62849 ima található a honlapon, összesen 147105 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Az Ige mellett

Az Ige mellett
Naponta frissül

Lányi Gábor igemagyarázata a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (10) „Hol van a királyod?”(Hós 13)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26

„Hol van a királyod?” Hós 13

1 Ha Efraim megszólalt, mindenki rettegett, naggyá lett Izráelben. De bűnbe esett Baallal, ezért meg kell halnia. 2 Most is tovább vétkeznek, istenszobrot csináltak maguknak, ezüstbálványokat a maguk esze szerint: mindez mesterember készítménye csupán. Azt mondják: Ezeknek áldozzatok! Emberek borjúkat csókolgatnak! 3 Azért olyanok lesznek, mint a reggeli felhő és mint a korán tűnő harmat, mint a szérűről elsodort pelyva és mint a kémény füstje. 4 De én, az Úr vagyok a te Istened Egyiptom óta. Nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, csak én. 5 Én gondoskodtam rólad a pusztában, a kiszikkadt földön. 6 De amikor eleget legeltek, jóllaktak és fölfuvalkodtak, ezért elfeledtek engem. 7 Úgy bánok hát velük, mint az oroszlán, párducként lesek rájuk az úton. 8 Rájuk támadok, mint a kölykét vesztett anyamedve, és föltépem a mellkasukat. Felfalom őket, mint a nőstény oroszlán, vadállatok szaggatják szét őket. 9 Az vitt romlásba téged, Izráel, hogy ellenem, segítőd ellen lázadtál. 10 Hol van a királyod? Szabadítsa meg városaidat! Hol vannak a bíráid? Hiszen te mondtad: Adj nekem királyt és vezéreket! 11 Adok én neked királyt, de csak haragomban, el is fogom venni felindulásomban. 12 Össze vannak gyűjtve Efraim bűnei, el vannak téve a vétkei. 13 Szülési fájdalmak jönnek, de a gyermek nem tudja a dolgát; nem bújik ki időben az anyaméhből. 14 Kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tövised, halál? Hol a fullánkod, holtak hazája? Nincs bennem megbánás! 15 Bár kitűnik szépségével testvérei közül, eljön majd a keleti szél, az Úr szele, mely a puszta felől támad, kiszárítja kútját, elapasztja forrását, megfosztja kincseitől, minden értékétől.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(10) „Hol van a királyod?” (Hós 13)

Hóseás folyamatosan felteszi a kérdést Izráelnek: hol van a királyod? A nagy kampányígéretek füstbe mentek, egyedül maradtak. Nem lett volna így, ha Isten lett volna az igazi reményük. A rosszban már bíznak Istenben, addig el voltak nélküle is. Áldozócsütörtök napján az Ige kérdésére tudunk felelni: nekünk van királyunk. Olyan királyunk, akire mindig számíthatunk. Aki felment a mennybe, mégsem hagy el minket. Aki Szabadító és Közbenjáró. Mindezek a hozzánk fűződő kapcsolatából erednek. Hóseás idejében bálványokat csókolgatnak az emberek. Nekünk pedig megadta Isten, hogy hús-vér Urunk legyen, aki érti a gondjainkat, panaszainkat, csalódásunkat, örömünket, betegségünket és tiszta életünket. Nem elérhetetlen király, hanem elérhető pásztor. Aki nem haragos, hanem megbocsátó és felszabadító. Kiszabadít a bálványimádásból, a frusztrációból, a haragból és a holtak hazájából (14). A prófécia egy hűtlen nép büntetését mutatja be. Áldozócsütörtökön pedig a hűséges Krisztus áldására figyelünk, akit, mint égi bírót, felemelt fővel várunk vissza. „Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!” (Jel 22,20–21).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (11) „Én szóltam a prófétákhoz…”(Hós 12)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25

„Én szóltam a prófétákhoz…” Hós 12

1 Hazugsággal fordult hozzám Efraim, Izráel háza pedig alattomosan. De Júda még Isten útján jár, a szentek népe állhatatos. 2 Efraim szelet hajszol, a keleti szelet űzi egész nap, hazugságot és erőszakot szaporít: szövetséget kötnek Asszíriával, és olajat visznek Egyiptomba. 3 Pere van az Úrnak Izráellel: megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki. 4 Már az anyaméhben rászedte testvérét, ereje teljében Istennel küzdött. 5 Küzdött az angyallal, és győzött, hogy az sírva könyörgött neki. Bételben talált rá, ott beszélt vele. 6 Bizony, az Úr a Seregek Istene; az Úr: ez az ő neve. 7 Térj hát meg Istenedhez, ragaszkodj az irgalomhoz és az igazsághoz, és reménykedj szüntelenül Istenedben! 8 Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében, szeret harácsolni. 9 Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, nagy vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen. 10 De én, az Úr vagyok a te Istened Egyiptom óta: újra sátorlakóvá teszlek, amilyen egykor voltál! 11 Én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatokat a próféták által. 12 Mivel Gileád gonosz, semmivé kell lennie! Gilgálban bikákat áldoznak, de oltáraikból kőhalmok lesznek a szántóföld szélén. 13 Jákób Arám mezejére menekült, egy asszonyért szolgált Izráel, egy asszonyért őrizte a nyájat. 14 De próféta által hozta föl az Úr Izráelt Egyiptomból, és próféta által őrizte meg. 15 Efraim az elkeseredésig bosszantotta Urát, de ő megtorolja a vérontást, gyalázatos tetteiért megfizet neki.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(11) „Én szóltam a prófétákhoz…” (Hós 12)

