Szent Ágoston vallomások

Szent Ágoston vallomások
Naponta frissül

Szent Ágoston Vallomások

AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

Szent Ágoston vallomásokA bűnös szakadás rettentő hatalma.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Saját tapasztalatomból értettem meg ilyenformán azt, amit olvastam, hogy „a test a lélek ellen kíván, a lélek pedig a test ellen” (Gal 5,17); - én mind a két kívánkozásban bent voltam, de inkább abban, amit helyeseltem, mint abban, amit kárhoztattam. Ezen utóbbiban már nem is annyira én voltam, mert ezt nagy részben inkább akaratom ellen tűrtem, mint akarattal cselekedtem. A szokásnak azonban magam adtam támadó erőt önmagam ellen, mert akarattal jutottam el abba a helyzetbe, amelybe tulajdonképpen nem akartam volna belesodródni.

Emelhet-e szót valaki jogosan a bűnös igazságos bűnhődése ellen?

Immár a mentegetődzést sem használhattam, amellyel pedig áltatni szoktam magamat, hogy tudniillik azért nem szakadok el a világtól, s azért nem szolgálok neked, mert még nem vagyok az igazság biztos birtokában.

Az igazság biztos volt előttem. Csakhogy a földi bilincsek miatt még mindig vonakodtam nálad katonáskodni; rettegtem, hogy megszabadulok az összes akadályoktól, - annyira, mint amennyire rettegnem kellett volna attól, hogy utamba torlódnak.

A világi élet terhe - mint az álom terhe az alvónak - édes volt nekem, s feléd törekvő gondo- lataim olyan valami voltak, mint az álomból való kiszakaszkodás próbálgatásai: nem bírnak az álom mélységével s visszahanyatlanak bele. Valamint ha nincs is ember, aki mindig aludni akarna, s az ébrenlét a közvélemény igazmondása szerint többet ér, mint az alvás, de azért az ember gyakran ugyancsak késedelmes az alvás megszakításában, különösen, ha nehéz kábultság fekszi meg a testet, s szívesen folytatja az alvást, pedig már magának sem tetszik, s a felkelés ideje is elérkezett, - éppen úgy én is biztos voltam ugyan abban, hogy okosabb volna átpártolnom szeretetedhez, mint engedni szenvedélyemnek; de - míg amazt beláttam és helyeseltem, ez érzékeimnek kedvezett és bilincsekben tartott.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokA bűnös szakadás rettentő hatalma.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Szolgádnak, Simplicianusnak Victorinus esetéről való ezen elbeszélése a példa követésére ösztökélt engem.

Neki sem volt más célja az elbeszéléssel.

Mikor pedig azt is hozzáadta, hogy Julianus császár idejébe a keresztényeket törvény tiltotta el az irodalom és szónoklat tanításától, s hogy Victorinus ama törvény előtt meghajolt s inkább otthagyta a fecsegő iskolát, mintsem, hogy igédtől elszakadjon, amellyel a „gyermekek nyel- vét ékesen szólóvá teszed” (Bölcs 10,21). - nem annyira lelkierejét csudáltam, mint inkább szerencséjét, hogy azon események következtében módjában állt neked szolgálni. Erre vágyódott az én lelkem, de bilincsekben senyvedett, nem más kezétől, hanem a magam merev akaratából.

Akaratom az ördög hatalmában volt. Gúzst csavart belőle kezemre-lábamra. Akaratom ugyan- is gonosz irányt vett; így szabadult el bennem a szenvedély; azután engedtem a szenvedély- nek, s az szokássá erősödött, s mivel nem próbáltam ellenállni a szokásnak, igámmá vált. Így kapcsolódtak egymásba a láncszemek, amelyekkel - valóságos bilincsláncnak nevezhetem őket -, kegyetlen rabság tartott fogva engemet.

Akaratomnak immár gerjedező új iránya pedig, hogy neked ingyen szolgáljak s benned, egyetlen igaz gyönyörűségünk, leljem örömemet, nem volt még elég erős, nem tudta legyűrni a réginek megszokásból eredő hatalmát. Ilyenformán két akarat volt bennem, a régi és az új, az testi, ez lelki; - küszködtek egymással s ellenkezésük valósággal szétszaggatta lelkemet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokMiért nagyobb az öröm,ha kiváló emberek térnek meg?

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Uram, gerjessz, kérlek és hívogass bennünket! Gyújtsd ki tüzedet és áraszd el bensőnket édes illatoddal, hadd ragadja el lelkünket szereteted. Hiszen akárhány lélek még a Victorianu- sénál is szörnyűbb elvakultságból visszatalált már tehozzád s látó lett világosságodtól, amelynek erejében minden, aki részesedik benne, Isten gyermekévé válik!

Nem mind nyilvánosak ezek az esetek; azért azok öröme is rejtettebb, akik tudnak róluk. Az öröm ugyanis, minél általánosabb, annál nagyobb külön-külön mindenkiben, mert egyik a másikét gerjeszti, táplálja. Azonkívül a nyilvános megtérés nyilvános, igen üdvös példabeszéd és útmutatás az utána következőknek; azért nagy tehát az öröm, mert nemcsak a követőkre, hanem a példaadókra is vonatkozik.

