62795 ima található a honlapon, összesen 147011 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma
Napi több frissítés

A zsolozsma a nap rendjét az Isten szolgálat szabja meg. A közösség, amely összegyűl az imaórák – zsolozsma – ünneplésére, maga az imádkozó Egyház.

A zsolozsma ünneplése nem egyéni imák összessége! Az imaórák révén megemlékezünk, (memoriale) Isten üdvözítő tetteiről, de nem pusztán, mint múltbeli eseményekről, hanem éppen az ünneplés révén jelenlévő valóságról – még pedig a jövőben (eszkaton) várt valóságról. Az imaórák ünneplése szoros kapcsolatban van a Jelenések könyvében leírt mennyei liturgiával, annak mintegy szentségi megvalósulása (miszterium, sacramentum). A nap során a közösség az imaórák szolgálatát végzi, ezzel szenteli meg az időt napról-napra. Isten dicsérete csatlakozik ahhoz a dicsérethez is, amelyet az egész teremtés (kozmosz) mutat be Alkotójának.

Bencés zsolozsma L A U D E SSZERDA HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
SZERDA HÚSVÉT VI. HETÉBEN
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
A hajnal ébred, fény ragyog,
Vidám énektől zeng az ég,
Felujjong ím a nagyvilág,
Felsír a rettegő pokol.
 
2. Midőn a győztes nagy király
Halál hatalmát megtöri,
S az élet áldott fényire
Felhozza poklok foglyait.
 
3. Elzárja sírját sziklakő,
Őrzik keményen zsoldosok,
De fölkel mégis győztesen,
Temetve minden kínt, halált.
 
4. „Elég a gyász, elég a könny,
Szűnjön minden baj s fájdalom
Ím, sírból fölkélt Istenünk!”
– A fényes angyal így kiált.
 
5. Örökre légy, te, Krisztusunk,
Boldog húsvéti örömünk,
Adj részt fényedből már nekünk,
Kiket az élet újraszült!
 
6. Dicsőség néked, Jézusunk,
Halált legyőzve tündökölsz,
És áldunk, téged, jó Atyánk,
S Szentlélek Isten, szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 5,12.13
Örvendezzenek mindnyájan, * akik tebenned bíznak, mert megáldod az igazat, Uram, és pajzsként védi őt jóságod.
 
5. zsoltár (2-10.12-13) • Reggeli ima
Az Ige bennünk lakik, azért örökre ujjonganak azok, akik őt befogadták. – Lit. Hor.
 
Hallgasd meg, Uram, szavamat, * figyelj könyörgő imámra!
 
Imádságom jusson eléd, * n királyom, Istenem!
 
Mert hozzád könyörgök, Uram, † már reggel meghallod szavam, * reggel hozom imám eld, úgy várlak tged.
 
Mert nem vagy olyan Isten, hogy kedvelnéd a hamisságot, † a rossz ember nem talál otthonra nálad, * az istentelen meg nem ll színed előtt.
 
Gyűlölsz minden gonosztevőt, † elveszíted, akinek hazugságot beszl szája, * a véreskezű és álnok ember utálatos az r színe előtt.
 
Én azonban kegyelmed bőségében házadba lépek, † leborulok szent templomod felé, * mert féllek tged.
 
Te vezess, Uram, ellenségeim miatt igaz voltodban, * tedd járhatóv előttem utadat!
 
Mert nincs igaz sz szájukban, * gonoszat forralnak szvükben.
 
Tátongó sír a torkuk, * hízelgésre hajlik nyelvük. ...
 
De örvendezzenek mindnyájan, akik tebenned bíznak, * ujjongjanak minden időben!
 
Légy oltalmuk, hogy örvendjenek benned mindazok,* akik szeretik nevedet!
 
Mert te, Uram, az igazat megáldod, * s pajzsként borítod fölébe jságod.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 5,12.13
Örvendezzenek mindnyájan, * akik tebenned bíznak, mert megáldod az igazat, Uram, és pajzsként védi őt jóságod.
 
2. antifóna Tób 13,16
Áldott * az Úr, Izrael Istene, legyen dicsőség szent nevének.
 
13. zsoltár • Az istentelenek oktalansága
Amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. – Róm 5,20
 
Így szól szívében az oktalan: „Nincsen Isten.” † Megromlottak és utálatos dolgokat művelnek, * senki sincs, aki jt tenne.
 
Az Úr letekint az emberekre a mennyből, * hogy lássa: van-e köztük értelmes, aki Istent keresi.
 
Elpártoltak tőle és megromlottak mindnyájan, * nincs, aki jót tenne, nincsen senki sem.
 
Nem térnek észre, akik gonoszat tesznek? * Emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik.
 
Nem hívják segítségül az Urat; † akkor majd rettegés tölti el őket, * mert Isten az igaz nemzedék pártját fogja.
 
Ti megzavarnátok a védtelen ember szndékát, * ám az Úr az ő reménye.
 
Ki ad Sionból üdvösséget Izraelnek? † Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát, * ujjong Jákob és örvend Izrael.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Tób 13,16
Áldott * az Úr, Izrael Istene, legyen dicsőség szent nevének.
 
3. antifóna Zsolt 64,6
Hallgass meg minket, megváltó Istenünk, * mert te vagy csak reménye minden földhatárnak.
 
64. zsoltár • Ünnepélyes hálaadás
A sóvárgással eltelt természetnek megmarad az a reménye, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. – Róm 8,19
 
Téged illet az ének Sionon, Istenem, * a fogadalom Jeruzsálemben nked adassék!
 
Te vagy, ki meghallgatod az imádság szavát, * tehozzád siet bűneinek terhével minden ember.
 
Erőt vettek rajtunk vtkeink, * de te megbocsátod őket nekünk.
 
Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz emelsz, * csarnokaidnak lehet lakója.
 
Töltsenek el bennünket hzad javai * és templomod szentsége!
 
Igaz voltodban meghallgatsz minket, megváltó Istennk, † nagy csodákat művelsz velünk, * te vagy reménye minden földhatárnak és a távoli partoknak.
 
Erőd épített szilárd hegyeket, * hatalommal övezed magadat.
 
Lecsendesíted a tenger moraját, * habjai zúgását és a nemzetek zaját.
 
Jeleid láttán félelem fogja el a föld határán lakókat, * örömmel töltöd el Kelet és Nyugat kapuit.
 
Meglátogatod a földet és megöntözöd, * elhalmozod bősges javakkal.
 
Isten patakja bővizű; † gabonát sarjasztasz az ember szmára, * a földet is előkszíted:
 
Barázdáit megöntözöd, göröngyeit szjjelvgod, * Záporesőkkel puhítod és megáldod sarjadó vetését.
 
Megkoronázza az vet ldásod, * s jólét és bősg jár nyomodban.
 
Virulnak a rtek a pusztában, * a halmok is örmet ltenek.
 
Nyájakba öltözködnek a legelők, † a völgyeket gabona borítja, * ujjonganak és éneket zengenek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Zsolt 64,6
Hallgass meg minket, megváltó Istenünk, * mert te vagy csak reménye minden földhatárnak.
 
Olvasmány Róm 6,8-11
Testvéreim! Ha meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Krisztussal élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy a halottaiból föltámadt Krisztus többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Halálával ugyanis egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, életével azonban Istennek él. Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Én vagyok az Első és az Utolsó, én vagyok az Élő. * Alleluja, alleluja. Halott voltam, de most örökké élek, nálam van az alvilág kulcsa * Alleluja... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Én vagyok...
 
4. antifóna ApCsel 10,40
Krisztus Jézust * keresztre szegezték s megölték, de Isten harmadnapra őt feltámasztotta, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Mt 5,3-10) • A nyolc boldogság
Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa.
 
Boldogok, akik sírnak, * mert ők vigaszt lelnek.
 
Boldogok a szelídek, * mert övék lesz a föld.
 
Boldogok, akik az igazságot éhezik és szomjazzák, * mert majd eltelnek vele.
 
Boldogok az irgalmas lelkűek, * mert majd irgalmat nyernek.
 
Boldogok a tiszta szívűek, * mert meglátják az Istent.
 
Boldogok a békességszerzők, * mert Isten fiainak hívják majd őket.
 
Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek, * mert övék a mennyek országa.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna ApCsel 10,40
Krisztus Jézust * keresztre szegezték s megölték, de Isten harmadnapra őt feltámasztotta, alleluja.
 
Könyörgések
II., IV. és VI. héten
Testvéreim, forduljunk kéréseinkkel Istenhez, aki a föltámadt Krisztust megmutatta az apostoloknak:
          Krisztus dicső fényével árassz el minket, Urunk!
 
