111597 ima található a honlapon, összesen 267138 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Naponta frissül

A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
J + H + S

Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVIII. „És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts mega gonosztól.” A kísértések fajtái – 3

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Nagy kárt okozhat azonban nekünk az ördög, anélkül, hogy észrevennénk, egy más téren, tudniillik amennyiben elhiteti velünk, hogy erényeink vannak, holott nincsenek. Ez valóságos pestis! Biztonságban érezvén magunkat, nem vesszük észre, hogy verembe esünk s abból azután nem is tudunk kivergődni. Nem mindig van valami tudatos halálos bűnről szó, amely a pokolba juttathat bennünket. De azért a lábunk bilincsbe van verve s nem vagyunk képesek előbbre jutni a szellemi életnek ezen útján, amelyről beszélni kezdtem s amelyről nem is feledkezem meg. De hát hogyan is juthatna előbbre az, aki belebukott a verembe? Ott kell elpusztulnia. Még hálát adhat Istennek, hogy nem a pokolig bukott! Előbbre jutása azonban a legjobb esetben is ki van zárva. Tegyük fel, hogy nem romlik meg egészen: még akkor is értéktelen lesz úgy önmagára, mint másokra nézve. Sőt még kárt is okozhat, mert mindaddig, amíg az a csapda ott van, mások, akik ugyanazon az úton haladnak, szintén beleeshetnek. Igyekezzék tehát kiszabadulni belőle és temesse be! Akkor aztán nem fenyegeti veszedelem, sem őt, sem másokat. Azt azonban határozottan mondhatom nektek; hogy ez a kísértés nagyon veszedelmes. Sokat tapasztaltam e tekintetben s azért beszélek róla, bár nem sikerül magamat olyan jól kifejeznem, amint szeretném.

Amennyiben csak szellemi örömökről van szó, ezeknél csak azt érezzük, hogy kapunk valamit s hogy annak fejében kötelesek vagyunk hívebben szolgálni. Itt ellenben az a meggyőződés fejlődik ki bennünk, hogy mi adunk Istennek valamit, amennyiben szolgálunk neki s hogy az Úr köteles bennünket ezért megjutalmazni. Ez azután lassankint nagy kárt okozhat. Egyrészt csökken bennünk az alázatosság, másrészt pedig nem igyekszünk megszerezni egyik-másik erényt, mert azt hisszük, hogy úgyis megvan bennünk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVIII. „És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts mega gonosztól.” A kísértések fajtái – 2

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20

Kérjük tehát sokszor az Urat, leányaim, és könyörögjünk hozzá a Miatyánkban, hogy ne engedjen bennünket kísértésbe jutni. Ne tűrje, hogy a rossz szellem rászedjen bennünket. Segítsen meg, hogy felismerjük a mérget s hogy az ne vegye el tőlünk a világosságot. S valóban, mennyire indokolt dolog, hogy a jó Mester ezt a kérelmet adja az ajkunkra s Ő maga is ezért esedezik számunkra! Mert gondoljátok meg, leányaim, hogy ezek a rossz szellemek nagyon sokféleképpen okozhatnak nekünk kárt. Nem az az egyetlen veszedelem, hogy hamis lelki örömöket keltenek bennünk és elhitetik velünk, hogy az Istentől származnak. Nézetem szerint ez bizonyos tekintetben még a legkisebb baj, ami az ő részükről fenyeget. Ezzel esetleg csak azt érik el, hogy a lélek gyorsabban halad előre, amennyiben amaz élvezet kedvéért több időt fordít az imádságra. És mivel nem tudja, hogy az egész az ördögtől származik, méltatlanságának érzetében nem győz hálát adni Istennek ama kegyelmekért s úgy érzi, hogy hívebb szolgálatra van Ővele szemben kötelezve. Ily módon, abban a hitben, hogy e kegyelmek Istentől származnak, csakugyan méltóvá lesz az Ő igazi kegyelmeire.

