106069 ima található a honlapon, összesen 253418 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat Igazi étel és igazi italHétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
22
Napi Ige és Gondolat Igazi étel és igazi ital Hétfő
Igazi étel és igazi ital
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.” (János 6,54)
Az ember szeretné, ha örökké élne a földön és élvezné azokat a javakat, amelyeket megszerzett. Erre a kutatásra már nagyon sokat áldoztak, és vélni tudják, hogy megtaláltak egy olyan sejtet, amely felelős a hosszú élet fenntartásáért, regenerálásával végtelen lehet az ember élete. Nekünk, hívő embereknek nem ezekre a kutatásokra kell hagyatkozni, hanem Jézus tanítására, aki ingyen kínálja az örök életet, persze más formában ahogy azt az emberi elme elképzeli. Mégis, mit kell tenni ezért az örök életért? Semmit. Csupán hinni kell Jézus Krisztusban! Ez jelenti azt, hogy Jézus testét kell enni, és Jézus vérét kell inni. Ha testileg meghal a Jézusban hívő ember, azt az utolsó napon feltámasztja. Erre maga Jézus a garancia, aki a menyből szállt le értünk és oda is távozott vissza. Így Ő a mennyei kenyér. Földi életének, tanításainak az volt a középpontja, hogy ezt a bűnös emberiséget a saját testével és vérével váltsa meg az örök haláltól. Ezért hangsúlyozza minden beszédében és cselekedetében, hogy higgyenek neki az Őt hallgatók, mert benne a Mennyei Atyát láthatják meg, aki visszavárja teremtményeit az Ő országába Jézus Krisztus által.
(Horváth Csaba)
***
Imádság:
Jézusom! Hála van bennem az értem is vállald szenvedéseidért, halálodért és feltámadásodért! Ámen
***
A nap gondolata:
Krisztus eledele az volt, hogy az Atya akaratát cselekedje, tekintet nélkül arra, hogy ezért korona vagy kereszt várt-e Rá.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Nem mi, hanem Ő ...Vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
21
Napi Ige és Gondolat Nem mi, hanem Ő ... Vasárnap
Nem mi, hanem Ő ...
„Amikor Péter ezt látta, azt mondta a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel tettük volna azt, hogy ő járjon?” (ApCsel 3,12)
Péternek ez a kijelentése azután hangzik el, miután a születésétől sánta férfiú a Krisztus nevében való hit által, felkelt és járkálva, ugrálva dicsérte az Istent, az összegyűlt tömeg pedig csodálkozva állt és vele együtt dicsérték az Istent, miközben ott volt bennük a kérdés, de hát hogyan lehetséges ez? A Sátán egyből jön ilyenkor és arra próbálja rávenni az embert, hogy magáénak tulajdonítsa a győzelmet, a sikert, felmagasztalva ezáltal is magát. Péter és János viszont nem így járnak el, hanem az Úr Jézus által megteremtett helyzetet megragadva felfelé mutatnak, bizonyságot tettek azoknak az embereknek arról, hogy ki az, akinek ez köszönhető, s ezt mondták ..„a mi atyáink Istene dicsőítette meg az ő Fiát, Jézust,... Az ő nevében való hit erősítette meg ezt az embert, akit láttok és ismertek, az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást neki mindnyájatok szeme láttára.” (Apcsel.3,13.16).
Az Úr ma is tesz csodákat, de ma sem különösen csodák által szólítja meg az embert, hanem egyszerű élethelyzeteket teremt, hogy miközben találkozunk, miközben jelen vagyunk az embertársaink között, azoknak életében, miközben megéljük egymás felé a szeretet parancsát, amikor a Lélek vezetésének engedelmeskedve, engedjük, hogy használjon minket. Ahogyan olvassuk a Mt. 5,16 „Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”. Vágyjunk arra és kérjük az Urat, hogy lehessünk felkiáltó jelek az emberek számára, tudjunk Rámutatni életünkkel. Az Úr keresi az elveszetteket, megszólítva, megtérésre hívja őket, hogy Őt választva, az Övéi legyenek, megtaláltatottak. S akik már az Övéi, azokat pedig megbízza azzal a szolgálattal, hogy „Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet”. Hát lásd meg, az Úr miként akar teáltalad bizonyságot tenni Magáról a különféle élethelyzetekben, azok felé az emberek felé, akiket utadba vezet nap mint nap. (Biró Botond, Ráton.)‬
****
Imádság:
Drága Uram, köszönöm, hogy ma is keresed annak a lehetőségét, hogy megszólítva megismerjünk és használhatók legyünk a te kezedben mások javára és üdvösségére. Ámen.
