81680 ima található a honlapon, összesen 191960 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
Naponta frissül

Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

Megszentelt tér – Evangélium, ima és párbeszéd – Urunk születésénekhírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25

Jelenlét

Örvendezzen szívem ebben az imaidőben! Juttasd eszembe, Uram, áldásaidat, melyekkel elhalmoztál. 

Szabadság

Uram, add kegyelmedet, hogy mindenfajta mértéktelenségtől megszabaduljak. Ne engedd, hogy elragadjon a gazdagság utáni vágy. Tartsd meg tisztán szívemet és elmémet, hogy téged szolgáljon és szeressen.

Tudatosítás

Mikor visszatérek napi tennivalóimhoz, emlékeztess Uram, hogy ott vagy velem mindig. Sosem kell kétségbeesnem.

Isten igéje

Lk 1,26-38
Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: »Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.« Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: »Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni (Iz 7,14). Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége« (2 Sám 7,13; Iz 9,6). Mária erre így szólt az angyalhoz: »Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?« Az angyal ezt felelte neki: »A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen« (Ter 18,14; Jób 42,2). Mária erre így szólt: »Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.« És eltávozott tőle az angyal.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ahogy Máriát, engem is valamilyen céllal teremtett Isten. Én nem fogom olyan drámai módon megtudni életem célját, mint Mária. Ő talán azért hallotta olyan tisztán Isten szavát, mert hozzá volt szokva a csendhez.
 • Én többnyire rettegek a bennem lévő ürességtől, sötétségtől, csendtől. Pedig a Lélek ott él, ott működik, még akkor is, amikor imádságomat száraznak, üresnek érzem. Istenem, segíts, hogy naponta térjek be szívem csendjébe, és találkozzam ott veled szeretetben, imádásban.

Imabeszélgetés

Uram, belevésted tenyeredbe a nevemet. Ha mások meg is feledkeznek rólam, te sohasem fogsz. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt negyedik hete – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
24

Jelenlét

Minél jobban ráhagyatkozunk Istenre, annál inkább érezzük jelenlétét. Napról napra közelebb vonz magához szerető szíve.

Szabadság

Köszönöm, Uram, szabadságomat. Használjam arra ezt az ajándékot, hogy megtegyem, ami tőlem telik, azokért, akiket elnyomnak, akik terheket hordoznak.

Tudatosítás

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget? Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rá, nagyobb figyelmet szentelek neki. 

Isten igéje

Jn 7,1-2,10,25-30
Ezek után Jézus bejárta Galileát. Nem akart ugyanis Júdeába menni, mert a zsidók halálra keresték. Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Amikor azonban testvérei felmentek az ünnepre, ő is felment, de nem nyilvánosan, hanem mintegy titokban. A jeruzsálemiek közül egyesek azt mondták: »Nem ő az, akit halálra keresnek? Íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem mondanak neki. Talán a főemberek valóban fölismerték, hogy ő a Krisztus? Róla azonban tudjuk, hogy honnan való, a Krisztust pedig, amikor eljön, senki sem tudja, honnan van.« Akkor Jézus, aki a templomban tanított, így kiáltott fel: »Ismertek engem is, és azt is tudjátok, hogy honnan való vagyok. Márpedig én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki Igaz, akit ti nem ismertek. Én ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.« Ekkor szerették volna elfogni, de senki sem emelte rá kezét, mert még nem jött el az ő órája.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Sokan mondanak véleményt Jézusról. Van, aki azt mondja, semmit sem tud róla, mások meg mindent tudnak. Manapság is ez van, szakértők tűnnek föl minden oldalon. Felismerem, hogy a nagyböjt nem arra hív, hogy az értelmemmel, hanem hogy a szívemmel fogadjam el Jézust. Ő ezt a fajta tudást értékeli.
 • Bármennyire ismerek is valakit, mindig lesznek rejtett oldalai, amelyekről csak Isten tud. Azért imádkozom, hogy nagyobb tisztelettel forduljak a körülöttem élők, különösen azok felé, akikről úgy gondolom, hogy ismerem őket.

Imabeszélgetés

Nem mindig találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt negyedik hete –csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
23

Jelenlét

Add, Uram, hogy megnyíljak előtted most, hogy magam mögött hagyom a világ gondjait. Tölts fel békéddel, szereteteddel.

