62858 ima található a honlapon, összesen 147132 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Jn 14,23-29)Húsvét 6. vasárnapja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21

Húsvét 6. vasárnapja

 

(Jn 14,23-29)

 

Bevezető

Egyházunknak már kétezer éves múltja van, mégsem egy megmerevedett intézmény. Az évszázadok során minden időszak új feladatok, új kihívások elé állította Egyházunkat. Ahol ugyanis élet van, ott mozgás, változás van. Gondoljunk arra a nagy változásra, amelyet a II. vatikáni zsinat hozott magával, amikor liturgiánk nyelve a latin helyett saját anyanyelvünk lett. Már az apostolok idejében is előállt egy új helyzet azáltal, hogy a pogányok közül egyre többen tértek a keresztény hitre, és dönteni kellett arról, hogy nekik meg kell-e tartani a mózesi törvényeket, amelyeket a zsidókból lett keresztények többnyire megtartottak. Azonban a változások ellenére a krisztusi szellem és az evangéliumi feladatok változatlanul megmaradtak az Egyházban, és ma is ugyanazok, mint az elmúlt évszázadokban voltak. Erre hívja fel figyelmünket a mai szentmise tanító része.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Lépjünk az örök igazságokat hirdető Jézus nyomába, és kérjük az Atyát, aki feltámasztotta őt a halálból!

1.   Mennyei Atyánk, aki Fiadat a halál sötétjéből átvezetted dicsőséged fényébe, add, hogy mi is eljussunk csodálatos világosságodra.

2.   Aki a hit által üdvözíthetsz minket, add, hogy napjainkat keresztségünk szellemében töltsük.

3.   Urunk, add, hogy a Krisztusban benned elrejtett életünk úgy világosodjék a világban, hogy előre jelezze az új eget és az új földet.

4.   Istenünk, aki a szentáldozásban a megdicsőült Krisztus testét nyújtottad elhunyt testvéreinknek, támaszd fel majd őket új életre az utolsó napon.

Mennyei Atyánk, mi a Szent Fiad által nyújtott szeretetnek a gyümölcsét az örökkévalóságban is szeretnénk megköszönni. Segíts odajutnunk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 13,31-35)Húsvét 5. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14

Húsvét 5. vasárnapja

 

(Jn 13,31-35)

 

Bevezető

Már kétezer év óta hirdeti az Egyház Jézus evangéliumát, terjeszti a keresztény kultúrát, neveli az egymást követő generációkat. De vajon az emberek jobbak lettek-e ezáltal? Boldogabbak lettek-e? Látszik-e rajtunk keresztényeken a megváltottság ereje, újjászületésünk ténye? Sok kortársunk bizonyára azt feleli, hogy nem. Ők két dologról felejtkeznek el: 1. Az evangélium hirdetését minden generációval újra kell kezdeni, mint ahogy kertünkben is minden évben újra kell ásózni, ültetni, gyomlálni. 2. Az Úr Jézus evangéliuma nincs korlátozva a történelemnek egy időszakára, még ha egyes korok nem is fogadták be. Ugyanakkor a kereszténységnek van olyan gyökere, olyan fája, amely mindig jó gyümölcsöt terem, aminek neve: szeretet. Mert örökre érvényes marad az Úr Jézus programja: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” Erre hívja fel a figyelmünket a mai szentmise is.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus mondotta: „Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadom nektek.” Ezért hozzuk eléje kéréseinket bizalommal!

1.   Urunk, mutasd meg a helyes életcélt, és a biztos utat a fiataloknak, akik helyüket keresik a világban.

2.   Adj világos látást és bátorságot azoknak, akik döntéseikkel és életvitelükkel a közvéleményt formálják.

3.   Segítsd az öregeket annak felismerésében, hogy az ő életük is értékes, és jó szolgálatot tehetnek családjuknak és az Egyháznak.

4.   Segítsd az édesanyákat, hogy bölcsen, helyes szeretettel neveljék gyermekeiket, és jutalmazd meg fáradozásaikat bő áldásoddal.

