49620 ima található a honlapon, összesen 102287 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kilenced - NOVENA

  Kilenced - NOVENA
  Naponta frissül

  Amikor kilencedet imádkozunk, azt mély és az adott Szent vagy Isteni személy közbejárásának erejébe vetett nagy bizalommal tegyük! Végezzük el szentgyónásunkat, lehetőleg minden nap vegyünk részt szentmisén, és ha lehetséges járuljunk szentáldozáshoz! Ezekben a napokban gondosan őrizkedjünk minden bűntől! Napi munkánkat, minden cselekedetünket, örömünket és nehézségeinket ajánljuk fel Istennek, aki annál inkább meghallgatja imádságunkat, minél nagyobb bizalommal és minél állhatatosabban imádkozunk.

  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Hetedik nap - Szent Teréz hite

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  13
  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Hetedik nap - Szent Teréz hite

  Hetedik nap - Szent Teréz hite

  Elmélkedés:

  A hit a lelkiélet vakolata. A tökéletesség épületének tégláit ez tartja össze; erősen, ha sok van belőle, gyengén, ha kevés.
  Ha végigtekintünk Nagy Szent Teréz életén, mélységes csodálattal telik el a lelkünk: miért e sok kegyelem? A rendkívüli kegyelmeknek szinte egész óceánja árasztja el. Mi ennek az oka? - A hite. A mély, a rendületlen, sziklaszilárd hite.
  Az Evangélium Jézusa, aki oly hamar jutalmazta a hit legkisebb megnyilatkozását is, és akinek valósággal áradt ajkáról a dicséret, ha nagy hittel borultak le előtte - abban az időben, amikor olyan nagyon megfogyatkozott világszerte az emberiségben az élő hit, valósággal dédelgette ezt az egyszerű, de igen kedves kármelita apácát, akit éppen nagy gyermeki hite tett oly nagyon szeretetre méltóvá az üldözött, a mellőzött Istenember szemében. Hányszor patakzottak sűrű könnyek arcán, amikor a hit üldözőire gondolt.
  Hogy szerette volna megtéríteni egymaga az összes eretnekeket, hogy megmentse lelküket! Milyen mély fájdalommal tudott panaszkodni a hit megfogyatkozása miatt, s bizonyára nem volt akkor ember, akinek olyan mélyen fájt volna az Egyház üldözése, és akinek oly kimondhatatlan szenvedést okoztak volna a különböző istentelen durvaságok a legméltóságosabb Oltáriszentség iránt, mint neki, Jézus igaz Jegyesének. Ó mennyire szerette az Anyaszentegyházat! Ó maga mondta: Hitéért, az Egyház legkisebb szertartásáért ezerszer odaadná életét. 
  Halála előtt közvetlenül lángolt az arca a boldogságtól, mert olyan megnyugtató s oly édes dolog vallomást tenni: Az Egyház gyermeke vagyok!
  S ha el is jutott a megtestesülés zárdájába, a sok apáca közt, külön szobákkal, saját bútorokkal és egy sűrűn fölkeresett társalgószobával, ahol szellemes csevegései egymás után hódították meg számára a látogatókat – vajon hit nélkül nem épült volna-e ki végleg számára a pokolnak az a rettenetes szűk börtöne, amelyet az Úr később megmutatott neki. Vagy az a hatalmas varangy a társalgóban nem éppen a megfogyatkozott hitet juttatta-e eszébe?! És aztán a reformált sarutlan kármelita apáca élete! A temérdek testi szenvedés, a sok lelki gyötrelem, az alapításoknak sokszor szinte kétségbeejtő nehézségei, az üldözések, egyháziak, világiak részéről, a rágalmak, az inkvizícióval való fenyegetések: mind-mind, hogyan képzelhetők el erős, valóban sziklaszilárd hit nélkül?
  Egyedül a hit volt az a vakolat, amely ennek a nem mindennapi, gyönyörű lelki épületnek részeit szorosan összefogta, elválaszthatatlanul egybetapasztotta. Hitéért szerette meg őt Jézus, ezért bízott rá emberfeletti feladatokat és emelte fel a tökéletesség csúcsára. Az igaz a hitből él - mondja az Apostol. Ő valóban abból élt. 
  Szent Teréz élő hittel hiszi a mennyországot. Mindent elkövet, hogy már a földre lehozza azt. Valósággal megdöngeti annak kapuját, csakhogy mielőbb bejuthasson: „Abba halok bele, hogy nem tudok meghalni!” - Azt mondja, hogy az a kapu: az imádság. Imádkozik tehát, mégpedig úgy, ahogy csak kevesen. De amikor arról van szó, mi nyitja ezt a kaput, mi ennek a kulcsa, akkor habozás nélkül ráfeleli: a hit! Egész imádságos, szépséges élete egy gyönyörű tanítás: élő hittel kell imádkozni! Ó ha hited volna - mondja az ő Jézusa - mondd a hegynek… a szederbokornak!… Igen, ő az Evangélium igéit élte át és valósította meg.
  A kis avilai Teréz már hétéves korában eltelt az örökkévalók nagyságával és szépségével. Már akkor oly nagy volt a hite, hogy tízéves kis fiútestvérével elindult a mórok országa felé, hogy vértanúhalált haljon Istenért. Mekkora világosság! Jézus életében sokan látták a csodákat és mégsem hittek. Vakok, igen vakok voltak. Nem volt hitük. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek.
  Kinek van lángoló hite? Aki életét adja hitéért. Nagy idők voltak, amikor Nagy Szent Teréz élt. Nagy időket élünk mi is. Kérjük buzgón őt, tanítson meg rá, hogyan kell lángolón a hitet szeretni és hogyan kell érte élni és meghalni!

