44111 ima található a honlapon, összesen 82883 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,24-35)Évközi 18. vasárnap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  31

  Bevezető

  A csodás kenyérszaporítás után sokan azért keresték az Úr Jézust, mert jóllakatta őket. Nehezen tudta megértetni az emberekkel, hogy „nem csak kenyérrel él az ember.” Van olyan éhség is, amit nem lehet kenyérrel, kaláccsal, hússal lecsillapítani. Nagyon jól mutatja ezt azoknak a gazdagoknak az élete, akik jólétben élnek, és mégis elégedetlenek az életükkel. Az Úr Jézus éppen azért hív bennünket ismételten közösségbe, közös istentiszteletre, hogy megtapasztaljuk ennek a másik életnek a szépségét, melegét, természetfeletti értékét. Ma is ezért vagyunk együtt.

   

  Hívek könyörgése

  Isten új élettel ajándékoz meg bennünket az Egyházban. Úgy akar bennünket megváltoztatni, hogy majd mi legyünk mások számára az élet kenyerévé. Erre gondolva imádkozunk most hozzá bizalommal!

  1.   Add Urunk, hogy a földi jólétért való küzdelem ne oltsa ki az emberek lelkéből az örök üdvösség vágyát.

  2.   Add, hogy egyházközségünk váljék a meleg otthonosság helyévé minden keresztény ember számára.

  3.   Áldd meg azokat, akik a világban az igazságosság megvalósulásáért, és a tisztességes békéért fáradoznak.

  4.   Vigasztald meg azokat, akik szeretteiktől váltak meg, segítsd őket, hogy találjanak kiutat gyászukból.

  5.   Add, hogy a szent útravaló által megerősítve távozzunk a földi életből.

  Istenünk, Te Szent Fiad, Jézus által akarsz minket az örök boldogságra vezetni. Engedd úgy boldogulni népedet a földön, hogy elnyerje az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,1-15)Évközi 17. vasárnap

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  24

  Bevezető

  Az Úr Jézus újszerű tanításának és csodáinak híre sok emberhez eljutott. Jöttek is mindenfelől az emberek kiéhezve, az üdvösség utáni vággyal eltelve. Nem csalódtak. Az Úr Jézus nemcsak életet adó tanítást adott nekik, hanem kenyeret is. Több ezer ember jóllakik, és úgy megtelik szívük hálával, hogy királlyá akarják őt választani. Erről fogunk hallani a mai evangéliumban. A csodás kenyérszaporítás nemcsak távoli esemény számunkra, hanem olyan valóság, amely most is lejátszódik istentiszteletünk órájában. Ugyanis az Úr az oltárra kerülő ostyákban megsokszorozza önmagát, és mindenki részesülhet belőle. Mi tudjuk ezt, ezért is jövünk szentmisére. Erősödni, gazdagodni akarunk abból, amit az Úr Jézus osztogat. Tegyük magunkat méltóvá a vele való találkozásra. Gyónom...

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Azzal a bizalommal járulunk a gondviselő Istenhez, hogy Ő megadja nekünk azokat a földi javakat, amik emberhez méltó életünkhöz szükségesek!

  1.   Adj Urunk Egyházad vezetőinek szociális lelkületet, hogy mindenkor észrevegyék az emberek testi-lelki igényeit.

  2.   Vezesd Egyházadhoz azokat, akik a szeretet kenyere után vágyakoznak.

  3.   Láttasd meg a teremtett világ szépségeit azokkal, akik most e napokban éppen szabadságukat töltik.

  4.   Mindazoknak, akik Jézus szent nevére vannak keresztelve, töltse el lelkét béke, bizalom és irántad való hála.

  5.   Fogadd be az örök béke országába azokat, akik ma hunytak el.

  Urunk Jézus Krisztus! Hálát adunk neked, mert gondoskodsz mindennapi kenyerünkről, és köszönjük neked, hogy a kenyér színében önmagad adod nekünk lelki táplálékul. Add, hogy méltók legyünk ajándékaidra ma, holnap és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 6,30-34)Évközi 16. vasárnap

  Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  17

  Bevezető

  Néha azt kívánjuk, bárcsak tovább tartana a nap, mint 24 óra. Sok a tennivaló, sok a feladat, az idő meg kevés. Úgy érezzük, jó lenne kikapcsolódni, a napi taposómalomból kiszabadulni. Ámde a nyugalom nem jön csak magától hozzánk, nekünk magunknak kell időt biztosítani a pihenésre, a kikapcsolódásra. A mai evangélium is ezt sugalmazza, amint majd hallani fogjuk. Amikor templomba jövünk, tulajdonképpen kiemeljük magunkat mindannak a szorításából, ami napról napra mozgat, űz-hajt bennünket. Amikor kitárjuk szívünket Isten felé, a nyugalomnak nyitunk ablakot. Itt egy kicsit hagyjuk magunkat formálódni, hogy lelkileg megerősödve helyt tudjunk állni mindennapi kötelességeinkben. Tartsunk csendet...

