75227 ima található a honlapon, összesen 174011 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris OSB napi breviárium
Naponta frissül

Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Európa középkori térképének főpontjait a püspöki és monostori helyek alkotják; az emberföldrajz eb­ben az időben egyúttal az imádság földrajza is. A liturgia, mint életstílus megteremtette művészeti formáit. Babits „Ámor Sanctus"-a160 ízelítőt ád a liturgia költészetéből; a román és gótikus irányok alkotásait a mai műtörténet a kultusz céljaiból tudja igazán megmagyarázni... Min­denütt szerzetek, káptalanok állnak szolgálatára. Az antik templomban a kultusz centrumát nem zárt cellák, fülkék alkották, a „profanum vulgus"-nak161 oda nem volt bejá­rata; a nép közösségélete a fórumon játszódott le. A kö­zépkor a „fórumi ember" helyett kialakította a kórusi em­ber típusát: a közösségi élet javarészének a kórus lett a színhelye. Hogy mindebben az evangélium eszméi virág­zottak ki, amelyek a közös imádságot hangsúlyozzák az egyéni, magánimádság fölött, de nem annak tagadásával, azt nem kell bizonyítani. Érdemes volna kinyomozni azo­kat a szellemtörténeti tényezőket, melyek az imádság ér­tékelését megváltoztatták, és így a középkori ember imád­kozó típusát végeredményben a mai gyár- és gépember tí­pusává alakították.

(Az IMÁDSÁG ÉRTÉKELÉSE...)

160. Babits: Ámor Sanctus - Szent Szeretet. 50 közép-kori latin himnuszt tartalmazó gyűjtemény latinul és magyarul, kétnyelvű kiadásban. A magyar fordítást Babits Mihály készítette. 1933-ban jelent meg a Magyar Szemle Társaság gondozásában.

161. Profanum vulgus - a szent eszmék iránt érzéketlen, értetlen, nem fogékony tömeg. „Odi profanum vulgus" — gyűlölöm a közönséges tömeget. — Horatius

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

A hívő lássa azt, hogy az Isten nem ád keresztet anél­kül, hogy az ember vállát hozzá ne edzze; nincs oly áldozat, melynek elviselésére az Isten erőt ne adna. A há­zastársak a szentségi kegyelemmel kapják meg az erőt hi­vatásuk áldozatainak, ha kell, vértanúságának elviselésére. És ezt ma ugyancsak kell hangsúlyozni, hisz mondhatjuk, ma tán sokakban nem annyira a hit hiányzik, hanem a hit ereje, a keresztény remény.

A társadalmi, gazdasági bajok közt - nem mernek rá­hagyatkozni az Úrra, és inkább megszegik az ő szent tör­vényeit, inkább eltolják a kegyelmet, semmint hogy ráha­gyatkoznának arra az egyszerű igazságra: „Ha az Isten bá­rányt ád, legelőt is ád hozzá."

Igaz, az Isten föltételezi azt is, hogy mi az ő kegyel­mével éljünk, azzal együttműködjünk. Ha pedig az em­ber az Isten kegyelmével együtt működik, cselekedetei­vel magát a kegyelmet gyarapítja és az örök élet koronájá­ra szerez érdemet. Ezért a házastársi hivatás cselekedetei, az isteni törvények keretei közt - nemcsak hogy nem vét­kesek, hanem erkölcsileg jók és érdemszerzők. Salvabitur per filiorum generationem159 (Szent Pál)

(A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME)

159. Salvabitur per filiorum generationem - üdvözül a fiak szülése által. Salvabitur autem per filiorum generationem si permanserint in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietat. - Azáltal üdvözül, hogy vállalja az anyaságot, kitart a hitben, a szeretetben, a szegénységben és a tisztességben. (1 Tim 2, 15)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30

A tegnap Krisztus-szemléletében sok az elváltozás; pedig Krisztus maga ugyanaz tegnap és ma. A szemlélet átalakulásának oka a szem és a szellem változá­sa. Az ifjú Tiziano156 Velence párás levegőjében is biztos vonalakat, tiszta színfoltokat iát és vetít vásznaira. Az öreg Tiziano képein eltűnnek a határozott vonalak és színeit rezgő párafátyol bontja.

A szem nemcsak a tárgyat szívja fel, hanem kivetíti a tárgyba magába a lelket: a tárgyról való képzeteit, han­gulatát, eszményét, érzéseit. Ha történetesen ugyanazt a modellt festette volna Madonnának Angelico157 és Bot­ticelli158, de más lett volna Angelico Máriája és más Botticellié!

Ahogy a szem és szellem változása módosítja a festő lá­tását, ugyanúgy változtatja korok, irányok szellemtörté­neti átalakulása Krisztusnak képét. Ha a „tegnap" Krisz­tus-képét vizsgáljuk, akkor két alapvető változatát találjuk meg: az ókeresztény- és középkor megdicsőült Krisztusát és a reneszánsz-barokk kor történelmi, evangéliumi Jézu­sát. Mondhatnók úgy is: az ókorban a mennyei Krisztusa hívek eszményképe, a középkor vége óta inkább: a föl­di Jézus.               

