ámen
***
A nap gondolata:
Nincs önmegváltás, csak Jézus Krisztusban adatik megváltás. Ezért mindent szabad, ami Jézus Krisztushoz közelebb visz bennünket és semmit sem szabad tenni, ami attól eltávolítana minket.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Idegenben2024. július 12. péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
12
Napi Ige és Gondolat Idegenben 2024. július 12. péntek
Idegenben
„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!” (1Mózes 12,1)
A legtöbb ember, akivel beszélek, úgy beszél a jelenlegi élethelyzetéről, mint aki idegenben él. Nem érzi jól magát a bőrében. Hetente több kórházban fekvő beteggel is találkozom, várják, hogy újra haza menjenek. Mindenhol jó, de a legjobb otthon, szoktuk mondani. Nincs rosszabb, mint idegenben lenni.
Sokan úgy érzik, hogy az idegenben, a kórházban, a betegágyon, a munkahelyen, útközben, az utcán, a bevásárlás közben, tehát, amikor nem a templomban vagyunk, nincs jelen, nem uralkodik, nem hatalmas, nem erős Isten az Úr! Mintha csak a templomban lenne Úr és csak ott lenne hatalmas Isten.
Ábrahám, József története arról beszél, hogy Isten Úr Úr-Kaszdimban és Úr Kánaán földjén, Úr Egyiptomban Ábrahám és József mellett is. Úr a tengeren és Úr az életen és a halálon is. Isten a teremtett világ Ura. Az életnek nincs az a területe, ami nem az ő hatalmában lenne. Maga Jézus mondja, neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Testvér, sehol nem vagy idegenben. Az Úr veled van ott és azon a helyen, ahol most vagy. Hívlak, hogy ma is és minden nap bízd rá magad. Benne nem fogsz csalódni mert ő nemcsak uralkodik, hanem szeret. Uralma szereteturalom, hiszen Jézust adta érted, hogy ahol vagy, ott megáldjon és áldássá tegyen. (Székely Zsolt Ferenc, Hencida)
********
Imádság:
Áldalak Urunk, hogy a te jelenlétedben élhetek.
*****
A nap gondolata:
Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk (Apostolok cselekedetei).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Dicsérd az Urat!2024. július 11. csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11
Napi Ige és Gondolat Dicsérd az Urat! 2024. július 11. csütörtök
Dicsérd az Urat!
„Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek a hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!” (Zsoltárok 150)
Aki ismer, az tudhatja, hogy milyen makacs személyiségem van, amit másoknak sokszor nem könnyű elviselni. Még saját magamnak sem. De a makacsságom abban is megnyilvánul, hogy kitartó vagyok. Amit elkezdek, azt befejezem, vagy addig csinálom, ameddig nem sikerül. Ebből kifolyólag nagyon sok olyan tevékenységem van, amit szeretek csinálni.
Ilyen például a pirográf képek készítése. Sokan mondják, hogy milyen tehetséges vagyok benne. Megköszönöm, de Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség, mert Ő az, akitől ezeket a talentumokat kaptam, holott soha nem voltam tehetséges a rajzolásban.
Az első pirográf gépemet az egyik barátnőmtől kaptam. Megvolt az eszköz, de nem volt tehetség. Mit kezdjek én egy pirográffal?- kérdeztem. Majd az Úr a tekintetem elé helyezett egy indigót. Jó, ha van indigó, mert azzal tudok mintát átvinni- gondoltam. Már csak faanyag kellett. Istennek hála, keresztapám is pirográf képek készítésében tevékenykedett, így kaptam fát is. Megvannak az eszközök, már csak az idő kellett. Megadatott. Megszerettem a pirográfozást és minél többet gyakoroltam, annál szebb képek készültek.
Ilyen a hitünknek a gyakorlása, vagy az imádság is. Minél jobban belemélyedünk, minél többet gyakoroljuk, vagy beszélgetünk Istennel, annál könnyebben, jobban megy.
