Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum ChristiAz ima erejeÉvközi 33. hét – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
18

P. Todd Belardi LC

 Lk 18, 35-43
Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út szélén és kéregetett. Amikor hallotta az elvonuló tömeget, megkérdezte, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a Názáreti Jézus megy arra. Erre felkiáltott: „Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, ráparancsoltak, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltozott: „Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Erre Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék őt hozzá. Amikor odaért, megkérdezte tőle: „Mit akarsz, mit cselekedjem veled?” Az így szólt: „Uram! Hogy lássak!” Jézus azt mondta neki: „Láss! A hited megmentett téged.” Azonnal látott is, és követte őt, Istent magasztalva. Erre az egész tömeg, amely ezt látta, dicsőítette Istent.

Bevezető ima: Uram, érzem jelenléted gyenge fuvallatát, ahogy áthaladsz ma az életemen. Nem akarom elszalasztani ezt a lehetőséget, mert szükségem van a kegyelmedre. Hiszek gyógyító erődben, igen, csak Te tudsz kigyógyítani a lelki vakságomból. Szeretném még tisztábban felfedezni az akaratodat, hogy azt minél nagyobb szeretettel hajthassam végre.

Kérés: Uram, tégy engem az ima emberévé!

1. Találkozni Vele. A Názáreti Jézus minden nap elhalad mellettünkez nagyon meglepően hangzik, de igaz. Az imádság ideje az Úrral való találkozás ideje. Amint a vak ember megértette, hogy ott halad el Jézus torkaszakadtából kiabált, mert tudta róla, hogy Ő a lenyűgöző csodák és csodálatos szavak embere. Ez a nagyszerű hozzáállás álljon előttünk példaként, amikor elkezdjük az imánkat! Természetesen nem fogunk szó szerint kiabálni, különben a szomszédok vagy a családunk bolondnak néz minket, de engednünk kell, hogy a lelkünk kiáltson Istenhez: „Igen”. Ez az akarat, erő, döntés, vágyakozás és kitartás teszi lehetővé, hogy az élő Krisztussal találkozzunk. (A vak embernek legalább kétszer kellett torkaszakadtából kiáltania.) Krisztus látni akarja, milyen messzire mennénk el, hogy megtaláljuk Őt. Jézus végigjárta a Kálváriára vezető utat, hogy megtalálhassuk Őt. Megváltásunk éppúgy ajándék, ahogy imádságunk.

2. A szívek szíve. Ha Jézus nem ment volna arra, vagy a vak ember nem kiáltozott volna torkaszakadtából, akkor ez a csoda nem történt volna meg. A vak koldusban végbement változás mindkét fél miatt történt. Az ima is hasonló módon történik. Jézus értünk van jelen, és mindig elhalad mellettünk. A bizonytalanság abban áll, hogy mi ott vagyunk-e az Ő reggeli sétájánál és észrevesszük-e Őt. Itt nem csak arról van szó, hogy testileg ott vagyunk-e, hanem arról is, hogy mit teszünk, amikor Krisztussal vagyunk. Elborítanak bennünket az ima nehézségei, és inkább abbahagyjuk? Felteszünk neki kérdéseket, és válaszolunk az Ő kérdéseire? Mindig kérdezzük meg magunktól: „Mi mozgatja Krisztus szívét?” Bűnbánat, szükség, imádás. Bűneink megbocsátása, és a szabadság, boldogság és vidámság utáni vágyunk: Krisztus mindezeket akarja megadni nekünk. Végül az öröm nem csak a meggyógyított emberből tör fel, hanem mindazokból is, akik ennek a csodának a tanúi voltak; Dicsérték Istent, és imádták csodálatos tetteiért.

3. Add, hogy lássak újra! Szavakkal nem lehet kifejezni azt az örömöt, amit a lelkek éreznek, amikor találkoznak Krisztussal. Ez Isten ajándéka. Ezek az ajándékok felkészítenek minket arra a boldogságra, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt és hűségesek hozzá. Az Isten látása és felismerése valami csodálatos dolog, önmagunkra nézni viszont nehéz. Látjuk az Ő gyönyörűségét, erejét, fenségét, bölcsességét, gondviselését, de látjuk a mi nyomorúságunkat, gyámoltalanságunkat, bűnünket, tudatlanságunkat, önelégültségünket is. Azonban pont az a lényeg, hogy lássuk Istent, és magunkat is egyszerre olyannak, amilyenek tényleg vagyunk. Az Ő gyönyörűsége megtisztít minket, ereje erőssé tesz, bölcsessége kigyógyít a tudatlanságunkból, és gondviselése segít, hogy helyes döntéseket hozzunk. Lássuk hát meg Istent, és ismerjük fel, hogy szükségünk van rá!

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, nyisd meg szívemet, hogy imában téged szeresselek! Segíts megértenem, hogy csak az imádság által leszek képes újra és újra leküzdeni a bűneimet, és megőrizni lelkem tisztaságát, s így olyannak lássalak, amilyen a valóságban vagy. Tégy engem az erények élő példájává!

Elhatározás: Tökéletességre törekedve fogom ma minden imakötelezettségemet elvégezni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA dolgok változnak, Isten állandóévközi 33. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
17

P. Roderick Ermatinger

Lk 21, 5-19
Abban az időben: Amikor néhányan megjegyezték a templomról, hogy milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, Jézus így szólt: „Jönnek majd napok, amikor mindezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amelyet le ne rombolnának.” Erre megkérdezték őt: „Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel?” Ő pedig így szólt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: „Én vagyok”, és: „Elérkezett az idő”; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük; de ez még nem a vég.” Azután ezt mondta nekik: „Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Nagy földindulás lesz több helyen, dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak titeket szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, és közületek egyeseket halálra adnak. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de egy hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.

Bevezető ima: Szentlélek, világosítsd meg elmémet és szívemet a hit erényével. Életemet a hit igaz fényében akarom látni, amely a veled való barátságból ered Uram, Megváltóm Jézus Krisztus. Szentlélek, áldj meg engem a remény erényével. Soha ne engedj kétségbeesni, vagy csalódottá válni, mivel a mi Urunk legyőzte a bűnt és a halált, megnyitva a Mennyország kapuját számomra. Lobbants szenvedélyes szerelmet szívemben az én Uram Jézus és embertársaim iránt. Boríts lángba, hogy általam más szívek is lángolhassanak az Igazságért, mely szabaddá tesz minket az Atya akaratának betöltésére.

Kérés: Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy szívemet mindig az örök és időtlen dolgok felé fordítsam!

