70941 ima található a honlapon, összesen 163681 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Lk 16,19-31)Évközi 26. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

Évközi 26. vasárnap

 

(Lk 16,19-31)

 

Bevezető

A mai evangéliumban a dúsgazdag és a szegény Lázár történetét fogjuk hallani. A példabeszéd azoknak szól, akiknek életében az anyagi javak birtoklása akadályozza az Isten szolgálatát. Az ilyennek szívéhez nem fér az Isten, mert mindig mással van tele, mindig foglalt. Semmire nincs ideje, ami Isten szolgálatát jelentené, de mindenre van ideje, ami vagyonát gyarapítja. Mi mentheti meg az ilyen embert a kárhozattól? A válasz Lukács evangéliumában így hangzik: „Ami ember számára lehetetlen, az Istennél lehetséges.” Vagyis Isten kegyelme mindig működésbe kezd, amikor csak az ember szíve kinyílik az Isten hívására. A mai szentmisében is árad felénk a kegyelem, készítsük fel magunkat befogadására. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, mi akadályoz minket az Isten felé vezető úton?

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! A gondviselő Isten nagyvonalúan ajándékoz meg minket mindazzal, ami életünk fenntartásához szükséges. Tárjuk elé kéréseinket!

1.   Urunk! Tedd fogékonnyá szívünket nélkülöző felebarátaink iránt, hogy szívesen segítsünk rajtuk.

2.   Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük felett, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak.

3.   Urunk! Ösztönözd az államférfiakat, hogy igazságos társadalmi és gazdasági rendszert teremtsenek népeik számára.

4.   Tedd Egyházadat mindenkor a szegények, árvák, özvegyek és az elnyomottak bátor védelmezőjévé.

5.   Add, hogy mindig helyesen éljünk azokkal az anyagi javakkal, amik munkánk által, örökség útján vagy ajándékozással kerültek jogos tulajdonunkba.

Urunk! Te akarod, hogy okos adakozással tanúi legyünk a Te szeretetednek a világban. Tégy minket mindenkor gondviselésed alkalmas eszközévé, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 16,1-13)Évközi 25. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
17

Évközi 25. vasárnap

 

(Lk 16,1-13)

 

Bevezető

A mai evangélium a hűtlen intéző személyében arra figyelmeztet bennünket, hogy a földi javakat felelősséggel, okossággal kell használni, mert csak így segítenek az örök üdvösségre. Amikor az Úr Jézus megdicséri a hűtlen gondnokot, nem az igazságtalan cselekedetét dicséri meg, hanem az okosságát, amelyet anyagi javára használt. Az evangélium mértéke szerint okos az, aki gondol a számadás napjára, és felkészül rá. El kell majd számolni a földi gazdagsággal, amely sok esetben jogtalan, mert senkinek sincs jogában birtokolni a fölösleget, amikor mellette nyomorognak az emberek. Vizsgáljuk meg magunkat, hogyan viszonyulunk az anyagi javakhoz.

 

Hívek könyörgése

Urunk, Istenünk! Te minden embernek a javát és üdvösségét akarod. Ezért bizalommal kérünk!

1.   Mindennapi kenyerünket add meg ma nekünk és mindazoknak, akik háborúk, forradalmak áldozatai lettek.

2.   Éleszd bennünk a felelősséget, és a segítőkészséget a nyomorgó és beteg embertársaink iránt.

3.   Ne engedd, hogy a nagy vagyon, a sok pénz vagy bármi földi érték elválasszon tőled.

4.   Öltöztesd lelki fegyverbe minden hívedet, hogy ellenállhasson az ördög cselvetéseinek.

5.   Add meg a föld termését és őrizd meg a természeti csapásoktól, hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk.

