21855 ima található a honlapon, összesen 27976 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Dr. Tempfli Imre atya Stuttgarti katolikusok

  Dr. Tempfli Imre atya Stuttgarti katolikusok
  Változó frissítés

  Dicsértessék a Jézus Krisztus!


  A Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközségünket 1947. május 13-án hozta létre Isten Szolgája, Dr. Johann Baptist Sproll rottenburgi püspök. Jelenleg mintegy 13 ezer híve van a történelmi Magyarország minden tájegységéről.
  A 15 misézőhely mindegyikében minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a keresőknek fáklya, az otthontalanoknak otthon és mindenkori híveinknek állandó erőforrás lehessünk.

  https://www.stuttgarti-katolikusok.de

  Imre atya StuttgartbólUrunk mennybemenetelének ünnepére

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  21
  Imre atya Stuttgartból Urunk mennybemenetelének ünnepére

  Urunk mennybemenetele

  Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepén az egyik falu lakói kimennek imádkozni a határban lévő Kálvária-kereszthez. Térdenállva imádkoznak a hatalmas feszület előtt, és egyszerre csak a sebek élénk pirosra áldoznak, buzogni kezd belőlük a vér, megelevenedik az élettelen szobor és Krisztus lelép a keresztről. Mindenki örül, mindenki boldog. Diadalmenetben kísérik be Krisztust a faluba, egyenes a főtérre. Ott megköszönik neki, hogy eljött közéjük, és rábízzák egyetemlegesen a falu irányítását. Megígérik, hogy mindenben parancsok szerint fognak élni, és megtartják törvényeit. Aki ezt megszegné, azt a falu fogja megbüntetni. Véget ér az ünnepség, hazamennek az emberek. Az Úr Jézus pedig végigjár a faluban, és sok mindent lát, sok mindent szóvá tesz. Benéz a kocsmába, és amikor hallja hogyan beszélnek ott, beszól: „Isten nevét hiába ne vedd!” Benéz a kórházba, és amikor látja, hogy anyák kényelmük miatt gyermekéleteket dobnak el, odakiáltja nekik: „Ne ölj!” Benéz a bárba és a tánclokálba, és amikor látja az arcpirító viselkedést, így szól: „Ne paráználkodj!” Elmegy a bíróságra is, amikor hallja a hazugságokat, figyelmeztet: „Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen!” Pár nap múlva már összesúgnak az emberek. Végül is követeket küldenek hozzá: „Úr Jézus, amióta köztünk vagy, nem érezzük jól magunkat. Menj vissza a határba a keresztfára. Mi pedig megígérjük cserében, hogy minden nagy ünnepen elmegyünk keresztedhez, virágot is viszünk neked, imádkozunk is hozzád, de azt nem engedjük, hogy Te a mi életünkbe beleszólj!”

  Ez Szabó Lőrinc elbeszélése. Azt mondod, mellbevágó? Igazad van!

  1. Bennem azonban egy másik érdekes kérdést is fölvet: Miért kellett Jézus Urunknak közülünk egyáltalán elmennie? Milyen más lenne az életünk, ha nem hagyott volna itt bennünket… A világ egészen másképp nézhetne ki. Képzeljétek csak el: Jézus mindenkinek megmondaná, hogy mit tesz jól és mit rosszul. Például megjelenne a miniszterek kabinet-ülésein, az asztalra csapna, ha kell, szemükbe vágná, hogy mit tesznek rosszul, vagy csak saját maguk érdekeinek a védelmében. Aztán gondoskodna, hogy a világon béke és igazságosság lenne, ha kell egy egész angyalsereggel. Sőt, Egyházának gyeplőjét is kézbe venné most, ebben a kritikus járvány idején, amikor annyian és annyian kifogásolják az állami hatalommal túlzottan együttműködő szolgáinak a magatartásáért… Hát nem jó lenne? Igen is, meg nem is!

  2. Ez ugyanis olyan lenne, mint amikor szüleink eljöttek velünk az első osztályba, hogy találjuk meg az iskolát, ne féljünk az új körülmények között, vagy megszabták, hogy mikor és hol szabad játszani, este mikor jöjjünk haza, kivel találkozzunk és kivel barátkozzunk…

  Talán valóban jó lenne, ha olykor-olykor valaki ebben vagy abban a dologban levenné rólunk a döntés, a felelősség terhét. Viszont a másik percben arra gondolunk: milyen jó, hogy szüleink is szárnyra bocsátottak bennünket, így kezünkbe vehettük életünket.

  Isten is ezt akarta akkor, amikor Jézus Urunkat a mennybe fölvette. Azt szerette volna, ha sorsunkat és életünket a magunk kezébe vesszük. Jézus Urunk mennybemenetelének az ünnepe a mi felnőtté válásunk és felelősségvállalásunk ünnepe. Isten annyira megbízik bennünk, hogy ránk bízza a világ sorsát, és bízik abban, hogy azt az Ő szellemében tudjuk intézni.

  3. Tudatában vagyunk-e annak, hogy ez a megbízatás ma időszerűbb mint máskor? Hányan megszólják az Egyházat: többet kellene tennie a fiatalok érdekében, többet kellene fáradoznia az idősebbekért, jobban utána kellene járnia a távol maradóknak. De forduljon csak valaki hozzájuk segítségért, vagy jótanácsért, máris megkapja a választ: „Ez nem az én feladatom! Ez a pápára, a püspökre, a papra tartozik! Azért fizetjük őket!”

  Sajnos, az égre bámuló tanítványok magatartása minden idők keresztényeire jellemző. A mai olvasmányban megjelenő angyal kérdése azonban hozzájuk is szól: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel?” (ApCsel 1,11). Nem hallottátok Jézus szavait? „Legyetek tanúim egészen a föld végső határáig!”

  A megdicsőült és mennybemenő Jézus a mi kezünkbe tette le megkezdett művének, az Egyháznak a sorsát. Ezen túl nekünk kell az Egyházat, az Egyházközséget építenünk. Ez a feladat mindnyájunk közös ügye. Az égre bámuló, megdermedt és mozdulatlan Olajfák-hegyi férfiak viselkedését fel kell, hogy váltsa a nagykorúvá lett, öntudatos, apostoli buzgósággal telített férfiasan tevékenykedő, és bátor keresztények magatartása.

  Ilyen keresztény nőket és férfiakat adjon nekünk minél bővebben a mennybemenő Jézus Szentlelke, akik nem csak imádkoznak Jézus Urunkhoz, nem csak virágot visznek a keresztjéhez, hanem az Ő szellemében élnek – és munkálkodnak! Ezt kívánja Egyházközségünk minden részegyházközségének,

  lelkipásztori szeretettel,

  Imre atya

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólKoronavírus – Eukarisztia

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28
  Imre atya Stuttgartból Koronavírus – Eukarisztia

  Egy az elmúlt napokban végzett felmérés szerint csak minden nyolcadik német katolikus akarja azt, hogy a szentmiséket újra nyilvánosan és közösségben ünnepeljük, úgy, mint a járvány előtt. Ez a szám a német katolikusoknak mindössze 12%-a! A többiek meg vannak elégedve azzal a „virtuális” lehetőséggel, amellyel most vehetnek részt rajtuk.

  Számomra nem volt tehát meglepő, hogy április 15-én a kormány által  kidolgozott intézkedések katalógusában nem szerepelt az istentiszteletek szabad gyakorlatának akár csak részben történő visszaállítása is! Noha az utána következő egyházi sajtóközleményben a Német Püspöki Konferencia elnöke mélységes aggodalmát fejezte ki afölött, hogy az üzletek nyithatnak, a templomok viszont zárva maradnak, szavaiban tiltakozásnak vagy ezirányú kérésnek nyoma sem volt.

  És valóban míg az autókereskedések mindegyike újra megnyithatta kapuit, még ha a „korona-iparban” megengedett 800 m²-nél nagyobb eladási területtel rendelkezik is, az Egyház egyetlen egy templomát sem nyithatja meg a közösségi szentmise számára. A magyarázat egyszerű: az autóipar mögött álló erőteljes lobbizás arra hivatkozott, és joggal, hogy az autókereskedelem fontos a társadalom számára, végső soron sok munkahely függ tőle. Az Egyház nem lobbizott. Mintha nem lett volna mire hivatkoznia! Mintha a nyilvánosan ünnepelt liturgiáknak, imáknak semmiféle lelki, szellemi  értelme és haszna nem lenne a társadalom számára!

  Némi haladást jelentett az ügyben április 17-én az az eszmecsere, amelynek végén a kormány, a szövetségi tartományok miniszterelnökei és a vallási közösségek képviselői megállapodtak abban, hogy le kell fektetni az istentiszteletek korlátozásának fokozatos enyhítését célzó konkrét irányvonalakat. E célból a vallási közösségek vezetői az elkövetkezendő napokban olyan javaslatokat fognak benyújtani, amelyeket az állam majd megvizsgál, hogy összeegyeztethetők-e az egészségvédelem és a járvány terjedésének megakadályozására irányuló fennálló rendszabályokkal vagy sem. A cél az, hangsúlyozták az eszmecsere résztvevői, hogy a kormány április 30-a után a lehető leghamarabb engedélyezze a vallási rendezvények nyilvános megtartását, még ha korlátozott számú résztvevővel is. Így kicsi iróniával azt lehet mondani, hogy a ruhaüzletek, autómosók és iskolák mögött a sor végén kullogva az egyházak is valamikor nyár elején újra valamilyen formában elkezdhetik az istentiszteleteket illetve a szentmiséket.

  1. „Egyes hívők túlbecsülik az Eukarisztiát…” Mi változott ilyen nagyot az utóbbi évtizedek alatt? Hogy kerül az Egyház, idegen szóval élve: „szisztém-releváns” (értsd: a társadalom zavartalan működéséhez elengedhetetlenül szükséges) intézmények tekintetében a sor végére? Hol veszítette el a társadalomban addig oly jelentősnek mondható presztizsét, tekintélyét?

