47277 ima található a honlapon, összesen 94062 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kühár Flóris OSB napi breviárium

  Kühár Flóris OSB napi breviárium
  Naponta frissül

  Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

  Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

  Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

  Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

  Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

  1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

  A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

  Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

  Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Vannak a szellemi világnak oly tartalmi értékei, me­lyek vagy teljesen, vagy részben a közösségnek kö­szönik létüket: ilyenek a népszokások, az élet egyönte­tű ritmusa, a jog, a társadalmi erkölcs, a kultúrának leg­több teljesítménye... Néha úgy tűnik, mintha a közös­ségi szellemnek egészen önálló élete volna, mely felszív­ja az egyén kezdeményező, teremtő, alkotó hatalmát. Va­lahogy a névtelen részvénytársaságok módján ül a közös­ségi szellem mindenki nyakába, hatását az uniformizált ruhán, az érzelmet palástoló arckifejezésen, az egyformán masírozó életütemen látjuk. A prófétát azért nem hallgat­ják meg hazájában, a zseninek a falanszterben széklábakat kell faragnia.

  Pedig a közösség pillére mégis csak az egyén, összetar­tó ereje nem a kényszerzubbonyként rászabott uniformi­zált lélek, hanem az életcélok, eszmények, közös értékek szeretetében összeforrott, eggyé olvadt lélek. Cor unum et anima una.127

  Kétféle szeretet teremti meg az emberi közösséget: az Isten megvetéséig ható önszeretet hozza létre a civitas diabolit, az önmegvetésig űző Istenszeretet a civitas D.ei-t.

  (A SZELLEMI LÉT MEGNYILVÁNULÁSAI)

  127. Cor unum et anima una - Egy szív és egy lélek

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatokHétfájdalmú Boldogasszony

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  A bűnbánat szentségének felvételéhez a hitnek az a látása szükséges, mely a feloldozó papban magát az Üdvözítőt, élők és holtak királyát és Bíróját látja meg. Minden szentség kívánja tőlünk a hit elszánt, biztos és bátor odaadását. Hit nélkül a szentségekben a külső je­let látjuk - és nem a rejtett, titkos valóságot. Hit nélkül az Euchartistia csak kenyér és bor. Enélkül a bűnbánat szentsége is csak fülbegyónás — egy papnak.

  Hányszor okoz nehézséget az a kérdés: Minek gyón­jak a papnak, az is ember, lehet, hogy több a bűne, mint nekem. Aki így gondolkozik, annak vagy nincs még hite, vagy — nagyon gyenge lábakon áll ez az erény benne.

  Ha gyónni akarsz, erősítsd meg a hitet magadban. Azt a hitet, hogy a bűnbánatban Krisztus ítélkezik feletted. Mint ahogy a pap által ő keresztel, ő konszekrálja az Ol-táriszentséget — ugyanúgy a pap által ő mondja: Én téged feloldozlak. Hogy kell örülnöd annak, hogy az Űr való­ban itt van mindennap a világ végezetéig. Nem kell mesz-sze menned, hogy rátalálj az irgalmas Jézusra. Hisz inkább ő jár utánad, mikor Egyháza által bűnbánatra szólít fel. Amikor türelmesen meghallgatja gyónásodat.

  (Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  14

  A táj, nép és kultúra úgy fonódnak össze csodálatos egységbe, mint ahogyan a somlyói szőlő ereszti be mélyen gyökereit a hegy bazaltjába és a kemény kőből ki­szívja a somlyói bor kesernyés zamatos ízét. És szüret tá­ján, ősszel úgy gondol vissza a maga tavaszára, hogy ele­venen látja Árpád népét, látja Szent István szolgáit, amint Vásárhelyen templomot és zárdát raknak a bencés apácák­nak. .. Az öreg hegy úgy telepszik rá a bakonyszéli sík vi­dékre, mintha óriási koporsó volna az ég alján. így áll már ősidők óta, amikor még a tenger mosta oldalát és tetejé­ről a vulkán füstje szállt fel, mint egy pineafenyő szétterü­lő lombja. A vulkán kialudt, termékeny lávája ott maradt a hegy oldalán, a tenger elvonult, de a hegykörnyéki róna nyáron kalásztengert ringat, mintha csak a föld őskorára akarna emlékeztetni. És a Somlyó sem feledkezett meg ős­koráról. Akkor a föld méhét olvasztotta meg és úgy lökte fel a láva tüzes folyamát. Ma milliónyi tőke fúrja be gyö­kerét a kihűlt lávában és belőle szívja azt a nedűt, mely az élŐ tőke vegykonyhájában megint átalakul szívet melegí­tő, lelket derítő arany folyammá, somlyói borrá.