Isten, világosság Atyja, hálás szívvel magasztalunk téged,
– mert meghívtál bennünket csodálatos fényedre,hogy elnyerjük irgalmad!
Az emberiség nagy családja emberibb életre törekszik,
– tisztítsd meg és erősítsd meg szándékát Szentlelked által!
Add, hogy úgy adjuk át magunkat az emberek szolgálatára,
– hogy maga az emberi nem kedves áldozat legyen előtted!
Már kora reggel tölts el bennünket (és a névnapos N, testvért/atyát) irgalmaddal,
– hogy dicséretedben ujjongva tölthessük egész napunkat!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Kérünk, Urunk, tekints ránk, akik Fiad föltámadásának titkát ünnepeljük. Add, hogy ugyanígy örvendhessünk szentjeivel együtt, amikor újra eljön Szent Fiad, Jézus Krisztus; aki veled együtt él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
II., IV. és VI. héten
A föltámadt Krisztus kegyelme adja meg nektek, hogy legyetek állhatatosak a hitben és erősek a szeretetben!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ASZERDA HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
SZERDA HÚSVÉT VI. HETÉBEN
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz  Lit. Hor. ad Nonam
Fényesség támadt ez órán,
Sötét halálnak árnyait
Elűzi messze már e fény, 
Sírból föltámadt Jézusunk. 
 
2. Ez órán sírok megnyíltak,
Hallván Megváltónk szózatát, 
Sok elhunyt teste visszatért, 
Sírból kelvén föltámadott.
 
3. Krisztusban éltünk megújult,
S hisszük, nem láthat új halált, 
A boldog élet örömét
Örök időkre hirdeti.
 
4. Dicsőség, Jézus, tenéked,
Halált legyőzve felragyogsz.
És éltető Lelked, s Atyád:
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
41. zsoltár
[A karvezetőnek: Korach fiainak tanítókölteménye.]
 
Mint a szarvas vágyakozik a forrás vizére, * úgy vágyakozik hozzád a lelkem, Istenem.
 
Istent, az élő Istent szomjazza lelkem: * mikor juthatok Isten elé, hogy meglássam arcát.
 
Könny a kenyerem éjjel és nappal, * mert naponta mondják: „Hol van Istened?”
 
Megdobban a szívem, ha arra gondolok, * hogyan vonultam a fölséges sátorba, az rnak hzába,
 
Ujjongva és hálaadó nekkel * a vidáman ünneplő sokaság krében.
 
Miért vagy szomorú lelkem, * miért hborogsz bennem?
 
Bízzál Istenben; hiszen majd ldom őt, * Istenemet és szabadítómat, akire flnézek.
 
Elcsügged bennem a llek, * azért rád gondolok a Jordán földjéről, a Hermonról, a Mizár hegyéről.
 
Örvény örvénynek kiált zuhatagjaid szavában, * tajtékzó hullámaid tcsapnak flöttem.
 
Nappal az Úr adja kegyelmt, † éjjel éneket mondok nki, * imádkozom életem Urához.
 
Így szólok Istenhez: † Sziklám vagy, miért feledkezel meg rlam, * miért kell gyászban járnom, miért gytör az ellenség?
 
Mintha csontjaimat tördelnék, amikor üldözőim gnyolnak, * naponta mondogatják: „Hol van Istened?”
 
Miért vagy szomorú lelkem? * Miért háborogsz bennem?
 
Bízzál Istenben; hiszen majd ldom őt, * Istenemet és szabadítómat, akire flnézek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön rökké. men.
 
42. zsoltár • Sóvárgás a templom után
Én világosságul jöttem e világra. – Jn 12,46
 
Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, † képviseld ügyemet a hűtlen néppel szemben, * szabadíts meg az álnok és gonosz embertől!
 
Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, * miért vetsz el engem?
 
Miért kell szomorúan jrnom, * miért gytör az ellenség?
 
Küldd el világosságod és igazságod, † azok kísérjenek engem, * és vezessenek szent hegyedre, lakóhelyedre!
 
Én Isten oltárához lépek, † Istenhez, akinek ujjongva rülök, * citerával dicsérlek, Uram, Istenem.
 
Miért vagy szomorú lelkem, * miért hborogsz bennem?
 
Bízzál Istenben: hiszen majd ldom őt, * Istenemet és szabadítómat, akire flnézek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
56. zsoltár (1-7)
[A karvezetőnek: a „Ne töröld el” szerint – miktam Dávidtól, amikor Saul elől a barlangba menekült.]
 
Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, * lelkem hozzád menekül.
 
Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, * amíg a veszély el nem mlik.
 
A fölséges Istenhez kiáltok, * Istenhez, aki jt tett velem.
 
Küldjön segítséget a mennyből, † üldözőimet szégyennel sjtsa, * árassza rám irgalmát s hűségét!
 
Oroszlánok közt kell laknom, * akik emberi zskmányra hesek.
 
Foguk nyíl és lndzsa, * éles kard a nyelvük.
 
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek flébe, * ragyogjon dicsőséged az egész föld flé!
 
Csapdát feszítettek lábam elé, * földig alázták lelkemet.
 
Vermet ástak vesztemre, * de maguk estek bele. ...
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön rökké. men.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
OlvasmányKol 3,1-4
Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.
 
V Az Úr megszabadított ellenségeinktől minket,
R Mert irgalma örökkévaló! Zsolt 135,24
 
Zárókönyörgés
Mindenható Istenünk, kérünk, add, hogy lelkünk mindig arra figyeljen, ahová már előttünk elment jövendő dicsőségünk Szerzője; és Istenhez térő életünkkel mi is eljussunk oda, ahová hitünkkel készülünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MKOMPLETÓRIUM, SZERDA II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
KOMPLETÓRIUM, SZERDA II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz Brev. Maur.
Világnak üdve, Jézusunk,
Halált letörve visszatérsz,
S harmadnap reggel győztesen
A sírnak mélyét elhagyod.
 
2. A földet lassan éj fedi,
Szemünk álomtól oly nehéz,
A bűntől óvd meg népedet,
S minden kísértést messze űzz!
 
3. Hogy míg a napnak terhein
Könnyít az álom, s új erő
Árad szét testünk tagjain,
Szívünk a jóra kész legyen!
 
4. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is dicsőn,
Megvetnünk add a földi jót,
És add szeretnünk az eget!
 
5. Atyánkat áldjuk és Fiát,
Ki eltiporva a halált
Magával minket égbe visz;
Dicsérünk, Lélek, téged is. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 72,26.28
Isten a szívem sziklája, * örökre ő az osztályrészem. Jó nekem, hogy Istenhez tartozzam, s az Úrba vessem minden reményem.
 
72. zsoltár • Boldog vagyok, ha Isten közelében élek
Boldog, aki nem botránkozik meg rajtam. – Mt 11,6
 
Milyen jó az Isten az igaz emberhez, * azokhoz, akiknek a szve tiszta.
 
Lábam mégis majdnem megbotlott, * kis híján elestem jrtomban.
 
Mert fölháborodtam a kérkedők miatt * látva a bűnsök jlétét.
 
Szenvedés nem gyötri őket, * testük egészséges és erővel teljes.
 
Nem ismerik a halandók bajait, * nem érik csapások őket, mint a tbbi embert.
 
A kevélységet mint nyakláncot viselik, * és köntös rajtuk az erőszak.
 
Jólétükből gonoszság fakad, * álnok terveket szőnek szvükben.
 
Gúnyolódnak és hazug minden szavuk, * fölényesen, gonoszul beszélnek.
 
Az eget ostromolja káromló szavuk, * a földet sem kímli nyelvük.
 
Ezért a nép feléjük fordul, * és mohón isszák szavukat, mint a vizet.
 
Azt mondjk: † „Honnan tudná ezt az Isten, * hogyan szerezne tudomást a Fölsges minderről?”
 
Íme, ilyenek a bűnösök: mindig bőségben lnek, * vagyont vagyonra halmoznak.
 
Így szóltam: † „Hiába őriztem meg tisztán szvemet, * s ártatlanságban hiába mostam kezemet?
 
Mert egész nap csapások rtek, * fenyítésben volt részem már kora reggel.”
 
Ha azt mondtam volna: † „Úgy beszélek én is, mint ők”, * fiaid nemzedékét árultam volna el.
 
Töprengtem, hogy meg tudjam rteni, * de túlságos nehznek ltszott.
 
Végül elmentem Isten szent hegyére, * és megértettem, hogy mi lesz a vgük.
 
Mert valójában ingatag talajra helyezted őket, * és romlásba dntöd őket.
 
Hirtelen éri őket utol a pusztulás, * összeesnek s a rémülettől semmivé lesznek.
 
Miként az álom az ébredő emberben, * úgy tűnik el képük előtted, ha fölkelsz majd, Uram.
 
Amikor szívem kesergett, * és átjárta a bnat bensőmet,
 
Balga és tudatlan voltam, * mint oktalan állat lltam előtted.
 
De most már mindig veled maradok, * hiszen megfogtad jobbomat.
 
Szándékod szerint vezérelsz engem, * és dicsőségbe emelsz vgül.
 
Mert nincs senkim a mennyben kvüled, * ha veled vagyok, nem kívánok a fldön semmit sem.
 
Ha elgyengül is szívem és testem, * Isten a szívem sziklája, és örökre ő az osztályrészem.
 
Íme elpusztul, aki elszakad tőled, * elveszíted mind, aki hűtlenül elhagy.
 
Jó nekem, hogy Istenhez tartozzam, * reményemet az Úrba, Istenbe vessem,
 
Hogy hirdessem minden művedet * Sion leányának kapui előtt.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 72,26.28
Isten a szívem sziklája, * örökre ő az osztályrészem. Jó nekem, hogy Istenhez tartozzam, s az Úrba vessem minden reményem.
 
