78641 ima található a honlapon, összesen 182965 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Az Ige mellett

Az Ige mellett
Naponta frissül

Lányi Gábor igemagyarázata a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (34) „Jeruzsálem, … hányszor akartamösszegyűjteni gyermekeidet…!” (Lk 13,34–35)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (34) „Jeruzsálem, … hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet…!” (Lk 13,34–35)

„Jeruzsálem, … hányszor akartam
összegyűjteni gyermekeidet…!” Lk 13,34–35

34 Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok! 35 Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(34) „Jeruzsálem, … hányszor akartam
összegyűjteni gyermekeidet…!”
(Lk 13,34–35)

Urunknak Jeruzsálemről mondott szavai ismételten rámutatnak, milyen keveset tudunk az ő életéről. Nyilván nem beszélhetett volna így, ha nem ajánlotta volna fel többször is megváltó szeretetét Jeruzsálem népének. A mentő szeretetre elutasítás volt a válasz: „Nem akartátok!” Nincs fájdalmasabb érzés a visszautasított szeretetnél, és Urunknak ismételten át kellett ezt élnie. Pedig Izráel őrizőjeként már látta a szent város fölött vészesen kerengő római sas halálos fenyegetését: „Íme, elhagyottá lesz a ti házatok” (35). Urunk szerette népét, utolsó jeruzsálemi útja során megsiratta az engedetlen város előre látott pusztulását: „Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat!” (19,42.44). Az Újszövetség bizonyságtétele szerint Istenünk e fájdalmas kudarc ellenére sem mond le népéről, e világkorszak végén ismételten odafordul majd hozzá. Erre utalnak Urunk rejtélyes szavai: eljön az idő, amikor azt mondjátok, „Áldott, aki az Úr nevében jön!” (Zsolt 118,26). Vagyis Krisztus újra eljön az idők végén az Atya templomába, a Sionra (vö. Mt 23,39; Róm 11,26), és felzúg majd a hódoló zsoltár népe ajkán. Örömünk, hogy ennek a mennyei kórusnak mi is tagjai lehetünk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (33) „… nem veszhet el prófétaJeruzsálemen kívül.” (Lk 13,31–33)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (33) „… nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.” (Lk 13,31–33)

„… nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.”
Lk 13,31–33

31 Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak: Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. 32 Ő ezt mondta nekik: Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. 33 Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(33) „… nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.” (Lk 13,31–33)

Ez a jelenet szépen mutatja, milyen belső bizonyossággal járja be Urunk a megváltás értünk vállalt, szenvedésteli útját. Tudja, a neki rendelt idő véges. Ezért Galilea uralkodójának a halálos fenyegetése sem rendíti meg. A politikai hatalmasságot politikai mércével mérve, „rókának” mondja a szemrebbenés nélkül gyilkoló uralkodót (Mk 6,27; 9,13). Urunk ítéletében a róka ravaszsága mellett talán ott van szőlőskerteket tönkre tevő állat képe is. Szavait így is érthetjük: „Mondjátok meg ennek az Isten szőlőskertjét (vö. Zsolt 80,9-16; Hós 10,1), azaz Izráelt pusztító királynak, hogy én ördögöket űzök ki, és betegeket gyógyítok. Én tehát jótevő vagyok és nem gonosztevő.”(vö. JSir 5,18; Ez 13,4). Urunk nem államellenes lázadó (Mk 12,13–17), de nem is riad meg uralkodójának haragjától, mert életét a mennyei Atya kezében tudja (23,46; Jn 10,18). Ehhez a csodálatos belső bizonyossághoz tartozik az is, hogy a prófétának (és ő próféta is) Isten rendelése szerint a szent városban, Jeruzsálemben kell majd meghalnia (vö. 13,34). Minden Istenhez igazodó életnek megvan a maga belső rendje.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (24) „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…”(Lk 13,22–30)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (24) „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…” (Lk 13,22–30)

„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…”
Lk 13,22–30

22 Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. 23 Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: 24 Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. 25 Amikor már felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. 26 Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. 27 Ő pedig ezt mondja nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők! 28 Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. 29 Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. 30 És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(24) „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…”
(Lk 13,22–30)