1. A dolgok változnak. Ahogy az emberek rácsodálkoztak a templom fizikai szépségére, úgy minket is elvarázsolhat a világ múlandó kincseinek csillogása. Az idő, a tapasztalat és a hitünk megtanít minket arra, hogy a dolgok és velük együtt a kapcsolatok is változnak. Egymáshoz fűződő kapcsolataink sosem állandóak; vagy szorosabbra fűződnek, vagy megkopnak, esetleg megszakadnak. Ez igaz a Krisztussal való kapcsolatunkra is. Mindaz, amit teszünk vagy közelebb visz az Ő Szentséges Szívéhez, vagy eltávolít tőle.

2. Krisztus mindenkor ugyanaz. Krisztus a legszentebb templom, Ő maga a Templom. Habár Krisztus bizonyos értelemben egy változáson ment keresztül, mert teste elszenvedte a sérüléseket, melyeket az emberek okoztak neki, és ez belülről is hatott rá. Jézus a magány legborzalmasabb fajtájától szenvedett, mikor lelke mélyéig átélte a bűn hatását – elszakadva az Atyától és a legközelebbi barátitól, az apostoloktól. Mindent összevetve, Krisztus mindig ugyanaz maradt, mert Ő maga a szeretet, és a szeretet örök. Krisztus fizikailag szenvedett és megváltozott belsőleg, de csak emberi természetében, hogy ezáltal részesülhessünk isteni természetéből, ami ugyanaz tegnap, ma és örökké.

3. Az állhatatosság ajándéka. Hogy élvezhessük örök életünket, állhatatosnak kell lennünk. Szent Pál arra biztat, hogy fussuk meg a versenyt, sőt nyerjük is meg azt. Krisztus a végső győzelemre tanít minket, és hogy ezt elérjük, nem tagadhatjuk meg Őt. De mi gyengék vagyunk, és sok módon tagadjuk meg Urunkat. Hogyan tudjuk mi, akik ilyen gyengék vagyunk megfutni a versenyt és elnyerni az örökre szóló ajándékot? Krisztus adja meg a választ: Bízzunk benne, ne pedig magunkban vagy a világ dolgaiban vessük bizalmunkat! Legyünk állhatatosak a kegyelem által, amit Ő a Kálvárián nyert meg számunkra!

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, minden teremtményedet áthatja a Te szépséged, még a legbelső gondolatimat is. Kérlek, áldj meg azzal az ajándékkal, hogy jobban megbecsüljem a teremtett dolgok múlandó szépségét, és a Te végtelen és örökké tartó gyönyörűségedet, én Uram, én Istenem.

Elhatározás: Ma Isten teremtményeinek szépségét fogom csodálni; ezt annak tudatában teszem, hogy minden teremtett dolog változik. Ezen kívül látni és tisztelni fogom a minden ember szívében jelenlévő örök szépséget, emiatt mindenkivel a legnagyobb tisztelettel bánok.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA lehető legjobb feltételekÉvközi 32. hét – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
16

Lk 18, 1-8
Abban az időben: Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: „Az egyik városban volt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Volt abban a városban egy özvegyasszony is, aki elment hozzá és kérte: „Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben!” Az egy ideig nem volt rá hajlandó. Azután mégis így szólt magában: „Bár Istentől nem félek, és embertől nem tartok, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül is idejöjjön és arcul üssön.” Azután így szólt az Úr: „Hallottátok, mit mond az igazságtalan bíró? Hát Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Vajon megvárakoztatja őket? Mondom nektek: hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te vagy a szeretet. Bocsáss meg nekem mindent, ami nem szeretetedből való, és ami nem a Te szeretetedet sugározza! Csak akkor válhatok olyanná, amilyennek Te akarsz, ha hagyom, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, add meg nekem a bizalmat, melyre szükségem van, hogy állhatatosan és bizalommal forduljak hozzád!

1. Kifejezetten rossz feltételek. Krisztus egy rossz helyzetet mond el, a lehető legrosszabbat. Egy özvegy – korának legszegényebbjei közül való – egy hatalmas és korrupt bíróhoz fordul. Ez azonban nem riasztja vissza. Nincs vesztenivalója. A sorozatos megaláztatások és elutasítások ellenére újra és újra követeli jogát, végül pedig eléri, amit akar. Urunk általa példaként mutatja meg nekünk, hogyan kell bánnunk az imaéletünkkel. Megmondja, hogyan kell eljárnunk: ne lankadjunk el Istenhez kiáltani az imában, mégpedig éjjel–nappal. Urunk azt szeretné, ha az imádság egész életünket végigkísérné.

2. A legjobb feltételek. Ezután Krisztus a mi helyzetünket említi, a lehető legjobbat. Nekünk nem igazságtalan földi bíránk van, hanem igazságos. A mi bíránk szerető, gondoskodó Atya. Továbbá azt mondja Krisztus, hogy Isten gyorsan meghallgat minket. Ennek ellenére a legtöbben nem imádkozunk eleget. Csak kevés embernek van alapos és igényes imaélete. Csak alkalmanként imádkozunk: ha segítségre van szükségünk, vagy nehézségben, veszélyben vagyunk, vagy a legnagyobb szükségben. Amikor Isten látszólag nem teljesíti kívánságainkat, előbukkan a „fogyasztói” magatartásunk. Ilyenkor vizsgáltatik meg a tiszta szándékunk. Az, ahogy Isten válaszát fogadjuk, megmutatja, mennyiben akarjuk az Ő akaratát teljesíteni és mennyiben a sajátunkat megvalósítani.

3. Tényleg képesek vagyunk szüntelenül imádkozni? Talán azt gondoljuk, hogy ez a felszólítás, hogy imádkozzatok szüntelenül, túlzás. Éppúgy Jézus szavai: „Legyetek tökéletesek, ahogy Mennyei Atyátok is tökéletes!” Urunk viszont maga az igazság és nem beszél a levegőbe. Amit mond, azt úgy is gondolja: „Legyetek tökéletesek és szüntelenül imádkozzatok!” Ez több mint csupán egy javaslat. Az ima, több mint csupán tevékenység: az ima, Istennel való kapcsolatunktól függ. Urunk nyomatékosan figyelmeztet minket, hogy szavakkal imádkozunk, mi viszont tapasztalatból tudjuk, hogy nem tudunk mindig szavakkal imádkozni. Akkor hogyan tudjuk ezt a parancsot teljesíteni? Ha valóban szeretjük Istent, gondolunk rá reggel, délben, este. Felismerjük akaratát mindenben, és ráirányítjuk szívünket és lelkünket. Mindössze annyit kell tennünk, hogy abban a tudatban éljünk, mindig jelenlétében vagyunk és felemeljük hozzá szívünket és lelkünket. Mindig vágyakozhatunk utána, ezt jelenti a szüntelen imádkozás. És ez minden parancs közül a legszebb.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus Krisztus, köszönöm, hogy veled való személyes kapcsolatra hívtál. Tudom, hogy gondolsz rám. Kérlek, légy mindig a közelemben, ha a nap folyamán hozzád kiáltok. Szívből vágyakozom utánad. Segíts, hogy Te légy tetteim és gondolataim középpontja!

