75228 ima található a honlapon, összesen 174011 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
Naponta frissül

Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent második hete – kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Jelenlét

Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet.
Burkolj be szeretetedbe.
Add, hogy szívem eggyé váljon a tiéddel.

Szabadság

"Hagyjatok nyugodtan magamra. A cellában, ahova soha nem süt be a nap, ne szóljon hozzám senki. Ez az aranyló csend felszabadít." Versrészlet, amit egy fogoly írt a dachau-i koncentrációs táborban.

Tudatosítás

Uram, megajándékoztál az éjszakai pihenéssel. Add, hogy éber óráimban ne feledkezzem meg jóságodról. Mutasd meg, hogyan oszthatom meg másokkal áldásaidat.

Isten igéje

Lk 5,17-26
És történt egy napon, hogy leült tanítani, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók is, akik Galileának és Júdeának minden falvából és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje vele volt, hogy gyógyítson. És íme, néhány férfi egy hordágyon fekvő bénát hozott. Be akarták vinni és eléje helyezni. Mivel nem találtak utat a sokaság miatt, hogy bevigyék, fölmentek a háztetőre, s a cserepek között lebocsátották ágyastul középre, Jézus elé. Ő pedig, amikor látta a hitüket, ezt mondta: »Ember! Bocsánatot nyertek a bűneid.« Az írástudók és farizeusok erre gondolkodni kezdtek: »Kicsoda ez, hogy így káromkodik? Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten?« Jézus azonban ismerte gondolataikat, és ezt válaszolta nekik: »Mit gondoltok szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj fel, és járj’? Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani – így szólt a bénához: – Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza.« Az mindjárt fölkelt a szemük láttára, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre elcsodálkoztak mindnyájan, dicsőítették Istent, és félelemmel eltelve ezt mondták: »Ma csodálatos dolgokat láttunk.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus a gyógyulni akaró ember hitére szokott figyelni, itt viszont azt látjuk, hogy a béna ember barátai fordulnak hozzá, az ő hitük indítja Jézust gyógyításra. Alkalom ez arra, hogy elgondolkodjunk, mekkora hatása lehet hitünknek mások életére.
 • A megbocsátás fontosságát emeli ki ez a történet. Jézus megbocsát, és nekünk, az ő követőinek, ugyanezt kell tennünk: elfogadni, megbocsátani és felejteni, ahogy ő tette.

Imabeszélgetés

Észre szoktam-e venni, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom? Kihívás elé állít? Megnyugtat? Vagy felidegesít? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent második vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Jelenlét

Jézus csendben, és anélkül, hogy látnám, mindig várja, hogy a szívembe jöjjön. Beengedem. Végtelen erőt és szeretetet hoz magával. Töltsön el öröm a jelenlétében.

Szabadság

Isten segítségét kérem, hogy ebben az imaidőben elszakadjak elfoglaltságaimtól, megnyíljak Isten felé, hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

Tudatosítás

Isten szerető jelenlétében visszafejtem az elmúlt napot. Onnan, ahol most vagyok, elindulok visszafelé, óráról órára. Hálával begyűjtök mindent, ami jó volt, ami fényt adott. Megállok az árnyékosabb részeknél, hogy megértsem üzenetüket, és gyógyulást, bátorítást, megbocsátást kérek feldolgozásukhoz.

Isten igéje

Mt 3,1-12
Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és hirdette Júdea pusztájában: »Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.« Ő az, akiről Izajás próféta beszél: »A pusztában kiáltónak szava: ‘Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit’« (Iz 40,3). Jánosnak teveszőrből volt az öltözete és bőröv a csípője körül, az étele pedig sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddúceusok közül sokan jönnek, hogy felvegyék a keresztségét, ezt mondta nekik: »Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét. És ne gondoljátok, hogy azt mondhatjátok magatokban: ‘Ábrahám a mi atyánk’. Mert mondom nektek, hogy ezekből a kövekből is képes az Isten gyermekeket támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát ugyanis, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Én vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam: a saruit sem vagyok méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében van már, és meg fogja tisztítani szérűjét: összegyűjti búzáját a magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A mai evangélium középpontjában Keresztelő János áll. Az ő figyelme viszont mindig arra irányul, Aki el fog jönni, és aki sokkal erősebb és nagyobb nála. Nekünk is arra kell figyelnünk, Aki eljön János után. Adventben Jézusra fókuszálunk, akinek a Keresztelő előkészíti az útját.
 • Milyen üdítő a mai bonyolult időkben világos és egyenes üzenetet hallani! Tartsatok bűnbánatot, válasszátok szét a fontos dolgokat a nem fontosaktól, és rendezzétek az életeteket! Készen állok erre? Hajlandó vagyok változtatni, ha szükséges? 