Olvasmány Iz 50,10
Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára! Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzék az Úr nevében és támaszkodjék Istenére!
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, kezedbe ajánlom lelkem. * Alleluja, alleluja. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * Alle... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. + Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadd el mai napunk jószándékait és tetteit! Adj nyugodalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Regina caeli * laetáre, alleluia:
Quia quem meruisti portáre, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.
 
Örülj, Királynő, * mennyekben, alleluja;
Mert Ő, kit hordozhattál méhedben, alleluja;
Sírból fölkelt, szava betelt, alleluja,
Kérleld meg Istent értünk, alleluja.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZERDA HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Esti ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
SZERDA HÚSVÉT VI. HETÉBEN
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
Vár ránk a Bárány asztala,
Öltsünk hótiszta gyolcsrut,
Átkelve már a tengeren
Zengjük most Krisztus himnuszát.
 
2. Szent teste értünk szenvedett
Kereszt oltárán kínhalt,
Ott omlott drága vére is:
Istenhez fűzi életünk.
 
3. Húsvét öldöklő angyala
Minket nem sújthat: vére d,
Hiába dúl a fáraó,
Kínzó rabságunk véget ért.
 
4. A Bárány immár Krisztusunk,
Értünk áldozta önmat.
Az új kenyér, kovásztalan,
Szent teste, melyet ránk hagyott.
 
5. Ó, éghez méltó áldozat,
Poklok hatalmát megtö,
Raboknak oldja láncait,
Örök jutalmat visszaád.
 
6. A sírból Krisztus fényesen
Fölkél, legyőzve a halt:
Rabláncra fűzi zsarnokunk,
Égnek megnyitja ajtaját.
 
7. Urunk, örökre add nekünk
Húsvét napfényes öröt,
Győzelmed osszad meg velünk,
Kiket kegyelmed újraszült!
 
8. Most áldunk téged, Jézusunk,
Sírból ki fénylőn visszarsz,
Atyádat áldjuk s Lelkedet,
Idők végéig szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 136,5-6
Jeruzsálem, hogyha nem emlékezem meg rólad, * száradjon el jobbom ha elfeledlek téged.
 
136. zsoltár • A száműzöttek éneke
Míg vándorként élünk e testben, távol járunk az Úrtól. – 2Kor 5,7
 
Babilon folyói mellett ltünk és srtunk: * amikor Sionra gondoltunk.
 
Hárfáinkat a fűzfákra fggesztettük * azon a fldön.
 
Mert akik minket elhurcoltak, * énekszót követeltek tőlünk.
 
Elnyomóink öröméneket kvántak hallani: * „Énekeljetek Sion dalaiból nekünk!”
 
Hogyan énekeljünk az rról neket * a számkivetés fldjén?
 
Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, * száradjon el a jobbom;
 
Tapadjon nyemhez nyelvem, * ha nem emlékezem meg rlad;
 
Ha minden römöm kzül * nem Jeruzsálemet tartom legtöbbre!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 136,5-6
Jeruzsálem, hogyha nem emlékezem meg rólad, * száradjon el jobbom ha elfeledlek téged.
 
2. antifóna Zsolt 141,6
Uram, hozzád kiáltok: * Te vagy menedékem, Te vagy örökségem az élők országában.
 
141. zsoltár
 
Hangos szóval az rhoz kiáltok, * nagy szóval az rhoz knyörgök.
 
Panaszomat kintöm előtte, * nyomorúságomat elbe trom.
 
Amikor elcsügged bennem a llek, * ösvényeimet akkor is ismered.
 
Az úton, amelyen jrok, * tőrt vetettek nekem titokban.
 
Tekints jobbom fel és lsd meg: * nincs senki, aki törődnék velem.
 
Számomra nincs már menekvés, * senki sincs, aki vigyzna nrám.
 
Hozzád kiáltok, Uram,† s azt mondom: „Te vagy oltalmam, * te vagy örökségem az lők fldjén!”
 
Figyelj könyrgő szavamra, * mert nagyon mélyre alztak engem.
 
Ments meg azoktól, akik ldöznek, * mivel nagy erővel trnek ellenem.
 
Börtönömből vezess ki engem, * hogy hálát mondhassak nevednek!
 
Akkor körém gyűlnek az igazak, * mivel jót tettél velem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
2. antifóna Zsolt 141,6
Uram, hozzád kiáltok: * Te vagy menedékem, Te vagy örökségem az élők országában.
 
3. antifóna Jel 15,3-4
Nemzetek Királya! * Ki ne félne téged? Ki ne magasztalná neved?
 
Újszövetségi ének (Jel 15,3-4) • Hódolat Isten előtt
 
Kántorok * Mind
Uram, csodálatosan nagyok műveid, *  Mindenható Isten!
 
Útjaid igazságosak s igazak, *  Nemzetek Királya!
 
Ki ne félne téged, Uram, *  ki ne magasztalná neved?
 
Te vagy szent egyedül, eljön minden nemzet és leborul előtted, *  ítéleteid ismertté váltak.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak *  és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor *  és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Jel 15,3-4
Nemzetek Királya! * Ki ne félne téged? Ki ne magasztalná neved?
 
Olvasmány Zsid 7,24-27
Jézus örökre megmarad és papsága örökké tart. Ezért is üdvözítheti mindörökre azokat, akik általa járulnak Isten elé, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, fölségesebb az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a többi főpapnak, hogy nap nap után előbb tulajdon bűneiért mutasson be áldozatot, aztán a nép bűneiért: ő egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor önmagát föláldozta.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Isten a királyunk kezdettől fogva, * alleluja, alleluja. Szabadító tetteket vitt végbe a földön. * alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Isten a királyunk...
 
4. antifóna Róm 6,5
Ha Jézussal egybenőttünk * halálának hasonlósága által, eggyé leszünk méginkább ővele föltámadásában, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Róm 6,5
Ha Jézussal egybenőttünk * halálának hasonlósága által, eggyé leszünk méginkább ővele föltámadásában, alleluja.
 
Könyörgések
II., IV. és VI. héten
Kérjük, testvéreim, az Atyát, aki a halálból föltámadt Fiában megnyitotta számunkra az örök életet:
Üdvözítsd, Urunk, népedet!
 
Atyáink Istene, te Fiadat, Jézust, föltámasztottad és megdicsőítetted;
– indíts minket tökéletes bánatra, hogy megújuljon életünk.
Te elvezettél minket, tévelygő juhaidat, lelkünk pásztorához és vezetőjéhez;
– tarts meg bennünket hűségben Egyházad pásztorai mellett.
Te Fiad első tanítványait a zsidó népből választottad;
– ismerjék föl Izrael fiai az atyáiknak adott ígéreteket.
Emlékezzél meg az elhagyottakról, az árvákról és az özvegyekről;
– ne hagyd magára népedet.
István diakónus megvallotta, hogy Jézus ott áll jobbodon, s te ezért magadhoz hívtad őt;
– vedd magadhoz testvéreinket, akik hitben és szeretetben vártak rád.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Kérünk, Urunk, tekints ránk, akik Fiad föltámadásának titkát ünnepeljük. Add, hogy ugyanígy örvendhessünk szentjeivel együtt, amikor újra eljön Szent Fiad, Jézus Krisztus; aki veled együtt él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
 
 
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SKEDD HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24
KEDD HÚSVÉT VI. HETÉBEN
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
A hajnal ébred, fény ragyog,
Vidám énektől zeng az ég,
Felujjong ím a nagyvilág,
Felsír a rettegő pokol.
 
2. Midőn a győztes nagy király
Halál hatalmát megtöri,
S az élet áldott fényire
Felhozza poklok foglyait.
 
3. Elzárja sírját sziklakő,
Őrzik keményen zsoldosok,
De fölkel mégis győztesen,
Temetve minden kínt, halált.
 
4. „Elég a gyász, elég a könny,
Szűnjön minden baj s fájdalom
Ím, sírból fölkélt Istenünk!”
– A fényes angyal így kiált.
 
5. Örökre légy, te, Krisztusunk,
Boldog húsvéti örömünk,
Adj részt fényedből már nekünk,
Kiket az élet újraszült!
 
6. Dicsőség néked, Jézusunk,
Halált legyőzve tündökölsz,
És áldunk, téged, jó Atyánk,
S Szentlélek Isten, szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 14,25
Aki bűn nélkül él, * és helyesen cselekszik, aki igazat gondol szívében, az soha nem vall szégyent.
 
14. zsoltár • Isten házában
Ti az Úr hegyéhez járultatok, az élő Isten városához. – Zsid 12,22
 
Uram, ki lehet sátradnak lakója, * ki nyugodhat a te szent hegyeden?
 
Aki szeplőtelenül járja útját és helyesen cselekszik, * aki igazat gondol szvében,
 
Akinek nyelve nem szól álnokságot, † embertársának nem tesz rosszat, * és nem illeti társát gyalzó szavakkal,
 
Aki a gonoszt hitványnak téli, * de tiszteli az istenfélőt,
 
Aki esküjét meg nem tagadja, * még akkor sem, ha krát vallja,
 
Aki uzsorára nem adja pnzét, * és nem fogad el ajándékot az ártatlan ellen;
 
Aki ezeket cselekszi, * az soha meg nem inog.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 14,25
Aki bűn nélkül él, * és helyesen cselekszik, aki igazat gondol szívében, az soha nem vall szégyent.
 
