23758 ima található a honlapon, összesen 31845 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Ágoston vallomások

  Szent Ágoston vallomások
  Naponta frissül

  Szent Ágoston Vallomások

  AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

  Szent Ágoston vallomások Az idő folyamatosságának hordozója a lélek

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  13

  Lelkem, tebenned mérem az időt. Ne is ellenkezzél velem, illetőleg ne ellenkezzél magaddal, akármekkora is az elfogultságod! Még egyszer mondom: tebenned mérem az időt! Az előtted elvonuló dolgok hatással vannak rád, amely megmarad benned. Ezt a benned jelenlévő hatást mérem, mikor az időt mérem, nem előidézőit, az elmúlt dolgokat.

  S ha ez nem idő, akkor nem tudok időt mérni!

  De mi van azzal az esettel, mikor csendet mérek, s azt mondom, hogy a csend annyi ideig tar- tott, ameddig valamely hang? Nemde akkor is értelmem dolgozik? A hangot veszi mértékül, mintha éppen hallaná, s így állapít meg valamely időadatot a csend tartamáról!

  Mikor ugyanis teljes csöndben vagyunk és gondolatunkat költeményeken, verssorokon, beszé- deken végigszalajtjuk, a terjedelmet és időtartamot mindegyikről külön-külön úgy határozzuk meg, mintha eleven szóval mondanók el őket.

  Ha valaki tartósabb hangot akar kiadni s hosszúságát előzetes fontolgatással megállapítja, az időtartamot mindenesetre egyetlen hang nélkül forgatja eszében s csak miután rábízta emlékezetére, akkor kezdi el kiadni azt a hangot, mely aztán hangzik, hangzik, míg el nem éri a magszabott határt; helyesebben: hangzott és hangzani fog; mert ami elmúlt belőle, az hang- zott, ami még hátra van, ezután fog hangzani; a mindig jelenlevő figyelem ugyanis a jövőt múlttá változtatja benne, amennyiben a még hátralevő - tehát jövő - részt folyton fogyasztja, a bevégzettet növeli, míg csak a jövő elfogyván, az egész cselekvés múlttá nem változik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Az idő folyamatosságának hordozója a lélek

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  12

  És mégis mérjük az időt.

  Nem azt, ami még nincs, sem azt, ami már nincs, azt sem, melynek nincs tartamos kiterjedése, sőt azt sem, amelynek nincs végződése; vagyis sem a jövőt, sem a múltat, sem a jelent, sem a folyó időt, - időt azonban mégis mérünk!

  E latin versben: Děūs crěātŏr ōmnĭūm („Mindennek alkotó Istene”) nyolc rövid illetőleg hosszú szótag van; közülük négy rövid: az első, harmadik, ötödik, hetedik; ezek tehát egyszerűek a négy hosszúhoz, a második, negyedik, hatodik és nyolcadikhoz képest, mert e hosszúak időtartama kétszer akkora, mint amazoké.

  Ez igaz, mert akárhányszor mondom is el a verset, érzékeim világosan ezt bizonyítják. Amennyire tehát érzékeim tanúskodnak, tény, hogy a hosszú szótagot a röviddel mérem s érzem, hogy az kétszerese ennek. Mikor azonban egyik a másikat a kiejtés során nyomon követi, s a rövid az első, a hosszú a második, kérdezem, hogyan fogom le a rövidet, hogyan mérem hozzá a hosszúhoz. Hogyan találom azt az eredményt, hogy a hosszú kétakkora, hisz a második, a hosszú, nem csendül meg addig, míg az első, a rövid, el nem hangzott? S a hosszú szótagot is megmérhetem-e, míg hangzik, - mikor tény az, hogy csak befejezett mennyiséget lehet megmérni?! Befejeződése azonban elmúlását jelenti, mit mérek tehát?

  Hol van a rövid szótag, amellyel mérni akarok, hol a hosszú, amelyet mérnem kellene?

  Egyik is, másik is hangzott, elhangzott, elmúlt, s most nincsenek többé; én meg mérek, mérek, s nagy bizakodva - már amennyire gyakorolt érzékeimben bízhatom - mondom, hogy az egyik szótag egyszerű, a másik - természetesen időtartam dolgában - amannak kétszerese? Sőt ezt meg sem tudnám így állapítani, ha a két szótag hangzása el nem múlt és be nem fejeződött volna!

  Következőleg nem az immár nem létező szótagokat mérem, hanem valami mást, ami benyomult és megmaradt emlékezetemben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Az idő folyamatosságának hordozója a lélek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  11

  Lelkem ne engedj, s tartsd keményen szem előtt, hogy „Isten a mi segítőnk” (Zsolt 61,9); „ő alkotott minket, s nem mi magunkat” (Zsolt 99,3). - Oda vigyázz, ahol az igazság hajnalodik.

