65734 ima található a honlapon, összesen 152556 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat Másképp szeretniSzerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06
Napi Ige és Gondolat Másképp szeretni Szerda
Másképp szeretni
„Szeressétek ellenségeteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.” (Máté 5,44)
Igen sokféle ember vesz körül bennünket: szeretni valók és kevésbé szeretni valók. Kapcsolatba lépésünk után azonnal döntünk, szeretetre méltók-e, vagy rövid időn belül ejtjük őket. Ez az emberi gondolkodás logikája. Isten azonban nem így gondolkodik. Ő azt diktálja, hogy mindenkit egyformán szeressünk, azaz jó indulattal legyünk minden ember irányába. Miért? Emlékezzünk vissza arra az időszakra, amikor ellenségesek voltunk Istennel szemben. Milyen jó volt, amikor bűneink ellenére is kaptunk biztatást, megbocsátást embereken keresztül. Erre az állapotunkra emlékeztet itt Jézus, hogyan lehetünk Isten ellenségéből Isten szolgái. Szeretet által.
Az Istentől kapott szeretet következményeként tudjuk még ellenségeinket is szeretni. Ez egy olyan ajándék, amelyet tovább kell adnunk. Megtapasztaltuk-e már ezt a különleges ajándékot az életünkben? Ilyenkor az emberi kapcsolatból igazi közösség kovácsolódik, mert a feltétel nélküli szeretet köt össze. Ekkor az ellenségben nem az embert ítéljük el, hanem azt a bűnt, amely megrontotta őt. Ez a krisztusi szeretet tud csak igazán felemelni és képessé tenni bennünket, hogy másképp szeressük az ellenségünket. A legjobb bibliai példa erre Pál apostol élete, hogyan lett a keresztyéneket üldöző Saulból Isten megszentelt szolgája a megbocsátó szeretet által. (Horváth Csaba)
***
Imádság:
Uram! Köszönöm, hogy szeretsz. Taníts szeretni a belőled merített szeretet által! Ámen
***
A nap gondolata:
Bírhatsz egy szónok ékesszólásával, tied lehet egy lángelme tudása, lehet csodatévő hited, adakozhatsz nagylelkűen, lehetsz szupersztár, de ha szívedben nincs szeretet, mindez semmit sem ér. Semmit sem számít. Az egyetlen dolog, ami számít Istennek: Szereted-e Őt, és szereted-e a többi embert?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Velem van az ÚrKedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05
Napi Ige és Gondolat Velem van az Úr Kedd
Velem van az Úr
„Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert Ő mondta: ’Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged’. Ezért bizakodva mondjuk: ’Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?’” (Zsidó 13,5-6)
Elég sokat beszélnek ma, háborúkról, gazdasági válságról, szükség állapotról, takarékosságról, energiaforrások fogyásáról. E fogalmak megfélemlítenek és elkeserítenek mindannyiunkat. Megpróbálunk gyűjtögetni, hogy majd, ha szükséghelyzetek lesznek, nekünk legyen tartalékunk (élelemből, pénzből, stb.). Tudnunk kell, hogy aki az Istent szereti, annak senki és semmi nem árthat.
Mivel Isten soha el nem hagy, sőt el sem távozik tőlünk (Józsué 1,5), próbáljunk megelégedni azzal, amink van. Ha tudjuk, hogy az Úr a miénk, sohasem maradunk egyedül, mindennapi kenyér és otthon nélkül. Töltsön el minket ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk a világtól való függőségben. Mivel Isten a mi pártfogónk, és drága kincsünk, nem kell félnünk embertársaink támadásától, rosszindulatától. E drága kincsünket nem lophatják el, nem értéktelenedik el és soha el nem fogy. Legyünk hát bátrak az Úrban, és tegyünk bizonyságot Róla, alkalmas és alkalmatlan időben.
Az Úr iránti mély tiszteletünket igyekezzünk ma is kifejezni. Az emberi fenyegetések és megfélemlítések ne tudjanak minket megakadályozni abban, hogy a mi Megváltó Urunkat dicsérjük és magasztaljuk. Az emberek ma sem árthatnak többet, mint akkor, amikor az apostol megírta e levelet. Senkit sem égetnek meg hitéért! Az istentelenek gúnyolódásán pedig ne csodálkozzunk, hiszen e világ emberei nem szeretik a tiszta, mennyei tanítást. Mit tehetünk tehát? Nézzük el a világ dühöngését, nem árthat az nekünk. Isten a mi segítségünk, Ő velünk van, legyünk bátrak, és ha ellenségeink támadnak, ám tegyék, mi nem félünk tőlük!
