Napi szentBOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN PÜSPÖK

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04
Napi szent BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN PÜSPÖK

Az 1948 karácsonyán letartóztatott Mindszenty József hercegprímásakadályoztatása miatt az egyházmegye kormányzását Drahos János addigiérseki helynök vette át, az ő halála után, 1950. június 17-én MeszlényiZoltánt választották meg a feladatra. Az állambiztonsági szervek még1950 nyarán elhurcolták a helynököt. A sorozatos kínzások és kegyetlenbánásmód következtében Meszlényi Zoltán 1951. március 4-én hunyt el akistarcsai internálótáborban. A volt kommunista diktatúra magyarországivértanúi közül a püspök az első, akit Egyházunk a boldogok sorábaemelt.

Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án Hatvanban, sokgyermekes családban született. Gimnáziumi tanulmányait a rimaszombati protestáns főgimnáziumban kezdte, majd néhány évet a fővárosban, a Józsefvárosban tanult, végül kisszeminaristaként az esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett. Vaszary Kolos hercegprímás jóvoltából a római Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként 1909. október végétől a Gregoriana Egyetemen hallgatott teológiát. 1912 júliusában filozófia doktorátust szerzett. Az I. világháború miatt 1915-ben Innsbruckba kényszerült, ahol a Leopold-Franzens Egyetemen tanult tovább. Itt a Canisianumban szentelte pappá 1915. október 28-án Franz Egger brixeni herceg-püspök, majd ugyanitt mutatta be első szentmiséjét november 1-jén. 1916. július 21-én szerezte meg teológiai doktorátusát.

Az esztergomi egyházmegyébe visszatérve először Komáromba kapott kápláni kinevezést, de Csernoch János bíboros már alig néhány hónap után, 1916 decemberében a prímási kancellária hivatalába rendelte. Egyre jelentősebb feladatokat bízott rá, így 1917. március 2-án már érseki levéltáros és szertartó lett. Mindeközben folytatta tudományos munkásságát: A főkegyúri jog és a forradalom című műve 1920-ban jelent meg. Ebben az esztendőben kinevezték az Esztergomi Érseki Főszentszék jegyzőjévé, majd december 15-től érseki titkárrá. Főpásztora bizalma töretlen volt iránta, így 1926. január 30-án hercegprímási és érseki titkár lett.

Csernoch János bíboros kíséretében jelen volt XI. Piusz pápa megválasztásán 1922 februárjában, két évvel később egy újabb római zarándoklaton vett részt, 1926 júliusában a chicagói Eucharisztikus Kongresszusra, majd 1927 márciusában, néhány hónappal a főpásztor halála előtt San Remóba utazott.

Tudományos munkássága egész életében fontos szerepet játszott: 1927-ben jelent meg Házassági köteléki perek című műve. 1928. május 2-án a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Kara bekebelezett hittudorrá választotta fölényes többséggel. 1930. május 23-án tartotta székfoglaló értekezését a Szent István Akadémián A kánonjogi tanulmányok fontossága témában. Emellett 1934. április 1-jétől az Egri Érseki Jogakadémia egyházjogi magántanáraként is működött. 1940-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai Karára kapott rendkívüli tanári kinevezést, és ugyanebben az évben a Hittanárokat Vizsgáztató Bizottság elnöke lett.

Csernoch Jánost 1927 novemberében Serédi Jusztinián követte az esztergomi érseki székben. Új főpásztora mellett Meszlényi Zoltán egyre jelentősebb egyházi pozíciókat töltött be: 1931-től kanonokként a főkáptalan tagja, 1934 márciusától a Prímási Főszentszék zsinati bírója. 1937-ben XI. Piusz pápa kinevezésével Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, Breyer István győri megyéspüspök és Kriston Endre püspök Sinope címzetes püspökévé szentelte. 1938-ban a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus aktív résztvevője volt. Emellett több egyházilag elismert mozgalmat támogatott, így például a Magyarországi Katolikus Legényegyletek Országos Szövetségének volt elnöke 1939 júliusától.

Püspöki szolgálatát elkötelezetten végezte, a háború utolsó napjaiban, 1945 januárjában a szeminárium pincéjében papokat szentelt. Serédi Jusztinián bíboros halálát követően a hercegprímás végrendeletének ő volt a végrehajtója. Miután Mindszenty József hercegprímást 1948 karácsonyán letartóztatták, majd koncepciós perben elítélték, Drahos Jánost követően a káptalan döntésének megfelelően Meszlényi került a kormányzói posztra, noha a kiépülő kommunista diktatúra mást akart a helyére. "Krisztus hű pásztoraként a hitet és az Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha! Isten engem úgy segéljen!" - ezekkel a szavakkal zárta esküjét Meszlényi Zoltán, esztergomi érseki helynök. Már 1946 szeptemberétől kezdve készültek róla ügynöki jelentések. A székeskáptalan döntését, melyben Meszlényit választották helynöknek, Rákosi Mátyás pártfőtitkár a kormánnyal szembeni ellenséges cselekedetnek minősítette a szerzetesek elhurcolásának körülményei miatt panaszt tevő püspököknek. Meszlényi nem ijedt meg a fenyegetésektől, legfontosabb feladatának a főpásztori feladatok áttekintését és folytatását tartotta. 1950. június 20-án első és egyetlen alkalommal volt jelen a budapesti Központi Papnevelő Intézetben, a püspökkari konferencián. Néhány nappal később, június 29-én, késő délután Esztergomban letartóztatták, majd Kistarcsán tartották fogva. Az érseki helynöknek éjjel-nappal, télen-nyáron nyitva kellett tartania cellája ablakát, őrei szadista módon bántalmazták, gyakran rúgták és bottal ütötték. Sem letartóztatásának tényéről, sem vádemelésről nem jelent meg semmiféle nyilvános híradás. Egy rabtársa visszaemlékezése szerint, amikor halkan kifejezte részvétét a püspöknek, Meszlényi ujját az égre emelve csak annyit mondott: "ő többet szenvedett."