Urunk! A Te igéd legyen számunkra iránytű és erőforrás egész életutunkon. Hálát adunk neked mindenért, és dicsőítünk az Atyával és Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 10,27-30)Húsvét 4. vasárnapja

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
07

Húsvét 4. vasárnapja

 

(Jn 10,27-30)

 

Bevezető

Ma hivatások vasárnapja van, amikor azokért imádkozunk, akik a papi hivatás kegyelmét kapták. A mai evangéliumban az Úr Jézus úgy áll elénk, mint jó pásztor. Valóban Ő a jó pásztor és Egyházunkban csak őrá hallgatunk, hiszen Ő áldozta fel magát az Egyházért. Ez a jó pásztor azonban utódokat, helyetteseket is állított szolgálatába, és róluk mondja: „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” Ők Egyházunk püspökei, papjai, diakónusai. Ma sok helyen nincs senki, aki elvinné az embereknek Krisztus üzenetét. Kevés a papi és szerzetesi hivatás. Pedig az Úr Jézus ma is hívja és várja azokat a fiatalokat, akik az oltárnál szolgálnak Isten dicsőségére és a lelkek javára. A mai szentmisében közösen imádkozzunk értük. Tartsunk bűnbánatot...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus nem azért jött közénk, hogy neki szolgáljunk, hanem hogy Ő szolgáljon nekünk. Kérjük őt bizalommal!

1.   Imádkozzunk szentatyánkért, N. pápáért, hogy bátran és következetesen hirdesse Jézus evangéliumát.

2.   Imádkozzunk a püspökökért, hogy Jézus Krisztus szellemében és a pápával egyetértésben töltsék be hivatásukat a földkerekség minden egyházmegyéjében.

3.   Imádkozzunk az áldozópapokért és a szerzetesekért, akik a hívek szolgálatában töltik életüket. Erősítsd őket, ha lankadnak, és add meg nekik jócselekedeteik örömét.

4.   Áldd meg azokat, akik papi szolgálatra készülnek, szítsd fel bennük a lelkesedést, és tedd szilárddá hitüket.

5.   Add meg az örök élet jutalmát mindazoknak, akik földi életükben Isten országáért áldozták fel magukat.

Urunk, Jézusunk! Te ma is az emberek üdvösségét akarod, és papjaid által segíted is. Hálát adunk ezért neked az Atyával és a Szentlélekkel, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 21,1-19)Húsvét 3. vasárnapja

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
30

Húsvét 3. vasárnapja

 

(Jn 21,1-19)

 

Bevezető

Az Úr Jézus a gazdag halfogás után újból megjelenik apostolainak. Megvendégeli őket a tó partján sült hallal. Mint ahogy minket is vendégül lát minden szentmisében, amikor táplálja lelkünket igéjével és az Oltáriszentséggel. Feltámadása után ez volt a harmadik megjelenése, amivel tanítványai hitét akarta erősíteni. Ugyanis nem volt magától értetődő úgy hinni a feltámadt Jézusban, mint egyetlen Üdvözítőben. Ennek ellenére mindig voltak, akik elkötelezték magukat az Úr Jézusnak, és ma is vannak nagy számmal olyanok, akik egész életüket neki szentelik, mert egyszer döntő módon találkoztak vele. Pedig elkötelezett kereszténynek lenni soha nem volt könnyű, mint ahogy ma sem az. Csak 1996-ban 41 misszionáriust öltek meg. De ez csak a jéghegy csúcsa, mert nincs statisztika arról, hányan szenvedtek börtönben, üldöztetésben, hátrányos megkülönböztetésben krisztusi hitük miatt. Legyen számunkra élmény az Úr Jézussal való találkozás a mai szentmisében.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Csodálatosan szép, magasztos az Úr Jézus élete és tanítása. Ennek tudatában szívesen terjeszthetjük eléje kéréseinket!

1.   Istenünk! Mi egészségesek vagyunk, megvan a mindennapi kenyerünk. Add, hogy gondunk legyen a betegekre és az öregekre is.

2.   Mi békében élünk, de sokan földrengés és háborús borzalmak miatt szenvednek. Adj nekik lelki erőt a bajok elviselésére.