  Képzeld el, hogy valamely hang megcsendül. Zúg, zeng, aztán abbamarad. Csend van; a hang elmúlt és nincs többé. Mielőtt hangzani kezdett, jövő volt; nem lehetett tehát megmérni, mert még nem volt. Most sem lehet, mert már nincs meg. Akkor lehetett volna, mikor hangzott, mert akkor mérhető valami volt.

  De akkor sem állott, hanem haladt és elhaladt.

  Vagy ez okon inkább mérhető volt?

  Elhaladás közben tényleg valami időtartammá szélesedett, aminek alapján mérhető lett volna, - a jelennek ugyanis semmi terjedelme nincsen. Ha tehát akkor meg lehetett volna mérni, tegyük fel, hogy újra felharsanik valamely más hang s még mindig folyamatosan és egyen- letesen hangzik. Mérd meg, amíg tart, mert ha elhangzik, már a múlté lesz, s többé nem lesz mit méregetned.

  Mérjük hát s mondjuk meg, mekkora?

  Most még hangzik. Igen ám, de csak akkor lehetne tartamát megállapítani, ha a hangzást elejétől végig megmérhetnők; s mi nem tudunk egyebet mérni belőle, mint a hangzásának egyik pontjától a másikig terjedő hangtartamot. Következőleg azt a hangot, amely még nem fejeződött be, nem lehet úgy megmérni, hogy megállapíthassuk, milyen hosszú, vagy milyen rövid, s azt sem mondhatjuk e mérés alapján róla, hogy egyenlő valamivel, vagy egyszerese, kétszerese stb. más valamely hangnak. Viszont ha befejeződik, nincs többé, mérni tehát nem lehet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Az idő valami kiterjedés, de nem térbeli.

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  10

  Nem mondok-e igazat, mikor azt vallom neked, hogy az időt mérni tudom? Mert így van ez, Uram, Istenem, mérem, mérem, de mit mérek, nem tudom.

  Idővel mérem a test mozgását. De nem mérem-e magát az időt is? Megmérhetném-e a test mozgását, vagyis azt, hogy meddig tart, s mennyi idő alatt érkezik egyik pontról a másikra, hacsak az időt nem is mérném, amelyben a mozgás történik? De mivel mérem az időt magát? Talán a rövidebb idő a hosszabbnak a mértéke, ahogyan a rőf hosszúsága méri a gerendáét?

  Valóban úgy látszik, hogy a rövid szótag mennyiségével mérjük a hosszú szótagot s azt mondjuk, hogy ez annak kétszerese. A költemény hosszúságát a soroké, a sorokét a lábaké, a lábakét a szótagoké, a hosszú szótagokét a rövideké méri, - persze nem a papiroson - ott csak helyt lehetne mérni, időt nem -, hanem az eleven beszéd folyamatán. Ez alapon mondjuk, hogy hosszú a költemény, mert ennyi meg ennyi sora van; hosszúak a sorok, mert ennyi láb ennyi szótag nyújtja őket; hosszú a szótag, mert kétakkora, mint a rövid szótag!

  Azonban az idő biztos mértékét így sem találom meg. Meglehet ugyanis, hogy valamely rövidebb vers, ha elnyújtva olvasom, több ideig tart, mint a másik, amely hosszabb ugyan, de gyorsan lehadarom. Így van költeménnyel, verslábbal, szótaggal egyaránt.

  Azért úgy vélekedem, hogy az idő mindenesetre valami tartam. Minek a tartama? Nem tudom. Nagyon csudálnám, ha nem a léleké volna.

  Mert végre is mit mérek, Uram, mikor csak úgy körülbelül-módon azt mondom: ez az idő hosszabb, mint a másik; vagy határozottan kijelentem: ez kétszerese a másiknak? Időt mérek. Ezt tudom. Nem a jövőt, az még nincs; nem a jelent, mert nincs kiterjedése, nem a múltat, mert az már nincs meg. Mit mérek tehát? A folyó időt, s nem az elmúltat? Előbb ezt állítottam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások A mozgást is idővel mérjük.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  08

  Parancsolod talán, Uram, hogy elfogadjam ezt az állítást: az idő a test mozgása? Nem. Minden testi mozgás időben történik, ezt értem, ez a te sugalmazásod; de hogy maga a testi mozgás volna az idő, - ezt nem értem, ez nem a te gondolatod. A test mozgását, míg csak tart, végtül végig idővel mérem. S ha a mozgásnak sem kezdetét nem láttam, sem végét nem látom, mert szüntelenül tart, nem tudom megmérni, - legföljebb annyit, amennyit megvigyáztam belőle. Ha sokáig rávigyázok, csak azt mondhatom róla, hogy hosszú ideje tart; - mennyi ideje, nem tudom. Különben is a mennyiség meghatározása bizonyos összehasonlítás alapján történik; mert így szoktunk beszélni: ez annyi, mint az; - az kétszerese amannak.

