93142 ima található a honlapon, összesen 221888 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kilenced - NOVENA

Kilenced - NOVENA
Napi több frissítés

Amikor kilencedet imádkozunk, azt mély és az adott Szent vagy Isteni személy közbejárásának erejébe vetett nagy bizalommal tegyük! Végezzük el szentgyónásunkat, lehetőleg minden nap vegyünk részt szentmisén, és ha lehetséges járuljunk szentáldozáshoz! Ezekben a napokban gondosan őrizkedjünk minden bűntől! Napi munkánkat, minden cselekedetünket, örömünket és nehézségeinket ajánljuk fel Istennek, aki annál inkább meghallgatja imádságunkat, minél nagyobb bizalommal és minél állhatatosabban imádkozunk.

KILENCED - novena Az Őrangyalomhoz7. nap

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
KILENCED - novena Az Őrangyalomhoz 7. nap

Drága védelmezőm és pásztorom, vezess az életre!

A Katolikus Egyház katekizmusa
350 Az angyalok szellemi teremtmények, akik szüntelenül dicsőítik Istent, és szolgálják az Ő más teremtményeire vonatkozó üdvözítő terveit: „Az angyalok együttműködnek mindabban, ami javunkra szolgál.” (Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae I, 114, 3 ad 3.)

Imádság a 7. napra

Éppen egy angyal hozta meg az üres sírról az első hírt a Jézus testét a temetésre való előkészítésének befejezésére érkező asszonyoknak. Így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt!” (Mk 16:6)

A húsvéti örömhírt, amelyet az isteni küldött az asszonyokhoz intézett, mindannyiunknak megismétli őrangyalunk: „Ne féljetek! Nyissátok meg a szíveteket a feltámadt Krisztus előtt!”

Azáltal, hogy az Úr mellénk állította angyalát, életünk minden pillanatát szeretetével és védelmével kívánja kísérni, hogy meg tudjuk vívni a hit jó harcát (vö. 1Tm 6:12), és félelem nélkül és rendíthetetlenül tanúságot tegyünk hűségünkről ahhoz, aki meghalt és feltámadt a mi megváltásunkért.

Feltámadt Jézus, köszönöm, hogy angyalodat adtad ajándékul, hogy földi zarándokutamon a kísérőm legyen addig, amíg majd angyalommal együtt Veled élhetek mindörökké a mennyben. Add, hogy mindig az ő hangjára hallgassak, amint a mindennapi élet megpróbáltatásai során a feltámadás reményét hirdeti számomra. Ámen

(Vö. Szent II. János Pál, 1997. március 31., hétfő)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kilenced a Magyarok Nagyasszonyához magyar SzentjeinkkelMásodik nap: Szent Imre herceg

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Kilenced a Magyarok Nagyasszonyához magyar Szentjeinkkel Második nap: Szent Imre herceg

Második nap: Szent Imre herceg

Hálaadó imádság:

Reménységünk Hajnalcsillaga!
Szépséged és jóságod tündökölve ragyogjon mindörökké hazánk egén! Világíts nekünk sötétségünk éjjelén és segíts megtérni, megtisztulni, megújulni Isten szeretetében! Ha másért nem, azokért a szentekért, vértanúkért, hősökért, és az ártatlan áldozatokért, akik életük árán járultak hozzá az ország felemelkedéséhez, Istent dicsőítve és Téged dicsérve, Magyarország Királynője! Most ebben a kilencedben szentjeinkkel egységben járulunk Eléd, és velük együtt kérünk, siess segítségünkre. Szentjeink életpéldájukkal mutassanak kiutat, vezessenek minket és segítsenek az Evangélium szűk ösvényén haladni. Kilenc napon át minden nap más és más magyar szent közbenjárását kérve fordulunk Hozzád hazánk sebeinek gyógyulásáért és megtérésünkért. Bízunk az ima erejében, az Irgalmasság Királyában és Tebenned, Irgalmasság Anyja!

Imádság

Szent Imre herceg! 

