37200 ima található a honlapon, összesen 61599 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kühár Flóris OSB napi breviárium

  Kühár Flóris OSB napi breviárium
  Naponta frissül

  Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

  Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

  Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

  Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

  Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

  1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

  A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

  Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

  Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11

  A Szentatya misét mondott a Szent Péter templom konfessziója fölött a bolsevizmus-üldözte orosz kereszténységért. Maga az a tény, hogy a Szentatya ilyen módon siet az üldözöttek, vértanuk segítségére, azok­nak segítségére, akik nem tartoznak a látható Egyházhoz, mert elszakadásukkal elvesztették az Összekötő kapcsot Szent Péter utódjával és azáltal a látható Egyházzal, rend­kívüli jelentőségű. A tények maguk nemcsak azáltal fon­tosak, ami bennük és általuk történik, hanem azáltal is, ami bennük kifejeződik. Mert vannak egyszer, csupasz té­nyek, melyek világok sorsát döntik el; de nincs igazi ben­ső tartalmuk, nincs kifejező erejük, lehetnek brutális dur­va tények, de nincs lelkük. Az, hogy a Szentatya miséz az orosz keresztényekért, mint tény, a maga tény-voltával alig emelkedik a világtörténelmi események nívójára. Hogy benső hatása mi lesz, mit számít a világok sorsát in­téző Gondviselés előtt ez a szentmise, az az Isten titka.
  De ott van a misztérium kapcsa, — a keresztségé — mely összefog ortodoxot, szakadárt, az elszakadás után is. E szentségi jegy megadja a Krisztus testéhez tartozást, és en­gedte meglátni ezt a láthatatlan valóságot.

  (Római levél II.)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10

  A keresztség is, a bűnbánat is — rokon szentségek. Mind a kettőt az isteni jóság az Ördögnek, a bűn­nek hatalma ellen alapította. A keresztségét főleg az első hajótörés, az eredeti bűn ellen, a bűnbocsánatot a máso­dik hajótörés, a cselekedeti bűnök ellen. Szent Jeromos azt mondja, hogy „a bűnbánat utánozza a keresztségét.".,. miként a keresztség lemossa a bűnt, éppúgy mosogatja a bűnbánat könnye a lélek sebeit, melyeket a bűn ejtett raj­ta, A bűnbánó nemcsak a saját könnyeiben bizakodhatik. Krisztus vére mossa tisztára az embert a keresztségben is, a bünbánatban is. Ennek a megváltó vérnek az ereje — adja az újjászületést a keresztvízben; ez támasztja fel a halott lelket a bűnbánat szentségében... A halálos bűn megöli a lelket, elrejti a sírba, mint ahogy Lázár volt a föld mélyén halála után. Akkor az Isten a bűnbánat kegyelmével élet­re támasztja a halott lelket. Az élet, az új, természetfölöt­ti élet mutatkozik a bűnös bánatában és gyónásában: az Egyház pedig az ő szolgái által feloldja a bűn kötelékeit. A bűnbánat szentsége mossa megint fehérre a keresztség fe­hér menyegzős ruháját, ez fürdeti meg a Bárány vérében megtisztult stólát - a bánat könnyeivel.


  (AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  09

  Krisztus mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. Neki is meg kellett vívnia azt a harcot, mely az ő híveire, titokzatos testének tagjaira vár. Az ő ha­lálküzdelme mindenben - mintája a mi halálharcunknak. „O a kezdet, övé az elsőség mindenben, őbenne lakozik minden teljesség." Övé az elsőség mindenben. A halál­küzdelem borzalmában is. Milyen borzalmas lehetett az az éjszaka a Gethsemani-kertben! Az Úr elkezdett bán­kódni és szomorkodni. Azt monda: „szomorú az én lel­kem mindhalálig." A világtörténelemben nem volt ehhez hasonló szomorúság. Azon a tavaszi éjszakán, a húsvéti készület idején az Isten Báránya készül az áldozatra. Az ő szomorúságából mi csak annyit érezhetünk át igazán, amennyi belőle emberi. Mert emberi szívnek csak ennyi a teherbírása. De azt a szomorúságot, mely az Istenembert, a Megváltót elborítja, csak sejteni tudjuk és ehhez is sze­retetünknek beléje olvadására van szükség. Ez az a szent beleérzés, mely odaállít minket a Gethsemani-kertbe, és Krisztus keserű poharát megízlelteti velünk. .Az Ember­fia - visszaborzadt a feloszlástól. Hasonló lett hozzánk ab­ban is, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.

