106069 ima található a honlapon, összesen 253370 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kilenced - NOVENA

Kilenced - NOVENA
Napi több frissítés

Amikor kilencedet imádkozunk, azt mély és az adott Szent vagy Isteni személy közbejárásának erejébe vetett nagy bizalommal tegyük! Végezzük el szentgyónásunkat, lehetőleg minden nap vegyünk részt szentmisén, és ha lehetséges járuljunk szentáldozáshoz! Ezekben a napokban gondosan őrizkedjünk minden bűntől! Napi munkánkat, minden cselekedetünket, örömünket és nehézségeinket ajánljuk fel Istennek, aki annál inkább meghallgatja imádságunkat, minél nagyobb bizalommal és minél állhatatosabban imádkozunk.

Isteni Irgalmasság kilenced 9. nap „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám,s merítsd be őket irgalmam tengerébe. ...”

Reggeli ima31 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
06
Isteni Irgalmasság kilenced 9. nap „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam tengerébe. ...”

Isteni Irgalmasság kilenced
(Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

Kilencedik nap

„Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

1229 Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

A tűz és a jég együtt meg nem lehet,
Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.
Ó, Uram, irgalmad még nagyobb
Nyomorúságot is megold.

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét... Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Isteni Irgalmasság kilenced 8. nap „a tisztítótűzben szenvedő lelkeket vezesd hozzáms merítsd őket irgalmam tengerébe. ...”

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
05
Isteni Irgalmasság kilenced 8. nap „a tisztítótűzben szenvedő lelkeket vezesd hozzám s merítsd őket irgalmam tengerébe. ...”

Isteni Irgalmasság kilenced
(Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

Nyolcadik nap

„Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”

1227 Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.

A tisztítótűz szörnyű hőségéből
Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.
És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.
A szívedből folyt vér- és vízpatak.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Isteni Irgalmasság kilenced 7. nap „Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelikirgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. ...”

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
04
Isteni Irgalmasság kilenced 7. nap „Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. ...”

Isteni Irgalmasság kilenced
(Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

Hetedik nap

1224 „Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.”

1225 Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,
Isten különösképpen szereti.
Mindig közel van az élő víz forrásához,
Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat végtelen irgalmasságodat különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: „A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.” Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Isteni Irgalmasság kilenced 6. nap „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekekethozd hozzám, merítsd őket irgalmam tengerébe. ...”

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
03
Isteni Irgalmasság kilenced 6. nap „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, merítsd őket irgalmam tengerébe. ...”

Az Isteni Irgalmasság kilenced
(Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

Hatodik nap

„Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

1221 Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek
Már itt a földön a mennyországgal élhet.
S alázatos szívének illata
Magát a Teremtőt is megragadja.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Isteni Irgalmasság kilenced 5. nap „Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám,s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! ...”

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
02
Isteni Irgalmasság kilenced 5. nap „Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! ...”

Isteni Irgalmasság kilenced
(Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

Ötödik nap

„Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak[333] sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

1219 Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!


Kik egységed köntösét szétszaggatták,
Szíved számukra is irgalom-forrás.
Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,
Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Isteni Irgalmasság kilenced 3. nap „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám,s merítsd őket irgalmam tengerébe. ...”

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
31
Isteni Irgalmasság kilenced 3. nap „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. ...”

Az Isteni Irgalmasság kilenced
(Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig)

Harmadik nap

„Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”
 

1215 Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.
 

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,
Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.
Mindenkire könyörülő szemmel nézel,
Mindenkit szereteteddel érsz el.

 

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Szent Józsefhez Kilencedik napSzent József küzdelme a halállal

Reggeli ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18
KILENCED Szent Józsefhez Kilencedik nap Szent József küzdelme a halállal

Kilencedik nap
Szent József küzdelme a halállal


Elmélkedés (Gondoljuk át)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésben megismerjem, mint küzdött Szent József a halállal, és megtanuljak tőle jó élettel előkészülni utolsó órámra.

2. Félhomályos szobában halálos ágyán fekszik Szent József. Testét fájdalmak gyötrik, lelke érzi, elközelgett a halálos vég. Gondolkodik. A kísértő gonosz, a kétségbeesés hurokját veti feléje és lekicsinyli mindazt, amit tett. Szegénységben élt, pedig ha a gazdagságra törekszik, mennyi jót tehetett volna. Reggeltől estig dolgozott, pedig ha övéit elhagyja, mennyi jóra taníthatta volna az embereket... Szent József mosolyog a sátán kísértésén. A gonosz lélek nem adja fel a küzdelmet. Az Úr Jézustól és Szűz Máriától való elválás keserűségével akarja megzavarni lelkét. Szent Józsefet ez sem ejti kétségbe. Lelke áttekinti a múltat, jelent és a jövőt. Múltjából az erények és munka emlékei maradtak meg. Az erényeket Istenért gyakorolta, a nehéz munkát Jézusért vállalta. Jelene két drága lélek közelségéből áll: Jézus és Mária állnak mellette. Jövője biztos, hiszen az igaz Bíró csak jutalmat adhat neki, a hűségesnek. Lehunyta szemét e világon, hogy az örök boldogság honában ébredjen fel.

