17438 ima található a honlapon, összesen 19181 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Változtathatatlan és ÖrökSzent Cirill, Szent Metód Európa társ-védőszentjei

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  14

  Mk 7,31-37
  Ezután ismét eltávozott Tírusz vidékéről. Szidonon át a Galileai tengerhez ment, a Tízváros határába. Ott odavittek hozzá egy siketnémát, és kérték őt, hogy tegye rá a kezét. Félrevitte őt külön a tömegtől, a füleibe dugta ujjait, köpött, megérintette a nyelvét, majd föltekintve az égre, fohászkodott, és azt mondta neki: ,,Effeta!'', azaz ,,Nyílj meg!'' Erre azonnal megnyíltak a fülei, megoldódott nyelvének köteléke, és rendesen beszélt. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta nekik, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak és mondták: ,,Mindent jól cselekedett; a süketeknek visszaadta hallásukat, és szóra bírta a némákat!''

  Bevezető ima: Uram, érzem, hogy szeretsz. Bízom benned, mert megmutattad áldozatos szeretetedet és elnyerted bizalmamat. Uram, szeretlek téged! Engedd, hogy tanúságot tegyek szeretetedről mindenki előtt!

  Kérés: Nyisd meg szívemet, hogy szereteted élő példája lehessek a világ számára!

  1. Mi lenne velem hit nélkül? Sokkal jobban ismerhetnénk és elmélyedhetnénk katolikus örökségünkben, az igazságban, amelyet természetesnek veszünk, és jobban értékelhetnénk, hogy meghalljuk szavait és beszélhetünk róla. Nekünk megadatik az, ami ennek a férfinak nem adatott meg, hogy elmélkedhetünk a Szentíráson kiskorunktól fogva. Néhány ember mégsem tudja megérteni Jézus tanítását, nem azért, mert nem hallja, hanem azért, mert nincs felkészülve Jézus igéinek befogadására. Engedd, hogy hálát adjunk azért, mert igéid megérintik szívünket, és segíts, hogy hűségünkkel viszonozni tudjuk ajándékaidat. Milyen ember lennék, ha nem kaptam volna meg a hit kegyelmét, amely vezet, támogat és formál engem?

  2. Krisztus az Atya szeretetének kinyilatkoztatása. Krisztus megmutatja isteni erejét ezelőtt az ember előtt, visszaadja neki hallását és megoldja nyelvének kötelékét. "Krisztus az Atya és az ő szeretete misztériumának kinyilatkoztatásában teljesen föltárja az embert az embernek, és megmutatja magasztos hivatását." (Gaudium et Spes) Amennyiben nem nyitjuk ki fülünket az isteni kinyilatkoztatásra, olyanok vagyunk, mint az az ember; aki képtelenek arra, hogy életünk üzenetének jelentéséről beszéljen és átadja magát Istennek és embertársainak. Így száll el életünk. De ha Isten Igéjét meghallja fülünk, és szánk hirdeti azt, ha hagyjuk, hogy meggyógyítson és erőt adjon nekünk kegyelmeivel, akkor életünk teljesen új irányt vesz, és új értelmet nyer. Isten kiterjeszti ránk kegyelmeit, azonban nekünk kell befogadni és megélni ezeket.

  3. Mi vagyunk Isten szeretetének tanúságtevői. Urunk visszaadta ennek az embernek a hallását és meggyógyította némaságát. Ezzel megmutatta, hogy ki is Ő valójában: "Ő a láthatatlan Isten képmása, az elsőszülött minden teremtmény között. " (Kol 1,15), Ő maga a tökéletes ember. Milyen nehéz lehetett a férfi élete azelőtt, mielőtt részese lett Isten kinyilatkoztatásának! Milyen nehéz lehetett neki hinni és szeretni. Az emberek nem tudnak szeretet nélkül élni. Ugyanaz a teremtmény maradt volna, amely maga számára felfoghatatlan, élete értelmetlen, ha a szeretet nem nyilvánult volna meg neki, és nem találkozott volna vele, ha nem tapasztalta volna és kapta meg ezt a kegyelmet. Gyógyulásával ő is a megváltás hirdetőjévé vált. Ki tarthatná magában ezt a csodálatos élményt, melyben megváltónkkal találkozott?! Mennyire érezhette ez az ember Isten szeretetét azon a napon, mikor egészséges lett! Ez az ember hitt és ezért szólt a többi emberhez! Te miért vagy csendben? Nem tudod, hogy katolikusként az Igaz Szeretetről kell tanúságot tenned?

  Beszélgetés Krisztussal: "Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: s későn gyulladt föl szereteted bennem. Íme, belül voltál, én pedig kívül és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak engem tőled olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád és szomjúhozlak téged. Érintettelek és békességedre fölgyulladt vágyam." (Szent Ágoston: Vallomások)

  Elhatározás: A mai napon elbeszélgetek a hitről valamelyik családtagommal vagy barátommal.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Alázat és hit: szilárd alap és katedrálisÉvközi ötödik hét – csütörtök

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13

  Mk 7,24-30
  Ezután továbbment onnan, és Tírusz és Szidon vidékére ment. Betért egy házba, de nem akarta, hogy valaki is megtudja; mégsem maradhatott titokban. Mindjárt hírét vette egy asszony is, akinek a lányában tisztátalan lélek volt; odajött és a lábaihoz borult. Az asszony pogány volt, szír-föníciai nemzetiségű, s kérte őt, hogy űzze ki lányából az ördögöt. Ő azt mondta neki: „Hadd lakjanak jól először a gyermekek; mert nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és a kutyák elé dobni.” De az csak kérlelte: „Ez igaz, Uram! Csakhogy a kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból!” Erre ő azt felelte neki: „Mivel ezt mondtad, menj, kiment az ördög lányodból.” Amikor hazaért, a kislányt az ágyon fekve találta, és az ördög már kiment belőle.

  Bevezető ima: Uram, ma azért fordulok hozzád, hogy megtanuljam a hit leckéjét, amit tanítani akarsz nekem. Szeretném megtanulni, hogy miként lehetek türelmes, mikor próbára teszed hitem. Tudom, hogy Te mindennél jobban szeretnéd, hogy növekedjek hitemben és az gyümölcsöket hozzon életemben. Ebben az imában kérlek Uram, hogy adj erőt ahhoz, hogy képes legyek érdemeid szerint szeretni téged és bízni benned!

  Kérés: Uram, add, hogy bízzak benned és Egyházadban, mely soha nem hagy magamra szenvedéseimben!

  1. Fedezzük fel Isten ajándékait. Urunk közel van hozzánk szenvedéseinkben. Ebben a részben a lány attól szenved, hogy a gonosz lélek hatalmába kerítette, és anyja vele együtt szenvedett. Ami a legjobban megdöbbenthet minket ebben a történetben, hogy eleinte Krisztus növeli az asszony szenvedéseit azzal, hogy megszidja őt. Ez látszólag távol áll Jézus személyiségétől, elég idegen attól az embertől, akinek „szíve szelíd és alázatos”; nem hasonlít a nagylelkű Jézushoz, aki mindig odafigyel mások szükségére. Éppen ezért Jézus  a legnagyobb jutalmat, a legnagyobb ajándékot adta neki, amit csak ember kaphat tőle, a megváltás kegyelmét, melyet lánya meggyógyításával mutatott meg. Mivel az ajándék hatalmas, szükség van arra, hogy fel legyünk rá készülve. 