Aztán ahogy telt az idő éreztem magam annyira magabiztosnak a pirográfiában, hogy elajándékozzam ezeket a képeket. Miközben készültek nem csak az adott személyre gondoltam, hanem imádkoztam is értük. Magamért is imádkoztam, hogy ne rontsam el, majd hálát adtam az Úrnak, hogy megadta nekem ezt a talentumot, hogy dicsőítsem és gyönyörködjek abban, amit Ő kihozott belőlem. Egy olyan emberből, aki soha nem szeretett és nem tudott rajzolni.
Dicsőíteni lehet és kell ezekkel a talentumokkal is. Isten pedig egy különleges eszközt használt fel arra, hogy vele legyek.
Bármiben légy tehetséges, bármiben érzed, hogy ajándékul kaptad Istentől, azt használd arra, hogy dicsőíted Őt vele. (Gyüre Anikó, Fényeslitke-Nyíregyháza)
***
Imádság:
Köszönöm Neked Teremtő Mennyei Atyám, hogy felnyitottad a szemem arra, hogy hétköznapi tevékenységekkel is lehet és tudok Hozzád közelebb kerülni, hirdetni és dicsőíteni Téged. Ámen
***
A nap gondolata:
Csak az az ember tud másokat Isten jelenlétébe vinni, aki maga is abban áll. Ha a konyhában, a munkahelyeden vagy, valóság-e számodra, hogy egy szempár előtt csinálok mindent?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Elodázott lehetőség2024. július 10. szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
10
Napi Ige és Gondolat Elodázott lehetőség 2024. július 10. szerda
Elodázott lehetőség
„Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?” (Lk 12,37.43)
Felismerhetnénk az idők jeleit. Mint amikor egy-egy felhő feljövetele alkalmával mondanánk ma is: - Nagy idő lesz! Olvasni tudunk az időjárás jeleiből. Jézus ott van közöttük. Benne, Vele eljött az alkalmas idő, bétölt az idő. Most dorgálja őket. Amikor Jézus dorgálva szól, akkor mentő szeretettel szól. Nem azért mondja, mert bántani akar, hanem mert segíteni szeretne. Boldog szemet, s szerinte való látást az Ő dorgálásai nyomán kapunk. Csak ne botránkozzak meg szavain! Gondoljam végig: a sok botütés, amely reám várt volna, Őt érte. Az árulás csókja Rajta csattant el. Annyi vád, keserű szitok, annyi átkozódás, mind-mind az Igazat érte, Aki magára vette az én bűneimet, s Aki viszont nem átkozódott, nem szitkozódott, csak értem szenvedett.
Pálnak egy másik figyelmeztetése is idekívánkozik: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Ef 5,15-16) Elodázott lehetőség, vagy kihasználva az alkalmas időt. Te melyiket választod? Milyen embertípus vagy? Olyan, aki mindig csak elodázod a lehetőségeket, vagy kihasználod az alkalmas időt?
Vigyázzunk, mert kifut kezünkből az idő! Elszalad, mint elfut az út lábunk alól, és nehogy késő legyen! A hit nélkül élő ember halad a vég felé, s egyszer csak megszólítja őt az, aki maga a Vég: - Én vagyok a Kezdet és a Vég. Vele tartasz? Felé tartasz? (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
*****
Imádság:
Örökkévaló Istenem! Köszönöm életem napjait. Segíts, hogy jóra használjam időmet! Sok képmutatásomat leleplezted, amelyek közepette Téged kikerültelek. Ez a perc is alkalom a Te akaratod keresésére. Könyörülj rajtam, hogy ez ne legyen elodázott lehetőséggé! Ámen
*****
A nap gondolata:
A múló időt ne fecséreljem el, hanem csodálkozzak rá, hogy a kegyelmi időben Ő ma is mellém áll! Ragadjam meg ezt a kegyelmet, és boruljak le Jézus lábai elé!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."