3. Szent Józsefet is megkörnyékezte a gonosz lélek kétségbeejtő kísértése. Hiszen ő is ember volt! De szóba sem állt vele, még akkor sem, amikor a jónak látszatába burkolta támadásait.
Nyugodtan várta a halált, mert jutalma biztonságának záloga volt erényes élete. 
A halál csak annak nehéz, ki könnyelműen élt.
Annak azonban könnyű, aki nehézségekkel bár, de küzdött a bűnös élet csábításai ellen.
Szent József örömmel halt meg, mert tudta, hogy odaát, az örökkévalóság végtelen boldogságában együtt lesz Jézusával.

4. A kísértés még Szent Józsefet sem kímélte meg. Vigasztaló és bátorító ez számomra is, aki nem egyszer már-már ellankadok a gonoszság elleni harcban.
Szent József halálát könnyűvé tette erényes élete. Számomra is az élet a halál előkészülete.
Ámde jó előkészület-e az én életem?
Szent József örömmel halt meg, mert vele volt Jézus és Mária. 
Velem van-e az Üdvözítő s a Szűzanya?
Mi lenne, ha mint annyi embernek, hirtelen kellene az örök Bíró elé lépnem?
Nem taszítottam-e el Jézust halálos bűnnel? 
Küzdeni, erényekben és kegyelemben akarok élni, hogy jól tudjak meghalni!

Könyörgés
Úristen, kinek kezéből Szent József
küzdelmeivel és erényes életével
a boldog halált kiérdemelte, 
tekints kegyesen kiváló szolgád érdemeire,
és hallgasd meg  könyörgését.

Szent József, ki boldog halállal múltál ki,
mert erényesen éltél e földön, esdd ki számomra is
a bűnbánatban megtisztult élet után a jó halál kegyelmét, 
és te, aki haláloddal is érdemet szereztél az Úrnál, 
ajánld fel haláltusád egyetlen pillanatát
annak a kegynek elnyerésére, 
amelyért e szent kilencedet tartom. Ámen.Befejező ima

Ájtatosságom befejezésekor fokozott bizalommal
fordulok hozzád, Szent József, Isten érdemes szolgája! 
Bizalmamat erősíti az a tudat,
hogy kilenc napig  elmélkedvén erényeid fölött
beláttam eddigi gyarlóságomat, 
buzgóságod és igaz vallásosságod
utánzására határoztam el magam. 
Hiszem, hogy szándékom kedves előtted,
és ennek alapján remélem, 
megjutalmazod törekvésemet,
és hathatós közbenjárásoddal támogatod nagy kérésemet.

Mennyei Atyám! Nagy, és életemben jelentős a kérés,
melyet e szent kilencedben trónusod elé tártam. 
Tudom, hogy annak kiesdésére a magam szavának ereje kevés, 
és épp ezért erősítem könyörgésemet Szent József közbenjárásával. 
Bizalommal tölt el a remény, hogy nem veted meg annak pártfogását, 
akit oly nagyra becsültél e földön, hogy egyszülött Fiadnak, Üdvözítőnknek
oltalmazójául és Szent Anyjának jegyeséül választottad. 
Ne az én gyarlóságomat és érdemtelenségemet tekintsd jóságos Uram, 
hanem Szent József érdemeiért légy irgalmas hozzám. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Szent Józsefhez Nyolcadik napSzent József Jézus nélkül

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
17
KILENCED Szent Józsefhez Nyolcadik nap Szent József Jézus nélkül

Nyolcadik nap
Szent József Jézus nélkül

 

Elmélkedés (Gondoljuk át)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézed áhítatomat, jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésemben megismerjem, miként viselkedett Szent József, amikor  elveszítette Jézust, és megtanuljam, hogyan kell visszatérnem Üdvözítőmhöz, ha szerencsétlenségemre elszakadtam tőle.

2. A jeruzsálemi templomból visszatérőben van a Szentcsalád. Énekelnek, imádkoznak a többi zarándokkal, amint ez ilyenkor a zsidóknál szokásban volt. Este aztán észreveszik, hogy Jézus nincs a csoporttal. Szent József elsápad és Szűz Máriával együtt keresik. A többiek nyugovóra térnek, József azonban a Szűzanyával együtt aggódó szívvel visszafordul Jeruzsálembe. Lábuk remeg a fáradtságtól és kezükben az izgalomtól remeg a vándorbot. Lelküket egy gondolat foglalkoztatta: megtalálni Jézust, akit elveszítettek. Harmadnapra rátalálnak Isten templomában. József megkönnyebbült szívvel megáll előtte.

3. Szent József boldogtalannak érezte magát, mert elveszítette Jézust. Az Isten bízta oltalmára, és ő, ha akaratlanul is, szeme elől tévesztette. Mennyire igyekszik  helyrehozni a hibát? Egy pillanatot sem pihen, hanem keresi az elveszített Jézust. Otthagy mindent, zarándoktársakat, poggyászt, ételre, italra, álomra nem is gondol, Jézus visszanyerése egyetlen vágya.
Szent József a templomban találta meg Jézust. Örvendezve nézett rá és szívében megfogadta, hogy ezután el nem hagyja őt.

