85965 ima található a honlapon, összesen 203554 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Dr. Tempfli Imre Katáng barát

Dr. Tempfli Imre Katáng barát
Változó frissítés

Életem új – utolsó – szakaszához érkeztem, vallomást szeretnék tenni arról, hogy változatlanul nem akarok mást, mint mások lelki tápláléka és orvossága lenni! Életem eddig is „pro-existentia“ – „másokért való élet” volt, és ezután is az lesz! Képiesen „katáng”: egyfajta útmutató, egyszerű, nem hivalkodó, mégis egyedien szép, szemet gyönyörködtető lét, és akinek szüksége van rám, az az út mentén megtalál!

 

„Katáng” Mindig is tetszett utánozhatatlan színű kék virága. Mit tudtam én még akkor arról, hogy gyökere, szára és virága számtalan betegségre orvosság. Az lepett meg már gyermekkoromtól fogva, hogy nem ágyásokban, nem a megtrágyázott anyaföldben, hanem egyszerűen az út szélén virít. Ott, ahol más növény fanyalogva csak vegetál, ő ott bontja ki pompás szirmait. Sőt, az az igazi otthona! Ott érzi jól magát! Ott van az ő helye! Ezért is nevezik németül „Wegwarte“-nak, szószerinti fordításban „útmenti őr“-nek, „útvigyázó“-nak...

Egyrészt egyszerű, de mégis szép, tiszta, boldog gyermekkorom előtt tisztelgek! Ez illetve áldott családom, jó barátaim, nagyrabecsült tanítóim és tanáraim, kedves osztálytársaim, ismerőseim és falusfeleim, illetve híveim és tanítványaim formáltak azzá, aki ma vagyok! Köszönet nekik!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátAz Eukarisztiához vezető nyolc út

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Az Eukarisztiához vezető nyolc út

Az elmúlt hét utolsó napján lelkinapot tartottam a Kölni Magyar Misszió hívei számára. A téma: A szentmise és a szentáldozás voltak.

Mivel az első beszéd többeket érdekelhet – egyrészt az itt nyugaton kirobbant „Szentáldozás mindenkinek!” mozgalom kapcsán, másrészt pedig hogy volt híveim a közelgő Úrjövetre méltóképpen előkészülhessenek – szeretném közkinccsé tenni.

A Katolikus Egyháznak a gondjaira bízott lelkek üdvössége érdekében létfontosságú és nélkülözhetetlen rámutatnia arra, hogy a szentségek méltatlan felvételének milyen következményei vannak azok számára, akik súlyos bűnben élnek, és ezért a szentségekhez járulás számukra nem lenne ajánlatos. De ugyanilyen fontos rámutatnia arra is, hogy mi az, ami az ilyen helyzetben lévő hívei számára még lehetséges? Minden jel arra vall, hogy a nyugaton pár éve kibontakozó ezzel kapcsolatos vita egyik káros következménye az, hogy az érintettek nem tudják – mert nem mondják meg nekik -, hogy mi az, ami számukra lelki szempontból üdvös, és mi az, amit az isteni illetve egyházi törvények számukra nem tesznek lehetővé, ezért mennek a többséggel...

Szerintem ahelyett, hogy a vitát egyetlen egy – megtévesztő, téves érvekkel alátámasztott – követelésre összpontosítanánk ("A szentáldozás mindenkinek jár! Akár nem katolikusoknak is! Krisztus mindenkinek szánta! Ő senkit nem akar kizárni!"), jobb lenne, ha a problémát két oldalról közelítenénk meg. Egyrészt teológiai magyarázatokkal és egy alapos katekézissel meg kellene magyaráznunk az érintetteknek azt, hogy miért nem lehetséges számukra a szentáldozáshoz való járulás, másrészt fel kellene vázolnunk azokat az alternatívákat, amelyek az Urunkkal Jézus Krisztussal való szentségi találkozást minden probléma nélkül lehetővé teszik.

Tehát nem új kétes, teológiailag sántító formákat és formulákat illetve pótszertartásokat kellene kitalálnunk számukra, mint amilyeneket egyesek fennen hangoztatnak (pl. az elvált és újraházasodottak illetve a melegek házasságainak megáldása, interkommúnió) hanem a vallásgyakorlat régóta ismert formáira kell ráirányítanunk a figyelmüket. Azt is el kell nekik mondanunk, hogy bár a szentáldozás valóban magasztos, azonban az eukarisztia – a szentmise és a szentáldozás – gyümölcseiben való részesedésnek nem csak ez az egyetlen formája.

Továbbá mind a vitában, mind lelki beszélgetésekben és a szentgyónásban azt is mérlegelni kell, hogy vajon a mai szentáldozáshoz járulás gyakorlatának területén nem történt-e jóvátehetetlen túlzás? Szinte mindenki szentáldozáshoz járul, de alig megy valaki gyónni…

Végül azt is ki kell mondanunk, és ezt mi, lelkipásztorok különösen tanúsíthatjuk, hogy egyre kevesebb azoknak a száma, akik még tudják, hogyan kell áldozni, hogyan kell viselkedni és mit kell mondani a szentáldozás előtt, alatt vagy után, stb. Nagy általánosságban elmondható, hogy a mai áldozási gyakorlat nem kielégítő és sok tekintetben nagyon is hiányos.

Ha ezeket a dolgokat elkezdenénk korrigálni, és ha minden tőlünk telhetőt megtennénk azért, hogy azok a hívők, akiknek szabad szentáldozáshoz járulniuk, csak akkor áldozzanak, ha tudatosan felkészültek, az bizonyára nagy segítség lenne azok számára is, akik nem járulhatnak szentségekhez. Akkor ismét normálisabbá válna, ha valaki ülve marad, míg mások áldozni mennek, és ez benne egyátalán nem keltené a kirekesztettség érzését.

Ennek a lelkinapnak a kezdetén én most – a Karl Leisner Ifjúság honlapján található írásokból szemlézve (http://www.k-l-j.de/) – nyolc olyan eukarisztikus útról szeretnék beszélni, amelyek közül hét mindenki előtt nyitva áll – beleértve azokat is, akik súlyos vagy halálos bűn állapotában vannak. És ez a hét út rendkívül gyümölcsöző lehet minden katolikus hívő lelki élete és lelki üdvössége szempontjából.

1. A szentséglátogatás

Az első eukarisztikus út a szentséglátogatás, vagyis a tabernákulum (szentségház) előtti elidőzés lehet, vagy ahogyan azt régebben nevezték: „látogatás az Úr Jézusnál”. A szentségi ájtatosság eme formája bárhol és bármikor gyakorolható. Különösen ajánlott, hogy alatta egy litániát is elimádkozzunk, pl. a Jézus Szíve, a Jézus Szent Vére vagy az Oltáriszentségről szólót. Közben a tabernákulumban lakó Jézussal megbeszélhetjük élethelyzetünket és terveinket. A szentséglátogatás különösen erősíti az Úr Jézus Krisztussal való belső kapcsolatunkat.

2. A szentségimádás

A szentségimádás az imádságoknak és szentségi ájtatossági gyakorlatoknak az egyik legmagasztosabb formája. Benne ugyanis közvetlenül találkozhattunk az Úrral. Alatta gyötrő gondjainkat és nehéz döntéseinket is érdemes az Úr elé vinni, mert azokra ilyenkor bebizonyítottan mindig bölcs és megnyugtató válaszokat kapunk.

3. A szentségi körmenet

A szentségi körmenetben Krisztushoz való tartozásunkat nyilvánítjuk ki – külsőleg; belsőleg pedig meg is erősítjük azt. Úgy is mondhatnánk, hogy alatta izmosodik bennünk hitvallói bátorságunk. Általa megmutathatjuk, hogy Krisztus Urunkhoz akarunk tartozni, még akkor is, ha a vele való közösségünket – abban a pillanatban, tartósan vagy átmenetileg – a bűn beszennyezi. Előfordulhat, hogy életünk egyik vagy másik területe nem egészen krisztusi. De ezért nem akarjuk eldobni az egész lelki életünket, hanem törekedni szeretnénk arra, hogy legalább a többi területen úgy éljünk, ahogyan az Istennek tetszik. A szentségi körmenetekben való részvétel éppen ezt a Krisztus-követő életre való törekvést erősítheti meg bennünk.

