37200 ima található a honlapon, összesen 61598 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
  Naponta frissül

  A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
  J + H + S

  Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádság fejtegetése

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08

  Másik tulajdonsága az, hogy megtisztítja a nem tiszta dolgokat.
  Mi lenne a világból, ha nem volna víz a mosáshoz?6 Jegyezzétek meg,
  hogy ez az élô víz, ez a mennyei víz, ez a tiszta víz, ha nem zavaros
  és nincs benne iszap, hanem az égbôl esik alá, mindent megtisztít. Meg
  vagyok róla gyôzôdve, hogy ha csak egyszer iszik is belôle az ember,
  máris megtisztul a lelke minden bűn szennyétôl. Mert, amint másutt is
  megírtam, Isten nem másért adja italul ezt a vizet és részesít
  bennünket ebben a nagyon is természetfölötti kegyelemben, az isteni
  egyesülésben, mely egyáltalában nem függ tôlünk: hanem csakis azért,
  hogy a lélek megtisztuljon, tiszta maradjon, megszabaduljon attól az
  iszaptól és nyomorúságtól, amely bűneink következtében rakódott reá.
  Más lelki gyönyörűségekben, amelyek az értelmen át jutnak belénk,
  akármilyen jó hatásuk legyen is, a vizet nem közvetlenül a forrásból
  isszuk, hanem miután elôbb végigfolyt a földön. Ezen útjában pedig
  mindig akadnak holmi iszapos dolgok, amelyek mellett meg-megáll, úgy
  hogy már nem lehet olyan kristálytiszta.7 Azért én ezt az imádságot --
  amelyet, mint mondom, az értelemmel, elmélkedve végzünk -- nem is
  nevezem élô víznek. Mert amennyire én a dolgot értem, mint mondom,
  hiába szedjük össze magunkat, ez a mi testünk és nyomorúságos
  természetünk ránehezednek a lélekre és ha ezen az úton halad, mindig
  ragad rája valami annak sarából, amit szeretnénk elkerülni. Jobban meg
  akarom magamat értetni. Például azzal a gondolattal foglalkozunk, hogy
  mi a világ, hogy mily gyorsan ér véget minden és ennek alapján
  igyekszünk megvetni a mulandó dolgokat. S íme, anélkül, hogy
  észrevettük volna, egyszerre csak olyan világi dolgok mellett állott
  meg az eszünk, amelyeket szeretünk; igyekszünk ugyan megszabadulni
  tôlük, de azért már megzavartak az ilyenféle gondolatok: hogyan is
  volt? -- hogyan is lesz? -- hogyan is tettem? -- hogyan is tennék? Ha
  pedig elgondoljuk, mennyire fontos dolog az ilyenektôl megszabadulni,
  néha már maga ez a gondolat is új veszedelmet hoz ránk. Ezzel nem
  akarom azt mondani, hogy hagyjuk abba az elmélkedést, hanem csak azt,
  hogy legyünk óvatosak és ne hagyjuk el magunkat.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádság fejtegetése

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06

  Most már meg fogjátok érteni, nôvéreim, miért sürgetem én annyira
  ebben a könyvben, hogy igyekezzetek megszerezni ezt a szabadságot.
  Mert ugyebár nagyszerű dolog, mikor a Szent-József-kolostornak szegény
  szerzetesnôi annyira vihetik, hogy urai lehetnek a földnek és az
  összes elemeknek!5 Ezek után mi természetesebb, mint az, hogy a
  szentek, Isten kegyelmébôl, az elemekkel azt tették, amit akartak.
  Szent Mártonnak engedelmeskedett a tűz és a víz; Szent Ferencnek a
  halak és a madarak; s hasonló dolgok fordultak elô más szentek
  életében is. Ebbôl világosan látható, mennyire uraivá lettek a világ
  dolgainak azáltal, hogy annyira igyekeztek azokat semmibe sem venni s
  hogy egész erejükkel és ôszintén alávetették magukat e világ Urának.
  Azért is, mint mondom, az a víz, amely a földbôl származik, nem tudja
  ezt a tüzet legyôzni; ennek lángjai magasra csapnak föl; ez nem ered
  oly alacsony dologból. Vannak más apró tüzei is az Isten iránti
  tökéletlen szeretetnek; azokat eloltja minden csekélység, de ezt nem.
  Még ha a kísértéseknek egész tengere támadna is ellene, zavartalanul
  fog tovább égni és végül is diadalmaskodik fölöttük. Ha pedig az égbôl
  hullana reá záporesô, ez még kevésbé fogja eloltani, sôt ellenkezôleg,
  fel fogja szítani. Ezek ketten nincsenek egymással ellentétben, sôt
  egy hazából származnak. Ez a két elem nem fog egymásnak romlására
  törni -- soh'se féljetek attól -- sôt az egyik növeli a másiknak
  hatását. Mert az igazi könnyek vizét, amely az igazi imádságból fakad,
  az egek királya adja. Ez segíti a tüzet, hogy még jobban lobogjon és
  állandó maradjon: a tűz pedig viszont segíti azt a vizet, hogy még
  jobban hűsítsen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádság fejtegetése