Az Isten országába való bejutás nem spekuláció kérdése, hanem mindannyiunk legszemélyesebb ügye. Ezért Urunk nem a hallgatói köréből érkező kérdésre válaszol (kevesen vannak-e az üdvözülők?), hanem az Országba való bemenetel sürgősségére figyelmeztet: a ti feladatotok nem a kíváncsiskodás, hanem az, hogy minél gyorsabban bemenjetek a szoros kapun (24). Ebből az igyekezetből Isten senkit nem zár ki, de eljöhet az idő, amikor a szoros kapu bezárul. Ez a veszély még régi ismeretség esetén is fennáll, amikor a zörgetők a bezárt ajtó mögül ezt kapják válaszul: „távozzatok tőlem!” (27). Vagyis a „régi ismeretség”, az Isten népéhez való tartozás sem lehet az üdvösségre jutás garanciája. Bekövetkezhet az a hihetetlen dolog, amit földi életében egyetlen zsidó sem tudott volna elképzelni, hogy az ősatyákkal (Ábrahámmal, Izsákkal, Jákóbbal, a prófétákkal) az Isten országában együtt fognak étkezni a négy égtáj felől érkező pogányok, ők pedig ki lesznek zárva onnan (29). Istennek legyen hála, hogy nekünk sem ezt kell hallanunk: én vagyok az úttalan út, a bezárt ajtó és a kárhozatos sötétség, hanem ma is tisztán szól az üzenet: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki nem mehet az Atyához, csak énáltalam” (Jn 14,6).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (21) „… míg végül az egész megkelt.”(Lk 13,18–21)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (21) „… míg végül az egész megkelt.” (Lk 13,18–21)

„… míg végül az egész megkelt.” Lk 13,18–21

18 Azután így szólt Jézus: Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? 19 Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak ágai között. 20 Majd ismét szólt: Mihez hasonlítsam az Isten országát? 21 Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(21) „… míg végül az egész megkelt.” (Lk 13,18–21)

Isten országának titkáról szól Urunk e kettős példázatban. A fává növekedő mustármag és a három mérce lisztbe kevert kovász nem valamiféle evilági növekedésről akar tanítani, hanem azt hirdeti, az Isten országa már elkezdődött. Erői, bár titokzatos módon, az emberi szem számra láthatatlanul, de már most itt működnek világunkban. Egyszer majd nyilvánvalóvá lesz a nagysága. Miként a mustármag nagy fává növekszik, és ágai között madarak fészkelnek, úgy találnak majd otthonra Isten országában a világ népei (vö. Dán 4,9.18; Ez 17,23; 31,6). Miként a három mérce lisztbe (vö. 1Móz 18,6) kevert kovásza nagy mennyiségű lisztet (kb. 39 liter!) süthető kenyértésztává keleszti, úgy formálja át Isten országa is ezt a világot. Mindez emberi manipuláció nélkül történik, hirdetve Isten titokzatos hatalmát. Vigasztaló és egyúttal intő beszéd is ez a mindenkori tanítványok számára. Vigasztaló, mert bár mind a mustármag, mind a kovász arányaiban kicsi a végeredményhez képest, végső célját mégis mindkettő minden bizonytalankodás nélkül eléri. De intés is, mert ha a „kicsiny nyáj” (12,32) azzal tölti idejét, hogy a létszámát nézegeti, és közben elveszíti misszionáló képességét, akkor nem tölti be Istentől kapott, világméretű hivatását.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige Mellett (12) „Asszony, megszabadultál betegségedből.”(Lk 13,10–17)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
Az Ige Mellett (12) „Asszony, megszabadultál betegségedből.” (Lk 13,10–17)

„Asszony, megszabadultál betegségedből.”
Lk 13,10–17

10 Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. 11 Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. 12 Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedből. 13 És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. 14 A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, és ne szombaton! 15 Az Úr így válaszolt neki: Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? 16 Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? 17 Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(12) „Asszony, megszabadultál betegségedből.”
(Lk 13,10–17)

A szentíró saját korának nyelvén diagnosztizálja egy felegyenesedésre képtelen asszony baját: „betegség lelke” lakik benne 18 éve. Megszégyenítő lehet számunkra, hogy gyengesége ellenére szorgalmasan látogatja Isten házát. Ennek köszönhetően találkozik Jézussal. Jézus pedig „meglátta” őt (12), és ebből gyógyító találkozás lesz. Urunk szabadító szavát jelszerű érintéssel is nyomatékosítja. Ez a simogató mozdulat nemcsak a bénító görcsöt oldja fel, hanem megláttatja a szenvedőben Isten teremtményét, az embert. Nem az egyenes tartás teszi őt emberré, hanem a gyógyulásért mondott, Istent dicsőítő hála (13). Így lesz e megkötözött „asszonyból” újra „Ábrahám lánya” (16). Erre a látásra a zsinagógai elöljáró képtelen (14). A szombattörvényre hivatkozva istenellenesnek gondolja a gyógyítást. E törvény értelmezői valóban részletesen szabályozták, mit lehet, s mit nem lehet tenni szombaton. Meglepő, hogy ugyanezen emberek teljes közömbösséget mutatnak az emberi szenvedés iránt. Ma a legfontosabb kérdésünk, hogy miként lesz az ember emberré, és hogyan állíthatjuk helyre Isten nyugalomnapjának méltóságát.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige Mellett (8) „Uram, hagyd meg még ebben az évben…”(Lk 13,6–9)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Az Ige Mellett (8) „Uram, hagyd meg még ebben az évben…” (Lk 13,6–9)

