81680 ima található a honlapon, összesen 191960 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Naponta frissül

A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
J + H + S

Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA szemlélődő lelkek többet szenvednek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25

Rajta tehát, nővéreim, gyakoroljuk az elmélkedést, vagy pedig, ha
valaki arra nem volna képes, gyakorolja az ajakimát, a lelki
olvasmányt, az Istennel való beszélgetést, mint majd később ki fogom
fejteni. Senki se maradjon el az imaórákról, mert nem tudja, mikor
hívja őt az ő Jegyese s mikor nyújtja feléje ajándékát: nagy
szenvedést, megcukrozva szellemi gyönyörűséggel; nehogy úgy járjon,
mint az oktalan szüzek. Ha pedig az Úr nem adna neki ilyesmit, értse
meg, hogy nem való neki s hogy az ő érdekeinek inkább a tevékeny élet
felel meg. Ilyenkor nyílik alkalom arra, hogy az ember gyakorolja az
alázatosságot és érdemeket gyűjtsön, amennyiben elhiszi, hogy még arra
is alkalmatlan, amit tényleg gyakorol; de azért jókedvű marad, mint
mondottam s készségesen teszi meg, amit parancsolnak. S ha ez az
alázatosság igazán valódi, boldog a tevékeny életnek ilyen szolgálója,
mert nem lesz elégedetlen semmivel sem, csupán csak önmagával. Hagyja
ő csak szépen a többieket az ő lelki harcaikkal, mert ezek igazán
nagyok ám. Ha a zászlótartó nem is forgatja fegyverét a harcban, azért
mégis csak nagy veszedelemben forog; s a szíve bizonyára hevesebben
dobog, mint a többieké. Ugyanis mivel a zászlót tartja kezében, nem
védheti magát, a zászlót pedig nem szabad elejtenie, még ha darabokra
vágnák is.3 Így kell a szemlélődőknek is magasra emelten tartaniok az
alázatosság zászlaját és elviselniök minden ütést-vágást, anélkül,
hogy csak egyszer is visszavágnának. Mert az ő feladatuk szenvedni,
mint Krisztus Urunk szenvedett; magasra tartani a keresztet s azt ki
nem adni a kezükből, bármily veszedelem szakadjon is reájuk s nem
árulni el gyöngeséget a szenvedésben. Ezért kaptak oly megtisztelő
állást.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA szemlélődő lelkek többet szenvednek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
22

Arról az egyről pedig biztosíthatlak leányaim, hogy amennyire
magam láttam és másoktól hallottam, nagyon súlyos azoknak a keresztje,
akiket az Úr a szemlélődés útján vezet. Elcsodálkoznátok azon, hogy
hányféle úton-módon rakja azt az Úr vállaikra. Több ilyen embert
ismerek s így tudom, mily elviselhetetlen szenvedésekkel látogatja meg
Isten a szemlélődő lelkeket. Akkorák ezek a szenvedések, hogy ha nem
erősítené őket szellemi örömökkel, nem tudnák azokat elviselni. De ez
világos is, mert hiszen akiket Isten szeret, azokat a szenvedések
útján vezeti s minél jobban szereti őket, annál többet kell
elviselniök. Azt meg úgy sem gondoljátok, hogy gyűlöli a szemlélődő
lelkeket, mert hiszen, amint saját szavaiból kitűnik, dicséri és
barátainak tekinti őket. Már pedig azt hinni, hogy Ő hajlandó legyen
kényelemben élő és szenvedést nem ismerő embereket barátságába
fogadni, nagy dőreség volna. Egészen biztosan tudom, hogy a
szemlélődők sokkal többet szenvednek, mint bárki más. Mivel tehát
annyira fáradságos és köves úton vezeti őket, hogy olykor már-már azt
hiszik, végük van és újra elölről kell kezdeniök: Ő Szent Felségének
gondoskodnia kell ellátásukról és pedig nem vizet ád nekik italul,
hanem bort, hogy megmámorosodjanak1 ettől az isteni bortól; hogy ne
érezzék a fájdalmakat és el tudják azokat viselni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaMinden lélek alkalmas a szemlélődésre