Szabadság

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok. A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát. Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

Tudatosítás

Körülvesz szerető jelenléted, Uram, de tudom, mennyire törékeny és gyenge vagyok. Köszönöm, hogy esendőségemmel irgalmas ölelésedben szembesülhetek.

Isten igéje

Jn 5,31-47
Ha én tanúskodom magamról, tanúságom nem érvényes. Más az, aki tanúskodik énrólam, és tudom, hogy igaz az a tanúság, amelyet rólam tesz. Ti Jánost kérdeztétek, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberek tanúságtételére, csak azért mondom ezeket, hogy üdvözüljetek. Ő égő és világító lámpás volt, és ti egy ideig örvendezni akartatok az ő fényében. Nekem nagyobb bizonyítékom van Jánosnál. A tettek, amelyeket az Atya bízott rám, hogy elvégezzek, azok a tettek, amelyeket én viszek végbe, tanúskodnak felőlem, hogy az Atya küldött engem. Rólam az Atya tett tanúságot, aki küldött. Ti soha az ő hangját nem hallottátok, sem arcát nem láttátok, és az ő igéje nem marad meg bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő küldött. Vizsgáljátok az Írásokat, hiszen azt gondoljátok, hogy azokban van örök élet számotokra. Éppen azok tesznek tanúságot rólam; ti azonban nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Emberektől nem fogadok el dicsőséget. Rólatok viszont tudom, hogy nincs bennetek Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtok el engem. Majd ha más jön a maga nevében, azt elfogadjátok. Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól kaptok dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely egyedül Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni titeket az Atyánál! Van, aki vádol benneteket: Mózes, akiben reménykedtek. Mert ha Mózesnek hinnétek, talán nekem is hinnétek, mert ő énrólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én igéimnek?«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Nehéz szöveg. De nem baj, az imádság nem tanóra. Arra koncentrálj, amit megértesz! Jézus mindig tudatában van annak, hogy őt az Atya küldte. Egyedül az Atya jóváhagyása számít neki, amit megkapott keresztelésekor és a színeváltozáskor. „Ő az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17; 17,5). Jézusnak megvan a belső szabadsága ahhoz, hogy a szembeszegülés ellenére beszéljen az Atyáról és az ő országáról. Ugyanakkor hozzánk hasonlóan érzékeny a gúnyolódásra és rosszindulatra.
 • Köszönd meg az Úrnak a biztatást, amit otthonról, az iskolából, a munkatársaidtól, barátaidtól kaptál. Próbálj megbocsátani azoknak, akik csalódást okoztak. Kérd a kegyelmet, hogy szabadon növekedni tudjon önálló személyiséged, s hogy tudj bizonyságot tenni az igazságról és a feltámadt Krisztusról.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy mindig figyeljek a fontos dolgokra az életben. Törődjem a körülöttem élőkkel. Keressem jelenlétedet azokban, akikkel találkozom. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt negyedik hete –szerda

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
22

Jelenlét

Mindig jólesik együtt lenni barátokkal. Mikor Hozzád jövök, Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajszálaim számát is ismered. Veled lenni a legjobb, Uram.

Szabadság

Uram, add kegyelmedet,  hogy szabad legyen a lelkem. Tisztítsd meg szívemet, hogy örvendezve éljek szeretetedben.

Tudatosítás

Hogy érzem magam? Derűs vagyok, és könnyű a szívem? Vagy nyomaszt valami? Talán nagyon nyugodt, békés vagyok, és örömöt okoz, hogy itt lehetek. De ugyanígy, lehet, hogy ideges vagyok, talán aggódom vagy bosszankodom valami miatt. Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a valós önmagamat szereti.