(Krisztus képe tegnap és ma)

156. Tiziano-TizianoVecellio (1477/1485?- 1576) ave-lencei érett reneszánsz egyik legnagyobb festője, a híres triász, Paolo Veronese (1528 - 1588), Tiziano, Tintoretto (1518-1594), tagja. Munkásságuk együttesen reprezentálja a velencei festészet legragyogóbb korszakát.

157. Angelico (eredeti neve Guido di Pietro, dominikánus rendben felvett neve pedig Fra Giovanni da Fiesola volt. 1387/1395 k. - 1455) firenzei festő az olasz reneszánsz quattrocento időszakának jelentős festője.

158. Botticelli - Sandro Botticelli, eredeti nevén Alessandro di Mariano di Vanni Fílipepi (1445 -1510) itáliai festő, a korai reneszánsz (quattrocento) idején a firenzei iskola legjelesebb képviselője.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

A liturgia voltaképp Krisztus misztikus testének élet­funkciója. Az Egyházban benne élő, vele maradó Krisztus vezeti a liturgiát, melynek centruma az ő kereszt­áldozatának objektív megújítása és kisugárzása.

Az imádság, mint Krisztus misztikus testének életjelen­sége, szükségképi kapcsolatot teremt az egyes hívó és az Egyház, a hívó és Krisztus között. Mivel pedig ezek a kap­csolatok az objektív kegyelmi rend hálózatában gyökerez­nek, a hívő imádsága, mégha egyedül végzi is, valamiképp a misztikus test, tehát közösség megnyilvánulása marad. Annál is inkább, mert az Eucharisztia áldozata minden nap és mindenütt összefoglalja az Egyházat, és imádságát az áldozat oltárártól küldi „per Christum", Krisztus köz­vetítésével az Atyához.

Az imádság értékelésének csökkenéséhez hozzájárul a humanizmus lényegében egocentrikus iránya, mellyel párhuzamos az evilági értékek előtérbe állítása. Mit várhat az ember evilági értékeinek biztosításában az imádságtól: ez a szempont, mely szerint a.humanizmus értékelése tör­ténik. Nyilvánvaló, hogy az imádság, mint istenszolgálat, nem maradhat élethivatás, legfeljebb: eszköz.

(Az IMÁDSÁG ÉRTÉKELÉSE...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

Ha igyekszünk az egyházi rend szentségének mivoltába, annak kegyelmeibe behatolni, akkor meg­értjük azt, hogy az egyházi rend szentségét bár kevesen ve­szik föl, de ez a szentség mégis - mindenki javára, üdvé­re szolgál. Hisz feladata: opus ministerii, a szolgálat mun­kája, és ez a szolgálat - a hívek lelki üdvösségének mun­kája. A papság azért van megkülönböztetve a világiaktól, hogy a krisztusi élet átvezetője legyen számukra. A pap­ság feladata az, ami a távíró hálózaté az országban. Nem önmagáért van, hanem, hogy közvetítsen, éltessen, moz­gasson. A hívek a papok iránt tiszteletadással tartoznak. A pap Krisztus helyettese a világban. Ez a tisztelet Krisztus papi méltóságának szól. Azon papok iránt pedig, akik a híveknek elöljárói, a saját lelkipásztoruk, püspökük iránt a hívek engedelmességgel tartoznak. Ezt az engedelmessé­get Krisztus parancsolja. „Aki titeket vet meg, engem vet meg."

Mivel az egyházi rend a hívek üdvét szolgálja, azért a hívek imádságukkal támogassák Krisztus papságát, a sze­retet adományaival vegyenek részt az Egyház nagy mun­kájában, legyenek munkatársai a maguk életkörülményei közt a papságnak.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

Nemcsak megszentel, azaz lefoglal Isten szolgálatá­ra, hanem erőt is ád a házassági hivatás Istennek tetsző gyakorlására. Hogy milyen irányúak ezek a segí­tő kegyelmek, melyek a házastársak lelkét az üdv tényeire indítják, azt Szent Pál kifejezi akkor, mikor a házasságot Krisztus és az Egyház egyesüléséhez hasonlítja. Krisztus táplálja és ápolja Egyházának azon tagjak, akik a házasság szentségével az ő „nagy misztériumát" fejezik ki.

