68448 ima található a honlapon, összesen 158266 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Mt 7,24-29)Szent István király

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Szent István király

 

(Mt 7,24-29)

 

Bevezető

Ma kettős ünnepünk van. Azért mondom kettősnek, mert első királyunkban egyrészt a szentet tiszteljük, másrészt a honalapítót. Akit egyházunk a szentek sorába iktat, az nem csak saját hazájában részesülhet nyilvános tiszteletben, hanem az egész világegyházban. így vált világhírűvé első királyunk, akit szigorú vallásossága, példamutató jótékonysága miatt határainkon túl is számon tartanak. Ő tehát azért részesül nyilvános tiszteletben, mert komolyan vette a kereszténységet. Vannak, akik csak ezért tisztelik, akik csak államférfiúi kiválóságát értékelik, és nem akarnak tudomást venni a szentről. Mi nem tartozunk ezek közé. Mi azt valljuk, hogy első királyunkban nem lehet szétválasztani a szentet és a bölcs államférfit, mert nagysága éppen abban mutatkozik meg, hogy a kereszténységet tette meg nemzeti életünk sziklaalapjának. Ma is ebben a szellemben akarjuk őt ünnepelni.

 

Hívek könyörgése

Urunk! Szent István király közbenjárására add bőséges áldásodat nemzetünkre!

1.   Istenünk! Könyörgünk magyar népünkért, hogy Szent István nyomdokain haladva békében és jólétben éljen.

2.   Szentlelkeddel világosítsd meg országunk vezetőit, hogy komoly felelősséggel őrizzék, védjék azokat a keresztény értékeket, amelyek népünk jövőjét biztosíthatják.

3.   Áldd meg gyermekeinket, ifjúságunkat, akik a magyar jövő zálogai lesznek, ha Szent István örökségét szívükbe fogadják.

4.   Istenünk! Add, hogy a magyar földön mindig jó viszony legyen az egyház és az állam vezetői között.

5.   Kérünk, tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre.

Istenünk, gondviselő Atyánk! Áldd meg nemzetünket, hogy Nagyasszonyunk közbenjárására, és Szent István királyunk nyomdokain haladva békében és jólétben élhessen, és téged szívből magasztaljon, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 1,39-56)Nagyboldogasszony

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
15

Nagyboldogasszony

 

(Lk 1,39-56)

 

Bevezető

Ma arra a különleges eseményre emlékezünk, hogy Szűz Máriát Isten test szerint is felvitte az égbe. Ezzel kapcsolatban a mai szentmise olvasmánya néhány mondatban sűrít össze egy egész történelmet. Bemutat egy asszonyt, aki nagy jelként tűnik fel az égen, aki nem más, mint a Messiás anyja. Ő Isten népének szimbolikus megtestesítője. A 12 csillag a feje felett emlékeztet Izrael 12 törzsére. A szülési fájdalmak emlékeztetnek Isten népének szenvedéseire, amelyekben a történelem folyamán része volt, és amelyekben az idők végéig még része lesz. Ez arra hívja fel figyelmünket, hogy a megdicsőülést szenvedés előzi meg. Nemcsak Mária életében, aki fájdalmas anya lett, hanem Jézus követőinek életében is.

 

Hívek könyörgése

Isten örök szövetséget kötött népével, és nem szűnik meg jót tenni vele. Máriát is magához vette az égbe. Adjunk hálát neki, és bizakodó lélekkel terjesszük eléje kérésünket!

1.   Urunk! Emeld magasra Egyházadat, hogy jóságos közelségednek látható jele legyen a földön.

2.   Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben, a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban Máriával, Jézusunk anyjával.

3.   Ajándékozz meg bennünket a szív bátorságával, hogy keresztény életünket hitelesen mutassuk be a világnak, és legyen az bátorító mindenki számára.

4.   Te Máriát a mennyország királynőjévé koronáztad. Add, hogy megholtjaink a Szűzanyával együtt örvendezhessenek országodban.

Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk a Szűzanya közbenjárására, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az örök üdvösséget, és részt nyerjünk dicsőségedből. Légy áldott az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 12,49-53)Évközi 20. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Évközi 20. vasárnap

 

(Lk 12,49-53)

 

Bevezető

A tűz az életnek és a halálnak a jelképe. Amikor az életet jelképezi, értékes adománya Istennek. Ilyenkor melegít, világít, éltet. Az Úr Jézus abban jelöli meg küldetését, hogy tüzet gyújtson a földön: az isteni szeretet tüzét, amelyet evangéliuma és kereszthalála lobbant lángra. A tűz azonban nemcsak éltet, hanem pusztít, éget, rombol is. A biblia beszél olyan tűzről, amelynek lángja soha ki nem alszik, és a kárhozottaknak kínzó szenvedést okoz. Tudjuk, hogy ez azoknak jut osztályrészül, akik életük utolsó órájában is szembehelyezkednek Istennel. A tűz ilyen értelemben a lelki halál szimbóluma. Amikor ma az evangéliumban a tűzről hallunk, az Úr Jézus irántunk való szeretetére kell gondolnunk.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal a szeretet lángoló tűzhelyéhez, hogy a mi szívünket is eltöltse annak melege és világossága!

1.   Urunk! Áraszd Egyházadra Szentlelkedet, hogy annak világánál megismerhesse minden nép igazságaidat és törvényeidet.

2.   Töltsd el szereteted tüzével szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindenkor jó példával járhassanak a nyáj élén.

3.   Urunk! Szentlelked harmata oltsa ki a földön mindenütt az ádáz gyűlölködés és a pusztító háborúk tüzeit.

4.   Add, hogy a keresztény családokban a gyermekek szüleiktől vegyék át az igaz vallásosság lángját.

Urunk, Jézus Krisztus! Te az első pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában küldted el Egyházadnak a Szentlelket. Add, hogy ez a tűz szüntelenül lobogjon ma is híveidben, és megdicsőítse Atyádat a mennyben, most és örökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 12,32-48)Évközi 19. vasárnap

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Évközi 19. vasárnap

 

(Lk 12,32-48)

 

Bevezető

Beharangszóval és az orgona hangjával kezdődik szentmisénk, amelyre otthonról idejében elindulunk, mert nem akarunk elkésni. Hiszen maga az Úr Jézus jön közénk, hogy tanításával és Szent Testével erősítsen bennünket. Ő vár bennünket, és ez a vele való találkozás szorosan hozzátartozik a vasárnapunkhoz. Lesz azonban olyan találkozásunk az Úr Jézussal, amely váratlanul szembesít vele, és ez a halál órájában lesz. A halálunk órája bizonytalan. Hallhattunk már ilyen panaszt: Búcsút se vehettem tőle, hiszen beteg se volt. A mai evangélium állandó éberségre hívja fel figyelmünket: „Vigyázzatok és ébren legyetek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” Ma készüljünk fel arra, hogy esetleg már holnap szembesülhetünk teremtő és gondviselő Istenünkkel, mint végső bíránkkal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Nekünk oda kell figyelnünk a világ gondjaira, de elsősorban saját lelkünkre, hogy állandóan készen álljunk a számadásra. Imádkozzunk a Mindenhatóhoz, aki egyszer mindnyájunk bírája lesz!

1.   Adj Urunk mindnyájunknak helyes lelkiismeretet, amely őrködik gondolataink és cselekedeteink felett, és irányt szab a feléd vezető úton.

2.   Tedd Egyházadat az emberi nem egységének éltető jelévé, és az üdvösség hatásos munkálójává minden nép számára.

3.   Könyörögjünk azokért, akik a szekták befolyására mindennap félelemben élnek. Adj nekik tisztánlátást, hogy helyesen tudjanak dönteni üdvösségük munkálásában.

