102555 ima található a honlapon, összesen 245220 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója
Naponta frissül

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója55 - 2.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
09

A novíciátus végén gyóntatóatyám[1] a következőket mondta nekem: „Jót cselekedve haladj át az életen, hogy életed lapjára felírhassam, úgy élt, hogy mindig jót cselekedett. Isten valósítsa meg ezt benned!”

Más alkalommal azt mondta a gyóntatóm: „Isten előtt tégy úgy, mint az evangéliumi özvegy, aki bár fillérjét dobta a perselybe – Isten előtt többet ért az ő fillérje, mint mások nagy adományai.”

Egyszer a következő oktatásban részesültem: „Törekedj arra, hogy mindenki, aki veled találkozik, örömmel telve menjen tovább. Áraszd szét magad körül a boldogság illatát, mert Istentől sokat kaptál, hát adj is sokat másoknak. Hadd menjen mindenki örömmel telve tovább, még ha csak a ruhád szegélyét[2] érintették is. Jegyezd meg jól ezeket a szavakat, melyeket most mondok neked.”

Máskor így szólt: „Engedd, hogy Isten élted hajóját a mélység felé irányítsa. A benső élet kifürkészhetetlen mélységei felé.”


[1] A novíciátus rendes gyóntatója ebben az időben Teodor Czaputa volt.

[2] Utalás a Lukács evangélium 8,44-48 részében leírt eseményekre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója55 - 1.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
08

55   1933. + Lelki tanácsok P. Andrasz S. J.-től


Első: Nem térhet el a benső sugallatoktól, de a gyóntatóját mindenről tájékoztatnia kell. Ha felismeri, hogy ez a benső sugallat a saját lelkének vagy más lelkének hasznára szolgál, kövesse, semmi esetre se hanyagolja el, de mindig lelkiatyjával egyetértésben cselekedjék.

Második: Abban az esetben, ha ezek a sugallatok a hittel vagy az Egyház szellemével nem egyeznek, azonnal elutasítandók, mert a gonosz lélektől származnak.

Harmadik: Abban az esetben, ha ezek a sugallatok semmiféle vonatkozásban nem állnak a lelkekkel, különösen azok javával, ne foglalkozzon velük, és ne fordítson rájuk semmiféle figyelmet.

Nem szabad azonban ezekben önmagát irányítania, mert Isten nagy kegyelmei ellenére így vagy úgy tévútra juthat. Alázat, alázat és mindig csak alázat, mert saját magunktól semmire sem jutunk. Mindez csakis Isten kegyelme.

Azt mondod, hogy Isten nagy bizalmat kíván a lelkektől, te tanúsítsd hát elsőként ezt a bizalmat.

Még egy szó: – fogadd mindezt nyugodtan.

(21) Egy lelkiatya[1] szavai: „Nővér, Isten sok különleges kegyelmet készít önnek, ám igyekezzék, hogy Isten előtti élete oly tiszta legyen, mint egy könnycsepp. Teljesen mindegy, mások hogyan ítélik meg önt. Legyen önnek elég Isten, Ő egyedül.”


[1] Nem lehet megállapítani, milyen gyóntatóra gondol itt Fausztina nővér. A Naplónak ebben a részében korábbi élményeire emlékszik vissza, nem jelzi sem az időpontot, sem a tartózkodási helyét, csak a gyóntató szavait közli Istennek rá vonatkozó tervét illetően

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója53, 54

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
07

53   Mindez igen aggasztott. Azt hittem mindentől megszabadulok, s pont az ellenkezője történt. Egyértelmű a parancs, hogy teljesítsem Jézus akaratát. És újabb kín, hogy nincs állandó gyóntatóm. Ha egy ideig [valakinél] gyónok, a kegyelmet illetően nem tudom a lelkem kitárni; ettől kimondhatatlanul szenvedek. Kérem Jézust, ossza másra ezeket a kegyelmeket, mert én nem tudom felhasználni, csak elfecsérelem azokat. „Jézus, légy hozzám irgalmas, ne bízz rám ilyen nagy dolgokat, látod, hogy én csak tehetetlen por vagyok.”