„Én szóltam a prófétákhoz” – hangzik Isten szava egy próféta által. A 12. részben az újabb ítélet profilja szerint mutatja be Isten és a nép kapcsolatának történetét. Az egész rész egyik centruma: Isten folyton szólt, és most is, mert „pere van” népével. Azaz mindig szívén viseli a hitetlenségbe süllyedtek életét. És Isten szól. És újra, ezerszer is szól. Boldog, aki meghallja Isten szavát! Akik hallják az intést, figyelmeztetést, előrejelzést, hallják a hívó szót: „Jöjj, és kövess engem!” (Lk 18,22). De Hóseás kortársai nem hallanak Isten csendes, mégis leghangosabb szavából. Mennyire ellentétes ezzel a kapernaumi százados története, amelyben egy pogány római üzen Jézusnak: „csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám” (Mt 8,8). Neki elég egy szó, a vallásosnak tartott népnek ezer is kevés. Sokszor a hitetlenek előbb meghallják az evangéliumot, mint azok, akiknek füle már megszokta az Igét. Legyünk résen. Legyünk olyanok, akiknek elég egyszer szólni. Figyeljünk lelkileg mindennap Istenre, hogy az Igét meghalljuk, és az eleven legyen bennünk. „De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják” (Lk 11,28).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (4) „…Úgy bántam velük, mint amikor valakiarcához emeli gyermekét…” (Hós 11)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24

„…Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét…” Hós 11

1 Még gyermek volt Izráel, mikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. 2 Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem: a Baaloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. 3 Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem ismerték fel, hogy én viselem gondjukat. 4 Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét: jóságosan enni adtam nekik. 5 Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. 6 Fegyver pusztít városaiban, véget vet a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt. 7 Népem megrögzötten elfordul tőlem. Hívják őt a Felségeshez, de senki sem mozdul. 8 Hogyan adnálak oda, Efraim, hogyan szolgáltatnálak ki, Izráel? Hogyan adnálak oda, mint Admát, hogyan bánnék veled úgy, mint Cebójimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. 9 Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek, hogyan is törnék a vesztetekre? 10 Az Urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. 11 Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszírok földjéről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba – így szól az Úr.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(4) „…Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét…” (Hós 11)

Hóseás próféta könyvének 11. része költemény, amelyet szülő énekel szeretett gyermekéről. Hóseás életéből kiindulva azt hinnénk, szerelmes vers, de több képet használ, ami a gyerekekre vonatkozik. A tiszta szülői szeretet hasonlít az önzetlen szerelemre. Az Atyát óriási csalódások érik gyermekei miatt. Isten szinte el is kényezteti az övéit, akik emiatt nem becsülik meg igazán (lásd 2. vers). Az igeszakaszban, amely ének is lehetne, többször elmondja: ő nem ember. Mert nem úgy kombinál, nem úgy gondolkozik, mint mi. „A ti gondolataitok nem az én gondolataim” (Ézs 55,8). A kisgyermek iránt érzett büszkeség és teljes szeretet megnyilvánulása, hogy kezébe veszi és arcához tartja a finom, puha arcocskát. Csodás érzés megölelni egy kisgyermeket. Isten ezzel a képpel fejezi ki a kiválasztottai iránti szeretetét. Ezért sem tud teljesen lemondani az övéiről. Ezért mondja meg a szakasz végén, hogy „megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom” (8). Nagyon nehéz elképzelni, hogy minket Isten az Ige képe szerint szeret. Főleg azoknak, akik híján vannak a mindennapi szeretet megélésének. Isten viszont így bánik velünk, az Úr szemében olyanok vagyunk, mint egy szerető szülő szemében kisgyereke.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (12) „…ideje, hogy keressétek az Urat…”(Hós 10,12–15)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23

