75228 ima található a honlapon, összesen 174011 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
Naponta frissül

Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Napi ige Vilma, valamint Csaba, Sebõ, Sebestyén napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Napi ige  Vilma, valamint Csaba, Sebõ, Sebestyén napja
Napi igék

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton! (Zsolt 143,10)

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,22-23a)

Olvasmányok

Ézs 25,1-8Ézs 8,1-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

"Az Istenhez imádkozni kell, de a parthoz evezni." Lev Tolsztoj próbálta meg így visszaadni a hívő ember kettős feladatát. Hiszen erre van mandátumunk, hogy a Istennel való kapcsolatban megmaradva éljük életünket.

Pál jól ismert mondata a Lélek gyümölcséről azonban mindig elbizonytalanít. Merthogy önkéntelenül is elkezdjük keresni a gyümölcsöket saját életünkben, és kétségbeesünk, amikor oly keveset találunk belőle. Keresztény emberként sokszor érezzük azt is, hogy nagy az elvárás irányunkban, hogy mindenkor szeretetet, türelmet, békességet, szelídséget sugározzunk. Ám ez közel sem sikerül mindig.

A zsoltáros is ezzel szembesülhetett, mert számol a maga erőtlenségével, s kéri Isten tanítását, Lelkének erejét. Mert a gyümölcs mindig az Istennel való kapcsolat eredménye. Hiszen ha csak a magunk erejére hagyatkozunk, akkor minden cselekedetünk izzadságszagú marad. Ha pedig Istenre úgy tekintünk, hogy ő a mi odaszánásunk nélkül is megoldja problémáinkat, akkor csalódni fogunk. Mert nem elég "csak imádkozni", de ugyanígy nem elég "csak evezni" sem. A kettő egysége adja a keresztény élet összhangját. S ha így tudom kezdeni ezt a mai napot, akkor átélhetem Isten kegyelmének gazdagságát, ahogyan Reményik Sándor írja: "Álomfáidnak minden aranyágán / Csak úgy magától – friss gyümölcs terem."


*

Uram, add, hogy ne csak várjam kegyelmedet, de kész legyek el is fogadni azt. Add, hogy ne csak tenni akarásom vezéreljen, hanem odafigyeljek útmutatásodra is. Segíts, hogy ne apadjon el bennem a veled való kapcsolat utáni vágy. Mert nélküled semmit sem tehetek, veled viszont csodát élhetek át. Mert az élet legnagyobb csodája, ha a te utadon tudok járni. Ezt a csodádat munkáld bennem, Uram! Ámen.

Szerző: Baranyay Csaba

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ige Advent 2. vasárnapjaBorbála és Barbara, Bettina, Boriska, Boróka

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04
Napi ige Advent 2. vasárnapja Borbála és Barbara, Bettina, Boriska, Boróka
Napi igék

Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között ..., úgy viselem gondját juhaimnak. (Ez 34,12a)

Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10,11)

Olvasmányok

Lk 21,25-33Jak 5,7-8(9-11)

Advent 2. vasárnapja

Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28)

Íme, eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. (Ézs 30,27-30)

Lekciók: Lk 21,25-36Róm 15,4-13

Igehirdetési alapige: Mal 3,1-7a

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Diaszpóra. Szétszóródottságnak fordítjuk a görög szót, amelynek tartalmát ismerjük a zsidók sorsából, de a történelem számos népet kényszerített arra, hogy szétszórtan éljen szerte a világon. "Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…!" – írja A gólyához című tragikus versében Tompa Mihály. A szétszóródottság elveszettséghez vezethet, de amíg egy nép saját hazával bír, addig a megmaradás esélye is él. Drága magyar nyelvünk oly szépen írja le az otthont és a hazát szülőföldként, de az anyaszentegyház szavunk is a női princípium nagyszerűségére utal. A haza és egyház olyan egyedülálló helyei a világnak, ahol befogadásra és oltalomra találunk.