„Uram, hagyd meg még ebben az évben…”
Lk 13,6–9

6 Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. 7 Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? 8 De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, 9 hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(8) „Uram, hagyd meg még ebben az évben…”
(Lk 13,6–9)

A terméketlen fügefáról mondott példázat arra int, hogy a megtérésre kapott időnk véges. Szőlőskertben fügefának nincs helye, csak azon a jogon lehet ott, hogy termést hoz. A jól ismert ószövetségi kép alapján (vö. Hós 9,10) a hallgatók tudták: itt Izráel népéről, annak sorsáról van szó. Izráel is csak akkor lehet Isten népe, ha gyümölcstermő életet él. A gyümölcstermés a fa Isten-adta természetéből fakadó lehetőség. Bölcs szőlősgazdaként Istenünk határidőt szab választott népének, és egyúttal haladékot is ad, mert tudja, ahol van ok a reményre, ott lehetőséget is kell adni. De nemcsak Isten türelmét láthatjuk ebben a példázatban, hanem az értünk könyörgő vincellér-Krisztusunk bennünk bízó szeretetét is (1Jn 2,1). Minden népéletében van azonban egy határpont, amikor már nem lehet a pusztulás menetét feltartóztatni, mert „a fejsze már a fák gyökerén van” (3,8–9,). A fügefa, vagyis Isten mindenkori népe – a szükséges gyümölcsváró három év után (vö. 3Móz 19,23k) –, mintegy utolsó lehetőségként, kap még egy év kegyelmi időt. A szeretetnek mindig van ideje. A mi Istentől ajándékba kapott kegyelmi időnkhöz is felelősség társul: ne romlott, hanem jó minőségű, ízletes gyümölcsöket teremjünk Isten dicsőségére, embertársaink javára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (3) „… ha meg nem tértek, mindnyájanhasonlóképpen elvesztek.” (Lk 13,1–5)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (3) „… ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.” (Lk 13,1–5)

„… ha meg nem tértek, mindnyájan
hasonlóképpen elvesztek.” Lk 13,1–5

1 Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. 2 Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? 3 Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. 4 Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? 5 Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(3) „… ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.” (Lk 13,1–5)

Két igazság áll szakaszunkban egymással szemben. Az egyik a római helytartó, Poncius Pilátus politikai rémtettére, illetve a siloámi torony ledőlésekor meghalt emberekre vonatkozik. Vajon az ilyen katasztrófák az áldozatok bűnösségének jeleként értelmezhetők-e? Jézus válasza határozott: nem! A másik igazság is ezen eseményekkel kapcsolatos. Akkor tehát e szerencsétlen, éppen áldozatot bemutató galileaiak és romok alá szorult jeruzsálemiek ártatlanok? Jézus válasza megint határozott: nem! Ők ugyanolyan bűnösök, mint ti, akik ezt kérdezitek, és ugyanúgy érhet titeket is ilyen tragédia. Az efféle hírekből csak egyetlen tanulságot vonjatok le: meg kell változtatnotok eddig életeteket. Meg kell térnetek, de nem majd a jövőben, amikor nektek tetszik, hanem most, amikor Isten akarja. Isten szeretetét abban láthatjátok, hogy ő nem kizárólag bűneink szerint ítél meg. Ezért ne szenvedéseitek nagyságához mérjétek bűneiteket. Az, hogy még éltek, az Isten türelmes szeretetének jele, és lehetőség a megtérésre. E földi élet épülete – mondja Jézus – bármikor összedőlhet, mint a siloámi torony, bármikor tragédiába torkollhat éltetek. Mindezzel szemben egyetlen igazság áll meg: Isten kegyelmének igazsága. Ez az egyetlen igazság kétezer év óta zeng a Golgotáról.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (56) „… e mostani időt miért nem tudjátokfelismerni?” (Lk 12,54–59)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (56) „… e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?” (Lk 12,54–59)