4. A szentségi áldás

Ezen az áldáson keresztül olyan kegyelmekben részesülünk, amelyek közvetlenül a szentmiseáldozat gyümölcseiből származnak. A szentségi áldás bár nem azonos a szentáldozással, de mindazonáltal egy kegyelmet közvetítő és hatékony szentelmény, amely lelkileg is megerősíthet bennünket. Ha tehát nem tudnék szentáldozáshoz járulni, akkor is álljak be a sorba, hogy különleges kegyelmet kapjak. Amikor rám kerül a sor, ujjamat az ajkamra teszem annak jeléül: most nem vagyok méltó arra, hogy magamhoz vegyem az Úr Testét, de áldást kérek a szentostyával. A régi római rítus (latin mise) klasszikus formájában egyébként a pap mielőtt az áldozó nyelvére helyezte volna az ostyát, előbb azzal megáldotta őt.

5. A szent útravaló

A szent útravaló (latinul: viaticum) a halálos veszedelemben lévő hívők szentáldozása. Ki kell szolgáltatni mindazoknak, akiket legalább feltételesen föl lehet oldozni. Halálveszélyben Krisztus szélesre tárja Egyháza kegyelmi kincsestárának a kapuit. Amikor az élet véget ér és a halál közvetlen veszélye fenyeget gyakorlatilag minden akadály elhárul a szentségi Úr Jézussal való találkozás útjából. Ezért is indokolatlan az a kijelentés, hogy valakinek soha többé nem szabad áldoznia. Az a tudat, hogy minden valószínűség szerint lesz még egy alkalom a szentségi Jézus befogadására, nemcsak vigasztalás és remény, hanem ösztönzés is arra: úgy éljük életünket, hogy az egyre tetszőbb legyen Krisztusnak.

6. A szentmise

Egy másik fontos lehetőség a szentségi Jézussal való találkozásra: a szentmise. Az csak természetes, hogy azok is kötelesek a vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvételre, akik nem járulhatnak a szentáldozáshoz. Az Egyházban azonban – főleg Isten előtt – nincs alsóbbrendű vagy hiányos szentmise csak azért, mert valaki nem áldozhat. Sőt! Korábban az volt a ritka, hogy a hívők szentmisén áldoztak. Ma viszont ennek épp az ellenkezője van: "túl sokat és túl sokszor" áldozunk. Azok is, akiknek nem lenne szabad tenniük… Azonban ők sincsenek teljesen kizárva annak a lehetőségétől, hogy a szentségi Jézussal találkozzanak. Ha ugyanis részt vesznek a szentmisén, ők is elmerülnek az oltáron megújuló keresztáldozatban, és lelkileg egyesülnek a haldokló és értünk életét feláldozó Kisztussal. A szentmiseáldozaton való részvétel valami isteni dologban való részesedés, amely a bűnöst is átöleli és haza akarja vinni a mennyei Atya házába.

7. A lelkiáldozás

Aki valamilyen okból kifolyólag nem tud szentáldozáshoz járulni, akár azért, mert nincs a kellő kegyelmi állapotban, akár, mert betegség vagy egyéb okok miatt nem lehetséges szentmisére mennie, az gyakorolhatja az ún. „lelkiáldozást”. A lelkiáldozás alatt azt a buzgó vágyat értjük, amellyel a legméltóságosabb Oltászentséget akarjuk magunkhoz venni. Ezt általában az erre a célra megfogalmazott számos imák egyikével fejezhetjük ki (pl. l. https://www.magyarkurir.hu/.../fohasz-jarvany-idejen...). A lelkiáldozás lelkileg épp úgy egyesít Urunk Jézussal, mintha valóban befogadtam volna Őt. Nemcsak helyettesíti vagy pótolja a szentáldozást, hanem fel is készít rá.

8. A szentáldozás

A nyolcadik és egyben az utolsó út, amely az Úr Jézussal való eukarisztikus találkozáshoz vezet, az a szentáldozás. Valójában ez a szentségi élet igazi célja és csúcspontja – és csak ez az egyetlen út van néha elzárva azok előtt, akik nincsenek a kegyelem állapotában, mert azt valamilyen súlyos bűnnel eljátszották. A szentáldozásban magát Urunkat Jézus Krisztust fogadjuk magunkba.

A másik hét eukarisztikus út mind ebbe torkollik és erre összpontosul. Aki megfelelő akadály miatt lemond a szentáldozásról, mert azt lelkiismerete vagy objektív körülmények úgy tanácsolják vagy követelik, az legyen meggyőződve arról, hogy Istennek tetszően cselekszik!

Aki az első hét utat folyamatosan gyakorolja, mert a nyolcadikhoz vezető út lelki állapota miatt elzárt, azzal ugyanakkor az is előfordulhat, hogy megkapja az utolsó lendületet ahhoz, hogy bűnös helyzetére reflektáljon és a szentáldozáshoz való járulás útjába gördülő akadályokat életében felszámolja.

Ahelyett tehát, hogy – az előszóban említett viták során – mindig „új szempontokról”, „új megközelítésekről” szövegelnénk, amelyek teológiailag lehetetlennek, talán újra fel kellene fedeznünk és fel kellene elevenítenünk a népi ájtatosság fent említett, nem egyszer feledésbe merült formáit, és azokat kellene ajánlanunk a lelki élet útján megfeneklett testvéreinknek.

A nekik adandó katekézisnek világossá kell tennie azt, hogy miért kell úgy cselekednie az Egyháznak, ahogyan teszi, és miért nem másképp. Ugyanakkor azt is meg kell mutatnunk nekik, hogyan változtathatnak a helyzetükön.

Képletesen: az a kötelességünk, hogy megmondjuk az úton levőknek, hol van útlezárás, de ugyanakkor azt is meg kell mondanunk nekik, hogy melyik az a másik hét út, amely kerülővel ugyan, de szintén célba vezet!

Ezt kívánja minden Olvasójának,

lelkipásztori szeretettel,

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát„Nullpontok“…

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát „Nullpontok“…

„Nullpontok“…

Néha az az érzés támad benned, hogy minden elveszett. Barátaid egy része elfordult tőled, és nem tudod, miért. Kapcsolataid egyike-másika, amelyek eddig látszólag nagyszerűen működtek és amelyek hálója a felszínen tartott, törékenynek bizonyult. Terveid egy része, amikbe évek óta annyi energiát fektettél, és amelyeket olyan nagy odaadással dédelgettél, meghiúsultak. Szépreményű álmaid nem váltak valóra. Egy jó ügy érdekében kifejtett fáradozásaid hiábavalónak látszik, sőt fiaskó lett a dolog vége. A sorozatos kudarcok még az Istenbe vetett hitedet is kikezdték. A szó szoros értelmében kátyúba jutottál és úgy érzed, megfeneklettél, sem előre, sem hátra nem megy. Egyetlen egy szóval kifejezve: kudarcnak érzed egész önmagad!

De még ilyenkor sem szabad elkeseredned!

Ez ugyanis életedben az úgynevezett „nullpont”. Hosszabb-rövidebb ideig tartó sötét útszakasz, amely döntő hatással lehet ugyan sorsodra, de nem végzetes!

Mert a „nullpontnak” is megvan a maga értelme!

Talán meg akar szabadítani attól az illúziótól, amelyet valamiről, vagy valakiről naívan dédelgettél, és amelynek most – mert kiderült: semmi, de semmi alapja nem volt! – a csapdájába estél!

Talán lehetőséget kínál neked arra, hogy az életedet új szemszögből és más távlatból nézd!

Talán felnyitja a szemedet, hogy zsákutcába kerültél és ahhoz, hogy ismét a helyes irányba indulj, egyszerűen meg kell fordulnod!