Mindenható Istenünk, égnek és földnek hatalmas Ura! Vedd oltalmadba az egész világot, és add megértenünk, hogy „egész világ nem a mi birtokunk, és amennyit a szív felfoghat magába, magunkénak csak annyit mondhatunk.” Add, hogy veled legyen tele a szívünk most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 15,1-32)Évközi 24. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
10

Évközi 24. vasárnap

 

(Lk 15,1-32)

 

Bevezető

Az Úr Jézus példabeszédei közül az egyik legismertebbet, a tékozló fiúról szóló történetet fogjuk hallani a mai evangéliumban. Ez a példabeszéd megismertet bennünket a láthatatlan Isten olyan rejtett tulajdonságával, mint a megbocsátás. Isten számunkra a maga teljességében mindig titok marad. Amit azonban az Úr Jézus elmond róla, az feljogosít bennünket, hogy teljes bizalommal legyünk iránta. Isten örül a megtérő bűnösnek, mint a tékozló fiú apja is örült, amikor fiát hosszú idő múlva magához ölelhette. Bár rongyos és sovány volt, bár nagy bűnt követett el, de a fia volt. Isten ugyanilyen szeretettel fogad vissza bennünket, amikor bűnbánó szívvel betérünk a gyóntatószékbe. Mindezt onnét tudjuk, hogy az Úr Jézus elmondta nekünk. Ezzel az Úr Jézussal fogunk találkozni a mai szentmisében. Hogy ez a találkozás lelkünknek hasznára legyen, kezdjük bűnbánattal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Istent a bűn megbántja, de a bűnbánat kiengeszteli. Forduljunk bizalommal az irgalom Atyjához!

1.   Urunk! Töröld el minden vétkünket, és fordítsd el arcodat bűneinktől.

2.   Te, aki megváltásunkra küldted Fiadat a világba, ne hagyj minket bűneink hatalmában.

3.   Urunk! Segíts bennünket, hogy a kételkedőket és a hitben gyengéket felkaroljuk, és mindig türelemmel, szeretettel foglalkozzunk velük.

4.   Imádkozzunk a szülőkért, hogy mindig átérezzék gyermekeik iránt azt a felelősséget, amelyet Isten rájuk ruházott.

5.   Segítsd a szülőket, Urunk, hogy gyermekeik számára a családban vallásos légkört tudjanak kialakítani.

Istenünk! Növeld szívünkben a tőled kapott hit erényét, hogy semmiféle kísértés ne olthassa ki azt a tüzet, amelyet kegyelmed gyújtott lángra. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 14,25-33)Évközi 23. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
03

Évközi 23. vasárnap

 

(Lk 14,25-33)

 

Bevezető

 

A Szentírás számos helyen beszél a bölcsességről. Azonban az a bölcsesség, amelyről a mai szentmise olvasmányában is hallunk majd, nem azonos az okossággal, sem a tanulás által szerzett tudással. A biblia szerint bölcs dolog az, ami Istennek tetszik, ami az ő mércéje szerint jó. Bölcs ember pedig az, aki odafigyel Isten tanítására, és igyekszik azt a maga szívébe átültetni. Tehát állandó kapcsolatot tart fenn Istennel és Krisztus Egyházával, amely őrzi és folyamatosan közvetíti számunkra Isten szándékait. Erre gondoljunk, amikor a mai szentmisében a bölcsességről hallunk.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Isten számunkra az örök bölcsesség forrása. Bizalommal forduljunk hozzá kéréseinkkel!

1.   Urunk! Önts lelkünkbe fogékonyságot örök igazságaid iránt.

2.   Add, hogy megismerjék a nemzetek: egyedül Te vagy az igaz Isten, és hozzánk küldött Fiad, Jézus Krisztus az egyedüli Megváltónk.

3.   Urunk! Világosítsd meg a tévúton járó emberek szívét, hogy kegyelmed erejével felismerjék a kinyilatkoztatás igazságait, és azok szépségét.

4.   Küldj munkásokat aratásodba, hogy minden nép dicsőítse nevedet a földön.

5.   Őrizd meg a munkanélkülieket az elkeseredéstől és a kétségbeeséstől. Segítsd őket, hogy a remény ki ne vesszen a szívükből.