******
A nap gondolata:
„Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Maradsz vagy menekülsz?Szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
20
Napi Ige és Gondolat Maradsz vagy menekülsz? Szombat
Maradsz vagy menekülsz?
Olvasandó: Jn 8, 1-11
„Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ… Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen.” (Jn 8, 7-9)
Az írástudók és farizeusok ismét alkalmat találtak arra, hogy Jézust kísértsék. Odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, s megkérdezték a Mestert, hogy Ő mit mond, mit tegyenek, hiszen a Mózesi törvények szerint ilyen esetben meg kell kövezni az illetőt. Sarokba akarták szorítani az Urat, hiszen emberileg nézve itt nem lehet jó választ adni. Ha Jézus azt mondja, hogy kövezzék meg, akkor azt mondják rá, hogy milyen kegyetlen, a Messiás nem mondana ilyet, ha meg azt mondja, hogy ne bántsátok, akkor azt kiabálják rá, hogy bűnpártoló.
A Megváltó azonban olyan kijelentést tesz, amire senki nem számított. „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” A vádlókban meghűlt a vér, tudták, hogy egyikük sem bűntelen, hogy kivétel nélkül valamennyiüknek megvan a maga bűne. Hoppon maradtak, nem vitatkoztak tovább, ledobták a köveket és eltávoztak onnan. Nem maradt ott senki, csak Jézus, és az asszony. Egyrészt örömteli ennek a történetnek a végkicsengése, hiszen Jézus megmentette ezt az asszonyt, és nem ítélte el. Ugyanakkor mégis van benne valami szomorú, ami nem más, mint a farizeusok, és írástudók cselekedete. Jézus szavait hallva belátták, elismerték azt, hogy bűnösök, de sajnálatos módon a bűneikkel nem Jézushoz siettek, hanem épp ellenkezőleg, elmentek Tőle, jó messzire. Ott volt az Áldott Orvos, aki őket is megtudta volna szabadítani, akik nekik is bűnbocsánatot adott volna, ehelyett ők az ellenkező irányba mentek. Nem szeretjük hallani, de mi sem vagyunk bűntelenek, lehet, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint nincs bennünk hiba, de Isten törvényei ellen nap, mint nap vétünk. Fontos, hogy a bűneinket belátva, ne elrejtőzzünk Jézus elől, hanem sokkal inkább siessünk Hozzá, leborulva Előtte, és kérve Tőle az új, Benne való életet. Itt, a földön ugyan ki lehet Őt kerülni, de ama napon színe elé kell állni, és ott már nem lesznek kibúvók. Ott csak örök élet, vagy örök halál lesz. Menjünk elébe az ítéletnek, azaz, még most, itt a földön siessünk Jézushoz, és valljuk meg bűneinket, hiszen Ő hű és Igaz, és megbocsátja azokat. (Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)
***
Imádság:
Kérünk Urunk, hogy Szentlelked és Igéd által mutass rá a vétkeinkre, és adj nekünk bátorságot, hogy ne elmeneküljünk a vétkeinkkel, hanem hozzád siessünk, és örök életet nyerjünk. Ámen!
***
A nap gondolata:
„Jézust nem lehet elkerülni. Ő olyan, mint a hídnak lábai a folyóban. A víz szembe találja magát vele, és vagy jobbra folyik tovább, vagy balra.”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat ÍtélkezésPéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
19
Napi Ige és Gondolat Ítélkezés Péntek
Ítélkezés
Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. (Mt 7,1)
Az ítélkezésnél az a baj, hogy a mások hibáit megnagyítjuk, a magunkét megkisebbítjük. Ez nem becsületes dolog. És nem is segít rajtunk, mert Isten a szívünkbe lát. Jobb, ha őszinték vagyunk magunkhoz. De nem kell felettébb bánkódnunk! Mert Isten elfogad úgy, ahogy vagyunk. Majd azután rendbe hoz bennünket.
