17438 ima található a honlapon, összesen 19181 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Böjte Csaba napi evangélium

  Böjte Csaba napi evangélium
  Változó frissítés

  Böjte Csaba napi evangéliuma

  Dévai Szent Ferenc Alapítvány

  A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 2002-ben jött létre, elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák támogatására.

  Céljaink:
  · a gyermekek érdekeinek képviselete, szellemi és szociális fejlődésük elősegítése, szociális védelme
  · a gyermekek hagyományőrző tevékenységének, nevelésének elősegítése, támogatása
  · ennek során a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása
  · a nemzeti kulturális értékek megismertetése nemzetközi szinten
  · magyarországi és nemzetközi táborok szervezése, ezen táborokon való részvétel finanszírozása
  · az alapítvány segítséget kíván nyújtani a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában, a beiskoláztatásában, a pályaválasztásban, szakmai képzésben, számukra munkahelyek létrehozásában, kialakításában.

  Böjte Csaba napi evangéliumcsütörtök

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  23
  Böjte Csaba napi evangélium csütörtök

  A legszebb kristályvázában álló víz is elveszti csillogását, megszürkül, fénye megtörik, nyúlós pocsolyává vállik, de lám a hegyről köveken, törmeléken keresztül a völgybe rohanó patak mennyire élő, tiszta, ragyogó!! Testünk nagy része vízből áll, Teremtőnk, létünk óceánja vár reánk! Bennünk vígan csobog az élet, sziklákon kerekedő álmok, tervek születnek-e bennünk!?

  Útra keltünk, úton vagyunk? Nem a munka, nem az erőfeszítés, - mely sokszor a kudarcokon, mint a kis patak rohanása a köveken megtörik, - öli meg az embert, hanem a helyben totyogás, a csendes pocsolya lét, az, hogy haszontalan, értelmetlen lesz az életünk!!

  Szeretettel, Csaba t.

  Kép: A Retyezát csúcsán született víz nem lazsál, él, vígan csörgedezik, rohan a völgy felé, Lambert Iván gyönyörű fényképe tanúsága szerint.

  Evangélium

  Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.

  Mk 3,7-12

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumkedd

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  21
  Böjte Csaba napi evangélium kedd
  A szentmise végén Déván a ministránsaimmal megfogjuk egymás kézét, és egy nagy kézfogásban megköszönjük Istennek is, hogy: "JÓK VOLTUNK!"
  Fontosnak látom, hogy a gyerekek érezzék, hogy értük van a templom, végül is értük halt meg Jézus Krisztus kétezer évvel ezelőtt, és a szentmisén is értük jön el az Oltáriszentségben közénk! Jó tudni, érezni, hogy a nagy Istentiszteletben, mi nem mellékes díszletei vagyunk a liturgiának, hisz az angyalok, - bár nálunknál sokkal jobban megérdemlik - mégsem lesznek elsőáldozók, nem járulhatnak szentáldozáshoz, de mi botladozó földi vándorok, igen!
  Nem az oltárterítő tündöklő fehérsége meg a kehely aranyos ragyogása hozza közénk Megváltónkat, hanem a templomot megtöltő gyerekek, felnőttek IGENJE! Ahogyan Mária igenje kellett az első megtestesüléshez, ugyanúgy a pap, a ministránsok és a hívek jelenléte által kimondott "igen" hozza a földre az Istent!
  Töltsük meg templomainkat, az Isten házát kacagó, jókedvű, vidám gyermekekkel és buzgó felnőttekkel, mert nem az arany és nem is a művészi érték változtatja a kenyeret Krisztus testévé, hanem a Megváltónk nevében összegyűlt emberek sokasága!
  Testvéreimbe kapaszkodva, 
  Csaba t.
   
  Evangélium
  Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!” Jézus ezt felelte nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.” Majd ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.”
  Mk 2,23-28
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumpéntek

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  10
  Böjte Csaba napi evangélium péntek

  Jézus Krisztus, nem csak az ő kortársainak, hanem az újszövetség minden emberének mondta: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”

  Neked is, nekem is, minden embernek szól Krisztus örömhíre! Bűneinktől, félelmeinktől szabadon, a szeretet parancsát megtartva, Isten gyermekének a méltóságával, minden napunk ünnepnappá vál!!

  Ez azaz üzenet, melyet nap mind nap hirdetni szeretnék testvéreimnek!!

  Szeretettel, Csaba t. 

  Kép: Szeretnélek a magasba röpíteni

  Evangélium

  Abban az időben Jézus a (Szent)lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. 

  Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.” Mindnyájan igazat adtak neki, de meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak. 

