55691 ima található a honlapon, összesen 122189 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Naponta frissül

A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
J + H + S

Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja Az Isten szeretete fölülmúlja az életet ésaz emberektől kapott megbecsülést

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Ismétlem, minden, vagy legalábbis a dolgoknak nagyobb része azon
fordul meg, hogy feledkezzünk meg önmagunkról és kényelmünkről. Mert
aki igazán rászánja magát az Úr szolgálatára, az nem fogja tőle
megtagadni a kisebb dolgot, az életét, mikor a nagyobbat, az akaratot
úgyis odaadta már neki. S vajon miért is féltené az életét? Hiszen, ha
valaki igazi szerzetes, ha valaki imádságos lélek és vágyódik a
mennyei örömök után: akkor csak nem fog meghátrálni a halál, sőt még a
vértanúhalál elől sem? Azt úgyis tudjátok, nővéreim, hogy a jó
szerzetesnek és az olyan embernek élete, aki Isten benső barátságára
tart számot, hosszú vértanúság? Hosszúnak mondjuk tudniillik azokéhoz
viszonyítva, akiket egy-kettőre lefejeztek, de azért igazában még sem
hosszú, mert hiszen az egész élet nagyon rövid; némely emberé pedig
különösen az. S ki tudja, vajon nincs-e a miénk is oly rövidre szabva,
hogy éppen midőn egészen Isten szolgálatára határoztuk el magunkat,
mindössze csak egy óránk, vagy talán csak egy pillanatunk van még
hátra? Ez nem lehetetlen. De különben, ami egyszer véget ér, azt nem
érdemes sokra becsülni, az életet pedig legkevésbé, mert hiszen
egyetlen napjára sem számíthatunk biztosan. Ha pedig meggondoljuk,
hogy minden óra az utolsó lehet: vajon ki ne igyekeznék azt jól
felhasználni? Higgyétek el nekem, legjobb, ha ehhez az elvhez tartjuk
magunkat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja Az Isten szeretete fölülmúlja az életet ésaz emberektől kapott megbecsülést

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Mindez kezdetben nagyon nehéznek tűnik föl -- és nem ok nélkül --
mert hiszen önmagunk ellen kell harcolnunk. De ha az ember egyszer
belefogott, Isten oly erősen működik a lélekben és úgy elárasztja
kegyelmeivel, hogy csekélységnek tartja mindazt, amit az életben
tehet. Mi szerzetesek pedig meghozzuk a legnagyobb áldozatot is,
amennyiben Isten iránti szeretetből lemondunk szabadságunkról;
akaratunkat másénak rendeljük alá; s annyi fáradságot, böjtöt,
hallgatást, elzárkózottságot és közös imádságot vállalunk, hogy még ha
keresnők is a pihenést, ugyancsak ritkán juthatunk hozzá. Sőt az is
igaz, hogy sok kolostort láttam, de nem találtam bennük egyetlen
kényelemszeretőt sem, kivéve önmagamat. Ha tehát külsőleg úgyis
gyakoroljuk az önmegtagadást, miért ne tennők azt belsőleg is, mikor
ezáltal minden sokkal rendszeresebb, érdemszerzőbb és tökéletesebb
lesz s minden fáradság édessé és könnyűvé válik. Ezt a belső
önmegtagadást pedig azáltal gyakoroljuk, ha, mint mondottam, nem
cselekszünk saját akaratunk és érzéki vágyunk szerint még a legkisebb
dolgokban sem, míg végre sikerül a testet a léleknek alávetnünk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja Az Isten szeretete fölülmúlja az életet ésaz emberektől kapott megbecsülést

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Egyéb dolgokra kell most rátérnünk, amelyek bár nagyon
kicsinyeseknek látszanak, annál fontosabbak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaÖnmegtagadás, betegség idején is

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Gondoljunk csak vissza a mi őseinkre, azokra a remetékre, akiknek
nyomaiba akarunk lépni. Mennyi fájdalmat tűrhettek el teljes
egyedüllétben; mennyit fázhattak, éhezhettek; mennyit szenvedhettek a
forró naptól, a nyári hőségtől s Istenen kívül nem volt senkijök,
akinek panaszkodhattak volna. Azt hiszitek talán, hogy vasból volt a
testük? Éppen olyan gyönge szervezetük volt bizony, mint minekünk. S
higgyétek el, leányaim, hogyha egyszer elkezdjük megfékezni ezt a
nyomorult testet, akkor már nem okoskodik annyit. Másoknak kötelessége
gondoskodni minden szükséges dolgotokról. Ezért, ha csak nem komolyabb
a bajotok, ne is törődjetek magatokkal. Ha mi nem számolunk azzal az
eshetőséggel, hogy meghalhatunk; vagy hogy az egészségünk tönkre
mehet, úgy soha sem megyünk semmire. Törekedjetek ezeket a dolgokat
semmibe se venni s bízzátok magatokat Istenre, akármi történjék. Vajon
mi van abban, ha meghalunk? Hányszor megcsúfolt bennünket a mi
testünk: talán nincs jogunk ahhoz, hogy olykor mi űzzünk csúfot vele?
Higgyétek el, hogy ezzel az elszántsággal többet érünk el, mintsem
gondolnók; mert ha az Úr kegyelmével újra és újra felújítjuk
magunkban, lassankint mégis csak urai leszünk a testünknek. Pedig
ennek az ellenségnek leküzdése nagyon fontos dolog reánk nézve, ha
győztesen akarunk kikerülni ezen élet harcaiból. Adja Isten, hiszen Ő
mindent megtehet. Csak az érti meg, én szerintem, hogy mekkora
haszonról van itt szó, aki egyszer már győzelmet aratott ebben a
harcban. Oly nagy ez a haszon, hogy az ember utólag semmibe sem veszi
a szenvedést, amelynek árán megszerezte ezt a nyugalmat és hatalmat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaÖnmegtagadás, betegség idején is

