18989 ima található a honlapon, összesen 22319 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 5. hete kedd

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  Isten jelenléte

  Édes Jézusom, ma másként szeretnék Hozzád fordulni.
  Gyakran csak szívességeket kérek, mikor eljövök Hozzád.
  Ma nem kérek, csak Eléd helyezkedem.
  Add, hogy a szívem felelni tudjon a szeretetedre.

  Szabadság

  "Mint kisdiákot, úgy tanított Isten ezekben a napokban" (Szent Ignác).
  Arra gondolok, hogy még sok mindenre meg kell, hogy tanítson engem Isten,
  kérem kegyelmét, hogy meghalljam tanítását, és engedjem, hogy hasson rám.

  Szerető figyelmesség

  „Mindennek megvan a maga helye és ideje" - szoktuk mondani.
  Uram, segíts, hogy mindig vágyódjam arra, hogy a jelenlétedben időzzek. Add, hogy mindig meghalljam hívásodat.

  Isten igéje

  Jn 8, 21-30

  A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”
  A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?«”
  Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.”
  Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?”
  Jézus azt válaszolta: „Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik.
  Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.”
  E szavak után sokan hittek Jézusban.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ha a kereszten függő Jézusra tekintünk, szeretetet látunk. A kereszt fáját áthatja a szeretet, Jézus mindannyiunkra szeretettel tekint a keresztről. Próbáljam meg befogadni imámban Jézus szerető tekintetét. Haldokló pillantása szeretetet hordoz mindannyiunknak, és egyesével mindegyikünknek. Feltehetjük magunknak Szent Ignác kérdéseit, szemlélve azt, aki felemeltetett az Atya irántunk való szeretetébe: „Mit tettem Krisztusért? Mit teszek Krisztusért? Mit kellene tennem Krisztusért?” Imánkban elmélyíthetjük és megerősíthetjük e hatalmas szeretetre adott válaszunkat.

  Párbeszéd

  Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 5. hete hétfő

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  30

  Isten jelenléte

  Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet.
  Burkolj be szeretetedbe.
  Add, hogy szívem a tiéddel eggyé váljon.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Jézus, te mindig itt vagy, vársz engem.
  Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni.
  Hogy mindig vágyjak arra, hogy Veled legyek.
  Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

  Isten igéje

  Jn 8,1-11

  Jézus kiment az Olajfák hegyére, majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. De tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön, ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, és többé ne vétkezzél!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mind vétkeztünk. Megtapasztaltuk a letaglózó szégyent. Ha nem derül is ki bűnünk, a belső vádló hang úgy felerősödhet, hogy elnyomja Jézus szelíd hívását az újrakezdésre.
  • Ha nem tudjuk elhinni, hogy bűneink meg vannak bocsátva, hogyan tudunk valaha is kitörni a „magunkra kényszerített ketrecből” ?
  • Uram, te megnyitottad a süket fülét és a vak szemét, add, hogy meghalljam megbocsátó szavaidat. Hogy meglássam és elhiggyem egy jobb élet lehetőségét.

  Párbeszéd

  Nem mindig jönnek könnyen a szavak, Uram.
  Nézz a szívembe, látni fogod a békesség utáni vágyódást.
  Vigyázz rám, Uram.
  Tudom, hogy mindig mellettem vagy.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 5. vasárnapja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  Isten jelenléte

  "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve,
  és én felüdítelek titeket."
  Itt vagyok, Uram.
  Eljöttem, hogy veled legyek.
  Gyógyító erődre vágyom.

  Szabadság

  „Hagyjatok csak egészen egyedül,
  E cellában hol fény sose derül,
  Hol soha senki engem nem szólít,
  Ez arany csend bizton megszabadít."

  (A dachaui koncentrációs tábor egyik rabjának a verse, ford. Bodó Mária)

  Szerető figyelmesség

  Tudom, hogy Isten feltétel nélkül szeret,
  ezért megengedhetem magamnak a teljes őszinteséget.
  Hogy telt a napom? Most hogy érzem magam?
  Nyíltan az Úr elé tárom érzéseimet.