Törekedjetek alázatosságra, nővéreim, és tartsátok mindig észben, hogy nem vagytok méltók a szemlélődési kegyelmekre s ne is igyekezzetek azokat elérni. Nézetem szerint sok lélek menekül ki az ördög karmai közül azáltal, hogy ehhez a szabályhoz tartja magát. Mert ebben az esetben az Úr javunkra fordítja még azt a rosszat is, amit a rossz szellem akar nekünk okozni. Ő Szent Felsége ugyanis a mi szándékunkat veszi tekintetbe, azt tudniillik, hogy kedvében akarunk járni és neki szolgálni s azért végezzük az imádságot. Már pedig hűséges az Úr! De nagyon kell vigyázni, nehogy csorba essék az alázatosságon; s nehogy tetszelgés lopódzék be a szívünkbe. Imádkozzunk szünet nélkül az Úrhoz, hogy mentsen meg bennünket ilyesmitől. Ő Szent Felsége azonban úgy sem engedi meg, hogy valaki más sokáig dédelgessen benneteket; ettől ne féljetek, mert ezt a jogot Ő saját magának tartotta fel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVIII. „És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts mega gonosztól.” A kísértések fajtái – 1

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19

Fejtegeti, mily szükséges dologért imádkozunk, midőn arra kérjük a mennyei Atyát, hogy adja meg nekünk azt, amit e szavakban fejezünk ki: És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Megmagyarázza a kísértések néhány faját. E fejezet nagyon fontos dolgokat tartalmaz.


Nagy dolgokat kell megfontolnunk és megértenünk ebben a kérésben, amelyet oly sokszor mondunk ki. Részemről először is meg vagyok arról győződve – s ezt jegyezzétek meg jól, nővéreim – hogy a tökéletes emberek nem óhajtanak megszabadulni a szenvedésektől, kísértésektől és küzdelmektől, tehát nem is ezt kérik az Úrtól. Mellesleg mondva, ez is jó és biztos hatása a szemlélődésnek és egyéb ajándékoknak s ha megvan annak a jele, hogy azok a kegyelmek nem tévedésen alapulnak, hanem csakugyan az Úr Lelkétől származnak. Szóval ezek, mint mondtam, még kívánják és szeretik is a bajokat s imádkoznak értük. Úgy vannak vele, mint a katonák, akik minél több harcot kívánnak, mert így annál több zsákmányra tehetnek szert; míg ellenben a békében be kell érniök a zsoldjukkal s az előléptetésre is kevés a kilátás.

Higgyétek el, leányaim, hogy Jézus Krisztus katonái – értem a szemlélődő lelkeket – alig várják, hogy alkalom nyíljék a küzdelemre. A nyíltan támadó ellenségtől egyáltalában nem félnek, mert tudják, hogy azzal az erővel, amit az Úr önt beléjük, messze fölötte állnak. Az ilyen ellenség velük szemben mindig vereséget szenved, ők pedig nagy zsákmányra tesznek szert. Ennek tehát sohasem fordítanak hátat. Ellenben annál jobban félnek s van is okuk félni, holmi alattomos ellenségtől, egyes rossz szellemektől, akik a világosság angyalának öltöznek. Azért is kérik az Urat, hogy ezektől szabadítsa meg őket. Ezek ugyanis álruhában férkőznek a lélekhez s nem is árulják el magukat, csak akkor, amidőn már nagy kárt tettek benne. Ezek szipolyozzák a vérünket, ezek ássák alá erényeinket és pedig oly ravaszul, hogy a kísértés olykor már egészen körülvett bennünket, anélkül hogy bármit is észrevettünk volna.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVII. Vigasztalás a Miatyánkból – 3

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18

Úgy látszik, mintha a mi Urunk a mi nevünkben valóságos szerződést kötött volna az örök Atyával s mintha így szólt volna Őhozzá: „Te, Uram, tedd meg ezt; s az én testvéreim meg fogják tenni ezt a másik dolgot”. Az az egy bizonyos, hogy Ő teljesíteni fogja a szerződésnek rá vonatkozó részét, mert Ő kitűnő fizető s mindig többet ad, mint amennyire kötelezte magát.

Így azután esetleg egyszer úgy sikerül elmondanunk ezt az imát, hogy Ő meggyőződik őszinteségünkről s arról, hogy csakugyan készek vagyunk meg is tenni azt, amit mondunk. Akkor azután dúsgazdaggá tesz bennünket. Mert Ő rendkívül sokra tartja azt, ha becsületesen viselkedünk Ővele szemben; ha egyszerűek vagyunk és őszinték s amit mondunk, azt gondoljuk is. Ha így teszünk, akkor mindig többet kapunk Tőle, mint amennyit kérünk.

