97159 ima található a honlapon, összesen 232224 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A nap szentje

A nap szentje
Változó frissítés

Szent András apostol ünnepe Az első meghívott(első század)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30
Szent András apostol ünnepe Az első meghívott (első század)

Élete

+ A Szentírás szerint András, Simon Péter testvére, halász volt, és Keresztelő Szent János tanítványa.

+ Andrást gyakran hívják Protoclete-nek  „Elsőként meghívottnak , mert úgy emlékeznek rá, mint aki az apostolok közül elsőként mondott „igen”-t Jézusnak az Ő követésére  való meghívására. János evangéliuma azt is elmondja nekünk, hogy miután András meghallotta Keresztelő Jánost, aki Jézust „Isten Bárányának” nevezte, bemutatta testvérét, Pétert Jézusnak (vö. János 1: 36–40).

+ András megmutatta hitét, amikor elhozta Jézushoz a fiút öt árpakenyérrel és két hallal, azokkal az egyszerű elemekkel, amelyeket Jézus elég étellé változtatott a sok ember táplálásához (vö. János 6: 8–9).

+ András Jézussal volt a hegyen a Színeváltozáskor, és Vele volt utolsó óráiban is a Getszemáni-kertben.

+ Az ősi hagyomány szerint, András Pünkösd után több helyen is hirdette az evangéliumot. András állítólag úgy szenvedett vértanúhalált a görögországi Patrászban, hogy egy X alakú kereszten feszítették meg.

+ Szent Andrást a halászok és halárusok védőszentjeként tisztelik, valamint számos helynek, köztük Ausztriának, Görögországnak, Oroszországnak, Skóciának, Luxemburgnak, Hollandiának és Ukrajnának és emellett sok egyházmegyének és városnak.

Imádságra és elmélkedésre

„ András apostol… arra tanít bennünket, hogy Jézust azonnal kövessük (vö. Mt 4: 20; Mk 1: 18), hogy lelkesen beszéljünk róla azoknak, akikkel találkozunk, és főleg, hogy valódi ismerősi kapcsolatot ápoljunk vele, legyünk határozott tudatában annak, hogy egyedül Benne találhatjuk meg életünk és halálunk végső értelmét.”  XVI. Benedek pápa

Imádság

Kérünk, Istenünk, legyen közbenjárónk az örökkévalóságban Szent András
apostol, aki itt a földön igehirdetője és vezetője volt Egyházadnak. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Krisztus, a Világmindenség Királya

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26
Krisztus, a Világmindenség Királya

Az ünnep jelentése

+ Ezt az ünnepet XI. Pius pápa vezette be 1925-ben, válaszul az első világháború utáni években kialakuló növekvő nacionalizmusra, szekularizmusra és az igazságtalanság új formáira.

+ A Quas Primas enciklikában Pius pápa emlékeztette a keresztényeket, hogy az a Királyság, amelyhez tartoznak, „szellemi és lelki dolgokkal foglalkozik ... alanyaitól a gazdagságtól és a földi dolgoktól való elszakadás szellemét, valamint a szelídség szellemét követeli. Éhezniük és szomjazniuk kell az igazságosság után, és ennél is többet, meg kell tagadniuk magukat és a keresztet kell hordozniuk.” (15. sz.)

+ Az erre az ünnepre rendelt imák és olvasmányok Krisztus Királyt gazdag és változatos módon mutatják be, a Szentírás számos képére támaszkodva.

+ Az év utolsó vasárnapjára esve (a szentmise szokásos formájában) ez az ünnep a figyelmünket arra összpontosítja, aki „az emberi történelem célja, a történelem és a vágyak középpontja. a civilizáció, az emberiség központja, minden szív öröme és minden törekvés teljesítése.” (Gaudium et spes, 45. sz.).
 