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim, könyörögjünk gondviselő Istenünkhöz embertársainkért, akik békére és üdvösségre vágynak!

  1.   Add Urunk, hogy a kötelességüket becsületesen teljesítő emberek mind eljussanak a megérdemelt pihenéshez.

  2.   A nyári szünidő szolgáljon tanulóifjúságunk testi és lelki erejének gyarapodására.

  3.   Imádkozzunk mindazokért, akik hajszoltnak, nyugtalannak, űzöttnek érzik magukat. Segitsd őket, hogy közeledben nyugalomra találjanak.

  4.   Könyörögjünk mindazokért, akik az ige hirdetésének szolgálatában állnak, hogy kedvüket ne veszítsék, hanem hivatásukban örömet találjanak.

  5.   Elhunyt testvéreinket fogadd jóságosán örök nyugalmadba.

  Jóságos mennyei Atyánk! Mindnyájan benned bízunk, mert Szent Fiad által szeretetedet megfoghatóvá tetted számunkra. Általa dicsérünk és magasztalunk téged mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 6,7-13)Évközi 15. vasárnap

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  10

  Bevezető

  Megszoktuk, hogy tartalékolunk pénzt, ételt, ruhát. Úgy gondoljuk, hogy ez ad biztonságot a holnapra. De vannak, akik ezt nem teszik. Kétféle embercsoport tartozik ide. Egyik az, amelyiknek nincs miből tartalékolni. E csoport tagjai általában tele vannak aggodalommal. Félnek a holnap bizonytalanságától. A másik az, amelyik nem akar tartalékolni, mert teljesen Istenre akar hagyatkozni. Ezek azok, akik nagyon tudnak bízni a gondviselésben, és soha nem esnek kétségbe, ha szűkösen vannak is egy időre. A mai evangéliumban arról fogunk hallani, hogy az Úr Jézus a teljes Istenre hagyatkozást kívánja apostolaitól, amikor szétküldi őket az evangélium hirdetésére. A gondviselésbe vetett hit fontos tartozéka vallási életünknek, és annak hiánya a hit gyengeségét jelzi. Vizsgáljuk meg magunkat, mennyire tudunk bízni Isten gondviselésében.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! A mennyei Atya szeret minket, és gondoskodik rólunk. Forduljunk hozzá bizalommal!

  1.   Áldd meg Urunk azokat, akik az elesetteket és a szegényeket segítik, nehogy elveszítsék életkedvüket a nehézségek láttán.

  2.   Imádkozzunk azokért, akik az evangéliumot hirdetik, hogy hűek maradjanak Isten igéjéhez, és mindig a szeretet szellemében cselekedjenek.

  3.   Világosítsd meg az emberek értelmét, hogy nyílt szívvel fogadják Isten szavát, és bízzanak az igazság erejében.

  4.   Imádkozzunk a családokért, akik hűségben összatartanak, és egymást kölcsönösen támogatják.

  5.   Segíts mindnyájunkat, hogy az evangélium igazságainak fényénél eljussunk az örök életre.

  Istenünk, az apostolok gondviselő jóságodban bízva indultak el az evangélium hirdetésére, és nem csalatkoztak. Add, hogy mi is tudjunk mindenkor bízni atyai gondviselésedben, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 6,1-6)Évközi 14. vasárnap

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  03

  Bevezető

  Gyakran előfordul, hogy idegen, ismeretlen emberekhez kedvesebbek, udvariasabbak vagyunk, mint családunk tagjaihoz. A családtagokkal szemben lazábban viselkedünk, mert úgy gondoljuk, hogy ők ismernek minket, mi őket, tehát nincs szükség különösebb tiszteletre, figyelemre velük szemben. Valami hasonló helyzet állhat elő Isten esetében is, amikor vasárnapról vasárnapra a szentmise keretében eléje állunk. Tudatában vagyunk ugyan annak, milyen jelentősége van a szentmisének, mégis megszokottá, rutinná válhat, ha nem vagyunk elég éberek. Ezért a mise elején mindig, ma is gondoljuk át: ki az Isten, mik vagyunk mi? Tartsunk lelkiismeretvizsgálatot...

