81680 ima található a honlapon, összesen 191960 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris OSB napi breviárium
Naponta frissül

Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

Kühár Flóris Vallomások és gondolatokGyümölcsoltó Boldogasszony

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25

Az égből leszállott a Magasságbelinek Fia és a Szent­lélek erejével megtestesült a Szűz méhében. A rég várt Megváltó a földre szállt és a Szent Szüzet választot­ta édesanyjául.
Ez volt a gyümölcsoltó tavasz. Emlékét hitdeti minden­nap háromszor a hegyek, völgyek, rónák fölött csengő ha­rangszó, melyre kalaplevéve köszönti az ember Megváltó­jának, Istenének anyját, az angyal köszöntésével és imád­ságába foglalja azokat a szavakat, melyek kimondásától függött az Ige, a második isteni személy megtestesülése.
„Az angyali üdvözlet által adja tudtunkra Isten - úgy­mond Szent Jeromos - mily szép és nagyságos a minden­kor szűz Boldogasszony. Azt mondja az angyal: Üdvöz­légy malaszttal teljes, az Űr van teveled. Úgy illet, hogy az Isten a kegyelmek teljes bőségével gazdagítsa azt, aki a mennyek dicsőségét, a földnek Urat adott, általa száll béke a földre, hit a világba; általa veszett a bűn, nyert ren­det az élet, szabályt az erkölcs. Valóban malaszttal teljes, mert mások részenként kapták, de Máriáta a kegyelem özöne egyszerre szállt rá, betöltötte mindaz a kegyelem, ami Krisztusban van - bár másként, mint Krisztus."

(Szűz Mária élete)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
24

Az ősegyház atyáinak hitét akarjuk föleleveníteni, hogy a szentségeket sohse nézzük üres szertartás­nak, puszta tárgynak, cselekménynek, hanem az isteni je­lenlét tudatának lenyűgöző és fölemelő áhítatába emel­kedjünk. A kert, pompázó virágainak szirmát a nap fény­sugarai festik, a levélnek zöldjét ugyancsak a napfény csa­logatja ki. Sötét odúban nem zöldellnek a növények. A virágszirom hálával fordul a nap felé, neki nyílik hajnal­ban és búcsúztában összecsukódik. A Nap a maga áldott világosságával és melegével, tehát erejével dédelgeti a ter­mészetet, egészen közel van hozzá, simogatja, csókolgat­ja - állaga szerint mégis messze van...
A háromszemélyű egy Isten, az Igazság Napja bár át­hatolhatatlan fényben lakozik, még sincsen távol a föld­től; betölti jelenlétével az egész világot és a világ neki még­sem tartó edénye. Az Isten végtelen, tehát mindenütt je­len van. Ezzel a végtelenségével jelen van ott, ahol a szent­ségeket kiszolgáltatják, és ott is, ahol nem szolgáltatják ki. Jelen van a megigazult emberben és jelen van a bűnösben. Ez a különbség a Nap jelenléte és az Isten végtelenségé­nek jelenléte közt.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
22

Aquila János (40) (a veleméri templomban) megint a Regina coeli-t (41) ábrázolja, koronával a fején, szé­les palástját kitárja két kezével és a palást alatt megvonul­nak pápák, püspökök, papok, apácák; királyok hercegek, lovagok, jobbágyok, férfiak, asszonyok, gyermekek; mind hozzá, menekszik, oltalma alá fiit, pártfogását kéri. A sze­gény veleméri jobbágy és nagyhatalmú grófja éppúgy a Szűzanya palástja alá rejtőzik, mint a közte élő pap és a messze Győrött székelő püspök és a római pápa. Ha van is tagozás, mégpedig vertikális tagozás ebben a társadalom­ban, úgy az egyháziban, mint a polgáriban, de minden összetartozik, egy nép; mind megfér a Szűzanya palástja alatt. A hierarchia és a rendiség nem tudja elhomályosíta­ni a másik nagy igazságot, mely a Michael praepositus ser­penyőjén méri le az ember értékét és a Christus Rex (42) íté­letével szentesíti az egyház demokráciájának tanát, hogy az embernek halhatatlan lelke van és az Isten előtt nincs különbség nép és nép, szolga és szabad között. Mily jó, hogy a kérlelhetetlen bírónak Szűz Mária az édesanyja, akinek palástja alatt oly jól megférnek az élet különbsé­gei és ellentétei.

(Velemér)

40. Aquila János - XTV. században, a Magyar Királyság délnyugati részén alkotott freskófestő és építész. Va­lódi neve és nemzetisége ismeretlen, származásáról és életéről jóformán csak a képeiből kivehető informá­ciókból tudunk. A freskókon hátrahagyott „Johannes Aquila" felirat voltaképpen nem művésznév {bár ak­ként kezeljük), hanem művész státuszának jelké­pes megjelölése. Tágabb értelemben ugyanis „aquila Jánosoknak" a középkorban az ihletett egyházművé­szeket nevezték. A ő védőszentjük János apostol volt, és mivel az ö szimbóluma a sas, e kettő kombináció­ja adta a művészeket jelölő szókapcsolatot. Elsőként a veleméri Szentháromság-templom freskóit festet­te meg 1377-1378-ban. 1392-ben ő építette, majd festette ki a mártonhelyi (ma Martjanci, Szlovénia) templomot.