Jézus kortársainál az volt a baj, hogy álszentek voltak, a maguk bűnét nem látták, a másokét felfújták. A magukét takargatták, a másokét meg piszkálták. Az ilyen kétszínű vallásosság utálatos az emberek előtt.
A megoldás nem az, hogy eresszük szabadjára a bűnös életet, hanem az, hogy kérjük el Jézustól a becsületes szent életet. Lehet-e becsületes szent életet élni? Igen. Lehet. Jézus erre adott példát és erre akar elsegíteni minket is.
Reményik Sándor: Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Bizony gyakran ítélkezem mások felett. Pedig erre egyáltalán nem vagyok hivatott. Bocsánatodat kérem és segítségedet, hogy szavaim ne sértsenek, hanem sokkal inkább simogassanak! Ámen
***
A nap gondolata:
Aki vádat emel, legyen annak a keze tiszta.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Minden hiábavalóság?Csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
18
Napi Ige és Gondolat Minden hiábavalóság? Csütörtök
Minden hiábavalóság?
Minden hiábavalóság, és hasztalan erőlködés” (Préd 2,12)
Ha egy könyvet a kezünkbe veszünk, akkor a címe alapján tájékozódunk, s gyakran a cím össze is foglalja, amiről a könyv szól.
- Ismertek: Bűn és bűnhődés, Aranyember, Háború és béke
- A név lehet a cím: Tom Sawyer, Égető Eszter, Édes Anna
- Vannak szimbolikus, elvontabb címek is: 1984, Ajtó, Semmi
Ez utóbbi egy dán regény, ami kamaszokról szól, a szerzője, Janne Teller, s egy olyan problémakörről szól, ami egyszerre botrányos, megdöbbentő, és van benne áldozat is. A mű kezdetén az egyik szereplő azt a megállapítását teszi: hogy nincs semminek értelme. A 21. század hajnalán ugyanazt fogalmazza meg, mint a Prédikátor. Első, sőt második hallásra is elég megdöbbentő a könyv alapvetése, mely szerint minden hibavalóság. Azaz a semmi birodalmában vagyunk. Semminek nincs értelme, így minden hiábavalóság.
A hiábavalóság érzéshez háromféleképpen kapcsolódunk:
- valamit csinálunk, úgy érezzük: nem volt, vagy nincs értelme
- valami tönkrement, aminek korábban értelmét láttuk
- valami, aminek láttuk hasznát, elveszítette értékét
A Prédikátor maga írja le, hogy amit az ember véghezvisz a nap alatt, „csak hiábavalóság, és hasztalan erőlködés.” Ezt mondja a bölcsességre, az ismeret megszerzésére, a gazdagságról ír így, majd az élvezetekről, amit az ember megél. Majd munkára, a megszerzett és felhalmozott dolgokra, s amit az ember élete során elér. Mindebben van egy kőkemény realizmus, vagy materializmus.
Az itt található kifejezés a „hebel” szó, ami eltűnőt, tűnékenyt jelent. (Ábel név ebből van.) Édesapám szavai jutnak eszembe, amikor kiskutyánk született, és még olyan kicsi volt, hogy elfért az öklében, akkor erősen ránézett, összeszorította (finoman) és azt mondta: „Mi végre való vagy te?” Ebben is az ideig-valóságot, a törékenységet, kicsinységet fejezte ki. És talán a hiábavalóság is ott volt a mondat mögött.
Egy cigánymissziós utunkon így fogalmazta meg az egyik asszony élete kérdését (és válaszát): „Hogyan lehet Istennel élni? Csak Istennel lehet élni.” Ebben benne van az az igazság, ami minden nihilnek, semminek, hiábavalónak a feloldása: Isten jelenléte dönti el az életünk milyenségét. Ő határozza meg az életünket. Ha ő jelen van, akkor válik értelmessé, és értelmezhetővé az életünk. Még az is, ami hiábavalónak látszik.
