27275 ima található a honlapon, összesen 36641 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Mt 21,28-32)Évközi 26. vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  27

  Bevezető

  Minden vasárnap egy újrakezdés. Isten maga jelölte ki számunkra ezt a napot, amikor meghív bennünket, hogy vele együtt ünnepeljük meg az újrakezdést. Tiszta lapot tesz elénk, amelyre felírhatjuk jó elhatározásunkat, a megbékélés szándékát. A vasárnap válaszvonal, ami megszünteti azt, ami rossznak indult, aminek keserű íze volt, ami Istentől eltántorított. Ez a nap arra való, hogy lélekben erősödjünk, hogy egymásnak örvendezzünk, hogy újból és újból felfedezzük az Úr Jézushoz és egymáshoz való tartozásunkat. A vasárnap közösséget teremt és önmagunk felülvizsgálatára késztet. Ezért kezdjük lelkiismeret-vizsgálattal.

  Hívek könyörgése

  A kölcsönös szeretet és bizalom jegyében forduljunk kéréseinkkel mennyei Atyánkhoz!

  1. Imádkozzunk azokért a jószándékú emberekért, akiknek nemcsak jó ötleteik vannak, hanem erejük, bátorságuk és kitartásuk is van ahhoz, hogy szándékaikat tettekre váltsák.

  2. Imádkozzunk képviselő-testületünkért, hogy annak minden tagja átérezze azt a felelősséget, amit egyházunkért magára vállalt.

  3. Imádkozzunk a misemulasztókért, akik még nem ébredtek tudatára annak, hogy a szentmise Isten imádásának legfontosabb része.

  4. Imádkozzunk azokért, akik az evangélium szellemében élnek, hogy maradjanak állhatatosak Isten szeretetében, és legyenek jó példájukkal a gyengék bátorítói.

  5. Imádkozzunk azokért, akik a mai napon álltak az örök bíró elé, jussanak Isten színelátásara.

  Jóságos Istenünk! Te vagy minden élet teremtője és a kegyelmek osztogatója. Segíts bennünket, hogy a szeretet és igazság útján mindvégig megmaradjunk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 20,1-16a)Évközi 25. vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Bevezető

  A mai szentmise evangéliumában hallani fogunk egy földbirtokosról, aki minduntalan kimegy a piacra, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Ez a földbirtokos számunkra a mennyei Atyát jelképezi, aki a különböző embereket állandóan hívogatja országába. Minket is hív. Ha aztán beállunk a szolgálatba, akkor már csak azt figyeli, milyen lelkülettel, milyen odaadással végezzük a ránk bízott feladatot. Hogy sokat teljesítünk-e vagy keveset, Isten számára másodrendű kérdés, mert ő mindenkinek meg akarja adni szeretete bérét. Erre gondolva vizsgáljuk meg magunkat. Hiányosságaink, hanyagságunk fölött tartsunk bűnbánatot. Gyónom...

  Hívek könyörgése

  Jóságos mennyei Atyánk! Te minden embert a szeretet országába akarsz összegyűjteni. Erre a szeretetre hivatkozva fordulunk hozzád kéréseinkkel!

  1. Könyörgünk Szentatyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a diakónusokért, akik Szent Fiad megbízásából az embereket országodba hívják.

  2. Könyörgünk mindazokért, akik egyházközségünkben szabad idejük feláldozásával önkéntesen különböző feladatokat vállalnak.

  3. Könyörgünk a gyermekekért, a házasságra készülőkért, hogy meghallják Isten hívó szavát életük döntő szakaszában, és az Egyházban otthonra leljenek.

  4. Könyörgünk megholt testvéreinkért, legyenek örök irgalmadból részesei a mennyország örömeinek.

  Istenünk! Add kegyelmedet, hogy hívó szavadat követve bizalommal szolgáljuk a magunk üdvösségét és dicsőségedet, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 18,21-35)Évközi 24. vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13

  Bevezető

  Mindennapi imádságunknak, a Miatyánknak van egy jelentős mondata, amely fölött olykor könnyedén elsiklunk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Ezzel a mondattal egy feltételhez kötjük azt a megbocsátást, amit Istentől remélünk. Ahhoz, hogy mi készek vagyunk megbocsátani az ellenünk elkövetett jogtalanságot, és ezen az alapon esedezünk Istenhez vétkeink megbocsátásáért. Mivel mindig rászorulunk Isten irgalmára, mai szentmisénk kezdetén is bűnbocsánatért esedezünk. Gyónom...