  Imádság:

  Könyörögjünk! Áldott Jézusunk, aki megróttad Tamás hitetlenségét és megdicsérted a kafarnaumi százados nagy hitét, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Szent Teréz példáján fölbuzdulva, mint az igaz, mi is a hitből éljünk, Téged és Anyaszentegyházadat lángoló hittel szeressük, és ha kell, Érted és érte vértanúhalált haljunk, aki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké! Ámen!

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Hatodik nap - Szent Teréz vidám lelkülete

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  12
  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Hatodik nap - Szent Teréz vidám lelkülete

  Hatodik nap  - Szent Teréz vidám lelkülete

  Elmélkedés:

  Ami a lelkiéletben az előhaladást megkönnyíti és állandósítja, az a vidámság. Ha a lelket az élet nagy tengerén tovasuhanó vitorlás hajóhoz hasonlítjuk, akkor a jókedv, a vidámság az az állandó kedvező szél, amely a vitorlákat duzzasztja s így a hajót szüntelenül előreviszi. Bizalomnak szokták nevezni ezt a jótékony szellőt. A jókedv, a vidám lelkület nem más, mint a bizalomnak egyik lényeges alkatrésze.

   A szerzetesi élethez elengedhetetlen a vidám lelkület. De a kolostoron kívül is, bárki legyen az, nélküle képtelen a tökéletesség magaslataira följutni. Jókedv, vidámság nélkül nincs valódi életszentség. Szomorú szentek nincsenek. Ha volna egy is, Kis Szent Teréz szavai szerint szomorú egy szent volna az a szomorú szent.

  A Szentírásnak gondja van rá, hogy sűrűn figyelmeztessen bennünket e lelket emelő jó hangulatra. „Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9:7) „Örvendezéssel szolgáljatok az Úrnak!” (Zsolt 100:2) „Újra csak azt mondom, örüljetek.” (Fil 4:4) „minden bajom közepette túlárad bennem az öröm.” (2Kor 7:4) és sok más hely.

  Szent Teréz szent volt, mégpedig a legnagyobbak közül való. Telve szenvedéssel, megpróbáltatással egész élete; testi kínok gyötörték, rettentő gondok nehezedtek gyönge vállaira, üldözték, megszólták, rágalmazták; szinte kétségbeejtő nehézségek közepette indult el egy-egy kolostoralapításra, azonban a jókedve, drága humora, napsugaras vidámsága sohasem hagyta el. 

