Szent Ágoston vallomások

Szent Ágoston vallomások
Naponta frissül

Szent Ágoston Vallomások

AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

Szent Ágoston vallomásokRészeg koldussal találkozik,s elmélkedik a boldogságról.

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Hagyjatok békét lelkemnek ti, kik így szoktatok okoskodni: „Az a fő, hogy az ember örüljön valaminek. A koldusnak mámor ad örömet, neked a dicsőség.”

Micsoda nyomorult dicsőség az, Uram, amely nem benned van! Amint annak öröme nem volt igazi öröm, ez sem volt igazi dicsőség s csak jobban felforgatta bensőmet. Amaz még azon éjjel kialudta a mámort, - én a magaméval feküdtem, keltem, feküdtem, keltem, jaj, Istenem, mennyi időn keresztül!

Igen is törődni kell azzal, honnan ered az öröm: tudom; mert például az Istenéhez hű lélek reménykedő öröme kimondhatatlan távolságban van az én dicsőségem hiúságától. De közöttünk más különbség is volt; a koldus mindenesetre boldogabb volt, nemcsak széles jókedve miatt, míg engem gondjaim marcangoltak, hanem azért is, mert áldáskívánságokkal tett szert az ital árára, én meg hazugságokkal forgolódtam gőgöm érdekében.

Sokat keseregtem akkor e tárgyról barátaim előtt. Közben ráfigyeltem saját állapotomra s azt találtam, hogy nem jól vagyok úgy, ahogy vagyok. Búsultam s bánatom megkettőzte bajomat. S ha valahonnan szerencse mosolygott is felém, restelltem utánakapni, mert rendesen úgy is eltűnt, mire megfoghattam volna.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokRészeg koldussal találkozik,s elmélkedik a boldogságról.

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

Nagyot sóhajtottam s beszélgetni kezdtem velem volt barátaimmal őrült törtetésünk temérdek keserűségéről. Mert minden fáradságos erőlködésem, az, hogy boldogtalanságom terhét éhes vágyódással hurcolom, s a hurcolással növelem, mit akar egyebet, mint elérni a biztos boldogságot? S íme ez a koldus megelőzött ott, ahová én talán soha nem tudok eljutni! Amit ez néhány összekoldult garason meg tudott szerezni, azt én tisztességtelen és tekervényes mellékutakon próbálom megközelíteni: ti. az élet boldog örömét! Öröme nem az igazi boldogság volt, de az én nagyralátásom még sokkal hamisabb nyomokon kereste. Tény, hogy az örült én meg aggódtam; az semmivel sem törődött, én meg remegtem.

Ha valaki feladta volna a kérdést, mit szeretnék jobban, örülni-e, vagy félni? - azt feleltem volna: örülni. S ha tovább kérdezte volna, mit szeretnék jobban: olyan lenni-e, mint az a koldus, vagy maradni, ami vagyok, - ezt az állapotomat választottam volna, pedig roskadoztam a gondok és aggodalmak súlya alatt.

Téves lett volna az a választás. Vagy talán helyes?

Azon a címen, hogy műveltebb voltam, nem volt jogom fölibe helyeznem magamat, hisz ez nem örömnek forrása volt nekem, hanem mesterség, amellyel az embereket iparkodtam megnyerni, - nem azért, hogy okosítsam őket, hanem hogy megkedveljenek. Ezért zúzta meg csontjaimat fegyelmező pálcád!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokMegérti, hogy hit nélkül nem boldogulhat.

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

Ezen elmélkedések fonalán meggyőztél, hogy nem azok hibáznak, akik hisznek immár majdnem az egész világon igen nagy tekintélyű könyveidnek, hanem azok, akik nem hisznek. Meggyőztél, hogy ügyet sem kell vetnem az ilyen feszegetésekre: honnan tudjuk, hogy e könyveket csakugyan az egy igaz, és igazmondó Isten lelke adta az emberiségnek?

Mert éppen ezen a ponton kellett és lehetett megfognom a dolgot!

Hisz például az egymást döngető bölcseleti kérdések harca abban a sok könyvben, amelyeket egymással civakodó bölcselőktől olvastam, nem tudta kicsikarni belőlem, hogy csak egy pillanatra is kétségbe vonjam akár létezésedet, pedig nem tudtam mi vagy; akár azt, hogy te vagy az egész mindenség kormányzója.

Ezt mindig hittem. Néha erősebb hittel, néha gyengébbel, de mindig hittem, hogy vagy, és hogy gondunkat viseled; jóllehet nem tudtam, mi az igazság mivoltod ügyében, vagy melyik a hozzád vivő, vagy hozzád visszavezető ösvény.

