106069 ima található a honlapon, összesen 253383 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris OSB napi breviárium
Naponta frissül

Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
20

Az Űr Jézus testét a halálra, a temetésre kente meg a bűnbánó Mária, akinek az Űr megbocsátotta sok bűnét „mert nagyon szeretett." Ez a Mária a Krisztus sze­rető léleknek, tehát az Egyháznak is jelképe. Jézus utol­só útjára, a keresztútra való készületként fogadta ezt a ke­netet. A régi világban az arénába kerülő versenyzők ken­ték meg magukat, hogy küzdelmüknek győzelem legyen a vége.
Krisztus, mint ember, az Ember fia — visszaborzadt a haláltól, a feloszlástól. Ebben is hasonlóvá lett hozzánk. Abban is: hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Az ő lelke látta előre az éjszakát, a Nagypéntek kínszenvedés­ét. Júdás árulását, tanítványai gyávaságát, Péter hűtlen ta­gadását, a nagytanács igazságtalan ítéletét. Erezte a meg­szégyenítő arculcsapást, az ostorozást, idegeiben ott seb­zett már a töviskorona. Mindhalálig szomorú lelke előtt ott állt a kereszt, teste rája szegezve, ég és föld közé emel­kedve, fáradtan, lázasan, szomjan, kínlódva. Közeledik a halál, az ősbűnnek zsoldja. Neki nincs más érzése, mint az Atya dicsősége — most érzi, tudja, hogy a világ bűne rája nehezedik. Pedig nincs más köze hozzá, minthogy önként magára vette. Ő a Bárány.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
19

Érdekes, hogy a széles Alföldön, a messze tátuló pusztákon — legszűkebb a horizont. Azt hinné az ember, itt, ahol a Szabadság képét látta meg a költő -a szabadsággal együtt a végtelen távolság is megnyílik a szemnek. De nem. Ha nem állnék kiemelkedő ponton, szemem alig pár négyzetkilométeres határt látna csak; így is, a pár méteres magaslatról is - mindjárt vége a szemha­tárnak. Itt a Tiszaháton elég pár bokor ahhoz, hogy a vég­telen pusztát összeszűkítse. Tán ilyen látókör termeli ki a magyarság tiszai, keleti lelkiségét; tán ez szűkítette össze az Árpádok, Anjouk, Mátyás király, Széchenyi István ma­gyarságának európai szemléletét - Orbis Hungaricus-á, (56) az Alföldet a nagyvilág közepének gondoló köldökszem­léletté. És mintha a tiszazugi falvak gyászosan nevezetes népe, magzatot és felnőttet mérgező népe ebben a világ­szemléletben élne. A magyar sors, a magyar szüret prob­lémáit leegyszerűsíteni azzal, hogy ha úgy sincs ára a szü­retnek, hát nem is termel, nem is alkot többet, csak ami annak az „egykének" kell, Ez a legszűkebb tiszai látókör, melynek a nemzetről már fogalma sincs, csak ép szólamo­kat tud még róla.

(Szüret a Tisza mellett)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
18

A hitvesek, kiket a szentség arany köteléke nem ter­hel, hanem inkább ékesít, nem akadályoz, hanem erősít, minden erejükkel legyenek rajta, hogy házassá­guk. ... „élő képe legyen Krisztus és az Egyház bőven ter­mő egyesülésének". Nagy titkot revelál a házasság szentsé­ge. Nem hiába rejti magában a természet és élet forrását, a társadalom alapját: titok, misztérium az élet forrás; még mélységesebb titok a természetfölötti élet forrása, mely­nek a házasság szimbóluma is, ható oka is. Szimbóluma annak a kimondhatatlan önátadó szeretetnek, mellyel „Krisztus szerette az Egyházat és önmagát adta érette a vé­gett, hogy megszentelje és megtisztítsa a víz fürdőjében az élet igéjével." Ható oka annak a kegyelemnek, mely Krisz­tus áldozatos szeretetéből átáramlik a keresztény család­ra. Társadalomreformátorok, kik új világ alapjait akarjá­tok lerakni — vigyázzatok, ne nyúljatok magához a szeg­letkőhöz! Ne felejtsétek el, a keresztény házasság arra szol­gál, hogy az Istennek neveljen fiakat, az örök élet épségé­re kiválasztott nemzedéket! Akik a családot akarják meg­menteni, a házasság szentségének kegyelmével újítsanak.