Isten igéje

Jn 5,17-30
Jézus azt felelte nekik: »Az én Atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom.« Ezért a zsidók még inkább életére törtek, mivel nemcsak megszegte a szombatot, hanem az Istent is Atyjának mondta, és egyenlővé tette magát az Istennel. Jézus azt felelte nekik: »Bizony, bizony mondom nektek: A Fiú nem tehet magától semmit, hanem csak azt, amit lát, hogy az Atya cselekszik. Mert amiket ő tesz, azokat cselekszi ugyanúgy a Fiú is. Az Atya ugyanis szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz. Ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok. Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti, úgy a Fiú is életre kelti, akiket akar. Az Atya nem ítél meg senkit, az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki tisztelje a Fiút, mint ahogy tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, az Atyát sem tiszteli, aki őt küldte. Bizony, bizony mondom nektek: aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem ítéletre jut, hanem átment a halálból az életre. Bizony, bizony mondom nektek: eljön az óra, és már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak. Mert amint az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindnyájan, akik a sírokban vannak, meghallják az ő szavát, és előjönnek: akik jót tettek, az élet feltámadására, akik pedig gonoszat tettek, az ítélet feltámadására. Én nem tehetek magamtól semmit. Amint hallok, úgy ítélek, és ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Olyan szoros egység volt az Atya és Jézus között, hogy amit egyikük tett, azt tette a másik is. Jézus annyira bízik bennem, hogy ugyanerre a közelségre hív. Azt mondja, bármit teszek, vele teszem, s amit másoknak teszek, neki teszem. 
 • Könnyen úgy képzeljük, hogy Istennek egész nap nincs tennivalója. Itt láthatjuk, hogy az Atya állandóan munkálkodik, és a Fiú együtt munkálkodik vele. A világ megmentésén dolgoznak. Az én szükségleteimet is ismerik, s azon fáradoznak, hogy „átmenjek a halálból az életre”. Időt szánok rá, hogy köszönetet mondjak ezért.

Imabeszélgetés

Mi minden kavarog lelkemben, mialatt imádkozom? Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt negyedik hete – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
21

Jelenlét

Uram, amikor magányos vagyok, juttasd eszembe ígéretedet: "Sosem vagy egyedül, veled vagyok mindig. Igen, az idők végezetéig".

Szabadság

Istennek nem idegen a szabadságom. A Lélek életet lehel legbenső vágyaimba, gyengéden noszogat a jó felé. Add kegyelmed, Uram, hogy hagyjam, burkoljon be a Szentlélek.

Tudatosítás

Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Jn 5,1-3,5-16
Ezek után ünnepe volt a zsidóknak, és Jézus fölment Jeruzsálembe. Van Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdő, amelyet héberül Betezdának neveznek, és öt oszlopcsarnoka van. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, bénák sokasága. Volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendő óta beteg volt. Mikor Jézus meglátta őt, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta van így, megkérdezte tőle: »Akarsz-e meggyógyulni?« A beteg azt felelte: »Uram, nincs emberem, aki, amikor felkavarodik a víz, bevigyen engem a tóba. Mire pedig én odaérek, más megy be előttem.« Jézus azt mondta neki: »Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!« Az ember azonnal meggyógyult, fogta az ágyát és járni kezdett. Azon a napon pedig szombat volt. Ezért a zsidók azt mondták a meggyógyított embernek: »Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned.« Azt felelte nekik: »Aki meggyógyított engem, ő mondta nekem: ‘Vedd ágyadat, és járj.’« Erre megkérdezték tőle: »Ki az az ember, aki neked azt mondta: ‘Vedd ágyadat és járj’?« A meggyógyult azonban nem tudta, hogy ki volt az, mert Jézus eltávozott a helyszínen levő tömegből. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: »Íme, meggyógyultál, többé már ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled.« Az ember elment, és megvitte a hírt a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók pedig üldözni kezdték Jézust azért, mert ezeket szombaton tette.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Az ima emlékeket hoz elő - évekkel azelőtt történt sérelmeket, régi bánatot, veszteségeket, gyászt, a szív nyugtalanságát. Ez természetes, emberi dolog. Olyanok vagyunk, mint a bethesdai fürdőnél harmincnyolc éve várakozó férfi. Jézus csak azt akarja tudni, hogy hajlandók vagyunk-e egy lépést tenni előre. Az ő gyógyító kegyelme és szeretete vezetni fog, hogy egy kicsit szabadabban járjunk az életben.
 • Jézus számára nyilvánvaló volt, hogy a férfi már régóta ott van a tó mellett; olyan volt, mint aki már beilleszkedett, és jól ismeri a helyet. Ahogy Jézus rám néz, talán látja, hogy otthon érzem magam azokban a keretekben, amelyek miatt talán panaszkodom. Van-e bátorságom arra kérni Jézust, hogy gyógyítson meg? Együttérzéssel imádkozom mindazokért, akik gyógyíthatatlannak vagy menthetetlennek hiszik magukat.

