97211 ima található a honlapon, összesen 232224 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Mk 13,33-37)Advent 1. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Bevezető

Advent első vasárnapja az új egyházi év kezdete. Adventben arra az időre emlékezünk, amikor az emberek a Megváltót várták. De nemcsak emlékezünk, hanem készülünk is a kereszténység nagy ünnepére, az Úr Jézus születésnapjára. Már meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját, és amint a napok rövidülésével egyre több lesz a sötétség a természetben, úgy gyarapszik a fény templomunkban a következő vasárnapokon. A megáldott koszorú, égő gyertyáival, Krisztus fényének növekedését jelképezi, és karácsony napján ragyog majd fel a maga teljességében. A kegyelem fényénél vizsgáljuk meg most lelkünket, és bánjuk meg bűneinket...

Hívek könyörgése

Testvéreim! Adventben éberen várjuk Urunk és Megváltónk eljövetelét. Rá bízva magunkat, terjesszük elé kéréseinket!

1. Urunk, Istenünk! Küldd el a szeretet fényét a világba, hogy minden ember megismerje a hozzád vezető utat.

2. Ragyogtasd rá a béke fényét a háborútól sújtott országokra, hogy lakóik megszabaduljanak az értelmetlen szenvedésektől.

3. Világosítsd meg mindazok elméjét, akik még tévelyegnek a tévedések ösvényein, de őszintén keresik az igazság útját.

4. Fogadd be az örök fényesség országába megholt testvéreinket, akik a földön szeretetben éltek.

Urunk, Istenünk! Világosítson meg bennünket kegyelmed fénye életünk minden napján, Szent Fiad, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 25,31-46)Évközi 34. vasárnap, Krisztus Király ünnepe

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
22

Bevezető

Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztus Királyt ünnepeljük. Amikor mi az Úr Jézusról, mint királyról beszélünk, azzal nemcsak valami megtisztelő címet akarunk neki adni. Királysága valódi, mert neki adatott minden hatalom az égen és a földön, és egyszer mindenkinek az Ő ítélőszéke elé kell állnia. Nagyon nyomatékosan szól erről a mai példabeszéd, amelyet az evangéliumban fogunk hallani. Ahhoz, hogy megállhassunk ítélőszéke előtt, nekünk kell újra és újra megítélni önmagunkat. Ezt tesszük most is, amikor szentmisénket bűnvallomással kezdjük.

Hívek könyörgése

Imádkozzunk Krisztus Királyhoz, aki az idők végeztével dicsőségesen fog eljönni, hogy ítéljen élők és holtak felett!

1. Urunk, tartsd meg hozzád való hűségben és egyházaddal való közösségben mindazokat, akik benned hisznek.

2. Urunk, aki a kegyelem és az élet forrása vagy, vezesd vissza magadhoz mindazokat, akik elfordultak tőled.

3. Éleszd fel az ifjúságban az irántad való szeretetet és az ügyed iránti lelkesedést.

4. Urunk, add, hogy az utolsó ítéleten királyi jobbodon az áldottak között lehessünk.

Istenünk! Te vagy a világ és a történelem ura. Tiéd legyen a tisztelet és a dicsőség Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel együtt mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 25,14-30)Évközi 33. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
15

Bevezető

Szent Pál apostol mondja: „Mindent szabad, de nem minden használ nekem.” Némely embernek az jelenti a szabadságot, hogy ha saját ösztöneit, kívánságait, terveit nem korlátozza senki és semmi. Az ember azonban igazában csak akkor szabad, ha saját törekvéseit, saját akaratát aláveti Isten akaratának. Nem kényszerből, hanem józan belátás alapján. Vagyis: belátja, hogy az az abszolút jó, amit Isten jónak ítél, és éppen ezért azt önként teszi egész életében folyamatosan. Isten ugyanis nemcsak az én személyemnek akarja javát, hanem az emberi közösségnek is. Ez csak úgy lehetséges, ha egyéni akaratomat összhangba hozom másokéval. Ez a gondolat húzódik meg abban az ítéletben, amelyet majd Isten mond ki egyszer fölöttem.

Hívek könyörgése

Imádkozzunk a mindentudó Istenhez, aki minden ember javát és üdvét akarja!