  2. Az érzések csak érzések. Két alapgondolat van az érzésekkel kapcsolatban, melyet soha nem szabad elfelejtenünk. Az első, hogy nem kezelhetjük úgy az érzéseinket, mintha lelki életünk biztosan megtervezhető részei lennének. A másik, hogy a megerősítés hiánya nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott minket. Könnyen el tudjuk felejteni ezeket az alapelveket és vakon követjük az érzéseinkből adódó meggyőződéseket és csábításokat. Az érzéseink rettenetesen összezavarhatják és megkérdőjelezhetik hitünket. Ez a hívő asszony csodálatos példája annak a hozzáállásnak, melyet nekünk is tanúsítanunk kell. Az ő alázatossága abban a helyzetben, amikor Jézus látszólag megfeddi és elutasítja őt, megdöbbentő és bámulatba ejtő. Nem lázad, nincsenek kifogásai, nincs benne harag és nem kezdi el sajnálni magát. Ugyanolyan elszántan és bizakodva néz Jézusra. Alázatos és hűséges marad ahhoz, akiről hiszi és tudja, hogy képes megszabadítani lányát a gonosz lélektől.

  3. A hit katedrálisa, amely mindenki számára látható. Bárcsak tanulnánk az asszony példájából! Olyan szilárd alapja lehetnénk az Egyháznak, amelyet Jézus az asszony által mutat meg nekünk, még jobban növekedhetnénk hitünkben, míg a végén olyan  nagyok lennénk, mint egy katedrális, melyet mindenki láthatna a minket körülvevő világban. Tehát el kell gondolkoznunk Mennyei Atyánk rejtélyes és bölcs útjain, amikor attól szenvedünk, hogy akaratát büntetésnek érezzük. Annak tudatában kell alázatosnak lennünk, hogy teremtmények vagyunk, akiket Jézus Krisztus a Jó Pásztor nagyon szeret. Megígérte, hogy mindig velünk lesz és soha nem hagy minket magunkra. Mi értelme van hát kételkedni? 

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Ne hagyd, hogy érzéseim elragadjanak! Ne engedd, hogy az érzéseim megingassák beléd vetett bizalmamat! Soha ne engedd, hogy a rossz hangulatom miatt kialakult kétségeket tápláljam magamban! Ne hagyd, hogy a veled való kapcsolatomat érzésekre alapozzam! Segíts, hogy alázatos maradjak a mindennapjaim során, határozott a meggyőződéseimben, mindig bízzak benned, szeresselek téged és akaratod szerint cselekedjek!

  Elhatározás: Amikor jól érzem magam, kiegyensúlyozott vagyok vagy segítőkész, hálát adok ezekért Istennek és dicsőítem Őt. Arra használom ezeket az érzéseket, ami a legfontosabb: hogy mélyebben megéljem a hit erényét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Tiszta és tisztátalanÉvközi ötödik hét – szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12

  Mk 7, 14-23
  Ismét magához szólította a népet. "Hallgassatok rám mindnyájan - mondta -, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja meg!" Amikor a tömeg elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így felelt nekik: "Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy ami kívülről kerül be az emberbe, nem szennyezheti be, mert nem hatol a szívébe, hanem csak a gyomrába: aztán a félreeső helyre kerül?" Ezzel tisztának minősített minden ételt. De hangoztatta, hogy ami kimegy az emberből, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy Teremtőm és Megváltóm vagy, és mindent tudsz. Bár egyetlen bűnöm sincs rejtve előtted, tudom, hogy Te mégis feltétel nélkül szeretsz engem és vársz bűnbánatomra, hogy hozzád forduljak, hogy megbocsáthass nekem és újra tisztává tehess engem. Köszönetet mondok végtelen szeretetedért. Gyenge szeretetemet ajánlhatom fel csak viszonzásul.

  Kérés: Uram, segíts legyőznöm esendő természetemet, és add, hogy Te legyél az első helyen életemben!

  1. A bűn belsőnkből jön. Az Isten országa, ahogy Jézus mondja az evangéliumban; köztünk van. Következésképpen az országért való háború is közöttünk van. A Katolikus Egyház Katekizmusának 405. pontja azt mondja, hogy az eredendő bűn „az eredeti szentségtől és igazságtól fosztja meg az emberi természetet” Kimondja, hogy az ember „természetes erői megsebesültek, tudatlanságnak, fájdalomnak és a halál uralmának vettetett alá és hajlik a bűnre (e rosszra való hajlandóságot nevezzük "concupiscentiának"). Ez a rosszra való hajlam (ha elfogadjuk) tesz minket tisztátalanná.  Szentségünk és tisztaságunk belőlünk kell, hogy kiinduljon (gondolatainkat és vágyainkat az evangéliumi mértékhez kell igazítanunk) és felszínre kell jusson a jóság különböző megnyilvánulásaiként (szóban és cselekedetben). Rosszra való hajlamom hol okozza a legnagyobb kárt az életemben? 

  2. Még mindig a bűn uralkodik. A bűn és a halál Ádám bűnével lépett a világba. De, „ha egynek bukása miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme, s az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.” (Róm 5,15) Az igaz, hogy a bűn és a halál igyekszik uralkodni életünkben a rosszra való hajlamunk miatt, de az is igaz, hogy mindent meg kell tennünk, hogy kiirtsuk a bűnt az életünkből és Krisztusban új életet éljünk. Krisztus már győzött a bűn és a halál fölött. Az Ő kegyelmével mi is legyőzhetjük ezeket a szívünkben. Anélkül, hogy visszanéznénk, el kell indulnunk azon az ösvényen, ahol Krisztus uralkodik bennünk. Komolyan igyekszem legyőzni rosszra való hajlamomat Krisztus kegyelmével?

  3. Krisztus tanítása felé fordítani a figyelmünket. Bárcsak meghallanátok ma a szavát: "Ne keményítsétek meg a szíveteket! (Zsolt 95, 8). Évszázadok során az emberek gyakran bezárták szívüket az evangélium üzenete és a számukra legfőbb jó előtt. A gazdag ember és Lázár történetében (Lk 16, 19-31) a gazdag ember kéri Ábrahámot, hogy küldje vissza Lázárt a halálból, hogy figyelmeztesse rokonait, hogy mi vár rájuk anyagias, önközpontú életvitelük miatt. Azt kapja válaszul, hogy vannak törvényeik és a prófétáik. Erre ő azt mondja, hogyha valaki visszatérne a halálból, arra hallgatnának.  De Ábrahám azt feleli, hogy még ha a halálból térne is vissza valaki, akkor sem hinnének neki. Nem engedhetem meg, hogy szívem megkeményedjen Isten megmentő üzenetére! De ahhoz, hogy nyitott maradjon, a szívemnek el kell szakadnia az élvezetekkel teli és könnyű életviteltől, ami süketté tesz engem Krisztus gyengéd útmutatására.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, nyisd fel füleimet és vedd el a fátyolt szemem elől, hogy beengedjem országod uralmát szívembe! Szabadíts meg attól, hogy bármit is jobban szeressek nálad! Szabadíts meg az elvárásaimtól, amelyek szeretetedről akarnak bizonyosságot! Segíts nekem Uram, hogy úgy éljem meg a keresztény szolgálatot, hogy egykor az ítélet napján ne találtassak bűnösnek!