Imabeszélgetés

Jézus, te mindig itt vagy, és vársz rám. Sokszor megfeledkezem rólad, beszippantanak a mindennapi gondok, tennivalók. Add, hogy tudjak gyakrabban elcsendesedni. Hogy megismerjem a te békédet, a te nyugalmadat.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
20

Jelenlét

Nevemen szólítottál, Uram. Belevésted tenyeredbe. Növeld bennem a bizalmat irántad, add, hogy soha ne essem kétségbe.

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, növekedést? Visszanézve az elmúlt hónapokra, észrevehetem, milyen tevékenység vagy alkalom hozott bő termést. Ha látok ilyen területet, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rá, nagyobb figyelmet szentelek neki.

Isten igéje

Mt 1,16,18-21,24
Jákob pedig nemzette Józsefet. Ő volt a férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: »József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.« József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét,

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Mélységes szorongás és aggodalom idején érkezett Józsefhez az angyali üzenet. Uram, amikor gondjaim nehéznek és megoldhatatlannak tűnnek, hadd emlékezzem arra, hogy te állandóan figyelsz, hogy még a legváratlanabb körülmények között is segíthess nekem. Csendben kell lennem, hogy meghalljam az angyal hangját, és bátorság kell hozzá, hogy a szava szerint cselekedjek, ahogyan József is tette.
 • Uram, te segítségeddel és útmutatásoddal támogatod azokat, akik bíznak benned. Ma miben van szükségem segítségedre és irányításodra?

Imabeszélgetés

Szentlelked vezessen a másokkal való viselkedésemben. Add, hogy a beszéd ajándékát kedvesen használjam.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt negyedik vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19

Jelenlét

Személyiségem alakulását az befolyásolja, ami számomra jelen van. Elgondolkodom azon, hogy miközben sokminden hat rám, Isten állandóan jelen van szeretetével. Megállok, és azért imádkozom, hogy hagyjam Istent most ebben a pillanatban is hatni a fejlődésemre.

Szabadság

"Nagyon kevés ember fogja fel, mivé alakíthatná őt Isten, ha átadná neki magát, és hagyná, hogy kegyelme formálja őt" (Szent Ignác). Kérem a kegyelmet, hogy teljesen Isten szeretetére bízzam magamat.

Tudatosítás

Isten szerető jelenlétében visszafejtem az elmúlt napot. Onnan, ahol most vagyok, elindulok visszafelé, óráról órára. Hálával begyűjtök mindent, ami jó volt, ami fényt adott. Megállok az árnyékosabb részeknél, hogy megértsem üzenetüket, és gyógyulást, bátorítást, megbocsátást kérek feldolgozásukhoz.

