35128 ima található a honlapon, összesen 54123 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Jn 2,13-25)Nagyböjt 3. vasárnapja

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  06

  Bevezető

  Nagyböjt 3. vasárnapja a kereszténység tanításának lényeges, központi üzenetét hangsúlyozza számunkra. Azt ti., hogy Isten, akihez az Úr Jézus utat nyit nekünk, nem más, mint a Tízparancs Istene. Isten, akinek akaratát az Úr Jézus teljesítette egészen a kereszthalálig, ugyanaz az Isten, aki Izrael népét kiszabadította az egyiptomi szolgaságból. Az üdvösség történetében tehát Isten irgalma és jósága folyamatosan van jelen, és az Úr Jézus Egyháza által folytatódni fog a világ végéig. Ebben a hitben kérjük bizalommal most is bűneink bocsánatát. Gyónom...

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézussal való közösségünk hozza létre a keresztények közösségét. Ezért mi, mint Isten szent népe imádkozzunk egymásért és világunk gondjaiért!

  1.   Add Urunk, hogy a keresztény egyházak Isten parancsait úgy tekintsék, mint amelyek biztos utat mutatnak egy tartalmas élethez.

  2.   Add, hogy a politikai és társadalmi élet vezetői érezzék át felelősségüket az élet, a béke és a szabadság védelméért, az általad alkotott világ megóvásáért.

  3.   Add Urunk, hogy a társadalom peremére szorult felebarátaink: a betegek, a szegények, a magányosok megtalálják a nekik segítő testvért, és így megérezzék szerető jóságodat.

  4.   Add Urunk, hogy egyházközségünkben a fiatalok és öregek egyaránt megtapasztalják a Szent Kereszt jelében a Szentlélek erejét és bölcsességét.

  5.   Add, hogy halottaink halálod és feltámadásod által elnyerjék vágyaik beteljesedését: eljussannak az örök életbe.

  Mennyei Atyánk! Te évezredek óta vezeted az emberiséget az üdvösség útján, és mi is tapasztaljuk üdvösséghozó szándékodat. Ezért hálát adunk neked, és dicsőítünk téged életünk minden napján, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 9,2-10)Nagyböjt 2. vasárnapja

  Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  Bevezető

  A világ körülöttünk gyakran sötétnek látszik. Némelyek azt gondolják, hogy ez a világ menthetetlen. Mi keresztények is biztosan tudjuk, hogy ennek a világnak vége lesz, de vele a mi életünk nem fejeződik be. Erre hívja fel figyelmünket a mai liturgia olvasmánya, amikor felidézi Ábrahám történetét. Ábrahám nem érti, miért kéri tőle Isten Izsák feláldozását, mégis hajlandó ezt megtenni. A tanítványok sem értették, miért kell Jézusnak meghalnia. Egyházunk arra akar minket rávezetni, hogy akkor is bízzunk az isteni gondviselésben, amikor nem értjük Isten szándékait. A szenvedés sötét óráiban reméljük, hogy az alagút sötétségének végén felragyog az Úr Jézus húsvéti fénye, és annak világánál majd mindent megértünk. A mai szentmisében is kaphatunk a kegyelemnek ebből a fényéből.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Krisztus a mi legfőbb tanítómesterünk, aki azért jött, hogy szolgáljon, és mindenkivel jót tegyen. Kérjük ezért alázattal és bizalommal!

  1.   Urunk! Segítsd püspökeinket és papjainkat, akiket vezetőkké és pásztorokká tettél Egyházadban, hogy segítségeddel mindenkit elvezessenek az Atyához.

  2.   Urunk! Taníts bennünket az emberek szolgálatára, hogy így kövessünk téged, aki szolgálni jöttél, és nem azért, hogy neked szolgáljanak.