Az egyház nyáj, amelynek jó Pásztora megáll közöttünk, és gondunkat viseli, de mindenekelőtt összegyűjt. A keresztyénség is szétszóródott, de a jó pásztor hangjára a nyáj mégis eggyé és profetikus jellé lesz, és így hívja az elveszetteket. Evangélikus egyházunkra is igaz, hogy diaszpórában, gyakran néhány ember alkotta közösségekben él. De amikor felzendül a Sanctus, és a Miatyánkot imádkozzuk, akkor egy percre se feledjük, hogy nem vagyunk erőtlenek, hanem a földön küzdő egész látható és láthatatlan egyház éneke és imája együtt csendül, mert a Pásztor jó, és tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő, Jézus Krisztus, aki életét adta a juhokért.


*

Jézus a jó Pásztor – őriz, véd és irányt mutat.

Jézus a jó Pásztor – botjával int, fedd és vezet.

Jézus a jó Pásztor – friss vízhez terel, és a keresztségben nyájába fogad.

Jézus a jó Pásztor – kiemel a bűn sötét verméből, és feloldja életünk bilincseit.

Jézus a jó Pásztor – a kenyér és bor színe alatt, valóságos szent testével és vérével táplál.

Jézus a jó Pásztor – aki életet adta a juhokért.

Szerző: Gregersen-Labossa György

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeFerenc és Olívia, valamint Atália, Xavér napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03
Napi ige Ferenc és Olívia, valamint Atália, Xavér napja
Napi igék

Mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálraítélteket. (Zsolt 102,20-21)

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36)

Olvasmányok

Fil 1,3-11Ézs 7,10-25

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Mennyi kötelességemtől akartam már megszabadulni, mennyi nyűgtől, fájdalomtól, csalódottságtól, sérelemtől! De jöttek velem, nem eresztettek. Cellába zártak, se elég fény, se jó levegő, a szabadságom elvesztettem velük. Fájt, és időnként remegve sírtam is: "Meddig, Uram?" Imádságaimban nem volt hálaadás. Létezésem reményvesztettség szállta meg. Igaz, kifelé még elrebegtem a hálaadás szavait, közben azonban képmutatónak éreztem magam.

Egyszer csak valami drámai történt velem. Az a valaki, aki eddig csendben volt, és csak figyelt, akcióba lendült. Rövid dokumentumfilm képei peregtek a szemem előtt. Egy szarvas akart kijönni az erdőből, de egy kifeszített drót az útját állta. Kétségbeesetten menekülni próbált, de a drót nem engedte, sokkal erősebb volt. Majd megmozdult az avar, az erdő csendjét határozott léptek verték fel. A szarvas megijedt, menekülni próbált, de a drót továbbra is fogva tartotta. Hárman jöttek segíteni. Az egyik nyugtatta, a másik megfogta, a harmadik pedig egy ollóval levágta lassan a drótot. Megérezte a szarvas a pillanatot, lábra pattant, hátranézett, majd eliszkolt.

Eljön az én szabadulásom napja is: amikor már nem mérgező panaszkodás van, hanem sóhajtásom az Úrhoz szól; amikor rálátok terheimre, és észreveszem, én kapaszkodom beléjük, és én éltetem őket.


*

Várva vártalak, Uram, és te meghallottál. Hozzám jöttél. Megfogtál, megnyugtattál, leoldottad rólam a béklyóimat. Szabadulásomat neked köszönhetem. Add meg, Istenem, hogy amikor érkezel, ne rettegjek tőled, ne gabalyodjak jobban életem szövevényeibe. Add, hogy érkezésed ünnep legyen, hálaadásom pedig magától értődő válasz. Köszönöm, hogy nem vagyok elveszett. Te vagy gondoskodó Istenem! Ámen.