Elhatározás: Tudatosítani fogom magamban a szándékot, hogy mindig Isten közelében éljek. Minden alkalommal Istenhez fogok fohászkodni, amikor kilépek otthonomból, vagy amikor hazaérek. Amint ez már szokássá válik, egyre inkább ki fogom terjeszteni e fohászokat mindaddig, amíg mindenben, amit teszek, magától értetődően fogom kérni Isten segítségét. Ma megpróbálom Istent többször is megszólítani.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christiegyszerűen térjünk napirendre fölötte?Évközi 32. hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
15

Az Emberfiának eljövetele: egyszerűen térjünk napirendre fölötte?
Lk 17, 26 – 37
Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak s férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába. Azután jött a vízözön, és mindenkit elpusztított. És ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. Azon a napon pedig, amikor Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit. Így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz és a holmija a házban, ne jöjjön le érte, hogy elvigye; és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt. Mondom nektek: Azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őröl együtt: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Erre megkérdezték tőle: „Hol lesz ez, Uram?” Ő azt felelte nekik: „Ahol a test van, oda gyűlnek a sasok is.”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te vagy a szeretet. Bocsáss meg nekem mindent, ami nem szeretetedből való, és ami nem a Te szeretetedet sugározza! Csak akkor válhatok olyanná, amilyennek Te akarsz, ha hagyom, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, add meg nekem a remény ajándékát, hogy az időt és a teremtményeket az örökkévalóság fényében szemléljem!

1. Amikor a legkevésbé számítunk rá. Azt mondja ez a jövendölés, hogy Urunk akkor fog visszatérni, amikor eszünk, iszunk, vásárolunk, eladunk, ültetünk, építünk, stb. Nos, ezek közül egyik sem elutasítható erkölcsileg. Igen, ezek a tevékenységek létfontosságúak számunkra – sőt elvárják, hogy végezzük őket. És mégis, az örökkévalóság fényében banálisnak tűnnek. Urunk második eljövetele mutatja meg ezt nekünk. Ennek ellenére hajlamosak vagyunk arra, hogy abszolutizáljuk, vagy legalábbis fontosnak tartsuk őket. Nagy dolgokat várunk a saját tevékenységünktől, valójában azonban sosem érünk el velük nagyot. A földi élet olyasmit ígér, amit nem tud teljesíteni: halhatatlanságot, pedig halandó. Olyasmivel csalogat minket, amit egyedül a hit adhat meg. És amikor a legkevésbé várjuk, eljön a mi Urunk.

2. Holtbiztos. Hogy az Emberfia eljön-e vagy sem, nem kérdés. A kérdés csak az, hogy mikor jön el. Idejében fog érkezni, és amikor eljön, nagy bíróként jelenik majd meg. Még ha vannak is köztünk gazdagok és szegények, okosak és kevésbé okosak, tiszteltek és lenézettek, eljövetelekor életünk gyökeresen meg fog változni. Akkor az időnek már nem lesz szerepe: „Minden hiúság, mondja a Prédikátor, csupa hiúság, minden csak hiúság! Mi haszna az embernek minden vesződségéből, mellyel bajlódik a nap alatt?” (Préd 1, 2-3) Ahogy a színészek a forgatás után, úgy hagyjuk majd magunk mögött szerepünket az életben, hogy Krisztus éljen bennünk. Ennek az életnek vesződségei már nem lesznek fontosak, és hogy folytassuk az összehasonlítást, a díszletek, kellékek, amik az életben sokat számítottak, a jövőben fölöslegesek lesznek.

3. Mi a fontos életemben? Életemben minden olyan dolog fontos, ami kitölti azt: a munkám, a céljaim, az érdeklődésem, a vágyaim – mindaz, ami mellett ebben az életben döntöttem. Azt hallottam egyszer egy férfitól: „A feleségem kettőnk helyett jár misére.” És ha majd kettőjük helyett fog üdvözülni is az asszony? Ha komolyan akarjuk venni Istent, szavait is igaznak, és örök érvényűnek kell elfogadnunk. Egyesek – mondja Jézus – felvétetnek a mennybe, mások nem. Ezért kellene mindenekelőtt azon fáradoznunk, hogy Istennek tetsző életet éljünk, ahelyett, hogy csupán sokáig akarnánk élni. Ha ezt már tudjuk, akkor miért elégednénk meg azzal, ami az élet felszínén található, ahelyett, hogy az után kutatnánk, ami a felszín alatt van elrejtve?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus Krisztus, a világmindenség Királya, Te alkottál mindent, és jónak is találtad. Minden teremtett dolog csak akkor válik értékessé, ha rád vonatkoztatjuk. Segíts nekem, az egész teremtést üdvözítő terved fényében szemlélnem! Ne hagyd, hogy huszadrangú dolgokat tartsak fontosnak, és segíts saját fontossági sorrendemet örök terved szerint kialakítani.

Elhatározás: Ma időt fogok szánni arra, hogy egyedül legyek Krisztussal. Meg fogom vizsgálni lelkemben, hogy vannak-e életemben olyan dolgok, melyeknek túl nagy jelentőséget tulajdonítok és megakadályoznak abban, hogy Isten tervét megvalósítsam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiIsten Országa bennünk vanÉvközi 32. hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
14

Lk 17, 20-25
Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt válaszolta nekik: „Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem fogják azt mondani: „Íme, itt van” vagy „Amott”. Mert az Isten országa köztetek van.” A tanítványoknak pedig ezt mondta: „Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az Emberfiának egyetlen napját, és nem fogjátok látni. Ha azt mondják majd nektek: „Íme, itt van”, „íme, ott van”; ne menjetek el és ne fussatok oda. Mert mint ahogy a cikázó villám az ég egyik végétől a másikig látszik, olyan lesz az Emberfia is az ő napján. De előbb még sokat kell szenvednie, és el kell, hogy vesse ez a nemzedék.

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te vagy a szeretet. Bocsáss meg nekem mindent, ami nem szeretetedből való, és ami nem a Te szeretetedet sugározza! Csak akkor válhatok olyanná, amilyennek Te akarsz, ha hagyom, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, Jézus Krisztus, adj nekem látó szemet, hogy Téged és országodat felismerjem! Adj nekem nyitott szívet, hogy országodat befogadhassam!