Isten igéje

Jn 9,1-41
Amikor továbbment, látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték őt: »Mester, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született?« Jézus azt felelte: »Sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten tetteinek kell megnyilvánulniuk benne. Nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött, míg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.« Miután ezeket mondta, földre köpött, sarat csinált a nyálból, a sarat a vak szemére kente, és azt mondta neki: »Eredj, mosakodj meg a Síloe tavában!« Ez küldöttet jelent. Elment tehát, megmosdott, és ép szemmel tért vissza. Ezért a szomszédok és akik azelőtt látták őt mint koldust, azt kérdezték: »Nem ő az, aki itt ült és koldult?« Egyesek azt mondták: »Ő az.« Mások így szóltak: »Nem, csak hasonlít rá.« Ő azonban kijelentette: »Én vagyok az.« Erre megkérdezték tőle: »Hogyan nyíltak meg a szemeid?« Azt felelte: »Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: ‘Menj a Síloe tavához, és mosakodj meg.’ Elmentem tehát, megmosdottam, és látok.« Azok megkérdezték tőle: »Hol van ő?« Ő azt felelte: »Nem tudom.« Ekkor elvitték a farizeusokhoz azt, aki előbb vak volt. Azon a napon pedig, amikor Jézus a sarat csinálta és megnyitotta szemeit, szombat volt. Ismét megkérdezték tehát tőle a farizeusok is, hogy hogyan nyerte vissza a szeme világát. Ő azt felelte: »Sarat tett a szemeimre, megmosdottam, és látok.« Azt mondták erre néhányan a farizeusok közül: »Nem Istentől való ez az ember, aki a szombatot nem tartja meg!« Mások azt mondták: »Hogyan cselekedhet bűnös ember ilyen csodajeleket?« És szakadás támadt köztük. Erre ismét megkérdezték a vaktól: »Te mit gondolsz róla, hisz megnyitotta szemeidet?« Ő pedig azt felelte: »Próféta!« A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és visszatért a látása, amíg elő nem hívták a most már ép szemű ember szüleit. Megkérdezték őket: »A ti fiatok ez, s azt mondjátok róla, hogy vakon született? Most hogyan lát tehát?« A szülei azt felelték: »Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most miképpen lát, nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg szemét, azt sem tudjuk. Kérdezzétek őt, megvan a kora, majd ő beszél magáról.« Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel már elhatározták a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei: »Megvan a kora, őt kérdezzétek.« Másodszor is előhívták tehát az embert, aki vak volt, és azt mondták neki: »Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.« Ő azt felelte: »Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok.« Erre megkérdezték tőle: »Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet?« Az azt felelte nekik: »Megmondtam már nektek, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni?« Erre megátkozták őt, és azt mondták: »Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, ezt pedig nem tudjuk, honnan van.« Az ember erre azt felelte: »Éppen az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, nekem pedig megnyitotta a szemeimet. Tudjuk, hogy Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, de aki istenfélő, és megteszi az ő akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ áll, soha nem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit.« Azok azt felelték neki: »Mindenestől bűnben születtél, és te oktatsz minket?« És kidobták őt. Jézus meghallotta, hogy kidobták, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: »Hiszel-e az Emberfiában?« Az így felelt: »Ki az, Uram, hogy higgyek benne?« Jézus azt mondta neki: »Hiszen láttad őt: ő az, aki veled beszél.« Erre az így szólt: »Hiszek Uram!« És leborult előtte. Akkor Jézus ezt mondta: »Ítélkezni jöttem erre a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.« A farizeusok közül, akik vele voltak, néhányan hallották ezt, és azt mondták neki: »Csak nem vagyunk mi is vakok?« Jézus ezt válaszolta: »Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban azt mondjátok most: ‘Látunk.’ Ezért megmarad a bűnötök.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A vak ember nemcsak a látását kapja meg, hanem bátorságot is arra, hogy beismerje, mit tett vele Jézus. „Én vagyok az.” Amikor pedig a farizeusok vitába szállnak vele azt állítván, hogy Jézus bűnös ember, mert a szombati gyógyítással megszegte a törvényt, a férfi bátran kimondja: „Próféta!” Végül, miután kidobták a templomból, és Jézus megkeresi, ezt halljuk tőle: „Hiszek Uram!” Most már a hit szemével is lát.
 • Szoktam-e azon gondolkodni, én miben vagyok vak? „Uram, add, hogy lássak!” Az én hitemnek mi az ára? „Kidobtak”-e valahonnan a hitem miatt?

Imabeszélgetés

Isten igéje mindig gyümölcsöző. Mialatt elmélkedem róla, hogyan érint meg az, amit most olvastam? Vigasztalást érzek? Kihívást?

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt harmadik hete – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18

Jelenlét

Jézus csendben, és anélkül, hogy látnám, mindig várja, hogy a szívembe jöjjön. Beengedem. Végtelen erőt és szeretetet hoz magával. Töltsön el öröm a jelenlétében.

Szabadság

Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit? Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni? Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat, és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Lk 18,9-14
Néhány elbizakodottnak pedig, akik azt gondolták, hogy ők igazak, és másokat megvetettek, ezt a példabeszédet mondta: »Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: ‘Istenem! Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igaztalan és házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetente, tizedet adok mindenemből.’ A vámos pedig távol állt meg, nem merte a szemét sem az égre emelni. Mellét verve így szólt: ‘Istenem! Légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!’ Mondom nektek: ez megigazultan ment haza, amaz pedig nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, felmagasztalják.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • „Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!” – legyen ez az imádságom most és mindenkor. Mikor eltávozom ma innen, imádságom helyéről, adjak hálát, hogy nem vagyok olyan, mint a farizeus. Isten az, aki „megigazulttá” tette a vámost, akinek egyetlen erénye az volt, hogy őszinte Istenhez.
 • Őszinte vagyok-e magamhoz, mikor eléd járulok, Uram? Te olvasol szegény szívemben. Az igazi önmagamat szereted, foltjaival együtt. Alázatért imádkozom, és hogy el tudjam fogadni nagy szeretetedet irántam: az iránt, aki vagyok.

