106069 ima található a honlapon, összesen 253373 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Naponta frissül

A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
J + H + S

Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXII. fejezet: Az elmélkedés – 4

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
20

Ó  micsoda nyomorúság ez! Áldjátok Istent, leányaim, hogy sikerült elhagynotok ezt a hitvány világot, amely nem azt tekinti, hogy micsoda valaki önmagában, hanem azt, hogy mennyi a birtoka és hány jobbágya van. Ha pedig elfogy a vagyona, azzal együtt fogy el az a tisztelet, amellyel a világ adózott neki. Hát nem sajátságos dolog ez? Igazán arra való, hogy nevessetek rajta, amikor együtt vagytok a közös társalgás idején; mert valóban mulatságos dolog, hogy mily vakságban töltik idejüket a világi emberek.

 

Ó, mennyei Uralkodónk! Mily csodálatos a Te mindenhatóságod és végtelen a Te jóságod. Magad vagy a Bölcsesség! Nincs kezdeted, sem véged! Tökéletességeidnek nincsenek határai; végtelenek és felfoghatatlanok! A csodáknak feneketlen óceánja vagy! Szépséged magában foglal minden szépséget. Magad vagy az Erő és a Hatalom! Uram segíts! – kiben volna meg az összes halandók egyesített ékesszólása, hogy fel tudja fogni (már amennyire idelent felfoghatjuk, hiszen összes tudásunk nemtudás) és képes legyen másokkal is megértetni egyet-mást azon számtalan dolog közül, amelyeket meg kellene fontolnunk, hogy csak valamennyire is megértsük, ki ez a mi Urunk, ez a mi Kincsünk! Igen, fontoljátok meg alaposan és értsétek meg, hogy kivel akartok beszélni, vagy hogy kivel beszéltek. Ha ezer éltünk volna, akkor sem tudnánk egészen felfogni, hogy miképpen illik viselkednünk ezzel az Úrral szemben, akitől az angyalok remegnek, akinek minden engedelmeskedik, aki mindenható, s akinél az akarás egyértelmű a cselekvéssel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXII. fejezet: Az elmélkedés – 3

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
19

Azt csak senki sem mondhatja rossznak, ha az ember, mielőtt a zsolozsmázáshoz fogna, vagy a rózsafüzért kezdené imádkozni, elgondolja, hogy kihez fog beszélni, kicsoda ő maga és hogy miképpen kell Istennel szemben viselkedni? Pedig én azt mondom, nővéreim, hogy ha valaki jól megfontolja ezt a két pontot, mielőtt az ajakimába kezdene, akkor máris nagyon jó elmélkedést végzett.

 

Az csak világos, hogy nem fogunk valamely fejedelemmel épp oly fesztelenül beszélni, mint egy magunkfajta szegény emberrel, mondjuk valami napszámossal, akinek teljesen mindegy, hogy miképpen fogalmazzuk meg a mondanivalónkat. Az, hogy ez a mi Királyunk annyira alázatos és olyan jóságos irányunkban, csak nem lehet ok arra, hogy mi neveletlenek legyünk Vele szemben! Amilyen műveletlen vagyok, amúgy sem tudok Őhozzá igazán illő módon beszélni, de azért mégis meghallgat engem; az Ő testőrei nem utasítanak el és színe elé bocsátanak, mert ismerik királyuknak áldott jó természetét és jól tudják, hogy kedvesebb neki holmi műveletlen, de alázatos pásztorfiúnak esetlen beszéde, mint akár a nagy bölcseknek tudományos érvelése, amelyben hiányzik az alázatosság. De ha már Ő olyan kegyes és megtűri maga mellett az ilyen magamforma személynek kellemetlen szagát, mutassuk ki iránta a hálánkat legalább azzal, hogy igyekezzünk szem előtt tartani az Ő előkelő voltát és méltóságát! Az is igaz, hogy ezt azonnal észrevesszük, amint odaérünk a közelébe. Ezekkel a nagyurakkal itt e földön úgy vagyunk, hogy ha egyszer megmondták, ki volt az apja, mennyi az évi jövedelme és mik a címei: azzal minden meg van mondva; mert hiszen a világ nem az érdemeket nézi, – még ha volnának is egyébként – hanem az ilyen külsőségeket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXII. fejezet: Az elmélkedés – 2

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
18

Hát veled szemben, én jó Uram, szabad talán illetlenül viselkednem? Veled szemben, én Császárom!44 Ezt csak nem lehet megengedni! Király vagy; Istenem vagy; s a királyságodat nem kaptad csak úgy kölcsön egy időre! Midőn a Credo45-ban azt mondják: és az Ő uralmának nem lesz vége, ez mindig jól esik nekem. Dicsőítlek és áldalak Uram mindörökkön örökké, mert hiszen a te országod állni fog mindörökön örökké.