1. Istenünk, életünk a Te ajándékod. Add meg mindenkinek annak felismerését, hogy az életet örömmel és hálával fogadja.

2. Urunk, Te mindenkinek adtál legalább egy talentumot. Add, hogy életünkkel és tehetségünkkel neked és embertársainknak szolgáljunk.

3. Vannak, akik az életüket tehernek érzik. Urunk, erősítsd meg őket, és adj nekik új életkedvet.

4. Minden közösségnek szüksége van olyan emberekre, akik készek különleges felelősséget vállalni. Töltsd el Szentlelkeddel mindazokat, akik az Egyházban és az államban hivatalt vállaltak.

5. Kegyelettel emlékezünk ezen a napon a két világháború áldozataira.

Urunk, könyörülj rajtuk, és adj nekik békét. Jóságos Istenünk, hallgasd meg kéréseinket, és fogadd hálánkat jóságodért, Te, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 25,1-13)Évközi 32. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

Bevezető

Amikor szentmisére jövünk, az Úr Jézushoz jövünk, aki vendégül lát bennünket. Az evangélium szavaival és az Oltáriszentség által önmagát ajándékozza nekünk. Mindez irántunk való szeretetből történik. Erről a szeretetről kalkuttai Teréz anya a következőket mondta: „Ne higgyétek, hogy a szeretetnek valami különleges, rendkívüli dolognak kell lenni ahhoz, hogy azt mondjuk rá, igazi. Nem! Annak a szeretetnek, amellyel Jézust szeretjük, tartósnak, állhatatosnak kell lennie. A lámpa azért ég, mert a kanóc állandóan kis olajcseppeket szív magába. Mihelyt a cseppecskék már nem táplálják a lámpát, kialszik a fény. Ha pedig nincs fény, a sötétségben a vőlegényünk, Jézus nem ismer meg bennünket. Mik is ezek a cseppecskék a mi lámpásunkban? Ezek a mindennapi élet kis mozzanatai: hűség, pontosság, kedves, barátságos szavak, olykor hallgatás, máskor kérdés. Ezek és ehhez hasonlók a szeretet kis cseppjei, amelyek hitéletünket elevenen tartják.” Erre gondolva tartsunk lelkiismeret-vizsgálatot.

Hívek könyörgése

Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki számunkra fény, út, igazság és élet!

1. Urunk, adj erőt nekünk, hogy vihessünk fényt, megnyugvást a betegek, magányosok és szomorú szívűek világába.

2. Add, hogy fényt vihessünk azok életébe, akikkel most épp ellenséges viszonyban vagyunk.

3. Küldj minket családunkba, hogy ott reménységet, s a szeretet melegét árasszuk szeretteinkre.

4. Add, hogy vigaszt vihessünk azoknak az embereknek, akik most épp elhunyt szerettük sírjánál állnak.

Urunk! Hallgasd kéréseinket, amiket bizalommal terjesztettünk eléd. Legyen hála és köszönet neked most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések Halottaknapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
02

Bevezető

Testvéreim! Tegnap az égi szentekről emlékeztünk meg, ma pedig a tisztítótűzben szenvedő lelkek felé fordulunk. Irántuk való szeretetünket kifejezzük azzal, hogy sírjaikat gondozzuk és imádkozunk értük. Mai szentmisénkben elsősorban rokonainkra gondolunk, és mindazokra, akik személyesen kötődtek hozzánk, de imáinkba foglaljuk az összes megholtakat, mert az Úr Jézus mindannyiunkért feláldozta magát. Ha pedig mostani lelkiismeret-vizsgálatunk rádöbbent arra, hogy mulasztás terheli lelkünket szeretteink iránt, fokozott buzgósággal tegyük meg értük, amire lelkiismeretünk figyelmeztet.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Isten a mi teremtőnk, és ő lesz a halálunk után irgalmas bíránk. Az ő irgalmából találkozhatunk majd azokkal, akikért most könyörgünk hozzá!

1.   Könyörülj Urunk minden rokonunkon és ismerősünkön, akik már megelőztek bennünket a halálban, ajándékozd meg őket az örök élettel.

2.   Irgalmadba ajánljuk mindazok lelkét, akiket embertársaik elfeledtek, találjanak nálad kegyelemre!

3.   Segíts úgy élnünk, hogy keresztény földi életünkkel kiérdemeljük égi országodat, és ott boldog találkozásunk legyen szeretteinkkel.