Szerző: Benkóczy Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeMelinda és Vivien, Aurélia, Bibánia, Vivánia

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02
Napi ige Melinda és Vivien, Aurélia, Bibánia, Vivánia
Napi igék

Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és rájuk is kiárasztaná lelkét az Úr! (4Móz 11,29b)

A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg! (1Thessz 5,19-21)

Olvasmányok

Ez 37,24-28Ézs 7,1-9

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

Életünk megkerülhetetlen kérdése, hogy mitől vált az ember emberré. Az én nemzedékemnek még olyasmiket tanítottak az iskolában, hogy először is "le kellett másznunk a fáról", fel kellett egyenesedünk, majd pedig a munka tett minket igazán emberré. Így lettünk Homo sapienssé, azaz gondolkodó emberré. De ha valóban értelmes lények akarunk lenni, akkor ennek a fontos alapkérdésnek a megválaszolásához nyissuk ki az élet könyvét, a Bibliát, amely egyben "használati utasítás" a kis- és nagybetűs élethez. Rögtön a legelső könyvnek, a Genezis, a kezdet, az eredet könyvének az elején arról olvashatunk, hogy a Teremtő saját Lelkét, az élet leheletét lehelte a föld porából alkotott emberbe, aki ezáltal lett élőlénnyé. Ezért vagyunk otthon a teremtett világban, hiszen annak anyagából formáltattunk, és ugyanakkor Isten gyermekei is lehetünk, akiknek teste az ő Lelkének templomává válhat. Mózes mai igénkben azért könyörög, hogy Isten újra meg újra árassza ránk az ő Lelkét, aki többek között a prófétálás lelke. Ő mutatja meg nekünk a mai napon is, hogy merre van az előre. Ő nemcsak vezet, de kísér is minket, és útitársakat ad mellénk. Ő segít, hogy bátor bizalommal imádságban is megszólítsuk teremtő és megváltó Urunkat.
*

Szerető mennyei Atyánk, megváltó Jézus Krisztusunk! Hálát adunk, hogy szent igéd és szent Lelked indít el minket az ajándékul kapott új nap kihívásai felé. Köszönjük az apostoli figyelmeztetést, hogy ezt az útmutató hangot soha ne vessük meg, és ennek az irányfénynek a lángját soha ne oltsuk ki. Segíts a tőled kapott jó megtartásában és továbbadásában! Ámen.

Szerző: Gáncs Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeElza, Aliz, Bianka, Blanka, Erzsébet, Natália

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Napi ige Elza, Aliz, Bianka, Blanka, Erzsébet, Natália
Napi igék

Jákób ezt mondta: Induljunk, menjünk föl Bételbe! Oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. (1Móz 35,3)

Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért. (Ef 5,20)

Olvasmányok

1Thessz 5,2-6Ézs 6,1-13

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Nem könnyű elindulni. Sokkal több minden (és mindenki) azt mondja, hogy maradj ott, maradj nyugton, ne indulj el. Talán a téli szünetre is tervezünk egy kis kiruccanást, de annyi minden közbejöhet, ami megakadályozza, hogy elinduljunk. Indulás vagy indulat van a szívedben? Mind a kettő kimozdíthat a holtpontodról, mégis egészen más irányba visz.

Jákób ezt mondja ma nekünk: "Induljunk, menjünk föl…!" Ez a mondat sok mindet elárul rólunk. Először is az irányultságunkról szól: "fel" kell mennünk, meg kell másznunk az előttünk, az életünk előtt tornyosuló hegyet. Nem kerülhetjük ki, nem tehetünk úgy, mintha nem lenne ott. Amikor "felfelé" megyünk, akkor sokat nézünk föl. Ez ad egyfajta nézőpontot, dinamikát az életünknek is. A felemeltetettség ígéretét, hogy aki az előbb még lent volt, feljebb kerülhet. S hova tart Jákob? Bételbe, azaz Isten házába. Ott, Isten házában, a templomban mozgásunk ellentettjét élhetjük át. Nem én megyek Istenhez, hanem ő az, aki hozzám jön, odalép mellém. Ez a valódi istentisztelet. A tapasztalat is más. Nem én hallgatom csupán a prédikációt, hanem Isten is meghallgat engem. Nem egyedül ülök a templom padjában, hanem ő ott van velem.