Mert arról szó sem lehet, hogy országodba a gazdagnak és előkelőnek több becsülete volna, mint a szegénynek és közembernek; hisz éppen ellenkezőleg, „a világ erőtleneit választottad, hogy megszégyenítsd az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetetteit választottad, és azt, ami semmi, hogy lerontsa azt, ami valami” (1Kor 1,27).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokElmélkedik az öröm természetéről.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Van erre más téren is elég bizonyosság, s az élet dús tapasztalatokkal igazolja, hogy így van.

A császár diadalünneppel ünnepli győzelmét. Nem győz, ha ütközetbe nem ereszkedik, sőt annál nagyobb a diadal öröme, minél veszedelmesebb volt az ütközet. Vihar ragadja és hajó- töréssel fenyegeti a hajósokat. Valamennyi sápadtan gondol a halálra. A vihar elül, a tenger megcsendesedik, s íme, nagy az öröm, mert nagy volt a rettegés. - Valaki kedveseink közül megbetegszik s ütőere rosszat jósol. Akik egészségéért aggódnak, lélekben együtt szenvednek vele. Amint talpra áll, ha nem is a régi erővel, nagy az öröm, nagyobb, mint volt erős, egészséges korában.

Sőt a mindennapi élvezetek dolgában is úgy van az ember, hogy áldozatokkal, éspedig nem- csak váratlan és kényszerű, hanem a maga akaratával szerzett áldozatokkal ad nekik alapot. Mi gyönyörűség van például evésben, ivásban, ha éhség, szomjúság baja nem jár előtte? Sőt az iszákos sós eledelt eszik, kegyetlen szomjúságot szerez, s az a gyönyörűsége, hogy itallal oltogatja. S szinte törvény már az a szokás, hogy a mátkát nem adják oda rögtön az eljegyzés után, nehogy kevesebb becsülete legyen azért, mert a férj nem várakozott rá bizonyos ideig.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokElmélkedik az öröm természetéről.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Édes Istenem, mi az bennünk, hogy nagyobb az örömünk valamely immár veszendő lélek gyógyulásán és súlyos veszedelméből szabadulásán, mintha állapotát nem látjuk reményte- lennek s veszedelme is kisebb?

Ez nálad is megvan, irgalmas Atyánk.

Több az örömöd egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akiknek nincs szükségük bűnbánatra. Gyönyörűség hallanunk, micsoda örömmel viszi a pásztor saját vállain vissza az eltévedt juhot, s hogy a megtalált drachma a vesztes asszony szomszédainak nagy örömére kincseid közé visszakerül. Könnyekig elfogódik a lelkünk, mikor a templomban azt a történetet olvassák előttünk, hogy házadnak örömünnepe volt, mert kisebbik fiad meghalt és föléledt, elveszett és megtaláltatott. Bizonyos, hogy miattunk és angyalaid miatt örülsz, akik szentek megszentelő szeretetedtől, - magad ugyanis örök ugyanaz vagy, s még azt is, ami idő és mód szerint nem mindig ugyanaz, mind egyazon örök módodon ismered.

Mi az tehát, hogy a léleknek több öröme van, amikor megtalálja, vagy visszakapja azt, amit szeret, mint akkor, ha soha meg nem fosztódik tőle?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokVictorinus rétor megtérése.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Végre elérkezett a hit megvallásának ideje. Rómában ez előre megfogalmazott nyilatkozat- ban szokott történni, amelyet a megkeresztelendők valamely emelvényről a hívek gyülekezete előtt mondottak el emlékezet után.

A presbiterek (papok) azt tanácsolták Victorinusnak, hogy szűkebb körben tegye le a hitval- lást. Ezt a módot ugyanis fel szokták ajánlani azoknak, akiknél félni lehetett, hogy szégyenlős természetük megzavarja őket.

Ő azonban határozottan az egész jámbor gyülekezet előtt akarta nyilvánossá tenni megtérését. Hisz a retorikát is nyilvánosan tanította, pedig annak ugyan semmi köze az üdvösséghez! S ha nem félt a makacs pogány hallgatóságtól, amikor előadásait tartotta, mi félnivalója lehetett most, mikor a te igédet kellett szelíd híveid előtt hirdetnie?

Fellépett az emelvényre letenni a hitvallást. Akik csak ismerték - pedig mindenki ismerte -, örömzúgás között hangoztatták nevét, s mint a közlelkesedés elfojtott kiáltása hangzott mindnyájuk ajkáról: Victorinus, Victorinus!

Rögtönös volt örömük kitörése, mikor megpillantották, de gyorsan el is csendesedtek, hogy meghallhassák. Fölséges bizakodással vallotta meg Victorinus az igaz hitet, hogy szinte vala- mennyien szerették volna keblükre ölelni s szívükbe zárni. Majdnem szétszedték örömükben és szeretetükben: az öröm és szeretet kezeivel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokVictorinus rétor megtérése.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Az agg Victorinus sok éven át az egész világot telekiabálta védelmükben, de aztán nem szégyenlett kezdő tanítvány lenni Krisztus Urunknál, nem restellt forrásodban újjászületni s vadságát a kereszt gyalázatához lefékezve az alázatos Krisztus igájába belesimulni.