  Vitathatatlan, hogy ebben az egyik nagy önhibája a felelős: a túlságosan is emberi arcának különböző, néha eléggé el nem ítélhető vonásai! Ugyanakkor – s most inkább erre akarok hivatkozni – a rohamos léptekkel haladó elvilágiasodás a hívek és papok soraiban is igen nagy rendet vágott. A német Egyház hit szempontjából már rég nem egységes, erkölcsi szempontból pedig már rég nem mindenki számára osztatlan tekintéllyel rendelkező intézmény! Tanítása elhalványult, már nem olyan pontosan körülírt, ezért még hívei számára sem mindig egyértelmű; az Isten-központú vallásos élet pedig mára nagyon sok esetben az emberi humanizmus szintjére redukálódott.

  Hogy csak egyetlen egy példát említsek a tiszta tanítás hiányával kapcsolatban: míg röviddel ezelőtt ha egy hívőt megkérdeztek, mi a katolikus tanítás lényege, az gondolkodás nélkül azt válaszolta volna: Az Eukarisztiában (Oltáriszentségben) való hit, mely szerint a kenyér és bor színe alatt a feltámadott Jézus Krisztus valóságosan jelen van közöttünk testével és vérével. Sőt, ha a lelőhelyeket nem is tudta volna megmondani, de hitérzékéből, a vérébe és életébe ivódott vallásgyakorlatából valamint  a hagyományból kifolyólag, anélkül, hogy ismerte, szinte szóról-szóra idézte volna a II. Vatikáni Zsinatnak az Eukarisztiával kapcsolatos tanítását: Krisztus vér nélküli keresztáldozatának megújítása, amelyben megvalósul megváltásunk műve, (Sacrosanctum Concilium 2), Jézus Krisztus kereszthalálának győzelme a halál fölött (SC 6), Isten és az ember új szövetségének a megújítása (SC 10), általa él és növekszik az Egyház (Lumen Gentium 26), általa alakulunk át Krisztusba, leszünk Krisztusibbá  (LG 26), benne Krisztus Urunk ereje összekapcsolja a tagokat (LG 26), az Eukarisztia a vándorlás kenyere (Ad Gentes 15), az Eukarisztia erő (Gaudium et Spes  38), az Eukarisztia a keresztény közösség gyökere (Presbyterorum Ordinis 5), az Eukarisztia a hívek közössége Krisztussal és egymással (LG 7), stb.

  Minden jel arra vall, hogy ma ez a hit még a legmagasabb helyeken sem világos többé. Csakis ezzel magyarázható az, hogy az egyik teológus a múlt héten a „Deutschlandfunk”-nak így nyilatkozott: „Néhány hívő reakciójából (hangosan kérték a közösségi szentmisét!) azt olvasom ki, hogy az Eucharisztiát túlbecsülik. Mintha semmi más nem lenne a Katolikus Egyházban, csak az Eukarisztia. Pedig a kereszténység történetében mindig is voltak olyan idők, amikor az emberek nem vehettek részt a szentmisén vagy nem tudtak szentáldozáshoz járulni. De emiatt mégsem omlott össze a hit.” (…) Aztán így fejezte be: „Nem szabad csak az Eucharisztiára meresszük tekintetünket! Természetesen fontos, de a II. Vatikáni Zsinat azt is mondja, hogy az Úr nemcsak az Eucharisztiában, hanem a Szentírásban és a Biblia-olvasásban is jelen van, és Jézus azon szavát is komolyan kell vennünk, mely szerint ahol ketten vagy hárman az Ő nevében összegyűlnek, Ő ott van közöttük. Gyűljünk össze az interneten keresztül… ”

  A nyilatkozattal kapcsolatban csak két apró megjegyzés: a katolikus hit szerint a teológus által felsorolt egyéb lehetőségek egyikében sincs olyan intenzíven jelen Krisztus, mint az Eukarisztiában; és a másik: azt, hogy Krisztus jelen lenne köztünk akkor is, ha az interneten gyűlnénk össze az Ő nevében, az sem a hitletéteményben, sem a II. Vatikáni Zsinat tanításában nem szerepel!

  Egy másik teológus pedig pár nappal ezelőtt ezeket mondta: „Ha az egyházak most nyomást gyakorolnak az államra, hogy az istentiszteleteket ne csak rádión, televízión vagy élő közvetítésen keresztül, hanem minél  hamarabb újra közösségben is meg lehessen megünnepelni, azt kérdezem magamtól, hogy ez valóban elősegíti-e a hit növekedését, vagy inkább egy régi hagyományhoz való görcsös ragaszkodás?  Én minden esetre alig tudom elképzelni, hogy korlátozott számmal, részvételi listával, a biztonságos távolság megtartásával, arcvédő maszkkal, kesztyűkkel, és az áldozás előtti fertőtlenítési rítussal ünnepelt szentmise üdvös és Istennek tetsző lenne!”

  Válaszként legyen szabad itt is annyit megjegyeznem, hogy az Eukarisztia nem valami régi, tartalmatlan hagyományhoz való ragaszkodás, hanem – mint hisszük – a kenyér és bor színe alatt köztünk tovább elő Krisztus! A Katolikus Egyház szíve-lelke! Nem is beszélve aztán arról, hogy – már elnézést, de – a teológus atya semmiképp sem tudhatja, hogy az általa lefestett körülmények között bemutatott szentmise üdvös- illetve tetsző-e Istennek vagy sem? Szerintem mindenképp!

  2. „Adjátok vissza a szentmisénket!” Minden esetre a szentmisével kapcsolatban a hívek viselkedése és gyakorlata az elmúlt Húsvéti Ünnepek alatti szöges ellentétben állt a fenti – és más – egyháziak megnyilatkozásaival.

  Példaként hadd hozzam az Osztrák Rádió által készített statisztikát a szentmisék sugárzott kiértékeléséről. Ausztriában virágvasárnap 370 ezer készülék volt bekapcsolva, a német nyelvterületen ez a szám 1,8 millióra rúgott! A hivatalos információk szerint összesen 1,47 millióan hallgatták/látták a bécsi Szent István-székesegyház öt szentmiséjét/szertartását, amelyet Dr. Christoph Schönborn bíboros celebrált. Az Urbi et Orbi húsvétvasárnapi pápai áldást pedig 470 ezer fő követte. Az Osztrák Rádiótól azt is megtudjuk, hogy ezek a számok az ilyenkor szokásosak kétszeresét jelentik! Összességében a Szent Háromnap vallási TV-kínálata 4,1 millió osztrák hívőt ért el, amely a TV-nézők 55%-a, hangzott el kiértékelőként az egyik adásban. Az istentiszteletek illetve szentmisék sugárzása a privát televízióban is minden eddigi rekordot megdöntött!

  A német statisztikák százalékaránya is ugyanezt támasztja alá! És ezek a statisztikai adatok a két országban működő papok élő- vagy felvett szentmise-közvetítéseit nem is tartalmazzák!

  Míg tehát a progresszív teológusok, akik egyébként a most bemutatott nép nélküli szentmiséket csak „szellem(kísértet)-miséknek” csúfolják, a szentmise és az Eukarisztia utáni vágyat pedig „egy régi szokáshoz való görcsös ragaszkodásnak” igyekeznek feltüntetni, addig a hívő nép az egészséges, az egyházi dogmákban és hagyományokban gyökerező – szentmisével kapcsolatos – tanításhoz hűségesen ragaszkodik, s ezt magatartásával most egyértelműen ki is fejezte!

  De nem csak a nép, hanem a papok döntő többsége is! Ausztriában például egyre növekszik a papok közötti elégedetlenség, egymást érik az egyházmegyékhez befutó – bezárt templomok elleni – írásbeli tiltakozások. Húsvétkor sok pap figyelmen kívül hagyta a püspököknek a bezárt templomokra vonatkozó rendeleteit. Többen kinyitották templomaikat, és nem küldték ki a szertartásokra mégis eljövő híveiket, hanem ellenkezőleg, még örültek is nekik, sőt meg is áldoztatták őket! Hetek óta növekszik a családokat látogató papok száma, akik az Oltáriszentséget házhoz viszik, illetve ott tartanak, kis családi körben szentmiséket! Ugyanez a helyzet Olaszországban és Németországban is… Nem akarok a próféta szerepében tetszelegni, de nyilvánvaló, hogy a “földalatti egyház” gondolata tovább fog dagadni, mindaddig, amíg a püspök atyák engedélyt nem adnak a nyilvános szentmisék bemutatására. Türelmetlennek mutatkoznak – s elsősorban ezért hoztam a fenti hírt! – az osztrák fiatalok is, akik egy maguk által összeállított, azóta slágerré vált YouTube-felvételben követelik a püspököktől: “Kérjük, adjátok vissza nekünk a szentmisénket!”   

  3. „Félek, hogy Istennek ez a társadalomban most bekövetkező halála egyuttal a szellem halála is lesz – minden spirituális élet eltűnése, legalábbis Nyugaton. Úgy, hogy vasárnap reggelente majd csak a szupermarketeket töltjük meg, mert a templomok kiürülnek.” – írja André Comte-Sponville (1952-) francia ateista filozófus.

  Mellbevágó mondat egy ateistától! Elsősorban azoknak szól, akik – talán néha nem is tudják, de – eléggé át nem gondolt kijelentéseikkel, „modern” felfogásukkal a templomok kiürítését siettetik. Ugyanakkor, természetesen nekünk is szól, akik engedjük, sőt távolmaradásunkkal elősegítjük, hogy a templomok kiürüljenek!

  Előző cikkemet ezzel vezettem be: Ha mi, hívők, nem vigyázunk, akkor ez a nem mindennapi, sőt eleddig egyedülálló világjárvány az emberiség életében elmúlik úgy, hogy tanulnánk valamit belőle. Ha úgy ér véget, hogy az élet majd oly módon megy tovább, mintha mi sem történt volna, ha ilyen és ehhez hasonló jelszavakkal bátorítgatjuk magunkat: az élet szép, örvendjünk, gyerekek, hogy túl vagyunk az egészen és épp bőrrel megúsztuk, akkor semmi sem változik jobbra – a következő világjárványig.”

  Mit mond nekem a koronavírus járvány a szentmiséről és az Eukarisztiáról?