(Orbán Attila, Dés-Cichegy, Erdély)
***************
Imádság:
Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor mi is csak az anyagiakra, csak magunkra gondolunk. Köszönjük, hogy felemelted a tekintetünket most magadra. Tudjuk, hogy Te vagy a történelem Ura és egyedüli irányítója, és a mi kicsi életünk gazdája is. Kérünk segíts meg, hogy ne gazdátlanul, kiszolgáltatottan járjunk és meneküljünk az élet országútján. Tedd szívünket elégedetté, hogy mindent, amit Tőled kaptunk, szívesen megosszunk másokkal. Rád bízzuk magunkat, szeretteinket, és kérünk fogadj el minket. Ámen.
*************************
A nap gondolata:
„Minden múló perc, hozzád visz közel,
Kegyelmed űzi kisértőmet el,
Nincs más vezérem, nincs más Mesterem,
Fényben, borúban, ó, maradj velem.” (H.F. Lyte 1847)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A leszerelő szóHétfő

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04
Napi Ige és Gondolat A leszerelő szó Hétfő
A leszerelő szó
„Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban.” (Jn 7,43)
Jézus közelében sokaság van, míg Tőle távol maradnak a farizeusok és a főpapok. A lombsátrak ünnepén kiadják a parancsot: fogják meg őt! Az ünnepet záró nyolcadik napon Jézus ezt kiáltja a templomban: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön Hozzám, és igyék!
A megfogására elküldött templomszolgákat is lebilincseli Jézus szava. Megfogásának még nem jött el az ideje. A korabeli vezetők nem tudják félretenni Jézust. A szolgák kezébe kötelet rendeltek, ám Jézus az ő szívük köteleit feloldozza. Aztán kínos lehetett a szolgáknak a „fejmosás”: titeket is elámított? Áldottak ezek a szolgák, akik bár üres kézzel jönnek, de nem üres szívvel.
Jézus vállalja azt, hogy sokan céltáblának nézik Őt, ám Ő a bántások, sértegetések, tudálékos, okoskodó félretételek közepette magához hívja a szomjazókat. Kell-e neked ez a Jézus, kell-e nekünk, magyaroknak Ő? Amikor bűneinkre rámutat, akkor már nem kell Jézus?
Nem informálódnak Róla, nem is érdekli őket az Ő személye, „könyökből” csak így fogalmaznak: az a galileai. Annyira látszat szerint, beskatulyázva ítélnek. Te is beskatulyázod Jézust? A világ is kínálja ételét-italát, ám amit Jézus kínál, az oltja igazán a szomjadat. Ő akkor szól, és úgy szól, amikor, és ahogyan kell.
Szkízma, ellentét, szakadás, hasonlás lett miatta. A vakon született meggyógyítása után is, és a jó pásztorról szóló tanítása után is meghasonlás támadt miatta. A vezetők így szóltak: Nincs eszénél, ördög van benne, mit hallgattok rá? A Jézustól másokat elidegenítők szava hangos, ám ott vannak már azok is, akiket leszerelt a beszéde. Krisztus indulatával menjek én is tovább!
Sokak számára Jézus egy jó ember, mások számára csak egy hitető. Vitafórumok szervezésében vagyunk-e erősek, vagy elindultunk Hozzá? Jaj nekünk, ha Ő csak beszédtéma, de nem Ő van az első helyen, mert nem született meg a döntés Őmellette! (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
******
Imádság:
Úr Jézus, köszönöm, hogy Te ott is munkálkodsz, ahol csak gonosz tervek vannak. Szavad leszerelő hatalma alatt alázkodom meg ma. Így még nem szólt egy ember sem! – ez ma is igaz. A Te jóságos türelmedből adj nekem is türelmes szeretetet! Ámen
********
A nap gondolata:
Lehet Róla sokat suttogni a tömegben, s lehet háta mögött zúgni. Ha hitvalló életed miatt még nem suttognak, nem zúgnak, baj van veled! Ne mások suttogásával törődj! Örülj, ha Miatta mondanak gonoszt rád!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Oltalmazó pajzsVasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03
Napi Ige és Gondolat Oltalmazó pajzs Vasárnap
Oltalmazó pajzs
„Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért meg az én szolgámért, Dávidért.” (2Kir 19,34)
Isten válaszolt az imádkozó királynak: népének oltalmazó pajzsa Ő. Erős vár a mi Istenünk! – írja énekét később Luther.
