71586 ima található a honlapon, összesen 165179 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A nap szentje

A nap szentje
Változó frissítés

Szent Brúnó áldozópap (1033-1101) A Karthauziak rendjének alapítója

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06
Szent Brúnó áldozópap (1033-1101) A  Karthauziak rendjének alapítója

Élete

+ Brúnó Németországban, Kölnben született. A felsőfokú végzettség megszerzése után 1055-ben pappá szentelték, és a reimsi katedrális kanonokja lett.

+ Reimsben a nyelvtan és a teológia tanára, végül az egyházmegye kancellárjának nevezték ki.

+ 1084-ben Brúno lemondott hivataláról, és hat társával együtt a moleszesi apátságba utazott. Nagyobb magányt keresve társai engedélyt kaptak a grenoble-i Szent Hugh püspöktől, hogy letelepedjenek a Le Grand Chartreuse völgyében. 1085-ben kápolnát és néhány kis cellát építettek a szerzetesek számára, hogy ott lakhassanak. Ez jelentette a karthauzi rend kezdetét.

+ Brúnó és első követői olyan életmódot fogadtak el, amely egyesítette a magányt és a közösségi életet, hangsúlyozva az első szerzetesek és apácák elkülönült életmódját.

+ Brúnót pápai tanácsadóként hívták Rómába, és felkínálták neki a püspökséget, de elutasította.

+ Szent Brúno a La Torre-i alapításban halt meg 1101-ben. 1514-ben szentté avatták, és ünnepét 1623-ban kiterjesztették az Egyetemes Egyházra.

Érdemes tudni

A Chartreuse likőrt a karthauzi szerzetesek gyártották az 1700-as évek eleje óta. A likőr jellegzetes zöld színe az alapja a „zöld chartreuse” színnek is.

Magyarországon a XIII. századtól a XVI. századig voltak karthauzi kolostorok, elsősorban Észak-Magyarországon és a Felvidéken. Név szerint: Ercsény, Menedékszirt, Lehnic, Felsőtárkány, Lövöld. A lövöldi kolostorban élt a Karthauzi Névtelen, akinek prédikáció-jellegű írásait az Érdy-kódex őrizte meg számunkra.

Idézet

„Mindent veszteségnek tartok Uram, Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretéhez képest.” - Filippi 3: 8

Ima

Istenünk, ki Szent Brúnót meghívtad, hogy a magányban szolgáljon neked, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a világ forgatagában mindenkor nálad keressünk nyugalmat! A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel, egységében, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Assisi Szent Ferenc a Ferences Rend alapítója(1181-1226)

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
04
Assisi Szent Ferenc a Ferences Rend alapítója (1181-1226)

Élete

+ Giovanni di Pietro Bernardone az olaszországi Assisiben született. A jómódú posztókereskedő fia, Ferenc (egy sikertelen katonai akciót követő) egyéves fogság és hosszú betegség után fedezte fel egyedülálló hivatását.

+ Krisztus tanítása alapján, miszerint híveinek el kell adniuk mindenüket, és tanítvánnyá kell tenniük minden népet, valamint válaszul egy, a San Damiano kápolnában való imádkozása alatti misztikus tapasztalatára Ferenc felhagyott fiatalkori fényűzésével, és a radikális szegénységet és bűnbánatot választotta.

+ Apjától maradt örökségét szétosztva Ferenc „Szegénység Asszonyt” választotta feleségéül, és vándorprédikátorként kezdett működni, a szegényeket és a leprásokat gondozva. Hamarosan számos követőre talált, és a „kisebb testvérek” (hivatalos nevükön „Minoriták”) csoportja bejárta egész Itáliát, ahol egyszerűségben és szeretetben hirdették az Evangéliumot.

A szerzetesek szabályzatát 1210-ben hagyták jóvá, és 1212-ben Ferenc Szent Klárával egy második rendet is alapított: a „San Damiano szegény asszonyai”-t. 1219-re, a ferencesek első generális káptalanjának idejére már több mint ötezer szerzetes volt.