41. Regina coeli - „Mennyek Királynője" a katolikus egyház ősi latin Mária-himnusza. Nevét, mint más imádságok, a kezdősoráról kapta. Szerzője ismeret­len, de a legenda szerint Nagy Szent Gergely pápa egy húsvét reggelen angyaloktól hallotta énekelni az ima első három sorát, miközben egy szertartás kere­tében mezítláb haladt a Szent Lukács evangélista által festett, az Szent Szüzet ábrázoló ikon mögött. Ekkor isteni sugallatra hozzáadta a negyedik sort is.

42. Christus Rex - Krisztus Király

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatokSzent Benedek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
21

Szent Benedek Regulájában azt mondja: úgy imád­kozzunk, hogy elménk és szavunk Összhangban áll­jon. Ez áll minden imádságra, de leginkább kell, a szent­mise méltósága miatt - állania a szentmisehallgatásra, Hisz a szentmise a legtökéletesebb imádság, az istentisz­telet középpontja, legfőbb tartalma. Az Üdvözítő maga mondja, Egyháza megvalósítja: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát nyilvánvaló, hogy nekünk megvál­tásunkra, Krisztus kínszenvedésére és halálára való hálás emlékezéssel, ebből fakadó Istendícsérettel és önátadással kell a szentmisét hallgatnunk.
A szentmisének lényege: a két szín alatt való átváltoz­tatás, mely Krisztusnak értünk adatott, azaz kínszenve­désre, halálra átadott testét és értünk, a mi megváltásunk­ra, bűneink lemosására, kiontott vérét állítja áldozatként az oltárra. Az Anyaszentegyház arról sem feledkezik meg, amire Szent Pál figyelmezteti: Valahányszor ezt a kenye­ret eszitek és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdeti­tek, míg el nem jő. Ezért úgy építi fel a szentmise főrésze­it, hogy azokban - teljes mértékben - valóban az Úrra való emlékezés, az ő halálának hirdetése nyilatkozzék meg.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatokSzent József

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19

Béke és boldogság honolt a názáreti házban, a mun­ka üteme az imádság hangjával váltakozott. József megtanította a munkára Jézust is, mikor már fölserdült. Jézust is csak úgy ismerték: az ács fia. Titkukba senki bele nem látott. József azonban érezte a szent, és nagy szolgá­lat méltóságát.
A halál úgy jött rá, mint falevélre a csendes ősz. Las­san sárgul, elveszti színét, aztán szél nélkül, vihar nélkül lehull a földre — Mária állt ágya mellett. Fejét Jézus tá­mogatta kezével Megelevenedett élete áldozataival, szen­vedésével és boldogságával. Mily jó volt hozzá a mennyei Atya, hogy rábízta egyszülött Fiát, és az ő édesanyját. És most itt vannak mellette. Ő megtette a magáét, kérhette az Urat: Most bocsásd el Uram, szolgádat.
Jézus szólt hozzá a mennyei Atya nevében és szavából a mennyei boldogság biztos reménye szólt: „Jó és hű szol­gám, nevelőatyám; hűséges voltál a kicsiny és nagy dol­gokban, menj be Atyám örömébe." Szent József lelke megtért ősei közé és megvitte az örömhírt, hogy a Messi­ás már a földön van és nemsokára megnyílik az Atya or­szága azok számára, akik az ószövetségben a Messiásra vá­rakoztak.

(Az Egyház szentjei)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18

Az Úr irgalmának nagysága abban nyilatkozik, hogy a mi bűnbánatunkat, gyónásunkat használja fel eszközének megmentésünkre. Valahányszor gyónunk, ha csak bocsánatos bűnöket gyónunk is, a szentség mindig gyarapítja a megszentelő kegyelmet, erősíti a belénk öntött erényeket, a hitet, re­ményt és szeretetet, visszaadja szerzett érdemeinket. Ezek­kel együtt azonban ád gyógyító kegyelmet is, mintegy or­vosságként betegségeinkre. Tehát nem csak saját megtörődésünk, gyónásunk hat ránk gyógyítólag, nem csak az elégtétel cselekmények erőfeszítése segít bűnös hajlama­ink kiirtásában, hanem maga a szentség gyógyító kegyel­me is. Ez az az olaj, melyet az irgalmas szamaritánus önt ami sebeinkre. A szentség által az Isten működik bennünk; az Isten segít minket a bűn elleni harcban, a rossz szo­kások leküzdésében, a bűnök írtogatásában, sebeink gyó­gyításában. A bűnbánat szentségéhez való gyakori járu­lás biztosítja számunkra azokat a segítő kegyelmeket, me­lyekre a lelki harcban szükségünk van. Ha a lelkiéletben előre akarunk jutni, akkor ezt a szentséget nem szabad el­hanyagolnunk. Erényeink általa szilárdulnak, erőnk belő­le táplálkozik.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
16