Talán arra jó, hogy új, reálisabb terveket és álmokat szőjj, amelyeket igazán meg tudsz majd valósítani!

Talán arra ösztökél, hogy új szeleknek feszítsd vitorláidat!

Életednek a „nullpontjai”, amelyekben úgy érzed, hogy mélyebbre már nem zuhanhatsz, - új kezdetek csíráit rejtik magukban.

Életednek a „nullpontjai” jó irányba lendíthetik a sorsodat!

Életednek a „nullpontjai” újjá szülhetnek Téged - még akkor is, ha fájnak.

Csak bennük tapogatózz Isten feléd kinyújtott keze után, mert Ő a „nullpontokban” is melletted áll! Ugyanis lehet, Ő küldi Neked őket, hogy új irányba tereljen.

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátBúcsú halottaink lelki üdvéért

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Búcsú halottaink lelki üdvéért

Búcsú halottaink lelki üdvéért

Noha hihetetlenül hangzik, kora gyermekkoromtól fogva minden nap imádkozom a halottakért, „különösen a tisztítótűzben szenvedő lelkekért“. Nem tudom, hogyan és mennyi ideig magyarázta meg nyiladozó gyermekeszemnek a tisztítótűz mibenlétét nagyanyám, de azt egyszer s mindenkorra fejembe véste, hogy elsősorban a család tagjaiért kell imádkoznom, aztán az őseimért, majd szerteágazó és népes rokonaim elhunytjaiért, végül „különösen azokért, akikről senki nem emlékezik meg“. Ezt olyan komolyan vettem, hogy november 1-je délutánján nem csak a család és a rokonok fejfáin olvastam el mindig a neveket és az évszámokat, hanem a temetőárkába kidobott kereszteken is, hátha egy távoli rokon nevét felfedezem rajtuk, meg hát – amint gondoltam – azokért már csakugyan senki nem imádkozik.

Ilyen előzmények után aztán már nem csoda, hogy pap koromban a szentgyónáshoz járulók számára a kedvenc penitenciám így hangzott: „Imádkozz el ennyi és ennyi Miatyánkot illetve Üdvözlégyet „a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, különösen azokért, akikről senki nem emlékezik meg!” Hogy mit gondoltak kedves gyónóim, természetesen mai napig sem tudom, valószínüleg nem mertek visszajelezni, de ha csodálkoztak volna is, én akkor is azt mondom öreg papi fejjel: imájuk nem volt hiábavaló, hatásukra ezrek és ezrek szabadultak ki a tisztítótűzből, és ez a fontos!

Hogy az Egyház milyen komolyan veszi az elhunytak lelki üdvét, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy – a kegyelem állapotában – értük végzett imát (a szentmiséről nem is beszélve!), szentáldozást teljes búcsúval köti össze. Egy napon különösen: november 2-án, Halottak napján. Aki ezen a napon egy templomot vagy kápolnát meglátogat, ott egy Hiszekegyet, egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és egy Dicsőséget elimádkozik, és kegyelem állapotában van (azaz nincs bűne és szentáldozáshoz járul), az halottai számára teljes búcsút nyer!

Ugyanezek a feltételek szükségesek november 1-je és 8.-a között azzal a különbséggel, hogy ha templom vagy kápolna meglátogatása nem lehetséges, akkor egy temetőbe kell elmenni.

Az már csak „hab a tortán“, hogy míg november 2-án kizárólag a halottak javára, november 1-je és 8.-a között a saját javunkra is lehet teljes búcsút nyerni, de rábízhatjuk Istenre is, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek közül kinek a javára használja az általunk kieszközölt és megszerzett búcsút. Ha az ember most minden búcsúnyerési lehetőséggel él, akkor mától, november 1-jétől november 8.-ig összesen 9 búcsút szerezhet és ajánlhat fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára.

A tavalyi és idei esztendőben a Szentszék – a koronavírus járványra való tekintettel – egész november hónapra kiterjesztette a búcsúnyerés lehetőségét, ez nem csak azt jelenti, hogy novemberben bármikor elnyerhetjük a teljes búcsút, de azt is, hogy (protestáns testvéreim ne vádoljanak most túl gyorsan búcsúcédula árusításával!) november végéig 30 búcsút is szerezhetünk a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára!

Hogy hogyan lehetséges ez, azt majd egy másik alkalommal beszüljük meg, most ehelyett azokat az imákat szeretném felsorolni, amellyel ez lehetséges.

Mit kell tehát imádkoznunk?

1. Azok, akiknek több idejük van vagy igényesebbek, itt van a Halottak esti szertartása.

HALOTTAK ESTÉJÉN DE A HÓNAP MINDEN NAPJÁN IS

Az ájtatosságot a Mindenszentek litániájával kezdjük (vö. Hozsanna 80-87. old.). Majd annak befejeztével felváltva mondjuk:

Előimádkozó: Könyörögjünk: Úristen, minden hívednek teremtő és megváltó Istene! Szolgáid és szolgálóid lelkének bocsásd meg minden vétkét, hogy, a Te kegyelmedet, amelyet mindenkor óhajtottak, azt buzgó könyörgéseink által megnyerhessék. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Hívek: Ámen.

Ének: Szent Vagy Uram/Hozsanna 154. Jézusomnak szívén 1-2

E: Testvéreim! Krisztus titokzatos testében, az Egyházban mindnyájan felelősek vagyunk egymásért. A halottak estéjén könyörögjünk mennyei Atyánkhoz a szenvedő Egyház tagjaiért!

1. Könyörülj, Urunk, elhunyt lelkipásztorainkon! Add, hogy akik a papi rendben szolgáltak, részesüljenek a mennyei istendicséret örömében!

H: Kérünk Téged...

2. Könyörülj, Urunk, elhunyt szüleinken! Add, hogy akik nekünk a földi életet adták, kegyelmedből az örök élet boldogságában részesüljenek!

H: Kérünk Téged...

3. Könyörülj, Urunk, elhunyt testvéreinken, rokonainkon, barátainkon és jótevőinken! Add, hogy akikhez itt a földön szeretet fűzött minket, a másvilágon élvezhessék a te örök szeretetedet!

H: Kérünk Téged...

4. Könyörülj, Urunk, a háborúk áldozatain! Add, hogy akik annyit szenvedtek és életüket áldozták, megbocsátó irgalmadból nyugodjanak örök békében!

H: Kérünk Téged...

5. Könyörülj, Urunk, azokon akikről külön senki sem emlékezik meg! Vezesd őket szent angyalaid által az égi hazába!

H: Kérünk Téged...

6. Könyörülj, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt minden testvérünkön! Engedd őket jóságosan szent színed látására!

H: Kérünk Téged...

7. Végül könyörülj, Urunk, mirajtunk is! Add, hogy az utolsó ítélet napján az áldottak sorában lehessünk!

H: Kérünk Téged...

E: Istenünk, az emberi nem Teremtője és Megváltója! Hallgasd meg buzgó könyörgésünket, engedd el meghalt testvéreink hátra lévő büntetését. Add meg nekik a teljes bocsánatot, amelyre mindig vágyakoztak! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

H: Amen.

Hiszekegy… Miatyánk... Üdvözlégy...

E: Teremtő Istenünk, élők és holtak Ura! Te a magad képére teremtetted az embert, és örök szeretetedben gyermekeddé fogadtad. A kísértésben elbukott embert szent Fiad kereszthalálával fölemelted, és így Krisztus feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. Erősen hisszük, hogy mi, akik a keresztség által eltemetkeztünk Fiad halálában, egykor majd feltámadásában is részesedünk.

Bizalommal könyörgünk hozzád azokért, akik már megjárták az élet útját és átléptek a halál kapuján. Nagy irgalmasságod szerint szabadítsd ki őket a tisztulás helyéről, és vezesd országodba, ahol nincs többé se könny, sem gyász, sem fájdalom, hanem csak örökké tartó boldogság!

Minket pedig, akik ma megholtjainkra emlékezünk, vezess az igaz élet útján, és erősíts kegyelmeddel, hogy hitünk szerint éljünk.