+ Ferenc az imádságnak, az egyszerűségnek és a szegényekkel való együttlétnek szentelte életét. 1226. október 3-án halt meg. 1228-ban szentté avatták, és az Egyház történelmének egyik legkedveltebb szentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Számomra ő a szegénység embere, a béke embere, a teremtést szerető és védelmező ember... Ő az az ember, aki a béke szellemét adja nekünk, a szegény ember... Mennyire szeretnék egy olyan Egyházat, amely szegény a szegényekért!” - Ferenc pápa

Lelki bónusz

1224-ben, amikor Ferenc a Monte La Verna-i remetelaknál imádkozott, megkapta Krisztus sebeinek ajándékát. A ferences szerzetesek és nővérek, valamint a Szegény Klarisszák minden évben szeptember 17-én megtartják Szent Ferenc Stigmáinak Ünnepét.

Imádság

Istenünk, te megadtad Assisi Szent Ferencnek, hogy a szegénységben és alázatosságban Krisztushoz váljék hasonlóvá. Tégy készségessé minket, hogy mi is az ő útján járva kövessük Fiadat, és örvendező szívvel veled egyesüljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Boldog Bogdánffy Szilárdpüspök és vértanú (1911-1953)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
03
A nap szentje Boldog Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú (1911-1953)

Élete

+ Bogdánffy Szilárd 1911-ben Feketetó községben született. Temesváron a piaristák gimnáziumában tanult. A nagyváradi Teológiai Akadémiáról tanárai a budapesti Központi Papnevelő Intézetbe küldték a kiváló növendéket, tanulmányai befejeztével azonban visszatért egyházmegyéjébe, itt szentelték pappá 1934. június 29-én.

+ Élete meghatározó motívuma ettől kezdve a katolikus ifjúság oktatása és lelki vezetése volt. 1934-ben a szatmári papnevelde helyettes tanárává és prefektusává nevezték ki, 1935-től kezdve pedig több nagyváradi tanintézmény hittanáraként és lelki vezetőjeként működött. 1939-ben a román hatóságok koholt vádak alapján letartóztatták és kitoloncolták Magyarországra, ahonnan csak 1940 szeptemberében térhetett haza Nagyváradra. Folytatta oktatói-nevelői tevékenységét, a háború után oroszlánrészt vállalt a nagyváradi iskolák újjászervezésében. 1945-ben megalapította a Merici Szent Angéláról elnevezett orsolyita harmadrendet.

+ 1947 tavaszán Scheffler János szatmári püspök kérésére a titkára lett. Szellemi képességei és lelkisége kiváló munkatárssá tették a szatmári-nagyváradi egyházmegye vezetésében.

+ Az egyre fokozódó romániai keresztényüldözés várható fejleményeire tekintettel a Szentszék engedélyezte, hogy titkos püspököket szenteljenek. A bukaresti nunciatúrai régens 1949. február 14-én szentelte őt püspökké. Két hónappal később a román hatóságok letartóztatták, éveken át jogtalanul fogságban tartották az ország legszigorúbb börtöneiben és a Capul Midia-i haláltáborban. „Meddig hisz Istenben?” – kérdezték vallatói. Sokat kínozták, verték. „El lehet viselni.” – mondta rabtársainak. A börtönben is mindennap megtalálta a szeretetszolgálat lehetőségeit: elrejtett kenyérdarabokat adott a legyengülteknek, cigarettát a dohányosoknak, más helyett cipelte a nehéz zsákokat; az őrök emiatt többször is bántalmazták. Ügyének bírósági tárgyalására csak 1953-ban került sor, ekkor teljesen hamis vádak alapján 12 évi kényszermunkára ítélték. Noha családjának sikerült kiharcolni a törvénytelen ítélet megsemmisítését, Szilárd püspök már nem érte meg ügyének újratárgyalását, a börtönben elszenvedett kínzások következtében 1953. október 2-án a nagyenyedi börtön cellájában visszaadta lelkét Teremtőjének. Az Egyházhoz való hűségéért szenvedett vértelen vértanúhalált.

Idézet

„A görögkatolikus egyházak felszámolása (1946–1948) és a nyomában következő véres keresztényüldözések láttán – nem utolsósorban a Mindszenty-per és Kína kommunistává vedlése után, amelyet 18 hónapos véres keresztényüldözés követett –, XII. Piusz pápa feladta „semlegességi politikáját”, és bátran felemelte szavát veszélyeztetett és üldözött hívei védelmében. … Bár ezek a pápai megnyilatkozások egyetlen egyszer sem nevezték néven a kommunizmust, mégis alkalmat szolgáltattak a romániai kommunista kormánynak arra, hogy a Szentszéket „háborús uszítónak“, „kapitalista bérencnek“, „kémirodának“, „az amerikai imperializmus eszközének“, „az amerikai terjeszkedő politika ötödik európai hadoszlopának“ nevezzék, és ennek következményeképpen az országukban folyó keresztényüldözések jogosságát igazolják.” – Tempfli Imre, Boldog Bogdánffy Szilárd és a romániai egyházüldözés

