28539 ima található a honlapon, összesen 38406 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
  Naponta frissül

  A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
  J + H + S

  Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA szegénység

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21

  Megcsalnók a világot, ha nem így gondolkoznánk. Tettetnôk a
  szegénységet, viselnôk annak álarcát, anélkül, hogy lelkileg azok
  volnánk! Én ezt lelkiismeretbe vágó dolognak tartanám s úgy érezném
  magamat, mint aki gazdag létére alamizsnát gyűjt. Isten mentsen meg
  minket az ilyesmitôl! S ha valahol túlságosan aggódnak amiatt, hogy
  jut-e bôven alamizsna: megeshetik, sôt szokásukká válhatik, hogy
  olyankor is kéregetnek, amikor nincs is rá szükségük, s esetleg olyan
  embertôl, aki jobban meg van szorulva, mint ôk. Az illetô legalább nem
  veszít vele, sôt sokat nyer, ha megadja azt az alamizsnát: mi ellenben
  nagyon is rosszul járnánk. Ne adja Isten, leányaim, hogy ilyesmi
  megtörténjék! Ha ettôl kellene tartanom, akkor inkább azt szeretném,
  hogy legyen biztos jövedelmetek. Soha se járjon tehát ilyesmin az
  eszetek; én ezt az alamizsnát kérem tôletek; adjátok meg nekem az
  Isten szerelméért. S ha közületek valaki, akár a legutolsó is azt
  találná valaha észrevenni, hogy ebben a kolostorban más felfogás kezd
  lábrakapni, emelje fel szavát Isten Ô Szent Felségéhez, s alázatosan
  figyelmeztesse fônöknôjét, hogy rossz útra tévedt. S valóban, ez az út
  annyira veszedelmes, hogy rajta az igazi szegénység lassankint
  teljesen tönkremegy. Én bízom az Úrban, hogy ez nálunk nem lesz így s
  hogy Ô nem fogja elhagyni az Ô szolgálóit. Ha ez a könyv, amelynek
  megírására felkértetek engem, nem is érne egyébként semmit, az az egy
  haszna meglesz, hogy erre a pontra felhívta a figyelmeteket.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA szegénység

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  19

  Az Úr szerelmére kérlek, soha se felejtsétek el, hogy ha már lemondtatok minden rendes jövedelemrôl, mondjatok le a megélhetésre vonatkozó gondokról is, mert különben semmit sem ér az egész. Akinek van vagyona, az viselje az ilyen gondokat is; az ô helyzetében ez egészen rendén van, mert ezt az ô hivatása hozza magával; ellenben minálunk az ilyesmi tisztára esztelenség. Másnak vagyonával törôdni, részünkrôl illetéktelen beavatkozás volna olyasmibe, amihez csak az
  illetônek van joga. Egyébként a ti gondjaitok úgy sem képesek a másik ember gondolkodását befolyásolni s ôt arra indítani, hogy alamizsnát adjon nektek. Éppen azért sokkal jobb, ha ezt a gondot arra hagyjátok, aki Ura úgy a birtoknak, mint a birtokosnak. Az Ô parancsára jöttünk mi ide. Az Ô szavai igazak; ha ég és föld elmúlnak is, az Ô igéi el nem múlnak. Ha tehát hívek maradunk hozzá, soha se féljetek attól, hogy Ô elhagy bennünket. Ha pedig egyik-másik napon nem volna mit
  ennetek, ez annál nagyobb javatokra lesz. A szentek életüket vesztették el; legyilkolták ôket hitük miatt, s ez a vértanúság mennyire növelte örök dicsôségüket. Micsoda kitűnô vásárt csinálnánk mi is, ha egyszerre mindennel végezhetnénk s élvezhetnôk minden kívánságunk kielégítését mindörökre.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA kolostor szigorú élete