  Isten igéje

  John 11:1-45

  Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. Ez a Mária kente meg az Urat olajjal és törölte meg a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérek megüzenték neki: „Uram, akit szeretsz, beteg.” Ennek hallatára Jézus azt mondta: „Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia.” Jézus szerette Mártát, a nővérét (Máriát) és Lázárt. Amikor meghallotta, hogy beteg, két napig még ott maradt, ahol volt, s akkor szólt a tanítványoknak: „Menjünk vissza Júdeába!” „Mester – felelték a tanítványok –, most akartak ott megkövezni a zsidók és újra odamész?” Jézus így válaszolt: „Nem tizenkét órája van a napnak? Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. Aki azonban éjszaka jár, megbotlik, mert nincs világossága.” Aztán így folytatta: „Barátunk, Lázár elaludt, de elmegyek és fölébresztem.” „Uram, ha alszik, akkor meggyógyul” – felelték a tanítványok. Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy alvásáról beszélt. Ezért Jézus világosan megmondta nekik: „Lázár meghalt. Miattatok örülök, hogy nem voltam ott, hogy higgyetek. De most menjünk el hozzá!” Tamás, akit melléknevén Didimusznak hívtak, így szólt a többi tanítványhoz: „Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt!” Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban volt. Betánia Jeruzsálem közelében feküdt, mintegy tizenöt stádiumnyira. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy testvérük miatt vigasztalják őket. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett, Mária pedig otthon maradt. „Uram – szólította meg Márta Jézust –, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.” Jézus megnyugtatta: „Feltámad testvéred.” „Tudom, hogy feltámad – mondta Márta – majd a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” „Igen, Uram – felelte –, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön.” E szavakkal elment és hívta nővérét, Máriát. Halkan szólt neki: „Itt a Mester és hívat.” Ennek hallatára (Mária) gyorsan fölkelt és odasietett hozzá. Mert Jézus még nem ért le a faluba, hanem ott volt, ahol Márta találkozott vele. Amikor a zsidók, akik ott maradtak vele a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária gyorsan feláll és elsiet, utánamentek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy sírni. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta, e szavakkal borult a lába elé: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem.” Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. „Hova tettétek?” – kérdezte megindultan. „Gyere, Uram – felelték –, és nézd meg!” Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette!” Némelyek azonban így vélekedtek: „Ha a vaknak vissza tudta adni a szeme világát, azt nem tudta volna megakadályozni, hogy ne haljon meg?” Jézus szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kővel eltorlaszolt barlang volt. „Hengerítsétek el a követ!” – szólt Jézus. De Márta, az elhunyt nővére tiltakozott: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus így felelt: „Nemde azt mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?” Erre elhengerítették a követ, Jézus pedig az égre emelte tekintetét és így imádkozott: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék: te küldtél engem.” E szavak után hangosan beszólt: „Lázár, jöjj ki!” S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő födte. Jézus szólt nekik: „Oldjátok fel, hogy tudjon járni.” A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus végbevitt, és hittek benne.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Van-e az életemnek olyan területe, ahol érzem, hogy "halott vagyok"? Mi tart a halál markában? Sejtem-e, mit kellene megváltoztatnom, hogy újra több élet legyen bennem?
  • Felidézem életemnek olyan időszakát, amikor mintegy "életre keltem a halálból". Beszélgetek róla Jézussal.

  Párbeszéd

  Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 4. hete szombat

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  Isten jelenléte

  Uram, segíts, hogy tudatosítsam Szent jelenlétedet.
  Burkolj be szereteteddel.
  Engedd, hogy szívem eggyé váljék a Tiéddel.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Taníts, hogy felismerjem jelenlétedet másokban.
  Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