Imádságra és elmélkedésre

„Méltó a Bárány, akit megöltek.
hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság,
a bölcsesség, az erõt és a tisztelet.
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.”
– Kezdő antifóna Jézus Krisztus, a Világmindenség Királya ünnepéhez
 

Imádság

Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál,
hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent.
Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától,
Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. 
Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Alexandriai Szent Katalin A filozófusok védőszentjeSzűz és vértanú (meghalt 304 körül)

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25
Alexandriai Szent Katalin A filozófusok védőszentje Szűz és vértanú (meghalt 304 körül)

Élete

+ Ennek a korai szentnek az életét nagyrészt legendák övezik, és egyesek még a létezését is megkérdőjelezték, mert olyan keveset tudunk róla. 1969-ben törölték a nevét az Általános Római Naptárból (bár továbbra is szerepelt az Egyház hivatalos Szentek Listáján), megemlékezését 2002-ben újra bevezették, tiszteletben tartva azt a kiváltságos helyet, amelyet a görögkatolikus és ortodox egyházakban elfoglal.

+ Az életét titokzatosan övező régóta fennálló hagyomány szerint Katalin az egyiptomi Alexandriában született, és miután áttért a kereszténységre, Krisztus buzgó tanúja lett, és sokakat segített a keresztény hitre téríteni.

+ Bírálta Maxentius prefektust a keresztényüldözés miatt, aki elrendelte, hogy Katalin ötven megtértjét halálra égessék. Ezután házasságot kínált Katalinnak, ha megtagadja Krisztust.

+ Amikor Katalin ezt visszautasította, börtönbe vetették és halálra ítélték. Tüskés keréken (ma közismert nevén „Katalin kerék”) akarták megölni, de a kínzóeszköz csodálatos módon darabokra hullott.

+ Életének és halálának körülményeitől függetlenül úgy tartják, hogy Katalin 304. körül halt mártírhalált.

+ Alexandriai Szent Katalin a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt, és a filozófusok védőszentjeként tisztelték, mennyei bölcsessége és Maxentiusszal való vitatkozásában való ügyessége miatt.

Imádságra és elmélkedésre

Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesellnék!
Énekek éneke 8:7

Imádság

Mindenható örök Isten, aki alexandriai Szent Katalint Szűzként
és legyőzhetetlen vértanúként adtad népednek, add, hogy
közbenjárására megerősödjünk hitünkben és állhatatosságunkban,
és fenntartás nélkül az Egyház egységéért adhassuk magunkat.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk (16- 19. század)Vietnám védőszentjei

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk (16- 19. század) Vietnám védőszentjei

Történetük

+ A különféle vallási közösségek misszionáriusi erőfeszítései révén, a XVI. századtól kezdve 1866-ig folytatódóan, a vietnami emberek meghallották az Evangélium üzenetét, és a súlyos üldöztetések és a halálveszély ellenére is meg tudták őrizni a hitüket.

+ 1988-ban 117, a XVIII. században vértanúhalált haltat avattak szentté. Voltak közöttük püspökök, európai és vietnami papok és laikusok az élet minden területéről.

+ Ebbe a csoportba tartozik Dung-Lac András vietnami pap, aki az 1839-ben meggyilkolt vértanúk egyike volt.

+ Ezeknek a mártíroknak az emlékét 1989-ben kiterjesztették az Egyetemes Egyházra. Vietnam védőszentjeiként tisztelik őket.

Imádságra és elmélkedésre

„Jöjj segítségemre imáiddal, hogy legyen erőm harcolni a törvények szerint, sőt, a jó harcot megvívni, a végsőkig harcolni, és így fejezni be a versenyt. Lehet, hogy ebben az életben nem látjuk többé egymást, de boldogok leszünk, hogy újra láthatjuk egymást az eljövendő világban, amikor a Szeplőtelen Bárány trónjánál állva együtt csatlakozunk dicsőítésének énekéhez és eljövendő diadalunk miatti örömünkért. Ámen” Szent Pál Le-Bao-Tinh leveléből, amelyet 1843-ban küldött a Ke-Vinh-i Szeminárium hallgatóinak.