  Lk 4,14-22a

  Kép: Szeretnélek a magasba röpíteni

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumcsütörtök

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  09
  Böjte Csaba napi evangélium csütörtök

  Gyakran kérdezzük, hogy mit hoz a holnap?? De mit is hozhatna? Csakis azt, amit elvetettünk, mondják sokan! Végül is igaz, hogy minden tavasszal az őszi vetés szökik szárba! Az elvégzett munkájának a gyümölcsét aratja le minden ember!! Nem kell nagy prófétai tudás, hogy lássuk a nagy viharba kerülő hajó elsüllyed! Rég, hogy mondja Ferenc pápa, hogy elkezdődött a harmadik világháború!! Ha a híreket nézzük, végtelenül szomorú jövő körvonalazódik a nagyhatalmak közti gyilkos háborúval!  

  Mindez igaz, de a mai olvasmány mégis arról szól, hogy az események - Isten kegyelméből, ha imádkozunk - nem a mi emberi logikánk szerint történik!! A tanítványok a háborgó tengeren hánykolódó bárkában, halálfélelmükben elkezdtek kiabálni! A szentírás azt írja, hogy Jézus "El akarta kerülni őket...." de az emberek kiabálására Megváltónk "beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt." 

  Igen, a keresztény ember tudja, hogy a dolgok nem mindig logikai sorrendben követik egymást! Hisszük és valljuk, hogy Teremtő Istenünk nem engedi el a kezünket! Lehet, hogy közbe - közbe, - ha nagyon meggondolatlanok vagyunk, -valaki az ujjunkra csap, de egészen biztos félelmeinkben kiáltozhatunk, hitetlenül is kérhetünk segítséget!! Megváltónk nemcsak hallja kétségbeesett kiáltásainkat, hanem segítségünkre is siet, biztos partra vezeti a pusztulással fenyegető habok közt bukdácsoló gyermekeit!! 

  Bármennyire is félelmetes, sötét az előttünk tátongó, látszólag a semmibe vezető út, akár a magánéletünkben, akár a társadalmunk egésze számára, kapaszkodjunk a szentírás lapjaiba, ne essünk kétségbe! A bajban lévő ember mellett Isten maga, vagy az Ő küldötte biztos, hogy ott áll, és a legsötétebb felhők közt is felragyog a biztos kikötőbe vezető áldott fény!! 

  Az imádság erejében bízva, gyertek imádkozzunk, böjtöljünk együtt az áldott békéért,

  Csaba t. 

  Evangélium

  Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel – ellenszelük volt ugyanis –, az éjszaka negyedik őrváltása idején, a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket. Amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, hogy kísértet; elkezdtek kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk, és így szólt: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.” Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a kenyérszaporításból, és szívük még érzéketlen volt.  

  Mk 6,45-52

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumpéntek

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  13
  Böjte Csaba napi evangélium péntek

  Ez sem tetszik, az sem tetszik, siránkozás, nyafogás, panaszkodás, elégedetlenkedés... Ó milyen sok van ebből a mi világunkban! Sok ember, bár önmaga semmit nem csinál, élők-holtak ítélőjeként ül a televízió, a számítógépe előtt s magát is, mást is ijesztgetve álhíreket osztogat. A mai evangéliumból az tűnik ki, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus az ilyen típusú embert nem díjazza. 

  Egészen biztos, hogy mindannyiunk élete egy megállíthatatlan sodródás az elmúlás felé. Igazából, létünk folyamatos nagycsütörtök. A Mennyei Atya, vérrel verejtékező Szent Fia sorsát nem oldja meg, nem fordítsa jóra, ezt az estét nem egy hapy end-es vég követi, hanem nagypéntek, egy végtelenül szomorú kereszthalálba torkolló gyásznap.  

  Jézus látja a szomorú valóságot, vérrel verejtékezik, de egy pillanatra sem tér le a szeretet útjáról. Megmossa tanítványai lábát, bemártott finom falatokkal kedveskedik és amikor szent Péter kardot ránt és megsebez egy szolgát, gyógyító szeretettel fordul a gyűlölet útjára lépőkhöz. 

  Jézus példája a bajban, a gondok közt sodródó ember számára nagyon fontos. A keresztény ember nem hazudik magának és másoknak sem! Nem mondja, de magával sem akarja elhitetni, hogy egy problémamentes, csak örömöket felszolgáló, fenékig tejföl világot élünk. Jézus őszintén beszél: "aki utánam akar jönni, vegye vállára keresztjét és úgy kövessen"! 

  A gondok, a bajok, a nehézségek az élet vele járó részei. A jó keresztény vállalja az életet úgy a gyönyörű, ragyogó napfénnyel, mint a csontig hatoló téli hóviharral! Vállalja és megéli napról - napra kitartó alázattal, közben az események pergő kereszttüzében felnő, érett, nagykorú keresztény lesz!

  Ne féljünk, mert a mindennapok eseményei közepette is a gondviselő Mennyei Atyánk szeret, egészen biztos, hogy jósággal fogja a kezünket! 

  Szeretettel, Csaba t. 

  Evangélium

  Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!” Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták.”  

