111598 ima található a honlapon, összesen 267139 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Az Ige mellett

Az Ige mellett
Naponta frissül

Lányi Gábor igemagyarázata a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata –„…ismeri az Úr az igazak útját…” Zsolt 1

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…ismeri az Úr az igazak útját…” Zsolt 1

„…ismeri az Úr az igazak útját…” Zsolt 1

1 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 2 hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 3 Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 4 Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet szétszór a szél. 5 Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében. 6 Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(6) „…ismeri az Úr az igazak útját…” (Zsolt 1)

Boldogságkényszeres világban élünk, és sokféle receptet kínálnak az önmegvalósítás piacán. Aztán ha ezek nem válnak be, szokás szerint, a felhasználót okolják, s máris még boldogtalanabbak vagyunk. Az első zsoltár, amely az egész zsoltároskönyv tartalomjegyzékének is tekinthető, minden boldogság forrásához irányít, és megtanít arra, hogy azt egyedül Isten hűségéből nyerhetjük, vagyis nem szerzői és beszerzői vagyunk a boldogságnak, hanem megajándékozottjai. Isten törvénye „szent, és a parancsolat szent és igaz és jó”, mondja az apostol (Róm 7,12), és abban van elrejtve az eljövendő jó (üdvösség) árnyéka is (Zsid 10,1). Aki tehát Isten jó életrendjében gyönyörködik, az egész életét Istenre irányítja. Isten pedig ismeri az övéit (2Tim 2,19), megőrzi és megtartja őket. Ez az ismeret, ahogyan Isten ismer és szeret minket, megelőz és magában foglal mindent. S ebből egyszerre árad felénk a kegyelem ereje és az Isten teljes megismerésének reménye is: mi is úgy ismerünk majd, ahogy most Isten ismer bennünket (1Kor 13,12). A törvény ismerete szükségszerűen vezet el a törvény végcéljához, Krisztushoz (Róm 10,4), a „boldog Isten evangéliumához” (1Tim 1,11).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…bánatuk örömre,gyászuk pedig ünneplésre fordult.” Eszt 9,20–10,3

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…bánatuk örömre, gyászuk pedig ünneplésre fordult.” Eszt 9,20–10,3

„…bánatuk örömre, gyászuk pedig ünneplésre fordult.” Eszt 9,20–10,3

20 Mordokaj leírta mindezeket az eseményeket. Majd levelet küldött mindazoknak a zsidóknak, akik Ahasvérós király tartományaiban laktak közel és távol, 21 és kötelezővé tette számukra, hogy évről évre tartsák meg adár hónap tizennegyedik és tizenötödik napját. 22 Mert ezek azok a napok, amelyeken a zsidók megnyugodhattak ellenségeiktől, és ez az a hónap, amelyen bánatuk örömre, gyászuk pedig ünneplésre fordult. Tegyék azokat az evés-ivás és az öröm napjaivá, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek. 23 A zsidók megfogadták, hogy máskor is megteszik, amit most először, úgy, ahogy Mordokaj megírta nekik. 24 Mert az agági Hámán, Hammedátá fia, aki minden zsidónak az ellensége volt, azt tervezte a zsidók ellen, hogy kiirtja őket. Ezért púrt, azaz sorsot vetett, hogy rettegésbe ejtse és kiirtsa őket. 25 De amikor Eszter bement a királyhoz, az levélben parancsolta meg, hogy szálljon vissza Hámán fejére az a gonosz terv, amelyet a zsidók ellen kigondolt. Fel is akasztották fiaival együtt. 26 Ezért nevezték el ezeket a napokat púrimnak a púr szóról. Ennek a levélnek a szövege alapján meg annak alapján, amit láttak és átéltek, 27 kötelezőnek fogadták el a zsidók, hogy sem ők, sem utódaik, sem a hozzájuk csatlakozók nem szüntetik meg, hanem megtartják ezt a két napot a kapott írás szerint és az előírt időben minden esztendőben; 28 emlékezetben tartja és megünnepli ezeket a napokat minden nemzedék, minden nemzetség, minden tartomány és minden város. A púrimnak ezeket a napjait nem szüntetik meg a zsidók, és emlékük nem szűnik meg az utódok között sem. 29 Eszter királyné, Abíhajil leánya a zsidó Mordokajjal együtt igen nyomatékosan megírta egy második levélben, hogy a púrimra vonatkozó előírásokat tegyék kötelezővé. 30 Levelet küldtek minden zsidónak Ahasvérós birodalmának százhuszonhét tartományába, békét és biztonságot kívánva nekik, 31 hogy tegyék kötelezővé a megszabott időben a púrim-napok megtartását, ahogyan elrendelte nekik a zsidó Mordokaj és Eszter királyné, és ahogyan kötelezővé tették magukra és utódaikra nézve annak idején a böjtölést és a jajveszékelést. 32 Így erősítette meg Eszter parancsa a púrim előírásait, és feljegyezték azokat egy könyvbe.

1 Ahasvérós király adót vetett ki a szárazföldön és a tenger szigetein. 2 Minden nevezetes hőstette és Mordokaj nagyságának a leírása, akit kitüntetett a király, meg van írva a méd és a perzsa királyok történetének a könyvében. 3 Mert a zsidó Mordokaj második ember volt Ahasvérós király után, tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai, mert népe javát kereste, és egész nemzetségének a boldogulásán munkálkodott.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(22) „…bánatuk örömre, gyászuk pedig ünneplésre fordult.” (Eszt 9,20–10,3)

A könyv záradéka röviden összefoglalja a történetet (22–26), elmagyarázza az olvasónak a purim ünnep eredetét, elrendelését és ünneplésének módját. A zsidók kiirtásának mestertervében a döntő napot Hámán sorsvetéssel (púr) határozta meg (3,6–7), de a végzet napja, amelyre a zsidók böjttel és jajveszékeléssel tekintettek előre, örvendező ünnepnappá lett. A gyász örömre fordult. És ezt azóta is – nemzedékről nemzedékre – megünnepli a zsidóság. A végső megjegyzések alapján nehéz eldönteni, hogy vajon Eszter királyné vagy nagybátyja, Mordokaj a főszereplő a megmenekülés történetében. Eszter az élete árán is kész volt közbenjárni népéért. Mordokaj az élete árán is ragaszkodott hitéhez és belőle fakadó méltóságához, lojalitása pedig a birodalom második emberévé emelte. „Nevezetes hőstettei” az uralkodók krónikáiban vannak megírva. De nem kell döntenünk, mert jól látjuk, hogy mindketten a szabadító Isten eszközei voltak. Felemelkedésükre érvényesek József – testvéreinek mondott – szavai: „Isten küldött előttetek, hogy megmenthesselek titeket” (1Móz 45,5). Mert bár a királyok szíve kikutathatatlan (Péld 23,3), Isten mindig ad közbenjárót, hogy szent életrendje helyreálljon (Ézs 59,14–20).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…de a zsákmányhoz nem nyúltak.”Eszt 9,1–19

