37200 ima található a honlapon, összesen 61599 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Katolikus napi szent

  Katolikus napi szent
  Változó frissítés

  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága, katolikus.hu honlapon olvasható napi szent, melyet az MKPK Sajtószolgálatának munkatársai állítanak össze. 

  Sokak baráti segítségének és együttműködésének eredménye, akiknek önzetlenségét ezúton is tisztelettel köszönjük.

  Napi szentSZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK, VÉRTANÚ

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11
  Napi szent SZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK, VÉRTANÚ

  Előkelő családban született 1030 körül Krakkó mellett. Gniezno-ban, majd Franciaországban tanult. Előbb falusi plébános volt, azután 1072-ben Krakkó püspöke lett. Szülei halála után a szegények között elosztotta örökségét: a szegények "atyja" volt. Szigorú életet élt, és elvárta a papságtól és a főnemesektől is a hitbeli és erkölcsi példamutatást.

  II. Boleszláv királyt bűnös élete miatt többször figyelmeztette. A király hamis tanút állított a püspök ellen, de Isten csodával mentette ki az alaptalan vádaskodásból. Szaniszló félelem nélkül intette a királyt, végül kiközösítette kicsapongó életmódja miatt. A felbőszült király gyilkos dühében - szentmise közben - maga végzett a püspökkel 1079 április 11-én. A szent vértanú holttestét a krakkói székesegyházban helyezték el.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0411.html

  Vértanúságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
  Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

  Választható olvasmányok

  Jel 12,10-12a
  A vértanúk nem kímélték életüket mindhalálig, Krisztusért.

  Jn 17, 11b-19
  A világ gyűlölte őket.

  Egyetemes könyörgések
  Testvéreim! A vértanú vére megtermékenyíti az Anyaszentegyház életét. Vértanú lelkületű főpapokért és papokért imádkozzunk együtt:

  1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy akaratod szerint vezesse híveidet.
  2. Ajándékozd a vértanúk hitét és erejét főpapjainknak és papjainknak, hogy bátran képviseljék az igazságot.
  3. Hívj szolgálatodra ifjakat, akik készséggel szentelik Neked magukat.
  4. Alakítsd szívünket alázatossá, hogy lelkivezetőink irányítását engedelmes lélekkel kövessük.
  5. Engedd, hogy a szent vértanúk érdemeiért mi is eljussunk Országod dicsőségébe.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a vértanúk erőssége. Kérünk, Szent Szaniszló vértanú püspök közbenjárására adj hősies lelkületű főpapokat és papokat, akik életük példájával egyre közelebb vezetnek minket Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentDE LA SALLE SZENT JÁNOS

  Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07
  Napi szent DE LA SALLE SZENT JÁNOS

  Franciaországban, Reimsben született 1651-ben. 1678-ban pappá szentelték. A szegénysorsú ifjúság nevelésének munkájába állt tizenkét társával.

  Az Iskola-testvérek szerzetes társulatát alapította, és velük a népiskolai oktatás nagy munkájában óriási szerepet töltött be. Tanítóképzőket alapított. Mindenét a szegényeknek adta. Sokszor az egész éjszakát imádságban töltötte. 68 éves korában halt meg, Nagypénteken. Utolsó szavai: "Mindenben imádom Isten rám vonatkozó akaratát."

  http://www.katolikus.hu/szentek/0407.html

  Nevelői munkájára emlékezve mondjuk a szentmise Kezdőénekében:
  Engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne küldjétek el őket, mert ilyeneké az Isten Országa, - mondja az Úr.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Akik igazságra oktatnak sokakat, tündökölni fognak, miként a csillagok. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az igazság hordozói lehessünk.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki a szolgáló szeretetet adtad az üdvösség elérésére eszközül:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk az örök élet igazságait:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Akit befogadhatunk, amikor gyermeket fogadunk vagy szolgálunk:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 2Tim 1,13-14; 2,1-3
  Urunk, Jézus Krisztus, emberekre bízta a kinyilatkoztatás igéit. Ezt a reánk bízott kincset meg kell őriznünk, és tovább kell adni megbízható embereknek, hogy azok, akik alkalmasak rá, másokat is tanítsanak.

  EVANGÉLIUM Mk 9,33-36
  Jézus tanításából megtanulhatjuk; életével és halálával példát adott rá: Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Tegye pedig ezt gyermeki lelkülettel, gyermeki alázatossággal.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Forduljunk kérő imánkkal Mesterünkhöz és egyetlen Tanítónkhoz, Jézus Krisztushoz, hogy irányítsa az ifjúságot az igazságra, szentéletű és példaadó tanítók által.

  1. Támassz, Urunk, lángoló lelkületű tanítókat, akik az igazság ismeretére vezetik az ifjúságot.
  2. Adj, Urunk, hálás lelkületet a tanítványok szívébe, hogy megfogadják és kövessék tanítóik szavát.
  3. Tégy bennünket, Urunk, igaz emberekké, hogy szavunk és példánk vonzó legyen.
  4. Oltsd lelkünkbe a szegények szeretetét, hogy általuk is csökkenjen a nyomor.
  5. A Gondviselésre hagyatkozó életünket jutalmazd, Urunk, Országod igazságával.

  Urunk és Mesterünk! De la Salle Szent János lelkét fogékonnyá tetted a fiatalság nevelésére. Kérünk, közbenjárására áldd meg a katolikus nevelés munkáját, hogy a fiatalság is eljusson a teljes igazságra Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentFERRERI SZENT VINCE O.P.

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05
  Napi szent FERRERI SZENT VINCE O.P.