  Elhatározás: A jóságot táplálom gondolataimban és vágyaimban, és nem engedek be semmi olyat szívembe, ami elszakítana Jézustól.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Isteni törvény az emberi szabályok ellenÉvközi ötödik hét – kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  Mk 7, 1-13
  Egy alkalommal köré gyűltek a farizeusok néhány Jeruzsálemből való írástudóval együtt. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyökig, így tartják magukat a vének hagyományaihoz. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: "Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért eszik tisztátalan kézzel a kenyeret?" Ezt a választ adta nekik: "Találóan jövendöl rólatok, képmutatók, Izajás, amikor így ír: Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem. De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz, a korsók és poharak megmosásához és sok ehhez hasonlóhoz ragaszkodtok." Majd így folytatta: "Szépen semmibe veszitek Isten parancsát, hogy hagyományotokat állítsátok a helyére." Mózes azt mondta: "Tiszteld apádat és anyádat" és: "Aki gyalázza apját és anyját, az halállal lakoljon." Ti viszont ezt mondjátok: Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, hogy Korbán, azaz áldozati ajándék az, amivel segíthetnélek, már nem engeditek meg neki, hogy valamit is tegyen apjáért vagy anyjáért. Isten szavát érvénytelenítitek hagyományotokkal, amellyel azt átadjátok. És sok ehhez hasonlót tesztek."

  Bevezető ima: Uram, köszönöm az evangéliumot és a benne rejlő igazságot. Köszönöm, hogy felhívod a figyelmemet arra a hozzáállásra, ami kísértéssé válhat számomra. Szeretlek téged jóságodért és irgalmadért, és szerető kezeidre bízom magam.

  Kérés: Uram, segíts, hogy őszinte szívvel, igazságban és szeretetben szolgáljalak téged!

  1. Álhűség. Jézus hitelességre hívja apostolait. Túl gyakran az úgynevezett apostolok annak a látszatát keltik, hogy követik Krisztust, miközben érzéki örömöknek is engednek szívükben. Bár a farizeusok külsőleg szentségük látszatát keltik, az a mód, ahogy Jézussal és másokkal bánnak, felfedi igazi énjüket. Jézus „fehérre meszelt síroknak” hívja őket, (Mt 23,27): amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival. Az önigazolás lesz a vesztük. Az ilyen hozzáállás a büszke embernek rövidtávú biztonságot kölcsönöz, de ez csupán illúzió, hiszen nem az igazságban gyökerezik. Van úgy, hogy én is csupán ajkammal dicsőítem Istent, de szívemben valami mást gondolok, vagy cselekedeteimmel éppen ellenkezőleg viselkedem? Van-e olyan, hogy ajkammal az Urat dicsérem, de szívemmel másként szólok, vagy másként cselekszem?

  2. Haszontalan imádat. Az igaz imádat alázattal kezdődik, amikor a lélek felismeri, hogy nincsen benne semmi jó önmagától, hanem minden jó Istentől jön. A farizeusok nem imádták Istent igaz szívvel, hiszen saját magukat imádták, mert sokkal többre értékelték saját talentumaikat és jóságukat, mint az Istentől jövő jóságot. Nem véletlen, hogy Jézus a farizeus imádságát így írja le a farizeus és a vámos példabeszédében: „A farizeus így imádkozott magában”(Lk 18,11). Hogyan lehetek biztos abban, hogy imádságomat őszintén Istennek ajánlom?

  3. A saját javunkra. A farizeusok nem Isten dicsőségére használták talentumaikat, hanem saját személyes hasznukra. Isten igaz imádata abból áll, hogy Istent mindenek fölé helyezzük, hogy őhozzá elérjünk. Ahogy a Katolikus Egyház Katekizmusának 226.pontjában olvashatjuk:
  A hit az Egy Istenben megtanít minden dolog fölhasználására, ami nem Ő, oly mértékben, amennyiben közelebb visznek hozzá; és elszakadni tőlük oly mértékben, amennyiben eltávolítanak Tőle:
  "Uram, Istenem, vedd el tőlem mindazt, ami akadály közted és köztem!
  Uram, Istenem, add meg nekem mindazt, ami Hozzád vezet!
  Uram, Istenem, szabadíts meg magamtól, és add, hogy egészen a tiéd lehessek!"

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönetet mondok az életemért, és minden jóért, amit nekem adtál. Segíts felismernem, hogy Te alkottál mindent és, hogy mindenem, amim van, tőled kaptam. Segíts, hogy mindenemet, amim van, mások szolgálatába állítsam, és egyre közelebb kerüljek hozzád, minden jónak forrásához!

  Elhatározás: Lelkiismeret-vizsgálatot tartok, hogy lássam, talentumaimat saját dicsőségemre és saját magam hasznára használom-e fel. Ha igen, igyekszem ezeket az ajándékokat Isten szolgálatába állítani.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Egyedül Krisztus gyógyító erejében hinniSzent Skolasztika szűz

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  10

  P. Patrick Murphy, LC

  Mk 6, 53-56
  „Átkelve a tavon Genezáret földjére érkeztek s kikötöttek. Amikor kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön felismerték. Bejárták az egész környéket, s ágyastul odahordták a betegeket, ahol hallomásuk szerint tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakon, városokon és tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.”

  Bevezető ima: Uram, hiszek gyógyító hatalmadban, hiszem, hogy képes vagy lelki és testi gyógyításra. Lelki betegségben és gyengeségben jövök most hozzád, abban a biztos tudatban, hogy Te vágysz arra, hogy meggyógyíts és megerősíts engem. Alázatosan felajánlom neked sérült és fájó lelkemet, mely az önszeretet és büszkeség lelki rákjában szenved. Átadom magam szerető kegyelmednek. Köszönöm Uram, hogy figyelsz rám és feltétel nélkül szeretsz engem.

  Kérés: Uram, gyógyítsd meg szívemet és lelkemet, és segíts megtennem, ami szükséges lelki egészségem fenntartásához!

  1. Testi és lelki betegség. Az emberek ebben az evangéliumi részben nem azért siettek, hogy másokat meghívjanak arra, hogy Jézustól bocsánatot és lelki gyógyulást nyerjenek. Siettek, de azért, mert betegeket vittek az Úr elé, hogy meggyógyítsa őket testi bajaikból. Milyen vak az emberi szív, hogy gyakran jobban fél a testi bajoktól, mint a lelkiektől vagy attól, hogy kiesik Isten kegyelméből! A leghalálosabb betegségek, amikben szenvedhetünk azok, amik belőlünk fakadnak: „A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert.” Mt 15, 19-20

  2. Menedékre lelni Krisztusban. A szentek évszázadok során hittek abban, hogy Krisztus érintése a szentségek vétele által lelki gyógyulást és szabadulást hoz. Szent Ambrus így imádkozott mise előtt: „Szívem sebesült a sok bűntől, elmém és nyelvem védtelenül hagyott. Erő és szeretet Ura, magányomban és szükségemben hozzád fordulok, a kegyelem forrásához; hozzád sietek, hogy meggyógyíts; menedéket lelek a Te oltalmadban. Vágyom a veled való találkozásra, de nem Bírómmal, hanem Megváltómmal vágyom találkozni. Uram, nem szégyellem megmutatni neked sebeimet. Csak te tudod hány bűnöm van és milyen súlyosak, Mivel bűneim miatt aggódom üdvösségemért, reményemet végtelen kegyelmedbe helyezem. Tekints rám irgalommal, Úr Jézus Krisztus, Örök Király, Isten és ember, akit értünk haltál meg a kereszten. Benned bízom, aki sosem szűnsz meg az irgalmas szeretet forrása lenni: hallgass meg engem és bocsásd meg bűneimet és gyengeségeimet.”