Uram, Uram, ki az eget lehajlítottad s leszálltál, a hegyeket megérintetted, s füstölögtek, mi úton-módon jutottál bele ebbe a lélekbe?

Simplicianus mondja, hogy sokat forgatta a Szentírást s nagy igyekezettel tanulmányozta az egész keresztény irodalmat. Egyszer azután, nem ugyan nyilván, hanem négyszemközt s bizalmasan azt mondta Simplicianusnak:

- Vedd eszedbe, hogy én már keresztény vagyok.

Ő meg: - Sem nem hiszem - felelte -, sem nem számítlak a keresztényekhez, míg nem látlak a templomba járni!

Mosolygott Victorinus.

- Hát - úgymond - falak teszik a keresztényt kereszténnyé?

S gyakran emlegette keresztény mivoltát, Simplicianus mindannyiszor ugyanazt felelte neki, ő meg mindig a falak miatt gúnyolódott. Tartott attól, hogy meg találja sérteni bálványimádó barátait, s nyakába szakad a pogány hatalmuk egész haragja olyan magasból, akárcsak a libanoni cédruserdőkből jönne, amelyeket még össze nem tört az Úr!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokVictorinus rétor megtérése.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Elmentem Simplicianushoz, Ambrus püspök lelki atyjához, kit amaz úgy szeretett, mintha igazán atyja lett volna. Elmondtam neki, miféle téves utakon bolyongtam s mikor szót ejtettem arról, hogy olvastam a Platón-féle irány egynémely könyvét a néhai római rétor Victorinus latin fordításában, ki, amint hallom, keresztény módon halt meg; - szerencsésnek mondott, hogy nem más bölcselők megtévesztő és a világ alkotóelemeiről szóló ostobaságok- kal tele írásai jutottak kezembe, hanem ezek, mert ezek mindenképpen Isten és az ő igéje felé irányítanak.

A tudós gőgnek ismeretlen, a gyermekben pedig nyilván meglevő krisztusi alázatos lelkületre akart buzdítani, mikor ugyanezen Victorinusról megemlékezett, akit Rómában tartózkodása alatt igen közelről ismert. Nem hallgatom el, amit mondott róla, mert esete nagy dicsérete kegyelmednek, s egyben a te magasztalásod.

Elmondta, hogy Victorinus rendkívül művelt és minden tudományban járatos aggastyán volt, ki a bölcseleti irodalomból igen sok művet olvasott és bírálattal kísért. Mivel a leghatal- masabb szenátorok közül akárhány az ő tanítványa volt, kiváló tanítóműködése emlékéül e világ fiai szerint igen nagy kitüntetést: szobrot érdemelt és kapott a római fórumon. Egész öreg koráig a pogány isteneket tisztelte s részese volt annak az ocsmány vallási iránynak, amellyel majdnem az egész római előkelő világ töltekezett s a népet is mindenféle isten- szörnyetegek, sőt az Ugató Anubis tiszteletére csábította. Ezek a bálványok valamikor fegyverrel támadtak Neptunus, Vénus és Minerva ellen; Róma legyőzte őket s most mégis azokhoz imádkozott.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokElégedetlensége folyton növekszik.Elmegy Simplicianushoz tanácsért.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Szent Pál szerint ugyan nősülhettem volna, bár ő a tökéletesebbet ajánlotta, mert igen óhajtotta, vajha Krisztus minden követője olyan állapotban volna, mint ő volt. Gyengeségem a könnyebbet kereste, s ez az egy dolog minden más irányban is megbénított. Kínos elége- detlenség is gyötört azért, hogy a házasélettel együtt sok mindenféle kelletlen gondot magamra kell majd szednem, de szenvedélyem igen hozzákötözött a házasság gondolatához. Isten igéjéből tudom, hogy vannak olyanok, akik megférfiatlanították magukat a mennyek országa kedvéért, de az is ott van, hogy aki érti, értse.

„Hívságosak bizony az emberek, akikben Isten tudománya nincsen és a látható jókból nem ismerhették meg azt, aki vagyok” (Mt 19,12). Én akkor már nem voltam ilyen gyarló állás- ponton. Túl voltam rajta, mert a teremtett világ bizonyságából megismertem, hogy te vagy Teremtőnk, hogy nálad és veled egyazon Isten az Ige, aki által mindeneket alkottál.

Másfajta gonoszok is vannak; azok, akik megismerték ugyan Istent, de nem mint Istent tisztelik, sem hálát nem adnak néki. Ezek közé is lesüllyedtem, de jobbod felkarolt, elvitt és olyan helyre tett, hogy meggyógyultam; te mondtad ugyanis az embernek: „a jámborság az igazi bölcsesség”, és: „ne légy bölcs tenmagad előtt, mert a bölcsességükkel hivalkodók bolondokká lettek” (Róm 1,22).

Megtaláltam az értékes gyöngyöt. Mindenemet eladva meg kellett volna vennem. Én azonban késlekedtem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."