  Spanyol nemesi családból származott. A nyugati egyházszakadás idején lépett fel mint a hit rendíthetetlen hirdetője. Dominikánus szerzetes lett. Tanulmányai befejeztével Valenciában a Szentírás-magyarázat tanára lett.

  Itt kezdte térítő munkáját a zsidók között. Egyes források szerint csak Spanyolországban 25 ezer zsidót és 8 ezer mórt térített meg. Mint apostoli hithirdető bejárta Skóciát és Írországot. Fáradhatatlanul prédikált, gyóntatott, térített pogányokat, eretnekeket és hitükben lanyhákat. Észak-Franciaországban, Vannes-ban halt meg 1419 április 5-én.

  kép: Jeronimo Jacinto de Espinosa: Ferreri Szent Vince, Museo delle Belle Arti, Valencia

  http://www.katolikus.hu/szentek/0405.html

  A Szentlélektől ihletett apostoli küldetésére utal a szentmise Kezdőéneke:
  Az Úr Lelke rajtam, mert fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Csak a bűntől mentes lélek jut el az igaz Isten-ismeretre. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel eljussunk a helyes Isten-ismeretre.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki eljöttél, hogy kiválts minket a sátán fogságából:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki a Téged szeretőket követésedre hívod:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki éberségre és felkészültségre ösztönzöl Egyházad tanítása által:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 2Tim 4, 1-5
  Az emberek éppen az eredeti bűn átka következtében szívesebben hajlanak a mesékre, mintsem a józan tanításra. A küldött feladata, hogy szavával és élete példájával állandóan a jót tanítsa és élje.

  EVANGÉLIUM Lk 12, 35-40
  Jézus a példabeszéddel nyomatékosan szorgalmazza, hogy mindig készen kell állnunk, és nem szabad a felkészülésünket halogatni. Aki szüntelenül készen áll, azt meglepetés nem érheti soha.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Isten kinyilatkoztatott Igéje megment minket a tévedéstől, és elvezet a teljes igazságra. Közös könyörgéssel imádkozzunk ihletett szavú, tudós igehirdetőkért:

  1. Érintsd meg, Urunk, sok ifjú szívét, hogy keressék az igazságot.
  2. Adj igazi tudást, hogy alázatos szívvel vegyük kezünkbe a Szentírást.
  3. Élessz új hivatásokat, akik rátermettséggel, tudással és szeretettel hirdetik igéidet.
  4. Növeld a szeretetet bennünk, hogy a szerzetesek önátadó szeretetével szeressünk Téged.
  5. Add, hogy hitvalló élettel kiérdemelhessük az örök boldogságot.

  Urunk, Jézus Krisztus! Hittel vallunk Téged a Megtestesült Igének, Aki a kinyilatkoztatásban szólt hozzánk. Kérünk, Ferreri Szent Vince közbenjárására adj értelmet, és szívünkbe olthatatlan, lángoló szeretetet, hogy szeressük és megértsük, amit a Szentírásban a Mennyei Atya üzent Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT IZIDOR PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04
  Napi szent SZENT IZIDOR PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

  Cartegnában született (Spanyolországban). Testvérei Szent Leander és Szent Fulgentius püspökök. Izidor már ifjú korában kitűnt a tudományok területén. Remeteségbe vonult, majd később bátyjával, Szent Leanderrel térítette a gótokat.

  600-ban Leandert követte a sevillai érseki székben. Kolostorokat szervezett, ezeknek szabályzatot írt. Eredményesen küzdött az arianizmussal szemben. Iskolákat állított fel, Sevillában főiskolát létesített. A toledoi nemzeti zsinaton kezdeményezésére sok új és jó törvény született. Halála előtt mindenét szétosztotta. 636-ban halt meg. "A középkor legnagyobb iskolamesterének" nevezik.
  forrás: Hankovszky Miklós

  kép: Bartolomé Esteban Murillo: Szent Izidor, 1655, Sevillai katedrális

  http://www.katolikus.hu/szentek/0404.html

  Magasztalóan szól róla a szentmise Kezdőéneke:
  Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr, megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmével.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Az igazi tudás közelebb visz bennünket az igaz Isten-ismerethez. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel eljussunk a helyes Isten-ismeretre.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk Isten örök bölcsességét:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki kinyilatkoztattad a mennyei Atya titkait:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki Egyházadra bíztad az örök élet igéit:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 2Kor 4,1-2,5-7
  Jézus Krisztus azért jött, hogy szolgáljon, és életet adjon a világnak. Az apostoli hivatásban tevékenykedőknek is szolgálni kell, aki pedig az apostolok utódainak méltóságába kerül, annak minden képességével szolgálni kell Krisztus Titokzatos Testének tagjait.

  EVANGÉLIUM Lk 6,43-45
  Az emberi tettek csak akkor lesznek gyümölcsözőek, ha a szív bőségéből fakadnak. Tetteinknek összhangban kell lenniük Krisztus szavaival.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Az igazi tudomány alázatossá tesz, és Istenhez vezet. Tudós és szentéletű vezetőkért imádkozzunk közösen:

  1. Adj, Urunk, új hivatásokat, akik készséggel követik hívó szavadat.
  2. Add, hogy főpásztoraink és papjaink életük példájával vezessenek a szentek tudományára.
  3. Adj figyelmes szívet nekünk, hogy készségesen kövessük lelkivezetőnk irányítását.
  4. Add, hogy tévelygő testvéreink is eljussanak az igazság ismeretére.
  5. A szentek tudománya vezessen minket is a mennyei dicsőségbe.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te kiváló és tudós szenteket hívtál meg arra, hogy erősítsék Egyházadat. Kérünk, sevillai Szent Izidor közbenjárására adj korunknak is szent és tudós lelkivezetőket, akik gondolataink zűrzavarából elvezetnek a teljes igazságra. Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentPAOLAI SZENT FERENC REMETE

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02
  Napi szent PAOLAI SZENT FERENC REMETE

  1416-ban született a calabriai Paola közelében. 15 éves korában kapta az indítást a remetei életre, és kemény önsanyargatással, buzgó imával mélyült benne az életszentség.