2. antifóna 1Krón 29,10
Áldott légy, * atyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké!
 
Ószövetségi ének (1Krón 29,10-13) • Dávid éneke
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja. – Ef 1,3
 
Áldott vagy, Uram, Izraelnek, atyánknak Istene, * öröktől fogva rökké.
 
♦ Tiéd, Uram, a hatalom, * a dicsőség, a fensg s a győzelem.
 
Tiéd a dicséret, * mert tiéd minden az égben s a fldön.
 
Tiéd, Uram, a királyság, * s te Úr vagy mindenek flött.
 
Tiéd a gazdagság, tiéd a dicsőség, * te uralkodsz mindenen.
 
A te kezedben van az erő s a hatalom, * a te kezedben van a nagyság és minden uralom.
 
Ezért most hálát adunk nked, Istenünk, * és dicsérjük hatalmas nevedet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna 1Krón 29,10
Áldott légy, * atyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké!
 
3. antifóna Zsolt 65,8.9
Áldjátok Istent népek, * és dicsőségét hirdessétek, mert ő adott életet nékünk.
 
65. zsoltár (1-14.16-20) • Hálaadó himnusz
Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjét, hiszen megöltek és véreddel megváltottál minket, Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket. – Jel 5,9-10
 
Ujjongjatok Istennek, minden földek, † zsoltárt mondjatok fölséges nevének, * dicséretére éneket zengjetek!
 
Mondjátok Istennek: „Csodásak műveid!” * ellenségeid meghajolnak hatalmas erőd alatt.
 
Imádjon téged az egész föld és daloljon nked, * nevedet zsoltárral dicsérje!
 
Jertek, lássátok Isten tetteit, * csodálatosak, amiket végbevitt az emberek kzött!
 
Szárazfölddé tette a tengert, † száraz lábbal keltek át az ron; * azért őbenne vigadunk.
 
Hatalmasan uralkodik örökre, † szeme fürkészve néz a npekre, * a lázadók nem tudnak felkelni ellene.
 
Áldjátok Istenünket, npek, * dicsőségét hangosan zengjétek!
 
Ő adott életet nkünk, * és nem engedte, hogy lbunk inogjon.
 
Próbára vetettél minket, Isten, * tűzben kiégettél, mint az ezüstöt.
 
Hálóba fogtál bennünket, * súlyos terhet raktál htunkra.
 
Embereket tettél fejünk föl, † tűzön és vízen mentünk keresztül, * de végül mégis enyhülést adtál.
 
K1 Égő áldozattal lépek hzadba, * és teljesítem, amit fogadtam,
 
K2 Mindazt, amit kimondott ajkam, * amiket szám a bajban megígért.
 
K1 Hízott állatokat mutatok be áldozatul nked, * bikákat és kosokat ldozok.
 
K2 Jertek, ti istenfélők, halljátok, * elbeszélem, mily nagy dolgot tett ő vlem.
 
K1 Hozzá kiáltott ajkam, * nyelvem dicséretet mondott nki.
 
K2 Ha rossz lett volna szívem szndéka, * az Úr soha meg nem hallgat.
 
K1 Ámde Isten meghallgatott engem, * felfigyelt könyörgő szmra.
 
K2 Áldott az Isten, mert nem vetette meg imámat, * és nem vonta meg kegyelmét tőlem.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Zsolt 65,8.9
Áldjátok Istent népek, * és dicsőségét hirdessétek, mert ő adott életet nékünk.
 
Olvasmány ApCsel 13,30-33
Testvéreim! Isten harmadnapon föltámasztotta halottaiból Jézust, és ő jó néhány napon keresztül megjelent azoknak, akik vele együtt mentek föl Galileából Jeruzsálembe. Ezek most tanúságot tesznek róla a nép előtt. Mi is ezt az örvendetes hírt hirdetjük nektek: Isten atyáinknak tett ígéretét nekünk, az ő gyermekeinek teljesítette azáltal, hogy föltámasztotta Jézust. Ez van megírva a második zsoltárban: „Fiam vagy te, ma szültelek téged.”
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Én vagyok az Első és az Utolsó, én vagyok az Élő. * Alleluja, alleluja. Halott voltam, de most örökké élek, nálam van az alvilág kulcsa * Alleluja... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Én vagyok...
 
4. antifóna ApCsel 13,34
Isten Jézust föltámasztotta a halálból, * nem tér vissza többé már az enyészetbe, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 3,3.5.8.11.16.17) • Jézus a világosság
Jézus így szólt: † Aki újra nem születik, * nem láthatja meg az Isten országát.
 
Aki nem születik vízből és Lélekből, * az Isten országába be nem léphet.
 
Ami testből születik, test az, * ami a Lélekből születik, az Lélek.
 
A szél ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, * de nem tudod, honnan jön és hová megy.
 
Így van mindenki, * aki a Lélekből születik.
 
Arról beszélünk, amit tudunk, * s arról tanúskodunk, amit láttunk.
 
Úgy szerette Isten a világot, † hogy egyszülött Fiát adta oda, * hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
 
Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, † hogy ítélkezzen a világ fölött, * hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna ApCsel 13,34
Isten Jézust föltámasztotta a halálból, * nem tér vissza többé már az enyészetbe, alleluja.
 
Könyörgések
II., IV. és VI. héten
Hálás szívvel kérjük, testvéreim, Atyánkat, az Istent, akinek szeplőtlen Báránya elveszi a világ bűnét, és életre támaszt bennünket:
Urunk, az élet szerzője, kelts életre minket!
 
Isten, élet szerzője, emlékezz meg a kereszten megölt Bárány szenvedéséről és föltámadásáról,
– s hallgasd meg őt, aki állandóan közbenjár értünk!
Add, hogy megtisztuljunk a bűn és a gonoszság régi kovászától,
– és az egyeneslelkűség és igazság krisztusi kovásza éltessen bennünket!
Add, hogy a mai napon távol legyen tőlünk a széthúzás és az irigység bűne,
– tégy minket figyelmessé testvéreink gondjai iránt!
Az evangélium lelkületét add meg (a névnapos N. atyának/testvérnek és) egész közösségünknek,
– hogy ma és mindennap parancsaid útján járhassunk!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Töltse el népedet, Istenünk, állandó örömmel az a tudat, hogy visszakapta lelkének ártatlanságát. S amikor annak örül, hogy visszakapta a fogadott gyermekség dicsőségét, örömmel és biztos reménnyel várhassa a föltámadás napját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
II., IV. és VI. héten
Isten segítsen benneteket győzelemre Urunk, Jézus Krisztus által, aki legyőzte a halált és föltámadt dicsőségben!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AKEDD HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Déli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24
KEDD HÚSVÉT VI. HETÉBEN
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz  Lit. Hor. ad Nonam
Fényesség támadt ez órán,
Sötét halálnak árnyait
Elűzi messze már e fény, 
Sírból föltámadt Jézusunk. 
 
2. Ez órán sírok megnyíltak,
Hallván Megváltónk szózatát, 
Sok elhunyt teste visszatért, 
Sírból kelvén föltámadott.
 
3. Krisztusban éltünk megújult,
S hisszük, nem láthat új halált, 
A boldog élet örömét
Örök időkre hirdeti.
 
4. Dicsőség, Jézus, tenéked,
Halált legyőzve felragyogsz.
És éltető Lelked, s Atyád:
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
49. zsoltár • Isten igaz tisztelete
Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. – vö.: Mt 5,17
 
Az Úr szól, az istenek Istene, * és hívja a földet kelettől nyugatig.
 
Sionból, szépsége koronájából az Isten felragyog, * eljön Istenünk, nem hallgat tbbé.
 
Emésztő tűz jár előtte, * körülötte hatalmas szlvész tombol.
 
Odakiált fönt az égnek, hvja a fldet, * így tart ítéletet npe flött.
 
„Gyűjtsétek krém hveim, * akik az áldozatban szövetséget kötttek velem!”
 
Igazságát az egek hirdetik, * Isten maga ül a bíri szkbe.
 
„Hallgass meg, népem, hozzád szólok, † tanúskodom ellened, Izrael, * én az Isten, a te Istened.
 
Nem áldozataidért feddlek meg tged, * hisz égőáldozataid szüntelenül előttem vannak.
 
Nem fogadok el bikát hzadból, * sem bakot nyjadból.
 
Hiszen enyém az erdő minden llata, * hegyeim ezernyi vadja.
 
Ismerem az ég sszes madarát, * s ami a mezőn él, mind az enyém.
 
Ha éheznék, nem szólnék nked, * mert enyém a földkerekség, s mindaz, mi betölti.
 
Talán a bikák hsát egyem, * vagy a bakok vrét igyam?
 
A dicséret áldozatát mutasd be Istennek, * és teljesítsd fogadalmaid a Fölsges előtt!
 
Hívj segítségül engem a gytrelem idején; * én megszabadítalak, s te magasztalsz engem.”
 