  3. Azok, akik hittel érintették meg Krisztust. Mindenki, aki a hit érintésével érintette meg Jézus Krisztust, meggyógyult: a vak ember, a tíz leprás, az elsorvadt kezű ember, a béna, Jairus leánya, a vérfolyásos asszony, a démontól megszállt fiú, a gerázai megszállott, a süket ember. Egy valami közös volt mindnyájukban: A hitük engedte meg az Úrnak, hogy meggyógyítsa őket. A vérfolyásos asszony esetében ezt írja a Szentírás: „erő ment ki belőle” Mk 5,30 A hit egyike a legerősebb emberi tettnek, hiszen Isten maga döntött úgy, hogy hagyja magát megérinteni általa. Mennyire erős a hitem Jézus Krisztus erejében? Kinyújtom-e a kezem és megérintem-e Őt hittel nap mint nap? Megengedem neki, hogy cselekedjen az életemben a hitem által? Mire várok még?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te magad vagy az erő; megváltásom és lelki gyógyulásom forrása.  Ebben az imában kinyújtom kezem és hittel érintelek meg; bár méltatlan vagyok rád és hitem gyenge. Gyógyíts meg, Uram! Adj erőt, hogy a gonosz erejét le tudjam győzni, és kitartsak kegyelmed és jóságod mellett! Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen!

  Elhatározás: A nap folyamán felajánlom az Úrnak hitből fakadó cselekedeteimet. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Hív az ÚrÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  09

  Mt 5,13-16
  Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!

  Bevezető ima: Uram Jézus, ismét eljöttem, hogy hallgassam szavadat. Eljöttem, éhes vagyok, táplálékra vágyom. Csak Te tudsz táplálni engem, senki más. Nem világi ételre vágyom, hanem kegyelmed táplálékára. Mai imám a Te dicsőségedre szóljon, és legyen a kegyelmed eszköze testvéreim számára!

  Kérés: Uram Jézus, kegyelmed által, tanítványodként szeretnék növekedni a hitben.

  1. Isten választottja. A mai evangéliumi részben az Úr erre hív: elmélkedjünk különös kegyelméről, hogy választottai lehetünk. Jézus újra és újra emlékezteti apostolait, hogy nem ők választották Őt, hanem Ő választotta őket. Néha mi is megfeledkezünk arról, hogy a keresztségben kiválasztott minket. Érezzük gyengeségünket és a jóra való készségünk korlátait, ezért futamodunk meg magasztos hivatásunktól, hogy föld sója és a világ világossága legyünk. Pedig az Úr pont erre a küldetésre választott: legyünk embertársaink megtérésének eszközei, segítsük át a társadalmat a sötétségből Krisztus világosságára. Hivatásunk túlnő a földi élet keretein. Arra szól, hogy segítsünk mindenkinek eljutni az örök életre. Ki lenne képes elvállalni ezt a hivatást?

  2. Dicsőítsd az Atyát! Hogyan felelhetünk erre a hívásra? A választ megtaláljuk a keresztségben. Ez a szentség új életre vezet minket, Isten fogadott gyermekeinek életére Jézus Krisztus által. Mostantól fogva minden, amit Isten dicsőségére akarunk tenni, azt megtehetjük, mert Krisztus királyi papságának vagyunk tagjai. És hogyan leszünk a világ világossága? Nem érdemeink vagy tudásunk által, nem a technika, a tudomány, a világi hatalom révén, hanem a Szentlélek által, aki bennünk működik és irányít törekvéseinkben. Tehát ahhoz, hogy a világ világossága és a föld sója legyünk, mindig, teljes bizalommal a Szentlélek sugallatát kell követnünk. Így leszünk tanítványok, akiknek legfőbb vágya az Atya dicsőítése, és az emberek Isten kezét látják bennünk.

  3. Légy erős a szeretetben! Túl nagy feladatnak tűnik Krisztus hívása, hogy tanítványai legyünk és hirdessük az evangéliumot minden embernek. A mindennapok törődései közepette, amikor a túlélés a cél, nincsen arra sem időnk, sem energiánk, hogy Krisztus tanítványai legyünk. Ne feledkezzünk meg azonban a hivatásunk kezdetéről. Nem azzal indult, hogy szerződést kötöttünk Istennel. Az Ő szívében kezdődött minden, amikor azt mondta: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket.” És azt mondta: „Nem nevezlek többé szolgának benneteket,…. barátaimnak mondalak benneteket.” Az Isten Fia barátainak nevezett bennünket. Ki meri ezt mondani? Ki merné ezt akár álmodni is? Senki! És mégis igaz. Tanítvány-létünk Krisztus szeretetében gyökerezik. Ezért mondja nekünk, hogy maradjunk meg mindig a szeretetében. Azt akarja, hogy az Ő szeretetében éljünk, mint a szőlővesszők a szőlőtőben, és így hozzunk gyümölcsöt.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, arra hívtál, hogy legyek a föld sója és a világ világossága. Túl sok ez nekem! De hiszek benned, bízom benned, szeretlek téged. Legyen ma minden szavam, minden tettem bátor kifejezője a Te szeretetednek minden ember iránt, hogy mindenkit, akivel találkozom, elvezessem Mennyei Atyád dicséretére.

  Elhatározás: Bízom az Úr hívásában, hogy legyek a tanítványa, és szavaimmal, jótetteimmel hirdessem mindenkinek Isten nagy szeretetét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Pihenés az ÚrbanÉvközi negyedik hét – szombat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  08

  Mk 6,30-34
  Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: "Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit!" Mert annyian felkeresték őket, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elindultak, és kitalálták szándékukat. Erre a városokból mindenünnen gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy itt vagy velem. Tökéletesen ismersz engem, és gyengeségem, bűneim, tökéletlenségem ellenére szeretsz engem. Uram, köszönöm a szeretetedet. Ma minden gondolatomat, szívemet, akaratomat neked adom. Alakíts engem akaratod szerint!

  Kérés: Szűzanyám, segíts, hogy az Úr kegyelmével megismerjem és megéljem a keresztény szellemű nyugalmat.

  1. Gyere hozzám, ha elfáradtál! Jézus tudja, hogy tanítványainak kell a pihenés, miután visszatértek a hosszú, fárasztó missziós munka végén. Szükség van a fizikai, szellemi, lelki energia feltöltésére. Isten akarata, hogy szánjunk időt a testi pihenésre napi teendőink közepette. Jézus azt mondja apostolainak, hogy menjenek el mindannyian, vele együtt. A testi pihenés természetesen nem lustálkodás és henyélés. Nem arra szolgál, hogy elhagyjuk lelki felkészültségünket Isten és az Ő dolgai iránt vagy készségünket arra, hogy mindenkor megtegyük Isten akaratát.