  Már 19 éves korában sokan csatlakoztak hozzá. 1452-ben hozzákezdtek a templom és a kolostor építéséhez. 1474-ben "Assisi Szent Ferenc remetéi" néven IV. Sixtus pápa megerősítette a "minimiták" rendjét. A Rend a legszigorúbb böjtben, a betegek és rászorulók szolgálatára rendelte magát. A rendalapító, Paolai Szent Ferenc munkáját igen sok csoda kísérte. Franciaországban halt meg 1507 Nagypéntekén. X. Leo pápa avatta szentté.
  forrás: Hankovszky Miklós

  kép:Benedetto Luti: Paolai Szent Ferenc a köpenyén hajózik, Regionale Múzeum, Messina

  Csodatevőnk nemcsak "építő csodákat" művelt, melyekhez hasonlókat más szentekről is elbeszélnek. Ahol csak tehette, csodatevő adományát inkább a szükséget szenvedő emberek javára fordította, betegeket gyógyított és halottakat támasztott életre.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0402.html

  Méltán alkalmazható rá a Zsoltáros szava:
  Az igaz ember virágzik, mint a pálma, megsokasodik, mint Libanon cédrusa. Az Úr házában vert gyökeret, Isten házának csarnokaiban.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Mindnyájan sajátos hivatást kaptunk az Úrtól. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy maradék nélkül tölthessük be hivatásunkat.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki szegénységben jöttél a világra:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki teljes függetlenséget kívánsz követőidtől:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki irgalmasan lehajoltál az elfáradottakhoz és betegekhez:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE Fil 3,8-14
  Földi létünk érték önmagában is, és minden, ami létünkkel kapcsolatos, érték. Mégis, mindezek eltörpülnek és szinte értéktelenné válnak, ha a dolgokat Krisztushoz mérjük. Semmit sem lehet hozzá hasonlóvá tenni, ami felérne Krisztus ismeretével és az Ő szolgálatával.

  EVANGÉLIUM Lk 12,32-34
  Jézus az Őt követőktől teljes függetlenséget kívánt e világ vonzásától. Aki pedig az irgalmasság cselekedeteit gyakorolja, kincset gyűjt a mennyben. Isten pedig ajándékként nekiadja a Mennyek Országát.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Krisztus követésében elengedhetetlen az önmegtagadás. Az áldozatos és szeretet-szolgálatra kész lelkületért imádkozzunk közösen:

  1. Tedd érzékennyé, Urunk, szívünket indításaidra.
  2. Adj erős elhatározást, hogy állhatatosak maradjunk az önmegtagadásban.
  3. Adj résztvevő szívet, hogy észrevegyük ínségben lévő felebarátainkat, és segítsük őket.
  4. Teremts csöndet a lelkünkben, hogy tudjunk befelé fordulni.
  5. Engedd, Urunk, hogy a szentek közbenjárása Országodba vezessen minket.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te Egyházadnak korformáló szenteket adtál, hogy a válságos időkben híveidet az egyenes útra vezessék. Kérünk, Paolai Szent Ferenc közbenjárására adj új, iránymutató szenteket, akik elvezetnek Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szent GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONYURUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

  Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25
  Napi szent GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

  Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének gyümölcse lett volna, csupán emberi élet lenne. Kétségtelen, ezt az emberi gyümölcsöt Isten adoptálhatta volna, de ebben az esetben is csak egy Isten fiává lett embert ünnepelhetnénk. Márpedig a titok, amit a Szentírás és a hit megvall éppen az, hogy Isten saját egyszülött Fia lett emberré a megtestesülés által. Jézus az örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni megszólításra.

  A megváltás művének kezdete, az angyali üdvözlet ünnepe a mai nap. Mária IGEN-je megerősít mindannyiunkat abban, hogy bátran válaszoljunk Isten akaratára, tegyük meg, amit Isten kér tőlünk.

  Eredetileg a keleti Egyház ünnepe. A római Egyház a VII. századtól ünnepli annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábriel arkangyalt azért, hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a Megváltó születését. A mai napon tehát az Anyaszentegyház megemlékezik arról, hogy Isten ígérete beteljesedett; valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével belenyúlt a történelembe; a Boldogságos Szűz Istenanyává lett; a második isteni Személy megtestesült. A Szent Szűz "igen" szavára elindult az istengyermeki élet.

  Mária életének legnagyobb titkát ünnepli ezen a napon az Egyház: az asszonyok közt Áldott anya lett és az "Ige testté lett". A liturgiában ezt a csodát térdet hajtva említették évszázadokon keresztül. Mai liturgiánkban a szentmise Hitvallásában a "Megtestesült ..." szavakat meghajolva mondjuk. A mai ünnepen és Urunk születésének ünnepén (Karácsonykor) a jelenlegi előírások szerint is térdet hajtunk. Ezt a titkot hirdeti naponta háromszor templomaink harangja, hívva mindenkit az "Úr Angyalának" imádkozására.

  A Názáretben lakó Máriával, József jegyesével a küldött, Gábor angyal közölte a nem remélt megtiszteltetést, Isten megváltó akaratát, Jézus csodálatos fogantatását (Lk 1, 26-38).