„…ideje, hogy keressétek az Urat…” Hós 10,12–15

12 Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. 13 Bűnösen szántottatok, álnokságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony, a magad tetteiben és sok harcosodban bíztál. 14 De néped körében harci lárma támad, és elpusztul minden erődítményed, ahogyan Salman elpusztította Bét-Arbélt, mikor a csatában az anyákat gyermekeikkel együtt mészárolták le. 15 Így bánnak el veletek Bételben szörnyű gonoszságotok miatt. Hajnalra menthetetlenül elpusztul Izráel királya!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(12) „…ideje, hogy keressétek az Urat…” (Hós 10,12–15)

A durva kifejlet feltárul Hóseás előtt. Mivel szereti népét, a hírt nem tartja magában. Sokszor azokra vagyunk idegesek, akik a „rossz hír” hozói, vagy akik igazságot szólnak. Máskor az igazság megmondását összekeverjük a sértegetéssel. A próféta azért bánik ilyen keményen a szavakkal, mert tudja, mi vár szeretett népére. Az asszír sereg megszállása nem rózsaszín álom. Szavai azért ennyire szigorúak, hogy megtérjen a nép. A szép szavak korszaka elmúlt – a következő részben mégis meglágyul majd újra a kijelentés. Elszoktunk a kemény szavaktól, és mintha így volnánk már az őszinte igazsággal is. Isten közelsége viszont tud, igazsággal, tükröt tartani életünk elé.

A háborús vészjósló szavak mögött a prófécia még mindig nem zárja le az utat Isten előtt. Isten felé mindig lehet közeledni. Nincs olyan bűn, nincs olyan mocsok, amit Krisztus szeretete ne tudna teljesen megtisztítani! Ideje van az istenkeresésnek. Vonatozásra készülve elhatároztam, végigimádkozom az utazást. Amint elhelyezkedtem, felszállt vagy ötven fociszurkoló, és elkezdtek üvöltve énekelni. A kihívást elfogadtam: akkor is keresem az Úr társaságát. Sikerült imádkoznom. Hasonló körülményekben kell Istent keresnünk: a világ túl akar üvölteni, megpróbálja elterelni figyelmünket, lehetetlenné tenni, hogy Istent keressük. De ne adjuk fel! Keressük őt, mert Isten pontosan egy imádságnyira van tőlünk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (6) „…ajándékul a nagy királynak.”(Hós 10,1–11)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
22

„…ajándékul a nagy királynak.” Hós 10,1–11

1 Dús lombú szőlőtő Izráel, gyümölcsöt is bőven terem. Minél több gyümölcse lett, annál több oltárt épített; minél szebb lett országa, annál szebb szent oszlopokat állított. 2 Csalárd a szívük, de most meglakolnak. Isten lerombolja oltáraikat, elpusztítja szent oszlopaikat. 3 Akkor majd azt mondják: Nincs nekünk királyunk, mert nem féltük az Urat! De mit is tehetne értünk a király? 4 Hangzatosan fogadkoztak, hamisan esküdöztek, még szerződéseket is írtak, az igazság pedig olyan lett, mint a burjánzó mérges gaz a szántóföld barázdáiban. 5 A bét-áveni borjú miatt aggódnak Samária lakói, meggyászolja azt a nép, jajgatnak miatta a bálványpapok, mert odalett dicsősége. 6 Azt is elviszik Asszíriába, ajándékul a nagy királynak. Megszégyenül Efraim, szégyent vall tervével Izráel! 7 Elpusztul Samária, királya olyan lesz, mint forgács a víz színén! 8 Elpusztulnak a bét-áveni áldozóhalmok, ahol Izráel vétkezik, gaz és bogáncs növi be oltárait. Azt mondják majd a hegyeknek: Takarjatok el! – a halmoknak pedig: Omoljatok ránk! 9 Gibea óta vétkes vagy, Izráel! Ellenem lázadtak ott, de majd eléri őket Gibeában a háború a gonosz emberek miatt. 10 Megfenyítem őket tetszésem szerint, összesereglenek ellenük a népek, és megbűnhődnek kettős bűnükért. 11 Efraim betanított üsző, szeret gabonát nyomtatni. Én megkíméltem szép nyakát, de majd igába fogom Efraimot, Júda szántani fog, Jákób meg boronál.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(6) „…ajándékul a nagy királynak.” (Hós 10,1–11)

