Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Igeés GondolatJézus az út 4.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Amikor minden útnak vége, amikor elveszettnek hisszük magunkat, Jézus utat mutat. Nála mindig van út.

A második világháború idején az orosz fogságban elviselhetetlen körülmények között kellett dolgozni. Az egyik magyar fogoly már nem bírta tovább, szüntelenül haza gondolt, a szeretteire, s meg volt győződve afelől, hogy abból a munkatáborból ő soha élve ki nem kerül. Jobb lenne meghalni s nem szenvedni – ismételgette. Egy alkalommal elkezdett futni a szögesdrótból készült kerítés felé, ugyanis az öngyilkosságnak ez volt a legegyszerűbb és leggyorsabb formája. Ha az őr egy foglyot látott a kerítés felé futni, hogy meggátolja a szökést, azonnal lelőtte. Ahogy futott a biztos halálba, szembefújt vele a szél, s egy papírdarabot tapasztott a kabátjára. Hirtelen megállt, hogy megnézze a papírt. A református énekeskönyv egyik lapja volt, rajta a 265. énekkel:

„Hagyjad az Úr Istenre, te minden útadat, 

Ha bánt szíved keserve, Ő néked nyugtot ad...”

Miután elolvasta, letérdelt csak ennyit mondott: „Uram, ha van innen kiút, és még egyszer haza mehetek, egész életemet neked szentelem.” Nemsokára Isten megnyitotta előtte a szabadulás útját és hazatért a fogságból. Így jön szembe velünk és így szabadít meg minket az, aki ezt mondja: „Én vagyok az út...”

Sokan dobják el maguktól az életet a végső kétségbeesés pillanatában, mert úgy érzik, hogy már nincs kiút. De Istennél mindig van egy út. Bízzál benne! (Prókai Árpád)

 

*****************************************************

Imádság:

 Hatalmas és erős Istenem! A legreménytelenebb helyzetben is meg tudod mutatni nagyságodat, kegyelmedet. Benned bízva, rád hagyatkozva szeretnék élni. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Jöhet bármilyen támadás, a Biblia mindig túléli az időket – és megmarad. Bízhatsz benne.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatJézus az út 3.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Temetésre igyekeztem egy idegen városban, és kerestem a temetőt. Megálltam, valaki elmagyarázta, hogy merre menjek, de mégsem találtam oda. Ismét megszólítottam valakit, ő is arra tartott, amerre nekem kellett menni, ezért beszállt az autómba és azt mondta: megmutatom hol a temető, magával megyek. Így már más volt! Jézus nem tanácsot ad útkereséseink közepette, nem távolról mutatja az utat, hanem kézen fog és vezet, velünk jön, megerősít, oltalmaz, naponta újból adja önmagát, az egyetlen jó, és helyes utat. Ő nem csak mond valamit nekünk erről az útról, de Ő maga az út, amely az életre vezet. Ő azt akarja, hogy a kezét fogva járjunk. Ilyen egyetlen világvallásban sincs. Jézus, maga az emberré lett Isten jön velem. Amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, akkor Ő nem egy útról beszél, hanem az Útról, az egyetlenről, amelyen Isten jön felénk. Engedjük, hogy Jézus vezessen bennünket!

Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat,

E földi útvesztőben te mutass jó utat,

Szent nyomdokodba lépve a menny felé megyünk,

Ó, halhatatlan Ige, vezérünk, Mesterünk. (Református énekeskönyv 229. dicséret) (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Úr Jézus! Áldalak, mert vezetőm, pásztorom vagy. Köszönöm, hogy nem elkóborlás, hanem célirányos haladás vár engem vezetéseddel! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Az Írásokban minden a bátorításunkra íródott. Ez erős kijelentés – de igaz! Isten Igéjének még a keményebb részei is azért vannak, hogy életünket végül a helyes irány megtartására ösztönözzék.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatJézus az út 2.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
10

