39295 ima található a honlapon, összesen 67857 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kempis Tamás - Krisztus követése

  Kempis Tamás - Krisztus követése
  Naponta frissül

  Kempis Tamás O.S.A. (latinul: Thomas a Kempis),  (Kempen, 1379 – Zwolle, Agnietenbergi kolostor, 1471. július 25.) késő középkori holland bibliamásoló, latin nyelven író teológus, keresztény misztikus, egyházi író, az Ágostonos kanonokrend szerzetese, a devotio moderna legismertebb alakja.

  Krisztus követése (latinul: De imitatione Christi) Kempis Tamás középkori keresztény irodalmi műve. Korábban több más szerző is szóba jött ugyan, de ma már Kempis Tamás szerzőségét széleskörűen elfogadják.

  A mű sok – 1159 darab – szentírási idézettel, lelki és erkölcsi alapszabállyal igyekezik elvezetni az olvasót az önismeret útján az Istennel való egyesülés felé. Kéziratainak – 1424-től az 1. könyv, 1427-től mind a 4 könyv – száma meghaladja a 700-at. 95 fordításban, több mint 3000 kiadásban jelent meg, és napjainkig az egyik legolvasottabb lelki könyv. A Krisztus követését 1470-ben Augsburgban nyomtatták ki, és hamarosan nagyon népszerűvé vált. Német fordítása már 1448-ban, francia és spanyol fordítása 1493-ra készült el. Később görögül és héberül is megjelent. Ezzel a mű a Biblia után a második legelterjedtebb könyv a világon.

  Krisztus követése Harmadik könyv . A méltatlanságok elviselése;ki bizonyul igazán béketűrőnek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  16

  Mi dolog az, fiam, hogy annyit beszélsz?

  Hagyd abba a panaszkodást, vedd fontolóra az én szenvedésemet és a szentekét.

  Még véred hullásáig nem harcoltál.

  Kevés az, amit te szenvedsz, azokhoz képest, akik annyi sokat tűrtek, oly súlyos kísértésekben forogtak, oly nehéz zaklatásba oly sokféle megpróbáltatásba sodródtak.

  Szükséges, hogy mások súlyosabb szenvedését eszedbe idézd, hogy könnyebben viseld saját kicsinyke terhedet.

  S ha magad nem látod kicsinynek, jól nézz körül, nem türelmetlenséged miatt gondolkodol-e így.

  Egyébként akár kicsinyt, akár nagyot, azon légy, hogy mindent békességgel elviselj.

  Minél jobban elszánod magad a türelmes szenvedésre, annál bölcsebben élsz, és érdemekben annál gazdagabb leszel.

  Könnyebben is viselsz mindent, ha eltökélt szándékkal és jó szokással serényen fölkészülsz rá.

  Ne mondd azt, hogy képtelen vagyok ilyen embertől ezt vagy azt elviselni, nem is illő, hogy mindezt eltűrjem, nagy kárt tett, olyat fog rám, ami eszembe se jutott soha, de mástól szívesen elszenvedem majd azt, amit elszenvedni illendőnek látok.

  Bolond az ilyen okoskodás, amely számításon kívül hagyja a türelem értékét, vagy hogy annak ki ígért koronát, s inkább a személyekre meg saját sérelmeire tekint.

  Nem igaz béketűrő az, aki csak azt hajlandó elviselni, amit jónak lát s attól, akitől neki tetszik.

  Az igaz béketűrő nem nézi, ki teszi próbára: elöljárója-e vagy magához hasonló, esetleg nála alacsonyabb rangú, derék és szent ember-e vagy hitvány és méltatlan személy, hanem válogatás nélkül akárkitől, akárhányszor, akármekkora méltatlanság esik is rajta, mindazt Isten kezéből köszönettel veszi, és nagy nyereségnek tartja.

  Mert Isten előtt semmi jutalom nélkül nem maradhat, bármily csekélykét szenvedünk is érte.

  Légy hát kész a küzdelemre, ha győzni óhajtasz.

  Viadal nélkül a béketűrésért ígért koronát el nem érheted.

  Ha tűrni nem akarsz, nem akarod a koronát sem.

  Ha pedig a koronát kívánod, emberül viaskodjál, tűrj békével.

  Munka nélkül nem juthatsz a nyugodalomra, harc nélkül nincsen győzelem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Harmadik könyv Krisztus példájára mindenideigtartó nyomorúságot jó kedvvel kell viselni

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  15

  Uram, te a türelem útját jártad életedben, és kiváltképpen ezzel teljesítetted Atyád akaratát, méltó hát, hogy én, semmicske bűnös ember is akaratod szerint türelembe foglaljam magam, és amíg akarod, üdvösségemért békén hordozzam romlandó életem terhét.

  Mert ha terhesnek mutatkozik is a jelen élet, a te kegyelmed nagyon érdemszerzővé teszi, a te példád meg szentjeidnek emléke a gyarlók számára is elviselhetőbbé s fényesebbé alakítja, sokkal vigasztalóbb, mint volt az ószövetségi törvény idején, amikor zár függött a menny kapuján, és homályosabbnak is látszott a mennybe vezető út, amikor olyan kevesen igyekeztek azon, hogy a mennyek országát keressék, de még az igazak és az üdvösségre indulók sem léphettek a mennyei birodalomba kínszenvedésed s halálod szent adójának lerovása előtt.

  Ó, mekkora hálával tartozom neked, hogy kegyes voltál megmutatni nekem és minden hívőnek az igaz és jó utat, amely országodba elvezet.