  Az elmúlt pár hét alatt nekünp, papoknak is volt időnk ismét felfedezni ezt a „nagy szentséget”. A paptestvéreimmel való beszélgetésekből három fontos gyakorlati, a német egyházi valóságra szabott következtetést vontam le a magunk papi életére vonatkozóan.

  (1) Először is a válság során újra felfedeztük a napi szentmiseáldozatot.  A német plébániák nagy többségén ugyanis hetente csak egy hétköznapi szentmisét szabad bemutatni! Nekem is csak annyit engednek meg a minket befogadó német templomban. Más napokon otthon misézem kis házi oltáromnál. Ez a mindennapi szentmise „újra felfedezése” remélhetőleg ennek a járványnak az egyik pozitív hozadéka lehet. Ha a válság után a sok paptestvér, aki még nem tette meg eddig, minden nap újra szentmisét mutat be, akkor ez nagy lelki haszonnal fog járni egyházközsége és a saját maga számára!

  (2) Másodszor ennek a járványnak az idején nekünk, lelkipásztoroknak új és új megoldást kellett találnunk arra, hogy hogyan juttassuk el az Eukarisztiában jelenlévő Krisztust az Ő népéhez. Voltak közöttünk olyanok, akik falujukat vagy városukat megáldották a templomajtóból az Oltáriszentséggel. Mások – a legtöbb, élőben vagy felvételről – minden vasár- és ünnepnap közvetítették a szentmiséket. Ismét mások a lehető legkülönbözőbb helyeken (parkolók, autós mozi, városi tömbházak teteje, stb.) tartották őket! Ismét mások szentségimádásokat tartottak amelyeket élőben közvetítettek híveiknek. Olyanok is voltak szép számmal, akik titokban több hívőt engedtek be szentmisére, mint az az előírásokban megengedett lett volna, őket – a rendeletekkel ellentétben – megáldoztatták… Még nem lehet megjósolni, hogy a szentmise és az Eucharisztia milyen jelentőséget fog kapni a járvány után, de remélem, hogy még inkább felértékelődik a lelkipásztorok szemében is!

  (3) Végül jót tesz a paptestvéreknek – engem is beleértve – az is, hogy nem kell nap, mint nap az egyházközségi irodákban ücsörögni és hivatalos aktákat tologatni, találkozókra, továbbképzőkre, gyűlésekre valamint különböző bizottságok  üléseire járni, melyek bár kétségtelenül fontosak, de mégis elvonnak az Úrtól. Ezekben a hetekben csak saját lelkünkkel (ima, zsolozsma, elmélkedés, szentségimádás) foglalkozhatunk. Lehet, hogy ez az időszak a gazdasági életben valóban felmérhetetlen károkat fog okozni, mint mondják a gazdasági szakemberek. Számunkra, papok számára azonban lelki szempontból felbecsülhetetlen haszonnal és kegyelemmel jár! És, ha elfogadjuk azt, amire ezek a napok megtanítanak, akkor lehet hogy megváltozott módon léphetünk ki abból a mély válságból is, amelyben a papság ma leledzik…

  Hogy a koronavírus járvány a szentmisével és az Oltáriszentséggel kapcsolatban mit eredményez híveinkben, azt még nem tudom. A velük való beszélgetésekből azonban már felsejlik egy s más tanulság körvonala.

  (1) Először is – mint vallják – megérezték s megtapasztalták, hogy különösen az ilyen nehéz időkben, amikor az emberi értelem csak a dolgok után kullog, a lelkünknek Istenre van szüksége. Ő az egyedüli, akibe bízni lehet! Érezték ezt a betegek; érezték ezt az orvosok (nem egy ateistából hívő lett!), és ápolók; érezték ezt sokan, akik magányosan, egyedül, a járvány által pedig még karanténba is zártan kell, hogy éljenek; érzik ezt azok, akik kétségbeesnek, öngyilkos gondolatokkal foglalkoznak, mert elveszítették egzisztenciájukat, családjukat.

  (2) És ebben a nagy embertpróbáló időkben a hívek elsöprő többsége számára világossá vált, hogy milyen nagy vigasz és kincs az Eucharisztiában köztünk maradt Jézus Krisztus! Ismét beigazolódott tanításának igaza: „Nemcsak kenyérből él az ember…” (vö. Lk 4,4) Míg a hit nélküli világ csak a test szükségleteivel törődik (Manfred Lütz neves pszihológus kissé kisarkított mondatát hoznám bizonyítékul: „Számomra a több csomag WC-papír vagy légzőmaszk vásárlása a könyöklő társadalom legbeszédesebb szimbóluma.”), addig Jézus az élet igazi forráshoz vezet minket: Önmagához! Hisz belőle élünk! És ez most érződött leginkább, amikor nélkülöznünk kellett az Oltáriszentséget. Ez a „böjti idő” világossá tette számunkra, hogy mennyire fontos az Eucharisztia és a szentmise.

  Egyébként híveink még soha nem néztek meg ennyi szentmisét: éhesek voltak rá. Volt olyan, nem is egy, aki előbb megnézte Budapesten a szentmisét, majd utána a csíksomlyóit, végül mienket! Azt is elmondták, hogy tudatosabban készültek fizikailag (asztal, kereszt, gyertya, virág), de lelkileg is (ima- és énekeskönyv, liturgikus mozdulatok). Ígérik mind, hogy a járvány után majd annál nagyobb vággyal fogják keresni a lehetőséget a szentmisére, a szentáldozásra, de a szentségimádásra is!

  Azt hiszem, tovább is folytathatnám. Remélem, hogy az elmúlt heteknek lesz majd még számtalan írásbeli lecsapódása. Hadd fejezzem be egy történettel: 304. február 12-én ítélet született Carthago városában, Africa provincia székhelyén Abatinae negyvenkilenc krisztushívő lakója felett, akik – megszegve Diocletianus császár tilalmát – összegyűltek szentmisét ünnepelni. A peranyaguk szerint az egyik vádlott, Emeritus, mikor megkérdezték, miért szegték meg a császári rendeletet, azt válaszolta: „Sine Dominico non possumus”. Az Úr napja – vagyis a vasárnap – nélkül nem élhetünk.

  Ez most a szemünk előtt is fényesen bebizonyosodik!

  Milyen jó lenne, ha egy életre megtanulnánk – és soha el nem felejtenénk!

  Lelkipásztori szeretettel,

  Imre atya 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya Stuttgartból Mik ezek a sebek?Ezeket barátaim házában szereztem!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  22
  Imre atya Stuttgartból Mik ezek a sebek? Ezeket barátaim házában szereztem!

  „Ha akkor valaki megkérdezi tőle: „Mik ezek a sebek a testeden?”, azt feleli: „Ezeket barátaim házában szereztem.” (Zak 13,6)

  Húsvét 2. vasárnapján a mindannyiunk által jól ismert evangéliumi szakaszt olvassuk fel (Jn 20,19-31), amikoris nyolc nap elteltével Jézus eljön a tanítványokhoz, s megmutatja önmagát megdicsőült testben. Vasárnap, szűk körben, Ulmban a szentmisén Jézus sebeiről elmélkedtünk.

  Előzménye ennek az elmélkedésnek egyik papbarátommal folyatott beszélgetés. Zsolttal egy helyről származunk, s bár jó barátságban vagyunk, az utóbbi időben mégis keveset beszéltünk. Az igazság az, hogy én zárkóztam el az utóbbi időben a beszélgetésektől. Édesapja hirtelen halálát követően kerestem meg őt telefonon, s azóta egyre gyakrabban beszélünk.

  Így volt ez szombat este is, amikoris hosszasan elevenítettük fel a múlt emlékeit, élményeit. Eger mellett plébános ősztől, de még nem tud beköltözni a plébániára, hiszen javában újítják az épületet. Ráadásul a kialakult helyzetben ő is otthon van, korábbi állomáshelyén Egerben, s onnan küldi üzenetét híveinek. Nekem is megküldte levelét, s a benne foglaltak késztettek engem is tovább gondolkodásra.

  Tamás apostol nem hiszi el, hogy Jézus valóban megjelent az apostoloknak, akkor, amikor ő nem volt ott. Nem Jézus feltámadását vonja kétségbe, hanem tanítványtársainak nem hisz, a társainak nem hisz, a barátainak nem hisz. Bármennyire fájdalmas Tamásnak szembesülni azzal a ténnyel, hogy kapcsolatuk és barátságuk felszínes volt, hiányzott belőle a feltétlen bizalom.

  Eddig a történet. Magamra vonatkoztatva el kell mondanom, ha engem is hatalmába kerít a bizalmatlanság, előszöris magamban kell keresnem az okát. Tévúton járok, ha a kialakult helyzetért mindenki mást felelőssé teszek, de a magam felelősségét nem látom meg benne.

  Talán jobban érthető vagyok, ha most azt mondom, ugorjunk a történet végére. Mi ugyanis, ha szabad ezt így mondani, egymás hitére vagyunk utalva. Igen, a személyes tapasztalatainkra is, a saját spirituális élményeinkre is, a legbensőségesebb Isten-kapcsolatunkra is, de közben ebben a folyamatban mégis egymás hitére(is) vagyunk utalva.

  Mennyire megrendítő, elgondolkodtató és ugyanakkor világosságot hozó az, hogy Jézus, amikor megmutatja a sebeit, akkor tulajdonképpen nem bűnjelekre mutat. Jézus nem úgy mutatja meg a sebeit, hogy „Látjátok, mit csináltak?! Na most akkor kezdetét veszi az…adok-kapok!”

  Erről egyáltalán nincs szó. Hiszen amikor megmutatja a kezét, a lábát és az oldalát, akkor pont nem bűnjeleket mutat.

  Akkor miért mutatja ezeket? Mert azt akarja mondani és mutatni a tanítványainak, hogy „Látjátok!? Ez vagyok! Ez vagyok én! Gyertek egészen közel! Ha muszáj, akkor nyúljatok bele akár a testembe, és lássátok: Én vagyok!”