  Az ünnepet Rómában már a 7. században bevezették, neve "Annuntiatio Domini" volt, vagyis az Úr hírüladása. Keleten a legrégebbi időktől az egyik legnagyobb ünnep. Hosszú időn át Karácsony előtt ünnepelték a milánóiak és Spanyolországban.

  kép: Leonardo da Vinci: Angyali üdvözlet, 1472-1475 körül - Uffizi képtár, Firenze

  Alapgondolat: Az Ige emberré lett miértünk, sőt Érted, mert végtelenül szeretett!

  Ez az engedelmes "igen" egybecseng azzal, amit a Zsoltáros megjövendölt a megtestesült Igéről. Ezt idézzük a szentmise Kezdőénekében:
  Így szólt az Úr, amikor a világba lépett: Íme eljöttem, hogy betöltsem akaratodat, Istenem!

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Isten örök Igéje még földi Édesanyjában sem akart találkozni a bűnnel. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lelkünkben szívesen vegyen lakást Megváltó Istenünk.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki a mindenható Isten egyszülött Fiaként jöttél:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki Szűz Mária méhében a Szentlélek erejéből testet öltöttél:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Akiről az angyal előre hirdette, hogy Országodnak nem lesz vége:
  Uram, irgalmazz!

  DICSŐSÉG

  OLVASMÁNY Iz 7,10-14; 8,10
  735 évvel Urunk születése előtt Szíria megtámadta Júda királyát. Akkor adta Isten a jövendölést, és mivel a király inkább bízott az emberekben, az isteni ígéret az Eljövendőről szólt: Szűztől születik, hogy testvérünk lehessen; szegénységben él, hogy mindenkinek mindene legyen, mert Általa "Velünk az Isten".

  SZENTLECKE Zsid 10,4-10
  Jézus Krisztus azért jött el, hogy az engedetlenség bűnét tökéletes engedelmességével meggyógyítsa. Az Ő engedelmessége egyszer s mindenkorra megváltott minket.

  EVANGÉLIUM Lk 1,26-38
  Isten elküldte Gábriel főangyalt, hogy hírüladja: elérkezett az idő, amikor beteljesedik az ígéret, amit a próféták ajkával ígért. Eljön az Ő Szent Fia, és a Szent Szüzet választotta, hogy földi édesanyja legyen.

  HITVALLÁS
  (A mai Szentmisében a Hitvallás szavaira: "Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett" - mindnyájan letérdelnek.)

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! A Boldogságos Szűz a mai napon lett Isten Anyjává. Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához:

  1. Add, Urunk, hogy Szentséges Atyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat.
  2. Engedd, hogy minden ember szívében bizonyossággá érjen a felismerés: beteljesedett a próféta szava: és Velünk az Isten.
  3. Tégy készségessé minket, hogy életünk minden pillanatában örömmel valljuk: "Legyen meg a Te akaratod".
  4. Oltsd szívünkbe kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük.
  5. Add, Urunk, hogy az istengyermeki élet a Boldogságos Szűz segítségével Országodba vezessen mindnyájunkat.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te a mai napon emberi testet öltöttél. Kérünk, add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk Hozzád, a mi Istenünkhöz; Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentMONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ PÜSPÖK

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  23
  Napi szent MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ PÜSPÖK

  Dél-Amerikában Lima érseke. Fáradhatatlanul buzgólkodott az indián bennszülöttek megtérítésén, testi-lelki nyomoruk enyhítésén. Mint jó pásztor, buzgóságával megújította Peru vallási életét.

  1538 körül Spanyolországban született. Salamancában jogot tanult. Granada kormányzója volt olyan eredményesen, hogy II. Fülöp Peru püspökségére egyedül őt találta alkalmasnak.

  Hiába tiltakozott, Líma püspökévé nevezték ki. Az indiánok testi lelki nyomorának megismerése győzte meg és 1580-ban Amerikába ment. Megtanulta az indiánok nyelvét, hiszen közöttük élt. Megalapította Dél Amerika első nyomdáját.

  Gyakran tartott eredményes zsinatot. Védte az Egyház jogait, gondozta és látogatta híveit. Gondoskodott bennszülött híveiről is. Szinte előkészítette az utat a híres paraguayi jezsuita állam, az ún. redukciók létrejöttét. Ezt azonban már nem érhette meg. 1606. március 23-án halt meg a Perui Limában.

  1726-ban szentté avatták, és a zsinati időszak után bekerült a világegyház Kalendáriumába. Munkáját eredmény kísérte és megértésre talált, mert Jézus örömhírét élete példájával mutatta meg és csak másodsorban tanításával. forrás: Hankovszky Miklós

  kép: Sebastiano Conca: Mongrovejói Szent Turibiusz limai püspök, 1726, Vatikán

  Példája: Nem tudod jövődet, ezért a legnagyobbra készülj!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0323.html

  Isten gondviselő jóságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
  Gondot viselek juhaimra - mondja az Úr, és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket: Én, az Úr leszek Istenük!

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Újra és újra meg kell újítani belső világunkban mindent. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szolgálatunk kedves legyen Urunk, Istenünk előtt.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki szeretetből emberré lettél, és eljöttél hozzánk:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki azért jöttél, hogy megújítsd az egész világot:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki tanítványaidat elküldted, hogy Isten szeretetének hírnökei legyenek:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 2Tim 1, 13-14; 2, 1-3
  Urunk, Jézus Krisztus emberekre bízta a kinyilatkoztatás igéit. Ezt a reánk bízott kincset meg kell őriznünk, és tovább kell adni megbízható embereknek, hogy azok, akik alkalmasak rá, másokat is tanítsanak.