4.   Fakassz bizalmat és reményt azok lelkében, akik félnek a haláltól, és ébressz bennük vágyat az örök haza után.

Jóságos Istenünk! Adj örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek. Nézz ránk, és hallgasd meg értük mondott könyörgésünket, a Te Fiad, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 5,1-12a)Mindenszentek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01

Bevezető

Ma azokra az ismert és ismeretlen szentekre emékezünk, -akik bátran járták az Isten felé vezető utat, és akik ma is együtt menetelnek velünk ezen az úton. A II. vatikáni zsinat szerint ők emberiességünk sorstársai. Rámutatnak arra, hogy Jézus követése lehetséges, és felszólítanak bennünket, hogy Isten jelenlétét legjobb tehetségünk szerint tanusítsuk ebben a világban. A keresztények már a keresztség felvételétől kezdve tagjai a szentek közösségének. Ezért mondja Szent Pál: „Isten szent népe vagytok!” A mai ünnep alkalom arra, hogy keresztény küldetésünket tudatosítsuk, és felszítsuk magunkban az életszentségre való törekvést.

Hívek könyörgése

A segítség Urunktól, Istenünktől jön. Az összes szentek közbenjárását kérve forduljunk hozzá bizalommal!

1. Imádkozzunk azokért, akik a szeretet evangéliumát még nem ismerik. Jóságos Urunk! Küldj nekik példamutató férfiakat és nőket, akik szeretetedet jelenvalóvá teszik számukra.

2. Imádkozzunk azokért, akik különböző vallásban élnek, és őszintén törekszenek a szent életre. Jóságos Urunk! Mutasd meg nekik a helyes utat, amelyen járniuk kell.

3. Imádkozzunk azokért, akiket a keresztség a szentség pecsétjével jelölt meg. Jóságos Urunk! Segítsd őket kegyelmeddel, hogy bátran kövessék szentjeid nagyszerű példáját.

4. Imádkozzunk önmagunkért.

Jóságos Urunk! Nyisd meg lelki szemeinket, hogy gondviselő jóságodat mindig észrevegyük a világban. Legyen dicsőség és dicséret, bölcsesség és áldás, tisztelet és erősség a szentháromságú Istennek, most és mindörökké, Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 22,34-40)Évközi 30. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
25

Bevezető

A régi mondás szerint nincsen új a nap alatt. A Szentírásban azt olvassuk, hogy az idegenek, az özvegyek, az árvák, a szegények Isten megkülönböztetett védelme alatt állnak. A napisajtó pedig arról számol be, hogy „lábbal tiporják az emberi jogokat”, hogy Afrikában nagy a szegénység, máshol gond a munkanélküliség. Tehát a problémák ugyanazok. Ebből is látszik, hogy a Szentírás igazságai mindig időszerűek. Mindig érvényes marad a krisztusi tanítás, mely szerint a hit nemcsak Istennel kapcsol össze, hanem az emberekkel is. A keresztény hit azt hirdeti, hogy közösségben vagyok azokkal az emberekkel is, akik a társadalom szélére szorultak, mindegy, hogy miért. Erre utal a mai evangéliumban is az Úr Jézus kijelentése.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus azt tanítja, hogy a legfőbb parancs a szeretet. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy e nagy parancsot mindig komolyan vegyük!

1. Urunk, segítsd Egyházadat, hogy mindenkor a szegények, a szorongatottak ügyvédje legyen, és ne hatalomra, ne gazdagságra törjön.

2. Segítsd Urunk a politikai és társadalmi élet vezetőit, hogy bátran küzdjenek a szociális igazságosságért és a szolidaritásért.

3. Add, hogy a szeretet irányítson bennünket embertársaink testi-lelki javának szolgálatában.

4. A szeretet köteléke tartsa össze a világ népeit, hogy békében és reményben éljenek.

Urunk, Istenünk! Köszönjük, hogy Fiadban, Jézus Krisztusban a szeretet örök példaképét adtad nekünk. Legyen ezért hála és imádás mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 22,15-21)Évközi 29. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
18

Bevezető

Isten megajándékoz bennünket egészséggel, szellemi képességekkel, anyagi javakkal, ami gondviselő jóságának jele. De nem egyformán gondoskodik mindenkiről. Egyiknek ad például kézügyességet, a másiknak zenei képességet stb. Olyan azonban nincs, hogy semmit se adjon. Ez arra figyelmeztet, hogy az ajándékok birtokában nem egymással kell versengenünk, hanem egymásnak kell hasznára lenni azzal, amit Istentől kaptunk. Tehát nemcsak egymással élünk, hanem egymásért vagyunk. Erre utal az Úr Jézus a mai evangéliumban, amikor állást foglal az adófizetés kötelessége mellett.