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Az úthoz még ki kell jelölnünk a célt is, azt, hogy hová is akarunk eljutni. Sokféle életcélt választhatunk: boldog akarok lenni, sikeres, gazdag akarok lenni. Nekünk azonban Jézus után kell mennünk, mert ha utána megyünk, jó irányba megyünk és megtaláljuk az igazi életet. Verne Gyula egyik regényében olvassuk, hogy valaki egy mágnest rejt el egy hajó iránytűje mellett, és így téríti el a hajót az eredeti irányától. Hitünk mindig Jézusra mutató iránytűjét is eltéríthetik mágnesek. Ilyen mágnes a pénz, a jólét vágya. Ilyen a nagyság, a hírnév utáni vágy. Ilyen a mások fölötti hatalom vágya. Ha az iránytű mellé mágnest teszünk, azzal becsapjuk magunkat, eltérünk Jézustól, és nem fogjuk elérni a célt. Helyes irányba áll az iránytűnk?

 

Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem,

Míg boldogan a célhoz elérkezem,

Mert nélküled az én erőm oly kevés,

De hol te jársz előttem, nincs rettegés.

 

Szent irgalmaddal szívemet födjed bé,

Tedd örömben és bánatban csöndessé,

Hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked,

Ki szemlehunyva téged híven követ.

 

Ha gyarlóságom meg nem is érzené:

A vak homályból te mutatsz ég felé;

Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem,

Míg boldogan a célhoz elérkezem. (Református énekeskönyv 462. dicséret)

(Prókai Árpád)

****************************************************

Imádság:

Köszönöm Uram, hogy hitben járó követőd lehetek. Mutass rá a csapdákra, melyek tőled el akarnak téríteni. Segíts a jó irányba tartanom! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Engedelmeskedj Isten Igéjének. Nem elég, hogy csak megtanulod és elfogadod az Igét. Meg kell tenned, amit a Biblia tanít. Abból jön az életedre az áldás, hogy nem csak megtanulod az Igét, hanem meg is cselekszed azt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatJézus az út 1.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
09

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Amikor megszületünk, az életünk nagyon sokféle irányba mehet. Lehet belőlünk: tűzoltó, rendőr, katona vagy „vadakat terelő juhász”; tanár, mérnök, orvos, és sok minden más. Később már kezdjük mi magunk is tudatosan keresni, hogy milyen irányba menjünk. Kezdjük megismerni a világot. De hogyan találhatjuk meg a saját utunkat ebben a nagy és bonyolult világban? Segítség kell, hogy eligazodjunk. Ha nincs segítség, labirintusban érezzük magunkat. Sok ember van így, aki egész életében csak bolyong, és elveszettnek érzi magát. Ha valaki elindul túrázni egy ismeretlen helyen, akkor iránytű és térkép segítségével juthat el biztonságosan a célba. Isten nekünk is adott iránytűt és térképet, hogy életünk útját megtaláljuk, el ne tévedjünk, hogy célba érjünk. Isten iránytűje Jézus, a térkép pedig a Biblia. Azonban hiába van iránytűnk, ha nem tudjuk, hogy hol is vagyunk, mert a helyes irányba való elinduláshoz az kell, hogy lássuk, hogy hol vagyunk most. Így vagyunk az életünk útjával is. Ha tájékozódnunk kell, mindig a kereszt legyen, amihez betájoljuk magunkat!

(Prókai Árpád)

 *****************************************************

Imádság:

Köszönöm Uram, hogy térképet és iránytűt is biztosítasz az élethez! Hálás vagyok a Bibliáért és Megváltómért, Jézusért! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Fogadd el Isten Igéjét. A Bibliának legyen tekintélye az életedben. Lehet, hogy nem tetszik az, amit az Igében olvasol, de ha azt akarod, hogy Isten legjobb terve valósuljon meg az életedre nézve, akkor el kell fogadnod, amit az életed feletti legfőbb tekintély, az Ige mond.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatÉbredés

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. (ApCsel 5:30-31)

Kollonich Lipót (1631-1707) esztergomi érseknek volt egy hírhedt mondása: Magyarországot először koldussá, aztán katolikussá és végül németté teszem. Magyarországot kerületekre osztották, élükön egy-egy vezetővel. Az első világháború után megnyílt a bécsi titkos levéltár a kutatók előtt. Megtalálták ezeknek a vezetőknek a jelentését: Nem bírunk a magyarokkal sem szép szóval, sem ígéretekkel, sem fenyegetéssel, sem erőszakkal. Kutattuk ennek okát. Rájöttünk: mert van Bibliájuk! Ezután indult meg még erőteljesebben a Bibliák összeszedése, elégetése.