A bűnöshöz pedig így szól az Isten: † „Parancsaim miért sorolod, * szövetségemet mért veszed ajkadra?
 
Hiszen te a fegyelmet gyűlölöd, * és szavamat megveted.
 
Ha tolvajt látsz, hozzá trsulsz, * a házasságtörővel egyetrtesz.
 
Hagyod, hogy szád gonoszat szljon, * nyelved csalsra bujtogat.
 
Leültél és testvéred ellen beszéltél, * anyád fiára szidalmat szrtál.
 
Ezt tetted, és én hallgassak; † azt hiszed, hasonló vagyok hozzád? * Mindezt szemed elé tárom és megfeddlek rte!
 
Ti, akik megfeledkeztek Istenről, † lássátok be, klönben elvesztek, * és nem lesz, aki megmentsen titeket!
 
Aki a dicséret áldozatát mutatja be, az tisztel engem, * aki az én utamon jár, megmutatom neki Isten dvösségét.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
53. zsoltár
[A karvezetőnek: húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye, azután, hogy a cifiták elmentek Saulhoz, és jelentették: „Dávid nálunk rejtőzik.”]
 
Isten, nevedben ments meg engem, * szolgáltass igazságot erőddel nkem!
 
Imádságomat hallgasd meg, Istenem, * figyelj ajkam szavára!
 
Mert gőgösök fenyegetik életem, † hatalmaskodók trnek ellenem, * akik Istennel semmit sem trődnek.
 
De íme, Isten az oltalmam, * az Úr megtartja letem.
 
Én pedig készséggel ldozok nked, * és dicsőítem, Uram, jósgos nevedet.
 
Mert az Úr minden nyomorúságból kimentett engem, * s ellenségeimre megvetéssel tekint szemem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
Olvasmány ApCsel 4,11-12
Jézus Krisztus az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, de mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség senki másban, mert nincs más senki az emberek közt az ég alatt, akiben üdvözülnünk lehetne.
 
V Kivezetted a halál országából lelkemet, Uram,
R Életben tartottál, nehogy sírba szálljak. Zsolt 29,4
 
Zárókönyörgés
Ébreszd fel, Urunk, híveid szívét, hogy a szent tanításra figyelve megértsék, hogy mit kell kérniük, és állhatatosan kérve elnyerjék azt. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MKEDD HÚSVÉTI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24
KEDD HÚSVÉTI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz Brev. Maur.
Világnak üdve, Jézusunk,
Halált letörve visszatérsz,
S harmadnap reggel győztesen
A sírnak mélyét elhagyod.
 
2. A földet lassan éj fedi,
Szemünk álomtól oly nehéz,
A bűntől óvd meg népedet,
S minden kísértést messze űzz!
 
3. Hogy míg a napnak terhein
Könnyít az álom, s új erő
Árad szét testünk tagjain,
Szívünk a jóra kész legyen!
 
4. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is dicsőn,
Megvetnünk add a földi jót,
És add szeretnünk az eget!
 
5. Atyánkat áldjuk és Fiát,
Ki eltiporva a halált
Magával minket égbe visz;
Dicsérünk, Lélek, téged is. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 81,8
Kelj fel, Urunk, Istenünk, * és ítélj a földön, hiszen minden nemzet a te örökséged.
 
81. zsoltár • Isten ítélkezik a gonosz bírákon
Ne ítélkezzetek, míg el nem jön az Úr! – 1Kor 4,5
 
Feláll az Isten az istenek gyűlésén, * ítéletet tart az istenek krében.
 
„Meddig akartok még hamisan télni, * meddig pártoljátok még a gonosz gyét?
 
Védelmezzétek a nincstelen és az árva jogát, * szolgáltassatok igazságot a szegnynek s gyengének!
 
Az elnyomottat és a szűkölködőt tegyétek szabaddá, * mentsétek ki a gonoszok kezéből!”
 
Ők azonban nem tudnak és nem értenek semmit, sötétben jrnak: * alapjaiban inog az egész föld!
 
Bár azt mondtam: „Istenek vagytok, * s a Magasságbeli fiai mindnyájan.”
 
Mégis meghaltok, mint bármelyik ember, * és mint a fejedelmek, elhulltok mindnyájan.
 
Kelj föl, Istenünk, ítélj a fldön, * hiszen a te örökséged minden nemzet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 81,8
Kelj fel, Urunk, Istenünk, * és ítélj a földön, hiszen minden nemzet a te örökséged.
 
Olvasmány Zak 14,6-7
Azon a napon nem lesz többé sem hideg, sem fagy. Csodálatos nap lesz csak az Úr ismeri. Nem lesz nappal és nem lesz éjjel; és este is világos lesz.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, kezedbe ajánlom lelkem. * Alleluja, alleluja. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * Alle... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. + Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Világosítsd meg, jóságos Istenünk, ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Regina caeli * laetáre, alleluia:
Quia quem meruisti portáre, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.
 
Örülj, Királynő, * mennyekben, alleluja;
Mert Ő, kit hordozhattál méhedben, alleluja;
Sírból fölkelt, szava betelt, alleluja,
Kérleld meg Istent értünk, alleluja.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SKEDD HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24
KEDD HÚSVÉT VI. HETÉBEN
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
Vár ránk a Bárány asztala,
Öltsünk hótiszta gyolcsrut,
Átkelve már a tengeren
Zengjük most Krisztus himnuszát.
 
2. Szent teste értünk szenvedett
Kereszt oltárán kínhalt,
Ott omlott drága vére is:
Istenhez fűzi életünk.
 
3. Húsvét öldöklő angyala
Minket nem sújthat: vére d,
Hiába dúl a fáraó,
Kínzó rabságunk véget ért.
 
4. A Bárány immár Krisztusunk,
Értünk áldozta önmat.
Az új kenyér, kovásztalan,
Szent teste, melyet ránk hagyott.
 
5. Ó, éghez méltó áldozat,
Poklok hatalmát megtö,
Raboknak oldja láncait,
Örök jutalmat visszaád.
 
6. A sírból Krisztus fényesen
Fölkél, legyőzve a halt:
Rabláncra fűzi zsarnokunk,
Égnek megnyitja ajtaját.
 
7. Urunk, örökre add nekünk
Húsvét napfényes öröt,
Győzelmed osszad meg velünk,
Kiket kegyelmed újraszült!
 
8. Most áldunk téged, Jézusunk,
Sírból ki fénylőn visszarsz,
Atyádat áldjuk s Lelkedet,
Idők végéig szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 126,2
Boldog az az ember, * akit az Úr szeret, álmában is bőven megáldja.
 
126. zsoltár • Bizakodás a gondviselésben
Isten épülete vagytok. – 1Kor 3,9
 
Hogyha nem építi az Úr a hzat, * építői hasztalan fradnak.
 
Hogyha nem őrzi az Úr a vrost, * őrzője hasztalan virraszt.
 
Hasztalan nektek hajnal előtt kelni, † nyugovóra későn trni, * és verejtékkel enni kenyeret;
 
Pihentében is megad minden ldást * annak az Úr, akit szeret.
 
Íme, a gyermek az Úrtól kapott rökség, * az anyaméh gyümlcse jutalom.
 
Akár a hős kezének nyilai, * olyanok a serdifjak.
 
Boldog ember, aki velük tölti meg tegzét, * ha a kapuban vitába száll az ellenséggel, nem ri szgyen.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 126,2
Boldog az az ember, * akit az Úr szeret, álmában is bőven megáldja.
 
2. antifóna Zsolt 140,2
Szálljon föl, Uram színedhez * imádságom, mint a tömjén füstje; kezem ha feléd kitárom, esti áldozatként fogadd jó szívvel.
 
140. zsoltár (1-9) • Imádság veszély idején
A tömjénáldozat füstje a szentek imádságával felszállt az angyal kezéből Isten színe elé. – Jel 8,4
 
Uram, hozzád kiáltok, siess oltalmamra, * halld meg szavam, amikor hvlak!
 
Szálljon föl színedhez imádságom, mint a tmjén fstje, * kitárt kezem legyen előtted esti ldozat!
 
Tégy, Uram, zrat a szmra, * és őrizzed ajkam kapuját!
 
Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, † hogy gonosz terveket szőjek a gonosztevőkkel, * és megízleljem lakomájuk!
 
Az igaz ember ha ostoroz és megfedd, jót tesz velem. † De a bűnös ne kenje meg olajjal fejemet; * miközben gonoszat tesznek, én imádkozom.
 
Ha majd bíráik kezébe esnek, * meglátják, mily szeld volt szavam.
 
Mint ekevas a földet szjjelvágja, * úgy szóródnak le csontjaik az alvilágba.
 
De én rád tekintek, Uram, Istenem, * hozzád menekülök, ne engedd elveszni letem!
 
Ments meg a tőrtől, mit nekem vetettek, * és a gonosztevők csapdáitól! ...
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Zsolt 140,2
Szálljon föl, Uram színedhez * imádságom, mint a tömjén füstje; kezem ha feléd kitárom, esti áldozatként fogadd jó szívvel.
 
3. antifóna 1Jn 4,16
Szeretet az Isten: * aki szeretetben él, az Istenben él s Isten él benne.
 