A mi jó Mesterünk jól tudta mindezt. Tudta, hogy akik megtanulnak tökéletesen imádkozni, azok az Ő Atyja kegyelmeinek segélyével nagyon magasra fognak jutni a tökéletességben. Tudta, hogy akik már tökéletesek s akik útban vannak a tökéletesség felé, semmitől sem rettennek vissza, bátran haladnak előre és lábbal tiporják a világot. Nincs más vágyuk, mint kedvében járni e világ Urának; s azon üdvös hatások alapján, amelyeket az Ő kegyelme gyakorol lelkükre, jogosan remélhetik, hogy Ő meg is van elégedve velük. De azt is tudta, hogy ezek a lelkek az Ő kegyelmei élvezetének mámorában hajlandók olykor megfeledkezni a földi világról és ellenségeikről, akik reájuk leselkednek. Ó örök Bölcsesség! Ó jó Mesterünk! Mily nagy boldogság az, leányaim, ha az embernek ilyen bölcs és óvatos Tanítója van, aki előre látja a veszedelmeket! Ez a legnagyobb kincs, amely után a lelki életet élő ember áhítozhatik, mert ez biztosítja minden baj ellen. Nem találok megfelelő szavakat, hogy kifejezzem ennek fontosságát.

A mi Urunk tehát belátta a szükségét annak, hogy ezeket a lelkeket fel kell rázni mámorukból és azért rámutat ellenségeikre. Mert ugyancsak nagy veszedelem fenyegetné őket, ha gondatlanul haladnának ezek között s ők annál inkább rászorulnak e tekintetben a mennyei Atya segítségére, mert ha elbuknak, nagyon magasról esnek le. Nehogy tehát öntudatlanul a biztonság érzetével altassák magukat, ezt a földi életünk folyamán annyira szükséges két kérést intézi Atyjához: S ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVII. Vigasztalás a Miatyánkból – 2

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
17

Sokat gondolkoztam azon, hogy miért nem beszél az Úr ezekről az annyira magasztos és homályos dolgokról világosabban, úgy hogy valamennyien megérthetnénk. Arra az eredményre jutottam, hogy mivel ezt az imádságot az egész emberiség közös használatára rendelte, azért szövegezte meg ilyen általánosságban. Így azután mindenki a maga céljainak megfelelően tudja elimádkozni s azon hitben, hogy megérti, vigasztalást talál benne. A szemlélődő emberek, akik nem kérnek már e világ dolgaiból és az olyanok, akik már nagyon Istennek szentelték magukat, azokat a mennyei kegyelmeket kérik a Miatyánk szavaival, amelyeket Isten jóságából már e földön élvezhetünk. Azok pedig, akik e világban élnek (s végre is egyeseknek benne kell élniök, amennyiben ez állapotbeli kötelességük), az anyagi kenyérért esedeznek, hogy maguknak és övéiknek legyen mit enniök. Ez a kérés is jogos és szent. Ugyancsak kérik a többit is, amire szükségük van. Azonban jegyezzék meg, hogy az a két dolog, tudniillik az akaratunknak alávetése és a megbocsátás, mindenkit kötelez. Természetesen az is igaz, hogy ezt a kettőt különböző módon lehet teljesíteni. A tökéletesek tökéletesen ajándékozzák akaratukat Istennek s oly tökéletesen bocsátanak meg, amint azt leírtam. Ellenben mi, nővéreim, nem teszünk többet annál, ami tőlünk telik. De azért a mi Urunk minden csekélységet szívesen vesz.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVI. „Bocsásd meg a mi bűneinket.” – 8