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…de a zsákmányhoz nem nyúltak.” Eszt 9,1–19

„…de a zsákmányhoz nem nyúltak.” Eszt 9,1–19

1 A tizenkettedik hónap, vagyis adár hónap tizenharmadik napján, amikor esedékessé vált volna a király törvényerejű parancsának a végrehajtása, és amelyen azt remélték a zsidók ellenségei, hogy elbánhatnak velük, éppen fordítva történt a dolog, mert a zsidók bánhattak el azokkal, akik gyűlölték őket. 2 Összegyűltek a zsidók Ahasvérós király összes tartományának a városaiban, és rátámadtak azokra, akik a vesztükre törtek. Senki sem tudott nekik ellenállni, mert az egész lakosságot elfogta a tőlük való félelem. 3 A tartományok összes vezetője, a kormányzók, a helytartók és a királyi hivatalnokok kedveztek a zsidóknak, mert elfogta őket a Mordokajtól való félelem. 4 Mordokaj ugyanis nagy ember lett a királyi palotában, és híre eljutott valamennyi tartományba. Sőt Mordokaj egyre nagyobb ember lett. 5 Akkor leverték a zsidók minden ellenségüket. Fegyverrel vágták, gyilkolták és pusztították őket, és úgy bántak el gyűlölőikkel, ahogy csak akartak. 6 Súsán várában is mészárlást rendeztek a zsidók, és kiirtottak ötszáz embert, 7 közöttük Parsandátát, Dalfónt és Aszpátát, 8 Pórátát, Adalját és Arídátát, 9 Parmastát, Aríszajt, Aridajt és Vajzátát. 10 Legyilkolták Hámánnak, Hammedátá fiának, a zsidók ellenségének ezt a tíz fiát, de a zsákmányhoz nem nyúltak. 11 Még azon a napon a király elé terjesztették, hogy hány embert gyilkoltak le Súsán várában. 12 Akkor ezt mondta a király Eszter királynénak: Súsán várában lemészároltak és kiirtottak a zsidók ötszáz embert, közöttük Hámán tíz fiát. Mit tehettek akkor a király többi tartományában? Mit kérsz még? Megkapod! Mit kívánsz még? Meglesz! 13 Eszter így válaszolt: Ha jónak látod, királyom, engedd meg holnap is a súsáni zsidóknak, hogy a mára szóló törvény szerint járjanak el! Hámán tíz fiát pedig akasszák föl! 14 A király megengedte, hogy így legyen. Súsánban kihirdették tehát a törvényt, Hámán tíz fiát pedig fölakasztották. 15 Összegyűltek tehát a súsáni zsidók adár hónap tizennegyedik napján is, és lemészároltak Súsánban háromszáz embert, de a zsákmányhoz nem nyúltak. 16 A király tartományaiban élő többi zsidó is összegyűlt életük védelmére, hogy nyugton lehessenek ellenségeiktől. Gyűlölőik közül hetvenötezer embert mészároltak le, de a zsákmányhoz nem nyúltak. 17 Ez adár hónap tizenharmadik napján történt. A tizennegyedik napon már nyugalmuk volt, ezért azt az evés-ivás és az öröm napjává tették. 18 A súsáni zsidók azonban a hónap tizenharmadik és tizennegyedik napján is összegyűltek, ezért a hónap tizenötödik napján lett csak nyugalmuk, így ők ezt tették meg az evés-ivás és az öröm napjának. 19 Ezért tartják a vidéki városokban lakó vidéki zsidók adár hónap tizennegyedik napján az öröm és az evés-ivás ünnepnapját, amikor ajándékokat küldenek egymásnak.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(9) „…de a zsákmányhoz nem nyúltak.” (Eszt 9,1–19)

„Éppen fordítva történt”, amikor az első királyi parancs értelmében eljött a napja, hogy meggyilkolják és kifosszák a zsidókat szerte a birodalomban (1). A majdnem egy évig tartó készülődés és ellenkészülődés, amelyet az egymásnak ellentmondó parancs (3. rész) és önvédelmi engedély (8. rész) kivált, végül a szétszórtan élő zsidóknak kedvez, mert a helyi vezetők a magas rangra emelkedett Mordokaj tekintélyét veszik figyelembe (félelem fogta el őket – 3). A bosszú megdöbbentő számai szinte polgárháborús viszonyokat sejtetnek, valójában a mózesi törvények (5Móz 25,19) teljesülésére utal a leírás. A király rendelkezésénél erősebb törvény jut érvényre. A zsidók életük védelmére fogtak össze, hogy nyugton lehessenek ellenségeiktől, ezért nem is követhetik azok felfogását. Az elbeszélés nyomatékkal említi, hogy „zsákmányhoz nem nyúltak” (10.15.16). Tehát a végkimenet is fordítva történt, bizonyítva, hogy a puszta életben maradás volt a megelőző csapás és ellentámadás értelme. Ez a tény enyhíti megrendülésünket. Ha a zsidók évezredes hányattatására és a kiirtásukat célzó megannyi tettre gondolunk, e birodalmi összeesküvés véres lezárása azt tanúsítja: Isten a rettenetes zűrzavarok közepette, sőt azok révén is meg tudja oltalmazni övéit.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…felvirradt az öröm,vidámság és megbecsülés napja.” Eszt 8