4.   Tekints jóságosán mindazokra, akik bizalommal kérik imáinkat. Kérünk, hogy töltsd el őket minden testi és lelki áldással.

Istenünk! Kérünk, hogy cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat veled kezdjük és veled fejezzük be, mert emberszerető Atyánk vagy, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 12,13-21)Évközi 18. vasárnap

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Évközi 18. vasárnap

 

(Lk 12,13-21)

 

Bevezető

Az Úr Jézus nem foglalkozik a minennapok apró-cseprő dolgaival, nem avatkozik bele például egy család örökségi vitájába. Ellenben állást foglal olyan fontos kérdésekben, amelyek minden embert érintenek. Ezért következetesen és egyértelműen tanít arról, hogyan viszonyuljunk a világ javaihoz. Elmondja tanítványainak, milyen veszéllyel jár a vagyongyűjtés. Felhívja a figyelmünket arra, hogy a pénz féktelen hajszolása érzéketlenné tesz bennünket embertársaink iránt, és ugyanakkor süketté Isten üzenetével szemben. A vagyont hajszoló ember gyakorlati materialistává válik, aki képtelen felfogni Isten valóságát, és elveszíti saját életének az értelmét. Erről hallunk a mai evangéliumban.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Köszönjük meg Istennek Egyházunkat, hitünket, amely az élet nagy kérdéseire biztos válaszokat tud adni!

1.   Urunk! Köszönjük igazságaidat, amiket kinyilatkoztattál nekünk. Kérünk, adj értő lelkületet hozzá.

2.   Köszönjük törvényeidet, amelyek megóvnak attól, hogy a céltalanság és a gonoszság szakadékába zuhanjunk. Segíts, hogy törvényeidet mindig tiszteletben tartsuk.

3.   Urunk! Köszönjük, hogy Szentlelked által jelen vagy Egyházadban. Add, hogy mindenkor érezzük jelenlétedet.

4.   Köszönjük, hogy életünk végéig gondunkat viseled. Kérünk, juttasd elhunytjainkat a feltámadás dicsőségébe a végső napon, és tégy minket is boldogságuk részeseivé.

Istenünk! A Te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add, hogy a világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, az örökkévalóhoz, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 11,1-13)Évközi 17. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
23

Évközi 17. vasárnap

 

(Lk 11,1-13)

 

Bevezető

Isten imádására jöttünk össze az oltár körül. Az Úr Jézus sokat imádkozott, és tanítványait is tanította imádkozni. Tőle kaptuk a legszebb imánkat, a Miatyánkot. Az imádsághoz hit, bizalom kell, mint a barátsághoz. Barátot csak az talál, aki maga is tud jó barát lenni, aki kész arra, hogy magát a másiknak ajándékozza. Bízhat a barátjában, és a barát is bízik benne. A jó baráttól mindent lehet kérni, és mindig segít, amikor kell. Isten a legjobb barátunk, akiben mindenkor bízhatunk, akiben nem csalódhatunk. Ezért hozzuk eléje gondjainkat, örömeinket, kéréseinket és hálaadásunkat a mai szentmisében is. Kezdjük bűnbánattal...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Ábrahám példáját követve, és az Úr Jézus imént hallott szavaiban bízva álljunk Isten elé kéréseinkkel!

1.   Istenünk! Tekints szeretettel azokra, akik hisznek benned, hogy örömteli és bizakodó legyen az életük.

2.   Béke Fejedelme! Segítsd a népek vezetőit, hogy megtalálják a kiengesztelődés útját, és begyógyítsák a háborúk sebeit.

3.   Szabadság Istene! Tekints az elnyomásban szenvedő emberekre, hogy megszabadulhassanak a szolgaság láncaitól.

4.   Élet Istene! Segíts bennünket, hogy felelősséggel használjuk a teremtett világ javait.