  Isten igéje

  Jn 7, 40-53

  E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek: „Valóban ez a Próféta!” Mások meg: „Ő a Messiás!” De voltak, akik így vélekedtek: „Hát jöhet a Messiás Galileából? Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie.” Így szakadás támadt miatta a nép közt. Némelyek már el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet. A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Ezek kérdőre vonták őket: „Miért nem hoztátok magatokkal?” A szolgák mentegetőztek: „Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél.” Erre a farizeusok megkérdezték tőlük: „Csak nem vezetett titeket is félre? Hitt-e benne valaki a tanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvényből.” Egyikük azonban, Nikodémus, aki egy alkalommal fölkereste (Jézust), azt mondta nekik: „Elítél törvényünk valakit is anélkül, hogy először meghallgatták, s meggyőződtek volna róla, hogy mit tett?” De azt mondták neki: „Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána, s megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta.” Ezután mindnyájan hazamentek.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • "Ember így még nem beszélt!" Én, amikor csak akarom, mindig hallhatom Jézus szavát hozzám a Szentírásból - de talán a megszokás már unalmassá tette? Kérem a Szentlélek segítségét, hogy át tudjam élni Isten örök újszerűségének csodáját.
  • A nagy középkori teológus és misztikus, Eckhart mester szerint az Isten Fia egyfolytában születik. "Ha Isten abbahagyná Igéje kimondását akár csak egy pillanatig is, a föld és a menny eltűnne." Isten Igéje a szívemben hangzik. Ha odafigyelek rá, az egész teremtett világ forrásával kerülök kapcsolatba.

  Párbeszéd

  Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 4. hete péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

  Isten jelenléte

  Megállok egy pillanatra, és 
  arra a szeretetre és kegyelemre gondolok,
  melyet Isten áraszt rám.
  Saját képére és hasonlatosságára teremtett,
  templomává épített.

  Szabadság

  Kevesen fogják fel,
  mivé alakítaná őket Isten,
  ha átadnák Neki magukat,
  és hagynák, hogy kegyelme formálja őket. (Szt. Ignác)
  Segítségért imádkozom, hogy tudjam magamat teljesen Isten szeretetére bízni.

  Szerető figyelmesség

  Hogy érzem magam? Derűs vagyok, könnyű szívű? Vagy nyomaszt valami?
  Lehetek nagyon oldott, békés, örülök, hogy itt vagyok.
  De ugyanígy, ideges is lehetek, aggódom, bosszús vagyok.
  Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a létező önmagamat szereti.

  Isten igéje

  Jn 7, 1-2; 10. 25-30

  A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.
  Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban.
  Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való.”
  Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.”
  Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus szenvedése idején végig tudta, honnan jött: Istennek, Atyjának szívéből. És azt is tudta, hogy oda tér vissza. Mindig tudta, hogy nincs magában. El tudjuk-e kísérni ma szenvedésében? Ahol emberek szenvednek, Jézus szenved.

  Párbeszéd

  A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek. Hallgatom is a másikat.
  Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is.
  Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz,
  szeretettel rám mosolyog.
  Teljes őszinteséggel mondhatok el Jézusnak mindent, ami bánt, ami gondot okoz.
  Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről.
  Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, 
  átadjam neki magam,
  tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 4. hete csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26

  Isten jelenléte

  Uram, segíts, hogy tudatosítsam Szent jelenlétedet.
  Burkolj be szereteteddel.
  Engedd, hogy szívem eggyé váljék a Tiéddel.

  Szabadság

  Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is a háború pusztításától.
  Fejemet lehajtva mondok köszönetet szabadságomért.
  Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

  Szerető figyelmesség

  Néha egészen elárasztanak az evilági gondok.
  Ilyenkor add meg, hogy tudatában legyek jelenléted békéjének és határtalan szeretetednek.

  Isten igéje

  Jn 5, 31-47

  Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak:
  „Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz.
  Ti (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni.
  Mellettem nagyobb bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem.
  Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött.
  Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök eleteti Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet.
  Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?
  Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ö írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én tanításomnak?”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A bibliai kor szabályai szerint a bizonyításhoz két tanú kell. Jézus Keresztelő Jánosra és Mózesre hivatkozik, hogy igazolja személyét és küldetését. Egy hiteles személy vajon rólam mit mondana?
  • Keresztelő János Izajás jövendölését teljesítette be a pusztába kiáltó szóként "készítsétek elő az Úr útját; tegyétek egyenessé ösvényeit". Ahogy haladunk előre a nagyböjtben, gondolkodjunk el azon, hogy mi mit teszünk azért, hogy kiegyenesítsük görbe utainkat?