Ezékiás a csúfolódó, becsmérlő levélre nem válaszol, sőt más országok segítségét sem kéri. Fogja a levelet, s az Úr házában kiteríti azt az élő Isten elé. Magasztalja Istent, s kéri szabadítását. Az a vágya, hogy minden nép megismerje az Urat.
Ezékiás állja a sarat a csúfolódás között is. Gazdag az az ország, ahol megalázkodnak és imádkoznak a nép vezetői. Jézus a legfőbb Vezérünk. Őáltala, Őbenne és Őreá nézve kaphatunk mi is földi vezetőket.
Mai csúfolódások, vitatkozások, szóharcok között odafordultam-e az Úrhoz? Tegyem az Úr elé azt, amivel nagyságát, szentségét megbántották, csúfolták! Amíg ezeket nem teszem le Elé, csak szorongatom, addig nem lesz nyugalmam, békességem. Tegyem le a régi bántásokat, sértéseket, ne őrizgessem ezeket! Tegyük le együtt az Úr elé!
Ezékiás mozdulatában nincs semmi teátrális, színházi, mert őszinte. Hallgass meg, és láss!
Ha élő Istened van, mint Ezékiásnak, te is gazdag vagy.
(Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
*********
Imádság:
Seregeknek Ura! Oltalmazónk vagy nekünk is. Segíts letenni Előtted minden bántást, sértést! Te érted szómat, látod helyzetemet. Add, hogy szívemben is lángoljon a szeretet és bizalom Tefeléd! Ámen.
*************
A nap gondolata:
Amitől rettegünk és félünk, azt tegyük le az Ő kezébe! Isten ott van a nyomorúságokban. Ezek között összetöri pöffeszkedő, gőgös, büszke szívünket, - aztán megépít. Nem oly rövid az Ő keze, hogy ne tudna megsegíteni.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Értékes?Szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02
Napi Ige és Gondolat Értékes? Szombat
Értékes?
Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve. (Ézs 1,22)
Neked ezüst, Istennek salak. Neked bor, Istennek víz. Bűn az elértéktelenedés, a megízetlenedés. Jézus azt mondta: Ha pedig a só megízetlenül, nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
Az ezüst, ami salakká lett, elveszíti értékét. A bor, amit vízzel kevernek el, megízetlenedik. Így ízetlenül meg, így erőtlenül meg a keresztyén ember is, ha összekeveredik a világgal. A kevés bor is erős, és ízes, ha tiszta. A vízzel kevert bor több lesz ugyan, de erőtlen, íztelen. Ilyen a keresztyén ember élete is, ha fel van töltve a világ dolgaival.
Tiszta ezüst és tiszta bor az életed? Értéket képviselsz a világban? Erő jellemzi a hívő életed?
Amilyen érték az arany és édes a méz,
olyan drága szívednek minden nép.
Minden gyermek a téren, ki játszik még,
minden bölcsőben szendergő csöppség.
Minden szebb jövőről álmodozó,
minden lépésben haladó autós.
Érzem csontjaimban már az ébredést,
s hogy minden tékozló fiú visszatér!
(Prókai Árpád, Boldva)
****
Imádság:
Uram! Értékem abból fakad, hogy a Te alkotásod vagyok. Hadd vegyem ezt komolyan minden felelősségével! Ámen
***
A nap gondolata:
Teremtőnk határozza meg az identitásunkat, nem a kritikai észrevételek. Engedjük, hogy Isten szava többet számítson, mint az emberek bírálatai. Igazi értékünket a szerető Mennyei Atyánktól nyerjük.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A malac és a tehénPéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Napi Ige és Gondolat A malac és a tehén Péntek
A malac és a tehén
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak. (Jak 4,17)
A jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7)
Egyszer egy fukar ember megkérdezte a barátjától: - Miért bírálnak mindig a fukarságomért? Mindenki tudja, hogy mindent jótékonysági célokra hagyományozok, amikor meghalok.
A gazdag ember barátja ezt mondta: - Hadd, beszéljek neked arról a malacról, amely arról panaszkodott a tehénnek egy napon, hogy ő mennyire népszerűtlen.
– Az emberek mindig beszélnek a te szelídségedről és szép szemeidről – mondta a malac.