5.   Reménységünk Istene! Légy irgalmas a háborúk és forradalmak ártatlan áldozataihoz, és támaszd fel őket örök boldogságra.

Irgalmas Istenünk! Bízunk jóságodban és emberszeretetedben, habár sokszor magunkra vonjuk haragodat. Tekints irgalmas szemmel a Te világodra, benne teremtményeidre, és ajándékozz meg minket az örök üdvösséggel, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 10,38-42)Évközi 16. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
16

Évközi 16. vasárnap

 

(Lk 10,38-42)

 

Bevezető

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Mária és Márta vendégül látják az Úr Jézust. Az előkelő vendég nem üres kézzel érkezik, hanem az isteni tanítás gazdagságával jön. Mária gyorsabban megérti a tanítás lényegét, amely szerint a Jézussal való találkozáskor legfontosabb az, hogy figyeljünk rá, hallgassuk őt. A szentmisében is előbb van számunkra Isten szavának befogadása, és azután következik az Úr Jézus testének vétele. Mindig ez a helyes istenszeretetnek az útja: először meg kell ismernünk Isten akaratát, és azután lépni a cselekvés színterére. Így akarunk tenni a mai szentmisében is: először arra figyelünk, mit üzen nekünk az Úr Jézus az igeliturgiában, és azután akarunk vele egyesülni a szentáldozásban.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Bízzunk Istenben, akinek gondja van mindazokra, akiket teremtett, és Fia által megváltott. Szent Fia most a vendéglátónk, hozzá fordulunk könyörgő imánkkal!

1.   Urunk, Jézus Krisztus! Az örök haza ígéretével vagyunk úton, és kérünk: erősítsd Egyházadat, hogy örvendezve és bizakodva hirdesse a világnak az evangélium jó hírét.

2.   Erősítsd a keresztényeket, hogy az ő példájukat látva a csüggedő lelkek kiutat találjanak a reménytelenségből.

3.   Urunk! Bátorítsd azokat, akik Egyházadban és a társadalomban felelősséggel járó állást töltenek be. Tegyenek meg mindent, ami a békét és az igazságosságot elősegíti.

4.   Irgalmas Istenünk! Irányítsd lépteinket az életszentség útján. Add, hogy mindig azt gondoljuk és hirdessük ami jogos, igaz és kedves előtted.

Urunk, Istenünk! Azért bízunk mindig benned, mert Te a nyitott fülek, nyitott szemek és a nyitott szívek Istene vagy. Engedd, hogy mindig megtapasztaljuk közelségedet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 10,25-37)Évközi 15. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
09

Évközi 15. vasárnap

 

(Lk 10,25-37)

 

Bevezető

A jószándékú ember mindig keresi, kutatja, mi az Isten akarata vele. Az írástudó is ezért kérdezte az Úr Jézust: „Mit kell tennem, hogy az örök életet elnyerjem?” Nem elégszik meg azzal, hogy az ószövetségi törvény előírásait megtartotta, hanem tovább kérdez: „Ki az én felebarátom?” Erre a kérdésre aztán olyan választ kap, amely minden keresztény számára örökérvényű szabály, és ez a lényege: minden ember felebarátom, aki segítségre szorul. Nem számít, hogy családtag-e vagy idegen, fehér bőrű-e vagy fekete, barát-e vagy ellenség, csak az számít, kell-e segítenem rajta vagy nem. Amilyen egyszerű ez elméletben, olyan nehéz a gyakorlatban. De bármilyen nehéz is, mindig megvalósítható keresztény program marad. Ma gondolkozzunk el arról, milyen nehézségeink vannak a felebaráti szeretet megvalósításában, és hogyan tudjuk a nehézségeket megoldani.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz, Jézushoz, aki a helyes szeretetről nemcsak tanítást adott nekünk, hanem példát is mutatott rá!

