Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója
Hetente frissül

Kiss Ulrich SJ

Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

http://ulrichblog.wordpress.com

Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Kiss Ulrich naplója Évközi 3. vasárnap

Amikor Jézus meghallotta, hogy Keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.

Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa! A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakokat és az apjukat, és követték őt Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet. Mt 4, 12-23

 

Életmódváltás

Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. – Jézus pályát módosított. Otthagyta a nevelőapjától öröklött vállalkozást, annak telephelyét, Názáretet, és teljesen új életet kezdett, Amikor azt hirdette a népnek, hogy térjen meg, mögötte volt saját radikális új kezdete. Amikor felszólította a leendő tanítványokat, hogy kövessék őt, és emberhalásszá teszi őket, maga is emberhalásszá vált, mindenben példaképükké! A tanítványoknak is fel kellett adniuk addigi életmódjukat és megélhetésüket, lakhelyüket és biztonságukat.

Azt mondják, mostanság mindenkinek életében két-három alkalommal is pályát kell váltania, a bekövetkező technológiai és társadalmi változások miatt. Sokan félnek ettől, és sokan félnek mindenféle változástól. Az apostoli közösség azonban 2000 éve fennáll, mert nem félt a változásoktól. Sokszor élére is állt a változásnak. Jó tudni, hogy Jézus ma is körbejár, és megszólít, hogy kövessük. Aki vállalja, azt szabaddá teszi.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 2. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16
Kiss Ulrich naplója Évközi 2. vasárnap

Abban az időben: Másnap, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét: Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszállt rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” Jn 1,29-34

 

KI VOLT ELŐBB?

Mottó: mert előbb volt, mint én– A nyugati logika szerint, az, ami előbb volt, az jó eséllyel ok, és ami ezután lesz, az okozat. E mondat ezek szerint azt jelentené, hogy Jézus, aki előbb volt, mint János, mintegy okozója ez utóbbi küldetésének. Hogyan? Hát nem János ujjongott anyja méhében, és már hatodik hónapban volt, mikor Jézus megfogant? Nos, János tisztában volt azzal is, hogy unokatestvére az anyagi világ rendje szerint utóbb született, mint ő, de a kozmikus rendben megelőzte őt. A megelőzés azonban nem pusztán korábbi időpontot jelöl, hanem rangot is. Jézus a protokoll rendje szerint mindenképp megelőzte őt. János a hírnök, és ezért amint a heroldok, a király előtt járván, hirdették az Úr közeledtét, úgy hirdette János azt, aki „utána jött”. Ő küldetését még előkelőbb helyről kapta: az Atyáról, akire úgy utal, mint az, „aki küldött”. Ezért válhat Jézus Istenfiúságának tanújává. Ebben csak az angyalok előzik meg.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaUrunk megkeresztelkedése

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
11
Kiss Ulrich naplója Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben Jézus Galileából elment a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám? Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre János megengedte neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!  Mt 3, 13-17