Add, hogy amikor elérkezik földi életünk utolsó órája, irgalmas Bíróra találjunk szent Fiadban! Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké!

H: Amen.

E: Adj Uram örök nyugodalmat nekik,

H: És az örök világosság fényeskedjék nekik!

E: Nyugodjanak békességben!

H: Ámen!

E: Elhunyt testvéreink lelke és minden elhunyt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék: az Atyának, † a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.

H: Ámen.

Befejező ének: Jézus világ megváltója SzVU. 70. első+utolsó versszaka

2. De a búcsúnyeréshez – másodszor – természetesen elegendőek a szokásos imák is: a Hiszekegy, a Miatyánk, az Üdvözlégy és a Dicsőség.

3. Végül hozok egy pár olyan imát, amelyekkel egész hónapban örömet szerezhetünk elhunyt hozzátartozóinknak:

IMA A HALOTTAKÉRT

Üdvözítő Jézus Krisztus! Kérünk téged,

fogadd országodba híveidnek lelkét,

akikért szent véredet kiontottad.

Emlékezzél meg, Uram,

hogy gyarló az emberi természet,

és olyanok vagyunk, mint a mezei

virágok, melyek hamar elhervadnak,

és a szél könnyen széthordja szirmaikat.

Te, aki a keresztfán meghallgattad

a hozzád folyamodó jobb latrot,

és a paradicsomnak örömét ígérted néki,

hallgasd meg híveidnek kiáltását is,

és kegyelmesen oldozd fel a világból

kimúlt szolgáid lelkét minden bűnük kötelékétől,

hogy a feltámadásnak dicsőségében a választottak

között részesüljenek az örök életben.

Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat,

és az örök világosság fényeskedjék nekik! Amen.

IMA ELTÁVOZOTT SZERETTEINKÉRT

Istenünk, áldd meg emlékeinket, töröld le a könnyeinket.

Erősítsd meg hitünket abban a tudatban, hogy nincs mi¬től rettegnünk,

mert akár éljünk akár haljunk, mindig a Tieid vagyunk.

Szeretetedtől semmi nem szakaszt¬hat el sem életünkben, sem halálunkban.

Halottaink porainak adj csendességet, zavartalan pihenést,

lelkünk¬nek örök üdvösséget atyai kebleden. Amen.

IMA ELTÁVOZOTT SZERETTEINKÉRT

Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene.

Töröld el elhunyt szeretteink minden bűnét és vétkét.

Tekints esdeklő könyörgésünkre szent Fiad, Jézus

Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt.

Add meg nekik és nekünk is a bűneink bocsánatát.

Szent Lelked ereje által, vezess bennünket az igazak útján,

hogy kegyelmed segítségével elérjük az élet teljességét és

viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel,

hálával és megbocsátással emlékezünk meg. Amen.

Ne legyen ez dicsekvés, de mostanság, életem új helyzetében sem múlik el olyan nap, hogy ne imádkozznék „a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, különösen azokért, akikről senki sem emlékezik meg”.

Imádkozzatok Ti is, és meglátjátok, nagyon hálásak lesznek miatta!

Isten adjon Nektek nyitott szemet, hogy hálájuk jelét észrevegyétek!

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátMinden lelki válság kegyelem…

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
20
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Minden lelki válság kegyelem…

Minden lelki válság kegyelem…

Majdnem olyan meghitten beszélgettünk, mint máskor. A szavak csak úgy ömlöttek belőlünk. Mégis a szemed csillogásán láttam, hogy belül tele vagy fel nem oldott keserűséggel. És óvatosabban is fogalmazol, mint máskor. Félsz. Hirtelen belém villant: magadtól félsz! A beszélgetés közepén rájöttem: talán krízisben vagy, csak nem veszed észre. Minél tovább hallgattalak, annál inkább megizmosodott bennem a felismerés: nem ismered fel, hogy lelki válságban van az életed!

Ekkor még nagyobb gyöngédséggel fordultam hozzád, mint máskor. Összeszedtem minden bátorságomat és azt mondtam:

- „Minden lelki válság kegyelem!”

Elpirultál, mert a lelkedbe láttam... Majd egy darab után így folytattam:

- „Tudod, sok évbe telt, mire ki mertem mondani ezt a mondatot. Sok ezer beszélgetésre volt szükség a legkülönfélébb típusú emberekkel, hogy magam is felismerjem: A lelki válságoktól nem kell félni. Minden lelki válság kegyelem!”

- „Mit értesz ezalatt?” – kérdezted halkan, talán a szótól is megijedve.

- „Minden válság lelkednek a láza, amely egy belső gyulladásra hívja fel a figyelmedet.

Minden válság lelked szenvedése, amely abban a pillanatban úgy érzi, létének nincs értelme, és arra törekszik fuldokolva, hogy magának valamilyen (új) célt találjon.

Minden válság egy vagy több meg nem valósult álmod sikolya, amely arra vár, hogy beteljesüljön.

Minden válság egy-egy kihívás, létkérdés, és arra vár, hogy végre egyenesen, kendőzetlenül - és kielégítően megválaszold.

Viszont minden lelki válság egyértelművé teszi azt is, hogy mindig "több" vagy, mint problémáid.

Minden ember több, mint a saját lelki válsága!

Végül a lelki válságban Jézus próbál hozzád férni. Ő szól hozzád. Új, magasabb színtre akar emelni! Ne zárkózz el hát előle! Hallgatózz kissé mélyebben lelkedbe! És hallgass a belső hangra!

Az Ő hangjára.

Ha megteszed: ez lesz a kegyelem!

Lelked csillagórája.

Isten és lelked csillagórája!”

A wathsapp két végén még sokáig hallgattunk... Majd halkan elbúcsúztál. Közben mind azért fohászkodtam, hogy felismerd: lelki válságban vagy!

De a lelki válság mindig kegyelem!

Ha felismered és Jézushoz fordulsz vele!

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátAz élet művészete…

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
07
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Az élet művészete…

Az élet művészete…

A múlt héten lépcsőházunk takarításában ismét én voltam soros. Nem mondom, hogy különösen szeretem, de mert az ezt feltalálók szövetségi tartományában, azaz Baden-Württembergben lakom egy plébánia társasházában, elviselem. Eleinte nem találkoztam senkivel, de újabban egyre többen dugják ki a fejüket ha én rajtam a sor. Egyesek, hogy lássák: jól teszem-e a dolgomat, mások, hogy egy pár szót váltsanak velem, különösen, ha egzisztenciális gondjaik vannak.

Ezúttal a lépcsőház mindenkit megszóló kritikusa kukucskált ki, amikor az ajta előtt sepregettem. ’Egy szép napot!’ - kívánságomra azt válaszolta: ’Nem lesz, mert a múlt héten temették a férjemet. Imádkozzon már érte!’ A gyásza előtt elnémultam. Tudtam, hogy férje régóta beteg, de azt még senki nem mondta a házban, hogy míg én Lourdesban voltam egy zarándokcsoporttal, meghalt és el is temették…

Belőle azonban nagyon sok minden más is kikívánkozott.

„A szemközti házban lakott Frau Mayer. Maga nem ismerte, nekem viszont régi kedves ismerősöm volt. Húsvéthétfőn halt meg. Mivel nem volt hozzátartozója, nem tudatták senkivel, csak a napilapban megjelent harmadnapi apróhirdetésből tudtam meg, hogy ő halt meg.

Korábban gyakrabban láttuk egymást, néha együtt sétáltunk egy darabon, amikor útjaink a vásárlás után keresztezték egymást. Mesélt édesanyjáról, Königsbergből való menekülésükről, aztán az unokáiról, akikre annyira büszke volt, noha őt már évek óta nem látogatták… Mikor pedig elbúcsúztunk egymástól, Mayer asszony mindig Isten áldását kívánta rám. Ma is szíven üt, ha meggondolom: Húsvét után nesztelenül és észrevétlenül kilopták az életemből…”

- És a férje? – kérdeztem tőle, megtörve a hirtelen közénk terpeszkedő csendet.