  3.   Urunk! Te vagy a világ világossága. Add, hogy minden ember felismerjen téged, mint a világ Üdvözítőjét.

  4.   Légy irgalmas minden meghalt testvérünkhöz, és mutasd meg nekik arcod fényességét.

  Urunk, Istenünk! Te egyszülött Fiadat adtad a világ életéért. Ne engedd, hogy áldozata eredménytelen maradjon életünkben, hanem kegyelmének erejével elnyerjük a megváltás gyümölcseit! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 1,12-15)Nagyböjt 1. vasárnapja

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Bevezető

  Ezen a héten hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt, a bűnbánati idő. Ennek alapgondolatát maga az Úr Jézus így fogalmazza meg: „Az idő betelt, közel van az Isten országa.” Egyházunk felhív bennünket, hogy újra és újra foglalkozzunk az Isten országával, amely közel jött hozzánk. Felhív arra, hogy többet foglalkozzunk lelkünkkel, vezekléssel. Felhív arra, hogy válalljunk önmegtagadásokat bűneink jóvátételére. Mindehhez az Úr Jézus irányt mutat és kegyelmével erősít minket. E gondolatok jegyében tartsunk lelkiismeret-vizsgálatot mai szentmisénk kezdetén.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus ismeri azokat a kísértéseket, amelyek körülvesznek bennünket a világban. De ugyanakkor azt is hirdeti nekünk, hogy a mennyei Atya végtelenül szeret minket. Ezért bizalommal imádkozzunk hozzá!

  1.   Imádkozzunk az Egyházért és mindazokért, akik felelős állást töltenek be. Add, hogy mindig és mindenütt bátran és nagy vonzerővel hirdessék Isten evangéliumát.

  2.   Imádkozzunk azokért, akik a politikai és gazdasági életért viselnek felelősséget. Add, hogy ne engedjenek a hatalom kísértéseinek, és döntéseikben a közösség javát tartsák szem előtt.

  3.   Imádkozzunk azokért, akik ezekben a napokban a keresztség felvételére készülnek. Add, hogy eltöltse őket a benned való hit öröme.

  4.   Imádkozunk halottainkért. Add Urunk, hogy eljussanak Szent Fiad örök országába.

  Urunk, Istenünk! A nagyböjt kezdetén újra elindulunk feléd azon az úton, amelyet Szent Fiad mutat nekünk. Segíts bennünket, hogy mindvégig kitartsunk és eljussunk hozzád, Krisztus a mi Urunk kegyelme által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 6,1-6. 16-18)Hamvazószerda

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Bevezető

  Egyházunkban a mai nappal kezdődik a nagyböjt. Ez egy bűnbánati időszak, amely előkészít bennünket legnagyobb vallási ünnepünkre, a húsvétra. Az Egyház hamuval jelöl meg bennünket. Ezzel figyelmeztet arra, hogy testi életünk múlandó. A lelkünk az, amely örök életre kapott meghívást. Ebben az időszakban a lelkünket kell jobban szépíteni, erősíteni megszokott vallási életünk felülvizsgálatával és testi önmegtagadásokkal. Olyan ez az időszak lelkünk számára, mint az időszakos szerviz az autó számára. Istenben bízó lélekkel és felelősséggel indulunk el ma a bűnbánat útján.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Forduljunk kéréseinkkel az Úr Jézushoz, aki példájával is mutatja nekünk a helyes életutat!

  1. Imádkozzunk azokért, akik a nagyböjti időben az újrakezdés nagy lehetőségét látják, és bátran felülvizsgálják eddigi életüket.

  2. Imádkozzunk azokért, akik feltűnően szükséget szenvednek, és mindenképpen rászorulnak mások segítségére.

  3. Imádkozzunk azokért, akik magányosan, mindenkitől elhagyatva élnek, és imádságunkra szorulnak.

  4. Imádkozzunk azokért, akiknek mindenük megvan, és mégis elégedetlenek az életükkel.

  5. Imádkozzunk önmagunkért, hogy életünk végső órája bűnbánatban találjon bennünket.

  Urunk, Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy mutatod nekünk az örök életre vezető utat. Add, hogy mindig szívesen és bátran járjuk, és bízzunk segítségedben, most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 1,40-45)Évközi 6. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13