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja.” Eszt 8

„…felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja.” Eszt 8

1 Azon a napon Ahasvérós király Eszter királynénak adta Hámánnak, a zsidók ellenségének a házát. Mordokaj pedig bemehetett a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. 2 A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet visszavett Hámántól, és odaadta Mordokajnak. Eszter pedig Mordokajt Hámán házának a felügyelőjévé tette. 3 Azután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. 4 A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a király előtt, 5 és ezt mondta: Ha jónak látja a király, ha jóindulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok neki, adjon ki egy iratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hammedátá fiának a tervét tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból kipusztítsák a zsidókat. 6 Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását? 7 Ahasvérós király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokajnak: Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet emelt a zsidókra. 8 Ti meg írjatok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan. 9 Akkor tehát hívatták a királyi írnokokat a harmadik hónap, vagyis sziván hónap huszonharmadikán, és mindent Mordokaj parancsa szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, a helytartóknak és a tartományok vezetőinek Indiától Etiópiáig százhuszonhét tartományba, minden egyes tartománynak a saját írásával és minden egyes népnek a maga nyelvén; a zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. 10 Ahasvérós király nevében írták, és a király gyűrűjével pecsételték le. Lovas futárokkal, akik a királyi ménes postalovain vágtattak, leveleket küldtek, 11 amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűljenek életük védelmére, sőt hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák és megsemmisíthessék azokat, akik a népek közül és a tartományokból rájuk támadnak a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. 12 Ahasvérós király minden tartományában ugyanazon a napon, a tizenkettedik hónap, vagyis adár hónap tizenharmadikán 13 az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. 14 A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a király parancsával, Súsán várában pedig kihirdették a törvényt. 15 Ezután Mordokaj bíborkék és hófehér királyi ruhában, nagy aranykoszorúval és fehér lenvászonból meg bíborvörös gyapjúból készített palástban távozott el a királytól, Súsán városa pedig ujjongva örvendezett. 16 A többi zsidóra is felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. 17 Minden egyes tartományban és minden egyes városban, ahová csak a király törvényerejű parancsa eljutott, örültek, vigadtak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(16) „…felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja.” (Eszt 8)

A zsidók kiirtását elrendelő királyi végzést nem lehetett visszavonni. Ez is a médek és perzsák törvénye (1,19), de „ellentörvénnyel” garantálni lehetett a jogos önvédelmet. Ezt pedig az egész birodalomba el kellett juttatni. A népirtásra felszólító parancsot birodalmi komótossággal vitték szét, a kisorsolt határnap messze volt (3. fejezet). Most már közelebb a végzetes idő, a futárok tehát sürgősséggel viszik a rendelkezést, a király gyors lovait használják (14). Amikor az első parancs megérkezett, nagy gyász szakadt a zsidókra, böjtöltek és sírtak (4,3). Az ellenparancs híre, amely jogot adott az önvédelemre, először a fővárosban terjedt el, de aztán ahova csak eljutott, örömteli ünneplés és megbecsülés forrása lett (16). A Mordokajt megtisztelő többszörös jutalom és megbecsülés (6,9; 8,15), egész népére kisugárzott. Egy-egy hűségpróbán a tisztünk és a rangunk a mieinknek is méltóságot szerez.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…azt kérem, hogy az életemet,azt kívánom, hogy a népemet adják nekem!” Eszt 7

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
17
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem!” Eszt 7

„…azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem!” Eszt 7

1 A király Hámánnal együtt elment Eszter királynéhoz a lakomára. 2 A második napon megint megkérdezte a király borozgatás közben Esztertől: Mit kérsz, Eszter királyné? Megkapod! Mit kívánsz? Ha az ország felét is, meglesz! 3 Eszter királyné így válaszolt: Ha elnyertem a király jóindulatát, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem! 4 Mert eladtak engem és népemet, hogy elpusztítsanak, legyilkoljanak és megsemmisítsenek bennünket. Ha csak rabszolgáknak és rabszolganőknek adtak volna el bennünket, akkor néma maradtam volna, mert ilyen nyomorúságért nem illenék zaklatnom a királyt. 5 Ekkor Ahasvérós király ezt kérdezte Eszter királynétól: Ki az, és hol van az, aki arra mer gondolni, hogy ilyet tegyen? 6 Eszter így válaszolt: Ez a gonosz Hámán az, a mi ádáz ellenségünk! Akkor Hámán megrettent a királytól és a királynétól. 7 A király pedig haragosan abbahagyta a borivást, és kiment a palota kertjébe. Hámán azonban ott maradt, és könyörögni kezdett az életéért Eszter királynéhoz, mert látta, hogy a király már elhatározta a vesztét. 8 Amikor a király visszatért a palota kertjéből oda, ahol borozgattak, Hámánt Eszter pamlagára borulva találta. Ekkor így szólt a király: Még erőszakot is akar elkövetni a királynén itt nálam, a palotában?! Alig hagyta el ez a szó a király ajkát, Hámán arcát már be is takarták. 9 Harbóná pedig, a király egyik udvarnoka ezt mondta: Van itt egy bitófa is, ott áll Hámán házánál, ötven könyök magas. Hámán készíttette annak a Mordokajnak, akinek a szava a király javát szolgálta. A király így szólt: Akasszátok föl arra! 10 Föl is akasztották Hámánt arra a bitófára, amelyet ő állíttatott Mordokajnak. Azután lecsillapodott a király haragja.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(3) „…azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem!” (Eszt 7)

A hazug nyelvű gyűlöli az általa megrontott embert (Péld 26,28). Ez az ellenszenv hullik vissza Hámánra, amikor a király megérti, hogy a főembere csapdába csalta. Megrendítő a királynő esdeklése. Fél országot kívánhatna, s meg is kapná a király ígérete szerint. Vagyis kedvezésben van, tehát neki nem kell kegyelmért folyamodnia. Eszter ezt közbenjárásra fordítja. Korábbi döntését halljuk itt visszhangozni: ha el kell vesznem, hát vesszek el (4,16). S valóban nagy a tét, hiszen kérésével a királyi rendelkezéssel (törvénnyel) fordul szembe. Első szóra értelmetlennek is tűnik a kérése: „életemet [...] adják nekem”. A bővítményből („a népemet”) értjük meg a kérés kockázatát. Eszter azonosítja magát népével: „eladtak engem és népemet, hogy elpusztítsanak [...] bennünket” (4). A törvény ellenében kér kegyelmet. Kegyelmet kérni, tudjuk, kockázatos, főleg ha már eldöntött, rendelkezésbe adott birodalmi, hatalmi érdek megfordításáról van szó. De ha elmarad a közbenjárás, az az ítélet jele (Jer 7,16). Eszter bátor magatartása előképe annak a nagy pártfogolásnak, amellyel a mi örök Főpapunk, Krisztus esedezett érettünk, sőt, váltságdíjul önmagát szánta oda bűnből és halálból való szabadulásunkért.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…hozzák előa nevezetes történetek krónikáját…” Eszt 6

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
16
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…hozzák elő a nevezetes történetek krónikáját…” Eszt 6