  EVANGÉLIUM Mt 9, 35-38
  Jézus Krisztus az Isten irgalmának követe az emberek között. Megesett a szíve az embereken, mert fáradtak és elcsigázottak voltak, mint a pásztor nélküli nyáj.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Jézus parancsát: "Menjetek az egész világra és tanítsatok minden népet" sokan megértették és követték. A missziók ügyéért imádkozzunk közösen:

  1. Adj, Urunk, új hivatásokat, akik örömmel vállalják a küldetést.
  2. Áldd meg a missziókban tevékenykedők munkáját.
  3. Add, hogy Evangéliumod örömhíre eljusson minden emberhez.
  4. Adj erőt szavainknak, hogy mi imádságainkkal segíthessük az igehirdetőket.
  5. Valósítsd meg ígéretedet, hogy egy akol legyen és egy pásztor.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te missziós feladattal küldted apostolaidat az emberek közé. Kérünk, Szent Turibius imájára és közbenjárására hívj fiatalokat az igehirdetés munkájába, hogy növekedjen Egyházad, a Te Titokzatos Tested, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


  Istenünk, ki Szent Turibiusz püspök apostoli munkája és igazságszeretete által megszilárdítottad Egyházadat, kérünk, add, hogy szent néped folytonosan gyarapodjék a hitben és az életszentségben!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  19
  Napi szent SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

  Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett ma is az Egyház oltalmazója, amelynek küldetése, hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát. Ezt a nagyszerű ajándékot szent Józseffel együtt nem csak önmagunkba zárva őrizzük, hanem megosztjuk szűkebb és tágabb környezetünkkel.

  Dávid családjából származott (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38). Mária jegyese volt, amikor az egybekelésük előtt Mária méhében fogant a Szentlélektől. József jó ember volt, sok töprengés után az angyali jelenés nyomán mégis feleségül vette jegyesét. Az összeírás idején Betlehemben megszületett a gyermek Jézus. (Mt 1, 18-24; Mt 2, 1-12) A veszély elől engedelmesen Egyiptomba menekítette családját (emigrált!) majd hazatérésük után Názáretben telepedtek le. (Mt 2, 13-23) Itt ács volt. Jézust 12 éves korában Jeruzsálembe vitték, de félreértés miatt nyomát vesztették, és csak harmadnap találták meg a templomban. Ezután visszatértek Názáretbe. (Lk 2, 39-52) Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt nem sokkal hunyhatott el, ám sem halála időpontját, sem sírhelyét nem ismerjük.

  kép: Guido Reni: Szent József, XVII. sz.

  Példája:
  Te is ott állsz észrevétlenül a kialakuló Jézus mögött, segíts Józsefnek!

  Bár az őskeresztények szép emléket állított Szent József tiszteletének, mégis ünnepe csak a 10. századtól kezdve szerepel a nyugati naptárakban. A 9. században született reichenaui kolostor "szentek listáján" szerepel. Március 19 megünneplése a 14. században kezdett terjedni a nyugati országok templomaiban. 1621-ben XV. Gergely pápa tette általánossá az ünneplését.
  József az igaz ember. Szeretete Isten iránt és Mária iránt akkora, hogy egészen megváltoztatja életét, egészen Isten akarata szerint alakítja életét. Lemond saját elképzeléséről. Ezzel a szeretettel és bizalommal akarok én is Isten elé állni.

  A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette. A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0319.html

  A Szentírás szavával magasztaljuk a szentmise Kezdőénekében:
  Íme, a hűséges és okos szolga, akit az Úr házanépe fölé rendelt.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Isten az Ő Megtestesült Szent Fiát az Igaz emberre akarta bízni, és akarja bízni most is. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy érdemesek lehessünk Urunk, Jézus Krisztus szolgálatára.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki azért jöttél, hogy Ádám családját kiszabadítsd a bűn igájából:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki az Ígéret Fia lettél, és Dávid házába, József családjába születtél:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Akiről úgy gondolták, hogy Józsefnek, az ácsnak vagy Fia:
  Uram, irgalmazz!

  DICSŐSÉG

  OLVASMÁNY 2Sám 7, 4-5a; 12-14a; 16
  Urunk, Jézus Krisztus az isteni ígéret alapján Dávid házába és az ő családjába született. Így teljesedtek az isteni ígéretek, amelyből a legutolsó a Boldogságos Szűz köszöntésekor hangzott el: Neki adja az Úristen atyjának, Dávidnak trónját.

  SZENTLECKE Róm 4, 13.16-18.22
  Jézus Krisztus Dávidnak Fia, Ábrahám Fia. Ábrahám az igaz ember példáját adta: hitt az Istennek feltétel nélkül. Utóda, a Szent Család őrzője, Szent József is igaz ember volt, mert egész létével hitt Istennek.

  EVANGÉLIUM Mt 1, 18-21.24a
  Szent Józsefről az evangélium a legnagyszerűbb elismerést mondja: Igaz ember volt. Éber figyelemmel figyelt minden mennyei indításra, és azonnal kész volt teljesíteni az Isten akaratát. Mindig mindenben úgy cselekedett, ahogy az Úr megparancsolta neki.

  HITVALLÁS

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Szent Józsefet rendelte a Gondviselés a Szent Család Őrzőjévé. Ünnepén az ő közbenjárását kérve terjesszük kéréseinket a Mennyei Atya elé:

  1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon.
  2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról.
  3. A názáreti otthon békéje töltse el családjaink életét.
  4. Szent József hite, egyszerűsége, és a Gondviselésbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe.
  5. Szent József boldog halálához hasonlóan, Jézus és Mária álljon mellettünk halálunk óráján.

  Gondviselő Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a munkás élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a Te dicsőségedre, családjaink és embertársaink javára váljék. Krisztus, a mi Urunk által.


  Mindenható Istenünk, ki hűséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a gyermek Jézust, és oltalma alá helyezted a Megváltás művét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy hűségesen őrizze misztériumaidat és szüntelen munkálkodjék a világ üdvösségéért!