Imabeszélgetés

Isten igéje mindig gyümölcsöző. Mialatt elmélkedem róla, hogyan érint meg az, amit most olvastam? Vigasztalást érzek? Kihívást?

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Patrik püspök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
17

Jelenlét

Uram, amikor magányos vagyok, juttasd eszembe ígéretedet: "Sosem vagy egyedül, veled vagyok mindig. Igen, az idők végezetéig".

Szabadság

Köszönöm, Uram, szabadságomat. Használjam arra ezt az ajándékot, hogy megtegyem, ami tőlem telik, azokért, akiket elnyomnak, akik terheket hordoznak.

Tudatosítás

Uram, segíts, hogy mindig figyeljek a fontos dolgokra az életben. Törődjem a körülöttem élőkkel. Keressem jelenlétedet azokban, akikkel találkozom. 

Isten igéje

Mt 13,24-32
Más példabeszédet is mondott nekik: »Hasonlít a mennyek országa egy emberhez, aki jó magot vetett szántóföldjébe. Amíg aludtak az emberek, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor kisarjadt a gabona és kalászba szökkent, előtűnt a konkoly is. Odamentek a szolgák a gazdához és azt mondták neki: ‘Uram! Ugye, te jó magot vetettél a szántóföldedbe? Honnan van hát benne a konkoly?’ Azt felelte nekik: ‘Ellenséges ember cselekedte ezt.’ A szolgák erre megkérdezték tőle: ‘Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?’ Ő azonban azt felelte: ‘Nem, nehogy a konkolyt kiszedve kitépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok együtt felnőni mindkettőt az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Gyűjtsétek először össze a konkolyt és kössétek kévékbe, hogy elégessék. A búzát pedig gyűjtsétek össze a magtáramba.’« Egy másik példabeszédet is mondott nekik: »Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet egy ember megfogott, és elvetett a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz más veteményeknél. Fa lesz belőle, úgyhogy jönnek az ég madarai, és az ágai közt fészkelnek«.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A rendezett elmének gondot okoz, hogy a jó és a rossz egymás mellett létezhet. Jézus nem bátorít leegyszerűsítő megközelítésre, hanem alázatra, türelemre és toleranciára hív bennünket, miközben hagyjuk, hogy Isten munkálkodjék az életünkben.
 • Talán ha visszatekintek életem olyan területeieire, amelyek akkor kietlennek vagy gyomosnak tűntek, most már látom, hogy Isten munkálkodott rajtuk. Mit mond ez nekem az ítélkezésről, a reményről vagy a távlatokról?

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt harmadik hete – csütörtök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
16

Jelenlét

Most, hogy megérkeztem hozzád, drága Jézus, arra gondolok, milyen gyakran jövök azért, hogy valamit kérjek Tőled. Ma nem akarok mást, csak Veled lenni. Szívem válaszoljon szeretetedre.

Szabadság

"Hagyjatok nyugodtan magamra. A cellában, ahova soha nem süt be a nap, ne szóljon hozzám senki. Ez az aranyló csend felszabadít." Versrészlet, amit egy fogoly írt a dachau-i koncentrációs táborban.

Tudatosítás

Tudatosítom magamban jelenlétedet, Uram, így nézek vissza az elmúlt napomra. Amikor átgondolom, milyen voltam, mit tettem, őszinte akarok lenni magamhoz, mert tudom, hogy te az igaz szívet szereted, és elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. 