Urunk, Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég, minden a Te kezedben van. Őrizd és védd mindennapi életünket, aki élsz és uralkodol most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések Iskolaév kezdetére

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01

Iskolaév kezdetére

 

Bevezető

Ma azért jöttünk Isten oltára elé, hogy az új iskolaévhez a Szentlélek segítségét kérjük. Már a régi közmondás is azt tartja: Hasztalan az ember iparkodása, ha nincs rajta az Isten áldása. Tanulásunkkal műveltebbek akarunk lenni, de ugyanakkor jobbakká akarunk válni. Mindkettőhöz Isten segítségére van szükségünk. Közös imánk és énekünk erre irányul most. Kezdjük a bűnbánati imával...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus bátorított bennünket: „Bármit kértek az Atyától, megadja nektek.” Most az Ő nevében, szent Egyháza tagjaként imádkozzunk mennyei Atyánkhoz ezen évkezdő órában!

1.   Urunk! Az új iskolaév kezdetén add nekünk a Szentlélek kegyelmi adományait, hogy a világi tudományokban előre haladva, gyarapodjunk Isten ismeretében és szeretetében is.

2.   Urunk! Mi vagyunk az Isten népe. Segíts minket kötelességeink teljesítésében, és tartsd ébren bennünk az erkölcsi felelősségérzetet.

3.   Urunk! Áldd meg a tanuló ifjúságot, és vond magadhoz őket. Ne engedd, hogy a tudatlanság és a bűn miatt távol maradjanak tőled.

4.   Urunk! Vigyázz reánk, fiatalokra, és segíts minket, hogy hitből élő, értékes nemzedék váljék belőlünk.

5.   Urunk! Áldd meg nevelőink, tanáraink fáradságos munkáját! Add, hogy mindenkor átérezzék felelősségüket a rájuk bízottak iránt, és jó példájuk nyomán jellemes, igazlelkű nemzedék kerüljön ki az iskolákból.

Istenünk! Tekints jóságosán bizakodó imádságunkra. Engedd, hogy könyörgésünk meghallgatásra találjon, és amit hittel kérünk, jóságodból el is nyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 14,7-14)Évközi 22. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
27

Évközi 22. vasárnap

 

(Lk 14,7-14)

 

Bevezető

Az evangéliumból tudjuk, hogy az Úr Jézus gyakran volt vendégségben. Ezeket az alkalmakat felhasználta arra, hogy Isten országáról tanítson. A mai szentmisében viszont mi vagyunk az ő vendégei, minket akar tanításával és Szent Testével erősíteni. Nem illemszabályokkal akar megismertetni, hanem önmagunk és embertársaink értékeire hívja fel figyelmünket. Ehhez az kell, hogy legyen bennünk alázatosság és készség a bocsánatkérésre. Ezekből ma kevés van a világban. Hogy több legyen, tudatosítanunk kell magunkban, hogy minden ember Isten képmása és gyermeke. Ha ezt megtesszük, könnyebb magunkat megőrizni az önzéstől, az önteltségtől. Ennek jegyében tartsunk önvizsgálatot, bűnbánatot szentmisénk kezdetén.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus példát adott nekünk, hogy szeretettel, jóindulattal legyünk embertársaink iránt. Sokszor érezzük, hogy ez nem könnyű számunkra. Ezért imádkozzunk hozzá és kérjük segítségét!

1.   Urunk! Segítsd Egyházad vezetőit, hogy életük tanításukkal összhangban legyen, és a világban követőkre találjon.

2.   Könyörgünk hozzád azokért, akik a társadalomban fontos szerepet töltenek be. Add, hogy befolyásukat mindenkor a köz javára használják.

3.   Urunk! Adj nekünk együttérző szívet, hogy a szegényeket, betegeket és a lelki sérülteket segítő szeretettel vehessük körül.

