78641 ima található a honlapon, összesen 182950 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A nap szentje

A nap szentje
Változó frissítés

A nap szentje Aquinói Szent Tamás szerzetes és egyháztanító(1225–1274)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
A nap szentje Aquinói Szent Tamás szerzetes és egyháztanító (1225–1274)

Élete

+ Tamás Olaszország Aquino régiójában született, a bencés szerzetesek nevelték a Monte Cassino nagy apátságában, és a nápolyi egyetemen is tanult.

+ Családja komoly ellenállása ellenére 1244-ben belépett a Prédikátorok Rendjébe (domonkosok). Tanulmányra küldték Kölnbe, Németországba, ahol Nagy Szent Albert tanítványa volt. 1250-ben pappá szentelték, és a párizsi egyetemre küldték tanítani.

+ Aquinói Tamásról különösen emlékezünk Arisztotelész írásaival és Lombard Péter mondataival kapcsolatos kommentárjai miatt , amelyek a teológia skolasztikus mozgalmához vezettek.

+ Legnagyobb munkája - amely a római katolikus teológia nagy részét továbbra is meghatározza - a Summa Theologica . A teológia ezen szisztematikus feltárása a görög bölcsességet a Szentírás tételeivel és az egyházatyák írásaival, valamint a középkori teológia mozgalmaival ötvözte.

+ Aquinói Szent Tamás 1274. március 7-én halt meg, amikor a lyoni második zsinatra utazott. 1323-ban avatták szentté, 1567-ben pedig egyháztanítónak nyilvánították.

+ A katolikus iskolák, a teológusok és a filozófusok védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

Egész szívemből kereslek téged, ne hagyj parancsaidtól eltávolodnom! Szívembe rejtem szavaidat, nehogy vétkezzem ellened. - Zsoltárok 119: 10–11

Lelki bónusz

Ezen a napon emlékezünk Lin Zhao Agatha, Lu Tingmei Jerome és Wang Bing Lawrence szent laikus katekétákra is, akik 1858-ban haltak vértanúhalált a kínai Maokou-ban. 2000-ben avatták őket szentté más kínai mártírokkal együtt.

Imádság

Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való
buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével.
Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását,
és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus,
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Merici Szent Angéla szűz (1470-1540)Orsolyita nővérek alapítója

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
A nap szentje Merici Szent Angéla szűz (1470-1540) Orsolyita nővérek alapítója

Élete

+ Angéla Olaszország Lombardia régiójában született.

+ A Szent Ferenc Harmadrend tagja volt, a szegény lányok szolgálatának szentelte magát.

+ 1535-ben Angéla az imádságnak és a szolgálatnak szentelt nők csoportját hozta össze, a szűz és vértanú Szent Orsolya védnöksége alatt. A „Szent Orsolya társasága” az egyik első tanító nővér közösség volt az Egyházban.

+ Az orsolyita nővéreket vallási közösségként létrehozó pápai bullában III. Pál pápa így dicsérte Angélát: „Anyai szeretettel ölelt magához minden teremtményt ... Szavai izzottak, hatalmasak és kedvesek voltak, és olyan hallatlan hatékonysággal szóltak, hogy mindenki kénytelen volt azt mondani: „Itt van Isten”.

+ Merici Szent Angéla 1540. január 27-én halt meg, és 1807-ben avatták szentté. A fizikai fogyatékossággal élők pártfogójaként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„ Próbálj meg hűséges lenni ahhoz, amire Isten elhívott.” - Merici Szent Angéla

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyház megemlékezik Boldog Matulaitis Györgyről is. Egy szegény családban született Litvániában (majd a cári ellenőrzés alatti Oroszország), belépett a  Szeplőtelen Fogantatás Máriáiája Kongregációjába  és pappá szentelték, 1898-ban azon dolgozott, hogy megreformálják a szerzetes közösség és későbbi alapításai: a Szeplőtelen Fogantatás Nővérei és Jézus szolgálóleányai az Eucharisztiában életét. 1918-ban a litvániai Vilnius érsekévé nevezték ki, és az első világháború után az Egyház jogainak védelmében segített. Boldog György 1927-ben halt meg, és 1987-ben boldoggá avatták.