3.   Könyörgünk hozzád azokért is, akik tévútra tértek. Nyerjék el bocsánatodat, és a megújult élet örömét.

4.   Te Istenünk országának papjaivá tettél bennünket. Add, hogy mindig örömmel mutassuk be neked a dicséret áldozatát.

Istenünk, Te beléptél életünkbe, és kegyelmeiddel állandóan segítesz bennünket. Add, hogy mindig hű útitársaid lehessünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 20,19-31)Húsvét 2. vasárnapja

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23

Húsvét 2. vasárnapja

 

(Jn 20,19-31)

 

Bevezető

Megünnepeltük a húsvétot. Még zsong szívünkben az az öröm, amely a feltámadás hitéből fakad. Ez az öröm élt az apostolok szívében, és ezt az örömet akarta Tamás apostol is a maga számára kételkedésével megerősíteni, de másokkal is megosztani. A kételkedés általában nem a Szentlélektől származik. A hitnek és a szeretetnek veszélyes ellensége. Olykor bennünk is felágaskodhat a kérdés: Vajon mindaz, amit igaznak tartunk, nem önámítás-e, nem önmagunk becsapása-e? Úgy érezzük, hogy az észérvek nem segítenek. Ilyenkor két dolog lendíthet át bennünket az akadályon: vagy elfogadjuk alázattal és gyermeki egyszerűséggel a kinyilatkoztatás igazságát, vagy engedünk a Jézusból felénk áramló nagy szeretet sodrásának, amely megnyugtat bennünket. Tamás apostol kételkedését az Úr Jézus szeretete szüntette meg. Mai szentmisénk is ilyen találkozás akar lenni az Úr Jézussal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! A húsvéti öröm szellemében és az Úr Jézusban megtalált igazság birtokában könyörögjünk feltámadt Üdvözítőnkhöz!

1.   Urunk! Te Tamás apostolnak megerősítetted a hitét, tedd sziklaszilárddá a mi hitünket is.

2.   Tekints jóságosan azokra is, akik még nem ismertek fel téged életútjukon, mutasd meg magadat nekik, hogy elfogadjanak Üdvözítőjüknek.

3.   Te békességgel köszöntötted tanítványaidat, adj békét szívünknek, családunknak, nemzetünknek, és békét a világnak.

4.   Fogadd be országodba elhunyt testvéreinket, akik hittel és reménységgel vágyakoztak utánad földi életük útján.

Urunk, Te vagy a szeretet Istene és az élet Ura, aki állandóan gondoskodsz rólunk. Hálát adunk neked az Atyával és a Szentlélekkel, ma és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 28,8-15)Húsvéthétfő

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
18

Húsvéthétfő

 

(Mt 28,8-15)

 

Bevezető

Húsvét másnapján az emmauszi tanítványokhoz szegődünk, és az ő történetük alapján akarunk közelebb jutni a feltámadás titkához. Nekik akkor nyílt meg a szemük, amikor az Úr Jézus a Szentírást magyarázta nekik, és megáldotta a kenyeret. Addig csak testi szemükkel tájékozódtak az idegen felől, most azonban lelki szemük nyílt meg. A testi szem ereje nekünk sem elég a mélyebb dolgok meglátásához. Szemünk például nem látja az evangéliumos könyv betűi mögött a bennük rejlő igazságokat, mint ahogy nem veszi észre az ostyában rejtőző Jézust sem. Pedig a feltámadt Jézus éppen olyan valóságosan jelen van a Szentírás örök igazságaiban, mint ahogyan élő valósággal jelenik meg kenyér színében is. Ilyen értelemben ünnepeljük az Úr Jézus feltámadását az év minden vasárnapján, és ma is.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Imádkozzunk Megváltónkhoz, aki bölcs tanításával és szentségeivel vezet bennünket az örök életre!

1.   Urunk, akit az emmauszi tanítványok az írás magyarázatáról kezdtek felismerni, ösztönözz minket is a Szentírás mélyebb megismerésére.

2.   Urunk, akit tanítványaid a kenyértörésről ismertek meg, legyél tieidnek üdvössége az Oltáriszentségben.

3.   Aki halálod és feltámadásod által győzelmet arattál a pokol felett, add, hogy mi is győzelmet arassunk a kísértések elleni harcban a bűn felett.