„…hozzák elő a nevezetes történetek krónikáját…” Eszt 6

1 Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Ezért megparancsolta, hogy hozzák elő a nevezetes történetek krónikáját, és olvassanak föl belőle a királynak. 2 És rátaláltak arra a följegyzésre, amely szerint Mordokaj följelentette Bigtánát és Terest, a király küszöbét őrző két udvarnokot, akik merényletet terveztek Ahasvérós király ellen. 3 A király megkérdezte: Milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Mordokajnak? A király szolgálatára álló ifjak így feleltek: Semmit sem adtak neki. 4 Akkor ezt kérdezte a király: Ki van az udvarban? Hámán ugyanis éppen megérkezett a királyi palota külső udvarába, hogy megkérje a királyt, akasztassa föl Mordokajt arra a bitófára, amelyet neki állíttatott. 5 Az ifjak ezt felelték a királynak: Hámán áll itt az udvarban. A király így szólt: Jöjjön be! 6 Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király: Mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király? Hámán azt gondolta magában: Ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem? 7 Azért ezt felelte Hámán a királynak: Annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, 8 hozzanak királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott öltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát! 9 Adják át a ruhát és a lovat a király egyik legelőkelőbb főemberének! Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város főterén, és ezt kiáltozzák előtte: Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. 10 Akkor a király ezt mondta Hámánnak: Siess, hozd azt a ruhát és lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó Mordokajjal, aki a király kapujában ül! Semmit se hagyj el abból, amit mondtál! 11 Ekkor Hámán fogta a ruhát és a lovat, felöltöztette Mordokajt, majd végiglovagoltatta a város főterén, és ezt kiáltozta előtte: Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. 12 Azután Mordokaj visszatért a királyi udvarba, Hámán pedig megszomorodva és fejét betakarva hazasietett. 13 Majd elbeszélte Hámán a feleségének, Zeresnek meg összes barátjának mindazt, ami őt érte. Tanácsadói és a felesége, Zeres ezt mondták neki: Ha Mordokaj, aki miatt most megtántorodtál, valóban zsidó származású, akkor nem fogsz bírni vele, hanem végleg el fogsz bukni vele szemben. 14 Még beszélgettek, amikor odaértek a király háremőrei, és sietve elvitték Hámánt a lakomára, amelyet Eszter rendezett.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(1) „…hozzák elő a nevezetes történetek krónikáját…” (Eszt 6)

Amit mi zűrzavarként élünk át, az Isten számára titokzatos eszköz lehet, hogy akaratát véghez vigye, máskor pedig éppen a káosz ellenében érvényesíti kegyelmes döntését. Most a király álmatlan éjszakáján fordul meg minden. Eszter és Mordokaj épp csak remélhetik, hogy közbenjárhatnak népük érdekében, Hámán ellenben már virradat előtt ott toporog a palotában, hogy a királyt végzetes döntésre bírja, tehát úgy látszik, megelőzi a mentőakciót. Az álmatlanul vergődő király pedig a nevezetes tettek krónikájából olvastat fel magának. Feltételezhetjük, hogy saját dicsőségéről akart hallani. De elé kerül egy mulasztása. Bár a jelenlétében jegyezték fel Mordokaj hűséges tettét (2,23), ő nem jutalmazta meg az életét megmentő szolgáját. Márpedig a nagy királyok erénye a hála is. Haladék nélkül rendelkezik, és a gyűlölködő Hámánnak kell az egész kitüntetést és jutalmazást lebonyolítania, holott ő éppen a fordítottja miatt igyekezett a királyhoz. Tanácsadói figyelmeztetik, hogy számára ez a bukás kezdete, de nem menekülhet, mert már jönnek is érte, hogy elvigyék vacsorázni, amivel előző este oly büszkén dicsekedett. Az isteni gondviselés megismerése erős bizalmat ébreszt bennünk a jövendő iránt. Lám, minden az ő kezében van. A szentek állhatatosságának titka Isten hűségében rejlik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata„…nem rettegett tőle…” Eszt 5

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
15
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata „…nem rettegett tőle…” Eszt 5

„…nem rettegett tőle…” Eszt 5

1 Három nap múlva Eszter királynői ruhába öltözött, és megállt a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. A király éppen királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. 2 Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a kezében levő aranypálcát. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. 3 A király megkérdezte tőle: Mi járatban vagy, Eszter királyné? Mit kívánsz? Még ha országom felét is, megkapod! 4 Eszter így válaszolt: Ha jónak látja a király, jöjjön el ma Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet rendeztem. 5 A király erre így szólt: Siessetek Hámánért, hogy teljesítsük Eszter kérését! Azután a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter rendezett. 6 Borozgatás közben így szólt a király Eszterhez: Mit kérsz? Megkapod! Mit kívánsz? Még ha az ország felét is, meglesz! 7 Eszter így válaszolt: Van kérésem és kívánságom. 8 Ha elnyertem a király jóindulatát, és jónak látja a király, hogy megadja kérésemet és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet rendezek nekik. Holnap azután válaszolok arra, amit a király kérdezett. 9 Azon a napon Hámán örömmel és jókedvűen távozott. Ám a király kapujában meglátta Hámán Mordokajt, aki nem kelt fel előtte, és nem rettegett tőle, úgyhogy elöntötte Hámánt a méreg Mordokaj miatt. 10 Hámán azonban erőt vett magán, és hazament. Majd magához hívatta barátait meg feleségét, Zerest, 11 és elsorolta nekik Hámán, hogy milyen nagy a vagyona, mennyi fia van, és hogyan emelte őt a király nagyobb méltóságra minden vezető emberénél és királyi tisztviselőjénél. 12 Majd ezt mondta Hámán: Eszter királyné sem hívott meg mást arra a lakomára, amelyet rendezett, csak a királyt és engem, és holnapra is én vagyok hozzá hivatalos a királlyal együtt. 13 De mindebben semmi örömömet nem lelhetem addig, amíg azt látom, hogy a zsidó Mordokaj ott ül a király kapujában! 14 Akkor ezt mondta neki a felesége, Zeres és a barátai: Csináltatni kell egy ötven könyök magas bitófát, reggel pedig mondd a királynak, hogy akasszák fel rá Mordokajt! Azután vígan mehetsz a királlyal a lakomára. Hámán helyeselte ezt a dolgot, és megcsináltatta a bitófát.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(9) „…nem rettegett tőle…” (Eszt 5)