Imádság

Irgalmas Istenünk, aki Boldog Szilárd püspök vértanúnak megadtad a legyőzhetetlen lelki erősséget, hogy a szenvedésben is hűséges maradjon Egyházadhoz, közbenjárására add, hogy a hitet, amelyet szavával hirdetett, megtartsuk és az utat, amelyet példájával mutatott, kövessük.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Őrzőangyalok Mert elküldi angyalait hozzád, hogyvédelmezzenek minden utadon... (Zsoltárok 91:11)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
Szent Őrzőangyalok Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon... (Zsoltárok 91:11)

Az ünnep jelentése

+ Figyelembe véve, hogy az isteni gondviselés az angyalok gondjaira bízott bennünket, az Egyház a késő középkor óta az Őrangyalok iránti elkötelezettségre biztat.
(vö. 2Mózes 23:20–23; Máté 18:5)

+ Az őrangyalok ünnepét először 1411-ben, Spanyolországban, Valenciában tartották meg. 1608-ban terjesztették ki az Egyetemes Egyházra, három nappal Szent Mihály arkangyal ünnepe után.

Lelki bónusz

Sok szent állítólag közvetlen kapcsolatban volt Őrangyalával, köztük római Szent Franciska, Szent Gemma Galgani és Pietrelcinai Szent Pió. Ferenc pápa arra buzdította a híveket, hogy imádsággal és hálával fejezzék ki Őrangyaluk iránti odaadásukat.

Elmélkedésre és imádságra

„Isten angyala, kedves Őrzőm, akire az Ő szeretete engem rábízott, álljon mindig mellettem, hogy világítson és őrködjön, bátorítson és vezessen. Ámen”

„Őket, akik minden utunkon őriznek minket, nem lehet legyőzni vagy megtéveszteni, még kevésbé tévútra vezetni. Ők hűségesek, megfontoltak, erősek. Miért félnénk akkor? Csak követnünk kell őket, a közelükben maradnunk, és Isten mennyei oltalma alatt élhetünk.” - Clairvaux-i Szent Bernát

Imádság

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz A világ a hajód, és nem az otthonodKármelita apáca, szűz és egyháztanító (1873-1897)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz A világ a hajód, és nem az otthonod Kármelita apáca, szűz és egyháztanító (1873-1897)

Élete

+ Teréz Martin hívő katolikus családban született, és tizenöt éves korában belépett a Kármelbe (egy női karmelita kolostor) Lisieux-ben, Franciaországban. A Gyermek Jézusról nevezett Teréz nevet kapta. Ő maga később azt kérte, hogy „és a Szent Arc” szerepeljen szerzetesi nevén.

+ Miután három évvel később letette fogadalmát, sekrestyésként és novíciusnővérként szolgálta közösségét.

+ Életében a tuberkulózis első jelei 1894-ben jelentek meg.

+ Teréznek személyes mottója: „A szeretetet csak a szeretet múlja felül” (Keresztes Szent János), adott neki bátorságot arra, hogy elviselje a lelki sötétség óráit és napjait, amelyeket kevés szent szenvedett el. Az Atya iránti szeretete, ami gyermeki egyszerűségében és bizalmában fejeződött ki - kombinálva a kereszt misztériumának mély megértésével - képezte „Kis út”-jának alapját.

+ A gyermek Jézus és a Szent Arc Szent Teréze a kolostorában halt meg 1897. szeptember 30-án, huszonnégy éves korában. 1925-ben szentté avatták, 1997-ben egyháztanítóvá nyilvánították.

+ Szent Teréz szüleit, Louis és Zelie Martint 2015-ben szentté avatták.

Lelki bónusz

1927 óta Lisieux-i Szent Terézt (Xavier Szent Ferenccel együtt) a külmissziók egyik védőszentjeként tisztelik.