Lelki bónusz

November 24-én van Szent Chrysogonus pap és vértanú tisztelete is. Bár életéről keveset tudunk, története összefonódik egy másik korai vértanú, Szent Anasztázia történetével. Mindkét szentet Diocletianus császár üldöztetései során gyilkolták meg 304-ben, és nevük szerepel a Római Kánonban (az első eucharisztikus imádságban). Szent Anasztáziát december 25-én ünnepeljük.

Imádság

Istenünk, minden atyaság forrása, te Dung-Lac Szent András áldozópapnak
és vértanútársainak megadtad a kegyelmet, hogy szent Fiad keresztjéhez
egészen vérük ontásáig hűségesek maradjanak. 
Közbenjárásukra segíts, hogy szeretetedet hirdessük testvéreinknek, 
és így méltók legyünk arra, hogy ne csak gyermekeidnek nevezzenek minket, 
hanem azok is legyünk. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent I. Kelemenpápa és vértanú

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
23
A nap szentje Szent I. Kelemen pápa és vértanú

Története

I. Kelemen általában Római Kelemen vagy Clemens Romanus néven ismert, hogy megkülönböztessék az Alexandriaitól.

Szent Péter első négy utódjának listáját a történészek különbözőképpen rendezik. Egyesek I. Kelement Cletus elé helyezik; mások összekeverik Cletust Anakletussal. Az 1871-ben Rómában nyomtatott Annuario Pontificio Szent Linus és Szent Cletus után a negyedik helyre teszi őt, így I. Kelemen Szent Péter harmadik utóda.

Quintus Septimius Florentus Tertullianus szerint 199 körül a római egyház azt állította, hogy Kelement Péter szentelte fel (De Praescriptiones, XXXII), Szent Jeromos állítása szerint pedig az ő idejében a legtöbb latin meg volt győződve arról, hogy Kelemen az apostol közvetlen utódja (De viris illustribus, XV). Jeromos számos más művében is alátámasztotta ezt a tézist. Az ókori dokumentumok azonban nagy bizonytalanságot mutatnak az időbeli elhelyezkedését illetően.

Egy dolog biztos I. Kelemennel kapcsolatban: a Szentírás, valamint a zsidó és nem kanonikus szövegek mélyreható ismerete (amely írásaiból kiderül); ezért úgy vélik, hogy a kereszténységhez a judaizmusból érkezett. Pontifikátusáról ismert, hogy körülbelül 10 évig tartott (90-től 100-ig), Domitianus, Nerva és Traianus császárok alatt. Jelentős helye van az Egyház életében, amely az „apostoli atyák” egyikeként tiszteli őt a korinthusi közösséghez írt levele miatt.

A levél keletkezésének háttere a korinthusi gyülekezetben kialakult vitához kapcsolódik, amely több presbiternek a tisztségéből való kizárásához vezetett. Semmit sem tudni az elégedetlenség okairól, amely a közösség fiatalabb tagjainak az idősebbek elleni lázadásához vezetett. A presbitereknek nem tulajdonítottak erkölcsi vétséget, és elbocsátásukat Kelemen despotikusnak és indokolatlannak tartotta. A kereszténység történetében valójában ez az első olyan beavatkozás, amelyet Róma püspöke tett más egyházi közösségek ügyeiben.