Mivel tehát beláttam, hogy gyöngék vagyunk az igazság biztos értékű megtalálására, és éppen ezért szükségünk van a szent Írások gyámolító tekintélyére, elkezdtem hinni, hogy semmi módon nem adnál a Szentírásnak immár majdnem az egész világon olyan kiváló tekintélyt, hacsak azt nem akarnád, hogy éppen e tekintély erejében higgyünk benned és férkőzzünk hozzád.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokAmbrus előadásai nyománÁgoston lelke kezd világosodni.

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
05

Annak is örültem, hogy immár nem olyan szellemben olvastatták velem a törvény és próféták régi könyveit, mint azelőtt. Akkor csupa esztelen dolgokat láttam bennük és tényleg vádoltam is szent íróidat, hogy úgy gondolkoznak. Pedig nem úgy gondolkodtak. A lelkem is örült, mikor Ambrus a nép előtt tartott beszédeiben gyakran hangoztatta és igen szorgalmasan ajánlotta azt a regulát, hogy „a betű öl, a lélek megelevenít” (2Kor 3,6). S mikor a misztikus fátyol mögött rejtőző szellemet elénk tárta olyan helyeken, amelyeknek betűi szerint való értelme nyilván fonákságot hirdetett, egy szaván sem ütődhettem meg, ámbár akkor még nem tudtam megítélni, igaz-e, amit előad.

Féltem az elhamarkodástól; óvtam szívemet, oda ne kötődjek Ambrus valamely nézetéhez, pedig halálom volt a bizonytalanság, mert a természetfölötti rendben is akkora bizonyosságot akartam, mint amilyen bizonyos, hogy hét meg három az tíz. Nem voltam azon az őrült nézeten, hogy még ezt sem lehet teljesen megismerni, de ahogyan erről, éppen úgy szerettem volna mindenről megbizonyosodni, a testi dolgokról is, bár érzékeimtől távol estek, a lelkiekről is, bár csak anyagi módon tudtam gondolkodni róluk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokAmbrus előadásai nyománÁgoston lelke kezd világosodni

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
04

Mivel tehát nem értettem, mi a lényege eme hozzád hasonlóságunknak, kopogtatva kérdezgettem, mit kell felőle tartanom, s immár nem ágaskodtam sértő bizonykodással, hogy így vagy úgy tartja a hitbéli közmeggyőződés. Minél nagyobb gond rágódott lelkemen, mit tartsak véglegesen biztosnak, annál jobban szégyenkeztem, hogy ennyi ideig az orromnál fogva vezettek, és biztos igazságok ígérgetésével becsaptak; én meg gyerekes oktalansággal lépre mentem s ennyi rosszhitelű állítást bizonyosnak kürtöltem.

Hogy ezen állítások az utolsó szóig hamisak voltak, ez csak később lett világos előttem. Bizonyos azonban, hogy kétségesek voltak s én szilárd igazságoknak tartottam őket akkor, amikor katolikus Egyházadat vak indulattal támadtam. S ha most még nem győződtem is meg tanítása igaz voltáról, megértettem, hogy semmit abból nem tanít, ami miatt súlyosan megvádoltam.

Szégyenkeztem, látni kezdtem, s örültem, Istenem, hogy az Egyház, Egyszülött Fiad teste, amely csecsemő koromban Krisztus nevét plántálta belém, nem foglalkozik gyermekmesékkel s nyoma sincs józan tanításában annak, hogy téged, a mindenség alkotóját, akármilyen nagy és kiterjedt, de mégis csak véges tér korlátai közé akarna emberi formának rádruházásával beleszorítani.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokAmbrus püspök nagy elfoglaltsága

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
03

Minden vasárnap végighallgattam őt, amint a népnek, az „igazság idejét helyesen fejtegette” (2Tim 2,15), s mindig világosabban megértettem, hogy megtévesztőim ravasz rágalmának a szent könyvek köré font minden csomóját ki lehet oldani. Mikor pedig megismertem, hogy lelki fiaid, akiket Egyházad méhében kegyelmed újraszült, e tételt: „az ember Isten képére teremtetett”, nem úgy értik, gondolják és hiszik, hogy immár téged az emberi test formája határol, jóllehet halvány és megközelítő sejtelmem sem volt arról, hogy mi lehet a lelki állomány (szubsztancia) - szégyenkezve örültem, hogy annyi éven keresztül nem a katolikus hit ellen piszkolódtam, hanem csak az anyagias felfogás képzelődései ellen.

Mert akkora volt gaz vakmerőségem, hogy ott, ahol kötelességem lett volna felvilágosítást kérni és tanulni, vádaskodva locsogtam.