  Mt 11,16-19

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumcsütörtök

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  12
  Böjte Csaba napi evangélium csütörtök

  Keresztelő Jánosok útán kiált a világ! Mikor megkeresztelnek, mindannyiunkat felkennek ünnepélyesen Isten prófétájának! A keresztség szentségében megnyílik az ég és a Szentháromság otthont vesz a Szeretet Istenének igent mondó, a keresztség szentségében mellette döntő gyermekeiben. Teremtőnk cselekvő erővel, hatalommal szeretne mindannyiunkat felruházni, országának építésébe  bevonni. 

  Minden megkeresztelt, Istenben hívő ember szent feladata, Istenre figyelő alázattal meghallani, megérteni a világunkat ma is tovább teremtő Teremtőnk szavát! Az Úr nem hagyja magára az ő gyermekeit! Van amikor utat mutat, tanácsot ad, feladatot ad, és megoldja életünk gondjait, problémáit! De nagyon sokszor csak szótlanul felkeres és végtelen szeretettel - akár nagycsütörtök estén Szent Fiát -  megerősít, bátorságot ad keresztünk hordozásához. 

  A jó Isten külön-külön szokott szólni hozzánk, de van amikor az ő kiválasztottjának mondja el üzenetét, mindazt amit az egész népnek szán. Fenn a Sínai hegyen az Úr Mózesnek adta a tízparancsolatot, amit aztán ő prófétai erővel kihirdetett az egész nép számára. Az Ószövetség prófétái közül egy volt a papi rendből. Az Újszövetség prófétái közül is nagyon kevesen kaptak teológiai képzést. Isten a legkülönfélébb rangú, korú emberhez szólt és szól szeretettel, de határozottan. Az egyház minden megkereszteltet ünnepélyesen felken prófétának, ezért bármelyikünk lehet Isten szószolója! Dec. 12-én emlékezünk meg a Guadalupei Miasszonyunk jelenéséről. Egy egyszerű indiánnak, Juan Diegónak jelent meg 1531 telén a Tepeyac dombon, Mexikóvároshoz közel északra. Általa üzent az ég, az ő szavára épült fel egész Amerika legnagyobb kegyhelye azon a dombon!

  A modern világunk ura, tetszik - nem tetszik,  a szabadakaratunk által hozzánk szóló Isten!! A népszavazáskor azt mondjuk: Vox Populi, Vox Dei, a nép akarata Isten akarata! A fejlett demokráciákban Teremtőnk akaratát a nép döntésében látjuk és ezért nem csak néhány kiválasztott ura a világunknak! Isten sokszor - a mi tudtunk nélkül is, - jósággal, szeretettel vezet, gondolkodjunk el, hogy milyen más lenne az életünk, a világunk, ha tudatosan keresnénk nap mint nap az ő világépítő szent akaratát!?

  Csendesedj el, lelkedet megtisztítva, fordítsd bizalommal arcodat Istened felé és imádságos szeretettel mondd: "Uram, itt vagyok, szólj mert hallja a te gyermeked!" A többi már az Úr dolga. Ö aki megajándékozott a beszéd, a hallás készségével, képes megszólítani bennünket, és meg is hallja a mi imáinkat! Aki a kicsiben hű, arra sokat bíz a Teremtő! Indulj el kis léptekkel, és az aki hív, lépésről - lépésre vezetni fog. Bízzál teremtődben és ha hallod szívedben az ő szent akaratát, szólj alázattal az Ő nevében, légy Teremtőd Prófétája! 

  Szeretettel, Csaba t.

  Kép: Szent László korának prófétája volt!

  Evangélium

  Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg!  

  Mt 11,11-15

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumszerda

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  11
  Böjte Csaba napi evangélium szerda

  Teréz anya szerint, a modern kor leprája az elmagányosodás. Ez azt jelenti, hogy az az egészséges, aki képes testvére felé a kezét kinyújtani, testvére előtt az ajtót szélesre tárni. Jézus Krisztus pont ezt teszi:

  "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket!"

  Karácsonyra készülve gondolkozzak el, mennyire van meg bennem Jézus Krisztusnak ez a szép vonása? Kész vagyok-e, képes vagyok-e befogadni testvéremet, megnyílni feléje akkor is ha ő fáradt, ha nyűgös vagy esetleg kibírhatatlan és undok. Jézus Krisztus születésének pillanatában küldi az angyalát a pásztorokhoz, hogy hívja őket, hogy találkozzanak. Csillagot rak az égre, hogy annak a fényénél a napkeleti bölcsek eltaláljanak Betlehembe, hogy együtt legyenek.

  Mi minden évben, az ünnepek közeledtével szeretettel hívjuk a magányos, közösségre vágyó testvéreket Dévára. Ilyenkor gyermekvédelmi otthonunk ajtaját szélesre tárjuk azok előtt, akik szeretnének velünk együtt imádkozni, az ünnepekre készülni és velünk együtt ünnepelni. Ilyenkor 60 - 70 gyerek van a dévai otthonunkban, és biza mindannyian akiket nem vittek haza, akiket rokonaik nem látogatnak meg, örömmel veszik ha egy fogadott "nagymama, nagynéni, unokatestvér" meglátogatja. Ezekben az ünnepi napokban én is itthon tartózkodom, lelkigyakorlatos elmélkedéssel, szentgyónásra való alkalom felkínálásával, a szórványban tartott szentmisékkel szívesen segítek az ünnepre való felkészülésben, az ünnep megélésében.

