Prohászka Ottokár breviáriuma

Prohászka Ottokár breviáriuma
Naponta frissül

Dum spiro, spero. – Amíg élek, remélek.

Prohászka Ottokár püspök gondolatai az év minden napjára

„Nektek van egy Prohászkátok.” Boldog II. János Pál pápa

Olvassuk Prohászkát rendszeresen, naponta! Mondatai talán aktuálisabbak most, mint amikor a földön köztünk élt! Őrizzük írásait, tanítását, hogy így egy igaz, szentéletű, áldott emlékű Példakép, „világító emberként” állhasson előttünk! - Kasekné Szrenka Szilvia, szerkesztő

Prohászka OttokárbreviáriumaSzent Jozafát püspök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Évek előtt egy papot kísértem meredek úton egy magasan fekvő kápolnához, ott akart misézni. Az ostyát s a bort hátizsákba tettük, s mentünk hallgatagon, csak az erdő zúgott egy-egy szélrohamtól meghajtva. Most egy erdőtisztáson álltunk meg, melyre a kopasz szirttetők reggeli napsugarai jókedvükben néztek le. Akkor eszünkbe jutott, hogy vizet nem hoztunk, s le kellett mennem jó darabon, ahol az erdei forrásból merítettem egy kis vizet. Igazán kevés kellett, hiszen egy-két csepp elég. Egy-két csepp víz — s anélkül nincs szentmise! De hát a mi szívünk odaadása is nem-e csak egy vízcsepp az Úristen vére kelyhében? Mi semmik sem vagyunk, csak vízcsepp, — Ő minden. De Ő akarja, hogy szeretetünk az Ő nagy közbenjárásának művében részt vegyen, hogy az Atyához együtt menjünk, mi vele s Ő velünk. Mikor az áldozár a csepp vizet a kehely borába önti, azt mondja: Ó, Isten, aki az emberi természet méltóságát csodálatosan megalkottad, s még csodálatosabban megújítottad, add meg nekünk e kenyér s bor titka által, hogy annak istenségében legyünk részesek, aki kegyes volt emberségünk részesévé lenni, Jézus Krisztus, a te Fiad, a mi Urunk... Ó, adjuk oda Jézusnak a mi gyarló emberi voltunkat, újítsuk meg naponkint a mi csendes, de hű felajánlásainkat, — az odaadást szent akaratának. Naggyá lesz életünk, ha az örök főpap áldozatával egyesítjük!

[PO ÖM XXIV., Soliloquia II., Élet kenyere, 283-284. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka OttokárbreviáriumaNagy Szent Leó pápa