1.   Urunk! Erősítsd mindazok hitét, akik Egyházadban a szeretet szolgálatára vállalkoztak.

2.   Adj szeretetet és türelmet azoknak, akik a kórházakban és a családi otthonokban nagybetegek és haldoklók ágya mellett állnak.

3.   Imádkozzunk az úton levőkért, hogy otthonukba szerencsésen visszatérjenek.

4.   Engedd, hogy az államok vezetői a segítő szeretet szellemében gyakorolják hatalmukat.

Urunk, Istenünk! Fogadd szívesen tőlünk a szeretet cselekedeteit, és add kegyelmedet, hogy minden cselekedetünkkel jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 10,1-12.17-20)Évközi 14. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Évközi 14. vasárnap

 

(Lk 10,1-12.17-20)

 

Bevezető

A mai evangéliumban az Úr Jézus Isten országának hirdetésére küldi tanítványait. Ennek a feladatnak a teljesítése magában foglalja a béke megteremtését. A békéhez első lépés a kölcsönös megbocsátás és a kiengesztelődés. Isten akarja és segíti ezt a folyamatot, mert Ő a harmónia, az egyetértés, és nem a békétlenség, nem a gyűlölet, nem a jogtiprás Istene. Ha békét akarok, ki kell vetnem magamból a bosszút, a gyűlölködést és minden jogtalanságot. Aki létrehozza magában a békét, az szeretetet áraszt maga körül, értékeli a nap melegét, a levegő tisztaságát, és boldognak érzi magát. A béke Isten országának tartozéka. Ezért kaptak az apostolok küldetést Isten országának terjesztésére. Mi is vegyük ki részünket a béke megteremtéséből és megőrzéséből.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, aki békét ajánl nekünk, és úgy figyel reánk, mint anya a gyermekére!

1.   Istenünk, erősítsd kegyelmeddel a misszionáriusokat, hogy bátran hirdessék az evangéliumot a pogány népek között.

2.   Tedd fogékonnyá híveidet az evangélium befogadására és az üdvösséget eredményező parancsaid teljesítésére.

3.   Add, hogy mindenkivel békében éljünk, és senkinek se fizessünk rosszal a rosszért.

4.   Adj lelki erőt azoknak, akik a háborúk és üldözések miatt szenvednek.

5.   Bátorítsd híveidet, hogy a békéért következetesen munkálkodjanak a társadalmi életben.

Úristen, Te ismered gondjainkat, szükségeinket, kívánságainkat. Add meg nekünk mindazt, amire szükségünk van. Mi hálát adunk minden adományodért ma, holnap és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 16,13-19)Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

 

(Mt 16,13-19)

 

Bevezető

Ma két apostolfejedelemre emlékezünk: Szent Péterre és Szent Pálra. A róluk szóló ének így kapcsolja őket egybe: Két oszlopa igazságnak. Az apostolfejedelem cím küldetésük nagyságát hangsúlyozza. Mindketten felelősek voltak a fiatal Egyház szervezéséért, vezetéséért. Péter a legfőbb tanítói hivatalt képviselte, Pál pedig a pogány népeknek vitte el az evangéliumot. Mindketten egy napon haltak vértanúhalált az Úr Jézusért. Mindkettőjüket jellemezte a Krisztus iránti szeretet, a hivatásukhoz való odaadó hűség és a példamutató keresztény élet. Ezek a jellembeli értékek ma is figyelemre méltók és iránymutatók a szolgáló Egyház számára.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal kéréseinkkel az Úr Jézushoz, aki Egyházát az apostolok és a próféták sziklaalapjára építette!

1.   Urunk! Te Péterért imádkoztál, hogy meg ne fogyatkozzék hite. Erősítsd meg ma is Egyházad hitét!

2.   Te, aki Rómában erőt adtál Péternek a vértanúsághoz, tedd erőssé a mi hűségünket mindenkori utódjához, földi helytartódhoz, a római pápához.

3.   Te, aki Péter tagadását irgalmasan megbocsátottad, engedd el nekünk is minden bűnünket, amelyeket szentgyónásainkban feltárunk.