Imabeszélgetés

Uram, légy mindig mellettem. Adj nekem benned bízó szívet. Köszönöm, hogy szeretsz.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédXavéri Szent Ferenc SJ

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Jelenlét

Add, Uram, hogy megnyíljak előtted most, hogy magam mögött hagyom a világ gondjait. Töltsd be gondolataimat békéddel, szereteteddel.

Szabadság

"Egy vastag, ormótlan fatörzs sosem hinné el, hogy csodálatra méltó szobor válhatik belőle, és sosem adná át magát a szobrász vésőjének, aki a maga zsenialitásával meglátja benne a mesterművet" (Szent Ignác). Isten kegyelmét kérem, hogy hagyjam magam szerető Teremtőm keze által formálódni.

Tudatosítás

Mindenkinek szüksége van rá, hogy megálljon a napi rohanásban. Tudjuk, hogy testünknek pihenésre van szüksége. Amikor eléd járulunk, Uram, szívünk és elménk felfrissül, lelkünk új erőre kap.

Isten igéje

Mt 9,35-10,1,5,6,7,8
Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Mikor a tömegeket látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok (Ez 34,5). Erre így szólt tanítványaihoz: »Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.« Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: »A pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be! Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: ‘Elközelgett a mennyek országa!’ Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus tanítványaihoz szól, mielőtt elküldené őket, hogy gyógyítsanak, tanúságot tegyenek, és démonokat űzzenek ki. Közli velük, hogy mindent ingyen kaptak tőle, nem kellett fizetniük érte, ők is így adják tovább.
 • Ma Xavéri Szent Ferencre emlékezünk, hálát adunk érte és minden misszionáriusért, akik meghallották Jézus felhívását, hogy álljanak be munkásoknak az aratásba. Tekintsünk Xavéri Szent Ferenc életpéldájára, bárhova szól is küldetésünk a szolgálatra.

Imabeszélgetés

Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban? Hidegen hagyott? Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin? Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem, felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent első hete – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

Jelenlét

„Az ajtó előtt állok, és zörgetek” - mondja az Úr. Mekkora megtiszteltetés: az egész teremtett világ Ura kíván bejönni hozzám! Örömmel üdvözlöm érkezését.

Szabadság

Uram, köszönöm neked a szabadság ajándékát. Segíts, hogy éljek vele becsületesen. Szabadon hozhatok döntéseket. Segíts, hogy követésed mellett döntsek, keresztény módon éljek, másokkal törődve. Juttasd mindig eszembe azokat, akik kevésbé szerencsések, mint én, az elnyomottakat, a foglyokat, azokat, akik nem imádhatnak téged nyilvánosan. Vezess úgy, hogy életem minden eseményében a te szent akaratodat kutassam. 

Tudatosítás

Mindnyájan zarándokok vagyunk, úton feléd, Urunk. Elmélkedjünk földi életedről, és segítségeddel lépjünk lábad nyomába.

Isten igéje

Mt 9,27-31
Amikor Jézus továbbment onnan, két vak követte őt és így kiáltozott: »Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!« Amint hazaérkezett, odamentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: »Hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni?« Azok ezt válaszolták neki: »Igen, Uram!« Erre ő megérintette a szemüket és így szólt: »Legyen nektek hitetek szerint.« Ekkor megnyílt a szemük. Jézus pedig komolyan rájuk parancsolt: »Vigyázzatok, senki meg ne tudja!« De ők, mihelyt kimentek, szétvitték a hírét azon az egész vidéken.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Mekkora örömöt élhetett át ez a két férfi, mikor Jézus visszaadta látásukat! Örömüket nem tudták magukban tartani, szét kellett kürtölniük, hiába mondta Jézus, hogy ne tegyék.
 • Nekünk is tanúsítanunk kell Isten működését az életünkben.
 • Törekednünk kell arra, hogy mi is rendelkezzünk a vakok hitével, hogy amikor legnagyobb szükségünk van rá, tudjunk Jézushoz kiáltani, tudva, hogy ő valóban Isten Fia, és irgalmas lesz hozzánk. 