A szálak kezdenek összefutni, de még nagy a kuszaság. Eszter elnyeri a király jóindulatát, remény csillan, lesz módja arra, hogy kegyelmet kérjen népe számára. Hámán felette jókedvűen távozik a királlyal és Eszterrel töltött vacsoráról, ám felbőszíti Mordokaj magatartása, aki tartja magát a hitéhez. Tanácsadói javaslatára hatalmas (mintegy 15 méter magas) bitófát ácsoltat, hogy aztán arra akasztassa fel a zsidót. Lám, a királyné kegyelmet kérni megy a királyhoz, a főember ellenben külön halálos ítéletet csikarna ki az uralkodótól. Sajátos szó fejezi ki a hűséges Mordokaj magatartását: nem rettegett a nagy embertől. A prédikátor könyve szerint ez a mindent átható, halálos félelmet jelentette volna (Préd 12,3). Vagyis nem a köteles tisztelet elmulasztásáról van itt szó, hanem Hámán kevélykedéséről, aki szinte vallásos tiszteletet követel magának. Leleplező az a mód, ahogy a családja és barátai körében panaszkodva dicsekedik: a hetyke Mordokaj elrontja az örömét, pedig milyen gazdag is ő, és mekkora méltóságra emelte őt a király, sőt – figyeljük a sorrendet! – „holnapra is én vagyok hozzá [Eszterhez] hivatalos a királlyal együtt” (12). Ő a hivatalos. És persze – de csak őutána – a király is. Ne feledjük a zsoltár szép bizonyságát: „Az elesett népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod” (Zsolt 18,28).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „Ki tudja, nem éppen a mostaniidők miatt jutottál-e királynői méltóságra?”Eszt 4

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra?”Eszt 4

„Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra?” Eszt 4

1 Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. 2 Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján senkinek sem volt szabad belépnie zsákruhában. 3 Minden egyes tartományban, ahová csak a király törvényerejű parancsa eljutott, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. 4 Ekkor bementek Eszterhez a szolgálóleányai és a háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. 5 Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára rendelt királyi udvarnokot, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. 6 Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város főterére, amely a király kapujával szemben volt. 7 Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. 8 Odaadta neki a törvény szövegének másolatát is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. 9 Haták bement Eszterhez, és átadta Mordokaj üzenetét. 10 Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak: 11 A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre ugyanaz a törvény vonatkozik: aki hívatlanul be mer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már harminc napja nem hívtak be a királyhoz. 12 Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. 13 Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek: Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül! 14 Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra? 15 Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: 16 Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök szolgálóleányaimmal, azután bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha el kell vesznem, hát vesszek el! 17 Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(14) „Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra?” (Eszt 4)

A királyi rendelet, s benne a meghatározott végzetnap nem titok, de még nem mindenki tud róla. Mordokaj nyilvános gyásza és böjtje nem az emberek tetszését keresi (Mt 5,17), hanem vészjel. Unokahúga még nem tud a rettenetes tervről és a szorongató időről, eljuttatja hát hozzá a törvény szövegét, s arra az esetre, ha nem érezné magát illetékesnek, nyomást gyakorol rá, hogy járjon közbe a királynál: „kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért” (8). A vonakodó királynénak döntenie kell, vagyis át kell értékelnie, miért jutott ilyen jó sorsra: vajon csak a szépsége, a jó tanácsok, ildomos viselkedése, egyszóval emberi tényezők állnak méltósága mögött? Ha igen, akkor a törvényeket sértő magatartásával ugyanúgy elveszíthet mindent, mint az előző királyné. És dönt. A lehetetlen lehetőséget választja. Ezért az ő böjtje imádság, amelyhez csatlakozik az érte böjtölők esedezése is (15). Nem tudhatja, elnézi-e a király hívatlan megjelenését, s még kevésbé azt, hogy mentő terve sikerre vezet-e. De a böjt éppen azt fejezi ki, hogy teljesen Istenre bízza magát. „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jak 5,16)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata„…sorsot vetettek […] a megfelelő napra…” Eszt 3

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
13
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata „…sorsot vetettek […] a megfelelő napra…” Eszt 3

„…sorsot vetettek […] a megfelelő napra…” Eszt 3

1 Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérós király az agági Hámánt, Hammedátá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető emberénél. 2 A király összes udvari embere, aki csak a királyi udvarban volt, térdet hajtott és leborult Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokaj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. 3 Ezért a király udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, megkérdezték Mordokajt: Miért szeged meg a király parancsát? 4 Napról napra mondogatták ezt neki, de ő nem törődött velük. Ezért jelentették Hámánnak, hogy lássák, helytálló-e Mordokaj védekezése, mert arra hivatkozott előttük, hogy zsidó. 5 Amikor Hámán is látta, hogy Mordokaj nem hajt térdet, és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg. 6 De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokajra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokaj melyik népből való. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokajjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvérós egész birodalmából. 7 Ahasvérós király uralkodása tizenkettedik évének első hónapjában, vagyis niszán hónapban púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt a megfelelő napra és a megfelelő hónapra, és a sors a tizenkettedik hónapra, vagyis adár hónapra esett. 8 Akkor ezt mondta Hámán Ahasvérós királynak: Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülve él a népek között birodalmad minden tartományában. Törvényeik különböznek minden más népétől, és a király törvényeit sem tartják be. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király! 9 Ha a király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket, én pedig tízezer talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselők kezébe, hogy vigyék a királyi kincstárba. 10 Ekkor a király lehúzta ujjáról a pecsétgyűrűt, és átadta az agági Hámánnak, Hammedátá fiának, a zsidók ellenségének. 11 Majd a király ezt mondta Hámánnak: Az ezüst maradjon a tied, a néppel pedig tedd, amit jónak látsz. 12 Az első hónap tizenharmadik napján hívatták a királyi írnokokat, és megírattak mindent Hámán parancsa szerint a király kormányzóinak, minden tartomány helytartójának, minden nép vezetőjének, minden tartománynak a maga írásával és minden népnek a maga nyelvén. Ahasvérós király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le. 13 Elküldték a levelet futárokkal valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, a tizenkettedik hónap, vagyis adár hónap tizenharmadikán pusztítsanak el, gyilkoljanak le és semmisítsenek meg minden zsidót: ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonuk pedig legyen szabad prédává. 14 Az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. 15 A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Súsán várában pedig kihirdették a törvényt. Miközben a király és Hámán leültek inni, Súsán városában riadalom támadt.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(7) „…sorsot vetettek […] a megfelelő napra…” (Eszt 3)

