32843 ima található a honlapon, összesen 46755 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
  Naponta frissül

  A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
  J + H + S

  Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaÖnmegtagadás, betegség idején is

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  23

  Azért hangsúlyozom ezt annyira, mert nagyon fontos s nézetem
  szerint ez az egyik oka annak, hogy némely kolostorban annyira
  meglazult a fegyelem. Ez a mi nyomorult testünk ugyanis olyan
  sajátságos természetű, hogy minél több kényelmet engedünk meg neki,
  annál többre van szüksége. Csodálatos dolog, mennyire szereti, ha
  dédelgetik s ha bármi csekélyke kis ürügyet tud találni a
  követelôdzésre, befonja a szegény lelket s megakadályozza abban, hogy
  elôrehaladjon. Gondoljátok meg, hány szegény beteg van rosszabb
  helyzetben, mint ti, mivel senkije sincs, akinek panaszkodhatnék; mert
  a szegénység és a kényelem nem járnak együtt. Gondoljatok arra is,
  hány férjes nô van -- s én magam is ismerek ilyeneket, még pedig
  elôkelô nôket -- akik keserves helyzetükben és súlyos szenvedéseikben
  nem mernek panaszkodni, nehogy terhére legyenek férjüknek. Már pedig
  azt tudhatná az ilyen magamforma bűnös lélek, hogy nekünk csak nincs
  jogcímünk nagyobb kényelemre, mint azoknak s nem azért jöttünk ide,
  hogy élvezzünk s kényelemben éljünk! Ha már megszabadultunk attól a
  sok szenvedéstôl, amely kijutott volna nekünk a világban, talán
  valamit mégis csak elviselhetünk Isten szerelméért, anélkül, hogy
  telepanaszkodnók vele a házat! Hányszor elôfordul, hogy az olyan
  férjes nô, aki szerencsétlen házasságban él, még azt sem meri
  megtenni, hogy más elôtt öntse ki szívét, hanem szótlanul viseli
  szenvedéseit; mert a férje megharagudnék, ha megtudná, hogy másoknak
  elmondta bajait, vagy panaszkodott. Mi pedig azokból a bajokból,
  amelyeket bűneinkért szenvedünk, nem volnánk képesek valami keveset
  elviselni, úgy, hogy csak az Úristen tudjon róla? Hiszen különben is
  vajon mit segít az a betegségen, ha másoknak elmondjuk?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaLemondás önmagunkról, alázatosság

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  19

  Igazán mulatságos dolog látni, hogy egyesek mennyi lelki
  gyötrelmet okoznak önmaguknak. Olykor valóságos rögeszméjükké lesz az
  önsanyargatás s ész nélkül esnek neki önmaguknak; az egész buzgóság
  pedig egy-két napig tart. Ekkor azután az ördög felcsigázza a
  képzelôdésüket, hogy mekkora kárt tettek az egészségükben. Attól
  kezdve azután hallani sem akarnak önsanyargatásról, még arról sem,
  amit a rendi szabályok írnak elô: mert hát - mondják - nekik e téren
  keserves tapasztalatuk van! Nem tartjuk meg szabályunk legelemibb
  pontjait, például a hallgatást, pedig ez csak nem árt az egészségnek?!
  Ha pedig eszünkbe jut, hogy fáj a fejünk, akkor már nem megyünk a
  kórusba: pedig abba sem halnánk bele. Ma az a mentség, hogy a fejünk
  fáj; holnap az, hogy tegnap fájt a fejünk; három további napon pedig
  azért maradunk el, nehogy újra megfájduljon. Emellett pedig saját
  találmányú önsanyargatásokra vállalkozunk, aminek folytán el kell
  hagynunk majd ezt, majd azt a kötelességet. Olykor alig van valami
  bajunk, de azért nem érezzük magunkat kötelezve semmire sem, mert
  felmentést kértünk, s azt hisszük, hogy azzal azután minden rendben
  van. Azt mondjátok talán, hogy ,,Hát akkor minek adja meg a fölmentést
  a fônöknô?'' Hiszen ha belelátna az illetô belsejébe, talán nem is
  adná meg; mivel azonban annyira bizonykodtok elôtte, hogy szükségtek
  van rá, orvos meg mindig akad, aki támogatja kérésteket; meg valami
  jóbarát vagy rokon is ott siránkozik elôtte a ti érdeketekben: mit
  csináljon a szegény fônöknô? Olykor világosan látja, hogy a kérelem
  nem indokolt, de nem meri megtagadni, nehogy szeretetlenséggel
  vádolhassák. Azt gondolja, inkább hibázzatok ti, mint ô. Meg azután
  nem is akar rólatok rosszat feltenni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaLemondás önmagunkról, alázatosság

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  17

  Már most a legelsô dolog, amivel le kell számolnunk, az, hogy nem
  szabad ezzel a mi testünkkel törôdnünk. Ezen a téren sok lesz a
  tennivaló, mert legtöbben közülünk természetüknél fogva annyira
  kényelemszeretôk és úgy féltik az egészségüket, hogy csodálatos
  valami, mennyi gondot ád ez a dolog nemcsak a világiaknak, hanem még a
  szerzeteseknek is. Sôt igazán úgy látszik, mintha egyik-másik nôvér
  másért se lépett volna a szerzetbe, mint azért, hogy távol tartsa
  magától a halált: egyik jobban küzd ellene, mint a másik. Igaz ugyan,
  hogy minálunk az ilyesmi nem lehetséges, legalább gyakorlatilag nem;
  azt óhajtanám azonban, hogy még az erre irányuló kívánságot is öljétek
  ki a szívetekbôl. Ti azért jöttetek ide, nôvéreim, hogy meghaljatok
  Krisztusért, nem pedig azért, hogy az Ô kedvéért ápolgassátok
  magatokat. Errôl meg kell gyôzôdve lennetek. Az ördög ugyanis
  igyekszik a szerzetesekkel elhitetni, hogy vigyázniok kell magukra,
  mert különben nem képesek elviselni a rendi élet szigorát. Így azután
  akkora gondot fordítanak az egészségükre -- csupán azért, hogy a rendi
  élet szigorát elviselhessék -- hogy meghalnak anélkül, hogy azt a
  szigort csak egy hónapig, sôt talán csak egy napig is gyakorolták
  volna. Igazán nem tudom, hogy akkor minek is jöttünk mi ide. Attól
  ugyan senki se féltsen bennünket, hogy ebben a pontban túlzásba esünk;
  az már igazán csoda volna, még ha akarnánk is valamit tenni: a mi
  gyóntatóink azonnal halálra ijednek, hogy megöljük magunkat az
  önsanyargatással! De meg azután magunk is annyira remegünk e
  tekintetben a túlzástól, hogy bárcsak minden más téren is épp oly
  óvatosak volnánk!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."