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Azért hangsúlyozom ezt annyira, mert nagyon fontos s nézetem
szerint ez az egyik oka annak, hogy némely kolostorban annyira
meglazult a fegyelem. Ez a mi nyomorult testünk ugyanis olyan
sajátságos természetű, hogy minél több kényelmet engedünk meg neki,
annál többre van szüksége. Csodálatos dolog, mennyire szereti, ha
dédelgetik s ha bármi csekélyke kis ürügyet tud találni a
követelődzésre, befonja a szegény lelket s megakadályozza abban, hogy
előrehaladjon. Gondoljátok meg, hány szegény beteg van rosszabb
helyzetben, mint ti, mivel senkije sincs, akinek panaszkodhatnék; mert
a szegénység és a kényelem nem járnak együtt. Gondoljatok arra is,
hány férjes nő van -- s én magam is ismerek ilyeneket, még pedig
előkelő nőket -- akik keserves helyzetükben és súlyos szenvedéseikben
nem mernek panaszkodni, nehogy terhére legyenek férjüknek. Már pedig
azt tudhatná az ilyen magamforma bűnös lélek, hogy nekünk csak nincs
jogcímünk nagyobb kényelemre, mint azoknak s nem azért jöttünk ide,
hogy élvezzünk s kényelemben éljünk! Ha már megszabadultunk attól a
sok szenvedéstől, amely kijutott volna nekünk a világban, talán
valamit mégis csak elviselhetünk Isten szerelméért, anélkül, hogy
telepanaszkodnók vele a házat! Hányszor előfordul, hogy az olyan
férjes nő, aki szerencsétlen házasságban él, még azt sem meri
megtenni, hogy más előtt öntse ki szívét, hanem szótlanul viseli
szenvedéseit; mert a férje megharagudnék, ha megtudná, hogy másoknak
elmondta bajait, vagy panaszkodott. Mi pedig azokból a bajokból,
amelyeket bűneinkért szenvedünk, nem volnánk képesek valami keveset
elviselni, úgy, hogy csak az Úristen tudjon róla? Hiszen különben is
vajon mit segít az a betegségen, ha másoknak elmondjuk?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaLemondás önmagunkról, alázatosság

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Igazán mulatságos dolog látni, hogy egyesek mennyi lelki
gyötrelmet okoznak önmaguknak. Olykor valóságos rögeszméjükké lesz az
önsanyargatás s ész nélkül esnek neki önmaguknak; az egész buzgóság
pedig egy-két napig tart. Ekkor azután az ördög felcsigázza a
képzelődésüket, hogy mekkora kárt tettek az egészségükben. Attól
kezdve azután hallani sem akarnak önsanyargatásról, még arról sem,
amit a rendi szabályok írnak elő: mert hát - mondják - nekik e téren
keserves tapasztalatuk van! Nem tartjuk meg szabályunk legelemibb
pontjait, például a hallgatást, pedig ez csak nem árt az egészségnek?!
Ha pedig eszünkbe jut, hogy fáj a fejünk, akkor már nem megyünk a
kórusba: pedig abba sem halnánk bele. Ma az a mentség, hogy a fejünk
fáj; holnap az, hogy tegnap fájt a fejünk; három további napon pedig
azért maradunk el, nehogy újra megfájduljon. Emellett pedig saját
találmányú önsanyargatásokra vállalkozunk, aminek folytán el kell
hagynunk majd ezt, majd azt a kötelességet. Olykor alig van valami
bajunk, de azért nem érezzük magunkat kötelezve semmire sem, mert
felmentést kértünk, s azt hisszük, hogy azzal azután minden rendben
van. Azt mondjátok talán, hogy Hát akkor minek adja meg a fölmentést
a főnöknő? Hiszen ha belelátna az illető belsejébe, talán nem is
adná meg; mivel azonban annyira bizonykodtok előtte, hogy szükségtek
van rá, orvos meg mindig akad, aki támogatja kérésteket; meg valami
jóbarát vagy rokon is ott siránkozik előtte a ti érdeketekben: mit
csináljon a szegény főnöknő? Olykor világosan látja, hogy a kérelem
nem indokolt, de nem meri megtagadni, nehogy szeretetlenséggel
vádolhassák. Azt gondolja, inkább hibázzatok ti, mint ő. Meg azután
nem is akar rólatok rosszat feltenni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."