  Amikor egyszer pár órára elvette az Úr Teréz testi fájdalmait s már kezdett aggódni jó közérzete miatt, ám hirtelen fölborult az apácaszállító kocsi vele együtt, jól megütve magát - kedves humorral kiált föl: „Uram, már azt hittem, haragszol rám!” Mily mosolygós vidámsággal gyönyörködik betegágyán nagy szenvedéseiben is a vidám Katalin nővérben, aki táncával igyekezett őt üdíteni, vidítani. Biztosította a fiatal apácát, hogy táncolva megy be a mennyországba.

  Amikor hozzáfogott a férfirend reformjához, s a kis termetű Keresztes Szent János a hatalmas Antal atyával vállalkozott az új életre, mily jóízű humorral tudta mondani: „Van már másfél barátom!”

  Az a jelenet, amely lejátszódott közte és a kis Jézus között, éppen nem nélkülöz valami csodálatos mennyei derűt:
  - Ki vagy te?
  - Én vagyok a Jézusról nevezett Teréz. - Hát te ki vagy?
  - Én meg a Terézről nevezett kis Jézus vagyok.
   

  A vidámság a lélek egészsége. Tehát szükséges valami, mint ahogy a testnek is szüksége van egészségre. A beteg lélek képtelen szárnyallni, mert a szomorúság földhöz köti. A magaslatokra nem lehet félelemtől és aggodalomtól sápadt képpel, beteg tüdővel meg mankóval fölmenni; oda a vidámság pirossága, egészséges izmok és daloló lélek visz föl. A szomorúság leköt, visszatart; a jókedv, a lélek egészséges humora lendít és röptet. Ha a lélek egészséges, még a beteg test se nyög; sőt a szentek szenvedése csak emeli lelkük vidámságát.

  Mi teszi vidámmá a lelket? - A tiszta szív. Mégpedig nem a valahogyan megtisztogatott vagy csak pusztán halálos bűntől mentes szív, hanem a gyermekien egyszerű, tiszta szív. Az olyan kisgyermeknek a szíve, aki a karácsonyfa alatt játszik vagy édesanyja ölében kacag a kedves mókán; aki tud felejteni s eszébe se jut a jövő, pusztán az édes jelennek él. Az a szív, amely nem okoskodik, még kevésbé töpreng, hanem egyszerűen bízik, mégpedig határtalanul, Istenben. Egészen úgy, mint a gyermek az édesanyjában. Amikor életszentségről van szó, akkor szó szerint ebben az értelemben kell venni Jézus szavait: „Ha csak olyanok nem lesztek, mint a kisdedek…” (Mt 18:3) Mert a kisdedek szíve mennyország, vagy legalábbis abból maradt itt a földön szemükkel együtt, mint ahogy a virág színe, illata és a dalos madár éneke is a mennyországra emlékeztet. A mennyországban pedig nincs szomorúság, nincs kedvetlenség, hogy volna tehát a gyermeki, azaz az egyszerű, tiszta szívben?! Aki mindig vidám akar lenni, annak gondoskodnia kell arról, hogy a szíve mindig tiszta legyen.

  „Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent.” (Mt 5:8) Itt a boldog szó vidámságot, állandó derűt és jó hangulatot jelent. Olyanok hangulatát, akik elégedettek, akiknek a szívét nem zavarta meg semmi, akiknek olyan a lelke, mint a tengerszem sima tükre, amelybe nem dobtak kavicsot és nem hánytak sarat, de még békamoszat sincs a felületén.

  Csak így lehet megérteni a Szentanya humorát, vidám lelkületét. Vagy lehetne annak más magyarázata?… Avagy mivel tudnánk megmagyarázni Szent Dávid zavartalan jókedvét, amellyel a frigyszekrény előtt táncolt?! Tudott volna Keresztes Szent János oly természetes egyszerűséggel táncolni Karácsony estéjén, karjában a kis Jézussal, ha nem lett volna olyan tiszta szíve, mint egy egészen kis gyermeknek? Hiszen ezt a szívet kérte Újmiséjén! Vagy mi elől futott a két kis manó Szent Terézke álmában keresztül-kasul a mosókonyhában, ha nem a tiszta, kíváncsian vidám tekintete elől? A lelki életben a vidámság éppen olyan fontos, mint a természetben a napsütés, a derült ég, a jó idő. A növényzet képtelen másképp kifejlődni; a virágok nem ontják illatukat; szomorú lesz minden, csenevész és pusztaságos. Vannak felhők is, jótékony eső és harmat. Igaz, de ezeken át kell törnie a Napnak; a fénynek és fölszárítania a nedvességet, mert különben elrothad minden. A lélek bánatfelhői is kell, hogy megöntözzék a lelket, de csak azért, hogy annál fényesebb legyen az Ég és vidámabb, derűsebb a földi élet.