Imabeszélgetés

Uram, tudom, hogy mikor hozzád fordulok, nincs szükség szavakra. Belelátsz a szívembe. Ismered vágyaimat, tudod, mire van szükségem. Kezedbe helyezem magam.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent első hete – csütörtök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01

Jelenlét

Megállok egy pillanatra, és Isten életadó jelenlétére gondolok a testemben, mindenben körülöttem, és életem egészében. 

Szabadság

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok. A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát. Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

Tudatosítás

Uram, megajándékoztál az éjszakai pihenéssel. Add, hogy éber óráimban ne feledkezzem meg jóságodról. Mutasd meg, hogyan oszthatom meg másokkal áldásaidat.

Isten igéje

Mt 7,21,24-27
Nem mindenki, aki azt mondja nekem: ‘Uram, Uram!’, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Mert mindenki, aki hallgatja e szavaimat és tettekre váltja azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták. Mindaz pedig, aki hallgatja e szavaimat, de nem váltja tettekre azokat, hasonlít a balga emberhez, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Sosem egyszerű meghallani egy üzenetet. Ahhoz, hogy halljuk, nem kell nagy erőfeszítés, de hogy meghalljuk, ahhoz több kell: hallani, megérteni és aszerint cselekedni. A Jak 1,22 figyelmeztet, hogy ne csak hallgassuk az Igét, hanem tegyük is meg, amit mond. Ha hagyjuk, hogy Isten Igéje vezessen, olyanok leszünk, mint a bölcs ember, aki “házát sziklára építette”.
 • A ház építése életünk építésének analógiája lehet. Jézus szerint a legfontosabb az alapozás. Az Isten Igéjére és tanítására alapozott ház erős lesz, és ellen fog állni minden támadásnak. Milyen az én életem alapozása? Erős? Isten üzenete, tanítása és Igéje életem alapja?

Imabeszélgetés

Jézus, te mindig itt vagy, és vársz rám. Sokszor megfeledkezem rólad, beszippantanak a mindennapi gondok, tennivalók. Add, hogy tudjak gyakrabban elcsendesedni. Hogy megismerjem a te békédet, a te nyugalmadat.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent András apostol

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30

Jelenlét

Arra gondolok, hogy Isten jelen van körülöttem, bennem. A világegyetem, a nap és a hold, a Föld, minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője, Isten, benne van minden szívdobbanásomban.

Szabadság

Uram, tőled kaptam az életet és a szabadság ajándékát. Szereteted éltet ezen a világon. Soha ne vegyem magától értetődőnek ajándékaidat. Mindig tiszteljem mások jogát az élethez.

Tudatosítás

Uram, te a világ világosságának nevezel engem. Add, hogy mindig tudatában legyek, hogy az éhezők, az otthontalanok, a betegek és szűkölködők, az idegenek és a menekültek szolgálatára rendeltél.

Isten igéje

Mt 4,18-22
Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: »Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!« Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A tanítványok elhivatottsága Jézus hívásában gyökerezik, és az ő hívása végleg megváltoztatja életüket. Nemcsak meg kell hallaniuk Isten szavát, de aszerint is kell cselekedniük. Az első tanítványok mindenüket otthagyták, hogy kövessék őt. Jézus a továbbiakban új életmódra tanítja őket, mert nem lehetnek nyitottak Isten művére, ha az Ige meg nem nyitja fülüket.
 • Jézus ismeri képességeinket. Fogja, és egy magasabb cél felé irányítja őket, hogy általuk szolgálhassunk másokat. Tudom, hogy megvan a saját küldetésem, amit Jézustól kaptam, és a Megszentelt tér által tagja vagyok a jó emberek egy közösségének, akik bárhol éljenek is, próbálják megélni az Örömhírt, ahogy az apostolok tették. „Jézusom, mutasd meg, mit kell magam mögött hagynom, hogy jó tanítványod lehessek. Ne hagyd, hogy túlságosan hátra maradjak, és elveszítselek szemem elől. Tarts szorosan magad mellett. Köszönöm neked ezeket az imádságban töltött időket, és hogy együtt étkezhetem veled az Eucharisztiában.”