Újszövetségi ének (1Jn 4,7-16) • Szeretet az Isten
 
Szeretteim, szeressk egymást, * mert a szeretet Istentől van.
 
Mindaz, aki szeret, Istentől született, * s ismeri Istent.
 
Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, * mert az Isten szeretet.
 
Abban nyilvánult meg Isten szeretete irántunk, * hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy általa ljünk.
 
A szeretet ebben mutatkozik meg: † nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, * és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
 
Ha Isten így szeretett minket, * nekünk is így kell egymást szeretnünk.
 
Istent sohasem látta senki. † Ha szeretjük egymást, Isten l bennünk, * és tökéletes lesz szívünkben szeretete.
 
Abból ismerjük meg, hogy benne élünk és ő mibennünk, * hogy saját Lelkéből adott nekünk.
 
Láttuk és tanúságot tesznk róla, * hogy az Atya elküldte Fiát mint a vilg Megváltóját.
 
Aki vallja, hogy Jézus Isten Fia, * abban Isten él, s ő az Istenben.
 
Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, * s hittünk benne.
 
Szeretet az Isten: † aki szeretetben marad, Istenben marad, * s Isten őbenne.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
3. antifóna 1Jn 4,16
Szeretet az Isten: * aki szeretetben él, az Istenben él s Isten él benne.
 
Olvasmány 1Pét 2,4-5
Testvéreim! Kívánkozzatok a szellemi, hamisítatlan tej után, akár az újszülött kisdedek, hogy általa növekedjetek az üdvösségre, hiszen már tapasztaltátok, hogy jó az Úr. Ha hozzá, az eleven kőhöz járultok, melyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt, eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Isten a királyunk kezdettől fogva, * alleluja, alleluja. Szabadító tetteket vitt végbe a földön. * alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Isten a királyunk...
 
4. antifóna Kol 11,18
Krisztus feje az Egyháznak, * Ő a kezdete mindeneknek. Elsőszülött a holtak közül, hogy övé legyen az elsőség, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Kol 11,18
Krisztus feje az Egyháznak, * Ő a kezdete mindeneknek. Elsőszülött a holtak közül, hogy övé legyen az elsőség, alleluja.
 
Könyörgések
II., IV. és VI. héten
Kérjük, testvérek, az örökkévaló Krisztust, aki föltámadásával megerősítette reménységünket:
Krisztus, hallgass meg minket!
 
Urunk Jézus, megnyitott oldaladból vér és víz folyt ki;
– tedd Egyházadat szeplőtelen jegyeseddé.
Legfőbb pásztorunk, te nyájadat Péternek adtad át, aki megvallotta szeretetét irántad;
– növeld N. pápánk szeretetét és buzgóságát.
Te tanítványaidat csodálatos halfogásban részesítetted a tavon;
– küldj munkásokat, hogy folytassák az apostolok küldetését.
Te a vízparton kenyeret és halat készítettél tanítványaidnak;
– ne engedd, hogy emberek haljanak éhen emberek gonoszsága miatt.
Jézus, új Ádám és éltető Lélek, alakítsd a megholtakat a te képedre,
– hogy örömöd teljes legyen bennük.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Töltse el népedet, Istenünk, állandó örömmel az a tudat, hogy visszakapta lelkének ártatlanságát. S amikor annak örül, hogy visszakapta a fogadott gyermekség dicsőségét, örömmel és biztos reménnyel várhassa a föltámadás napját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
 
 
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SHÉTFŐ HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23
HÉTFŐ HÚSVÉT VI. HETÉBEN
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
A hajnal ébred, fény ragyog,
Vidám énektől zeng az ég,
Felujjong ím a nagyvilág,
Felsír a rettegő pokol.
 
2. Midőn a győztes nagy király
Halál hatalmát megtöri,
S az élet áldott fényire
Felhozza poklok foglyait.
 
3. Elzárja sírját sziklakő,
Őrzik keményen zsoldosok,
De fölkel mégis győztesen,
Temetve minden kínt, halált.
 
4. „Elég a gyász, elég a könny,
Szűnjön minden baj s fájdalom
Ím, sírból fölkélt Istenünk!”
– A fényes angyal így kiált.
 
5. Örökre légy, te, Krisztusunk,
Boldog húsvéti örömünk,
Adj részt fényedből már nekünk,
Kiket az élet újraszült!
 
6. Dicsőség néked, Jézusunk,
Halált legyőzve tündökölsz,
És áldunk, téged, jó Atyánk,
S Szentlélek Isten, szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 76,3
Az Úrhoz kiáltok, * szavam hozzá száll, s ő meghallgat engem gyötrelmem napján.
 
76. zsoltár • Emlékezés az Úr nagy tetteire
Áldott legyen az Isten, aki megvigasztal minket minden szomorúságunkban. – 2Kor 1,3
 
Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, *  Istenhez száll szavam, és ő meghallgat engem.
 
♦ Szorongatásom napján Istent keresem, † éjszaka szüntelen hozzá emelem kezem, * vigasztalódni nem akar szvem.
 
Ha Istenre gondolok, egyre csak sóhajtok, * ha rá emlékezem, elcsügged bennem a llek.
 
Szememet ébren tartod, * nyugtalan vagyok, szólni sem tudok.
 
A régi napokra gondolok, * emlékezem a régmúlt vekre.
 
Egész éjjel töprengek szívemben, * gondolkodom és ezt fürkészi lelkem:
 
Vajon az Isten örökre elvet, * s nem lesz több hozzánk kegyelmes?
 
Vajon végleg elfogyott irgalma, * nemzedékről nemzedékre megszűnt igéje?
 
Könyörülni az Isten elfeledt, * haragjában megvonja tőlünk irgalmát?
 
S így szólok: „Az az n fájdalmam, * hogy megváltozott a Fölséges jobbja!”
 
Tetteidre, Uram, visszagondolok, * emlékezem csodáidra, melyeket kezdettől műveltél.
 
Megfontolom minden tettedet, * végiggondolom nagyszerű műveid.
 
Szent a te utad, Istenem! * Van-e oly nagy isten, mint a mi Istenünk?
 
Te vagy az Isten, aki csodákat művelsz, * megmutattad hatalmad a népek kzött.
 
Megszabadítottad karoddal népedet, * Jákob s József fiait.
 
Láttak a vizek, Isten, téged, † láttak a vizek s remegtek, * megrendült a tenger mlye.
 
A felhőkből vizek ömöltek, † megdördültek a magas fellegek, * és nyilaid szerterpültek.
 
Dörgésedtől zúgott a förgeteg, † villámaid bevilágították az egsz földet, * megrendült a föld és remegett.
 
Tengernek vetted utadat, † a nagy vizeken át vezetett ösvényed, * s lépteid nyomt senki sem ltta.
 
Néped vezetted mint a nyájat * Mózes és Áron keze ltal.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 76,3
Az Úrhoz kiáltok, * szavam hozzá száll, s ő meghallgat engem gyötrelmem napján.
 
2. antifóna Jón 2,8.10c
Mikor elcsüggedt a lelkem, * az Úrra gondoltam, mert az Úrtól várom szabadulásom.
 
Ószövetségi ének (Jón 2,2-10)
[Jónás így imádkozott az Úrhoz a hal gyomrában:]
 
Gyötrelmemben az rhoz fordultam, * és ő meghallgatott engem.
 
Hozzá kiáltottam a halál torkából, * és ő meghallotta hangomat.
 
A mélységbe vetettél, a tenger mélyére, † körülvett engem az radat, * örvényeid és hullámaid összecsaptak flöttem.
 
Így szóltam: † Elvetettél színed elől, Uram, * bárcsak újra megláthatnm szent templomod!
 
Egészen a torkomig hatoltak a vizek, † bekerített engem a mlység, * hínár bortja fejemet.
 
Leszálltam a föld alatti országba, * a régmúlt idők népei kzé,
 
De kimentetted életem a srból, * Uram, én Istenem!
 
Amikor elcsüggedt a lelkem, az rra gondoltam, * és imám eljutott szent templomodba, szned elé.
 
Akik hitvány bálványokat szolgálnak, * elhagyjk az irgalmat.
 
Én azonban hálaéneket zengve áldozom majd néked, † és teljesítem, amit fogadtam, * mert szabadulásom az rtól vrom.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örkké. men.
 
2. antifóna Jón 2,8.10c
Mikor elcsüggedt a lelkem, * az Úrra gondoltam, mert az Úrtól várom szabadulásom.
 
3. antifóna Zsolt 135,26
Dícsérjétek az égnek Istenét, * mert irgalma örökkévaló!
 
135. Zsoltár
Dicsérjétek az Urat, mert jó, * ℞ Mert irgalma örökkévaló!
 
Dicsérjétek az Istenek Istenét, * ℞
 
Dicsérjétek az uraknak Urát, * ℞
 
Ki egymaga tett csodadolgokat, * ℞ Mert irgalma örökkévaló.
 
Ki az egeket bölcsen alkotta, * ℞
 
Ki a vizek fölött megszilárdította a fldet, * ℞
 
Ki nagy világítókat alkotott, * ℞
 
Napot, hogy legyen úr a nappalon, * ℞
 
Holdat, csillagot, hogy uralkodjanak az éjszakán, * ℞
 
Ki Egyiptom elsőszülötteire lesjtott, * ℞ Mert irgalma örökkévaló.
 