Újabb szereplő lép a színre, Hámán, az önhitt nagyember, aki sértődötten értesül arról, hogy Mordokaj – a királyi parancs ellenére – nem hódol neki, de nem azért, mert büszke, hanem mert zsidó lévén csak az egy Isten előtt hajlandó leborulni (vö. Dán 3). Gonosz tervet sző, olvassuk később a minősítést (8,3): nemcsak Mordokajt, hanem a birodalomban szétszórtan élő valamennyi zsidót kipusztítja (6), ehhez sorsvetéssel az „égiek” jóváhagyását is megkéri, ezzel sorsnappá teszi a dátumot, a királyt pedig meggyőzi arról, hogy ily módon nemcsak egy törvényszegő néptől szabadul meg, hanem az elkobzott javakból anyagi előnyhöz is jut az államháztartás (9). A király írásos, pecsétes rendelkezésbe adja a végzetes tervet, a futárok széthordják a birodalom távoli szegleteibe, megkezdődnek az előkészületek, a szent nép szabad préda lesz (13). A fővárosban pedig kilátástalan riadalom támad (vö. 2Móz 14,3). Ugyanis, mint később kiderül (5. fejezet), Hámán nincs egyedül gyűlöletével, a családja és barátai mellett népes tábora lehetett elgondolásának. A majdani áldozatok be vannak kerítve, nincs hová meneküljön a nyáj (Jer 25,35). Szinte alig hallik a régi zsoltár: „Ha rosszat forralnak ellened, és cselt szőnek, nem mennek semmire.” (Zsolt 21,12)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „Föl is jegyezték ezt a királyjelenlétében az udvari krónikába.” Eszt 2

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
12
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „Föl is jegyezték ezt a király jelenlétében az udvari krónikába.” Eszt 2

„Föl is jegyezték ezt a király jelenlétében az udvari krónikába.” Eszt 2

1 Ezek után lecsillapodott Ahasvérós király haragja, és eszébe jutott Vasti: az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. 2 A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták: Keresni kell a királynak szép termetű szűz leányokat. 3 Nevezzen ki a király megbízottakat birodalma minden tartományában, hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű szűz leányt Súsán várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá őket Hégajra, a király udvarnokára, a háremőrök vezetőjére, és adjanak nekik szépítőszereket. 4 Az a leány legyen Vasti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Tetszett ez a beszéd a királynak, és aszerint járt el. 5 Volt Súsán várában egy Mordokaj nevű zsidó ember, Jáír fia, aki Simí fia, aki Kís fia, benjámini ember volt. 6 Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonjával, Júda királyával hurcoltak el, amikor Nebukadneccar, Babilónia királya fogságba vitte őket. 7 Ő volt a gyámja Hadasszának, azaz Eszternek, nagybátyja leányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja. A leánynak termete is, arca is szép volt. Amikor apja és anyja meghalt, Mordokaj a leányává fogadta. 8 Amikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok leány gyűlt össze Súsán várában Hégaj felügyelete alatt. Eszter is bekerült a királyi palotába, Hégajnak, a háremőrök vezetőjének felügyelete alá. 9 Az szépnek találta a leányt, és megkedvelte. Buzgón ellátta őt szépítőszerekkel és megfelelő ételekkel, a királyi palota hét legkiválóbb szolgálóleányát adta mellé, és a szolgálóleányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén szállásolta el. 10 Eszter azonban nem mondta meg, melyik népből való, és kik a rokonai, mert Mordokaj azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. 11 Mordokaj mindennap az asszonyok palotájának az udvara előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és mi történik vele. 12 Egy-egy leányra akkor került sor, hogy bemenjen Ahasvérós királyhoz, ha letelt a nők számára előírt tizenkét hónap, mert ennyi ideig tartott a szépítésük. Hat hónapig mirhaolajjal szépítették őket, hat hónapig pedig balzsamokkal és más női szépítőszerekkel. 13 Amikor aztán a leány bement a királyhoz, mindent megadtak neki, amit csak kívánt, hogy abban mehessen át az asszonyok palotájából a király palotájába. 14 Este bement, reggel pedig átment az asszonyok másik palotájába Saasgaznak, a király udvarnokának, a másodfeleségek háremőrének a felügyelete alá. Többé nem mehetett a királyhoz, csak ha megkedvelte a király, és név szerint hívatta. 15 Amikor rákerült a sor Eszterre, Abíhajilnak, Mordokaj nagybátyjának a leányára, akit leányává fogadott, és be kellett mennie a királyhoz, ő nem kívánt mást, mint amit Hégaj, a király udvarnoka, a háremőrök vezetője mondott. Eszter mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta. 16 Így került Eszter Ahasvérós királyhoz a királyi palotába a tizedik hónapban, azaz tébét hónapban, a király uralkodásának hetedik évében. 17 És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert; minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vasti helyett. 18 Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet hirdetett, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. 19 Amikor másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket, Mordokaj a királyi udvarban volt. 20 Eszter nem mondta meg, hogy kik a rokonai, és melyik népből való, mert Mordokaj így parancsolta neki. Eszter éppúgy megfogadta Mordokaj szavát, mint amikor még a gyámsága alatt volt. 21 Egyszer tehát, amikor Mordokaj a királyi udvarban volt, Bigtán és Teres, a király küszöbét őrző két udvarnok megharagudott Ahasvérós királyra, és merényletet tervezett ellene. 22 Mordokaj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokaj nevében a királynak. 23 Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották. Föl is jegyezték ezt a király jelenlétében az udvari krónikába.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(23) „Föl is jegyezték ezt a király jelenlétében az udvari krónikába.” (Eszt 2)

Eszter, eredeti nevén Hadassza (7) árva lány, akit nagybátyja, Mordokaj nevelt fel, és az ő révén jut el az új királynőt kereső uralkodó udvarába. Kellően felkészíti unokahúgát, akinek útját tovább egyengetik a háremőr jóindulatú tanácsai (9). Ám származásáról hallgat (10), amiből sejthetjük, hogy a toleráns birodalom mégsem volt annyira türelmes. A zsidókkal szembeni ellenérzés, sőt gyűlölet eleve kizárná azt, hogy Eszter legyen a „liliom a tövisek közt” (Énekek 2,2). A király választása reá esik, az árva lány mesebeli dicsőségbe emelkedik, örömünnep és általános amnesztia kíséri a nászt (18). A rokoni kapcsolat titokban marad, de azzal, hogy Mordokaj feltár egy összeesküvést és Eszter révén a király tudtára adja azt, számára is út nyílik a királyhoz. De erre még nem léphet rá. Az esetet feljegyzik a nevezetes történetek közé, de a jutalmazás elmarad. Mondhatjuk, micsoda hálátlanság érdemtelenül hagyni ezt a hűséges tettet! Majd később hozza meg a király felébredő lelkiismerete a kitüntetést. És éppen ez a „később” fordítja meg a gonosz mestertervet, mert emiatt a „később” jött időben leleplezheti Eszter és Mordokaj a népük elleni összeesküvést. „Jó csendben várni az Úr szabadítására.” (JSir 3,26)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…a perzsák és a médekmegmásíthatatlan törvényei…” Eszt 1

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata – „…a perzsák és a médek megmásíthatatlan törvényei…” Eszt 1

