Regnum Christi Elmélkedés Ha egyetértésben kérünk, megkapjuk az Atyától!Évközi első hét – péntek

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Ha egyetértésben kérünk, megkapjuk az Atyától!

Evangélium:
Mk 2,1-12
Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”
Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?” Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”

Bevezető ima: Szentlélek Úristen! Jöjj a szívembe, az elmémbe, és járd át isteni erőddel az akaratomat, hogy a mai imaidő alatt egészen bele tudjak simulni Isten jelenlétébe és az Ő szent akaratába!

Kérés: Jézusom, segíts, hogy teljesen megbízzak minden ember iránti feltétlen szeretetedben és gondoskodásodban!

Elmélkedés:
1. Négyen vitték. A történetben szereplő béna embert sok bűn terhelte, olyannyira, hogy Istentől elfordult élete miatt súlyos testi betegség is úrrá lett rajta. Ennek ellenére volt a környezetében négy jóakaratú és tettrekész ember, akik készek voltak teljes szívvel a segítségére sietni. Nem a bűnösségét nézték, hanem a nyomorát és a rászorultságát látták meg. Elhatározták, hogy segítenek neki eljutni Jézushoz, aki az egyetlen reményt jelenthette számára. Ha csak egy jószándékú ismerőse lett volna, az kevés lett volna ahhoz, hogy segíteni tudjon rajta. Az igazán nagy feladatokat csak a jóakaratú emberek összefogása valósíthatja meg!

2. Kibontották a tetőt. A négy barát tehát kész volt az együttműködésre, és így elérték céljukat: eljutottak a hordágyon fekvő beteggel Jézus közelébe. De a nehézségek ekkor csak tovább fokozódtak: a hatalmas tömegen lehetetlenségnek tűnt keresztülvergődni a hordággyal. Akár csüggedten fel is adhatták volna: „Ennyire jutottunk, ennél többet nem tehetünk érted…” De szeretetük nem engedte, hogy cserben hagyják barátukat. Lehet, hogy épp a Szentlélek sugallatára jutott eszükbe az  a merész ötlet, hogy kibontsák a tetőt Jézus feje fölött. Bizonyára sokakat megbotránkoztattak ezzel a megoldással, Jézus azonban láthatóan értékelte bátorságukat és elszántságukat. Jézus e történettel számunkra is azt üzeni, hogy legyünk bátrak a Szentlélek sugallatainak követésében – mégha néha nagyon szokatlannak és váratlannak is tűnnek! Fontos, hogy ne a megszokásainkhoz és az emberi számításainkhoz ragaszkodjunk, ha valóban szeretni akarunk! Merjük vállalni az újszerű utak kockázatát, ha az mások javát szolgálhatja.

3. Hitüket látva. Jézus azonnal felismerte a négy barát mindenre elszánt igyekezetét, hogy béna társukat az Ő közelébe juttassák. A hitük nem csak felszínes volt, hanem komoly áldozatokat vállaló tettekkel bizonyították, mennyire bíznak Jézus isteni hatalmában és megbocsátó szeretetében. Ez az elszántságuk hozta meg barátjuk számára a szabadulást és a teljes gyógyulást. Nézzünk körül a saját környezetünkben, kinek van szüksége hasonló felkarolásra, mint a történetben szereplő bénának. Akit megkötöznek bűnei, önmaga már képtelen Isten felé közeledni. Feltétlenül szüksége van azok segítségére, akik Isten kegyelméből nagyobb hittel rendelkeznek. A hívők közösségének összefogása és erős hite képes felemelni a súlyosabb bűnösöket is!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, milyen csodálatos a Te bölcsességed! Mások hitét látva megkönyörülsz a magatehetetlen bűnösön is. Add, hogy felismerjem az egymás iránt érzett felelősség fontosságát! Segíts, hogy képes legyek saját magamban is felismerni gyengeségeimet, és kész legyek alázattal mások segítségét kérni lelki és akár testi gyógyulásomért!

Elhatározás: Elmélkedek az alábbi evangéliumi szakaszról: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19)

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."