  Egy szent mondta, hogy az örvendező, vidám lelkület megszerzésének több eszköze van: Isten jelenlétének a gyakorlata, az ima és a szentségek, de kitűnő eszköz a jó lelki olvasmány is. Olvassuk sokat, kedvvel és szeretettel Nagy Szent Teréz írásait - el fogja árasztani lelkünket e kivételes nagyságú, bájos szentnek a derűje, ragyogó humora, mennyei vidámsága. A jókedv ragadós - szokták mondani - ránk ragad majd az ő vidámsága is, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy megszerettük a szentek útját, rá is léptünk arra, és vidáman küzdjük le a föltornyosuló akadályokat. Imádkozzunk buzgón a Szentanyához, esdje ki számunkra az ő szellemét, a vidámság lelkületét!

  Imádság:

  Könyörögjünk. Ó Szentlélek Úristen, aki pünkösdi tüzeddel eloszlattad az apostolok szívében a félelmet, a szomorúságot, a csüggedést, és kedvet öntöttél beléjük a lelkek meghódítására, add, hogy Szent Teréz hathatós közbenjárására mi is elteljünk a Te lelkeddel, hogy vidáman és rendületlen bátorsággal járjuk meg az életszentség meredek útját. Aki az Atyával és a Fiúval egyetemben élsz és uralkodsz, Isten, mindörökkön örökké! Ámen

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Ötödik nap - Alázatosság

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  11
  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Ötödik nap - Alázatosság

  Ötödik nap -  Alázatosság

  Elmélkedés:

  Mi az az alap, amelyre a tökéletesség gyönyörű palotáját föl lehet építeni? Egyszerű a felelet! Az alap az alázatosság.

  A valódi alázatossághoz tökéletes hódolat kell Istennel szemben, ami nem egyéb, mint imádat, azaz az ember teljesen, készségesen aláveti magát Isten föltétlenül rendelkező hatalmának. Ez a teremtmény viszonya a Teremtőhöz, akinek hálás azért, mert megteremtette, s akit éppen ezért szeret is. Sőt lehetetlen nem szeretnie, ha tudja, kicsoda az Isten, s kicsoda ő, a teremtmény.

   Az alázatosság és a szeretet szorosan, elválaszthatatlanul összefügg. Ha nő az alázatosság, nő a szeretet is. Viszont az alázatosságot szeretettel lehet legkönnyebben elérni és kimélyíteni. „Nem értem - kiált föl az alázatos Jézus alázatos Jegyese - és nem is fogom soha megérteni, hogyan volna elképzelhető alázatosság szeretet nélkül, és szeretet alázatosság nélkül!”

   „Még a testi sanyargatásoknak is csak másodrangú jelentőségük van, mert a fő dolog az, hogy a lelki haladás mélységes alázatossággal történjék. Jegyezzétek meg, hogy éppen ez hiányzik azokban, akik nem tudnak előbbre jutni.”

  Hallgassunk Szent Terézre! Mennyei a tanítása, nem e világból való. Jézus tanította rá.

  Imádság: 

  Könyörögjünk! Ó szelíd és alázatos szívű Jézus, aki irántunk való kimondhatatlan szeretetből engedted, hogy teremtményeid megalázzanak, sőt megvessenek és a gyalázat fájára feszítsenek; add meg nagy Irgalmasságodban gyarló teremtményeidnek a kegyelmet, hogy mint alázatos Jegyesed, Avilai Szent Teréz, mi is valódi alázatosságban éljünk, szeressük és keressük a megaláztatást és a megvettetést egyedül a Te szerelmedért, aki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodsz, Isten, mindörökkön-örökké! Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Boldog Carlo Acutis KILENCED Egy percet sem vesztegettem azokra a dolgokra,amelyek nem tetszenek Istennek - 9. nap

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  11
  Boldog Carlo Acutis KILENCED Egy percet sem vesztegettem azokra a dolgokra, amelyek nem tetszenek Istennek - 9. nap

  Kezdő imádság

  Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, köszönöm mindazt a kegyelmet és kedvességet, amellyel Isten szolgájának, Boldog Carlo Acutisnak a lelkét az ezen a földön töltött 15 éve alatt gazdagítottad. A fiatalság ez angyalának érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet, amelyet most kérek! [Mondd el a kérésedet.]