Négy őselem

Mottó: Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég. A régiek meggyőződése szerint a világot négy elem alkotja. Arisztotelész tanítása szerint a világot alkotó négy elemhez két-két tulajdonság tartozik. A Földhöz a száraz és a hideg; a Levegőhöz a nedves és a meleg; a Tűzhöz a száraz és a meleg; míg a Vízhez a nedves és a hideg. Az elemi részecskék megismerése ezt a tant a természettudományokból elűzte az okkult tudományokba, ahol még ma is vannak hívei. Így felbukkannak Dan Brown regényében, az Angyalok és démonokban egy krimit komponál az „ősi” tanításból, és az illuminátusok kezében megbélyegzik főpapi áldozataikat egy okkult bélyeggel, mely úgymond a négy őselem jelképe. A fordulatos krimiket gyártó szerzőnél ez egy ismétlődő mechanizmus logikáját követi. Valamilyen titkos szövetség a Brown által egyszerűen Vatikánnak nevezett Egyház hatalmával következetesen szembeszáll, sőt meg akarja azt semmisíteni. Teszi ezt a tudomány nevében, már amennyiben a „szimbológia” annak számít. A jelképek jelentésével azonban a nyelvtudomány egy ága, a szemiotika foglalkozik, és kódként értelmezi az adott jelképet. Ennek Nagymestere Umberto Eco, aki szerény véleményem szerint jóval olvasmányosabb, mint Dan Brown, és ráadásul valódi nemzetközi szakértője a jelképek világának. Megújította a jelképek értelmezését. Inspirálhat minket is az evangélium gazdag jelképvilágának megértésére. A jézusi keresztelkedés jelképében a víz elem találkozik a lég elemmel: Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég. Érdekes, hogy Máté hangsúlyozza a két esemény szerves kapcsolatát, majdnem egyidejűségét. S lám, a görögöknél a két elem „nedves” elemként jelent meg. A tűz és a föld viszont „száraz” elemek. A Lélek majd pünkösdkor jelenik meg tűz képében. Az ikonográfiában a föld színe a fehér, jelképe szoptató anya. S lám, elérkeztünk Máriához, aki, íme, kapocs az éghez. A keresztségben így leszünk Isten gyermekei: megjelöltetünk az elemekkel. És halljuk a szózatot: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik! 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaKarácsony utáni 2. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
05
Kiss Ulrich naplója Karácsony utáni 2. vasárnap

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.  Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.  Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.  

Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.  Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 

(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.  A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be Jn 1-5. 9-14

Ige 2.0

Mottó:  Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Lám, Vízkereszt előestéjén újra felolvassuk s átelmélkedjük az evangélium legmagasztosabb sorait, János költői, prófétai szavait. Nem is lehet eleget elmélkedni róla! Miközben még hajlamosak vagyunk a betlehemi gyermekké válást emberivé, nagyon emberivé tenni, hogy birtokba vegyük, János a kozmosz végtelenségébe helyezi az eseményt. Igen, az Ige testté lett. Sőt, közöttünk élt. Nem csak megjelent, mint a görög Istenek, mintegy turistaként, hanem átélt egy teljes életet, a születéstő a halálig. Ez a tapasztalatunk közös. A jánosi fogalmazás azonban szinte felfoghatatlan. Mit is jelent, hogy kezdetben volt az Ige? Legutóbb a cselekvő ősenergiaként mutattam be, az erőért, amely az ősrobbanást okozta. Így ott rejlek minden cselekvés mögött. A magyar nyelv ezt lenyűgöző módon tükrözi. Az ige persze nyelvtani szakszó is lehet. „Az ige (latinul verbum) olyan, cselekvést, történést vagy létezést kifejező, ragozható szó, amely alakját személy, szám, időmód és szemlélet (aspektus) szerint változtathatja.” Más szóval a lét minden állapota benne rejlik. A passzív és az aktív. Mindaz, ami történik velünk, és amit teszünk másokkal. Függetlenül attól, hogy kik és hányan cselekszenek, hogy ma, vagy holnap cselekszenek. Vagy hagyják a dolgokat történni. János igéje volt, mielőtt bármi lett volna. És el nem múlik. Nemde, Istent is valahogy így és ilyennek képzeljük. Annál lenyűgözőbb, hogy testté: halandóvá lett. Láttuk dicsőségét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaSzent Család vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
29
Kiss Ulrich naplója Szent Család vasárnapja

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba!  Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azo

n éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életre törtek! József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Júdeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: Názáretinek fogják hívni.  Mt 2, 12-15. 19-23

 