1. Jó kérdés. Krisztus idejében széles körben elterjedt a messiásvárás. Álmessiások tűntek fel és tűntek el. Tudta ez a Jézus, hogy mikor jön el az Isten Országa? Ő kezdené el? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tettnek fel neki a farizeusok. Krisztus válasza valószínűleg csalódást okozott számukra. A zsidók nem lelkesedhettek egy tisztán szellemi országért. Az országoknak ez a fajtája senkinél sem vált ki tiszteletet. Ráadásul Jézus nem valami konkrét helyen húzta meg országának határvonalait: „Isten országa köztetek van.” Szent Pál azt mondja, hogy: „Nem a látható dolgokra figyelünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a látható: ideig való, a láthatatlan pedig örökkévaló.” (2 Kor 4, 18) Szent Pál láthatatlan országról beszél, azt mondja, hogy ez után kell vágyakoznunk. Szembeállítja a múlandó dolgokat a láthatatlan birodalommal, és tényként kezeli, hogy a múlandó dolgoknak éppen múlandóságuk által kell arra indítaniuk, hogy mögéjük nézzünk. Az örökkévalóság nem a távoli jövőben bujkál. Jelen van itt és most.

2. Isteni meglepetés. Még ha most el is van rejtve szemünk elől Isten országa, időben kapunk majd róla kinyilatkoztatást. Az emberek azt hiszik, hogy ők a világ urai, hogy övék a föld, és hogy minden cselekvés és tevékenység az ő hatalmukban áll. A világnak azonban más urai vannak, és egy küzdelem színtere a föld, egy küzdelemé, mely sokkal nagyobb, mint ahogy azt el tudnák képzelni. Ebben a konfliktusban sokkolja Isten az embereket, mivel Ő maga is aláveti magát a szenvedésnek és a halálnak. Ilyen meglepetést válthat ki az Istenről való elmélkedés. A farizeusok számára egy elrejtett ország nagy csalódás volt. Egy isteni király, akinek még szenvednie is kell? Igen, és az országot is, amiről beszél, olyanok lakják, akiket mellőznek, angyalai lakják, akiknek nem hisznek – és ezek fogják örökölni az országot és kinyilatkoztatni azt a világnak.

3. A szenvedés leple mögött. A föld nem teheti elégedetté azokat, akik Krisztust követik, mert maga a legnagyobb öröm és szórakozás is csak egy utalás, egy kezdet, egy ígéret valami sokkal nagyobbra. Nem elég. Tudjuk, hogy sokkal több van, mint amit láthatunk. Az angyalok és szentek felfoghatatlan világa túl van a látható világon. Mondhatni, Isten országának csak a külső burkát látjuk; és erre az országra igazából a hit szemével kell tekintenünk. A világ minden szépségével a mennyre utal, de soha nem csillapíthatja az örökkévalóság iránti éhségünket. A világ olyan, mint a kenyérmorzsa, mely lehullik az asztalról. Azt a napot várjuk, amikor Krisztus másodszor eljön. Akkor a látható világ elmúlik, menny és föld elégnek. Könnyen viseljük ezt a veszteséget, mivel tudjuk, hogy csak a fátyol lebben félre.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy a látható világ elmúlása a láthatatlan világot nyilatkoztatja ki nekünk, és megmutatja majd azt a világot, melyet még nem láthatunk. A látható felbomlásáért imádkozom, és kérlek, segíts nekem, hogy növekedjen bennem az országod utáni vágyakozás.

Elhatározás: Ma időt fogok szakítani csendes imádságra, és elmélkedni fogok a bennem lakó Isten felbecsülhetetlen ajándékáról és arról a titokról, hogy Isten bennem van.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA legnagyobb az imádságok közöttÉvközi 32. hét - szerda 

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
13

Lk 17, 11-19
Történt pedig, hogy miközben Jézus Jeruzsálem felé tartott, átment Szamarián és Galileán. Amikor beért az egyik faluba, szembejött vele tíz leprás férfi. Távolabb megálltak, és hangosan kiáltoztak: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Amikor meglátta őket, azt mondta: „Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!”. Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan magasztalta Istent, és lábai előtt arcra borulva hálát adott neki; s ez szamariai volt. Jézus megkérdezte tőle: „Nem tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem volt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?” Aztán így szólt hozzá: „Kelj föl és menj; a hited meggyógyított téged.”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te vagy a szeretet. Bocsáss meg nekem mindent, ami nem szeretetedből való, és ami nem a Te szeretetedet sugározza! Csak akkor válhatok olyanná, amilyennek Te akarsz, ha hagyom, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, már önmagában az is a Te ajándékod, hogy képes vagyok hálát adni neked. Add meg nekem ezt az ajándékot, hogy soha ne veszítsem el a Veled való közösséget!

1. Befogadóból ajándékozóvá válni. Ezek a szegény leprások kitaszítottak; kizárják őket minden társadalmi történésből. Egyetlen reményük Krisztus. Nincs vesztenivalójuk, ha Hozzá kiáltanak, és így hozzá folyamodnak. Bizonyos távolságban maradnak Krisztustól, ahogy a törvény előírja. Beismerik saját tehetetlenségüket, és irgalomért könyörögnek. Ezt meg is kapják: Krisztus meggyógyítja őket, és irgalmával megelégedve továbbmennek. A mi Urunknak nem tetszik, hogy csak egy fordul vissza hálát adni. A hálaadás görögül Eucharisztia. Csak egyikük eucharisztikus, csak egyikük menekül meg.

2. Megfelelő válasz. Urunk megjutalmazza a hálás szívet. Miért olyan fontos Istennek, hogy hálát adjunk? Ha hálásak vagyunk, akkor bizonyos tekintetben megfelelően adjuk vissza Istennek, ami Őt megilleti. Vegyük példaként a leprásokat. Menthetetlenül kitaszítottak. Nem tudnak semmit sem tenni a saját érdekükben a kolduláson kívül – épp olyan ez, mint a mi helyzetünk Isten előtt. Mi is leprások vagyunk, mégpedig lelki leprások, akik Urunk kegyelmét kérik. Ha Isten ajándékát köszönet nélkül elfogadjuk, kegyelmének puszta használóivá alacsonyodunk, és képtelenné válunk arra, hogy bármit is viszonozzunk. De Isten szeretné ezt a visszás helyzetet megelőzni, ezért várja tőlünk a hálaadást – az Eucharisztiát.

3. A hálaadástól az egységig. Mi a hála hajtóereje? Ha hálát adunk, akkor nem vagyunk többé passzív befogadók, hanem aktív ajándékozók: viszonozzuk Istennek, hogy adott nekünk úgy, hogy nem érdemeltük meg. Ha aktív ajándékozóvá válunk, akkor Isten egy másik szintre állít minket – egy másik nívóra, ahonnan már képessé válunk arra, hogy még többet fogadjunk el tőle. Mivel a leprás hálát adott azért, amit kapott, többet is tudott elfogadni Istentől. És tényleg többet fogadott el: a megmentését. Isten kegyelme megmentette őt, s így vált képessé arra, hogy többet fogadjon el Istentől: egyre nagyobb meghittséget. Isten a mai napon személyes kapcsolatra hívott meg minden leprást, de csak egy válaszolt. Isten ma minket is személyes kapcsolatra hív, egy eucharisztikus kapcsolatra, melyben többé már nem vagyunk pusztán kegyelmének passzív befogadói, hanem közreműködők az Ő megváltó művében. Amennyiben hálaadó, eucharisztikus életet élünk, gazdag áldást kapunk saját lelkünk, családunk és közösségünk számára, valamint azon lelkek számára, akiket a kárhozat veszélye fenyeget.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tégy engem figyelmessé a sok ajándékra, melyet nekem adtál, hogy azokra válaszolni tudjak, és megadjam neked azt, amit megérdemelsz: szívből jövő hálámat. Bár lennék még hálásabb, hogy így elmélyítsem a Veled való közösségemet!