4.   Add Urunk, hogy a földi életből eltávozott testvéreink részesüljenek feltámadásod dicsőségében.

Urunk Jézus Krisztus! Add, hogy a húsvét örömét és békéjét megoszthassuk másokkal is. Te pedig, aki élet és halál ura vagy, légy áldott most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 24,1-12)Húsvétvasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16

Húsvétvasárnap

 

(Lk 24,1-12)

 

Bevezető

Húsvét tavaszi ünnep. Ma mégsem annak örülünk, hogy újjáéled a természet és ismét nyílnak a virágok, hogy rügyeznek a fák és termést ígér a zöldelő mező, hanem a feltámadt Krisztusnak zengünk örömteli szívvel alleluját! Ez a mi húsvéti örvendezésünk abban a biztos hitben gyökerezik, hogy Megváltónk életében nem a halálé volt az utolsó szó, hanem az életé. Azé az életé, amely számunkra megnyitotta az örök élet kapuját. A ma élő Egyházunk és az utánunk jövő generáció pedig azt a hitet viszi tovább, amelyet mi életünkkel bemutatunk. Vizsgáljuk meg magunkat, hogyan mutatjuk meg a világnak a feltámadt Krisztus életadó erejét.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Örvendezve könyörögjünk Urunkhoz, aki feltámadásával a bűn szolgaságából Isten gyermekeinek szabadságára hívott meg, és a halálból az életre vezet bennünket!

1.   Krisztus! Sötétben ragyogó fényesség, élet fejedelme, halandók megszentelője! Add, hogy ezt a napot a Te dicséretedben töltsük.

2.   Krisztusunk, segítsd Egyházad tagjait, akik a húsvéti oltár körül összegyűltek. Add, hogy egységben és békében éljenek.

3.   Krisztusunk, bátorítsd kegyelmeddel azon híveidet, akiket miattad üldöznek. Adj nekik erőt a szenvedés elviseléséhez.

4.   Add, hogy a nemzetek közötti gyűlölet megszűnjön, és a világ népei békében éljenek egymással.

5.   Béke fejedelme! Adj békét szívünknek, békét nemzetünknek és békét a világnak.

Mennyei Atyánk! Tekints jóságosán híveidre, akiket Fiad halála és feltámadása által megváltottál, és engedd, hogy húsvéti győzelmében mi is részesülhessünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 13,1-15)Nagycsütörtök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
14

Nagycsütörtök

 

(Jn 13,1-15)

 

Bevezető

Nagyhét három utolsó napját Szent Három Napnak nevezzük. Mintha az egész egyetlen hosszú nappá válna, amely sűrítve állítja elénk az üdvösség történetének fölséges eseményét, a megváltásunkat. Az utolsó vacsora a tanítványokkal, a kereszthalál és a feltámadás ugyanazt az igazságot hirdeti: Isten szerette, és ma is szereti az embereket, akár tudomásul vesszük, akár nem. Ezt azzal bizonyítja, hogy emberré lett örök Fiát áldozta fel értünk. Az utolsó vacsorán az ajándékozó szeretet jegyében a Úr Jézus önmagát adja a kenyér és a bor színében az apostoloknak, általuk a későbbi évezredek emberének. A szolgáló szeretetről tesz tanúbizonyságot, amikor tanítványainak megmossa a lábát. Ez nem valami színpadi látványosság, hanem azt hangsúyozza, hogy az istenszeretettel mindig kell, hogy párosuljon az emberszeretet, amely lehajol és szolgál. Változzék át ma templomunk az utolsó vacsora termévé, ahol lélekben együtt szeretnénk lenni az Úr Jézussal. Legyünk együtt üdvözítő szándékával, szerető szívével és imáinkkal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal minket szerető Istenünkhöz!

1.   Könyörögjünk mindazokért, akik szolgálatot vállaltak az Egyházban és a világban. Segítsd őket, hogy nyitott szemmel és tettrekész lélekkel végezzék feladataikat.

2.   Könyörgünk a világi apostolokért, mindazon férfiakért és nőkért, akik templomainkban és az iskolákban tevékenykednek. Ajándékozd meg őket munkájuk örömével.

3.   Könyörgünk azokért, akik az öregeket és a betegeket gondozzák. Adj nekik türelmet és kitartást mindennapi szolgálatukban.

4.   Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy az Oltáriszentség vétele bennünket a szeretet családjává tegyen.