Hozzád fordulunk a világnak ebben a sötét és zavaros torzulásában, amikor az erkölcs, a tiszta élet, sokak számára nem érték többé. 
Könyörögj értünk a Szent Szűznél, akit oly nagyon szerettél, s akinek virágoskertjében tündöklő, illatos liliommá lettél. Kérd Őt ifjúságunk tisztaságáért, hogy adja meg számukra a felismerés ajándékát, és szívükbe a tiszta élet utáni olthatatlan vágyat. Légy szószólónk Istennél, hogy magyar ifjúságunk kiemelkedhessen a bűnből, eljuthasson olyan erkölcsi magaslatokra, hogy példaként állhasson a nemzetek előtt. 
Esdj ki számunkra a Boldogasszonynál mély hitet és a jóban való állhatatosságot! 
Kérünk, imádkozz velünk Nagyasszonyunkhoz, hogy Isten hívására azonnali igennel tudjunk válaszolni, s hogy a hit útján következetes hűséggel legyünk képesek előre haladni. 
Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek! Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség 

Magyarok Nagyasszonya: segíts meg minket! 

Szent Imre herceg, Magyarország éke, 
Szűz tiszta élet legszebb mintaképe, 
Serdülő ifjak pajzsa, menedéke, 
Könyörögj értünk.

Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig, 
Mint liliomszál, amely csak most nyílik, 
Oly csillag voltál, mely csak égre nyílik. 
Könyörögj értünk. 

Jó magyar népünk alighogy megtére,
Már oly szép gyöngyöt termett Árpád vére, 
Hogy még az ég is óhajtozott érte. 
Könyörögj értünk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A BIZALOM KILENCEDE LISIEUXI KIS SZENT TERÉZZEL P. Marton Marcell8. Egyszerűség

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
A BIZALOM KILENCEDE LISIEUXI KIS SZENT TERÉZZEL P. Marton Marcell 8. Egyszerűség
„A BIZALOM EGYESÍT LEGGYORSABBAN A SZERETETTEL, MAGÁVAL ISTENNEL”
 