  Evangélium

  Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

  Mt 11,28-30

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumAdvent 2. vasárnapja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  08
  Böjte Csaba napi evangélium Advent 2. vasárnapja

  Mindannyian, az Újszövetség népei várjuk Krisztus második eljövetelét! Megváltónk nem hagyott el, egészen biztos, hogy ezer szálon, számunkra elképzelhetetlen szeretettel kapcsolódik, kötődik hozzánk! Ő szólít meg a Szentírás lapjain, Ő nyújtja felénk a kezét egy mosolygó kisbabában vagy ágyban fekvő beteg emberben, de a börtönök rácsain keresztül is ő fordítja felénk esdve a tekintetét! Megváltónk, a lelkiismeretünk csendjében néha szelíden kopogtat, máskor meg erőteljesen dörömböl, de nap mint nap jelenvan az életünkben! Közénk jön minden egyes szentmisében az Oltáriszentségben, de a többi szentségben is vele találkozunk!  Ez mind igaz, és ez mind nagy - nagy örömforrás számunkra, de ennek ellenére mindez nem elég! Mi adventi várakozással hívjuk, kérjük, hogy újból jöjjön el látható valóságában, és öleljen át bennünket, gyermekeit azzal az Atya-szeretettel, melyre lelkünk mélyén születésünk óta várunk! 

  Alázattal itt állunk a már és a még eszkatalogikus feszültségében, meg vagyunk váltva, de még mindig e földi síkon botladozunk, baktatunk, botorkálunk! A végtelenre szomjas lelkünk Teremtőnk után kiált! A végtelen szépség, jóság, bölcsesség, igazság, szentség utáni vágy űz! Isten hiánya nyugton  nem hagy, mint mardosó éhség talpra állít és kilök a pusztába, hogy akár öntudatlanul is ott tolongjunk a Végtelent kereső testvéreink végtelen közösségében! Keresztelő Szent Jánosokra várunk, kik utat mutatnak, erős kézzel, kemény hanggal Teremtőnk felé fordítják arcunkat, mert színről színre szeretnénk látni megváltó Istenünket.

  Urunk, második eljöveteledre várva, Csaba t. 

  Evangélium

  Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: 

  Készítsétek elő az Úr útját, 

  tegyétek egyenessé ösvényeit! 

  János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”  

  Mt 3,1-12

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumhétfő

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  02
  Böjte Csaba napi evangélium hétfő

  A kafarnaumi százados érzi, tudja, hogy ő kicsi, elégtelen, gyenge, az előtte tornyosuló probléma megoldásához, a szolgája egészségének visszaadásához. Jézushoz fordul, Jézushoz kiált: "Ó jöjj, ó jöjj Emmanuel."

  Az igazság az, hogy mindannyian kafarnaumi századosok vagyunk. Sok olyan probléma, gond nehezedik ránk aminek hordozásához kicsik, gyengék vagyunk, amit a magunk erejével nem tudunk megoldani, orvosolni.

  Hányszor volt, hogy egyik - másik gyerekünk nevelésénél, mint pedagógus csődöt mondtunk és úgy éreztük, hogy cseperedő  gyermekünknek a legegyszerűbb, legelemibb dolgot sem tudjuk megmagyarázni. A ránk bízott gyerekeket meg tudjuk védeni a hidegtől, az éhségtől, talán még különféle betegségektől is, de önmaguktól sajnos nem. Egy fiatal, meggondolatlan cselekedeteivel, naív, át nem gondolt döntésével hihetetlen sok kárt tud tenni saját magának. Ilyenkor én is, mint a kafarnaumi százados, mi mást tehetnék, mind Jézushoz sietek, segítséget, megoldást kérek tőle. Az évek telnek és olyan jó látni azt, hogy a segítség nem marad el, fiataljaink megnyugszanak és saját érdekeiket belátva rálépnek a kibontakozás, a növekedés útjára.

  Advent van, Isten világformáló, jóságos erejében bízva, járuljunk mint gyermek az apja elé, tárjuk teremtő Istenünk elé gondjainkat, bajainkat, kérjünk segítséget, megoldást mindarra ami fáj, mindahhoz aminek a megoldásához mi gyengék, kicsik vagyunk. Advent csendjében fogalmazzuk meg nap mint nap kéréseinket és bizalommal forduljunk Megváltó Krisztusunk felé.

  Szeretettel, Csaba t.

  Evangélium

  Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!” – elmegy; a másiknak: „Jöjj ide!” – akkor hozzám jön; és szolgámnak: „Tedd ezt!” – és megteszi.”

  Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”  

  Mt 8,5-11

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumpéntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  29
  Böjte Csaba napi evangélium péntek

  Amikor megkereszteltek bennünket, a pap a krizmával nem sirató asszonyoknak kent fel, nem is pánikoló, kétségbeesés lelkéért imádkozott, hogy a világ elsiratását, az emberek ijesztgetését legyen aki elvégezze szakszerűen, hanem Istentől kapott hatalommal felkentek, hogy próféták legyünk. Minden megkeresztelt ember - egyházunk ősi tanítása szerint - részesül a Megváltónk, Jézus Krisztus papi, prófétai, királyi hatalmából. Nem azért nyílik meg az ég és vesz otthont a Szentháromság a megkeresztelt ember szívében, hogy az kishitű félelemtől összeszorulva nyivákoljon, önmagát, környezetét álhírekkel ijesztgetve élje az életét, hanem azért, hogy, mint alter Krisztus gyógyítson, vigasztaljon, erőt adjon testvéreinek.

  Jézus Krisztus, földi életében maga körül nem a kishitűség, a kétségbeesés, a világ vége hangulatát árasztotta, hanem arra biztatott mindannyiunkat, hogy ne féljünk, bízzunk teremtő Istenünkbe, önmagunkban és egymásban! Jézus Krisztus ha nem bízott volna 2000 évvel ezelőtt egy Föld nevű projektbe, el se jött volna közénk! A betlehemi megtestesülés, a remény ragyogó csillaga az emberiség egén, és ez az isteni hit, az emberiség jövőjébe vetett krisztusi bizalom egy pillanatig sem halványodik el Jézus földi élete során. Nagycsütörtök, nagypéntek sötét éjszakáját beragyogja a holnapba vetett remény és bizalom fénye. Ott a kereszten, ég és föld között, átdöfött végtagokkal, Jézus a reális remény ajtaját tárja ki a magát bűnösnek valló lator előtt. Utolsó leheletével, lelkét a mennyei Atya kezébe ajánlva értünk imádkozik: "Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!"

  A keresztségben mindannyian a Szentháromság templomaivá válunk. Kicsinységünk, gyengeségünk ellenére Isten felszentelt papja felkent, hogy Teremtő Istenünk bátor prófétája, a reménység és a szeretet papja, embertársaimat minden bajból, nehézségből kivezető hatalmas "királya legyek". Advent csendjében kishitűségemért, gyámoltalanságomért kérjek bocsánatot lelkem szentélyében Uramtól, Istenemtől! Alázattal, imádságos bizalommal kérjem Megváltonktól, hogy általam szentelje meg családomat, környezetemet, vezessen, hogy hatalommal rendelkező prófétai erővel mutathassak a gondok közepette vergődő testvéreimnek megoldást, kiutat! Végezetül, - és miért ne, hisz erre kaptam küldetést a világ királyától, Jézus Krisztustól - kérjek erőt, bölcsességet, nagy lelket, hogy kisebb testvéri alázattal vezetni tudjam a rámbízottakat, királyként biztos kézbe vegyem családom, közösségem sorsát, e világ örvénylő gondjai, bajai közepette.

  Ne feledd el soha, te Isten felkent papja, prófétája, királya vagy!

  Őszinte bizalommal, Csaba t

  Kép: Izabella, kedves lányunk egy angyal szerepében a színpadon.

  Evangélium

  Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”

  Lk 21,29-33

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumhétfő

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  25
  Böjte Csaba napi evangélium hétfő

  Kis dolog, nagy dolog!? Mi a kis dolog, s mi a nagy dolog az életünkben?!

  Jó látni, hogy Jézus Krisztus számára a szegény asszony két fillérje nagy dolog. „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”  

  Hajlamosak vagyunk a kis dolgokat elhanyagolni, jelentéktelenségük miatt számba sem venni. Az asztalról lehullott morzsa, az aprópénz, kisebb események az életünkben, egy félénk mosoly nem számít, pedig mindannyian tudjuk, hogy apró cseppekből lesz a tenger. 

  Milyen törékeny, parányi egy hópehely, de ha sok van belőlük, - az úton - akadállyá, torlasszá válik! De ugyanezek a gyönyörű megfoghatatlan vízkristályok, sízés közben a hátukon hordoznak, s a hegyről lefelé a völgybe, a repülés gyönyörű élményével ajándékoznak meg. 

  Engem bámulattal tölt el, hogy Isten a világunkat milyen apró sejtekből, molekulákból, atomokból és atomoknál is parányibb részecskékből rakja össze. Nem győzöm csodálni világunkat, ezt a hatalmas kirakós puzzle-t, e részekből álló végtelen legót, melyből mi is megszülettünk, s melybe halálunk után csendben visszahullunk. 