Idézet

„Láttam és felismertem, hogy a szeretet minden hivatást felülmúl, hogy a szeretet minden, hogy ugyanaz a szeretet ölel át mindig és mindenhol. Egyszóval, hogy a szeretet örök ... Ó Jézus, szerelmem, végre megtaláltam a hivatásomat: az én hivatásom a szeretet.” - „Anyámnak, az Egyháznak szívében, szeretet leszek, és így minden leszek, hogy a vágyam meglelje irányát.” - Lisiex-i Szent Teréz

Imádság

Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közbenjárására megnyíljék számunkra örök dicsőséged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító A szentírástudósok védőszentje (342–420)

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító A szentírástudósok védőszentje (342–420)

Élete

+ Jeromos Észak-Olaszországban született és jó nevelést kapott. Megtanult latinul írni és megszerette a klasszikusokat. 374-ben a Szentföldre utazott, és Calchisban egy szerzetescsoporthoz csatlakozott. Ez idő alatt tanult meg héberül.

+ A Szentírás konstantinápolyi tanulmányozása után Jeromos Rómába ment, ahol Szent Damazusz pápa titkáraként dolgozott.

+ 384-ben Betlehemben telepedett le, ahol Szentírástanulmányozása nagy gyümölcsöket termett. A Biblia latinra fordításán kívül számos kommentárt írt a Szentíráshoz, és Szent Paula vezetésével apácák egy csoportjának lelkivezetője lett.

+ 410 és 412 között Jeromos félretette tanulmányait, hogy védelmet és gondozást nyújtson azoknak a római menekülteknek, akik Betlehemben kerestek menedéket a Szaracének Palesztinába való betörése után. Abban az időben ezt írta: „Nem tudok mindenkin segíteni, de velük szomorkodom és sírok. Teljes mértékben részt veszek abban a tevékenységben, amelyet a jótékonysági szolgálat rám ró, félretettem Ezékielhez fűzött kommentáromat és szinte az összes tanulmányt. Ma ugyanis a Szentírás szavait tettekre kell váltanunk, és ahelyett, hogy szent szavakat mondanánk, szerintük kell cselekednünk.”

+ Jeromos 420-ban halt meg. 1298-ban egyháztanító lett. A Szentírást tanulmányozók és tanítók védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Szent Jeromos latin nyelvű bibliafordítása annak a megbízásnak az eredménye, amelyet Szent Damazusz pápa adott neki 382-ben az Egyház által akkor használt „régi latin” evangéliumok felülvizsgálatára. Jeromos fordítása a latin „Vulgáta” néven vált ismertté, és az Egyház hivatalos bibliafordítása volt (kisebb változtatásokkal) 1979-ig, amikor kihirdették a Nova („Új”) Vulgátát.

Idézet

„Hogyan is élhetnénk a Szentírás ismerete nélkül, amelyen keresztül megtanuljuk megismerni Krisztust magát, aki a hívők élete?”

A szent a művészetben

Szent Jeromos a képeken gyakran durva külsejű remete vagy bíborosnak öltözött. A legtöbb mű a Szentírás másolatával és a lábánál fekvő oroszlánnal ábrázolja.

Imádság

Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok imádkozzatok értünk!Szilárdan kitartottak az Isten iránti szeretetben

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok  imádkozzatok értünk! Szilárdan kitartottak az Isten iránti szeretetben

Az ünnep jelentése

+ Mihály arkangyal szeptember 29-i tiszteletének hagyománya az ötödik század elejére nyúlik vissza, amikor a tiszteletére egy bazilikát szenteltek a római Via Salarián.

+ 1969 óta Mihály, Gábriel és Rafael arkangyalok tiszteletére közös ünnepet tartanak az Egyház liturgikus naptárában. Korábban Szent Rafaelt október 24-én, Szent Gábrielt pedig március 24-én ünnepelték, az Angyali Üdvözlet ünnepét megelőző napon.

+ Ezek az arkangyalok és az összes szent angyal egész lényükkel Istent tisztelik. Az angyalok Isten szolgái és hírnökei, akik „az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát”. (Máté 18:10)

+ Az Egyház minden szentmisében az angyalok dicsőítő énekéhez csatlakozik, amikor a „Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy ...”  éneket énekeljük, és bízunk abban, hogy az angyalok továbbra is vigyáznak ránk és védelmeznek minket.

