37200 ima található a honlapon, összesen 61599 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd Húsvét másodikvasárnapja az Isteni irgalmasság vasárnapja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11

  Isten jelenléte

  Megállok egy pillanatra, és a szeretetre
  meg a kegyelemre gondolok, amit Isten áraszt rám.
  A maga képére és hasonlatosságára teremtett.
  Szállást vett nálam.

  Szabadság

  Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit?
  Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni?
  Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat,
  és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
  hatalmadnak és szeretetednek.

  Isten igéje

  Jn 20, 19-31

  Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A bátor és hűséges Tamás elvonult, hogy magában gyászoljon, és így lemaradt az Úrral való találkozásról. Elszigetelődéséből és bosszankodásából megérezhetünk valamit, mikor azt mondja: "Hacsak ... nem hiszem". Amikor a hívő közösségtől elszakadtam, éreztem már én is így. Olyankor van a legnagyobb szükségem barátaim társaságára és a hit támogató erejére, amikor bánat ül a szívemen.
  • Két példát látunk arra, hogyan lép be Jézus barátai életébe. Be tud lépni hozzám is? Kivel azonosulok ezekben a jelenetekben? Kételkedem, mint Tamás? Valami jelre várok, mielőtt elköteleződöm az új világ, a feltámadás világa mellett?
  • Hagyom, hogy Jézus a fülembe súgja: „Boldog leszel, ha eldöntöd, hogy hinni fogsz!” Hinni benne azt jelenti, hogy átadom neki a szívem is, nemcsak a fejem. Nem nagy kérés ez részéről, hisz ő már nekem adta a szívét.

  Párbeszéd

  Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
  és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
  Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10

  Isten jelenléte

  Uram, te mindig jelen vagy,
  és vársz rám.
  Add, hogy sose legyek annyira elfoglalt,
  hogy ne találjak időt a Veled való együttlétre.

  Szabadság

  Isten segí­tségét kérem,
  hogy elszakadjak elfoglaltságaimtól,
  megnyí­ljak Előtte erre az imaidőre,
  átéljem a szeretetet, és Őt még jobban szolgálhassam.

  Szerető figyelmesség

  Add, Uram, hogy tudatában legyek, mi mindent kaptam Tőled, és legyek hálás értük.
  Add, hogy áldásaidat mindig megosszam másokkal.

   

  Isten igéje

  Mk 16, 9-15

  Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki.
  Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki.
  Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek.
  Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus hívása mindannyiunknak szól: legyünk tanítványai, és terjesszük az örömhírt. Tegyük ezt csendben, tegyük szavakkal vagy életmódunkkal. Halljam meg, ahogy Jézus megszólít, és kérdezzem meg tőle, mit tehetek ma azért, hogy terjesszem Isten örömhírét?

  Párbeszéd

  Uram, segíts, hogy minden nap egyre inkább keressem a jelenlétedet.
  Töltsön el az irántad való szeretet.

   

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédPéntek Húsvét nyolcadában

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  09

  Isten jelenléte

  Uram, Te mindig vársz rám.
  Bár soha ne lennék túl elfoglalt ahhoz, hogy időt szánjak Rád!

  Szabadság

  Isten segítségét kérem,
  hogy ebben az imaidőben elfoglaltságaimtól elszakadjak,
  és megnyíljak Isten felé,
  hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, Te mindig szeretettel voltál a gyermekekhez, mikor a földön közöttünk jártál.
  Taníts meg, hogy gyermeki bizalommal forduljak Feléd.
  Abban a biztos tudatban akarok élni, hogy sohasem hagysz el engem.

   

  Isten igéje

  Jn 21, 1-14

  Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik: Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Veled tartunk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus odajött, fogta a kenyeret, s adott nekik. Ugyanígy halat is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Az egész éjszakán át tartó hiábavaló halászat üres hálókat és üres szíveket eredményezett. Jézus átveszi a kezdeményezést, és a reggeli fényben találkozik velük. Enni hívja őket: "Kész a reggeli!" Gazdag asztal áll előttük - hal, ennivaló, szeretet, melegség és nagy öröm. Itt meggyógyulnak a sérült kapcsolatok.
  • Jézusom, mi is hétköznapi életem partján találkozunk. Szeretettel fogadsz, bátorítasz és bőségre hívsz. Igéid éltető erejével táplálsz, kifogyhatatlan szereteted tüzével melegítesz. Hadd tápláljam, gyógyítsam és szeressem én is viszonzásképpen azokat, akikkel ma találkozom.