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus a mi tanítónk és mesterünk. Már nyilvános működésének kezdetén elhangzik az égi szózat, hogy őt hallgassuk, őrá figyeljünk. Ezért kérjük őt bizalommal!

  1.   Urunk, add meg Egyházad pásztorainak az erősség Lelkét, hogy mindig bátran hirdessék az evangéliumot.

  2.   Világosítsd meg azon férfiak és nők lelkét, akiket arra rendeltél, hogy a gyermekeknek és a fiataloknak hirdessék a hit igazságait.

  3.   Ne engedd, hogy valaha is visszautasítsuk a felismert igazságot.

  4.   Segítsd a népek vezetőit a földi javak igazságosabb elosztásában, hogy ezáltal is erősödjék a népek közötti szolidaritás.

  Urunk, Istenünk, óvj meg minket a megátalkodás szellemétől, hogy bűneink bocsánatát elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 16,13-19)Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  29

  Bevezető

  Az Egyház a Krisztust követő személyek tarka kaleidoszkópja. Közöttük foglal helyet a szangvinikus Péter és a kolerikus Pál. Az egyik halász volt, és emberhalász lett belőle. A másik a keresztények üldözője volt, és Jézus lánglelkű apostolává vált. De akár a hagyományokhoz ragaszkodó Pétert, akár a világ számára nyitottabb Pált nézzük, mindketten ugyanabban a küldetésben járnak, mindketten ugyanazt a krisztusi tanítást követik és hirdetik. Ez ma is így van. A különböző célkitűzéssel működő szerzetesrendek, a különböző adottságokkal rendelkező keresztények egyéni arculatot mutatnak, de ugyanazt a Krisztust követik a maguk sajátos módján, és ezáltal mi, Isten gyermekei sokféle jó utat mutathatunk egymásnak, a hit megélésének sok módjával ajándékozhatjuk meg egymást. Vizsgáljuk meg magunkat, mennyiben járulunk hozzá e sokszínű paletta szépségéhez, mi a feladatunk Egyházunkban.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Könyörögjünk az Úr Jézushoz, aki Egyházát esendő emberekre alapította, és Egyháza által akar minket üdvözíteni!

  1.   Áldd meg Urunk szentatyánkat, N. pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy Péter és Pál hitével erősítsék a keresztényeket.

  2.   Áldd meg a hitoktatókat, hogy az iskolákban eredménnyel hirdethessék az Úr Jézus evangéliumát.

  3.   Küldj munkásokat, támassz papi hivatásokat, hogy minél többen megismerhessék a krisztusi igazságokat.

  4.   Segíts mindnyájunkat, hogy ne szűnjünk meg a keresztény egyházak egységéért fáradozni.

  5.   Végül engedd, hogy szeretteinkkel együtt egykor az apostolok boldog társaságának örvendhessünk.

  Urunk, Istenünk! Add, hogy az apostolfejedelmek, Péter és Pál

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 5,21-43)Évközi 13. vasárnap

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  26

  Bevezető

  A mai evangélium Jairus leányának feltámasztását adja elő. Az Úr Jézus azt mondja a halva fekvőnek: Talita kumi, ami azt jelenti, kelj fel, állj fel. És a kislány, mintha álmából ébresztenék, egyszerűen feláll, és járni kezd. A szentmise kezdetén mi is felállunk. Jelképesen azt fejezzük ki ezzel a mozdulattal, hogy kiléptünk a hétköznapokból, és Isten jelenlétébe helyezzük magunkat. Készek vagyunk figyelni arra a Jézusra, akiből felénk életerő sugárzik, készek vagyunk vállalni azt a feladatot, amelyet Jézus követése jelent, hogy eljussunk az örök életre. Ezt a készséget fejezzük ki a bűnbánattal is, amit álló helyzetben végzünk.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Istentől nagyszerű életprogramot kaptunk, amikor örök boldogságra teremtett minket. Álljunk neki e program megvalósításának, és kérjük ehhez segítségét!

  1.   Istenünk, add, hogy a keresztény élethez legyen bennünk életkedv, és mindig érezzük a tiszta lelkiismeret örömét.

  2.   Add, hogy minden embert eltöltsön az örök élet vágya.

  3.   Segítsd Egyházadat, hogy tanításával és tagjainak példaadó életével mindenkor be tudja mutatni a világnak az evangélium értékét és szépségét.