Hívek könyörgése

Imádkozzunk gondviselő Istenünkhöz, aki felragyogtatja napját a jókra és gonoszokra egyaránt!

1. Urunk, adj kegyelmet híveidnek annak megértéséhez, hogy a közösség iránt is vannak kötelességeink.

2. Ajándékozd meg híveidet azzal a kegyelemmel, amely segíti őket mások tehetségének, értékeinek felismeréséhez, és mások gyengeségeinek elviseléséhez.

3. Urunk, segítsd a keresztényeket, hogy becsületesen dolgozzanak, és állampolgári kötelességeiket példásan teljesítsék.

4. Add, hogy a hívek Egyházukat anyagi hozzájárulással is nagylelkűen támogassák.

Mindenható Istenünk! Te arra tanítasz minket, hogy az égi és földi hazának egyaránt megadjuk azt, amivel tartozunk. Kérünk, őrizd meg bennünk mindenkor a közösség iránti felelősséget. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 22,1-14)Évközi 28. vasárnap

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
11

Bevezető

Az esküvő minden házaspár életében rendkívüli ünnep, amelyre mindenki örömmel tekint vissza. Ennek az örömünnepnek rendkívűliségét az a szerelem adja meg, amelyet Istentől kaptak ajándékba, és amely a családi otthon melegét hivatott biztosítani. Ezért nem csodálkozunk azon, hogy a Szentírás szóhasználatában a mennyei lakoma képe gyakran felbukkan, hiszen Isten szándékosan ebben a képben akarja jelezni, hogy Ő minden szeretetnek a forrása. A szentmise is egyfajta menyegzői lakoma, amelyben égi Atyánk vendégei vagyunk. Ehhez a lelkünket bűnbánattal kell fehér menyegzői ruhába öltöztetnünk, ezért mondjuk: Gyónom...

Hívek könyörgése

Forduljunk bizalommal mennyei Atyánkhoz, aki már mindnyájunkat meghívott Szent Fia lakomájára!

1. Hálát adunk neked Urunk, hogy Szent Fiad testével táplálod lelkünket, és így állandóan erősítesz szolgálatodra.

2. Kérünk, támogasd az összes keresztények ama törekvését, hogy közösen járulhassanak gazdagon terített asztalodhoz.

3. Kérünk, hogy erősítsd lelkünkben azt a szeretetet, amely bennünket hozzád és keresztény testvéreinkhez köt.

4. Add, hogy híveid keressék egymás barátságát, és szívesen gyakorolják a vendéglátás erényét.

5. Add, hogy halottaink részesei lehessenek égi lakomádnak.

Mindenható és irgalmas Istenünk! Te állandóan körülveszel bennünket szereteteddel. Ezért köszönetet mondunk neked, és örömmel készülünk arra, hogy egykor részesei lehessünk örökké tartó égi menyegződnek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 21,33-43)Évközi 27. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
04

Bevezető

Krisztus Egyházának népes családja vagyunk. A keresztség által Krisztushoz és egymáshoz tartozunk, Isten népe vagyunk. Nem saját érdemeink alapján lettünk azok, hanem Isten szeretete tette lehetővé, hogy közösséget alkossunk, és hozzá tartozzunk. Amint az ószövetségben a választott népet mindig fenyegette az a veszély, hogy Isten elhagyja őket, minket is fenyeget annak lehetősége, hogy elveszítjük Isten kegyelmét, és ezáltal megszakad a szeretet-kapcsolat Isten és közöttünk. Veszélybe sodorhat bennünket a széthúzás, egy hamis elit-öntudat vagy a megosztottság. Ezért kell magunkat állandóan erősítenünk a szentségekkel és az evangélium igazságaival. Mindenkori feladatunk marad, hogy a krisztusi embert éljük. Mai szentmisénk is ehhez segít hozzá.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki minket szeretetébe fogadott!