(Bölcsföldi András-KRE-HTK)
***
Imádság:
E világ mióta / Fennáll, ő mivolta / Sűrű változás;
Minden dolga ínség, / Bánat, keserűség / És sóhajtozás;
Nincsen benne állandóság: / Minden hiábavalóság! (RÉ 619)
***
A nap gondolata:
A költő így fogalmaz:
„Batyum: a legsúlyosabb Nincsen, Utam: a nagy Nihil, a Semmi,
A sorsom: menni, menni, menni S az álmom: az Isten.” (Ady Endre)
Az író pedig így:
Pierre Anton aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.
Mi, többiek maradtunk. (Janne Teller: Semmi)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Isten rostájábanSzerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
17
Napi Ige és Gondolat Isten rostájában Szerda
Isten rostájában
„Bár mégsem pusztítom ki egészen Jákób házát – így szól az Úr. Mert íme, parancsot adok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostában ráznák, melyből egy szem sem esik le a földre.” (Ámósz 9:8b-9)
Isten népe, saját népünk és egyházunk életében is látunk, de akár személyesen is átélünk olyan időszakokat, amikor minden megmozdul, átrendeződik körülöttünk, bennünk. Átéljük milyen az, amikor Isten kiszolgáltat bennünket saját vagy épp mások bűnei következményeinek. Ilyenkor már semmi sem olyan, mint tegnap volt. Ilyenkor az addig biztosnak hitt alapok, még inkább a felépítmények meginognak, összedőlni látszanak. Megkezdődik a rostálás.
A rostálás folyamata egyik részről ítélet. Különüljön el, hulljon ki, vesszen, amit nem érdemes megtartani, ami szennyez, ami rontja a minőséget! Nincs rá többé szükség! Ugyanakkor a rostálás tisztulást is jelent mindazoknak, akik fennmaradnak a rostán. A rostálás a jövő biztosítéka is lehet, hogy ép gabonaszemek kerüljenek elvetésre vagy a magtárba. A kirostált dolgok ugyanis sem nem táplálnak, sem nem vethetők el jó termés reményében.
Mennyi minden kihullott már Isten egész világot befogadó rostájából! (Népek, birodalmak, eszmék stb.) De már Noé idejében is megmutatkozott a rostáló Isten kegyelme, hogy Noé a maga kegyességével, engedelmességével fennmaradt az ítélet rostáján. A választott népet is újra és újra megrostálta az Isten, de mindig volt/van egy „szent maradék”, akikkel újra lehetett/lehet kezdeni.
A próféta által alkalmazott kép figyelmeztet arra is, hogyan viszonyul egymáshoz a mennyiség és a minőség. Mennyiségszemléletű világunkban (Sok legyen mindenből, sőt még több! Bőséges választékot akarunk! stb.) észre kell venni, hogy amikor a rostálásra sor kerül, akkor a mennyiség megy, és a minőség marad. Népszámlálási adatokat, hazai és európai egyházi tendenciákat nézegetve azt látjuk, hogy az öreg kontinens egyházai (de ide tartoznak Észak-Amerika egyházai is) bizony belekerültek az Isten rostájába.
Krisztus nélkül a szívünkben, Krisztus nélkül a mindennapokban bizony könnyen kihullhatnak gyülekezeteink, és bennük mi magunk is, az Isten rostájának lyukain, és egyszerűen feleslegessé válhatunk. Ha Ő nem újítja meg az életünket, nem tesz éppé, hogyan álmodhatnánk jövőt, hogyan táplálhatnánk az éhező lelkeket?! De sokszor siratjuk a mennyiséget, holott a minőséggel – legyen az bármi kevés – tudja diaidalra juttatni az Úr az ő ügyét. A minőség pedig bűnbánatból és az Istennek való megalkuvás nélküli engedelmességből születik meg. (Pálfi Zsuzsanna, Győr)
***
Imádság:
Urunk, bocsásd meg, hogy annyiszor és annyi mindenben csak a mennyiséget hajszoljuk, csak a számok, statisztikák bűvöletében élünk, és közben elsikkad a minőség. Szülj újjá bennünket minőségi, krisztusi életre, hogy rostálásod ne vesztünket, hanem megtisztulásunkat, megmaradásunkat, jövőnket szolgálja. Ámen.