(A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME)
 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
17

A keresztény kultusznak központja, igazi tartalma: Krisztus testének és vérének áldozata. Szent Pál szerint egy kenyér, egy test vagyunk mindnyájan, akik az egy kenyérből táplálkozunk. Krisztus valóságos, és misz­tikus teste közt, Krisztus és az ő Egyháza közt csodála­tos, csak a hit megvilágosodott szemeivel látható össze­függés van. Ezt az összefüggést, összetartást minden szer­vezetben a vér körforgása biztosítja legjobban. Az Egyház a kehely konszekrációjában, minden szentmisében han­goztatja a „hit misztériumát." A mi hitünk misztétiuma az, hogy Krisztus valós testéből az ő titokzatos testére; a krisztusi vér áramlik által. Ez az összetattozója az egész testnek, ez ád életet, újjászületést, feltámadást Krisztus teste tagjainak, az egész Egyházban. Ezért mondja a ke­hely konszekrációja Krisztus vérét az új és örök szövetség vérének, mely „sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára". Krisztus vérének körforgása történik az Eucharisztiában, s innét a szentség véredényeiben, mint kegyelem járja át az egész Egyházat. Ez adja meg a krisztusí élet kezdetét is, teljességét is mindenkinek. Ez az Egyházat alapító vérpa­tak a Kálvárián, Jézus szívéből indult meg.

(Tre Fontane)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16

Hogyan hallgassuk a szentmisét? Úgy, hogy elménk és a szentmise szövege és cselekménye összhang­ban álljon. Lélekben mindig arra gondoljunk, azt tegyük magunkban, ami a szentmisében történik
A Confiteornál (54) fölkeltjük a bűnbánatot, a Kyrienél kérjük az Isten irgalmát, a Glóriában magasztaljuk Őt. A szentleckével, evangéliummal gyarapítjuk hitünket. A Credoval megvalljuk azt. Amikor pedig az Offertotium, a fölajánlás megkezdődik, mi is felajánljuk magát a szent­miseáldozatot is a mennyei Atyának. Amikot Urunk, az ő szentséges áldozatát a keresztfán bemutatta, a megtért la­tor azt kérte tőle: Emlékezzél meg Uram, rólam, ha orszá­godba jössz.
Az Anyaszentegyház hasonlóan cselekszik a szentmisé­ben: egyrészt végrehajtva Krisztus rendelését, emlékezik az ő halálára. Másrészt kéri öt - a konszekráció előtt és után, hogy emlékezzék meg róla, az ő mennyei királyságában. A miséző pap a szentmisén a jelenlévőkkel együtt - rá­gondol saját bűnös voltára: Nobis quoque peccatoribus (55) - egész úgy, mint a jobb lator és kéri az Urat adjon neki és a híveknek részt égi országában.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

54.   Confiteor - gyónom. A Szentmise általános bűnvallási része.

55.    Nobis quoque peccatoribus - Már az apostolok idejében szokás volt, hogy a szentmisékben a holtak­ról is megemlékeztek. E megemlékezés után a pap bűnbánata jeléül a mellére verve kezdi a következő imát: Nobis quoque peccatoribus famulis tuis: Ne­künk is, bűnös szolgáidnak...

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
14

Érdekes, hogy akik a magánykeresésben szárnyul Szt. Gellért módjára a contemptus mundi-t (52) veszik, oly hamar ráállnak a természet szépségeire. Rá is kell ta­lálniuk; hisz másik szárnya lelkűknek az amor Dei (53). Míg felnéznek az égre, feléje, utána, feltárul előttük a terem­tés csodája, megelevenedik előttük ág s föld az Alkotó le­heletétől és lábuk alatt a porszem is jelentőssé válik. Szent Ágoston módjára kettős ismeretet kívánnak: Noverum te, noverim me, istenismeretet és önmaguk ismeretét. E kettő által mondjuk, e kettős tükörben megismerik a természe­tet. Különös útja ez a természetszemléletnek, de jobban célhoz vezető, mint a modern tudomány tiszta tárgyias szemlélete vagy a modern bölcselet tisztán alanyi kipillan-tása a világra. A mai tudomány a sejtek, atomok, elektro­nok vizsgálata mellett elveszti a szerves és szerveden világ nagy egységének a képét; távcsöveibe szorítja az eget, ahe­lyett, hogy nyitott szemmel bámulná a csillagos ég csillo­gó, ékes világát; mikroszkóppal néz és megnagyítja a pa-rányokat és közben nem gondol Arra, aki - nagyítás nél­kül — az igazán Nagy és Végtelen; függést keres és figyel­mét elkerüli az örök Eszme, az Örök törvény és az Ősök.