  Párbeszéd

  A te saját szavaid tanítottak meg imádkozni, Uram. A csodálatos Miatyánkban minden benne van, amit mondani szeretnék.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédGyümölcsoltó Boldogasszony

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25

  Isten jelenléte

  Jelen lenni azt jelenti, hogy akként jövök, amint vagyok, és megnyílok a másik előtt.
  Abban a pillanatban, amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem.
  Isten mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra,
  mint a legjobb barátom.
  Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

  Szabadság

  Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 
  Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.
  Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
  hatalmadnak és szeretetednek.

  Isten igéje

  Lk 1, 26-38

  A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mikor imádkozunk, akkor lehetőséget adunk Istennek, hogy megszülessen bennünk. 'Angyali üdvözlet'-jellegű pillanatok ezek nagyban vagy kicsiben. Mikor megszülettünk, az Isten által belénk vetett mag életre kelt, és az ima az egyik mód, amely hozzájárul a mag növekedéséhez. Jézus megszületett közöttünk, hogy életre keljen az, ami fontos Isten számára: a szeretet és együttérzés.

  Párbeszéd

  Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám.
  Ma válaszolni szeretnék hívásodra.
  Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 4. hete kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  24

  Isten jelenléte

  Drága Jézus, jelenlétedre vágyakozva jövök most eléd.
  Szeretnélek úgy szeretni, ahogyan te szeretsz engem.
  Soha semmi ne válasszon el engem Tőled.

  Szabadság

  Szent Ignác szerint egy vastag, alaktalan fatörzs
  sosem hinné el, hogy csodálatra méltó
  szobor válhatna belőle,
  és sosem adná meg magát a szobrász vésőjének,
  aki a maga zsenialitásával látja benne a mesterművet.
  Isten kegyelmét kérem, hogy hagyjam magam szerető Teremtőm keze által formálódni.

  Szerető figyelmesség

  Isten szerető jelenlétében visszatekintek az elmúlt napra.
  A jelen pillanattal kezdem, és haladok visszafelé percről percre.
  Hálás szívvel összegyűjtök minden jót, minden fényt.
  Megállok a homályos dolgok mellett, és figyelem, mit akarnak mondani nekem.
  Gyógyulásért, bátorságért imádkozom, vagy bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Jn 5,1-3a.5-16

  Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák.5De volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: „Meg akarsz gyógyulni?” „Uram – válaszolta a beteg –, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem.” Erre Jézus azt mondta neki: „Kelj föl, fogd az ágyadat és menj!” Az ember azon nyomban meggyógyult, fölvette ágyát és elindult. Aznap épp szombat volt. Ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: „Szombat van, nem szabad vinned az ágyadat.” Így felelt nekik: „Aki meggyógyított, az mondta: Fogd ágyadat és menj!” Erre megkérdezték tőle: „Ki volt az az ember, aki azt mondta neked: Fogd (ágyadat) és menj?!” A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: „Nézd, meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen.” Erre az ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg. A zsidók üldözték Jézust, amiért szombaton gyógyított.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ismét tanúi vagyunk egy gyógyításnak. A templom közelében Jézus régóta betegségben szenvedő emberekkel találkozik. Ők a szegények és bénák, akiket a templombeliek kirekesztenek. A források mellett várakoznak a templomnál, és ez a harminckilenc éve beteg ember talán már fel is adta a reményt. Gyakran történik velünk is hasonló, amikor úgy érezzük, hogy nem tudunk változtatni dolgokon, és már az Urat sem tudjuk kérni, hogy segítsen.
  • Jézus soha senkit sem tart megváltoztathatatlannak. Mélységesen tisztel minket, és hiszi, hogy mindig tudunk növekedni a szabadságban és a hitben. Az ima segít, hogy szabaddá váljunk, az Úr szeretetének, gyógyító erejének szabadságában éljünk.

  Párbeszéd

  Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám.
  Ma válaszolni szeretnék hívásodra.
  Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 4. hete hétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  23

  Isten jelenléte

  Isten fensége betölti a világot. (G. M. Hopkins)
  Elidőzöm Isten jelenlétében, mely körülvesz,
  ott van minden porcikámban,
  és  lényem mélységében.

