47277 ima található a honlapon, összesen 94059 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
  Naponta frissül

  A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
  J + H + S

  Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaSzentáldozás utáni hálaadás

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  S azt hiszitek talán, hogy ez a szentséges eledel nem táplálja
  még ezt a mi testünket is s hogy nem kiváló orvosság egyúttal a testi
  bajok ellen? Én tudom, hogy az s ismerek valakit, aki nagyon beteg
  szokott lenni1 s akinél, mikor olykor nagy fájdalmai voltak, ezek a
  szentáldozáskor mintegy varázsütésre szűntek meg úgy, hogy utána
  egészen jól érezte magát. Ez nagyon gyakran megesett vele és pedig
  szembeszökô betegségek alkalmával, amelyeknél, nézetem szerint, a
  képzelôdés lehetôsége ki volt zárva. Mivel azonban közismert dolog,
  milyen csodálatos hatást gyakorol ez a szentséges kenyér azokra, akik
  azt méltón veszik magukhoz, nem akarok több ilyesmit említeni. Pedig
  az illetô személyrôl még sok hasonlót mondhatnék, mert volt alkalmam
  ilyenekrôl értesülni és tudom, hogy nem hazugság. Az is igaz azonban,
  hogy az Úr nagyon eleven hitet adott neki s ha olykor mások azt
  mondogatták elôtte, mennyire szerettek volna akkor élni, amikor a mi
  kincsünk, az édes Jézus a földön járt: ô nevetett magában, mert arra
  gondolt, mit akarnak többet annál, hogy az Oltáriszentségben éppúgy
  közöttünk van, mint akkor volt. Azt is tudom az illetôrôl, hogy évek
  hosszú során keresztül, bár nem élt valami tökéletes életet,
  valahányszor a szentáldozáshoz járult, egészen úgy érezte, mintha
  testi szemeivel látná az Urat, amint belép a házába. S mivelhogy
  elevenen hittel hitte, hogy az Úr csakugyan bejön ilyenkor az ô
  szegényes hajlékába, tôle telhetôleg igyekezett kiűzni a fejébôl
  minden szórakoztató gondolatot, hogy az Úrral együtt ô is bemehessen.
  Törekedett összeszedni érzékeit, hogy valamennyien felfogják ezt a
  nagy jótéteményt, akarom mondani, ne zavarják a lelket annak
  megértésében. Odaképzelte magát az Úr lábához s úgy sírt szent
  Magdolnával, mintha csak testi szemeivel látná Ôt a farizeus házában.
  S még olyankor is, amidôn nem érzett áhítatot, hite biztosította ôt
  arról, hogy az Úr igazán ott van s ô is ott maradt és beszélgetett
  vele.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaSzentáldozás utáni hálaadás

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  Úgy vagytok vele, mint amikor egy cseléd szolgálatba lép. A
  cseléd igyekszik mindent urának kedvére tenni, viszont azonban a
  háziúr köteles élelmezni a cselédjét mindaddig, amíg a házában él és
  kiszolgálja ôt. Kivételt csak az az eset képezne, ha a háziúr úgy
  elszegényednék, hogy magának sem volna mit ennie. Ez az eset azonban
  nálunk el sem képzelhetô, mert a mi Urunk mindig gazdag és hatalmas
  marad. Illenék-e már most, ha a cseléd minden nap arra kérné a
  gazdáját, hogy adjon neki élelmet, holott tudja, hogy a gazdája úgyis
  gondol erre s köteles is rá gondolni! A gazdája joggal vethetné neki
  oda, hogy ne törôdjék mással, hanem igyekezzék ôt kiszolgálni és a
  kívánságait teljesíteni; s hogy helytelenül jár el, amikor olyan
  gondokat vállal magára, amelyekhez semmi köze. Szóval, nôvéreim, kérje
  az anyagi kenyeret az, akinek kedve tartja: mi csak azt kérjük az örök
  Atyától, hogy méltók lehessünk a mi mennyei kenyerünk vételére és
  pedig úgy, hogy ha már a testi szemeink nem gyönyörködhetnek
  látásában, mivel annyira be van burkolódzva, legalább a lelki szemeink
  elôtt lebbentse fel a fátyolt és mutassa meg magát nekünk. Ez azután
  egészen más élelem! Csupa élvezet és gyönyörűség, amely igazán
  fenntartja az életet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaSzentáldozás utáni hálaadás

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  11

  ,,Add meg nekünk ma'', ez a ma, nézetem szerint azt jelenti, hogy
  ameddig a világ áll, nem pedig azon túl. Nem is több ez egy napnál
  azon szerencsétlenekre nézve, akik elkárhoznak s nem élvezik Ôt a
  másvilágon. Nem az Úr hibája, ha elbuknak, mert hiszen Ô szüntelenül
  biztatja ôket egészen a küzdelem végéig. Nem tudnak majd mentséget
  felhozni s nem is panaszkodhatnak majd az örök Atyára, mintha megvonta
  volna tôlük e kenyeret, akkor, amikor legnagyobb szükségük volt rá. A
  Fiú tehát azt mondja Atyjának, hogy bár egyes gonoszok részérôl ki van
  téve a sértegetésnek, mivel csak egy napról van szó, engedje meg, hogy
  azt övéi között töltse. Miután ugyanis Ô Szent Felsége egyszer már
  saját akaratából és jóságából nekünk adta Ôt és elküldte e világra:
  most Ô nem akar elhagyni bennünket, hanem önszántából kíván velünk
  maradni barátainak nagyobb dicsôségére és ellenségeinek bűnhôdésére.
  Ez tehát az Ô újabb kérése, amely a mai napra vonatkozik, mert hiszen
  ezt a Szentséges Kenyeret megadta nekünk s az mindörökre a miénk. Ô
  Szent Felsége adta meg nekünk ezt a táplálékot, Jézus emberi
  természetének ezt a mannáját s azt mindig megtalálhatjuk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."