Az Asszír Birodalom kedvelt szokása volt, hogy egy leigázott országból elvitte az istenek szobrait, és bevitte a főtemplomba, mintha az asszír főisten előtt borulnának le. Ez a pszichológiai hadviselés, megalázás része volt. Hóseás szerint Izráel bálványszobrait is így fogják elvinni Asszíriába. Több ez, mintha semmivé lennének: az ellenség kezébe kerül a sok pénzből megépített szobor. Ezt az Ige „ajándéknak” nevezi, amely mutatja, mennyire megalázó lesz a megszállt ország helyzete. Érdemes felidéznünk az Újszövetség lapjait; keletről nem hódítók jönnek, hanem olyanok, akik leborulnak Isten Fia előtt. Nem visznek, hanem hoznak. Méghozzá igazi ajándékokat: aranyat, tömjént, mirhát. Nem öntömjénező, gátlástalan néphez jönnek, hanem családhoz, ahol alázatos édesanya ad életet a Fiúnak, és csendes édesapa figyel az égi szavakra. A két történet párhuzamba állítása helyreteheti a mi szerepünket. A hívő nem arra törekszik, hogy megalázza ellenfelét. Nem legyőzni akarjuk a másikat: a mi célunk imádni Istent. Imádni Istent a sikerünkkel, a céljainkkal, a családi életünkkel. Nem ajándéknak nevezni azt, amit elkobzunk a másiktól – legyen az akár lelki kifosztása a másiknak. Hanem ajándékot szeretnénk adni: méghozzá Krisztusnak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (1) „Mert hűtlen lettél Istenedhez,és szereted a paráznaság bérét…” (Hós 9)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21

„Mert hűtlen lettél Istenedhez, és szereted a paráznaság bérét…” Hós 9

1 Ne örülj, Izráel, ne ujjongj, mint a népek! Mert hűtlen lettél Istenedhez, és szereted a paráznaság bérét, minden szérűn a gabonát. 2 De a szérű és a sajtó nem tartja el őket, hiányozni fog a must. 3 Nem lakhatnak az Úr országában: Efraim visszatér Egyiptomba, Asszíriában pedig tisztátalant eszik. 4 Nem áldozhatnak bort az Úrnak, és véresáldozataik nem lesznek kedvesek neki. Kenyerük olyan, mint a gyászolóké, tisztátalan lesz az, aki eszi. Kenyerük csak éhségüket csillapítja, de nem juthat az Úr házába. 5 Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, az Úr ünnepnapjára? 6 Akik elmennek az elpusztult országból, azokat Egyiptom gyűjti össze, Memfisz temeti el. Ezüstön szerzett értékeiket benövi a csalán, sátraikat fölveri a gaz. 7 Eljön a büntetés ideje, eljön a megtorlás ideje. Majd megtudja Izráel, bolond-e a próféta, eszelős-e a lélek embere. Mivel sok a bűnöd, nagy a gyűlölködés. 8 Ólálkodik a próféta körül Efraim, Istenem népe. Csapdát állítottak minden útjára, gyűlölködnek Istene házában. 9 Mélységesen megromlottak, mint egykor Gibeában. De nem feledkezik meg bűnükről az Úr, megbünteti őket vétkeik miatt. 10 A pusztában olyannak találtam Izráelt, mint a szőlőfürtöt. Őseitekre úgy néztem, mint a fügefa első termésére. De amikor Baal-Peórhoz elértek, átpártoltak a gyalázatoshoz. Olyan förtelmessé lettek, mint akit szerettek. 11 Elszáll, mint a madár Efraim dicsősége. Nem lesz többé szülés, sem terhesség, sem fogamzás! 12 Ha fölnevelik is fiaikat, elveszem tőlük, nem lesz belőlük ember. Jaj lesz nekik, ha elfordulok tőlük. 13 Efraimra úgy néztem, mint a mezőn elültetett fára. De Efraimnak ki kell szolgáltatnia fiait a gyilkosoknak. 14 Adj nekik, Uram! – de mit adj? Adj nekik meddő méhet és elapadt emlőket! 15 Minden gonoszságuk Gilgálban kezdődött, már ott meggyűlöltem őket. Gonosz tetteik miatt kiűzöm őket házamból. Nem szeretem őket többé, mert vezéreik mind pártütők. 16 Csapás érte Efraimot, gyökere elszáradt, nem hoz több gyümölcsöt. Ha születnek is gyermekei, megölöm kedves magzatait. 17 Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak rá. Bujdosók lesznek a népek között.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(1) „Mert hűtlen lettél Istenedhez, és szereted a paráznaság bérét…” (Hós 9)

Ha rászólunk a gyerekeinkre, egyszer, kétszer, háromszor (kinek meddig terjed a türelme), akkor mi lesz? Ha azután sem kezdenek el viselkedni, eszköztelenségünkben felemeljük a hangunkat. Hóseás azt látja, a nép nem érti, milyen szenvedés vár rájuk. Mulatnak és dőzsölnek tovább. A 7. versből kiderül, hogy Hóseást bolondnak tartják a hűtlenek. Ez változatlan: aki komolyan megéli a hitet, azt ma is sokan bolondnak nézik. Idejétmúltnak és idétlennek. A próféta nem kertel, és igazságot hirdet. De a nép nem ideges lesz tőle, hanem talán rosszabb: kineveti. Kényelmesebb a hűtlenségben élni. Könnyebbnek és boldogabbnak tűnik, de csak rövid távon az. Hóseás sorsa itt is összekötődik a népével, mikor azt mondja: „szereted a paráznaság bérét”. Hitvesének vagy a pogánysággal kacsintgató zsidóknak mondja? Mindkettőnek. Hiszen Hóseás megéli azt a hűtlenséget, amelyet Isten is megél a néppel kapcsolatban. A próféta eggyé válik népe sorsával. A durva körülmények indítsanak minket a kedvező megerősítés felé. A hűtlenség helyett válasszuk a hűséget: házasságunkban, hitünkben. A hűség viszont nem csupán tartózkodás, hanem aktív kifejezés. Tennem kell érte. „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” (Jel 2, 10).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (7) „Ha szelet vetnek, vihart aratnak…”(Hós 8)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20

