65674 ima található a honlapon, összesen 152515 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Jn 20,19-31)Húsvét 2. vasárnapja

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23

Húsvét 2. vasárnapja

 

(Jn 20,19-31)

 

Bevezető

Megünnepeltük a húsvétot. Még zsong szívünkben az az öröm, amely a feltámadás hitéből fakad. Ez az öröm élt az apostolok szívében, és ezt az örömet akarta Tamás apostol is a maga számára kételkedésével megerősíteni, de másokkal is megosztani. A kételkedés általában nem a Szentlélektől származik. A hitnek és a szeretetnek veszélyes ellensége. Olykor bennünk is felágaskodhat a kérdés: Vajon mindaz, amit igaznak tartunk, nem önámítás-e, nem önmagunk becsapása-e? Úgy érezzük, hogy az észérvek nem segítenek. Ilyenkor két dolog lendíthet át bennünket az akadályon: vagy elfogadjuk alázattal és gyermeki egyszerűséggel a kinyilatkoztatás igazságát, vagy engedünk a Jézusból felénk áramló nagy szeretet sodrásának, amely megnyugtat bennünket. Tamás apostol kételkedését az Úr Jézus szeretete szüntette meg. Mai szentmisénk is ilyen találkozás akar lenni az Úr Jézussal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! A húsvéti öröm szellemében és az Úr Jézusban megtalált igazság birtokában könyörögjünk feltámadt Üdvözítőnkhöz!

1.   Urunk! Te Tamás apostolnak megerősítetted a hitét, tedd sziklaszilárddá a mi hitünket is.

2.   Tekints jóságosan azokra is, akik még nem ismertek fel téged életútjukon, mutasd meg magadat nekik, hogy elfogadjanak Üdvözítőjüknek.

3.   Te békességgel köszöntötted tanítványaidat, adj békét szívünknek, családunknak, nemzetünknek, és békét a világnak.

4.   Fogadd be országodba elhunyt testvéreinket, akik hittel és reménységgel vágyakoztak utánad földi életük útján.

Urunk, Te vagy a szeretet Istene és az élet Ura, aki állandóan gondoskodsz rólunk. Hálát adunk neked az Atyával és a Szentlélekkel, ma és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 28,8-15)Húsvéthétfő

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
18

Húsvéthétfő

 

(Mt 28,8-15)

 

Bevezető

Húsvét másnapján az emmauszi tanítványokhoz szegődünk, és az ő történetük alapján akarunk közelebb jutni a feltámadás titkához. Nekik akkor nyílt meg a szemük, amikor az Úr Jézus a Szentírást magyarázta nekik, és megáldotta a kenyeret. Addig csak testi szemükkel tájékozódtak az idegen felől, most azonban lelki szemük nyílt meg. A testi szem ereje nekünk sem elég a mélyebb dolgok meglátásához. Szemünk például nem látja az evangéliumos könyv betűi mögött a bennük rejlő igazságokat, mint ahogy nem veszi észre az ostyában rejtőző Jézust sem. Pedig a feltámadt Jézus éppen olyan valóságosan jelen van a Szentírás örök igazságaiban, mint ahogyan élő valósággal jelenik meg kenyér színében is. Ilyen értelemben ünnepeljük az Úr Jézus feltámadását az év minden vasárnapján, és ma is.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Imádkozzunk Megváltónkhoz, aki bölcs tanításával és szentségeivel vezet bennünket az örök életre!

1.   Urunk, akit az emmauszi tanítványok az írás magyarázatáról kezdtek felismerni, ösztönözz minket is a Szentírás mélyebb megismerésére.

2.   Urunk, akit tanítványaid a kenyértörésről ismertek meg, legyél tieidnek üdvössége az Oltáriszentségben.

3.   Aki halálod és feltámadásod által győzelmet arattál a pokol felett, add, hogy mi is győzelmet arassunk a kísértések elleni harcban a bűn felett.