„… e mostani időt miért nem tudjátok
felismerni?” Lk 12,54–59

54 Azután szólt a sokasághoz is: Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. 55 Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. 56 Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni? 57 De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi a helyes? 58 Amikor ellenfeleddel az elöljáró elé mégy, még útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen téged. 59 Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(56) „… e mostani időt miért nem tudjátok
felismerni?”
(Lk 12,54–59)

Jézus azt mondja kortársairól, hogy van, amit tudnak, és van, amit nem. Tudják például, milyen idő várható a következő napon, és ezt az ismeretet fel is használják. Jézus nem ezért feddi őket, hiszen az égboltozat ismerete a mezőgazdaságból élő ember számára mindig létfontosságú volt. Vakok viszont az őket körülvevő szellemi világ jeleinek felismerésére. Jézus az idők jeleinek mélyebb értelmére hívja most az őt hallgatókat, mert nem tudják, mit kellene tenniük üdvösségük érdekében. Nem egyszerű az idők jeleinek olvasása, és abban Isten útmutatásának a megtalálása. E jelek nem a korszellemhez történő igazodásra késztetnek, hanem állapotunk és helyzetünk gyors és radikális átgondolására, megtérésre hívnak. Arra, hogy miként tudjuk gondolkodásunkat Isten akaratához igazítani (Mt 16,23), életünket a Krisztussal való közösségben megélni, e világ zűrzavarát Krisztus szemével nézni, és benne az ő hangját meghallani. Ha felismertük, hogy „mi a helyes” (57), alkalmazzuk azt „útközben”, amíg felebarátunkkal még együtt lehetünk az úton (58). Minden elmulasztott óra fejünkre hulló önvád lehet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (49) „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássaka földre…” (Lk 12,49–53)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (49) „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre…” (Lk 12,49–53)

„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre…”
Lk 12,49–53

49 Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! 50 Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy! 51 Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Mondom nektek: semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. 52 Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlik három a kettővel, és kettő a hárommal. 53 Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(49) „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre…”
(Lk 12,49–53)

A Krisztus első és második eljövetele közötti időszak az Urunk melletti döntés ideje, amikor beteljesednek Keresztelő János szavai: „Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket” (3,16). Nemcsak a végítélet emésztő tüzéről tud ugyanis a Szentírás, hanem a Szentlélek életeket tisztító lángjáról is. Abból a „vérkeresztségből” (Mt 20,22), amelyen Jézus a Golgotán átment, a pünkösdi kettős tüzes lángnyelvek tisztító hatása árad szét e világban. Azért nevezi Urunk „keresztségnek” a halált, mivel abban – a keresztséghez hasonlóan – leteszünk mindent, ami nem illik az Istennel való közösségünkhöz (50). Ez a múltunkkal való radikális leszámolás mindig meghasonlást okoz a családban, a szűkebb-tágabb közösségeinkben (51). Ez azonban nem öncélú zavarkeltés, hanem a látszatbékék helyén így születhetik meg az a valódi béke, amelyre mindannyian vágyunk. A harmadik évezredbe e világ háborús „tűzkapuin” léptünk be. Ezek éppen annak a Szentlélek-tüzes kapunak az ellentétei, amelyen át Urunk életünkbe akar jönni. Isten áldása, ha a „semmi ágán ülő”, „hangtalan vacogó” szívünkben (József Attila) még mindig visszhangzik karácsony áldott üzenete: békesség e földön azoknak, akikben Isten örömét leli (2,14).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (48) „… akire sokat bíztak,attól többet kérnek számon.” (Lk 12,41–48)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (48) „… akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,41–48)

„… akire sokat bíztak,
attól többet kérnek számon.” Lk 12,41–48

41 Péter ekkor megkérdezte: Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? 42 Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? 43 Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az úr, amikor megérkezik! 44 Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. 45 Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram – és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni; 46 azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja: kettévágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. 47 Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem teljesítette azt, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap; 48 aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(48) „… akire sokat bíztak,
attól többet kérnek számon.”
(Lk 12,41–48)