„Ha szelet vetnek, vihart aratnak…” Hós 8

1 Kürtöt a szádhoz! Sasként tör az ellenség az Úr házára! Mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak. 2 Akkor majd így kiált hozzám Izráel: Istenem! Mi ismerünk téged! 3 Elvetette Izráel a jót, hát ellenség üldözi majd! 4 Királyt választottak, de nélkülem, és olyan vezért, akihez nincs közöm. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat készítettek, de csak romlásukra. 5 Félredobom borjúdat, Samária! Haragra gyulladtam miatta, nem maradhat ez soká büntetés nélkül! 6 Izráelből való ez, mesterember csinálta, nem Isten ez. Bizony, ízzé-porrá törik Samária borjúja! 7 Ha szelet vetnek, vihart aratnak. A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl. 8 Elpusztítják Izráelt! Olyan lett a népek között, mint egy ócska holmi, ami senkinek sem kell. 9 Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár; Efraim pénzen vásárolt szeretőket. 10 Ha pénzt fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Még egy kis idő, és vállukon érzik majd a fejedelmek királyának terhét. 11 Sok oltárt épített Efraim vétkesen: ezek az oltárok vitték őt a bűnbe. 12 Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. 13 Szeretik a véresáldozatot, mert ha bemutatják, ők maguk ehetik a húst. De nem is fogadja tőlük kedvesen az Úr! Nem feledkezik meg bűnükről, megbünteti őket vétkeik miatt: vissza fognak térni Egyiptomba. 14 Izráel elfelejtette alkotóját, és palotákat épített, Júda pedig számos erődített várost. De tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(7) „Ha szelet vetnek, vihart aratnak…” (Hós 8)

A vetés-aratás képe többször visszatér a Bibliában. „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is” (Gal 6, 7). „Aki álnokságot vet, bajt arat…” (Péld 22, 8). Mindegyiknek a mondanivalója ugyanaz: ahogyan éljük az életünket, amire alapozzuk a jövőnket, ami alapján gondolkozunk, az alapján lesz utána a jutalmunk is. Itt vagy majd az örökkévalóságban? A hóseási Ige az időjárás képét használja, és egyértelműen azt mondja: a bálványimádás, a tékozlás, harácsolás még az e világi életünkben visszacsap. A szelet vető ember képe az értelmetlenség nagyszerű szimbóluma. Mulandó, elillanó dolgokkal foglalkozik. De ennek meglesz a böjtje: mert vihart aratnak. A szél előfutára a viharnak. Az Istent elhagyó társadalom, a bálványimádó nép viszonyulása, gondolkodása mind előkészítették azt, hogy Asszíria le fogja őket rohanni, és az északi ország lakóit kitelepíti. Az életmódnak vannak következményei. De benne van az öröm is: aki az életnek vet, életet is fog aratni. „Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet” (Gal 6, 7–8). Az északi ország pusztulása lehet figyelmeztetés is: vessünk a Léleknek. Vessünk az életnek a halál helyett. Vessünk a szeretetnek a gyűlölet helyett. Aki a Léleknek vet: azaz aki Isten Szentlelkének éli életét, örök életet fog aratni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (14) „Ahelyett, hogy szívből hozzám kiáltanának,csak jajgatnak fekhelyükön…” (Hós 7)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
19