Nevét nem írja ki, de a szívét kitárja és az örök ma­gyarnak legmélyebb érzését, a magyar föld sze­relmét. A Névtelen, most már nem is mondom jegyző­nek, csak magyarnak, nem úgy jött haza Parisból, hogy ne tudná, mit keressen a gémeskutas Tisza-parton, aratás­ban izzadó gatyásparasztok közt. Talált ö itthon is szépsé­get, szeretnivaló földet és népet, életfakasztó és nemcsak életábrázoló kultúrát. Nem is lehet csodálni, hogy a Név­telen Szent Márton hegyén „fölötte örvendett Pannónia szépségén". Hisz a Kisalföld felidézte benne a Nagy-alföld végtelen rónáját, a nyugati nagy folyó, a Duna emlékez­tette a magyar folyóra, a Tiszára. Amikor a hármashalom keleti dombjára ért, oda, ahol most a "búsuló' nevű kilátó van, Pannónia arcának másik felére esett pillantása. A sík­ság palástja Tata felé ráncokat vetett, a ráncok halmokká, hegyekké nőttek és a keleti látóhatár megtelt végeláthatat­lan erdőséggel, hullámzó hegyhátakkal, melyek fölött sze­me a budai hegyvidékig hatott. A Vértes és a Pilis zárták le a látóhatárt Kelet felé; messze táruló nyíláson Fehérvár-felé lehet látni. Szent Márton hegyéről (39) kitágult szívvel nézhetett fejlődő hazája szent városainak irányában.

(Pannónia szépsége)

39. Szent Márton hegye - Pannonhalmán (régi nevén Győrszentmárton) található. E hegyre épült a Pan­nonhalmi Bencés Főapátság, régi nevén Szent Már­ton monostor.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
15

A demokráciák és a tekintélyállamok mai mérkő­zésében nemcsak a liberalizmus és a szocializmus döntő összecsapását érezzük, nemcsak gazdasági és világ­nézeti rendszerek csatáját látjuk, hanem az Isten országá­ért és ellene vívott küzdelem újabb állomását.
Míg a harctereken pontosan látni a küzdő felek közt a megerősített arcvonalak menetét a térképekre berajzolva, azt az arcvonalat, mely az Isten országának és az ördög or­szágának e küzdőfeleit a mai harcban elválasztja, hiába ke­ressük a föld térképén, mert az a lelkekre van írva. A lel­ki harc pedig mozgó háború, melynek csatasorai keresz­tül-kasul szelik a föld hatalmainak küzdőtereit. A világ megint szembeállította, véres tusákra kényszerítette azo­kat a szellemi értékeket, melyek egyike sem élhet meg a másik nélkül, melyek közül az egyik éppúgy elsorvasztja az életet, a művelődést, a népek fejlődését, mint a másik, ha kizárólagos, egyedül való uralomra kerül.
A szabadság, ha nincs körülötte a tekintély abroncsa éppúgy vesztébe hajtja a világot, mint ahogy az abszolút­tá, totálissá vált államtekintély népek börtönébe fullaszt minden egyéni értéket, életerőt szabadság nélkül.

(RÉGI CÉLOK, ÚJ FELADATOK)

Nemzeti Ünnep

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
14

Kékkő vára kicsi védőseregével nem tudja felfogni, a (török) támadást, A kapitány a szomszédos város­okba küldi segítségkérő levelét. "Immár rajtunk az ellen­ség. Az Úristennek ajánlottuk lelkünket. Úr Krisztus által ezrét támadjatok fel fejenkint kicsintöl fogva nagyig, mert ha mirajtunk kezdték, rajtatok végzik, ha fel nem támad­tok. Ne szánjátok véreteket hullatni Krisztusnak tisztességé­ért s az körösztény hitötökért. Lám a pogányok készök az ö hitetlenségükbe meghalni, hát ti miért nem támadtok fel az igaz hit mellett. Ez utolsó írásunk. Kékkőbe 17. júli 1575. Romhányi Péter." Kékkő rövid ostrom után elesett, Ez utolsó levél nem magában álló, társtalan hitvallása a vég­vári magyarnak.
„A magyar politika kockázata aránytalanul nagyobb volt, mint a többi európai nemzet esetében, tehát nagyon sok felelősségérzetet követelt. A veszélyes élet a magyarság részére nem volt filozófiai követelmény, hanem életkörül­ményeinek legdöntőbb eleme, amelyet nem látni nem le­hetett. A magyar politika távlatában Mohács óta az élet vagy halál állott; a magyarságnak élnie kellett, a politika mindenkori célja primitíven a létfenntartás volt."

(Kereszténységvédő öntudatunk)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."