8. Egyszerűség
 
Mi köze az egyszerűségnek a bizalomhoz? Sokkal több köze van hozzá, mint azt az első pillanatra gondolnánk. Miként a bizalom, az egyszerűség is a gyermek lényeges tulajdonsága.
Mi az egyszerűség? Ki tudná azt pontosan meghatározni, hiszen annyira egyszerű valami. Nem lehet szétboncolni és újra összetenni.
Isten maga az egyszerűség. S minél egyszerűbb leszek majd, annál jobban hasonlítok hozzá. – Az egyszerűség egyenes vonalat jelent, célirányosságot.
A hegyipatak is egyszerű. Nyílegyenesen tör a célja felé. Nem kalandozik el. Átbukfencezik köveken, beleüti a fejét – habjait a sziklákba, vízesésbe omlik-porzik, de nyargal, siet, fut, minél előbb le a tengerbe.
A fűszál kibúvik a földből a többivel együtt; növekszik, hajlong a szél fuvallatára, aztán elfonnyad, elszárad. Olyan egyszerű! Célját betöltötte, egészen úgy, ahogy Isten akarta. S a csillag is ragyog és el-elsötétedik nekünk. Aztán egyszer majd ez is eltűnik, talán elég, lesepri valami az égről. Betölti hivatását. Ez is oly egyszerű!
És minden állat teszi azt, amit Isten számára rendelt. Ez is oly egyszerű! Egészen úgy, amint Ő rendelte. Semmi bonyolódottság! A virág színe-illata, a madár röpte-hangja, a tengerszem tiszta tükre – mind oly egyszerű! És a mi földi életünk: születünk, élünk, aztán elmúlunk, egészen úgy, ahogyan Isten kitervelte. Ez is egyszerű!
És a lelkünk?! ... Miért nem engedjük, hogy törjön az is nyílegyenesen a cél felé? Miért okoskodunk? Minek a sok filozófia? A temérdek görbe út, a félreutak, a bujkálások a gondolatok, okoskodások dzsungelében?! Miért tetszik az érthetetlen, a homály, az értelem köde – a káosz?! Elveszünk a temérdek ellentmondásban. Ellentmondunk másoknak, Istennek, mindenkinek, de a legtöbbször – önmagunknak. Miért? Mert nem vagyunk egyszerűek. S miért nem vagyunk egyszerűek? Mert nem a célt nézzük, a végső, örök célt, Istent!
Vissza kell tehát egyszerűsödnünk. Hogyan? Legyünk, miként a gyermek! Mindene a szülők. Egészen rájuk bízza magát s náluk mindent megtalál: ruhát, élelmet, életet. Bízzuk magunkat egészen Istenre. S leszünk Isten gyermekei – egyszerűek. Mint Kis Teréz!
Kis Terézben nincs semmi rendkívüli. Vagy talán – X. Piusz, a szent pápa hasonlatával élve – az az egy rendkívüli, hogy nincs benne semmi rendkívüli: a nagy egyszerűség.
Az egyszerűség kizárja nemcsak a rendkívülit, de minden feltűnőt is. Elrejti önmagát. A nagy, szembetűnő önmegtagadások teljesen hiányoztak nála: „Az én önmegtagadásom abban állott, hogy megtörtem akaratomat, elfojtottam egy-egy ellenkezést, észrevétlenül apró figyelmességgel halmoztam el környezetemet és még sok ezer ilyen apróságból.” – Ki látta ezeket, ki vette észre?
Rejtett erényeket gyakorol, olyanokat, amelyekre százával adódik alkalom – naponta. A szürke hétköznapok perceit használja föl, alkalmakat, amelyekre senki sem gondol, amelyek tömegével hevernek a földön, de amelyek gyémántszemek, csak le kell hajolni értük és fölemelni – szeretetből Jézusért! Összehajtogatja az ott felejtett köpenyeket, szürcsöli az undorító orvosságot, szívesen megeszi – bár gyönge a gyomra –az agyonszáradt halmaradékokat; az elmélkedési idő csendjében a mellette lévő nővér olvasócsörgését édes zenének veszi, Jézusnak ajánlja; engedi, hogy a mosókonyhában ráhulljon a szappanvíz, s a sűrű cseppeket, mint drágagyöngyöket hagyja legördülni arcáról – önmegtagadásból és szeretetből.
Az igazán egyszerű emberben nincs semmi ravaszság, félrevezetni akarás. Tisztaszándékú. Egyenesen megható e tekintetben a mi Szentünk engedelmessége. Elöljáróinak személyében valóban Istennek engedelmeskedik. Nem is gondol arra, eszébe sem jut kutatni: hasznos-e, szükséges-e, jó-e a parancsuk, utasításuk!
Mily végtelenül egyszerű az imája, Istenhez való viszonya, egész lelkiélete! Gyönyörűség és kimondhatatlan vigasztalás olvasni ezeket a sorokat: „Ó, mily könnyű Jézusnak tetszeni, az Ő szívét elragadni! Csak szeretni kell Őt úgy, hogy ne nézzünk magunkra, ne kutassuk túlságosan hibáinkat”.
Csak szeretni! Mily egyszerű ez s mily tökéletes! Nincs, nincs többre szükség: csak szeretni! „Mindent jóvátesz egyetlenegy tekintet Jézusra és saját nyomorúságunk tudata.” Mily sokat mond ez a pár szó, mennyire eltörpülnek mellettük a nagyképű, tudós, érthetetlen s lelket megzavaró értekezések a különböző imamódokról. – Mekkora egyszerűség, s mégis mily mélység! Mélyebb, tisztább és átlátszóbb, mint a tengerszem.
Olvasni kell őt az egész világnak, amely minden, csak nem egyszerű. Ő csupa egyenesség és nyíltság, a világ csupa hazugság. Ő alázatos, mint a kisgyermek, a világ csupa hiúság. Ő természetes és közvetlen, a világ pedig mesterkélt. Kis Teréz vidám és könnyed, a világ nehézkes és töpreng.  Az Ő szíve, mint a mezők lilioma, oly egyszerű és bájos; a világ gondolkodása, mint a gépszerkezet, oly bonyolult: és a szíve? – az nincs! ...
De olvasniuk kell a kis lelkeknek is, az egyszerűeknek; vigasztalásul, gyönyörködtetésre és – követésre. Jézus a kicsnyekkel akarja megszégyeníteni a világ nagyjait; KisTerézekkel, az egyszerű, alázatos lelkekkel megmenteni, boldoggá tenni az emberiség boldogtalan millióit.
Van ehhez bizalmunk? Attól függ: mekkora bennünk a gyermeki egyszerűség!
 