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14

Ez utóbbi vonások inkább csak olyan emberek lelkére nézve jellemzők, akik a lelki életben már meglehetősen előrehaladtak s akiket az Úr nagyon gyakran szokott magához emelni a tökéletes szemlélődés kegyelme által. Ellenben az előbb említett eltökélt szándék, hogy az ember türelmesen visel el minden sértést, bármennyire fájjon is, ez nagyon hamar kifejlődik a lélekben, ha egyszer eljutott az egyesülő ima színvonalára. Annyira, hogy ha valakiben ez nem volna meg és nem erősbödnék minden egyes ilyen ima után, akkor elhiheti, hogy amit ő egyesülő imának tart, az nem Isten kegyelme, hanem valami ördögi szemfényvesztés, amellyel a rossz szellem azt a meggyőződést akarja benne kelteni, hogy Isten őt másoknál jobban szereti. Nincs ugyan kizárva, hogy mindjárt kezdetben, midőn az Úr először adja meg ezt a kegyelmet, a lélek nem lesz még erős ebben az erényben: de ha e kegyelmek folytatódnak, rövidesen kifejlődik benne, úgy hogy ha egyéb jó tulajdonságok hiányoznának is nála, a megbocsátás föltétlenül könnyen fog nála menni.

Én legalább nem tudom elhinni, hogy egy lélek, amely oly közel jutott a személyes Irgalomhoz s ott megértette saját mivoltát s azt, hogy mily sokat bocsátott meg neki az Úristen: hogy, mondom, az ilyen ne legyen képes azonnal és a legnagyobb készséggel megbocsátani, és ne tudjon rögtön a legszívélyesebben érintkezni azzal az emberrel, aki őt megsértette. Tekintve ugyanis azt a sok vigasztalást és kegyelmet, az isteni szeretetnek annyi zálogát, amelyben ő részesül: öröme telik abban, hogy alkalma nyílik szeretetét valamiben kimutatni.

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVI. „Bocsásd meg a mi bűneinket.” – 6

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
12

Fontoljátok meg továbbá, nővéreim, hogy azt mondja: „Miképpen mi is megbocsátunk”, vagyis, hogy amint mondottam, bocsánatunkat bevégzett ténynek tekinti. Vizsgáljátok meg tehát alaposan, vajon az ilyen kegyelmek után, amilyenekben a lélek az imádság és pedig főleg a tökéletes szemlélődés folyamán részesül, megvan-e bennetek a teljes készség megbocsátani nemcsak ezeket a jelentéktelen, úgynevezett sértéseket, hanem igazi, súlyos sérelmeket is, s vajon, ha erre alkalom kínálkozik, tényleg megbocsátjátok-e őket? Mert ha nem, akkor ne sokat adjatok az imádságtokra. Az olyan lelket, amelyet Isten ilyen magasztos imádságban emelt Önmagához, ezek a sértések nem képesek többé megsebezni. Az ilyennek teljesen mindegy, vajon megbecsülésben van-e része, vagy pedig az ellenkezőben. Azaz, hogy rosszul mondtam, mert nem mindegy neki: sokkal rosszabbul esik neki a megbecsülés, mint a gyalázat; és terhesebb neki a jólét és pihenés, mint a szenvedés. Ha egyszer az Úr igazán megadta neki az Ő országát, akkor nem kér többé e világ országából. Azt pedig szintén megérti, hogy ez az igazi útja a magasabb fokú uralkodásnak, mert tapasztalatból tudja, mennyi haszon háramlik a lélekre és mennyire előrehalad, ha Istenért szenved. Ilyen nagy ajándékokban nem igen szokott Ő Szent Felsége másokat részesíteni, az olyanokon kívül, akik szívesen viseltek el máris nagy szenvedéseket az Ő kedvéért. A szemlélődő emberekre ugyanis – amint ezen könyv egy másik helyén mondtam – nagy szenvedések várnak, s azért az Úr csakis a kereszthordásban gyakorlattal bíró embereket választ ki ilyenekül.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVI. „Bocsásd meg a mi bűneinket.” – 5