  (Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08

  Hogy a munka, a fizikai és szellemi munka - tény­leg újkultúrának vált forrásává, hogy átalakította a föld színét, azt a keresztény kultúra világot átfogó alko­tásai közt - a Tre Fontane is igazolja. Jó, hogy itt eszme, történelem és valóság úgy összetalálkoznak. Mocsarak le-csapolása, vadvizek szabályozása mellett itt találod Szent Benedek fájának késői ágát, a trappistákat, akik a fizikai és szellemi munkát ma is Szent Pál módjára egyesítik. Építe­nek monostort, díszítenek templomot, találékonyságuk­kal orvosságot készítenek a méregből, munkájuk kamat­jából művészeket foglalkoztatnak, hogy itt Szent Pál vér­tanúságának helyére az anyagi és szellemi kultúra halha­tatlan emlékeit állítsák és fenntartsák. És mindezt teszik a „corpus Christi mysticum" (51) kicsinyített másának átélé­sével - a Krisztust helyettesítő apát vezetése alatt álló mo­nostori közösségben. Ilyen monostor valóban mintája a keresztény munkaközösségnek; család és nem szakszerve­zet; otthon és nem gyár; közösség, communitas, melyet a szeretet és a hagyomány köt össze, nem erőszakkal és gyű­lölettel összehajtott kollektivizmus. Élő szervezet ez nem pedig emberekből összetákolt gépezet.

  (Tre Fontane)

  51. Corpus Christi mysticum - Krisztus misztikus tes­te. Az egyházat, mit egészet értjük rajta, de nem első­sorban a fizikai látható voltát, hanem a szellemi, lel­ki misztikus létét, mely a szentségek fogalomkörébe emeli azt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07

  Amit a természet Alkotója akar a természet erejével, azt a keresztény házasságban tökéletesíti a kegye­lem erejével. A segítő kegyelem irányítja, fejleszti, mozgé­konnyá teszi azokat a természetes erőket, melyek a házas­sági kötelék egységét és szilárdságát szolgálják. A nemek egymásrautaltságát felemeli a hitnek és a megváltott élet­nek régiójába.
  A keresztény hitveseket már nemcsak a test és a termé­szetes érdekek kapcsolják egybe. Ok az Isten házanépévé váltak... nemcsak a nemi életben egészítik ki egymást, hanem üdvösségük útjai is azonosakká válnak. A hitve­sek egymást szentelik meg az apostol szerint, egymás hi­tét, reményét ápolják, egymásban erősítik az Istenszeretet tüzét, közösen vállalják a felebaráti szeretetnek és egyéb erényeknek gyakorlását. Természetes, hogy a kegyelem el­mélyíti, magasabb Örömök kincseivel árasztja el egymás­hoz való szerelmüket, mely a kegyelem fényével megvilá­gítva már nemcsak a testet becsüli meg egymásban, nem is pusztán a lélek természetes adományait, hanem meg­becsüli a keresztény hitves testében: a Szentlélek templo­mát, az Örökkévaló élet magvát, a megváltott ember iste­ni ragyogását.

  (A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06

  A katakombák gyakori képe a híveit égi lakomával felüdítő Krisztus, a dicsőség királya. Ott ül az égi asztalnál, apostolai és szentjei közt az úgynevezett „refrigerium"-képeken (47). Alakja alig változik, mikor a katakombák arcosoliumaiból (48) a bazilikák apszi­sába (49) emelkedik. Csak glóriájának fénye tündöklik ra­gyogóbban a mozaikok arany köveiről. Az égiek karában trónol a római Pudentiana-bazüika mozaikján, a Jelené­sek könyvének látomása vetíti a római Szent Pál baziliká­nak hatalmas diadalívére a mozaikfestő, midőn a világot ítélő Krisztust ábrázolja... A ravennai Szent Vitális-temp­lomban az Élet királya egyik kezében a hétpecsétes köny­vet tartja, másik kezével koronát nyújt vértanújának, Szent Vitálisnak. A „dicsőség királya" merevedik át a bi­zánci templomok Pantokrator-ává (50), Világ Urává. A koraközépkor román művészete sem ábrázolja őt máskép­pen. Nem is teheti, hisz Krisztus-szemléletét a bencés mo­nostorok liturgiája táplálja. Szent Benedek Regulája pe­dig már bevezetésében Krisztusnak, a Királynak seregébe toborozza azokat, akik az engedelmesség fegyverével ma­gukra öltve munkával, imádsággal akarnak neki szolgálni.