Minden vágyam ez lesz: teljes egyszerűség 1. gondolkozásomban; 2.szavamban-beszédemben és 3. minden cselekedetemben.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez -Elsőszombatra Harmadik nap

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez - Elsőszombatra Harmadik nap

Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak. Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja. Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből. Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Harmadik nap:

Mária Szeplőtelen és isteni szeretettől lángoló Szíve! Te vagy az égő lámpás, amelyet maga a Szentlélek gyújtott lángra, és szeretetének olajával táplált: a Te Szívedben a szent Tűz soha nem aludt ki. Gyújtsd lángra a mi lanyha szívünket is az isteni szeretetnek azzal a Tüzével, amely a Te Szívedben oly nagy lánggal égett.

Üdvözlégy…

 
Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
 
Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szív a szeretetben Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének képmása Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szentség kincsesháza Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, szomorkodók erőssége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, csüggedők felemelője Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, haldoklók reménye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden tévtanítást szertefoszlat Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Anyánk Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szív Könyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja,
hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte,
a mi szívünket is lángra gyújtsa!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el,
add meg nekünk és mindenkinek - aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli -,
a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk.
Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kilenced a Magyarok Nagyasszonyához magyar SzentjeinkkelElső nap: Szent István király

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29
Kilenced a Magyarok Nagyasszonyához magyar Szentjeinkkel Első nap: Szent István király

Első nap: Szent István király 

Hálaadó imádság:

Reménységünk Hajnalcsillaga!
Szépséged és jóságod tündökölve ragyogjon mindörökké hazánk egén! Világíts nekünk sötétségünk éjjelén és segíts megtérni, megtisztulni, megújulni Isten szeretetében! Ha másért nem, azokért a szentekért, vértanúkért, hősökért, és az ártatlan áldozatokért, akik életük árán járultak hozzá az ország felemelkedéséhez, Istent dicsőítve és Téged dicsérve, Magyarország Királynője! Most ebben a kilencedben szentjeinkkel egységben járulunk Eléd, és velük együtt kérünk, siess segítségünkre. Szentjeink életpéldájukkal mutassanak kiutat, vezessenek minket és segítsenek az Evangélium szűk ösvényén haladni. Kilenc napon át minden nap más és más magyar szent közbenjárását kérve fordulunk Hozzád hazánk sebeinek gyógyulásáért és megtérésünkért. Bízunk az ima erejében, az Irgalmasság Királyában és Tebenned, Irgalmasság Anyja!

Imádság

Szeretett és tisztelt királyunk, Szent István! 
Te, aki nemzetünket kereszténnyé tetted, őseinket a pogány sötétségből a hit világosságára vezetted, bálványainkat leromboltad, megszervezted a katolikus egyházat és számunkra önálló államformát biztosítottál, segíts bennünket újra a megtérés útjára! Iskolákat, templomokat, kolostorokat építettél, istápoltad a betegeket és szenvedőket, az árvákat és özvegyeket. Segíts, hogy népünk vezetői életpéldádat követve hasonló módon cselekedjenek. Kérd Istent, hogy szüntesse meg a pártoskodásokat, szakadásokat, viszályokat, békétlenségeket hazánkban.
Köszönjük Neked, hogy átformáltad történelmünket, megtanítottál az „igen" kimondására és megvalósítására! Köszönjük, hogy megmentettél minket a széthullástól, és a Szentlélek erejével egységbe forrasztottad népünket.
Neveld ezt a népet a Boldogasszony tiszteletére és szeretetére.
Kérünk Téged, emeld fel érdekünkben szavadat a Magyarok Nagyasszonya előtt. Ámen. 

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… 

Magyarok Nagyasszonya: segíts meg minket! 

Hol vagy, István király? 
Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben 
Teelőtted sírván. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED - novena Az Őrangyalomhoz6. nap

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29
KILENCED - novena Az Őrangyalomhoz 6. nap

Drága védelmezőm és pásztorom, vezess az életre!

A katolikus egyház katekizmusa
350 Az angyalok szellemi teremtmények, akik szüntelenül dicsőítik Istent, és szolgálják az Ő más teremtményeire vonatkozó üdvözítő terveit: „Az angyalok együttműködnek mindabban, ami javunkra szolgál.” (Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae I, 114, 3 ad 3.)