Ma is csak a Biblia, a bűnbánat, a megtérés segít felébreszteni népünket álmából. Ébreszteni csak az tud, aki felébredt. Operálni ugyanis csak tiszta kézzel és tiszta késsel lehet! Egyet ne feledjünk: ez magamtól, a magam erejéből nem megy! Mondjuk hát: Adj Uram ébredést, és kezdd el rajtam! (Prókai Árpád)

 *****************************************************

Imádság:

Uram! Lelki ébredés ott és akkor történik, ha valakinek van Bibliája, azt olvassa, érti és cselekszi, ha Igéd és Lelked munkálkodik valakiben. Tedd ezt meg bennem naponként és ébressz fel minél többeket a bűn álmából! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Érted tettük Urunk! Ez ma is a legkegyesebb magyarázat, szinte mindenre. Még a nyilvánvaló bűnöket is meg tudjuk magyarázni, pedig ehelyett töredelmes szív és bűnbánat kellene.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatBűnbocsánat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. (ApCsel 5:30-31)

Mi a bűnbocsánat? Adósság elengedés. A megérdemelt büntetéstől való megszabadulás. Hogyan engedheti el az igazságos, szent Isten a büntetést? Úgy, hogy egyszülött szerelmes Fiára vetette minden bűnünket, azok büntetésével együtt. Ezért lett Jézus Isten áldozati Báránya, aki elveszi a világ bűneit.

Úgy, hogy magára veszi büntetésével együtt. „Ő a bíró halt meg önmaga értem.”

A mohácsi vész után Isten megajándékozta magyar népünket a Bibliával. Ez indította bűntudatra, bűnismeretre, bűnbánatra, megtérésre a magyarságot. Ezért jött vissza a halál torkából népünk. A bűnbánókat megmentette, megtartotta a kegyelem. Ma sincs ez másképp! Hiszed, hogy a te „adósságod” is ki van fizetve? (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Jézusom! Bűnadósságomat golgotán kiontott véred kiegyenlítette. Köszönöm ennek erejét, áldását. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Vérrel telt szent forrás ömöl az Úr sebeiből, mind megtisztul, ki hozzá jön, a bűnnek szennyétől.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatBűnbánat 2.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
06

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. (ApCsel 5:30-31)

 

Az Ige szerint Isten ad népének bűnbánatot és bűnbocsánatot. Tehát már maga a bűnbánat is Isten ajándéka. Tőle kell kérni. Mert Ézsau nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást. (Zsid 12,17)

A régi puritánoknak az volt a szokásuk, hogy imádkoztak a „könnyek ajándékáért”. Amikor már nem tartod értékesnek a bűnbánatot, akkor a sötétségben vagy.

A megújuláshoz, megmaradáshoz ma is a bűnbánat az első lépés. Ezt ne másoktól várjam, hanem kezdjem el magamon a Szentlélek segítségével.

 

Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr,      

Bűnbánó szívvel, ím, eléd borul        

Hű néped, áldva felséges neved,       

Hogy esdve kérje nagy kegyelmedet.  

 

Kérünk, Úr Isten, Krisztus-Jézusért,  

Vérrel pecsételt szent szerelmedért:    

Irgalmasságod közöld mivelünk,       

És tárd ki szíved, végy be, Istenünk!  (Református énekeskönyv 168. dicséret)

(Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Szánom és bánom bűneimet. Köszönöm, hogy van rájuk bocsánat. Ebben, azaz benned van reményem. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Döntsd el, hogy őrizni fogod az elméd. Döntsd el, hogy mindent egy bibliai szűrőn keresztül fogsz nézni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatBűnbánat 1.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
05

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. (ApCsel 5:30-31)

 