Imádság

Urunk, Istenünk, szüntelenül ajánljon minket irgalmadba Merici Szent Angéla
szűz közbenjárása, hogy szeretetének és okosságának lelkesítő példáját követve,
tanításodat megtartsuk és életünkkel megvalljuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus,
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Timóteus és Szent Titusz püspökökSzent Pál tanítványai (I. század)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
A nap szentje Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök Szent Pál tanítványai (I. század)

Történetük

+ Az Újszövetség szerint Timóteus egy görög apa és egy zsidó anya, Eunice gyermeke volt, aki végül keresztény lett. Szent Pál elmondja, hogy Timóteus nagymamája, Lois, szintén szerepet játszott Timóteus keresztény hitben való növekedésében.

+ Timóteus keresztény lett Pál első missziós útja során, és a lystrai keresztény közösség nagyon ajánlotta őt Pálnak.

+ Timóteus később Macedóniába, Szalonikába és Korintusba utazott. Két alkalommal, amikor Pál börtönbe került, Timóteust elküldték, hogy támogassa őt. Az ősi hagyomány szerint Timóteus efézusi püspök lett.

+ Titusz egy pogány családban született, és Szent Timóteushoz hasonlóan Szent Pál hatására tért meg.

+ Elkísérte Pált és Barnabást a jeruzsálemi zsinatra, ahol Pál hivatalos jóváhagyást kapott az evangélium hirdetésére a pogányok között.

+ Pál később nagy bizalmat vetett Tituszba, mint közvetítőbe a békéért való munkában a korinthusi egyházban. A hagyomány szerint Titusz később a krétai keresztény közösség püspökeként szolgált.

Imádságra és elmélkedésre

„Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán van benned. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.” - 2 Timóteus 1: 6-7

Lelki bónusz

Ma emlékezünk Ionai Szent Conanra is. Saint Fiacre szerzetes és spirituális tanító (a kertészek védnöke), később a Dél-Hebridák és a Man-sziget misszionáriusaként és püspökeként szolgált. Szent Conan 648 körül halt meg.

Imádság

Istenünk, te Szent Timóteust és Szent Tituszt apostoli erényekkel ékesítetted.
Közbenjárásukra add, hogy szentül és buzgón éljünk ezen a világon,
és így méltók legyünk eljutni az örök hazába.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap ünnepe Szent Pál apostol megtérése„Én vagyok a názáreti Jézus, akit üldözöl.”

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
A nap ünnepe Szent Pál apostol megtérése „Én vagyok a názáreti Jézus, akit üldözöl.”

A történet

+ Saul hű farizeus volt, aki Taruszban született. A főpap hivatalos küldetésével megbízott Saul Damaszkuszba indult, és keresztényeket akart letartóztatni abban a városban, és Jeruzsálembe bíróságra vinni őket.

+ Amikor Saul a város közelében volt, hirtelen égi fény lángolt fel körülötte, és azonnali átalakulás ment végbe a „Pál” néven ismertté vált Saul lelkében.

+ Szent Pál számos levelében az isteni Mester irgalmáért és szeretetéért való mély hálával emlékezett vissza megtérésének pillanatára.

+ Szent Pál megtérésének ünnepét először a 6. században ünnepelték Franciaországban. Rómában később, a 11. században vezették be.

Imádságra és elmélkedésre

„[Pál] következetes volt, mert Isten felé nyitott ember volt. Ha üldözte a keresztényeket, akkor az azért történt, mert meg volt győződve arról, hogy Isten ezt kívánja. De hogyan lehetséges ez? Nem számít, hogyan: meg volt róla győződve. Ezt a buzgóságot Isten házának tisztaságáért, Isten dicsőségéért viselte.De a szíve nyitott volt Az Úr hangjára. És kockáztatott mindent, és előretört. Cselekedeteinek másik jellemzője, hogy engedelmes ember volt - tele engedelmességgel - és nem volt keményfejű.” - Ferenc pápa

Hivatások

Ha meg szeretné tudni a Szent Pál védnöksége alatt álló vallási közösségeket, tekintse meg az alábbi linkeket.