Imádság az 6. napra

Még ha az ördög mindig meg is próbálja karmolni az ember arcát, Isten erősebb; az Övé a győzelem, és Ő minden embernek felajánlja az üdvösséget.

Kedves angyalom, őrzőm ezen a mennybe vezető úton, amelyen soha nem vagyok egyedül. Te kísérsz és támogatsz engem. Felajánlod nekem szárnyaidat, mint védelmet, hogy legyőzzem a földi élet sok veszélyét, hogy képes legyek az élet nehéz és lehúzó valóságai fölé emelkedni.

Köszönöm oltalmadat és társaságodat. Hadd hallgassak mindig a te hangodra.

Az angyalok összes karával és Szent Mihály arkangyallal védj meg az ördögtől és démonaitól. Űzd el őket tőlem. Ámen.

(Vö. Ferenc pápa beszéde Szent Mihály arkangyal szobrának megáldásakor a Vatikán kertjében.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A BIZALOM KILENCEDE LISIEUXI KIS SZENT TERÉZZEL P. Marton Marcell7. Teljes és határtalan bizalom

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29
A BIZALOM KILENCEDE LISIEUXI KIS SZENT TERÉZZEL P. Marton Marcell 7. Teljes és határtalan bizalom
„A BIZALOM EGYESÍT LEGGYORSABBAN A SZERETETTEL, MAGÁVAL ISTENNEL”
 