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

   

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzerda Húsvét nyolcadában

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08

  Isten jelenléte

  Minél inkább Istenre hagyatkozunk,
  annál inkább érezzük Isten jelenlétét.
  Nap mint nap közelebb vonz
  Isten szerető szíve.

  Szabadság

  Uram, add kegyelmedet, hogy mentes legyek mindenfajta mértéktelenségtől.
  Ne engedd, hogy elragadjon a gazdagság utáni vágy.
  Tartsd meg tisztán szívemet és elmémet, hogy téged szolgáljon és szeressen.

  Szerető figyelmesség

  Néha egészen elárasztanak az evilági gondok.
  Ilyenkor add meg, hogy tudatában legyek jelenléted békéjének és határtalan szeretetednek.

  Isten igéje

  Lk 24, 35-48

  Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel (Jézust) a kenyértöréskor.
  Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát.
  De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
  Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat.
  Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ilyen egyszerű tett, mint egy darab kenyér megtörése, segít, hogy a tanítványok szeme felnyíljék. Az Úr egyszerű dolgokat választ, hogy megmutassa: ő ugyanaz, akit korábban ismertek. A feltámadt Úr hitünk Krisztusa. Boldogok lehetünk, mert hisszük, amit szemmel nem látunk. Uram, hiszek, erősítsd hitemet.
  • Jézus mindig békét kíván követőinek - így köszönti őket. Mikor szívem ajtaján kopogtat, hozzám is így szól: "Békesség veled." Az ima békét hozhat szívembe a zűrzavarban, a gondterhes időkben.

  Párbeszéd

  Tudom, Uram, hogy nincs szükség szavakra, amikor feléd fordulok. A szívembe látsz. Ismered vágyaimat, szükségleteimet. Kezedbe helyezem magam.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzerda Húsvét nyolcadában

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07

  Isten jelenléte

  Személyiségem alakulását az befolyásolja, ami számomra jelenvaló.
  Elgondolkodom azon, hogy mialatt sokminden hat rám,

  Isten állandóan jelen van szeretetben.

  Megállok, és imádkozom, hogy hagyjam Istent
  most ebben a pillanatban is hatni a fejlődésemre.
   

  Szabadság

  Köszönöm, Uram, a szabadság ajándékát.
  Add, hogy mindig téged akarjalak követni.
  Tarts meg utadon, és add, hogy sose felejtsem el szeretetedet
  és azt, hogy te minden embernek gondját viseled.

   

  Szerető figyelmesség

  Isten szerető jelenlétében visszatekintek az elmúlt napra.
  A jelen pillanattal kezdem, és haladok visszafelé percről percre.
  Hálás szívvel összegyűjtök minden jót, minden fényt.
  Megállok a homályos dolgok mellett, és figyelem, mit akarnak mondani nekem.
  Gyógyulásért, bátorságért imádkozom, vagy bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Luke 24:13-35

  Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket: „Miről beszélgettetek itt az úton?” Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban.” „Micsoda?” – kérdezte. „A názáreti Jézus esete – felelték –, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták.” Erre így szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.” Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől. „Hát nem lángolt a szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mint az emmauszi tanítványokkal, velem is együtt jársz, Uram, sokféle alakban, és én nem mindig ismerlek fel. Nyisd meg nekem az Írásokat, mutasd meg arcodat azokban, akikkel találkozom, önts egy kis melegséget a szívembe.
  • Kerültél-e közel valakihez egy utazás során, annak helyszínén, vagy a buszon, vonaton, túrázás közben, menedéket keresve, egy vasárnapi sétán, a kórházban vagy az orvosnál sorodra várva? A váróteremben például sokféle személyes dolgot elmesélnek az emberek magukról, gyermekeikről. A tanítványokkal is ez történt a vasárnap esti gyaloglás közben. Gondban voltak, találkoztak egy idegennel, és ő értelmet adott gondjaiknak. Jelenlétével és szavaival Jézus értelmet adott szomorúságuknak. Egy jó beszélgetés helyre tud hozni egy rossz napot. Egy jó imádkozás szintén.