  2. Életünket adni másokért. Jézus arra tanít, hogy legyünk készen megtenni mindenben Isten akaratát, ami azt is jelenti, hogy legyünk készen másokat szolgálni. Milyen szép, amikor a család együtt pihen, és senki sem csak saját magára gondol, nem arra, hogy én mit szeretnék, és hogy gondoskodnak a többiek az én szeszélyeimről. Olyan kultúrában, ahol a szünidő semmittevést jelent, Jézus figyelmeztet: a keresztények számára a pihenés és a szórakozás nem zárja ki, hogy másokra is gondoljunk és szolgáljunk. Jézus együtt érző szíve mindig tevékeny. Akkor is, amikor pihenni készül, inkább az emberek szolgálatára indul, amikor azok Isten Igéjét akarják hallani. Az én szívem is olyan, mint Krisztusé? Szabadnapomon is tudomásul veszem családom és barátaim testi, lelki igényeit?

  3. Isten nagyobb dicsőségére. Van a nyugalomnak mélyebb értelme is, az, hogy átadjuk magunkat Isten dicsőítésére és ragaszkodó szeretetünk kifejezésére. Isten elrendelte, hogy a hét egy napját szánjuk az Ö benne való elnyugvásra, amikor szívünket, gondolatainkat Istenre irányítjuk és elnyerjük kegyelmét a következő hét megkezdésére. A vasárnap a keresztény ember számára a hét csúcspontja. Nemcsak azért, mert megpihen munkája után, hanem azért is, mert a vasárnap fénypontja szentmise közös megünneplése, amikor felajánlja munkáját és saját magát az Atyaistennek. Az Isten-központúság kiterjed a vasárnapi pihenés egészére. Ekkor „a mindennapi gondok és feladatok megfelelő nézőpontba kerülnek. A nyugtalanító anyagi gondok helyett a szellemi értékek kerülnek előtérbe. A találkozás és beszélgetés nyugodtabb perceiben jobban meglátjuk a velünk élő emberek igazi arcát. Újra fel lehet fedezni és élvezni lehet a természet szépségeit – melyeket ugyan gyakran megsebez a természet kiaknázására irányuló emberi törekvés, ami végül az ember ellen fordul”. (II. János Pál: Dies Domini, 67).

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, segíts, hogy igaz nyugalmat találjak benned. Te vagy minden jó forrása. Segíts, hogy munkámat és anyagi dolgaimat a lelki értékek irányába rendezzem. Segíts, hogy vasárnapom középpontja a szentmise legyen. És segíts felhasználnom a vasárnapot arra, hogy meglássam családom, barátaim, munkatársaim igazi arcát. Ők azok a lelkek, akiket hozzád kell vezetnem, és akiknek szeretetére és szolgálatára rendeltél engem.

  Elhatározás: Módot találok arra, hogy felkészítsem magamat és családomat holnapra, a vasárnapi szentmise megünneplésére: elmélkedünk az olvasmányokról, összeszedjük magunkat, hogy korán érkezzünk Oltáriszentségben levő Jézus elé. Valamilyen jó cselekedetet végzünk, mint pl. betegek vagy idősek látogatása stb.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi JÉZUSSAL a reggelA kegyelem végső állomása és végleges győzelme

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  07

  Mk 6,14-29
  Heródes király is hallott róla, hiszen messze elterjedt nevének a híre. Azt gondolta, Keresztelő János támadt fel a halálból, azért van benne csodatevő erő. Voltak, akik azt állították, hogy Illés. Ismét mások azt mondták, hogy próféta, olyan, mint egy a próféták közül. Heródes ezek hallatára megállapította magában: "János támadt fel, akit lefejeztettem." Mert Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett. János tudniillik figyelmeztette Heródest: "Nem szabad testvéred feleségével élned." Emiatt Heródiás megharagudott rá, el szerette volna tétetni láb alól, de nem tudta. Heródes ugyanis félt Jánostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta. Végül mégis eljött a kedvező alkalom. Születése napján Heródes lakomát rendezett főembereinek, tisztjeinek és Galilea előkelőinek. Közben Heródiásnak a leánya bement és táncolt nekik, s Heródes és vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: "Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked." Meg is esküdött neki: "Bármit kérsz, megadom, akár országom felét is." Az kiment és megkérdezte anyját: "Mit kérjek?" "Keresztelő János fejét" - válaszolta. Visszasietett a királyhoz és előadta kérését: "Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. Azon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal hogy hozza el János fejét. Az ment, és lefejezte a börtönben, és tálcára téve elhozta a fejét, odaadta a leánynak, a leány pedig átnyújtotta anyjának. Amikor tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba.

  Bevezető ima: Uram, hiszek benned és minden tanításodban, mert azt Egyházad által adtad nekem. Remélek benned, mert tudom, hogy sohasem engedsz el magadtól. Csak a bűn szakíthat el szerető kezedből. Bár gyenge vagyok, bízom abban, hogy közeledben tartasz. Uram, szeretlek, és minden vágyam, hogy szeretetem tovább növekedjen, mert sokkal többet érdemelsz, mint az a csekélység, amit nyújtani tudok. Tudom azonban, hogy irántad érzett vágyam elég neked.

  Kérés: Uram, segíts, hogy szívem őszinte és igaz legyen!

  1. „János támadt fel, akit lefejeztettem." A lelkiismeret ítélete mindig megnyilvánul. Heródest üldözi bűntudata Keresztelő Szent János kivégzése miatt. Akik radikálisan elutasítják Istent, lehetnek bár hatalmasok, gazdagok, tudósok, tehetségesek, mégis a legnyomorúságosabbak a Földön. Az életükben megjelenő igazi jóság fenyegető erővel hat, elítél, meghasonlottá tesz. Mindez nem más, mint a bűnös saját lelkiállapotának tükröződése Isten előtt. Ilyen nagy hatalma van a lelkiismeretnek. Fájdalmas ítélettel sújtja az embert, még mielőtt a végső ítélőszék elé kerül. Krisztushoz hasonlóan mi is maradjunk csendben a világ Heródesei előtt, imádkozzunk, hogy megtörjön a kegyelemmel szembeni ellenállásuk.

  2 „Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta”. Ha egyszer elszalasztod Isten kegyelmét, az nem tér többé vissza. Minden ember életébe, a gonoszokéba is éppen elég kegyelem jut ahhoz, hogy megmeneküljenek. Isten megadja nekik az igaz megváltás lehetőségét szabad akaratuk keretei között. A kegyelem azonban csak egy ideig tart, nem örökké. A kegyelem pillanatait nem szabad felhasználni a lelkiismeret átmeneti elcsitítására, ami által megmaradunk a bűnben és az életszentséggel szembeni ellenállásban. Heródes félt Jánostól, tudta róla, hogy szent ember, és vonzódott szavaihoz, de nem tett semmit azért, hogy válaszoljon neki. Isten kijátszásával nem lehet győzni. Heródes veszített, és megtámadta azt, akiről tudta, hogy szeretnie kellene. Ez a tragédia őszinteségre tanít minket és arra, hogy ne börtönözzük be Isten hangját lelkünkben, hanem hagyjuk, hogy uralkodjék életünkön. Szabad akaratunkat arra kell használnunk, hogy válaszoljunk Isten szavára, törjük össze az önérzet vagy az áldozattól való félelem bilincseit, melyek a sötétséghez láncolnak.