A korinthusi egyház múltbeli magatartásának dicsérő beszámolója után Kelemen elítéli a bűnöket és dicséri az erényeket, és különböző érveit az ószövetségi szentírásokból vett bőséges illusztrációkkal illusztrálja. Ezzel előkészíti az utat a jelenlegi zavargások késői megrovásához, amellyel a levél kétharmadának befejezéséig vár. Kelemen túlságosan diszkurzív, és levele kétszer olyan hosszú, mint a Zsidókhoz írt levél. Számos általános buzdítása csak közvetve kapcsolódik ahhoz a gyakorlati témához, amelyre a levél irányul, és nagyon valószínű, hogy nagyrészt azoknak a homíliáknak alapján íródott, amelyekkel Rómában szokta építeni keresztény híveit. A levelet időről időre nyilvánosan felolvasták Korinthusban, és a 4. századra a használata más egyházakban is elterjedt; még a híres Codex Alexandrinus (Alexandriai kódex) mellékleteként is megtalálható, de ez nem jelenti azt, hogy valaha is kanonikus státuszt kapott volna.

A később Prima Clementis-nek nevezett levél az apostolok szövegei után többek között megerősíti a püspökök hatalmát a hívek felett és a római apostoli szék elsőbbségét a többi felett: ez a dokumentum az egész ókori kereszténységben elterjedt és mindmáig érvényes. Kelemen „bölcs, atyai komolysággal szólal meg, felelősségtudattal, határozottan követel, ugyanakkor elnéző a szemrehányásokban” (G. Lebreton).

I. Kelemen utolsó éveiről keveset tudunk. Egy IV. századi hagyomány szerint Nerva parancsára horgonnyal a nyakában megfojtották a Krímben, száműzetése helyén, de az erre vonatkozó akták legendának számítanak. Másrészt a történész Eusebius Caesareai és Szent Jeromos egyetért abban, hogy I. Kelemen 101-ben halt meg, és egyáltalán nem beszélnek száműzetésről és vértanúságról.

A Clement név jelentése: 'szelíd, jóságos, megbocsátó' (latin).

Ima

Szentjeid erőssége, mindenható, örök Isten, add, hogy
örvendező lélekkel üljük meg Szent Kelemen pápa emléknapját.
Ő Fiad papja és vértanúja volt: amit a szent áldozatban cselekedett,
azt vére ontásával tanúsította,
amit ajkával hirdetett, azt példájával is megerősítette.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Cecília Szűz és vértanú (Második század)Az egyházi zene védőszentje

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
22
Szent Cecília Szűz és vértanú (Második század) Az egyházi zene védőszentje

Élete

+ Cecília Rómában született, és a szüzességi fogadalma ellenére, amelyet fiatal nőként tett, szülei házasságot köttettek vele egy Valerianus nevű pogány nemessel.

+ Valerianus felesége példájától ihletve keresztény lett, és úgy döntött, hogy tiszteletben tartja Cecilia szüzességi fogadalmát.

+ Valerianus és testvére, Tiburtius valamikor 161–162. év között vértanúvá váltak hitükért. Cecilia maga csak néhány nappal később szenvedett mártíromságot.

+ Szent Cecíliát San Callisto katakombájában temették el, de ereklyéit később a trastaverei Santa Cecilia templomba vitték át.

+ A zenészek és énekesek védőszentjeként tisztelt Szent Cecília máig az Egyház egyik legnépszerűbb szentje, és neve szerepel a Római Kánonban (az első eucharisztikus imában).

Imádságra és elmélkedésre

Dicsérjétek az Urat lírával, dícsérjétek őt tíz húrú hárfával! Énekeljetek neki új éneket. Szabadulj meg attól, ami régi és kopott, mert új éneket ismersz. Új ember, új szövetség; új dal.” – Szent Ágoston

Ima

Urunk, Istenünk, légy irgalmas hozzád könyörgő népedhez, 
és Szent Cecília szűz és vértanú közbenjárására 
hallgasd meg jóságosan imádságunkat. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Boldogságos Szűz Mária bemutatása „Tudni fogjátok, hogy a Seregek Uraküldött engem hozzátok.”

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
21
A Boldogságos Szűz Mária bemutatása „Tudni fogjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzátok.”