  Ott állok az iskola folyosóján  s zsong, zsibong körülöttem a sok gyermek, s én hallgatom a határait feszegető fiam osztályfőnökét!  Szép arcú fiatal nő, halkan beszél, hangszálait a tüdejéből kiáradó levegő éppen csak érinti! Ezek a levegőmolekulák, lágy hullámok a dobhártyámon keresztül nem csak a tanítónő üzenetét hordozzák diszkréten,  érthetően - az iskola örvénylő hangkavalkádján keresztül, - hanem a hangok színéből, a bölcs szavak apró fodrozásából érzem, értem a lelkiismeretes pedagógus gyerekünk iránti féltő aggodalmát, gyöngéd szeretetét is. Ki tudná megmérni, megszámolni, vajon hány levegőmolekula érte el a dobhártyámat, hordozza világosan, érthetően, e fiatal tanítónő jószándékú, bölcs, féltő szeretetét? Nem tudom, de engem csodálattal töltenek el ezek az apró kis "dolgok", ezek a leheletnyi rezdülések, melyek egy sodródó gyermek egész hátralévő életét meghatározó mederbe terelik!

  Milyen jó lenne komolyan venni a kis dolgokat, az apró, jelentéktelen részleteket,  mert sokszor, minden rajtuk múlik. Mint édesapa, éveken keresztül dolgozhatsz családodért, fizetésedet öntudatosan hazaviheted, de lehet, hogy mégsem fedezi fel gyermeked, feleséged verejtékes munkádban az irántuk való önfeláldozó szeretetet. Ízetlen az étel só nélkül! Egy szál virággal lepd meg kedves feleséged, és meglásd ő örömében elpirul, nyakadba ugrik, s gyöngéd ragaszkodás feltörő forrásai tisztára mossák kapcsolatotokat!  A gyermekedet vidd el sétálni, egy süteményre, fagylaltra, focimeccsre, mesélj neki, türelmesen várd ki, ahogy lassan, mint pillangó a virágra, ő is odabújjon hozzád, s apró léptekkel, gyermeki bizalommal, titkaiba avasson! A kis dolgok útjára lépve, lassan haladva rá fogsz döbbenni, hogy egy mosoly, a séta, egy szál virág, a kis sütemény, a lét apró fodrai mennyire fontosak, mennyi ragyogást képesek hozni az életünkbe. 

  Lassan kezdődik Advent!! Próbáljuk meg, lopjuk csendesen a kis dolgokat a nagy dolgok mellé. Tegyük céltudatosan az apró dolgok napjaivá a karácsonyi készülődést. Lehajolva gyűjtsük össze azokat a jelentéktelen kis dolgokat, amelyeken talán eddig rohanva átsiklottunk, a mindennapi "fontos" dolgaink mellett. Legyen az idei adventi készülődésünk a jól átgondolt és  szépen kivitelezett apró dolgok gyöngysora, az életünkbe belopózó télben  a ragaszkodó szeretetünk pihe, puha dunyhája!

  Szeretettel, Csaba testvér

  Evangélium

  Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”  

  Lk 21,1-4

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Böjte Csaba napi evangéliumKrisztus a mindenség Királya

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  24
  Böjte Csaba napi evangélium Krisztus a mindenség Királya

  Uradat, Istenedet imádd! 

  Kivonulás könyve 20.

  November 24. Keresztes Szent János hitvalló és egyháztanító ünnepe! Egyházunk egyik legnagyobb Istenkereső misztikusáról megemlékezve, olvassuk el versben megfogalmazott csodaszép imáját, a "Szellemi páros ének" című költeményt! Ahogyan a Mennyei Atya kéri az Ő első parancsában, Keresztes Szent János szereti, imádja az Istent, és vágyait, érzelmeit ünnepi díszbe, versbe öltöztetve tárja mindannyiunk elé alázattal, közérthetően! Olvassuk el akár többször is e remekmüvet, hogy bennünk is visszhangot váltsanak ki a misztikus imádság sorai!

  Az Istenről megfeledkezett ember érzi magában a végtelen utáni vágyat, ezért balgán magának bálványokat állít és elkezdi azokat imádni! Sokféle aranyborjút önthetünk magunknak melyet Isten helyett mindennél jobban szerethetünk, ideig-oráig még "sikeresen" imádhatjuk is őket! Bálványod lehet a párod, szerelmed, a szex, az autód, a vagyonod, focicsapatod, de itt gondolhatunk akár a népünkre, egyházunkra, a világ békéjére, jóra - roszra, bármire amit a mai ember oly gyakran Isten helyett választ, és mitől türelmetlenül várja az ő lelke nyugalmát, boldogságát, testi - lelki kiteljesedését! Természetesen a bálványimádó ember csalódni fog, hogyan is tudná a Végtelent a véges pótolni, hogyan állhatna sikeresen a teremtmény a Teremtő helyébe? Ilyenkor az együgyű ember a "bálványt" okolja a csalódásáért és letaszítja, összetöri az őt boldoggá nem tevő "aranyborjút". Nem ő az igazi - vádaskodik - majd kapkodva elindul, hogy egy újabb bálványt keressen magának, ami értelmet, örömet adhat az ő zsákutcában vergődő életének! 