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  17

  Ó, Krisztusban kedves nôvéreim, könyörögjetek velem együtt az Úrhoz ezért a kegyelemért! Mert hiszen ezért hozott itt össze benneteket; ez a ti hivatástok; ez kell, hogy legfôbb érdeketek legyen és vágyaitoknak tárgya. Ezért folyjanak könnyeitek; ezért imádkozzatok nôvéreim, nem pedig holmi világi érdekekért! Mert igazán nevetnem kellene rajta, ha nem fájna a szívemnek, hogy mi mindenért kérik a mi imánkat! Hiszen olykor még azt is akarnák, hogy eszközöljünk ki számukra Ô Szent Felségétôl pénzt és nagyobb jövedelmet, mikor én inkább azt a kegyelmet szeretném számukra kérni, hogy vessék meg mindezt! Hiszen igaz, hogy jó szándék vezeti ôket és mi meg is tesszük kedvükért, mert kívánságuk hívô szívbôl fakad, azonban én azt hiszem, hogy engem az Úr ilyen dolgokban sohasem hallgat meg. Mit nekünk mindez! Íme a világ lángban áll! Újra halálra akarják ítélni Krisztust! Földre akarják tiporni az Ô Egyházát!... mi pedig vesztegessük idônket olyan dolgokra, amelyek esetleg, ha Isten meghallgatna bennünket, valamely léleknek vesztét okozhatnák! Nem, nôvéreim; nem olyan idôket élünk, hogy ilyen apró-cseprô ügyekrôl tárgyalhatnánk Istennel! Igazán, ha nem kellene tekintettel lenni az emberi gyarlóságra, amely elvárja, hogy mindenben segítségére legyenek -- s végre illik is, hogy megtegyük, ha megtehetjük -- szeretném mindenkinek értésére adni, hogy nem ilyen csekélységekért imádkoznak oly nagy buzgalommal a Szent-József-kolostor nôvérei.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA kolostor szigorú élete

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  14

  Ezidôtájt hallottam Franciaország bajairól, s arról, hogy mily rettenetes pusztítást okoznak benne a lutheránusok s hogy mennyire terjed ez a szerencsétlen felekezet. Emiatt sokat szenvedtem és sokat sírtam az Úr színe elôtt, és -- mintha csak nekem is lehetne beleszólásom ebbe a dologba -- könyörögtem Neki, szüntesse meg ezt a nagy csapást. Úgy éreztem, hogy kész volnék ezerszer odaadni életemet egyetlen egy lélekért is, amely ott vesztébe rohan. Mivel pedig beláttam, hogy mint nô, -- s hozzá ilyen hitvány nô -- nem vagyok képes az Úr szolgálatában megvalósítani azt, amit szeretnék; s mivel az volt az egyetlen gondom -- és most is az, hogy ha már oly sok az Úrnak az ellensége és oly kevés a jóbarátja, legalább az a kevés legyen igazán jó: elhatároztam, hogy megteszem azt a csekélységet, ami tôlem telik, tudniillik, hogy a legtökéletesebb módon követem az evangéliumi tanácsokat és ugyanígy megtartatom azokat e kolostor csekély számú lakóival is. Isten végtelen jóságába vetettem tehát bizalmamat, mert tudtam, hogy Ô sohasem hagyja el azokat, akik Érte mindent elhagynak. Mivel pedig társnôim olyan jók voltak, amilyeneknek leghôbb vágyaimban képzeltem ôket: arra számítottam, hogy az ô erényeik mellett az én hibáim nem érvényesülnek majd s hogy így sikerül valami keveset az Úr kedvére tennem. Reméltem, hogy ha mindnyájan buzgón imádkozunk az Egyház védelmezôiért, a hitszónokokért és hittudósokért, akik az ô zászlaja alatt harcolnak: annyira- amennyire mégis csak segítségére leszünk ennek az én jó Uramnak. Hiszen annyira szorongatják Ôt azok, akikkel akkora jót tett, hogy szinte úgy látszik, mintha újra keresztre akarnák feszíteni, s mintha igazán nem volna már számára hely, ahová lehajtsa fejét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."