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
10

Volt 1335-ben Bologna, olasz városban is első szentáldozás. A gyermekek, úgy mint ti most, az oltár körül álltak, az oltáron virágok illatoztak s gyertyák lobogtak. Elmúlt már az Úrfölmutatás s a gyermekek buzgó hittel s forró szívvel imádkoztak; nem néztek se jobbra, se balra s a csendben néha azt lehetett hallani, hogy suttogták: ó édes Jézusom, jöjj hozzám! De ezektől a szerencsés gyermekektől távolabb, a templomban térdelt egy kis leány, Imeldának hívták. Ez a kis leányka buzgón imádkozott, vágyódva tekintett néha az oltárra s mélyen fölsóhajtott: Ó Úr Jézus! hát hozzám nem jössz be? Neki ugyanis még nem volt megengedve, hogy áldozzék, mert nagyon fiatalka volt. Imeldának ez nagyon fájt; látta az oltár körül a boldog gyermekeket, s azt gondolta magában: ó, kedves gyermektársaim, mennyire boldogok vagytok. Ti az Úr Jézust magatokhoz veszitek s én árván térdelek itt; pedig én úgy kívánom az Úr Jézust, hogy fáj a szívem utána. S égett az arca; kipirult; de sőt könnybe lábadt a szeme és sírt, hogy az Úr Jézust nem vehette magához. Megint csengettek; most a pap kifordult a gyermekek felé, a ragyogó fehér szentostyával kezében, s azt mondta latinul: Íme, az Isten báránya, ki elveszi a világ bűneit. A kis Imelda e szavakra mélyen fölsóhajtott, meghajtotta fejecskéjét; át volt hatva lángoló hittől, hogy a szentostyában van jelen láthatatlanul maga az Úr Jézus, s két forró könnycsepp hullt a leányka szemeiből a földre: a szeretetnek s vágyódásnak könnye. De íme: nagy csoda történt! a szentostya, melyet a pap kézben tartott, kiosont kezéből s a gyermekek s a hívek fejei fölött ellengett s a kis Imelda fölött lebegett. Az emberek alig hittek szemeiknek; de a pap utána ment s ilyen aranyos paténával fölfogta a szentostyát s a kis Imelda ajkaira helyezte. A gyermek úszott az örömben; kis szíve alig bírta befogadni a végtelen kegyelmet; lehunyta szemét, mint aki egészen elmerül Istenben; ajkai mozogtak s mosolyogtak, mint aki az Úr Jézussal beszél; de azután ajka megszűnt mozogni, szemét föl nem nyitotta többé, meghalt. Örömtől s boldogságtól megrepedt a szíve. XII. Leó pápa 1826-ban őt a boldogok sorába iktatta.

[PO ÖM, XVII., Élet Igéi II., Az Úr ünnepei, 218. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka Ottokárbreviáriuma

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
06

Végre megszeretjük saját lelkünket is a búcsúk megnyerése által. Önhittség és kényesség elpuhít minket s beleringat sok hamis nézetbe; elbízzuk magunkat, hiszen szeretjük az Istent, sőt buzgóknak is látszunk. Nem is akarom különben ezt tagadni, hiszen valóban buzgók lehetünk; de ez öntetszéstől elborul lelkünkben az Úrnak képe, mert könnyen megfeledkezünk bűnösségünkről és nagy rovásunkról. Ó csalárd feledés, elfelejti azt, amit elfelejteni nem szabad! Elfelejti, hogy mily nagy és szent az Isten, mily ragyogó az Ő tisztasága! Elfelejti, hogy mily kevéssé fejlett ki bennünk az ellenkezés a rosszal, a tökéletlenséggel szemben; mennyi a hamis szeretet önmagunk, mennyi a hálátlan hidegség Isten iránt! Ki felelt már meg Krisztus szenvedésének? Ó, aki ezt gondolja, az érti, hogy mi a tisztítótűz; az érti, hogy miért gondoskodott az Isten tűzről, hogy legalább tűzön át jusson a tökéletlen teremtés a boldogságba. Mily alázat leng a tisztítótűz felől, mely megcsapja az embert s megérteti vele, hogy nagy az Úr, s hogy előtte a szentnek is rovása van! Ebből a fölismerésből fakad azután az igazi buzgalom; kezdünk jól imádkozni, ügyet vetünk lelkiismeret-vizsgálatainkra, bánatunkra, gyónásainkra, szentáldozásainkra; elszántabban gyűlöljük a bűnt, szóval a tisztítótűztől tanulunk tisztulást.

[PO ÖM, XVII., Élet Igéi II., Az Úr ünnepei, 317-318. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka OttokárbreviáriumaSzent Imre herceg

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
05

Szent Imre nem verte le a törököt, mint Hunyadi, nem volt politikus, mint Mátyás, de ő mint alak szebb, nagyobb; nagysága az örökkévalóság szeretetének, az abba való törekvésnek, a lélek tisztaságának szerencsés kifejezése. Ezáltal hivatása is kiemelkedik korának arasznyi méreteiből s minden időre szól. Trónra nem lépett... azaz hogy lépett, de olyanra, mely a szent város köveiből épült; korona nem szállt fejére, István koronája, de elnyerte azt a koronát, melyet Isten az égben s az Egyház a földön adott neki; melynek révén nincs ugyan a magyar királyok sorában, de ott van azon győzhetetlen lelkek közt, kik a szívek királyai. Imre herceg sietett, bevonult az örökkévalóságba, szűziesen, ragyogón, s mint a magyar Egyház zsengéje s idő szerint első megdicsőült szentje áll az Isten színe előtt a magyar nemzet vezércsillagául. a) Az Isten a magyar nép elé nemcsak egy szent királyt, hanem egy szent ifjút is állított. A szent király az országra emlékeztet, melyben szent a törvény, szent a kormány, szent az igazság; de a szent ifjú a szent családra utal; nem a názáretire, hanem az első, Árpád véréből való, királyi családra. Családokból áll az ország s a gyermek a család virága; a szent család az ország boldogságának föltétele. b) Valóban csodálatos dolog, hogy amint első ember az országban a király s első család a királyi család, a legelső királyi családnak első gyermeke, a nemzet első fia, egy szűzies ifjú, Szent Imre herceg. Isten adta, hogy a többi is ilyen legyen. Szent Imre azt hirdeti: népem, ha élni akarsz, tiszta ifjúságod legyen. Ha folyik ereidben magyar vér, tiszta, szűzi vér legyen; nézd az első magyar ifjút! S az Isten azt a gondolatot a majdan törekvő nép szívébe bele akarta vésni azzal is, hogy Szent Imre még a házasságban is megóvta szüzességét. De hisz akkor magva szakad István családjának? nem lesz, ki a trónon Imrét kövesse?... Félre, emberi gondolatok! Szent Imre hivatása más; ő eszményt hirdet; példája kihat századokra s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha a maga arasznyi uralmával boldogítja. Eszményt keres, sürget mindenki; az eszmények pusztulását siratja a hazafi. De ne használjunk üres szavakat; az eszmények ragyogó lárvák a keresztény hit és erkölcs tartalma nélkül. Ne eszményeket... szenteket keressetek; ne eszményekhez... szentekhez vezessétek fiaitokat. A szentek erényében megtestesült eszményeket megértik s megszeretik.

[PO ÖM XII.: Ünnepnapok Emlékezések, Gondolatok, 110-111. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Prohászka OttokárbreviáriumaBorromeo Szent Károly püspök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
04

Ki az, aki valósul? Aki köztük hisz, szeret, köztük él. Lelki, társadalmi, gazdasági, történelmi viszonyaink vannak, vannak szülőink, barátaink, embertársaink; éljünk itt, de éljünk valóban. Az az elégedetlenség, mely mindig más világot keres, mindig máshol keresi súlypontját, a jelent feledi és a jövőről álmodik, az semmit sem ér. Maradjunk a való élet szilárd talaján, itt keres fel minket az isteni kegyelem, ebbe a való életbe szövődik bele gondolataink, indulataink révén s testet keres cselekedeteinkben, testet azaz való életet! Ebben a körben, ezekkel az emberekkel szemben sürget természetfölötti életet, ezekkel a kellemetlenségekkel, megpróbáltatásokkal szemben helyezkedik egyensúlyba. Ez a valóság. Itt kell türelmesnek, engedelmesnek, alázatosnak lennem, ez a valóság. Megvetni pedig, kicsinyelni, elégedetlenkedni, ez nem valóság, hanem álmodozás, öncsalás. Nekem az embereket úgy kell vennem, amilyenek, nekem nem lehet siettetnem semmit, egyik napot át kell élnem, hogy a másikra ébredjek. Az embereket úgy kell vennem, amint vannak, ki jó, ki rossz; gyöngéi a jónak s jó tulajdonságai a rossznak is vannak. Alkalmazkodom, dolgozom és bízom. Erőt használok, de nem erőszakot.

[PO ÖM, XVII., Élet Igéi II., Az Úr ünnepei, 100-101. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."