*

Uram! Hálás vagyok, mert azon az úton járok, amelyen elindítottál. Most bátortalan lépéseket teszek feléd, de félek, hogy eltévedek vagy nem talállak. Köszönöm, hogy te az úton is velem, mellettem vagy, és ha magányos is vagyok, veled olyan közösséget élhetek meg, amely megtart és felemel. Ámen.

Szerző: Czöndör István

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeAndrás és Andor, valamint Andrea, Endre, Tarján

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30
Napi ige András és Andor, valamint Andrea, Endre, Tarján
Napi igék

Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. (Ézs 40,29)

Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn 6,35)

Olvasmányok

Kol 1,9-14Ézs 5,8-24

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Különös megbízatás volt, amikor öten azt a feladatot kaptuk, hogy építsünk fel egy épületet négy nap alatt csupán az erdőben rendelkezésre álló alapanyagokból. A tartószerkezet lábon száradt fákból készült el, hat méter átmérőjű körben, majd jöttek a rudak, amelyek öt méter magasan értek össze, és méhkashoz hasonló alakot adtak az épületnek. Ezekre vízszintesen vesszőket kötöttünk, végül következett fűből a külső borítás, amelyeknek olyan szorosan kellett illeszkedniük, hogy az eső ne tudjon beesni. A negyedik napra az épület háromnegyede volt kész. Nem sikerült befejezni, de életem egyik legszebb küzdelme volt. A negyedik nap reggelére annyira elfáradtunk, hogy nem ment tovább a munka. Fizikai erőt többet már nem tudtunk kipréselni magunkból, és bármennyire akartuk vagy hittük előtte, hogy meg tudjuk csinálni, végül nem voltunk több erőfeszítésre képesek.

Talán egyes rajongók hiszik, hogy Isten még fizikai erőt is tud az elcsigázottnak adni, mint valami bónuszt az extra erős hitért, és bár Ézsaiás további versei látszólag mintha ezt mondanák, de Pál apostol ránk hagyott egy jézusi mondatot, amely erő és erőtlenség összefüggésében relevánsnak tekinthető: "…az én erőm erőtlenség által ér célhoz." (2Kor 12,9b) Vagyis Isten nem az erőt prolongálja, hanem az erőtlenséget tudja erővé alakítani a hívő számára.


*

Fogja kezedet az Úr, és vezessen végig téged a halál árnyékának völgyén! Ha látsz is sok sorscsapást és tragédiát, abban erősítsen meg, hogy ne azt kérdezd, mit adhat neked az élet, hanem azt, hogy mit adhatsz te az életnek. Ámen.

Szerző: Réz-Nagy Zoltán

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeTaksony, valamint Ilma napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29
Napi ige Taksony, valamint Ilma napja
Napi igék

Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg… (Ézs 40,30-31)

Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. (2Tim 2,1)

Olvasmányok

Zsid 10,32-39Ézs 5,1-7

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A hosszútávfutás sikerességének kulcsa a frissítésben keresendő. Már számtalan sportolónak fel kellett adnia a versenyt azért, mert nem a megfelelő módon pótolta a felhasznált energiát, és rosszul lett a pályán. A felkészülés rendben zajlott, megvolt az erőnlét, ám mégis – ha csak egy apróság miatt is – bekövetkezett a kudarc.

Keresztény életünk során mi is érezhetjük magunkat kimerültnek, fáradtnak, nehéz léptűnek. Sőt az is előfordul, hogy elfogynak az erőforrásaink, és úgy érezzük, nincs tovább, fel kell adnunk a küzdelmet. Ekkor van kiemelt jelentősége annak, hogy miként értékeljük helyzetünket, és mi módon akarunk továbblépni.