4.   Tölts el bennünket a hit örömével és békéjével, hogy növekedjünk reménységben és a Szentlélek erejében.

Urunk, te megaláztad magadat érettünk, de égi Atyánk felmagasztalt. Legyen tiéd a dicsőség az Atyával és a Szentlélekkel, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 13,22-30)Évközi 21. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
21

Évközi 21. vasárnap

 

(Lk 13,22-30)

 

Bevezető

Újból és újból felvetődik a kérdés, amit már az apostolok is feltettek: kik fognak üdvözülni? Kevesen lesznek-e vagy sokan? Ma a keresztények száma egymilliárdon felül van, de a világ tele van gyűlölettel és félelemmel. Az emberek félnek a jövőtől, félnek egymástól, és ez alól a keresztények sem kivételek. Egy kereszténységet kritizáló szociológus azt mondta: Itt-ott van egy igazi keresztény, és ahol feltűnik, ott a világ csodálatba esik. Az Úr Jézus arra a kérdésre: ki fog üdvözülni, azt válaszolja: „Igyekezzetek bejutni a szűk kapun.” Ezzel a lényeget hangsúlyozza, hogy ti. leginkább rajtunk múlik az üdvösség elnyerése. Egyben azt is tudomásunkra adja, hogy nem ránk tartozik annak megítélése, kik érdemesek Isten országára. A mi dolgunk az, hogy törekedjünk odajutni. Amit Szent Pál így fogalmaz: „Törd magad, mint Krisztus Jézus jó katonája.” Törekvésünknek legyen egy része a mai szentmise, amit bűnbánattal kezdünk el.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr minden embert hív az Ő országába, ezért bizalommal imádkozunk hozzá!

1.   Urunk, állj mellettünk, akik Egyházadban vagyunk, és mutasd meg a helyes irányt azoknak is, akik rossz úton járnak.

2.   Adj a politikusoknak erőt és bátorságot az igazságtalanság és a nyomor elleni küzdelemhez.

3.   Add, hogy a hitnek és a szeretetnek hiteles tanúi lehessünk a világban.

4.   Urunk, segítsd egyházközségünk minden tagját, hogy közülük senki se legyen kizárva az örök mennyei otthonból.

5.   Add, hogy fiataljaink szüntelenül törekedjenek arra, hogy előtted feddhetetlenek legyenek, és nagylelkűen kövessék hívásodat.

Urunk, Te senkit sem utasítasz el, aki hozzád jön. Köszönjük ezt neked, és hálásak akarunk maradni érte most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 7,24-29)Szent István király

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Szent István király

 

(Mt 7,24-29)

 

Bevezető

Ma kettős ünnepünk van. Azért mondom kettősnek, mert első királyunkban egyrészt a szentet tiszteljük, másrészt a honalapítót. Akit egyházunk a szentek sorába iktat, az nem csak saját hazájában részesülhet nyilvános tiszteletben, hanem az egész világegyházban. így vált világhírűvé első királyunk, akit szigorú vallásossága, példamutató jótékonysága miatt határainkon túl is számon tartanak. Ő tehát azért részesül nyilvános tiszteletben, mert komolyan vette a kereszténységet. Vannak, akik csak ezért tisztelik, akik csak államférfiúi kiválóságát értékelik, és nem akarnak tudomást venni a szentről. Mi nem tartozunk ezek közé. Mi azt valljuk, hogy első királyunkban nem lehet szétválasztani a szentet és a bölcs államférfit, mert nagysága éppen abban mutatkozik meg, hogy a kereszténységet tette meg nemzeti életünk sziklaalapjának. Ma is ebben a szellemben akarjuk őt ünnepelni.

 

Hívek könyörgése

Urunk! Szent István király közbenjárására add bőséges áldásodat nemzetünkre!

1.   Istenünk! Könyörgünk magyar népünkért, hogy Szent István nyomdokain haladva békében és jólétben éljen.

2.   Szentlelkeddel világosítsd meg országunk vezetőit, hogy komoly felelősséggel őrizzék, védjék azokat a keresztény értékeket, amelyek népünk jövőjét biztosíthatják.

3.   Áldd meg gyermekeinket, ifjúságunkat, akik a magyar jövő zálogai lesznek, ha Szent István örökségét szívükbe fogadják.