Férfiak:

- A barnabita atyák és testvérek (Szent Pál tisztviselői hivatalnokok): www.barnabites.com

- A pálista atyák: www.paulist.org/vocations

Nők:

- Szent Pál lányai: www.daughtersofstpaul.org

Imádság

Istenünk, te Szent Pál apostol igehirdetésével az egész világot tanítottad. Megtérésének mai szent ünnepén kérünk, segíts, hogy példáját követve tanúságot tegyünk igazságodról a világban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje SZALÉZI SZENT FERENC PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓAz irgalmasság doktora (1567-1622)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
A nap szentje SZALÉZI SZENT FERENC PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ Az irgalmasság doktora  (1567-1622)

Élete

+ Gyermekként Ferenc nagy érdeklődést mutatott az egyházi élet iránt, és tizenegy éves korában megkapta a tonzúrát (jelezve papi státusát). Miután filozófiát és teológiát tanult Párizsban, Padovába utazott, és mind polgári, mind kánonjogi doktorátust szerzett.

+ Szentelését követően Ferenc a ​​svájci genfi egyházmegye prépostja lett, és egy életen át tartó misszióba kezdett az egyházmegye túlnyomóan kálvinista lakossága körében; 1602-ben Genf ​​püspökévé nevezték ki.

+ 1609-ben megalkotta híres Bevezetés a lelkiéletbe című művét, és 1610-ben Szent Chantal Jane Franciskával megalapította a Vizitációs rendet.

+ A fanatizmus és a vallási viták korában Ferenc kivételes diszkréciót, körültekintést és szelídséget tanúsított. Lelkivezetői levelei és prédikációi fordulópontot jelentettek a lelkiségben az átlagember számára.

+ Szalézi Szent Ferenc 1622-ben halt meg és 1665-ben avatták szentté. Katolikus írók és kiadók pártfogójaként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„A szent egyházban minden a szeretet által, szeretetben, a szeretetért és szeretetből történik.” - Szalézi Szent Ferenc

Imádság

Istenünk, te a lelkek üdvössége érdekében úgy akartad,
hogy Szalézi Szent Ferenc püspök mindenkinek mindene legyen.
Segíts, hogy példája szerint mi is fáradhatatlanul szolgáljuk
embertársainkat, és így mindenkor tanúságot tegyünk szereteted hatalmáról.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Pallotti Szent Vince(1795-1850)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
A nap szentje Pallotti Szent Vince (1795-1850)

Élete

+ Vince nemesi családban született Rómában. 1820-ban pappá szentelték, később teológiai doktorátust szerzett.

+ Fiatal papként kitűnt a pestis áldozatainak gondozásával és a lelkipásztori munkájával. Iskolákat szervezett kereskedőknek, valamint esti órákat gazdáknak és szakképzetlen munkásoknak. Rómában második „Néri Szent Fülöp” néven ismerték.

+ 1835-ben Vince új vallási intézetet alapított: a Katolikus Apostolság Unióját. Felismerte, hogy az Egyház feladata valóban egyetemes, az „az emberek minden osztályában közös, abban áll, hogy mindent megtegyünk Isten nagy dicsőségéért, saját és felebarátunk üdvösségéért."

+ Ugyanebben az évben Vince megalapította a Katolikus Apostolok Társaságát - a papok és testvérek közösségét -, hogy támogassa az Unió munkáját. Ma 45 országban szolgálnak „palotti” papok és testvérek.

+ 1838-ban Vince létrehozta a Társaság testvérfiókját.

+ Pallotti Szent Vince 1850. január 22-én halt meg, és 1963-ban avatták szentté.

Imádságra és elmélkedésre

„A hit csak akkor terjedhet el az egész világon, ha először újraélesztik a katolikusok körében, és jóindulatuk újra fellendül.” - Pallotti Szent Vince

Hivatások

Ha többet szeretnél megtudni a pallotti papokról és testvérekről, látogass el ide:
Szeplőtelen Fogantatás Tartománya: 
www.sacapostles.org
Pallotti Nővérek: http://pallottinesisters.org
Pallotti Misszionárius Nővérek: http://pallottine-missionaries-rome.com

Imádság

Mindenható, örök Isten, tölts be minket Szentlelkeddel, hogy szívünket ugyanaz a hősies szeretet járja át, amellyel Szent Vince vértanú minden testi kínt legyőzött.  A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Ágnes - szűz és vértanú (megh. 304.)Hozzád jövök, akit szerettem

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
A nap szentje Szent Ágnes - szűz és vértanú (megh. 304.) Hozzád jövök, akit szerettem

Élete

+ Ágnes - akinek neve „bárányt” jelent - Diocletianus császár üldöztetései alatt szenvedett vértanúhalált.