  4.   Tedd példamutatóvá keresztény hétköznapjainkat, hogy minél többen kedvet kapjanak a vallásos életre.

  5.   A földi életből eltávozott testvéreinknek pedig add meg az örök élet boldogságát.

  Mennyei Atyánk! Mi megismertük a keresztény vallás értékeit. Kérünk, hogy a hitünkkel megismert igazság és az őszinte szeretet útján valóban eljussunk örök célunkhoz, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 4,35-41)Évközi 12. vasárnap

  Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  19

  Bevezető

  A természet szeszélyéből olykor ijesztő viharokat élünk át. A mai evangélium is egy tengeri viharról számol be, amely az apostolokat ejtette kétségbe. A váratlan vihar az egyik kisvárosban nagy tányér alakú antennákat tépett le a háztetőkről, és össze is törte azokat. Ahogyan a természetben, úgy lelki életünkben is támadnak viharok. Ilyen lehet a szerelmi bánat, a gazdasági gond, az elhunyt szeretteink fölött érzett gyász, vagy valami ezekhez hasonló. Ezek a viharok néha az Isten felé mutató antennáinkat is megrongálják. Ilyenkor csalódottnak, gyökértelennek érezzük magunkat. Sérült antennáinkat azonban meg tudjuk javítani, mert az Úr Jézushoz fordulunk, és az ő erejével a ránk törő viharban is talpon tudunk maradni, bizalmunkat vissza tudjuk nyerni. Legyen a mai szentmisénk is ilyen találkozás, amely bizalmunkat, lelkünket megerősíti.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus nem hagy bennünket magunkra az élet viharos időszakaiban sem. Imádkozzunk hozzá bizalommal!

  1.   Erősítsd Urunk azokat, akik a mai idők viharában gyengéknek érzik magukat, és a félelem nyomja lelküket.

  2.   Áraszd gazdagon bátorító kegyelmedet szentatyánkra, N. pápánkra, hogy az Egyház hajóját az Úr Jézus erejével biztosan kormányozza.

  3.   Add, hogy az élet viharai, az élet megpróbáltatásai mindenkor hozzád vezessenek minket.

  4.   Adj lelki erőt azoknak, akik az üldözéstől, kínzástól és háborútól szenvednek, hogy el ne veszítsék irántad való bizalmukat.

  Urunk, Istenünk! Te tudod, hogy az élet sokszor próbára teszi hitünket. De mindig meg tudsz nyugtatni bennünket, ha hozzád fordulunk. Ezért dicsérünk téged, hálát adunk neked most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 4,26-34)Évközi 11. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  12

  Bevezető

  Megfigyelhettük már a szabad természetben, de akár a kertünkben is. hogy némely növény vagy fa magától nő, virágzik, fejlődik. Nincs szüksége a mi munkánkra, gondozásunkra, öntözésünkre. Valamiképpen Isten titokzatos ereje nyilvánul meg bennük. Például egy varjú szájából kiesik a dió, és ahol földet ér, hatalmas diófa nő. Szinte naponként megismétlődik Isten teremtő erejének megnyilvánulása. A mai evangélium is említi a piciny mustármagot, amely fává tud fejlődni. Valami hasonló megy végbe oltárainkon, amikor Isten igéje, kegyelmi ereje belehull a lelkünkbe, és mi lelkileg megújulva tovább növekszünk, erősödünk, fejlődünk. Ehhez ad alapot bűnbánatunk.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Imádkozzunk mennyei Atyánkhoz, aki Egyháza által gondoskodik üdvösségünkről!

  1.   Add Urunk, hogy az emberiség N. pápa vezetésével és a püspökök közreműködésével rátaláljon mindenütt Krisztus evangéliumára.

  2.   Adj erőt és bátorságot Egyházunk vezetőinek, hogy az általuk szükségesnek ítélt reformokat végrehajtsák.

  3.   Adj erőt mindnyájunknak, hogy a szegénység, igazságtalanság elleni küzdelemhez legyen kitartás bennünk.

  4.   Add Urunk, hogy Egyházad a nemzetközi életben minden nemes emberi törekvést támogasson.

  Gondviselő Atyánk! Hálával tartozunk neked azért, hogy életünknek értelmet és nemes célt adtál. Hisszük, hogy kegyelmed erejével elérjük célunkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 19,31-37)Jézus Szent Szívének ünnepe

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  11

  Bevezető

  Ma Istennek azt a túláradó szeretetét ünnepeljük, amely az Úr Jézus Szent Szívén keresztül jutott el hozzánk. A szív jelképe mindannak, ami számunkra szeretetet, melegséget, egymás megbecsülését, irgalmat és jóságot jelent. Isten, aki a szívek és vesék vizsgálója, Szent Fia szívében találta meg azt a helyet, amellyel kifejezheti a szívtől szívig terjedő kapcsolatot, az Ő szívétől a miénkig. Vizsgáljuk meg magunkat, hol zárkóztunk el Isten szeretete elől, hol szakítottuk el a szeretet szálát, hol vonakodtunk attól, hogy mások is részesüljenek a szeretetből.