Elhatározás: Ma el fogok menni szentségimádásra, és elmélkedni fogok arról a sok ajándékról, melyet Isten számomra készített. Az imádságban pedig egész létemet meg fogom neki köszönni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiNem mi teszünk Istennek szívességetSzent Jozafát, püspök és vértanú

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Lk 17, 7-10
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ki mondja közületek szolgájának, mikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezőről: „Gyere gyorsan, ülj az asztalhoz?” Nem azt mondja-e neki inkább: „Készíts vacsorát, övezd fel magad és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, azután ehetsz és ihatsz majd magad is”? Csak nem köszöni meg a szolgának, hogy megtette mindazt, amit parancsolt? Így ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: „Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te vagy a szeretet. Bocsáss meg nekem mindent, ami nem szeretetedből való, és ami nem a Te szeretetedet sugározza! Csak akkor válhatok olyanná, amilyennek Te akarsz, ha hagyom, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, szabadíts meg saját magamtól és tölts be jelenléteddel, hogy képes legyek akaratodat szeretetből teljesíteni!

1. Kinek a szigora? Krisztus szavai számunkra, akik csak a demokráciát ismerjük, talán idegenül csengenek. Az ember, akit Urunk leír, nem az a valaki, akit mi választottunk. Tény, hogy nem mi választottuk. Reakciónk ennek az evangéliumi résznek a szigorára, láthatóvá teszi Istennel szembeni eltompultságunkat. Hogy merjük megkérdőjelezni a saját szempontjaink alapján Isten tetteit és indítékait? Sajnos ez egy széles körben elterjedt jelenség. Amennyiben őszinték vagyunk, elismerjük, hogy a mindenkori körülményekre hagyjuk alapelvek megfogalmazását; világi mércét alkalmazunk az evangéliumra. Attól a pillanattól kezdve, amikor elkezdjük Istent belekényszeríteni a skatulyáinkba, valójában megsértjük a vele való kapcsolatot, és jelezzük, hogy valami nincs rendben köztünk. Veszélyes vállalkozás részünkről, ha Istent a vádlottak padjára ültetjük, és ítélkezünk fölötte.

2. A kötelességtudat. Urunk kötelességről beszél. Ez a fogalom az utóbbi időben sok kárt szenvedett. Az evangélium ennek ellenére rögzíti, és továbbra is kötelességek kötnek bennünket, függetlenül attól, hogy mennyire népszerűtlen manapság a kötöttség. Mindennapi kötelességeink iránt tanúsított elégedetlenségünk jele lehet egészségtelen törekvéseinknek, vagy éppen lustaságunknak. Azonban ez a keresztények feladata: kötelességeink túlzottan kényelmes szemlélésével legyünk elégedetlenek. Ez a mai evangélium üzenete: elutasítani a létnek és minden hozzá tartozó dolognak kényelmes szemlélésével való elégedettséget. Különbség van a világi törekvés és a menny felé törekvés között. A mennyei törekvés arra kényszerít minket, hogy felemelkedjünk a körülöttünk lévő világ fölé. Tehát továbbra is becsületesek akarunk maradni.

3. Isten szívességet tesz nekünk. Amiről Urunk is beszél, világos: akaratát közli velünk. Kinyilatkoztatja szeretett gyermekeinek. Szívbéli engedelmességünkre alapozva, mely kegyelme által lehetséges, a vele való közösségre hív meg minket. A legnagyobb ajándék, hogy részt vehetünk üdvözítő tervében, és segíthetünk abban, hogy akarata teljesüljön. Milyen nagy kiváltság, Isten akaratát ismerni! És micsoda tisztesség, hogy meghívott minket az Ő akaratának teljesítésére! Azonban nem akkor teszünk szívességet, amikor Isten akaratát teljesítjük. Ellenkezőleg: Isten tesz nekünk szívességet, amikor közli velünk akaratát, és megengedi, hogy teljesítsük azt. Szent Pió atya mondta: „Istennek engedelmeskedni a legnagyobb dicsőség számomra”.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy nincs szükséged az én engedelmességemre. De nekem szükségem van rá. Azt akarod, hogy engedelmes legyek, hogy így egységben élhessek veled. Azonban nem elég egyszerűen csak engedelmeskedni neked. Szeretetből fakadó engedelmességet kívánsz tőlem. Azt parancsolod: „Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.” (Jn 15, 10) Segíts megmaradnom szeretetedben!

Elhatározás: Ma időt szakítok arra, hogy átgondoljam, hogy munkámat, tanulásomat, családi életemet és kapcsolataimat ne csak vezesse Isten, hanem mindezek tükrözzék vissza is Őt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiIsten félőknek Isten és embertársaik megbocsátanakTours-i Szent Márton püspök 

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

Lk 17, 1-6
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd; és ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, és napjában hétszer tér vissza hozzád, és azt mondja: „Bánom!” -- bocsáss meg neki.” Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: „Növeld bennünk a hitet!” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: „Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!”, engedelmeskedni fog nektek.”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te vagy a szeretet. Bocsáss meg nekem mindent, ami nem szeretetedből való, és ami nem a Te szeretetedet sugározza! Csak akkor válhatok olyanná, amilyennek Te akarsz, ha megengedem, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, Jézus, segíts nekem megbocsátani úgy, ahogy Te is megbocsátottál nekem!

1. Bűnre vezető alkalom. A Szentírás gyakran és kendőzetlenül beszél a bűn zsoldjáról. Kísértő késztetést érzünk arra, hogy a bűnre puszta jogsértésként tekintsünk: „ha ezt teszed, ezekkel a következményekkel kell számolnod”. Kétségtelenül vannak a bűnnek következményei – mégpedig katasztrofálisak. De a mi Urunk nagyobb távlatok felé nyitja fel szemünket; messzebbre a puszta törvényszegésnél, messzebbre a törvénytisztelő parancsteljesítésnél és az előírásoknak való alávetettségnél. Krisztus arra irányítja figyelmünket, amire sokszor nem is gondolunk: a nem is sejtett és gyakran tudattalan hatásokra, melyeket szavaink és tetteink váltanak ki másokban. Krisztus azt mondja, hogy inkább emberek, mint helyek vagy tárgyak visznek minket kísértésbe. Szavai azt követelik tőlünk, hogy gondoljunk kimondott szavaink súlyára és tetteink hosszú távú következményeire. Bűneinknek lassan, fokozatosan kiterjedő hatása lehet és rossz példánk másokat a hit elhagyásra vezethetünk.