  (Krisztus képe tegnap és ma)

  47.  Refrigorium - felfrissülés

  48.  Arcosolium - íves (boltíves) mélyedés a kripták, katakombák falában, ahová a halottakat helyezték. 

  49.   Apszis - Eredetileg a klasszikus római építészetben a bazilika legtöbbször félkörös, fülke alakú része, amelyben a szószék állt. Tágabb értelemben a temp­lom szentélyének végződését jelenti, általában félkör­ívvel vagy sokszöggel lezáró, fél kupolával fedett tér­rész.

  50. Pantokrátor ~ A mindenek fölött uralkodó Isten neve. „az Úr, az uralkodók Ura, a királyok Királya, az alfa és omega." — Jelenések könyvéből. A magyar Szent Korona tetején, a kereszt alatti kép, szintén Pantokrátort ábrázolja.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Az Egyház a szentmise átváltoztató szavait a három evangéliumban és Szent Pálnál található elbeszélé­sekből állította össze. A kenyér konszekrációjában most csak ez van: ez az én testem, a kehely konszekrációjában azonban azt is mondja a pap: mely értetek és sokakért kiontatik. Mivel a szentségi szavak azt létesítik, amit ki­fejeznek, mint ahogy az utolsó vacsorán is azt fejezték ki, azért természetes, hogy a szentmisében. Krisztusnak ér­tünk átadatott, azaz feláldoztatott teste és értünk kiontott vére van jelen, ugyanaz a szent test, mely a kereszten fel­áldoztatott, ugyanaz a szent vér, mely ott kiontatott. Az Üdvözítő úgy parancsolta: Ezt cselekedjétek az én emlé­kezetemre. Tehát természetes, hogy az apostolok és utó­daik ezt cselekszik, ugyanazt, mint Krisztus. A szentmi­sében: opus nostrae redemptionis exercetur, a mi megvál­tásunk műve folytatódik, pontosabban: műveltetik, gyako­roltatik. Ha az átváltoztatás szavait egészükben, a jelzős mellékmondattal együtt fogjuk fel, úgy, ahogy az Üdvözí­tő és az ő papjai mondják, akkor nyilvánvaló lesz előttünk ez. Hisz Krisztus teste a szentmisében is az a test, mely ér­tünk adatik; az ő vére az a vér, mely értünk ontatik.


  (AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  A bérmálás kiszolgáltatásában három mozzanat van, mely a krizmával (45) való megkenés szertartásában egyesül: a kézrátétel, a krizmával való kenés, a kereszttel való megjelölés.
  Az Üdvözítő a kézrátétel jelét maga is többször hasz­nálta. Ezzel a jellel gyógyított betegeket, ezzel áldotta meg a hozzája vezetett kisdedeket. Miután megígérte tanítvá­nyainak a Szentlelket, mennybemenetelekor „kezeit fel­emelve megáldotta őket". A mennybe szállt Üdvözítőt a földdel, az ő Egyházával - ezek az áldásra emelt karok kapcsolják össze. Helyetteseiként az apostolokat hagy­ta a földön. Az apostolok, miután pünkösd napján vet­ték a Szentlelket, és az egybeseregletteket megkeresztel­ték — a Szentlelket a megkeresztelt hívekkel kezüknek rá­juk való tevésével közölték, amiről az Apostolok Cseleke­detei tanúskodnak. A kézrátétellel Krisztus teljesen bir­tokába veszi az embernek lelkét, a maga szolgálatára fog­lalja le. Ez volt a bérmálás szentségének az apostolok ál­tal való kiszolgáltatása... Az Egyház továbbadja ezt az ál­dást. És hogy igazán hatékony áldás legyen, ezzel a jellei közli a legjobb vigasztalót, a lélek édes vendégét, felüdítő­jét, a Szentlelket.

  (AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  45. Krizma — Olívaolaj és balzsam megszentelt keveréke. A nagycsütörtöki mise alatt a püspök szenteli meg, s így lesz a bérmálás anyaga. Krizmát használnak azok­hoz a szertartásokhoz, amelyeket a püspöknek kell végeznie.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."