Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris OSB napi breviárium
Naponta frissül

Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
17

Kétségbe kellene esni, ha az Úr nem gondoskodott volna arról, hogy a betegek kenetével megerősít­sen minket ezen három hatalom: a lélek szomorúsága el­len régi bűneink miatt; a test gyöngesége, a haláltól való riadozás ellen és az ördög végső cselvetése ellen. Most kell leghatározottabban ellene mondani az ördögnek, hogy a keresztség és a bérmálás pecsétje össze ne törjön rajtunk. Az Anyaszentegyház a szentkenettel és imádságával el­törli rólunk a bűnnek maradványait, csökkenti a ránk váró büntetést; eltörli a bűnt is, ha idejében megbántuk ugyan, de már gyónni nem tudunk a halálos ágyon. El­veszi így lelkünk szomorúságénak okát és megtöri a go­nosz lélek hatalmát, hiszen a gonosz lélek hatalma a bűn és a bűn maradványai miatt van. Megerősíti a szentke­net lelkünket, beléje oltja az örök élet bizodalmas remé­nyét, az égbejutás vágyát, a Krisztussal való együttlét kí­vánását. Megerősíti testünket is, enyhíti szenvedését, sőt, ha lelkünk üdvére szolgál, meg is gyógyítja. Hányszor lát­tuk, hogy a szentkenet kioltja a rettegést, fiúi megnyug­vást áraszt a szívbe, készségessé teszi az embert arra, hogy mondja: Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
16

Évenkint kétszer miséz itt a kercai katolikus pap. A messze környékről összejönnek a szétszórt hívek; bizony együtt is kevesen vannak. Szent István napján fel­sír a régi ének: Hol vagy István király, téged magyar kíván. Énekli az a pár magyar, ki még katolikus maradt. Ilyen­kor népesebbé válik a templom környéke. A nép ösztön­szerűleg érzi, hogy itt hajdan más élet volt, ezek a mezte­len, vakolatukat vesztett kőfalak, melyek tövéből bokrok zöldellnek elő.

Bizony, ezek a falak láthattak törököt, de talán még ta­tárt is. A templom építése primitív gótika, mely kis mé­retével is monumentálisan hat. És az a csodálatos össz­hang, - környék, hegyoldal, a mindjárt kezdődő erdő vo­nalaival - ösztönös művészi alkotóra vall. A földrajzi egy­ség, mely a stájer hegyek nyúlványival végig hullámoz­za a Vend-vidéket, egész a veleméri domboldalig, bizo­nyos kulturális egységet is teremtett. A kis templom már régóta állhatott, midőn a magyar középkor legragyogóbb évszázadában, 1367-ben Nagy Lajosnak korában regedéi Aquila János ideért. A környék népe ma is gyakran meg­fordul a régi stájer határvárosban, melynek várfokán néha magyar zászló lengett.

(Velemér)

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
15

A lélek valamiképp minden: A költő lelke benne él alkotásában, miként Jókai is mondja, hogy ő ben­ne él alakjaiban és belülről nézi őket; egyesül a termé­szet világával,.a tudós lelke megszólaltatja Egyiptom, Ba­bilon ákombákomos köveit, a föld mélyén rejlő csontok­ból megeleveníti ősi idők élővilágát; a hívő lélek elmerül az Isten mélységeibe és szemléli a mindenség ősforrását, kiindulópontját.

Vajon nem az Isten mindentudása tükröződik-e a lélek megismerő képességén, vajon nem érezzük-e ezek meg­fontolásánál Szent Pál idézetét az athéni Aeropaguson151, hogy „ipsius enim genus sumus" hogy isteni fajta vagyunk'.

A lélek valamiképpen minden, nemcsak az értelem út­ján, hanem az akarat útján is.

Madách Ádámja végigéli az emberi történet fontosabb mozzanatait, és minden színben más és más történelmi egyéniség jelentkezik benne. A színész lejátssza a színpa­don a legkülönfélébb típusokat és egyéniségeket; ezáltal mutatja, hogy mi minden lehet az ember, nemcsak a szín­padon, hanem a valóságban. Micsoda távlatok ezek az emberi lélek fejlődési irányaira!

(Isten képe az emberen)

151. Areopagus - Mars hegye Athénban, mely alacsonyabb, mint az Akropolisztól és attól északnyugatra helyezkedik el.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

A mi időnk Krisztus-szemléletét nem a földön járó, táborhegyi fényben ragyogó Krisztust látó apos­toloknak megszilárdult hite, nem is a megdicsőült Krisz­tusnak glóriájába ragadtatott pillantása táplálja, hanem a keresztény szellemtörténetnek az a fázisa, mely Krisztust, az európai aposztázia150 szemével vizsgálta, hogy a dog­mák Krisztusát, az apostoli hitvallás Krisztusát kivetkőz­tesse mivoltából, és az Istenember helyett keresztre feszí­tett rajongót, híveiből kiábrándult rabbit lásson benne: forradalmárt, vagy sztoikus bölcset, aki meghalt ugyan, de föl nem támadt és akinek a sírjára a nyugati filozófia újra rá akarta hengeríteni a nagy követ.