4.   Istenünk! Add, hogy a magyar földön mindig jó viszony legyen az egyház és az állam vezetői között.

5.   Kérünk, tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre.

Istenünk, gondviselő Atyánk! Áldd meg nemzetünket, hogy Nagyasszonyunk közbenjárására, és Szent István királyunk nyomdokain haladva békében és jólétben élhessen, és téged szívből magasztaljon, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 1,39-56)Nagyboldogasszony

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
15

Nagyboldogasszony

 

(Lk 1,39-56)

 

Bevezető

Ma arra a különleges eseményre emlékezünk, hogy Szűz Máriát Isten test szerint is felvitte az égbe. Ezzel kapcsolatban a mai szentmise olvasmánya néhány mondatban sűrít össze egy egész történelmet. Bemutat egy asszonyt, aki nagy jelként tűnik fel az égen, aki nem más, mint a Messiás anyja. Ő Isten népének szimbolikus megtestesítője. A 12 csillag a feje felett emlékeztet Izrael 12 törzsére. A szülési fájdalmak emlékeztetnek Isten népének szenvedéseire, amelyekben a történelem folyamán része volt, és amelyekben az idők végéig még része lesz. Ez arra hívja fel figyelmünket, hogy a megdicsőülést szenvedés előzi meg. Nemcsak Mária életében, aki fájdalmas anya lett, hanem Jézus követőinek életében is.

 

Hívek könyörgése

Isten örök szövetséget kötött népével, és nem szűnik meg jót tenni vele. Máriát is magához vette az égbe. Adjunk hálát neki, és bizakodó lélekkel terjesszük eléje kérésünket!

1.   Urunk! Emeld magasra Egyházadat, hogy jóságos közelségednek látható jele legyen a földön.

2.   Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben, a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban Máriával, Jézusunk anyjával.

3.   Ajándékozz meg bennünket a szív bátorságával, hogy keresztény életünket hitelesen mutassuk be a világnak, és legyen az bátorító mindenki számára.

4.   Te Máriát a mennyország királynőjévé koronáztad. Add, hogy megholtjaink a Szűzanyával együtt örvendezhessenek országodban.

Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk a Szűzanya közbenjárására, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az örök üdvösséget, és részt nyerjünk dicsőségedből. Légy áldott az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 12,49-53)Évközi 20. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Évközi 20. vasárnap

 

(Lk 12,49-53)

 

Bevezető

A tűz az életnek és a halálnak a jelképe. Amikor az életet jelképezi, értékes adománya Istennek. Ilyenkor melegít, világít, éltet. Az Úr Jézus abban jelöli meg küldetését, hogy tüzet gyújtson a földön: az isteni szeretet tüzét, amelyet evangéliuma és kereszthalála lobbant lángra. A tűz azonban nemcsak éltet, hanem pusztít, éget, rombol is. A biblia beszél olyan tűzről, amelynek lángja soha ki nem alszik, és a kárhozottaknak kínzó szenvedést okoz. Tudjuk, hogy ez azoknak jut osztályrészül, akik életük utolsó órájában is szembehelyezkednek Istennel. A tűz ilyen értelemben a lelki halál szimbóluma. Amikor ma az evangéliumban a tűzről hallunk, az Úr Jézus irántunk való szeretetére kell gondolnunk.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal a szeretet lángoló tűzhelyéhez, hogy a mi szívünket is eltöltse annak melege és világossága!

1.   Urunk! Áraszd Egyházadra Szentlelkedet, hogy annak világánál megismerhesse minden nép igazságaidat és törvényeidet.

2.   Töltsd el szereteted tüzével szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindenkor jó példával járhassanak a nyáj élén.

