111597 ima található a honlapon, összesen 267138 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris OSB napi breviárium
Naponta frissül

Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

A szentségek nem puszta jelek, melyek titkos esz­mékre mutatnak, nem pusztán szemléltető jelek, mint pl. a templom képei, ábrázolásai, a liturgia szent je­lei, mint pl. a barka, tömjén, melyek szent dolgok emlé­keztető jelei, hanem: hatékony jelek, amelyek létrehozzák a felvevőben azt, amit jelentenek. A szentségek a lélek éle­tének jelei, táplálói is. Életjelek, mert az Egyház a szent­ségekből, a keresztségből, a gyónásból, áldozásból ismeri föl, van-e valakiben természetfölötti élet. De a szentségek nemcsak jelzik a természetfölötti életet, hanem azt meg­adják, ha a lélek a bűn halálába esett volna, vagy gyarapít­ják, ha a megszentelő kegyelem ott van már a lélekben. A szentségeket az Űr orvosságként is alapította. Az irgalmas szamaritánus olajat és bort öntött a félholtra vert ember sebeire. Az Úr Jézus, a mi lelkünk orvosa, miután életre keltett a bűn halálából a keresztségben, a szentkenet ola­jával erősít és gyógyít minket, termő borral, saját szent­séges vérével ád erőt erőtlenségükben és az élet kenyeré­vel táplál. A bűnbánat szentségében bekötözi sebeinket, jótanácsokat is ád, hogy gyógyítsuk magunkat, milyen or­vosságokhoz nyúljunk.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20

A szentségi kegyelem nem múlik el, nem szűnik meg a szentség kiszolgáltatásakor, hanem megmarad addig, amíg a házassági kötelék megmarad. Most csak az a kérdés, mi történik akkor, hogyha a hitvestársak egyike, vagy mind a kettő, - súlyos bűn elkövetésével elveszti a ke­gyelem állapotát, így a szentségi kegyelmet is?

Ez a kérdés a házassági kegyelem feléledéséről szól. A feleletet igenlően adhatjuk. Két okból. Az egyik: ezen szentség kegyelmének céljából következtet. Mert ha a há­zassági kegyelem a kötelék megmaradását szolgálja, addig van rája szükség, amíg a kötelék fennáll. Az isteni Gond­viselés, ha meg is vonja ezt a kegyelmet a bűnöstől, nem menti fel őt a vállalt kötelességektől, és ha megtért, nem szűnik meg őt kegyelmével továbbra is támogatni. A má­sik ok a többi szentségek analógiájából következtet a há­zassági kegyelem feléledésére, melyek vagy állandó szent­ségi jegyet adnak, vagy bizonyos okok miatt ismételhetetlenek...

Az adott premisszák103 szerint tehát - kegyelme feléled, ha a házas fél a bűn állapotából megtért a kegyelem állapotába.

(A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME)

103. Premissza - olyan állítás vagy elképzelés, amelyet igaz­nak fogadunk el, és gondolkodási alapként használ­juk más elképzelések kialakításához.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatokKármelhegyi Boldogasszony

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
16

Az Üdvözítő úgy alapította a maga szentségeit, hogy bennük és általuk az anyagi természetnek is helyt ád az ember megszentelésében. Az Isten alkalmazkodik az emberi természethez, amikor szentségeiben anyagi elem­mel, pl. vízzel és olajjal - érinti a testet, hogy a lelket meg­tisztítsa, megszentelje.

A bűnbánat szentségének is megvan a két alkotórésze, van anyagja (a bűnbánó cselekedetei, gyónás, elégtétel) és alakja (a pap feloldozása). De ez az anyag: más, mint pél­dául a keresztség, bérmálás, stb. anyaga. Ez nem olyan, mint a víz, kenyér, bor, olaj. Ezt az anyagot az embernek a szentségi jelben, a megtörődött szívű gyónásban meg­nyilatkozó benső megtérése, Istenhez való fordulása adja. Az Üdvözítő ugyanis ezt a szentséget úgy alapította, hogy a földi bíráskodás, ítélkezés módján történjék. A földi bí­ráskodáshoz pedig hozzátartozik a bűntett kivizsgálása. Bizonyítása, az ítélet kihirdetése.