A múlt század a „történelmi" Jézus vonásait kereste, hogy elfelejtesse a „hit" Jézusát. Később odáig merészke­dett, hogy Jézus történelmi létét is kétségbe vonta és Jé­zust egy sorban helyezte a görög és eíő-ázsiai mítoszok, misztériumok képzeletszülte isteneivel, Mithrával, Ado-nisszal, Dionysossal... A tegnap Krisztus-szemléletében sok az elváltozás: pedig Krisztus maga ugyanaz tegnap és ma. A szemlélet átalakulásának oka a szem és a szellem változása.

(Krisztus képe tegnap és ma)

150. Aposztázia - bűn a hit erénye ellen (hittagadás) isi.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

A hegyi beszéd is: Isten országára utal. Jézus az Isten országát teszi igehirdetésének középpontjává. Erre készített elő keresztelő János az által, hogy hirdette a bűn­bánatot és megkeresztelte az embereket a Jordán vizében. Ez az ország Jézus Atyjának országa.

Jézus beszédeiből, paraboláiból Jahvenak atyai arca su­gárzik az emberiségre. A szövetségben inkább a végtelen fölség, szentség, az ítéletes szigor jellemezte őt, a seregek Urát.

Az evangéliumokban a szeretet, Jézusban a világra le­hajló irgalma tündöklik. A vele való érintkezés az imád­ság által történik. Jézus maga tanít imádkozni: így imád­kozzatok: Miatyánk...

Az Isten országa keletkezéséről beszél a magvetőről szóló példabeszéd, fejlődésének irányát vázolja a mus­tármagról, kovászról szóló parabola. A jó és rossz küz­delmének benső dinamikája tárul fel a búzáról és kon­kolyról szóló példabeszédben. Az Isten országa nem az exchatologikus149 várakozás távlatában áll, hiszen Jézus úgy beszél róla, mint jelenlévőről, mint olyanról, mely már hallgatóiban benne van. Isten országa - a próféták ál­tal hirdetett messiási ország.

(Egyetemes vallástörténet)

149. Exchatoligus - a hittudománynak az az ága, amely a világ sorsával és elmúlásának problémáival foglalkozik, valamint azzal, hogy mi lesz az emberekkel haláluk után.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

Ahogy az Úr speciális szentséggel ékesíti, hivatásuk­nak megfelelő kegyelmek bőségével ruházza föl azokat, akikre a krisztusi és apostoli papság által az ál­dozat bemutatását, és az emberek megszentelhet bízza, ugyanúgy ékesíti fel sajátos hivatásukra a házastársakat is a szentség kegyelmével, mely által ők is méltón szolgálhat­ják az Isten terveit a keresztény családban. És - ha akarjuk - ezt a párhuzamot kibővíthetjük azzal is, hogy mind a két szentség - más és más módon - az áldozatos, önatadó lélek erősítését szolgálja. A pap - lelki atyja lesz a hí­vőknek, tehát szüksége van arra, hogy lelke az önszeretet kereteiből minél jobban kiemelkedjék, hogy Krisztussal együtt saját magát is, testét, vérét, vágyait, egyem ambí­cióit, oda tudja tenni az áldozat oltárára... A keresztény szülőket a szentségi kegyelem nemcsak egymáshoz kap­csolja, hanem lelküket kiemeli az érzéki szerelem önzese fölé és életüket, munkájukat - áldozatul kívánja a harma­dik a gyermek számára... A házasság áldozata sokszor - a vértanúsághoz is hasonlítható. Es ez a vértelen vértanú­ság néha nehezebb és hosszabb, nyomasztóbb, mint a hi­tért való hősi halál.

(A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

A „ma" Krisztusa is kenyérszínben él elrejtőzve köz­tünk. Az ő lelkét kell az Eucharisztiából megéreznünk, értenünk, magunkba szívnunk. Ha azt kérdezzük, hogyan alakult ki a „má"-nak Krisztus-szemlélete, ak­kor legjobb, ha attól tanulunk, aki minden kortársunk közt legragyogóbban pillantott a „Dominus Jesus" arcá­ba, ki akkor lett Székesfehérvár püspöke. „Ma tartottam adoratiomat144, sicut Angelus Albaregalensis145. E nagy szót mélyen érzem, érzem fölségét és egyszersmind terhét. Tényleg úgy állok itt, mint ki ex officio146 első adoratora vagyok itt az Eucharisztiának, megbízva szeretetével, di­csőítésével, őrzésével, S ami még rémületesebb, megbíz­va az engesztelés borzalmas terhével. Hány oltárt kell újra felállítanom, hányra lelkemet kenetül ráontenem, hány­nak mécsesét meggyújtanom."...

Azután egy leírhatatlan érzés ragadja hatalmába, me­lyet csak úgy tud kifejezni, hogy az „Anima Christi" w szó után 140 latin jelzőt ír. Krisztus lelkét jellemzi velük.

(Prohászka) élővizet fakasztott a sziklakemény leíkek-ből, televény földdé varázsolta a magyar lélek futóhomok­ját. Rózsákat hullatott és hullat; kenyeret is nyújtott; a mindennapi kenyérre is volt gondja, az Élet Kenyerére is.

(Krisztus képe tegnap és ma)

144. Adoratio - szentségimádás. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus imádása a szentmisén kívül.

145. Sicut Angelus Albaregalensis - mint Fehérvár angyala

146. Ex officio - hivatalából eredően

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."