Regnum Christi Elmélkedés Mária, az Egyház AnyjaÉvközi tizedik hét – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
06

Mária, az Egyház Anyja
A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

Evangélium:
Jn 19,25-27
Nagypénteken: Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm, hogy nekünk adtad Édesanyádat, hogy velünk legyen földi életünk zarándokútján! Ha Ővele együtt imádkozom, akkor különösen is igaz, amit ígértél nekünk: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Segíts megtapasztalnom Szűz Mária szeretetteli és hathatós közbenjárását az életemben.

Kérés: Jézusom, növeld szívemben a szeretetet és bizalmat Édesanyád, az én Mennyei Édesanyám iránt!

Elmélkedés:
1. A kereszt alatt állva. Szűz Mária egész élete összefonódik Szent Fia megváltói küldetésével, a Messiás megfoganásától egészen kereszthaláláig, sőt, amint ma olvassuk az evangéliumban, azon túl is, az idők végezetéig. Így ír erről Szent II. János Pál pápa „Redemptoris Mater” enciklikájában (24): „Az ígéretre való hosszas várakozás után ővele, Sion fönséges leányával telik be az idő és kezdődik meg az üdvösség új rendje, amikor őbelőle ölt magára emberi természetet az Isten Fia, hogy testi életének misztériumaival megszabadítsa az embert a bűntől. Krisztus keresztről elhangzott szavai azt jelentik, hogy annak „új” anyasága, aki őt szülte, az Egyházban és az Egyház által folytatódik, ahogyan azt Szent János szimbolikusan előadta. Ő – mint „kegyelemmel teljes” – bevezetést nyert Krisztus misztériumába, hogy anyja és így Isten Szent Szülője legyen, s ilyen módon az Egyház által megmaradjon e misztériumban.” 

2. Az Egyház születése: a Szentlélek eljövetele. „Az üdvrendben, amely a Szentlélek működése által valósul meg, különös összhang van az Ige megtestesülésének és az Egyház születésének pillanata között. Az a személy, aki mindkét pillanatot egybefogja: Mária. Mária Názáret városában és Mária az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben. Mindkét esetben az ő tartózkodó, de mégis lényeges jelenléte mutatja meg „a Szentlélek általi születés” útját. Ő, aki Krisztus misztériumában anyaként jelenik meg – a Fiú akaratából és a Szentlélek hatására –, így van jelen az Egyház misztériumában is. Az Egyházban is folyton megtalálható anyai jelenléte, amint azt a kereszten elhangzott szavak is kifejezik. ” (Szent II. János Pál: Redemptoris Mater enciklika, 24)

3. „Nézd, az anyád!” Mária a kereszt mellett állva az isteni szeretet végakaratát vállalta, és gyermekévé fogadott minden embert, akik Krisztus halálában örök életre születtek. Később pedig, miután a mennyei dicsőségbe vétetett, az egész örökkévalóságon át anyai szeretettel segíti a zarándok Egyházat. Így fogalmazza meg Szűz Mária közbenjáró szerepét a II. Vatikáni Zsinat dokumentuma: „A Boldogságos Szűz minden hatása az emberekre az üdvösség rendjében... isteni tetszésből ered és Krisztus túláradó érdemeiből fakad; Krisztus közvetítői szerepén alapul, teljesen tőle függ és minden hatékonyságát belőle meríti; a hívőknek Krisztussal való egyesülését pedig egyáltalán nem akadályozza, hanem éppen előmozdítja”(Lumen Gentium 60) Szűz Mária élete folyamán a legodaadóbb és legértőbb társa volt Jézusnak. Mint az Egyház és benne minden egyes hívő Mennyei Édesanyja, Fiának a Mennyben is társa megváltó művének megvalósításában. Kérjük ezért nagy bizalommal közbenjárását életünk minden napján!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts úgy szeretnem Máriát, Szent Édesanyádat, ahogyan Te szereted Őt!

Elhatározás: Elimádkozom egy tized rózsafüzért egy ismerősöm megtéréséért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."