49622 ima található a honlapon, összesen 102290 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
  Naponta frissül

  A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
  J + H + S

  Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaVigasztalás a Miatyánkból

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  14

  Sokat gondolkoztam azon, hogy miért nem beszél az Úr ezekrôl az
  annyira magasztos és homályos dolgokról világosabban, úgy hogy
  valamennyien megérthetnénk. Arra az eredményre jutottam, hogy mivel
  ezt az imádságot az egész emberiség közös használatára rendelte, azért
  szövegezte meg ilyen általánosságban. Így azután mindenki a maga
  céljainak megfelelôen tudja elimádkozni s azon hitben, hogy megérti,
  vigasztalást talál benne. A szemlélôdô emberek, akik nem kérnek már e
  világ dolgaiból és az olyanok, akik már nagyon Istennek szentelték
  magukat, azokat a mennyei kegyelmeket kérik a Miatyánk szavaival,
  amelyeket Isten jóságából már e földön élvezhetünk. Azok pedig, akik e
  világban élnek (s végre is egyeseknek benne kell élniök, amennyiben ez
  állapotbeli kötelességük), az anyagi kenyérért esedeznek, hogy
  maguknak és övéiknek legyen mit enniök. Ez a kérés is jogos és szent.
  Ugyancsak kérik a többit is, amire szükségük van. Azonban jegyezzék
  meg, hogy az a két dolog, tudniillik az akaratunknak alávetése és a
  megbocsátás, mindenkit kötelez. Természetesen az is igaz, hogy ezt a
  kettôt különbözô módon lehet teljesíteni. A tökéletesek tökéletesen
  ajándékozzák akaratukat Istennek s oly tökéletesen bocsátanak meg,
  amint azt leírtam. Ellenben mi, nôvéreim, nem teszünk többet annál,
  ami tôlünk telik. De azért a mi Urunk minden csekélységet szívesen
  vesz.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja,,Bocsásd meg a mi bűneinket.''

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  07

  Fontoljátok meg továbbá, nôvéreim, hogy azt mondja: ,,Miképpen mi
  is megbocsátunk'', vagyis hogy, amint mondottam, bocsánatunkat
  bevégzett ténynek tekinti. Vizsgáljátok meg tehát alaposan, vajon az
  ilyen kegyelmek után, amilyenekben a lélek az imádság és pedig fôleg a
  tökéletes szemlélôdés folyamán részesül, megvan-e bennetek a teljes
  készség megbocsátani nemcsak ezeket a jelentéktelen, úgynevezett
  sértéseket, hanem igazi, súlyos sérelmeket is, s vajon, ha erre
  alkalom kínálkozik, tényleg megbocsátjátok-e ôket? Mert ha nem, akkor
  ne sokat adjatok az imádságtokra. Az olyan lelket, amelyet Isten ilyen
  magasztos imádságban emelt Önmagához, ezek a sértések nem képesek
  többé megsebezni. Az ilyennek teljesen mindegy, vajon megbecsülésben
  van-e része, vagy pedig az ellenkezôben. Azaz, hogy rosszul mondtam,
  mert nem mindegy neki: sokkal rosszabbul esik neki a megbecsülés, mint
  a gyalázat; és terhesebb neki a jólét és pihenés, mint a szenvedés. Ha
  egyszer az Úr igazán megadta neki az Ô országát, akkor nem kér többé e
  világ országából. Azt pedig szintén megérti, hogy ez az igazi útja a
  magasabb fokú uralkodásnak, mert tapasztalatból tudja, mennyi haszon
  háramlik a lélekre és mennyire elôrehalad, ha Istenért szenved. Ilyen
  nagy ajándékokban nem igen szokott Ô Szent Felsége másokat
  részesíteni, az olyanokon kívül, akik szívesen viseltek el máris nagy
  szenvedéseket az Ô kedvéért. A szemlélôdô emberekre ugyanis -- amint
  ezen könyv egy másik helyén mondtam -- nagy szenvedések várnak, s
  azért az Úr csakis a kereszthordásban gyakorlattal bíró embereket
  választ ki ilyenekül.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja,,Bocsásd meg a mi bűneinket.''