  Párbeszéd

  Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
  és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
  Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédKedd Húsvét nyolcadában

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06

  Isten jelenléte

  Isten velem van, de még inkább: Isten bennem van.
  Maradjak egy darabig Isten életadó jelenlétében
  a testemben, az elmémben, a szívemben,
  ahol jelen van most is, mialatt itt ülök.

  Szabadság

  Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is a háború pusztításától.
  Fejemet lehajtva mondok köszönetet szabadságomért.
  Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

  Szerető figyelmesség

  Mikor visszatérek napi tennivalóimhoz, emlékeztess, Uram, hogy Te mindig mellettem vagy. Nem kell soha kétségbeesnem.
   

  Isten igéje

  Jn 20,11-18
   
  Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál.
  Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.”
  Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az.
  Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabboni!” – vagyis Mester.
  „Ne tartóztass! – felelte Jézus. – Még nem mentem föl az Atyához, Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”
  Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És elmondta, amit az Úr üzent.
   

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Út a hitetlenség sötétségéből a részleges hiten át a tökéletes hitrejutásig. Mária látását elhomályosítja a csalódottság, a gyász, a kimondhatatlan veszteség. De Jézus hangja, majd saját nevének elhangzása új fényt gyújt lelkében. Felismeri Mesterét, szíve eltelik reménnyel és örömmel.
  • Uram, a húsvéti események felszólítanak, hogy hagyjam el a magamba fordulás és reményvesztettség sírját. Keljek fel, húsvéti tekintettel látva a világot. Add, hogy árnyékokkal teli, széttöredezett világunkban tanúságot tegyek feltámadt jelenlétedről. Alázatos erőfeszítéseim a segítésre és szolidaritásra segítsenek másoknak életre támadni sírjukból.

  Párbeszéd

  Mi minden kavarog a gondolataimban, mialatt imádkozom?
  Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek?
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.
   

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvéthétfő

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05

  Isten jelenléte

  Isten jelenlétére gondolok körülöttem, bennem.
  A világegyetem, a nap és a hold, a Föld,
  minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője,
  Isten benne van minden szívdobbanásomban.

  Szabadság

  Uram, arra teremtettél, hogy szabadságban éljek.
  Ezt az adományt gyakran nem becsülöm kellőképpen.
  Mutasd meg, hogyan éljek a Tőled kapott szabadságban,
  tiszta szívvel, Benned való teljes bizalommal.

  Szerető figyelmesség

  „Mindennek megvan a maga helye és ideje" - szoktuk mondani.
  Uram, segíts, hogy mindig vágyódjam arra, hogy a jelenlétedben időzzek. Add, hogy mindig meghalljam hívásodat.

  Isten igéje

  Mt 28, 8-15

  Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat.
  Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Az asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak engem.”
  Az asszonyok még úton voltak, amikor néhány őr a városba ment, és jelentette a főpapoknak mindazt, ami történt. Ezek összehívták a nép vezetőit, és tanácsot tartottak. Azután sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik: „Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, eljöttek Jézus tanítványai, és ellopták őt. Ha a helytartó tudomást szerez a dologról, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk titeket.”
  A katonák elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. Ez a beszéd a zsidóknál a mai napig el van terjedve.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus Galileába hívja tanítványait, mert "ott fognak találkozni vele". Ugyanez a meghívás szól nekünk is. "Galilea" lehet a szomszédban, otthon, ahol imádkozni szoktunk, szegényeknél, vagy bárhol másutt, ahol megtapasztalhatjuk Jézust. Ima közben fokozott érzékenységgel figyelünk Isten jelenlétére. Képzeletben visszamehetünk olyan alkalmakra, amikor úgy éreztük, hogy Isten közel van hozzánk - adjunk hálát érte. Hagyjam, hogy Ő mondja nekem imámban "jöjj és láss".
  • Istent megtaláljuk életünkben a megszokott helyeken, ismerős körülmények között, ahogy az apostolok is újra megtalálták Galileában. Megtalálhatjuk a múltbeli szeretetre emlékezve, vagy a jelen örömeiben. Megtalálhatjuk könnyek között vagy nevetésben, a felkelő nap gyengéd fényében. Megtalálhatjuk, mert a feltámadt Úr nincs kötve sem helyhez, sem időhöz. Alleluja! 