Ézsaiás arról biztosít, hogy a kudarcok, a nehézségek természetes velejárói az életnek. Nem kell csodálkoznunk, ha találkozunk velük. Még a legkiválóbbak is földre kerülhetnek. Ám a továbblépés az Úrral lehetséges. Az ő ereje, az ő kegyelme adhat lendületet. Ez a kegyelem látható abban a Jézusban, aki emberré lett, és betöltötte a Megváltóra várakozó emberek reménységét.

Mi is őrá várhatunk, és tőle kaphatjuk meg azt az erőt, amely ehhez a földi élethez szükséges. Jézussal járva nem kétséges a célba érkezés. Ezért naponta figyeljünk szavára, kérjük támogatását, ragadjuk meg segítő kezét. Ez illik azokhoz, akiket Isten gyermekeiként elhívott az ő országába.


*

Köszönöm, Istenem, hogy te végigkísérsz az úton. Ha elfáradok, új lendületet adsz igéd által. Ha megtorpanok, továbblendítesz. Add, hogy felfedezzem Jézusban az igazi társat, aki elsegít a boldog megérkezésig. Adj nekem igazi adventi időt, amelynek a végén felragyog világosságod. Ámen.

Szerző: Zsugyel Kornél

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ige Stefánia napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28
Napi ige  Stefánia napja
Napi igék

Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! (Ézs 62,6a)

Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. (2Pt 1,19)

Olvasmányok

1Pt 1,(8-9)10-13Ézs 4,2-6

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Sokat lehet arról hallani, hogy a mai gyermekek figyelmét nehéz lekötni. Ez így is van, de azt is hozzátenném, hogy a felnőttekét is. Amikor ezeket a sorokat írom, legalább négy ablakocska van nyitva a számítógépemen. És ha ön is a gépén olvassa ezt a gondolatsort, akkor talán az önén is… Hiszen a modern ember figyelme ma már leginkább a saját maga teremtette virtuális világ felé fordul, ahol minden csillog-villog, ahol látszólag mindenki mosolyog, mindenki gyönyörű és boldog. És minden olyan valóságosnak tűnik, hogy szinte már el is hisszük, hogy ez a mi világunk, és ennek a világnak a csillogása a lényeg.

Isten ma egészen más fényeket mutat nekünk. Olyanokat, amelyeket láttak a próféták, láttak a régi emberek, amelyeket áldott pillanatokban megláthatunk mi is, sőt amelyek még ránk is ránk ragyoghatnak. Talán éppen akkor, amikor a monitor helyett felfelé és befelé nézünk, és akkor, amikor Isten szavára "mint sötét helyen világító lámpásra" tekintünk.

Isten kegyelméből velünk is megtörténhet az a csoda is, hogy "felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag" a szívünkben. Hát csak figyeljünk, és fókuszáljunk az igazán fontos dolgokra! Nézzünk és figyeljünk felfelé és befelé. Abba az irányba, ahol a ragyogó fényű hajnalcsillag és a világító lámpások laknak.


*

Ragyogjon ránk fényed, szólaljon meg bennünk hangod, látszódjék meg rajtunk szereteted!

Mert nélküled sötétség, némaság és szeretetlenség uralkodik a világban.

Jöjj közénk tündöklő fényeddel!

Jöjj közénk irgalmaddal, szereteteddel és áldásoddal!