  3 „Lefejezte a börtönben” A végtisztesség, amit Krisztus felajánl hűséges apostolának, aki szilárdan szembeszállt a Gonosz ravasz provokációival, az a teljes részvétel a Húsvéti Misztériumban. János a megtérést hirdető tanúságtétellel kezdte, és a Krisztusban boldogok győzelmes reménységének tanúságtételével fejezi be. A vértanú haláláról gyönyörűen szól a Bölcsesség Könyve:
  Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, 
  a reményük tele volt halhatatlansággal. 
  Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, 
  mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket. 
  Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta 
  és elfogadta őket égőáldozatul (Bölcs 3,4-6)
  Bárcsak rálépnénk a hűség nehéz útjára, hogy „kevés fenyítés után” méltók legyünk a reményre, ami a „teljes halhatatlanság”.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, engedd, hogy megtapasztaljam vértanúid dicsőségét a hűség kicsiny cselekedetei által, a hűségem által lelkiismeretemhez, küldetésemhez és a lelkek szolgálatához. Hősiesen és telve reménnyel fogadjam el a szeretet ítéletét, és ne féljek arra az útra lépni, amit készítettél számomra. Legyek olyan, mint aki meghalt, de mégis éli az életszentség soha el nem múló virágait.

  Elhatározás: Igaz módon végzem minden cselekedetemet, és a gyónás szentségét használom az állandó megtérésre és arra, hogy Isten akaratát nyitottan fogadjam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Hiteles küldetésMiki Szent Pál és vértanú társai

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  06

  Mk 6,7-13
  Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken. Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot; sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután folytatta: "Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot, sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

  Bevezető ima: Atyám, hozzád jöttem, éhezem a kegyelmekre, melyeket elmélkedésem során adni akarsz. Hiszek jóságodban. Minden nap jobban szeretnék hasonlítani Fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Önfeláldozó szeretetben akarok élni, mint Krisztus. Köszönöm a kegyelmedet.

  Kérés: Uram Jézus Krisztus, áraszd rám az együttműködés szellemét az evangelizálásban.

  1. Csendes tanúság. Krisztus párosával küldte az apostolokat. Nem véletlen, hogy az evangélium említi ezt a részletet. A Máté evangéliumában néhány bekezdés magyarázatot ad erre. Ilyen az, hogy „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." (Mt 18,20) Az apostoloknak kell először példát mutatni a tanúságtételre Krisztusról. Közösségben és szeretetben kell élniük, hogy az emberek, mikor őket látják, azt kiáltsák: „Nézd, hogy szeretik egymást!” Az apostolok „egy szívvel-lélekkel” alkottak közösséget, „közös volt mindenük”, lakásuk, sikereik, kudarcaik. Krisztus megígérte, hogy ha ilyenek lesznek, akkor velük marad.

  2. Apostoli csoportmunka. „Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot”. (Mt 18,16) Ha egy ember egyedül tanúskodik a csodáról, akkor sokszor csak annyit ér a szava, mint egy bolondé. Ha viszont egynél több ember állítja, hogy megtapasztalt valamit, az sokkal hihetőbb. Az apostolok megtapasztalták mindazt, amit Jézus tett, látták a jeleket: a betegek meggyógyítását, a gonosz szellemek kiűzését. Nagyszerű dolog együtt lenni keresztény testvéreinkkel a munkahelyen és a családban, és így tapasztalni meg Krisztus művét életünkben.

  3. Kettő több egynél. Jézus világosan megmondja: a küldetés során bármilyen anyagi eszköznél sokkal fontosabb, hogy még egy apostol legyen velünk. Ezzel a csoportmunka lényegére világít rá. Az apostoli munkatárs segít, hogy éberen vigyázzunk az egészségünkre és fizikai és szellemi jólétünkre. A közös imádságról Jézus azt mondja, hogy „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól”.(Mt 18,19) A csoportmunka fokozza az apostoli munka hatékonyságát. A tudás, a személyes, megélt tapasztalat és a vélemény cseréje kölcsönösen gazdagít. A csoport tagjai kiegészítik egymást, és így együttesen növelik Isten adta tehetségüket, képességeiket. Kettő több mint egy.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, Te kettesével küldted apostolaidat, hogy taníts engem az együttműködés fontosságára! Segíts, hogy ne egyedül akarjam végezni a küldetést. Sokszor csak a büszkeség vezet arra, hogy mindent egyedül csináljak. Köszönöm Uram Jézus, hogy ajándékul adtál társakat mellém az apostoli munkában. Növeld szívem testvéri szeretetét azok iránt, akik együtt dolgoznak velem országod építésén, azért, hogy az egész világ higgyen benned.

  Elhatározás: Gondom lesz arra, hogy egyik apostoli munkatársammal együtt próbáljam valamelyik barátomat vagy rokonomat Krisztushoz vezetni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Istennek teremtveSzent Ágota szűz és vértanú

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  05

  Mk 6,1-7
  Innen eltávozva saját városába ment. Tanítványai elkísérték. A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: "Honnét vette ezt? Hol tett szert erre a bölcsességre? És a csodák, amiket kezével végbevisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? S ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?" És megbotránkoztak rajta. Jézus erre megjegyezte: "A prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában nincs becsülete." S nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Végigjárta a falvakat és tanított

  Bevezető ima: Uram, azt mondtad, hogy boldogok, akik nem botránkoznak meg rajtad. Én is ilyen boldog akarok lenni, hogy ne legyen bennem akadály a szentséggel szemben, amit nekem szántál. Hiszek benned, de még nagyobb hitre vágyom, hogy lássam a világomat mozgató kezed jeleit, és válaszoljak rájuk. Szeretlek, Uram, és szeretném testvéreimet hozzád vezetni tanúságtételem által, azzal, hogy bizonyságod teszek rólad, aki életet adsz az embereknek.

  Kérés: Uram, segíts, hogy mindenben alávessem magam az akaratodnak!

  1. „Honnét vette ezt? ... És a csodák, amiket kezével végbevisz!” Milyen szép dolog az alázatos és jámbor Krisztusról elmélkedni! A világiasan gondolkodók döbbenetére és csodálkozására kinyilvánítja valódi származását és küldetését. Isten hatalma, a természetfeletti hatalom lép közbe az egyszerű „ács fián” keresztül. A „hitelesség jeleit” hordozzák Krisztus nagyszerű szavai és tettei, amelyek hathatósan utalnak isteni származására, és kortársait hitre szólítják. Arra szólítanak, hogy ne Jézust, a kedves szomszédot tekintsék többé felületes módon (és így ezután is úgy éljenek, mint eddig), hanem fogadják el Krisztus megváltó ajándékát (ami változást és megtérést jelent). Vannak jelek az életemben, amelyek arra mutatnak, hogy az Úr rám néz, hogy megváltozzak, és ez által hitben és szeretetben éljek? Meddig állok ellen, mielőtt jóságával meggyőz engem?