Csak egy batyu

Mottó: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját. – kétszer is ezt a parancsot kapta József az Úr Angyalától. Habozás nélkül engedelmesedett, és így lett családjával együtt hontalan. És habozás nélkül tért vissza hazájába a veszély elmúltával. Nem maga mérlegelte az aktuálpolitikai helyzetet, hanem a történelem urára bízta önmagát és szeretteit. A történelem ura azonban nagy szerepet szánt olyan jelentéktelen városkának is, min Názáret. Mer megígérte réges-régen. Bár sokan el is felejtették az ígéretet. Isten nem. Isten minden ígéretét megtartja. És azok, akik a történelem formálóinak gondolják magukat, mint Heródes, csak azért élnek emlékezetünkben, mert sorsuk valahogy keresztezte Jézusét. Az egyszerű emberek, így József is, félnek persze e történelemcsinálóktól. Hatalmuk van. De végül, és milyen hamar! – kiderül, hogy nincs mit félnie annak, akivel az Úr vele van. És Isten különös módon rábízza magát az ilyen kisemberekre. Ránk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaKarácsony - ünnepi mise

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
25
Kiss Ulrich naplója Karácsony - ünnepi mise

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, aki hisznek benne, akik nem vér szerint, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Jn 1,1-5, 9-14

 

2000 éve

Mottó: Kezdetben volt az Ige – A lexikon szerint mindig változást jelent. Az alany cselekvését, történését, létezési állapotát fejezi ki. Az ige közli azt a változást vagy állapotot, amit a mondattal közölni szeretnénk. Az ige a „mit tesz az alany” kérdésre adott válasz. A bibliai mondat azért megigéző, mert itt az „ige” nem az alany állapota, hanem maga az alany. A fizika mai – bár vitatott – állása szerint, kezdetben a nagy bumm volt, s előtte sem idő, sem tér nem volt, csupán energia. A cselekvés korlátlan képessége. Lemaître még ősatomról beszélt. Ennek 13,8 milliárd éve.

A teológia nyelve persze másképp fogalmaz, és a tudósok óvva intenek, hogy vegyítsük a kettőt. De hát nyelvünk korlátozott.  Van, amire nincs szavunk. De az ige cselekvést és azt okozó szándékot is jelent. Valahogy a szavak szava. És János hátborzongatóan tömör mondatában főnév. Sőt, egy személy. A személy, aki által mindnyájan személlyé válunk. Nem csoda, hogy a világ nem ismerte fel. Nem robbanásként jött közénk, hanem csendben, egy csillagos éjszakán. János azt mondja, testté lett. Kezünkbe vehetjük, ahogy egy édesanya gyermekét. Ennek 2000 éve.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaKarácsony - pásztorok miséje

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
24
Kiss Ulrich naplója Karácsony - pásztorok miséje

Szent Család

„Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. Lk 2, 15-20

 

Csonka család

Mottómegtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. – a pásztorok megtalálták a Szent Családot. Nem egy árvát, nem egy nem vállalt gyereket, hanem egy ép, sőt szent családot. Jézus családban nőtt fel. Szülei szeretetében. Anyja nem egyedül nevelte, mint ma oly sok asszony. Férje mellette állt. Habár nem születhetett otthonában, habár menekülniük kellett, egymás támaszai lettek. Hány felnőtt nem ismeri a Megváltót, mert nem ismeri a kisdedet! Hány felnőtt nem ismeri a kisdedet, mert nem ismert családot! Mária elcsodálkozott a történteken, és egész életében erről elmélkedett. Nos, arra tanít és buzdít, tegyük mi is így! Az Úrról nem elmélkedhetsz, ha a családról nem elmélkedsz! S nekünk útra se kell kelnünk. Jézus házhoz jön.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaKarácsony éjféli mise

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
23
Kiss Ulrich naplója Karácsony éjféli mise

Azokban a napokban Augusztus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József maga is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csal megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltónk, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Lk 2,1-14