- Természetesen, te adsz nekik tejet és tejfölt, de én többet adok. Adok nekik sonkát, szalonnát, sörtét. A lábamat még meg is füstölik. Mégsem szeret engem senki. Miért van ez?
A tehén gondolkodott egy pillanatig, majd így válaszolt: - Talán azért, mert én addig adok, amíg életben vagyok.
Hajlamosak vagyunk kuporgatni azt, amink van. A világ meg is követeli ezt az embertől, de az ember nem csak az anyagiak terén kezd ilyen lenni, hanem sajnos egész gondolkodásunkra, érzelemvilágunkra, hitünkre is ez a jellemző.
Éppen elég az, ami van, vigyázok rá. Nem adok a szeretetemből, figyelmemből feleslegesen sem Istennek, sem embernek. Ez a gondolkodás befolyásolja életünket. De mi marad nekünk, ha nem adunk senkinek semmit. A szeretet akkor gyarapszik, ha bőven osztogatjuk.
A hit is ilyen. Ha nem hirdetem az evangéliumot, hanem elhallgatom, semmivé válik bennem.
Kérjük az Urat, hogy adjon erőt, hogy neki tetszően éljünk, és helyesen sáfárkodjunk a javainkkal. (Prókai Árpád, Boldva)
****
Imádság:
Uram! Tetszésedet keresem. Te mutass rá gyengeségeimre és azokra a mulasztásaimra is, melyekről nem is gondolom, hogy bűneimet szaporítom. Ámen
***
A nap gondolata:
Ha mindenünket Istennek adjuk, Ő mindent kamatostól ad vissza.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Szokássá váljon a minden emberért való könyörgésCsütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30
Napi Ige és Gondolat Szokássá váljon a minden emberért való könyörgés Csütörtök
Szokássá váljon a minden emberért való könyörgés
„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért.” (1Tim 2,1)
Egy szelíd kérést hallunk ki az Igéből. Szinte rábeszélve szól Timóteushoz és a többi gyülekezeti taghoz. Biztatja őket, a lelkükre beszél, nyomatékosan kéri őket, hogy tartsanak könyörgéseket.
A tartsanak nem jelent mást, mint hogy ez legyen szokássá. Ne csak ma imádkozzanak, ne csak akkor, amikor összejön a gyülekezet, hanem legyen ez megszokás minden ember számára. Állandó gyakorlat legyen.
Testvéreim, a mi életünkben annyi rossz szokás van. A szokásaink rabjai vagyunk. Sokszor azt tesszük, ami nem méltó hozzánk.
Az apostol az Isten szerinti élet fontosságára irányítja a mi figyelmünket. Ennek az életnek a velejárója kell, hogy legyen az imádkozás. Az imádkozás kell, hogy szokássá váljon számunkra. Nem csak az istentiszteleten, hanem életünk minden idejében imádkoznunk kell. Ez legyen szokásunkká! Ezt jelenti az apostol kérése: Tartsanak könyörgéseket… S nem csak a könyörgésekről van szó. Pál apostol azt mondja: Tartsanak könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért. Ha figyelmesen olvassuk az Igét, meglátjuk, hogy ezek a szavak nem nagyon különböznek egymástól. Kálvin János sem lát sok különbséget az imádság, könyörgés, esedezés között.
Ha más-más szóval is mondja az apostol, de a lényeg az, hogy minden emberért könyörögni kell, imádkozni kell, esedezni kell, hálát kell adnunk.
Ez azt jelenti, hogy ne csak magunkért, vagy ne csak szeretteinkért imádkozzunk. Ne csak a szűkebb környezetünkért, hanem minden emberért.
Vajon szokás-e ez a mi életünkben? Állandó gyakorlat-e ez? Könyörgünk-e, imádkozunk-e, esedezünk-e, hálát adunk-e egymásért? Nem csak azokért, akik járnak a templomba, nem csak azokért, akik segítenek bennünket, hanem minden emberért! (Csomay Árpád, Biharszentjános)
*********
Imádság:
Felséges Istenem, édes Atyám! Add, hogy naponta, sőt szüntelen imádkozzam, imádkozzunk mindenkiért! Ámen
*************
A nap gondolata:
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Barát, nem barátSzerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29
Napi Ige és Gondolat Barát, nem barát Szerda
Barát, nem barát
„Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében,
és szeressük egymást…”
1Jn 3:23
Abaújváron nincsen se iskola se óvoda, így gyülekezetünk már tíz éve felvállalta, hogy összeszedjük a környékbeli gyerekeket és hordjuk őket iskolába, óvodába. Jó néhány évig reggelente én is ültem a kisbuszba és vittem az álmos gyerekeket „munkába”.