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11

Ó  én jó Uram! Hát nem Te vagy a mi példaképünk és Mesterünk?! Természetes, hogy az vagy. Már pedig mi volt a Te becsületed, dicső Mesterünk? Az az egy bizonyos, hogy bár megaláztak mindhalálig, nemcsak, hogy nem vesztetted el, hanem éppen azáltal szerezted meg mindnyájunk számára. Az Isten szerelméért, nővéreim, de téves úton járnánk, ha osztoznánk ebben a világias felfogásban! Téves az, elejétől végig. S adja Isten, hogy egyik-másik lélek még az üdvösségét is el ne veszítse azáltal, hogy ezekkel a gyászos becsületbeli kérdésekkel vesződik, anélkül, hogy tudná, mi is igazában a becsület. Utólag pedig azt gondoljuk, mily nagyot tettünk azzal, hogy nagylelkűen megbocsátottunk egyik-másik ilyen csekélységet, ami nem volt sem sértés, sem igazságtalanság, de egyáltalában semmi sem. Azután pedig, azon a tudatban, hogy „tettünk valamit”, önérzetesen kérjük az Urat, bocsásson meg nekünk, mivel mi is megbocsátottunk! Értesd meg velünk, Uram, hogy nem vagyunk tisztában önmagunkkal; hogy üres kézzel járulunk elédbe; és bocsáss meg nekünk a Te nagy irgalmasságodban!

Mennyire becsülheti az Úr azt, ha szeretjük egymást! Mert hiszen az édes Jézus másra is hivatkozhatott volna mennyei Atyja előtt, s azt mondhatta volna példának okáért: „Bocsáss meg nekünk, Uram, mert sokat sanyargatjuk magunkat; mert sokat imádkozunk; böjtölünk; mert mindenről lemondtunk Érted; mert szeretünk Téged; mert készek volnánk az életünket Érted feláldozni.” Szóval más dolgokat is felhozhatott volna okul, nemcsak azt, hogy megbocsátunk. Talán azért választotta mégis ezt, mert jól tudja, mennyire ragaszkodunk ehhez a nyomorult becsülethez. A sérelmek megbocsátását tehát mint a részünkről képzelhető legnehezebb áldozatot ajánlja fel a nevünkben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVI. „Bocsásd meg a mi bűneinket.” – 4

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
10

Vigyázzatok azonban, nővéreim, mert az ördög számontart benneteket s ugyancsak gyártja a becsületbeli kérdéseket a kolostorok számára. Törvényeket eszel ki, amelyek szerint rang tekintetében egyesek magasabban állanak, mások pedig alacsonyabban; akárcsak a világiak. Az ilyenek azután olyan kicsiségekben látnak becsületbeli kérdést, hogy nekem olykor a szemem-szám elállt. A tudósoknál valószínűleg a tudomány foka az irányadó; azonban ehhez én nem értek. Azt azonban hallottam, hogy ha valaki hittudományt adott elő, az nem taníthat többé bölcseletet, mert az lefokozás volna. Tudniillik az becsületbeli kérdés, hogy az ember mindig csak felfelé haladjon, ne pedig lefelé! S még ha engedelmességből kellene is megtenni, az ő felfogása szerint sérelem esnék rajta. Sőt mindjárt akadna olyan is, aki felszólalna érdekében s bizonyítaná, hogy ezzel az eljárással súlyosan megbántották. Az ördög pedig rögtön ezernyi okkal állna elő annak igazolására, hogy az illető tudósnak még az Isten törvénye szerint is elégtétel jár. A szerzetesnők között is az, aki egyszer perjelnő volt, többé nem viselhet alacsony hivatalt. Azt is sokra tartják, ha valaki idősebb a másiknál, s ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Hozzá azt hisszük, hogy érdemet is szerezhetünk azzal, ha ezt szemmel tartjuk, mert hiszen ezt a Szabály is megköveteli. Az ember nem tudja, nevessen-e vagy sírjon-e ezen felfogás fölött. Az az egy bizonyos: a Szabály nem kívánja tőlünk, hogy dobjuk sutba az alázatosságot. Azért parancsol ilyesmiket, hogy rend legyen köztünk; de azt nem akarja, hogy én törődjem azokkal a dolgokkal, amelyek az én rangfokozatomat illetik s hogy a Szabálynak ezt a pontját gondosan tartsam meg, mialatt talán egyéb részeihez csak tökéletlenül alkalmazkodom. Ne e pontnak megtartásában merüljön ki a mi egész tökéletességünk. Másoknak majd lesz gondja rá, ha én meg is feledkezem róla. Ott a hiba, hogy mi mindig csak fölfelé törekszünk, – holott ez éppen nem az égnek útja – s így semmi áron sem akarunk süllyedni.

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."