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus azért jött a földre, hogy minket kibékítsen Istennel. Példáját akarjuk követni. Mivel azonban a megbocsátás nem könnyű, kérjük tőle a kegyelmet, hogy mi is meg tudjunk bocsátani!

  1. Urunk! Erősítsd meg mindazokat, akiket a felszentelés által a béke szolgálatával bíztál meg.

  2. Mutasd meg a kibékülés lehetőségét mindazoknak, akik a családban vagy más közösségben békétlenkednek.

  3. Add meg a megbékélés szellemét a föld azon népeinek, akik ellenséget látnak egymásban, különösen ... országban.

  4. Oltsd ki a bosszúállást és a megtorlás lelkületét azokból, akiket meggyaláztak, emberi jogaikban megtiportak és nyilvánosan ártatlanul meghurcoltak, hogy tudjanak felejteni, megbocsátani.

  Irgalmas Istenünk! Köszönjük, hogy a szentgyónásban sokszor megbocsátasz nekünk. Ezt a megbocsátó jóságot akarjuk mi is gyakorolni felebarátaink felé a mi Urunk, Jézus segítségével, most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 1,1-16.18-23)Kisboldogasszony

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  08

  Bevezető

  Az Úr Jézus születésnapján kívül az egyházi évben még két születésnapot ünneplünk: Keresztelő Szent János és Szűz Mária születésnapját. Egy születésnapnak fő jellemzője az örvendezés. Ma annak örülünk, „hogy megadta Istenünk, Szűz Máriát minekünk”. Vele kezdődött megváltásunk hajnalhasadása. Születésének ünnepén voltaképpen Istent dicsérjük, mert Isten választotta ki őt az istenanyai méltóságra. Mivel pedig Jézus testvérünk lett a megtestesülés által, Szűz Máriára úgy tekinthetünk fel, mint édesanyánkra, aki Isten szavára hagyatkozott, és minket is arra tanít élete példájával, hogy bízzuk életünket Istenre. Ez a gondolat hassa át a mai szentmisén az imánkat és örvendező énekeinket.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Örvendezzünk a mai ünnepen, mert hatalmas közbenjárónk született! Forduljunk bizalommal mennyei Atyánkhoz, hogy a Kisboldogasszony közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!

  1. Imádkozzunk Egyázunkért, hogy az evangélium hirdetésével lehessen a világ világossága és a nemzetek nevelője.

  2. Imádkozzunk püspökeinkért és papjainkért, hogy szolgálatuk által mindnyájan újjászülessünk az örök életre.

  3. Imádkozzunk a föld népeiért, hogy a faji különbözőségeket kölcsönösen elfogadva békében éljenek egymással.

  4. Imádkozzunk a szülőkért, hogy átérezve Isten előtti felelősségüket, gyermekeiket vallásosán neveljék, életük jó példájával segítsék.

  5. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, hogy Kisboldogasszony ünnepe számunkra mennyei születésnap legyen.

  Jóságos mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk. Add, hogy közbenjárására egykor vele együtt dicsőíthessünk téged az égben, Fiad a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 18,15-20)Évközi 23. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  06