Imádat

Mottójászolba fektette. – A jászol nagyobb állatok etetésére szolgáló, illetve takarmány tárolására is alkalmas vályú. – mondja a Wikipédia. Milyen furcsa is ez! Ami állatok etetésére szolgált, íme, egy kis emberpalántát fogadott be. S ez a gyermek majdan táplálékként kínálja fel magát. S az életadó ételt ékkövekkel ékes aranytartóban őrzik. Cibóriumtabernákulum, sőt napként ragyogó monstrancia, ahol tündököl, és milliók imádják. Mindebből a pásztorok, az Úr első imádói, mit sem sejtettek. Ők csak eltűnődhettek az angyal ígéretén: „Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” A jel tehát kettős: embert láttok majd, pólyában, ahogy az ember gyermekét látni szoktátok. De jászolban, ahogy barmaitok eledelét látjátok. Mintha a kisded jelezni akarna: köztettek vagyok otthon. Hisz az angyal hangsúlyozza a pásztoroknak: „nektek a jel.” A mágusoknak a csillag volt a jel. A Megváltó mindenki saját nyelvén szólított meg. Az angyalok pedig, ők is a maguk nyelvén! – dicsőítették őt!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaAdvent 4. vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
19
Kiss Ulrich naplója Advent 4. vasárnapja

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, azért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg azon töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: Velünk az Isten.  Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.  Mt 1, 18-24

 

Örökbe fogadás

Mottó: Úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. – Mire is vonatkozik e tőmondat? Kétségtelenül a következő mondatra: Magához vette feleségét. Lám, az elbeszélés kezdetén Mária még csak jegyese volt Józsefnek, és nem a fogantatás tette asszonnyá, hanem Mária elfogadása az igaz ember, József, által, mint törvényes hitvese. A kulcs az engedelmesség az Úr parancsának. Persze vonatkozik az engedelmesség a továbbiakra is, egész életére, hisz a parancsnak megfelelően Jézusnak nevezi és neveli Mária gyermekét. Megváltónak neveli. Pedig lehet, hogy csak szakmájába avatta be. Mestersége volt az iskola. A tekton építőt jelent. A Fiú egésze máshogy és egészen mást fog építeni. De nevelőjének legfőbb adománya az engedelmesség. Érdekes, hogy míg Mária engedelmességét az Egyház szüntelenül dicséri, Józsefét hallgatólagosan feltételezzük. Egy pápa sem választotta e nevet, még Ratzinger bíboros sem, aki pedig Józsefnek született. József így is a katolikus egyház védőszentje, bár egyetlen szavát sem jegyezték fel. Különböző mesterségek állnak védelme alatt. A nevelőapáké nem. Pedig ma erre nagy szükség lenne. Az apátlan fiúk korában. Elmélkedjünk hát: mit jelent egy gyermekért felelőssége vállalni, ha nem vérvonalad? Ha nem a te génjeidet sokasítja?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaAdvent 3. vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
12
Kiss Ulrich naplója Advent 3. vasárnapja

Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy megkérdezzék tőle: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem! Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: Mit akartok látni, amikor kimentek a pusztába? Talán széltől hajladozó nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről azt írták: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted. Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Mt 11,2-11

Kék óceán

MottóVagy miért mentetek ki? – Miért jöttök vasárnap a templomba? Vagy ti, későn kelők, miért keltek fel hajnalban a roráték idején? S miért tolongtok ott az éjféli misén karácsonykor? Az egyszeri plébános a híveknek panaszkodik egész évben a távolmaradók miatt.  Eszébe se jutna megkérdezni, miért nincsenek ott, akik nincsenek? A marketingesek bezzeg törik a fejüket, hogyan csalják a plázába azokat, akik nem mennek oda. Még külön misztikus nevet is adtak annak a kérdésnek: Miért nem? „Kék óceán” stratégia, így nevezik. A világ eszerint két óceán: egy vörös és egy kék. A vörös a verseny piaca, mindenki, mindenki ellen, a nagyobb piacrészért. Itt vérre megy a játék. Ezért „vörös”. A kék óceán a „végtelen lehetőségek” jelképe. Új és verseny nélküli piac. Létezik ilyen?