„A férjem? – kapta össze ismét magát, - amikor a múlt héten meghalt, a temetkezési vállalat emberei mindenképp a mellékutcában akartak parkolni. Parkoljanak elől, mondtam nekik, hadd lássák a szomszédok, hogy a mi házunkban halt meg valaki. A fekete ruhás urak azonban nem hajlottak szavamra; szemmel láthatóan megvolt nekik a főnökük utasítása. A mellékutcában álltak meg, és a hátsó ajtón vitték ki férjemet a házból, titokban, akár a tolvajok. Mintha szégyellni kellett volna szegényem halálát. Az pedig még csak növelte lelki fájdalmamat, hogy temetésén erősen korlátozott számban vehettek részt a rokonok, az érte tartandó istentiszteletet is valósággal ki kellett harcolnom a lelkészünktől, aki a járvánnyal kapcsolatos szigorított előírásokat buzgalmában messze túllicitálta. Csak akkor állt kötélnek, amikor azt mondtam neki: férjemnek Isten előtt egyenesen kell majd megállnia, s erre Krisztus keresztáldozatának megünneplésére van szüksége!”

Majd miután letörölte a szeméből kicsorduló könnycseppeket, szipogva így folytatta.

„Tudja, régebben, amikor édesanyám és édesapám elhunytak, mindenkinek kimutathattuk, hogy gyászolunk. Sőt, egy évig egy fekete szalagot is hordtunk a karunkon, mutatva, hogy egy szeretett embert veszítettünk el, s aki akar, együttérezhet velünk. Ma már nem mondhatjuk el nyilvánosan, hogy hiányzik valaki, aki sokat jelentett nekünk, mert senkit nem érdekel. Vagy legalább is úgy tesz. Elhunytakról nem illik, sőt nem is szabad beszélni! Azokat ki kell lopni a házból, nehogy valaki meglássa őket. Azokat kórházba kell dugni, hogy ott haljanak meg, utána pedig névtelen sírba vagy fák alá illik eltemetni, hogy még látható emlékük se emlékeztessen bennünket az elmúlásra.

Ám egész életünk – ha tetszik, ha nem – az első pillanatától kezdve a halál felé tart. Napjaink abban az igyekezetben telnek, hogy a betegséget és a halált elkerüljük. Közben nem vesszük tudomásul, hogy Isten terveiben azoknak is megvan a maguk értelme, és a ránk leselkedő legnagyobb veszedelem nem a betegség vagy az elmúlás, hanem az, ha nem számolunk velük – illetve Istennel.

Miért növekszik az öngyilkosok száma? Miért van az, hogy egyre többen akarnak orvosok által asszisztált kegyes halált maguknak? Mert kivész lassan a hit! Azzal, hogy saját kezedbe veszed a halálodat és te döntesz róla, mikor dobod el magadtól az életet; azzal, hogy megpróbálod elhesegetni magadtól az elmúlás gondolatát, egyszersmind azt is beismered, hogy a halál után már nem vársz semmit! Tátong benned a nagy üresség – és mereszti rád a szemét a nagy semmi!”

„Hol vannak már azok az idők, amikor sokan, és nem csak szerzetesek, egy emberi koponyát vagy annak mását tették az asztalukra, hogy saját halandóságukra emlékeztesse őket. Sőt, fel is írták maguknak: ’Memento mori! - Emlékezz a halálra!’, vagy ezt: ’Carpe diem! – Jól használd fel a napodat!’ Ezzel a helyes, félelem nélküli, tartalmas, céltudatos és felelőségteljes élet művészetét sajátították el.

Úgy tűnik, mindannyiunknak újra meg kellene tanulnunk – számolva Istennel és a másik világgal! – helyesen élni! Nem gondolja? Magának ezt jobban kell tudnia, hisz maga katolikus pap…”

Mert látszott, hogy nem vár tőlem semmire választ, hallgattam egy sort… Mire így fejezte be:

„Gyakran átnézek Frau Mayer lakására. Már nincs fény esténként az ablakában. Lehet, hogy unokái már el is adták kis kuckóját… De az az áldás, amelyet Mayer asszony gyakran kívánt nekem, minden bizonnyal elkíséri most férjemet - és majd engem is – a másik életbe…”

Majd sarkon fordult és köszönés nélkül ott hagyott. Az ajtóból azért még visszaszólt, jelezve, hogy amiért pap vagyok, attól még épp olyan alaposan el kell végeznem munkámat, mint a lépcsőház többi lakójának:

’Ja, igen, ne gondolja, hogy kész van a takarítással. Fel kell mosnia a mosót és a szárítót is...’”

Nyers szavait gyászának tudtam be és szótlanul lenyeltem.
Helyette arra gondoltam, hogy milyen mély dolgot mondott: meg kell újra tanulnunk az élet művészetét!
Méltósággal és hittel számolni a halállal – és Istennel!

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátAzzá válhatsz, amit olvasol...

Napi Ima31 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Azzá válhatsz, amit olvasol...

Azzá válhatsz, amit olvasol...

Olyan felemelő érzés, mint a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alatt már rég nem honolt bennem. Noha nem lehettem jelen személyesen, csak a TV képernyője előtt követhettem az eseményeket (egyébként mindet!), de éreztem, hogy szívem együtt dobban a Budapesten jelenlévőkkel: a szentmiséken, a katekéziseken, a tanúvallomásokon, a különböző rendezvényeken, majd végül a pápai szentmisén. Pártatlanul állíthatom, hogy egy fenkölt, tartalmas, jól koreografált, rendezvénysorozatot láthatott a világ, amely miatt a Magyar Egyház csak dicséretet és elismerést érdemel! Igy is tudósított a glóbusz szinte valamennyi médiája!

Persze, nem mindenki osztotta a véleményünket. Nem mindenki tudott velünk felhőtlenül és lelkesen örvendeni. Pár – otthoni és külföldi – sajtóorgánum egészen mást látott. Hiányolta a mai társadalmi problémák megjelenítését, „retró-kereszténységről” beszélt, amely már rég idejét múlta. A rendezvények minőségét, a résztvevők nagy tömegét és a hitükből áradó derűt, örömöt, öntudatosságot egy szóval sem értékelte. Szemmel láthatóan minden eszközzel igyekezett „a szentet” a sárba húzni…

Talán már Te is észrevetted, hogy tudósítók hadserege éjjel és nappal hatalmas információ- és híranyaggal bombáz. Jó és rossz híreik, amelyek egyszer háborúról és békéről, életről és halálról, katasztrófákról és szerencsétlenségekről, máskor olcsó hírességekről és kalandjaikról, értékek és erények romboló, alpári sárbatiprásáról szólnak, olyan szélsebes ütemben keringenek a világ körül, hogy már-már követni sem tudod őket.

Olyan gyorsak, mint egy vírus.

Hatásuk lehet jó, de lehet rossz is!

Végzetes!

Pár perc alatt teljesen megváltoztathatják a világot!

Az viszont, hogy megváltoztatják-e az életedet és meggyőződésedet, hitedet is, attól függ, mennyire bízol meg bennük, és mennyire veszed őket készpénznek?

Na, meg persze attól, mennyire engeded, hogy behatoljanak a szívedbe?

A „szellemek megkülönböztetése”, a tudósítások és beszámolók, a hírek és az információk valódi szándékának, céljának a kiderítése ma kötelezőbb számodra, mint bármikor, nehogy eltévedj a híráradat erdejében, ne válj könnyű prédávájává, ne rontsa meg a gondolkodásodat és ne hordja tele szeméttel a szívedet.

A szellemek megkülönböztetése terén ma is érvényesek Jézus Urunk szavai: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt.” (Mt 7,16-18)

Ha valamelyik sajtóorgánum Isten- és keresztényellenes, folyton az Egyházat támadja, a szentet sárba húzza, szívedet negatív dolgokkal tölti meg, olvasása vagy nézése után nyugtalanná tesz, azaz rossz gyümölcsöket terem benned, kerüld!