Ennek a segítő kegyelemnek első és főcélját abban lát­juk, hogy magát a házasságot, a házasságkötésből, mint szentségből származó köteléket (vinculum) fenntartsa, erő­sítse. A házasságkötés ugyanis elmúló tény, de belőle állan­dó, egységes és felbonthatatlan kötelék származik, mely a há­zastársakat életük végéig úgy kapcsolja egymáshoz, hogy egyrészt minden mással való nemi érintkezést a szentség erejével kizárjon (a házasság egysége), másrészt magát a köteléket teljesen kivéve az egyéni önkény megmásító, la­zító törekvéseiből, azt bensöleg és a bevégzés után külsőleg is, teljesen felbonthatatlanná teszi, úgy hogy még az Egy­ház sem bonthatja fel. Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Amikor Szent Domonkos153 rendjének angyali dok­tora, Szent Tamás felújítja az arisztotelészi metafi­zikát, hogy az ész és a hit összhangját biztosítsa a keresz­tényvilágképben, NiccoloPisano154 vésője ugyanakkor az antik művészi szemlélet realizmusával alakítja át a közép­kori szobrászatot - éppen Szent Domonkos síremlékén. Mily lelket sugárzó lesz ezeken a domborműveken az arc­kifejezés, mily természetessé válik a szemek játéka, a kezek mozgása, a csoportok eleven együttérzése; a legendás ese­mények riportszerű mozgalmasságot nyernek.

A Szűzanya-tiszteletnek új hullámát is Szent Domon­kos indította el; a szentolvasó vitte bele a népi ájtatos-ságban a Madonna kultuszát. Níccolo Pisano ösztönösen érezte meg azt, hogy Szent Domonkos síremlékén a fő­hely a Madonnát illeti meg. Az ókori művészet forma­kincse válik e síremléken a középkor nagy szentje eszmé­inek kifejező eszközévé. A krisztusi életeszmény összebé­kíti az antik műveltség értékeit az evangélium gyöngye­ivel; a renaissance művészete és a humanizmus szelleme ugyanazon tőről fakad, ahonnét a Summák és a Divína Comedia155 eredtek.

(Egy koporsó művészettörténete)

153. Szent Domonkos - (Caleruega, 1170 körül - Bologna, 1221. augusztus 6.) Már kispap korában tisztelettel néztek föl rá, és példáját növendéktársai és tanárai egyaránt követték. 1215-ben a toulouse-i püspök Domonkost és társait kinevezte egyházmegyei prédikátoroknak, kiknek feladatául adta az eretnekség kiirtását, a nép tanítását és a hívő lelkek vezetését. Domonkos előtt ennél átfogóbb tervek álltak: az egyházmegyei prédíkátortársulaton túl egy világméretű szerzetesrendről álmodott, amely kizárólag az igehirdetésnek szenteli magát. Domonkos és társai, döntésükkel az ágostonos regulát tekintették életük alapszabályának, és azt egészítették ki sajátos céljuknak megfelelően. 1216-ban megkapták a Szent Romanus- templomot, és megkezdték a szerzetesi életet. A templom mellé lakószárnyat építettek, majd III. Honorius pápától megérkezett a jóváhagyás is. Ezzel a rendalapítás megtörtént. Ebben a rendben az volt az újdonság, hogy tagjai teljesen a tanulásnak, a prédikálásnak és a lelkek mentésének szentelték magukat. 1234-ben avatták szentté.

154. Niccola Pisano - (1220 körül-1284) más néven Nicola de Puglia és Nicola Pisanus olasz szobrász és építész, a romantikából a klasszikus görög stílus örökségén át, a modern szobrászat megalapítója. Apuüában, Olaszország délkeleti részén született, születési ideje, eredete bizonytalan. Az apuliai származású mester első ismert munkája Toszkánában a pisai dóm keresztelőkápolnájának szószéke. (1260.)

155. Summák, Divina Comedia - Flóris atya a Summák-al Aquinoi Szent Tamás Summa Theologiae című művére, míg a Divina Comedia esetében Dante elbeszélő költeményére gondol. Az előbbi, Pisano halála előtt pár évvel született, míg az utóbbi az 1300-as évek legelején.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Krisztus evangéliuma az a mag, mely a zsidó és hel­lenisztikus világ termőtalajába jutván, megújítot­ta a föld színét, új alapot vetett a világ szellemi életének minden vonalán. Adott új vallást, mely bár a zsidóság val­lásával összefüggésben áll, hiszen a keresztény kinyilatkoz­tatás ráépít az ószövetségire és annak szentkönyveit meg­tartja, mégis attól mindjárt, a Krisztus halálát követő első években elkülönül, szertartási törvényeivel szembehelyez­kedik, nemzeti korlátait ledönti, etikáját kibővíti, tökéle­tesíti és általánossá teszi.

Hittartalmához pedig hozzákapcsolja Krisztust, az ö megváltását a kereszthalál által, a Szentháromság titkát és a kegyelmi életet Krisztusban és a Szentlélekben; az Isten országát a világban. Az evangéliumi kovász átalakítja a vi­lágképet; az egyistenhit, a világteremtés, a Gondviselés, a halhatatlanság, a szabad akarat, a másvilági élet hirdetésé­vei. Erkölcsi tartalmával megadja az egyéni lélek értékét, biztosítja benső életének fejlődését, ezáltal előkészíti az új társadalmi rendet és erőközpontjává válik az emberi mű­velődés új irányának. A keresztény kinyilatkoztatás tartal­ma maga Krisztus.

(A KERESZTÉNY BÖLCSELET TÖRTÉNETE)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."