„Ahelyett, hogy szívből hozzám kiáltanának, csak jajgatnak fekhelyükön…” Hós 7

1 Amikor gyógyítani akartam Izráelt, lelepleződött Efraim bűne és Samária gonoszsága. Álnok módon élnek: tolvaj jár a házban, rablóbanda fosztogat az utcán. 2 Eszükbe sem jut, hogy emlékszem minden gonoszságukra. Pedig ott vannak körülöttük tetteik, amelyek színem elé kerültek. 3 Álnok módon keresik kegyét a királynak, hízelkedéssel a vezéreknek. 4 Mindnyájan házasságtörők. Olyanok, mint amikor a kemencét befűti a pékmester, de abbahagyja a tüzelést, míg a megdagasztott tészta meg nem kel. 5 Beteggé teszik királyunkat ünnepnapján tüzes borral a vezérek; kezet nyújt a hangoskodóknak. 6 Közelébe férkőztek álnokul, szívük olyan, akár a kemence: egész éjjel parázslott a haragjuk, de reggelre lángra kap, és lobog, mint a tűz. 7 Mindnyájan izzanak, akár a kemence, megemésztik bíráikat. Királyaik mind elestek, egyikük sem kiáltott hozzám. 8 Efraim a népek közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos. 9 Idegenek emésztik erejét, de észre sem veszi. Megőszült már, fehérlik a haja, de ő nem veszi észre. 10 Izráel ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz, az Úrhoz, és mindezek ellenére sem keresték. 11 Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb! Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak. 12 Akármerre induljanak, kifeszítem hálómat eléjük. Elfogom őket, mint az égi madarakat, megfogom őket, amint hallom sereglésüket. 13 Jaj nekik, mert elhagytak engem! Pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem! Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. 14 Ahelyett, hogy szívből hozzám kiáltanának, csak jajgatnak fekhelyükön; keseregnek, hogy nincs gabona, nincsen must, elfordulnak tőlem. 15 Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. 16 Megtérnek, de nem a Felségeshez, olyanok, mint a meglazult íj. Fegyver által esnek el vezéreik, szitkozódó nyelvük miatt: így lesznek csúffá Egyiptomban.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(14) „Ahelyett, hogy szívből hozzám kiáltanának, csak jajgatnak fekhelyükön…” (Hós 7)

Újra kemény szavakkal fordul a próféta a nép felé. Isten viszonya a népével pontosan olyan, mint a próféta kapcsolata parázna feleségével. Szereti, ezért nem akarja eltaszítani magától. De közben látja bűneit, éktelen romlottságát. Isten, amikor kiválaszt, nem csupán ridegen kezet fog velünk, hanem kimutatja szeretetét. Az előző részben még hívta a népet: „Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz” (Hós 6, 1). Most már csalódottan állapítja meg: „nem tértek meg Istenükhöz, az Úrhoz” (10). Hóseás nemcsak prédikálja az Igét, hanem teljesen eggyé válik Isten üzenetével. Sorsa népe sorsa. Keserűen állapítja meg a prófécia: „Ahelyett, hogy szívből hozzám kiáltanának, csak jajgatnak fekhelyükön.” Ahelyett, hogy gondjainkkal Istenhez fordulnánk, panaszkodunk. De a panaszkodásból még sosem építettek utakat, nem újult meg egyetlen templom sem, nem lett élet egyetlen közösségben sem. Ehelyett Isten arra hív, hogy kiáltsunk hozzá. Beszéljünk vele. Nem is akárhogy: szívből. Nem úgy, mint más ókori vallások tették, azaz formálisan. Az Istennel való kapcsolat jöjjön szívből. Mert csak úgy van értelme. És akkor a panasz helyére a hálaadás lép. Boldog vagy, ha szívedből tudsz hálát adni Istenednek!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (2) „…harmadnapra föltámaszt bennünket…”(Hós 6)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18

„…harmadnapra föltámaszt bennünket…” Hós 6

1 „Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 2 Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. 3 Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.” 4 Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. 5 Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön. 6 Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat. 7 De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám. 8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva. 9 A papok társasága olyan, mint a lesben álló rablóbanda: embereket gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el. 10 Szörnyűségeket láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel. 11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(2) „…harmadnapra föltámaszt bennünket…” (Hós 6)

Igeszakaszunk első három verse az újszövetségi történések előképe. Isten megenyhül az ítéletes prófécia után, és már a reménységről beszél. A reménység az élet. Ezzel indít az igeszakasz: „Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz.” Az Istenhez való kapcsolódás alapja ez. Először Isten közelségébe kell menni: jöjjetek. A Bibliában rengetegszer hív Isten ezzel a szóval. Mert szükséges, hogy mi is megmozduljunk, elinduljunk felé. Meg kell térnünk, oda kell fordulnunk a Mindenható felé, szívünkkel, lelkünkkel és elménkkel. Ezután értjük meg, milyen Isten az, aki megsebez, de be is gyógyít, aki életre kelt. Harmadnapra feltámadt Krisztus, a hitünk alapja; ő az, aki minket is életre tud kelteni. A kiúttalanságban, depresszióban, a céltévesztett életben, a felszínes örömben, a közönyben és kiégésben: életet tud adni. Az besavanyodott arcokra mosolyt csal, a kiüresedett vallásosságba életet lehel. Képes gyülekezetünkbe is életet hozni. Oda, ahol alig van és serkenteni ott, ahol van lelki közösség. Vajon életünk melyik része halt el? Hová kell a feltámadott Krisztusnak életet hoznia? Hol van szükségünk Isten hűséges szeretetére, ölelésére?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (2) „.. de én mindnyájukat megfenyítem.”(Hós 5)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
17