+ Az ősi és megbízható hagyományok szerint 12 éves volt, amikor meghalt, és ő az egyik legünnepeltebb római vértanú. Haláláról gondolkozva Szent Ambrus azt írta: „Vidámabban ment a kivégzés helyére, mint mások az esküvőjükre.”

+ Ágnest a Via Nomentana utcán temették el, és Konstantin császár egy bazilikát építtetett a sírja fölé a tiszteletére. Ünnepét az Egyház körülbelül 350. óta ünnepli, és a neve szerepel a Római Kánonban (az „első eucharisztikus ima”).

Imádságra és elmélkedésre

„Szent Ágnes felemelte a kezét, és imádkozott: Szent Atyám, hallgass meg. Hozzád jövök, akit szerettem, akit kerestem és mindig vágytam.” - Magnificat Antifóna, Szent Ágnes emlékére

Lelki bónusz

Január 21-én ünneplik tiszteletreméltó Angeline McCrory, az idős és fogyatékos karmelita nővérek alapítójának halálát. Írországból érkezett bevándorló, Angeline anya 1944-ben bekövetkezett haláláig az életét New York-ban az idősek és a szegények szolgálatának szentelte.

Hivatások

A Szent Ágnes nővérekkel kapcsolatos információkért látogasson el a www.csasisters.org oldalra

Imádság

Mindenható, örök Isten, te ebben a világban a gyöngéket választod ki arra, 
hogy megszégyenítsd az erőseket. Segíts kegyelmeddel, hogy mi,
akik Szent Ágnes szűz és vértanú égi születésnapját ünnepeljük, 
példáját követve állhatatosak maradjunk a hitben. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Sebestyén vértanú (kb. 284)A sportolók és a katonák védőszentje

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
A nap szentje Szent Sebestyén vértanú (kb. 284) A sportolók és a katonák védőszentje

Élete

+ Az ókori hagyományok szerint Sebestyén Milánóban született és tanult.

+ Állítólag 283 körül lépett be a római hadseregbe, hogy segítséget nyújthasson a Jézusba vetett hitük miatt üldözött keresztényeknek.

+ Bár saját keresztény hitét eltitkolta, ez végül kiderült, és feljelentették a császár előtt. Sebestyént nyilazás általi halálra ítélték, de túlélte a megpróbáltatásokat, és egy helyi keresztény asszony ápolta felgyógyulásáig

+ Sebestyén megmutatta magát a császárnak, majd 284 körül mártírhalált halt. Testét a katakombákban helyezték el, és a sportolók, katonák és orvosok védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyház Boldog Bazil Antal Moreau-ra, a Szent Kereszt Kongregáció (papok és testvérek), a Szent Kereszt Nővérek (a mariániták) és a Szent Kereszt Testvérek alapítójára is emlékezik. Boldog Bazil 1873-ban halt meg, és 2007-ben avatták boldoggá.

Idézet

„Ahol sok az üldözés, ott sok a próbatétel; ahol sok a győzelmi korona, ott sok az erőpróba.  Akkor előnyödre válik, ha sok üldöző van; a sok üldözés között könnyebben megtalálod a győzelemhez vezető utat.” - Milánói Szent Ambrus

Imádság

Istenünk, add meg nekünk az erősség lelkét, és taníts minket
Szent Sebestyén vértanú ragyogó példájával, hogy inkább kell
neked engedelmeskednünk, mint az embereknek. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Árpádházi Szent MargitDomonkos apáca (1242-1271)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
A nap szentje Árpádházi Szent Margit Domonkos apáca (1242-1271)

Élete

+ Margit Magyarország királyának és királynőjének a lánya és a bizánci császár unokája volt. Egy fogadalom teljesítéseként - amelyben szülei Istennek ígérték következő gyermeküket, ha Magyarország megmenekül a tatárok inváziójától - 3 évesen a veszprémi domonkos apácák kolostorába került.

+ 10 éves korában átkerült egy másik kolostorba Buda közelében, ahol élete hátralévő részét töltötte.

+ Bár apja később megpróbálta megkötni Margit házasságát a cseh királlyal, Margit elutasította az ajánlatot, és a kolostorii élet mellett döntött.
Végül 18 éves korában szerzetesi fogadalmat tett.

