Regnum Christi Elmélkedés Isten szent lovagjaSzent László király

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

Isten szent lovagja

Evangélium:
Mt 22,34-40
Abban az időben: Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy a szadduceusokat is elhallgattatta, köréje gyűltek. Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: „Mester, melyik a főparancs a törvényben?” Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”

Bevezető ima: Uram, Istenem, itt vagyok jelenlétedben, rád bízom magam, növeld bennem a hitet! Uram, Istenem, remélek benned, hiszen az örök élet ajándékát adtad nekem! Uram, Istenem, hálát adok neked, elsősorban azért, mert szeretsz engem.

Kérés: Segíts, Urunk, hogy életünk neked tetsző, embertársainknak pedig példamutató legyen! Add, hogy Szent Szíved szerint szeressünk, és téged helyezzünk az első helyre az életünkben!

Elmélkedés:
1. „Szeresd Uradat, Istenedet.” Ha szeretjük Istent, ez azt jelenti, hogy törekszünk az életszentségre. Aki ezt a célt tűzte ki önmaga elé, az tudja, hogy emberi erővel nem képes azt megvalósítani, csak buzgó imával. Ezt ismerte fel ma ünnepelt szentünk: Szent László király is, hogy minden jócselekedetünknek, küldetésünkben való helytállásnak alapja az imában meghozott áldozatunk. Amikor tehette, László szeretett félrevonulni és imádkozni. Életrajzírói ezt írták róla: „Folytonosan böjtölt és imádkozott, népe bűneiért zokogott, s szíve oltárán önmagát ajánlotta fel Istennek eleven áldozatként.” „Ha pedig úgy esett, hogy éjszaka virrasztással és hosszas imádkozással kifárasztotta magát, nem kívánt puha párnát, hanem a templomok csarnokában pihent meg egy órácskát.”

2. „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” A keresztény eszmény Szent Lászlóban valóságosan testet öltött. Ő példaképpé vált minden magyar nemzedék számára. Ez a keresztény eszmény nem más, mint a szeretet eszménye, amely hasonlóan szent és feddhetetlen életre hív minket, amint lovagkirályunkat hívta. A szeretet életünk legnagyobb feladata, az életünk egyetlen értelme! Szent László király különösen is hősies fokon élte meg a szeretet erényét. A róla szóló legendában ezt olvashatjuk: „Hűséges és odaadó volt a Teremtőhöz fogadalmakban és felajánlásokban, jóakaratú a népével, bőkezű a külföldiekkel, adakozott az alattvalóknak, irgalmazott a megkínzottaknak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt. Jóságos indulatában, megfontolt a tanácskozásban, igazmondó a beszédben, állhatatos az ígéretben, igazságos az ítéletben. Az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelve olyannak mutatkozott, hogy alattvalói inkább szerették, mint félték. Mert az ország kormányzása néki nemcsak rangot adott: gondot is. Nem a maga, hanem Jézus Krisztus javát kereste kesergés nélkül. Ezért minden népe kegyes királynak hívta.” (Részlet Szent László király legendájából)

3. „Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.” Erre a két parancsra építette cselekedeteit Szent László is: életét elsősorban Krisztusnak, másodsorban nemzetének ajánlotta. Önfelajánlásának gyümölcsei mind életében, mind halála után megmutatkoztak, melyek hozzájárultak szentté avatásához. A legendák számos csodás eseményt tulajdonítanak neki: az üldöző ellenség előtt a szikla meghasadt; az éhező katonák táplálására szarvascsordák jelentek meg; imájára víz fakad a sziklából. A nép halála után seregestől kereste fel sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy sírjánál döntsenek el nagy fontosságú pereket, sőt az 1134. évi nemzeti zsinatot is itt tartották.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Istenem, mindenekfölött szeretlek. Add kegyelmedet, hogy szeretni tudjam felebarátaimat is! Uram, add, hogy megismerhesselek téged! Add, hogy találkozhassak veled az imában, elmélkedésben, de legfőképpen a szentgyónásban és az Oltáriszentségben, hiszen bennük mutatod meg mit is jelent igazán szeretni. Ez nem más, mint folyamatos megbocsátás és önátadás. Taníts engem az evangéliumon, az Oltáriszentségen, a szentgyónáson keresztül igazi követőddé válni!

Elhatározás: A mai napon imádkozom azért, hogy megbocsássak egy haragosomnak, és kérem Istentől a kegyelmet, hogy szeretettel tudjak felé fordulni.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."