1. Urunk! Támogasd kegyelmeddel azokat, akik azon fáradoznak, hogy a keresztény egységet megteremtsék.

2. Erősítsd az államok vezetőit ama törekvésükben, hogy létrejöjjön és megmaradjon a béke.

3. Urunk! Segítsd mindazokat, akik az elnyomottak és megvetettek mellé állnak, és arra törekszenek, hogy ők is emberhez méltó életet éljenek.

4. Fogadd országodba halottainkat, hogy téged a szentek közösségébendicsérjenek és magasztaljanak.

Istenünk, égi Atyánk! Te fogadtál minket gyermekeiddé, és Te tartasz össze bennünket Egyházadban, mint egy családot. Hálát adunk ezért Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 21,28-32)Évközi 26. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
27

Bevezető

Minden vasárnap egy újrakezdés. Isten maga jelölte ki számunkra ezt a napot, amikor meghív bennünket, hogy vele együtt ünnepeljük meg az újrakezdést. Tiszta lapot tesz elénk, amelyre felírhatjuk jó elhatározásunkat, a megbékélés szándékát. A vasárnap válaszvonal, ami megszünteti azt, ami rossznak indult, aminek keserű íze volt, ami Istentől eltántorított. Ez a nap arra való, hogy lélekben erősödjünk, hogy egymásnak örvendezzünk, hogy újból és újból felfedezzük az Úr Jézushoz és egymáshoz való tartozásunkat. A vasárnap közösséget teremt és önmagunk felülvizsgálatára késztet. Ezért kezdjük lelkiismeret-vizsgálattal.

Hívek könyörgése

A kölcsönös szeretet és bizalom jegyében forduljunk kéréseinkkel mennyei Atyánkhoz!

1. Imádkozzunk azokért a jószándékú emberekért, akiknek nemcsak jó ötleteik vannak, hanem erejük, bátorságuk és kitartásuk is van ahhoz, hogy szándékaikat tettekre váltsák.

2. Imádkozzunk képviselő-testületünkért, hogy annak minden tagja átérezze azt a felelősséget, amit egyházunkért magára vállalt.

3. Imádkozzunk a misemulasztókért, akik még nem ébredtek tudatára annak, hogy a szentmise Isten imádásának legfontosabb része.

4. Imádkozzunk azokért, akik az evangélium szellemében élnek, hogy maradjanak állhatatosak Isten szeretetében, és legyenek jó példájukkal a gyengék bátorítói.

5. Imádkozzunk azokért, akik a mai napon álltak az örök bíró elé, jussanak Isten színelátásara.

Jóságos Istenünk! Te vagy minden élet teremtője és a kegyelmek osztogatója. Segíts bennünket, hogy a szeretet és igazság útján mindvégig megmaradjunk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 20,1-16a)Évközi 25. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
20

Bevezető

A mai szentmise evangéliumában hallani fogunk egy földbirtokosról, aki minduntalan kimegy a piacra, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Ez a földbirtokos számunkra a mennyei Atyát jelképezi, aki a különböző embereket állandóan hívogatja országába. Minket is hív. Ha aztán beállunk a szolgálatba, akkor már csak azt figyeli, milyen lelkülettel, milyen odaadással végezzük a ránk bízott feladatot. Hogy sokat teljesítünk-e vagy keveset, Isten számára másodrendű kérdés, mert ő mindenkinek meg akarja adni szeretete bérét. Erre gondolva vizsgáljuk meg magunkat. Hiányosságaink, hanyagságunk fölött tartsunk bűnbánatot. Gyónom...

Hívek könyörgése

Jóságos mennyei Atyánk! Te minden embert a szeretet országába akarsz összegyűjteni. Erre a szeretetre hivatkozva fordulunk hozzád kéréseinkkel!

1. Könyörgünk Szentatyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a diakónusokért, akik Szent Fiad megbízásából az embereket országodba hívják.

2. Könyörgünk mindazokért, akik egyházközségünkben szabad idejük feláldozásával önkéntesen különböző feladatokat vállalnak.

3. Könyörgünk a gyermekekért, a házasságra készülőkért, hogy meghallják Isten hívó szavát életük döntő szakaszában, és az Egyházban otthonra leljenek.

4. Könyörgünk megholt testvéreinkért, legyenek örök irgalmadból részesei a mennyország örömeinek.

Istenünk! Add kegyelmedet, hogy hívó szavadat követve bizalommal szolgáljuk a magunk üdvösségét és dicsőségedet, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."