Mert az információk önmagukban nem változtatják meg az életedet, de ha nem vagy velük szemben kritikus és nem vagy résen, könnyen azzá válhatsz, amit belőlük kiolvasol!

Ja, és befejezésül még egy dolog: meg vagyok győződve, hogy míg az 52. Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus felemelő hatása még évtízedekig, talán egy egész életre érezteti majd a hatását, addig a róla szóló célzatos, tudatosan romboló műsorok, tudósítások, cikkek, vélemények sorsa az lesz, ami minden névtelen, ártó szándékkal írt levélé: a kukába kerülnek…

Imre atya

2021-09-30.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátIgazán hontalan…

Napi Ima83 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Igazán hontalan…
Igazán hontalan…
„Itthon” vagy.
Lakásodat, házadat belaktad. Igaz, hogy keményen megdolgoztál érte, de van mit aprítanod a tejbe.
Családod van, munkahelyed, új barátok, ha kevés is...
Gondjaid, problémáid néha mázsásak, de ugyanazok, mint mindenki másnak, legfeljebb nem mindig van, kivel megosztanod...
Egy szóval meg vagy...
Olykor-olykor azonban szent nyugtalanság fog el és útra kelnél…
Mert van egy „otthon”, ahol a kenyér ízesebb és lágyabb,
a víz pedig páratlanul tisztább és üdítőbb, mint bárhol másutt széles e világon!
Van egy otthon, ahol a rétek színesebbek és pompásabbak,
a mezők tarkábbak és virágosabbak!
Van egy otthon, ahol a fű zöldebb és dúsabb, az ég kékebb,
a földek pedig jobb és gazdagabb termést hoznak, mint ahol most élsz…
Otthon a házakban nyáron kellemesen hűvös, télen pedig vendégmarasztalóan langymeleg van.
Az emberek mindig szívélyesek egymáshoz, és olyan zöngéjű nyelven beszélnek, amelyet mindenki megért.
Olyan szép utcái vannak, hogy mindre fejből emlékszel, és minden ház ismerős neked.
Pirkadatkor, ha reggel felkel a nap, a szomszédoknak máris van egy jó szavuk egymáshoz.
Napközben mindenki mindenkit megsüvegel és megszólít, mindenki mindenkinek segít, mindenki mindenkire számolatlan időt pazarol.
Este lefekvés előtt pedig az emberek forró imában adnak hálát Istennek.
Ezen a helyen az alvás pihentetőbb, az álom pedig édesebb, mint bárhol máshol ezen a földgolyón.
Van egy otthon, ahol mindig gyermek lehetsz: ártatlan, derűs, boldog és gondtalan.
Hogy ugyanezt érzed-e Te is, miközben olvasod? Nem tudom!
De ha szülőföldedet, otthonodat elveszítetted vagy valamiért el kellett hagynod,
akkor nem létezik, hogy szíved mélyén nem ezt mondatná veled is a honvágy, az édes otthon utáni mély, méla, keserű-édes sóvárgás!
Ha szabad folyást engedsz szívedben ennek a szent vágynak,
ha nem nyomod el a tompán sajgó fájdalmat, amellyel együtt jár,
ha nem szégyelled, hanem hűen ápolod magadban,
akkor – először is – gyengédebbé, érzékenyebbé és nyitottabbá válsz mások iránt.
Azon túl megérted azokat (Istenem, hányan vannak körülötted, nem is gondolod!), akiknek nincs otthonuk.
Megérted azokat, akik sehol sincsenek otthon.
Megérted azokat, akiket már senki nem vár haza.
Végül megérted azokat is, akiket sehol nem vár már senki.
Mert igazán hontalan nem az, akinek se „itthona”, se „otthona”, hanem az, akinek senki szívében nincsen már helye!
 
Imre atya
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát

„Állva halunk meg!“

Amikor a mérkőzés végén a riporter kérdéseire válaszolt, érzelmeinek is szabad folyást engedett... Szavaiból kiderült: noha tudták, hogy a felkorbácsolt hangulat, a nemtelen politikai erődemonstráció erkölcsi meggyengítésüket célozza, mégsem remegett meg a térdük. Érezték és átlátták ugyan a veszélyt, de csapattársaival - igazuk tudatában - bátran kimondták a jelszót: „Állva halunk meg!“ Amikor pedig a második félidő elején a vezető gólt megszerezte, erről azt mondta: „Ha fal lett volna előttem, akkor is nekiszaladok…”

Ez bátorság!

Ez a bátorság tetszik nekem. Megsüvegelem!

Ez a bátorság – tudom, megannyi beszélgetésből – sokunknak imponál!

Mi a bátorság?

Félelmed ellenére azt tenni, amit tenned kell!
Tudod, hogy veszíthetsz, mégis belevágsz, mert meggyőződésed: jobb állva meghalni, mint térden csúszva élni!
Harcolsz és küzdesz végső leheletedig azért, amiben hiszel, mert tudod: ha hitedet feladod, mindent elvesznek tőled!
Szíved akkor sem remeg, ha százak vannak ellened, mert érzed: nemes ügyért viaskodsz!
Ha semmi veszéllyel nem szállnál szembe, ha mindent csak félénken igenelnél, ami körülötted történik, ha nem vennél bátorságot ahhoz, hogy saját véleményedért, álmaidért, hitedért, meggyőződésedért bátran síkra szállj, ugyan milyen élet lenne az?
Nézd, ma annyian meghúzódnak, nehogy valahol ellenállásba ütközzenek, és lesznek egy életre középszerűek.
Minden szavukra és tettükre vigyáznak, nehogy kilógjanak a sorból, és lesz életük csupa hétköznap.
Meghajolnak, letérdelnek, mert ma ezt várják el tőlük.
Holnap majd mást...
Nem tudják, talán még senki nem mondta nekik: ami sehol sem kelt feltűnést, ami nem ütközik valahol a tömeg ellenállásába, az nem érdemli meg, hogy éljen!
Te ne ússz az árral!
Élj merészen, feszegesd határaidat, ne érd be kevéssel! Bátran fogj hozzá álmaid, elveid és terveid megvalósításához! A bátorságban páratlan erő rejlik. A bátorság megacélozza a szívet.
Ha bátran küzdesz a szépért, a nemesért, az igazért, a jóért, ha kiállsz mellettük, már győztél, mindegy, hogy hogyan végződik a csata!
Ha bátran küzdesz a szépért, a nemesért, az igazért, a jóért, ha kiállsz mellettük, a melletted élők gerince is kiegyenesedik!
Ha bátran küzdesz a szépért, a nemesért, az igazért, a jóért, ha kiállsz mellettük, megváltoztatod a téged körülvevő világot!
Mert erre egyedül csak a bátrak képesek!
Ma este lesz a labdarúgó európabajnokság döntője. Noha szívem az egyik csapathoz húz, szomorú igazán akkor sem lennék, ha a másik nyerne.
Mert nekem már meg vannak az én európabajnokaim.
Azok, akiknek ez a bátor jelszavuk: „Állva halunk meg!“

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátIrgalom és szánalom (Christian Eriksen)

Napi Ima39 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
15
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Irgalom és szánalom (Christian Eriksen)
Amikor eszméletét vesztett teste megvonaglott a defibrillátor elektromos ütései alatt, és játékostársai élő falként vették körül, hogy haláltusáját kandi szemek elől eltakarják;
amikor közülük többen is összetették a kezüket, nem törődve a labdarúgó vilászövetségnek mindenféle vallási megnyilvánulást tiltó rendeletével, mert ösztönösen érezték, hogy kiszolgáltatottságában most már csak Isten segíthet rajta;
amikor az ellenfél játékosai is együttérző arccal fohászkodtak érte;
amikor a magyar származású, nemes gondolkodású riporter percekig hallgatott, pedig lett volna neki lehetősége a szenzációról széltében-hosszában beszámolni;
amikor barátaim egy csoportja a közösségi oldalon egy percen belül közös imára hívott fel, mert „földön fekszik egy ember”;
amikor az egyébként mindig győzelemre éhes vérmes szurkolók azt nyilatkozták: nem kell a diadal, csak maradjon életben, nem kell a siker, csak álljon ismét talpra és térjen vissza övéihez, tudtam:
a többségből még nem veszett ki a szánalom!
Mert érzik: a földön fekvő kiszolgáltatottságát szemérmesen el kell fedni,
a földön fekvő védtelenségét be kell takarni,
a földön fekvő gyengeségeire fátylat kell borítani,
a földön fekvő sebeit, sérülését – imával, együttérzéssel, irgalommal és szeretettel – be kell teríteni!
A földön fekvő ugyanis már nem ellenfél,
a földön fekvő nem jelent veszélyt,
a földön fekvő nem támad,
sőt, a földön fekvő védekezni sem tud.
A földön fekvő egy elesett ember!
Olyan, mint nagyon sokszor Te meg én!
Elesettségében irgalom és szánalom jár neki!
Mint majd egyszer neked is és nekem is!
Egyszer biztosan!
Isten adja, hogy akkor majd ilyen együttérző emberek legyenek mellettünk is!
 