Isten igéje

Lk 11,14-23
Egyszer kiűzött egy ördögöt, amely néma volt. Amikor az ördög kiment, a néma megszólalt, a tömeg pedig elcsodálkozott. De közülük néhányan így szóltak: »Az ördögök fejedelme, Belzebub által űzi ki az ördögöket.« Mások pedig égi jelet kértek tőle, hogy kísértsék. Ő azonban látta gondolataikat, és ezt mondta nekik: »Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott önmagával, hogyan állhat fenn az ő országa? Azt mondjátok, hogy én Belzebub által űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ők lesznek tehát a ti bíráitok. De ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, biztosan elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyverrel őrzi a házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön, legyőzi őt, elveszi összes fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja zsákmányát. Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Kikkel azonosulok a tömegben, amely tanúja volt Jézus csodájának? Azokkal, akik ámuló hittel nézik? Azokkal, akik visszautasítják? Vagy az elbizonytalanodottakkal, akik újabb jeleket várnak? Meghasonlottam-e önmagammal: néha Jézusra hallgatok, máskor a Sátánra? Képes-e szívem a megkülönböztetésre?
 • Jézus bírálói a démonokra fókuszáltak, nem pedig arra, aki el akarta űzni őket. Néha engem is a negatív részletek, a kudarcok, csalódások foglalkoztatnak inkább. Kérem Jézust, segítsen, hogy ebben a nagyböjtben felismerjem, hogy ő el akar hívni minden rossztól, ami visszatart.

Imabeszélgetés

Uram, légy mindig mellettem. Adj nekem benned bízó szívet. Köszönöm, hogy szeretsz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt harmadik hete – szerda

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
15

Jelenlét

Megállok egy pillanatra, tudva, hogy itt van Isten. Belegondolok, hogy mindenben, ami körülöttem van, a levegőben, amit belélegzek, az egész testemben ott lüktet Isten jelenléte.

Szabadság

Uram, a szabadság ajándékáért imádkozom hozzád. Szentlelked vezesse a hatalmon lévőket, hogy minden ember, egész néped egyenlőségén munkálkodjanak.

Tudatosítás

Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Mt 5,17-19
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem. Mert bizony, mondom nektek: amíg el nem múlik az ég és a föld, egy i betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül és úgy tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában; aki pedig megteszi és tanítja, azt nagynak fogják hívni a mennyek országában.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus szavakkal és tettekkel tanít, azzal, amit mond és tesz. Az ő életpéldája utat mutat, és bátorít minket. Szavaink és tetteink kapcsolatban állnak egymással, és ha ez a kapcsolat erős, erősek vagyunk Isten országában. Meghívásunk őszinteségre és tisztességes életre szól. 
 • Jézus nem akarja lerombolni az emberek vallásosságát. Nem akarja eltörölni azt, ahogyan az emberek megélik hitüket. Értékesnek tart mindent, ami jó a hitünkben és vallásunkban. Mindenkinek személyesen nyújtja kegyelmét. Mindenki másként imádkozik. „Úgy imádkozz, ahogy tudsz” – ez az egyik legrégibb és legbölcsebb tanács az imádkozáshoz. Az imával mindenki a maga módján lép be Isten szeretetének misztériumába, és pihen meg ott.

Imabeszélgetés

A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan én beszélek. A másikra is figyelek. Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is. Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz, szeretettel rám mosolyog. Őszintén elmondhatok neki mindent, ami bánt, ami gondot okoz. Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről. Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, átadjam neki magam, tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt harmadik hete – kedd

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
14

Jelenlét

Isten fensége betölti a világot (G. M. Hopkins). Elidőzöm Isten jelenlétében, mely körülvesz, ott van minden porcikámban és  lényem mélységében.

Szabadság

Uram, tőled kaptam az életet és a szabadság ajándékát. Szereteted éltet ezen a világon. Soha ne vegyem magától értetődőnek ajándékaidat. Mindig tiszteljem mások jogát az élethez.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Mt 18,21-35
Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: »Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?« Jézus azt felelte neki: »Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer (Ter 4,24). Ezért hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyerekeit, és mindenét, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: ‘Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.’ Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: ‘Add meg, amivel tartozol.’ A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: ‘Légy türelemmel irántam, és megadom neked.’ Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: ‘Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?’ És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Pétert bizonyára megdöbbentette, mikor kiderült, hogy a megbocsátás útja végtelen. Később viszont örülhetett, mert Jézus megbocsátotta neki, hogy megtagadta Mesterét. Megértette, hogy ha Isten neki mindig megbocsát, neki is igyekeznie kell megbocsátani másoknak. Csak azok tartoznak Isten országához, akik megbocsátanak.
 • Uram, a szív mélyéből megbocsátani kegyelem. Tudom, hogy magamtól nem vagyok képes rá. Gyakran vagyok „gonosz szolga”. Te mindig olyan jó vagy hozzám, az én szívem pedig meg tud keményedni azokkal szemben, akik megsértenek. Irgalmazz nekem, és alakítsd át szívemet!

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."