Mindenkinek van valamilyen bánata. A bánat fájdalommal jár. De van-e bűnbánatod? Fáj-e a bűnöd? Vagy csak a következménye, szégyene, hogy kiderült, kitudódott, vagy anyagi veszteség, betegség ért miatta? Volt-e már igazi bűnbánatod? Tudtál-e keservesen sírni a bűneid miatt, mint Péter nagycsütörtökön, a főpap udvarán? Az őszinte, töredelmes bűnbánat az első lépcső a megújulás felé. József csak akkor ismertette meg magát testvéreivel, amikor kimondták: Vétkeztünk! És nevük ott van a mennyei Jeruzsálem 12 kapuján. És a kapukon felírott nevek, amelyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei. (Jel 21,12)

Dávid akkor menekült meg a haláltól és a kárhozattól, amikor Nátán próféta beszédére kimondta: Vétkeztem az Úr ellen! És akkor született a világ egyik legszebb bűnbánati imája az 51. zsoltár: Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. (2-3. v.)

A tékozló fiú akkor indult el hazafelé és lett igazán fiúvá, amikor kimondta: Vétkeztem! Lényegében véve a reformáció is egy szerzetes tanár, Luther Márton bűnbánatával kezdődött és világraszóló ébredés követte. Csak akkor jöhet a bűnbocsánat, ha van őszinte töredelmes bűnbánat! (Prókai Árpád)

 *****************************************************

Imádság:

Uram! Bűneimet nem elmismásolni, hanem őszintén megvallani szeretném előtted. Sokkal könnyebb elkendőzni valamit, mint a valóságot bevallani, mégis az utóbbit szeretném ma is, máskor is. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Az internet életünk szerves része lett. Sok jó dolog van rajta, de legalább annyi halálos veszélyt is hordoz. Éppen ezért keresztyénként a mi felelősségünk, hogy megvédjük magunkat az internethasználat veszélyeitől. Ezért a mai üzenet számodra ez: Vigyázz, mit nézel!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatBűn

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
04

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. (ApCsel 5:30-31)

Miért kellett Jézusnak keresztre feszíttetnie, megöletnie? Azért, mert van bűn. Kell a bűnbánat! Hogy lehessen bűnbocsánat, ébredés, új élet, üdvösség! Mi a bűn? Törvénytelenség! Isten valamelyik törvényének megszegése. Nem valami fogalom, hanem félelmes valóság. Ma különösen eláradt a bűn egyéni, családi, egyházi, nemzeti életünkben. Televízió, internet, újságok, mindenütt erőszakosság, bűn, és nem áll meg a házunk ajtaja előtt, bejön a családunkba. A gyerek nem tiszteli a szüleit, a házastársak egymást csalják. Sokan úgynevezett „nyitott házasságban” élnek. Mindenütt a bűn rettenetes pusztítását látjuk. Szükséges, hogy ne csak a mások, hanem a saját bűneimet is meglássam! Látom-e, felismerem-e? A Biblia megmutatja, csak merjek szembenézni saját magammal. (Prókai Árpád)

 *****************************************************

Imádság:

Uram! Önhittség helyett adj nekem bűnlátást, tévelygés helyett utadon való járást, ítélet helyett kegyelmet. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Megvallani Istennek a bűneidet egyszerűen azt jelenti, hogy őszinte vagy Istennel és ezt mondod neki: „Istenem, neked van igazad. Én tévedtem. Kérlek, bocsáss meg nekem.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatMegtartó Krisztus

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
03

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. (ApCsel 5:30-31)

 

Ezek a szavak a jeruzsálemi nagytanács előtt hangzottak el, az apostolok bizonyságtételeként. Azután történt ez, hogy a börtönből az angyal által kiszabadulva a templomban tanították a népet és emiatt a nagytanács elé állították őket. Az apostolok az alkalmat kihasználva, fejére olvasták a nagytanácsnak, hogy megölték Jézust, a Messiást. Isten azonban bizonyságot tett szent Fia mellett, mert feltámasztotta a halálból. A feltámadás Isten pecsétje, hogy nem egy istenkáromló, hanem valóban a Messiás, az Úrnak Krisztusa, a Megtartó halt meg a kereszten. A feltámadás a keresztyén hit fundamentuma! Isten a feltámadás által fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával Jézus Krisztust. Ő a betlehemi jászolbölcsőben is, a kereszten is a Megtartó Úr Krisztus volt. És az ma is! Jézus megtartása kettős: az általa szerzett üdvösséget, a romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökséget fenntartja számunkra. És minket is megtart szenvedésen, halálon át az üdvösségre. Hiszed-e ezeket? (Prókai Árpád)