+ Margit példaértékű apáca volt, aki bűnbánó szelleméről és veleszületett kedvességéről volt ismert.

+ Árpádházi Szent Margit 1271. január 18-án hunyt el. Hatalmas közbenjáróként és csodatevőként. 1943-ban avatták szentté.

Imádságra és elmélkedésre

„Az Eucharisztiában lévő vagy a kereszten ábrázolt Krisztus jelenlétében, szabadon kiöntötte a szívét; mindenhol és szüntelenül imádkozott, gyakran hozzáadva az előírt offíciumhoz az egész zsoltárt, valamint imákat az Atyaistenhez vagy a Szentlélekhez, vagy üdvözletet az Istenszülő Szüzanyához, akit nagyon szeretett.” - XII. Pius pápa, Árpádházi Szent Margit szentté avatási irata

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyház négy laikus nő emlékét tiszteli, akik mártírként haltak meg a francia forradalom alatt. Boldog Charlotte Lucast, Félicité Pricetet, Monique Pichery-t és Victoire Gusteau-t 1794. január 18-án a franciaországi Avrillében végezték ki, és 1984-ben az Angers Egyházmegye 95 más vértanújával együtt avatták boldoggá.

Imádság

Istenünk, szüzesség kedvelője és védelmezője, Árpád-házi Szent Margit
a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jócselekedetek
érdemével. Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal 
visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk, Jézus Krisztus,
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Antal apát (kb. 201-306)A nyugati szerzetesség atyja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
A nap szentje Szent Antal apát (kb. 201-306) A nyugati szerzetesség atyja

Élete

+ Antal Felső-Egyiptomban született. Szülei halála után felosztotta örökségét és vagyonát, és a sivatagba ment, mert magányosan akarta keresni és szolgálni Istent.

+ Antal hosszú évekig remeteként élt, hősies vezekléseket gyakorolt, és a csendnek, az imának és a fizikai munkának szentelte magát.

+ Közel húsz éves elzárkózás, megpróbáltatások és kísértések után szentségéről szóló hír kezdett terjedni, és több száz ember kezdett remete közösségeket építeni Antal körül.

+ A közösség irányításához Antal utasítást adott a remetéknek, és végül életszabályt írt nekik. 305-ben Fayumban, majd később Pispirnél egy másik remete közösséget hozott létre.

+ Az Antal halála előtti években az alexandriai Szent Atanáz beszámolt a remete életéről. Ez a könyv nagyban hozzájárult Antal népszerűségéhez, és elősegítette a korai egyházon belüli szerzetesi mozgalom népszerűsítését.

+ Szent Antal, akit a keleti egyházban „Nagyként” ismernek, 306-ban hunyt el 105 éves korában. Az évszázadok során a remeték, a sírásók (mivel több évig egy elhagyott sírban élt) és a sertéstenyésztők védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Közelegnek azok a napok, amikor a férfiak megőrülnek; és amikor találkoznak egy emberrel, aki még nem vesztette el az eszét, fellázadnak ellene, mondván: „Megőrültél, mert nem vagy olyan, mint mi.”” - Egyiptomi Szent Antal

Lelki bónusz

Ezen a napon 1871-ben a Boldogságos Szűz Mária megjelent egy vidéki csoport számára a francia Pontmain apró falucskájában. Ez a jelenés - amelyet néha a „Reménység Anyja” néven is ismertek - a francia – porosz háború idején történt, amikor a német csapatok a falu felé közeledtek. A jelenés során a Boldogságos Szűz csillagokkal borított sötétkék ruhát viselt és egy feszület volt nála. Az alak alatt egy sor szó jelent meg: Kérlek, imádkozzatok. Isten hamarosan meghallgat benneteket. A fiam hagyja, hogy megérintsétek Őt. Ugyanezen az éjszakán a német hadsereget visszavonulásra rendelték, és megkímélték a falut; a háború befejezésére felszólító fegyverszünetet 11 nappal később aláírták. A Pontmain-i jelenéseket 1872-ben a helyi püspök jóváhagyta. 1905-ben X. Szent Piusz pápa bazilika státusszá emelte a pontmain-i szentélyt, XI. Pius pápa pedig szentmisét és hivatalt hagyott jóvá a Pontmain-i Miasszonyunk tiszteletére.