  „Nyugtalan az én lelkem, - írja Szent Ágoston - míg meg nem nyugszik Benned, ó Istenem.” Ez a nyugtalanság ott dörömböl mindannyiunk vérében, eláshatod, de egészen biztos, hogy mint búvópatak felszínre fog törni! Milyen jó lenne észrevenni, hogy egyedül Istenben találhatjuk meg oly nagyon keresett nyugalmunkat, életünk értelmét, örök boldogságunkat! Döbbenjünk rá, hogy a végtelen Szépségre, Jóságra, Békére, Bölcsességre, Szeretetre, Irgalomra csak a mi szerető Mennyei Atyánk karjaiban találhatunk rá! 

  Krisztus Király ünnepén nagy - nagy szeretettel kérlek, Istennél alább ne adjátok, fapados járatra ne üljetek, Isten parancsaiba kapaszkodva, imádságos szeretettel higgyétek, hogy vágyaink, céljaink magasra szállva, Teremtőnk oldalán beteljesülhetnek! Ha Isten szomjat adott, akkor Ő vízzel telt kutat is mutat nekünk... Bízzál Istenedben, mert a végtelen utáni szomjadat Ő a Végtelen oltani fogja!!

  Istent keresve, Csaba t. 

  1. Hová rejtőztél el Szerelmem?
  S Miért hagytál itt sóhajommal?
  Mint szarvas elfutottál,
  De megsebezve engemet.
  Kimentem hívtalak, - s már eltűntél.
   
  2. Ó Pásztorok, kik ott valátok
  Az Otero cserényei körül,
  Ha tán látnátok őt,
  Kit lelkem mindennél jobban szeret.
  Mondjátok neki: vágytól kíntól meghalok.
   
  3. Szerelmesem keresve
  Bejárom a hegységet partokat,
  Kezem nem tép virágot 
  Nem félek a vadaktól,
  Utam nem állják erősek és határok.
   
  4. Bozótok s ligetek,
  Miket szerelmesemnek keze plántált.
  Zöldellő rét füve.
  Melyet virágok szép zománca tarkít,
  Mondjátok átalment-e rajtatok?
   
  5. Ezernyi áldást hintve széjjel,
  Ment át sietve itt e berkeken,
  S útjában hogy rájuk veté szemét,
  Csupán alakja által
  Szépség mezébe öltöztette őket.
   
  6. Ki tud jaj, engem meggyógyítani?
  Ó add át nékem végre teljesen magad!
  S hozzám ne küldj a mai naptól fogva hírnököt.
  Ki úgy se tudna szólni arról, mit szeretnék.
   
  7. Mindaz ki erre járt kelt,
  Ezernyi kedves dolgot mond rólad.
  Szavuk, mi mélyen sebzi szívemet.
  S halálos kínt okoz az,
  A nem tudom, mi az, amit dadognak.
   
  8. De hát miképp tudsz megmaradni,
  Ó élet, hogyha ott nem élsz, hol élsz.
  S ha már halálosak
  Azon nyilak, mik akkor érnek,
  Midőn Szerelmedről gondolkozol.
   
  9. És hogyha megsebezted
  E szívet miért nem lettél orvosa?
  És hogyha elraboltad
  Miért hagytad mégis így el?
  S rablott zsákmányod nem viszed magaddal?
   
  10. Ó csillapítsd gyötrelmeim,
  Hisz nem képes rá senki más;
  És engedd, hogy megláthasson szemem,
  Hisz fénye csak te vagy,
  S csupán számodra tartogattam.
   
  11. Jelenléted nyilatkoztasd ki nékem,
  Látásod s szépséged legyen halálom.
  Gondold meg, hogy a szív sebére,
  Melyet szerelmed ejtett nincsen ír,
  Csak kedves arcod s társaságod.
   
  12. Ó Kristálytiszta forrás,
  Ha szép ezüstszín arcodon
  Váratlan visszatükröződnék
  A szempár, mely után emészt a vágy,
  S amelynek vázlatképét itt bent hordozom.
   
  13. Fordítsd el tőlem, kedvesem,
  Mert felrepülök.
  Térj meg én galambom!
  A sebzett szarvas íme
  A dombtetőn megjelen
  És felfrissül röptöd fuvalmán.
   
  14. Szerelmesem a hegység,
  Völgyek magányos berkei,
  Távol szigetvilágok,
  A zúgva hömpölygő folyók,
  A szerelmes szellők suttogása.
   
  15. Az éj csendes nyugalma
  Derengő virradat felé,
  A hallgató zene,
  A szózatos magány,
  Üdítő és s szívünk lángra gyújtó estebéd.
   
  16. A rókákat fogjátok meg nekünk,
  Minthogy virágzik már a szőlőnk.
  A rózsákból eközben
  Fenyőtobozt kötünk;
  S a kis hegyen ne járjon senki akkor.
   
  17. Megállj észak halált hozó szele!
  Jöjj déli szél, mely fölgyújtod szerelmünk
  Fújj végig kertemen,
  Hadd szálljon szerte illata,
  S virágok közt eszik a kedvesem.
   