  Bevezető

  A mai szentmise igeszakasza azt a keresztény magatartást sürgeti, amely szerint soha nem lehet számunkra közömbös a másik ember sorsa. A közömbösség a szeretet hiányára vall. Ezt a közömbösséget a pogány világ a három majom kis szobrocskájával ábrázolja: az egyik majom a fülét fogja be, a másik a szemét, a harmadik a száját. Vagyis az a legjobb, ha nem hallunk, nem látunk, nem mondunk semmit. Jelszó: ne avatkozzunk mások dolgába! Ez nem keresztény magatartás. Igenis érdeklődnünk kell mások élete iránt. Nem kíváncsiságból, nem szenzációhajszolásból, hanem azzal a szándékkal, hogy segíteni akarok jó tanáccsal, bátorítással, jó cselekedettel. Az egymás iránt tanúsított érdeklődést a szeretetetnek kell motiválnia, szegélyeznie. Vizsgáljuk most meg magunkat, milyenek vagyunk ezen a téren.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Mindennapi életünket sokszínű és súlyos gondok terhelik. A világ elvárja tőlünk keresztényektől, hogy könnyítsünk a terheken és ne húzódjunk félre, amikor szólni kell, cselekedni kell. A szeretet cselekedeteihez kérjük a mennyei Atya segitségét!

  1. Könyörögjünk Egyházunkért, hogy mindig Isten szavát hirdesse, és az igazság útján járva jó példát tudjon mutatni az embereknek.

  2. Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy annak tagjai Krisztus szeretetével eltelve bátran álljanak ki az elnyomottak jogaiért és az emberhez méltó életért.

  3. Add Urunk, hogy segítségre szoruló testvéreink a mi szeretetünk által tapasztalják meg jóságodat.

  4. Adj Urunk mindnyájunknak készséges lelkületet, hogy papjaink tanítását ne kritikával fogadjuk, hanem a jobbulás szándékát ismerjük fel azokban.

  Urunk, Istenünk, add kegyelmedet, hogy mindenkor tudjunk bízni benned, és a testvéri szeretet gyakorlásával eljussunk hozzád, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 16,21-27)Évközi 22. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  30

  Bevezető

  A világ forgatagában élünk, ahol különböző felfogású emberekkel találkozunk. Vannak közöttük ún. szélkakas emberek is, akik látszólag évekig egy bizonyos irányba meneteltek, majd hirtelen irányt változtatnak, mert anyagi vagy politikai éredekeiknek az új irány jobban megfelel. Ilyen körülmények között mi nem mindig tudjuk keresztény elveinket könnyen érvényesíteni. Az Úr Jézus azt tanítja, hogy mi ne hasonuljunk a különböző áramlatokhoz, a világ bűnös fordulataihoz, hanem ellenkezőleg: az a hivatásunk, hogy megszenteljük azokat. Az ezzel járó küzdelmek, nehézségek hozzátartoznak keresztény életünk keresztjeihez. A mai evangéliumban ilyesmiről hallunk. Tekinsünk magunkba, mennyire vagyunk keresztények ilyen szempontból?

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Lépten-nyomon találkozunk mindennapjainkban a kereszttel. Gyakran vagyunk gyengék, gyámoltalanok, azt érezzük, hogy Isten segítségére rá vagyunk utalva. Ezért így imádkozzunk!

  1. Könyörgünk az Egyház és a társadalom tisztségviselőiért. Erősítsd bennük az Isten szavához való hűséget!

  2. Könyörgünk minden ingadozóért. Töltsd el Urunk őket azzal a bátorsággal, amelyre szükségük van, amikor ügyedért kiállnak!

  3. Magunkért is könyörgünk, Urunk! Szilárdítsd meg bennünk a beléd vetett bizalmat, és add, hogy örömmel és a beteljesülés ígéretével járjuk az általad mutatott utat.

  4. Segítsd betegeinket, hogy kínszenvedésedből tudjanak erőt meríteni saját szenvedéseik elviseléséhez.

  Jóságos Atyánk! Tekints reánk, gyermekeidre, és hallgasd meg könyörgéseinket. Köszönjük, hogy számunkra mindig elérhető vagy a Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 16,13-20)Évközi 21. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  23

  Bevezető

  Az Úr Jézus tudja, hogy kortársai nem egyformán vélekednek róla. Mint ahogyan napjainkat is a vélemények sokfélesége jellemzi. Ezen nem szabad fennakadni, ahogyan az Úr Jézus sem ütközött meg miatta. Az apostolok sem rejtik véka alá véleményüket, amikor az Úr Jézus kérdezi őket. Az Úr Jézus azt sem vette rossz néven, ha őt kérdezték. A kérdésekre mindig nyugodtan válaszolt tanítványainak, az írástudóknak még akkor is, amikor kérdéseikkel tőrbe akarták csalni. Mi is helyesen járunk el, ha így teszünk. Kérdezzünk, kutassunk vallási ügyekben, hogy mélyebb legyen a hitünk. Válaszoljunk szívesen, ha minket kérdeznek A mai evangélium erre hívja fel figyelmünket.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Tudjuk, hogy számunkra Isten a kezdet és a vég. Tőle származik minden jó. Ezért terjesszük elé kéréseinket bizalommal!