7. Teljes és határtalan bizalom
 
A lelki élet egész embert kíván, teljes odaadást. A félemberek, a megalkuvók sohasem lesznek szentek: Aki Istennel is jóban akar lenni, de keresi a maga kényelmét is, Te Deum-ot zeng lelkes pillanataiban, de elereszti a füle mellett a szomjazó Üdvözítő sóhaját: Fiam, add nekem szívedet! (Péld 23,26) Jézus tanításának lényege ez: „Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.” (Mt 22,37). Aki egész szívet, egész lelket ad Istennek, az tölti be Isten akaratát. Aki mindent odaad, az szereti Istent. Teljes szív, teljes bizalom! Az életszentség útjain csak ezek a fogalmak számítanak: tökéletes önmegtagadás, teljesodaadás. Nincsenek részek, csak egész van. Vagy semmit, vagy mindent! Ki van zárva minden porciózás. A bizalom is tehát csak teljes, egész lehet. Aki a résznél marad – bandukol. Aki az egészet választja – repül. Mily jellemző! A Bizalom Szentje már kisgyermekkorában tisztában volt ezzel a fogalommal. Egyik idősebb nővére kosarat tesz kettőjük, Celine és Teréz elé – tele babaruhával és egyebekkel. Válasszatok! – szól hozzájuk. Celine kivesz egy gombolyagot. Teréz azonban ráteszi kis kezét a kosárra: Én az egészet választom! – Bizalom, szeretet, életszentség, szenvedés, lemondás, öröm, boldogság – mindezekből az egészet!... Mi lesz egy ily lélekből, aki így indul neki a szentek útjának! Tolla remegés nélkül leírja: „Változatlanul él bennem a merész remény, hogy nagy szent leszek.” Nem itt van-e nálunk a baj gyökere?! Nincs bizalmunk az életszentségre. Talán van vágyunk, néha-néha el is határozzuk magunkban, le is írjuk naplónkba: most, most nekiindulunk, hozzáfogunk! Aztán marad minden a régiben. Miért? – Nem teljes az elhatározásunk, nem teljes a bizalmunk. A bizalom lendít, szárnyakat ad. Belefúj lelki vitorlánkba, s pillanatok alatt mérföldeket száguldunk be. Csak rá kell nézni a Bizalom Szentjének fizikai és szellemi alakjára; semmi nehézkesség benne, semmi lomposság, ó, semmi, de semmi tétovázás! Mintha lebegne az élet mérhetetlen óceánjának hullámain. Pedig nem volt könnyű a küzdelme, nem rózsás az élete! Ellenkezőleg: csupa tövis, csupa ellenkezés, csupa köd; szenvedés és szenvedés éjjel-nappal, testben-lélekben! És mégis rövid huszonnégy év alatt megfutotta a legszebb pályát, a gigászi szentség legszűkebb útját, föllendült a tökéletesség istenhegyének nem egy mellékcsúcsára, hanem a tetejére, oda, ahol Istennek lakni tetszik (Zsolt 67,16) Mi vitte föl, mi röpítette oda? Talán a módszeres haladás, a böngésző hibairtogatás, a sok virrasztás, az öntudatos sanyargatás?! Ó, dehogy! – A bizalom, a teljes, határtalan bizalom. Neki is voltak hibái, mégpedig szépszámmal. Küzdött ellenük „szabályszerűen”, és amit mi nem teszünk meg: következetesen. És ebbe nem fáradt bele, nem tette kedvetlenné, csüggeteggé, sem kiállhatatlanná. Miért? Egyszerűen azért, mert ezt a harcot önmaga ellen a bizalom fűtötte; a motorhoz megszerezte a benzint s begyújtott vele; a szeretet felvonójához megnyomta a bizalom gombját, s Jézus áldott kétkarja lett a felvonó. Nem kellett a tökéletesség lépcsőit fáradságosan megmásznia, az isteni felvonó megtakarította neki ezt a nehéz munkát. Kis Teréz kitalálta az életszentség titkát. Mindig nagyok voltak a vágyai, határtalanok. Hódítani akart: mennyországot, Istent; bevenni az Eget – már itt a földön! A villámháború modern találmány, de ez a kitűnő szent stratéga már évtizedekkel megelőzte korát. Vakmerő repüléssel a lehetetlent tette lehetővé: betört az Egekbe, s az övé lett az örökkévalóság végtelen országa. Fegyvere nem pusztító harckocsi volt, nem bombázó vagy vadászgép, hanem a teljes, a határtalan bizalom – ha úgy tetszik – a vakbizalom! „Nekem – így mondja – eszem ágában sincs a félelem útján járni. Mindig megtaláltam a módját annak, hogy boldog lehessek s hasznomra fordítsam saját nyomorúságomat.” Annál jobban bízik, minél több a hibája. Tökéletlenségei újabb lendületet adnak bizalmának. És a szenvedések? Olyan gyönyörűségeket talált bennük, amelyek valósággal elbájoltak. Bizalma, reményei, vágyai a végtelennel határosak. „Hogyan lehetne az én bizalmamnak határa?” – kiált föl. Szinte vakmerő lesz. Nincs vágya, még tudatalatti óhaja sem, amelyet Jézus ne teljesítene.  Az Úr rálicitál kis jegyesének bizalmára. A bizalom csodákat művel! Valóban! Csodára volt szükség, hogy határtalan érzékenységéből meggyógyuljon. És a csoda meglett. – Celine útban volt a Kármel felé, de az akadályok igen nagyok voltak. Teréz bizalma nem ismert határt: a legnagyobb akadály, egy nővér ellenkezése, eltűnik az útból; – édesapja egyenest megy az égbe. Teréz bizalmát Jézus erőssé és bátorrá tette. „A saját fegyverzetébe öltöztetett, és ettől kezdve győzelemről győzelemre haladtam, s elkezdtem, hogy úgy mondjam, az óriásnak a pályafutását” – írja lelkesen.  Ennek a bizalomnak nem voltak többé akadályai. Mindent elsöpört útjából, merész volt. „Az isteni hivatás olyan sürgetővé tett, hogy még ha tűzön kellett volna is átmennem, nekivágtam volna, hogy szót fogadjak a mi Urunknak.” Elérte szent Jób bizalmának magaslatát: „Ha megöl engem, akkor is bízom benne.” (Jób 13,15) Roppant egyszerű az élete. Két jelszava van az Ő rövidke életének, de ezt a két jelszót tökéletesen megvalósítja. Az egyik: A bizalom csodákat művel! A másik: Csak a szeretet számít! De az elsővel, a teljes, a határtalan, a merész, a vakbizalommal hozta létre a szeretet csodáját is. Az életszentség senki számára sem lehetetlenség. Sőt egyenesen kötelező: „Legyetek tökéletesek...” (Mt 5,48)
 