Ne engedd, Uram, hogy bárki is megengedhetőnek tartsa azt, hogy kizárólag csupán a szájával beszéljen Hozzád! Hogyan gondolkozhatik így keresztény ember?! És ti, akik azt állítjátok, hogy nincs szükség elmélkedésre, vajon tudjátok-e, hogy mit beszéltek? Én meg vagyok róla győződve, hogy nem tudjátok. Fogalmatok sincs arról, hogy mi az elmélkedés; sem arról, hogy miképpen kell az ajakimát végezni; sem arról, hogy mi a szemlélődés. Mert ha megértenétek ezeket a dolgokat, nem ítélnétek el az egyik percben azt, amit a másik percben dicsértek s nem kívánnátok tőlünk, hogy veletek együtt esztelenül beszéljünk.
      
Ha csak el nem felejtem, a következőkben mindig egy füst alatt fogok beszélni az elmélkedésről és az ajakimáról, hogy így elejét vegyem minden ijesztgetésnek, amelynek különben ki volnátok téve. Jól tudom, leányaim, hogy mi mindennek néztek elébe ezen a téren, mert magam is eleget szenvedtem ilyenek miatt. Azt szeretném, hogy senki se nyugtalanítson benneteket, mert nagy baj az, ha az embernek ezen az úton nincs meg a lelki nyugalma. Elég, ha az utas embernek azt mondják, hogy nem jó irányban halad, hogy eltévesztette az utat: egyszerre kapkodni fog ide-oda s mialatt próbálgatja ezt meg azt az utat, hiába fárad, elvesztegeti az idejét és későn ér a célhoz.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXII. fejezet: Az elmélkedés – 1

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
17

Megmagyarázza, hogy mi az elmélkedés.
 

Jegyezzétek meg leányaim, hogy az elmélkedés és az ajakima közti különbség nem azon fordul meg, vajon az ember csukva tartja-e a száját, vagy sem; mert ha én ajakima közben teljesen felfogom és belátom, hogy Istennel beszélek, akkor ezt az ajakimát elmélkedéssel kísérem. Ezt mindenkinek meg kell engednie, ha csak azt nem akarja állítani, hogy Istennel beszél, amikor a Miatyánkot imádkozva az esze egészen másutt jár. Mert aki így gondolkozik, azzal én nem vitatkozom. Ha tehát az imádság Istennel való beszélgetés – aminthogy az – akkor legelsősorban jól meg kell fontolnotok, hogy ki az, akivel beszéltek és kik vagytok ti magatok, mert csak így fogtok Ővele illő módon beszélni. Hogy is tudnátok beszélni a királlyal és őt illendően felséges-uramozni, vagy pedig az illemszabályoknak megfelelően tárgyalni valamely főúrral, ha nem éritek föl ésszel, hogy milyen az ő állása és milyen a tiétek. Mert ezen a rangkülönbségen múlik az, hogy miképpen kell viselkednetek, de meg a szokáson is; tehát ez utóbbit is ismernetek kell, mert különben, mint afféle együgyű embereket, utatokra küldenek s nem fogtok semmit sem elérni. Ha pedig nem vagytok otthonosak ezekben az illemszabályokban, akkor előzőleg tanácsot kell kérnetek s ahhoz kell magatokat tartanotok, amire benneteket kioktattak. Ez velem is megtörtént. Nem voltam hozzászokva a fejedelmi társasághoz s mégis, valami fontos okból érintkezésbe kellett lépnem egy úriasszonnyal, akit az a megszólítás illetett meg, hogy „hercegséged”. Igaz, hogy erre jól kioktattak, de amilyen feledékeny vagyok, meg a szokatlan helyzet következtében is, mikor megjelentem előtte, egészen kiment a fejemből ez a dolog s én alaposan felsültem. Mit csináljak? Fogtam magam s mosolyogva megvallottam neki, hogy én bizony elfelejtettem, miként kell őt címezni s megkértem, engedje meg, hogy „Kegyelmes asszonyom”-nak szólíthassam; s úgy is tettem.43