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05

  A víznek három tulajdonsága van; van neki bizonyára több is, de
  nekem most éppen csak három jut eszembe s ez elég is az én
  szempontomból, az egyik tudniillik az, hogy frissít, mivel bármily
  melegünk legyen is, a víz megszünteti. A másik az, hogy a tűzvészt
  eloltja, kivéve, ha kátrány ég valahol, mert ennek tüzét még inkább
  növeli. Ó Istenem, milyen csodálatos dolog, hogy a víz éleszti a tüzet
  olyankor, amidôn erôs és hatalmas! Ekkor ugyanis nincs alávetve az
  elemek hatalmának, olyannyira, hogy meg tud lenni az ellenlábasával s
  ez nemcsak nem gyöngíti, hanem még erôsíti is. Sokat tudna errôl
  beszélni az olyan ember, aki ért a bölcselethez és ismeri a dolgok
  sajátságait. Az megmagyarázhatná nekem azt, amit én élvezni ugyan
  tudok, de kifejezni nem és talán megérteni sem.3
       Ha majd Isten odavezet benneteket, nôvéreim ehhez a forráshoz és
  megitat belôle4 -- és ti, akik máris isszátok ezt a vizet -- meg
  fogjátok érteni ezt a hasonlatot. Be fogjátok látni, hogy az Isten
  iránti igaz szeretet, ha egész erôvel lángol és teljesen megszabadult
  minden más földi dologtól és magasan lobog ezek fölött, ura a világ
  összes elemeinek. Mivel pedig a víz a földbôl fakad, soh'se féljetek
  attól, hogy eloltja az Isten iránti szeretetnek ezen lángtengerét.
  Ehhez nincs hatalma; bár ellenlábasok, az a tűz már föltétlen úr és
  nincs többé neki alávetve.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádság fejtegetése

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Vannak egyesek, akiknek az értelme olyan nyughatatlan, mint a
  makrancos ló, amelyet senki sem képes megfékezni: majd erre szalad el,
  majd arra és nem tud egy helyben megmaradni.2 Ez olykor természeti
  fogyatkozás, olykor meg Isten küldi az emberre. Én nagy részvéttel
  vagyok irányukban, mert úgy vannak vele, mintha valaki nagyon szomjas
  volna s látná is a vizet messzirôl, de mikor feléje akar menni,
  ellenség zárja el elôle az utat, az elején, a közepén és a végén. Így
  azután megesik, hogy ha sok küzdelem és pedig nagyon is sok küzdelem
  árán legyôzték az elsô ellenséget, sôt a másodikat is, a harmadik
  elôtt leteszik a fegyvert s inkább meghalnak szomjan, ahelyett, hogy
  tovább harcolnának azért a vízért, amelynek megszerzése oly sokba
  kerül. Kifogytak az erôbôl, elhagyta ôket a bátorság s ha egyeseknél
  volt is belôle annyi, hogy leverjék még a második ellenséget is, akkor
  azután kimerültek, pedig talán két lépésnyire sem voltak már az élet
  vizétôl, amelyrôl az Úr azt mondta a szamariai asszonynak, hogy ha
  valaki iszik belôle, nem fog többé megszomjazni. És mennyire bölcs és
  igazmondás ez, amelyet maga az Igazság jelentett ki saját szájával,
  mert csakugyan, ez élet javai után nem fog többé szomjazni, bár az
  örök élet kincseire úgy megnövekszik a szomjúsága, hogy azt el sem
  tudja képzelni az olyan ember, aki csak a természetes szomjúságot
  ismeri. S azután mennyire szomjazik a lélek erre a szomjúságra.
  Megérti ugyanis, hogy mekkora annak az értéke. S ez a szomjúság bár
  nagyon kínos és gyötrô, épp olyan élvezetes amíg tart, mint amikor
  kielégítést nyer. Ez a szomjúság ugyanis nem öl meg mást, mint a földi
  dolgok iránti érzéket, egyébként pedig ô maga is kielégíti az embert.
  Úgy, hogy ha Isten megitatja az ilyen lelket -- s ez egyike az Ô
  legnagyobb kegyelmeinek -- épp oly szomjasan hagyja, mint volt, vagy
  még szomjasabban s mindig vissza-visszakívánkozik ez ital után.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."