49620 ima található a honlapon, összesen 102286 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kühár Flóris OSB napi breviárium

  Kühár Flóris OSB napi breviárium
  Naponta frissül

  Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

  Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

  Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

  Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

  Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

  1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

  A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

  Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

  Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  13

  Az apostoli papság kötelességeivel az egyházi rend megadja azokat a kegyelmeket is, melyekkel a pap az apostoli erényeket elsajátíthatja. Melyek ezek az eré­nyek? Az apostoli bátorság, a Krisztus mellett való tanús­kodásnak hitvalló nyíltsága. „Nem a félelmek lelkét kap­tuk az Istentől." Ne hirdessen mást, mint „Krisztust, a keresztrefeszíttetett."

  A világ, a hallgatóság, az egyéni érvényesülés sokszor azt kívánná a paptól, hogy „emberi bölcsességet", a di­vatos életszemléletet, „tanult meséket" modern filozófi­ai, vallástörténeti rendszereket hirdessen. Pedig: csak az evangéliumot hirdetheti, csak az Isten igéje lehet igehir­detésének tárgya, Ne féljen attól, hogy az Isten igéje, ez a vesékig ható kard — ma kicsorbult, ne aggódjék, hogy el­fogyott az ereje.

  Mily sajnálatraméltó az a pap, aki az Isten igéje he­lyett a maga igéit hirdeti, aki jól-rosszul Összetákolt szó­virágokkal akarja pótolni az evangélium erejét, aki pár félművelt hallgatójának akar tetszeni azzal, hogy az öreg Homerostól135 kezdve mindent össze-vissza idéz, csak a Szentírást hagyja el teljesen. A pap Krisztust hirdeti, nem pedig önmagát.

  (AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  135. Homérosz - (Kr.e. VIII. század körül) görög költő. A nevét viselő két nagy költemény, az Iliász és az Odüsszeia. Az ókori hellászi gondolkodók szerint a mitológiát Homérosz és a nála két évtizeddel fiatalabb Hésziodosz teremtette meg. A trójai mondakör Homéroszig legalább négy-öt évszázadon át élt a görög nép emlékezetében. Homérosznál régebbi írott forrást azonban az ókori görög irodalomban nem találunk. A homéroszi eposzok az ógörög nyelv epikus dialektusának első képviselői.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10

  Amit a pogányok áldoznak, Ördögöknek áldozzák és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy az Ördö­gök társai legyetek. Nem ihatjátok az Úr kelyhét és azt ör­dögök kelyhét, nem lehettek részesei az Űr asztalának és az ördögök asztalának." A Krisztussal való asztal- és élet­közösség, a keresztény kultusz tartalma, általa lesz krisz­tusivá a hívő.

  Az apostoli egyház nemcsak hitvallásában, hanem kul­tuszában is a Kyrios Christos megdicsőült alakjához ta­padt, belőle élt. A hitvallás Krisztus-dogmája ölelkezett a kultusz és a belőle származó ethosz Krisztus misztériumá­val. Ez segítette a zsidósággal és a pogánysággal való leszá­molását is.

  A zsidósággal való leszámolást, a tőle való elválást sür­gették a külső körülmények, a tények (üldözés) kénysze­rítő ereje, de a krisztusi tan és kultuszközösség életereje is. A nagytanács ellenséges viselkedése, Heródes Agrippa ül­dözése Jézus híveit rádöbbenti arra a keserű tényre, hogy abban a közösségben, melyben a faj és vallás annyira ösz-szeolvadt, nincs már helyük. A messiási ország egyetemes­sége nem bírta el a vérségi, faji közösség életformájához való kötöttséget.

  (Egyetemes vallástörténet)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatokMagyarok Nagyasszonya

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  08

  Mohács óta az élet és halál existenciáüs döntésében él a nemzet, és akik sorsát irányítják, azok ennek tudatában kell, hogy cselekedjenek. Azonban a magyar­ság küzdelme saját létének fennmaradásáért, megmaradá­sáért, két szempontból vizsgálható, belülről nézve: küzde­lem saját fennmaradásért. Kívülről: harc a keresztény Eu­rópáért, a Nyugatért, a hitért, a keresztény közösségért. Romhányi Péter, az egri vitézek éppúgy tudják, mint Ti­nódi és Balassa, vagy Zrínyi Miklós, hogy a magyar vitéz vére hullásával, tagja szakadásával, kárvallásával, nemcsak saját fajtáját védi, hanem azokat is, akik a magyarság vé­dőbástyája mögött nyugodtan élik a maguk életét... Mert van, aki helyettük vérzik Krisztus tisztességéért, a keresz­tény hitért.