Imádság

Istenünk, kegyelmed ajándékából Szent Antal apát csodálatosan szép
remeteélettel szolgált neked a sivatagban. Közbenjárására segíts, 
hogy önmagunkat megtagadva, mindennél jobban szeressünk téged. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Remete Szent Pál Az első keresztény remeteként tisztelik(megh. kb. 345)

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15
Remete Szent Pál Az első keresztény remeteként tisztelik (megh. kb. 345)

Élete

+ Amit Szent Pál életéről tudunk, azt Szent Jeromos életéről szóló beszámolójából ismerjük.

+ Bár a tudósok bizonytalanok abban, hogy Jeromos beszámolójának mely elemei történelmileg pontosak, és melyek a sivatagi remeték életének stilizált bemutatásai, Remete Szent Pál a középkor folyamán - különösen a Keleti Egyházban - nagyon népszerű szent volt, és gyakran ábrázolták és tisztelték őt Szent Antal apáttal együtt (január 17-én ünneplik).

+ Jeromos szerint Pál Alsó-Egyiptomban született, és tizenévesen árván maradt. Decius császár üldözései idején a sivatagba menekült biztonságba.

+ Amikor az üldözés véget ért, folytatta magányos életét, imádkozott és elmélkedett, és még kilencven évig remeteként élt. Szent Antal nem sokkal halála előtt meglátogatta Pált, és amikor elhunyt, egy oroszlánok által ásott sírba temette.

+ A keleti egyházak január 15-én ünneplik Remete Szent Pál ünnepét, és neve szerepel a kopt és örmény miserítusban.

Lelki bónusz

Ezen a napon az egyház Boldog Monteagudo Angyalok Boldogasszonya, a perui Arequipában található Sienai Szent Katalin kolostor dominikánus apácája előtt is tiszteleg. Miután novíciusnővérként és perjelnőként szolgálta közösségét, 1686-ban halt meg, és 1985-ben avatták boldoggá.

Elmélkedésre és imádságra

„Az igaz az Úrban örül, nála talál menedéket; a tiszta szívűek mind dicsekedhetnek.”  - Zsoltárok 64:11.

Imádság

Istenünk, te Remete Szent Pálnak a magányban erőt adtál arra,
hogy a szegény és alázatos Krisztust kövesse mindhalálig.
Közbenjárására add meg nekünk is, hogy hivatásunkban hűségesek legyünk
és eljussunk arra a tökéletességre, amelyet egyszülött Fiadban állítottál elénk.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje „Krisztus Istenségének Orvosa”SZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ (kb. Kb. 368)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13
A nap szentje „Krisztus Istenségének Orvosa” SZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ (kb. Kb. 368)

Élete

+ Hilárius nemesi családban született a franciaországi Poitiers-ben. Bár pogányként nevelkedett, filozófiai vizsgálódásai és a Szentírás tanulmányozása a keresztény hitre vezették.

+ 353-ban Poitiers püspökévé nevezték ki, és jelentős időt és energiát fordított a Jézus istenségét tagadó ariánus eretnekség elleni küzdelemre. Bár nagyon szelíd modorú és kellemes ember volt, nem habozott kemény szavakkal bizonygatni állításait az arianizmust támogató Constantius császárnak.

+ A felháborodott császár kritikája büntetéseként száműzte Hiláriust. Hilárius ezeket a száműzetésben töltött éveket a hit védelmében írt írásokkal töltötte, és korának egyik legbefolyásosabb egyházi személyisége lett.

+ Szent Hilárius végül visszatért Poitiers-be, és ott halt meg 368 körül. Hagyományosan kígyómarás elleni védelemért hívták segítségül, és 1851-ben egyháztanítóvá nyilvánították.

 

Imádságra és elmélkedésre

„A próféták és az apostolok által tudunk rólad, az egyetlen Atyaistenről és az Úr Jézus Krisztusról. Legyen meg bennünk a kegyelem, a téged tagadó eretnekekkel szemben, hogy téged, mint Istent, aki nincs egyedül, tiszteljünk, és ezt igazságként hirdessük.” - Poitiers-i Szent Hiláriusz

Imádság

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy Fiad istenségét, 
amelyet Szent Hiláriusz püspök rendíthetetlenül védelmezett, 
kellő módon megértsük és igaz hittel megvalljuk. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."