„…a perzsák és a médek megmásíthatatlan törvényei…” Eszt 1

1 Történet Ahasvérós idejéből. Ez az Ahasvérós Indiától Etiópiáig százhuszonhét tartomány királya volt. 2 Amikor Ahasvérós király Súsán várában királyi trónján ült, 3 uralkodása harmadik évében lakomát rendezett összes vezető emberének és tisztviselőjének. Megjelentek előtte a perzsa és a méd vezérek, a nemesek és a tartományok vezető emberei. 4 Hosszú ideig, száznyolcvan napon át mutogatta nekik királysága dicső gazdagságát és fenségének csodálatos kincseit. 5 E napok elmúltával a király hét napig tartó lakomát rendezett Súsán várában, a királyi palotát körülvevő kertben az egész nép apraja-nagyja számára. 6 Fehér vásznak és bíborkék szőttesek voltak kifeszítve fehér és bíborvörös kötelekkel meg ezüstkarikákkal a márványoszlopok között, és arany- meg ezüstpamlagok álltak az alabástrom-, márvány-, gyöngyház- és sötétmárvány-kövezeten. 7 Aranyedényekből ittak, mindegyik edénynek más-más volt a mintája. A királyi bort királyi bőkezűséggel adták. 8 Senkinek sem szabták meg, hogy mit és mennyit ihat, mert a király meghagyta az összes udvarnokának, hogy mindenkinek a kedvében kell járni. 9 Vasti királyné is rendezett egy lakomát az asszonyoknak Ahasvérós király királyi palotájában. 10 A hetedik napon a királynak jó kedve támadt a bortól, és megparancsolta Mehúmánnak, Bizzetának és Harbónának, Bigtának és Abagtának, Zétarnak és Karkasznak, annak a hét udvarnoknak, akik Ahasvérós király mellett teljesítettek szolgálatot, 11 hogy vezessék be Vasti királynét a király elé királyi koronával a fején. Meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép; mert szép termetű volt. 12 De Vasti királyné nem volt hajlandó bemenni, hiába adta parancsba az udvarnokok által a király. Ezen nagyon fölháborodott a király, és forrt benne a harag. 13 Megkérdezte tehát a király a múltat ismerő bölcseket, mert az volt a szokás, hogy a király minden ügyét a törvény- és jogtudósok tanácsa elé terjesztették. 14 Ezek közül a következők álltak hozzá a legközelebb: Karsená, Sétár és Admátá, Tarsís és Meresz, Marszená és Memúkán, Perzsia és Média hét vezető embere, akik bármikor megjelenhettek a király előtt, és a legfőbb tisztségeket töltötték be az országban. 15 Megkérdezték, hogy mit kell tenni a törvény szerint Vasti királynéval, mivel nem teljesítette Ahasvérós királynak az udvarnokok által küldött parancsát. 16 Akkor ezt mondta Memúkán a király és a vezető emberek előtt: Nemcsak a király ellen vétett Vasti királyné, hanem Ahasvérós király minden tartományának összes vezető embere és egész népe ellen is. 17 Mert a királyné tettének a híre eljut majd minden asszonyhoz, és ők is megvetik férjüket. Azt fogják mondani, hogy Ahasvérós király is megparancsolta, hogy Vasti királynét vezessék be hozzá, de ő nem ment. 18 A királyné tettének a hallatára így fognak majd beszélni az előkelő perzsa és méd asszonyok a király összes vezető emberével, és lesz bőven megvetés és fölháborodás. 19 Ha jónak látja a király, bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék azt föl a perzsák és a médek megmásíthatatlan törvényei közé, hogy Vasti nem jelenhet meg többé Ahasvérós király színe előtt, királynői méltóságát pedig adja a király valaki másnak, aki különb nála. 20 Ha kihirdetik a király rendeletét, amelyet végre kell hajtani az egész hatalmas birodalomban, akkor minden asszony, a legnagyobb és a legkisebb rangú is megadja majd férjének a tiszteletet. 21 Tetszett ez a beszéd a királynak és a vezető embereknek, úgyhogy a király Memúkán szavai szerint járt el. 22 Levelet küldött valamennyi királyi tartományba, minden tartománynak a maga írásával és minden népnek a maga nyelvén, hogy hirdessék ki minden népnek a maga nyelvén: Mindenütt a férfi legyen az úr a házban!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(19) „…a perzsák és a médek megmásíthatatlan törvényei…” (Eszt 1)

Érdemes egyvégtében végigolvasni a könyvet, így majd naponként még jobban megérthetünk egy-egy részt. A zsidóság évezredek óta megtartott ünnepének (purim) eredetére derül itt fény, de még mélyebben Isten elrejtett útjait láthatjuk meg. A régi magyarázók szerint éppen azért nem olvassuk Isten nevét ebben a könyvben, mert a Mindenható emberi tervezés és számítás ellenére viszi végbe szabadítását. Ez is a remény ellenére való remény története (vö. Róm 4,18). Bár a Perzsa Birodalom vallási toleranciát gyakorolt,– a zsidók ennek révén térhettek haza a babiloni fogságból és építhették újra a templomot –, a választott népből sokan szétszórva maradtak a birodalom területén (Indiától Etiópiáig). Ezt a hatalmas politikai egységet királyi rendeletekkel kormányozták, s ezeken, vagyis a perzsák és a médek törvényein nem lehetett változtatni. Ezzel azonban vissza lehetett élni (Dán 6). Itt előbb Ahasvérós sértődött intézkedéséről olvasunk, amellyel Vasti királynét minden méltóságától megfosztotta, később azonban a zsidók kiirtásának és (ellenben!) megmenekülésének is eszköze lesz (3,10; 8,8). József történetének summája segít ezt megérteni: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt.” (1Móz 50,20)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata„Miért ilyen elhagyatott az Isten háza?!” Neh 13

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
10
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata „Miért ilyen elhagyatott az Isten háza?!” Neh 13