2. A szeretet kijavítja a hibákat és megbocsát. Meisner, kölni bíboros panaszkodott néhány éve, hogy a kényelmes lelkiség ismert védelmezői Istent egy „irgalmas kerti törpévé” változtatták. Isten minden bizonnyal nagyon irgalmas, de sokan megfeledkeznek irgalmasságának hangsúlyozása közben az Ő fönségéről. Hogyha tökéletesnek kell lennünk, amint Mennyei Atyánk is tökéletes (Vö.: Mt 5, 48), akkor a tökéletesség alatt nemcsak lelki vagy testi tökéletességet kell érteni – vagy nem valami más emberi dolgot. A tökéletesség, amire törekednünk kell, Isten tökéletessége, az Ő felebaráti szeretetének győzelme bennünk. Ahhoz, hogy ezt elérjük, teljesen át kell alakulnunk – sokat és sokszor kell megbocsátanunk. Erre van szükség. Ha végre győz bennünk az Ő felebaráti szeretete, akkor adni tudunk abból, amink van; ha egyszer elfogadjuk Isten megbocsátását, és átalakulunk, ahogy elvárja tőlünk, akkor szentül fogunk szeretni és megbocsátani. Ez a tökéletesség. Ez nem a saját erőnkből történik, hanem Isten műve – csak a mi belegyezésünkkel. Csak ilyen állapotban tudjuk igazán értékelni Isten fenségét, valamint a megfelelő tisztelettel megtapasztalni szeretetét és irgalmát.

3. A szeretet nem ismer határokat. Amikor Urunk a megbocsátásra tanít minket, világosan közli, hogy nekünk is meg kell bocsátanunk, hogy nekünk is megbocsássanak: „De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat.” (Mt 6, 15) Megváltásunk okán int bennünket Krisztus, hogy határtalanul megbocsássunk („hetvenszer hétszer”). Igen, mi már átéltük a megbocsátást és megtudtuk igazságtalanságainkat. Vérző kezei és lábai, valamint Krisztus átszúrt oldala igazolják, hogy emlékszik bűnünkre. Ez azt jelenti, hogy mi és talán Ő is nem jól bocsátottunk meg? Nem feltétlenül. Hordozhatjuk még a korábbi sérülések okozta sebeket, és emlékük időről-időre felszínre törhet. De ezek az emlékezések alkalmat adnak nekünk arra, hogy többször gyakoroljuk az irgalmasságot – hetvenszer hétszer. Eredményeképpen ezek az emlékek, melyek bűnre vezető alkalmak lehettek számunkra, átváltoznak alkalmanként hősies erénnyé, tökéletes szeretetté és azzá, hogy tökéletesek legyünk, ahogy mennyei Atyánk is tökéletes.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy több mint hetvenszer hétszer bántottalak meg téged, és hogy irgalmasságod nem ismer határokat. Jóságodat nem tudom eléggé megköszönni. Mivel én vagyok isteni szereteted célja, képes vagyok arra is, hogy azt visszatükrözzem. Ma sok alkalom fog kínálkozni arra, hogy engedjelek téged magamban élni és szeretni. Segíts nekem ma elfogadni kegyelmedet, és add, hogy mások számára kegyelmed eszközévé váljak!

Elhatározás: Meg fogom ma vizsgálni lelkiismeretemet, hogy van-e valaki, akinek még nem bocsátottam meg. Ha van, akkor annak az embernek Isten segítségével megbocsátok.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiAz élők Istene igazán élővé tesz bennünketévközi 32. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
10

 Lk 20, 27 – 39
Abban az időben: Odamentek Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják a feltámadást, és megkérdezték őt: „Mester, Mózes előírta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, akinek felesége volt, de gyermeke nem, akkor a testvér vegye el az asszonyt, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt gyermek nélkül. Előbb a második, majd a harmadik vette feleségül őt, és hasonlóképpen mind a heten, gyermeket nem hagyva, mind meghaltak. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor ezek közül kinek lesz a felesége az asszony? Hiszen mind a hétnek felesége volt.” Jézus ezt felelte nekik: „E világ fiai házasodnak és férjhez mennek. Azok pedig, akik méltók lesznek elnyerni a másik világot és a halálból való föltámadást, nem házasodnak, és férjhez sem mennek, hiszen többé már meg sem halhatnak. Hasonlók lesznek ugyanis az angyalokhoz, és Isten fiai, a feltámadás fiai lesznek. Hogy pedig a halottak feltámadnak, azt Mózes is jelezte a csipkebokornál, amikor az Urat „Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének” mondta. Isten pedig nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te magad vagy a szeretet. Bocsáss meg mindent, ami bennem nem a Te szeretetedből való, és nem azt sugározza! Csak akkor leszek olyan, amilyennek szeretnél, ha hagyom, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, Jézus Krisztus, úgy tetszett a Te örök szeretetednek, hogy életre hívj engem. A megváltás a veled való közösséget ajándékozta nekem. Add meg a kegyelmet, amelyre szükségem van, hogy akaratodat felismerjem és teljesítsem, és így a feltámadás igaz gyermeke legyek.

1. A mi felületességünk, az ő alapossága. Az ebben az Igében leírt találkozás kissé kellemetlenül érint minket. Sok olyan eseményre emlékeztet bennünket, melyekben átéltük, hogy a felszínesség alaposnak tűnhet, de alig ér többet, mint egy kellemetlen fecsegés. Mindannyian hallottunk már rocksztárokat, akik önmagukat prófétának tartják, vagy médiasztárokat, akik úgy nyilatkoznak az Egyházról, az élethez való jogról és más emelkedett témákról, hogy valójában nem is tudják, miről beszélnek. Egyszerűen nem tudnak felülemelkedni az előítéleteiken. Szavaik idegesítők és fájdalmasak. Hasonlóan zajlik itt is. A szadduceusok a saját nézeteik és céljaik által szembeszállnak Urunkkal, és azt hiszik, hogy alattomos éleseszűségükkel tehetnek valamit. Éppen ez a felületesség ad alkalmat arra, hogy Isten alapossága megnyilvánuljon.