4.   Add Urunk, hogy a földi életből eltávozott testvéreink részesüljenek feltámadásod dicsőségében.

Urunk Jézus Krisztus! Add, hogy a húsvét örömét és békéjét megoszthassuk másokkal is. Te pedig, aki élet és halál ura vagy, légy áldott most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 24,1-12)Húsvétvasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16

Húsvétvasárnap

 

(Lk 24,1-12)

 

Bevezető

Húsvét tavaszi ünnep. Ma mégsem annak örülünk, hogy újjáéled a természet és ismét nyílnak a virágok, hogy rügyeznek a fák és termést ígér a zöldelő mező, hanem a feltámadt Krisztusnak zengünk örömteli szívvel alleluját! Ez a mi húsvéti örvendezésünk abban a biztos hitben gyökerezik, hogy Megváltónk életében nem a halálé volt az utolsó szó, hanem az életé. Azé az életé, amely számunkra megnyitotta az örök élet kapuját. A ma élő Egyházunk és az utánunk jövő generáció pedig azt a hitet viszi tovább, amelyet mi életünkkel bemutatunk. Vizsgáljuk meg magunkat, hogyan mutatjuk meg a világnak a feltámadt Krisztus életadó erejét.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Örvendezve könyörögjünk Urunkhoz, aki feltámadásával a bűn szolgaságából Isten gyermekeinek szabadságára hívott meg, és a halálból az életre vezet bennünket!

1.   Krisztus! Sötétben ragyogó fényesség, élet fejedelme, halandók megszentelője! Add, hogy ezt a napot a Te dicséretedben töltsük.

2.   Krisztusunk, segítsd Egyházad tagjait, akik a húsvéti oltár körül összegyűltek. Add, hogy egységben és békében éljenek.

3.   Krisztusunk, bátorítsd kegyelmeddel azon híveidet, akiket miattad üldöznek. Adj nekik erőt a szenvedés elviseléséhez.

4.   Add, hogy a nemzetek közötti gyűlölet megszűnjön, és a világ népei békében éljenek egymással.

5.   Béke fejedelme! Adj békét szívünknek, békét nemzetünknek és békét a világnak.

Mennyei Atyánk! Tekints jóságosán híveidre, akiket Fiad halála és feltámadása által megváltottál, és engedd, hogy húsvéti győzelmében mi is részesülhessünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 13,1-15)Nagycsütörtök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
14

Nagycsütörtök

 

(Jn 13,1-15)

 

Bevezető

Nagyhét három utolsó napját Szent Három Napnak nevezzük. Mintha az egész egyetlen hosszú nappá válna, amely sűrítve állítja elénk az üdvösség történetének fölséges eseményét, a megváltásunkat. Az utolsó vacsora a tanítványokkal, a kereszthalál és a feltámadás ugyanazt az igazságot hirdeti: Isten szerette, és ma is szereti az embereket, akár tudomásul vesszük, akár nem. Ezt azzal bizonyítja, hogy emberré lett örök Fiát áldozta fel értünk. Az utolsó vacsorán az ajándékozó szeretet jegyében a Úr Jézus önmagát adja a kenyér és a bor színében az apostoloknak, általuk a későbbi évezredek emberének. A szolgáló szeretetről tesz tanúbizonyságot, amikor tanítványainak megmossa a lábát. Ez nem valami színpadi látványosság, hanem azt hangsúyozza, hogy az istenszeretettel mindig kell, hogy párosuljon az emberszeretet, amely lehajol és szolgál. Változzék át ma templomunk az utolsó vacsora termévé, ahol lélekben együtt szeretnénk lenni az Úr Jézussal. Legyünk együtt üdvözítő szándékával, szerető szívével és imáinkkal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal minket szerető Istenünkhöz!

1.   Könyörögjünk mindazokért, akik szolgálatot vállaltak az Egyházban és a világban. Segítsd őket, hogy nyitott szemmel és tettrekész lélekkel végezzék feladataikat.

2.   Könyörgünk a világi apostolokért, mindazon férfiakért és nőkért, akik templomainkban és az iskolákban tevékenykednek. Ajándékozd meg őket munkájuk örömével.

3.   Könyörgünk azokért, akik az öregeket és a betegeket gondozzák. Adj nekik türelmet és kitartást mindennapi szolgálatukban.

4.   Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy az Oltáriszentség vétele bennünket a szeretet családjává tegyen.