  Kilencedik nap

  "Úgy örülök, hogy meghalok, mert úgy éltem le az életemet, hogy egy percet sem vesztegettem azokra a dolgokra, amelyek nem tetszenek Istennek."
  Isten szolgája, Boldog Carlo Acutis, adja meg nekem ezt a kegyelmet - kitartást a végsőkig és a szent halált. Ámen.

  Imádkozzunk: Mi Atyánk... Üdvözlégy Mária... Dicsőség..., hogy hálát adhassunk Istennek a Carlo földi élete 15 éve során adott kegyelmekért.

   

  Záró imádság

  Mindenható örök Isten, az irgalmasság Atyja, emeld szolgádat, Boldog Carlo Acutist az oltár dicsőségére, hogy általa még jobban megdicsőüljön. Add meg nekünk azt a megtiszteltetést, hogy Szentnek nevezhessük, mert mindenben a Te akaratodat követte. Az ő érdemei által add meg a kegyelmet, amire oly nagyon vágyunk. Ámen
   

  „Mindenki eredetinek születik, sokan mégis fénymásolatként halnak meg. „Eredetiként” meghalni úgy lehet, hogy az ember hagyja, hogy Krisztus vezesse, és közben szüntelenül Őrá néz.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Negyedik. nap - A belső és külsőbékesség feltételei

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10
  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Negyedik. nap - A belső és külső békesség feltételei

  Negyedik. nap - A belső és külső békesség feltételei

  Elmélkedés:

  Ne gondoljátok, barátnőim és testvéreim, hogy valami sok terhet akarok a vállatokra rakni: adja Isten, hogy csak legalább azt tudjuk megtenni, amit a mi szent Atyáink követtek és meghagytak nekünk! Hiszen ezen az úton érdemelték ki ők is maguknak a „szent” nevet: Isten ments, hogy más utat keressünk, akárki tanácsolná is. Részemről csak három pontra akarom felhívni a figyelmeteket, amelyek egyébként bennfoglaltatnak a Szabványokban, mert ennek a háromnak megtartása biztosítja nekünk legjobban azt a belső és külső békességet, amelyet az Úr annyira a lelkünkre kötött. Az első a kölcsönös szeretet egymás között. A második a szakítás minden teremtménnyel. A harmadik az igazi alázatosság, amelyet ugyan utolsó helyen említek, de azért a legeslegfőbb, mert a többit mind magában foglalja.
  (Avilai Szent Teréz, A tökéletesség útja, 4. fej.)

  Imádság:

  Istenünk, te Szent Terézt, a mi anyánkat Szentlelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az Egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vággyal. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Boldog Carlo Acutis KILENCED Az Eucharisztia az én utam a mennybeNyolcadik nap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10
  Boldog Carlo Acutis KILENCED Az Eucharisztia az én utam a mennybe Nyolcadik nap

  Kezdő imádság

  Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, köszönöm mindazt a kegyelmet és kedvességet, amellyel Isten szolgájának, Boldog Carlo Acutisnak a lelkét az ezen a földön töltött 15 éve alatt gazdagítottad. A fiatalság ez angyalának érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet, amelyet most kérek! [Mondd el a kérésedet.]

  Nyolcadik nap

  "Az Eucharisztia az én utam a mennybe."
  Isten szolgája, Boldog Carlo Acutis, aki mindig a sátorban kereste rejtett Jézusát, adja meg nekem az Eucharisztia iránti mély vágy kegyelmét. Ámen.

  Imádkozzunk: Mi Atyánk... Üdvözlégy Mária... Dicsőség..., hogy hálát adhassunk Istennek a Carlo földi élete 15 éve során adott kegyelmekért.