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent első hete – kedd

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Jelenlét

Mindig jólesik együtt lenni barátokkal. Mikor Hozzád jövök, Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajszálaim számát is ismered. Veled lenni a legjobb, Uram.

Szabadság

Uram, add, hogy mindig kövessem szent akaratodat, tudva, hogy a te erőd mindenen átsegít.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Lk 10,21-24
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: »Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.« Majd külön a tanítványaihoz fordulva ezt mondta: »Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király kívánta látni, amit ti láttok, és nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus örül, hogy együtt lehet a tanítványokkal, akik visszatértek küldetésükből. Örül annak, amit az Atya adott követőinek. Örömét leli bennünk, barátaiban, ahogy a szülő örül, látva gyermekei adottságait, tehetségét. Talán mi is örülhetnénk egymásnak! Imánkban kifejezhetjük hálánkat mások jóságáért, tehetségéért, hitéért, különösen azokéért, akik fontos szerepet játszanak életünkben.
 • Nézem Jézust, ahogy imádkozik. Milyen érzés látni őt, ahogy felujjong a Szentlélekben, és hálát ad Atyjának? Most, ahogy imádkozom, velem van a Három Isteni Személy, és a Szentlélek imádkozik bennem. Ennek a tudatosítása megváltoztathatja imámat. Én mit tanultam imádság közben? Mi az, ami el van rejtve a bölcsek és okosak elől, de én megkaptam az ima mélységeiben? Gondolkozzam el az ima csodájáról az életemben. Mi az, amit kaptam tőle?

Imabeszélgetés

Nem mindig találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent első hete – hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

Jelenlét

Istenem, Teremtőm, légy ma közel hozzám. Lelkem sóvárog jelenléted után. 

Szabadság

Köszönöm, Uram, a szabadság ajándékát. Add, hogy mindig téged akarjalak követni. Tarts meg utadon, és add, hogy sose felejtsem el szeretetedet és azt, hogy te minden embernek gondját viseled.

Tudatosítás

Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram. Amikor feléd fordítom gondolataimat, béke és megelégedés vár. 

Isten igéje

Mt 8,5-11
Amikor pedig bement Kafarnaumba, odajött hozzá egy százados és kérlelte őt: »Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.« Azt mondta neki: »Megyek és meggyógyítom.« De a százados így válaszolt: »Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek: ‘Menj!’, elmegy, vagy a másiknak: ‘Gyere!’, odajön, a szolgámnak pedig: ‘Tedd ezt!’, megteszi.« Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és azt mondta követőinek: »Bizony, mondom nektek: Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Sehol másutt az evangéliumokban nem halljuk Jézust ilyen örömteli csodálkozással beszélni. Nem jut eszünkbe senki, akit ilyen őszintén megdicsért, mint ezt a pogány századost, az ellenséges hatalom képviselőjét. Ez a csoda is rámutat Krisztus küldetésének egyetemes voltára, és figyelmeztet, hogy ne keverjük össze az egyetemességet az egyformasággal.
 • Az Evangélium minden szakasza segít megismerni Istent. Itt Jézus Isten együttérzését nyilatkoztatja ki. Elképzelem a jelenetet, majd kérem Jézust, jöjjön hozzám, gyógyítson meg, töltsön be élettel. Megnyugtat a könyörület, amit irántam tanúsít. Így imádkozom: „Uram, a százados közbenjárt beteg szolgájáért. Én is közbenjárok most másokért, akik nincsenek jól. Sőt közbenjárok szenvedő világunkért, melyet annyira szeretsz”.

Imabeszélgetés

Jézus gyakran tett fel kérdést azoknak, akik hozzá jöttek. Érezzem meg, hogy itt van most velem. Hallgatja imámat, megkérdezi, miben segíthet, mit adhat nekem. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent első vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27

Jelenlét

Nevemen szólítottál, Uram. Belevésted tenyeredbe. Növeld bennem a bizalmat irántad, add, hogy soha ne essem kétségbe.