  (A táj, nép és kultúra)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13

  A szentek kontemplációja125 az isteni jóság kiáradá-sát tapasztalja meg az egész teremtésben, főként önmagukban. A teremtés a szentek szemében nemcsak al­kotás, hanem a jóság kisugárzása; benne a szentek nem­csak fölismerik, hanem megtapasztalják az Isten jóságát. Assisi Szent Ferenc együttérzése a természettel, a Lisieuxi Szent Teréz bájos meglátásai, melyekkel a természet egyes mozzanataiban Jézus kedveskedéseit látja vele szemben, mutatják, milyen a szentek természetszeretete.

  Ugyanígy irányul az isteni jóság megtapasztalása a szen­tekben önmagukra, testi adományaikra. A szentek érzik, mit Szent Pál mond: az Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és kegyelemnek, adománynak éreznek minden ter­mészetes értéket; midőn pedig kontemplációjuk az élet krisztusi fölfogásáig emelkedik, akkor kegyelemnek érzik a szenvedést, a bajt, és vágyódnak a halál után: dissolvi et esse cum Christo!126 Nekik az élet küzdelme baja is - az is­teni jóság kisugárzása... így alakul ki a szentek életében a paradoxnak látszó érzelem: a szenvedés szeretete. A szen­tek befelé néző szeme, belülről élő lelke a tudatélet mély­ségeibe hatol és ott tapasztalja meg Isten jóságát.

  (A SZENTEK LÉLEKTANA)

  125. Kontempláció - szemlélődés: az igazság megragadásának csendes, többnyire szótlan, racionális megfontolások nélküli állapota.

  126. Vágyódom elköltözni és a Krisztussal lenni! (Fil 1,23)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  10

  Az Egyház papja: közvetítő Isten és emberek közt. Emberek közül választatik, hogy értük éljen, hogy ügyeiket Krisztus előtt képviselje. Ezért áll a templomban az oltár (az Isten trónusa) és a nép között. Hogy közvetí­tő hatását kifejezze, minden fontosabb könyörgés és cse­lekmény előtt a nép felé fordul: „Az Úr veletek" — És a te lelkeddel! Per Christum - az Űr által, az Urban kapcsolja össze a híveket Istennel. Az Isten színe előtt áll, mint Mó­zes a hegyen, hogy népét az Úrhoz vezethesse. A könyör-géseket is többes számban mondja rendszerint, hogy min­dig a néppel együtt érezzen, rajta szánakodhassék.

  Az áldozat, melyet bemutat, a nép áldozata is; mind­azoké, akik az egy Test közösségébe tartoznak, aldk Krisz­tusnak, a szőlőtőnek venyigéi. Krisztus önmagát adja ál­dozatul. A papnak is egyesítenie kell a maga áldozatát Krisztuséval. Ezért kívánja tőle az Egyház a lemondást a családi életről, a coelibatus124 által. A józanságnak lelkét kapta, ezért kell a keresztény mértékletességnek, önmeg-tagadásnak, aszkézisnek szellemében élnie. Krisztus pap­sága - a kenyér színében mutatja be az örök áldozatot.

  (AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  124. Coelibatus - cölibátus, papi nőtlenség, a klerikusok önmegtartóztató állapota.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  09

  Nem volna okunk búslakodni a szüreten. Nem le­het panasz a homokra. Pár évtizede még csak a szél szeszélyét szolgálta, előtte száguldott, porzott. Most meg van kötve; régi gazdája legfeljebb a barázdákat rontja el vele évről-évre. Valamikor a juhnyáj is futott róla; most ez a homok szőlőt, gyümölcsöt érlel, munkát, kenyeret, ott­hont ád több ezer embernek. A futóhomok - kultúrtalajjá vált. Ha tavasszal mész végig rajta, virágos kertben jársz és a méhekkel együtt szívod magadba a szőlővirág édes il­latát. Nyáron csodálkozol, hogy zöldell az esőtlen világ­ban ötezet hold szőlő Ugtól Kunszentmártonig, Kürttől-Csépáig. És ahány hold, jóformán ugyanannyi ház, ugyanannyi ember várja az ősztől a maga téli megélheté­sét - ezen a termő homokon. Néhol azt hinnéd, falu kö­zepén jársz, oly sűrűn állnak a fehér tanyai házak egymás mellett.

  Gond, munka járja végig ezt a végtelen szőlővilágot, egyik nap a másiknak adja a jó szüret reményét, a mun­káltatás terhét, a szőlőt fenyegető bajok aggodalmát. Es a homok felissza az ember izzadtságát, fölemészti nehezen gyűjtött pénzét; ha nem is kap esőt hónapokig, felduz­zasztja a sűrű fürtöket.

  (Szüret a Tisza mellett)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."