 

__________________________

43 A következő sorok egészen a bekezdés végéig, csak az Ascurial kéziratában vannak meg. Fuente nem közli őket. 

A jelenet, amelyre a Szent céloz, 1562-ben Luisa-de-la-Cerda hercegnőnél történhetett, Toledóban. A hercegnő elvesztette férjét s Szent Teréziát elöljárói elküldötték hozzá, hogy vigasztalja meg. Attól kezdve a legbensőbb barátság fűzte őket egymáshoz. Azt, hogy Szent Terézia nem szokta meg a főrangúakkal való érintkezést, cum grano salis kell érteni. Cerda hercegnőn kívül bizalmas barátai voltak Janka hercegnő, Fülöp király nővére; don Teutonio Braganza, portugál királyi herceg, eborai érsek; Alba herceg és neje és sok más előkelőség. II. Fülöp királyt pedig ő maga szokta – és pedig nem ok nélkül, – bizalmas körben tréfásan úgy nevezni: „mi amigo, el rey” 

– az én barátom, a király. Meg azután az ő saját vére is nagyon kék volt, hiszen előkelő lovagi családból származott.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXI. fejezet: Erős elhatározás kella belső imához – 7

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16

 Azért is, nővéreim, vessétek el egyszer s mindenkorra az ilyen félelmet és ne törődjetek ilyen dolgokban a nagy tömeg nézetével. Nem olyan időket élünk, hogy hinni lehetne mindenkinek; ne higgyetek ti másnak, mint az olyannak, akinek élete az Úr Jézus életét tükrözi vissza. Tartsátok tisztán lelkiismereteteket; vessétek meg az összes világi javakat és higgyétek erős hittel az Anyaszentegyház tanítását: akkor egész biztosan a jó úton vagytok. Mint mondom, ne ijedezzetek ott, ahol semmi veszedelem sincsen. Ha valaki titeket ijesztgetni találna, magyarázzátok meg neki egészen alázatosan a belső ima útját; mondjátok meg neki, hogy a rendi szabály benneteket állandó imára kötelez – aminthogy tényleg úgy is van – s hogy nektek ezt a szabályt meg kell tartanotok. Ha erre azt mondanák, hogy ezt ajakimára kell érteni, kérdezzétek meg, vajon oda kell-e figyelnetek arra, amit imádkoztok? Ha azt felelik, hogy igen – már pedig nem felelhetnek mást – akkor, látjátok, ők maguk vallják meg, hogy az ember kénytelen-kelletlen elmélkedik, sőt – ha az Úristen ajakima közben akarja megadni – még a szemlélődés színvonalára is felemelkedik. Áldott legyen az Úr neve mindörökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXI. fejezet: Erős elhatározás kella belső imához – 6

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
15

Ó, én jó Uram, állj helyt önmagadért! Nézd, mily fonákul értik a Te szavaidat! Ne tűrj meg ekkora gyarlóságot a Te szolgáidban!

 

Szerencsére, leányaim, soha sincs anélkül, hogy pártotokat ne fogná ebben a dologban egyik-másik ember, mert mindig akad az Úristennek olyan hű szolgája, akit Ő Szent Felsége az üdvösség útja tekintetében felvilágosított; s az ilyen azután minél jobban ijesztgetik, annál kevésbé hajlandó meghátrálni.41 Világosan látja, hogy melyik oldalról akar az ördög csapást mérni reá s felfogva azt, visszavág és betöri az ördög fejét.