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
21

Legyetek arról meggyőződve, hogy ha megtettétek, ami tőletek
telik és ha megszereztétek a szemlélődés előfeltételeit és pedig oly
tökéletesen, amint azt kifejtettem s Ő mégsem adja meg azt nektek --
habár én azt hiszem, hogy ha egyszer igazán tökéletes lesz bennetek a
lemondás és az alázatosság, Ő nem fogja ezt tőletek megtagadni --
akkor csak azért vonja meg tőletek ezt a vigasztalást, hogy majdan
egyszerre adhassa meg nektek az egészet az égben. Azért teszi, mert --
mint másutt mondtam -- benneteket úgy vezet, amint erős lelket illik
vezetni. Keresztet hordat veletek, amint hordta azt Ő Szent Felsége
is. S vajon micsoda szebb tanújelét adhatná barátságának, mint hogy
azt adja nektek, amit Ő maga választott ki saját maga számára? Könnyen
lehetséges, hogy a szemlélődés útján nem tudnátok ennyi érdemet
szerezni. Ő tudja, hogy miért tesz így, ne avatkozzunk az Ő dolgába.
Nagy szerencse, hogy ebben nem enged nekünk szabad választást; mert
tekintve, hogy a szemlélődés kényelmesebbnek látszik, valamennyien
nagy szemlélődők akarnánk lenni. Mekkora haszon az, ha nem keressük a
magunk érdekét! Akkor veszteségtől sem kell félnünk. Mert Isten
sohasem engedi meg, hogy az igazán lemondó ember veszteséget
szenvedjen, hacsak nem azért, hogy annál nagyobb legyen később a
nyeresége.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaMinden lélek alkalmas a szemlélődésre

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18

Szent Márta szent volt, habár sehol sincs róla feljegyezve, hogy
szemlélődő lett volna. Már pedig mit akartok többet annál, ha olyanok
lehettek, mint ez a boldog nő, aki annyiszor fogadhatta Krisztus
Urunkat a házában, megvendégelhette, kiszolgálhatta s egy asztalnál
ehetett vele? Ha olyan lett volna, mint Mária Magdolna, s mindig
áhítatba lett volna merülve: nem lett volna, aki enni adott volna
ennek az isteni vendégnek. Már most képzeljétek el, hogy ez a kolostor
Szent Mártának a háza s hogy abban mi mindenre van szükség. Akiket
tehát az Úr a munkás élet útján vezet, ne haragudjanak azokra, akik
mélyen el találnak merülni a szemlélődésben, mert különben, ha
hallgatagon is, az Úr venné az utóbbiakat védelmébe. Mivel azonban
ezek a szemlélődők az Ő kegyelméből legtöbbször egészen megfeledkeznek
önmagukról és mindenről, valakire pedig mégis csak szükség van, hogy
az Úr számára megfőzze az ebédet: örüljenek, hogy Márta példájára
kiszolgálhatják Őt. Gondolják meg, hogy az igazán alázatos lélek
mindig készségesen beéri azzal a szereppel, amire az Úr kiválasztotta
s mindig méltatlannak tartja magát még arra is, hogy az Ő szolgájának
neveztessék.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaMinden lélek alkalmas a szemlélődésre

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
15

Igen nagy okom van arra, hogy így beszéljek. Mert mint mondottam,
nagyon fontos észben tartanunk, hogy az Úr nem vezet mindenkit egyazon
úton s esetleg az olyan, aki saját nézete szerint nagyon alacsonyan
jár, a legmagasabb úton van az Úr szemében. Habár tehát ebben a házban
mindenki imádságos életet él, abból legkevésbé sem következik, hogy
mindenki szemlélődő. Ez lehetetlen volna s ez a gondolat szolgáljon
vigasztalásul annak, aki nem volna az. A szemlélődés Istennek
rendkívüli ajándéka, amely az üdvösségre egyáltalán nem szükséges. Az
Úr nem kívánja azt tőlünk. Ne féljen tehát attól, hogy tőle is bárki
számon kérné s gondolja meg, hogy szemlélődés nélkül is igen nagy
tökéletességre viheti, feltéve, hogy ahhoz tartja magát, amit mondtam.
Sőt még az sincs kizárva, hogy sokkal több érdeme lesz, mert a haladás
több munkájába kerül. Az Úr ugyanis erős léleknek tekinti, mint olyant
vezeti s majd egyszerre adja meg neki odaát azt, amit idelent meg sem
ízlelt. Azért ne is veszítse el a bátorságát és ne hagyja abba az
elmélkedést. Tegye meg mindazt, amit a többiek tesznek és legyen
türelemmel: olykor az Úr sokáig késik, de azután annál bőkezűbben
fizet. Ô majd egyszerre kapja meg, amit a többiek az évek folyamán
részletekben vettek föl. Én tizennégy esztendeig voltam úgy, hogy még
elmélkedni sem tudtam soha, hacsak nem volt könyv a kezemben. Sokan
lehetnek hasonló helyzetben; mások pedig talán még olvasva sem képesek
elmélkedni. Csak szóval tudnak imádkozni, mert az jobban leköti a
figyelmüket. Van olyan csélcsap képzeletű ember, hogy nem képes
egyugyanazon dologra figyelni, hanem mindig máson jár az esze. S ez
annyira megy, hogy ha összeszedi magát és erőnek erejével Istenre
gondol, ezernyi dőreség, aggodalom és kétség merül fel a lelkében.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."