2. Krisztus többet ad egy válasznál. A szadduceusok miatti szégyenünk Krisztus csodálatává változik át. Krisztus pontosan tudta, hogy mi történik ezeknek a férfiaknak szívében, és türelmesen megmagyarázta nekik, hogy hol tévednek. Az emberek átlátszó érvelésére adott válasz messze túlmutat a tanítás területén. Amint a szadduceusok felszínessége felszínre kerül, felfénylik Isten irgalmassága. Ezek a férfiak alázatossá lettek téve, nem pedig megalázottá. Nem utasították őket vissza azért, mert tévedtek, sokkal inkább arra hívták meg őket, hogy mélyebben megismerjék az igazságot. Ha megengedjük Isten Igéjének, hogy szívünkbe költözzön, akkor egészen új távlatok nyílnak előttünk, és kivezet minket előítéleteink kényelmes és kiszámítható világából. Hogy ez megtörténhessen, nyitottnak kell lennünk szava iránt. Ha Isten szava egyszer bebocsátást nyer, hatni fog bennünk és új fényt hoz korábban elhomályosult szívünkbe.

3. A feltámadás gyermekei vagyunk. Szent Pál mondja, hogy ha Krisztus feltámadt, akkor Isten minket is „vele együtt feltámasztott és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban” (Ef 2;6) Ezt meg kellett tanulniuk a szadduceusoknak és nekünk is, hogy felismerjük igazi helyünket a „feltámadás gyermekeként” , Krisztus testének tagjaiként és a mennyország örököseiként. Újra és újra feltámadunk, még akkor is, hogyha nem is vagyunk ennek tudatában. Isten szava valószínűleg eléri fülünket, de az egy élethosszig tart, hogy igazsága elérjen szívünkbe, és teljesen áthassa életünket. Olyanok vagyunk, mint az álomból ébredt emberek, akik képtelenek összegyűjteni gondolataikat. Teljesen áthatóan tör fel bennünk az igazság és a valóságra fény derül. Krisztus igazsága csodálattal tölt el minket, megnyilatkozik nekünk és meghív minket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus Krisztus, belátom, hogy gyakran úgy viselkedem, mint a szadduceusok. Gyakran jöttem hozzád előítéleteimmel, amik benned való átalakulásomat késleltették. Segíts nekem, hogy nyitott legyen a szívem, figyeljek akaratodra és készséges legyek megfelelni annak! Bocsásd meg racionalizmusomat és szűklátókörűségemet! Bízom benned.

Elhatározás: Ma azon fogok dolgozni, hogy másokban is meglássam a feltámadás gyermekét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA lerombolhatatlan templomA Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe 

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
09

P. Steven Reilly LC

Jn 2,13-22
A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: "Emészt a házadért való buzgalom." A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?" Jézus azt válaszolta: "Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem." A zsidók ellene vetették: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?" De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben.

Bevezető ima: Uram! Áraszd ki rám Lelkedet ebben az elmélkedésben, hogy valóban buzgón imádkozzak és szenvedélyesen szeressek! Hiszem, hogy itt vagy velem, bízom határtalan irgalmadban és szeretetedben.

Kérés: Uram! Növeld buzgóságomat!

1. A lerombolhatatlan templom. Ma ünnepeljük a Lateráni Bazilika felszentelését. Ezt a templomot tartják minden templom anyjának és fejének. Ha Rómába utazunk és meglátogatjuk ezt a közel 1700 éves gyönyörű templomot, megérezhetjük a Katolikus Egyház állandóságát. Már olyan régóta fennáll és még olyan sokáig fog élni, egészen az utolsó ítélet napjáig. Bármi történt is a világban, nem tudta lerombolni az Egyház templomát. Töltsön el bennünket nagy bizalommal, hogy az Úr velünk van a történelem eseményeiben!

2. A templom megtisztítása. Az, hogy a Katolikus Egyház lerombolhatatlan, még nem jelenti azt, hogy nincs szüksége a megtisztításra. Mikor Jézus a jeruzsálemi templomba feljött, sok olyan dolgot látott, ami akadályozta a templomot céljában, az ima és önátadás lelkületének megvalósításában. Jézus heves reakciója arról tesz tanúságot, milyen fontos a választott nép életszentségre való hivatása. Mi, katolikusok, örököltük ezt a hivatást, de sajnos a világ nagyon sokszor tántorít el bennünket. Mindannyiunk számára szükséges, hogy az ő tisztító tetteinek alávesse magát. Ez kihívás lelkiismeretünk számára, sőt sokszor fájdalmas is, mint egy ostorcsapás. Ha azonban őszinték vagyunk elhatározásunkban, alázatosan fogadhatjuk a tisztítást, mert tudjuk, hogy lelkünk Isten élő temploma kell legyen.

3. Elemésztő buzgóság. Mikor az apostolok látták Jézus viselkedését a templomban, a „buzgóság” szót használták tettének leírására. Jézus tele van buzgósággal, mert nem fogadja el a szokássá vált középszerűség „kipipálva” kategóriáját. Azon a napon, mikor megérkezik, nem lehet a napirendre hivatkozni: Atyja házát tisztelni kell. Sajnos gyakran győz felettünk lustaságunk és közönyünk, mely kioltja buzgóságunkat. Minden nap imádkoznunk kell azért, hogy az Úr újra és újra lángra lobbantsa szívünket szeretetével. Hitbuzgalmunk részben Isten ajándéka, hogy az Egyház temploma lerombolhatatlan maradjon. Nem kellene együttműködnünk ezzel a szeretettel, hogy a pokol kapui ne tudjanak győzni felettünk?

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Szeretem Egyházadat. Hála neked katolikus hitem megszámlálhatatlanul sok ajándékáért. Védd meg Egyházadat ellenségeivel szemben és segíts nekem, hogy hatékony apostol lehessek, aki valódi buzgalom hajt.

Elhatározás: Szeretnék az Egyház iránti szeretetből részt venni a plébánia munkájában, vagy egy apostoli munkában.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiTényleg akarod?Évközi 31. hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

P. John Bullock LC  

Lk 16,1-8
Aztán a tanítványokhoz fordult: "Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok felőled? Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább intéző. Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek? Uram elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, amikor elcsap az intézőségből. Egyenként magához hívatta urának minden adósát. Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Száz korsó olajjal - felelte. Erre azt mondta neki: Fogd adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával - hangzott a válasz. Fogd adósleveledet - mondta neki -, és írj nyolcvanat. Az úr dicsérte a mihaszna intézőt, hogy okosan járt el. - Igen, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

Bevezető ima: Uram! Köszönöm neked az élet ajándékát. Semmit nem tettem, hogy kiérdemeljem, egyszerűen csak adtad. Semmit nem tettem, mégis nagylelkűen felajánlod nekem. Uram! Elárasztasz engem szereteted jeleivel. Válaszom nem lehet más, mint a szeretetteljes hála, de még ez is a Te ajándékod.

Kérés: Uram! Add, hogy minden erőmmel téged szolgáljalak!