  Bevezető

  Isten imádására gyűltünk össze. Szívünk ösztönzésére hallgatva jöttünk Isten oltára elé, hogy ezt a legszebb emberi kötelességünket teljesítsük. Ez a belső ösztönzés nem más, mint az Úr Jézus hívása, aki mindig életközelben akar velünk maradni. Meghívásának semmilyen feltétele nincsen. Ő akkor is hív, ha bűnök nehezednek ránk, akkor is, ha családi gondok nyomnak, mert az élet árnyékos oldaláról a kegyelem és a lelki öröm fényeire akar elvezetni bennünket. E gondolat jegyében tartsunk most bűnbánatot...

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus a legkiválóbb orvos, aki egyaránt gyógyítja testünket és lelkünket. Forduljunk ezért hozzá nagy bizalommal!

  1. Mennyei Atyánk! Könyörgünk azokért, akik vállalták az evangélium hirdetésének szolgálatát. Bátorítsd őket az igehirdetésben!

  2. Könyörgünk azokért, akik olyan közösséget keresnek, amely befogadja őket. Vezesd eredményre szándékukat!

  3. Könyörgünk azokért, akik nem tudják megfogni a feléjük nyújtott baráti jobbot. Támassz bennük reményt és bátorságot embertársaik iránt.

  4. Könyörgünk azokért, akik ezekben a napokban örömmel ajándékoznak meg másokat.

  Add, hogy ne fogyjon el szívükből az ajándékozó szeretet. Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy tanításoddal vezetsz és szentségeiddel erősítesz minket. Szálljon feléd hálánk és dicséretünk, most és mindörökké. Amen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 1,29-39)Évközi 5. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  06

  Bevezető

  Életünkben újra meg újra rá vagyunk utalva másokra. Egyszer jobban, máskor kevésbé. De minden emberi segítség mellet is marad bennünk valami hiányérzet. Érezzük, hogy csupán emberi erőkkel nem tudjuk megoldani életünk problémáit. Az emberi erőfeszítések mellett szükségünk van Isten őrző, segítő, oltalmazó kezére. Ezt a kezet nyújtja Ő felénk Szent Fia, Jézus Krisztus által. Ezt a felénk nyújtott kezet kell nekünk a mai vasárnapon is megragadnunk, hogy felemeljen, erősítsen minket. Bűnbánattal kezdjük...

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Imádkozzunk bizalommal az Úr Jézushoz, aki az ördögtől megszállottakat kiszabadította, és a betegeket meggyógyította!

  1. Urunk! Könyörgünk a lelkipásztorokért és segítőtársaikért. Add, hogy szolgálatuk gyógyítsa és felemelje az embereket.

  2. Könyörgünk az állam és a társadalom felelős vezetőiért. Add, hogy döntéseikben és tetteikben tartsák tiszteletben az emberek jogait.

  3. Könyörgünk Urunk a betegekért, a fogyatékosokért, depressziós felebarátainkért. Add, hogy érezzék meg közelségedet, szeretetedet és azt, hogy bízhatnak benned.

  4. Könyörgünk az orvosokért és a betegápolókért. Add, hogy megőrizzék türelmüket, erejüket, amikor az embereket gyógyítják, egészségüket védik.

  5. Könyörgünk megholt szeretteinkért. Add hogy reményük beteljesüljön, bejussanak örök országodba, és boldogok lehessenek szentjeid között.

  Jóságos Istenünk! A Te ajándékod az, hogy életünk útjain Szent Fiad kezét nyújtod felénk, és így biztosan haladhatunk örök célunk felé. Köszönjük, hogy mindig közel vagy hozzánk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk1,21-28)Évközi 4. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  30