Sok szenvedés után 1951. március 4-én a Mosonyi utcai kórházba már a halott főpásztort szállították, majd 10-én temették el. Halálát utólagosan anyakönyvezték 1954 júniusában. 1966. június 22-én hamvait exhumálták a Rákoskeresztúri új köztemetőben, majd az esztergomi bazilikába kerültek földi maradványai. 2004. március 10-én Erdő Péter bíboros indította el boldoggá avatási eljárását. Miután az Esztergom-budapesti Főegyházmegyei Bíróság az ügyet lezárta, az aktákat Szőke János SDB posztulátor személyesen vitte Rómába 2006. január 10-én. 2008. június 11-ére készült el a positio, a végleges összefoglaló dokumentum, amelyet Erdő Péter bíboros díszkötésben adott át a Szentatyának. 2009. január 16-án a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja pozitív és egyhangú nyilatkozatot hozott vértanúságáról. Az előírások szerint ezután héttagú bíborosi bizottság vizsgálta meg az aktákat. Jóváhagyásukat követően XVI. Benedek pápa 2009. július 3-án hagyta jóvá a dokumentumot, amely Meszlényi Zoltán püspök vértanút kanonizálja a boldogok sorában.

B. Meszlényi Zoltán püspök és vértanú szabadonválaszthatóemléknap

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből                   Bölcs3,1-9    
Az igazak halálát Isten úgy fogadja, mint egészen elégő áldozatot.
(Szentek olvasmányos kötetéből 596. oldal; Vértanúk 5)

vagy

Szentlecke Timóteushoz írt második levélből               2Tim2,1-13
Az élet nehézségeiben vigasztaljon Isten igéje.
Ha Krisztussal együtt meghalunk, vele együtt fogunk élni is.
(Szent olvasmányos kötetéből 605. oldal; Vértanúk 5)

Válaszos zsoltár     Zsolt 15,1-2a.5.7-8.11.            1D2 tónus
    Istenem, te vagy nékem az én örökségem!

Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom! * Azt mondom Uramnak:"Istenem te vagy nékem."
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tőle várom.
    Istenem, te vagy nékem * az én örökségem!
Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, * éjjel-nappal erre tanítszívem mélye.
Mindenkor Istent tartom szemem előtt; * jobbomon ő áll, semmitől semfélek.
    Istenem, te vagy nékem * az én örökségem!
Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőnszent orcád látom.
Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül.
    Istenem, te vagy nékem * az én örökségem!

ALLELUJA
Alleluja. 6. szám
Téged Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk.
 Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. 6 tónus
Alleluja.

Evangélium Szent Máté könyvéből               Mt 10,28-33
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet
(Szentek olvasmányos kötetéből 611. oldal; Vértanúk 2)

Hívek könyörgése

Celebráns: Forduljunk, testvéreim, könyörgő imánkkal mindenhatóAtyánkhoz, Boldog Zoltán püspök és vértanú közbenjárását kérveegyházunkért és magyar hazánkért.
1. Urunk, Jézus Krisztus, te a családi otthon szeretetteljes légkörébőlgondos nevelőkre bíztad Zoltán vértanú püspök felkészítését hivatására.Add, hogy a mai szülők és nevelők átérezzék felelősségüket a jövőnemzedék felkészítésére. Hallgass meg, Urunk!
2. Urunk, Jézus Krisztus, te meghívtad őt szolgálatodra, és hívószavadat követve tanult és képezte magát szőlődben való munkára. Add,hogy mindazok, akiket meghívsz szolgálatodra, vállalják is a lelki éstudományos felkészülést hivatásukra. Hallgass meg, Urunk!
3. Urunk, Jézus Krisztus, te a Szentlélek pecsétjével megjelölve,Zoltán vértanú papi szolgálatát főpásztora munkatársaként végezteteljes odaadással. Add, hogy egyházunk papjai odaadó elkötelezettséggelteljesítsék rájuk bízott feladatukat. Hallgass meg, Urunk!
4. Urunk, Jézus Krisztus, te Zoltán vértanúdat püspökkéntfőpásztorainak, köztük Mindszenty kardinális közvetlen munkatársávárendelted. Add meg egyházunk főpásztorainak a bölcsesség és odaadáskegyelmét Isten népének vezetésére. Hallgass meg, Urunk!
5. Urunk, Jézus Krisztus, te rábíztad az üldöztetés miatt árván maradtfőegyházmegye kormányzását, amit ő irántad és Egyházad iránti hűséggelvégzett egészen vértanú haláláig. Add, hogy ez a példamutatása azország és a főegyházmegye felszentelt szolgáit és híveit a minéltökéletesebb követésedre sarkallja. Hallgass meg, Urunk!
Celebráns: Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk! Hálatelt szívvelköszönjük Boldog Zoltán vértanú püspök tanúságtételét. Kérünk, hogyMagyarok Nagyasszonya, Szent István király, Boldog Zoltán vértanúpüspök és valamennyi magyar szent és boldog közbenjárására mindannyianmegerősödjünk hitünkben, remény töltse be életünket, és szeretetünkgyakorlása példamutató legyen a mindennapi életünkben. Krisztus, a miUrunk által.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."