  A magyarság céljának ez a transzcendens szemlélete, hogy maga-mentésével megtartsa a kereszténység bástyá­ját.

  IV. Béla óta kimutatható a magyar sors minden irányí­tójánál, Pázmányig, Esterházy Miklósig, Zrínyi Miklósig. Ha más beállításból nézik is nemzetük sorsát, ugyanez a szemlélet hatja át az erdélyieket is: Báthori Istvánt, vagy Bocskait, Bethlent.

  (Kereszténységvédő öntudatunk)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatokRózsafűzér Királynője

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  07

  Pilátusnak hatalma lett volna Krisztust megszabadí­tani. Ő látja, hogy rosszat cselekszik, tudja azt is, hogyha enged a zsidóknak, ő a felelős Krisztus haláláért. De nem oszt igazságos ítéletet, sőt halálra téli Krisztust. Közben úgy tesz, mintha bánná gyávaságát, külsőleg, jel­képesen lemossa magáról azt a bűnt, melyet akaratával mégis elkövet.

  Sokan vannak, akik Pilátus módjára állnak az Úr vére előtt az Oltáriszentségben. Templomba járnak, szentelt­vizet vesznek, elvégzik szokott áhítat-gyakorlataikat, részt vesznek a szentmisén. Talán még gyónnak, áldoznak is - színlelt bánattal. Hiába, Krisztus vére nem mossa le bűne­iket mindaddig, amíg igazán meg nem térnek, bűneikkel, főleg a szokásos bűnnel igazán, belsőleg nem szakítanak. Rettenetes az élő Isten kezeibe esni! „Vizsgálja meg ma­gát tehát minden ember és úgy egyék ebből a kenyérből és igyék ebből a kehelyből; mert aki méltadanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának."

  Van orvosság, mely egyeseket gyógyít; másokat megöl. Az ilyent kereszttel szokták megjelölni, hogy jól vigyáz­zunk rája. Az élet orvossága, a lélek halálának ellenszere.

  (AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  06

  Átalakítja a büntetőjognak a magánbosszún és vér­bosszún alapuló egész rendszerét (szemet szemért, fogat fogért), melyet Mózes csak enyhített, a megbocsátás szellemével, beleadva a jogba: a szeretetet, a bűnös megja­vítására való törekvést. Mivel minden kultúra lélekkifejezés: Jézus magát a lelket akarja átalakítani a hegyi beszéd­ben. Az embert embertől, népet néptől elválasztó önzés és gyűlölet helyett meghirdeti a tevékeny felebaráti szerete­tet, belefoglalva az ellenség szeretetét. Kitágítja a szívet az Atya tökéletességének dimenzióira, hogy mindenki bele­férjen. Mert hisz az Atya fölkelti napját a jókra és a gono­szokra, esőt ád az igazaknak és hamisaknak.

  A hegyi beszéd antithesiseiből132 kicsendülő eredetiség nemcsak a farizeusoknak, szadduceusoknak133 mondott újat, merészet, hanem minden idők emberének. Ez az er­kölcs, ez a jog, ez a nem földi, hanem mennyei kincseket alkotó és gyűjtő kultúra, melynek eszménye nem a szép test, nem is pusztán a szép és jó ember (kalokagathia134), hanem a mennyei Atya tökéletességét saját magán kimin­tázó szent ember: olyan új mindig és mindenütt, mint a mezei liliomok minden tavasszal.