Urunk, Jézusunk! Te példát adtál nekünk a szolgáló szeretetre. Szerető jóságodra bízva életünk útját, példád szerint akarjuk járni ma, holnap és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 19,28-40)Virágvasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
09

Virágvasárnap

 

(Lk 19,28-40)

 

Bevezető

Ma örömmel csatlakozunk Jeruzsálem népéhez, amely pálmaágakkal és hozsannával üdvözli az Úr Jézust, aki ünnepélyesen vonul végig a főváros utcáin. Ebben az ünneplésben kifejezésre jut a népnek az a meggyőződése, hogy Krisztus a megjövendölt Messiás, aki csodáival és magasztos tanításával igazolta magát. Hároméves nyilvános működése hozta meg itt a gyümölcsét. Mai virágvasárnapunkat viszont Krisztus Egyházának kétezer éves múltja előzi meg. Számunkra már hosszú évszázadok történelme bizonyítja, hogy az Úr Jézus megváltói működése áldást hozott az egész emberiségnek. Bennünk már erős az a meggyőződés, hogy érdemes hozsannázni, örvendezve követni azt a Jézust, aki biztos célt ad életünknek, és helyes utat mutat nekünk. E gondolatok jegyében ünnepeljünk ma közösen, örömmel.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézust Királyként és Messiásként ünnepelte Jeruzsálemben a tömeg. Mi is ünnepi örömmel járuljunk eléje kéréseinkkel!

1.   Urunk, aki felmentél Jeruzsálembe, hogy vállald a szenvedést, és így eljuss a feltámadás dicsőségébe, kérünk vezesd Egyházadat az örök húsvétra.

2.   Tekints irgalmasan azokra, akik a mi bűneink miatt tértek le a helyes útról. Kérünk, segíts rajtuk, hogy mindnyájunkon győzzön az igazságosság és a szeretet.

3.   Megváltónk! Engedd, hogy a bűnbánattal szorosabban kapcsolódjunk szenvedésedhez, és így eljussunk a feltámadás dicsőségére.

4.   Vezesd országodba azokat, akik benned hisznek, téged követnek és tőled remélnek segítséget.

Urunk, Jézusunk! Segíts mindnyájunkat, hogy kínszenvedésed tanítását megértsük, és egykor társaid lehessünk a feltámadásban, és Atyád házában együtt örvendhessünk angyalaiddal, mindörökkön örökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 8,1-11)Nagyböjt 5. vasárnapja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
02

Nagyböjt 5. vasárnapja

 

(Jn 8,1-11)

 

Bevezető

Ennek a böjti vasárnapnak az lehetne a mottója: Ne ítélj, hogy ne ítéltessél! Az evangéliumból arról értesülünk, hogy egy házasságtörő asszonyt hoznak az Úr Jézus elé, hogy ő ítélje el a bűnét. Azt a bűnt, amelyért a mózesi törvény szerint megkövezés járt. A törvénytudók arra voltak kíváncsiak, hogy az Úr Jézus azonosul-e az ószövetség erkölcsi rendjével? Ő nyíltan megmondja a véleményét: elsősorban nem elítélni kell a bűnöst, hanem alkalmat kell neki adni a jóvátételre, lehetőséget biztosítani a javulásra. Az Úr Jézus ezt az elvet hirdeti. Ebből az következik, hogy kövessük példáját és tanítását. Ne az elítélésre fektessünk súlyt, hanem a megjavításra, megnevelésre. Vizsgáljuk meg magunkat, hová húz a szívünk, miben kell változnunk?

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Sokszor tapasztalhatjuk Isten jóságát és igazságosságát. Ennek alapján alázatosan járuljunk trónja elé és kérjük, hogy legyen mindig tekintettel emberi gyengeségünkre!

1.   Urunk, segítsd hathatósan a hitvestársakat, hogy a házassági hűséget az élet kísértései között meg tudják tartani.

2.   Támogass kegyelmeddel, hogy ne legyünk könnyelműen ítélkező emberek, akik meglátják mások szemében a szálkát, és nem veszik észre a maguk szemében a gerendát.

3.   Urunk, vezesd szíved szerint az állami igazságszolgáltatás bíráit, hogy a bűnösök felett törvényesen, lelkiismeretesen ítélkezzenek.

4.   Add, hogy a nemzetek vezetői ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét.

5.   Adj Urunk erőt ahhoz, hogy bocsánatot tudjunk kérni azoktól, akiknek becsületében kárt tettünk megszólással vagy rágalmazással.