S ez annyira fáj az ördögnek, hogy odaadná inkább mindazt az örömet, amit mások szereznek neki, csak ezt ne kelljen elviselnie. S éppen olyankor, amikor legnagyobb a zűrzavar; amikor a rossz szellemnek sikerült elhintenie a konkolyt és az embereket megtévesztve vallásos buzgalom ürügye alatt magához vonni: ekkor szokott Isten valakit küldeni, aki felnyitja szemünket s azt mondja nekik: „Vigyázzatok! Az ördög küldte reátok ezt a ködöt, amitől nem látjátok az utat!” S ó, hatalmas az Úr! egy ilyen ember, aki igazat mond, többre képes, mint sokan mások egyesült erővel és azzal a lelkesedéssel, amit Isten önt a lelkébe, lassan-lassan újra rátalál az igaz útra.42 Ha azt állítják, hogy az imádság veszedelmes, ő megmutatja – és pedig nem annyira szóval, mint inkább példájával, – hogy mennyire jó. Ha azt vetik ellene, hogy nem üdvös a gyakori áldozás, ő még gyakrabban áldozik. S ha azután csak egy-két ilyen van, aki mindenben a jobbat követi, az Úr azonnal elkezdi visszanyerni azt, amit elvesztett.

_________________________________

41 Azt kérdezhetné az olvasó: de hát kinek jutna napjainkban eszébe, valakit azért ijesztgetni, mert imádkozik? Pedig mennyire eszébe jut! Az imádság útja, amelyről Szentünk beszél, nem abban merül ki, hogy valaki elmondja reggeli és esti imáját s vasárnap misét hallgat; hanem követése az Úr Jézus tanításának, amely szerint szünet nélkül kell imádkoznunk. „Szükséges imádkozni és soha meg nem szűnni.” (Lk 18,1) Ezt a szó szoros értelmében csakis a szemlélődés révén lehet megvalósítani s Szent Terézia tényleg ezt is érti, midőn elmélkedésről beszél. Az imádságos, főleg pedig a szemlélődő ember világi szempontból nézve rendesen kissé különc, hallgatag, magába vonuló; a világ szavajárása szerint pedig: bigott, fanatikus, farizeus, jezsuita –, akinek csakis rossz vége lehet. Nem minden imádságos ember szent ember – szó sincs róla; lehetnek nagy hibái, de hát még mekkorák volnának a hibái, ha nem volna imádságos! Fordítva azonban igaz, tudniillik, hogy minden szent imádságos ember volt. Bár az is áll, hogy a szentek tudtak imádságosak lenni különcködés nélkül. De hát ez nem adatott meg mindenkinek. Az erénygyakorlatban elkerülni a túlsokat és a túlkeveset s megtalálni az arany középutat, az a szentek tudománya. Magunkforma gyarló ember rendesen vagy túllő a célon, vagy innen marad rajta.

 

42 Szent Terézia esetében Borgia Szent Ferenc és Alkantarai Szent Péter voltak azok, akik felvilágosították gyóntatóit eljárásuk helytelenségéről.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXI. fejezet: Erős elhatározás kella belső imához – 5

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
14

Nem akarok most arról beszélni, hogy amúgy általában véve a belső ima felel-e meg jobban az emberek lelki szükségleteinek, vagy pedig az ajakima; csak annyit mondok, hogy nektek itt mindkettőre szükségtek van. Ez hivatása a szerzeteseknek: aki azt találja nektek mondani, hogy ez veszedelmes dolog, az veszedelmes ember, s kerüljétek annak társaságát. Ne felejtsétek el ezt a tanácsomat, mert ki tudja, nem lesz-e rá szükségtek. Veszedelmes dolog az alázatosság és a többi erények hiánya; ez igaz; de hogy a belső ima útja legyen veszedelmes, azt nem engedheti meg az Isten. Ezeket az ijesztgetéseket, úgy látszik, maga az ördög eszelte ki s hogy valami alapjuk legyen, minden erejét megfeszítette és sikerült is neki néhány szemlélődő embert elbuktatni.40

 

S gondoljátok csak meg, hogy milyen vak ez a világ! Azt természetesen nem veszi tekintetbe, hogy milliók és milliók estek eretnekségbe és egyéb súlyos bűnökbe és pedig olyanok, akik nem imádkoztak, sőt azt sem tudták, mi fán terem az imádság! Mivel azonban az ördögnek sikerült megtévesztenie néhány imádságos embert, – nem többet, mint amennyit egészen könnyen össze lehet számítani az ujjainkon – ez elég volt arra, hogy egyesek teljesen visszariadjanak az erényektől! Pedig az ilyenek rosszul számítanak s vigyázzanak, hogy baj ne érje őket; mert kerülik a jót, hogy megszabaduljanak a rossztól. Sohasem láttam veszélyesebb gondolatot; ilyesmi igazán csak az ördögtől telik.