  Olyan érdekes az emberi világunk, már csak azért is, mert mi mindannyian sebesültek vagyunk. Kétségkívül az élet mindenkit megkaristol, megkaszabol. Sőt, magunkat is kaszaboljuk. Adunk és kapunk, és most, ahogy otthon ülünk, nincs köztünk senki, akinek ne lennének sebei; kinek itt, kinek ott. Ahogy a sebeink érintkeznek egymással, de szívesen mondanánk oda a másiknak, hogy „Gyógyulj  meg!” Ez persze elegáns, jóindulatú mondat, valójában nem ez van benne, hanem az, hogy „Legyél normális és elviselhető!”

  Itt vagyunk sebeinkkel, mintha ezek bűnjelek lennének. Megkaristoljuk egymást, s közben azt mondjuk: „Látod, milyen vagy, neked meg kell változni!”    

  Amíg bűnjelként tekintek sebeimre, csak vádolni és vádaskodni tudok. Jézus megengedi Tamás apostolnak, hogy egészen közel menjen sebeihez. Mert nem bűnjelként tekint rájuk, sokkal inkább szeretetéről árulkodó sebek ezek.  

  „Ha akkor valaki megkérdezi tőle: „Mik ezek a sebek a testeden?”, azt feleli: „Ezeket barátaim házában szereztem.” (Zak 13,6)

  Egyedül vagyok sebeimmel! Ahogy elnézem magam, nagyon sok emlék elevenedik fel bennem, hol és kitől kaptam. Persze ott vannak a magamnak okozott sebek is. Teljesen lényegtelen, hogy kaptam vagy szereztem. Mára már nem bűnjelként tekintek rájuk, sokkal inkább emlékeztető hegek, melyek erősítenek és köszönetre ösztönöznek.

  Emlékezem, s ez nem önsajnálat! Ezek nélkül nem lennék az, aki ma vagyok, és nem lennék olyan, amilyen lettem. Ebben a pillanatban  végtelen hálát érzek szívemben értük.

  Mert egyszer úgyis el kell döntened, hogy életed hátralévő részét sebeiddel töltöd, vagy a fejlődéseddel.

  Időre van szükség, amíg a sebek begyógyulnak. Ápold és szeresd őket! Hidd el, jól leszel!

  Barátsággal,

  Tibor atya

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólIsten büntetése lenne?

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  18
  Imre atya Stuttgartból Isten büntetése lenne?

  A koronavírus járvány kitörése után – eléggé sok idő elteltével – elsőnek az állami szervek ocsudtak fel, és adták ki különböző, néha egymásnak ellentmondó rendeleteiket. Nem csoda, hisz a halálos járvány olyan váratlanul ért mindenkit, hogy a vele kapcsolatos tudatlanságnál csak a nyomában fellépő tájékozatlanság és zűrzavar volt a nagyobb. Az Egyház – intézményeiben és képviselőiben – szokatlanul későn reagált. Első intézkedése az volt, hogy teljes egészében alávetette magát az állami intézkedéseknek. Egyfelől kétségtelen, hogy helyesen cselekedett, hisz az első és legfontosabb feladat mindenki számára a járvány terjedésének meggátolása volt. Másfelől viszont elmulasztotta azt, hogy – küldetésének lényege szerint – a hit szemével nézze és láttassa ezt a nem mindennapi katasztrófát. Csak nagyon lassan és óvatosan álltak be az arcvonalba egyes „konzervatívnak” nevezett teológusok és papok, akik erőteljes hangon újra és újra felhívták a figyelmet arra, hogy a hívő ember tulajdonképpeni feladata: minden eseményt Isten szemével nézni, azok mögött az Ő akaratát megkeresni! Megkérdezni: vajon mit akar mondani ezzel – nekem és egyáltalán az emberi társadalomnak – az Úr?
  Mára az állami megszorító intézkedéseken már itt-ott lazítanak, a járvány a politikusok szerint kezelhetővé vált, és ha mi, hívők, nem vigyázunk, akkor ez a nem mindennapi, sőt eleddig egyedülálló csapás az emberiség életében elmúlik úgy, hogy tanulnánk valamit belőle. A járvány ha úgy ér véget, hogy az élet majd oly módon megy tovább, mintha mi sem történt volna, ha ilyen és ehhez hasonló jelszavakkal bátorítgatjuk magunkat: az élet szép, örvendjünk, gyerekek, hogy túl vagyunk az egészen és épp bőrrel megúsztuk, akkor semmi sem változik jobbra – a következő világjárványig.
  Lassan kikristályosodtak bennem is azok a problémák, amelyeket a járvány felvetett. Most megpróbálok ezekre – sorra – rávilágítani.
  Az első és legfontosabb kérdés: Isten büntetése-e a járvány?
  A járvány kitörése kezdetén sokan kérdezték tőlem is újra és újra, hogy a járvány Isten büntetése-e vagy sem, és hogy ez a vírus egyfajta megtorlás lenne-e Isten részéről a sok erkölcsileg rossz, téves vagy kétes ideológiáért illetve cselekedetért (gender, génmanipuláció, abortusz, eutanázia, jog az öngyilkosságra, a természetnek nyereségvágyból történő kizsákmányolása, , stb.), amelyet az emberiség a legutóbbi években vall és elkövet. Valami „új egyiptomi csapás” vagy középkori pusztító pestis, amit a Szentírás illetve a krónikák egyformán Isten bűntetéseként említenek fel.
  1. Minden kérdezőnek azt mondtam, hogy nem! Isten nem büntet! Isten szeret minket! Ő az élet barátja! Ugyanezt ismétli a német katolikus, evangélikus és ortodox egyházak március 20-i közös nyilatkozata is, amikor így ír: „Keresztényekként szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy a betegség – sem az egyén, sem a társadalom, sem a nemzetek, sem a kontinensek, sem az emberiség számára – nem Isten büntetése. A betegségek sérülékeny és törékeny emberi természetünk szomorú velejárói. (…) Mindenesetre a bibliai üzenet lényeges része egy az embernek tett ígéret: Isten az élet barátja. Szeret minket, embereket, és velünk szenved. Isten nem akarja a bajt. Ezért nem a katasztrófáé lesz az utolsó szót, hanem a megváltásé, amelyet Isten megígért nekünk.”
  Bár tehát a fentieket vallom, nem tudok attól a gondolattól, hogy a mai ember túl hosszú ideig habzsolta gondtalanul és gondatlanul az életet, anélkül, hogy viselkedésének káros következményeire gondolt volna! Nem, nem Isten küldte ránk a vírust bűntetésképp! Nem is volt rá szüksége. Az ember az, aki „megteremtette” a vírust, és vele is – mint számos más újkori bűnével együtt – terjeszti a halál kultúráját. A világjárvány ha úgy tetszik, az emberi bűnnek és az ember csődjének a keveréke, amelyben az emberi fennhéjázás, a büszkeség, a meggondolatlanság és a nyereségért való kapzsiság baljós szövetséget alkotnak egymással.
  2. Az Újszövetségi Szentírásban van a sorscsapásoknak és katasztrófáknak egy másik magyarázata is. Jézus azt tanítja: velük Isten azt akarja elérni, hogy megtérjünk. A nagy egyházatyák, Alexandriai Szent Cyrill és Aranyszájú Szent János szerint is Isten azért engedi meg ezeket a sorscsapásokat, “hogy az élők, mások félelmetes példája láttán még inkább az Isten Országa méltó örököseivé váljanak.
  Ezt a jézusi magyarázatot a történelem lapjai is bizonyítják. Ha végiglapozzuk őket, azt állapíthatjuk meg, hogy pestisek mindig is léteztek, és a nagy, az eredeti bűn által megsebesült természet szerves részét alkotják. Isten is sajnálkozik fölöttük, s ezért adott az embernek tudást és talentumot, hogy ezeket a természeti csapásokat jól kezelje és legyőzze. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően előbb-utóbb minden járvánnyal ez történt. Mindannyian reméljük, hogy koronavírussal is ugyanez fog történni hamarosan! A kérdés az viszont, hogy milyenek leszünk utána? Hiszem ugyanis, hogy a kornavírussal Isten szeretne mondani nekünk valamit! Ő ugyanis épp az ilyen és ehhez hasonló válságok és katasztrófák során lép hozzánk, és mondja nekünk: „Tanulj belőle! Térj észre! Vedd észre: zsákutca, amerre tartasz!”
  3. Végül van ezzel az egésszel kapcsolatban még egy gondolatom, amelyet a nap, mint nap lezajló telefonhívások is megerősítenek bennem. A járvánnyal Isten valami másra is rá akarja nyitni a szemünket. Nevezetesen a mindennapi, sokszor bűnösen elhanyagolt és túl magától értetődővé vált „isteni ajándékokkal”. Melyek ezek? Az egészség, a család, a munka, a házastárs, a gyerekek, a barát, az idő… Mind ilyen és ehhez hasonló kérdéseket támasztanak bennünk: Miért élsz? Mi az életed értelme? Mit akart Isten életedben? Mire kellene jobban odafigyelj? Ki vagy kik a fontosak számodra? Mindegyikünknek más és mást üzenve…
  Hadd álljon itt egy vallomás a sok-sok ezernyi helyében. Barátomnak nagymenő üzlethálózata van. Mikor arról kérdeztem, nem fél-e a csődtől, azt válaszolta: nem. „Tudod, amit szereztem, s most talán elveszítek, ha Isten egészséget ad, vissza fogom szerezni. Ez a pár hét ráébresztett arra, hogy nem minden a karrier. Nem minden a cég, a bele fektetett sok munka és a miatta érzett folytonos aggódás! Ezeknél sokkal fontosabbak is vannak az életben, amire csak most döbbentem rá: a családom, a meghitt együttlét, a lelkiek újfenti felfedezése. És ez a felismerés olyan jó, hogy el sem tudom neked mondani!”
  Milyen jó lenne, ha mindegyikünk elgondolkodna azon, hogy mit akart nekem üzenni Isten ezzel a járvánnyal? Mert a koronavírus nem büntetés, hanem egy szeretetteljes isteni intés: Életedből csak egy van! Ne rontsd el! Ne aprózd fel, ne élj felszínesen, hanem figyelj a lényeges dolgokra! Isten ajándékaira!