Istenünk! Égi segítségeddel vigyázni akarunk beszédünkre, hogy bűnös szavaink miatt ne sújtson bennünket igazságos, de büntető ítéleted. Irgalmadban bízunk ma, holnap és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 15,1-3. 11-32)Nagyböjt 4. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
26

Nagyböjt 4. vasárnapja

 

(Lk 15,1-3. 11-32)

 

Bevezető

A mai szentmise evangéliuma klasszikus példabeszédben tárja elénk azt az igazságot, hogy Isten végtelenül irgalmas, aki a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. A tékozló fiú történetét fogjuk hallani. Ismerős, de mindig időszerű történet. Ugyanis eszünkbe juttatja azt a szomorú tényt, hogy nehezen tudunk megbocsátani egymásnak. Pedig naponként imádkozzuk: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Miért van ez így? Azért, mert attól félünk, hogy csorbát szenved az igazságosság. Arra gondolunk, hogy a megbocsátással lovat adunk a gonoszság alá, és elsősorban büntetést érdemel az, aki minket megbántott, nem pedig megbocsátást. Ámde, ha Isten nem tartja igazságtalannak a megbocsátást velünk szemben, mi sem tarthatjuk annak egymással szemben. Gondolkozzunk el erről a mai szentmisében.

 

Hívek könyörgése

Testvérek! Forduljunk bizalommal égi Atyánkhoz, aki mindig könyörülő szívvel van irántunk!

1.   Istenünk, segíts bennünket, hogy Szent Fiad tanítása és példája szerint mindenkor a megbocsátás szelleme töltsön el minket a bűnösökkel szemben.

2.   Tartsd távol tőlünk a harag és a bosszú minden megnyilvánulását.

3.   Segítsd Egyházadat, hogy ne szűnjön meg hirdetni a népek közötti kiengesztelődés fontosságát, ami a béke alapja.

4.   Istenünk, adj türelmet és kitartást azoknak, akik a tartós béke megteremtéséért fáradoznak.

5.   Segítsd a hitvestársakat, hogy mindig meg tudjanak bocsátani egymásnak, és ezzel biztosítsák az állandó családi békét.

Mennyei Atyánk! Köszönjük neked, hogy végtelen irgalommal vagy irántunk. Kegyelmed erejével mi is meg akarunk bocsátani egymásnak, a Te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 13,1-9)Nagyböjt 3. vasárnapja

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19

Nagyböjt 3. vasárnapja

 

(Lk 13,1-9)

 

Bevezető

Nagyböjtben megváltásunk nagy eseményének megünneplésére, húsvétra készülünk. Bűnnel nem lehet ünnepelni, csak karikatúrát csinálni. Ezért sürgeti Egyházunk a megtérést, a lélektisztulást. A mai evangéliumban is erről fogunk hallani. A megtérés azt jelenti, hogy valahol változtatni kell az életünkön. Kis Szent Teréz azt mondja: „Olyannak kell lennünk, mint a gumilabdának, amelyet földhöz vágunk, de nem marad ott, hanem felugrik.” Ha bűnre hajló természetünk belevág a bűn sarába, nem kell ott maradnom, felkelhetek, újra kezdhetek. Ennek az újrakezdésnek az ideje a nagyböjt. Vizsgáljuk meg magunkat, hogyan kezdjük el.

 

Hívek könyörgése

Imádkozzunk Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez, a mi hosszan tűrő, de igazságos Istenünkhöz, hogy hallgassa meg kéréseinket!

1.   Vezesd Urunk Egyházadat Szentlelkeddel, hogy a bűnbánat által mindig tudjon megújulni, és a tradícióktól bátran megszabadulni, ha az szükséges.

2.   Segítsd azokat, akik a népek vezetésében felelősséget hordoznak, hogy figyeljenek a gyengékre, a szükséget szenvedőkre.

3.   Tedd fogékonnyá lelkünket a nagyböjti szentbeszédek gondolatai iránt, hogy hatásukra megteremjük a bűnbánat méltó gyümölcsét.