***
A nap gondolata:
„Szóljak próféták új szavával: / Nem kik mertek tagadni multat,/
De kik nem magvak a Jövőnek, / Mindig azok, akik kihullnak:/ Világok, népek, girhes eszmék.” (Ady: Az idő rostájában)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Elfáradva, vagy belefáradva?Kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16
Napi Ige és Gondolat Elfáradva, vagy belefáradva? Kedd
Elfáradva, vagy belefáradva?
„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12,1-2)
Nemrég egy beszélgetés alkalmával, munkatársi közösségben többen elmondták, hogy mennyire el vannak fáradva. Tényleg fárasztó hetünk volt. Ketten használták azt a kifejezést, hogy bele vannak fáradva. Megütötte a fülemet, hiszen nem mindegy, hogy elfáradunk, vagy belefáradunk. A fáradságot ki lehet pihenni, de a valamibe való belefáradást nem. Mi a megoldás?
Nem az, ha a külsőnkön vagy a külső körülményeinken változtatunk. Ezt azért emelem ki, mert ezzel a megoldási kísérlettel nagyon sokan élnek. Ezzel azonban csak menekülnek a probléma elől nem pedig megoldják azt. Az igazi megoldás belülről fakad. Melynek első lépcsője az, ha odaszánjuk magunkat Istenhez. A második, amikor a belső odaszánásunkból fakadóan már nem a külsőségekben keressük a megoldást, hanem az Úrnál. Ez fog olyan változást hozni, ami kapcsán meglátjuk, min és hogyan kell változtatnunk ahhoz, hogy Isten akaratát keresve, lelki megnyugvással éljünk.
Belefáradtál Testvérem? A Szentírás nem egy belefáradt személyről ír, akiknek az Úr megadta a megújulást. Járd az Ő útjukat az Ige útmutatása szerint, hogy ne fásultságban, hanem jóleső, kipihenhető elfáradásban legyen részed.
(Molnár Virág, Mezőkovácsháza – Nagybánhegyes)
***
Imádság:
Uram, ma a megfáradtakért könyörgünk. Adj nekik Lélek általi megelevenedést! Ámen.
***
A nap gondolata:
„Az Úrra bízzad dolgod, könnyebül a teher.” 265. dicséret 2. verse
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Istennek tetsző dologHétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
15
Napi Ige és Gondolat Istennek tetsző dolog Hétfő
Istennek tetsző dolog
„Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? ... higgyetek abban, akit Ő küldött el.” (János 6, 28-29)
Jézus sok csodát tett a köréje gyűlt emberek szeme láttára. Olvashatunk gyógyíthatatlan betegek felépüléséről, kenyérszaporításról, a víz borrá való változtatásáról, vízen jár és nem süllyed el... és még sorolhatnánk. Ekkor tették fel neki ezt a kérdést: mit kell tennünk, hogy az Isten dolgát cselekedjük? A válasz egyszerű és tömör: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit Ő küldött. De mi is a hit valójában? Erre a feleletet megkapjuk a Zsid. 11,1-ben: „A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Jézus az alapigénkben magára hivatkozik, akit az Atya küldött el. Bátorítja a kérdezőket, hogy vegyék komolyan őt, higgyenek benne, aki a sok csodát tette szemük láttára. Ha ezt cselekszik, akkor ez elegendő Istennek. Nem kell fáradozni, megnyerni Isten jó indulatát, csak feltétel nélkül hinni Jézus Krisztusban, az Ő tanításait követni, mert nem cselekedetekből igazul meg az ember, hanem hit által. A Jézusba vetett hit következménye lesz az ember jó cselekedete, mert akkor már a vezérfonal az lesz, amit Jézus mondott és tanításai valóra válnak a benne hívő emberek életében. (Horváth Csaba)
***
Imádság:
Mennyei Atyám! Hiszek Jézusban, mint egyszülött Fiadban, Megváltómban. Ámen
***
A nap gondolata:
„A cselekedetek NEM ÉRDEMLIK a Mennyet, CSAK DÍSZÍTIK a hitet.” (Luther Márton)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Ami kezdettől fogva volt. (1 János 1,1)Vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
14
Napi Ige és Gondolat Ami kezdettől fogva volt. (1 János 1,1) Vasárnap
Ami kezdettől fogva volt. (1 János 1,1)
Hetente sok emberrel beszélgetek. Minden egyes beszélgetés sokat jelent. Különösen a kórházi beszélgetések. Szinte minden beszélgetőtárs előhozza a régi szép időket, amikor még volt ereje, egészsége, keze, lába, dereka, kedve az élethez.