  1. Urunk! Te Péterre építetted Egyházadat. Töltsd el Péter utódját, N. pápánkat a Szentlélek erejével, hogy Egyházad hajóját bölcsen kormányozza.

  2. Add meg minden kereszténynek azt a meggyőződést, hogy az Atyához csak általad juthatunk el.

  3. Urunk, add meg a joggal vagy jogtalanul börtönbe zárt, szabadságuktól megfosztott embereknek annak tudadát, hogy belső szabadságuktól nem tudják őket megfosztani, és beléd vetett reményük mindig megmarad.

  4. Add meg püspökeinknek és papjainknak, hogy az erős hit sziklatalaján álljanak korunk szellemi viharaiban.

  Jézusunk, Te, aki emberfia lettél, láttad népednek szükségét, és számunkra kinyitottad Atyád országának ajtaját. Egyházad által pedig ma is irányítod, vezeted és segíted oda a föld népét. Ezért hálát adunk neked, és dicsőítünk téged az Atyával és Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 7,24-29)Szent István király

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  20

  Bevezető

  A magyar szentek közül Szent István király az, akinek hazánkban piros betűs ünnepe van. Ő nyitotta meg azoknak a magyaroknak a sorát, akiket Egyházunkban nyilvános tiszteletben részesítünk. Fennkölt alakja két szempontból magasodik ki: egyrészt azért, mert egy pogány világban vállalta a keresztény életeszményt, másrészt azért, mert szent életével a magyar nép jövőjét alapozta meg. Azért állítjuk minden évben e szent életét magunk elé, hogy példájából erőt merítsünk a szebb, tisztább, értékesebb élethez.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Kérjük Istenünket, hogy Szent István példája és közbenjárása nyomán mi is lehessünk „tiszták, hősök, szentek”!

  1. Urunk, Istenünk! Segítsd a magyar népet, hogy a nemzetek nagy családjában mindenkor példaadóan mutassák fel a keresztény értékeket.

  2. Segítsd az édesanyákat, hogy gyermekeiket olyan hittel és felelősséggel neveljék, ahogyan azt szent királyunk tette fiával, Imrével.

  3. Segítsd hazánk vezetőit, hogy féltő gonddal ápolják népünk azon keresztény hagyományait, amelyeknek alapját szent királyunk rakta le.

  4. Add, hogy az Egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára.

  5. Jutalmazd meg az égi haza örömével azokat, akik önzetlenül fáradoztak a magyar nép boldogulásáért.

  Mennyei Atyánk! Köszönjük neked szent királyunkat és mindazokat a magyar szenteket, akik példájukkal segítenek bennünket a feléd vezető úton. Az ő példájuk nyomán áldunk és magasztalunk téged a Te Fiad, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 15,21-28)Évközi 20. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  16

  Bevezető

  Az Úr Jézus földi életében sokszor fordult a bűnösök, betegek és az idegenek felé, és reménnyel töltötte el őket. Elsősorban ugyan a zsidó népnek hirdeti az evangéliumot, de nem utasította el a kánaáni pogány asszonyt sem. Mindenkit hív országába, minden embert testvérnek tekint. Bennünket is elfogad, úgy ahogyan most előtte állunk, az elmúlt napok minden terhével, gondjával és bűnével. Nem tesz különbséget származás vagy érdemünk szerint. Mi az ő népe vagyunk. Bízik bennünk. Nekünk bízni kell az ő szeretetében.

  Hívek könyörgése

  Forduljunk bizalommal mennyei Atyánkhoz, mert Ő minden embert üdvözíteni akar!