  Bevezető

  Évközi 4. vasárnapon jöttünk Isten oltára elé, hogy az Úr Jézus halálát hirdessük, és feltámadását magasztaljuk. Összejövünk vasárnapról vasárnapra azért is, hogy hálát adjunk Istennek, akinek benne vagyunk üdvözítő terveiben, aki biztató, bátorító szavakat intéz hozzánk, és aki saját életében részesít bennünket a szentáldozás által. Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy vasárnapról vasárnapra a megszokottság veszélye is fenyeget bennünket: annak a veszélye, hogy Isten nagy ajándékait magától értetődőnek tartsuk, és közömbösekké váljunk az iránt, ami Isten üzenetéből hangzik felénk. Kérjük az Urat, hogy újra és újra ajándékozzon meg bennünket a csodálat adományával, és olyan nyitott szívvel, amely készségesen befogadja az ő üzenetét.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Isten mindent lát: látja gondjainkat és bajainkat, szívén viseli az emberek sorsát. Ahol a mi eszközeink már kevésnek bizonyulnak, hozzá fordulhatunk. Ezért kérjük ma is bizalommal!

  1. Istenünk, világmindenség Teremtője, áldunk téged, mert nekünk adtad a világ javait, és mindig megőrizted életünket.

  2. Tekints ránk, akik mindennapi munkánkat vállaljuk, és alakíts tetszésed szerint, amikor elfogadsz minket munkatársaidnak.

  3. Istenünk! Ébreszd fel azok lelkiismeretét, akik másokat igazságtalanul elnyomnak, add, hogy felismerjék gonoszságukat, és legyen bennük bátorság, hogy megváltozzanak.

  4. Légy velünk és mindazokkal, akikkel találkozunk, ajándékozz meg minket örömöddel és békéddel.

  Istenünk! Egyedül neked van hatalmad arra, hogy mindent jóra fordíts, ami az emberek gonoszságában rejtőzik. Tudjuk, hogy Te az embert ember által akarod üdvözíteni. Jó szándékú testvéreink közreműködésével a Te segítségedben remélünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 1,14-20)Évközi 3. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  23

  Bevezető

  Ismét elmúlt egy hét. Van akinek gyorsan, van akinek lassabban. Ismét együtt vagyunk az oltár körül, hogy Istent dicsérjük, neki hálát adjunk, és tanításából erőt merítsünk. Hétköznapjaink során, amikor autóval megyünk valahová, gyakran megállít bennünket egy tábla, amelyről megtudjuk, hogy nem jó irányba haladunk. Ilyenkor az egyetlen értelmes magatartás az, hogy megállunk, megnézzük a térképet és visszafordulunk, így állít meg bennünket a vasárnap is, egy napra, de legalább egy órára, hogy a másik valóság felé forduljunk. Ez a másik térkép, amely ilyenkor elénk terül: az Úr Jézus tanítása. Ez is arra hív fel bennünket, hogy megforduljunk, megtérjünk. A mai evangéliumban az Úr Jézus így fogalmaz: „Közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek.” Ha mai szentmisénken sikerül egy jó fordulatot tennünk, magunk látjuk hasznát.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus nemcsak jó irányt mutat az evangéliummal életutunkon, hanem kegyelmével segít is bennünket az út megtételére. Kérjük őt bizalommal!

  1. Könyörgünk Urunk, Egyházadért, hogy az idők jeleit felismerve az örömhírt olyan nyelven hirdesse, amelyet az emberek megértenek.

  2. Könyörögjünk azokért, akik az élet értelmét keresik: add Urunk, hogy az evangélium örömhírét hozzájuk intézett felhívásnak tekintsék.

  3. Könyörgünk a pályaválasztás előtt álló fiatalokért, add meg nekik Urunk annak felismerését, hogy a papi és szerzetesi hivatások számukra is Istentől felkínált lehetőségek.

  4. Könyörögjünk a nyilvános bűnösökért, segítsd őket Urunk, hogy tudatára ébredjenek gonoszságuknak, és megtalálják az utat a megtéréshez.