1. Hogyan dicsérheti meg Krisztus az elítélendő magatartást? Furcsának tűnik, hogy Krisztus, a megtestesült Igazság, egy csaló intéző mesterkedéseit dicséri. Az ő „jótettei” gyakorlatilag lopások. Elajándékozza azt, ami nem az övé. De Krisztus nem a csalást emeli ki. Az intéző jól látja, hogy nincs sok esélye, így gyakorlati utat keres, hogy kimeneküljön szorult helyzetéből. A hasonlat arra mutat rá, hogy jóra törekvésünkben minden képességünknek részt kell vállalnia: értelmünknek, akaratunknak, képzelőerőnknek, emlékezetünknek. A gyakorlati kezdeményezés, kreativitás és hatékonyság erények. Ezek az erények nem teszik helyessé az intéző csaló viselkedését, de megmutatják, hogyan cselekedjünk, ha jót akarunk tenni. Legyünk tehát „okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok” (Mt 10,16).

2. Ki mint vet, úgy arat. A csaló intéző okos viselkedésével barátokat szerez magának. Ha valaki megbánja, hogy csalt vagy lopott, a megkárosítottnak elégtételt kell adnia. Ha nem a megkárosítottnak adja vissza, akkor a lopott dolog talán jó célra fordítódik. Ha valamit elloptunk, és ez fáj nekünk, megtehetjük, hogy nem tartjuk meg a lopott tárgyat. „Barátokat szerzünk magunknak a hamis mammonnal”, ha az igazságosság és a felebaráti szeretet fontosabb nekünk a kapzsiságnál. (Lk 16,9).

3. Mennyire akarod ezt? Ennek a hasonlatnak a legszomorúbb része az úr csalódása beosztottjában, amint Jézus szavaiból kiderül: „a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál”. Ha nagyon akarunk valamit, megtaláljuk a hozzá vezető utat. Könnyű a világ rosszaságáról panaszkodni, de sokra nem megyünk vele. Az igaz, hogy az imádság a leghatékonyabb eszköz a rossz ellen, de Isten azt is szeretné, hogy megmozduljunk és aktívak legyünk. Más csoportok óriási áldozatokat hoznak, hogy vallási, politikai és társadalmi programjaikat elfogadtassák. Ezt nekünk is meg kell tennünk. Krisztus apostolaiként küld minket, hogy evangelizáljuk a világot. Amit az egyik apostolnak mond, az nekünk is szól: „A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33).

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Egy napon engem is megkérdezel majd, mint a talentumok példabeszédében, mit tettem a kapott kincseimmel? Segíts nekem minél jobban a Te akaratodat tenni! Ha csak fél szívvel teszem, becsaplak téged, embertársaimat és önmagamat. Tudom, hogy gyenge vagyok és még nagy út áll előttem. De tudom, hogy segítségeddel minden nehézséget legyőzök utamon.

Elhatározás: Gyakorlati megoldást keresek egy olyan problémára, amiről általában siránkozni szoktam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiMadarat tolláról, embert barátjárólÉvközi 31. hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

P. Steven Reilly LC 

Lk 15,1-10
Abban az időben: Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük” - mondták. Erre mondott nekik egy példabeszédet: „Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait: Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett bárányomat! Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen. Vagy ha egy asszonynak van tíz drachmája, és egyet elveszít, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálja, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat: Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett drachmámat! - Mondom nektek, az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”

Bevezető ima: Uram! Köszönöm neked az elmélkedésnek ezeket a perceit! Add, hogy érezzem jelenlétedet lelkemben és átérezzem az örömöt, amelyet egy bűnös megtérésekor érzel!

Kérés: Uram! Adj nekem nagyobb buzgóságot a lelkek megmentésére!

1. Az emberekhez való hozzáállásunk árulkodik rólunk. A farizeusok leginkább azért kritizálják Krisztust, mert olyan embereket szólított meg, akiket ők megvetettek. Régen a bűnösöket kiközösítették és megvetették. Ma ez másképp van. Azok az emberek, akiket régen bűnösnek tartottak volna, ma a társadalom széles tömegeit alkotják. Néhányuk mai szemmel híresség lenne. De egy dolog ma is úgy van, mint régen: az embert az alapján ítélik meg, hogy kivel barátkozik. Ezért tartották Jézust is bűnösnek, mert bűnösökkel beszélt. Aki ma a menő csoporthoz tartozik, annak van tekintélye. Jó vagy rossz, de az emberek ma is környezetük alapján ítéltetnek meg. Ez azonban egy kérdést vet fel. Én katolikus vagyok. Gyakran járulok szentáldozáshoz. Jézus sok időt tölt velem. Vajon észreveszik rajtam az emberek, hogy én sok időt töltök Jézussal? Mit gondolnak Krisztusról és a rám gyakorolt hatásáról? Láthatóak az életemben Krisztus elvárásai?

2. A 99 biztos juh. A tény, hogy Jézus utánanyúl a bűnösöknek, nagy vigasztalás számunkra. Talán egy szép emlék jut eszünkbe, hogyan mentett meg minket, mikor mesze kóboroltunk a nyájtól. Most azonban más a helyzet. A nyájhoz tartozom. Hogyan maradok meg a nyájban, hogyan vigyázok, hogy el ne kóboroljak? A jó Pásztor rengeteg segítséget ad, nekem csak élnem kell velük. Ha elhanyagolom az imádságot, ha a szentáldozáshoz rutinszerűen és buzgóság nélkül járulok, más legelőkön jár az eszem. Nagyon fontos, hogy hűek maradjunk az Egyház nyájához!

3. A mennyország öröme. Ha visszatérünk az emberek megítélésének gondolatához, könnyen rájöhetünk, miért születnek ilyen ítéletek. Emberek, akik sok időt töltenek egymással, egyre hasonlóbbá válnak egymáshoz, mert azonos érdeklődési kör vezeti őket. Jézus megnevez a példabeszédben egy ilyen közös érdeklődést: a lelkek megmentése. „Éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.” Jézus azt akarja, hogy a menyben minden megtérőnek örüljenek. Ha gyakran együtt vagyok Jézussal, egyre inkább úgy cselekszem majd, ahogy Ő tenné. Ha nem, meg kell vizsgálnom, elég időt töltök-e vele. Megpróbálom az elveszett bárányt, akit ismerek, visszavezetni a nyájhoz?

Beszélgetés Krisztussal: Jézus! Te új erőt öntöttél a bűnösökbe, sokan szentek lettek közülük. Járjon át isteni kegyelmed, hogy tudjál működni lelkemen és cselekedeteimen keresztül! Adj nekem egy picit égő vágyadból az elveszett juhok visszavezetésére!

Elhatározás: Ma írok egy levelet vagy e-mailt egy az Egyháztól eltávolodott barátom vagy családtagom számára abban a reményben, hogy figyelmességem jó magként hull lelke földjébe.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."