  Szabadság

  Uram, szabadnak teremtettél. 
  Általában természetesnek tartom ezt az ajándékot. 
  Segíts, hogy szabadon éljek, ahogy eltervezted, háborítatlan szívvel, Benned bízva.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy mindig tudatában legyek annak, hogy Tőled kaptam az életet. Köszönöm neked az élet ajándékát. Taníts meg lelassulni, elcsendesedni, és élvezni az örömöket, amiket számomra alkottál. Hogy vegyem észre a szépséget, ami körülvesz. A hegyek káprázatos ormait, a tavak nyugalmát, a virágszirmok törékeny szépségét. Állandóan tudatában akarok lenni annak, hogy ez a gyönyörűség mind Tőled származik.

  Isten igéje

  Jn 4, 43-54

  A két nap elteltével folytatta útját Galilea felé. Jézus maga állapította meg, hogy saját hazájában nincs a prófétának becsülete. Mégis, amikor Galileába ért, a galileaiak szívesen fogadták, mert mind látták, amit az ünnep alkalmával Jeruzsálemben tett, hisz ott voltak az ünnepen. Így újra a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kafarnaumban volt egy királyi tisztviselő, akinek a fia beteg volt. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, fölkereste, és arra kérte, menjen el, gyógyítsa meg a fiát, aki már a halálán volt. Jézus azonban így szólt: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” De a királyi tisztviselő tovább kérlelte: „Gyere, Uram, mielőtt még meghalna a fiam!” Jézus megnyugtatta: „Menj csak, él a fiad!” Az ember hitt Jézus szavának, amelyet hozzá intézett, és elindult haza. Útközben elé jöttek szolgái és jelentették, hogy él a fia. Megkérdezte tőlük, hogy melyik órában lett jobban. „Tegnap, a hetedik óra körül hagyta el a láz” – felelték. Akkor az apa ráeszmélt, hogy épp ebben az órában történt, hogy Jézus azt mondta neki: „Él a fiad.” És hívő lett egész házanépével egyetemben. Ez volt Jézus második csodajele, amikor Júdeából Galilea felé tartott.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ez a férfi „jelek és csodák” nélkül hitt Jézus szavának. Hitének következménye gyermeke csodás gyógyulása és egész házanépének hitre jutása.
  • Gondolj azokra a betegekre, akikért imádkoztál. Imád és mások imája hozzájárulhatott gyógyulásukhoz, vagy nem járt semmilyen látható eredménnyel. De az imádság sohasem hiábavaló. A másokért való imádság erősíti a kötelékeket, lágyítja a szívet, és mindig meghallja Isten.
  • Kiért szeretnél most imádkozni? Biztos lehetsz benne, hogy az Úr hallja imádságodat, és ahogy válaszol rá, az a legjobb válasz.

  Párbeszéd

  Nem mindig jönnek könnyen a szavak, Uram.
  Nézz a szívembe, látni fogod a békesség utáni vágyódást.
  Vigyázz rám, Uram.
  Tudom, hogy mindig mellettem vagy.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 4. vasárnapja

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  22

  Isten jelenléte

  Jézusom, eljöttem Hozzád, mert a Te jelenlétedre vágyom.
  Úgy szeretnélek szeretni, ahogyan Te szeretsz engem.
  Bár soha semmi ne választana el Tőled!

  Szabadság

  Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 
  Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.
  Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