„.. de én mindnyájukat megfenyítem.” Hós 5

1 Halljátok ezt, papok, figyelj ide, Izráel háza, hallgass ide, királyi udvar, mert nektek szól az ítélet! Hiszen csapdává lettetek Micpában, és kifeszített hálóvá a Tábór-hegyen! 2 Belemerültek a hűtlenek az erkölcstelenségbe, de én mindnyájukat megfenyítem. 3 Ismerem én Efraimot, Izráel nem titkolhat előlem semmit: Most is paráználkodsz, Efraim, tisztátalan lettél, Izráel! 4 Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük, nem ismerik az Urat. 5 Izráel ellen saját gőgje tanúskodik, és elbukik Izráel és Efraim a maga bűne miatt, Júda is elbukik velük együtt. 6 Juhokat és marhákat áldozva mennek keresni az Urat, de nem találják: elzárkózott előlük. 7 Hűtlenek lettek az Úrhoz, törvénytelen fiakat nemzettek, de majd fölemészti őket az újhold ünneplése birtokukkal együtt. 8 Fújjátok meg a kürtöt Gibeában és a trombitát Rámában, lármázzátok föl Bét-Ávent, riasszátok Benjámint! 9 Efraim pusztává lesz a fenyítés napján, Izráel törzseinek tudtára adom ezt az elhatározást. 10 Júda fejedelmei olyanok lettek, mint akik elmozdítják mások határát; rájuk zúdítom haragomat, mint a vizet. 11 Elnyomás éri Efraimot, ítélet töri össze, mert elvetemült lett, haszontalan bálványt követ. 12 Ezért én olyan leszek Efraimban, mint a moly, és Júda házában, mint a rothadás. 13 Látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt, a nagy királyhoz küldözgetett. De az nem tud meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekélyeteket. 14 Rátámadok Efraimra, mint az oroszlán, és Júda házára, mint a fiatal hím oroszlán. Én magam tépem széjjel, azután elmegyek, és magammal hurcolom menthetetlenül. 15 Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhődnek, és hozzám nem folyamodnak. Nyomorúságukban keresnek majd engem.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(2) „.. de én mindnyájukat megfenyítem.” (Hós 5)

Történelmi erők pusztítanak Izrael környékén. Asszíria és Egyiptom, a két nagyhatalom között hánykolódik Izrael. Istentől már régen elszakadt, így a maga erejére támaszkodik. A nagy összecsapások idején sem talál vissza Istenhez. Különböző pogány vallási rítusokat, ünnepeket tart a nép. Nem valószínű, hogy ezt kizárólagosan teszik, inkább kiválogatják mindenből azt, ami tetszik. Ez a fajta vallásosság sok embert jellemez. Egy nyugati professzortól hallottam: azokat a részeket, amelyek zavarnak a Bibliában, többször el szoktam olvasni. Mert ami csak megsimogatja a lelkem, ott nincs baj. Ami nem tetszik, ami zavar, ott van még dolgom. Ott kell még jobban megértenem az Igét, ott van még dolgom az Isten- és önismeretben. Hóseás prófétai hangon fenyegeti meg az északi ország, Izráel politikai és vallási vezetőségét. A vallási hűtlenséget követi az erkölcstelenség. És a rosszban már olyan mélyre keveredtek, hogy alig tudnak kikászálódni. Tudja, mi vár a népre, ha nem tér meg. Sajnálatos, hogy a kimondott szó ereje nem hatol be a kemény szívekbe. Jó, ha mi figyelünk Isten szavára. Boldogok vagyunk, ha meghalljuk az üzenetet, a kemény szavakat úgy, mint a szabadulást hirdető ígéretet!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (1) „Nem ismerik Istent az országban.”(Hós 4)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16