Jézus jósága azonban határtalan, látható segítséget ígért nekem itt a földön, s rövid időn belül (20) meg is kaptam őt Vilniusban. Sopoćko atyában ismertem fel Isten e segítségét. Mielőtt Vilniusba jöttem, egy benső látomás által már ismertem őt. Láttam őt egy napon a kápolnánkban az oltár és a gyóntatószék között, s egy hang szólalt meg lelkemben: „Íme a látható segítség számodra a földön. Ő segít majd neked, hogy teljesítsd akaratomat a földön.”

 

54   + Egy alkalommal, bizonytalanságtól elgyötörve megkérdeztem Jézust: „Jézus, az én Istenem vagy-e Te, vagy valamilyen szellem? Mert azt mondják elöljáróim, hogy sokféle képzelgés és látomás van. Ha Te vagy az én Istenem, áldj meg engem!” – Jézus ekkor egy nagy keresztet rajzolt fölém, s én is keresztet vetettem. Midőn bocsánatot kértem ezért a kérdésemért, Jézus azt felelte, hogy kérdésemmel egyáltalán nem bántottam meg, s azt mondta, hogy igen tetszik neki a bizalmam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója51, 52

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
06

51   (19) Midőn a főnöknőnek[1] elmondtam, hogy mit kíván tőlem Jézus, azt felelte, hogy tegye Jézus valamilyen jellel világosabbá ezt az óhaját.

Mikor a bizonyosság jelét kértem Jézustól – hogy valóban Ő az én Istenem és Uram, és Tőle származnak-e ezek a kívánságok, hallottam ezt a benső hangot: „A kép által osztott kegyelmekkel adok jelet az elöljáróknak.”

 

52   Midőn ezektől a benső sugalmazásoktól el akartam állni, Isten azt mondta nekem, hogy az ítélet napján nagyon sok lélekért kell majd felelnem.

Elfáradva a sok nehézségtől, melyek abból fakadtak, hogy Jézus szól hozzám és ennek a képnek megfestését követeli tőlem, elhatároztam, hogy még az örök fogadalom előtt megkérem P. Andraszt,[2] oldjon fel a benső sugallattól, és a kép festésétől. A gyónás meghallgatása után az atya a következő választ adta: „Nem oldom fel önt semmi alól, és nem térhet ki a benső sugallatok elől, ellenben mindent feltétlenül közölnie kell gyóntatójával, különben Isten nagy kegyelmei ellenére tévútra jut. Pillanatnyilag nálam gyónik, de tudnia kell, hogy állandó gyóntatóra van szüksége, azaz lelki vezetőre.”


[1] A plocki ház főnöknője ebben az időben Róza-Janina Klobukowska anya volt, szül. 1882-ben, 1902-ben lépett be a Rendbe. Több házban is volt főnöknő. 1934-1945 között az általános főnöknő asszisztense. 1974. nov. 18-án halt meg.

[2] P. Józef Andrasz S.J., szül. 1891. okt. 16-án Nowy Sacz mellett Wielopole-ben. A jezsuita rendbe 1906. szept. 22-én lépett be, s 1919. márc. 19-én szentelték pappá. Szinte egész papi élete összefonódott az Imaapostolság Kiadójával, melynek szerzője, igazgatója, valamint a Jézus Szívének Követe c. havilap főszerkesztője volt (1930-1938). A harmincas években az Imaapostolság országos igazgatója volt. 1963. febr. 1-én halt meg.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója49, 50

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
05

49   Midőn erről a gyóntató atyámmal[1] beszéltem, ezt a választ kaptam: „Ez a te lelkedre vonatkozik.” Még hozzátette: „A lelkedben fesd meg Isten képét!” Midőn kijöttem a gyóntatószékből, e szavakat hallottam megint: „Lelkedben már ott van a képem. Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, Húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!

 

50   + Azt kívánom, hogy a papok hirdessék nagy irgalmamat a bűnös lelkek iránt! A bűnösök ne féljenek hozzám közeledni! Az irgalom lángjai égetnek engem, ki akarom árasztani őket az emberi lelkekre.”

Jézus ezekkel a szavakkal panaszkodott nekem: „A lelkek bizalmatlansága szétszaggatja bensőmet. Még jobban fáj nekem a választott lelkek bizalmatlansága; kimeríthetetlen szeretetem ellenére nem bíznak bennem – még a halálom sem elég nekik. Jaj annak a léleknek, aki visszaél ezekkel!”