  Szerető figyelmesség

  Hogy érzem ma magam?
  Milyen a kapcsolatom Istennel? És másokkal?
  Van valami, amiért hálás vagyok? Megköszönöm.
  Bánok valamit? Bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Jn 9, 1. 6-9, 13-17, 34-38
  Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
  A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az?”
  Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.”
  A farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így szóltak: „Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük.
  Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!”
  A zsidók ezt felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?” És kitaszították őt.
  Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte.
  Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A vak férfi nemcsak szeme világát kapja meg, hanem erőt is a bizonyságtételhez. Én vagyok az! – mondja. A teljes szövegben (Jn 9,1-38) olvashatjuk, hogy amikor a farizeusok vádolják Jézust, amiért bűnt követett el a szombati gyógyítással, a vakságából szabadult ember félelem nélkül szembeszáll velük, és kimondja, hogy prófétának tartja Jézust. Végül, mikor kiutasítják a templomból, és újra találkozik Jézussal, megvallja neki, hogy hisz benne. A hit szemével is lát már.
  • Szánj rá időt, hogy megköszönd az Úrnak, amit érted tett. Az Istennek és az embereknek való hálaadás megnyitja a mi szemünket is!
  • Kérd az Úrtól a bátorságot, mely alkalmassá tesz, hogy bizonyságot tegyél hitedről: komolyan vagy humorral fűszerezve, ahogy a helyzet kívánja. Állj mindig készen arra, hogy ha valaki megtámadja, védelmezd a benned élő reményt, de tedd ezt mindig szelíden és tisztelettudóan (1Pt 3,15-16).

  Párbeszéd

  Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám.
  Ma válaszolni szeretnék hívásodra.
  Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 3. hete szombat

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21

  Isten jelenléte

  Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram.
  Mikor Feléd fordítom gondolataimat,
  békére lelek, és jól érzem magam.

  Szabadság

  Isten nem tekint idegenkedve a szabadságomra.
  Sőt, a Lélek életet lehel legbensőbb vágyaimba,
  gyengéden noszogat a jó felé.
  Add kegyelmed, Uram, hogy hagyjam, hadd burkoljon be a Szentlélek.

  Szerető figyelmesség

  Hogy érzem ma magam?
  Milyen a kapcsolatom Istennel? És másokkal?
  Van valami, amiért hálás vagyok? Megköszönöm.
  Bánok valamit? Bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Lk 18, 9-14

  Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:
  „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.
  A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.«
  A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.«
  Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Vajon megszabadulok valaha is a bennem lévő farizeustól? Olyan könnyű valamilyen szempontból többre tartanom magam másoknál, ugyanakkor nem látom meg saját gyöngeségeimet. Ettől a veszélytől csak a vámos alázatos imája menthet meg: "Uram, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!"
  • Könnyű jóságunkat jótetteinkkel mérni szívünk tartalma helyett. A tiszta szív kegyelmét kérem Istentől.

  Párbeszéd

  Mi minden kavarog a gondolataimban, mialatt imádkozom?
  Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek?
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt 3. hete péntek

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  20

  Isten jelenléte

  Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
  vágyakozással Feléd.

  Szabadság

  Kereszthalálod szabaddá tett.
  Örvendezve élhetek szabadon,
  halálfélelem nélkül.
  Irgalmadnak nincs határa.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
  hatalmadnak és szeretetednek.

  Isten igéje

  Mk 12, 28-34

  Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik, megkérdezte tőle: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.” Az írástudó helyeselte: „Valóban jól mondtad, Mester, hogy Ő az egyetlen (Isten), és hogy rajta kívül nincs más. Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő­ vagy bármi más áldozatnál.” Jézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze az Isten országától” – mondta neki. Több kérdést már nem mertek neki föltenni.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus működése során rendszeresen visszatérő téma a szeretet központi helye az igaz vallásosságban. A zsidó hagyomány nemzedékeken keresztül az volt, ami az idézett evangéliumi szakaszban fogalmazódik meg. Elbújhatunk a vallás és a hit apró részletei mögé, és közben semmibe vesszük a szeretet elsőbbségét. Az ima és a vallásgyakorlatok a szeretet szolgálatában állnak.
  • Jézus elmondja a 'Shema Israel'-t - שְׁמַע יִשְׂרָאֵל -, az imádságot, amit ismert gyermekkora óta. Miközben imádkozom, hálát adok Istennek saját fejlődésemért az imádságban, megemlékezem azokról, akik tanítottak engem, hálát adok azokért, akik segítettek nekem meghallani az Úr hangját.
  • Kérem Istent, hogy segítsen tökéletesen szeretni, hogy keltse életre minden energiámat, vágyamat úgy, hogy az Ő dicsőségére váljék.

  Párbeszéd

  Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."