Szerző: Heinrichs Eszter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Advent 1. vasárnapjaVirgil, valamint Virgília napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Napi Advent 1. vasárnapja Virgil, valamint Virgília napja
Napi igék

Vigyázzatok, meg ne feledkezzetek arról a szövetségről, amelyet Istenetek, az Úr kötött veletek, és ne csináljatok magatoknak bálványszobrot semminek a képmására, ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr. (5Móz 4,23)

Ő [Krisztus] a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. (Kol 1,15)

Olvasmányok

Mt 21,1-11Róm 13,8-12

Advent 1. vasárnapja

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9b)

Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg! (Zsolt 25,1.2)

Lekciók: Mt 21,1-11Róm 13,11-14

Igehirdetési alapige: Zak 2,14-15

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Egy újabb emlékeztető. De jó, hogy jelez a telefonom naptárja! Ha ez nem lenne, bizonyosan számos feladatról, határidőről, kötelességről megfeledkeznék. Pedig a most kezdődő adventi időszakban egyre több lesz a feladat, a kötelezettség, és egyre szorosabbak a határidők. Állandó félelmem, hogy megfeledkezem valamiről. Pedig nem csak arról lehet megfeledkezni, ami előttünk van. Arról is megfeledkezhetünk, ami mögöttünk van, ami már elmúlt, amit Isten tett velünk.

Sőt megfeledkezhetünk arról is, aki értünk cselekedett. Aki szövetséget kötött választott népével, majd Krisztusban szövetséget kötött az egész világgal. Mindazokkal, akik benne hisznek. Bármilyen feledékeny legyen is valaki, a legfontosabbról nem feledkezhet meg. Főként úgy, hogy Isten újra és újra emlékeztet igéjében arra, hogy mit tett értünk.


*

Úr Krisztus! Te megígérted, hogy a Szentlélek eszünkbe juttat majd mindent. Kérünk, ne engedd felednünk, hogy mit tettél értünk. Add, hogy mindig lássuk minden cselekedet mögött szerető személyedet. Üdvözítő erőddel állj mindig mellettünk, és ne engedd, hogy eltávolodjunk tőled. Szereteted és kegyelmed velünk kötött szövetsége erősítse lelkünket naponként. Ámen.

Szerző: Nagy Zoltán

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeVirág, valamint Konrád, Milos, Szilveszter napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26
Napi ige Virág, valamint Konrád, Milos, Szilveszter napja
Napi igék

Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. (Zsolt 116,9)

Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él. (Lk 20,38)

Olvasmányok

Jel 21,10-14.21-27Ézs 3,1-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Jézus megpróbálja a szadduceusok (akik tagadták a feltámadást) számára világossá tenni következtetéseik hamisságát: ha ti így gondolkodtok, akkor a halottak istenét hirdetitek. Ám Isten az élet Istene, aki úr a halálon is, aki megvalósítja akaratát még a halálon keresztül is.

Hogy a "más-világ" miként fog kinézni, azt talán még ő sem tudja megértetni velünk – legalábbis a mi elvárásaink mértékének megfelelő módon. De nem is a miként a lényeg Lukács evangéliumában, hanem az az állítás, amely valódi perspektívaváltásra késztet. Jézus számára mindenki élő! Tehát ahogyan ő látja a világ történéseit, az emberi örömöket és tragédiákat, minden folytatólagos, nem lezárt, hanem végtelen történet abban az értelemben, hogy aki hisz, az átment a halálból a jézusi életközösségbe, vele van, aki maga az Élet.

Minden végben kezdet rejtezik. Tulajdonképpen ez a hit az új perspektívából fakadó világ- és életlátás, a Jézus felől értelmezett valóság. Mert ő látja azt is, ami felőlünk nézve még láthatatlan, alig érzékelhető, mert mi – József Attila szavaival – csak úgy tapogatjuk az eget, de Jézus megajándékoz az "égiekkel", vagyis életközösségébe fogad, az "életébe ölel".


*

Urunk, add, hogy ne csak tapogassuk tétova mozdulatokkal az eget, hanem égi fényed érintsen meg minket, és tegye szereteted jelévé tetteinket. Ámen.