Hogy mégiscsak oly kevés a szent, annak részben a tudatlanság az oka, de legnagyobb részben: a bizalom hiánya! Erre tanít tehát a bájos kis „egyháztanító”1: Csak bízni kell, s minden sikerül! Bízni, nemcsak nyomorúságunk, hibáink, bűneink ellenére, hanem éppen azért, mert nyomorultak vagyunk; mert semmi okunk sem lehet bízni önmagunkban, hanem kizárólag Istenben. Minden rosszul megy? – Bizalom! Letörnek a nehézségek? – Bizalom! Ezer és egy az akadály? – Annál nagyobb legyen a bizalom! A bizalom bűvös szó, amely csodaszép tündérpalotát, ragyogó várkastélyt varázsol a birtokunkba. A lélek belső várkastélyát! Ennek a csodatevő bizalomnak egyetlenegy föltétele van: az, hogy föltétel nélkül való legyen; hiánytalan; rés ne legyen rajta, a bizalmatlanság férge meg ne rágja; azaz legyen teljes, egész, határtalan. Mi lesz ennek a teljes, föltétlen bizalomnak az ismertetőjegye? Az, hogy egy a célja, egy a gondolata, egy az akarata, egy az Istene: Jézus! Senki és semmi más! Az apostolok otthagytak mindent, amikor Jézus meghívta őket, de még nem volt teljes a bizalmuk: hivatalra számítottak az Ő országában, még magukat keresték, nem kizárólag Jézust. A pünkösdi csodában megkapták a kegyelmet: bizalmuk kiteljesedett, megnőtt, nagyobb lett az égboltozatnál – akkor hódították meg a világot. Mária bizalma kezdettől fogva teljes volt. Azért lett mindnyájunk Anyja, ég és föld gyönyörűséges Királynéja. Kis Teréz bizalma is megnőtt, annyira, hogy nem fért el kis szívében: betöltötte az eget és a földet, meghódította Istent és minden emberi szívet.
 
Tudnánk-e így bízni? Teljes és határtalan bizalommal?! ... Talán csoda volna?! ... Bízzunk! Ő mondta: a bizalom csodákat művel! ...
Tehát: egész ember akarok lenni, teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erőmmel és teljes és határtalan bizalommal!
 
 
 
1 Szent II. János Pál pápa 1997-ben valóban egyháztanítóvá nyilvánította Lisieux-i Szent Terézt
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez -Elsőszombatra Második nap

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29
Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez - Elsőszombatra Második nap

Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak. Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja. Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből. Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Második nap:

Mária Szeplőtelen Szíve, örök szüzességben Istennek szentelt Szív! Te vagy az érintetlen liliom, a virágzó oázis a világ sivatagában, amelyben Isten Szeme gyönyörködik. Vonzz sok lelket szüzességed követésére, hogy a világ csábítását legyőzzék, és magukat osztatlan szívvel Istennek szenteljék.

Üdvözlégy…

 
Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
 
Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szív a szeretetben Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének képmása Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szentség kincsesháza Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, szomorkodók erőssége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, csüggedők felemelője Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, haldoklók reménye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden tévtanítást szertefoszlat Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Anyánk Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szív Könyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja,
hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte,
a mi szívünket is lángra gyújtsa!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el,
add meg nekünk és mindenkinek - aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli -,
a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk.
Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED - novena Az Őrangyalomhoz5. nap

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28
KILENCED - novena Az Őrangyalomhoz 5. nap

Drága védelmezőm és pásztorom, vezess az életre!

A katolikus egyház katekizmusa
350 Az angyalok szellemi teremtmények, akik szüntelenül dicsőítik Istent, és szolgálják az Ő más teremtményeire vonatkozó üdvözítő terveit: „Az angyalok együttműködnek mindabban, ami javunkra szolgál.” (Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae I, 114, 3 ad 3.)

Imádság az 5. napra

Istenem, adtál nekem egy őrangyalt, hogy megszabadítson, hogy elvezessen a félelemtől, hogy elvezessen a szerencsétlenségtől. Cserébe csak annyit kérsz, hogy hallgassak rá és tiszteljem őt.

Segíts, hogy engedelmes és nyitott szívem legyen, hogy meghallgathassam angyalomat. Ez az angyalom iránti engedelmesség vezessen engem a te Szentlelked iránti egyre nagyobb engedelmességre. Ez az a engedelmesség, amely igazán naggyá tesz és a mennybe vezet.

Köszönöm, hogy a te nevedben küldted nekem ezt a követet, ezt a mindig jelenlévő társat, aki támogat és vezet a mennybe vezető úton.

(Vö. Ferenc pápa, reggeli homília, 2015. október 2.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."