„Miért ilyen elhagyatott az Isten háza?!” Neh 13

1 Azon a napon felolvastak Mózes könyvéből a nép előtt, és azt találták benne megírva, hogy az ammóniak és a móábiak sohasem tartozhatnak az Isten gyülekezetéhez, 2 mert nem mentek Izráel fiai elé kenyérrel és vízzel, hanem fölbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket; de Istenünk áldásra fordította az átkot. 3 Amikor meghallották ezt a törvényt, kizártak Izráelből minden keverék népet. 4 Ezt megelőzően Eljásíb pap, Istenünk háza kamráinak a gondnoka rokonságba került Tóbijjával, 5 és berendezett neki egy nagy kamrát, bár ott azelőtt az adományokat, a tömjént és az edényeket meg a lévitáknak, az énekeseknek és a kapuőröknek rendelt gabona, must és olaj tizedét és a papoknak szánt felajánlásokat szokták tartani. 6 Amikor mindez történt, nem voltam Jeruzsálemben, mert Artahsasztának, Babilónia királyának a harminckettedik évében visszatértem a királyhoz. Bizonyos idő múlva azonban megkértem a királyt, hogy ismét engedjen el engem. 7 Mihelyt megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Eljásíb Tóbijjá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki Isten házának az udvarán. 8 Ezt én igen rossznak tartottam, ezért kidobattam a kamrából minden holmit, ami Tóbijjá házából való volt. 9 Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. 10 Megtudtam azt is, hogy a lévitáknak járó részt nem adták meg, és ezért a szolgálatra kötelezett léviták és énekesek elszöktek a maguk mezejére. 11 Ezért felelősségre vontam az elöljárókat, és ezt mondtam: Miért ilyen elhagyatott az Isten háza?! Azután összegyűjtöttem és helyükre állítottam őket. 12 Akkor egész Júda beszolgáltatta a raktárakba a gabonának, a mustnak és az olajnak a tizedét. 13 A raktárak felügyelőjévé kineveztem Selemjá papot, Cádók írástudót és a léviták közül Pedáját, melléjük pedig Hánánt, Zakkúr fiát, Mattanjá unokáját, mivel őket megbízhatóknak tartották. Nekik kellett kiosztaniuk szolgatársaik járandóságát. 14 Ezért emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges tetteimet, amelyeket Istenem házáért és az ottani teendőkért vittem véghez! 15 Ebben az időben azt láttam Júdában, hogy a nyugalom napján szőlőt taposnak, gabonát hordanak, a szamarakra terhet raknak, és bort, szőlőt, fügét meg mindenféle terhet hordanak Jeruzsálembe a nyugalom napján. Ezért figyelmeztettem őket, hogy ezen a napon ne áruljanak eleséget. 16 Tírusziak is voltak ott, akik halat és mindenféle árut hoztak, és a nyugalom napján árusították a júdaiaknak Jeruzsálemben. 17 Ezért felelősségre vontam a júdai nemeseket, és ezt mondtam nekik: Miért követtek el ilyen gonoszságot, és szentségtelenítitek meg a nyugalom napját?! 18 Hiszen ugyanezt követték el őseitek, ezért hozta ránk és városunkra Istenünk ezt a sok bajt! Ti pedig még növelitek Isten haragját Izráel ellen azzal, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját! 19 Amikor a nyugalom napjának előestéjén árnyék borult Jeruzsálem kapuira, megparancsoltam, hogy zárják be az ajtószárnyakat. Azt is megparancsoltam, hogy ne nyissák ki azokat, amíg el nem múlt a nyugalom napja. Néhány legényemet a kapukhoz állítottam, hogy ne jusson be semmiféle teher a nyugalom napján. 20 Emiatt a kereskedők és a különféle áruk árusai egyszer-kétszer Jeruzsálemen kívül töltötték az éjszakát. 21 Én azonban figyelmeztettem őket, és ezt mondtam nekik: Miért töltitek a várfal előtt az éjszakát? Ha még egyszer ilyet tesztek, megbüntetlek benneteket! Attól fogva nem jöttek a nyugalom napján. 22 Azután megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, jöjjenek el, és őrizzék a kapukat, hogy az emberek megszenteljék a nyugalom napját. Ezért is emlékezz meg rólam, Istenem, és légy kegyelmes hozzám nagy szereteted szerint! 23 Ugyanabban az időben láttam olyan júdaiakat, akik asdódi, ammóni és móábi nőket vettek feleségül, 24 és gyermekeik fele asdódi nyelven beszélt. Júdai nyelven már nem is tudtak, hanem valamelyik másik nép nyelvén beszéltek. 25 Ezért veszekedtem velük, átkoztam őket, sőt egyeseket megvertem és megtépáztam. Majd megeskettem őket az Istenre, hogy nem adják leányaikat azoknak a fiaihoz, és nem veszik el azoknak a leányait sem fiaiknak, sem maguknak. 26 Hiszen ugyanígy vétkezett Salamon, Izráel királya is! Pedig nem sok népnek volt olyan királya, mint ő: Isten szerette őt, és egész Izráel királyává tette, de még őt is vétekbe vitték az idegen asszonyok. 27 Mégis azt kell rólatok hallanunk, hogy ilyen nagy gonoszságot követtek el?! Hűtlenek lettetek Istenünkhöz, mert idegen nőket vettetek feleségül! 28 Eljásíb főpap fiának, Jójádának az egyik fia a hóróni Szanballat veje volt, ezért elkergettem őt magam mellől. 29 Emlékezz rá, Istenem, hogy mennyire beszennyezték a papi tisztséget és a lévita papsággal kötött szövetséget! 30 Így tisztítottam meg őket minden idegen dologtól. Megállapítottam a papok és a léviták tennivalóját, mindenkinek a maga munkáját, 31 és azt, hogy meghatározott időben hozzák be a tűzifát meg az első termést. Tartsd emlékezetben, Istenem, mindezt az én javamra!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(11) „Miért ilyen elhagyatott az Isten háza?!” (Neh 13)

Újra intézkedni kell. Bár a birodalmi szolgálat ideje lejárt, Nehémiás visszakéri magát Jeruzsálembe, mert a szövetség rendjének helyreállítása nemzedékekre kiható munka. A sokféle ügy (szüret, aratás, teherfuvarozás, kereskedés, családi kötelékek ápolása) könnyen elsikkasztja a kegyelemből visszakapott áldást. A szent szolgálatra rendelt templom egyre inkább elhagyatott lett. Mintha Jeremiás évszázados panasza csendülne ki a számonkérésből: „Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat vájnak, repedt falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet.” (Jer 2,13) Ám a nemtörődömség és a közöny csak a felszíne a hűtlenségnek. Ezért Nehémiás régi példákat idéz. A más népekkel való házasodás tilalmát a pusztai vándorlás történetére (5Móz 23) és Salamon király esetére (1Kir 11) hivatkozva érvényesíti. Elrendeli újra a léviták járandóságának beszolgáltatását, hogy megélhetési gondjaik miatt ne mellőzzék a templomi szolgálatot. A nyugalom napján újra be kell zárni a város kapuit, sőt már az előző estén csak a falak elé telepedhetnek a kereskedők. A könyv imádsággal kezdődött, és végén is fohász summázza a szent ember igyekezetét: „Tartsd emlékezetben, Istenem, mindezt az én javamra!” (31). Szüntelen imádkozzatok! (1Thessz 5,17)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."