Szabadság

Olyan könnyű beleesni a gazdagság csapdájába.  Add, Uram, hogy szabad legyek minden kapzsiságtól és önzéstől. Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben ingyenesek: a szeretet, a nevetés, a törődés, az osztozás.

Tudatosítás

Ahogy veled vagyok, Uram, rájövök, mennyi áldást kapok tőled. A szeretetre, a nevetésre gondolok az életemben, s szívem megtelik hálával. 

Isten igéje

Mt 24,37-44
Mert mint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába (Ter 7,7), és nem is sejtették, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljövetele is. Ha akkor ketten a szántóföldön lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. S ha két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Nehéz időket sugalló képeket használ Jézus: áradások, fogság, rablás. Félelmetes, az életet felforgató események. Egyetlen életünk van, egyetlen értékes, törékeny életünk. Imádkozás közben gondoljak a valóban értékes dolgokra az életben, azokra, amelyeket rohanásom közben talán észre sem veszek. Hallgattam Isten szavára, és aszerint cselekedtem? Ha eljön az idő, és találkozom Istennel, remélhetem-e, hogy ezekkel a szavakkal üdvözöl: „Jól van, derék és hűséges szolga”?
 • Ébernek lenni azt jelenti, hogy figyelünk, a jelenben élünk, és így észre tudjuk venni, ha az Úr megjelenik életünkben. Megmutatkozhat váratlan, az élet megszokott menetét megszakító eseményekben, melyek kibillentik egyensúlyomat. Taníts meg, Uram, hogy észrevegyem arcodat, bárhol találkozom is veled.

Imabeszélgetés

Észre szoktam-e venni, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom? Kihívás elé állít? Megnyugtat? Vagy felidegesít? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmincnegyedik hét – szombat

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

Jelenlét

Megállok egy pillanatra, és a szeretetre meg a kegyelemre gondolok, amit Isten áraszt rám. A maga képére és hasonlatosságára teremtett. Szállást vett nálam.

Szabadság

Olyan könnyű beleesni a gazdagság csapdájába.  Add, Uram, hogy szabad legyek minden kapzsiságtól és önzéstől. Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben ingyenesek: a szeretet, a nevetés, a törődés, az osztozás.

Tudatosítás

Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez. Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok a belőlük áradó életért. Találok elvékonyodott vagy elszakadt szálakat is - sajnálkozást, dühöt, csalódást érezhetek miattuk. Imádkozom az elfogadás és a megbocsátás ajándékáért.

Isten igéje

Lk 21,34-36
Vigyázzatok hát magatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzódásban és részegségben, s az élet gondjai között, és az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen. Mert mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik az egész föld színén laknak. Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Mindennapi életem gondjai közt az „örök igazságok” talán lényegtelennek, irreálisnak tűnnek. De Jézus itt arra figyelmeztet, hogy ne hagyjam, hogy az itt-és-most konkrét valósága elnehezítse szívemet, és teljesen lefoglaljon. Nyomaszt most valami? Szerinted képes-e és hajlandó-e Jézus segíteni? „Legyetek éberek és imádkozzatok minden időben”!
 • Az imádság segít, hogy növekedjünk ön- és istenismeretben. Behív lelkünk „nyugalmi pontjába”. El szoktam fogadni mindig a meghívást, vagy visszatart a félelem? Esetleg a hit hiánya? Legyen a Megszentelt tér a „nyugalmi pont” mindennapjaidban, mert ahogy Benedek pápa mondja: Az imádkozók tartják egyben a világot.

Imabeszélgetés

Az egymással való kommunikációhoz nincs mindig szükség szavakra. El tudom képzelni, hogy csak nyugodtan üldögélek Jézussal? Csendben ránézek, és ő rám néz. Hogy érzem magam?

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 34. hét – péntek

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Jelenlét

Add, Uram, hogy megnyíljak előtted most, hogy magam mögött hagyom a világ gondjait. Töltsd be gondolataimat békéddel, szereteteddel.

Szabadság

Uram, te szabadnak teremtettél. Szentlelked vezetésével szabadon akarlak követni. Áraszd lelkembe a vágyat, hogy napról napra egyre jobban megismerjelek és szeresselek.