Az ünnep jelentése

+ Egy korai, nem bibliai szöveg, a Jakab Protoevangéliuma elbeszéli, hogy amikor a Boldogságos Szűz hároméves volt, szülei, Anna és Joachim elvitték őt a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák az Úrnak. Ez a hagyomány azon az ősi zsidó szokáson alapul, hogy az elsőszülött fiúkat Istennek szentelték, bár a lányokra vonatkozóan nincs hasonló kötelezettség.

+ Valójában ez az ünnepség a nyolcadik századra nyúlik vissza, és egy Mária tiszteletére 543-ban Jeruzsálemben épített bazilika felszentelésének emlékére alakult. Bár az a bazilika elpusztutt, az egész Keleten fennmaradt ez a templomszentelési ünnep, és 1585 óta a Római Kalendáriumban is szerepel.

+ „Mária bemutatását” történetileg bizonyítani nem tudjuk, de Máriát mindenkor mint Isten élő templomát ünnepeljük.

+ Ez az emléknap arra hív minket, hogy emlékezetünkbe idézzük, hogy Isten  Máriát minden földi nő fölé emelte, és az Ő közbenjárására kérjük, hogy „mi is kiérdemelhessük, hogy részesüljünk [Isten] kegyelmének teljességében”.

+ A Keleti Egyházzal együtt mi is ünnepeljük Mária bemutatását, és szeretnénk mi is újra Istennek ajánlani életünket, mindennapjainkat.

Imádságra és elmélkedésre

„Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jövök, hogy nálad lakjam – mondja az Úr. Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon és az ő népévé válik. Ő azonban nálad marad, és te tudni fogod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.” – Zakariás 2:14-15.

Imádság

Urunk, Istenünk, tisztelettel ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária
dicsőséges emlékezetét. Kérünk, részesíts minket közbenjárására
kegyelmed teljességéből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Árpád-házi Szent Erzsébet A Ferences harmadrend védőszentje(1207–1231)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
19
Árpád-házi Szent Erzsébet A Ferences harmadrend védőszentje (1207–1231)

Története

+ Erzsébet II. András magyar király lánya. Jámbor gyermek volt, tizennégy éves korában Lajos türingiai király feleségül vette.

+ Rangja és helyzete ellenére egyszerű életet élt, bűnbánatot gyakorolt ​​és jótékonysági cselekedeteknek szentelte magát. Férje bátorította jámborságát, és a házaspárnak három gyermeke született, mielőtt Lajost 1227-ben egy keresztes hadjáratban meggyilkolták.

+ Férje halála után Erzsébet elhagyta a királyi udvart, és gyermekei neveléséről gondoskodott. 1228. nagypéntekén ferences harmadrendi lett. Később Marburgban kórházat épített, és a betegek ápolásának szentelte magát az 1231-ben, huszonnégy éves korában bekövetkezett haláláig.

+ Árpád-házi Szent Erzsébetet 1235-ben szentté avatták, és a Ferences harmadrend egyik védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” Róma 12: 2

Imádság

Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, 
hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. 
Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel
segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap ünnepe Szent Péter- és Szent Pál bazilikák felszentelése

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
18
A nap ünnepe Szent Péter- és Szent Pál bazilikák felszentelése

Az ünnep jelentése

+ Ez a liturgikus megemlékezés a vatikáni Szent Péter-bazilika 350-ben, és a Szent Pál-bazilika 1854-ben történt felszentelésére emlékeztet (a templom belsejét 1823-ban elpusztító tűzvész utáni helyreállítását követően; az eredeti templomot 390-ben szentelték fel.)

+ Eredetileg a 11. században ezekre a történelmi templomokra és Róma városára korlátozódott az ünnep, de 1568-ban kiterjesztették az egyetemes Egyházra.

+ Az ünnep liturgikus szövegei Péter és Pál apostolok tanúságtételéről való elmélkedésre hívnak bennünket, a szentmise könyörgése pedig arra emlékeztet minket, hogy az Egyház tőlük kapta először a krisztusi hitet.