  Ha valamely test a térben, vagy saját tengelye körül mozog, s vagy az egész testnek, vagy - tengelyforgása esetén - valamely részének indulási és érkezési pontját megjelöljük, meg tudjuk mondani, mennyi idő kellett ahhoz a mozgáshoz, amelyet a test, - vagy része - egyik helytől a másikig befutott. Mivel tehát más a mozgás, más az, amivel a mozgás tartamát mérjük, ugyancsak világos, hogy a kettő közül melyiket lehet inkább időnek nevezni! Mert ha a test váltakozva egyszer mozog, máskor pedig áll, nemcsak mozgását, hanem nyugalmi állapotát is idővel mérjük s azt mondjuk róla, hogy annyit állott, amennyit mozgott, - vagy kétannyi, háromannyi ideig állt, mint mozgott, - aszerint, hogy pontosan mértünk-e, vagy mint mondani szoktuk: csak körülbelül becsültük meg a mozgásmennyiséget.

  Nem a test mozgása tehát az idő!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Mi az idő?

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  07

  Ha azt mondjuk, hogy a mozgás, el kellene fogadnunk egy napnak az egyórányi időtartamot is, ha a nap ennyi idő alatt végezné futását.

  Ha azt mondjuk, hogy az időköz, akkor feltéve, hogy útját kelettől keletig rövid egy óra alatt megtenné, nem egy, hanem huszonnégy napkörút volna szükséges egy nap teljességéhez.

  Ha azt mondjuk, hogy mindkettő, akkor sem azt a mozgást nem nevezhetnők napnak, amellyel a nap egy óra alatt egész útját megtenné; - sem azt az időt, amely a napnak reggeltől reggelig rendes körútjára szükséges, ha a nap - ennyi időre állva maradna!

  De nem is az iránt érdeklődöm, hogy mi a nap. Én azt keresem, mi az idő, amellyel a nap körútját mérjük és meg tudjuk róla állapítani, hogy feleannyi idő kellene hozzá, ha tizenkét órának megfelelő tartam alatt futná meg; - s ha e két időtartamot egybevetjük, az egyiket a másik kétszeresének mondanók még az esetben is, ha a nap kelettől keletig terjedő útját néha egyszeres, néha meg kétszeres idő alatt tenné meg.

  Ne bizonykodjék tehát senki nekem, hogy az égitestek mozgása az idő. Józsué könyörgésére a nap valamikor megállott a győzelmes csata befejezéséig; - a nap állott, az idő ellenben rohant, mert a csata kifejlődéséhez szükséges idő alatt tényleg lefolyt és befejeződött.

  Azt az egyet látom, hogy az idő valami tartam vagy kiterjedés. Látom igazán, vagy csak sejtem? Te majd megmutatod, én Igazságom és Világosságom.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Mi az idő?

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  06

  Bizonyos tudós embertől hallottam, hogy az idő a nap, hold és csillagok mozgása. Nem fogadtam el nézetét. Miért nem inkább az összes testek mozgása? Hát ha az égi testek nem volnának, de forogna a fazekas korongja, nem volna idő? Nem idővel mérnők a korong forgását? Vagy azt mondanók, hogy minden egyes körforgását egyenlő idő alatt teszi, vagy azt, hogy egyik forgás hosszabb, a másik rövidebb ideig tart, ha esetleg a korong mozgása nem egyarányos. Sőt megjegyzésünket mi magunk is időben tennők, s lehetnének-e beszé- dünkben hosszabb és rövidebb szótagok, hacsak egynémelyek hosszabb, mások rövidebb ideig nem hangzanának?

  Engedd, Uram, hogy az emberi értelem együgyű példákon kis és nagy dolgok ismeretére egyaránt ráokosodjék.

  Tudom, hogy a nap, hold és csillagai évszakok, napok és évek dolgában tájékoztatnak bennün- ket. Ez igaz. Valamint azonban én nem állítom, hogy ama fakorong forgása méri a napot, éppen úgy ama tudósnak sincs joga letagadni, hogy az a forgás mégis időt jelent.