   

  Záró imádság

  Mindenható örök Isten, az irgalmasság Atyja, emeld szolgádat, Boldog Carlo Acutist az oltár dicsőségére, hogy általa még jobban megdicsőüljön. Add meg nekünk azt a megtiszteltetést, hogy Szentnek nevezhessük, mert mindenben a Te akaratodat követte. Az ő érdemei által add meg a kegyelmet, amire oly nagyon vágyunk. Ámen
   

  „Mindenki eredetinek születik, sokan mégis fénymásolatként halnak meg. „Eredetiként” meghalni úgy lehet, hogy az ember hagyja, hogy Krisztus vezesse, és közben szüntelenül Őrá néz.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Harmadik nap: A javulás legjobb eszközea belső ima

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09
  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Harmadik nap: A javulás legjobb eszköze a belső ima

  Harmadik nap: A javulás legjobb eszköze a belső ima

  Elmélkedés:

  Akármilyen hibákba essék az, aki a belső imát megkezdte gyakorolni, ne hagyja abba; mert ez a legjobb eszköze a javulásnak; nélküle sokkal nehezebb. Ne engedjen valahogy annak az ördögi kísértésnek, amelybe én estem, hogy tudniillik az alázatosság ürügye alatt fölhagy vele. Higgye el, hogy az Úr szavai nem csalhatnak, s hogy ha igazán megbánjuk bűneinket, ha föltett szándékunk őt többé meg nem sérteni: akkor újra barátságára méltat bennünket, s újra megadja kegyelmeit, sőt esetleg még bőségesebben, mint annak előtte, ha bűnbánatunkkal ezt megérdemeljük.
  ... A belső ima nem egyéb, mint benső barátság Istennel, amennyiben gyakran maradunk négyszemközt ővele, tudván azt, hogy szeret bennünket. Igaz, hogy két lény között a szeretet csak akkor lehet igazi és a barátság csak úgy maradandó, ha mindkettőnek ugyanaz a természete; már pedig tudjuk azt, hogy a mi Urunké hibátlan, míg ellenben a mienk bűnös, érzékies, hálátlan. De azért, ha mi nem is szeretjük őt még igazán, s nem is vagyunk képesek Őt megfelelő módon szeretni, mert hiszen az Ő természete egészen más, mint a miénk: látván azt, mennyire érdekünkben van ez a barátság, s hogy Ő mennyire szeret bennünket, hát csak szánjuk rá magunkat, s szenvedjük el a gyakori együttlétet Azzal, aki annyira különbözik tőlünk.

  (Avilai Szent Teréz, Önéletrajz 8. fej.)

  Imádság:

  Istenünk, te Szent Terézt, a mi anyánkat Szentlelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az Egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vággyal. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Boldog Carlo Acutis KILENCED Szűz Mária az egyetlen nő az életembenHetedik nap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09
  Boldog Carlo Acutis KILENCED Szűz Mária az egyetlen nő az életemben Hetedik nap

  Kezdő imádság

  Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, köszönöm mindazt a kegyelmet és kedvességet, amellyel Isten szolgájának, Boldog Carlo Acutisnak a lelkét az ezen a földön töltött 15 éve alatt gazdagítottad. A fiatalság ez angyalának érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet, amelyet most kérek! [Mondd el a kérésedet.]

  Hetedik nap

  "Szűz Mária az egyetlen nő az életemben."
  Isten szolgája, Carlo Acutis, aki Szűz Máriát minden nőnél jobban szerette, adjon kegyelmet, hogy válaszoljak kedves és jó szeretetére. Ámen.

  Imádkozzunk: Mi Atyánk... Üdvözlégy Mária... Dicsőség..., hogy hálát adhassunk Istennek a Carlo földi élete 15 éve során adott kegyelmekért.