Szerző: Orosz Gábor Viktor

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeKatalin, valamint Alán, Aliz, Erzsébet, Kitti

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25
Napi ige Katalin, valamint Alán, Aliz, Erzsébet, Kitti
Napi igék

Az Úr ... adta a napot, hogy nappal világítson, és megszabta a hold meg a csillagok rendjét, hogy éjjel világítsanak, ... mozgásban tartja a tengert, hogy zúgjanak hullámai. (Jer 31,35)

Nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. (1Kor 8,6)

Olvasmányok

Zsid 13,10-16Ézs 2,6-22

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Szeretem azt a játékot, amelyikben ki-ki három dolgot ír magáról, majd a csoport vezetője egyenként felolvassa ezeket a bemutatkozásokat, és a csoport tagjai megpróbálják kitalálni, ki írhatta azt. A jeremiási igében maga Isten mutatkozik be Teremtőként, aki megszabja a nappal és az éjszaka jó rendjét, mozgásban tartja a tengert, akinek különleges a neve: Seregek Ura. Sok megnevezést tehetnénk ezek mellé: Mindenható, Örökkévaló, Atya, Gondviselő, Szent, Igaz, Könyörülő, aki maga a Szeretet.

Életünk eseményei, az olvasott ige nagyban formálja hitvallásunkat, Istenről alkotott tanúságtételünket. Pál apostol arról tesz bizonyságot, hogy neki keresztény testvéreivel együtt csak egyetlen Istene és egyetlen Ura van: "Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala." (1Kor 8,5–6) Pál tudja, hogy sokan sok istent, urat imádnak, ezért az egy igazra mutat rá, aki által van a mindenség, és aki által élhetünk itt a földön és majd a mennyben. Hála, hogy úgy tekinthetünk a teremtő Istenre, hogy szeretete abban nyilvánult meg, hogy Jézus áldozatáért igaznak fogad el minket.


*

Mennyei Édesatyám! Hálás vagyok, hogy téged, az egyetlen Urat szolgálhatom és téged, az egyetlen Urat imádhatom. Segíts abban, hogy erre taníthassam azokat, akiket te reám bíztál. Ámen.

Szerző: Tamásy Zsóka

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeEmma, valamint Flóra, János napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
Napi ige Emma, valamint Flóra, János napja
Napi igék

Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek. (Ézs 49,8a)

Mert az Isten országa közöttetek van! (Lk 17,21b)

Olvasmányok

Zsid 13,1-9Ézs 2,1-5

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A választott nép babiloni fogságban élő tagjainak Isten a szabadulás ígéretét adja az ószövetségi próféta igehirdetésén keresztül. Arról kapnak hírt, hogy a nyomorúság, a megaláztatás, a megszégyenülés mélységéből és sötétségéből kivezeti majd őket az Úr, aki újra szövetségével, világosságával, sokféle áldásával ajándékozza meg övéit. Valódi vigasztalást, erőt és reménységet adó üzenetként szól hozzájuk Isten igéje, miszerint egy napon majd a hazatérés öröme ragyoghatja be a szívüket.

És az ígéret beteljesedett, sőt Jézus Krisztusban megsokszorozódva és felfoghatatlan távlatokat nyitva lett valósággá mindazok számára, akik Isten Fia által a bűn és a halál fogságából nyertek szabadulást. Az ézsaiási mondatra utalva Pál apostol már örömmel és megtérésre hívó szeretettel írja: "Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" (2Kor 6,2b)

A kegyelem idejének aktualitását hangsúlyozza Jézus is, amikor Isten országának jelen idejű valóságáról és közvetlen közelségéről beszél. Szavának különlegessége, hogy mindez éppen az ő személyében öltött testet.

Ne feledd: az alkalmas idő megragadása felelősségvállalást is jelent. Tekints így a mai napodra is!


*

Uram, kegyelmed és szabadító irgalmad csodáival van tele az életem, ám a legtöbbször természetesnek, magától értetődőnek veszem jóságodat. Segíts itt és most meglátnom szereteted jeleit és megragadnom az ajándékba kapott kegyelmi időt! Köszönöm, hogy Jézus Krisztusban hozzám is közel hoztad országodat. Ámen.

Szerző: Smidéliusz Andás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."