4.   Vezesd magadhoz azokat is, akik már évek óta elmulasztották a húsvéti szentgyónást és szentáldozást.

Köszönjük Istenünk, hogy időt engedsz a megtérésre, és kegyelmi segítséget nyújtasz az érdemszerző élethez. Add, hogy egyre közelebb jussunk hozzád, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 9,28b-36)Nagyböjt 2. vasárnapja

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
12

Nagyböjt 2. vasárnapja

 

(Lk 9,28b-36)

 

Bevezető

A mai evangélium az Úr Jézus életéből a Tábor-hegyi eseményt jeleníti meg, amikor három tanítványa előtt felvillantja istenségét. Az Úr Jézus színeváltozása akkor történt, amikor már közel volt szenvedéséhez és kereszthalálához. A rendkívüli látvány nagy hatással volt a tanítványokra, és az volt a célja, hogy megerősítse őket az elkövetkező lesújtó eseményekre, a nagypénteki sötét órákra. Az Úr Jézus olyan oldalról mutatta meg magát, amilyennek majd feltámadása után fog mutatkozni. A Tábor-hegyi megdicsőülés jelzés akar lenni. Arra hívja fel a tanítványok figyelmét, hogy Jézus útja a szenvedéseken keresztül vezet el a dicsőséges feltámadáshoz. Isten nekünk is ad ilyen jelzéseket, lélekerősítő eseményeket, mert életutunk sokszor sötét alagúton vezet, de az evangélium igazságai, a szentségek által kapott kegyelmek erősítenek bennünket, és időnként tudatosítják bennünk, hogy utunk vége ragyogó fénybe torkollik. Mai szentmisénk is egy ilyen bíztató, bátorító jel akar lenni.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Mindnyájunknak szükségünk van bátorításra, lelki erősítésre. Istenünk gondoskodik arról, hogy erősítő kegyelme eljusson hozzánk. Imánkkal nyissunk ajtót segítő erejének!

1.   Add Urunk, hogy magasztos tanításod mindenkor eljusson hozzánk, és irányjelző legyen életutunkon.

2.   Templomaid legyenek áldást és kegyelmet sugárzó központok.

3.   Támassz nekünk példaképeket, akik hitvalló életükkel vonzóvá tudják tenni a keresztény életet.

4.   Életünk végén add meg nekünk azt a boldogságot, amely tanítványaidat eltöltötte a Tábor-hegyen dicsőséges színeváltozásod órájában.

Mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy állandóan erősítesz bennünket szent igéd és szentségeid által az üdvösségre vezető úton. Add, hogy mindenkor értékelni tudjuk a belőlük áradó kegyelmi erőt, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 4,1-13)Nagyböjt 1. vasárnapja

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Nagyböjt 1. vasárnapja

 

(Lk 4,1-13)

 

Bevezető

Nagyböjt első vasárnapján annak adunk hangsúlyt, hogy kegyelmi időszakban vagyunk, amikor következetesebben kell küzdenünk a kísértések ellen. A mai evangéliumban az Úr Jézus megkísértéséről fogunk hallani. Ő példát ad nekünk arra, hogyan kell viselkednünk a kísértés órájában. Romlott emberi természetünk következménye az, hogy újból és újból jelentkeznek a kísértések bennünk és körülöttünk. Viszont keresztény mivoltunk követelménye, hogy újból és újból felvegyük a harcot a kísértések ellen. Ha vállaljuk, ezzel magunk számára bizonyítjuk, hogy Isten útján járunk. Erre gondolva tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, és bánjuk meg bűneinket.

 

Hívek könyörgése

Az Úr Jézus ismeri emberi természetünket, és emberi életünk kísértéseit is. Ezért fordulunk hozzá bizalommal minden gondunkban!

1.   Imádkozzunk azokért, akik különös módon kísértést szenvednek a gazdagok és a hatalmasok részéről. Adj nekik Urunk erős hitet, hogy hűségesek maradjanak hozzád.

2.   Imádkozzunk azokért a fiatalokért, akik most készülnek első gyónásukra és első áldozásukra. Ismerjék fel, hogy vallási életüknek fontos eseményéhez értek.

3.   Imádkozzunk azokért, akik szeretnének részt venni a szentmisén, de betegségük akadályozza őket. Ébredjenek tudatára annak, hogy értékes a szenvedésük, ha azt felajánlják bűneikért.