  1. Köszönjük Neked Szent József életét! Hogy tőle minél többen hűséget, engedelmességet, beléd vetett föltétlen bizalmat tanuljunk! Hallgass meg, Urunk!
  2. Segíts, hogy példájára mi is egyszerűbbek és egyértelműbbek legyünk. Hogy szavaink és tetteink összhangban legyenek, és világos, egyértelmű beszédünk által egymást is könnyebben megértsük! Hallgass meg, Urunk!
  3. Gyógyítsd meg a családok sebeit! Add, hogy a házasság szentsége folyamatos erőforrás legyen a házastársaknak abban, hogy szentté váljanak! Hogy egymás számára a te életed közvetítői: áldás legyenek! Hallgass meg, Urunk!
  4. Áldd meg a nevelőszülőket! Áldj meg mindenkit, aki szülői szeretettel neveli mások gyermekeit! Áldd meg őket azzal, hogy nevelt gyermekeik sok sebét begyógyíthatják szeretetükkel, hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy Szent József, Jézusunk nevelő apja az édesapák példaképe legyen ma is! Hallgass meg, Urunk!
  6. A jó halál kegyelmét Szent József közbenjárására add meg mindnyájunknak! Hallgass meg, Urunk!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentJERUZSÁLEMI SZENT CIRILL PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  18
  Napi szent JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

  Mint jeruzsálemi püspök szinte egész életében az arianizmus ellen küzdött. 35 évi püspökségéből 16 évet töltött száműzetésben. Különösen szépek az Oltáriszentségről és a szentmiséről szóló hit-elemzései.

  (Kürillosz) 315-ben született Jeruzsálemben, vagy annak környékén keresztény szülőktől. Szüleiről, ifjúságáról nem igen tudunk, de ékesszólása alapos iskolai képzésre mutat. Kora ifjúságától buzgón tanulmányozta a Szentírást. 343-ban pappá szentelték, hamarosan kiváló szónok hírében állt.

  348-ban Jeruzsálem püspöke lett. Püspöksége alatt Juliánus császár, a hitehagyott, sikertelenül akarta újjáépíteni a jeruzsálemi (zsidó) templomot a kereszténység megszüntetése érdekében. Az ariánusok elleni küzdelme miatt háromszor is száműzték. A koncepciós per nem az arianizmus miatt küldte száműzetésbe, hanem a püspökség vagyonának tékozlása címén, ugyanis az éhínségben szenvedők ínségének enyhítésére adott el egy sor általa feleslegesnek ítélt holmit. 35 éves püspökségéből 16 évet töltött száműzetésben. 381-ben részt vett a II. konstantinápolyi zsinaton.

  Csodálatos beszédeiben az igaz tanításról, a Szentírásról és a hagyományokról tanított, ezek mutatják lelkipásztori buzgóságát. Ezekben már rendszerezte a katolikus hittételeket. Csodálatosak hitelemzései az Oltáriszentségről és a szentmiséről. Beszédeit, tanítását hallgatói jegyezték le, innen ismerjük őket.

  Harcos hitvédő volt, keményen küzdött a hit igazságainak védelmében. Az emberek megtérítésében a nagyfokú megértés irányította. Sokat szenvedett, ezért mások szenvedését is meg tudta érteni.

  Az 5. századból származó jeruzsálemi hagyomány szerint 386. március 18-án halt meg. 1893-ban XIII. Leó pápa egyháztanítóvá nyilvánította.

  Példája: Küldetésed a hit terjesztése és védelme!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0318.html

  Szent Cirill tanítását magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
  Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban, a Bölcsesség és az Értelem Lelkével töltötte be őt az Úr, a dicsőség ruháját adta reá.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Abban nyilvánul meg Isten iránti szeretetünk, hogy megtartjuk parancsait. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy semmiféle engedetlenség ne terhelje lelkünket.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk a mennyei Atya üzenetét:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki Isten gyermekeivé tettél minket:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki részt adsz nekünk saját üldöztetésedből:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 1Jn 5, 1-5
  Isten Fia azért jött el, hogy bennünket a bűntől megváltson. Kereszten kiömlő vére váltságot szerzett és üdvösséget hozott a világnak. Semmi mást nem kíván, mint élő hitet: hitet Benne, az Isten Fiában. Ez a hit legyőzi a sátánt, legyőzi a világot.

  EVANGÉLIUM Jn 15, 1-8
  A véges ember nem tud végtelen értékű cselekedetet végrehajtani. Ahhoz, hogy az örök életre értékes cselekedetet tegyünk, szükséges, hogy szoros, élő kapcsolatban legyünk az élet Szerzőjével, Jézus Krisztussal, az igazi Szőlőtővel.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! A szentek példaképeink, mert előttünk járták meg az életszentség útját; és barátaink, mert közbenjárnak értünk. Az ő imádságaikhoz kapcsolódva imádkozzunk közösen:

  1. Add, Urunk, hogy Egyházadat mindig szentéletű papok és főpapok vezessék.
  2. Add, hogy erősek legyünk a hitben.
  3. Add, hogy készséges engedelmességgel kövessük lelkivezetőink tanácsát.
  4. Add, hogy a szentbeszédek, a köztünk való jelenléted az Oltáriszentség szeretetére neveljenek minket.
  5. Add, hogy egykor helyet kapjunk a szentek társaságában.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te Egyházadat adtad, hogy biztosan eljuthassunk életünk végcéljához, a mennyei Atyához. Kérünk, jeruzsálemi Szent Cirill közbenjárására és tanítása nyomán egyre nagyobb szeretettel tiszteljük és vegyük magunkhoz az Oltáriszentséget, a Te áldott Szent Testedet, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


  Istenünk, ki Jeruzsálemi Szent Cirill püspököd által csodálatosan elvezetted Egyházadat az üdvösség misztériumának mélyebb megértésére, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, és így életünk mind gazdagabb legyen!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT PATRIK PÜSPÖK

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  17
  Napi szent SZENT PATRIK PÜSPÖK

  Írország már a korai középkor óta mint a "szentek szigete" ismert, mégis Patrik az egyetlen szent, aki az Egyház egyetemes kalendáriumában Írországot képviseli, és ő sem született ír. Ünnepét csak 1200 évvel halála után vették föl az egyetemes naptárba, de mivel mindig a nagyböjtre esik, az Egyház nagy részében alig gondolnak rá.