  Mert a te életed a mi utunk, és a szent türelemben veled forrunk össze, aki koronánk vagy.

  Ha előttünk utat nem nyitottál, ha minket nem tanítottál volna, ki igyekeznék arra, hogy kövessen?

  Jaj, hányan messze hátul maradnának, ha a te tündöklő példádra nem tekinthetnének.

  Íme még mindig lankadunk, még annyi csodádat láttuk, tanításodat hallottuk, mi volna, ha ily nagy világosság a te követésedre nem indítana?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Harmadik könyv Igaz vigasztalástcsak Istenben kell keresni

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  10

  Amit vigasztalásomra óhajtok vagy elképzelhetek, nem itt és most várom, hanem a jövendőben.

  Hiszen ha egymagam a világ minden vígságát magaménak tudhatnám is, ha minden benne kínálkozó gyönyörűséget élvezhetnék is, bizonyos, hogy sokáig nem tarthatna.

  Ezért hát, én lelkem, teljes vigasztalásod és tökéletes fölüdülésed nem lehet egyebütt, hanem csak Istenben, aki a szegényeket vigasztalja és a kicsinyeket magához fogadja.

  Várj egy keveset, én lelkem!

  Várd meg Isten ígéretének teljesedését, és minden jónak bőségében részesülsz a mennyben.

  Ha nagyon rendetlenül kapsz a jelenvalókon, elveszted az örökkévaló és mennyei javakat.

  Élj a múlandó javakkal, de kívánságod irányuljon az örökkévalókra.

  Semmi evilági jó ki nem elégíthet, mert nem arra termettél, hogy ezekben leld örömödet.

  Ha minden teremtett jó a tiéd volna is, akkor sem volnál boldog és elégedett, boldogságod és célhoz érkezésed Istenben van, mindenek Teremtőjében.

  Nem olyan boldogság ez, mint amilyet a világ esztelen szerelmesei látnak és dicsérnek, hanem amilyet a jó keresztények remélnek, a tiszta szívűek, akiknek érdeklődése a mennyre irányul.

  Álnok és elröppenő minden emberi vigasztalás.

  Az a boldog és igaz vigasztalás, amelyet odabenn, az igazságtól veszünk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Harmadik könyv Hogyan viselkedjünk és beszéljünkkívánságainkkal kapcsolatosan

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Fiam, minden dolgodban így beszélj: Uram, amint neked tetszik, úgy legyen.

  Uram, ha neked becsületedre válik, legyen ez a te nevedben.

  Uram, ha úgy látod, hogy előmenetelemre szolgálna, hasznomra volna, akkor add, hogy élhessek vele a te dicsőségedre.

  De ha tudod, hogy ártana nekem, nem válnék lelkem üdvösségére, vedd el tőlem ezt a kívánságot.

  Mert nem minden kívánság van a Szentlélektől, még ha az ember tisztának és jónak látja is.

  Nehéz igazán eldönteni, vajon a jó lélek, vagy az ellenség kelti-e benned ezt vagy azt a vágyat, avagy benned magadban van a forrása.

  Sokan csalódtak a végkibontakozáson, akik kezdetben a jó lélek vezetése alatt érezhették magukat.

  Azért mindig istenfélelemben és szívbéli alázatosságban kell kívánni és kérni, bármi kívánni való ötlik is eszedbe, és teljes önmegadással a legmesszebbmenően énrám kell bíznod mindent.

  Azt mondd: Uram, te tudod, hogy jobb, legyen ez vagy az, amint akarod.

  Add azt, amit akarsz, amennyit akarsz, amikor akarod.

  Ahogy tudsz, intézkedj velem jótetszésed szerint, amint neked leginkább becsületedre válhatik.

  Tégy oda engem, ahová akarsz, bánj velem szabadon mindenben, kezedben vagyok, forgass és hányj-vess keresztül-kasul.

  Íme, szolgád vagyok én, mindenre kész, mert nem magamnak akarok élni, hanem neked, bárcsak illendő tökéletességgel tehetném!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Harmadik könyv Az alárendelt embernek Krisztus példájaszerint alázatos engedelmességben kell élnie

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  De miért is volna nagy dolog az, ha te, aki por vagy és hamu, Istenért ember hatalma alá veted magad, mikor én, a mindenható és a legfölségesebb, aki mindent a semmiből teremtettem, érted alázatosan ember hatalma alá vetettem magamat, mindenkinél alávalóbb és kisebb lettem, hogy megalázkodásommal legyőzhesd kevélységedet.

  Tanulj szót fogadni, por, tanulj megalázkodni, por és szemét, szokd meg, hogy mindenek lába alá való vagy.

  Tanuld megtörni saját akaratodat és vállalni bármi alárendeltséget.

  Gerjedj föl önmagad ellen, ne tűrd, hogy gőg pöffeszkedjék benned, hanem mutatkozzál olyan alacsonynak és csekélynek, hogy mindenki rajtad járhasson, és megtiporhasson, mint az utca sarát.

  Mi panaszolni valód van, üreslelkű ember, ocsmány bűnös, te, mit hozhatsz föl védelmül, ha gyaláznak?

  Hiszen hányszor megsértetted Istent, és a kárhozatot is hányszorosan megérdemelted!

  De irgalmas szemmel pillantottam reád, mert drága volt lelked előttem, ismerd hát el szeretetemet, légy örökké hálás jótéteményeimért, hogy igaz engedelmességre és alázatosságra szert tehess, és türelemmel fogadd el azt is, ha megvetésben van részed.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."