Imádkozásra és elmélkedésre

„[Az Angyalok] hatalmas tömege nagy fényességű, élő lámpás sokasága; ők a mennyei lelkek hatalmas serege, akik az áldásos életben ragyognak, és nagy szépségben és díszben élnek, mert amikor Isten teremtette őket, nem ragaszkodtak a büszke emelkedettséghez, hanem szilárdan kitartottak az Isten iránti szeretetben.” - Bingeni Szent Hildegard.

Lelki bónusz

Szeptember 29-én a Világegyház Boldog Richard Rolle († 1349) angol misztikusról is megemlékezik. Richard, a kiváló ember, több évig remeteként élt, mielőtt Észak-Angliába utazott. Végül a ciszterci apácák közösségének közelében telepedett le, és a közösség lelki vezetője volt. Írásai hihetetlenül népszerűek voltak, állítólag Angliában a legolvasottabb szerző a tizenötödik században.

Ma van Szent Rene Goupil vértanúságának évfordulója is. Az orvos, aki a jezsuita misszionáriusokkal szolgált „Új-Franciaországban”, Szent Isaac Jogues-szal együtt dolgozott a huronok között. Miután az irokézek, a huronok ellenségei elfogták őket, Jogues atya laikus testvérként fogadta be Renét Jézus Társaságába. Szent Renét 1642. szeptember 29-én az irokézek meggyilkolták, így ő lett az első keresztény vértanú Észak-Amerikában.

Imádság

Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk (1633-1637)

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28
Ruiz Szent Lőrinc  és társai vértanúk (1633-1637)

Történetük

+ 1633 és 1637 között tizenhat keresztényt öltek meg Japánban, Nagasakiban.

+ Az a csoport, amely domonkos papokat és testvéreket, valamint domonkos harmadrendieket is magába foglalt, az Evangélium terjesztésén fáradozott a Fülöp-szigeteken, Formosában és Japánban.

+ A meggyilkoltak között volt a filippínó férj és apa, Ruiz Szent Lőrinc. Ő lett az első filippínó szent az Egyházban.

+ Ruiz Szent Lőrincet és társait 1987-ben avatták szentté.

Lelki bónusz

2012-ben XVI. Benedek pápa szentté avatott egy másik filippínó laikust és mártírt, Szent Pedro Calungsodot. Pedro missziós katekétaként szolgált Guamon, és 1672-ben meggyilkolták, mert megpróbálta megvédeni boldog Diego Luis San Vitores papot.

Imádságra és elmélkedésre

„Tizenhat férfi és nő tanúskodott hősi szenvedései és halála által a Krisztusban való üdvösség üzenetében való hitéről, amelyet az apostolok idejétől fogva nemzedékről nemzedékre hirdettek. Szenvedéseikben Jézus iránti szeretetük és az Ő követése teljesedett be, és így Jézussal, az egyedüli közvetítővel való szentségi egységük tökéletessé vált.”
- Szent II. János Pál pápa

Imádság

Urunk, Istenünk, add meg nekünk is Ruiz Szent Lőrinc és tizenöt társának béketűrését és állhatatosságát, amelyet szolgálatodban és az emberszeretetben tanúsítottak, hiszen boldogok a te országodban, akik üldözést szenvednek az igazságért. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Vencel Imádkozzunk minden politikusért

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28
Szent Vencel Imádkozzunk minden politikusért

Szent Vencel jó és szent vezető volt, aki Isten törvényét a sajátja fölé helyezte.

Sokan ismerik a „Jó Vencel királyt” a népszerű karácsonyi himnuszból, de ami csodálatos, az az ember, aki mögötte áll.

Vencel Csehország hercege, és igazságos uralkodó volt, aki mindent megtett, hogy népéről gondoskodjon. Egy ismert legenda szerint minden este eljárt alamizsnát adni a szegényeknek. A prágai Cosmas 1119-ben ezt írja:

De a tetteit úgy gondolom, hogy jobban tudod, mint amit el tudnék mondani; mert ahogyan a passiójában olvasható, senki sem vonja kétségbe, hogy minden éjjel felkelve nemes ágyából, mezítelen lábbal és egyetlen kamarással eljárva Isten templomaiba, nagylelkűen alamizsnát adott az özvegyeknek, árváknak, börtönben lévőknek és szenvedőknek. Minden nehézség ellenére, olyannyira, hogy nem hercegnek, hanem minden nyomorult apjának tartották.