 

____________________________________

40  Szent Terézia tapasztalatból beszél, 1555 után, amidőn az isteni kegyelemek feltűnő módon kezdtek rajta nyilvánulni, gyóntatói és jóbarátjai halálra ijesztgették azzal, hogy mindez az ördögtől való, sőt hosszabb időre egészen el is tiltották az elmélkedéstől.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXI. fejezet: Erős elhatározás kella belső imához – 4

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Mikor pedig elindultok, hogy ezt a kincset meghódítsátok magatoknak, azaz jobban mondva elraboljátok (mert hiszen az Úr szavai szerint az erőszakosak ejtik azt birtokukba) és erre a célra a királyi utat, a biztos utat választjátok, amelyen előttetek a ti Királyotok járt és az ő összes szentjei: akkor azután előállnak azzal, hogy mily sok azon a veszedelem és se vége se hossza az ijesztgetésnek. S ezt ők mondják! – ők, akik úttalan-utakra indulnak ugyanennek a kincsnek megkeresésére! Hát még őket micsoda veszedelmek fenyegetik! Ó leányaim, de mennyivel nagyobb az ő kockázatuk! Csakhogy természetesen nem veszik észre, míg csak hanyatt-homlok bele nem rohannak a veszedelembe, amikor azután nincs, aki kisegítse őket, úgyhogy végleg elvesztik azt a vizet s nem isznak belőle sem keveset, sem sokat; sem egy pohárral, sem egy patakkal. S azután gondoljátok csak meg: egy csöppnyi ivóvíz nélkül hogyan lehetne megjárni ezt az utat, amelyen annyi ellenséggel kell megküzdeni? Kétség sem fér hozzá, hogy útközben szomjan fognak veszni.

 

Édes leányaim, jegyezzétek meg, hogy akarva nem akarva valamennyien ezen forrás felé tartunk;39 ha nem is haladunk egyazon úton. Ne engedjétek azonban magatokat rászedetni s ne hallgassatok senkire, aki más utat mutat nektek, hanem maradjatok meg a belső ima útján.

 

______________________________________

39 Minden ember boldogságra törekszik, még a legnagyobb gonosztevő is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXI. fejezet: Erős elhatározás kella belső imához – 3

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
12

Belefogódzkodom tehát az isteni bölcsesség eme jóságos Mesterébe s talán Ő majd sugall nekem valami gondolatot, amely hasznotokra lesz. Ne úgy értsétek, mintha magyarázni akarnám ezeket az isteni imákat, mert ilyesmire igazán nem mernék vállalkozni és különben is elég ilyen magyarázatot írtak már. De még ha egyet sem írtak volna, akkor is együgyűség volna részemről, ha én akarnám megírni. Mindössze egy elmélkedést akarok elétek adni a Miatyánk szavairól. Talán nem lesz fölösleges, mert az a sok könyv olykor csak arra szolgál, hogy elnyomja lelkünkben az áhítatot, holott nekünk azt minden áron meg kell őriznünk és ápolnunk.

Minden tanító szükségképpen megszereti a tanítványát s igyekszik megkedveltetni vele a tárgyat, amelyre tanítja és mindenképpen azon van, hogy azt megértesse vele. Így tesz a mi mennyei Mesterünk is mivelünk s azért ügyet se vessetek egyesek ijesztgetésére s ne törődjetek azokkal a veszedelmekkel, amelyeket előttetek ecsetelnek. Nevetséges dolog! Hát hogyan is képzelhetné valaki veszélytelennek azt az utat, amelynek egész hosszában rablók leselkednek s amelyen nagy kincset akar az ember megszerezni?! A világnak lesz rá gondja, hogy ne tudjatok békességben hozzájutni; hiszen ő egy maravédi38 miatt képes álmatlan éjjeleket tölteni s megkínozni testeteket-lelketeket.