  Mit akarok én megérteni? Az idő jelentőségét és belső mivoltát; az időt, amely a testek moz- gásának mértéke, mikor azt mondjuk példának okáért, hogy valamely mozgás még egyszer annyi ideig tart, mint a másik. Ez a kifejezés: nap, nemcsak a nap égitestnek földünk felett való tartózkodását jelenti, ami szétkülönbözteti a nappalt az éjjeltől - hanem egész körútját kelettől keletig; ez alapon szoktuk mondani, hogy ennyi meg ennyi nap múlt el, az éjeket ugyanis nem vesszük külön, hanem odaszámítjuk a nappalokhoz. Mivel tehát a nappalnak kelettől keletig tartó körútja ad egy teljes napot, kérdezem: ez a mozgás-e a nap, vagy az egyik reggeltől a másikig tartó időköz, vagy mindkettő együtt?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Istent kéri segítségül nehéz munkájában.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  05

  Valósággal ég a lelkem, hogy végére járjak ennek a bonyolult, rejtélyes kérdésnek. Kérlek Uram, Istenem, kérlek, jóságos Atyám, Krisztus nevére kérlek, ne rekeszd el vágyakozásom elől e mindennapi és annyira rejtett dolgok értését; add Uram, hogy irgalmas megvilágosításod nyomán behatolhassak és földeríthessem mélységüket. Kinél is kérdezősködhetném e dolog felől? Kinek panaszolhatom el nagyobb haszonnal járatlanságomat, mint neked, ki nem veszed rossz néven tőlem, hogy ilyen tüzes buzgósággal kutatgatom Írásaidat?

  Add meg nekem, Uram, amit szeretek, hisz e szeretetet is te adtad belém. Add meg Atyám, hiszen te igazán értesz hozzá, jó adományokat adni gyermekeidnek; add meg kérlek, - íme föltettem, hogy megismerem Írásaidat, s bizony igen nagy munka vár rám, hacsak meg nem világosítasz. Az Úr Krisztusra kérlek, az ő neve, a Szentek Szentjének neve védjen engem minden ellenkezéstől.

  Azonkívül én hiszek is, Uram, azért beszélek. Ez az én reménységem; az éltet, hogy meglátom majd az Úr gyönyörűségét. Íme, „mértékre tetted az én napjaimat” (Zsolt 38,6), - elmúlnak, s azt sem tudom, hogyan.

  Sokat emlegetjük az időt és időket. - Mennyi ideig beszélt? Mennyi ideig dolgozott? - Hosszú ideje nem láttam! - Ez a szótag időmérték szerint kétszer olyan hosszú, mint a másik! - Mondunk is, hallunk is ilyeneket, megértjük mi, megérti más is. Igen nyilvánvaló és közszájon forgó kifejezések ezek, - de egyszersmind rejtett értelműek is, a megoldásuk pedig eleddig ismeretlen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Hogyan mérjük az időt?

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  04

  Nem sokkal előbb azt mondottam, hogy a folyó időtartamot meg szoktuk mérni, azért tudunk arról beszélni, hogy egyik idő kétszerese a másiknak, vagy éppen akkora mint az, s a mi más egyéb ilyen mérték szerint való megállapításunk van az idő részeiről. E tárgyhoz azt is megjegyeztem, hogy csak a folyó idő tartamát mérjük, s ha valaki kérdőre von, hogy honnan tudom - azt felelem neki: hogy tényleg mérjük az időt, mérni pedig olyan valamit nem lehet, ami nincs, - viszont a múlt és jövő igazában nincsenek.

  Kérdés azonban, hogyan mérhetjük a jelent? Hisz nincs kiterjedése! Ez igaz. Nem is ezt, hanem folyamatosságát mérjük; ami elmúlt belőle, azt immár nem mérjük; nem mérhetjük, mert nincsen! De honnan érkezik, mely irányban és hova illanik el a méregető kéz alól?

  Honnan?
  A jövőből.
  Merre?
  A jelenen keresztül.
  Hova?
  A múltba.
  Tehát abból, ami még nincs, azon keresztül, aminek nincs kiterjedése, abba, ami már nincs!

  Az időt azonban mégis csak valamiféle kiterjedés szerint mérjük; mikor ugyanis egyszer, kétszer, háromszor akkora időről beszélünk, bizonyára időtartamot, időterjedelmet akarunk mondani. Miféle kiterjedésben mérjük tehát a haladó időt? A jövőben talán, amelyből áthalad előttünk? De hisz ami nincs, abban nem eszközölhetünk mérést! Vagy talán a jelenben, amelyen keresztülhalad? De hisz azt, ami nem kiterjedés, nem mérhetjük meg! Vagy esetleg a múltban, amelyben eltűnik? Azt sem lehet mérni, mert az meg már nincs!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."