Imre atya
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátA ruha alatt…

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát A ruha alatt…
Messziről egy magas, karcsú fiatal lánynak véltem, aki a kert közepén ide-oda hajlongva gyönyörködik a virágokban. Ruhája – mintás sárga blúz és égszínkék nadrág, fején egy feltűnő, de nem kirívó aranysárga kötött kapucni – csak úgy ragyogott a lemenő nap sugaraiban. Szívkacagtató látvány volt!
Ahogy viszont közelebb értem hozzá, megütközve láttam, hogy egy közönséges szalmabábú, amelyet a veteményes kert közepébe állítottak, hogy elriassza a madarakat.
A messziről oly szép mintás sárga blúza nem egyéb, mint egy elnyűtt, színes filc-levelekkel diszített vászonterítő. Az égszínkék nadrágja pedig egy lencipő zsinórjával összefogott, divatjamúlt trapéz farmer, amelyen elől egy valamikori ballonkabát két hevenyészve odafércelt nagy gombja díszeleg. Végül a messziről modernnek tűnő aranysárga kapucni valójában egy olcsó poliészter napraforgókalap, hogy megjelenése ne legyen annyira fiús…
Már-már szótlanul el akartam karikázni mellette, amikor évődve megszólalt:
- Most csalódott vagy, úgye? Azt hiszed, hogy becsaptalak…
Olcsó kibúvóba menekültem és kissé elpirulva azt válaszoltam neki:
- Dehogyis! Csak elvakított a lemenő nap, s nem vettelek észre.
- Ha nem is hangzik egészen igaznak, de legalább jólnevelt vagy - nevetett most már csilingelő hangján. Ne haragudj rám, inkább légy őszinte, s valld be, hogy nem én, hanem igazából Te csaptad be saját magadat, ugyanis a látszat szerint ítéltél! De mert szavamra megálltál, most elárulok neked egy titkot, amit az emberek egy része már rég elfelejtett.
- Ugyan, mi lenne az? – kérdeztem tőle, egyáltalán nem palástolva hitetlenkedésemet.
- Tőlem, kedves új barátom, - kezdte, megtanulhatod, hogy nem mindenki ember, aki annak látszik. A drága ruhák mögött ugyanis nem egyszer ásító üresség rejtőzik, és inkább kiábrándulsz, semmint örömet érzel afölött, hogy találkoztál viselőjükkel.
- De honnan ismerszik fel, hogy ki az igazi ember? – kérdeztem.
Száját ismét mosolyra húzva (egyébként folyton mosolygott!) így felelt:
- Viselhetsz drága vagy olcsó dolgokat, öltözködhetsz a legújabb divat szerint, vagy olyan ósdi kacatokba, mint én, ahhoz, hogy felismerjék benned az embert, meg kell mutatnod emberségedet!
- Már bocsáss meg, szóltam kissé ingerülten, de szerinted, egy közönséges szalmabábú szerint, miben áll az emberség?
Ő csípős szavaimmal nem törődve így válaszolt:
- Emberséged először is abban áll, hogy akarj embernek lenni!
Nézd, engem szalmabábúnak alkottak. Tehát jó szalmabábú akarok lenni: el akarom hesegetni a madarakat, hogy ne tegyenek kárt a vetésben! Ez a dolgom! Nem is adom alább!
Téged a Teremtő embernek teremtett! Életfeladatod tehát az, hogy mindig és minden körülmény között egész ember akarj lenni! Ne csapd be hát önmagad azzal, hogy csak lébecolsz, mintha nem lenne küldetésed, feladatod, magasabb élethivatásod! Te nagyobbra születtél! Akarj hát Isten előtt, mások előtt, de legfőképp önmagad előtt egész ember lenni! Ne add alább!
Emberséged, másodszor, abban áll, hogy tiszteld másokban az embert!
Én csak egy szalmabábú vagyok. Viszont eszembe sem jutna, hogy a többi hozzám hasonló szalmabábút lenézzem, mert mondjuk nincsenek olyan szépen felöltözve, vagy nem olyan szép kertben állnak, illetve nem olyan előkelő származásúak, mint én. Mindegyiknek ugyanaz a tisztsége, az értéke és a feladata: vigyázni a veteményes kertre!
Te se akarj hát többnek látszani embertársaidnál! Légy tisztelettel irántuk, mert semmivel sem alábbvalóbbak, mint te! Ugyanolyan értékes emberek! Ugyanaz a méltóságuk, élethivatásuk, küldetésük, mint neked! Legfeljebb nem úgy gondolkodnak mindenben, mint te!
Emberséged harmadik vonása: az együttérzés. Erre más teremtmény nem is képes! Én sem! Én csak egy szalmabábú vagyok, de ösztönösen érzem, hogy ez a legistenibb vonás bennetek, emberekben!
Soha nem vagy emberségesebb, mint amikor nem csak a saját érdekeidet követed, hanem a melletted élő embertársadat is észreveszed; igyekszel olyannak látni őt, amilyennek Isten elgondolta; beleképzeled magad a helyzetébe; együtt érzel vele; ha szüksége van rá, segíted; neki a legjobbat akarod. Ez – az egyik nagy szentetek szavával élve – többet ér Isten szemében, mintha Kölnből Rómáig minden egyes kilométernél egy templomot építenél!
Istenem, ha én ember lehetnék! – sóhajtott fel halkan. Közben – bár még mindig mosolygott – két nagy könnycsepp gördült alá az arcán és alig észrevehetően kissé összemaszatolta a felkent rúzst…
Aztán rám mosolygott és még ezt suttogta:
- Az embert igazi emberré jóságos szíve teszi!
Még álltunk egy darabig szótlanul, aztán ő fejét a koranyári szélnek fordította, én pedig csendben felültem a biciklimre…
Azóta minden nap megkérdezem magamtól: vajon mit takarnak a néha oly gondosan rám aggatott külső gönceim?
 