Még Telkibányára jártak iskolába a gyerekek, amikor feltűnt egy kislány viselkedése. Útközben felemelt hüvelykujjal mutogatta, hogy barát, lefelé fordítottal pedig, hogy nem barát. Természetesen minden iskolatársához tartozott egy barát, nem barát kifejezés. Családja nem volt gyülekezetünk tagja, még csak nem is Abaújváron laktak, így nem voltam a kislánnyal olyan kapcsolatban, mint a többi gyerekkel, hiába próbáltam neki elmagyarázni, hogy ilyet nem szabad mondani, tovább csinálta.
Valójában a kislány csak kimondta azt, amit az életben lát. Van, akit szeretünk, van, akit nem. Az emberbe a bűnnel együtt sok minden beköltözött, a bűn sok mindent szül bennünk. A szeretet helyett ott van a gyűlölet, a másik ember lenézése, eltiprása. Nem felemeljük a másikat, hanem lenyomjuk. Nem hagyjuk érvényesülni a jobb képességűt, eltiporjuk a tehetséget.
János apostol azt mondja, szeressük egymást. Szeretetből forduljunk oda a másikhoz. Tudunk így tenni? Ó, valakivel könnyű, valakivel nem. Van, akit könnyű szeretni, van, akit nem. Van barát, és van nem barát. Attól függően, hogy az életben milyen pozíciót foglalunk el, attól függően van több vagy kevesebb barátunk. Amikor polgármester (is) voltam rengeteg ember kereste a barátságomat, amióta nem vagyok az és inkább szolgálni járok, azóta testvéreim vannak.
Meg kell vallanom, bennem sincs mindenki felé szeretet. Igyekszem én, de vannak napok, vannak helyzetek, amik másképp munkálkodnak az életemben, mint ahogy én szeretném. Azt, hogy mennyire tudjuk szeretni egymást, az kölcsönös. Aki felé én magam is szeretetet mutatok, az szeretettel fordul felém. A szeretet szeretetet gyújt. A gyűlölet gyűlöletet.
Drága Testvérem! Te hogyan fordulsz a másik ember felé? Szeretettel, indulattal, közönnyel?
Tudod Drága Testvérem, hogyan lehet ennek a szeretetnek az útján elindulni?
Úgy, hogy nem azt nézem: barát vagy nem barát. Hanem úgy tekintek a másikra, hogy Testvérem az Úr Jézus Krisztusban!
Kérlek benneteket, fordítsuk oda a szeretetteljes arcunkat a másik felé, és legyünk Testvérek az Úrban.
Szeretteim! Szeressük egymást!
(Tóth István, Abaújvár)
**************************
Imádság:
Uram, köszönöm, hogy azért szerethetek, mert Te előbb szerettél engem. Ámen
*************************
A nap gondolata:
Szer-ETET
Gyűl-ÖLet
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Aki feltekint!Kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28
Napi Ige és Gondolat Aki feltekint! Kedd
Aki feltekint!
És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15)
Az Ó- és az Újszövetség nagy párhuzamai közül az egyik legkonkrétabb és legerősebb: a rézkígyó története és Jézus Krisztus kereszthalála. Amikor Izrael népe a pusztai vándorlás során engedetlen lesz („elfogyott a nép türelme”, 4Móz 2,14), akkor Isten kígyókat küld rájuk, és sokan meghalnak. Majd könyörögnek Istenhez, aki azt mondja Mózesnek, hogy állítson fel egy póznát, amire tegyen egy rézkígyót. S aki feltekint erre a fára, azt, ha meg is marják a kígyók, életben marad. (4Móz 21,1-9) Aki nem tekint fel, az marad a megmart állapotban. S ez az Újszövetség talán legszebb mondata, amivel kapcsolatban Jézus párhuzamot von: „És ahogyan Mózes felemelte…”. Milyen szép a párhuzam. Aki oda megy a kereszthez, és feltekint, az megmenekül.