„Nem ismerik Istent az országban.” Hós 4

1 Halljátok meg az Úr igéjét, Izráel fiai! Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban. 2 Esküdöznek, hazudoznak, ölnek, lopnak és paráználkodnak, betörnek, és vérontás vérontást ér! 3 Ezért gyászolni fog az ország, és elalél minden lakója a mezei vadakkal és az égi madarakkal együtt; még a tenger halai is halomra pusztulnak. 4 De senki se pereljen, senki se vádaskodjék! Veled van perem, te pap! 5 El fogsz bukni nappal, elbukik a próféta is veled együtt éjjel, anyádat is elpusztítom! 6 Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent. Mivel te megvetetted ezt az ismeretet, én is megvetlek: nem leszel papom! Nem törődtél Istened tanításával, én sem törődöm fiaiddal. 7 Minél többen lettek, annál többet vétkeztek ellenem, de dicsőségüket gyalázatra változtatom. 8 Népem vétekáldozatából élnek, azért azt kívánják, hogy vétkezzen. 9 Úgy jár a pap is, mint a nép: Megbüntetem útjaiért, megfizetek neki tetteiért. 10 Esznek majd, de nem laknak jól, paráználkodnak, de nem szaporodnak, mert elhagyták az Urat, nem ügyelnek rá. 11 Paráznaság, bor és must elveszi az ember eszét. 12 Népem a fától kér tanácsot, és a bot ad neki kijelentést. A parázna lelkület miatt tévelyegnek, paráznává lettek, elhagyták Istenüket. 13 Hegytetőkön áldoznak, dombokon tömjéneznek, cserfa, nyárfa és tölgyfa alatt, mert kellemes az árnyékuk. Ezért paráznák leányaitok, és házasságtörők menyeitek. 14 Mégsem büntetem meg leányaitokat, bár paráznák, menyeiteket sem, bár házasságtörők, mert a férfiak is paráznákhoz járnak, és együtt áldoznak a kéjnőkkel. Az ilyen értelmetlen népnek el kell pusztulnia. 15 Ha te parázna vagy is, Izráel, csak Júda ne vétkezzen! Ne menjetek Gilgálba, ne járjatok Bét-Ávenbe! Ne esküdözzetek az élő Úrra! 16 Izráel olyan szilaj, mint egy szilaj tehén. Hogyan legeltethetné hát őket tágas helyen az Úr, mint a bárányokat? 17 Bálványokhoz szegődött Efraim: hadd tegye! 18 Dőzsölésük féktelen, egyre paráználkodnak, jobban szeretik a gyalázatos bálványt, mint oltalmazójukat. 19 Szárnyára kapja őket a szél, és szégyent vallanak oltáraik miatt.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(1) „Nem ismerik Istent az országban.” (Hós 4)

Nem ringatja Isten hazugságokban a népét. Nem hazudja nekik azt, hogy minden rendben van, amikor közelednek a katasztrófához. Először a vallásban, majd az erkölcs, kultúra terén. Végül az egész országot eléri a veszedelem. Isten ismerete a mi országunkban is híján van. Sok felnőtt él úgy, hogy nem is hallott az örömhírről, a keresztyénség életmegtartó híréről. Emiatt panaszkodhatnánk. De ez inkább feladatra indít: van dolgunk a világban. Az aratnivaló sok. Az istentelen társadalomért a próféta elsősorban a papokat hibáztatja. Formalitássá vált a hit, és ennek ők a felelősei. Ez a bírálat mindnyájunkat érint. Kellő erővel mutatjuk-e be a mi hitünket azoknak, akik nem ismerik? Vajon elvisszük-e Isten üzenetét először a családunkba, munkahelyünkre? Elmondjuk-e a környezetünkben, hogy Isten eljegyzett a hit ajándékával? Nem elcsüggednünk kell, hanem szolgálatra indulnunk. Van dolgunk ott, ahová Isten helyezett minket. A sok hamis információk világában fontos, hogy a hívő emberek hirdessék az Úr szabadítását.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata (5) „...keresni fogják Istenüket…”(Hós 3)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
15

„...keresni fogják Istenüket…” Hós 3

1 Ezt mondta nekem az Úr: Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izráel fiait, bár más istenekhez fordulnak, és szeretik a mazsolás süteményt. 2 Megvettem az asszonyt tizenöt ezüstért és másfél hómer árpáért, 3 és ezt mondtam neki: Sokáig kell majd várnod rám. Nem paráználkodhatsz, és nem leszel senkié, és én sem megyek be hozzád. 4 Hosszú ideig élnek majd Izráel fiai is király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, éfód és házibálvány nélkül. 5 Azután megtérnek Izráel fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot: remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban.

Az Ige mellett – Csűrös András igemagyarázata

(5) „...keresni fogják Istenüket…” (Hós 3)

Újra együtt van a próféta feleségével. Ezzel Isten szeretetéről beszél: ami megtörhetetlen. Vissza kell vásárolnia asszonyát. Az Ige egyértelműen Istenre akar mutatni: arra mutat, hogy Isten súlyos árat fizetett értünk. „…nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén” (1Pt 1, 18–19).

Amikor visszakapja a próféta asszonyát, lemond a testi érintkezésről. Azt szeretné, hogy tisztuljon kapcsolatuk. „Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben!” (1Kor 6, 20). A tisztuláson túl megtiszteli az asszonyt: végre egy férfi emberszámba veszi. Nem kihasználja, hanem szereti. A keresztyén ember is így viselkedik felebarátjával a családban, munkahelyen, gyülekezetben. Hóseás nemcsak szavakban dicsőíti Istent, hanem egész életével. Azzal, amit tesz, és azzal is, amit nem tesz. A hívő ember nemcsak a jótetteivel fejezi ki hűségét Isten iránt, sokszor azzal is, hogy valamit nem tesz meg, vagy nem mond. „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek” (Jak 1, 12).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."