4. Szent József boldogtalan volt Jézus nélkül, ezerszerte boldogtalanabb az a bűnös, aki halálos bűnnel eltaszította magától az Urat. Nincs, aki igazán szeresse a szerencsétlent s akiben megbízhasson. Hányszor éreztem már bűnös szívemmel én is ezt!
Szent József mit sem tétovázva keresi Jézust. Éppúgy kell a bűnösnek is törekednie, hogy visszanyerje Isten kegyelmét. El kell hagynia a bűnös életet, a léha társakat és a bánat útján vissza kell fordulnia az Üdvözítőhöz. Bűnös lelkem, ez a te kötelességed is, mert ha tovább is Jézus kegyelme nélkül élsz, örökre véged!
Amint Szent József az Úr hajlékában találta meg Jézust, úgy találjuk meg mi bűnösök őt a templom gyóntatószékének rácsánál. Itt tér vissza Jézus békéje szívünkbe, mert itt halljuk a felmentő szót: „Bűneid meg vannak bocsátva!”
Uram! Fogadom, hogy letérdelek oda, valahányszor az emberi gyöngeség bűnbe visz.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet az elveszett Jézushoz visszavezetvén
lelkét megörvendeztetted, kérlek, hallgass kedves szolgádnak,
Szent Józsefnek könyörgésére.

Szent József, ki nem nyugodtál addig, míg az elveszett Jézust
atyja hajlékában meg nem találtad, 
eszközöld ki nekem, szegény bűnösnek a kegyelmet,
hogy vétkeimet elhagyva, Jézus kegyelmében újra vele élhessek
és így méltóvá legyek annak elnyerésére, 
amiért e szent kilencedet tartom.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Szent Józsefhez Hetedik napSzent József Isten akaratának teljesítője

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
16
KILENCED Szent Józsefhez Hetedik nap Szent József Isten akaratának teljesítője

Hetedik nap
Szent József Isten akaratának teljesítője


Elmélkedés (Gondoljuk át)

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel, s add, hogy a mai elmélkedésben megismerjem, miként teljesítette Szent József Isten akaratát, és magam is az utánzására buzduljak.

2. Csillagos éjszaka csendje veszi körül a betlehemi istállót. Az isteni Gyermek Szűz anyja oldalán pihen a jászolban. Szent József az istálló eresze alatt alussza fáradt álmát. Egyszerre hangot hall álmában: „József” szólítja valaki. Egy angyal. József figyel, mert az égi küldött tovább beszél: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok...” József fölébred, felkel, felkölti Máriát is, és csomagolni kezdenek. Még azon éjszaka megindulnak mesze Egyiptomba, mert Isten parancsolta.
Egyiptomban jól megy a sorsa. Csendes boldogságából ismét álom szólítja. Angyali szót hall: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére.”
József még azon éjjelen csomagolt, és a felkelő nap sugarai már az országúton találják, amint az öszvért vezeti, amelyen a Szűz ül, karján Jézussal. Készségesen elhagyja az egyiptomi jólétet is, mert Isten így parancsolta.

3. Szent Józsefnek is, mint minden embernek, a csendes, nyugodt élet volt a vágya.
De ezt és minden más vágyát alárendelte Isten akaratának. Éspedig nézzük, hogyan rendelte alá? 
– Önmegtagadóan. Nem azt tette, ami neki tetszett, hanem amit Isten parancsolt. Pihenni vágyott, de Isten hosszú útra küldte, és szó nélkül engedelmeskedett.
– Áldozatosan. Nem tekintett anyagi kárra, fáradtságra, ha az Úr akarata úgy kívánta. Egyiptomban jól keresett, de még a megkezdett munkát is abbahagyta, mert Isten úgy akarta. 
– Azonnal és panasz nélkül. Nem fut előbb fűhöz-fához elsírni, hogy mekkora áldozatába került neki a parancs betartása.

4. Milyen másképpen teljesíti Szent József Isten akaratát és parancsát, mint ahogyan én szoktam! 
Én többnyire azt nézem, hogy mi a magam kívánsága és nem azt, hogy Isten mit akar. 
Mennyire visszariaszt engem minden áldozat, főleg az anyagi érdek.
Hogyan halogatom a jót és milyen szorgosan panaszkodom el egyiknek is, másiknak is, mekkora nehézséggel jár a parancs teljesítése!
Megszégyenülten bánom eddigi viselkedésemet és ígérem, hogy másképp lesz ezután.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefben az önmegtagadó,
áldozatos engedelmesség példáját mutatod nekünk, 
esdve kérlek, hallgasd meg hűséges szolgád könyörgését.

Szent József, kinek Isten parancsa volt az első
és annak teljesítése boldogság,
eszközöld ki számomra Istentől a kegyelmet, 
hogy az Úr akaratát hozzád hasonlóan tudjam követni
s ezáltal is méltóvá legyek annak elnyerésére, 
amiért e szent kilencedet tartom.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."