Ez a felemelés menti meg az embert. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie (konkrétan is felemelés a keresztre). S itt is látjuk a kettőséget: a keresztet, az anyagot, a földit, az embert, a halált, az ítéletet, s egyben Isten szeretetét, a föld fölöttiséget, az éghez tartást, a fölülről valót, s a fölülre tartót. Krisztus keresztje is magasra emelt gyógyító jel, aki föltekint – megmenekül. Nézzünk föl! Tekintsünk fel a keresztre, minden nap, és képviseljük azt a világosságot, amit ő ad nekünk. Most kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy ezt megtehetjük. De ez nem biztos, hogy mindig így lesz. Ennek jutalmával éljünk ma is! (Bölcsföldi András, KRE-HTK)
*******
Imádság:
Jézusomra feltekintek, a kereszt alatt,
Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt;
Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat:
Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat!
*****
A nap gondolata:
Mint ahogyan a kígyó felemelésével gyógyulása történt a (kígyó által) megmartaknak, úgy a Krisztus felfeszítésében váltsága lett lelkeinken a bűnök halálos marásától. (Epiphanus egyházatya)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Egyedül vagy?Hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27
Napi Ige és Gondolat Egyedül vagy? Hétfő
Egyedül vagy?
„Engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.” (Jn 16,32)
Egyedül vagy? Otthagytak azok, akiktől sokat vártál? Akiket tanítottál, intettél, szerettél? Most is szereted őket, hát persze, hogy szereted, de fáj, hogy nem hívnak, nem kérdeznek, csak a maguk dolgával foglalkoznak?
Nem vagy egyedül! Több millióan élik azokat a napokat, amiket te! Több millióan vannak sokkal rosszabb helyzetben, kétségbeejtő egészségügyi, élelmezési, politikai, gazdasági körülmények között. El tudom képzelni, ahogy Jézus végigtekintve az egész világon összecsapja a kezét a nyavalygásunkon! Tudod, mennyien vágynak arra, hogy csak olyan helyzetben legyenek, csak annyiuk legyen, mint neked, lelki, társasági, élelem, higiénia bőségedben?
Nem vagy egyedül azért sem, amiért Jézus sem volt egyedül: „engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.”
Próbáld ki ezt a társaságot! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek társaságát! Ne ijedj meg, ha nem találod meg velük a megszokott formákat. Velük nem olyan lenni, mint a családoddal, a haverjaiddal, a megértő, segítő ismerőseiddel. A Szentháromság tagjai szokatlan válaszokat adnak a kérdéseidre, és váratlan kérdéseket fognak feltenni neked. Éppen ettől szórakoztatóak! Jaj, mielőtt hátrahőkölnél, gyorsan elmondom, hogy „szórakoztatás” alatt időtöltést értettem! Jézus – bár találkozott és beszélgetett Pilátussal, Heródessel, majd a kereszt körül állókkal -, hátralévő idejét gyakorlatilag az Atyával töltötte el. A legjobb időtöltést választotta!
Márpedig, ha Ő, a mi Urunk megbirkózott a világ minden bajával és felülkerekedett rajtuk, én az Ő oldalán akarok lenni. Te is? Hát persze! Nem vagy egyedül! (Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)
**********
Imádság:
Nem vagyok egyedül! Hallod Jézus? Igen. Te mondtad: Nem vagy egyedül. Legyünk együtt addig is, amíg ketten vagyunk egyedül! Ámen
*********
A nap gondolata:
Az az ember, aki csakis önmagát szereti, semmit sem gyűlöl annyira, mint egyedül maradni önmagával. (Blaise Pascal)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat HallgatásVasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26
Napi Ige és Gondolat Hallgatás Vasárnap
Hallgatás
„Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,27-30)
A hallgatás viszonyulás. Nem is a fülünk használata, hanem jelenlét. A magyar nyelv ebben is gyönyörű. Hallgatni, azaz hang kiadása nélkül lenni, és egyben odafigyelni a másikra. A hallgatás tehát szívvel történik.
Sétálok az erdőben. Virítanak a virágok és nagy erővel énekelnek már a madarak is. Mégis magamat hallom, mert feszültség van bennem. Emberi konfliktusokra gondolok. A bennem zajló belső dialógusban vagyok. Elképzelem, hogy mit kellett volna mondani egy adott helyzetben. Aztán arra leszek figyelmes, hogy amikor ezt a sértett párbeszédet folytatom, nem hallom a madarakat. Hirtelen megtorpanok. Gyönyörűek a rigó trillák. Sétálok tovább. Figyelem a körülöttem megszólaló hangokat. Aztán megint eszembe jut az, ami bánt. Megint nem hallom a madarakat.