  Lelkipásztori szeretettel,
  Imre atya

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólGondolatok nagypéntekre

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  09
  Imre atya Stuttgartból Gondolatok nagypéntekre

  A kereszt az utóbbi években ismét az érdeklődés homlokterébe került. Újabb és újabb tiltakozások és tárgyalások folynak annak érdekében, hogy a feszületek lekerüljenek a különböző középületek és intézmények faláról. Miközben ezekről  olvasok, arra gondolok: a keresztet mindig is megvetették és ma is ezt teszik vele. Egyesek kigúnyolják, mások számára nem más, mint talmi ékszer, de talán mi sem fogjuk fel mindig, hogy a kereszt a mi Istenünk irántunk való szeretetének a jele, amely arra emlékeztet bennünket, hogy milyen nagy volt lelkünk ára, és hogy mennyire szeret minket Isten!

  A kereszt ellentmondásaival Szent Pál apostol is szembesült missziós útjai során. “A keresztrefeszített” – írja a korintusi egyházközségnek – “a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.” (1 Kor 1,23-24)

  Noha a kereszthalált a zsidók szégyennek, az Istentől való elhagyatottság biztos jelének, sőt Isten büntetésének tekintették (MTörv 21,23), és a rómaiak is rendkívül embertelennek és megalázónak tartották, így szabad római állampolgárokat nem is volt megengedett ilyen módon kivégezni, Szent Pál számára a kereszt az egész evangélium  összefoglalása. Ezért is írja a korintusiakhoz írt levelében: “Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” (1 Kor 2,2). Szent Pál számára tehát a kereszt nélkül a megváltás elképzelhetetlen! Meg van győződve, hogy Krisztusnak a kereszten kiontott vére nélkül nem juthatunk volna Istenhez! Ez a vér tett bennünket Isten előtt megigazulttá!

  Isten meghal értünk a kereszten! Van-e ennél irántunk való szeretetének szemléletesebb, lélegzetelállítóbb, megdöbbentőbb, észbontóbb bizonyítéka? Kissé túlzásnak tűnik ugyan, de igaz, amit a nemrég elhunyt költő, Ernesto Cardenal ír: “Isten a szeretet őrültje”! Krisztus szeretett bennünket és odaadta életét értünk a kereszten!

  A kereszt tehát Isten irántunk érzett végtelen szeretetéről beszél. Jézus kitárt karjai és az Ő átdöfött szíve Isten szeretetének legbeszédesebb jelei. Ha át tudnánk érezni, mennyire szeret minket Isten, sírnánk az örömtől!

  Ezért is volt a kereszt – és az is lesz, míg keresztény ember él a földön – a mi hitünk központi jele. Ez nem fake news, azaz: „kacsa”, hamis hír, hanem jó hír. A lehető legjobb hír! Különösen a mostani időkben, amikor az emberi tudomány véget érni látszik. Amikor senkiben és semmiben nem kapaszkodhatunk teljes bizonyossággal, csak a keresztrefeszített Jézus Krisztusban, aki át tudja élni félelmeinket és szenvedéseinket!  Sőt, nem csak átérzi őket, de le is tudja venni azokat a vállunkról! Jézus hátán a mi keresztjeink is mind-mind elférnek!

  Ma Stuttgartból közvetítjük a nagypénteki szertartást, amelynek központi része a kereszt leleplezése, az előtte való hódolat, illetve az Egyetemes Könyörgések, amelyeket a Keresztrefeszített elé terjesztünk a világért és minden emberért.

  Jóllehet Ti nem lehettek majd jelen a szertartáson, mégis azt szeretném, ha megfogalmaznátok egy-egy egyéni kérést, és én valamennyit a szertartás keretében a keresztfára felfüggesztem, hogy Jézus Urunk őket is vigye fel – keresztjével együtt – Istenhez. Nagypéntek reggel 9.00 órától 12.00 óráig a Bruder Klaus templom elé kiállítom hát a keresztet, hogy aki személyesen akarja elhozni és felfüggeszteni kérését, megtehesse.

  Aki viszont nem tudja megtenni, az írja meg a kérését az én vagy az egyházközség e-mail illetve whatsapp-címére. Én majd kinyomtatom őket, és a szertartás előtt felfüggesztem a keresztre. Hiszem, hogy Ő valamennyit – ha testünk és lelkünk javára válik – meg fogja hallgatni! Mint ahogyan abba is rendületlenül hiszek, hogy bár Krisztus keresztútja a Golgotához vezet, de nem ott ér véget! Ahogyan ebben a versben is megfogalmaztam:
   
  Jézus Krisztus, kereszted láttán néha összezavarodom.
  Olykor nem értem az értelmét… és Téged sem értelek.
  Olyankor újra és újramegállok a kereszted előtt, és nézem szótlanul…
  Máskor hirtelen szíven üt irántam való szereteted nagysága,
  és hitetlenkedve kérdezem: Valóban igaz lenne?
  Valóban ennyire szeretnél engem?
  Azt is megtapasztaltam már sokszor, hogy az aggódás óráiban,
  amikor szükségem van rád, Te mindig képes vagy megvígasztalni engem.
  Máskor hallgatsz, és belevonsz szenvedésedbe, részt adsz nekem belőle.
  Jó ilyenkor tudni, hogy Veled szenvedhetek!
  Jó érezni azt, hogy kiegészíthetem azt a szenvedést, ami a Tiedből hiányzik…
  Végül nem egyszer tapasztalom meg azt is, hogy a fájdalomban visszatalálok Istenhez.
  Olyankor érzem, hogy Te, aki megvigasztalsz engem, valóban Isten vagy!
  Isten, aki után a lelkem mindig is vágyakozik!
  Isten, aki a víz fölött tartasz, hogy ne merüljek alá.
  Jézus Krisztus! Mindig veled akarom járni az élet útját!
  Szenvedésben is, öröm idején is.
  Mert tudom, hogy lábad nyoma a Golgotához vezet ugyan,
  de azt is tudom, hogy ott nem ér véget.
  Tudom, hiszem, hogy Te vagy a kiút a föld minden sírjából!
  Tudom, hiszem, hogy Te vagy az élet, aki legyőzi a halált.

  Lelkipásztori szeretettel,

  Imre atya 

  Stuttgart, 2020-04-09. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólAkinek a harang szól…

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07
  Imre atya Stuttgartból Akinek a harang szól…

  1943-ban egy nagyobb plébániáról elrekvirálták a harangokat. Csak a temetőben lévő és a halottakért kongó lélekharang maradt. Attól a naptól fogva csak az szólalt meg. Ahogyan a front közeledett, egyre gyakrabban. A falura kísérteties csend ült. Mintha a harangokkal együtt az örömet és a boldogságot is elrekvirálták volna… Milyen nagy volt az öröm, amikor a háborúnak vége lett. A falu azonnal új harangokat szerzett. Ősszel már megáldották őket. Noha a fiatal fiúk és lányok nagy része a messzi orosz fogságban volt, a harangokkal együtt visszatért a rend és az öröm egy szikrája.

  A németországi katolikus püspökségek szinte mindegyike március végén egy levelet adott ki, amelyben elrendelték az esti – 19.30 órakor kezdődő – öt perces harangozást. A rendelkezés célja az volt, hogy „a gyülekezési tilalom kellős közepette egy jól hallható jelet adjanak a keresztény közösségeknek, hogy azok ezzel egymást vigasztalhassák és bátoríthassák”. Továbbá kifejezték, egy másik levélből idézve, hogy nagyra becsülik ezt az akciót „egyrészt mert a társadalomban az összetartozás jele, másrészt pedig, mert a szolidaritás kifejezése azok iránt, akik a koronavírus járvány betegei vagy áldozatai”.

  Amikor a mi püspökünk levelét is megkaptam, azt gondoltam: lám, milyen szép és megható gesztus. Miközben a harangok szólnak, az ember gondolata elszáll a szolidarítás  – az együttérzés – jeleként azokhoz, akiket ez a járvány már elragadt közülünk; azokhoz, akik most viaskodnak valamelyik kórházi ágyon az életükért; azokhoz, akik nem tudják beteg hozzátartozóikat meglátogatni, vagy utolsó útjukra elkísérni; azokhoz, akik a betegeket – saját életük és egészségük feláldozása árán is – testileg vagy lelkileg gondozzák. Végül azokra is gondolhat a harangszó közben, akik szolgálatukkal lehetővé teszik, hogy mi – még ha megszorítva is – aránylag gondtalanul élhetjük mindennapi életünket.

  Aztán feltámadt bennem a kétely: de elég-e ez alatt az ötperces harangszó alatt   egy gondolat? Egyre inkább megizmosodott bennem a felismerés, hogy bár jobb, mint semmi, de nem elég! Az emberi szolidaritás – együttérzés – nem egyszer tehetetlen, máskor csak sajnálat, vagy rejtett öröm, hogy nem engem sújt a sors.

  Nekünk más, több szolidaritásra van szükségünk! Ha úgy tetszik, más valakiére! Annak a szolidaritására, “akinek” a harang szól. Hát kinek szól a harang?

  A hajnali harangszó eredete a 15. századba nyúlik vissza, és arra emlékeztet minket, hogy az Úr angyala – valamikor 2000 évvel ezelőtt Názáretben – köszöntötte a Boldogságos Szűz Máriát, és megkérdezte tőle: akarja-e méhébe fogadni Isten Szent Fiát? És ő igent mondott! Igy testesült közénk Isten Fia! Ezért mondjuk el az első úrangyalát!

  A déli harangszót a török elleni  harcok idején 1456. július 16-án rendelte el III. Kallixtusz pápa, hat nappal azelőtt, hogy Hunyadi János és Kapisztrán János győzelmet aratott a törökök fölött Nándorfehérvárnál. Mindenki az ima erejének tulajdonította a fényes győzelmet! Ekkor mondjuk a második úrangyalát, és közben Isten Fiára, Jézusra gondolunk, Aki beletestesült ebbe a világba! Hordozta annak nehézségeit, betegségeit a bölcsőtől egészen a sírig, mellettünk áll s velünk szenved és harcol, ha kell!