 

 _________________
38 Egy maravédi értéke körülbelül egy fillér a mi pénzünk szerint, régi értékben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXI. fejezet: Erős elhatározás kella belső imához – 2

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Nem hiába mondom mindezt, mert nem egyszer fogtok olyasféle megjegyzéseket hallani: hogy ez a dolog veszedelmes; hogy ez meg az pórul járt ezen az úton; egy másik tévútra került; egy harmadik pedig, aki nagyon sokat elmélkedett, súlyos bűnbe esett; hogy ez a dolog gátat vet az erények fejlődésének; hogy nem való nőknek, mert megzavarja a fejüket: sokkal okosabban teszik, ha szőnek-fonnak; mire való nekik ez a körmönfont belső ima? hát nem elég nekik a Miatyánk és az Üdvözlégy? Ez utóbbit én is mondom, leányaim; de mennyire elég! Nem tehettek jobbat, mint ha elmélkedésteket olyan imára alapítjátok, amely az Úrnak szentséges ajkairól maradt reánk. Ebben az egyben igazuk van. Mert, ha a mi gyarlóságunk nem volna oly nagy, buzgalmunk pedig olyan lanyha: úgy nem volna szükségünk arra, hogy más elmélkedési módokat találjanak ki és hogy könyveket írjanak számunkra.

 

Én most olyanokhoz beszélek, akik nem képesek elméjüket összeszedni s valamely hittitokról elmélkedni és pedig főleg azért, mert ezt nagyon bonyolult dolognak tekintik. De meg szólok azokhoz is, akik annyira okosak, hogy semmi sem elég jó a számukra. Ezek számára akarom itt a Miatyánk alapján fejtegetni az elmélkedésnek néhány alapelvét, eszközét és annak célját,37 de csak egészen egyszerűen, mert a nagyon is magas kérdésekkel nem fogok foglalkozni. Így azután, ha megteszitek a magatokét és alázatosak vagytok, nem lesz másra szükségtek s ha elveszik a könyveiteket, nem jöttök zavarba. Ami engem illet, én mindig legjobban szerettem az evangéliumokat s azoknak szavai mindig jobban meghatottak engem, mint más, tudományosan megszerkesztett könyvek. Ez utóbbiakat különben is csak akkor szerettem olvasni, ha a szerzőjük nagyon jó irányú és közismert ember volt; egyébként nem is vettem őket a kezembe.

 

 37 „uno principios y medios, y fines de oracion” így is fordítható: az elmélkedésnek néhány fokozatát (t. i. kezdetlegeset, közepeset és véglegeset, vagyis tökéleteset).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXI. fejezet: Erős elhatározás kella belső imához – 1

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

 

Fejtegeti, mennyire fontos, hogy az ember erős elhatározással fogjon hozzá a belső imához és ne törődjék azzal, ha a rossz szellem őt erről lebeszélni igyekszik.

 

Ne csodálkozzatok azon, leányaim, hogy annyi mindenféle dolgot kell szemügyre venni, ha az ember erre az isteni útra rá akar lépni, mert hiszen ez a mennyországnak legrövidebb és legbiztosabb útja. Ha ezen haladunk, nagy kincshez jutunk s azért nagyon természetes, hogy a mi fogalmaink szerint magas árt kell érte fizetnünk; lesz idő, amikor majd belátjuk, hogy ez az ár mily semmiség volt ahhoz az értékhez képest.

 

Már most visszatérve azokhoz, akik ezt az utat választják s nem akarnak megállni, míg csak el nem érnek a végére s isznak az élet vizéből: ezeknek legelső sorban azt kötöm a lelkükre, hogy mindjárt a legelején a lehető legerősebb eltökélt szándékuk legyen folyton előrehaladni, amíg csak el nem érik a célt; történjék akármi, érje őket bármi; legyen bár sok szenvedés az osztályrészük; szólják meg őket mégannyian; akár legyen kilátásuk arra, hogy elérik a forrást, akár pedig le kelljen törniök a szenvedések súlya alatt és meghalniok útközben; akár kitartson a bátorságuk mindvégig, akár elfogyjon: egyszóval ki kell tartaniok még akkor is, ha fejükre szakadna a világ.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."