  (Egyetemes vallástörténet)

  Aradi vértanúk emléknapja

  132. Antithesis - antitézis - ellentét; Egymással szemben álló dolgok összehasonlítása.

  133. Farizeus, szadducceus - A szadduceusok egy - elsősorban politikai - párt volt a zsidóságon belül a Kr.e. II. századtól a Második Templom pusztulásáig. A másik két pártot ebben az időben a farizeusok és az esszénusok alkották. A farizeusok egy ókori, szigorú vallási elveket valló zsidó párt volt, akik életüket azáltal kívánták Istennek szentelni, hogy az előírásokat szigorúan megtartották. Jézus idejében a farizeusok hatása lehetett erősebb a nép körében, de a főpapok a szadduceusok közül kerültek ki. Jeruzsálemnek, mint a szadduceus papság központjának pusztulása (Kr.u.70) után a zsidóságon belüli vezető szerep a farizeusok kezébe került, a szadduceusok pártját többé nem is említik.

  134. kalokagáthia - antik nevelési elv, mely Összekapcsolta az erkölcsösséget (jó) a szép testi megjelenéssel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatokAssisi Szent Ferenc

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  04

  Madách Ádámja lejátssza a legkülönfélébb egyé­niségeket. Assisi Szent Ferenc is azt mond­ja, hogy ő lehetne a legnagyobb gonosztevő, ha nem ka­pott volna annyi kegyelmet. Egy és ugyanazon lélek lehet successive130 nagy gonosztevő és nagy szent; a kis korzi­kai hadnagy Napóleonná lett, félistenévé a világnak, hogy azután megint összeroppanjon Szent Ilona szigetén. A renaissance művészei: (pl. Michelangelo) egy személyben festők, szobrászok, ágyúöntők, építők, költők. Michelan­gelo ezenfelül egy elvonult szerény szerzetes.

  Mily sokoldalú az emberi lélek valamiképpen minden! És ha Michelangelo művészetét nézed: nem látod-e, hogy az ifjú Dávid életereje belőle van; nem látod, hogy Mózes­ben az ő haragja feszül, hogy a Pietában131 ő gyászol, a le­láncolt rabszolgában az ő lelke sír a szabadságért! És nem látod-e, hogy a művész lelke rokon az Istenével, hogy te­remt a magáéból, hogy valamiképpen mindenné lesz!

  Ne mondja senki, hogy ez csak a művészre áll! Bizo­nyos irányokban minden lélek számára nagy fejlődési le­hetőségek állnak nyitva, sőt egy irányban meg is kell in­dulnunk ezen a fejlődési úton - és ez az erkölcsi jóság irá­nya.

  (Isten képe az emberen)

  130. Successive - szukcesszíve - fokozatosan

  131. Pieta - A Fájdalmas Anya (Szűz Mária) ábrázolása a keresztről levett Krisztussal.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  03

  A tenger hamar felejt, oly mindegy neki, ki jár rajta. A tenger a maga életét éli, nem jut másnak rabsá­gára; a technika sem tud úrrá lenni rajta, ráereszti ugyan kényes és fényes hajóit, páncélosait, de ezek csak annyi nyomot hagynak rajta, mint futó felhő az égen.

  A történelem tovafolyik, a tenger: mintha állna. Itt az időnek más a tartalma, mint a szárazföldön. A szárazföld­ön népek és kultúrák fejlődése és elhalása adja meg az idő­nek tartalmát, és mindegyik rajta hagyja a maga ismerte­tő jegyét; a földet feltúrja, szántja, vet és ültet bele; lába nyomát az utak őrzik, és ahol megtelepszik, ott a tűzhely évezredek múlva is elárulja, mivel fűtött, mit csinált és mit evett. A tengeren az idő tartalma most is az, mint volt a teremtés után közvetlenül; a nappal felváltja az éj­jelt, a Nap felkel, végigszalad az ég boltozatán, lenyugszik, a csillagok beleragyognak a víz tükrébe. Itt minden más csak epizód; halászbárkák, óceánjárók, hadihajók feltűné­se a láthatáron; a víz színét megzavaró szelek, hullámhajtó viharok; mindez nyomtalanul tovaszáll, elmúlik és a kisi­mult víz tükrén nem látszik semmi más, mint az ég kép­mása. És mégis, a víz simasága csak látszat.

  (Napkelte a tengeren)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."