Urunk, Jézusunk! Te példát adtál nekünk a szolgáló szeretetre. Szerető jóságodra bízva életünk útját, példád szerint akarjuk járni ma, holnap és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 19,28-40)Virágvasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
09

Virágvasárnap

 

(Lk 19,28-40)

 

Bevezető

Ma örömmel csatlakozunk Jeruzsálem népéhez, amely pálmaágakkal és hozsannával üdvözli az Úr Jézust, aki ünnepélyesen vonul végig a főváros utcáin. Ebben az ünneplésben kifejezésre jut a népnek az a meggyőződése, hogy Krisztus a megjövendölt Messiás, aki csodáival és magasztos tanításával igazolta magát. Hároméves nyilvános működése hozta meg itt a gyümölcsét. Mai virágvasárnapunkat viszont Krisztus Egyházának kétezer éves múltja előzi meg. Számunkra már hosszú évszázadok történelme bizonyítja, hogy az Úr Jézus megváltói működése áldást hozott az egész emberiségnek. Bennünk már erős az a meggyőződés, hogy érdemes hozsannázni, örvendezve követni azt a Jézust, aki biztos célt ad életünknek, és helyes utat mutat nekünk. E gondolatok jegyében ünnepeljünk ma közösen, örömmel.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézust Királyként és Messiásként ünnepelte Jeruzsálemben a tömeg. Mi is ünnepi örömmel járuljunk eléje kéréseinkkel!

1.   Urunk, aki felmentél Jeruzsálembe, hogy vállald a szenvedést, és így eljuss a feltámadás dicsőségébe, kérünk vezesd Egyházadat az örök húsvétra.

2.   Tekints irgalmasan azokra, akik a mi bűneink miatt tértek le a helyes útról. Kérünk, segíts rajtuk, hogy mindnyájunkon győzzön az igazságosság és a szeretet.

3.   Megváltónk! Engedd, hogy a bűnbánattal szorosabban kapcsolódjunk szenvedésedhez, és így eljussunk a feltámadás dicsőségére.

4.   Vezesd országodba azokat, akik benned hisznek, téged követnek és tőled remélnek segítséget.

Urunk, Jézusunk! Segíts mindnyájunkat, hogy kínszenvedésed tanítását megértsük, és egykor társaid lehessünk a feltámadásban, és Atyád házában együtt örvendhessünk angyalaiddal, mindörökkön örökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 8,1-11)Nagyböjt 5. vasárnapja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
02

Nagyböjt 5. vasárnapja

 

(Jn 8,1-11)

 

Bevezető

Ennek a böjti vasárnapnak az lehetne a mottója: Ne ítélj, hogy ne ítéltessél! Az evangéliumból arról értesülünk, hogy egy házasságtörő asszonyt hoznak az Úr Jézus elé, hogy ő ítélje el a bűnét. Azt a bűnt, amelyért a mózesi törvény szerint megkövezés járt. A törvénytudók arra voltak kíváncsiak, hogy az Úr Jézus azonosul-e az ószövetség erkölcsi rendjével? Ő nyíltan megmondja a véleményét: elsősorban nem elítélni kell a bűnöst, hanem alkalmat kell neki adni a jóvátételre, lehetőséget biztosítani a javulásra. Az Úr Jézus ezt az elvet hirdeti. Ebből az következik, hogy kövessük példáját és tanítását. Ne az elítélésre fektessünk súlyt, hanem a megjavításra, megnevelésre. Vizsgáljuk meg magunkat, hová húz a szívünk, miben kell változnunk?

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Sokszor tapasztalhatjuk Isten jóságát és igazságosságát. Ennek alapján alázatosan járuljunk trónja elé és kérjük, hogy legyen mindig tekintettel emberi gyengeségünkre!

1.   Urunk, segítsd hathatósan a hitvestársakat, hogy a házassági hűséget az élet kísértései között meg tudják tartani.

2.   Támogass kegyelmeddel, hogy ne legyünk könnyelműen ítélkező emberek, akik meglátják mások szemében a szálkát, és nem veszik észre a maguk szemében a gerendát.

3.   Urunk, vezesd szíved szerint az állami igazságszolgáltatás bíráit, hogy a bűnösök felett törvényesen, lelkiismeretesen ítélkezzenek.

4.   Add, hogy a nemzetek vezetői ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét.

5.   Adj Urunk erőt ahhoz, hogy bocsánatot tudjunk kérni azoktól, akiknek becsületében kárt tettünk megszólással vagy rágalmazással.