A gyóntatószék — ítélőszék. A bűnbánó ott térdel, ön­magát vádolva. Nem kell ide külső bizonyíték, tanú: a bű­nös lelkiismerete adja a tanúskodást is, a bizonyságot is, hogy bűneivel rászolgált az Isten ítéletére.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
15

A magyal föld legrégibb útikönyve (Baedeckernek101 mondhatnók), Anonymus krónikája már előre megmondta nekem ennek az utazásnak hangulatát. Már ő is úgy érezte, hogy a hegyaljai tájat Pannónia hegyének látóképével hangulati rokonság fűzi egybe. Oly jó a ké­sői század utasának Béla király névtelen jegyzőjével együtt gyönyörködni a Miskolcon túli vidék szépségén....kiérzem soraiból azt a szerelmes rápillantást a magyar föld ar­cára, mellyel csak az nézi ezt a földet, aki nem vándor­ként, kalandorként megy át rajta, hanem aki otthonát, hazáját látja benne, és pillantásában benn van a boldog megpihenés, rajtafelejtkezés; tudata hátterében pedig ide­gen földek szép tájainak emlékfoszlányai, régi utak... mind elhalványulnak az édes, szerelmes haza szépségei­nek ragyogásától.

Aki Pannónia Szenthegyéről jött erre a tájra, abban még a Mons Sacer102 vidékének képe is benne él. Ha nem is veti vissza Árpád népébe a maga érzelmét mint Anony­mus, szemében ugyanaz az öröm csillog, mint amelytől a Névtelen ír, mikor Árpád hadait felvezeti Szent Márton hegyére: „és látván Pannónia földjének ékességét, nagyon örvendezének."

(Az egység útján)

101. Baedecker - az útikönyvek egyik gyűjtőneve. Carl Baedecker (Essenben 1801. - Koblenz 1859 okt. 4.) Egy még ma is fennálló könyvkereskedés és nyomda tulajdonosának fia. 1827-ben, Koblenzben nyitott könyvkereskedést, ahol majdnem kizárólag utazási könyvek szerkesztésével és kiadásával foglalkozott s ezek csakhamar annyira elterjedtek, hogy Baedecker európai hírnévre tett szert.

102.   Mons Sacer - Szent hegy. Róma egyik hegyének neve. Mons Sacer Pannóniáé pedig a pannonhalmi Szent Márton hegy neve, melyen a Pannonhalmi Bencés Főapátság található.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
13

Az imádság „fizikai" valója ott van már az „imádko­zó ifjú" görög szobrán. Égre tárt karok, a magas­ságot kereső szemek, bennük egy más világot sejtő — tán látó — tekintet, szétnyíló ajkak, a testnek a karok, szemek irányában való feszülése. A szobornak nem is kell meg­szólalnia. Szó nélkül is megértjük, hogy mi van az ajkán és szívében. Istenét hívja (epiklesis), szólítja, ha másban nem, legalább a megszólításban magasztalja (pl. ilyenfor­mán: „Jóságos és fenséges Zeus"), kéri, kérleli őt. És ha az imádkozó testtartás meg is változik, lecsukott szempillák mögött, összefont karok közt ugyanaz marad az imádság. Már az újplatonikus bölcselet sejtette, hogy az imádság­nak, istenimádásnak a szó nem lényeges eleme, hogy van hangtalan imádság a lélek belső csendjében. Ez a csend, ez a „Sigé" {hallgatás) a misztériumok istentiszteletének is része. Szótalan beszéd, a csend hangja: a lélek csendjében párbeszéd, dialógus folyik.

Mert az imádság: párbeszéd, két személy érintkezése. Hiába mondod, hogy csak magad beszélsz, ha imádkozol. Ha nem tudnád (a hit tudásával), hogy felel akihez imád­kozol, nem is szólítanád meg.

(Az IMÁDSÁG ÉRTÉKELÉSE...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatokSzent Benedek, Európa fővédőszentje

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11

Oly érdekes Szent Benedek bazilikája. Mintha csak azért állna, hogy a föld alatti és a föld fö­lötti Róma szellemeinek harcát szemléltesse. A föld alat­ti XI. századi bazilika alatt van egy régi, a IV. századból származó, a normann pusztításkor beomlott bazilika. És még ez alatt van a harmadik rétegben - egy régi, II. szá­zadi Mithras-templom. Ott maradt az oltára, ott marad­tak az eszközei. Mithras a keletiek Napistene volt, akinek a római birodalomban minden felé voltak tisztelői, mert kultusza megtisztulást, megváltást ígért. Alul - a démon, fölül az Igazság Napja.

Mily ellentétek feszülnek itt a föld alatt - még most is. Hát akkor, amikor az egyik emeleten keresztények ál­dozták fel a kenyérben rejlő Testet, és a borban rejlő Vért, alatta pedig a pogányok áldoztak a maguk istenének - ke­nyeret és vizet. Es mégis győzött az Igazság Napja, de a győzelem még nem volt teljes. Valahogy minden lélek­ben van egy alsó barlang, ahol a démon - ha leláncol­va is, de még ott van. Ezt kell láncon fogni, elűzni az igaz hit és az igazi műveltség világosságával elzárni. Hadd vi­lágosodjék lelkünkön az adventi homályt is áttörő Krisz­tus fényessége.

(A levelezésekből)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."