Kivezette közülük Izraelt, * ℞
 
Hatalmas kézzel és kinyújtott karral, * ℞
 
Aki kettészelte a Vörös-tengert, * ℞
 
És átvezette közepén Izraelt, * ℞
 
Ki a fáraót s hadát tengerbe vetette, * ℞
 
Ki a pusztában vezérelte npét, * ℞
 
Aki lesújtott nagy királyokat, * ℞ Mert irgalma örökkévaló.
 
És megölt erős királyokat, * ℞
 
Szichont, az amoriták kirlyát, * ℞
 
És Ogot, Básán kirlyát, * ℞
 
Földjüket átadta birtokul, * ℞
 
Örökségül szolgájának, Izraelnek, * ℞
 
Ki megalázottságunkban megemlékezett rlunk, * ℞ Mert irgalma örökkévaló.
 
Ki megszabadított ellenségeinktől minket, * ℞
 
Ki eledelt ad minden testnek, * ℞
 
Dicsérjétek az égnek Istenét, * ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. * ℞
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. men. * ℞
 
3. antifóna Zsolt 135,26
Dícsérjétek az égnek Istenét, * mert irgalma örökkévaló!
 
Olvasmány Róm 10,8b-10
Testvérek! Az Írás mondja: „Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben”, tudniillik a hit tanítása, amit hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás meg üdvösségre szolgál.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Én vagyok az Első és az Utolsó, én vagyok az Élő. * Alleluja, alleluja. Halott voltam, de most örökké élek, nálam van az alvilág kulcsa * Alleluja... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Én vagyok...
 
4. antifóna 2Kor 13,4
Jézus Krisztust gyöngeségében * fölfeszítették a keresztfára, de él az Isten erejéből, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 1,1.3.4.9.10.11.14.16) • Az Ige megtestesülésének himnusza
Kezdetben volt az Ige, * az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
 
Őáltala lett minden, * nélküle semmi sem lett, ami lett.
 
Benne élet volt, * s az élet volt az emberek világossága.
 
Az Ige volt az igazi világosság, † amely megvilágosít minden embert; * ő jött el a világba.
 
A világban volt, és mégsem ismerte fel a világ; * tulajdonába jött, de övéi be nem fogadták.
 
És az Ige testté lett és közöttünk lakott, * kegyelem és igazság tölti be.
 
Az ő teljességéből kaptunk mindnyájan * kegyelemre kegyelmet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna 2Kor 13,4
Jézus Krisztust gyöngeségében * fölfeszítették a keresztfára, de él az Isten erejéből, alleluja.
 
Könyörgések
II., IV. és VI. héten
Bizalommal kérjük, testvéreim, Atyánkat, az Istent, aki megdicsőült Fia halálában és föltámadásában:
Jóságos Atyánk, szívünket áraszd el fényeddel!
 
Istenünk, világosság Atyja, aki fénybe borítottad a világot a dicsőségesen föltámadt Krisztus ragyogásával,
– a mai napon világosítsd meg a hit fényével elménket!
Te föltámadt szent Fiad által megnyitottad az emberiség előtt az örökkévalóság kapuját,
– add meg nekünk mai munkánkban az örök élet reményét!
Te a Szentlelket föltámadt Fiad által küldted a világba,
– a tiszta szeretet tüzével gyújtsd föl szívünket!
Krisztus legyen a mai napon üdvösségünk és megváltásunk,
– aki megszabadításunkért függött a kereszten!
(Te az élet szerzőjévé tetted a meghalt és föltámadt Üdvözítőt,
– áraszd a névnapos N. atya/testvér szívébe a föltámadás örömét!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Engedd nekünk, irgalmas Istenünk, hogy húsvéti ünneplésünket mindig gyümölcsözőnek érezhessük a magunk számára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
II., IV. és VI. héten
Adja meg nektek az Isten Krisztus föltámadása által, hogy mindent Isten dicsőségére tegyetek!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AHÉTFŐ HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23
HÉTFŐ HÚSVÉT VI. HETÉBEN
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz  Lit. Hor. ad Nonam
Fényesség támadt ez órán,
Sötét halálnak árnyait
Elűzi messze már e fény, 
Sírból föltámadt Jézusunk. 
 
2. Ez órán sírok megnyíltak,
Hallván Megváltónk szózatát, 
Sok elhunyt teste visszatért, 
Sírból kelvén föltámadott.
 
3. Krisztusban éltünk megújult,
S hisszük, nem láthat új halált, 
A boldog élet örömét
Örök időkre hirdeti.
 
4. Dicsőség, Jézus, tenéked,
Halált legyőzve felragyogsz.
És éltető Lelked, s Atyád:
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.
 
 
 
118. zsoltár • Isten törvénye fölötti öröm
 
XVI. (ájin)
Azt tettem, ami jogos és trvényes, * ne vess oda elnyomóimnak prédul engem!
 
Vállalj kezességet szolgádért, * hogy a kevélyek el ne nyomjanak!
 
Vágyódva fürkészi segítségedet szemem, * igazságodat, amit gértél.
 
Bánj szolgáddal irgalmad szerint, * s rendeléseidre tants meg engem!
 
Szolgád vagyok, oktass engem, * hogy megértsem, amit parancsolsz!
 
Itt az ideje a cselekvésnek, Uram, * mert megszegték trvényed.
 
De én parancsaidat szeretem, * jobban az aranynál, színtiszta aranynál.
 
Ezért mindenben törvényeid szerint lek, * és gyűlölök minden hazug utat.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
XVII. (pe)
Előírásaid csodálatra mltók, * lelkem ezért megtartja őket.
 
Igéd hirdetése világosságot raszt, * a kicsinyek is megrtik szavad.
 
Sóvárogva nyitom fel ajkam, * végzéseid után vgyódom.
 
Fordulj hozzám és könyörülj rajtam, * ahogy azokkal bánsz, akik szeretik neved.
 
Irányítsd lépteimet ígéreted szerint, * ne legyen úrrá rajtam a gonoszság!
 
Az emberek hatalmából szabadíts ki engem, * hogy megtartsam minden parancsod!
 
Szolgád fölött ragyogtasd fel arcod, * és rendeléseidre taníts engem!
 
Szememből könnyek patakja rad, * mert nem tartják meg sokan trvényed.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
XVIII. (cáde)
Uram, valóban igaz vagy, * és igazságos minden vgzésed.
 
Te kinyilvánítottad trvényed * igazságban és teljes hűségben.
 
Buzgóság emészt rted, * mert ellenségeim feledik igédet.
 
Szavad tiszta és igaz, * szolgád kedvét tallja benne.
 
Bár kicsiny vagyok és megvetett, * rendelésed mgsem felejtem.
 
Igazságosságod örökké megmarad, * és törvényed maga az igazság.
 
Szorongatás és gyötrelem ért engem, * de parancsaidban örmöm lelem.
 
Előírásaid örökké igazak, * taníts engem, és életet találok.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
Olvasmány Jel 1,17c-18
Láttam az Emberfiát, aki így szólt hozzám: Én vagyok az Első és az Utolsó, s az Élő: halott voltam, de most örökkönörökké élek. Nálam van a halál és az alvilág kulcsa.
 
V Megmutattad hatalmad a népek között,
R Megszabadítottad karoddal népedet. Zsolt 76,15.16
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Lélek vagy, és azt parancsolod, hogy téged lélekben és igazságban imádjanak. Szent szereteteddel tisztítsd meg, kérünk, szívünket, hogy téged mindenben és mindennél jobban szeressünk, és őszinte buzgóságunk elnyerje tetszésedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MHÉTFŐ HÚSVÉTI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23
HÉTFŐ HÚSVÉTI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz Brev. Maur.
Világnak üdve, Jézusunk,
Halált letörve visszatérsz,
S harmadnap reggel győztesen
A sírnak mélyét elhagyod.
 
2. A földet lassan éj fedi,
Szemünk álomtól oly nehéz,
A bűntől óvd meg népedet,
S minden kísértést messze űzz!
 
3. Hogy míg a napnak terhein
Könnyít az álom, s új erő
Árad szét testünk tagjain,
Szívünk a jóra kész legyen!
 
4. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is dicsőn,
Megvetnünk add a földi jót,
És add szeretnünk az eget!
 
5. Atyánkat áldjuk és Fiát,
Ki eltiporva a halált
Magával minket égbe visz;
Dicsérünk, Lélek, téged is. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 7,9.2
Szolgáltass igazságot * igaz voltomért nékem! Tebenned remélek, Istenem. Szabadíts meg minden üldözőmtől!
 
7. zsoltár • A megrágalmazott ember imádsága
Az Úr, az igazságos Bíró már az ajtóban van. – Jak 5,9
 
Uram, Istenem, tebenned remélek, * szabadíts meg minden üldözőmtől, és ments meg engem;
 
Nehogy valaki oroszlánként elvegye letem, * szét ne szaggasson, mert nincs, aki megmentsen.
 