   

  Záró imádság

  Mindenható örök Isten, az irgalmasság Atyja, emeld szolgádat, Boldog Carlo Acutist az oltár dicsőségére, hogy általa még jobban megdicsőüljön. Add meg nekünk azt a megtiszteltetést, hogy Szentnek nevezhessük, mert mindenben a Te akaratodat követte. Az ő érdemei által add meg a kegyelmet, amire oly nagyon vágyunk. Ámen
   

  „Mindenki eredetinek születik, sokan mégis fénymásolatként halnak meg. „Eredetiként” meghalni úgy lehet, hogy az ember hagyja, hogy Krisztus vezesse, és közben szüntelenül Őrá néz.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Második nap - Az életszentség iránti vágy

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  08
  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Második nap - Az életszentség iránti vágy

  Második nap - Az életszentség iránti vágy

  Igazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes ilyen dolgokkal, amiket az Úr kedvéért teszünk; holott jobb volna oda se figyelni rájuk, ha még oly nagy számmal volnának is. Sajnos, én magam vagyok ilyen, s hozzá képes vagyok lépten-nyomon megfeledkezni az Úr kegyelmeiről. Nem akarom én ezzel azt mondani, hogy Ő Szent Felsége, amilyen jóságos, nem veszi sokba az ilyen dolgokat, hanem csak azt szeretném, hogy én ne becsüljem semmire, sőt észre se vegyem őket, mert olyan csekélységek. Azonban, bocsáss meg nekem, én jó Uram, s ne ródd föl nekem ezt bűnül, mert hiszen, ha már semmi szolgálatot nem tudok neked tenni, valamivel mégis csak kell, hogy vigasztaljam magamat. Ha nagy dolgokat tennék érted, akkor nem vetnék ügyet az ilyen semmiségekre.

  Boldogok azok, akik nagy tetteket vihetnek végbe a Te dicsőségedre! Hiszen ha nyomna valamit a latban, hogy mennyire irigylem őket, s hogyan szeretnék én is úgy tenni: akkor én sem maradnék valami nagyon hátra a Te szolgálatodban. Tőlem azonban semmi sem telik. Ó Uram! Tégy engem képessé valami jóra, ha már annyira szeretsz!
  (Avilai Szent Teréz, Önéletrajz, 39. fej.)

  Imádság: 

  Istenünk, te Szent Terézt, a mi anyánkat Szentlelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az Egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vággyal. Ámen.

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Boldog Carlo Acutis KILENCED Az egyetlen dolog, amit kérnünk kell Istentől,az a vágy, hogy szentek legyünk - 6. nap

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  08
  Boldog Carlo Acutis KILENCED Az egyetlen dolog, amit kérnünk kell Istentől, az a vágy, hogy szentek legyünk - 6. nap

  Kezdő imádság

  Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, köszönöm mindazt a kegyelmet és kedvességet, amellyel Isten szolgájának, Boldog Carlo Acutisnak a lelkét az ezen a földön töltött 15 éve alatt gazdagítottad. A fiatalság ez angyalának érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet, amelyet most kérek! [Mondd el a kérésedet.]

  Hatodik nap

  "Az egyetlen dolog, amit az imádságban kérnünk kell Istentől, az a vágy, hogy szentek legyünk."
  Isten szolgája, Boldog Carlo Acutis, te, aki mindig azt kérted Istentől, ami elengedhetetlen, add meg nekem a Menny iránti mély vágy kegyelmét. Ámen.

  Imádkozzunk: Mi Atyánk... Üdvözlégy Mária... Dicsőség..., hogy hálát adhassunk Istennek a Carlo földi élete 15 éve során adott kegyelmekért.

   

  Záró imádság

  Mindenható örök Isten, az irgalmasság Atyja, emeld szolgádat, Boldog Carlo Acutist az oltár dicsőségére, hogy általa még jobban megdicsőüljön. Add meg nekünk azt a megtiszteltetést, hogy Szentnek nevezhessük, mert mindenben a Te akaratodat követte. Az ő érdemei által add meg a kegyelmet, amire oly nagyon vágyunk. Ámen
   

  „Mindenki eredetinek születik, sokan mégis fénymásolatként halnak meg. „Eredetiként” meghalni úgy lehet, hogy az ember hagyja, hogy Krisztus vezesse, és közben szüntelenül Őrá néz.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Első nap - Szent Teréz és a lélek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  07
  Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez Első nap - Szent Teréz és a lélek

  Első nap - Szent Teréz és a lélek

  Elmélkedés:

  Az embert a lélek teszi emberré. Ezzel emelkedik az egész teremtett világ fölé igen magasra, úgyhogy csak alig kisebb az angyaloknál.