(Szent Gellért Bakonybélben)

52. Contemptus MUNDi - a világ megvetése. A halállal való szembenézés képességeként értelmezve.

53.  Amor Dei - Isten szeretete

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

A hegykörnyéki nép a szó szoros értelmében szolgá­jává válik a Somlyónak. Tavasztól őszig aííg múlik el hét, hogy ne volna valami dolog a szőlőben. Az ősz a ta­vaszt, a szüret a szőíőmetszést idézi emlékezetbe, a Som­lyó nem is idézi, hanem elénk állítja a magyar századokat. Szőlő és ember mintha ugyanannak az élethullámnak vol­nának párhuzamos szakaszai. Elnézem az öreg, göcsörtös törzsű, szélesen hasasodó tőkéket. Mintha éreznék, hogy a gazda szüret táján azt nézi rajtuk, érdemes-e őket még megtartani, vagy a tavaszra - tűzre kerülnek és helyükbe friss venyigét ültetnek. Mintha életerejük utolsó feszülé­sével aggatták volna körül derekukat szép nagy fürtökkel és termésükkel kérnének kegyelmet. Öreg parasztasszony­ok jutnak eszembe, akik a fiatal környezetben, a gyerme­kek, unokák, a menyek és a vők közt azért fáradnak lan­kadatlanul, hogy ne nézzék őket a ház terhének. Egy em­beröltő, 30-40 év a szőlőtőke életkora. Együtt él a sző­lő a nemzedékkel, az öreg hegy pedig a magyar történe­lemmel. Palástját fordítja, cseréli néha, de maga változat­lanul áll, mint az idők sodrában mozdulatlanul álló örök­kévalóság.


(A TÁJ, NÉP ÉS KULTÚRA)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
12

A kereszten Krisztus Urunk a maga áldozatát a maga teljességében bemutatta. Ezt fejezte ki, midőn azt mondotta: Beteljesedett. Beteljesedett ugyanis a szeretet­nek önátadása. Hisz az Üdvözítő maga mondotta: Na­gyobb szeretete senkinek sincsen annál, mint hogy életét adja valaki barátaiért. Az áldozat nagyságának mértéke az Önfeláldozó szeretet. Krisztus a keresztfán mutatta be en­nek teljességét, fokozhatatlanságát. Ez az önfeláldozó sze­retet benne az Atya jobbján is megmarad, mikor a földön, az oltárokon a kenyér és a bor színe alatt megjelenik, hogy keresztáldozatát vérontás nélkül megújítsa. Az Ő emléke­zetére, emlékáldozatként hagyta ezt Egyházának... A hús­véti bárány, melyet az Űr tanítványaival együtt elköltött, szintén emlékáldozat volt. Emlékáldozatokat a pogányok is mutattak be kedves halottaik emlékére. Az Üdvözítő sem hagyhatja Egyházát emlékáldozat nélkül. Most vezeti ki népét kereszthalálával az Ördög rabszolgaságából, a bűn országából, a sötétség hatalmából. Ennek a kimentésnek, szabadításnak legyen örök emléke. Oly tökéletes emlék, mint az Oltáriszentség, sehol a világon nincs, mert ennek tartalma a legigazibb valóság.


(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

A Szentatya misét mondott a Szent Péter templom konfessziója fölött a bolsevizmus-üldözte orosz kereszténységért. Maga az a tény, hogy a Szentatya ilyen módon siet az üldözöttek, vértanuk segítségére, azok­nak segítségére, akik nem tartoznak a látható Egyházhoz, mert elszakadásukkal elvesztették az Összekötő kapcsot Szent Péter utódjával és azáltal a látható Egyházzal, rend­kívüli jelentőségű. A tények maguk nemcsak azáltal fon­tosak, ami bennük és általuk történik, hanem azáltal is, ami bennük kifejeződik. Mert vannak egyszer, csupasz té­nyek, melyek világok sorsát döntik el; de nincs igazi ben­ső tartalmuk, nincs kifejező erejük, lehetnek brutális dur­va tények, de nincs lelkük. Az, hogy a Szentatya miséz az orosz keresztényekért, mint tény, a maga tény-voltával alig emelkedik a világtörténelmi események nívójára. Hogy benső hatása mi lesz, mit számít a világok sorsát in­téző Gondviselés előtt ez a szentmise, az az Isten titka.
De ott van a misztérium kapcsa, — a keresztségé — mely összefog ortodoxot, szakadárt, az elszakadás után is. E szentségi jegy megadja a Krisztus testéhez tartozást, és en­gedte meglátni ezt a láthatatlan valóságot.

(Római levél II.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."