[1] A plocki gyóntatók ebben az időben a következő atyák voltak:

Adolf Modzelewski (1862-1942) infulás prépost, a Plocki Székeskáptalan prelátusa – Plockban, majd Rómában végzett szemináriumi tanulmányai és pappá szentelése (1887. ápr. 24.) után a pétervári, később pedig a plocki szemináriumok professzora volt. 1941. febr. 17-én más paptársaival együtt a Dzialdów-i táborba hurcolták és kivégezték a német megszállók.

Ludwik Wilkonski prelátus, kanonok, a plocki székesegyház gyóntatója. – A papi szemináriumba már végzett tanárként jelentkezett, 1891. júl. 5-én szentelték pappá. Ezt követően a plocki székesegyház vikáriusa, majd a szeminárium vezetője, 1909-től pedig a székesegyház gyóntatója és a helyi püspök lelkésze. 1940. febr. 28-án a németek a püspökökkel együtt internálták, Slupnoban halt meg, 1940. jún. 2-án. Több éven át volt „alkalmi” gyóntató az Irgalmasság Anyja Rend plocki házában.

Waclaw Jezusek, szül. 1896. ,pappá szentelték 1920-ban. 1923-1972 között a plocki szemináriumban egyházjogot tanított. A plocki egyházmegyei kúria kancellárja is volt, a háború idején pedig az egyházmegye fő vikáriusának tisztjét töltötte be. 1982. dec. 5-én halt meg.

Jelenleg nem állapítható meg, hogy a három pap közül melyiknél gyónhatott Fausztina nővér.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója42

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

42   + Karácsony napján egyszerre azt érzem, hogy körülölel a mindenhatóság – Isten jelenléte. Most is ki akarom kerülni az Istennel való benső találkozást. Kértem a főnöknőt, engedjen elutazni a Józefinekbe,[1] hogy ott meglátogathassam a nővéreket. A főnöknő megadta az engedélyt, s mindjárt ebéd után elkezdtünk készülődni az útra. A nővérek vártak már rám a portán. Elszaladtam a cellámba, hogy hozzam a pelerinemet. Visszatérve, a kis kápolna küszöbén megláttam az Úr Jézust, aki így szólt hozzám: „Menj csak, de elveszem a szívedet.” Hirtelen úgy éreztem, nincs szív a mellemben. A nővérek azonban a kései órára hivatkozva siettettek, s rögtön velük mentem. Nagy elégedetlenség kezdett kínozni. Valamiféle vágy öntötte el a lelkemet, de erről senki nem tudott. Egyedül csak Isten tudta, mi történt a lelkemben.

Midőn már egy darabig ott voltunk a „Józefinekben”, azt mondtam a nővéreknek: „Menjünk haza!” A nővérek kérték, pihenjünk még egy kicsit, de lelkem nem tudott megnyugodni. Azzal magyaráztam elhatározásomat, hogy a sötétség beállta előtt haza kell érnünk, s jókora út áll előttünk. Így azonnal hazajöttünk. A folyosón találkoztunk a főnöknővel, aki megkérdezte: „Még el sem utaztak, nővérek, vagy talán már meg is jöttek?” Azt válaszoltam, hogy hazajöttünk, mert nem akartam este jönni. Levetkőztem, s betértem a kis kápolnába. Alig léptem be, így szólt hozzám Jézus: „Menj az elöljáró anyához, s mondd meg neki, nem azért jöttél vissza, hogy sötétedés előtt hazaérj, hanem azért, mert elvettem a szívedet!” Bár nagyon nehezemre esett, mégis (17) odamentem a főnöknőhöz, becsületesen megmondtam visszatérésünk igazi okát, és kértem az Urat, bocsásson meg mindenért, ami nem tetszik neki. Abban a pillanatban Jézus nagy örömmel árasztotta el lelkemet. Megértettem, hogy Isten nélkül sehol sem lehetünk elégedettek.


[1] „Józefinek” – így nevezték a Rend Varsó Grochów kerületében, a Hetmanska utca 44. sz. alatt újonnan alakuló házát, mely ebben az időben a Zytnia utcai tartományfőnöknő vezetése alatt állt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."