  Az esti harangozást az 1309. évi udvardi zsinat már régi szokásként említette. Ekkor mondjuk a harmadik úrangyalát, és ezalatt Isten Fia oltalmába helyezzük a napunk és életünk végét, majd elhunyt hozzátartozóinkat is az Ő irgalmába ajánljuk.

  Kinek szól tehát a harang? Isten Fiának, Jézus Krisztusnak, Aki értünk emberré lett!

  Ez az igazi vigasztalás! Ez az igazi bátorítás! Ez az igazi szolidaritás! Ez az igazi együttérző emberszeretet!

  A harang azt mondja, azt kongatja minden egyes versével és ütésével: Isten van itt közöttünk! Benne bízz, ember! Higgyj abban, hogy Ő téged, mindannyiunkat és az egész világot a tenyerén tart! Ezért szól Neki a harang!  Háromszor! Csak annyi ideig, amíg az Úrangyalát el tudod mondani.

  Az emberi együttérzés mellett nekünk, keresztényeknek van tehát egy másik ász a is zsebünkben: Isten szolidaritása Fiában, Jézus Krisztusban! Ő annyira szeret minket, hogy szenvedett és meghalt értünk!

  Ezt nem szabad soha elfelejtenünk!

  Most sem!

  Sőt, most a halálos járvány idején a legkevésbé!

  És ha majd az elkövetkező napokban, hetekben és hónapokban meghalljuk a harangok szavát, imádkozzuk még nagyobb bizalommal: „Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát! És az méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát!”

   

  Lelkipásztori szeretettel,

  Imre atya

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólRózsafüzérrel a koronavírus ellen…

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02
  Imre atya Stuttgartból Rózsafüzérrel a koronavírus ellen…

  Olaszország püspökei ma estére (április 2) országos rózsafüzérimádságra szólítanak fel – olvastam tegnap az interneten. Az ájtatosságot a Gemelli-klinika kápolnájából vezetik és 21.00 órakor több egyházi TV-csatorna illetve rádió-adó közvetíti. Az ima végén egy könyörgést mondanak majd II. Szent János Pál pápához (1978-2005), akit többször is ápoltak – sikerrel – ezen a klinikán.

  Első godolatom az volt, hogy két héttel ezelőtt már hívták egyszer az olasz püspökök közös imára az ország katolikusait a járvány megfékezése ellen. Aki a felhívást elfogadta, annak akkor szolidarítása jeléül egy égő gyergyát vagy egy fehér szallagot kellett kitennie az ablakába.

  Második gondolatom azonban rögtön az volt: rózsafüzér a koronavírus ellen? A rózsafüzér ma a köztudatból, legalábbis Németországban, mint a bajban égi segítség, még ha több helyen imádkozzák is, szinte teljesen eltűnt. Mennyivel egészségesebb, természetesebb, és – ha Nyugat-Európa keresztény gyökereire gondolunk – kézenfekvőbb lenne az a hozzáállás, amit a Texas-állambeli Tyler egyházmegye püspöke, Joseph Strickland is – még március 12-én – mondott: „A koronavírus ellenszere szerintünk: gyógyszerek igen, de ima, rózsafüzér is!“

  Milyen igaza van!

  A rózsafüzér tudniillik először is hitünk kincsesládája.  Benne megvannak a legalapvetőbb imádságaink: a Hiszekegy, a Miatyánk, a Dicsőség és az Üdvözlégy Mária. Ugyanakkor az ún. „titkokban” megtalálhatók azok a hitigazságok – Jézus életének, működésének, szeretetből értünk vállalt szenvedésének és halálának, illetve feltámadásának – eseményei, amelyekre gondolva szinte az egész evangélium megelevenedik lelki szemeink előtt. Nem hiába nevezte Szent VI. Pál pápa (1963-1978) a rózsafüzért „az evangélium összefoglalójának”. 

  A rózsafüzér másodszor reményünk erősítője. Miközben imádkozzuk, megbarátkozunk a gondolattal, hogy az élet, mint Jézus élete is, örömből és ürömből áll. Benne a jó és a rossz, a derű és a szomorúság, az isteni és az emberi szorosan összefonódik. De a végén mindig az öröm, a jó és az isteni győz! Ahogyan Isten nem engedte Szent Fiát, Jézust a sírban elenyészni, úgy bennünket is, a benne hívőket minden bajtól ki fog menteni!

  Végül a  rózsafüzér szeretetünk felhevítője.  Minden szava arról beszél, hogy Isten szeret engem! Isten teremtett olyannak, amilyen vagyok, ezért megért és elfogad! De, mert Ő ennyire szeret engem, én is viszont akarom szeretni Őt. Mint Jézus! Sőt, Jézusért, mert kéri, minden embertestvéremet is akarom szeretni!

  És még egy fontos hitigazságot tanulok meg a rózsafüzérimádság közben. Nevezetesen azt, hogy Isten – Szent Fia, Jézus anyja személyében – égi édesanyát adott nekem: Szűz Máriát! Egyrészt, hogy tanítson engem, hogyan kell Jézushoz hasonlóan élnem! Másrészt, hogy vigasztaljon és megsegítsen – meggyógyítson! – engem az élet viszontagságai közepette!

  Amikor a Szűzanya megjelent Lourdesban Bernadettnek, azt mondta neki: „Fogd a szentolvasót és nézz rám!” Lám, ebben rejlik a ró­zsafüzér ereje. Máriára, Jézus leghűségesebb követőjére irányítja tekin­tetünket. Ez egészen természetes, hiszen az anya és gyermeke szorosan összetartoznak. Igy lesz a rózsafüzér a hit iskolája, amelybe min­denki beiratkozhat. Ez az iskola nem nehéz, ezt az iskolát mindenki könnyen elvégezheti, hisz Mária tanítja.

  Szűz Mária azonban nemcsak tanítani akar minket, hanem segíteni, szeret­ni és vigasztalni. Nem ok nélkül nevezzük őt a szomorúak vigasztaló­jának. Erre a vigaszra életünk során igen gyakran rászorulunk. Ugyanis földi élet útja néha semmihez sem ha­sonlít annyira, mint a keresztúthoz. Nemcsak Jézus, mi is sebeket ka­punk rajta. Kihez forduljunk bánatunkban? Az emberekhez? Igen hoz­zájuk is. Igazi vigaszra azonban csak Istennél – és Szent Fia édesanyjánál, Szűz Máriánál találunk.

  Ezért is írta XIII. Leo pápa (1878-1903) a Quanquam pluries kezdetű enciklikájában:  „A katolikusoknak mindig fő gondja volt, hogy bizonytalan időkben és veszélyes körülmények között Mária védelme alá meneküljenek, és magukat az ő anyai gondoskodása alá helyezzék. (…) Az Egyház régebbi és új történelme, és az elgondolkodtató évkönyvek őrzik az Istenanyának szóló nyilvános és magán fohászok, valamint az általa nyújtott segítségek, békék és nyugalmak emlékezetét, melyek a legkülönbözőbb körülmények között az ő közbenjárására történtek.” Innen erednek a különböző címek, amelyekkel köszöntjük őt: ő a keresztények segítsége, jótevője, vigasztalója, a győzelem és béke szerzője. Ezért figyelmezteti a pápa szünet nélkül a püspököket, hogy a keresztény nép körében a rózsafüzér imádságot terjesszék, mert  „az emberi eszközök nem elegendőek a bajok leküzdésére.”

  Ezért biztat Szűz Mária maga is majd minden újkori jelenés alkalmával a vele való rózsafüzérezésre. La Saletteben (1846) épp úgy, mint Lourdesban (1858) Fatimában (1917) Szirakuzaban (1953), Medjugoreban (1981), csak, hogy a legnagyobb jelenési helyeket említsem.

  Végül ezért írta Szent II. János Pál pápa (1978-2005), aki nagyon tisztelte és szerette a Szűz Anyát, az ellene irányuló merénylet meghiúsulását is neki tulajdonította: „Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban, amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét mint a szabadulás kieszközlőjét.”

  Jómagam nagyon szeretem a rózsafüzért. Ha csak tehetm, minden nap elimádkozom. Vallom ugyanis Lisieuxi Kis Szent Terézzel (1873-1897): „A szentolvasó egy hosszú lánc, amely összeköti az eget és a földet. A szentolvasóval mindent el lehet érni…”

  Szerintem még a koronavírus-járvány megállítását is!

  Imádkozzuk hát ma este mi is olasz testvéreinkkel, akiket különösen sújt ez a járvány!

   

  Lelkipásztori szeretettel,

  Imre atya

   

  Stuttgart, 2020. április 2.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólSzokatlan ima az őrangyalhoz…

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01
  Imre atya Stuttgartból Szokatlan ima az őrangyalhoz…

  Akikkel csak telefonálok ezekben a napokban, azok mindegyikének a szentmise hiányzik a legjobban. A gyermekeket még csak megmosolygom, mikor mondják, hogy alig várják már az első ministrálást. A felnőttek, különösképpen az idősek és korosak hallattán azonban mindig összeszorul a torkom, mert édesanyámra gondolok, aki élete utolsó két évében nem tudott elmenni a szentmisére, és ettől nagyon szenvedett… Tudom tehát, hogy korosabb és betegebb híveim nem csak szokásból illetve kötelességérzetből szeretnének ismét eljönni a szentmisére. Még csak azért sem, mert most, ezekben a hetekben hiányzik az a közösség, amelynek tagjaival vasárnapról-vasárnapra találkozhattak.

  A legtöbbnek azért hiányzik s szentmise, mert kicsi koruktól megtanulták, hogy a szentmise a legszentebb imádság. Sőt, annál is több: Krisztus Urunk keresztáldozatának vér nélküli bemutatása! Szentmise nélkül, Krisztus keresztáldozata nélkül – mi keresztények – nem élhetünk! Se egészségesek, se betegek, se fiatalok,  se idősek!