Uram, ki titokzatos magasságokban lakol, de azért semmi nincs hozzánk közelebb, mint mindenütt jelenlévő mivoltod; neked nincsenek test szerint kiterjedt tagjaid, hanem mindenhol egészen vagy és semmi hely meg nem köt; te nem vagy ilyen emberi alak, mint mi vagyunk. Jóllehet azonban minket tetőtől talpig helyviszonyok kötnek, mégis igaz, hogy az embert képedre és hasonlatosságodra teremtetted!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokAmbrus püspök nagy elfoglaltsága.

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
02

Még akkor nem szoktam hozzád sóhajtozni és segítségedért könyörögni. Nyugtalan lelkem csak boncolni akart s magát Ambrust is világi mértékkel mértem szerencsés embernek, hogy ti. a legelőkelőbb hatóságok is ennyire megbecsülik. Csak pap nőtlenségét találtam terhesnek.

Sejtelmem sem volt, annál kevésbé tapasztalatom arról, mikben reménykedett, micsoda küzdelmei lehettek magas állása kísértéseivel, mi volt bajaiban vigasztalása, micsoda fölséges örömöket ízlelt szíve titkos ajkaival, mikor kenyered titkaiba mélyedt.

Ő sem tudott vergődésemről s örvénylő veszedelmemről. Nem kérdezhettem el tőle mindent, amit és amint csak akartam, mert a személyes megbeszélés elől rendesen elzárta a temérdek ügyes-bajos ember, akiknek nyomorúságaival vesződni szokott.

Ha mi időt, igen keveset, nem ezekkel töltött, azalatt testét üdítette okvetlen szükséges táplálékkal, vagy lelkét olvasással. Olvasás közben szemei a lapokon jártak, szíve az értelmet fürkészte, ajkai és nyelve pihentek. Kivétel nélkül mindig olvasásban elmerülve találtam, amikor - elég gyakran - bent voltam nála.

Szabad bemenet volt hozzá s az érkezőt senki nem szokta bejelenteni.

Hosszú ideig csendben ültem - ki merte volna elmerülését kelletlenül zavarni? - Azután eltávoztam, mert úgy vélekedtem, hogy idegen ügyek-bajok zűrzavarától menten, e rövid kis időt lelke megüdítésére akarja megnyerni, s nem szeretné, hogy azalatt másfelé térítse. Vagy esetleg azért nem akart hangosan olvasni, nehogy az odafigyelő és érdeklődő hallgatóságnak a szerző homályos helyeit, s egynémely nehezebb kérdést magyaráznia és fejtegetnie kelljen; ha ugyanis idejét erre fordítja, nem tanulmányozhat vala át annyi könyvet.

Egyébként rekedtségre könnyen hajlandó hangjának kímélése is elegendő ok lett volna arra, hogy csendesen olvasson.

Akármi okból, mindenesetre helyesen cselekedett.

Elég az hozzá, hogy nem volt mód rá mindent, ami bennem forrongott, rendre megtudakolni a te tanító szentélyedtől, az ő lelkétől. Csak néha hallottam tőle egész rövid egyet-mást. Vártam, igen vártam, mikor lesz szabad ideje, hogy nyughatatlanságomat kiöntsem előtte, de nem találtam ilyen alkalmat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokCsudálja édesanyja jámbor engedelmességétaz Egyház iránt.

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01

Mihelyt megértette, hogy a kiváló szónok-püspök e szokást még azok elől is, akik józanul végzik, tilalom alá rekesztette, egyrészt, hogy a részegesek alkalmat ne vegyenek a részegeskedésre, másrészt, mert gyászáldozat formája miatt igen hasonlított a pogányok babonájához, készségesen tartózkodott tőle, s hamar megtanulta a föld gyümölcseivel tele kosár helyett sokkal nemesebb imákkal tele szívet ajánlani a vértanúk emlékezetére; továbbá tehetsége szerint a szegényeken segíteni. Így ünnepelte meg az Úr testének közösségét ott, ahol szenvedésének példáját követve a vértanúk pálmát és koronát nyertek.

Mindazonáltal erős a gyanúm, Uram, Istenem, - szívem így mutatja ezt színed előtt -, hogy anyám e szokás megszüntetésébe nem egyezett volna bele olyan könnyen, ha másvalaki, és nem Ambrus tiltotta volna, kit annyira szeretett. Az én üdvösségem miatt szerette annyira; viszont a püspök őt rendkívül vallásos életmódja miatt, mert folytonos jócselekedetekben buzgólkodó lélekkel napi látogatója volt a templomnak.

Ambrus gyakran, amint csak meglátott, áradozva magasztalta s szerencsét kívánt nekem, hogy ilyen anyám van. Nem tudta, milyen fia voltam én anyámnak! Mindent kételkedéssel néztem s szikra hitem sem volt, hogy az élet útjára rátalálhatok.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."