Tudatosítás

Milyen csodálatos belépni jelenlétedbe, Uram!  Nem számít, hány óra van, vagy melyik országban élek, csak a nevedet kell kimondanom.

Isten igéje

Lk 21,29-33
Példabeszédet is mondott nekik: »Nézzétek a fügefát és a többi fát. Amikor kifakadnak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: el nem múlik ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A dolgok, melyekről Jézus jövendöl, komoly bajokat, nagy küzdelmeket jelentenek. Nem szépítget. Ezzel együtt viszont arról is biztosít, hogy „közel van Isten országa”. Én hogy szoktam reagálni az életemben, a világunkban zajló történésekre, különösen azokra, amelyek félelmetesek? Mit ad ehhez Jézus állítása Isten országának közelségéről?
 • Ahogy a fák kihajtanak és gyümölcsöt hoznak minden évben, olyan igaz és biztos Istenünk. Az Isten igéjére alapozott ima rendíthetetlen biztonságot és szeretetet ad. A különböző természeti, gazdasági és egyéb katasztrófák között Isten igéje igazságot és erős alapot nyújt. Szikla, melyen megállhatunk, és ellenállhatunk a gonosz hatalmának életünkben. Isten igéje, hűsége, ígéretei és szeretete soha nem hagynak el. Valami mindig velünk marad Jézusból, és ezt az imában megtaláljuk.

Imabeszélgetés

Észre szoktam-e venni, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom? Kihívás elé állít? Megnyugtat? Vagy felidegesít? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmincnegyedik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Jelenlét

Minél inkább Istenre hagyatkozunk, annál inkább érezzük jelenlétét. Napról napra közelebb vonz szerető szívéhez.

Szabadság

Olyan könnyű beleesni a gazdagság csapdájába.  Add, Uram, hogy szabad legyek minden kapzsiságtól és önzéstől. Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben ingyenesek: a szeretet, a nevetés, a törődés, az osztozás.

Tudatosítás

Néha rám nehezednek a világ gondjai. Ilyenkor tudatosítsam magamban vigasztaló jelenlétedet és mérhetetlen szeretetedet irántam.

Isten igéje

Lk 21,20-28
Amikor pedig látjátok, hogy seregek veszik körül Jeruzsálemet, tudjátok meg, hogy elközelgett a pusztulása. Akkor akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe. Az ottlévők költözzenek ki, és akik vidéken vannak, ne menjenek oda. Mert a bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva (MTörv 32,35). Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Mert nagy szorongatás lesz a földön és harag ezen a népen. Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket minden néphez, Jeruzsálemet pedig legázolják a pogányok, míg be nem telik a nemzetek ideje (Zak 12,3). Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger zúgása és háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, és annak várásától, ami a világmindenséggel történik, mert az egek erői megrendülnek. Akkor meglátják az Emberfiát, amint eljön felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel (Dán 7,13). Mikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus a tanítványaihoz beszél, felkészíti őket a katasztrófákra. Ha most prédikálna, az atombombáról, a nukleáris és környezeti katasztrófákról, terrorista támadásokról beszélne. „Ne rettegjetek – mondja nekünk. – Isten még mindig irányítja az emberiség történelmét, és jót fog kihozni belőle: a megváltásotokat.” Így imádkozom: „Jézusom, amikor a világ gonoszsága és szenvedése arra indít, hogy elveszítsem hitemet, add, hogy jussanak eszembe és bátorítsanak Aquinói Szent Tamás szavai. Ő azt írta, hogy Isten olyan jó és hatalmas, hogy nem engedné meg a rosszat egyik művében sem, ha nem tudna valami jót kihozni belőle”.
 • Bár nem tudjuk, mikor fog megtörténni, Jézus biztosít arról, hogy eljön „nagy hatalommal és dicsőséggel”. Ez nem félelemre, hanem örömre és büszkeségre ad majd alkalmat az igazak számára, mert végre eljött a gonosz hatalmától való megváltásunk. Benső békéért imádkozom, mely abból a bizonyosságból fakad, hogy Isten megváltó jelenléte most is ott van és működik a világban, az életemben, ahogy közeledik Jézus végső eljövetele. 

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."