Életünket, gondolkodásunkat meghatározza, lefoglalja a múlt. A Szentírás nem becsüli le a múltat, Isten a történelem ura, hisszük, hogy semmi sem történik az ő tudta és akarata nélkül, sőt, még a hajszálainkat is számon tartja.
Mindenért, ami volt és van, hálát adunk Istennek.
Mai igénk a múlt elé emeli a tekintetünket. Ami kezdettől fogva volt, akinek nincs kezdete, aki ott volt a teremtés hajnalán, Ő, aki örökkévaló, akinél nincs változás, Jézus az, akire emeli a tekintetünket ma az ige.
Amikor visszatekintek a napomra, a hetemre, a múltamra, látom-e Őt, aki volt? Aki tenyerén hordozott? Látom Őt, aki meghalt értem a kereszten? Aki fára vitte minden bűnöm és legyőzte a halált? Látom Őt, akiben van bűneim bocsánata és az örök életem? (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).
***
Imádság:
Úr Jézus! Bocsáss meg, ha úgy élem az életem, mintha Te nem lennél jelen. Nyisd meg a szemem, hogy lássalak a múltamban és életem minden percét a Te jelenléted bizonyossága járja át. Ámen.
***
A nap gondolata:
Isten mindenütt jelenvalósága azt jelenti, hogy mindenhol jelen van.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat – Egyszerűen hallani – Amit hallottunk… (1 János 1,1)Szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13
Napi Ige és Gondolat – Egyszerűen hallani – Amit hallottunk… (1 János 1,1) Szombat
Egyszerűen hallani
Amit hallottunk… (1 János 1,1)
Amikor a megszokottól eltérő időben szólal meg a harang, pillanatok alatt a templom előtt vannak a kedves szomszédok. A kíváncsibbak felhívnak, riadtan kérdezik, mi történt, miért szól a harang?
Futótűzként terjednek a falusi pletykák. Munkahelyeken a cigizőben lehet megtudni minden hírt, szokták mondani.
Elgondolkodom ezen a két szón: „amit hallottunk”. Eljut ez a két szó ma reggel a szívemig? Hallottad a napi igéből az Úr hangját? Hallod az én akaratomat? Megkérdez ez a két szó: Jézusé már a szíved? Mert az enyéim hallják az én hangomat és ismernek engem, mondja Jézus. Az enyéim ismerik a hangomat.
El tudod-e mondani ma Jánossal együtt, hogy nemcsak Péter, nemcsak Jakab, nemcsak a sok hívő az elmúlt évezredekben, hanem én is, mi is, akik hiszünk, arról beszélünk, amit hallottunk. Ez az élő ige ébresztett hitet, ez az ige éltet és ez az ige vezet. Igen, amit hallottunk, azt szóljuk.
(Székely Zsolt Ferenc, Hencida).
******
Imádság:
Úr Jézus! Áldalak minden igehirdetőért, akin keresztül szóltál hozzám és minden igehirdetésért. Uram, minden igehirdetőért imádkozom, Te adj nekik üzenetet számunkra. Ámen.
*******
A nap gondolata:
Isten beszélő Isten. (Cseri Kálmán)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A nyitott ajtóPéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
12
Napi Ige és Gondolat A nyitott ajtó Péntek
A nyitott ajtó
„Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én Igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” (Jelenések 3,8)
Amikor a filadelfiaiak meghallották és befogadták az evangéliumot, akkor Jézus Krisztus ajtót nyitott előttük az örökéletre: a bűn sötét világából a megtisztult élet világosságába jutottak. Szűkösségből tágasságba, megkötözöttségekből szabadságba, halálból életre.
Amikor Isten ajtót nyit előttünk, hasonló dolog történik: a magunk nyomorúságaiból az Ő tágasságába visz. Magam sok esetben azt tapasztaltam, hogy életem fontos döntéseinél csak egyetlen nyitott ajtó volt előttem.