  Ami az alábbi imát illeti, lehet, hogy első hallásra csepegően jámborkodónak, a mai nyugati ember felfogása szerint pedig kissé gyermetegnek tűnik, viszont jó, ha tudjuk, hogy még a múlt század elején azok imádkozták nagy buzgalommal, akik betegek voltak, vagy a templomtól több órás gyalogútnyira laktak és nem tudtak mindig részt venni a vasár- illetve az ünnepnapi szentmisén.

  Róma pedig nem csak, hogy támogatta és terjesztette ezt az imát, de egyházi jóváhagyással, illetve részleges búcsú elnyerésének lehetőségével is jutalmazta!

  Az Ima az őrangyalhoz, amelyet megboldogult nagyanyámtól tanultam, így hangzik:

  Ó, Istennek őrangyala,
  menj helyettem a templomba,
  térdepelj le a helyemre,
  figyelj nagyon a misére.
  Ha jön majd a felajánlás,
  engem is a paténán láss,
  s ajánld fel a jó Istennek
  mind, mit Neki köszönhetek!
  Az átváltoztatáskor pedig
  borulj le egész a földig,
  s imádd Őt helyettem mélyen:
  Teste s Vére van ott jelen!
  Majd imádkozz enyéimért,
  az engemet szeretőkért,
  s azokért is szálljon szavad,
  akik néha megbántanak.
  Ne feledd a halottakat,
  akik várják imáimat,
  kérd, hogy Jézus Vére árja
  mossa lelküket tisztára.
  Ha pedig az áldozás jön,
  kérdd Jézust, hogy hozzám jöjjön!
  S úgy töltse be a lelkemet,
  hogy a temploma lehessek!
  De ne csak értem fohászkodj:
  minden emberért imádkozz!
  Kérj számukra egészséget,
  békét, áldást, üdvösséget!
  S ha majd vége a misének,
  hozd haza az áldást kérlek,
  hogy itthon is Vele legyek,
  Aki engem nagyon szeret!

  Ámen.
  Eddig hát a különleges fohász. Szerintem, ma is mindannyian, nem csak a betegek és idősek, bátran imádkozhatnánk ezekben a közösségi szentmiséket nélkülöző nehéz időkben! Nem csak mert – mint minden ima – kétségtelenül hathatós, de mert a szentmise részeit sem felejtenénk el olyan könnyen…

  Ki tudja, mikor mehetünk el ismét a templomba a szentmisére –  személyesen és közösen?

  Lelkipásztori szeretettel,

  Imre atya

  Stuttgart, 2020. március 24, Szent Gábor főangyal ünnepén.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólNagyböjt 5. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27
  Imre atya Stuttgartból Nagyböjt 5. vasárnapja

  Szolgálatass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem.              Zsolt 42, 1–2

  Feketevasárnap

  Nagyböjt 5. vasárnapjának népi neve. A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a Szenvedő Krisztus képe, megjelenik a Fájdalmak Férfia. Testvérek, vegyünk részt fájdalmában, de lássuk meg benne a Győzőt is. Nézzük benne a Királyt, aki szenvedése által a kereszt trónjáról uralkodik. Gondoljuk végig, hogy mennyire vettük komolyan az idei Nagyböjt kihívásait?

  + + +

  Keresztény életünket így is meghatározhatnánk: megkezdett örök élet. A kereszten meghalt és feltámadott Jézus ugyanis nemcsak ígérte nekünk az örök életet, hanem a kegyelmi élet már most belekapcsol bennünket Isten örök életébe. „Istenem, te vagy az én erősségem” (Zsolt 43, 2) az életben és halálban.

  OLVASMÁNY                                              Ez 37, 12b–14

  A reménytelenség olyan, mint a halál és a temetés. Ezt élte át és súlyos teherként hordozta Isten népe. Ezekiel próféta látomásában az újjászületés reményét és vigasztalását adta népének az Úr.

  VÁLASZOS ZSOLTÁR                          129, 1–2. 3–4ab. 7–8

  VálaszAz Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála.

  SZENTLECKE                                                 Róm 8, 8–11

  „A nemesség kötelez”, szól a régi mondás. Akinek Lelkét adta Isten, az „kötelezve” van arra, hogy lélek szerint éljen, hallgasson a Lélekre, kövesse indításait. Kell, hogy lelki emberré legyen, akit nem az ösztönei irányítanak, hanem a Lélek.

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                    Jn 11 ,25a és 26

  Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet:  * aki bennem hisz, nem hal meg örökre.”

  EVANGÉLIUM                                                 Jn 11, 1–45

  Krisztus csodái között kiemelt helyet foglal el Lázár feltámasztása.. Az Úr csodát tett, de próbára tette apostolai hitét, Mária és Márta hitét s kísérőinek hitét. Valami olyan kinyilatkoztatást ad most, amelyet mindenkinek lelkébe kell vésnie. „Én vagyok a feltámadás és az élet.” S hangsúlyozta a hit fontosságát: „Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét.”

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a Feltámadás és az Élet!

  Lektor:

  1. Hogy Egyházad szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Pap: Mennyei Atyánk! Te szent Fiadat az élet és a halál Urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben. Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Amen.

  AZ EUCHARISZTIÁHOZ                                              Jn 6, 54

  „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.”

  + + +

  A szentáldozás éltető Kenyér, Jézus isteni teste, az angyalok eledele. De gondoljunk most arra is, hogy mi Jézus megtöretett testét esszük, kiontott vérét isszuk: a szentáldozás a megfeszített Jézussal egyesíti életünket.

  ELMÉLKEDÉS

  Hitünk tanítása szerint szoros kapcsolat van a bűn és a halál között. A halál ugyanis a bűn révén lépett a világba. Jézus kereszthalála és feltámadása azonban megtörte a bűn és a halál uralmát. Reményt ad nekünk, hogy elnyerhetjük bűneink bocsánatát, és részesülhetünk a dicsőséges feltámadásbam. Az emberi történelem vége meghozza ezt a teljes győzelmet. Az emberi nem minden tagja, aki engedi magát megváltani, aki együttműködik a kegyelemmel, meglátja Isten dicsőségét, és hallani fogja Jézus szavát: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Mt 25, 34).                                    Holland Katekizmus nyomán

  GONDOLJUK VÉGIG…

  Ez a hét a bűnbánat hete.  Gondoljuk végig: mi is köt bennünket az élethez, és mi távolít el tőle? Miképp teljesedhetne ki az életünk, ha a bűneink nem tennének tönkre mindent bennünk és körülöttünk? Hogyan van benne az élet és a halál a gondolatainkban és cselekedeteinkben? Most nagyon mélyen a szívünk és lelkünk legmélyére kell néznünk, hogy meg is lássuk mindazt, ami bennünk van: mikor térünk az élet, mikor a halál felé.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólNagyböjt 4. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21
  Imre atya Stuttgartból Nagyböjt 4. vasárnapja

  Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja keblén.              Vö. Iz 66, 10–11

  A mai vasárnap alapgondolata az örvendezés, amely valójában elővételezése a húsvéti örömnek. Igazán örvendezni csak a tiszta szívű ember tud. Ezért sürgeti az Egyház a bűnbánatot, a megtérést, a lelki megtisztulást. Kérjük Istent: teremtsen bennünk is tiszta szívet, hogy igazán felkészülhessünk a Húsvét ünnepére.

  OLVASMÁNY                              1 Sám 16, 1b–7. 10–13a

  Az emberek sokat adnak külső megjelenésükre, büszkék szépségükre. A kevésbé előnyös külsejű emberekben pedig nemegyszer kisebbrendűségi érzés alakul ki. Isten azonban nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Ez történt Dávid kiválasztásakor is.

  VÁLASZOS ZSOLTÁR                            22, 1–3a. 3b–4. 5–6

  Válasz: Az Úr  nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

  SZENTLECKE                                                     Ef 5, 8–14

  Amint dereng a hajnal, amint kibontakozik a sötétségből a világosság, a keresztény embernek ugyanígy kell törekednie, hogy megvilágosodjék a lelke és felkeljen életének Napja, Krisztus.

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                     Jn 8, 12

  „Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk,  * „Aki engem követ, övé lesz az élet világossága.”

  EVANGÉLIUM                                                   Jn 9, 1–41

  A vak örvendezett, mert meggyógyította Jézus. A farizeusok a szombati gyógyítás miatt még jobban haragudtak Jézusra. A vak megvallotta hitét. A farizeusok megtagadták a hitet. Jézus az igaz világosság, aki felnyitja szemünket és a kegyelem fényét árasztja lelkünkbe.

  AZ EUCHARISZTIÁHOZ

  Az ember nem élhet étel és ital nélkül. Ugyanígy természetfeletti életünknek is szüksége van táplálékra. Krisztus gondoskodik erről, amikor a kenyér és a bor színe alatt testét és vérét hagyta nekünk táplálékul.

  ELMÉLKEDÉS

  Nincs olyan kicsiny és semmit érő teremtmény, amely Isten jóságát ne tükrözné. Ha szívedben jó és tiszta volnál, minden akadály nélkül látnál és helyesen fölfognál. Ha van öröm a földön, az a tiszta szívű emberé. S ha valahol van kátyú, zaklattatás, azt legjobban a rossz lelkiismeretű ember ismeri.                        Kempis Tamás

   

  LAETARE! – VIGADOZZÁL!

  Nagyböjt 4. vasárnapján örömtelibben szólhat az orgona, sőt feldíszíthetjük az oltárt, és a viola színt szabad rózsaszínre enyhíteni. Az Egyházhoz, „a mennyei Jeruzsálemhez” való tartozásunk fölött érzett vigasság vasárnapja. A keresztelésre készülők ujjongásával kell fölismernünk azt a kegyelmet, hogy az Egyházhoz tartozhatunk, hogy anyai gondoskodását élvezhetjük, hogy ő táplál minket igéjének, szentségeinek tejével, táplál minket szokásaival, szertartásaival, sőt a böjttel és önmegtagadással is. Nem vagyunk elhagyatott gyermekek, nem vagyunk hontalanok: e szent városban lakva részesülünk a húsvéti titokban. Ezzel a gyermeki szeretettel és vigassággal lépünk be ma a templomba – amely az Egyház látható képe – és a szent liturgiába. Rómában e napon vitték az első rózsákat a templomba: mi is örülhetünk a tavasznak, a természet feltámadásának, hiszen az Krisztus és a lélek feltámadásának képe. Testvérek, örvendezzünk az Úrban!

  URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

  Gyümölcsoltó Boldogasszony – Március 25.

  Urunk születése hírüladásának ünnepét  692-ben említik először, amikor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap ihlette az Üdvözlégy- és az Úrangyala-imádságokat. E napon ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A Szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszünnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély titok hatja át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a Karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike. A görög liturgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvöz légy, malaszttal teljes, az Úr van teveled!”

  AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

  BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

  NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, ami Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

  BEFEJEZÉSREaz öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólA legjobb cím…

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  15
  Imre atya Stuttgartból A legjobb cím…
  Amikor pár évvel ezelőtt nagyon megbetegedtem, felkerestem egyik orvosbarátomat. Ő egy híres specialistához irányított, aki aztán – akkor – kigyógyított.
  Igy, utólag, azt kell mondanom: jó címet kaptam a barátomtól!
  Amikor tavalyelőtt kúrára kellett mennem, de nem tudtam, hogy hova menjek, egy hívem hívta fel a figyelmemet az egyik üdülőhelyre. Mellette döntöttem, s nem bántam meg: nagyszerű orvosi kúra volt.
  Igy, utólag, azt kell megállapítanom, hogy ismét jó címet kaptam a hívemtől!
  Amikor az egyik papbarátomnak egy nem szokványos ajándékot szerettem volna vásárolni, s nem tudtam, merre menjek, valaki ajánlott egy remek boltot. Ott valóban kaptam egy értékes és nem mindennapi ajándékot.
  Újfent jó címet kaptam valakitől!
  Egyik nap aztán, ki tudja hányadszor, ismét életem értelmét kerestem. Noha minden könyvet elolvastam a témáról, ami csak a kezembe került, mégsem lettem okosabb.
  A végén, ki tudja hányadszor, ismét Jézusnál kötöttem ki, és nála mindent megtaláltam, amit Istenről, életem értelméről és céljáról kerestem.
  Igy, mindeneknek túlján, azt kell megállapítanom, hogy ismét jó címre találtam!
  Sőt, bátran és meggyőződéssel mondhatom, hogy Jézus a legjobb cím, amivel életem során találkozhattam és találkoztam!
  A részvények emelkednek és esnek. Az arany ára ma magas, holnap alacsony lesz. A világnézetek jönnek-mennek, és mindenütt csak elégedetlenséget és békétlenséget szülnek. A hisztérikus és szélsőséges ideológiák megmérgezik és  lelkileg kihasználják az embereket. A ma dúsgazdagok holnapra nincstelenek lesznek. Akik ma uralkodókat holnap börtönbe vetik talán. A tegnap még oly magabiztosakat ma egy járvány leteríthet a lábáról. Az emberi ideológiák és világnézetek, a gazdagság és a hatalom előbb vagy utóbb semmivé lesznek.
  Jézus Krisztus azonban soha nem vagylagos, soha nem alternatív választás.
  Őt nem lehet pótolni!
  Nála tartást és biztonságot, világosságot és boldogságot találsz.
  Ezért is mondogatom a mostani nagyböjtben egyre többször: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás!” (Jn 6,68)
  Ezért is imádkozom most, nagyböjtben minden nap ezt az imát:
  Uram, ha belső útkereső műszerem feladja a szolgálatot,
  és azt érzem, hogy elveszítettem önmagamat,
  Te vagy számomra a legbiztosabb cím!
  Ha csalódom emberekben,
  és egy igazi jóbarátra vagy barátnőre lenne szükségem,
  Te vagy számomra a legmegbízhatóbb cím!
  Ha elbizonytalanodom,
  és jótanácsra lenne szükségem,
  Te vagy számomra a leghitelesebb cím!
  Ha bűntudat gyötör,
  és nem tudom, kinél rakjam le szívem terhét,
  Te vagy számomra a legmegértőbb cím!
  Ha körülöttem minden összedől,
  és eddigi életemből esetleg kő kövön semmi nem marad,
  akkor is Te vagy számomra a leghitelesebb cím,
  hisz azt mondtad: „Az ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el.” (Mk 13,31)
   
  Stuttgart, 2020 nagyböjtjén,
  Imre atya
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólNagyböjt 3. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  14
  Imre atya Stuttgartból Nagyböjt 3. vasárnapja

  Szemem mindig az Úrra tekint,

  hiszen ő vonja ki lábam a csapdából.

  Tekints rám és irgalmazz:

  elhagyatott vagyok és nyomorult.              Zsolt 24, 15–16

  Az éhező ember kenyérre, a szomjazó tiszta vízre vágyik. Sajnos, manapság kevés becsülete van a kenyérnek, mert eldobják és szemétre kerül. Vizeink nagy része fertőzött, ihatatlan. Ugyanígy „leértékelődött” az emberek szemében az örök élet kenyere és itala. Ideje lenne, hogy ismét megbecsüljük testünk és lelkünk igazi táplálékát.

  OLVASMÁNY                                                   Kiv 17, 3–7

  Isten, a mi szerető Atyánk mindent megad nekünk. Mégis lázadunk ellene. Az Egyháztól is inkább szociális tevékenységet várunk, mint Urunk üzenetét. Próbára tesszük az Urat és folyton kritizáljuk az Egyházat. Áldott az Úr, aki nem ítéli el lázadó népét, hanem segítségére van.

  VÁLASZOS ZSOLTÁR                              94, 1–2. 6–7. 8–9

  Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * Népem, ne légy kemény szívű.

  SZENTLECKE                                           Róm 5, 1–2. 5–8

  Az Istennel szembenálló ember nem érdemelt mást, mint megvetést és kárhozatot. A végtelenül irgalmas Isten azonban lehajolt hozzá, egyszülött Fia által megváltotta és az üdvösségre vezette.

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                        Jn 4, 42 és 15

  Valóban te vagy a világ Megváltója, Uram.  * Adj innom az élő vízből, hogy ne szomjazzam soha többé!

  EVANGÉLIUM                                                   Jn 4, 5–42

  Jézus fáradtan leült Jákob kútjánál, és beszédbe elegyedett a szamariai asszonnyal. Felhívta figyelmét arra, hogy ő olyan vizet tud adni, amely az örök életre szökellő vízforrás lesz bennünk. Aki ebből a vízből részesül, nem szomjazik meg soha többé és örök üdvösséget talál.

  AZ EUCHARISZTIÁHOZ

  Én vagyok a Messiás, aki veled beszélek, mondta Jézus a szamariai asszonynak. Én vagyok a Messiás, aki szóltam hozzátok a Szentírásban, én vagyok, aki most áldozatul adom életemet az Atyának, érettetek.

  ELMÉLKEDÉS

  AZ ISTEN UTÁNI SZOMJ

  Uram, Istenem, ébreszd fel bennem az utánad való vágyakozást! Ismersz engem, és én is ismerlek téged. Segíts engem, hogy keresselek és megtaláljalak. „Istenre szomjazik a lelkem, az élő Isten után vágyakozom, mikor lehet Isten arcát látnom?” (Zsolt 41, 2) Ismerjük a fizikai szomjúságot, amikor hiányzik az ivóvíz; ismerjük az élet és a boldogság utáni szenvedélyes vágyat. De ismeri-e lelkünk az Isten utáni szomjúságot?

  Dietrich Bonhoeffer

  SZENT JÓZSEF ÜNNEPE

  Március 19.

  Szent Péter apostol írja a házastársak köteleségeiről: „Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában” (1 Pét 3, 4). Szent József, Jézus nevelőatyja ilyen ember volt. Csendes, szorgalmas munkás volt. Kereste Mária titkának magyarázatát, de bölcs emberként belenyugodott Isten akaratába. Védte Máriát, és nevelte Jézust. Tisztelete és ünnepe Nyugaton a 14-15 században terjedt el. 1621-től szerepel a nyugati Egyház naptárában. IX Piusz pápa az Egyház védőszentjévé nyilvánította, XXIII. János pápa pedig bevette nevét az I. Eucharisztikus imába.

  Szent József példája munkára, alázatosságra, tisztaságra bíztat. Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Jézusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is. A másik kérésünk pedig az legyen, hogy Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is halálunk óráján.

  EGY GONDOLAT

  1947-ben Algériában a nagy francia regényíró, Georges Bernanos „Barátaink a szentek” címmel előadást tartott Charles de Foucauld kis nővéreinek. Többek között ezt mondta: „A szentek a szeretet géniuszai. Ó, jól értsék meg, itt nem arról a zsenialitásról van szó, amelyet például a művészeknél találunk; ez utóbbi csak kevesek kiváltsága! Pontosabban azt kellene mondanunk, hogy a szent az az ember, aki képes megtalálni önmagában, képes felfakasztani lénye mélyéről azt a vízforrást, amelyről Krisztus beszélt a szamariai asszonynak. ’Azok, akik ebből a vízből isznak, nem szomjaznak többé…’ Ez a víz itt található mindannyiunkban, a mély forrás nyitott a szabad ég alatt.” A felszíni korhadó levelek, a romlás rétege alatt a mélyben a forrásvíz kristálytiszta: „itt ragyog az isteni fény, amelyben az egész teremtés fürdik. ’Őbenne élet volt, és az élet volt az emberek világossága’.” (Mt 7, 21–27)

  MÁRCIUS IDUSA

  Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. A szentmisék végén a Magyar Himnusz éneklésével emlékezzünk erre az évfordulóra. Imádkozzunk hazánkért és népünkért!

  AMIKOR AZ EMBER TELJES LÉTEZÉSÉVEL BELEVEGYÜL ISTEN SZERETETÉBE, AKKOR LELKÉNEK RAGYOGÁSA TÜKRÖZŐDIK KÜLSŐ MEGJELENÉSÉN IS.

  Lépcsős (Klimakosz) Szent János 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."