  1. Segítsd Urunk Egyházadat, hogy soha ne legyen kirekesztő, hanem mindig és mindenkit befogadó.

  2. Könyörögjünk a keresztényekért, hogy mindig emlékezzenek közös gyökerükre, és hitük alapján legyen bátorságuk elindulni az egységre vezető úton.

  3. Imádkozzunk a világszervezetekért, hogy az egész világon erősítsék az emberiség összetartozásának tudatát.

  4. Adj nekünk Urunk befogadó lelkületet, hogy a menekültek, az idegenek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.

  Mennyei Atyánk, Te vagy a világ Ura, akitől mindig többet kapunk, mint amennyit kérünk. Legyen hála és dicsőség neked a Szentlélekkel és Fiaddal, Jézus Krisztussal együtt, most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 14,22-33)Évközi 19. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  09

  Bevezető

  Leikünknek féltve őrzött kincse a hitünk. Hiszünk Istenben, hiszünk Jézus Krisztusban, akit az Atya küldött hozzánk. Ennek a hitnek mindig erősödnie, növekednie kell, mert hitünket sok támadás, sok kísértés éri. Azonban az Úr Jézus mindig a közelünkben van, különösen veszély idején. A süllyedő Péter felé is azonnal kinyújtja kezét, amint a mai evangéliumban hallani fogjuk. Felénk először a kereszteléskor nyújtotta kezét, és a mai szentmisében is kinyújtja karját, amikor tanít bennünket a Szentírás szavaival, és erősít az Oltáriszentséggel. Fogadjuk készséggel közeledését, tartsunk bűnbánatot.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Istenbe vetett hitünk alapján forduljunk bizalommal mennyei Atyánkhoz!

  1. Égi Atyánk! Gyermeki bizalommal könyörgünk Egyházadért, hogy általa az emberek megtapasztalhassák jóságodat és szeretetedet.

  2. Erősítsd hitünket, hogy a sikertelenségek és a ránk nehezedő gondok meg ne ingassák gondviselésedbe vetett bizalmunkat.

  3. Állj a haldoklók mellé irgalmaddal, hogy utolsó órájukban is érezzék szereteted közelségét.

  4. Segítsd Urunk a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.

  Jóságos Istenünk! Te úgy gondoskodsz rólunk, mint jó szülő a gyermekéről. Ezért magasztaljuk jóságodat ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 14,13-21)Évközi 18. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  02

  Bevezető

  Az írgalmasság testi cselekedetei között szerepel: az éhezőknek ételt adni. Ez nem azt jelenti, hogy néha adjunk alamizsnát, hanem azt, hogy anyagi javainkat osszuk meg a nyomorban élőkkel. Társadalmunk mai képe azt mutatja, hogy a szociális érzékenység az anyagi jólét emelkedésével csökken. A korai egyházban a javak megosztása nem csupán szociális kérdés volt, hanem a megélt kereszténység lényeges magva. Az Úr Jézus és tanítványainak élete ebben pozitív példa. Erre utal a csodás kenyérszaporítás, és az is, hogy az Úr Jézus életet adó kenyér formájában belép a mi szegénységünkbe, és életünk éltetőjévé válik.

  Hívek könyörgése

  Imádkozzunk mennyei Atyánkhoz, akinek gondviselése a mindennapi kenyerünk által is megmutatkozik!

  1. Istenünk, segíts bennünket, hogy társadalmunkban az Egyház szociális tanítása érvényesüljön a földi javak igazságos elosztása terén.

  2. Erősítsd bennünk a felelősségérzetet abban az irányban, hogy minden család asztalán ott legyen a mindennapi kenyér.

  3. Segítsd Urunk, egyházközségünk minden tagját, hogy megtanuljunk testvériesen osztozni, és így a Te szeretetednek szavahihető tanúivá váljunk.

  4. Növeld bennünk az Élet Kenyere utáni vágyat, és az életből való eltávozásunkkor legyen szent útravalónk.

  Gondviselő Atyánk, add meg testünknek a mindennapi kenyeret, lelkünk táplálására az Oltáriszentséget, hogy általuk erőt nyerve eljussunk égi országodba, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."