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  04

  Vigyázzatok azonban, nôvéreim, mert az ördög számon tart
  benneteket s ugyancsak gyártja a becsületbeli kérdéseket a kolostorok
  számára. Törvényeket eszel ki, amelyek szerint rang tekintetében
  egyesek magasabban állanak, mások pedig alacsonyabban; akárcsak a
  világiak. Az ilyenek azután olyan kicsiségekben látnak becsületbeli
  kérdést, hogy nekem olykor a szemem-szám elállt. A tudósoknál
  valószínűleg a tudomány foka az irányadó; azonban ehhez én nem értek.
  Azt azonban hallottam, hogy ha valaki hittudományt adott elô, az nem
  taníthat többé bölcseletet, mert az lefokozás volna. Tudniillik az
  becsületbeli kérdés, hogy az ember mindig csak felfelé haladjon, ne
  pedig lefelé! S még ha engedelmességbôl kellene is megtenni, az ô
  felfogása szerint sérelem esnék rajta. Sôt mindjárt akadna olyan is,
  aki felszólalna érdekében s bizonyítaná, hogy ezzel az eljárással
  súlyosan megbántották. Az ördög pedig rögtön ezernyi okkal állna elô
  annak igazolására, hogy az illetô tudósnak még az Isten törvénye
  szerint is elégtétel jár. A szerzetesnôk között is az, aki egyszer
  perjelnô volt, többé nem viselhet alacsony hivatalt. Azt is sokra
  tartják, ha valaki idôsebb a másiknál, s ezt nem szabad figyelmen
  kívül hagyni. Hozzá azt hisszük, hogy érdemet is szerezhetünk azzal,
  ha ezt szemmel tartjuk, mert hiszen ezt a Szabály is megköveteli. Az
  ember nem tudja, nevessen-e vagy sírjon-e ezen felfogás fölött. Az az
  egy bizonyos: a Szabály nem kívánja tôlünk, hogy dobjuk sutba az
  alázatosságot. Azért parancsol ilyesmiket, hogy rend legyen köztünk;
  de azt nem akarja, hogy én törôdjem azokkal a dolgokkal, amelyek az én
  rangfokozatomat illetik s hogy a Szabálynak ezt a pontját gondosan
  tartsam meg, mialatt talán egyéb részeihez csak tökéletlenül
  alkalmazkodom. Ne e pontnak megtartásában merüljön ki a mi egész
  tökéletességünk. Másoknak majd lesz gondja rá, ha én meg is feledkezem
  róla. Ott a hiba, hogy mi mindig csak fölfelé törekszünk, -- holott ez
  éppen nem az égnek útja -- s így semmi áron sem akarunk süllyedni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja,,Bocsásd meg a mi bűneinket.''

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  03

  Ó Istenem, bárcsak megértenénk, nôvéreim, azt, hogy mi a becsület
  s hogy miáltal vesztjük el a becsületünket! Most nem hozzátok
  beszélek, mert az már igazán nagy baj volna, ha még ezt sem értettétek
  volna meg; hanem önmagamat nézem a múltban, amidôn még nagyra
  tartottam a becsületet; s anélkül, hogy tisztában lettem volna a
  dologgal, osztoztam a világi emberek felfogásában. Igazán szégyenlem
  magamat, ha arra gondolok, hogy mennyi mindenen megsértôdtem. Pedig
  nem is tartoztam e tekintetben az igazán érzékenyek közé. Csakhogy
  természetesen téves volt a felfogásom a dolog lényegét illetôleg. Nem
  azzal a becsülettel törôdtem, amelynek van értelme, mert használ a
  léleknek. Milyen okosan beszélt az, aki azt mondta, hogy a becsület és
  a haszon nem járnak együtt; bár nem tudom, vajon így értette-e; annyi
  azonban bizonyos, hogy a léleknek haszna és az, amit a világban
  becsületnek neveznek, sohasem járnak együtt.2 Csodálatos dolog, hogy a
  világ felfogása mily homlokegyenest ellenkezik ezzel. Áldva légy,
  Uram, hogy kimentettél bennünket belôle! Adja Ô Szent Felsége, hogy ez
  a felfogás mindig olyan távol legyen ettôl a háztól, amilyen távol van
  most. Mert Isten legyen irgalmas az olyan kolostornak, amelyben
  becsületbeli kérdéseket feszegetnek: az Úristennek kevés dicsôség jut
  az ilyenekbôl.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."