 *****************************************************

Imádság:

Úr Jézus! Hiszek benned, mint megváltómban, mint megtartómban, üdvözítőmben. S e hit sok örömöt, boldogságot, reménységet ad számomra. Áldott légy érte. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Amíg hitben jársz, addig maradsz Krisztusban! Ameddig Rá támaszkodsz, addig maradsz Benne!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatNe csüggedj el! 2.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
02

Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. (Zof 3,16-17)

 

Így szól ma az Úr hozzád: Ne csüggedj, én vagyok! Nem haltam meg. Nem halt meg Isten, mint ahogy Nietzsche állította: Halott az Isten, nem kell vele foglalkozni. Nem! Az Isten élő Isten! Én vagyok. A háborgó tengeren Jézus tanítványai a félelem miatt kiáltoznak. A Mester odamegy, és azt mondja: Én vagyok, ne féljetek. Én vagyok, akit ismertek. Én vagyok, aki segít rajtatok, aki kiemel titeket a sötétségből, a pusztulás verméből. Voltam, vagyok, leszek. Isten azt mondja: én vagyok az állandóság. Aki rám támaszkodik, aki bennem bízik, az nem fog csalódni, nem fog összeomlani. Nem szakad rá minden, az egész élet terhe. Azt mondja Jézus, hogy ha rám bíztad magad, akkor átéled azt a csodát, hogy Isten létezik. Kezemben van a múltad, a jelened, a jövőd. Megváltottalak, neveden hívtalak, ismerlek, enyém vagy. A kezemben tartalak, ezért ne csüggedj!

Vannak, aki azt hiszik, a hit és a Biblia veszteseknek való. Én azonban meg vagyok győződve arról, hogy, aki győztes életet akar élni, annak hinnie kell, aki győztes életet akar élni, annak szüksége van a Mindenható Isten erejére. Neked is győztes életet szánt Isten! Azt akarja, hogy te is győztes életet élj! Ezért hát ne csüggedj, ne add fel, hanem szegezd a tekinteted Jézus Krisztusra, aki győzedelmes jobbjával fog téged támogatni. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Köszönöm a hitet Uram, melyet tőled kaptam, és amellyel rád nézek, belőled merítek. Véges életem meríthet a te végtelenedből. Nagy a hála bennem ezért is. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Minden bizonnyal a bajok, amelyeket most átélsz, nem valami szórakoztatóak. Azonban a Szentírás világossá teszi, hogy ezek a problémák csakis a javadat szolgálják. A hitedet erősebbé, a jellemedet jámborabbá teszik, és készen fogsz állni arra, hogy megkapd a jövőbeni jutalmaidat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatNe csüggedj el!

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01

Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. (Zof 3,16-17)

Thomas Alva Edison (1847-1931) amerikai feltaláló több mint kilencszáz olyan villanykörtét készített, ami nem működött. De nem adta fel. Végül sikerült előállítania egy olyan villanykörtét, ami világított.
A sportolók megtanulnak esni, hogy fel tudjanak állni. Aszada Mao (1990-) japán műkorcsolyázó úgy nyert világbajnokságot 2008-ban Göteborgban, hogy hatalmasat esett a tripla axel elvégzése közben, de nem adta fel, hanem felállt és nyert. Ezért soha ne feledjük: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít.
Az egyik evangélikus ének így adja vissza ezt az Igét:
Ne csüggedj, lelkem, hű az Isten!
Bízzál őbenne, ő hordja terhed!
Megváltód, őriző Pásztorod ő.

Imádság:
Uram! Ismered csüggedt és elesett állapotaimat. Köszönöm, hogy ezek ellenére biztatsz és én rád tekintve folytathatom életutamat úgy, mint aki tudja, hogy benned van erőm forrása. Ámen


A nap gondolata:
Félelmeink vannak, de a nehézségek, melyekkel szembe kell néznünk, nem kelhetnek versenyre Isten hatalmával. Isten hűséges segítségébe vetett bizodalmunk átsegít, és győzelemre vezet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."