Nem érdemes bezárt ajtókat betörni: Isten parancsait áthágva megpróbálni elérni céljainkat. Szomorú példa Ábrahám esete. (1Mózes 16) Ő és felesége elvesztette a türelmét, mert a megígért gyermek nem született még mindig meg. Maguk vették kezükbe a dolgot, képletesen szólva „betörtek” a bezárt ajtón: ha Sárának nem lehet gyermeke, hát pótolja azt a szolgálótól született fiú! Mennyi keserűség, viszály, szenvedés származott ebből! Megérte?
Dávid történetéből viszont erőt meríthetünk. (1Sámuel 24.) Saul, a féltékeny király üldözte, többször az életére tört. S noha Dávidnak lett volna alkalma őt megölni, istenfélelme visszatartotta attól, hogy Isten felkentjére kezet emeljen. Sok viszontagság között várta meg, amíg Isten teszi szabaddá az utat előtte a királyi trónhoz.
És egy mai példa: egy ismerősöm sokat kesergett azon, hogy munkahelyén megaláztatások, hátratételek érték. Változtatni akart. De akárhol próbálkozott, sehol nem járt sikerrel. Ekkor Isten megláttatta vele, hogy jelenlegi munkahelyén mennyi elvégezetlen munka van, amit azért nem vállalt senki, mert vagy nehéz vagy piszkos munka volt. Meglátta benne a „nyitott ajtó” lehetőségét, beleállt ezekbe, s még örömét is lelte. Megtalálta a helyét ott, ahonnan menekülni akart. Neki így nyitott ajtót Isten.
Jézus mondja: „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár és legelőt talál.” (János ev. 10,9) Ha életünk döntéseit a Krisztusban való hitben hozzuk meg, akkor lesz igazán szabad, áldásokkal teli az életünk.
(Lázár Péterné, Berettyóújfalu)
***
Imádság:
Urunk! Adj türelmet, hogy megvárjuk, amíg a megoldás, szabadulás ajtaját megnyitod előttünk. S add, hogy a megnyílt ajtón késlekedés nélkül lépjünk be. Ámen
***
A nap gondolata:
„Ha valakinek a lelkében Krisztus igazán jelen van, akkor az a lélek nem tehet másképp, várnia kell minden nap, minden pillanatban Krisztus dicsőséges eljövetelét.” (Szabó Aladár)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat KritikaCsütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11
Napi Ige és Gondolat Kritika Csütörtök
Kritika
Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? (Mt 7,3)
Az emberek nagyon szeretnek kritizálni. Különösen a lelki dolgokban szeretik a másik embert megítélni. Ez nem is baj, mert a kritika arra indít, hogy megvizsgáljuk magunkat, és ha hiba van az életünkben, ki tudjuk javítani. Jézus azonban óv bennünket attól, hogy a mások lelki életének bírálatánál kíméletlenek legyünk. A kíméletlen és igazságtalan bírálat ugyanis összetöri a testvérszeretetet.
Ezért vannak a szakadások és pártoskodások a keresztyének között. A Biblia arra tanít, hogy a hívő emberek igyekezzenek egymás között a testvéri közösséget erősíteni. Pál apostol egyszer egy szökött rabszolgát küldött vissza gazdájához. Filemont, a szökött rabszolga gazdáját arra kérte, hogy legyen vele jó testvéri közösségben és bocsásson meg Onézimus nevű rabszolgájának. Az akkori időkben a szökött rabszolgát kegyetlenül megbüntethette a gazdája, ha kézre került. Megkínozhatta, megkorbácsoltathatta, akár meg is ölhette. Mivel Filemon Pál apostollal erős lelki közösségben volt, így ő is testvéri szeretettel tudta megítélni Onézimus tettét és ugyanúgy atyai érzéssel tudta szeretni, mint Pál apostol.
Te, hogy szoktál viszonyulni a másik emberhez? Mindig mentő, testvéri szeretet van benned, vagy állandóan kritizálsz? (Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Bocsásd meg, Uram, hogy olykor erős bennem a mások kritizálása. Ámen
***
A nap gondolata:
Mindaddig, amíg mentegeted, igazolni vagy kimagyarázni próbálod a bűneidet, Isten semmit sem tehet érted. Ám abban a pillanatban, hogy megvallod neki, megbocsát neked. Hát nem csodálatos?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."