4.   Imádkozzunk a jó halál kegyelméért, hogy utolsó óránk Isten kegyelmében találjon minket.

Jóságos Istenünk! Köszönjük, hogy Szent Fiad által megajándékoztál minket a bűnbocsánat szentségével, amellyel visszaszerezhetjük a megszentelő kegyelmet. Hálánkat azzal akarjuk kifejezni, hogy a nagyböjtben felkeressük a gyóntatószéket, és így újból tiszta lelkű gyermekeid lehetünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 6,1-6. 16-18)Hamvazószerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02

Hamvazószerda

 

(Mt 6,1-6. 16-18)

 

Bevezető

A mai nappal új időszak kezdődik az egyházi évben: a nagyböjt. Hamvazószerdával befejeződik a farsang még akkor is, ha a diszkó tovább hangoskodik. A nagyböjt magunkba szállást, több imádságot, böjtöt és egyéb önmegtagadást sürget. Ennek jeléül az Egyház hamut hint fejünkre, és arra figyelmeztet, hogy testi életünk múlandó, a lelkünkkel törődjünk. Nem valami látványos önmegtagadásra kell magunkat elhatározni, hanem vallási életünk hiányos részeit kell kijavítani. Nagyböjtben úgy éljünk, hogy környezetünk észrevegye rajtunk keresztény voltunkat. Előretekintő lélekkel tartsuk meg a lelkiismeretvizsgálatot, amikor most bűnbánatot tartunk...

 

Hívek könyörgése

A lelki megújulás vágyától vezérelve könyörögjünk Teremtőnkhöz, akit a bűn megbánt, de a bűnbánat kiengesztel!

1.   Urunk, segíts hozzá mindnyájunkat ebben a nagyböjti időben az őszinte gyónáshoz.

2.   Adj erőt és bátorságot az önmegtagadásokhoz, hogy elégtételként ajánlhassuk fel azokat a múlt bűneiért.

3.   Add meg mindnyájunknak, hogy buzgó imádságos életünk és jótékonyságunk által elősegítsük egyházközségünk megújulását.

4.   Könyörülj a tisztítótűzben szenvedő lelkeken, akiken mi is segíteni akarunk az értük felajánlott böjtjeinkkel és jótetteinkkel.

Mindenható Istenünk! Bűneink megaláznak bennünket, de kegyelmed ereje felemel. Add, hogy kegyelmedben gyarapodva készüljünk a húsvéti örömre, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 6,39-45)Évközi 8. vasárnap

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

Évközi 8. vasárnap

 

(Lk 6,39-45)

 

Bevezető

A szív bőségéből szól a száj. Ezt így fogalmazza meg az Úr Jézus a mai evangéliumban: „Ami a szíveden, az van a szádon.” Vagyis: szavai és tettei mutatják meg az ember belső értékeit. Ezért szoktuk olykor mondani: Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Gyümölcseiről ismerjük meg a fát. Őszintén be kell vallanunk, hogy lelkünk nem mindig terem jó gyümölcsöt Isten országa számára. Nem lehet rejtegetni hibáinkat, bűneinket, főleg a családon belül. De nem is helyes. Inkább valljuk meg azokat Isten előtt, és kérjük bocsánatát. Kezdjük mai szentmisénket is bűnbánattal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal az Úr Jézushoz, aki jól ismer bennünket!

1.   Imádkozzunk a köztünk élő felebarátainkért, akiket sokféle gond gyötör, akik megoldatlan problémákkal küszködnek, és valami bánat nyomja szívüket.

2.   Imádkozzunk azokért, akik nehéz körülmények között is bátran fáradoznak az evangélium terjesztésén.

3.   Könyörögjünk azokért, akik nyilvánosan kiállnak felebarátjukért, amikor azok hallgatásra vannak kényszerítve.

4.   Add, hogy egyházközségünk olyan hely legyen, ahol a jócselekedetek gyümölcsei bőven teremnek.

5.   Imádkozzunk halottainkért, hogy életük jótetteiért megkapják méltó jutalmukat.

Urunk, Istenünk, kezedbe helyezzük gondolatainkat, cselekedeteinket és egész életünket. Bízunk abban, hogy mindent javunkra fordítasz, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."