Szerzői szerint igen. A csel: Nem törődünk a „versenytársakkal,” csak azokkal, akik eddig nem kértek belőlünk, de szomjasak. Mit nem kérnek és miért nem? Ha ezt tudjuk, akkor meg tudjuk szólítani őket. Olyan kínálattal, melynek nincs vetélytársa.  Ha belegondolunk, a születő kereszténység pont ilyen volt. Nem Istenek 2.0, hanem Isten 1.0. Mi akadályozza meg, hogy a „cselet” megismételjük? Hogy megszólítsuk a nem hívőket. A kérdés tehát aktuális: Miért is jönnének a templomba?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Kiss Ulrich naplója Advent 2. vasárnapja

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa! Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi Atyánk Ábrahám” Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti! Mt 3,1-12

 

 

és gyümölcsei

Mottó: Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! – Lám, a bűnbánat nem egyszerűen egy érzés, az értéktelenség érzése, egyfajta depresszió, cselekvésre képtelenség. Szükségszerűen tartalmazza a felismerést, hogy helytelenül cselekedtem. Még a Wikipédia is úgy tudja, hogy akkor beszélhetünk bűnbánatról, amikor a bűnt elkövető saját maga ismeri fel korábbi cselekedetének helytelenségét. Amikor a próféta vagy a moralista ostromolja bűneinket, az társadalombírálat, nem egyéni felismerés, nem önképünk korrekciója. A nyelvészek szerint a bán ige eredeti jelentése bajnak tart.

Persze a modern szó további értékelést is tartalmaz. Az objektív negatív értékelésen túl. sajnálatot is jelent, azaz a felelősségérzet különböző árnyalatait. A hív persze nem csak társadalmi kárát méri fel, hanem az ember-Isten kapcsolatba is beköti. A hívőt mindenekelőtt az bántja, hogy rontott kapcsolatán Istennel. János, a keresztelő, egy lépéssel tovább megy, és vinne magával minket. A belső történésnek legyen pozitív hatása kapcsolatainkra. Ezt nevezi János a bűnbánat méltó gyümölcseinek. Méltó az, ami Illő módú (viselkedés, tett), amely megfelel egy személy jellemének, foglalkozásának, meggyőződésének. Méltó hozzánk, méltó hitünkhöz, méltó a megkeresztelt, megváltott emberhez.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÁdvent 1. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28
Kiss Ulrich naplója Ádvent 1. vasárnapja

Abban az időben: Az emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön és el nem sodorta mindnyájunkat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is. Ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Gondoljatok arra: Ha a ház ura tudná, hogy mikor jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok.  Mt 24, 37-44

Esze-iszom

Mottó: Aegyiket fölveszik, a másikat otthagyják – Azt is mondhatná Jézus, fej vagy írással dől el, ki menekül meg, ki nem. Mindazoknak, akik jámborsággal igyekszenek biztosítani a helyüket, ez aggasztó. Nem lehet kiszámítani, mint egy befektető vagy kereskedő tenné, hogy annyit áldozok rá, amennyit megéri. Hisz a tét nagy, jó lenne hát a nyertes oldalon lenni. A számítgatóknak azonban Jézus azt üzeni, hogy félig késznek lenni annyi, mint felkészületlennek lenni. Senki nem tudja kiügyeskedni a meghívást, teljes elkötelezettség az ára. A megkívánt éberség folytonos készenlétet kíván. Mégsem kéne kétségbe esni. Ha nem is indulhatunk előnnyel a „versenybe”, hátránnyal sem indulunk. Esélyeink átlagosak. Nem arról szól, hogy ne együnk, ne házasodjunk, egyszóval, hogy felhagyjunk a „normális” élettel, hanem hogy időben bemenjünk a bárkába.  A bárka pedig készen áll. S érted is jönnek!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."