Imádságra és elmélkedésre

„Az Úr mezeje mind bőségesebb terméssel gazdagodik, miközben az egyként elvetett magok sokszoros termést hoznak.
Ebből a mezőből az isteni magnak az a két híres hajtása nagyszerű utódokká tört elő, amelyekről áldott vértanúk ezrei tanúskodnak. Az apostolok diadalának követésére ezek a vértanúk messze földön feldíszítették városunkat bíborba öltözött, ragyogóan fénylő emberekkel, és sok drágakő dicsőségéből formált diadémmal koronázták meg.”
Nagy Szent Leó pápa

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyesült Államokban az Egyház  Fülöp-szigeteki Szent Rózsa Duchesne emlékét ünnepli. A Szentséges Szív szerzetesrend tagja volt, misszionáriusként szolgált Louisianában, Missouriban és Kansasban. Fülöp-szigeteki Szent Rózsa 1852-ben halt meg, és 1988-ban avatták szentté.

Imádság

Urunk, Istenünk, Szent Péter és Szent Pál apostol vezetésével
védelmezd Egyházadat, hogy azok pártfogásával növekedjék
az idők végezetéig hitben és szeretetben,
akik először hirdették neki evangéliumodat.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Nagy Szent Gertrúd Bencés apáca és misztikus(1256–1302)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
17
Nagy Szent Gertrúd Bencés apáca és misztikus (1256–1302)

Élete

+ Gertrúd Szászországban született. Ötéves korában a helftai apácák gondozásába került, és végül apáca lett ebben a közösségben.

+ Gertrúd tehetséges nő volt, szívesen tanulta a latint és az irodalmat, valamint a zenét és a festészetet.

+ Huszonöt éves korában mély megtérést élt át, és elhatározta, hogy szorosabban követi Istent. A Szentírás és a liturgia szövegei tanulmányozásának szentelte magát, és gyakran olvasta az egyházatyák írásait is.

+ Szent Gertrúd írásai azt mutatják, hogy nagy áhítattal viseltetett Krisztus szenvedése és az Eucharisztia iránt, ami egész életében nagy vigaszt jelentett számára. A misztikusok közül is az elsők között terjesztette a Jézus Szent Szíve iránti tiszteletet.

+ Szent Gertrúd 1302-ben halt meg, és nevét 1678-ban felvették a római martirológiába , bár soha nem volt hivatalos szentté avatási eljárása. Nyugat-India és a szemlélődő apácák egyik védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Nagy Szent Gertrúd a 14. század szent misztikusa, aki 25 éves korában kezdett mennyei látomásokat kapni, miközben egy bencés közösségben élt. Misztikus látomásai között volt egy bepillantás a Purgatóriumba. Ott látott egy férfit, akiért imádkozott, és lelke a földön elkövetett bűneitől szenvedő varangyként jelent meg. Miután rövid imádkozott érte, megkérdezte Jézust, hogy van-e valamilyen hatása. Ő azt válaszolta: „Természetesen A tisztítótűz lelkeit természetesen felemelik az ilyen könyörgések, de a szenvedélyesen mondott rövid imák még nagyobb segítséget jelentenek számukra.”

Imádságra és elmélkedésre

„Áldjon Téged a lelkem, Uram, Istenem, Teremtõm, áldjon Téged a lelkem... A lányod iránti nagylelkű gondoskodásod kegyelemben gazdag; sőt mérhetetlen volt, ezért amennyire csak képes vagyok rá, hálát adok neked.” – Nagy Szent Gertrúd

Imádság

Istenünk, te szűz Szent Gertrúd szívében
kedves lakóhelyet készítettél magadnak.
Közbenjárására világosítsd meg kegyelmeddel szívünk sötétségét,
hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működésedet lelkünkben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Skóciai Szent Margit Skócia védőszentjeÖzvegy és királynő (1045-1093)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
16
Skóciai Szent Margit Skócia védőszentje Özvegy és királynő (1045-1093)

Élete

+ Margit Magyarországon született és Hódító Vilmos unokahúga volt. Apja száműzött skót nemesember volt.