4.   Urunk, aki Pált apostoloddá választottad, hogy hirdesse nevedet a nemzetek között, tégy bennünket evangéliumod igaz és lelkes hírnökévé.

5.   Végül engedd, hogy elhunyt testvéreink az apostolok boldog társaságának örvendezhessenek országodban.

Urunk, Istenünk! Hallgasd meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 9,51-62)Évközi 13. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

Évközi 13. vasárnap

 

(Lk 9,51-62)

 

Bevezető

Aki az Úr Jézus által kijelölt úton halad, annak poggyászából nem hiányozhat három kellék: a szeretet, az igazságosság és a szabadság. Csak az jár a keresztény úton, aki a szeretet parancsát minden más fölé helyezi, és igazságos akar lenni magánéletében és a közéletben egyaránt. Igaz, hogy ilyen csomaggal menetelni nagy erőfeszítést kíván, de biztosítja számunkra a jó lelkiismeret békéjét és örömét. Érdemes tehát a keresztény élet kockázatát vállalni, mert hosszú távon erkölcsi haszon van belőle.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Könyörögjünk Istenünkhöz, aki minket Jézus Krisztus által megszabadított a bűntől!

1.   Urunk! Add meg Egyházadnak a teljes szabadságot a hit szerinti élethez és a szeretet gyakorlásához.

2.   Adj békét és egyetértést azon népek között, akik ellenségesen éreznek egymás iránt.

3.   Urunk! Add, hogy a keresztények hite és élete mindig összhangban legyen, és így követésre méltó legyen a világ számára.

4.   Adj reményt és vigasztalást a haldoklóknak, őrizd meg őket a kétségbeeséstől utolsó óráikban.

Istenünk! Szentlelked vezessen minket, hogy jócselekedeteinkkel kedvedben járjunk, és bölcs irányításoddal eljussunk az örök életre, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 19,31-37)Jézus Szent Szívének ünnepe

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24

Jézus Szent Szívének ünnepe

 

(Jn 19,31-37)

 

Bevezető

Ma Istennek azt a túláradó szeretetét ünnepeljük, amely az Úr Jézus Szent Szívén keresztül jutott el hozzánk. A szív jelképe mindannak, ami számunkra szeretetet, melegséget, egymás megbecsülését, irgalmat és jóságot jelent. Isten, aki a szívek és vesék vizsgálója, Szent Fia szívében találta meg azt a helyet, amellyel kifejezheti a szívtől szívig terjedő kapcsolatot, az Ő szívétől a miénkig. Vizsgáljuk meg magunkat, hol zárkóztunk el Isten szeretete elől, hol szakítottuk el a szeretet szálát, hol vonakodtunk attól, hogy mások is részesüljenek a szeretetből.

 

Hívek könyörgése

Az Úr Jézusnak irántunk való szeretete oly nagy volt, hogy elvállalta értünk a kereszten a kínhalált. Irgalmas szeretetébe ajánljuk most kéréseinket!

1.   Add Urunk, hogy Egyházad pásztorai, N. pápánk, püspökeink és papjaink megmaradjanak az irántad való szeretetben.

2.   Erősítsd a szeretetben híveidet, hogy segítőkész szívvel álljanak az üldözöttek, a nyomorgók és betegek mellé.

3.   Add, hogy mindenkor nyitottak legyünk a világ felé, és ne zárkózzunk el önzésünk falai közé.

4.   Bátorítsd a keresztényeket, hogy irgalmas szívvel tudjanak megbocsátani ellenségeiknek.

5.   Nyisd meg minden meghalt testvérünk előtt az örök szeretet kapuját, hogy országodban érezzék Szent Szíved szeretetének melegét.

Urunk, árassz el bennünket Szent Szíved áldásával, mert tiéd az ország, a hatalom, és te adsz nekünk üdvösséget ma és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."