Uram, Istenem, hogyha rosszat tettem, *ha gonoszság tapad kezemhez,
 
Ha barátommal gonoszul bntam, * ha bántalmaztam azt, aki rám tmadt ok nélkül,
 
Akkor üldözzön és fogjon el ellenségem, † tiporja fldre letem, * becsületemet tapossa porba!
 
Haragodban kelj föl, Uram, * lépj fel ellenségeim dhe ellen!
 
bredj fel, Istenem, * és tarts ítéletet törvnyed szerint.
 
Gyűljön köréd a nemzetek tanácsa, † ülj magas trnra flöttük: * Ítél az Úr a npek felett.
 
Szolgáltass igazságot nkem, Uram, * ártatlanságomért és igaz voltomért.
 
Vess véget a bűnösök gonoszságának, † erősítsd meg az igaz embert, * szívek és vesék vizsgálója, igaz Isten.
 
Isten az én vdőpajzsom, * ő menti meg a tiszta szvűt.
 
Igazságos bró az Isten, * olyan Isten, aki minden nap bntethet.
 
Ha az ellenség újra lezi kardját, * feszíti íjt és cloz,
 
Maga ellen irányítja a halálos fegyvert * és készíti tzes nyilait.
 
Gonoszat forral szvében, * nyomorúságot hordoz, és álnokságot hoz a világra.
 
Gödröt ásott és mlyre vjta, * de maga esett a verembe, amelyet kszített.
 
Gonoszsága visszahull fejére, * gazsága saját fejre szakad.
 
De én igaz voltáért ldom az Urat, * zsoltárt zengek a Fölsges nevének.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 7,9.2
Szolgáltass igazságot * igaz voltomért nékem! Tebenned remélek, Istenem. Szabadíts meg minden üldözőmtől!
 
II. hét  Szám 9,15-16
Azon a napon, amelyen a hajlék elkészült, felhő takarta be a hajlékot, a tanúság sátrát, és estétől reggelig mintha tűz égett volna a hajlék fölött. Így volt ez mindig: nappal felhő borította, éjjel meg tűz látszott fölötte.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, kezedbe ajánlom lelkem. * Alleluja, alleluja. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * Alle... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. + Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Adj, Urunk, testünknek üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Regina caeli * laetáre, alleluia:
Quia quem meruisti portáre, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.
 
Örülj, Királynő, * mennyekben, alleluja;
Mert Ő, kit hordozhattál méhedben, alleluja;
Sírból fölkelt, szava betelt, alleluja,
Kérleld meg Istent értünk, alleluja.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SHÉTFŐ HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23
HÉTFŐ HÚSVÉT VI. HETÉBEN
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
Vár ránk a Bárány asztala,
Öltsünk hótiszta gyolcsrut,
Átkelve már a tengeren
Zengjük most Krisztus himnuszát.
 
2. Szent teste értünk szenvedett
Kereszt oltárán kínhalt,
Ott omlott drága vére is:
Istenhez fűzi életünk.
 
3. Húsvét öldöklő angyala
Minket nem sújthat: vére d,
Hiába dúl a fáraó,
Kínzó rabságunk véget ért.
 
4. A Bárány immár Krisztusunk,
Értünk áldozta önmat.
Az új kenyér, kovásztalan,
Szent teste, melyet ránk hagyott.
 
5. Ó, éghez méltó áldozat,
Poklok hatalmát megtö,
Raboknak oldja láncait,
Örök jutalmat visszaád.
 
6. A sírból Krisztus fényesen
Fölkél, legyőzve a halt:
Rabláncra fűzi zsarnokunk,
Égnek megnyitja ajtaját.
 
7. Urunk, örökre add nekünk
Húsvét napfényes öröt,
Győzelmed osszad meg velünk,
Kiket kegyelmed újraszült!
 
8. Most áldunk téged, Jézusunk,
Sírból ki fénylőn visszarsz,
Atyádat áldjuk s Lelkedet,
Idők végéig szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 125,3
Hatalmas dolgot tett az Úr velünk, * ezért mindnyájan örvendezzünk.
 
125. zsoltár • Öröm és reménység az Úrban
Nemcsak a szenvedésben vagytok társaink, hanem a vigasztalásban is. – 2Kor 1,7
 
Mikor az Úr hazahozta rab fiait Sionnak, * olyanok voltunk, mint akik lmodnak.
 
Akkor szánk telve volt vgsággal, * nyelvünk hangos römmel.
 
Akkor mondták a pogányok kzött: * „Nagy dolgot tett az Úr velük!”
 
Nagy dolgot tett az Úr mivelünk, * nagy a mi römünk!
 
Fogságunkból, Uram, hozz vissza bennünket, * ahogy visszaadod délen a patakok vizét!
 
Akik knnyek közt vetnek, * majd ujjongva aratnak.
 
Sírva vitték a magot, mikor vetni indultak, * de ujjongva érkeznek, mikor a kvéket hozzák.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 125,3
Hatalmas dolgot tett az Úr velünk, * ezért mindnyájan örvendezzünk.
 
2. antifóna Zsolt 137,6
Az Úr valóban fölséges, * gondja van a gyöngékre, de a gőgösökön nem törődve átnéz.
 
137. zsoltár • Hálaadás Isten nagy tetteiért
A föld királyai hódolnak a szent Városban, amit az Isten dicsősége világít be, fénye pedig a Bárány. – Jel 21,24-25
 
Teljes szívből magasztallak, Uram, tged, * mert meghallgattad ajkam igéit.
 
Angyalaid színe előtt zengek zsoltárt nked, * leborulok szent templomod felé.
 
Dicsőítem nevedet jóságod és hűséged miatt, * mert naggyá tetted nevedet és igédet.
 
Meghallgattál, mikor hvtalak, * erőt öntttél lelkembe.
 
Dicsér majd, Uram, a föld minden királya, * amikor meghallják ajkad igéit.
 
Az Úr útjairól éneket zengenek, * valóban nagy az Úr dicsősge.
 
Valóban fenséges az r, † irgalommal tekint a gyngére, * de megismeri a kevélyt messziről.
 
Megőrzöd életem, ha gyötrelmek közt járok is; † kinyújtod kezedet ellenségeim dühével szemben, * és jobbod szabadulást szerez nkem.
 
Az Úr javamra ítl. † Uram, irgalmad örökre megmarad, * ne hagyd el kezed műveit!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Zsolt 137,6
Az Úr valóban fölséges, * gondja van a gyöngékre, de a gőgösökön nem törődve átnéz.
 
3. antifóna Jel 5,12
Méltó a Bárány, * akit megöltek értünk, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, az erő, az áldás.
 
Újszövetségi ének (Jel 4,11; 5,9.10.12) • A megváltottak hálaéneke
 
Méltó vagy, Urunk, Istenünk, * hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom a tiéd legyen.
 
Mert te vagy, aki a világot alkottad, * akaratod hívott létre és teremtett mindent.
 
Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a knyvet, * és feltörd minden pecsétjét.
 
Hiszen megöltek, de véreddel megváltottál minket Istennek, * minden törzsből, nyelvből, npből és nemzetből.
 
Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket * és uralkodunk az egész fldön.
 
Méltó a Bárány, akit megöltek, † hogy övé legyen minden hatalom, gazdagság, blcsesség, * erő és tisztelet, ldás és dicsőség.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Jel 5,12
Méltó a Bárány, * akit megöltek értünk, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, az erő, az áldás.
 
Olvasmány Zsid 8,1b-3a
Olyan főpapunk van, aki a fölséges Isten trónjának jobbján ül a mennyben. Szolgálatot teljesít a szentélyben, abban az igazi sátorban, amelyet az Úr emelt, s nem emberi kéz. Minden főpap ugyanis arra van rendelve, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Isten a királyunk kezdettől fogva, * alleluja, alleluja. Szabadító tetteket vitt végbe a földön. * alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Isten a királyunk...
 
4. antifóna Róm 6,9
Krisztus nem hal meg többé, * a halál már nem lesz úrrá rajta. Ha mi is meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele is élünk, alleluja, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Róm 6,9
Krisztus nem hal meg többé, * a halál már nem lesz úrrá rajta. Ha mi is meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele is élünk, alleluja, alleluja.
 
Könyörgések
II., IV. és VI. héten
Krisztus Urunk föltámadásával fénybe borította a világot. Testvéreim, örvendezve kérjük őt:
Krisztus, hallgass meg minket!
 
Urunk, Jézus Krisztus, te az úton tanítványaid mellé szegődtél;
– légy mindig zarándokútját járó Egyházad mellett.
Ne engedd, hogy híveid kételkedjenek benned,
– hanem add, hogy megvalljanak téged, aki legyőzted a halált.
Tekints azokra, akik még nem ismertek föl;
– mutasd meg magadat nekik, hogy befogadjanak mint Üdvözítőjüket.
Te testedben a kereszt által minden embert kiengeszteltél Istennel;
– adj minden népnek békét és egyetértést.
Élők és holtak bírája, meghalt testvéreinknek, akik hittek Benned,
– add meg bűneik bocsánatát.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Engedd nekünk, irgalmas Istenünk, hogy húsvéti ünneplésünket mindig gyümölcsözőnek érezhessük a magunk számára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
 
 
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."