  Irgalmas és jóságos Istenünk! Te vagy az élet és az üdvösség forrása. Tudjuk, hogy Te jobban örülsz egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak. Minden megtérésünkkel örömödre akarunk lenni, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 1,35-42)Évközi 2. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  16

  Bevezető

  A mai vasárnappal kezdődik az évközi idő. Külső jele a zöld színű miseruha. A zöld a remény színe. A remény a keresztény ember jellemzője. A remény számunkra azt jelenti, hogy jövőnket Istenre bízzuk, ráhagyatkozunk. Isten az, aki hivatást, életcélt ad nekünk, aki hív bennünket az örök életre. Erről tanúskodik a Szentírás ószövetségi és újszövetségi része egyaránt. Hívta Sámuelt éjnek idején a prófétai hivatásra, hívta a tanítványokat az ő követésére. Bennünket ma ide hívott imádására. Válaszunkat azzal fejezzük ki, hogy számba vesszük bűneinket és megbánjuk azokat. Gyónom...

  Hívek könyörgése

  Tetsvéreim! Keresztelő János meglátta Jézust és felkiáltott: Nézzétek, itt van az Isten Báránya. Mi is az Úr Jézus felé fordulunk, és hozzá intézzük kéréseinket!

  1. Áldd meg Urunk N. pápánkat és püspökeinket! Töltsd el szívüket Szentlelked erejével, hogy hozzád vezethessék a népeket.

  2. Áldd meg a papokat és szerzeteseket, akik életüket szolgálatodra szentelték. Segítsd őket, hogy hivatásukban mindvégig kitartsanak.

  3. Áldd meg a népeket, akik a keresztség szentsége által titokzatos testednek tagjai lettek. Tedd készségessé szívüket tanításod befogadására.

  4. Áldd meg a fiatalokat, akik életcélt keresnek. Mutasd meg nekik azt az utat, amely biztos jövőt és lelki békét jelent számukra.

  5. Segíts mindnyájunkat, hogy mindig meghalljuk hívásodat, és teljesítsük akaratodat.

  Istenünk, Szent Atyánk! Hálát adunk mindazon keresztény értékekért, amelyeket szent Egyházunk által megismertünk. Azokat, mint lelki kincseket megőrizni és másokkal is megismertetni akarjuk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 1,7-11)Urunk megkeresztelkedése

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  09

  Bevezető

  Ma arra az eseményre emlékezünk, hogy az Úr Jézus megkeresztelkedett a Jordánban. Valahányszor belépünk egy templomba, szenteltvízzel keresztet vetünk magunkra. Ez a szokás keresztségünkre akar emlékeztetni bennünket. A mai ünnep jó alkalom arra, hogy saját keresztségünkre emlékezzünk. Keresztelésünk által Krisztus Egyházának nagy családjába nyertünk felvételt. Azóta a háromszemélyű egy Isten közösségébe tartozunk. Ez hasonló ahhoz, ami az Úr Jézus megkeresztelésekor történt. Őt az Atya akkor szeretett Fiának nevezte, akiben kedve telik. Keresztelésünkkor a mennyei Atya Jézus Krisztusban fogad el bennünket, mint saját gyermekét. így már nemcsak Isten gyermekeinek hívnak bennünket, hanem valóban azok is vagyunk, ahogyan a Miatyánkban imádkozzuk. Mint gyermekeit hív bennünket ma is a szentmisére.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Isten gyermekei vagyunk, akik teljes bizalommal fordulunk mennyei Atyánkhoz, és így imádkozzunk!

  1. Jóságos Atyánk! Alázattal könyörgünk e földön küzdő Egyházadért, amelynek az a hivatása, hogy Isten jele legyen a világban. Add, hogy mindig emlékezzék magasztos feladatára.

  2. Könyörgünk keresztény testvéreinkért, akiket az Úr Jézus nevére kereszteltek meg.

  Segítsd őket, hogy a világban tanúságot tegyenek róla.

  3. Könyörgünk a szülőkért, akik ezekben a napokban kérik gyermekük megkeresztelését.

  Legyen velük kegyelmed ereje, hogy gyermeküknek jó példát tudjanak adni a hit szerint való életre.

  4. Könyörgünk önmagunkért, akik a Te szándékod szerint akarjuk alakítani a világot. Add, hogy vezetéseddel a kor égető kérdéseinek nemeslelkűén megfeleljünk.