3.   Urunk! Szentlelked harmata oltsa ki a földön mindenütt az ádáz gyűlölködés és a pusztító háborúk tüzeit.

4.   Add, hogy a keresztény családokban a gyermekek szüleiktől vegyék át az igaz vallásosság lángját.

Urunk, Jézus Krisztus! Te az első pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában küldted el Egyházadnak a Szentlelket. Add, hogy ez a tűz szüntelenül lobogjon ma is híveidben, és megdicsőítse Atyádat a mennyben, most és örökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 12,32-48)Évközi 19. vasárnap

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Évközi 19. vasárnap

 

(Lk 12,32-48)

 

Bevezető

Beharangszóval és az orgona hangjával kezdődik szentmisénk, amelyre otthonról idejében elindulunk, mert nem akarunk elkésni. Hiszen maga az Úr Jézus jön közénk, hogy tanításával és Szent Testével erősítsen bennünket. Ő vár bennünket, és ez a vele való találkozás szorosan hozzátartozik a vasárnapunkhoz. Lesz azonban olyan találkozásunk az Úr Jézussal, amely váratlanul szembesít vele, és ez a halál órájában lesz. A halálunk órája bizonytalan. Hallhattunk már ilyen panaszt: Búcsút se vehettem tőle, hiszen beteg se volt. A mai evangélium állandó éberségre hívja fel figyelmünket: „Vigyázzatok és ébren legyetek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” Ma készüljünk fel arra, hogy esetleg már holnap szembesülhetünk teremtő és gondviselő Istenünkkel, mint végső bíránkkal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Nekünk oda kell figyelnünk a világ gondjaira, de elsősorban saját lelkünkre, hogy állandóan készen álljunk a számadásra. Imádkozzunk a Mindenhatóhoz, aki egyszer mindnyájunk bírája lesz!

1.   Adj Urunk mindnyájunknak helyes lelkiismeretet, amely őrködik gondolataink és cselekedeteink felett, és irányt szab a feléd vezető úton.

2.   Tedd Egyházadat az emberi nem egységének éltető jelévé, és az üdvösség hatásos munkálójává minden nép számára.

3.   Könyörögjünk azokért, akik a szekták befolyására mindennap félelemben élnek. Adj nekik tisztánlátást, hogy helyesen tudjanak dönteni üdvösségük munkálásában.

4.   Tekints jóságosán mindazokra, akik bizalommal kérik imáinkat. Kérünk, hogy töltsd el őket minden testi és lelki áldással.

Istenünk! Kérünk, hogy cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat veled kezdjük és veled fejezzük be, mert emberszerető Atyánk vagy, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 12,13-21)Évközi 18. vasárnap

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Évközi 18. vasárnap

 

(Lk 12,13-21)

 

Bevezető

Az Úr Jézus nem foglalkozik a minennapok apró-cseprő dolgaival, nem avatkozik bele például egy család örökségi vitájába. Ellenben állást foglal olyan fontos kérdésekben, amelyek minden embert érintenek. Ezért következetesen és egyértelműen tanít arról, hogyan viszonyuljunk a világ javaihoz. Elmondja tanítványainak, milyen veszéllyel jár a vagyongyűjtés. Felhívja a figyelmünket arra, hogy a pénz féktelen hajszolása érzéketlenné tesz bennünket embertársaink iránt, és ugyanakkor süketté Isten üzenetével szemben. A vagyont hajszoló ember gyakorlati materialistává válik, aki képtelen felfogni Isten valóságát, és elveszíti saját életének az értelmét. Erről hallunk a mai evangéliumban.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Köszönjük meg Istennek Egyházunkat, hitünket, amely az élet nagy kérdéseire biztos válaszokat tud adni!

1.   Urunk! Köszönjük igazságaidat, amiket kinyilatkoztattál nekünk. Kérünk, adj értő lelkületet hozzá.

2.   Köszönjük törvényeidet, amelyek megóvnak attól, hogy a céltalanság és a gonoszság szakadékába zuhanjunk. Segíts, hogy törvényeidet mindig tiszteletben tartsuk.

3.   Urunk! Köszönjük, hogy Szentlelked által jelen vagy Egyházadban. Add, hogy mindenkor érezzük jelenlétedet.

4.   Köszönjük, hogy életünk végéig gondunkat viseled. Kérünk, juttasd elhunytjainkat a feltámadás dicsőségébe a végső napon, és tégy minket is boldogságuk részeseivé.

Istenünk! A Te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add, hogy a világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, az örökkévalóhoz, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."