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd Húsvét vasárnapKrisztus feltámadása

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Isten jelenléte

  Isten jelenlétére gondolok körülöttem, bennem.
  A világegyetem, a nap és a hold, a Föld,
  minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője,
  Isten benne van minden szívdobbanásomban.
   

  Szabadság

  "Szabad vagyok."
  Ahogy így leírva nézem e szavakat, úgy érzem, repes a lelkem. 
  Igen, csodálatos a szabadság élménye.
  Köszönöm, Istenem.
   

  Szerető figyelmesség

  Mikor visszatérek napi tennivalóimhoz, emlékeztess, Uram, hogy Te mindig mellettem vagy. Nem kell soha kétségbeesnem.
   

  Isten igéje

  Jn 20, 1-9
  A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!”
  Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.
  Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
   
   

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • XVI. Benedek leírása szerint a feltámadás olyan volt, mint egy fényrobbanás, a mennyet és a földet összekapcsoló kozmikus esemény. De mindenekelőtt szeretetrobbanás volt. A lét új dimenziója követte, melyből új világ támadt. Új jövő felé való ugrás volt az evolúció és általában az élet történetében, egy új élet felé, mely Krisztusból kiindulva áthatja, átformálja, és magához vonzza a világot. A feltámadás egyesít minket Istennel és a többi emberrel. Ha így élünk, át fogjuk alakítani a világot.
  • „Krisztus feltámadását hirdetjük – mondja Ferenc pápa -, amikor fénye megvilágítja életünk sötét pillanatait, és ezt meg tudjuk osztani másokkal. Amikor tudjuk, mikor kell együtt mosolyogni a mosolygókkal, és sírni a sírókkal. Amikor odaállunk a szomorkodók, a reményüket vesztők mellé. Amikor elmondjuk, milyen tapasztalatokkal gazdagított a hitünk, olyanoknak, akik keresik életük értelmét és a boldogságot. Ilyenkor hozzáállásunkkal, tanúságtételünkkel, egész életünkkel igazolja a lelkünk, hogy „Jézus feltámadt”.

   

  Párbeszéd

  A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek. Hallgatom is a másikat.
  Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is.
  Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz,
  szeretettel rám mosolyog.
  Teljes őszinteséggel mondhatok el Jézusnak mindent, ami bánt, ami gondot okoz.
  Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről.
  Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, 
  átadjam neki magam,
  tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.
   

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyszombat

  Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  Isten jelenléte

  Isten jelenlétére gondolok körülöttem, bennem.
  A világegyetem, a nap és a hold, a Föld,
  minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője,
  Isten benne van minden szívdobbanásomban.

  Szabadság

  Uram, életet adtál, és a szabadság ajándékát kaptam Tőled.
  Szereteted által létezem ezen a földön. Add, hogy mindig megbecsüljem az élet ajándékát.
  Add, hogy mindig tiszteljem a másik ember élethez való jogát.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Márk 16:1-8
  Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.” Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.

  Párbeszéd

  A beszéd óriási ajándék.
  Bárcsak kedvesen élnék vele!
  Bárcsak vigyáznék, hogy ne ejtsek ki durva és sebző szavakat, és hogy ne haragból szóljak!

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagypéntek

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02

  Isten jelenléte

  Ahogy most elkezdek imádkozni, Isten itt van, életet lehel belém és mindenbe körülöttem. Pár másodpercig csendben maradok, és elmélyítem magamban Isten szerető jelenlétének tudatát.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabadságra születtem.

  Szabadon örülhetek mindannak a szépnek és jónak, amit nekem teremtett.

  Uram, add, hogy a Te terved szerint éljek, teljes bizalommal szerető gondoskodásodban.

  Szerető figyelmesség

  Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet.

  Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok.

  Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Jn 19,25-30

  Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.
  Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Claver Szent Péter missziós élete nagy részét Afrikából érkező rabszolgahajók rakterében töltötte, olyan emberek között, akiknek semmi evilági reményük nem volt. Tapasztalatai alapján vallotta, hogy az egyetlen könyv, amit olvasni kellene, a Passió története. Mindnyájunk életében elérkezik a pillanat, amikor széttárjuk karunkat, mint Jézus, passzivitásban, mert semmit sem tudunk kezdeni velük. Ez az idő, amikor Isten átveszi az irányítást, és a mi ellenállásunk összeomlik. Ez a legnehezebb szemlélődés. Olyan valóságot érint, melyet hosszú távon nem tudunk elkerülni.

  Párbeszéd

  Uram, tudom, hogy mikor Hozzád fordulok, nincs szükség szavakra.
  Te a szívembe látsz. Ismered vágyaimat és szükségeimet.
  A kezedbe helyezem magamat.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagycsütörtök

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  Isten jelenléte

  "Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten."

  Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt 

  mindenben jelenlétedet keresem,

  mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

  Szabadság

  Uram, életet adtál, és a szabadság ajándékát kaptam Tőled.
  Szereteted által létezem ezen a földön. Add, hogy mindig megbecsüljem az élet ajándékát.
  Add, hogy mindig tiszteljem a másik ember élethez való jogát.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
  hatalmadnak és szeretetednek.

  Isten igéje

  Jn 13, 1-15

  Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette. Vacsora közben történt, amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Mégis fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!” Jézus így válaszolt: „Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” Péter tovább tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” „Ha nem moslak meg – felelte Jézus –, nem lehetsz közösségben velem.” Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” – mondta Simon Péter. De Jézus ezt felelte: „Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta, hogy ki árulja el, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” Amikor megmosta lábukat, fölvette felsőruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Talán fontos elgondolkoznom azon, mit akarok tenni Jézusért, tudassam ezt vele, és kérjem jóváhagyását. Jézus mosolyogva néz, és arra hív, hogy először csak figyeljek: lássak és legyek. Azt kérdezi, megengedem-e, hogy ő szolgáljon nekem? Mintha így szólna: "Nézd, hogy én mit teszek. Fogadd el, hogy én ki vagyok. Aztán te légy az, aki te vagy."
  • Jézus azt mondja: "később fogod megérteni". Néha nem elégszem meg ennyivel. Már most akarom érteni! Segíts Jézusom, hogy úgy éljek, ahogy Te, még akkor is, ha nem értem teljesen, hogy mit kérsz tőlem.

  Párbeszéd

  Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyszerda

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  Napi ima - 2021-03-31

  Isten jelenléte

  "Álljatok meg, és lássátok, hogy én vagyok az Isten."

  Uram, szavaid jelenléted nyugalmát és fenségét közvetítik.

  Szabadság

  „Hagyjatok csak egészen egyedül,
  E cellában hol fény sose derül,
  Hol soha senki engem nem szólít,
  Ez arany csend bizton megszabadít."

  (A dachaui koncentrációs tábor egyik rabjának a verse, ford. Bodó Mária)

   

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Mt 26, 14-25

  A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.
  A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” Ő így felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: »Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát.«” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.
  Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett, Miközben ettek, így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!” Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így válaszolt: „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, Mester?” Ő így felelt: „Te magad mondtad!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A Nagyhét arra buzdít, hogy szorosabban Jézus nyomában járjak: szegezzem rá tekintetemet, és kísérjem el szenvedésében; hagyjam, hogy rám tekintsen, és olyannak lásson, amilyen valóban vagyok. Nem kell bátornak mutatkoznom, beszélhetek csalódásaimról, arról, hogy becsaptak vagy éppen elárultak. Elkerülhetem, hogy leragadjak saját nyomorúságomnál, ha úgy látom a dolgainkat, mint Jézus, és úgy szeretek, ahogy ő.
  • Tanítsd meg, Jézus, hogy csinálod, hogy nem ítélkezel. Arra biztatsz, hogy lássuk meg tanítványi létünk igazságát. Hívsz, hogy készségesen, szabadon és megbocsátó szívvel kövessünk.

  Párbeszéd

  Az Írás istene a Szentírás szavain keresztül jön el hozzánk.
  A Szentlélek világítsa meg elmémet és szívemet, hogy válaszoljak az evangélium tanítására.
  Hogy úgy szeressem a szomszédomat, mint saját magamat..
  Hogy figyeljek minden testvéremre Krisztusban.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."