Szent Vencel továbbra is tökéletes közbenjáró minden politikai vezető számára, aki bemutatja az igaz vezetés példáját és azt, hogyan lehet Isten törvényét az emberi törvények fölé helyezni. 
Itt van a szentmise nyitó imája Szent Vencel ünnepén, amit minden politikusért imádkozhatunk.

Ima
Istenünk, örök dicsőség Királya, te Szent Vencel vértanút arra tanítottad, hogy a földi uralkodásnál többre becsülje mennyei országodat. Közbenjárására add, hogy önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Páli Szent Vince (1580-1660) A Missziós Papok és a Szeretet LeányaiKongregációinak alapítója

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
27
Páli Szent Vince (1580-1660) A Missziós Papok és a Szeretet Leányai Kongregációinak alapítója

„Adjatok nekem egy imádkozó embert, és ő mindenre képes lesz. Az apostollal együtt elmondhatja: Mindent megtehetek abban, aki nekem erőt ad.”

Élete

+ Vince 1580-ban született, mindössze húszévesen szentelték pappá, és Valois Margit királynő káplánjává nevezték ki. Később a nagyhatalmú Gondi család magánkáplánja lett.

+ Miközben a Gondi-birtokon a parasztokat gondozta, Vince megértette, hogy Isten a szegények és a legkirekesztettebbek szolgálatára hívta.

+ Párizsba visszatérve segített a gályarabokon, jótékonysági testvérközösségeket szervezett, hogy élelmet és ruhát adjon a szegényeknek, és megalapította a misszióknak és a szeminaristák képzésének szentelt papok és testvérek új közösségét: a Missziós Papok Kongregációját. Kis idővel később Szent Marillac Lujza segítségével létrehozta a Szeretet Leányainak Kongregációját.

+ Páli Szent Vince, aki mindig szelíd, megértő és a szegények szükségleteinek tudatában lévő volt, 1660-ban halt meg. A szociális munkások védőszentjeként tisztelik. 1737-ben avatták szentté.

+ Szent Vince életén és küldetésén felbuzdulva Boldog Frederic Ozanam jótékonysági szervezetet alapított, amely a betegek és szegények gondozásának szentelte magát. 1833 óta Frederic „irgalmassági tanácsa” - a Páli Szent Vince Társaság - számtalan rászoruló embernek nyújtott ellátást szerte a világon.

Imádságra és elmélkedésre

„Úgy kell szeretnünk felebarátunkat, mint akit Isten az Ő képmására és szeretetének tárgyává teremtett.” - Páli Szent Vince.

Imádság

Istenünk, te a szegények gondozására és a papság képzésére apostoli erényekkel töltötted el Páli Szent Vince áldozópapot. Adj nekünk is lelki buzgóságot, hogy szeressük, amit szeretett, és tettekre váltsuk, amit tanított. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Kozma és Damján Az orvosok és gyógyszerészek védőszentjeiVértanúk (megh. 287 körül)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
26
Szent Kozma és Damján Az orvosok és gyógyszerészek védőszentjei Vértanúk (megh. 287 körül)

Történetük

+ A legenda szerint Kozma és Damján szíriai ikertestvérek voltak, akik orvosként dolgoztak, és ingyen szolgálták a szegényeket.

+ Bár életükről és haláluk módjáról különböző legendák keringenek, valószínűleg 287 körül ölték meg őket.

+ A vértanúk iránti tisztelet széles körben elterjedt, és Szent Lukács evangélistával és Szent Pantaleonnal együtt az orvosok és gyógyszerészek védőszentjeiként tisztelik őket.

+ Szent Kozma és Damján szerepel a római kánonban (az első eucharisztikus imában).

Imádságra és elmélkedésre

„A szentek dicsőséges vérüket ontották az Úrért; életükben szerették Krisztust, halálukban utánozták őt, ezért diadalmasan megkoronázták őket.” - „Több mártírért” szentmise belépő antifónája.

Lelki bónusz

Szeptember 26-án az Egyház Szent Teréz Courderc (megh. 1885) emlékét is ünnepli. A nők lelki gazdagodási lehetőségei iránti igénye és a Jézus Társasága munkája által ösztönözve, erre a feladatra új szerzetes közösséget alapított, a Cenaculumban élő Miasszonyunk Elvonuló Nővérek Kongregációját (Cenaculum Nővérek). 1970-ben avatták szentté.

Imádság

Urunk, Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanúkra emlékezünk: gondviselő jóságoddal nekik örök dicsőséget adtál, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."