   

  Hívek könyörgése

  Az Úr Jézusnak irántunk való szeretete oly nagy volt, hogy elvállalta értünk a kereszten a kínhalált. Irgalmas szeretetébe ajánljuk most kéréseinket!

  1.   Add Urunk, hogy Egyházad pásztorai, N. pápánk, püspökeink és papjaink megmaradjanak az irántad való szeretetben.

  2.   Erősítsd a szeretetben híveidet, hogy segítőkész szívvel álljanak az üldözöttek, a nyomorgók és betegek mellé.

  3.   Add, hogy mindenkor nyitottak legyünk a világ felé, és ne zárkózzunk el önzésünk falai közé.

  4.   Bátorítsd a keresztényeket, hogy irgalmas szívvel tudjanak megbocsátani ellenségeiknek.

  5.   Nyisd meg minden meghalt testvérünk előtt az örök szeretet kapuját, hogy országodban érezzék Szent Szíved szeretetének melegét.

  Urunk, árassz el bennünket Szent Szíved áldásával, mert tiéd az ország, a hatalom, és te adsz nekünk üdvösséget ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 14,12-16. 22-26)Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének ünnepe

  Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  05

  Bevezető

  Az Úr Jézus apostolainak mondta, de minden követőjének szánta ezt a mondatot: „Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.” Urunknak ez a köztünk lakozása érzékelhetően mutatkozik meg az Oltáriszentségben, amikor a kenyér és a bor színe alatt földi vándorlásunk társa lett. Mint féltett kincsünket az oltárszekrényben őrizzük, de a mai napon kivisszük az utcára, és ünnepi körmenetben mutatjuk meg a világnak. Nem dicsekvési szándékkal vonulunk ki az utcára, hanem annak demonstrálására, hogy Jézus az életünk központja, és mindent el akarunk takarítani az útból, ami újból és újból el akarja foglalni Jézus helyét a szívünkben. Ezzel a demonstrációval akarjuk megmutatni hitünket, iránta való hálánkat és szeretetünket.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Amikor örömmel ünnepeljük Urunkat az Oltáriszentségben, alázattal kérjük Megváltónkat, hallgassa meg könyörgésünket!

  1.   Urunk, erősítsd Egyházadat az élet kenyerével és add, hogy a világban keresztény összetartozásunk látható jele legyen.

  2.   Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát.

  3.   Urunk, őrizz meg minket a méltatlan szentáldozástól, és minden tiszteletlenségtől az Oltáriszentséggel szemben.

  4.   Ne engedd, hogy a szent útravaló nélkül távozzunk a földi életből.

  5.   Elhunytjainknak pedig add meg a megváltás gyümölcsét, az örök életet.

  Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy Szent Fiad testét és vérét adtad nekünk lelkünk erősítésére. Segíts bennünket, hogy mindig jó szándékkal és tiszta lélekkel vegyük magunkhoz a Legszentebbet. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 28,16-20)Szentháromság vasárnapja

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  29

  Bevezető

  Istent három személyben tiszteljük, imádjuk, és ez hitünknek egyik alapigazsága. Dogma, amely hitünknek örök titka marad. Hogy mégis igaznak tartjuk, az a mi Istenbe vetett bizalmunk gyümölcse. Igaznak tartjuk, hogy Istenben három személy van, mert az Úr Jézus kinyilatkoztatta nekünk. Mivel pedig a három isteni személyt a szeretet köti egybe, bennünket is elsősorban és legmélyebben a szeretet tud egységbe kapcsolni Istennel. Isten a szeretet által akar egyesíteni önmagával, és bennünket is egymással. Vizsgáljuk meg magunkat, mi az akadálya bennünk ennek a szeretetnek.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek temploma vagyunk! Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét!

  1.   Istenünk, erősítsd Egyházadat, hogy tudjon tanúságot tenni a szeretetről a világban.

  2.   Add, hogy a Szentháromság Istenbe vetett hit egységet és békét teremtsen a népek és vezetőik szívében.

  3.   Urunk, újítsd meg a keresztség kegyelmét minden megkeresztelt emberben, hogy ezáltal tanúid legyenek mindenütt, és részesüljenek az örök életben.

  4.   Védj meg mindentől, ami tőled és keresztény testvéreinktől elválasztana minket.

  Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy a keresztség által gyermekeid lettünk. Segíts kegyelmeddel, hogy a Szentháromság boldogító látására eljussunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."