  Urunk, Istenünk! Te az Úr Jézus által adsz nekünk részt saját boldogságodból. Hálát adunk neked ezért, és dicsőítünk téged most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 2,1-12)Vízkereszt, Urunk megjelenése 

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  06

  Bevezető 

  A mai ünnepet háromkirályok ünnepének is szoktuk nevezni. Annak ellenére, hogy a Szentírás nem említ királyokat és nem mondja azt, hogy hárman voltak. Nevet is csak a régi hagyomány adott nekik. Az evangélium bölcsekről szól. Ezzel jelzi, hogy koruknak művelt emberei közé tartoztak. Értékes ajándékaikról pedig arra következtetünk, hogy gazdagok voltak. Mindez fontos dologra hívja fel figyelmünket: a tudomány és a gazdagság nem akadálya annak, hogy Jézus előtt leboruljunk. Kétezer éves Egyházunk története is ezt igazolja. Ugyanis a szentek között szép számmal vannak tudósok és gazdagok. A napkeleti bölcsek engedelmesen követték Isten irányítását. Ugyanezt látjuk a pásztoroknál is, akik szegény, egyszerű emberek voltak. Ők is figyeltek az angyalokra. Az Úr Jézus mindenkihez jött, számunkra sem lehet idegen a tanítása, társadalmunk bármely rétegéhez tartozunk is. Szentmisénk legyen hódolatunk és hozzátartozásunk kifejezője. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! A napkeleti bölcsek hitével boruljunk le isteni Megváltónk előtt, és terjesszük elé bizalommal kéréseinket! 

  1. Urunk! Adj erőt és bátorságot Egyházunk püspökeinek és papjainak, hogy minden népnek hirdessék az evangélium igazságait. 

  2. Add, hogy isteni tanításod ismerete segítse elő a népek közötti egyetértést, és mások vallásának őszinte tiszteletét. 

  3. Urunk! Segítsen bennünket kegyelmed, hogy tudásunkkal, pénzünkkel és munkánkkal támogassuk a hit terjedését. 

  4. Add, hogy a vallásos szellem uralkodjék a keresztény családok otthonaiban. 

  Mennyei Atyánk! Add, hogy az egész világon felragyogjon az igaz hit világossága, és keresztény életünk jó példájával segíteni tudjunk ebben embertársainknak, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 1,1-5.9-14) Karácsony utáni 2. vasárnap 

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  02

  Bevezető 

  Isten fényben lakik, amelyhez senki sem közelíthet. Olykor úgy látszik, hogy dicsőségének fényéből kevés jut el hozzánk, mert körülvesz bennünket gondjaink és kételkedéseink felhője. Amikor pedig ki akarunk lépni ebből a felhőből, gyengének érezzük magunkat. Isten azonban nem hagy magunkra bennünket, hanem nekünk, mellénk adja Szent Fiát, aki Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól. Jézus Krisztusban testvérünk lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Ennek tudatában jöttünk össze ma is, és erőt akarunk meríteni az Úr Jézussal való találkozásból. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! A mi Istenünk nem távoli Isten, aki sorsunkra hagy minket. Számára fontos a mi életünk. Bizalommal fordulunk ezért hozzá kéréseinkkel! 

  1. Urunk! Add, hogy Egyházad egyre hitelesebben mutassa meg üdvözítő jelenlétedet a világban. 

  2. Erősítsd Egyházad vezetőiben, szentatyánkban, püspökeinkben és papjainkban annak tudatát, hogy felelősek minden ember üdvösségéért. 

  3. Urunk! Add, hogy mindazok, akik anyagiakban és szellemi javakban bővelkednek, hálásak legyenek irántad, és vegyék észre embertársaik gondját. 

  4. Halottainkat pedig sorold jóságosán szentjeid közé, akiknek neve ott van az élet könyvében. 

  Jóságos Istenünk! Tedd nyitottá a keresztények szívét, mert Te ott laksz, ahová beengednek téged. Mi a tieid akarunk lenni, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."