  A lélek értékét senki Szent Teréznél jobban föl nem fogta. Szépsége és fönsége úgy állott előtte, mint amelyért mindent oda lehet adni. A Szentírás igéjének eleven erejével érezte és vallotta, hogy csak egy a szükséges: a lélek üdvözülése, azaz egyesülése Istennel az egész örökkévalóságra, s ha lehet, minél nagyobb mértékben már itt a földön. Tanította, példájával és szavával, hogy csak ezért kell élni. „Legyetek tökéletesek, miként mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48)

  Kérjük Szent Teréz áldott lelkét, tanítson mennyei tudományára bennünket, szegényes lelkű földi tisztelőit, hogy legyünk tisztában legnagyobb kincsünk értékével: azzal, hogy gyémántpalotát hordozunk hívságos, romlandó testünkben, amelyben a fönséges Isten lakozik. Lelkünk megbecsülése lesz az Ő igazi tisztelete.

  Imádság: 

  Könyörögjünk! Ó, nagy Isten, aki olyannyira tudsz bennünket szeretni, hogy szívesen lakozol a mi szegény lelkünkben és azt kristálypalotává, gyönyörűséges Paradicsomkertté varázsolod megszentelő jelenléted által. Szent Teréz érdemeire kérve kérünk, méltóztassál megadni nekünk a kegyelmet, hogy elforduljunk mindentől, ami mulandó, test vagy világ, s egyedül lelkünk üdvözülésére vessük minden gondunkat, hogy mindenkor hálás és alázatos szívvel köszönthessük a Te végtelen hatalmadat és jóságodat; aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké!

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kilenced a Magyarok Nagyasszonyához Boldog Apor Vilmos püspökKilencedik nap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  07
  Kilenced a Magyarok Nagyasszonyához Boldog Apor Vilmos püspök Kilencedik nap

  Kilencedik nap: Boldog Apor Vilmos püspök 

  Hálaadó imádság:

  Reménységünk Hajnalcsillaga!
  Szépséged és jóságod tündökölve ragyogjon mindörökké hazánk egén! Világíts nekünk sötétségünk éjjelén és segíts megtérni, megtisztulni, megújulni Isten szeretetében! Ha másért nem, azokért a szentekért, vértanúkért, hősökért, és az ártatlan áldozatokért, akik életük árán járultak hozzá az ország felemelkedéséhez, Istent dicsőítve Téged és dicsérve, Magyarország Királynője! Most ebben a kilencedben szentjeinkkel egységben járulunk Eléd, és velük együtt kérünk, siess segítségünkre. Szentjeink életpéldájukkal mutassanak kiutat, vezessenek minket és segítsenek az Evangélium szűk ösvényén haladni. Kilenc napon át minden nap más és más magyar szent közbenjárását kérve fordulunk Hozzád hazánk sebeinek gyógyulásáért és megtérésünkért. Bízunk az ima erejében, az Irgalmasság Királyában és Tebenned, Irgalmasság Anyja!

  Apor Vilmos életét zokszó nélkül, örömteljes szívvel áldozta fel. 

  Idézzük a halálos ágyán mondott imáját:

  “Istenem, Atyám, a Te kezedbe ajánlom lelkemet. Jézus, Mária, Szent József, legyetek énvelem, most és halálom óráján. Jézus Szentséges Szíve, bízom Benned! Fölajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a saját bűneimért, de fölajánlom papjaimért is, híveimért, az ország vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem az Istent, ne tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az Egyház ellen tesznek. Fölajánlom szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért. Szent István, könyörögj a szegény magyarokért.” Ámen. 

  Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség 

  Boldog Apor Vilmos, vértanú püspökünk, imádkozz velünk és értünk! Segítsd megmenteni népünket az erkölcstelen befolyásoktól, az idegenek erőszakos beavatkozásaitól!

  Magyarok Nagyasszonya, segíts meg minket! 

  Könyörögjünk!

  Mennyei Atyánk! Te egész magyar hazánkat Szeplőtelen Leányodra, a Boldogasszonyra bíztad. Jóváhagyásoddal a Szent Szűz lett országunk Királynője és védelmezője. 

  Kérünk, add, hogy az ő érdemeiért, anyai fájdalmaiért, könnyeiért és magyar szentjeink áldozatos életéért, a kilencedben elhangzott imádságunk meghallgatásra találjon, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."