Istenünk! Égi segítségeddel vigyázni akarunk beszédünkre, hogy bűnös szavaink miatt ne sújtson bennünket igazságos, de büntető ítéleted. Irgalmadban bízunk ma, holnap és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 15,1-3. 11-32)Nagyböjt 4. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
26

Nagyböjt 4. vasárnapja

 

(Lk 15,1-3. 11-32)

 

Bevezető

A mai szentmise evangéliuma klasszikus példabeszédben tárja elénk azt az igazságot, hogy Isten végtelenül irgalmas, aki a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. A tékozló fiú történetét fogjuk hallani. Ismerős, de mindig időszerű történet. Ugyanis eszünkbe juttatja azt a szomorú tényt, hogy nehezen tudunk megbocsátani egymásnak. Pedig naponként imádkozzuk: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Miért van ez így? Azért, mert attól félünk, hogy csorbát szenved az igazságosság. Arra gondolunk, hogy a megbocsátással lovat adunk a gonoszság alá, és elsősorban büntetést érdemel az, aki minket megbántott, nem pedig megbocsátást. Ámde, ha Isten nem tartja igazságtalannak a megbocsátást velünk szemben, mi sem tarthatjuk annak egymással szemben. Gondolkozzunk el erről a mai szentmisében.

 

Hívek könyörgése

Testvérek! Forduljunk bizalommal égi Atyánkhoz, aki mindig könyörülő szívvel van irántunk!

1.   Istenünk, segíts bennünket, hogy Szent Fiad tanítása és példája szerint mindenkor a megbocsátás szelleme töltsön el minket a bűnösökkel szemben.

2.   Tartsd távol tőlünk a harag és a bosszú minden megnyilvánulását.

3.   Segítsd Egyházadat, hogy ne szűnjön meg hirdetni a népek közötti kiengesztelődés fontosságát, ami a béke alapja.

4.   Istenünk, adj türelmet és kitartást azoknak, akik a tartós béke megteremtéséért fáradoznak.

5.   Segítsd a hitvestársakat, hogy mindig meg tudjanak bocsátani egymásnak, és ezzel biztosítsák az állandó családi békét.

Mennyei Atyánk! Köszönjük neked, hogy végtelen irgalommal vagy irántunk. Kegyelmed erejével mi is meg akarunk bocsátani egymásnak, a Te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 13,1-9)Nagyböjt 3. vasárnapja

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19

Nagyböjt 3. vasárnapja

 

(Lk 13,1-9)

 

Bevezető

Nagyböjtben megváltásunk nagy eseményének megünneplésére, húsvétra készülünk. Bűnnel nem lehet ünnepelni, csak karikatúrát csinálni. Ezért sürgeti Egyházunk a megtérést, a lélektisztulást. A mai evangéliumban is erről fogunk hallani. A megtérés azt jelenti, hogy valahol változtatni kell az életünkön. Kis Szent Teréz azt mondja: „Olyannak kell lennünk, mint a gumilabdának, amelyet földhöz vágunk, de nem marad ott, hanem felugrik.” Ha bűnre hajló természetünk belevág a bűn sarába, nem kell ott maradnom, felkelhetek, újra kezdhetek. Ennek az újrakezdésnek az ideje a nagyböjt. Vizsgáljuk meg magunkat, hogyan kezdjük el.

 

Hívek könyörgése

Imádkozzunk Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez, a mi hosszan tűrő, de igazságos Istenünkhöz, hogy hallgassa meg kéréseinket!

1.   Vezesd Urunk Egyházadat Szentlelkeddel, hogy a bűnbánat által mindig tudjon megújulni, és a tradícióktól bátran megszabadulni, ha az szükséges.

2.   Segítsd azokat, akik a népek vezetésében felelősséget hordoznak, hogy figyeljenek a gyengékre, a szükséget szenvedőkre.

3.   Tedd fogékonnyá lelkünket a nagyböjti szentbeszédek gondolatai iránt, hogy hatásukra megteremjük a bűnbánat méltó gyümölcsét.

4.   Vezesd magadhoz azokat is, akik már évek óta elmulasztották a húsvéti szentgyónást és szentáldozást.

Köszönjük Istenünk, hogy időt engedsz a megtérésre, és kegyelmi segítséget nyújtasz az érdemszerző élethez. Add, hogy egyre közelebb jussunk hozzád, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."