Imre atya
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát„Magyar Érdemrend Tisztikeresztje-kitüntetés”

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28
Beszéd a „Magyar Érdemrend Tisztikeresztje-kitüntetés” átadása alkalmából
1. Köszönöm!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Nagyon örvendek annak, hogy ma itt átvehetem ezt a csodálatos kitüntetést: a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét.
Először is szeretném megköszönni Nektek az átadás ünnepi megszervezését. Különösképpen megtisztelő számomra a megjelenéstek!
Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy mélyen meghat az Érdemrend megítélése, és mióta tudok róla, kétségek gyötörnek, valóban méltó vagyok-e rá? Hisz annyi más lenne, aki sokkal jobban megérdemelné, mint én. De mert mások döntöttek, és engem nem kérdeztek meg arról, hogy méltónak tartom-e magamat vagy sem, a töprengés helyett most inkább köszönetet mondok mindazoknak, akik engem az Érdemrendre javasoltak, és akik az évek során végzett stuttgarti lelkipásztori tevékenységemet elegendő oknak tartották az elnyerésére.
Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani dr. Izsák András főkonzul úrnak az engem méltató és elismerő szavakért.
2. Miért is?
A kitüntetésem megokolásaként a Magyar Közlönyben többek között ezt olvashatjátok: „A stuttgarti magyar diaszpóra összefogása, lelki gondozása, valamint a hazai és határon túli magyar katolikus közösségek megsegítésének koordinálása érdekében végzett munkája elismeréseként…”
Engedjétek meg, hogy ehhez egy pár emlékfoszlányt fűzzek. A németországi magyar katolikus missziók munkájával 1991-ben találkoztam először Horváth János papbarátom személyében. Akkor én Rómában tanultam, és alig vártam, hogy a sok szerzett tudással az iszákomban hazamenjek vagy tanárnak a zsúfolt gyulafehérvári főiskolára, vagy lelkipásztornak valamilyen nagyobb plébániára. Pár napi nála való tartózkodásom után azt mondtam magamban: „Én ezt soha nem tudnám végezni!” Nem is annyira a lelkipásztori munka sokrétűsége miatt, semmint a szétszórtság, a látszólagos sziszifuszi, eredménytelennek tűnő fáradozás miatt. Idegenkedésemnél csak a missziós atyák iránti nagyrabecsülés és csodálat volt a nagyobb. Isten azonban úgy akarta, hogy nem lettem se teológiai tanár se egy nagyobb egyházközség plébánosa, hanem 13 évig ennek a keserűen-édes csodálatos missziós munkának részese, amelyről így visszatekintve Kalkuttai Teréz anya jut eszembe. Amikor ugyanis egy riporter látta, hogyan szedi össze a földön fekvő, sebektől borított, szerencsétlen emberroncsokat, azt mondta neki: „Anya, én ezt 1 millió dollárért nem csinálnám!” Mire Teréz anya: „Én sem azért csinálom!”
Az elmúlt bő egy évtized alatt számtalanszor megtapasztalhattam: fárasztó, de boldogítóan szép a missziós munka! Felemelő tudat hétről-hétre kilométerek százait megtenni abban a tudatban: „Várnak. Istent viszem honfitársaimnak”. Nem magamat adom, hanem Őt és az Ő tanítását. Egészen, tisztán, csorbítatlanul, bár magamon átszűrve, de általam soha nem megkurtítva, illetve elferdítve, vagy magamhoz igazítva. Természetes a folyamatos készülés, olvasás, ima, hisz Isten és az emberek jogos elvárásainak eleget tehetek. Nincs unalom, nincs üresjárat, nincs odaszisszenés minden kis szilánkhoz, hanem csak adni, adni, mint a kút! Ahogyan azt egyik kedvenc versem is mondja:
„Az öreg kút vízét csendesen adja,
Így telik el minden napja.
Áldott ez - fontolgatom:
Csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni teljes életemben!
Csak adni terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek... Tükre rám ragyog:
Hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
Frissen, vidáman és szabadon.
Hadd éljek én is ilyen kút-életet!
Osszak áldást és szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
Egyszerűen továbbadhatom.”
„Jó kút, nem érzed ezt a terhet?” Nem, hisz vizemet, erőmet Krisztustól kapom. Kaptam… Egyébként Krisztus ezt az erőt nem csak nekem adta, hanem mindenkinek, aki a közösségért dolgozik. Nektek is! Hisz azt mondja: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.“ (vö. Mt 18,20)
Ezt nekem is itt kellett megtanulnom! Amikor első szentmisémet tartottam Stuttgartban, amelyen mindössze 17-en voltunk, 12-en jöttek a szentmise utáni baráti együttlétre. Feszengtem, mert ezt én addig nem ismertem. Magamban azt gondoltam: a szentmise, Krisztus keresztáldozata a fontos, nem az ágápé! Rövid idő után azonban rájöttem: nincs igazam! Krisztus e baráti együttlétben épp úgy jelen van, mint a szentmisében! Mikor ezt megértettem, akkor kezdődött ez az általam szent kalandnak nevezett útszakasz: itt az idegenben Krisztus szellemében felépíteni egy új közös hazát, otthont! Mindenütt, minden részegyházközségben. A gombamódra szaporodó köreink, klubjaink, egyleteink, társulataink – mind háló voltak, amelynek szemein mindenki fennakadhatott, - és fenn is akadt. Nem hivalkodva mondom, hisz soha nem elismerésre sóvárogtunk, de jól estek mindannyiunknak a német egyházi elöljáróim szavai: a magyar misszió a más nemzetiségek misszióinak a sorában a 2007-es 12. helyről 2020-ra a 4. helyre rukkolt előre!
3. Nem csak az enyém!
Aki most azt hiszi, hogy ez engem büszkeséggel tölt el, téved. Nem, jól esett hallani, ez igaz, de nem erre voltam és vagyok a legbüszkébb!
Hanem egyrészt arra a sok remek, jószándékú, lelkes, tehetséges emberre, akivel a 13 év alatt együttműködhettem. Mert vallom, hogy a Missziók legnagyobb értéke – a Ti intézeteiteké is! – nem az elismerések, nem is a modern felszerelések, hanem a remek, lelkes munkatársak! Rájuk vagyok tehát büszke én is, arra, hogy megadatott nekem itteni papi életem alatt velük együtt szolgálni a közésséget, velük együtt menni a stuttgarti útnak egy szakaszán! Igazából tehát ők érdemelnék meg ezt a díjat, amelyet most átveszek!
Másrészt az is büszkeséggel tölt el, hogy a Főkonzulátus vezetőivel és munkatársaival valamint a Balassa Intézet igazgatójával illetve munkatársaival őszinte baráti és gyümölcsöző kapcsolat kötött össze. Valamennyiükben kivétel nélkül rokon lelkeket ismertem meg, akik munkájukat hivatásként élik meg, és egy darab szülőföldet akarnak megteremteni itt, az idegenben. Igazából az övék, a Tietek is, kedves Barátaim ez az Érdemrend!
Köszönöm hát Nektek is, hogy az elmúlt években engem elkísértetek és rajtam keresztül a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközséget – elsősorban közös rendezvényeinkkel, de személyes hozzáállásotokkal is – segítettétek és támogattátok.
Nélkületek sem tudtam volna megtenni mindazt, aminek legszebb értékelése a mai napi kitüntetés.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim, köszönöm a figyelmet!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátÉletmentő teher…

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Életmentő teher…

Életmentő teher…

Néha terhemre vagy!
Néha koloncnak érezlek,
mert olyan dolgokra hívod fel a figyelmemet, amelyeket gyáván el szeretnék fojtani magamban.
Néha nyűgnek érezlek,
mert nyíltan megmondod a véleményedet akkor is, ha nem akarom hallani, mivel valamiért bátortalanul kimagyarázkodásaim mögé rejtőzködöm.
Néha bosszúságnak érezlek,
mert arra kényszerítesz, hogy ne legyek félénken félszeg, és ne bújak gyámoltalanságból vagy kényelemből a magam fúrta egérlyukba.
Néha kellemetlen fájdalomnak érezlek,
mert beleteszed ujjadat a sebeimbe, hogy ne csak panaszkodjak a sorsra vagy az emberekre, hanem támadjak már fel végre és kezdjem el gyógyítgatni önmagamat.
Néha valóban
teher,
kolonc,
nyűg,
bosszúság,
kellemetlen fájdalom vagy a számomra, amelytől balga pillanataimban szeretnék megszabadulni.
Ha viszont látom benned az irántam való nagy, őszinte szeretetet,
akkor áldom Istent, hogy utamba vezetett,
és rádöbbenek: ahhoz, hogy igazul élhessek és a jóban növekedhessem, szükségem van egy ilyen "teherre"!
Mert ha nem igazul élnék, akkor csak vegetálnék.
Ha nem akarnék folyton növekedni és egyre jobb lenni,
akkor előbb-utóbb torzóvá válnék,
és élvezhetetlen lennék Isten, a Te, a mások és a magam számára...

Drága Barátom, kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy vagy nekem!

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."