  2. „És megbotránkoztak rajta”. Áldozatot kell hoznunk ahhoz, hogy helyet adjunk Istennek mindennapjainkban. Fel kell áldoznunk önelégültségünket, azt a képzetünket, hogy mi irányítjuk világunk folyását. Fel kell áldoznunk hiúságunkat, ami megakadályoz abban, hogy imádjuk Istent, hiszen ezzel nem aratunk sikert magunk körül. Fel kell áldoznunk kényelmes, földhöz ragadt szemléletünket. Ez az áldozat a szeretet műve, válasz az isteni meghívásra, hogy részesüljünk Isten életében, a szereteté, mert kér tőlünk, és várja, hogy adjunk neki. Fogadjuk hát szívünkbe ezt az áldozatot örömmel, szeretetből. Így meglátjuk, hogy a folyamat nem semleges közegben történik. Aki elutasítja a szeretetre való hívást, az a szeretettel ellentétes pólus felé, a gyűlölet felé fordul, főképpen a természetfeletti iránti gyűlölet felé. Ez a mai kultúra egyik tragédiája, és az evangelizáció elleni erőket táplálja. Imádkozzunk és legyünk éberek, nehogy minket is elérjen ez a tragédia.

  3. „S nem is tehetett ott csodát.” Az Úr Jézus kiszolgáltatottá lett közöttük. Szüksége van arra, hogy akarjunk hinni benne. Azért jött, hogy boldogok legyünk, hogy életünk még szebb, még mélyebb tartalmú és gyümölcsökben gazdagabb legyen. El akarja hozni életünkbe csodatevő hatalmát, amellyel elmozdítja a félelem hegyeit és életünk terheit. Eljön, hogy gyógyítsa sebeinket, és vigasztalja fáradt szívünket. Boldogításunkhoz csak egy dologra van szüksége: hitünkre, feltétel nélküli, cselekvő hitünkre. E nélkül (mivel tiszteli szabad akaratunkat) megbénítjuk erejét, amellyel, mint Megváltónk és Urunk életünket alakítaná. Milyen szomorú látni, amint ezt az önzetlen és csodálatos ajándékot könnyedén elutasítjuk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, taníts meg, hogy tiszta szívvel fogadjalak, készen arra, hogy elvessem cselekedeteim és választásaim racionális módját! Segíts, hogy felismerjem a természetfeletti hitre való hívásodat, és engedelmesen kövessem azt, az igaz szeretet felé vezető úton!

  Elhatározás: Engedelmes leszek ma a Szentlélektől kapott indíttatáshoz, és a szerint cselekszem, tétovázás nélkül, teljes szívvel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Hittel megérintetteÉvközi negyedik hét – kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  04

  Mk 5, 21-43
  Amikor Jézus a bárkával ismét átért a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köré. Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult, és igen kérte: "Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen." El is ment vele. Nagy tömeg kísérte, ott tolongtak körülötte. Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, és sokat kiállt az orvosoktól, mindenét rájuk költötte, de semmi javulás nem mutatkozott, inkább romlott az állapota. Hallott Jézusról, azért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: "Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Rögtön meg is szűnt a vérfolyása, érezte testében, hogy meggyógyult. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. A tömeghez fordult: "Ki érintette meg a ruhámat?" Tanítványai ezt válaszolták: "Látod, hogy tolong körülötted a tömeg, mégis kérdezed: Ki érintett meg?" De ő körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve - mert hisz tudta, hogy mi történt vele - előlépett, leborult előtte, és őszintén bevallott mindent. Ő megnyugtatta: "Leányom, hited meggyógyított. Menj békével, és maradj egészséges!" Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójának házából jöttek és közölték: "Meghalt a lányod. Minek fárasztanád tovább a Mestert?" A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak higgy!" Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek nem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy sírást-rívást, sok siratót, jajgatót találtak ott. Bement, s így szólt hozzájuk: "Mit lármáztok itt, mit sírtok? A kislány nem halt meg, csak alszik." Erre kinevették. Ő azonban mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement abba a helyiségbe, ahol a kislány feküdt. Megfogta a kislány kezét, s így szólt hozzá: "Talita kum", ami annyit jelent: "Kislány, parancsolom, kelj föl!" A kislány fölkelt, és elkezdett járkálni. Tizenkét éves lehetett. A nagy csodálkozástól azt se tudták, hová legyenek. De ő szigorúan meghagyta nekik, hogy senki se tudjon a dologról, aztán még figyelmeztette őket, hogy azonnal adjanak a kislánynak enni.

  Bevezető ima: Uram, kihez fordulhatnék először, ha nem hozzád? Ismét adtál egy új napot. Ez az ajándék arra szólít, hogy hozzád jöjjek először, és téged hallgassalak. Hitem azt mondja, hogy semmi sem lehet jobb annál, mint hogy a Te útmutatásodat kövessem. Remélem, hogy eljössz életembe és mások életébe is. Bárcsak jobb és teljesebb lenne szeretetem, olyan, mint a tiéd, Uram!

  Kérés: Uram, add kegyelmedet, hogy jobban bízzak és higgyek a nehézségek közepette!

  1. „Tizenkét éve vérfolyásban szenvedett”: Amikor a bajok túl sokáig tartanak vagy túl nagyok, az ember azt hiszi, hogy Isten nem gondol ránk. Már nem érdekli a nyomorúságunk. Minden jel arra mutat, hogy elfelejtett, már nem törődik velünk. De Isten csak látszólag van távol. Új körülményeket teremt számunkra, amelyek közepette teljesen új módon tapasztaljuk meg jelenlétét. A reményért vívott hosszas, kemény és állhatatos küzdelem Istennek lehetőséget ad arra, hogy szentségének még nagyszerűbb gyümölcseit készítse számunkra. A vérfolyásos asszonyban és a haldokló kislány apjában, Jairusban az érett, élő hit példáit láthatjuk, amely legyőzi a borúlátást, és túllép az elöljárók hideg számításain és felületes ítéletein. Ez Jézus első és legfontosabb csodája számukra.

  2. „Erre kinevették. Ő azonban mindenkit kiküldött”. Az apához eljutnak a barátok lemondó szavai. Látták ugyan a vérfolyásos asszonyt ért csodát, ők mégis állítják: „lányod halott, értsd meg, hagyd abba”. Igaz, a realitás szerint feladhatnánk a reményt és az együttműködést Krisztussal. Kinevethetjük Krisztust, mikor titokzatos erejével az emberi határokat meghaladó módon cselekszik. Kísértést érzünk arra, hogy feladjuk Istenbe vetett reményünket, és megmaradjunk saját kereteink között. „Legyünk reálisak ­– mondhatjuk. Nem fog menni.” Ezek a szavak a gyenge hitre vallanak, szegényes, steril, korlátozott hitre, amely csak akkor működik, amikor ésszerűnek és egyszerűnek tűnnek a dolgok. És ahol nincsen hit, ott Krisztus sem tud segíteni.