  18. Ó nimfák, Judeának leányai!
  Míg a virágok s rózsatők között,
  Az ámbra illat árad,
  A külvárosban tartózkodjatok
  S ne illessétek küszöbünket.
   
  19. Lelkem drágája, ó rejtsd el magad,
  S tekinteted vesd a hegyekre
  És róla mit se szólj,
  Hanem nézd annak társait,
  Ki távoli szigetekre költözik.
   
  20. Ti könnyű szárnyú madarak,
  Oroszlánok, szökellő őzek, szarvasok,
  Ti hegy-völgy s hosszú partvidékek
  Vizek szellők s tikkasztó nap heve
  S az éjszakák virrasztó rémei
   
  21. Lantok kedves szavára
  S szirének kedves bűvös énekére kérlek,
  Szüntessétek haragotok
  S ne érintsétek a falat,
  Hogy nyugton alhassék arám.
   
  22. S belépett az ara
  A kedves kertbe, mely után epedt,
  És boldogan pihen meg,
  Ott nyugtatván nyakát
  Szerelmesének édes karjain.
   
  23. Az almafának árnyán
  Jegyezted el nekem magad,
  Ott nyújtottam neked kezet
  S ott gyógyítottalak meg,
  Ahol anyádat a gyalázat érte.
   
  24. Ágyunk virág borítja,
  Oroszlánbarlangok veszik körül,
  Bíborszín ékesíti,
  Békéből van faragva,
  S ezer pajzs van körötte színaranyból.
   
  25. Lábadnak nyomdokán
  Ifjú leányok futva járják útjukat
  S szikra érintéseire,
  A fűszeres bornak tűzében,
  Amiktől égi balzsam áradoz.
   
  26. Kedvesemből belső pincéjében
  Ittam s midőn kiléptem onnan,
  A messze terjedő mezőn
  Már semmiről sem tudtam,
  S a nyáj, melyet követtem, elveszett.
   
  27. A keblét ott nyújtotta nékem,
  Édes tudásra ott tanított,
  S én átadtam neki teljesen,
  S arájául szint ott igérkezém el.
   
  28. Lelkem s egész valóm
  Szolgálatára szentelé magát.
  A nyájat már nem őrzöm
  S tisztem sincs semmi más,
  Egyetlen dolgom őt szeretni.
   
  29. Ha többé már pázsitos réten
  A mai naptól nem láttok s találtok,
  Mondjátok: elveszett;
  Minthogy szerelmemben bolyongva
  Elvesztettem magam, s ez lőn szerencsém.
   
  30. Virágokból és zöld smaragdkövekből
  Miket friss hajnalon szedénk,
  Fonjuk meg a füzéreket,
  Melyek szerelmedtől kinyílnak,
  S egy hajszálammal összefűzzük.
   
  31. Egyetlen szál hajam
  Melyet nyakam körül lebegni láttál
  S ott szemléltél nyakamon,
  Az ejtett foglyomul
  És meg is sebzett egyik szemem.
   
  32. Mikor tekinteted rajtam pihent,
  Szépsége bélyegét szemed reám nyomá,
  S azért szerettél úgy meg engem
  S azért is lett méltó szemem
  Imádni azt, mit benned láthatott.
   
  33. Ó csak ne vess meg!
  Mert bárha feketének is találtál,
  Most már bátran reám tekinthetsz,
  Azóta, hogy szemed reám vetéd;
  Mert bájt s szépséget hoztál létre bennem.
   
  34. A kis fehér galamb
  A gallyal a bárkába visszatért,
  S a gerlice párját,
  Melyért már úgy epedt
  A zöld partoknál, megtalálta.
   
  35. Magányban élt,
  És a magányban rakta fészkét;
  És a magányban senki más
  Őt nem vezérli, mint csupán a Kedves,
  Akin szint’ ott ütött a szeretet sebet.
   
  36. Örüljünk kedvesem
  S menjünk, hogy láthassuk szépségedet,
  A hegyre és dombra,
  Hol tiszta víz fakad,
  Menjünk csak a sűrűbe beljebb.
   
  37. S legott a sziklán magasan
  Fekvő barlangokhoz jutunk
  Melyek jól el vannak takarva,
  S belépvén majd oda
  Megízleljük a gránátalma mustját.
   
  38. És ott föltárod majd előttem,
  Mit lelkem úgy kívánt,
  És meg fogod legottan adni,
  Azt, ó életem,
  Miben egy más napon már részesítettél.
   
  39. A szellő suttogását,
  Az édes fülemilék dalát,
  A berket ékességeivel,
  Derűs. szép éjszakán,
  A lánggal mely emészt, de nem fáj.
   
  40. Nem nézte senki sem,
  Aminadab se volt már látható,
  A környezet pedig elpihent.
  A lovasság,
  Leszállt, hogy nézze a vizeknek árját.
   
  Keresztes Szent János
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."