  389-ben körül Britanniában, Skóciában született. Ifjan ír fogságba esett, elhurcolták és Írországban birkákat kellett őriznie. Rabszolgaságát Isten igazságos büntetésének fogadta előző bűneiért és mulasztásaiért. Naponta rendszeresen imádkozott. Végül sugallat hatására megszökött és Galliába vitte egy hajó.

  Szabadulása után Franciaországba ment, teológiát tanult. Pap, majd Celesztin pápa küldetésével Írország püspöke lett. 30 évig volt püspök. Sokakat térített meg, megszervezte az ír egyházat, 365 templomot épített. Még a fejedelmet is megtérítette. Hősies volt az imaélete.

  461. március 17-én Down város mellett halt meg, anélkül, hogy hazáját viszontláthatta volna. 1631-ben vették fel ünnepét a Római Kalendáriumba. A bányászok, kádárok, kovácsok és borbélyok védőszentje.

  Halálának évfordulójához kapcsolódik a győri székesegyház könnyező Szűz Mária képének története.
  forrás: Hankovszky Miklós

  Istenünk, ki Szent Patrik püspököt arra rendelted, hogy az írek körében hirdesse dicsőségedet, érdemeiért és közbenjárására add meg kérünk, hogy akik kereszténynek vallhatjuk magunkat, hirdessük csodálatos tetteidet az emberek előtt!

  Példája: Kitartással minden cél elérhető!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0317.html

  Isten gondoskodó jóságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
  Gondot viselek juhaimra - mondja az Úr, és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket: Én, az Úr leszek Istenük!

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! A szeretet cselekedeteiben, felebarátaink szolgálatában mérhető le Isten iránti szeretetünk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy feddhetetlen legyen szeretetből fakadó szolgálatunk.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki szeretetből emberré lettél és eljöttél hozzánk:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki azért jöttél, hogy megújítsd az egész világot:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki tanítványaidat elküldted, hogy Isten szeretetének hírnökei legyenek:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 1 Pét 4, 7b-11
  Nem lehet elég korán kezdeni a felkészülést, hogy az Úr eljövetelekor készen álljunk. A szeretet cselekedeteivel kell valósítanunk Isten akaratát. A felebaráti szeretet szolgálatában és a szenvedések elviselésében hasonlóvá válunk Krisztushoz.

  EVANGÉLIUM Lk 5, 1-11
  A csodálatos halfogás félelemmel töltötte el az apostolokat. A bűnösség tudata rettegést hoz a lélekbe, mert nem méltó az ember az isteni csoda szemlélésére. Jézus kiválasztotta és meghívta az apostolokat, és ez a kiválasztás és meghívás teszi alkalmassá őket az apostoli küldetésre.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! A szentéletű papok és főpapok egy-egy ország életére óriási hatással lehetnek. Püspökeink és papjaink irányt mutató életszentségét kérjük közös könyörgéssel:

  1. Add, Urunk, hogy püspökeink és papjaink akaratodat követve szentek legyenek.
  2. Add, hogy jó pásztorként előttünk járják az életszentség útját.
  3. Adj nekik önfeláldozó szívet, hogy mindent oda tudjanak adni a lelkekért.
  4. Add, hogy míg az áldozatot bemutatják, ők maguk is áldozattá váljanak.
  5. Add, hogy lelkipásztoraink vezetésével Országod dicsőségébe jussunk.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te az apostol-utódokat és segítőiket rendelted, hogy építsék Egyházadat és legeltessék a rájuk bízott nyájat. Kérünk, adj nekünk szentéletű lelkipásztorokat, akik Szent Patrik példájára, mindent elhagyva elvezetnek minket Hozzád; Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentA GYŐRI KÖNNYEZŐ SZŰZ MÁRIA

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  17
  Napi szent A GYŐRI KÖNNYEZŐ SZŰZ MÁRIA

  Walter Lynch, az írországi Clonfert püspöke a Cromwell Olivér-féle kegyetlen üldözés idején menekült el hazájából, és hozta magával a szülővárosából származó Mária-képet.

  A hazátlan püspök a törököktől feldúlt Magyarországon, Püski János győri püspöknél talált otthonra, aki 1655-ben győri kanonokká nevezte ki. 1663-ban temették el a győri székesegyházban. A sírja fölött elhelyezett Mária kép 1697 március 17-én, Szent Patrik, Írország apostola és védőszentje ünnepén reggel 6 órától 9 óráig véres könnyeket hullatott, és még ebben az évben elkezdődött az ír katolikusok üldözésének legvéresebb időszaka. A győri székesegyház ezidőtől fogva vált búcsújáróhellyé, és ma is buzgó tisztelet övezi a kegyképet, amely a Zichy Ferenc püspök által 1767-ben épített márványoltár felett, az északi hajóban nyert elhelyezést.
  forrás: Hankovszky Miklós

  Hitből fakadó bizalomra ösztönöz a szentmise Kezdőéneke:
  Lépjünk bizalommal a kegyelem oltárához, hogy irgalmat nyerjünk és találjunk, amikor segítségért folyamodunk. (Húsvéti időben: Alleluja!) (Zsid 4,16)

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűz semmi mást nem kíván annyira, mint hogy mindenki szeresse az Ő Szent Fiát, Jézust. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy ne legyen oka könnyezni fölöttünk a Szent Szűznek.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki földi Anyától akartál a világra születni:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki megengedted, hogy Szent Anyád szívét a fájdalom tőre járja át:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki a kereszten Édesanyádra bíztad az egész emberiséget:
  Uram, irgalmazz!