  3. „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Sokan mondogatják, hogy közel vannak Krisztushoz, de Krisztus csak kevés emberről ismeri el, hogy közel van hozzá. Azon a napon sokan értek hozzá, sokan dicsérgették Őt, szolgálták is, de csak egy volt, aki megérintette és felkeltette figyelmét. Miért? Csak neki volt feltétel nélküli hite. Mi a titok? Hogyan tudjuk tényleg felkelteni a figyelmét, igazán a szívéhez szólni? Senki sincs olyan közel hozzá, mint aki bízik benne, aki alázatosan fordul hozzá, és életét tőle reméli. Az asszony feltétel nélküli hittel fogadta, bármi is történik, bármi is lesz Krisztus válasza. Akik szenvednek, és türelmesen tartják magukat hitben és imádságban, azok a Krisztussal való egység magasabb szintjét tapasztalják meg.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy szenvedéseim révén az irántad való bizalmam elmélyüljön, és közelebb kerüljek hozzád! Nyisd fel szívemet, hogy úgy keresselek téged, ahogyan Te akarod!
  Nem azt kérem, hogy boldog legyek vagy szomorú,
  Egészséges vagy beteg,
  Gazdag vagy szegény,
  Szabad vagy szolga,
  Nem kérek jó vagy rosszat,
  Mert a jó keserves, ha nem jössz vele,
  A keserűség jó, ha eljössz vele.
  Mert hogyan legyen a jó nélküled jó,
  És a keserűség, ha veled jön, akkor bizony az a legjobb. 

  Elhatározás: Ma felismerem Krisztus jelenlétét minden nehézség közepette.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Hiszel a csodákban?Szent Balázs püspök és vértanú

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  03

  Mk 5;1-20
  Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére. Amint kilépett a bárkából, mindjárt elébe ment egy ember a sírok közül, aki a tisztátalan lélek hatalmában volt és sírboltokban lakott. Már láncokkal sem tudták megkötözni. Sokszor béklyóba és láncra verték, de elszakította a láncokat, összetörte a bilincseket, és senki sem tudta őt megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott és kövekkel roncsolta magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és nagy hangon kiáltotta: „Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Isten Fia? Az Istenre kényszerítlek, ne gyötörj engem!” Ő ugyanis azt mondta neki: „Tisztátalan lélek, menj ki az emberből!” Ekkor megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Az így válaszolt neki: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” És könyörögve kérte őt, hogy ne űzze ki arról a vidékről. Volt ott a hegy körül a legelőn egy nagy disznócsorda. A démonok azt kérték tőle: „Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük.” Jézus mindjárt megengedte nekik. A tisztátalan lelkek kimentek és megszállták a disznókat. Erre a kétezernyi csorda a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a tengerbe. Akik legeltették őket, elfutottak, s hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek kimentek, hogy lássák, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az ördögseregtől megszállott felöltözve, ép ésszel ül, és félelem fogta el őket. A szemtanúk pedig elbeszélték nekik, hogy mi történt az ördöngössel és a disznókkal. Ezért kérni kezdték őt, hogy távozzék el a határukból. Amikor beszállt a bárkába, az ember, aki megszállott volt, kérte őt, hogy vele mehessen. De Jézus nem engedte meg neki, hanem így szólt: „Menj haza a tieidhez, és hirdesd nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!” Az el is ment, és elkezdte hirdetni Dekápoliszban, hogy Jézus milyen nagy dolgot cselekedett vele. És mindenki csodálkozott.

  Bevezető ima: Mennyei Atyám, szívem szomjazik szavad után. Hiszem, hogy ma a remény szavával fogsz hozzám szólni. Oly jó lenne, ha én is úgy láthatnám a jövőmet és önmagamat, amint Te, de bízom benned. El akarom fogadni tőled a kihívást a szentté válásra, akármibe is kerüljön nekem. Bízom abban, hogy mellettem állsz, és kegyelmeddel támogatsz.

  Kérés: Uram, Jézus, segíts, hogy gyógyító hatalmadra tudjam bízni magamat!

  1. Amikor minden reménytelennek tűnik. A Légió nevű démon által megszállott ember úgy tűnt a tömegnek – és talán önmagának is – hogy reménytelen eset. Egyedül élt a sírok között, önkéntelenül is ütötte-verte, kövekkel csapkodta magát. Senki sem tudott segíteni rajta, nem tudták megfékezni. A mi életünkben, Istennel való kapcsolatunkban is lehet olyan megoldhatatlan helyzet, esetleg valamilyen bűnös állapot, amibe belekerültünk, de amiből nem tudunk kiszabadulni. Vagy azt tapasztaljuk, hogy mindig ugyanabba a hibába esünk, újra és újra türelmetlenek vagy lusták vagyunk vagy érzéki vágyak fognak el. Barátaink rokonaink próbálnak segíteni, de nincs meg bennünk az akarat a változásra. Ahelyett, hogy megjavulnánk, inkább kompromisszumot kötünk, egy modus vivendi-t, mondván „csak annyira lehetünk jók, amennyire képességünkből telik.” A vége az, hogy a tisztátalan lélek megsokszorozódik bennünk, és a démonok légiójának hatalmába kerülünk.

  2. Jézus tud változtatni. Jézus találkozik a megszállottal. A jelenet különleges: az ember odarohan Krisztushoz, és földre veti magát előtte, közben a démonok megijednek, és kérik Jézust, hogy ne bántsa őket. Milyen vigasztaló, hogy tudjuk: Jézusnak hatalma van minden helyzet megoldására. Reményt ad, hogy tudjuk: Jézus ki akar szabadítani az ördög hatalmából, bármilyen bűnös állapotban vagyunk. Mindig kérhetjük Krisztust, hogy gyógyítson meg, mert senki sem olyan bűnös vagy megszállott, hogy méltatlan lenne Isten szeretetére. Persze lehet, hogy félünk, mert Krisztus gyógymódja talán fájdalommal jár, de bízzunk abban, hogy a lelkünk gyógyítása mindent megér. A gyógymód lehet az őszinte és alapos gyónás, egy radikálisan őszinte lelkiismeret vizsgálat vagy egy helytelen kapcsolat lezárása.

  3. Menj és hirdesd az Örömhírt!  Képzeljük csak el a gyógyult embert, még viseli a régi sebeket, de egészen öntudatánál van. Micsoda látvány! Térdre esünk és hálát adunk Krisztus hatalmáért és irgalmáért. Persze a gyógyult embert is elragadtatottá teszi változása. El sem tudja képzelni, hogy korábbi életébe térjen vissza. Hálája készteti arra, hogy Jézus, barátja és megmentője társául szegődjön. Jézus azonban azt a küldetést bízza rá, hogy térjen vissza családjához és barátaihoz, és mondja el: Jézus hogyan gyógyította meg. Ezen túl a gyógyult ember bárhová is megy, mindenütt hirdetni fogja a csodát, amelyet Jézus tett vele. Miután a gyóntatószékben feloldozást kaptunk, hálánk jeléül mi is hirdetjük családunknak és barátainknak Krisztus hatalmát és szeretetét?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, megszabadítottál és távol tartod tőlem és bűnöket és démonokat, a szenvedélyt és a haragot, a kapzsiságot és a közönyt. Kegyelmet adtál arra, hogy megismerjelek és téged válasszalak. Köszönöm hatalmadat és irgalmadat. Ígérem, hogy tanúságot teszek családom és barátaim előtt nagy szeretetedről.

  Elhatározás: Egy barátom vagy rokonom előtt tanúságot teszek az Úr gyógyító erejének megtapasztalásáról.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."