Különös emberi tapasztalat ez. Legtöbbször csak saját magunkat halljuk. Ha belső hallásunkat nem Isten szép világára irányítjuk, akkor csak belső hangjainkat halljuk. Akkor áthallásokban élünk, és mindig valami mást hallunk a valós hangok mögé. Félrehallunk: a fülünket elért hangoknak nem az igazi értelmét értjük meg, hanem szívünk fájdalmát érzékeljük egyre erősebben. Nagyot hallunk. Csak az üvöltés jut el a szívünkhöz, vagy az sem.
A halláshoz egyfajta létállapot szükséges. Belső csend.
De furcsa ez a kép: Ha valaki volt már birkák között, az tudja, hogy ott nincs csend. Erőszakos bégetés van. Rárohannak arra, aki enni ad nekik, és követelik jussukat. Jézus gyakran használ ehhez hasonló ellentmondásos képeket. Talán az állatok ösztönös figyelmére gondolhatott? Őket csak a hasuk érdekli. Talán ösztöneink megszentelésére gondolt? Ahogyan egy belső hang terel minden élőlényt a vályúhoz vagy az asztalhoz, úgy tereljen minket belső hallásunk Gazdánkhoz!
Mert lehallatszik az Égből a jó szó, és felhallatszik a földről a reménykedő kiáltás.
Egyszer azt álmodtam, hogy egy református kollégium folyosóján járkálok. Ebből szobák nyíltak, és mindenki aludt. A folyosó végén volt egy szép, nagy, öntött harang. Nagyon szerettem volna meghallgatni a hangját, de nem mertem. Féltem, hogy felébrednek. Végül mégis megmozgattam a nyelvét. Gyönyörűen zengett. De senki sem ébredt fel. Mondtam magamban: hála Istennek.
Ébredt szív és bátorság kell a halláshoz. Vajon megmerem húzni egyszer igazán a harangot? Vajon felébredek hangjára? (Fekete Ágnes)
****
Imádság:
Uram! Taníts hallgatni, jól hallgatni! Ámen
****
A nap gondolata:
Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. (Jak 1:19)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Hit és cselekedetekSzombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25
Napi Ige és Gondolat Hit és cselekedetek Szombat
Hit és cselekedetek
„…hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite.” (Jakab 2,22)
Az elmúlt időszakban próbára tehettük hitünket: csak addig tart, míg kegyes, szép énekeket énekelünk, szép ruhában templomba megyünk, vagy ki tudjuk tárni két karunkat azok felé, akik szükséget szenvednek? A hit cselekedetek nélkül halott – szintén Jakab levelében olvashatjuk. Mit jelent ez? Ha csak szavakban élem meg a hitem, de a tetteimmel nem szolgálom az Urat, semmit nem ér az egész. Hiábavaló. Erről szól a következő vers is:
Bódás János: Ki van jelölve a helyed
Azért van síró, hogy vigasztald,
és éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed.
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak más vállai,
hogy terhüket te segítsd hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják,
s mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd:
mennyi szeretet van benned.
Megmutattad-e néha legalább?
Enyhült, s szépült-e tőled a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt?
Ott is, hol eddig minden tiszta volt?
Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Ki van jelölve a helyed,
ne nyugodj, míg meg nem leled.
Csak ott leszel az, aminek
rendeltettél. – Másként rideg,
céltalan lesz az életed.
Mag leszel, mely kőre esett,
elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, ami kárba veszett,
mit soh'se kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan,
cserép, amiben nincsen virág,
s nem veszi hasznod sem az ég,
sem a világ.
Arra születtünk, hogy hasznos, értelmes, Istennek tetsző, életet éljünk. Ne pazaroljuk el lehetőségeinket!
(Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)
**************************
Imádság:
Drága mennyei Édesatyám! Olyan gyorsan telnek a napok, hónapok, évek… olyan könnyen el tudnak szaladni mellettünk anélkül, hogy hasznosan tölteném azokat… Segíts, kérlek, hogy meglássam minden nap azt a feladatot, amit Te szánsz nekem, amit Te bízol rám, hogy neked tetsző, értékes életem lehessen. Ámen
********
A nap gondolata:
„Ne sikeres, hanem inkább értékes emberré próbálj válni.” (Albert Einstein)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."