  KÖNYÖRGÉS
  Urunk, Jézus Krisztus! Édesanyád, Mária képét jöttünk köszönteni (Székesegyházon kívül: hálával tiszteljük). Anyául adtad Őt nekünk, hogy mindig segítségünkre siessen. Engedd, kérünk, hogy mi, akik anyai oltalmát állhatatosan kérjük, örökre elnyerjük megváltásod gyümölcsét. Aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.

  SZENTLECKE 2Kor 1,3-5
  Az ember a kudarcban, oktalan támadásokban, a szenvedések viharaiban szomorúságot hordoz a szívében. De a Gondviselés nemcsak a megpróbáltatást engedi meg, hanem az Istenanya által olyan vigasztalást is ad, hogy a szenvedésekben helyt tudjunk állni.

  EVANGÉLIUM Lk 2,33-35
  A templomban való bemutatáskor jövendölés hangzott el, amely fényes jövőt mutat, de komor szavak is elhangzottak, amelyek a Szent Szűz szenvedéséről szólnak. Ezzel kezdődött el a Szűzanya együtt-szevedése Szent Fiával.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy amint az Ő Édesanyjában nekünk is Anyát adott, az Ő szenvedéseinek és könnyeinek érdeméért ajándékozza nekünk az örök életet.

  1. Add, Urunk, hogy részvéttel legyünk a fájdalmas, könnyező Szűzanya szenvedései iránt.
  2. Add, hogy részvétünk a tökéletes szeretetben és erényeinek követésében nyilvánuljon meg.
  3. Add, hogy a Szűzanya példájára mi is készséges lélekkel vállaljuk az élet szenvedéseit.
  4. A könnyező Szűzanya tanítson meg bennünket a mennyei Atya akaratának elfogadására.
  5. A szenvedések örömmel vállalása hozza meg számunkra az örök üdvösséget.

  Urunk, Jézus Krisztus! Megváltásunk szent titkában földi Édesanyádat, a Boldogságos Szüzet a Társmegváltói méltóságra emelted. Kérünk, könnyező Szűzanyánk közbenjárására, megváltó kereszthaláloddal tedd értékessé a mi apró szenvedéseinket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
  Egyszülött Fiad Boldogságos Anyjának hathatós közbenjárására szilárdítson meg minket, Urunk, kegyelmedben ez az áldozat, és óvjon meg minden bajtól. Krisztus, a mi Urunk által.

  ÁLDOZÁSI ÉNEK (Iz 46,13)
  A szent hegyen osztom az üdvösséget, és dicsőségem felragyog népemben (Húsvéti időben: Alleluja!)

  ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
  Isteni ajándékaidtól felüdülve, alázattal kérünk, Urunk, hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására, akinek most tisztelettel adózunk, megszabaduljunk a jelen bajoktól, és elnyerjük az örök életet örömeit. Krisztus, a mi Urunk által.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSAVIO SZENT DOMONKOS

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  09
  Napi szent SAVIO SZENT DOMONKOS

  Domenico Giuseppe Savio 1842. április 2-án született Riva da Chieriben, Torino mellett. Apja földműves, majd kovácsmester volt, anyja varrónő.

  Szüleivel Murialdoba, majd Mondonioba költöznek. Tizenkét éves korában Bosco Szent János (a szalézi rend megalapítója) iskolájának, a Szalézi Szent Ferenc Oratóriumnak a növendéke lett. Itt megtanulta, hogy az Urat szolgálni, és Őt másokkal megszerettetni milyen nagy örömet jelent. Domonkos jóra buzdította társait, hogy járuljanak a szentségekhez és kerüljék a rosszat, segítsenek másokon és törekedjenek az élet-szentségre.

  1856-ban barátaival megalapította a Szeplőtelen Szűz társulatát. Vezető egyéniség volt, sok társának jó barátja és példaképe, már életében "kis szent"-nek nevezték. Öt éves korától ministránsként szolgált, ezért lett a ministránsok egyik védőszentje. Pap szeretett volna lenni, de nem élt elég sokáig, hogy ezt megvalósíthatta volna. Földi életét egy hónap híján rövid 15 évben szabta meg a Teremtő. De neki ez is elegendő volt ahhoz, hogy a szentek sorába lépjen.

  1857. március 9-én halt meg tüdőbajban - emléknapja ezért van március 9-én.

  XII. Pius pápa 1950-ben boldoggá, majd 1954-ben tengernyi fiatal jelenlétében szentté avatta Domonkost. Attól a naptól kezdve egy papírlappal a kezében, amelyre elsőáldozásának a napján jóföltételeit írta, sok oltárról őrködik és mosolyog Savio Szent Domonkos iskolákban és műhelyekben, ahol fiatalok tanulnak és dolgoznak. Példaképe lett sok fiatalnak, akik nem csak élete során, hanem még inkább szentté avatása óta követik példáját.

  Ha többet szeretnél megtudni Savio Szent Domonkosról, olvasd el Enzo Bianco: Savio Domonkos, vagy Teresio Bosco: Domonkos című könyvét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."