Regnum Christi Elmélkedés Hittel megérintetteÉvközi negyedik hét – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
31

Hittel megérintette
Bosco Szent János

Evangélium:
Mk 5,21-43
Abban az időben amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?” Tanítványai ezt válaszolták: „Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?” De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz tudta, hogy mi történt vele –, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: „Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!”
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: „Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, csak higgy!” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement a helyiségbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: „Talita kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Köszönöm ezt a mai napot, melyet nekem adtál! Ez az ajándékod arra hív, hogy Hozzád jöjjek, és megosszam Veled a nehézségeimet és a kételyeimet. Bízom Benned, Jézus, szeretnék nagyon őszinte és közeli barátságban lenni Veled!

Kérés: Uram, add kegyelmedet, hogy jobban bízzak és higgyek Benned a nehézségek közepette is!

Elmélkedés:
1. „Tizenkét éve vérfolyásban szenvedett”: Amikor a nehézségeink, szenvedéseink sokáig tartanak, nagy a kísértés, hogy elkeseredjünk, és arra gondoljunk, hogy Isten nem törődik velünk, nem is szeret. De Isten ilyenkor csak látszólag van távol. Új körülményeket teremt számunkra, amelyek közepette teljesen új módon tapasztaljuk meg jelenlétét. Bár fájdalmak között, de lehetőséget ad nekünk a lelki újjászületésre. A nehézségek alkalmat adnak arra, hogy megtapasztaljuk: emberi erőnk mennyire véges, és mily nélkülözhetetlenül szükségünk van Isten segítségére. A nehézségek megtapasztalása gyakran segít a helyes fontossági sorrend felállításában, amikor az örök élet és az Istennel való kapcsolatunk kerül előtérbe a földi problémákkal szemben. 

2. „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Sokan mondják, hogy közel vannak Krisztushoz, de valóban a szívükkel már jóval kevesebben állnak közel Hozzá. Azon a napon sokan értek hozzá, sokan dicsérgették Őt, szolgálták is, de csak egy ember volt, aki valóban megtapasztalta Jézus isteni hatalmát. Miért? Mert csak neki volt feltétel nélküli hite. Mi a titok? Senki sincs olyan közel Jézushoz, mint aki bízik Benne, aki alázatosan fordul Hozzá, aki életét Tőle reméli. Az asszony feltétel nélküli hittel fogadta, bármi történik, bármi is lesz Krisztus válasza. Akik szenvednek, és türelmesen tartják magukat hitben és imádságban, azok a Krisztussal való egység magasabb szintjét tapasztalják meg.

3. Erre kinevették. Ő azonban mindenkit kiküldött”. Jairushoz eljutnak a barátok lemondó szavai. Látták ugyan a vérfolyásos asszonyt ért csodát, ők mégis állítják: „lányod halott, értsd meg, hagyd abba”. Velük ellentétben a vérfolyásos asszonyban és a haldokló kislány apjában az érett, élő hit példáit láthatjuk, amely legyőzi a borúlátást és az emberi ész hideg számítását. A gyógyulás feltétele tehát az Isten szeretetébe és hatalmába vetett mély bizalom, amely nélkül Jézus nem tud csodát tenni. Gyakran azonban hiányzik belőlünk ez a bizalom, amit csak imaéletünk elmélyítése által tudunk kegyelemből megkapni Istentől. Ha csodát akarunk látni, imádkozzunk többet mindennap, állhatatosan!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, mutasd meg szerető és gondoskodó jelenlétedet nehézségeim között! Add, hogy szenvedéseim révén az irántad való bizalmam elmélyüljön, és közelebb kerüljek Hozzád! 

Elhatározás: Keresem Krisztus jelenlétét minden nehézség közepette.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. január hónapra:

A nevelőkért
Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."