+ 1057-ben az apja visszatért Skóciába, és 1070 körül Margit hozzáment III. Malcolm királyhoz.

+ Margit híres volt nyolc gyermeke iránti odaadásáról és a szegények iránti nagylelkűségéről. Mint királynő, befolyását a skóciai egyház irányítására használta fel. Zsinatot hívott össze a nagyböjti böjtölés, a húsvéti áldozás és a házassági törvények előírásainak megalkotására.

+ Imádkozó és odaadó nő, sok templomot és kolostort alapított és felruházott.

+ Skóciai Szent Margit 1093-ban halt meg és 1250-ben avatták szentté. 1673 óta Skócia védőszentje.

Imádságra és elmélkedésre

Íme, ez az a böjt, amely tetszik nekem:
oldd le a jogtalan bilincseket,
oldozd meg az iga kötelékeit!
Bocsásd szabadon az elnyomottakat,
és minden igát törj össze!

Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet,
és a bujdosó szegényeket vidd be házadba!
Ha mezítelent látsz, takard be,
és testvéred elől ne zárkózz el!

Akkor majd előtör, mint a hajnal, világosságod,
és sebed gyorsan beheged;
színed előtt halad igazságod,
és az Úr dicsősége zárja soraidat.
Ézsaiás 58: 6–8

Imádság

Irgalmas Istenünk, te Skóciai Szent Margit szívébe 
igen nagy szeretetet adtál a szegények iránt. 
Közbenjárására add, hogy példája szerint éljünk, 
és bennünk a te jóságodat ismerjék fel az emberek. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Nagy Szent Albert (1206–1280) A tudósok védőszentjeDomonkos rendi püspök és egyháztanító

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
15
Nagy Szent Albert (1206–1280) A tudósok védőszentje Domonkos rendi püspök és egyháztanító

Élete

+ Albert Olaszországban született, és Padovában és Páviában tanult, mielőtt 1223-ban belépett a Domonkos Rendbe.

+ Kiváló tudós, leginkább a nagy Aquinói Szent Tamás tanáraként emlékeznek rá. Összegyűjtött munkái 38 kötetet ölelnek fel, a logika, a teológia, a csillagászat, az állattan, a kémia és számos más terület enciklopédikus ismereteivel rendelkezett. Nagy szerelme azonban a filozófia volt, Arisztotelész tanításainak nagy híve.

+ Albertet 1260-ban szentelték regensburgi püspökké, békés emberként ismerték, aki fáradhatatlanul dolgozott a népek és a városok közötti egyetértés előmozdításán.

+ „Nagy” Szent Albert 1280. november 15-én halt meg, és 1931-ben avatták szentté. Miután szentté avatása idején egyháztanítóvá nyilvánították, a filozófusok és tudósok védőszentjeként is tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Az irgalmas szeretet útján Isten közeledik az emberhez, az ember pedig Istenhez.” – Nagy Szent Albert

Lelki bónusz

Ezen a napon emlékezünk Mukasa Szent Józsefre is. Az ugandai vértanúk között (június 3-án ünnepelték) Joseph Mukasa – a Kayozi nemzetség tagja – Uganda első katolikus vértanúja lett, 1885. november 15-én életét adta Krisztusért. Az ugandai vértanúkat 1964-ben avatták szentté.

Imádság

Istenünk, Nagy Szent Albert püspök a te nagy ajándékodból
megmutatta az isteni hit és az emberi tudás összhangját.
Add, hogy ragaszkodjunk az ő tekintélyével képviselt tanításhoz,
és a tudományok haladása a te mélyebb ismeretedre és szeretetedre vezessen.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."