A hűséges és okos sáfár a mindenkori egyház képe, aki ura távollétében szolgatársai és a működőképes gazdaság fenntartása érdekében konkrét feladatokat lát el. A Krisztus mennybemenetele és visszajövetele közötti időben az anyaszentegyház ugyanígy áll Isten üdvrendjének szolgálatában. Nem tölti be hívatását, ha ezt a feladatát elhanyagolva, a létét öncélnak tekinti, és erőt vesz rajta az evilági hatalmaskodás és jólét kísértése (45). A maga szolgálatában csődöt mondó egyházat visszatérő Ura a „hűtlenek” (46) sorsára juttatja, vagyis azokéra, akik az isteni hűség és a felelős szolgálat területén kívül vannak. Mert egyetlen közösség sem tudja károsodás nélkül elviselni a csalást, az ámítást. Isten bennünket a felelős szolgálat örömére hívott el. Nem az „utánam a vízözön”-mentalitással élünk, mert tudjuk, hogy minden munkánkat Krisztus „jelenlétében”, az ő dicsőségére végezzük, az örökkévalóság előszitáló világosságában, várva dicsőséges visszajövetelére. Tudjuk, hogy a végső számadásban elsősorban nem rólunk lesz szó, hanem a másik emberről, akit Isten ránk bízott. Ha Péterrel kérdezzük, kikre vonatkozik ez a példázat, már halljuk a választ: ránk, akikre sok bízatott (41).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (37) „Boldogok azok a szolgák,akiket ébren talál az uruk…” (Lk 12,35–40)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (37) „Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk…” (Lk 12,35–40)

„Boldogok azok a szolgák,
akiket ébren talál az uruk…” Lk 12,35–40

35 Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. 36 Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. 37 Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. 38 És ha éjfélkor vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! 39 Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. 40 Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(37) „Boldogok azok a szolgák,
akiket ébren talál az uruk…”
(Lk 12,35–40)

Krisztusnak az idők végén való visszajöveteléről gyakran szól a Szentírás. E világba kényelmesen berendezkedni kívánó keresztyénségünktől viszont távol áll az a gondolat, hogy Isten hűséges marad teremtett világához, mert megújult eget és földet készít nekünk (Jel 21,1k). Miközben mi szemérmesen hallgatunk, a körülöttünk lévő világ egyáltalán nem néma, ha halálról, világkatasztrófákról van szó. Jézus Urunk most arra int, hogy az Emberfia visszajövetelére józan várakozással tekintsünk. Ha valóban komolyan vesszük Isten valóságát, akkor várakozó népében gyönyörködő Urunk – a menyegzőből visszatérő úrhoz hasonlóan – örömében kötényt köt maga elé, asztalt terít nekünk, és megvendégel bennünket (vö. Zsolt 23,5; Jn 13,3kk). E gyönyörű, szívmelengető gondolathoz egy látszólag stílusrontó kép társul: a váratlanul betörő tolvaj képe. Jézus ezzel nemcsak a betörés időpontjának kiszámíthatatlanságát, a fokozott éberséget kívánja hangsúlyozni, hanem a helyzet komolyságára is utal: az övéihez visszatérő, szabadító Úr e világ megítélője is lesz. A Biblia az ember bukásával kezdődik, de Isten győzelmével végződik. Atyáink hite kérdez: mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (34) „… ahol a ti kincsetek van, ott lesza ti szívetek is.” (Lk 12,33–34)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (34) „… ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.” (Lk 12,33–34)

„… ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.”
Lk 12,33–34

33 Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. 34 Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(34) „… ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.”
(Lk 12,33–34)

Urunk konkrét útmutatást ad arra nézve, miként bánjunk a vagyonunkkal, s bizony, sok fejtörést okozott már ez a kemény mondata: „adjátok el vagyonotokat”. A szó szerinti értelmezésnek ellentmond a biztonságérzetünk, a neveltetésünk. De Jézus nem is arra tanít, hogy mondj le mindenről, és légy szegény. Annyit mond: a gazdagodás helyébe helyezd a nagyvonalúságot. Ha életed középpontjában nem a földi vagyon áll, ez a mentalitás nem szegénységbe dönt, hanem segít vagyonod könnyű szívvel való megosztásában. „Aki nem velem gyűjt, az tékozol” – mondja Urunk másutt (11,23). A vele való gyűjtés viszont azt jelenti, hogy tudok szétosztani. Ennek szép példája Zákeus története (19,8). Ez a szétosztani tudás segít minket a mennyei kincsekhez. A mennyei kincs értékesebb minden földi kincsnél, mert nincs a földi világ veszélyeinek kitéve: nem fogy el, nem lopják el, moly nem emészti. Ott nyiss számlát, ahol nincs értékvesztés, infláció! A mindenkori tanítvány mindig döntés előtt áll, mert a kincs önmagában véve nem gonosz. A gonosz a mi szívünkben van, amely pedig eleve a földi kincshez húz. S mivel egy szívünk van, csak az egyik kincs lehet a mienk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."